Sunteți pe pagina 1din 2

Tratatul de la Maastricht (1993)

Tratatul asupra UE (TUE) / Tratatul


de la Maastricht, include prevederi
importante privind realizarea unei
UEM;
TUE (Art. 1!a) men"ioneaz#
$aptul c# %obiectivul Comisiei este
de a reduce disparitile dintre
nivelul de dezvoltare al diferitelor
regiuni i rmnerea n urm a celor
mai puin dezvoltate dintre acestea&,
introduce PDR 'n cadrul politicilor
comunitare (i creeaz# un nou
instrument $inanciar, Fondul de
Coeziune (FC) (Art. 1!d),
instrument care tre)uia s# r#spund#
constr*n+erilor le+ate de necesitatea
realiz#riiconver+en"ei economice (i
monetare (nominale) 'n cadrulUEM;
,onceptul de CES devine unul din
cei trei piloni ai ,omunit#"ii
Europene, al#turi de Piaa Unic (i
UEM.
Euroa ! "n #runtea conceiei
inte$rrii "n or$ani%aii re$ionale
Ar+umente-
Uniunea European: 27 ri
membre& .el+ia, /landa,
0u1em)ur+, 2ran"a, 3talia,
4ermania, 5anemarca, 3rlanda,
Marea .ritanie, 4recia,
6ortu+alia, 7pania, Austria,
2inlanda, 7uedia, ,ipru, ,ehia,
Estonia, Un+aria, 0etonia,
0ituania, Malta, 6olonia,
7lovacia, 7lovenia, .ul+aria,
8om*nia.
Asociaia European a
Liberului c!imb (EFTA) !
Tratatul de la Stoc'holm
(19(9)& Elve"ia, 3slanda,
0ichtenstein, 9orve+ia
"ona de Liber c!imb din
Europa Central (CEFTA) :
ianuarie 1;;- mem)ri
$ondatori ,ehia, 7lovacia,
6olonia, Un+aria < 7lovenia,
8om*nia (1;;=), .ul+aria
(1;;;), ,roa"ia (>!!).
,E2TA este cel mai important
acord multilateral de comer"
li)er din centrul (i sud ? estul
Europei
)oul *cord CE+T* semnat la
.ucuresti 'n dec. >!!@, de
Romnia (retras), Bulgaria
(retras), Al)ania, .osnia (i
Aerte+ovina, ,roa"ia,
Macedonia, 8epu)lica
Moldova, Muntene+ru (i 7er)ia
1; dec. >!!@ , summit Betting
closer to !urope&, .ucure(ti
#niiati$a Central European (#CE)
: or+anism economic su)re+ional
constituit din ini"iativa 3taliei
(1;C;) . 3,E curpinde state mem)re
UE, non?mem)re UE (i 9AT/.
State mem,re -CE- Austria,
,ehia, 3talia, 6olonia, 7lovacia,
7lovenia , Un+aria, 8om*nia,
.ul+aria , Al)ania, .osnia (i
Aer"e+ovina, ,roa"ia,
Macedonia, 7er)ia,
Muntene+ru; 8epu)lica
Moldova, .elarus, Ucraina
%r&anizaia de Cooperare
Economic 'n re&iunea (rii
)e&re (CE() * +,,2).
Mem,ri: Al)ania, .ul+aria,
4recia, 8om*nia, Turcia
(mem)ri $ondatori), 8.
Moldova, 8usia, Ucraina
,Armenia, Azer)aidDan (i
4eor+ia.
Multilateralism
(ultilateralismul : stadiul la
care a a/uns0 la s#1r2itul
secolului 330 rocesul istoric
de internaionali%are a
economiilor 2i a acti4itilor
economice0 ca urmare a
mutaiilor sur4enite "n
structurile economice interne
2i internaionale.
+actori care imulsionea%
multilateralismul-
accentuarea li)eraliz#rii
schim)urilor comerciale
dezvoltarea pie"elor de
capitaluri
interna"ionalizarea produc"iei (i
a distri)u"iei 7T9
dezvoltarea comer"ului cu
servicii
intensi$icarea $lu1urilor de 375
comunica"ii rapide (i de
transport, ce $aciliteaz#
le+#turile economice 'ntre
zonele (i economiile planetei
$ormarea de +rup#ri economice
cu +rade di$erite de inte+rare a
pie"ei, capitalurilor, serviciilor,
$or"ei de munc#
e1tinderea economiei de pia"#
la nivelul economiei mondiale
PR5CESE -)TE6R*7-5)-STE
8) EUR5P*
-roblematica inte&rrii
economice 'n Europa
" accentuarea
interdeendenelor dintre
economiile statelor lumii
#nte&rarea economic apare.
ca proces contemporan. dup
al 2/lea rzboi mondial
Ce reprezint inte&rarea
economic0
proces comple1 de dez$oltare
a economiei contemporane.
care se bazeaz pe o treapt
calitati$ nou. superioar. a
interdependenelor 2i a
specializrilor 'ntre
economiile di3eritelor state.
determinat de un ansamblu
de 3actori. 'ntre care un rol
esenial 'l are re$oluia
te!nico * 2tiini3ic
contemporan4
Concetul de inte$rare economic
*recieri&
a. inte+rarea economic# este
impus# de necesitatea trecerii
de la micro?spa"ii la macro?
spa"ii , la crearea unor
ansam)luri economice tot mai
vaste, care s# permit# o
productivitate sporit# a muncii
(i o calitate sporit# a
m#r$urilor.
). inte+rarea economic# :
condi"ia a)sen"ei
discrimin#rilor, sau eliminarea
pro+resiv# a discrimin#rilor 'n
raporturile economice dintre
"#ri
Cau%ele inte$rrii economice
euroene
eliminarea contradic"iei
dintre posi)ilit#"ile tot mai
mari de sporire a produc"iei
(i capacitatea redus# a
pie"elor na"ionale de
a)sor)"ie a acestei produc"ii
intensi$icarea concuren"ei pe
plan na"ional
7UA (i Eaponia - pericol
permanent pentru economia
"#rilor vest?europene
F#rile europene pot
promova, numai 'n comun,
cele mai noi cuceriri ale
(tiin"ei (i tehnicii moderne
Apari"ia (i dezvoltarea 7T9
5orin"a statelor dezvoltate
de a men"ine (i l#r+i rela"iile
cu $ostele "#ri coloniale
devenite independente
,auze politice
-mortana0 a4anta/ele 2i
rinciiile crerii ieei interne
unice (P.-.U.)
-iaa unic * obiecti$ al
Tratatului de la 5oma:
6uniunea economic i
monetar implic fuziunea
pieelor naionale, care s
asigure nu numai libera
circulaie a mrfurilor, ci i a
serviciilor, capitalurilor i
forei de munc#$
*ctul Unic Euroean (*UE)-
%Comunitatea va lua msurile
necesare realizrii progresive
a pieei unice interne, n cursul
unei perioade ce va e&pira la
'( dec$ ())*$ +,- presupune
e&istena unui spaiu fr
frontiere interioare, n care
libera circulaie a mrfurilor,
persoanelor, serviciilor i
capitalurilor este asigurat
conform .,!$#
Princiiile ieei unice&
inte+rarea (i realizarea pie"ei
unice nu tre)uie, deocamdat#,
'n"elese 'n sensul a)olirii totale
a $rontierelor na"ionale ale
statelor, ci al l#r+irii
comunit#"ii de interese 'n
teritoriul inte+rat
procesul de inte+rare nu tre)uie
'n"eles, deocamdat#, 'n termenii
restrictivi ai re+ionalismului,
deoarece nu se poate concepe,
la momentul actual, o politic#
re+ional# de sine st#t#toare.
*si$urarea celor 9 li,erti
de circulaie
1. :i,era circulaie a
mr#urilor. 6rintre urm#rile
concrete ale 63U-
suprimarea controlului la
$rontier#, li)ertatea total# a
trans$erului de capital,
apropierea TGA,
li)eralizarea activit#"ilor
)ancare, echivalarea
diplomelor.
;. :i,era circulaie a
ser4iciilor
3. :i,era circulaie a
caitalurilor
9. :i,era circulaie a
ersoanelor 2i #orei de
munc
0i)era circula"ie a m#r$urilor
Uniunea $amal H teritoriul
vamal unic al "#rilor mem)re (i
politica comercial# comun#
$a"# de ter"i, s?a realizat treptat
prin 'n$#ptuirea obiecti$elor
cuprinse 'n Tratatul de la
5oma-
: 'nl#turarea complet#, dar
treptat#, a ta1elor vamale de
e1port (i import, 'n rela"iile
comerciale dintre "#rile
semnatare ale tratatului, at*t
pentru produsele industriale,
c*t (i pentru produsele a+ricole
: 'nl#turarea complet#, dar
treptat#, a restric"iilor
cantitative (i a altor )ariere
netari$are 'n calea comer"ului
reciproc al "#rilor mem)re
pentru a asi+ura o li)er#
circula"ie a m#r$urilor 'n
interiorul comunit#"ii
instituirea unui re+im $iscal
comun 'n "#rile mem)re pentru
a nu $i discriminate produsele
importate din "#rile mem)re
$a"# de cele autohtone
instituirea unui tari# 4amal
comun $a"# de ter"i . TG, are
dou comonente- ta<ele
4amale (i nomenclatorul
tari#ar (1!.!!! de titluri ,
codi$icate in C ci$re < 1C.!!!
de su)diviziuni)
copul crerii uniunii
$amale : realizarea liberei
circulaii a mr3urilor