Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA

Incheiat astazi ..................


la ......................................
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) ..........................., str. ............................................ nr. ................,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartaent ......., judet/sector .......................................,
inre!istrata la "#iciul Re!istrului Coertului .........................................., sub nr. ........................
din ................................., cod #iscal nr. ....................................... din ..............................., a$and contul
nr. ................................................, deschis la ................................................, e%istand si #unctionand
potri$it le!islatiei statului ..................................., reprezentata de ..........................., cu #unctia
de ......................................., cetatean ..............................................., posesor act de
identitate/pasaport ........................., in calitate de vanzator, si
1.&. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) ..................................., str. .................................. nr. ...................
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartaent ......., judet/sector .......................................,
inre!istrata la "#iciul Re!istrului Coertului .........................................., sub nr. ........................
din ................................., cod #iscal nr. ........................... din ................................, a$and contul
nr. .............................................., deschis la ............................................................., e%istand si
#unctionand potri$it le!islatiei statului .........................., reprezentata de ...................................., cu
#unctia de ........................................, cetatean ..............................................., posesor act de
identitate/pasaport ........................................, in calitate de cumparator,
au con$enit sa incheie prezentul contract de $anzare'cuparare, in uratoarele conditii(
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
&.1. "biectul prezentului contract il constituie trecerea din proprietatea $anzatorului in proprietatea
cuparatorului, dupa ce acesta din ura $a plati pretul cu$enit, a ..................... tone/etri cubi/etri
liniari/bucati/perechi etc. de ..................... in conditiile INC")*R+S 1,,-.
&.&. Locul de deterinare a cantitatii intre!ii ar#i este ....................., iar odul in care se $a e#ectua aceasta
deterinare $a #i ..................... #acut inte!ral/partial. .ocuentul de atestare a cantitatii $a
#i ....................., in care obli!atoriu se $or entiona cantitatea (e%priata in unitati de asura speci#ice
ar#ii), tolerantele de cantitate adise (plus/inus) pe transe de li$rare, si pentru intrea!a cantitate,
precu si obli!atia cuparatorului de a plati $anzatorului cantitatea li$rata in liitele tolerantelor.
&./. 0araetrii tehnici si de calitate, pentru ar#a ce #ace obiectul prezentului contract, sunt cei entionati in
ane%a nr. 1 la prezentul contract.
&.1. .eterinarea calitatii ar#ii se $a realiza prin etoda ....................., de catre o coisie de specialitate,
din (tara de ori!ine a ar#ii) ................................, #orata din .................... ebri.
Aparatura necesara, #olosita de catre coisie, analizele de laborator (daca este cazul), etodele de
colectare a probelor'artor, precu si criteriile de respin!ere sau aditere a ar#ii sunt cele speci#icate
in ane%a nr. & la prezentul contract.
&.2. Coisia $a eite un certi#icat de calitate pentru ar#a contractata, care $a cuprinde( descrierea
copleta a ar#ii, speci#icatia calitati$a, data la care ar#a a #ost #abricata.
III. DURATA CONTRACTULUI
/.1. 0rezentul contract se incheie pe o durata de ..................... ani, incepand cu data de ..................... pana
la data de ..................... .
/.&. 0artile contractante pot con$eni prelun!irea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act
aditional, senat de abele parti.
IV. TERMENE DE LIVRARE
1.1. 3anzatorul se obli!a sa e%pedieze ar#a, la adresa indicata de cuparator, la data de ..............., in
con#oritate cu instructiunile acestuia.
sau
1.1. 3anzatorul se obli!a sa e%pedieze priul lot de ar#a, la data de ....................., in con#oritate cu
instructiunile cuparatorului.
sau
1.1. )erenul de li$rare a ar#ii $a #i cuprins intre data de ..................... si data de ....................., dar nu ai
tarziu de data de ....................., teren in care sunt incluse conditiile( terinarea si reusita probelor de
analiza sau de incercare, deschiderea acrediti$ului, obtinerea licentei de e%port/iport etc.
1.&. )erenul de li$rare a ar#ii $a putea #i decalat in cazul in care inter$in e$eniente nepre$azute.
1./. Cu acordul scris al abelor parti contractante, in conditiile prezentului contract, se $or putea e#ectua si
li$rari cu anticipatie.
V. PRETUL CONTRACTULUI
2.1. 3aloarea totala a ar#ii $andute este de ..................... lei. 0retul, de#alcat pe sortiente de produse,
este cel entionat in ane%a nr. / la prezentul contract.
2.&. 0retul include cheltuielile de transport pana la ..................... .
VI. MODALITATI DE PLATA I CONDITII
4.1. 0lata pretului $a #i e#ectuata de catre cuparator $anzatorului, pe baza de .............................,
prin ..................... .
Cuparatorul se obli!a sa intreprinda tot ce este necesar si le!al pentru a se e#ectua plata ar#ii in
con#oritate cu pre$ederile prezentului contract.
4.&. 0lata se $a e#ectua la data de ....................., in ............................. .
4./. .ocuentele prin care se $or e#ectua platile sunt( .................... .
VII. AMBALA!UL I MARCAREA
5.1. 3anzatorul se obli!a a asi!ura un abalaj corespunzator, care sa protejeze ar#a pe tot parcursul
transportului, de la e%peditie pana la destinatie. Abalajul nu $a incarca costul transportului si $a #i
adaptat speci#icului ijloacelor de transport.
5.&. 0entru ar#urile, care prin natura lor se li$reaza #ara abalaj, $anzatorului ii re$ine obli!atia sa le
transporte in ijloace adec$ate, pentru a nu le a#ecta calitatea si cantitatea. +odul de protejare pentru
aseenea e%peditii este cel descris in ane%a nr. & la prezentul contract.
5./. 0entru produsele care necesita abalaj interior, $anzatorul are obli!atia, in cadrul procesului de
conditionare, sa asi!ure un abalaj usor, estetic si rezistent, utilizabil in procesul de des#acere, prin
reteaua de distribuire.
5.1. 3anzatorul se obli!a sa transporte ar#a in containere.
5.2. 3anzatorul are obli!atia sa archeze abalajul, in scopul inlesnirii anipularii ar#ii si publicitatii
coerciale.
5.4. Abalajele $or #i insotite de #oi de abalaj, introduse in continutul lor, din care sa rezulte denuirea si
#elul produselor.
5.5. +arcajul $a #i scris in liba ..................... si $a cuprinde(
a) denuirea ar#ii6
b) data #abricatiei6
c) !reutatea bruto'neto6
d) locul #abricatiei6
e) alte eleente con$enite de parti, #unctie de speci#icul ar#ii.
VIII. CONDITII DE LIVRARE
7.1. +ar#a $a #i li$rata con#or conditiei INC")*R+S 1,,- (denuirea re!ulii
INC")*R+S) ..............................................
7.&. 3anzatorul $a counica cuparatorului terenul prealabil al sosirii ar#ii la !ranita, precu si(
- !reutatea neta totala a ar#ii6
- destinatarul
- nuele si adresa e%peditorului.
7./. Cuparatorul, in teren de &1 de ore de la sosirea ar#ii, $a asi!ura descarcarea acesteia si tot ce
iplica prezentul contract.
I". #ARANTII
,.1. 3anzatorul are obli!atia de a elibera un certi#icat de calitate sau un buletin de analiza pentru ar#a.
Abaterile de la pre$ederile acestor docuente il obli!a pe $anzator sa #aca inlocuirile sau reedierile ce
se ipun sau sa acorde reduceri de pret ori sa aiba dreptul la ajorari de pret pentru o calitate
superioara celei stipulate in contract.
,.&. 0entru produsele ce $or #i utilizate iediat dupa li$rare, $anzatorul stabileste un sin!ur teren de
!arantie. )erenul de !arantie incepe sa cur!a de la data de .............................. pana la data
de ............................................................................... . 8arantia poate #i prelun!ita in uratoarele
conditii( ................................................................... si inceteaza( ............................................... .
,./. 0entru produsele ce nu $or #i utilizate iediat dupa li$rare, se con$in doua terene de !arantie( unul de
#abricatie a produsului, incepand cu data de ....................., iar altul cu incepere de la data
de ....................., data li$rarii ' teren ipus pentru e$itarea de!radarii produsului printr'o depozitare
indelun!ata.
,.1. 0entru produsele ce ipun teren de !arantie, $anzatorul $a indica(
a) inceperea terenului de !arantie si durata lui6
b) cazurile de incetare sau prelun!ire a terenului de !arantie6
c) data inceperii si terinarii li$rarilor6
d) docuente de atestare a calitatii ar#ii.
,.2. Inauntrul terenului de !arantie $anzatorul se obli!a sa acorde asistenta tehnica pentru ar#a li$rata si
#urnizarea de piese de inlocuire, aceste operatiuni #acandu'se !ratuit.
,.4. 3anzatorul este raspunzator de $iciile ascunse si de $iciile aparente, pri$ind calitatea ar#ii pe care
acesta o li$reaza cuparatorului.
". CONTROLUL I RECEPTIA MAR$II
1-.1. 3anzatorul este obli!at sa predea ar#a la locul stipulat in contract si sa trans#ere cuparatorului
proprietatea asupra produselor, dupa incasarea pretului stabilit.
1-.&. Cuparatorul se obli!a sa preia ar#a dupa ce a #ost e#ectuata receptia ei cantitati$a si calitati$a. La
#inalul receptiei se $a incheia un proces'$erbal de receptie, senat de participantii la operatiunea
respecti$a.
1-./. In cazul in care rezultatele receptiei #inale nu perit preluarea ar#ii de catre cuparator, acesta este
obli!at sa depoziteze ar#a in conditii norale de pastrare si conser$are, #iind raspunzator de custodia
ei, pe contul si cheltuielile $anzatorului.
1-.1. Receptia ar#ii $a #i #acuta la ....................., de catre ...................... .
Iputernicitul din partea cuparatorului este obli!at sa counice $anzatorului, in tip rezonabil, orice
de#ectiune sau nere!ula descoperita in tipul controlului. In caz contrar, nein#orarea $anzatorului il
lipseste pe cuparator de drepturile ce'i re$in.
1-.2. In cazul in care cuparatorul hotaraste sa re#uze ar#a, acesta trebuie sa actioneze in tip util si
decis, prin noti#icarea $anzatorului si sa ceara instructiuni, pentru ca $anzatorul sa poata lua asurile
necesare pentru liitarea pierderilor.
1-.4. .aca li$rarea ar#ii se $a e#ectua esalonat, pentru #iecare li$rare in parte, $anzatorul si cuparatorul
$or incheia acte aditionale separate, iar de#ectiunile constatate la un lot de ar#a nu $or a#ecta
continuitatea li$rarii celorlalte loturi.
1-.5. Respin!erea ar#ii nu echi$aleaza cu rezilierea sau cu rezolutiunea contractului.
1-.7. Riscurile ce decur! din respin!erea ar#ii de catre cuparator re$in $anzatorului.
"I. MODUL DE E$ECTUARE A TRANPORTULUI%
11.1. )ransportul se $a e#ectua ............................................................................................................
sau
11.1. )ransportul
9)
se $a e#ectua cobinat, ast#el( ........................ .
"II. RECLAMATII
1&.1. Cuparatorul are dreptul sa reclae, abaterile cantitati$e sau calitati$e si de#ectiuni ale produselor,
deterinate de $icii ascunse sau alte cauze !enerate din ne!lijenta $anzatorului.
1&.&. Reclaatiile $or #i #acute in teren de ..................... luni/ani de la preluarea ar#ii de catre cuparator
de la $anzator, in scris, si $or cuprinde, in od obli!atoriu, uratoarele(
- obiectul reclaatiei6
- terenul in care au #ost #orulate6
- do$ezile abaterilor reclaate6
- etoda de $eri#icare ce trebuie #olosita6
- cauzele care au deterinat de#ectele reclaate6
- necesitatea pastrarii ar#ii reclaate in depozit, pe un teren contractual deterinat6
- odul de stin!ere a reclaatiilor (prin inlocuire, reparare, acordare de boni#icatii) .
1&./. .e#ectiunile constatate in ura transportului de#ectuos se $or re!asi in reclaatii #acute de cuparator
carausului, cu instiintarea $anzatorului.
"III. INVALIDAREA PARTIALA
1/.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un e#ect asupra obli!atiilor deja
scadente intre parti.
1/.&. 0re$ederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din $ina sa, a
deterinat incetarea contractului.
"IV. CEIUNEA CONTRACTULUI
11.1. 0artile contractante nu $or putea cesiona drepturile si obli!atiile pre$azute de prezentul contract unei
terte persoane #ara acordul e%pres, dat in scris de cedent.
11.&. Acordul pre$azut la alineatul precedent trebuie counicat de cesionar in teren de ................. zile de
la data cand cedentul i'a cerut acest acord6 in caz contrar se prezua ca cesionarul nu a consitit
cesiunea contractului.
"V. $ORTA MA!ORA
12.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de nee%ecutarea la teren sau/si de e%ecutarea in
od necorespunzator ' total sau partial ' a oricarei obli!atii care ii re$ine in baza prezentului contract,
daca nee%ecutarea sau e%ecutarea necorespunzatoare a obli!atiei respecti$e a #ost cauzata de #orta
ajora, asa cu este de#inita de le!e.
12.&. 0artea care in$oca #orta ajora este obli!ata sa noti#ice celeilalte parti, in teren de .................. (zile,
ore), producerea e$enientului si sa ia toate asurile posibile in $ederea liitarii consecintelor lui.
12./. .aca in teren de .................. (zile, ore) de la producere, e$enientul respecti$ nu inceteaza, partile
au dreptul sa'si noti#ice incetarea de plin drept a prezentului contract #ara ca $reuna dintre ele sa
pretinda daune'interese.
"VI. CLAUZA PENALA
14.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obli!atiile contractuale sau si le indeplineste in od
necorespunzator, se obli!a sa plateasca celeilalte parti penalitati daune interese in $aloare
de ..................................., ast#el( ................. .
"VII. NOTI$ICARI
15.1. In acceptiunea partilor contractante, orice noti#icare adresata de una dintre acestea celeilalte este
$alabil indeplinita daca $a #i transisa la adresa/sediul pre$azut in partea introducti$a a prezentului
contract.
15.&. In cazul in care noti#icarea se #ace pe cale postala, ea $a #i transisa, prin scrisoare recoandata, cu
con#irare de priire (A.R.) si se considera priita de destinatar la data entionata de o#iciul postal
priitor pe aceasta con#irare.
15./. .aca noti#icarea se triite prin tele% sau tele#a%, ea se considera priita in pria zi lucratoare dupa
cea in care a #ost e%pediata.
15.1. Noti#icarile $erbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt con#irate, prin
interediul uneia dintre odalitatile pre$azute la alineatele precedente.
"VIII. OLUTIONAREA LITI#IILOR
17.1. In cazul in care rezol$area neintele!erilor nu este posibila pe cale aiabila, ele $or #i supuse spre
solutionare Curtii de Arbitraj Coercial International de pe lan!a Caera de Coert si Industrie a
Roaniei, con#or re!ulaentului sau.
"I". INCETAREA CONTRACTULUI
1,.1. 0rezentul contract inceteaza de plin drept, #ara a ai #i necesara inter$entia unui/unei tribunal
arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti(
- nu isi e%ecuta una dintre obli!atiile esentiale enuerate la pct. .............., din prezentul contract6
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a #ost declansata procedura de lichidare
(#alient) inainte de inceperea e%ecutarii prezentului contract6
- cesioneaza drepturile si obli!atiile sale pre$azute de prezentul contract #ara acordul celeilalte
parti6
- isi incalca $reuna dintre obli!atiile sale, dupa ce a #ost a$ertizata, printr'o noti#icare scrisa, de
catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora $a duce la rezolutiunea/rezilierea
prezentului contract.
sau
in teren de ........ zile de la data priirii noti#icarii prin care i s'a adus la cunostinta ca nu si'a
e%ecutat ori isi e%ecuta in od necorespunzator oricare dintre obli!atiile ce'i re$in.
1,.&. 0artea care in$oca o cauza de incetare a pre$ederilor prezentului contract o $a noti#ica celeilalte parti,
cu cel putin ......... zile inainte de data la care incetarea ureaza sa'si produca e#ectele.
1,./. Rezilierea prezentului contract nu $a a$ea nici un e#ect asupra obli!atiilor deja scadente intre partile
contractante.
1,.1. 0re$ederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in od culpabil a cauzat incetarea
contractului.
"". CLAUZE $INALE
&-.1. +odi#icarea prezentului contract se #ace nuai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
&-.&. 0rezentul contract, ipreuna cu ane%ele sale care #ac parte inte!ranta din cuprinsul sau, reprezinta
$ointa partilor si inlatura orice alta intele!ere $erbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii
lui.
&-./. In cazul in care partile isi incalca obli!atiile lor, nee%ercitarea de partea care su#era $reun prejudiciu a
dreptului de a cere e%ecutarea intocai sau prin echi$alent banesc a obli!atiei respecti$e nu inseana
ca ea a renuntat la acest drept al sau.
&-.1. 0rezentul contract a #ost incheiat intr'un nuar de ................ e%eplare, din care ...................
astazi ................., data senarii lui.
3AN:A)"R
C;+0ARA)"R
<<<<<<<<<<<<<<
9)
+odul de e#ectuare a transportului este in #unctie de speci#icul produselor ce trebuie transportate.
Ast#el, $or #i stipulate in contract( caile de transport, ijloacele de transport, necesitatea adaptarii abalajelor
e%terioare sau containerelor cu speci#icul ijloacelor de transport, tranzitorii.