Sunteți pe pagina 1din 9

5

5
Informatii generale despre proiect
1.Titlul proiectului*)
(Titlul proiectului trebuie sa fe descriptiv, concret si scurt)
150 caractere
1
2. Titlul proiectului in limba engleza*)
(Titlul proiectului trebuie sa fe descriptiv, concret si scurt, tradus in limba engleza in asa fel incat sa se
pastreze sensul.)
150 caractere
3. Solicitant*)
(Denumirea organizatiei solicitante; va rugam sa completati denumirea organizatiei asa cum este
inscrisa in denumirea contului.)
200 caractere
4. Solicitant - in limba engleza*)
(Denumirea organizatiei solicitante tradusa in limba engleza.)
200 caractere
5. urata proiectului*)
(In luni)
!. Suma solicitata*)
(Va rugam sa precizati care este suma totala, in Euro, solicitata ca fnantare nerambursabila de la
ondul !"#.)
". #o-$nantare*)
(Va rugam sa precizati care este valoarea totala, in Euro, a co$fnantarii aduse de solicitant.)
Total costuri eligibile
(Va rugam sa aveti in vedere procentul minim de co$fnantare mentionat in #%idul &olicitantilor.)
%. Tipul de grant solicitat*)
(Va rugam bifati casuta corespunzatoare, in functie de suma solicitata si durata proiectului.)
&. 'ocul de desfasurare*)
(Va rugam sa precizati locul de desfasurare al activitatilor' localitatea(localitatile sau
regiunea(regiunile. Daca activitatile au caracter national, va rugam sa scrieti )national*.)
200 caractere
1(. )ezumatul proiectului*)
(Va rugam sa faceti un rezumat al intregii +ereri de fnantare, care sa includa titlul proiectului,
denumirea &olicitantului si raspunsurile la intrebarile urmatoare' de ce este necesar proiectul, care
sunt obiectivele proiectului, care sunt rezultatele asteptate ale proiectului, cum va adresa proiectul
1
Inclusiv spatiile
-ne.a / la #%idul &olicitantilor 0 ondul !"# in 1omania
1unda 2, 23/4
5
5
provocarile mentionate, care sunt benefciarii si grupurile tinta, daca e.ista parteneri din tarile
donatoare, care este rolul acestora in proiect, care sunt rezultatele parteneriatului,
Este recomandat ca rezumatul sa fe scris la fnal, cand sunt cunoscute toate detaliile +ererii de
fnantare.)
1200 caractere
11. )ezumatul proiectului in limba engleza*)
(Va rugam sa introduceti aici traducerea in limba engleza a rezumatului din campul anterior.)
1200 caractere
12. *ne+a 3 - eclaratia Solicitantului*)
(Va rugam sa scanati -ne.a 5 completata, semnata si stampilata, si sa o incarcati. -tentie,
documentul nu poate sa depaseasca 6/2 7b.)
,arteneri -daca este cazul)
escrierea proiectului
13. ,roblema abordata*)
(Va rugam sa oferiti informatii relevante asupra conte.tului si a situatiei(problemei specifce abordate
de proiectul propus. Descrieti necesitatea implementarii proiectului. Este recomandat sa folositi date
concrete, adaptate la problema specifca abordata si tinand cont de localizarea acesteia sau domeniul
din care face parte, facand referire la studii relevante, statistici, cercetari, documente sau strategii
ofciale specifce.)
7500 caractere
14. .biecti/e*)
(Va rugam sa enumerati succint obiectivele proiectului. !biectivele trebuie sa fe &8-1T 0 specifce,
masurabile, abordabile, realiste(relevante, incadrate in timp. &e vor mentiona si obiectivele de
dezvoltare organizationala, daca sunt prevazute activitati si(sau costuri specifce.)
3000 caractere
15. 0ene$ciari*)
(Va rugam sa descrieti si sa cuantifcati tipurile de grupuri tinta si benefciari afectati de situatia
descrisa in enuntarea problemei. Descrieti pe scurt modalitatea in care proiectul raspunde nevoilor
benefciarilor si oferiti detalii cu privire la identifcarea si selectia acestora pentru a participa la
activitatile proiectului.)
-ne.a / la #%idul &olicitantilor 0 ondul !"# in 1omania
1unda 2, 23/4
5
5
5000 caractere
1!. *cti/itatile proiectului*)
(!feriti o descriere a activitatilor, avand in vedere urmatoarele aspecte' contributia activitatii
respective la atingerea obiectivelor proiectului, rezultatele asteptate, implicarea
benefciarilor(participantilor(comunitatii, actiunile concrete intreprinse, locul de desfasurare al
activitatilor, rolul &olicitantului si 9artenerilor, daca acestia e.ista, metodele folosite. Includeti
activitatile de promovare si activitatile de dezvoltare organizationala, daca este cazul.)
20000 caractere
1". Indicatori*)
(Va rugam sa descrieti indicatorii cantitativi (numerici) si calitativi (sc%imbari, imbunatatiri) ai
proiectului si modalitatea de masurare(evaluare a acestora. In cazul in care pot f enuntate, va rugam
sa oferiti valoarea initiala si valoarea fnala a indicatorilor. 1ecomandam, pe cat posibil, corelarea cu
-ne.a 6 $ +ontributia la 1ezultatele asteptate ale ondului !"#. Va rugam sa introduceti o referire la
activitati, folosind numerotarea acestora din +ampul :-ctivitatile proiectului*.)
10000 caractere
1%. *ne+a 5 - #ontributia la )ezultatele asteptate ale 1ondului .23*)
(Va rugam sa incarcati -ne.a 6 dupa ce ati completat documentul.)
1&. *ne+a ! - 3ra$cul acti/itatilor*)
(Va rugam sa incarcati #rafcul activitatilor completat. Va rugam sa nu incarcati alt tip de document in
afara celui solicitat.)
2(. *ne+a 2 - 0ugetul proiectului*)
(Va rugam sa incarcati formularul de buget, completat integral.)
21. )iscuri*)
(Va rugam sa descrieti potentialele riscuri care ar putea afecta realizarea obiectivelor si a rezultatelor 0
la nivelul managementului de proiect, parteneriatelor, conte.tului socio$politic, grupurilor
tinta(benefciarilor(comunitatilor vizate, de tipul' reticenta, slaba implicare, pre;udecati etc. 0 precum
si modalitatile de abordare a acestora.)
7500 caractere
22. Sustenabilitatea proiectului*)
(Va rugam sa descrieti modul in care se va asigura continuitatea proiectului dupa inc%eierea fnantarii,
precum si modul in care v$ati planifcat sa obtineti un efect de multiplicare si un impact sustenabil. Va
rugam sa descrieti cum vor f folosite rezultatele proiectului dupa fnalizarea acestuia, cum vor f
-ne.a / la #%idul &olicitantilor 0 ondul !"# in 1omania
1unda 2, 23/4
5
5
acestea multiplicate si diseminate, precum si cum vor benefcia de acestea alte organizatii
neguvernamentale, institutii publice si alti actori relevanti. Descrieti rolul partenerilor, daca acestia
e.ista. Va rugam sa descrieti masurile concrete intreprinse pe perioada derularii proiectului care vor
asigura sustenabilitatea acestuia, inclusiv cea fnanciara.)
7500 caractere
23. #orelarea cu initiati/e similare*)
(Va rugam sa descrieti modalitatea prin care proiectul este corelat cu alte initiative pentru
solutionarea problemei identifcate in campul :9roblema abordata*. Descrieti corelarea cu legislatia in
vigoare, standardele europene etc. Descrieti modalitatea prin care asigurati sinergia cu initiative
similare si evitati potentialele suprapuneri, inclusiv la nivelul benefciarilor vizati. <ustifcati necesitatea
fnantarii proiectului prin ondul !"# si modalitatea prin care va asigurati ca acesta nu se suprapune
cu proiecte fnantate prin alte fonduri.)
5000 caractere
24. ,romo/are si /izibilitate*)
(Va rugam sa descrieti activitatile de promovare intreprinse si metodele utilizate pe parcursul
proiectului. Detaliati cel putin doua evenimente de promovare a progresului si rezultatelor proiectului.
&pecifcati modul in care va f promovat ondul !"# si rolul statelor donatoare. -daugati detalii despre
=ebsite$ul proiectului si(sau sectiunea dedicata proiectului din cadrul =ebsite$ului &olicitantului.)
6000 caractere
#orelarea cu obiecti/ele si prioritatile ,rogramului
de $nantare
25. #orelarea obiecti/elor proiectului cu obiecti/ele 1ondului .234 ale
#omponentei si Subcomponentei /izate*)
(Va rugam sa descrieti relevanta proiectului fata de obiectivele ondului !"#, ale +omponentei si
&ubcomponentei specifce in cadrul careia este depus proiectul.)
5000 caractere
2!. #orelarea cu )ezultatele asteptate ale 1ondului .23*)
(&pecifcati pe scurt, facand referire la rezultatele si indicatorii completati in -ne.a 6 $ +ontributia la
rezultatele asteptate ale ondului !"#, in ce fel contribuie proiectul la 1ezultatele asteptate ale
9rogramului de fnantare. aceti referire in mod special la 1ezultatul asteptat principal.)
5000 caractere
2". #ontributia acti/itatilor la Temele orizontale ale 1ondului .23
-ne.a / la #%idul &olicitantilor 0 ondul !"# in 1omania
1unda 2, 23/4
5
5
(Va rugam sa bifati Tema(Temele orizontale la care contribuie in mod direct sau indirect activitatile
proiectului, daca este cazul.)
Discursul instigator la ura (hate speech)
Extremismul si infractiunile motivate e ura (hate crime)
!asismul si xenofo"ia
#omofo"ia
$ntisemitismul
%oleranta si intelegerea multiculturala
&opulatia e etnie roma
#artuirea sexuala
'iolenta impotriva femeilor
%ra(cul e persoane
2%. #orelarea cu Temele orizontale ale 1ondului .23
(-ceasta sectiune se va completa doar daca proiectul contribuie la atingerea uneia sau mai multor
Teme orizontale. &pecifcati pe scurt in ce fel contribuie proiectul la Temele orizontale ale 9rogramului
de fnantare.)
5000 caractere
2&. Incadrarea in *riile tematice ale 1ondului .23*)
(Va rugam bifati -ria sau, dupa caz, -riile tematice pe care le vizeaza sau in care se incadreaza
prioritar activitatile proiectului.)
Democratie
Drepturile omului) inclusiv repturile minoritatilor (etnice) religioase) lingvistice si privin
orientarea sexuala)
%ransparenta si "una guvernare
Democratie participativa
*om"aterea rasismului si a xenofo"iei
$ntiiscriminare
Inegalitati sociale) saracie si exclu+iune) inclusiv in meiul rural
Egalitate e gen
'iolenta "a+ata pe gen
&rotectia meiului si schim"ari climatice
,ervicii sociale si e "a+a
De+voltarea capacitatii organi+atiilor neguvernamentale
3(. #orelarea cu *riile tematice ale 1ondului .23*)
(&pecifcati pe scurt in ce fel se incadreaza proiectul in -riile tematice ale 9rogramului de fnantare. Va
rugam sa faceti referire doar la -ria(-riile tematice prioritare.)
5000 caractere
-ne.a / la #%idul &olicitantilor 0 ondul !"# in 1omania
1unda 2, 23/4
5
5
,rincipiile trans/ersale ale 1ondului .23
32. 0una gu/ernare*)
(Va rugam sa bifati modalitatea in care proiectul respecta si promoveaza buna guvernare.)
!espectare si promovare irecta a principiului prin activitatile proiectului
In-uenta inirecta po+itiva prin implementarea proiectului
33. etaliere*)
(Va rugam sa detaliati modalitatea in care proiectul respecta si promoveaza buna guvernare.)
1500 caractere
34. ez/oltare durabila -de mediu4 sociala4 economica)*)
(Va rugam sa bifati modalitatea in care proiectul respecta si promoveaza dezvoltarea durabila.)
!espectare si promovare irecta a principiului prin activitatile proiectului
In-uenta inirecta po+itiva prin implementarea proiectului
35. etaliere*)
(Va rugam sa detaliati modalitatea in care proiectul respecta si promoveaza dezvoltarea durabila.)
1500 caractere
3!. 5galitate de gen*)
(Va rugam sa bifati modalitatea in care proiectul respecta si promoveaza egalitatea de gen.)
!espectare si promovare irecta a principiului prin activitatile proiectului
In-uenta inirecta po+itiva prin implementarea proiectului
3". etaliere*)
(Va rugam sa detaliati modalitatea in care proiectul respecta si promoveaza egalitatea de gen.)
1500 caractere
ate despre Solicitant si ,arteneri
3%. 5c6ipa de proiect*)
(Va rugam specifcati pe scurt responsabilitatile si e.perienta persoanelor din ec%ipa de proiect. Va
rugam sa aveti in vedere ca este necesar sa ane.ati +V$urile persoanelor$c%eie implicate in proiect.
9entru e.pertii subcontractati, este necesara detalierea responsabilitatilor si e.perientei necesare,
fara a ii nominaliza si a ane.a +V$urile acestora.)
5000 caractere
3&. #7-uri ec6ipa de proiect*)
-ne.a / la #%idul &olicitantilor 0 ondul !"# in 1omania
1unda 2, 23/4
5
5
(Va rugam sa introduceti +V$urile relevante, cu mentionarea pozitiei in cadrul ec%ipei de proiect, intr$
un singur document >ord, unul dupa altul, si apoi sa il incarcati.)
Informatii despre Solicitant
41. 1orma de organizare*)
(Va rugam sa precizati forma de organizare. E..' -sociatie, undatie, ederatie etc.)
200 caractere
42. 'egislatia in baza careia s-a constituit*)
(Va rugam sa precizati legea dupa care functioneaza organizatia dvs.)
1500 caractere
43. 'ista membrilor #onsiliului irector*)
(Va rugam sa notati numele acestora si sa precizati organizatia(institutia din care provin.)
2500 caractere
44. ata in$intarii*)
45. 0ugetul anual pentru 2(12*)
(In lei.)
4!. 0ugetul anual pentru 2(13*)
(In lei.)
4". Scopul si principalele acti/itati ale organizatiei*)
2000 caractere

4%. ,roiecte rele/ante derulate in ultimii 3 ani*)
(In aceasta sectiune va rugam sa detaliati proiectele relevante pentru aceasta propunere de proiect.
Daca in ultimii 5 ani nu ati avut activitate sau sunteti organizatie nou$infintata, va rugam sa
mentionati aceste aspecte.)
2000 caractere
4&. #apacitate si moti/atie*)
(-rgumentati capacitatea organizatiei de a implementa proiectul propus. In cazul organizatiilor
infintate recent, detaliati e.perienta relevanta a membrilor ec%ipei de proiect(organizatiei si motivatia
de a implementa proiectul.)
5000 caractere

5(. )aport anual
-ne.a / la #%idul &olicitantilor 0 ondul !"# in 1omania
1unda 2, 23/4
5
5
(In cazul in care organizatia dvs. a publicat un raport anual sau o descriere a principalelor activitati din
anul precedent, va rugam sa indicati o adresa =eb e.acta unde acestea pot f consultate.)
250 caractere

51. ,roiecte in implementare*)
(Va rugam sa oferiti informatii cu privire la proiectele pe care &olicitantul le are(le va avea in
implementare in perioada urmatoare. Va rugam sa precizati perioada de inc%eiere pentru cele in curs
de implementare.)
5000 caractere

52. Informatii despre ,artener-i)
(Va rugam sa introduceti urmatoarele informatii'
?@egislatia in baza careia s$a constituit
?Data infintarii
?9entru partenerii !"#' @ista membrilor +onsiliului Director $ cu precizarea organizatiei(institutiei din
care provin
?9entru partenerii !"#' Augetul anual 23/5
?&copul, principalele activitati ale organizatiei
?9roiectele relevante derulate in ultimii 5 ani si o scurta descriere a acestora.)
10000 caractere

53. )olul ,artenerilor in proiect
(Va rugam sa detaliati rolul 9artenerilor in proiect, modalitatea in care va contribui fecare 9artener la
realizarea obiectivelor proiectului, necesitatea si importanta parteneriatului. !feriti detalii cu privire la
istoria colaborarii cu &olicitantul.)
5000 caractere

54. #olaboratori
(In cazul in care e.ista colaboratori, altii decat 9artenerii, va rugam sa oferiti detalii despre acestia $
denumire, modalitatea in care vor contribui la realizarea obiectivelor proiectului etc.)
2500 caractere
55. *ne+a 4 - *cord de parteneriat
(In cazul in care ati completat sectiunea 9arteneri, va rugam sa completati -ne.a 4 0 -cord de
parteneriat, si sa o incarcati, semnata si stampilata. In cazul in care acordul de parteneriat nu este
semnat de toti partenerii in cadrul aceluiasi document, va rugam sa folositi pentru ar%ivarea
documentelor soft$ul >in1-1. -tentie, dimensiunile documentului(ar%ivei cu documente nu trebuie sa
depaseasca /.68b.)
-ne.a / la #%idul &olicitantilor 0 ondul !"# in 1omania
1unda 2, 23/4
5
5
ate de contact
#oordonator proiect
5". 2ume si prenume*)
150 caractere
5%. 1unctia in cadrul organizatiei*)
150 caractere
5&. Telefon*)
25 caractere
!(. *dresa de 5-mail*)
60 caractere
.rganizatie
!2. *dresa o$ciala a organizatiei*)
(Va rugam sa mentionati care este sediul social al organizatiei.)
250 caractere
!3. 'ocalitate*)
150 caractere
!4. 8udet*)
60 caractere
!5. *dresa de corespondenta a organizatiei*)
250 caractere
2.T*9 7a rugam sa a/eti in /edere Termenii si #onditiile de utilizare ai
platformei :::.$nantare.fdsc.ro. )ecomandam ca incarcarcarea
informatiilor in formatul online sa nu $e facuta in ultimele zile in care
acest lucru este posibil.
-ne.a / la #%idul &olicitantilor 0 ondul !"# in 1omania
1unda 2, 23/4