Sunteți pe pagina 1din 13

1

Cap.5
TRATAMENTUL PLGILOR
Definiie. Clasificare
Plaga ese le!i"nea ra"#aic$ caraceri!a$ prin %nrer"perea c&nin"i$ii
eg"#en"l"i 's&l"ie (e c&nin"iae c"ana$).
*n f"ncie (e #ecanis#"l (e pr&("cere pl$gile p& fi+
,pl$gi prin $iere
,pl$gi prin c&n"!ie 'l&-ire)
,pl$gi prin %nepare
,pl$gi prin #".ca"r$
,pl$gi prin agresi"ne er#ic$ 'ars"ri/ (eger$"ri)
,pl$gi prin agresi"ne c0i#ic$ 'ars"ri c0i#ice)
,pl$gi prin elecr&c"are ec.
Ma1&riaea pl$gil&r s"n acci(enale. Unele pl$gi s"n ineni&nale 'c&nsec"i- "n&r agresi"ni
sa"/ #ai rar/ a "n&r a"&agresi"ni)2 & pl$gi ineni&nale s"n.i pl$gile c0ir"rgicale.
*n f"ncie (e iner-al"l (e i#p sc"rs (e la pr&("cerea pl$gii.i #&#en"l e3a#in$rii (e c$re
#e(ic pl$gile se clasific$ %n pl$gi recene 'p4n$ la 5 &re).i pl$gi -ec0i 'pese 5 &re). Aceas$ clasificare
are i#p&ran$ a"nci c4n( , prin #ecanis#"l (e pr&("cere 6 plaga ese asepic$ la #&#en"l
acci(en"l"i2 plaga p&ae fi c&nsi(era$ asepic$ cca 5 &re (e la #&#en"l pr&("cerii/ ("p$ care ese
c&nsi(era$ c&na#ina$.
Penr" pl$gile care afecea!$ ca-i$ile na"rale ale c&rp"l"i 'a7(&#en/ &race/ c"ia cranian$)
se f&l&se.e & clasificare care are ca.i crieri" (efini&r afecarea ser&asei en(&ca-iare 'peri&ne"l/
ple"ra/ pericar("l/ ("ra #aer). Asfel pl$gile %n care ser&asa ese (esc0is$ se n"#esc pl$gi penerane/
iar pl$gile %n care ser&asa n" ese afeca$ se n"#esc pl$gi nepenerane. E-i(en pl$gile penerane a"
& gra-iae #ai #are/ %nr"c4 p& fi %ns&ie (e le!area "n&r -iscere inraca-iare.
Diagn&sic"l pl$gil&r
Diagn&sic"l p&!ii- al "nei pl$gi ese ".&r (e sa7ili.i se 7a!ea!$ pe ana#ne!$/
e3a#en &7ieci-.i e3pl&rarea c0ir"rgical$.
Ana#ne!a sa7ile.e
,circ"#sanele.i #ecanis#"l (e pr&("cere al pl$gii
Ese i#p&ran , (e e3e#pl" , %n ca!"l "nei pl$gi prin $iere gra("l (e c&na#inare #icr&7ian$
al agen"l"i agres&r 'prin $ierea c" & la#$ (e c"i re!"l$ & plag$ pracic asepic$/ pe c4n( %n ca!"l
$ierii c" "n c&rp asc"i #"r(ar c" p$#4n sa" r"gin$ plaga ese c&na#ina$)
,si#p&#ele relaae (e pacien
D"rerea ese si#p&#"l care apare c&nsan %n ca!"l pr&("cerii "nei pl$gi.
Dispare la "n iner-al -aria7il (e i#p 'fie sp&nan/ fie %n "r#a a(#inisr$rii #e(icaiei anialgice).
Reapariia ("rerii %n e-&l"ia "nei pl$gi arage aenia as"pra "nei c&#plicaii 'infecie/ 0e#a&# ec.).
8e#&ragia p&ae fi c&nsaa$ (e e3a#ina&r 'se#n clinic) sa" p&ae fi relaa$ (e pacien '(ac$ ese
&pri$ la #&#en"l pre!en$rii).
I#p&ena f"nci&nal$ a seg#en"l"i ana&#ic afeca arage aenia as"pra
"n&r p&si7ile le!i"ni en(i&ase/ #"sc"lare/ &se&,aric"lare sa" ner-&ase.
E3a#en"l &7ieci- al pacien"l"i e-i(enia!$ se#ne generale.i se#ne l&cale+
,se#nele generale+ agiaia/ an3ieaea/ pal&area/ a0icar(ia/ 0ip&ensi"nea/ fe7ra.
Agiaia.i an3ieaea s"n #anifes$ri c&#p&ra#enale ap$r"e %n
c&ne3"l s$rii psi0ice paric"lare p&sra"#aice.
Pal&area ra("ce 6 a"nci c4n( apare 6 ane#ia sec"n(ar$ c&nsec"i-$ "nei
0e#&ragii i#p&rane.8ip&ensi"nea.ia0i car(ia s"n se#ne ale 0ip&-&le#iei.i
apar (ac$ 0e#&ragia care %ns&e.e plaga ese i#p&ran$.
9e7ra apare %n e-&l"ia "nei pl$gi (ac$ plaga ese infeca$2 %n aces ca!
-&r re7"i c$"ae.i se#nele l&cale ale infeciei.
,se#nele l&caleE3isena s&l"iei (e c&nin"iae se c&nsa$ prin inspecie. Inspecia
pl$gii e-i(enia!$ .i es""rile pr&f"n(e '#".c0i sa" en(&ane/ -iscere/ ele#ene -asc"l&,ner-&ase)/
care p& c&afecae. *ns$ si#pla inspecie p&ae s$ n" fie saisf$c$&are penr" aprecierea ""r&r
le!i"nil&r. Asfel capeele #"sc"lare sa" en(in&ase seci&nae se rerac$ (inc&l& (e #arginile pl$gii.i
n" p& fi -$!"e2 c0eag"rile (e s4nge p& (e ase#enea s$ #asc0e!e le!i"nile si"ae %n pr&f"n!i#e. De
aceea penr" e-al"area ""r&r le!i"nil&r ':7ilan"l le!i&nal;) p&ae fi necesar$ e3pl&rarea c0ir"rgical$
a pl$gii '#eninerea (ep$ra$ a #arginil&r pl$gii/ %n(ep$rarea c0iag"ril&r sa" a c&rpil&r sr$ini/
la-a1"l pl$gii/.i cercearea ""r&r ele#enel&r ana&#ice l&cale care ar p"ea fi le!ae)2 aceasa
necesi$ & anese!ie l&cal$ . i c&#pleea!$ inspecia pl$gii.
8e#&ragia p&ae fi &pri$ la #&#en"l e3a#in$rii sa" p&ae fi aci-$.
Gra-iaea 0e#&ragiei (epin(e (e #$ri#ea -asel&r sang"ine le!ae.i (e eren"l 7i&l&gic al -ici#ei2
"l7"r$rile (e c&ag"lare pree3isene 6 (e e3. 0e#&filia 6 sa" in("se #e(ica#en&s 6 (e e3.
raa#en"l c" acen&c"#ar&l la "n 7&lna- c" fi7rilaie arial$ 6 p& c&n("ce la 0e#&ragii gra-e c0iar
%n c&ne3"l clinic al "n"i ra"#ais# #in&r.
<c"rgerile lic0i(ienesa" aeriene apar %n pl$gile penerane.i ne arag
aenia as"pra c&afec$rii &rganel&r s"7iacene. Asfel sc"rgerea (e LCR la "n 7&lna- c" & plag$
cranian$ araa penerarea ("rei #aer. Inrarea.i ie.irea aer"l"i prinr,& plag$ &racic$ 'plag$ s"flan$)
ara$ penerarea ple"rei parieale= penerarea pl$#4n"l"i. E3eri&ri!area prinr,& plag$ a7(&#inal$ a
7ilei/ "rinei/ #aeriil&r fecale sa" a c&nin""l"i gasric sa" inesinal cerific$ c&afecarea ar7&rel"i
7iliar/ renal/ a c&l&n"l"i/ inesin"l"i s"7ire sa" s&#ac"l"i.
I#p&ena f"nci&nal$ a "n"i seg#en ana&#ic ese "ne&ri relaa$ (e
pacien/ (ar f"ncia seg#en"l"i afeca re7"ie %n&(ea"na cercea$ %nr"c4 pier(erea "nei f"ncii
#&&rii sa" sen!&riale p&ae sa n" fi f&s sesi!a$ (e -ici#$ p4n$ la #&#en"l e3a#in$rii. Cele #ai
frec-ene li#i$ri f"nci&nale s"n i#p&si7iliaea "n&r #i.cari 'fle3ie sa" e3ensie/ a7("cie sa"
a(("cie) 6 (eer#inae fie (e seci&narea "n&r en(&ane sa" #".c0i/ fie (e & le!i"ne &se&, aric"lar$
as&cia$ , sa" pier(erea sensi7ili$ii c"anae %n eri&ri"l "n"i ner- sen!ii- afeca.
<e#nele celsiene l&cale '"#efierea/ erie#"l/ ("rerea/ c$l("ra l&cal$) p&
fi c&nsaae la e3a#en"l l&cal al "nei pl$gi.i arag aenia as"pra infla#aiei
'pres"p"rai-e sa" s"p"rai-e) s"r-enie %n e-&l"ia pl$gii.
>in(ecarea pl$gil&r
>in(ecarea "nei pl$gi se face princicari!are. Cicari!area ese pr&ces"l 7i&l&gic prin care
%nre #arginile pl$gii se f&r#ea!$ & :pl&#7$; (ees" c&n1"nci- care "ne.e 's&li(ari!ea!$) #arginile
pl$gii.
I#e(ia ("p$ agresi"ne 'pr&("cerea pl$gii) se pr&("ce & 0e#&ragie (in -asele (er#ice le!ae/
care face ca ele#enele fig"rae sang"ine s$ se ac"#"le!e %n plag$ . i "leri&r s$ fie %ngl&7ae %n
c&ag"l"l f&r#a %n c"rs"l 0e#&sa!ei/ eli7er4n( a#ine -as&aci-e. >as&a#inele (eer#in$ &
-as&(ilaaie l&cal$ e#p&rar$/ care per#ie recerea p&li#&rf&n"clearel&r ne"r&file 'PMN)/
plac0eel&r sang"ine.i pr&einel&r plas#aice s$ infilre!e plaga. 9ac&rii 7i&c0i#ici eli7erai (e acese
cel"le &presc -as&(ilaaia.i (eer#in$ & fa!$ (e -as&c&nsricie. Agregarea plac0ear$ iniia!$
c&ag"larea care 'al$"ri (e -as&c&nsricie) ("ce la &prirea 0e#&ragiei.i la (ep&!iarea (e fi7rin$ %nre
#arginile pl$gii. Din r&#7&ciele li!ae se eli7erea!$ c4e-a s"7sane c0e#&acice 'c"# s"n
fac&r"l (e cre.ere plac0ear , plaele,(eri-e( gr&?0 fac&r 'PDG9) 6.i fac&r"l@ (e cre.ere 6
ransf&r#are , ransf&r#ing gr&?0 fac&r@ 'TG9,@)) care arag cel"lele p&li#&rf&n"cleare la ni-el"l
pl$gii.i iniia!$ infla#aia. D"p$ cca AB (e &re #acr&fagele %ncl&c"iesc PMN ca principale cel"le
infla#a&rii. Cele C ip"ri (e cel"le infla#a&rii 'PMN.i #acr&fagele) pr&("c (e7ri(area pl$gii
'eli#inarea (eri"s"ril&r cel"lare.i is"lare)/ eli7erea!$ fac&ri (e cre.ere.i iniia!$ re&rgani!area
#aricii e3racel"lare. 9a!a "r#$&are 'pr&liferai-$) %ncepe la cca DC (e &re (e la agresi"ne. 9ac&rii
c0e#&acici eli7erai (e cel"lele infla#a&rii (eer#in$ p&p"larea pl$gii c" fi7r&7la.i care %ncep
sine!a (e c&lagen. 9i7rele (e c&lagen "#pl" spai"l pl$gii
.i s&li(ari!ea!$ #arginile aceseia. Trepa sine!a (e c&lagen sca(e/ (ar re&rgani!area
'rearan1area fi7rel&r (e c&lagen pe (irecia liniil&r (e f&r$ care aci&nea!$ as"pra regi"nii ana&#ice
le!ae) c&nin"$ s$p$#4ni sa" c0iar l"ni ("p$ -in(ecarea aparen$. Pr&ces"l (e cicari!are ese
pre!ena in sce0#ai!a in fig 5,1.

.
Pr&ces"l (escris #ai s"s ese sise#ai!a %n rei fa!e+
,fa!a infla#a&rie.i 0e#&saic$
,infla#aia i#e(ia$'C,5 !ile)
,0e#&sa!a '-as&c&nsricia/ agregarea plac0eara/ c&ag"larea)
,infla#aia ar(i-$ 'fag&ci&!a/ (e7ri(area)
,fa!a pr&liferai-$ 'C !ile 6 E s$p$#4ni)
,gran"larea 'fi7r&7la.ii "#pl" (efec"l c" fi7re (e c&lagen2 se f&r#ea!$ n&i -ase sang"ine). Prin
gran"lare se f&r#ea!$ "nes" r&."/ fer#/ care n" s4ngerea!$ la (esprin(erea pansa#en"l"i.
Gran"larea pa&l&gic$ 'care se pr&("ce %n c&n(iii (e 0ip&3ie/ isc0e#ie/ (ia7e) ("ce la f&r#area
"n"ies" (e gran"laie '(en"#ies" (e gran"laie a&n) care ese al7ici&s sa" %nc0is la "l&are/ #&ale/
e(e#a&s/ fria7il
.i " .&c 0e#&ragic2 aces es" %#pie(ic$ epieli!area .i plaga n" are en(in$ spre
-in(ecare. a
,c&nracia 'prin re&rgani!area fi7rel&r (e c&lagen #arginile pl$gii se apr&pie "na
(e ala/ re("c4n( #$ri#ea (efec"l"i)
,epieli!area+ cel"lele epieliale pr&liferea!$ ac&perin( (efec"l c" "n sra epielial2 epieli!area se face
(inspre #arginile pl$gii '%n pl$gile pr&f"n(e).i (in pr&f"n!i#e %n pl$gile s"perficiale '%n care e3isa
res"re epieliale la ni-el"l f"n("l"i pl$gii)
,fa!a (e re#&(elare 'resr"c"rare f"nci&nal$) 'E s$p$#4ni 6 C ani)
,pr&("cerea (e c&lagen sca(e/ (ar n&ile fi7re f&r#ae s"n #ai gr&ase
,fi7rele (e c&lagen se &rienea!$ pe (irecia liniil&r (e f&r$
,c" &ae aceseaes""l cicariceal ese %n&(ea"na #ai p"in re!isen (ec4
es""l :&riginal; care a f&s le!a. *n pl"s inerp&!iia aces"i es" c&n1"nci-
cicariceal %nre capeele seci&nae ale "n"i ner- sa" en(&n c&#pr&#ie f"nci&narea aces"ia '#&i-
penr" care se %ncearc$ (iri1area pr&ces"l"i (e cicari!are prin s""ra en(in&as$ sa" ner-&as$)
Pr&ces"l (e cicari!are '-in(ecare) a "nei pl$gi p&ae fi %n4r!ia (e (iferii fac&ri. Ace.ia p&
fi rein"i "ili!4n( f&r#"la #ne#&e0nic$ DIDNFT 8EAL ':n" s,a -in(eca;). >&# (isc"a pe sc"r
ace.i fac&ri n" %n &r(inea i#p&ranei/ ci %n &r(inea (in aceas$ f&r#"l$+
D G Dia7ees+ (ia7e"l !a0ara inerferea!$ c" cicari!area prin sc$(erea perf"!iei
periferice/ prin sc$(erea fa!ei infla#a&rii.i a pr&ces"l"i (e fag&ci&!$. 9rec-en pl$gile
pacienil&r (ia7eici se infecea!$ sa" a" & e-&l"ie renen$ c" -in(ecare f&are len$.
I G Infeci&n+ infecia l&cal$ pr&("ce li!a c&lagen"l"i.i ca "r#are cicari!area ese len$/
iar cicaricea sla7$/ nere!isen$. C&na#inarea 7acerian$ a "nei pl$gi n" ese %ns$ sin&ni#$ c"
infecia. Apariia infeciei e (eer#ina$ fie (e & c&na#inare #icr&7ian$ #asi-$/ fie (e c&n(iii l&cale
care fa-&ri!ea!$ (e!-&larea 7aceriil&r 'es""rile (e-iali!ae.i secreiile care (e-in :#e(i" (e
c"l"r$;/ c&rpii sr$ini 6 incl"si- #aerialele (e s""r$/ (ia7e"l/ eren"l i#"n&(epri#a).
D G Dr"gs+ ser&i!ii.i ana7&li!anele %#pie(ic$ fa!a infla#a&rie/ pr&liferarea
fi7r&7la.il&r.i sine!a c&lagen"l"i.
N G N"rii&nal pr&7le#s+ #aln"riia pr&eincal&ric$/ 0ip&-ia#in&!ele 'A/ C).i
(efici"l "n&r &lig&ele#ene '(e e3e#pl" !inc"l)
T G Tiss"e necr&sis+ necr&!a is"lar$ %n4!ie pr&ces"l (e cicari!are prin prel"ngirea fa!ei
infla#a&rii '(e (e7ri(are)2 %n pl"ses""rile necr&ice fa-&ri!ea!$ apariia infeciei. Necr&!a apare c"
pre(ilecie %n ariile is"lare c" perf"!ie sang"in$ re("s$2 & plag$ #in&r$ a pici&r"l"i sa" ga#7ei la "n
pacien c" areri&paie 'aer&scler&ic$/ (ia7eic$ ec.) sa" "l7"r$ri (e %n&arcere -en&as$ '-arice)
p&ae fi p"nc"l (e plecare a "n"i "lcer cr&nic c" e-&l"ie renan$2 necr&!a care se c&nsi"ie la
ni-el"l "lceraiei %n4r!ie.i #ai #"l cicari!area.
8 G 8Hp&3ia+ &3igenarea ina(ec-a$ aes""ril&r p&ae s$ apar$ prin -as&c&nsricia
(a&ra$ 0ipersi#paic&&niei/ prin 0ip&-&le#ia (a&ra$ 0e#&ragiei/ 0ip&er#iei sa"
"n&r "l7"r$ri circ"la&rii.
E G E3cessi-e ensi&n &n ?&"n( e(ges+ ensi"nea e3cesi-$ a s""rii c0ir"rgicale ese "n
(efec (e e0nic$ care (eer#in$ isc0e#ie l&cal$ . i necr&!$/ care la r4n("l l&r in4r!ie
cicari!area.
A G An&0er ?&"n(+ la pacienii c" #ai #"le pl$gi pr&ces"l (e cicari!are se (esf$.&ar$
#ai len penr" &ae pl$gile.
L G L&? e#pera"re+ e#pera"ra #ai sc$!"$ a e3re#i$il&r 'c" 1,CIC) fa$ (e
e#pera"ra cenral$ e3plic$ cicari!area #ai len$ a pl$gil&r la acese l&cali!$ri.
Ali fac&ri care %n4r!ie cicari!area "nei pl$gi s"n+
,apariia "n&r c&#plicaii e-&l"i-e '0e#a&#/ ser&#)
,a7"n(ena panic"l"l"i a(ip&s s"7c"ana 'care are & reaci-iae i#"n$ f&are sc$!"$ . i
pre(isp"ne la infecie)
,ira(iereaes""ril&r 'aspec paric"lar i#p&ran la pacienii ne&pla!ici ra(i&raai
%naine (e iner-enia c0ir"rgical$)
,afeci"ni specifice+ ins"ficiena arerial$/ ins"ficiena -en&as$/ li#fe(e#"l/ ne"r&paiile/
presi"nea l&cal$ '"lcere (e (ec"7i)/ ne&plas#ele/ -asc"liee/ #ic&!ele c"anae
Din p"nc (e -e(ere e-&l"i- -in(ecarea "nei pl$gi p&ae fi pri#ar$/ sec"n(ar$
sa" eriar$.
>in(ecarea pri#ar$ 'per pri#a#sa" per pri#a# ineni&ne#)+ caraceri!ea!$
pl$gile s"perficiale.i pl$gile s""rae. >in(ecarea se face f$r$ c&#plicaii/ iar cicaricea
ese s"7ire/ s"pl$/ re!isen$ . i eseic$ 6 -e!i fig"ra 5,C
>in(ecarea sec"n(ar$ 'per sec"n(a# sa" per sec"n(a# ineni&ne#) ese ip"l (e -in(ecare al pl$gil&r
s"p"rae sa" c" (e-iali!$ri is"lare i#p&rane 'la care s""ra c0ir"rgical$ n" se p&ae face). La
acesea fa!ele (e (e7ri(are/ gran"lare.i c&nracie a pl$gii s"n prel"ngie/ iar cicaricea re!"la$ ese
ineseic$ . i gr&as$/ (ar c" re!isen$ sla7$.
>in(ecarea eriar$ 'per eri& ineni&ne#)ese -in(ecarea care s"r-ine la pl$gile infecae/ la
care 'prin raa#en l&cal anisepic.i raa#en general) se &7ine asepi!area.i se pracic$ 'inr,"n al
(&ilea i#p erape"ic) s""ra pl$gii.
C&#plicaiile pl$gil&r. Cicari!area pa&l&gic$
C&#plicaiile care p& s"r-eni %n c"rs"l cicari!$rii pl$gil&r s"n+
,infecia pl$gii. Infla#aia c&nsec"i-$ infeciei parc"rge & fa!$ pres"p"rai-$ . i & fa!$ s"p"rai-$.
Infecia ese fa-&ri!a$ (e pre!ena c&rpil&r sr$ini. E3is$ . i infecii paric"lare ale pl$gil&r.
Asfel pl$gile prin #".c$"r$ (e ani#al p& fi c&na#inae c" -ir"s"l ra7ic '(ac$ ani#al"l agres&r
s"fer$ (e "r7are). Pl$gile pr&f"n(e crea!$ c&n(iii (e (e!-&lare l&cal$ a "n&r ger#eni anaer&7i.
De!-&larea 7aceriil&r anaer&7e (in gen"l Cl&sri(i"# p&ae ("ce la gangrena ga!&as$/ care a#enin$
c0iar -iaa pacien"l"i. De!-&larea %n pr&f"n!i#ea pl$gii a 7acil"l"i eanic (eer#in$ (if"!i"nea
sise#ic$ a &3inei eanice.i apariia ean&s"l"i.
,0e#a&#"l sa"ser&#"l pl$gii se f&r#ea!$ prin ac"#"larea sang"in$ sa" ser&,li#faic$.
Apariia aces&ra pre(isp"ne la infecie.i %n4r!ie -in(ecarea.
,(e0iscena '(e!"nirea #arginil&r) "nei pl$gi s""rae se pr&("ce %n "r#a infeciei sa" (a&ri$ s$rii
7i&l&gice precare a -ici#ei '0ip&pr&eine#ie/ane#ie). *n ca!"l (e0iscenei &ale a "nei pl$gi
&pera&rii a7(&#inale se pr&("ce e-isceraia 'ie.irea -iscerel&r a7(&#inale (in ca-iaea peri&neal$).
Iner-enia "n&r fac&ri care per"r7$ pr&ces"l (e cicari!are p&ae ("ce la
f&r#area "n&r cicarici pa&l&gice 'care s"n (e fap c&#plicaii ar(i-e ale pl$gil&r)+
,cicaricea 0iperr&fic$ 6 ese -&l"#in&as$/ ("r$/ r&.ie/ "ne&ri pr"rigin&as$
,cicaricea c0el&i($ 6 ese -&l"#in&as$ / #ai ele-a$ ':%n relief;) fa$ (e eg"#en"l
a(iacen/ c" s"prafa$ nereg"la$/ r&.ie2 :pl&#7a; c&n1"ci-$ se infilrea!$ a(4nc %n
0ip&(er#.i %n eg"#en"l s$n$&s %n-ecina 6 -e!i fig"ra 5,A
,cicaricea reracil$ 6 se f&r#ea!$ la ni-el"l !&nel&r aric"lare2 are f&r#a "nei 7en!i fi7r&ase care
%#pie(ic$ e3ensia.i rerac$ %n fle3ie aric"laia s"7iacen$ 6 -e!i fig"ra 5, A.
Traa#en"l pl$gil&r 6 n&i"ni generale
Traa#en"l pl$gil&r c"prin(e #$s"ri generale (e raa#en.i #$s"ri l&cale.
Traa#en"l generalc"prin(e+
,ani7i&ic&erapia 6 a"nci c4n( ese necesar 'infecie sa" risc (e infecie a pl$gii)
,c&recarea 0ip&-&le#iei.i ane#iei '%n ca!"l pl$gil&r c" 0e#&ragie i#p&ran$) 6 i#plic$
raa#en -&le#ic/ elecr&liic sa" c0iar ransf"!ii)
,#$s"ri (e res"sciare.i (e s"sinere a f"nciil&r -iale , %n ca!"l pl$gil&r gra-e
,pr&fila3ia anieanic$ 6 ese &7liga&rie.
*n R&#4nia -accinarea anieanic$ 'c" ana&3in$ eanic$) face pare (inre -accin$rile
&7liga&rii ale s"gar"l"i2 c" &ae acesea %n ca!"l "n"i pacien c" & plag$ pr&f"n($/ c" (isr"geri
is"lare i#p&rane sa" c&na#ina$ c" p$#4n/ g"n&i/ r"gin$ ec. se -a face & a(#inisrare (e -accin
anieanic 's"7c"ana sa" inra#"sc"lar)/ care are r&l"l (e a aci-a #e#&ria i#"n&l&gic$ 'rapel).
*n ca!"l pr&("cerii ean&s"l"i raa#en"l general i#plic$ a(#inisrarea ser"l"i anieanic2
acesa c&nine i#"n&gl&7"line ani&3in$ eanic$ 'c" efec inaci-a&r).i ese &7in" prin i#"ni!area
ani#alel&r 6 (e &7icei cai 6.i rec&larea (e ser (e la ace.ia2 %ns$ raa#en"l c" ser all&gen are reacii
a(-erse i#p&rane (a&rae anigenel&r c&nin"e %n ser"l ani#al.
,pr&fila3ia anira7ic$ 6 p&ae fi necesar$ %n ca!"l pl$gil&r prin #".c$"ri (e ani#ale. <e
face c" -accin anira7ic 'c" -ir"s ra7ic aen"a) %n a(#inisrare s"7c"ana$.
Ne p"e# afla %n "na (in "r#$&arele si"aii+
1.-ici#a a f&s #".ca$ (e "n ani#al c$r"ia i s,a f$c" aneri&r -accinarea
anira7ic$
C. ani#al"l n" ese -accina/ (ar ese c"n&sc".i p&ae fi s"pra-eg0ea
E. ani#al nec"n&sc" sa" s$l7aic
*n ca!"l %n care ani#al"l agres&r a f&s -accina anira7ic/ pr&fila3ia anira7ic$ a -ici#ei n" ese
necesar$. *n cea (e,a (&"a si"aie ani#al"l se s"pra-eg0ea!$ C s$p$#4ni12 (ac$ %n aceasa peri&a($
apare ra7ia la ani#al"l respeci-/ a"nci se -a %ncepe -acccinarea anira7ic$ a -ici#ei. Dac$ ani#al"l
n" a p"" fi i(enifica/ n" p&ae fi s"pra-eg0ea sa" plaga a f&s f$c"$ (e #".ca"ra
"n"i ani#al s$l7aic/ a"nci ese &7liga&rie -accinarea anira7ic$ a -ici#ei.
,%ngri1iri specifice 6 %n f"ncie (e ip"l pl$gii
Traa#en"l l&cal al pl$gii c"prin(e &alea pl$gii/ 0e#&sa!a/ (e7ri(area/ s""ra/
(rena1"l.i pansa#en"l. Penr" a se p"ea face acese #$s"ri erape"ice ese necesar$
a(esea anese!ia l&cal$.
Prin &alea pl$gii se %nelege ansa#7l"l (e #$s"ri care -i!ea!$ asepi!area pl$gii. <e face c"
s&l"ii anisepice "!"ale. Penr" asepi!area eg"#en"l"i (in 1"r"l pl$gii se f&l&sesc alc&&l"l/ inc"ra
(e i&( sa" 7ea(ina. Penr" &alea pl$gii pr&pri",!ise se f&l&sesc apa &3igena$/ 7ea(ina/ s&l"ia (e
cl&ra#in$/ ri-an&l/ aci( 7&ric2 (e ase#enea se p& f&l&si anisepice s"7 f&r#$ s&li($ 'p"l7ere) prec"#
aci("l 7&ric sa" i&(&f&r#"l.
8e#&sa!a c"prin(e ansa#7l"l (e #$s"ri care -i!ea!$ &prirea 0e#&ragiei. Cele #ai
i#p&rane #e&(e (e 0e#&sa!$ f&l&sie %n c"rs"l raa#en"l"i pl$gil&r s"n liga"ra -asc"lar$/
c&#presi"nea #ecanic$ . i elecr&c&ag"larea.
De7ri(area pl$gii c&ns$ %n e3ci!iaes""ril&r (e-iali!ae2 aceasa re7"ie f$c"$
:c" ec&n&#ie;/ f$r$ a se e3irpaes""rile -iale.
<""ra se pracic$ penr" a gr$7i -in(ecarea pl$gii '-in(ecare pri#ar$). Mane-ra ese in(ica$
%ns$ n"#ai %n ca!"l pl$gil&r nec&na#inae sa" c" c&na#inare re("s$. <""ra pl$gil&r c&na#inae ar
crea c&n(iii (e (e!-&lare a 7aceriil&r.i ar c&n("ce la apariia "n"i a7ces2 acesa ar (eer#ina
(e0iscena pl$gii sa" (esfacerea erape"ic$ a s""rii penr" e-ac"area p"r&i"l"i.
Drena1"l c&ns$ %n plasarea "n"i "7/ a "nei la#e (e ca"ci"c sa" a "nei #e.e s"7 s""r$ penr"
a per#ie e-ac"area lic0i(el&r. Ese in(ica %n ca!"l pl$gil&r c" c&na#inare re("s$ la care s,a f$c"
&".i s""ra sa" c4n( persis$ risc"l "nei 0e#&ragii sa" li#f&ragii ("p$ efec"area s""rii. >&l"#"l.i
aspec"l (rena1"l"i c&nsi"ie "leri&r "n in(ica&r i#p&ran al e-&l"iei pl$gii.
Acese #ane-re erape"ice necesi$ (ese&ri efec"area anese!iei l&cale. De &7icei se f&l&se.e
anese!ia prin infilraie 'infilrarea c" "n anese!ic l&cal 6 li(&cain$/ 7"pi-acain$ ec. 6 a 7"!el&r
pl$gii)/ (ar se p&ae f&l&si.i anese!ia r&nc"lar$ '(e e3e#pl" anese!ia prin infilrarea ner-il&r
c&laerali ai "n"i (ege). Anese!ia l&cal$ se face ("p$ asepi!area eg"#en"l"i (in 1"r"l pl$gii.
Pansa#en"l c&ns$ %n i!&larea pl$gii c" #aeriale serile '(e &7icei fa.$ (e if&n)
penr" a re("ce c&na#inarea e3&gen$ c" ger#eni #icr&7ieni.
Traa#en"l pl$gil&r recene nec&na#inae
<e c&nsi(er$ plag$ recen$ & plag$ (e la a c$rei pr&("cere a" rec" #ai p"in (e 5 &re. *n aces
iner-al (e i#p plaga p&ae fi c&nsi(era$ asepic$ (ac$ prin #ecanis#"l (e pr&("cere n" a s"r-eni
c&na#inarea #icr&7ian$ '(e e3e#pl" & plag$ prin $iere c" "n c"i). *n general acese pl$gi a"
in(icaie (e s""r$ pri#ar$.
Ges"rile erape"ice care re7"ie efec"ae %n ca!"l "nei asfel (e pl$gi s"n+
,7a(i1&narea eg#en"l"i a(iacen pl$gii c" 7ea(in$/ alc&&l sa" inc"r$ (e i&(2 (ac$
regi"nea ana&#ic$ le!a$ are pil&!iae ese necesar$ ra(erea p$r"l"i
Ja(i1&narea se face (inspre #arginea pl$gii spre e3eri&r 'laeral)2 %n aces fel ger#enii #icr&7ieni
s"n %n(ep$rai #ecanic (inspre #arginea pl$gii 6 -e!i fig"ra 5,5
,e3pl&rarea pl$gii+ se -&r c$"a le!i"nile &rganel&r s"7iacene2 %n "r#a 7ilan"l"i le!i&nal se -a aprecia
(ac$ plaga p&ae fi raa$ prin s""r$/ (ac$ necesi$ ale raa#ene '(e e3e#pl" & s""r$ #"sc"lar$)
%naine (e s""ra c"ana$ sa" (ac$ e in(ica s$ %n(r"#$# pacien"l la "n ser-ici" speciali!a c" sa"
f$r$ s""r$ c"ana$ (e ac&perireC '(e e3e#pl" %n ca!"l "nei pl$gi c" seci"nea "n"i ner-).
,0e#&sa!a
,la-a1"l a7"n(en c" "n a#p&n (e if&n f&l&sin( s&l"ii anisepice 'ap$ &3igena$/
cl&ra#in$/ aci( 7&ric/ ri-an&l ec.)
,e3ci!iaes""ril&r (e-iali!ae2 %n(ep$rarea e-en"alil&r c&rpi sr$ini2 reg"lari!area
#arginil&r pl$gii
,s""ra c"ana$ 6 fig"ra 5,D
Traa#en"l pl$gil&r s""rae
*n ca!"l pl$gil&r s""rae &7ieci-"l raa#en"l"i ese -in(ecarea per pri#a#.
*n ca!"l "nei e-&l"ii si#ple/ nec&#plicae raa#en"l c&ns$ (&ar %n 7a(i1&narea c"
anisepice 'alc&&l/ 7ea(in$/ inc"r$ (e i&().i pansa#en"l pl$gii !ilnic sa" la C,E !ile. D"p$ c4e-a
!ile plaga s""ra$ p&ae fi l$sa$ . i nepansa$ '-in(ecare (esc0is$).
<c&aerea firel&r (e s""r$ se face %n f"ncie (e -asc"lari!aia regi"nii ana&#ice %n care se afl$
plag$ '& -asc"lari!aie 7&ga$ (eer#in$ & -in(ecare #ai rapi($).i (e sarea 7i&l&gic$ a pacien"l"i
'care p&ae %n4r!ia -in(ecarea). *n general firele se sc& ("p$ c"# "r#ea!$+
,("p$ 5 !ile %n ca!"l pl$gil&r g4"l"i/ feei.i crani"l"i
,("p$ D,B !ile %n ca!"l pl$gl&r a7(&#inale.i ale #e#7rel&r
,("p$ B,1K !ile %n ca!"l pl$gil&r (e pe faa p&seri&ar$ a &racel"i
*n ca!"l pacienil&r arai 'ne&pla!ici/ (ia7eici ec.) e rec&#an(a7il s$ se ai7$ %n -e(ere
iner-ale c" 1,C !ile #ai l"ngi (ec4 cele #eni&nae #ai s"s.
*n ca!"l %n care %n e-&l"ia "nei pl$gi s""rae s"r-ine infla#aia/ aceasa p&ae
e-&l"a %n (&"$ fa!e+ fa!a c&ngesi-$ 'pres"p"rai-$).i fa!a s"p"rai-$.
*n fa!a c&ngesi-$ plaga ese erie#a&as$/ ("rer&as$ 'sp&nan/ la #i.cari.i la palpare)/
"#efia$/ c" eg"#en"l a(iacen in("ra. P& ap$rea.i se#ne generale prec"# fe7ra.i fris&anele.
Traa#en"l c"prin(e #$s"ri generale 'ani7i&ic&erapie/ raa#en aniinfla#a&r).i #$s"ri l&cale
'aplicaii l&cale c" alc&&l/ ri-an&l sa" "ng"ene aniinfla#a&rii 6 (e e3. "ng"en 7is#"a).
9a!a s"p"rai-$ se caraceri!ea!$ (in p"nc (e -e(ere #&rf&pa&l&gic prin apariia p"r&i"l"i. Clinic se
#anifes$ prin ("reri inense la ni-el"l pl$gii/ accen"ae la palpare/ "#efierea '7&#7area) pl$gii/
erie#/ fe7r$ . i fris&ane2 la palpare se e-i(enia!$ fl"c"ena 'se#n caracerisic al c&leciei
lic0i(iene)/ in("raia.i e(e#"l eg"#en"l"i a(iacen. *n ca!"l fis"li!$rii se c&nsa$ eli#inarea
p"r&i"l"i prin "n"l sa" #ai #"le &rificii fis"l&ase. Traa#en"l %n aceas$ si"aie c&ns$ %n
(esc0i(erea larg$ a pl$gii.i e-ac"area p"r&i"l"i2 %n !ilele "r#$&are se -a face raa#en"l l&cal
anisepic (e 1,C &ri pe !i/ "r#4n( ca plaga s$ se -in(ece per sec"n(a#2 la acesea se as&cia!$
raa#en"l2 general ani7i&ic.
E-&l"ia "nei pl$gi s""rae p&ae fi c&#plica$ . i (e f&r#area "n"i ser&# 'c&lecie ser&,
li#faic$) sa" a "n"i 0e#a&# 'c&lecie sang"in$). *n pri#"l ca! se e-i(enia!$ "#efierea.i in("raia
pl$gii2 %n al (&ilea ca! la acesea se a(a"g$ . i c&l&raia -i&lacee. Traa#en"l c&ns$ %n (esc0i(erea
pl$gii pe & p&ri"ne a ei 'prin sc&aerea c4&r-a fire (e s""r$).i e-ac"area c&leciei lic0i(iene2
ani7i&ic&pr&fila3ia ese & #$s"r$ general$ "il$ %n aces ca!.
Traa#en"l pl$gil&r infecae
Pl$gile p& fi c&na#inaeE #icr&7ian prin #ecanis#"l (e pr&("cere 'pl$gi #"r($rie c"
p$#4n/ c" reenie (e c&rpi sr$ini/ prin #".c$"r$ (e ani#al) sa" p& fi c&na#inae "leri&r
pr&("cerii l&r '& plag$ #ai -ec0e (e 5 &re ese c&nsi(era$ %n principi" c&na#ina$). *n acese ca!"ri
raa#en"l -i!ea!$ -in(ecarea sec"n(ar$ 'plaga nes""ra$) sa" -in(ecarea sec"n(ar$.
Traa#en"l general -a fi ani7i&ic.
Traa#en"l l&cal -a c&nsa %n+
,&alea #ecanic$ . i c0i#ic$ '(e 1,C &ri pe !i) prin sp$larea c" s&l"ii anisepice2 se
%n(ep$rea!$ p"r&i"l/ (eri"r"rile is"lare.i secreia pl$gii
,pansa#en "sca/ a7s&r7an
*n ca!"l %n care ("p$ C,E !ile n" apar se#ne clinice (e infecie a pl$gii se pracic$
s""ra 'e-en"al c" "n (rena1) 6 care se n"#e.e %n aces ca! s""r$ pri#ar$ %n4r!ia$.
*n ca!"l pl$gil&r infecae %n care infecia ese c&nr&la$ prin raa#en"l general
.i l&cal 'plaga ese c"ra$ 6 c" secreie #ini#$/ f $r$ p"r&i/ c" es" (e gran"laie s$n$&s/
iar e3a#en"l 7aceri&l&gic al secreiei pl$gii ara$ (&ar ger#eni c&#ensali) se p&ae face s""ra pl$gii
'pr&e1a$ c" "n (rena1) penr" a,i gr$7i -in(ecarea2 s""ra se n"#e.e %n aces ca! s""r$ sec"n(ar$/
iar -in(ecarea pl$gii se n"#e.e -in(ecare eriar$.
Traa#en"l pl$gil&r prin #".c$"r$ (e ani#al
Pl$gile prin #".c$"r$ s"n %n&(ea"na c&na#inae #icr&7ian.i e3p"se risc"l"i (e!-&l$rii
infeciei. De aceea acese pl$gi n" se s""rea!$ . i se raea!$ c&nf&r# g0i("l"i (e raa#en a pl$gil&r
sepice pre!ena #ai s"s.
*n &ae pl$gile prin #".c$"r$ re7"ie a-"e %n -e(ere pr&fila3ia anieanic$ . i
pr&fila3ia anira7ic$ '-e!i #ai s"s).
Cel #ai frec-ene pl$gi prin #".c$"r$ s"n cele prin #".c$"ra (e c4ine. Mai rar pl$gile prin
#".c$"r$ s"n pr&("se (e pisic$/.&7&lan sa" ale ani#ale. Ani#alele s$l7aice e-i$ %n general &#"l2
a"nci c4n( a" pr&("s & plag$ prin #".c$"r$ re7"ie s"specae (e "r7are 'ra7ie).
A-4n( %n -e(ere acese principii raa#en"l "nei pl$gi prin #".c$"r$ c"prin(e
"r#$&arele sec-ene+
,ra(erea p$r"l"i '(ac$ pielea regi"nii #".cae ese ac&peri$ (e p$r)
,(egresarea eg"#en"l"i a(iacen pl$gii c" 7en!in$ ".&ar$ sa" sp$larea c" ap$ . i s$p"n
,7a(i1&narea eg"#en"l"i a(iacen c" "n anisepic p&ri-i 'alc&&l/ 7ea(in$/ inc"r$ (e
i&()
,anese!ia l&cal$ prin infilraie
,e3pl&rarea.i (e7ri(area pl$gii
,la-a1"l a7"n(en c" s&l"ii anisepice p&ri-ie 'ap$ &3igena$/ cl&ra#in$/ ri-an&l/ aci(
7&ric/ 7ea(in$)
,s""ra pri#ar$ ese iner!is$2 p&ae fi e-en"al f$c"$ '%n f"ncie (e e-&l"ia pl$gii) & s""r$
sec"n(ar$2 p$n$ la -in(ecarea sec"n(ar$ sa" s""ra sec"n(ar$ se -a face (e7ri(area.i &alea
anisepic$ !ilnic$ a pl$gii.
,raa#en"l general+ raa#en"l ani7i&ic/ pr&fila3ia anieanic$/ pr&fila3ia anira7ic$
Pl$gile prin #".c$"r$ (e.arpe
Pl$gile prin #".c$"r$ (e.arpe se caraceri!ea!$ prin in&c"larea %n 0ip&(er# a
-enin"l"i/ care p&ae a-ea efec leal.
*n R&#4nia e3is$ (&"$ specii (e.erpi -enin&.i+ -ipera.i -ipera c" c&rn. >enin"l
aces&r.erpi c&nine en!i#e c" efec 0e#&liic/ pr&e&liic.i ne"r&&3ic.
Plaga prin #".c$"r$ (e.arpe ese l&cali!a$ (e &7icei la ni-el"l ga#7ei.i are f&r#a a (&"$
%nep$"ri al$"rae/ %n 1"r"l c$r&ra se f&r#ea!$ %n (ec"rs (e c4e-a #in"e & c&r&an$ (e -e!ic"le.
Manifes$rile clinice ale in&c"l$rii -enin"l"i s"n l&cale.i sise#ice+
,#anifes$rile l&cale+ ("rere/ erie#.i e(e#
,#anifes$rile generale 'se insalea!$ pr&gresi-)+ grea$ .i -$rs$"ri/ asenie/ a#eeal$/ 0ip&ensi"ne/
(iferie ip"ri (e 0e#&ragii 'ec0i#&!e.i pee.ii generali!ae/ gingi-&ragii/ episa3is/ 0e#ae#e!$)/
"l7"r$ri (e ri# car(iac2 %n i#p -ici#a (e-ine c&#a&as$ . i p&ae e-&l"a spre pr$7".ire
0e#&(ina#ic$ . i (eces.
A-4n( %n -e(ere gra-iaea si"aiei raa#en"l re7"ie s$ fie insi"i rapi( ("p$
#".c$"r$ . i s$ fie energic. <c&p"rile raa#en"l"i s"n+
,eli#inarea -enin"l"i.iLsa" pre-enirea (if"!$rii l"i
,inaci-area -enin"l"i
,s"sinerea f"nciil&r -iale
Eli#inarea -enin"l"i.i pre-enirea res&r7iei sale se p&ae face prin s"ci"ne/ prin inci!ie sa"
prin e3c!ie. <"ci"nea &ral$ se face cca EK (e #in"e/ c0iar la l&c"l acci(en"l"i. Ese %ns$ e3re# (e
i#p&ran ca sal-a&r"l s$ n" ai7$ le!i"ni ale #"c&asei &rale '-enin"l n" se a7s&ar7e prin #"c&asa
inac$)
Inci!ia per#ie eli#inarea parial$ a -enin"l"i prin s4ngerarea pe care & pr&("ce. Inci!ia se
face %n a3"l l&ngi"(inal al #e#7r"l"i afeca/ %nre cele C p"nce care repre!in$#arca #".c$"rii.
Ese esenial ca inci!ia s$ fie s"perficial$ 'eg"#en"l.i 0ip&(er#"l).i s$ r$#4n$si"a$ (eas"pra
fasciei (e %n-eli.. Penr" aceasa se -a face "n pli" c"ana/ iar inci!ia se -a plasa pe :creasa; aces"i
pli" 6 -e!i fig"ra 5,M.
<c$(erea res&r7iei -enin"l"i se face prin refrigerare l&cal$ 'aplicarea l&cal$ a"nei
p"ngi c" g0ia$)2 eficiena #e&(ei ese %ns$ re("s$.
Traa#en"l general se face prin a(#inisrarea (e ser ani-iperin. Acesa ese rec&la (e la cai
i#"ni!ai.i c&nine i#"n&gl&7"line care inaci-ea!$ agenii 7i&c0i#ici (in -enin. <er"l are %ns$ efec
anigenic 'c&nin4n( & ga#$ larg$ (e pr&eine sr$ine).i p&ae a-ea efece sec"n(are2 ese necesar$
#&ni&ri!area ensi"nii areriale/ p"ls"l"i/ respiraiei.i rase"l"i elecr&car(i&grafic/ iar #i1l&acele (e
raa#en a "n&r e-en"ale #anifes$ri alergice 'a(renalin$/ c&ri!&n/ ani0isa#inice) re7"ie s$ fie
preg$ie.
*n paralel c" acese #$s"ri s"n necesare ace erape"ice (e #&ni&ri!are.i s"sinere a
f"nciil&r -iale '#&ni&ri!are/ &3igen&erapie/ raa#en car(i&&nic.i -as&aci- ec.).