Sunteți pe pagina 1din 11

ROMNI A

NES ECRET
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

CABINET MINISTRU
COMISIA CU ATRIBUII N DOMENIUL INTERVENIEI NORMATIVE
Subcomisia 3
SISTEMUL NAIONAL DE MANAGEMENT AL SITUAIILOR DE URGEN
I ACTE NORMATIVE S!ECI"ICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE
a) Reglementri privind organizarea i funcionarea sistemului:
ORDONAN DE URGEN #$ %& 'i# &( a)$i*i+ %,,-, privind Sistemul Naional de
Managemental Situaiilor de Urgen, aprobat prin Legea nr. 15 din 28 februarie 25!
ORDONAN #$ .. 'i# 3, au/us0 %,,&, privind "nfiinarea, organi#area $i fun%ionarea servi%iilor
publi%e %omunitare pentru situaii de urgen, aprobat prin Legea nr. &'& din ( iunie 22!
ORDONAN DE URGEN #$ 3- 'i# &1 ma$0i+ %,,. privind organi#area $i fun%ionarea
Sistemului naional uni% pentru apeluri de urgen, aprobat prin Legea nr. 1' din 2' septembrie 28 !
2OTRREA GUVERNULUI #$ &-.1 'i# 1 s+)0+mb$i+ %,,-, privind organi#area $i fun%ionarea
)omitetului Naional pentru Situaii de Urgen!
2OTRREA GUVERNULUI #$ &-1, 'i# 1 s+)0+mb$i+ %,,-, pentru aprobarea *egulamentului de
organi#are $i fun%ionare $i a organigramei +nspe%toratului ,eneral pentru Situaii de Urgen.
2OTRREA GUVERNULUI #$ &-1& 'i# 1 s+)0+mb$i+ %,,-, pentru aprobarea *egulamentului-
%adru privind stru%tura organi#atori%, atribuiile, fun%ionarea $i dotarea %omitetelor $i %entrelor
operative pentru situaii de urgen!
2OTRREA GUVERNULUI #$ &-1% 'i# 1 s+)0+mb$i+ %,,-, privind prin%ipiile de organi#are,
fun%ionarea $i atribuiile servi%iilor de urgen profesioniste!
b) Reglementri cu inciden n domeniul de competen:
D+ci3ia Co#si*iu*ui .456,, EURATOM 'i# &- '+c+mb$i+ &1.4 privind pro%edura %omunitar. de
s%/imb rapid de informaii "n %a# de urgen. radiologi%.!
L+/+a #$ &&&5&116, privind desf.$urarea "n siguran., reglementarea, autori#area $i %ontrolul
a%tivit.ilor nu%leare, republi%at.!
O$'o#a#7a '+ U$/+#78 a Gu9+$#u*ui Rom:#i+i #$ & 'i# %& ia#ua$i+ &111 privind regimul strii de
asediu $i regimul strii de urgen!
L+/+a #$ 3(( 'i# %, #oi+mb$i+ %,,1 privind regimul strii de mobili#are parial sau total a forelor
armate $i al strii de r#boi!
L+/+a #$ (4(5%,,&; privind aprobarea 0lanului de amena1are a teritoriului naional!
O$'o#a#7a Gu9+$#u*ui #$ %,5&11-; privind m.suri pentru redu%erea ris%ului seismi% al %onstru%iilor
e2istente!
L+/+ #$ 1( 'i# &- a)$i*i+ 2' privind reforma "n domeniul sntii!
L+/+a #$ 3-,5%,,- privind institutia prefe%tului<
L+/+ #$ %(%5&,,6%,,3 privind registrul uni% de %ontrol!
L+/+a #$ 65&11& privind aderarea *om3niei la )onvenia de la 4asel privind %ontrolul transportului
peste frontiere al de$eurilor peri%uloase $i al elimin.rii a%estora, "nto%mit. la 2-22 martie 1585!
1
2o0=$:$+a Gu9+$#u*ui #$ 1&65%,,% privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispo#itivelor,
e%/ipamentelor $i informaiilor pertinente pentru proliferarea armelor nu%leare $i a altor dispo#itive
nu%leare e2plo#ive!
2OTRREA GUVERNULUI #$ &,.. 'i# 1 #oi+mb$i+ %,,, )+#0$u a)$oba$+a R+/u*am+#0u*ui
'+ a)a$a$+ im)o0$i9a i#c+#'ii*o$ i# masa<
2OT>RREA GUVERNULUI #$ 6%%5%,,-; privind stabilirea %ondiiilor de introdu%ere pe pia. a
produselor pentru %onstru%ii, republi%at. 6transpune 7ire%tiva produselor pentru %onstru%ii
8581'8)99:!
2OTRREA GUVERNULUI #$ %%.. 'i# 1 '+c+mb$i+ %,,- pentru aprobarea reparti#rii
prin%ipalelor fun%ii de spri1in pe %are le asigur ministerele, %elelalte organe %entrale $i organi#aiile
neguvernamentale privind prevenirea $i gestionarea situaiilor de urgen!
2OTRREA GUVERNULUI #$ (-4 'i# 1 iu#i+ %,,(; pentru aprobarea Strategiei naionale de
prote%ie %ivil!
2OTRREA GUVERNULUI #$ &.(- 'i# %% '+c+mb$i+ %,,(; pentru aprobarea Strategiei
naionale de management al ris%ului la inundaii!
2OTRREA GUVERNULUI #$ 46% 'i# &6 iu*i+ %,,.; pentru aprobarea Strategiei naionale de
prevenire a situaiilor de urgen!
2OTRREA GUVERNULUI #$ (34 'i# 6 iu#i+ %,,4; privind stabilirea $i san%ionarea
%ontraveniilor la normele de prevenire $i stingere a in%endiilor!
2OTRREA GUVERNULUI #$ 6.% 'i# 3 iu#i+ %,,1; privind aprobarea *egulamentului de
organi#are $i fun%ionare a )omitetului naional de %oordonare a a%tivitii Sistemului naional uni%
pentru apeluri de urgen, pre%um $i a Se%retariatului te/ni% permanent!
2OTRREA GUVERNULUI #$ %(1 'i# 3& ma$0i+ %,,(; privind "nfiinarea $i stabilirea
atribuiilor )entrului Naional pentru Se%uritate la +n%endiu $i 0rote%ie )ivil!
2OTRREA GUVERNULUI #$ (,& 'i# & iu#i+ %,,(; pentru aprobarea )riteriilor privind
asigurarea mi1loa%elor de prote%ie individual a %etenilor!
2OTRREA GUVERNULUI #$ (6, 'i# &( iu#i+ %,,(; pentru aprobarea %ategoriilor de %onstru%ii
la %are este obligatorie reali#area adposturilor de prote%ie %ivil, pre%um $i a %elor la %are se
amena1ea# pun%te de %omand!
2OTRREA GUVERNULUI #$ 63, 'i# %1 iu#i+ %,,(; pentru stabilirea semnului distin%tiv
naional prin %are se identifi% personalul $i se mar%/ea# mi1loa%ele te/ni%e, adposturile, alte bunuri de
prote%ie %ivil, uniforma $i %artea de identitate spe%ifi%e personalului spe%iali#at %u atribuii "n domeniul
prote%iei %ivile!
2OTRREA GUVERNULUI #$ 6-% 'i# %1 iu#i+ %,,( ,pentru aprobarea )riteriilor de %lasifi%are a
unitilor administrativ-teritoriale, instituiilor publi%e $i operatorilor e%onomi%i din pun%t de vedere al
prote%iei %ivile, "n fun%ie de tipurile de ris%uri spe%ifi%e!
2OTRREA GUVERNULUI #$ &%%% 'i# &3 oc0omb$i+ %,,(; privind stabilirea prin%ipiilor
eva%urii "n situaii de %onfli%t armat!
2OTRREA GUVERNULUI #$ &(41 'i# . '+c+mb$i+ %,,(; pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din servi%iile de urgen voluntare!
2OTRRE GUVERNULUI #$ &431 'i# 6 '+c+mb$i+ %,,6; pentru aprobarea %ategoriilor de
%onstru%ii $i amena1ri %are se supun avi#rii $i8sau autori#rii privind se%uritatea la in%endiu!
2OTRREA GUVERNULUI #$ (34 'i# 6 iu#i+ %,,4 privind stabilirea $i san%ionarea
%ontraveniilor la normele de prevenire $i stingere a in%endiilor!
2OTRREA GUVERNULUI #$ &%,- 'i# - oc0omb$i+ %,,4; privind asigurarea forei de mun%
ne%esare pe timpul strii de asediu, la mobili#are $i pe timpul strii de r#boi!
2o08$:$+a Gu9+$#u*ui #$ 4-&5%,,. pentru aprobarea *egulamentului privind gestionarea situatiilor de
urgen generate de produ%erea unui a%%ident de aviaie %ivil, pre%um $i pentru modifi%area 2o08$:$ii
Gu9+$#u*ui #$ 4-5&11& privind "nfiinarea *egiei autonome ;<dministraia rom3n a servi%iilor de
trafi% aerian; = *>M<?S<!
2o0=$:$+a Gu9+$#u*ui #$ .,-5%,,4 privind %ontrolul asupra peri%olelor de a%%ident ma1or "n %are sunt
impli%ate substane peri%uloase!
2
2OTARAREA GUVERNULUI #$ 6.% 'i# 3 iu#i+ %,,1; privind aprobarea *egulamentului de
organi#are si fun%tionare a )omitetului national de %oordonare a a%tivitatii Sistemului national uni%
pentru apeluri de urgenta, pre%um si a Se%retariatului te/ni% permanent!
OM AI #$ 6(& 'i# %3 '+c+mb$i+ %,,% pentru aprobarea %lasifi%arii teritoriului national in fun%tie de
gradul ris%ului produ%erii in%endiilor de padure!
OMAI #$ 36, 'i# &- s+)0+mb$i+ %,,- pentru aprobarea )riteriilor de performanta privind stru%tura
organi#atori%a si dotarea servi%iilor profesioniste pentru situatii de urgenta!
O$'i#u* mi#is0$u*ui a/$icu*0u$ii; )='u$i*o$; a)+*o$ ?i m+'iu*ui #$ &-%5%,,- pentru aprobarea
0ro%edurii de evaluare a raportului de se%uritate privind a%tivit.ile %are pre#int. peri%ole de produ%ere a
a%%identelor ma1ore "n %are sunt impli%ate substane peri%uloase!
OMAI #$ (.( 'i# - a)$i*i+ %,,( pentru aprobarea unor msuri privind organi#area $i fun%ionarea
)omisiei de re%unoa$tere a organismelor pentru atestarea %onformitii produselor pentru %onstru%ii %u
rol "n satisfa%erea %erinei se%uritate la in%endiu!
OMAI #$ 6,4 'i# &1 a)$i*i+ %,,( pentru aprobarea Metodologiei de %ontrol privind supraveg/erea
pieei produselor pentru %onstru%ii %u rol "n satisfa%erea %erinei de se%uritate la in%endiu!
OMAI #$ 66( 'i# %& ,6%,,( pentru aprobarea *egulamentului de planifi%are, organi#are, pregtire,
desf$urare $i evaluare a a%tivitii de prevenire!
OMAI #$ 6.3 'i# %,,6%,,( privind aprobarea 0ro%edurilor generi%e pentru %ole%tarea datelor,
validare $i rspuns pe timpul unei urgene radiologi%e!
OMAI #$ 6-4 'i# &6 mai %,,( pentru aprobarea Normelor metodologi%e privind elaborarea
planurilor de urgen "n %a# de a%%idente "n %are sunt impli%ate substane peri%uloase!
OMAI #$ 63. 'i# &%,(%,,( $i >.M.M.,.< nr. @2 din 11.5.25 pentru aprobarea regulamentului
privind gestionarea situaiilor de urgen generate de inundaii, fenomene meteorologi%e peri%uloase,
a%%idente la %onstru%ii /idrote/ni%e $i poluri a%%identale!
OMAI #$ 4,45%,,( pentru aprobarea normelor te/ni%e privind asanarea terenului $i neutrali#area
muniiei rmase nee2plodate!
OMAI #$ 6,6 'i# &1,-%,,( privind pregtirea personalului din %ompunerea %omitetelor pentru
situaii de urgenta in %entrele #onale de pregtire!
OMAI ?i a* MTCT #$ 4,.51%3, privind %omuni%area prin%ipalelor %ara%teristi%i ale %utremurelor
produse pe teritoriul *om3niei $i %onvo%area, dup %a#, a stru%turilor privind gestionarea ris%ului la
%utremure!
OMAI #$4&% 'i# &%,4%,,( pentru aprobarea 7ispo#iiilor generale privind instruirea salariailor "n
domeniul situaiilor de urgen !
OMAI #$4&. 'i# 3,,6%,,( pentru aprobarea )riteriilor de performanta privind stru%tura
organi#atori%a si dotarea servi%iilor voluntare pentru situatii de urgenta !
OMAI #$43( 'i# %%,4%,,(; privind evidena, gestionarea, depo#itarea $i distribuirea a1utoarelor
interne $i internaionale destinate populaiei "n situaii de urgen!
OMAI #$436 'i# %%,4%,,( privind instituirea servi%iului de permanen la toate primriile din #ona
de ris%, "n %a# de iminen a produ%erii unor situaii de urgen!
OMAI #$6.- 'i# ,4,6%,,( privind aprobarea Normelor metodologi%e planifi%area, pregtirea $i
intervenia "n %a# de a%%ident nu%lear sau urgen radiologi%!
OMAI #$ 44, 'i# ,(,1%,,( pentru aprobarea *egulamentului de autori#are al laboratoarelor $i
poligoanelor de "n%er%ri la fo% $i a %elor de distrugere a muniiei nee2plodate!
OMAI #$ ..6 'i# %,,( pentru aprobarea Normelor te/ni%e privind Sistemul naional de "n$tiinare,
averti#are $i alarmare a populaiei!
OMAI #$ &&3- 'i# &3 ia#ua$i+ %,,6, pentru aprobarea *egulamentului privind planifi%area,
pregtirea, organi#area, desf$urarea $i %ondu%erea a%iunilor de intervenie ale servi%iilor de urgen
profesionist!
OMAI #$&&.- 'i# ,6,%%,,6 pentru aprobarea Normelor privind organi#area $i asigurarea a%tivitii
de eva%uare "n situaii de urgen!
OMAI #$&&., 'i# %%,%%,,6 pentru aprobarea Normelor te/ni%e privind "ntreinerea, repararea,
depo#itarea $i evidena mi1loa%elor te/ni%e de prote%ie %ivil!
OMAI #$&%(1 'i# &,,-%,,6 pentru aprobarea Normelor privind organi#area $i asigurarea
a%tivitii de "n$tiinare, averti#are, prealarmare $i alarmare "n situaii de prote%ie %ivil!
&
O$'i# comu# a* MAI ?i MCTI #$&&-15-4, 'i# ,6&%%,,( pentru aprobarea *egulamentului privind
managementul situaiilor de urgen spe%ifi%e tipurilor ris%uri din domeniul de %ompeten al M)?+!
O$'i# comu# a* MAI ?i MTCT #$ &&6,5&11( 'i# &.&&%,,( pentru aprobarea *egulamentului
privind prevenirea $i gestionarea situaiilor de urgen spe%ifi%e ris%ului la %utremure $i alune%ri de
teren!
O$'i# comu# a* MAI ?i MMGA #$ &&4.5&%-,5%,,( privind aprobarea Manualului prefe%tului pentru
managementul situaiilor de urgen "n %a# de inundaii $i a manualului primarului pentru managementul
situaiilor de urgen "n %a# de inundaii!
O$'i#u* mi#is0$u*ui 0$a#s)o$0u$i*o$; co#s0$uc7ii*o$ ?i 0u$ismu*ui ?i a* mi#is0$u*ui a'mi#is0$a7i+i ?i
i#0+$#+*o$ #$ &11(5&&6,5%,,6 pentru aprobarea *egulamentului privind prevenirea $i gestionarea
situaiilor de urgen. spe%ifi%e ris%ului la %utremure $i8sau alune%.ri de teren!
O$'i#u* mi#is0$u*ui a'mi#is0$a7i+i ?i i#0+$#+*o$; a* mi#is0$u*ui 0$a#s)o$0u$i*o$; co#s0$uc7ii*o$ ?i
0u$ismu*ui ?i a* mi#is0$u*ui +'uca7i+i ?i c+$c+0=$ii #$ &(,.5%,(.5(4,15%,,6 pentru reali#area $i
implementarea "n sistemul edu%aional a 0rogramului naional de edu%aie antiseismi%. a elevilor!
OMAI #$&%1. 'i# &,,(%,,6 pentru aprobarea Normelor metodologi%e de avi#are si autori#are
privind prote%tia %ivila!
OMAI #$ &3&% 'i# %% mai %,,6 pentru aprobarea Normelor metodologi%e de avi#are si autori#are
privind prevenirea si stingerea in%endiilor!
OMAI #$ &-36 'i# &. s+)0+mb$i+ %,,6 pentru aprobarea Metodologiei privind organi#area si
desfasurarea a%tivitatii de avi#are a normelor si reglementarilor te/ni%e de aparare impotriva in%endiilor,
emise de ministere si %elelalte organe ale administratiei publi%e %entrale!
OMAI #$ &-33 'i# &( s+)0+mb$i+ %,,6 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avi#elor si
autori#atiilor de se%uritate la in%endiu si prote%tie %ivila!
OMAI #$ &-4- 'i# &%&, %,,6 pentru aprobarea *egulamentului de planifi%are, organi#are,
pregtire $i desf$urare a a%tivitii de prevenire a situaiilor de urgen!
OMAI #$ &-.1 'i# 3 && %,,6 pentru aprobarea )odului de eti% $i deontologie al personalului din
+,SU $i stru%turile subordonate !
OMAI #$ &,6 'i# 1 ia#ua$i+ %,,4 pentru aprobarea )riteriilor de stabilire a %onsiliilor lo%ale si
operatorilor e%onomi%i %are au obligatia de a anga1a %el putin un %adru te/ni% sau personal de spe%ialitate
%u atributii in domeniul apararii impotriva in%endiilor!
OMAI #$ &3, 'i# %(,&%,,4 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a s%enariilor de se%uritate
la in%endiu!
OMAI #$ &(. 'i# %%,%%,,4 pentru aprobarea )riteriilor de performan privind %onstituirea,
"n%adrarea $i dotarea servi%iilor private pentru situaii de urgen!
OMAI #$ &6, 'i# %3,%%,,4 pentru aprobarea *egulamentului de planifi%are, organi#are,
desf$urare $i finali#are a a%tivitii de prevenire a situaiilor de urgen prestat de servi%iile voluntare $i
private pentru situaii de urgen!
OMAI #$ &6- 'i# ,&,3%,,4 pentru aprobarea *egulamentului de a%ordare a brevetului de 0ompier
spe%ialist personalului servi%iilor de urgen profesioniste %ruia i-au "n%etat raporturile de servi%iu!
OMAI #$ &63 'i# %.,%%,,4 pentru aprobarea Normelor generale de aprare "mpotriva in%endiilor!
OMIRA #$ %&, 'i# %&,(%,,4 pentru aprobarea Metodologiei privind identifi%area, evaluarea si
%ontrolul ris%urilor de in%endiu!
OMAI #$ %(% 'i# &1 iu*i+ %,,4 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor %are
proie%tea#a, e2e%uta, verifi%a, intretin si8sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva in%endiilor,
efe%tuea#a lu%rari de termoprote%tie si ignifugare, de verifi%are, intretinere si reparare a autospe%ialelor
si8sau a altor mi1loa%e te/ni%e destinate apararii impotriva in%endiilor!
O$'i# #$ &,-( 'i# %15,.5%,,4 privind aprobarea Normelor metodologi%e de emitere a a%ordului pentru
organi#area 1o%urilor de artifi%ii %u arti%ole pirote/ni%e!
O$'i#u* mi#is0$u*ui a'mi#is0$a7i+i ?i i#0+$#+*o$ ?i a* mi#is0$u*ui 0$a#s)o$0u$i*o$; co#s0$uc7ii*o$ ?i
0u$ismu*ui #$ &4&53&15%,,4 privind unele m.suri pentru averti#area populaiei din #onele e2puse
ris%ului la %utremur!
O$'i# comu# #$ &6.5-&. 'i# &. @+b$ua$i+ %,,. pentru aprobarea Metodologiei de raportare a
%a#urilor $i evenimentelor la %are intervin servi%iile publi%e de ambulan!
@
OMAI #$ -.3 'i# &1 mai %,,. privind organi#area $i desf$urarea programelor de pregtire a
spe%iali$tilor %ompartimentelor pentru prevenire din servi%iile voluntare pentru situaii de urgen!
OMAI #$ (6% 'i# 3& iu*i+ %,,. privind aprobarea %omponenei $i a *egulamentului de fun%ionare a
)omitetului pentru Situaii de Urgen al Ministerului +nternelor $i *eformei <dministrative!
OMAI #$ 6,(5(41 'i# ( s+)0+mb$i+ %,,. pentru aprobarea 7ispo#iiilor generale de aprare
"mpotriva in%endiilor pe timpul utili#rii fo%ului des%/is la arderea de miri$ti, vegetaie us%at $i resturi
vegetale!
OMAI #$ 6,4 'i# 1 s+)0+mb$i+ %,,. privind aprobarea Metodologiei de %ertifi%are a %onformitii
"n vederea introdu%erii pe pia a mi1loa%elor te/ni%e pentru aprarea "mpotriva in%endiilor!
OMAI #$ 6&% 'i# && s+)0+mb$i+ %,,. privind %ondu%erea, %ontrolul $i %omuni%area pe durata
implementrii Sistemului de Management +nformaional pentru Situaii de Urgen - SM+SU!
OMAI #$ 63% 'i# 4 oc0omb$i+ %,,. privind implementarea Strategiei naionale de %omuni%are $i
informare publi% pentru situaii de urgen!
OMAI #$ 643 'i# 1 '+c+mb$i+ %,,. privind pregtirea "n domeniul situaiilor de urgen a
repre#entanilor instituiilor prefe%tului $i a personalului %u fun%ii de %ondu%ere din administraia
publi% lo%al, "n perioada 25 - 212!
OMAI #$ 61( 'i# &1 '+c+mb$i+ %,,. privind aprobarea *egulamentului pentru %ompunerea $i
portul uniformei personalului medi%al, paramedi%al $i %ivil din %adrul servi%iilor mobile de urgen,
reanimare $i des%ar%erare, a normelor privind e%/iparea a%estor %ategorii de personal, pre%um $i a
regulilor pentru apli%area a%estora!
OMAI #$ &- 'i# &6 ma$0i+ %,,1 pentru aprobarea 7ispo#iiilor generale de aprare "mpotriva
in%endiilor la amena1ri temporare "n spaii "n%/ise sau "n aer liber!
OMAI $ %.5%33. 'i# %6 ma$0i+ %,,1 pentru aprobarea 7ispo#iiilor generale de aprare "mpotriva
in%endiilor la obie%tive de %ult!
OMAI #$ ., 'i# 6 mai %,,1 pentru aprobarea Normelor metodologi%e de avi#are $i autori#are
privind se%uritatea la in%endiu $i prote%ia %ivil!
OMAI #$ .& 'i# 6 mai %,,1 privind stabilirea %omponenei nominale a )omitetului Naional pentru
Situaii de Urgen!
OMAI #$&.&5&%,.%,&, al ministrului administraiei $i internelor pentru aprobarea *egulamentului
privind gestionarea situaiilor de urgen spe%ifi%e tipurilor de ris% reparti#ate Ministerului <dministraiei
$i +nternelor!
OMAI #$&665%4,4%,&, al ministrului administraiei $i internelor pentru aprobarea 7ispo#iiilor
generale privind aprarea "mpotriva in%endiilor la %onstru%ii $i instalaiile aferente!
OMAI #$&.45&1,.%,&, al ministrului administraiei $i internelor pentru aprobarea 7ispo#iiilor
generale privind aprarea "mpotriva in%endiilor la spaii pentru %omer!
O$'i# comu# #$&&6.5%,35,%,1;,4,1%,&, al ministrului sntii $i al ministrului administraiei $i
internelor pentru aprobarea stru%turii-%adru a 0lanului ro$u de intervenie!
OMAI #$%&&5%3,1%,&, al ministrului administraiei $i internelor pentru aprobarea 7ispo#iiilor
generale de aprare "mpotriva in%endiilor la ateliere $i spaii de "ntreinere $i reparaii!
OMAI #$%3-5&.&,%,&, al ministrului administraiei $i internelor pentru aprobarea 0ro%edurii de
determinare a ris%ului de arson!
OMAI #$ %6%5,%&%%,&, al ministrului administraiei $i internelor privind aprobarea 7ispo#iiilor
generale de aprare "mpotriva in%endiilor la spaii $i %onstru%ii pentru birouri!
OMAI #$%415%%&%%,&, al ministrului administraiei $i internelor pentru aprobarea Normelor
metodologi%e privind planifi%area, pregtirea $i intervenia "n %a# de urgen nu%lear sau radiologi%!
OMAI#$35,6,&%,&& al ministrului administraiei $i internelor pentru aprobarea Normelor
metodologi%e de avi#are $i autori#are privind se%uritatea la in%endiu $i prote%ia %ivil!
OMAI #$ &&.5&4,1 'i# %, mai %,&, pentru aprobarea 7ispo#iiilor generale de aprare "mpotriva
in%endiilor la stru%turi de primire turisti%e, uniti de alimentaie publi% $i uniti de agrement
OMAI #$ (65&45%.,&%,&& al ministrului sntii $i al ministrului administraiei $i internelor pentru
modifi%area Normelor metodologi%e de apli%are a titlului +A ;Sistemul naional de asisten medi%al de
urgen $i de prim a1utor %alifi%at; din Legea nr. 5582' privind reforma "n domeniul sntii, aprobate
prin >rdinul ministrului sntii publi%e $i al ministrului internelor $i reformei administrative nr.
2.218'51828!
5
O$'i# comu# MS!5MAI #$ &,1%5&(,, 'i# &3&&%,,6 privind stabilirea %ompetenelor $i atribuiilor
e%/ipa1elor publi%e de intervenie, de diferite niveluri!
O$'i#u*ui comu# MS!5MAI #$ 1%65%,1 'i# %&,4%,,15,4,1%,,1 privind %onstituirea %omisiei
de a%reditare8rea%rediare a persoanelor $i %entrelor %are desf$oar a%tiviti de formare "n prim a1utor
%alifi%at $i des%ar%erare!
O$'i# comu# MS!5MAI #$ --.516 'i# ,.,-%,,15%&,(%,,1 pentru %onstituirea %omisiei de
elaborare a %riteriilor $i pro%edurilor de a%reditare8rea%rediare a persoanelor $i %entrelor %are desf$oar
a%tiviti de formare "n prim a1utor %alifi%at $i des%ar%erare!
O$'i# comu# MS!5MAI #$ %%&561& 'i# &-&%%,,. privind aprobarea normelor metodologi%e de
apli%are a titlului +A ,,Sistemul naional de asisten medi%al de urgen $i de prim a1utor %alifi%atB din
Legea nr. 5582' privind reforma "n domniul sntii!
O$'i# #$&&&3 IG5%,,3%,,. pentru aprobarea 0ro%edurii de autori#are a persoanelor fi#i%e si 1uridi%e
%are desfasoara a%tivitati de identifi%are, evaluare si %ontrol al ris%urilor de in%endii!
O$'i#u* #$ &&%-5IG 'i# %6,(%,,. pentru aprobarea 0ro%edurii privind emiterea avi#ului "n vederea
autori#arii furni#orilor de formare profesionala "n o%upatia de B%adru te/ni% %u atributii "n domeniul
prevenirii si stingerii in%endiilo
O$'i# &,6% IG 'i# ,6&%%,,4 pentru aprobarea +nstru%iunilor privind stru%tura $i %oninutul
do%umentelor de eviden "n domeniul prevenirii situaiilor de urgen +S-+0-@!
O$'i# &&-% IG 'i# %-,1%,,. pentru aprobarea +nstru%iunilor spe%ifi%e de stabilire a %riteriilor $i
indi%atorilor de evaluare a a%tivitii de prevenire a situaiilor de urgen %od +S-+0-&!
O$'i# &,(( IG 'i# &%&&%,,4 pentru aprobarea +nstru%iunilor spe%ifi%e privind modul de e2e%utare
$i finali#are a a%tivitii de %ontrol privind aprarea "mpotriva in%endiilor %are se desf$oar %u prile1ul
misiunilor spe%iale %od +S-+0-5!
O$'i# IG 1%66,5%,,&%,&& 0re%i#ri privind desf$urarea a%tivitii de informare preventiv la
inspe%toratele pentru situaii de urgen 1udeene8al muni%ipiului 4u%ure$ti!
OMAI #$ 1% 'i# 3,&&&11, pentru aprobarea *egulamentului instru%iei de spe%ialitate a pompierilor
militari 6nepubli%at:.
No$ma0i9 pentru proie%tarea $i e2ploatarea instalaiilor de stingere a in%endiilor indi%ativ N0 8' =
25, publi%at "n Monitorul >fi%ial nr. (5 4is8(.'. 25!
No$ma0i9 pentru proie%tarea $i e2e%utarea instalaiilor de semnali#are a in%endiilor $i a sistemelor de
alarmare "mpotriva efra%iei din %ldiri indi%ativ +882 = 22 6nepubli%at:.
II ORGANIAAREA SISTEMULUI NATIONAL
Sistemul Naional este un %adru integrat la %are parti%ip organele %entrale, ministerele $i organi#aiile
neguvernamentale "n toate a%iunile de spri1inire a pro%esului de prevenire $i de management al
urgenelor. Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen stabile$te, organi#ea# $i
urmre$te pro%esul de management al situaiilor de urgen, de asigurare $i %oordonare a resurselor
umane, materiale $i finan%iare.
Sis0+mu* Na0io#a* are "n %ompunereC
D %omitete pentru situatii de urgenta!
D +nspe%toratul ,eneral pentru Situatii de Urgenta!
D servi%ii publi%e %omunitare profesioniste pentru situatii de urgenta!
D %entre operative pentru situatii de urgenta!
D %omandantul a%tiunii.
Comi0+0+*+ )+#0$u si0ua0ii '+ u$/+#0a B
D )omitetul National pentru Situatii de Urgenta!
D %omitetele ministeriale si ale altor institutii publi%e %entrale pentru situatii de urgenta!
D )omitetul Muni%ipiului 4u%uresti pentru Situatii de Urgenta!
D %omitetele 1udetene pentru situatii de urgenta!
D %omitetele lo%ale pentru situatii de urgenta.
'
)omitetele pentru situatii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de spri1in al managementului si se
"ntrunes% semestrial si ori de %3te ori situatia impune.
Comi0+0u* Na0io#a* )+#0$u Si0ua0ii '+ U$/+#0a, se %onstituie si fun%tionea#a sub %ondu%erea
nemi1lo%ita a Ministrului <dministratiei si +nternelor si sub %oordonarea primului-ministru.
)omitetul National este un organism interministerial format din persoane %u putere de de%i#ie, e2perti si
spe%ialisti desemnati de ministerele %u atributii %omple2e "n gestionarea situatiilor de urgenta.
>rgani#area si fun%tionarea )omitetului National a fost stabilita prin Eotar3rea de ,uvern nr.
1@8585.5.2@.
)omitetul national se %ompune dinC
- presedinteC ministrul administratiei si internelor!
- vi%epresedinteC un se%retar de stat din Ministerul <dministratiei si +nternelor!
- membriC un se%retar de stat de la fie%are minister sau un ad1un%t al %ondu%atorului fie%arei institutii
publi%e %entrale preva#ute "n ane2a nr.1 a E,* nr. 1@8585.5.2@!
- %onsultantiC %3te 1 = 2 e2perti si 8sau spe%ialisti din fie%are minister si institutie publi%a %entrala
preva#ute "n a%eeasi ane2a.
S+c$+0a$ia0u* 0+C#ic )+$ma#+#0 al )omitetului National fun%tionea#a %a un %ompartiment spe%iali#at "n
%adrul )entrului >perational National din +nspe%toratul ,eneral pentru Situatii de Urgenta, asa %um este
preva#ut "n E,*. nr. 1@585.5.2@.
)omitetul National asigura "ndeplinirea atributiilor spe%ifi%e pe linia reali#arii "n *om3nia a obie%tivelor
strategiei internationale de redu%ere a de#astrelor.
La ministere si la alte institutii publi%e %entrale %u atributii "n gestionarea situatiilor de urgenta se
%onstituie si fun%tionea#a sub %ondu%erea ministrilor, respe%tiv a %ondu%atorilor institutiilor publi%e
%entrale, %omitete ministeriale pentru situatii de urgenta, denumite "n %ontinuare %omitete ministeriale.
Comi0+0u* mi#is0+$ia* se %onstituie prin ordin al ministrului ori al %ondu%atorului institutiei publi%e
%entrale, dupa %a#, si are "n %omponenta persoane %u putere de de%i#ie, e2perti si spe%ialisti din aparatul
propriu al ministerului si din unele institutii si unitati aflate "n subordinea a%estuia, %u atributii "n
gestionarea situatiilor de urgenta.
Fn %omponenta %omitetului ministerial, la soli%itarea ministrului respe%tiv, pot fi %ooptati si repre#entanti
ai altor ministere si institutii %u atributii "n domeniu.
La nivelul muni%ipiului 4u%uresti se %onstituie, sub %ondu%erea prefe%tului, Comi0+0u* Mu#ici)iu*ui
Bucu$+s0i )+#0$u Si0ua0ii '+ U$/+#0a. 7in a%est %omitet fa% parte primarul general, primarii de
se%toare, sefi de servi%ii publi%e de%on%entrate, des%entrali#ate si de gospodarie %omunala, manageri ai
unor institutii, regii autonome si so%ietati %omer%iale %are "ndeplines% fun%tii de spri1in "n gestionarea
situatiilor de urgenta, pre%um si manageri ai agentilor e%onomi%i %are, prin spe%ifi%ul a%tivitatii,
%onstituie fa%tori de ris% potential generatori de situatii de urgenta.
>rgani#area, atributiile si fun%tionarea %omitetului se stabiles% prin ordin al prefe%tului muni%ipiului
4u%uresti.
La nivelul 1udetelor se %onstituie, sub %ondu%erea prefe%tilor, comi0+0+ Du'+0+#+ )+#0$u si0ua0ii '+
u$/+#0a, denumite "n %ontinuare %omitete 1udetene.
7in %omitetul 1udetean fa% parte presedintele %onsiliului 1udetean, sefi de servi%ii de%on%entrate,
des%entrali#ate si de gospodarie %omunala si alti manageri ai unor institutii si so%ietati %omer%iale de
interes 1udetean %are "ndeplines% fun%tii de spri1in "n gestionarea situatiilor de urgenta, pre%um si
manageri ai agentilor e%onomi%i %are, prin spe%ifi%ul a%tivitatii, %onstituie fa%tori de ris% potential
generatori de situatii de urgenta.
>rgani#area, atributiile si fun%tionarea %omitetelor 1udetene se stabiles% prin ordine ale prefe%tilor.
La nivelul muni%ipiilor, oraselor, se%toarelor muni%ipiului 4u%uresti, pre%um si al %omunelor se
%onstituie, sub %ondu%erea primarului si %u avi#ul prefe%tului, comi0+0+ *oca*+ )+#0$u si0ua0ii '+
u$/+#0a, denumite "n %ontinuare %omitete lo%ale.
7in %omitetul lo%al fa% parte un vi%eprimar, se%retarul %omunei, orasului sau muni%ipiului, dupa %a#, si
repre#entanti ai servi%iilor publi%e si ai prin%ipalelor institutii si agenti e%onomi%i din unitatea
(
administrativ-teritoriala respe%tiva, pre%um si manageri sau %ondu%atori ai agentilor e%onomi%i, filialelor,
su%ursalelor ori pun%telor de lu%ru lo%ale, %are, prin spe%ifi%ul a%tivitatii, %onstituie fa%tori de ris%
potential generatori de situatii de urgenta.
>rgani#area, atributiile si fun%tionarea %omitetelor lo%ale se stabiles% prin dispo#itie a primarului, %u
avi#ul prefe%tului.
I#s)+c0o$a0u* G+#+$a* )+#0$u Si0ua0ii '+ U$/+#0a, denumit "n %ontinuare +nspe%toratul ,eneral, %a
organ de spe%ialitate din subordinea Ministerului <dministratiei si +nternelor, asigura %oordonarea
unitara si permanenta a a%tivitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.
Fn %adrul +nspe%toratului ,eneral se organi#ea#a i#s)+c0ia '+ )$+9+#i$+, c+#0$u* o)+$a0io#a* #a0io#a*
si alte stru%turi ade%vate pentru managementul situatiilor de urgenta, "n%adrate %u personal spe%iali#at pe
tipuri de ris%uri, "n %omuni%atii, informati%a si relatii publi%e.
C+#0$u* o)+$a0io#a* "ndeplineste permanent fun%tiile de monitori#are, evaluare, "nstiintare, averti#are,
prealarmare, alertare si %oordonare te/ni%a operationala la nivel national a situatiilor de urgenta.
+nspe%toratul ,eneral prin %entrul operational national, asigura se%retariatul te/ni% permanent al
)omitetului National, prelu3nd "n a%est sens, la data desfiintarii )omisiei ,uvernamentale de <parare
Fmpotriva 7e#astrelor, se%retariatul te/ni% permanent al a%esteia.
+nspe%toratul ,eneral asigura %oordonarea si %ontrolul de spe%ialitate al servi%iilor publi%e %omunitare
pentru situatii de urgenta, profesioniste si voluntare asigura si potrivit %ompetentelor legale, %ooperarea
si repre#entarea la nivel national "n domeniile prote%tiei %ivile, apararii "mpotriva in%endiilor si
gestionarii situatiilor de urgenta.
S+$9icii*+ )ub*ic+ comu#i0a$+ )$o@+sio#is0+ )+#0$u si0ua0ii '+ u$/+#0a, denumite "n %ontinuare
servi%ii de urgenta profesioniste, %onstituite %a servi%ii de%on%entrate, %are fun%tionea#a %a inspe%torate
1udetene si al muni%ipiului 4u%uresti, asigura "n #onele de %ompetenta %oordonarea, "ndrumarea si
%ontrolul a%tivitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.
Fn %adrul servi%iilor de urgenta profesioniste se organi#ea#a inspe%tii de prevenire, %entre operationale si
alte stru%turi ade%vate pentru gestionarea situatiilor de urgenta, "n%adrate %u personal spe%iali#at pe tipuri
de ris%uri, "n %omuni%atii, informati%a si relatii publi%e.
)entrele operationale "ndeplines% permanent fun%tiile preva#ute pentru %entrul operational national, la
nivelul 1udetelor, respe%tiv al muni%ipiului 4u%uresti.
Servi%iile de urgenta profesioniste, prin %entrele operationale, asigura se%retariatele te/ni%e permanente
ale %omitetelor 1udetene si al )omitetului Muni%ipiului 4u%uresti pentru Situatii de Urgenta.
Servi%iile publi%e de urgenta asigura, potrivit %ompetentelor legale "n unitatile administrativ-teritoriale "n
%are fun%tionea#a, %ooperarea "n domeniile prote%tiei %ivile, apararii "mpotriva in%endiilor si gestionarii
situatiilor de urgenta.
La nivelul ministerelor, al altor institutii publi%e %entrale %u atributii "n gestionarea situatiilor de urgenta,
al muni%ipiilor - %u e2%eptia muni%ipiului 4u%uresti, al oraselor si %omunelor se %onstituie %entre
operative pentru situatii de urgenta, denumite "n %ontinuare %entre operative.
La ministerele si institutiile publi%e %entrale %u atributii si fun%tii de spri1in %omple2e "n prevenirea si
gestionarea situatiilor de urgenta, preva#ute "n ane2a nr. 1, a >rdonantei de Urgenta a ,uvernului nr 21,
%entrele operative se %onstituie %a stru%turi %u a%tivitate permanenta.
)entrele operative "ndeplines% permanent fun%tiile preva#ute pentru %entrele operationale, "n domeniile
de %ompetenta, ale ministerelor si institutiilor publi%e %entrale respe%tive.
)entrele operative se %onstituie din personalul aparatului propriu al autoritatii respe%tive, prin ordin al
ministrului, %ondu%atorului institutiei publi%e %entrale sau prin dispo#itie a primarului.
)entrele operative asigura se%retariatele te/ni%e ale %omitetelor %onstituite la nivelul autoritatilor publi%e
%entrale sau lo%ale.
Fn situatii de urgenta, %oordonarea unitara la lo%ul produ%erii evenimentului e2%eptional a a%tiunii tuturor
fortelor stabilite pentru interventie se reali#ea#a de %atre o persoana "mputerni%ita, dupa %a#, de %atre
)omitetul National, ministerial, 1udetean sau al muni%ipiului 4u%uresti, "n fun%tie de natura si gravitatea
evenimentului si de marimea %ategoriilor de forte %on%entrate, denumita %omandantul a%tiunii.
)omandantul a%tiunii poate fi a1utat "n "ndeplinirea sar%inilor de %atre grupa operativa si pun%tul operativ
avansat, %onstituite potrivit reglementarilor "n vigoare.
Stru%tura organi#atori%a, atributiile, fun%tionarea si dotarea %omitetelor, %entrelor operationale si
8
%entrelor operative pentru situatii de urgenta se stabiles% pe ba#a regulamentului-%adru aprobat prin
/otar3re a ,uvernului.
III ORAGANIAAREA INS!ECTORATULUI GENERAL !ENTRU SITUAII DE URGEN
I )>M<N7<
++. )9N?*UL >09*<G+>N<L N<G+>N<L
++.1. Servi%iul anali#, evaluare $i %oordonare intervenie
++.2. Servi%iul sinte#e operative $i dispe%erat
++.&. <sisten psi/ologi% $i medi%in la de#astre
++.@. Se%retariatul te/ni% permanent al )omitetului Naional pentru Situaii de Urgen
+++. S9*A+)+UL >*,<N+H<*9 I+ )>M0L9?<*9 *9SU*S9
+++.1. 0lanuri $i programe de de#voltare instituional
+++.2. >rgani#are $i planifi%are "n#estrare
+++.&. )ompletare resurse "n situaii e2%epionale
+A. S9*A+)+UL )>MUN+)<G++ I+ ?9EN>L>,+< +NJ>*M<G+9+
+A.1. )omuni%aii $i %odifi%are mesa1e
+A.2. +nformati%
A. S?*U)?U*< 79 S9)U*+?<?9
A+. +NS09)G+< 79 0*9A9N+*9
1. 7+*9)G+< 0*9A9N+*9
1.1. Servi%iul avi#are-autori#are $i reglementri
1.1.1. Supraveg/erea pieei $i desemnarea organismelor pentru evaluarea %onformitii
1.2. Servi%iul prevenirea in%endiilor
1.&. Servi%iul prevenirea de#astrelor
1.&.1. *is%uri te/nologi%e
1.&.2. *is%uri naturale
2. 7+*9)G+< 0*>?9)G+9, 0*9,K?+*9 I+ 97U)<G+9 0*9A9N?+AK < 0>0UL<G+9+
2.1. Servi%iul adpostire $i prote%ie )4*N
2.1.1. Fn$tiinare, alarmare $i eva%uare
2.1.2. Urgene %/imi%e, ba%teriologi%e, radiologi%e $i nu%leare
2.2. Servi%iul formarea $i edu%area populaiei
2.&. Servi%iul %oordonare servi%ii publi%e voluntare $i servi%ii private
&. <N<L+HK I+ S?*<?9,++ 0*9A9N?+A9
A++. 7+*9)G+< 0L<N+J+)<*9 I+ <S+,U*<*9 ?9EN+)>-M<?9*+<LK
A++.1. Servi%iul programe logisti%e $i metodologii
A++.2. Servi%iul te/ni%
A++.&. Servi%iul administrare patrimoniu imobiliar
A+++. 7+*9)G+< J+N<N)+<*K
A+++.1. 7e%ontri aparat propriu
A+++.2. 4uget-%ontabilitate $i metodologie finan%iar-%ontabil
+L. 7+*9)G+< *9SU*S9 UM<N9
+L.1. Servi%iul "n%adrare $i gestiune resurse umane
+L.2. Servi%iul formare profesional $i de#voltarea %arierei
+L.&. +nspe%ia mun%ii
L. S9*A+)+UL )>N?*>L
L+. S9*A+)+UL <J<)9*+ 9U*>09N9, <S+S?9NGK I+ *9L<G++ +N?9*N<G+>N<L9
L+.1. Unitatea de implementare programe
L++. S9*A+)+UL MU*+7+) I+ )>N?9N)+>S
L+++. S9*A+)+UL S9)*9?<*+<? I+ 7>)UM9N?9 )L<S+J+)<?9
L+A. +NJ>*M<*9 I+ *9L<G++ 0U4L+)9
UN+?KG+ SU4>*7>N<?9 C
5
& -% i#s)+c0o$a0+ Du'+0+#+ )+#0$u si0ua0ii '+ u$/+#78 ?i a* mu#ici)iu*ui Bucu$+s0i
A0$ibu7iiB
- asigurarea managementul situaiilor de urgen pe diferite tipuri de ris% din %ompeten!
-planifi%area $i desf$urarea de inspe%ii, %ontroale, verifi%ri!
-desf$urarea a%tivitilor de informare publi% pentru %unoa$terea de %tre %eteni a tipurilor de ris%
spe%ifi%e #onei de %ompeten, msurilor de prevenire, pre%um $i a %onduitei de urmat pe timpul
situaiilor de urgen!
-e2e%utarea, %u fore proprii sau "n %ooperare, de operaiuni $i a%tiviti de "n$tiinare, averti#are,
alarmare, alertare, re%unoa$tere, %er%etare, eva%uare, adpostire, %utare, salvare, des%ar%erare,
deblo%are, prim a1utor sau asisten medi%al de urgen, stingere a in%endiilor, depoluare, prote%ie
N.4.). $i de%ontaminare, filtrare $i transport de ap, iluminat, asanare de muniie nee2plodat, prote%ie
a bunurilor materiale $i valorilor din patrimoniul %ultural, a%ordare de spri1in pentru supravieuirea
populaiei afe%tate $i alte msuri de prote%ie a %etenilor "n %a# de situaii de urgen.
2. C+#0$u* '+ Comu#ica0ii si I#@o$ma0ica a* IGSU
A0$ibu7iiB
- parti%iparea, "mpreun %u alte fore $i mi1loa%e, la reali#area %omuni%aiilor $i servi%iilor informati%e
ale +,SU, %a parte %omponent a sistemului de %omuni%aii $i informati% al SNMSU!
-e2ploatarea $i "ntreinerea mi1loa%elor de %omuni%aii $i informati% ale +,SU!
-asigurarea lu%rului operativ "n reelele radio de %ondu%ere, "n$tiinare $i %ooperare ale +,SU!
-asigurarea strii de operativitate a 0un%tului de )omand Mobil $i a %elorlalte autospe%iale pentru
%ondu%erea a%iunilor de intervenie!
-asigurarea prote%iei informaiilor %lasifi%ate sto%ate, prelu%rate $i transmise!
-asigurarea transmiterii semnalelor de "n$tiinare-alarmare %onform dispo#iiilor primite
3 U#i0a0+a S)+cia*a '+ I#0+$9+#0i+ E# Si0ua0ii '+ U$/+#0a
A0$ibu7iiB
- parti%iparea %u fore $i mi1loa%e pentru limitarea $i "nlturarea urmrilor negative ale de#astrelor $i
asanarea teritoriului naional de muniia rmas nee2plodat de pe timpul %onfli%telor armate!
-asigurarea rspunsul "n urgena a +A-a pentru urmtoarele tipuri de ris% gestionate de %tre M<+C
a%%idente nu%leare $i8sau urgene radiologi%e, a%%idente %/imi%e %u impli%aii "n afara amplasamentului,
avarierea grav a sistemelor de gospodrie %omunal, evenimente de amploare %are pot genera situaii de
urgen, poluri marine "n #ona
%ostier $i %deri de obie%te din atmosfer $i din %osmos!
-parti%iparea la a%iunile %u %ara%ter umanitar stabilite de e$aloanele superioare la soli%itarea
organi#aiilor internaionale.
- Ba3a )+#0$u Lo/is0ica a IGSU
A0$ibu7iiB
- aprovi#ionarea, sto%area, %onservarea $i distribuirea mi1loa%elor materiale ne%esare unitilor din
subordinea +,SU, pe ba#a %ontra%telor "n%/eiate de inspe%toratul general "n domeniul te/ni%ii de
intervenie spe%ifi%e, mi1loa%elor de transport, materialelor $i a%%esoriilor spe%ifi%e prevenirii $i stingerii
in%endiilor.
( Ba3a '+ R+)a$a0ii a T+C#icii '+ I#0+$9+#0i+ D$a/a*i#a
A0$ibu7iiB
-asigurarea %apa%itii de intervenie a inspe%toratelor pentru situaii de urgen prin meninerea "n stare
de operativitate a te/ni%ii de intervenie spe%ifi%e din dotarea a%estora
6 C+#0$u* Na7io#a* )+#0$u S+cu$i0a0+ *a I#c+#'iu ?i !$o0+c7i+ Ci9i*8
A0$ibu7iiB
- efe%tuarea la nivel naional de studii, "n%er%ri de laborator $i evaluarea %onformitii produselor "n
domeniul aprrii "mpotriva in%endiilor $i prote%iei %ivile, formarea profesional "n o%upaii $i fun%ii
spe%ifi%e pompierilor $i prote%iei %ivile, formarea, evaluarea $i %ertifi%area %ompetenei profesionale "n
1
o%upaii din domeniul aprrii "mpotriva in%endiilor $i prote%iei %ivile, atestarea persoanelor 1uridi%e
%are desf$oar a%tiviti "n domeniul aprrii "mpotriva in%endiilor $i prote%iei %ivile.
4. C+#0$u* Na0io#a* '+ !+$@+c0io#a$+ a !$+/a0i$ii )+#0$u Ma#a/+m+#0u* Si0ua0ii*o$ '+ U$/+#0a
Cio*)a#i
A0$ibu7iiB
-asigurarea perfe%ionrii pregtirii %adrelor proprii, a "nalilor fun%ionari publi%i $i fun%ionarilor
publi%i %u atribuii de %ondu%ere din SNMSU.
. 3 D+)o3i0+ R+3+$9+ !$o)$ii
A0$ibu7iiB
- gestionarea, depo#itarea, "ntreinerea $i %onservarea te/ni%ii, aparaturii $i materialelor din re#ervele
proprii ale unor uniti subordonate +,SU, pre%um $i a altor bunuri materiale, %onform ordinelor $i
dispo#iiilor e$alonului superior.
1coa*a '+ Subo@i7+$i '+ !om)i+$i ?i !$o0+c7i+ Ci9i*8 F!a9+* A8/8#+scuG Bo*'+?0i
A0$ibu7iiB
- asigurarea formrii iniial a mai$trilor militari auto $i subofierilor de pompieri $i prote%ie %ivil, "n
ba#a standardelor o%upaionale $i de pregtire profesional.
&, Mu3+u* Na7io#a* a* !om)i+$i*o$
A0$ibu7iiB
- %onstituirea, %onservarea $i restaurarea patrimoniului %ultural, material $i spiritual al pompierilor
rom3ni, deinut de mu#eu, pre%um $i punerea "n valoare a a%estuia prin forme $i mi1loa%e
spe%ifi%e, "n s%opul %unoa$terii, edu%rii, instruirii $i re%reerii publi%ului larg.
O@i7+$ s)+cia*is0 )$i#ci)a* I Hco#si*+$ Du$i'icI
Maio$ GUSTJBALOSIN IONUT
S+$9iciu* Ku$i'ic ?i Co#0+#cios J IGSU
11