Sunteți pe pagina 1din 2

Ordin nr.

119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica


privind mediul de viata al populatiei
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014
MINIST!"# S$N$T$TII
Vazand Referatul de aprobare al Directiei de sanatate publica si control in sanatate publica nr.
.!. "#$%2014 din cadrul Ministerului &anatatii,
a'and in 'edere pre'ederile art. $ lit. e( pct. # din )e*ea nr. +,%200$ pri'ind refor-a in
do-eniul sanatatii, cu -odificarile si co-pletarile ulterioare,
in te-eiul pre'ederilor art. 7 alin. .4( din /otararea 0u'ernului nr. 144%2010 pri'ind
or*anizarea si functionarea Ministerului &anatatii, cu -odificarile si co-pletarile ulterioare,
-inistrul sanatatii e-ite ur-atorul ordin1
2rt. 1
&e aproba !or-ele de i*iena si sanatate publica pri'ind -ediul de 'iata al populatiei,
pre'azute in ane3a care face parte inte*ranta din prezentul ordin.
2rt. 2
!or-ele de i*iena si sanatate publica sunt obli*atorii, potri'it le*ii, pentru toate unitatile din
siste-ul public si pri'at, precu- si pentru intrea*a populatie.
2rt. #
!erespectarea nor-elor de i*iena si sanatate publica pri'ind -ediul de 'iata al populatiei
atra*e raspunderea disciplinara, ad-inistrati'4-ateriala, ci'ila ori, dupa caz, penala, in sarcina
persoanelor 'ino'ate de abaterile sa'arsite.
2rt. 4
)a data intrarii in 'i*oare a prezentului ordin se abro*a Ordinul -inistrului sanatatii nr.
,#$%1++7 pentru aprobarea !or-elor de i*iena si a reco-andarilor pri'ind -ediul de 'iata al
populatiei, publicat in Monitorul Oficial al Ro-aniei, Partea I, nr. 140 din # iulie 1++7, cu
-odificarile ulterioare.
2rt. ,
Directia de specialitate din Ministerul &anatatii, directiile de sanatate publica 5udetene si a
-unicipiului 6ucuresti, -inisterele cu retea sanitara proprie, ad-inistratia publica locala si alte
autoritati i-plicate duc la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
2rt. $
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Ro-aniei, Partea I.
2!72 4 !ORM de i*iena si sanatate publica pri'ind -ediul de 'iata al populatiei
2rt. 1
In intelesul prezentelor nor-e, ur-atorii ter-eni se definesc astfel1
a( incapere de locuit 4 incaperile cu functii de ca-era de zi si dor-itoare8
b( zona de locuit 4 zona constituita ca o *rupare functionala de loturi si parcele de teren
deli-itate teritorial pe care predo-ina cladiri cu locuinte a'and ca para-etru de -asura
densitatea -edie de locuire8
c( peri-etrul unitatii 4 li-itele terenului pe care este a-plasat un obiecti' si pe care se
desfasoara acti'itatile specifice8
d( teritoriu prote5at 4 teritoriu in care nu este per-isa depasirea concentratiilor -a3i-e ad-ise
pentru poluantii fizici, c9i-ici si biolo*ici din factorii de -ediu8 acesta include zone de locuit,
parcuri, rezer'atii naturale, zone de interes balneocli-ateric, de odi9na si recreere, institutii
social4culturale, de in'ata-ant si -edicale8
e( zona de protectie sanitara 4 terenul din 5urul obiecti'ului, unde este interzisa orice folosinta
sau acti'itate care, in contact cu factorii e3terni, ar putea conduce la poluarea%conta-inarea
factorilor de -ediu cu repercusiuni asupra starii de sanatate a populatiei rezidente din 5urul
obiecti'ului8 pentru sursele de ape subterane utilizate pentru ali-entarea cu apa potabila a
localitatilor si a operatorilor econo-ici se aplica definitiile pentru :zona de protectie sanitara
cu re*i- se'er:, :zona de protectie sanitara cu re*i- de restrictie: si :peri-etru de protectie
9idro*eolo*ica:, confor- /otararii 0u'ernului nr. +#0%200, pentru
aprobarea !or-elor speciale pri'ind caracterul si -ari-ea zonelor de protectie sanitara si
9idro*eolo*ica si Ordinului -inistrului -ediului si padurilor nr. 1.27"%2011 pentru
aprobarea Instructiunilor pri'ind deli-itarea zonelor de protectie sanitara si a peri-etrului de
protectie 9idro*eolo*ica8
f( biocid .pesticid nona*ricol( 4 confor- definitiei de produs biocid pre'azut la art. # alin.
.1( lit. a( din Re*ula-entul .;( nr. ,2"%2012 al Parla-entului uropean si al <onsiliului din
22 -ai 2012 pri'ind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide,
corespunzator tipurilor de produs 14, 1,, 1$, 17, 1" si 1+ din ane3a V :=ipurile de produse
biocide si descrierea acestora pre'azute la articolul 2 alineatul .1( : la Re*ula-entul .;( nr.
,2"%20128
*( produs de protectia plantelor .pesticid a*ricol( 4 confor- definitiei pre'azute la art. # lit.
5( din Ordonanta de ur*enta a 0u'ernului nr. #4%2012 pentru stabilirea cadrului institutional de
actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Ro-aniei, aprobata prin
)e*ea nr. $#%201#8
9( utilizator a-ator 4 indi'id din populatia *enerala fara instruire in do-eniul pesticidelor,
care utilizeaza la scara redusa un pesticid a*ricol, in -ediul sau pri'at, deli-itat la locuinta si
ane3ele acesteia .inclusi' *radina, li'ada, solarul etc.(, in conditii de e3punere care pot fi
controlate.
<2PI=O);) I 4 !or-e de i*iena referitoare la zonele de locuit
2rt. 2
.1( 2-plasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa se faca in zone si*ure, pe terenuri
salubre care sa asi*ure1
a( protectia populatiei fata de producerea unor feno-ene naturale ca alunecari de teren,
inundatii, a'alanse8
b( reducerea de*a5arii sau infiltrarii de substante to3ice, infla-abile sau e3plozi'e, aparute ca
ur-are a poluarii -ediului8
c( siste- de ali-entare cu apa potabila in confor-itate cu nor-ele le*ale in 'i*oare8
d( siste- de canalizare pentru colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale
-ena5ere, a apelor -eteorice8
e( siste- de colectare selecti'a a deseurilor -ena5ere8
f( sanatatea populatiei fata de poluarea antropica cu co-pusi c9i-ici, radiatii si%sau
conta-inanti biolo*ici.
.2( )a zonificarea functionala a localitatilor se 'a a'ea in 'edere1 separarea functiunilor,
raportul interdependent al diferitelor zone functionale, e'itarea inco-patibilitatilor functionale
in zonele destinate locuirii si functiunilor co-ple-entare ale acestora.
.#( >onele de protectie sanitara se 'or asi*ura, confor- pre'ederilor le*ale in 'i*oare, pe baza
a'izelor corespunzatoare dotarilor te9nico4edilitare ale zonelor de locuit.
.4( >onele cu riscuri naturale sau antropice 'or fi dese-nate ca zone cu interdictie de
construire a cladirilor cu destinatie de locuinte sau socioculturale, pe baza studiilor *eolo*ice
de catre institutii abilitate, pana la inlaturarea riscului.
2rt. #
.1( 2-plasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asi*ure insorirea acestora pe o durata
de -ini-u- 1 1%2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele
in'ecinate.
.2( In cazul in care proiectul de a-plasare a cladirilor e'identiaza ca distanta dintre cladirile
in'ecinate este -ai -ica sau cel putin e*ala cu inalti-ea cladirii celei -ai inalte, se 'a intoc-i
studiu de insorire, care sa confir-e respectarea pre'ederii de la alin. .1(.
2rt. 4
)a stabilirea a-plasa-entelor cladirilor de locuit se 'or preciza si a-plasa-entele
ur-atoarelor dotari te9nico4edilitare1
a( platfor-e destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selecti'a a deseurilor
-ena5ere, care 'or fi a-ena5ate la distanta de -ini-u- 10 - de ferestrele locuintelor, 'or fi
i-pre5-uite, i-per-eabilizate, cu asi*urarea unei pante de scur*ere si 'or fi pre'azute cu
siste- de spalare si sifon de scur*ere racordat la canalizare, 'or fi di-ensionate pe baza
indicelui -a3i- de producere a *unoiului si a rit-ului de e'acuare a acestuia si 'or fi
intretinute in per-anenta stare de curatenie8 platfor-ele pot fi cuplate cu instalatii pentru batut
co'oare8
b( spatii de 5oaca pentru copii, a-ena5ate si ec9ipate cu -obilier urban specific, realizat
confor- nor-ati'elor in 'i*oare astfel incat sa fie e'itata accidentarea utilizatorilor8
c( spatii a-ena5ate pentru *ararea si parcarea auto'e9iculelor populatiei din zona respecti'a,
situate la distante de -ini-u- , - de ferestrele ca-erelor de locuit8 in aceste spatii este
interzisa *ararea auto'e9iculelor de -are tona5, cu- ar fi auto'e9iculele peste #,, tone,
autobuzele, re-orcile etc., precu- si realizarea acti'itatilor de reparatii si intretinere auto.
2rt. ,
.1( ;nitatile cu capacitate -ica de productie, co-erciale si de prestari ser'icii, precu-
spalatorii auto, ateliere -ecanice, tinic9i*erii, ateliere de ta-plarie etc., care pot crea riscuri
pentru sanatate sau disconfort pentru populatie prin producerea de z*o-ot, 'ibratii, -irosuri,
praf, fu-, *aze to3ice sau iritante etc., se a-plaseaza in cladiri separate, la distanta de
-ini-u- 1, - de ferestrele locuintelor. Distanta se -asoara intre fatada locuintei si peri-etrul
unitatii, reprezentand li-ita suprafetei unitatii respecti'e. Pentru unitatile sus4-entionate se
asi*ura -i5loacele adec'ate de li-itare a noci'itatilor, astfel incat sa se incadreze in nor-ele
din standardele in 'i*oare.
.2( &e interzice sc9i-barea destinatiei functionale a unor zone, daca prin aceasta se creeaza
pre-isa aparitiei de riscuri pentru sanatatea populatiei din zona locuita.
2rt. $
.1( )a parterul cladirilor de locuit1
a( se pot a-plasa%a-ena5a unitati co-erciale, unitati de prestari ser'icii, cabinete -edicale
u-ane fara paturi si cabinete 'eterinare pentru ani-ale de co-panie, cu conditia ca acestea,
prin functionarea lor, sa nu creeze disconfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor8 pentru
unitatile sus4-entionate se 'or asi*ura -i5loacele adec'ate de li-itare a noci'itatilor8
b( nu se 'or a-plasa la parterul blocurilor unitati de productie8
c( se pot a-ena5a ca-ere speciale pentru1 depozitarea deseurilor solide, spalatorii, uscatorii8
d( se pot a-ena5a si alte ane3e ale locuintelor .*ara5e(, doar cu acceptul asociatiei de locatari
sau proprietari.
.2( 2cti'itatile de birou se pot or*aniza si la alte eta5e ale i-obilelor de locuit daca se obtine
acceptul 'ecinilor directi.
.#( &c9i-barea destinatiei unui spatiu de locuit se poate face nu-ai cu respectarea conditiilor
pre'azute de )e*ea nr. 2#0%2007 pri'ind infiintarea, or*anizarea si functionarea asociatiilor de
proprietari, cu -odificarile ulterioare.
2rt. 7
>onele necesare odi9nei si recreerii se a-plaseaza in locuri care prezinta cele -ai a'anta5oase
ele-ente naturale, cu- sunt1 paduri, suprafete de apa, relief 'ariat si altele. In zonele de odi9na
si recreere se interzice a-plasarea1
a( obiecti'elor industriale care, prin acti'itatea lor, produc z*o-ot, 'ibratii sau i-purifica apa,
aerul, solul8
b( unitatilor zoote9nice8
c( unitatilor de transporturi8
d( statiilor de epurare a apelor uzate si a depozitelor de deseuri solide8
e( arterelor de circulatie cu trafic rutier intens.
2rt. "
In cadrul a-ena5arii si dotarii zonelor destinate odi9nei si recreerii trebuie sa se asi*ure1
a( instalatii de ali-entare cu apa potabila8
b( ?.<.4uri publice si locuri pentru colectarea selecti'a a deseurilor8
c( colectarea si indepartarea apelor uzate prin instalatii de canalizare, locale sau zonale, a caror
constructie si e3ploatare sa e'ite poluarea factorilor de -ediu8
d( spatiu in*radit pentru cainii de co-panie, cu -odalitati adec'ate de colectare a de5ectiilor
acestora8
e( banci si spatii a-ena5ate pentru picnic.
2rt. +
Intre unitatile industriale, obiecti'ele sau acti'itatile care polueaza factorii de -ediu sau produc
z*o-ot si 'ibratii si teritoriile prote5ate in'ecinate se asi*ura zone de protectie sanitara.
2rt. 10
!oci'itatile fizice .z*o-ot, 'ibratii, radiatii ionizante si neionizante(, substantele poluante si
alte noci'itati din aerul, apa si solul zonelor locuite nu 'or putea depasi li-itele -a3i-e
ad-isibile din standardele in 'i*oare.
2rt. 11
.1( Distantele -ini-e de protectie sanitara intre teritoriile prote5ate si o serie de unitati care
produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei sunt ur-atoarele1
4 @er-e de cabaline, intre $420 capete1 ,0 -
4 @er-e de cabaline, peste 20 capete1 100 -
4 @er-e si crescatorii de taurine, intre $4,0 capete1 ,0 -
4 @er-e si crescatorii de taurine, intre ,14200 capete1 100 -
4 @er-e si crescatorii de taurine, intre 2014,00 capete1 200 -
4 @er-e si crescatorii de taurine, peste ,00 de capete1 ,00 -
4 @er-e de pasari, intre ,14100 de capete1 ,0 -
4 @er-e de pasari, intre 1014,.000 de capete1 ,00 -
4 @er-e si crescatorii de pasari cu peste ,.000 de capete si co-ple3uri a'icole industriale1
1.000 -
4 @er-e de o'ine, caprine1 100 -
4 @er-e de porci, intre 7420 de capete1 100 -
4 @er-e de porci, intre 214,0 de capete1 200 -
4 @er-e de porci, intre ,141.000 de capete1 ,00 -
4 <o-ple3uri de proci, intre 1.000410.000 de capete1 1.000 -
4 <o-ple3uri de porci cu peste 10.000 de capete1 1.,00 -
4 @er-e si crescatorii de iepuri intre 100 si ,.000 de capete1 100 -
4 @er-e si crescatorii de iepuri cu peste ,.000 de capete1 200 -
4 @er-e si crescatorii de struti1 ,00 -
4 @er-e si crescatorii de -elci1 ,0 -
4 &pitale, clinici 'eterinare1 #0 -
4 0ra5duri de izolare si carantina pentru ani-ale1 100 -
4 2daposturi pentru ani-ale, inclusi' co-unitare1 100 -
4 2batoare, tar*uri de ani-ale 'ii si baze de ac9izitie a ani-alelor1 ,00 -
4 Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de ori*ine ani-ala1 #00 -
4 Platfor-e pentru depozitarea de5ectiilor ani-ale din e3ploatatiile zoote9nice, platfor-e
co-unale1 ,00 -
4 Platfor-e pentru depozitarea de5ectiilor porcine1 1.000 -
4 &tatii de epurare a apelor reziduale de la fer-ele de porcine1 1.000 -
4 Depozite pentru produse de ori*ine 'e*etala .silozuri de cereale, statii de tratare a
se-intelor(1 200 -
4 &tatii de epurare a apelor uzate1 #00 -
4 &tatii de epurare de tip -odular .containerizate(1 100 -
4 &tatii de epurare a apelor uzate industriale1 #00 -
4 Paturi de uscare a na-olurilor1 #00 -
4 6azine desc9ise pentru fer-entarea na-olurilor1 ,00 -
4 Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase1 1.000 -
4 Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase1 ,00 -
4 <re-atorii u-ane1 1.000 -
4 2utobazele ser'iciilor de salubritate1 200 -
4 &tatie de preparare -i3turi asfaltice, betoane1 ,00 -
4 6azele de utila5e ale intreprinderilor de transport1 ,0 -
4 Depozitele de co-bustibil, fier 'ec9i si ateliere de taiat le-ne1 ,0 -
4 Parcuri eoliene1 1.000 -
4 Parcuri foto'oltaice1 ,00 -
4 <i-itire si incineratoare ani-ale de co-panie1 200 -
4 <i-itire u-ane .in cazul obiecti'elor care dispun de apro'izionare cu apa din sursa proprie(1
,0 -
4 Ra-pe de transfer deseuri1 200 -.
.2( <onfor-area la pre'ederile alin. .1( se 'a face in ter-en de 1"0 de zile de la intrarea in
'i*oare a prezentelor nor-e.
2rt. 12
&uprafetele de teren incluse in zonele de protectie sanitara pot fi e3ploatate a*ricol, cu e3ceptia
culturilor de plante utilizate in scop ali-entar sau fura5er, care necesita folosirea de fertilizatori
si pesticide si care, prin fi3area sau concentrarea de substante poluante pot fi 'ata-atoare
pentru o- sau ani-ale.
2rt. 1#
.1( Obiecti'ele econo-ice care, prin natura acti'itatii lor, pot polua at-osfera, se a-plaseaza
in zonele industriale.
.2( >ona industriala 'a fi stabilita astfel incat poluantii sa nu depaseasca concentratia -a3i-a
ad-isa in aerul a-biant din teritoriile prote5ate.
.#( Obiecti'ele%acti'itatile care, confor- le*islatiei de -ediu, necesita parcur*erea procedurii4
cadru de e'aluare a i-pactului asupra -ediului sunt considerate obiecti'e potential poluatoare
si trebuie sa se supuna re*le-entarilor de la alin .1(.
2rt. 14
Pentru unitatile care, prin specificul acti'itatii lor, necesita protectie speciala1 spitale, centre de
sanatate, centre de dia*nostic, centre -ultifunctionale, a-bulatorii de specialitate, crese,
*radinite, scoli, se asi*ura o zona de protectie sanitara fata de locuinte, arterele de circulatie cu
trafic intens, zonele urbane a*lo-erate, stabilita prin studii de i-pact.
2rt. 1,
.1( In *ospodariile unde nu sunt asi*urate racordurile de apa curenta si canalizare printr4un
siste- centralizat de distributie, adaposturile pentru cresterea ani-alelor in curtile persoanelor
particulare, de cel -ult $ capete in total .o'ine, caprine, porcine, bo'ine, cabaline( si cel -ult
,0 de pasari se a-plaseaza la cel putin 10 - de cea -ai apropiata locuinta in'ecinata si se
e3ploateaza astfel incat sa nu produca poluarea -ediului si risc pentru sanatatea 'ecinilor, cu
obli*atia respectarii conditiilor de biosecuritate.
.2( In *ospodariile unde sunt asi*urate racordurile la siste-ul centralizat de apa curenta si
canalizare, adaposturile de ani-ale de cel -ult doua capete cabaline, , capete bo'ine, 1, o'ine
sau caprine, , capete porcine si cel -ult ,0 de pasari se a-plaseaza la cel putin 10 - de cea
-ai apropiata locuinta in'ecinata si se e3ploateaza astfel incat sa nu produca poluarea -ediului
si risc pentru sanatatea 'ecinilor, cu obli*atia respectarii conditiilor de biosecuritate.
.#( In i-obilele cu -ai -ulte locuinte din -ediul urban este obli*atorie asi*urarea colectarii
de5ectiilor si -entinerea curateniei in spatiile co-une de catre proprietarii de ani-ale de
co-panie.
2rt. 1$
.1( Di-ensionarea zonelor de protectie sanitara se 'a face in asa fel incat in teritoriile prote5ate
'or fi asi*urate si respectate 'alorile4li-ita ale indicatorilor de z*o-ot, dupa cu- ur-eaza1
a( in perioada zilei, ni'elul de presiune acustica continuu ec9i'alent ponderat 2 .2eA=(,
-asurat la e3teriorul locuintei confor- standardului &R I&O 1++$%240", la 1,, - inalti-e fata
de sol, sa nu depaseasca ,, d6 si curba de z*o-ot <z ,08
b( in perioada noptii, intre orele 2#,0047,00, ni'elul de presiune acustica continuu ec9i'alent
ponderat 2 .)2eA=(, -asurat la e3teriorul locuintei confor- standardului &R I&O 1++$%240",
la 1,, - inalti-e fata de sol, sa nu depaseasca 4, d6 si, respecti', curba de z*o-ot <z 40.
.2( Pentru locuinte, ni'elul de presiune acustica continuu ec9i'alent ponderat 2 .)2eA=(,
-asurat in ti-pul zilei, in interiorul ca-erei cu ferestrele inc9ise, nu trebuie sa depaseasca #,
d6 .2( si, respecti', curba de z*o-ot <z #0. In ti-pul noptii .orele 2#,0047,00(, ni'elul de
z*o-ot )2eA= nu trebuie sa depaseasca #0 d6 si, respecti', curba <z 2,.
2rt. 17
.1( Para-etrii sanitari care trebuie sa fie respectati la proiectarea si e3ecutia locuintelor sunt1
4 suprafata -ini-a a unei ca-ere B 12 -p8
4 suprafata -ini-a a bucatariei B , -p8
4 inalti-ea sub plafon B 2,$0 -.
.2( Incaperile principale de locuit si bucatariile trebuie pre'azute cu desc9ideri directe catre aer
liber 4 usi, ferestre, care sa per-ita 'entilatia naturala.
.#( Ilu-inatul natural in ca-erele principale si bucatarie trebuie sa per-ita desfasurarea
acti'itatilor zilnice fara a se recur*e la lu-ina artificiala.
.4( Ventilatia naturala in bucatarie, baie si ca-ara trebuie asi*urata prin prize de aer e3terior,
pentru e'acuarea aerului prin conducte 'erticale cu tira5 natural, si prin pastrarea libera a unui
spatiu de 1 c- sub usile interioare.
.,( 09enele te9nice si tobo*anul de deseuri solide se izoleaza acustic si se pre'ad cu
posibilitati de acces pentru curatare si deconta-inare periodica.
.$( Peretii, planseele si putul ascensorului trebuie izolate i-potri'a z*o-otelor si 'ibratiilor.
.7( &iste-ul de incalzire trebuie sa asi*ure te-peratura -ini-a de 20 *< in ca-erele de locuit,
cu diferente in functie de destinatia incaperii1
a( baie si ?.<. C 22 *<8
b( ca-era de zi C 22 *<8
c( dor-itoare C 20 *<.
2rt. 1"
.1( Planificarea spatiilor trebuie sa indeplineasca ur-atoarele conditii1
4 sa per-ita circulatia co-oda a copiilor, persoanelor in 'arsta si a celor cu dizabilitati, prin
culoare de -ini-u- 1,20 - lar*i-e, sa nu e3iste trepte inutile intre ca-ere, planuri inclinate,
sa fie ilu-inate suficient8
4 sa asi*ure separarea pe functiuni i-potri'a propa*arii z*o-otelor, -irosurilor, 'aporilor8
4 sa izoleze ca-erele de locuit de incaperile de ser'iciu, unde se pot produce z*o-ote,
-irosuri, 'apori8
4 sa per-ita desc9iderea co-oda a usilor interioare.
.2( 6aile si ?.<.4urile nu 'or fi a-plasate deasupra ca-erelor de locuit si a bucatariilor.
.#( @inisa5ele interioare si dotarile cu ec9ipa-ente nu trebuie sa creeze riscuri de accidente.
2rt. 1+
.1( Materialele folosite in constructia, finisarea si dotarea locuintelor se ale* astfel incat sa nu
polueze aerul interior si sa asi*ure izolarea 9i*roter-ica si acustica corespunzatoare.
.2( )a proiectarea si constructia blocurilor de locuinte se 'a tine cont de orientarea ca-erelor
fata de punctele cardinale, de 'anturile do-inante, de curentii locali de aer, care se produc in
ansa-blurile de constructii inalte, si de insorirea -a3i-a din ti-pul 'erii.
.#( &e 'a realiza izolarea acustica a fiecarei ca-ere fata de ca-erele in'ecinate din aceeasi
locuinta, fata de locuintele in'ecinate si fata de z*o-otul produs de instalatiile aferente
locuintei, cladirii sau spatiilor in'ecinate cu alta destinatie decat cea de locuit.
2rt. 20
.1( Distantele pre'azute la art. 11 pot fi -odificate doar pe baza studiilor de i-pact asupra
sanatatii, elaborate de institute specializate, confor- -etodolo*iei a'izate de catre Ministerul
&anatatii.
.2( 'aluarea i-pactului asupra starii de sanatate a populatiei se realizeaza pentru orice
acti'itate supusa re*le-entarilor de e'aluare a i-pactului asupra -ediului, pe baza raportului
de -ediu, a planului de a-plasa-ent, certificatului de urbanis- si a -e-oriului te9nic,
precu- si pentru alte situatii specifice *ospodariilor, nepre'azute la art. 1,.
<2PI=O);) II 4 !or-e de i*iena referitoare la apro'izionarea cu apa a localitatilor
2rt. 21
&iste-ele de apro'izionare cu apa a localitatilor trebuie sa fie autorizate si sa furnizeze apa
potabila in cantitatea necesara si de o calitate care sa respecte pre'ederile le*ale in 'i*oare,
astfel incat sa nu afecteze starea de sanatate a consu-atorilor.
2rt. 22
.1( 2pa de suprafata sau de profunzi-e, folosita ca sursa pentru siste-ele de apro'izionare cu
apa a localitatilor, trebuie sa indeplineasca ur-atoarele conditii1
4 calitate corespunzatoare cate*oriei de folosinta intr4un procenta5 de +,D din nu-arul
analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic8
4 debitul necesar asi*urarii unei distributii continue, a'andu4se in 'edere 'ariabilitatile zilnice
si sezorniere ale cererilor de apa si tendinta de dez'oltare a localitatii .populatie, edilitar(.
.2( Distribuitorul%producatorul are sarcina de a asi*ura cantitatea -ini-a de apa necesara pe zi
pentru un locuitor, care este de ,0 l. <antitatea este esti-ata nu-ai pentru acoperirea
necesarului fiziolo*ic, i*ienei indi'iduale si prepararii 9ranei.
.#( In situatii de cala-itati naturale, autoritatile publice locale trebuie sa asi*ure populatiei care
nu are acces la apa potabila o cantitate -ini-a de , l%persoana%zi de apa potabila.
2rt. 2#
.1( &ursa de apa folosita pentru apro'izionarea cu apa a localitatilor trebuie sa fie prote5ata
i-potri'a tuturor acti'itatilor poluatoare prin peri-etre de protectie sanitara si prin controlul
acti'itatilor poluante din teritoriul aferent, confor- pre'ederilor le*ale in 'i*oare. &tabilirea
peri-etrelor de protectie sanitara se face indi'idualizat pentru fiecare sursa, pe baza studiului
de specialitate, in confor-itate cu standardele in 'i*oare si cu le*islatia din do-eniu in
'i*oare.
.2( &ursele de apa de profunzi-e .iz'oare captate sau fora5e( trebuie sa fie a-plasate si
construite pe terenuri nepoluate a*ricol sau industrial, sa fie prote5ate contra siroirilor de ape si
i-potri'a inundatiilor. >ona de e3tractie trebuie sa fie prote5ata sanitar, in confor-itate cu
nor-ele le*ale in 'i*oare, astfel incat sa se pre'ina accesul public si al ani-alelor. De
ase-enea, zona trebuie sa fie pre'azuta cu panta de scur*ere pentru pre'enirea baltirii apei in
sezoanele cu precipitatii at-osferice.
.#( &ursele de apa de suprafata trebuie sa fie prote5ate de acti'itatile poluatoare, in confor-itate
cu pre'ederile le*ale in 'i*oare.
.4( 2d-inistratia locala sau ad-inistratorul sursei de apa 'a a'ertiza, in scris, proprietarii
terenurilor pe care se afla zonele de protectie sanitara asupra restrictiilor de utilizare a acestora.
.,( In situatia in care e3ista obiecti'e econo-ico4sociale ri'erane sursei de suprafata sau sursa
este folosita pentru o durata lun*a de ti-p pentru un anu-it scop si astfel se creeaza
i-posibilitatea asi*urarii peri-etrelor de protectie sanitara, se ad-ite reducerea acestora la
re*i-ul se'er de protectie sanitara si se adapteaza te9nolo*ia de tratare a apei in consecinta.
2rt. 24
.1( =e9nolo*iile de tratare a apei trebuie proiectate, in functie de conditiile specifice fiecarei
surse, luandu4se in considerare calitatea si natura sursei. Obiecti'ul procedeelor de tratare
trebuie sa fie protectia consu-atorilor fata de *er-eni pato*eni si substante c9i-ice cu risc
pentru sanatatea u-ana.
.2( Instalatiile de tratare a apei de suprafata trebuie sa parcur*a ur-atoarele etape, dupa caz1
4 indepartarea suspensiilor prezente in apa, prin sedi-entare8
4 folosirea unor substante cu rol de coa*ulanti pentru con*lo-erarea suspensiilor, ra-ase dupa
sedi-entarea apei8
4 filtrarea apei, prin care se reduc suspensiile foarte fine, continutul de *er-eni, dar si o parte
din substantele or*anice din apa8
4 dezinfectia, prin care sunt distrusi *er-enii pato*eni, iar cei saprofiti sunt adusi la conditiile
de potabilitate, confor- le*islatiei in 'i*oare.
In functie de calitatea apei la sursa se 'or introduce si alte etape de tratare a apei, astfel incat sa
se asi*ure calitatea apei potabile confor- pre'ederilor le*ale in 'i*oare.
.#( =reptele de tratare preli-inare dezinfectiei finale trebuie sa produca o apa cu o turbiditate
-ai -ica de , !=; pentru -ediana 'alorilor inre*istrate in 24 de ore si nu -ai -are de 1 !=;
pentru o sin*ura proba.
.4( Pentru coa*ulare se pot folosi nu-ai substante .reacti'i( care sunt a'izate%notificate sanitar
pentru acest scop.
.,( Procedeele de coa*ulare si dezinfectie a apei cu clor%substante clori*ene trebuie proiectate
in asa fel incat sa nu se for-eze in apa co-pusi care, prin natura c9i-ica si concentratie,
prezinta risc pentru sanatatea consu-atorilor, prin efecte noci'e de tip acut ori cronic sau prin
cu-ulare in or*anis-. @or-area tri9alo-etanilor, in ur-a supraclorinarii si a reactiei c9i-ice
cu acizii 9u-ici din apa, trebuie -onitorizata, prin deter-inarea concentratiei acestor co-pusi,
care trebuie sa fie confor-a le*islatiei in 'i*oare.
.$( Dezinfectia finala a apei este obli*atorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care
produc apa potabila furnizata prin siste- public de distributie, indiferent de nu-arul
consu-atorilor. <ontrolul substantei dezinfectante reziduale se realizeaza cu respectarea
pre'ederilor le*ale in 'i*oare.
.7( Pentru instalatiile de tratare a apei care, pana la intrarea in 'i*oare a prezentelor nor-e, nu
au aplicat procedee de dezinfectie a apei, se acorda un ter-en de 12 luni pentru confor-area la
dispozitiile alin. .$(.
."( Dezinfectia c9i-ica a apei se efectueaza cu produse a'izate%autorizate de <o-isia
!ationala pentru Produse 6iocide, confor- le*islatiei in 'i*oare. =e9nolo*ia de tratare trebuie
sa fie proiectata in asa fel incat sa se asi*ure ti-p de contact intre apa si substanta dezinfectanta
de -ini-u- #0 de -inute. ficienta procesului de dezinfectie trebuie sa fie de-onstrata prin
respectarea 'alorilor concentratiilor -a3i-e ad-ise .<M2( pentru para-etri de calitate ai apei
potabile re*le-entate de le*islatia in do-eniu.
2rt. 2,
.1( Reteaua de distributie a apei trebuie sa asi*ure re*i-ul continuu, cantitatea necesara si sa
nu per-ita conta-inarea e3terioara.
.2( Proiectarea retelelor de distributie trebuie sa tina sea-a de topo*rafia, a-plasarea si
-ari-ea localitatii.
.#( Rezer'oarele de apa .in*ropate sau aeriene( 'or fi astfel proiectate si realizate incat sa nu
per-ita conta-inarea e3terioara.
.4( &e folosesc nu-ai ec9ipa-ente, produse, -ateriale, substante c9i-ice sau a-estecuri
utilizate in contact cu apa potabila a'izate sanitar, confor- pre'ederilor le*ale in 'i*oare.
.,( )ocalitatile trebuie sa dispuna de rezer'e de apa potabila pentru acoperirea -ini-ului
necesar pentru o perioada de 12 ore de intrerupere a apro'izionarii cu apa potabila.
.$( Proiectarea instalatiilor de tratare a apei, a rezer'oarelor de in-a*azinare si a retelelor de
distributie trebuie sa pre'ada posibilitatea de e'acuare a apelor de spalare si accesul pentru
recoltarea de probe, in 'ederea efectuarii -onitorizarii de control si a celei de audit a calitatii
apei potabile. &palarea, curatarea si dezinfectia periodica si, ori de cate ori este necesar, a
instalatiilor de tratare, a rezer'oarelor de in-a*azinare si a retelei de distributie sunt
obli*atorii. Materialele si substantele de curatare si dezinfectie trebuie sa aiba a'iz%autorizatie
e-is%e-isa de <o-isia !ationala pentru Produse 6iocide si sa se utilizeze confor-
instructiunilor.
2rt. 2$
.1( 3ploatarea si intretinerea siste-elor de tratare, in-a*azinare si distributie a apei potabile
si controlul calitatii apei produse re'in producatorilor%distribuitorilor de apa potabila.
.2( Monitorizarea calitatii apei potabile 'a fi efectuata confor- pre'ederilor le*ale in 'i*oare.
.#( Dispoziti'ele pentru apa potabila de tip dozator, filtre, cani filtrante, racitoare trebuie sa fie
a'izate%notificate inaintea punerii pe piata, confor- pre'ederilor le*ale in 'i*oare.
Responsabilitatea intretinerii si i*ienizarii acestora re'ine utilizatorului, respecti'
distribuitorului in cazul celor din unitatile publice.
<2PI=O);) III 4 !or-e de i*iena pentru fantani publice si indi'iduale folosite la
apro'izionarea cu apa de baut
2rt. 27
.1( @antana reprezinta o instalatie locala de apro'izionare cu apa, indi'iduala sau publica,
instalatie din care apa este consu-ata prin e3tractie direct din sursa, asa cu- este definita la art.
2 lit. r( din ane3a nr. 1 la /otararea 0u'ernului nr. +74%2004 pentru aprobarea !or-elor de
supra'e*9ere, inspectie sanitara si -onitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de
autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, cu -odificarile si co-pletarile
ulterioare. 2pa din fantana, pentru a fi folosita in scop potabil, trebuie sa corespunda calitati'
re*le-entarilor in 'i*oare pentru apa potabila. In cazul fantanilor publice, ad-inistratia publica
locala este responsabila pentru finantarea -onitorizarii, asi*urarea confor-arii la para-etri de
calitate si pentru a'ertizarea populatiei asupra calitatii apei.
.2( @antana trebuie a-plasata si construita astfel incat sa fie prote5ata de orice sursa de poluare
si sa asi*ure accesibilitatea consu-atorilor. 2-plasarea fantanii trebuie sa se faca la cel putin
10 - de orice sursa posibila de poluare1 latrina, *ra5d, cotete, depozit de deseuri -ena5ere sau
industriale, platfor-e indi'iduale de colectare a *unoiului de *ra5d etc. 2danci-ea stratului de
apa folosit nu trebuie sa fie -ai -ica de $ -. Peretii fantanii trebuie astfel a-ena5ati incat sa
pre'ina orice conta-inare e3terioara. i 'or fi construiti din -aterial rezistent si i-per-eabil1
ci-ent, cara-ida sau piatra, tuburi din beton. Peretii fantanii trebuie pre'azuti cu *9izduri.
09izdurile 'or a'ea o inalti-e de 704100 c- deasupra solului si $0 c- sub ni'elul acestuia.
09izdurile se construiesc din -ateriale rezistente si i-per-eabile, iar articularea cu peretii
fantanii trebuie facuta in -od etans. @antana trebuie sa aiba capac, iar deasupra ei, un acoperis
care sa o prote5eze i-potri'a precipitatiilor at-osferice. &coaterea apei din fantana trebuie sa
se faca printr4un siste- care sa i-piedice poluarea ei1 *aleata proprie sau po-pa. In 5urul
fantanii trebuie sa e3iste o zona de protectie de 1,, -, a-ena5ata in panta, ci-entata sau
pa'ata, i-per-eabilizata contra infiltratiilor si i-pre5-uita pentru pre'enirea accesului
ani-alelor.
.#( Proiectarea, constructia si a-ena5area fantanilor publice sau indi'iduale trebuie efectuate in
concordanta cu conditiile specifice locale si cu principiile *enerale pre'azute la alineatele
anterioare.
.4( Dezinfectia fantanii se face cu substante dezinfectante care au a'iz%autorizatie e-isa de
<o-isia !ationala pentru Produse 6iocide. <alitatea apei dupa dezinfectie trebuie sa
corespunda conditiilor de calitate pre'azute de le*islatia in 'i*oare.
.,( &ubstanta clori*ena folosita pentru dezinfectie trebuie sa aiba specificat continutul in clor
acti'. <antitatea de substanta clori*ena folosita pentru dezinfectia apei 'ariaza in functie de
cantitatea de clor acti' care trebuie realizat si care depinde de *radul de poluare a fantanii.
.$( Pentru efectuarea dezinfectiei se face calculul cu a5utorul ur-atorilor para-etri1
a( 'olu-ul apei din fantana1 V B #,14 r 3 r /, in care1
V B 'olu-ul apei in -c8
r B 1%2 din dia-etrul fantanii8
/ B inalti-ea coloanei de apa din fantana8
b( cantitatea de clor acti' din substanta1 2,D, 20D, 1,D etc.8
c( concentratia de clor rezidual liber care trebuie obtinuta.
<alcul1
Pentru 0,, -* <l rezidual . . . . . . . . . . . . l apa
7 -* <l rezidual . . . . . . . . . . . . 1.000 l apa B 1 -c apa
7 B 0,, * clor rezidual%-c apa
100 * substanta clori*ena . . . . . . . . . . . . 2, * clor acti'
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,, * clor acti'
7 B .0,, 3 100( % 2, B 2 * substanta clori*ena%-c
Re*ula *enerala1 pentru obtinerea unei concentratii de clor rezidual liber este ne'oie de
apro3i-ati' 10 ori -ai -ult decat cantitatea calculata, deci1 2 * substanta clori*ena%-c 3 10 B
20 *%-c. Pentru a se obtine clor rezidual liber de 0,, -*%l apa este ne'oie de 20 * substanta
clori*ena 2,D acti'a la 1 -c apa din fantana. <antitatea de substanta clori*ena 2,D acti'a,
necesara pentru 1 -c apa, se in-ulteste cu 'olu-ul de apa din fantana.
<2PI=O);) IV 4 !or-e de i*iena referitoare la colectarea si indepartarea apelor uzate si a
apelor -eteorice
2rt. 2"
.1( 2utoritatile publice locale si operatorii econo-ici 'or asi*ura indepartarea si epurarea
apelor uzate si apelor -eteorice, astfel incat sa nu se creeze disconfort si i-bolna'irea
-e-brilor co-unitatii.
.2( 2pele uzate trebuie epurate in asa fel incat, in a'alul de'ersarii, apele receptorului sa se
incadreze confor- nor-elor in pre'ederile standardului de calitate a apelor de suprafata, dupa
cate*oria de folosinta.
.#( )a proiectarea si realizarea siste-elor de canalizare si epurare se 'a face si studiul de
i-pact asupra sanatatii publice, in situatia in care 'or fi a-plasate in intra'ilanul localitatii si
nu respecta distanta pre'azuta la art. 11 alin. .1(.
2rt. 2+
Indepartarea apelor uzate -ena5ere si industriale se face nu-ai prin reteaua de canalizare a
apelor uzate8 in lipsa posibilitatii de racordare la siste-e publice de canalizare, unitatile sunt
obli*ate sa isi pre'ada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si e'acuarea apelor uzate,
care se 'or e3ecuta si e3ploata in asa fel incat sa nu constituie un pericol pentru sanatate.
2rt. #0
ste interzisa raspandirea neor*anizata, direct pe sol .curti, *radini, strazi, locuri ri'erane s.a.(
sau in bazinele naturale de apa, a apelor uzate -ena5ere, fecaloid4-ena5ere si industriale. ste
interzisa de'ersarea apelor uzate in zona de protectie sanitara a surselor si a instalatiilor
centrale de ali-entare cu apa.
2rt. #1
2pele uzate pro'enite de la unitatile sanitare .spitale de boli infectioase, sanatorii
antituberculoase, spitale de ftiziolo*ie, laboratoare care lucreaza cu produse patolo*ice etc.(,
precu- si de la orice unitati care, prin specificul lor, conta-ineaza apele reziduale cu a*enti
pato*eni sau polueaza cu substante c9i-ice si%sau radioacti'e, se 'or trata in incinta unitatilor
respecti'e, asi*urandu4se dezinfectia si deconta-inarea, dupa caz, inainte de e'acuarea in
colectorul stradal.
2rt. #2
<analele desc9ise pot fi folosite nu-ai pentru e'acuarea apelor -eteorice, in cazul in care
localitatile sunt dotate cu siste- di'izor de colectare a apelor uzate. 2ceste canale trebuie
intretinute per-anent in buna stare de functionare, prin curatarea si repararea defectiunilor.
2rt. ##
In situatia in care nu e3ista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se 'or adopta
solutii indi'iduale de colectare si neutralizare a apelor uzate, cu luarea -asurilor de prote5are a
-ediului si sanatatii.
2rt. #4
Indepartarea apelor uzate -ena5ere si fecaloid-ena5ere pro'enite de la locuintele neracordate
la un siste- de canalizare se face prin instalatii de preepurare sau fose septice 'idan5abile, care
trebuie sa fie proiectate si e3ecutate confor- nor-elor in 'i*oare si a-plasate la cel putin 10 -
fata de cea -ai apropiata locuinta8 instalatiile se intretin in buna stare de functionare8 'idan5ul
se 'a descarca in cea -ai apropiata statie de epurare a apelor uzate.
2rt. #,
;nitatile sunt obli*ate sa isi asi*ure ?.<.4uri cu un nu-ar de cabine corespunzator pre'ederilor
standardelor si nor-elor de proiectare.
<2PI=O);) V 4 !or-e de i*iena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea
deseurilor solide
2rt. #$
.1( 2utoritatile publice locale, operatorii econo-ici si asociatiile de proprietari%locatari au
obli*atia sa asi*ure colectarea selecti'a, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide. &e
interzice aruncarea deseurilor solide in alte locuri decat cele a-ena5ate special si autorizate.
.2( )a elaborarea re*ula-entelor de salubritate, pri-ariile au obli*atia sa respecte nor-ele
sanitare si sa consulte directia de sanatate publica teritoriala.
.#( <etatenii sunt obli*ati sa respecte intoc-ai -asurile stabilite de pri-arie pentru asi*urarea
i*ienei publice si salubritatii localitatii, precu- si re*ulile ele-entare de i*iena in *ospodaria
sau locuinta proprie, astfel incat sa nu creeze disconfort 'ecinilor si sa nu constituie pericol
pentru sanatatea publica a co-unitatii.
2rt. #7
.1( <olectarea la locul de producere .precolectarea pri-ara( a deseurilor -ena5ere se face in
recipiente acoperite, di-ensionate in functie de cantitatea produsa, de rit-ul de e'acuare si de
cate*oria in care se incadreaza deseurile -ena5ere din locuinta8 deseurile nu se colecteaza
direct in recipient, ci intr4un sac de polietilena aflat in recipient si care sa aiba un 'olu- putin
-ai -are decat 'olu-ul recipientului. Precolectarea secundara, adica stran*erea si depozitarea
pro'izorie a sacilor cu deseuri -ena5ere in punctele de precolectare or*anizata, se face in
recipiente de culori diferite inscriptionate cu tipul deseurilor, di-ensionate corespunzator,
acoperite, pre'azute cu dispoziti'e de prindere adaptate -odului de *olire, usor transportabile,
concepute astfel incat sa nu produca raniri in ti-pul -anipularii si sa nu fa'orizeze -aladiile
asociate efortului fizic e3cesi'.
.2( <ontainerele 'or fi concepute in asa fel incat accesul la ele sa fie rapid si usor, iar siste-ul
lor de acoperire sa fie usor de -ane'rat si sa asi*ure etanseitatea. Recipientele 'or fi -entinute
in buna stare si 'or fi inlocuite i-ediat, la pri-ele se-ne de pierdere a etanseitatii. le 'or fi
a-plasate in spatii special a-ena5ate, -entinute in conditii salubre.
.#( 2d-inistratia publica locala 'a asi*ura colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor
-ena5ere si stradale.
2rt. #"
Deseurile -ena5ere trebuie sortate la locul de producere in co-ponente reciclabile si
nereciclabile si se colecteaza selecti' in recipiente specifice inscriptionate si a-plasate in locuri
special a-ena5ate, astfel1
a( Deseurile periculoase rezultate din asistenta -edicala acordata la do-iciliul pacientului sau
cele rezultate din acti'itatea -edicala a cabinetelor -edicale, a-plasate in cladiri de locuit,
ur-eaza circuitul deseurilor periculoase rezultate din acti'itatea -edicala, confor-
re*le-entarilor le*ale specifice. Persoanele care isi ad-inistreaza trata-ente in5ectabile la
do-iciliu si cadrele -edicale care aplica trata-ente la do-iciliu sunt obli*ate sa colecteze
deseurile periculoase rezultate, in recipiente adec'ate .cutii din carton cu sac de plastic in
interior, cutii din plastic ri*id(, pe care le 'or depune la cabinetul -edicului de fa-ilie sau la
cea -ai apropiata unitate sanitara de care apartin, care este obli*ata sa le pri-easca in scopul
eli-inarii lor finale.
b( Deseurile nepericuloase asi-ilabile celor -ena5ere rezultate atat din asistenta -edicala
acordata la do-iciliul pacientului, cat si cele rezultate din acti'itatea cabinetelor -edicale
a-plasate in cladirile de locuit ur-eaza circuitul de e'acuare a deseurilor -ena5ere.
c( Medica-entele e3pirate pro'enite de la populatie 'or fi depuse la far-acii sau puncte
far-aceutice apropiate, in 'ederea eli-inarii finale, prin incinerare.
d( Deseurile stradale se co-pun din1 deseuri rezultate din -aturarea strazilor si deseuri
asi-ilabile celor -ena5ere, precolectate in recipiente stradale. Deseurile rezultate din -aturarea
strazilor contin1 -ateriale rezultate din abraziunea cauciucurilor si a dru-ului, pa-ant, frunze
si alte detritusuri 'e*etale, resturi ani-ale, nisip antiderapant si pulberi sedi-entate din
at-osfera. ste posibil ca, in ur-a precolectarii defectuoase a deseurilor asi-ilabile cu cele
-ena5ere, produse pe strada, o parte a acestora sa intre in co-pozitia deseurilor de -aturare8
acest lucru trebuie e'itat prin aplicarea corecta a re*le-entarilor pri'ind precolectarea pri-ara
si secundara a deseurilor de catre fiecare producator, persoana fizica sau 5uridica. Deseurile
asi-ilabile cu cele -ena5ere se precolecteaza in recipiente stradale .cosuri, pubele, containere(
asi*urate de catre pri-arii. 2ceste recipiente trebuie sa fie in nu-ar suficient, cu 'olu-e
adec'ate si -ontate la distante opti-e8 recipientele se *olesc periodic, nu -ai rar de o data la
doua zile in perioada 1 aprilie41 octo-brie si o data la # zile in perioada 1 octo-brie41 aprilie.
Deseurile stradale ur-eaza filiera de neutralizare a deseurilor -ena5ere.
e( Deseurile zoote9nice, rezultate din a-ena5ari in *ospodarii particulare care nu se asi-ileaza
cu fer-ele zoote9nice, se colecteaza pe platfor-e de colectare i-per-eabilizate, a-plasate la
cel putin 10 - de ferestrele locuintelor.
2rt. #+
'acuarea deseurilor -ena5ere de la locurile de producere si colectare la locul de neutralizare
se face de preferinta zilnic, fara a se depasi ur-atoarele ter-ene -a3i-e1
a( In perioada 1 aprilie41 octo-brie1
4 zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de ali-entatie publica, unitatile sanitare cu paturi,
*radinite si crese8
4 la cel -ult doua zile, din celelalte zone.
b( In perioada 1 octo-brie41 aprilie1
4 la cel -ult # zile, din toate zonele.
2rt. 40
Deseurile periculoase se depoziteaza, se neutralizeaza si se eli-ina final nu-ai in conditiile
stabilite confor- re*le-entarilor in 'i*oare.
2rt. 41
Depozitele de deseuri -ena5ere, controlate, instalatiile de co-postare a deseurilor or*anice si
biode*radabile, instalatiile de incinerare trebuie proiectate, construite si ad-inistrate astfel
incat sa se realizeze conditii de i-piedicare a eli-inarii si dise-inarii poluantilor in -ediul
natural1 sol, ape de suprafata, ape subterane, aer sau in -ediul urban. In acest scop se 'or
indeplini ur-atoarele conditii1
a( a-plasarea si stabilirea zonei de protectie sanitara se fac in ur-a studiilor de i-pact asupra
-ediului si sanatatii, in conditiile pre'ederilor art. 11 si 128 ale*erea locului se face dupa studii
*eolo*ice, 9idro*eolo*ice si urbanistice8
b( la proiectare si la functionare se 'or pre'edea si respecta -etode si te9nici adec'ate de
acoperire si asi*urare a deseurilor solide -inerale8 acoperirea si asi*urarea se fac zilnic8
c( in cursul operatiunilor de depozitare, 'e9iculele de transport au acces nu-ai pe dru-urile
interioare ale depozitului.
Pentru a se e'ita conta-inarea cu deseuri a spatiilor din afara zonei de depozitare, este necesara
dotarea cu un ec9ipa-ent pentru spalarea an'elopelor 'e9iculelor care transporta deseuri,
a-plasat intre zona de depozitare si dru-ul de iesire din depozit8
d( in cursul e3ploatarii depozitului se aplica -asuri de co-batere a insectelor si rozatoarelor
.dezinsectie si deratizare(8
e( or*anizarea te9nica a depozitului 'a respecta re*le-entarile in 'i*oare pentru protectia
sanatatii populatiei, protectia sanatatii personalului si protectia -ediului8 se acorda atentie
deosebita i-pre5-uirii si perdelelor de protectie.
2rt. 42
In instalatiile de co-postare a deseurilor or*anice biode*radabile se 'a e'ita prezenta
substantelor to3ice care pot polua solul. In acest scop se asi*ura conditii de colectare separata a
acestui tip de deseuri. 0azele de fer-entare si apele e3filtrate, rezultate din procesul de
co-postare, se capteaza si se diri5eaza spre instalatii adec'ate de tratare si neutralizare.
2rt. 4#
Instalatiile de incinerare a deseurilor 'or indeplini ur-atorele conditii1
a( a-plasarea si stabilirea zonei de protectie se fac in ur-a studiilor de i-pact asupra -ediului
si sanatatii8
b( functionarea instalatiilor de incinerare este conditionata de -onitorizarea e-isiilor de *aze
reziduale in at-osfera.
2rt. 44
Ve9iculele pentru transportul deseurilor solide trebuie sa fie acoperite si pre'azute cu
dispoziti'e de *olire auto-ata a recipientelor de precolectare secundara si sa nu per-ita
raspandirea continutului in cursul transportului. le 'or fi intretinute i*ienic si dezinfectate
periodic8 in acest scop, co-parti-entul destinat deseurilor 'a fi e3ecutat din -ateriale
rezistente la solicitari -ecanice si a*resiuni c9i-ice.
2rt. 4,
&iste-ul indi'idual de indepartare si neutralizare a deseurilor -ena5ere este per-is nu-ai in
localitati rurale, cu conditia pre'enirii dez'oltarii insectelor si rozatoarelor. )ocul de a-plasare
a depozitelor de deseuri -ena5ere se 'a ale*e astfel incat sa nu produca disconfort 'ecinilor, sa
nu i-purifice sursele locale de apa si sa fie la cel putin 10 - de ferestrele locuintelor.
<2PI=O);) VI 4 !or-e de i*iena pentru unitatile de folosinta publica
2rt. 4$
Prezentele nor-e de i*iena se aplica cate*oriilor de institutii publice centrale si locale, institutii
sau unitati econo-ice, de ali-entatie publica, de turis-, co-erciale, culturale, sociale, de
educatie, sporti'e, colecti'itatilor te-porare de -unca sau de recreere, precu- si unitatilor in
care se efectueaza prestari de ser'icii pentru populatie, denu-ite in continuare unitati.
2rt. 47
;nitatile 'or fi racordate la siste-ele publice de ali-entare cu apa potabila sau la surse proprii
de apa care sa corespunda conditiilor de calitate pentru apa potabila din le*islatia in 'i*oare.
2cestea 'or fi pre'azute cu instalatii interioare de ali-entare cu apa, in confor-itate cu
nor-ati'ele de proiectare, e3ecutie si e3ploatare.
2rt. 4"
;nitatile 'or fi racordate la siste-ele publice de canalizare a apelor uzate8 in lipsa unor siste-e
publice de canalizare accesibile, unitatile sunt obli*ate sa isi pre'ada instalatii proprii pentru
colectarea, tratarea si e'acuarea apelor uzate, care se 'or e3ecuta si e3ploata astfel incat sa nu
pro'oace poluarea solului, a apelor sau a aerului.
2rt. 4+
Instalatiile interioare de distributie a apei potabile si de e'acuare a apelor uzate, sifoanele de
pardoseala, obiectele sanitare, precu- ?.<.4uri, pisoare, la'oare, bai, dusuri, 'or fi -entinute
in per-anenta stare de functionare si de curatenie. In acest sens, conducerile unitatilor au
ur-atoarele obli*atii1
a( sa asi*ure repararea i-ediata a oricaror defectiuni aparute la instalatiile de ali-entare cu
apa, de canalizare sau la obiectele sanitare e3istente8
b( sa controleze starea de curatenie din ane3ele si din *rupurile sanitare din unitate, asi*urandu4
se spalarea si dezinfectia zilnica ori de cate ori este necesar a acestora8
c( sa asi*ure -aterialele necesare i*ienei personale pentru utilizatorii *rupurilor sanitare din
unitate .9artie i*ienica, sapun, -i5loace de ster*ere sau z'antare a -ainilor dupa spalare etc.(8
in *rupurile sanitare co-une nu se ad-ite folosirea prosoapelor te3tile, ci se 'or -onta
uscatoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unica folosinta, din 9artie8
d( sa asi*ure pentru personalul de in*ri5ire a *rupurilor sanitare ec9ipa-ent de lucru de culoare
diferita fata de cel destinat altor acti'itati.
2rt. ,0
<uratarea, dezinfectia, dezinsectia, deratizarea, precolectarea si e'acuarea deseurilor solide se
'or face cu respectarea ur-atoarelor conditii1
a( <uratarea si dezinfectia
Prin curatare se intele*e indepartarea -ecanica .-anuala si%sau auto-ata( a oricaror for-e de
deseuri, detritusuri, praf sau depuneri de -ateriale nefolositoare, rezultate in ur-a acti'itatilor
u-ane, in unitatea de folosinta publica. Prin dezinfectie se intele*e reducerea nu-arului de
*er-eni saprofiti si pato*eni prin -i5loace fizice sau c9i-ice8 cea -ai eficienta -etoda este
dezinfectia cu un produs biocid8
4 pardoselile se curata cu ster*atorul u-ezit in produse de curatare8 dezinfectia c9i-ica se face
nu-ai daca suprafetele sunt 'izibil -urdarite cu san*e sau lic9ide biolo*ice8 -aturatul uscat
este interzis8
4 co'oarele si -oc9etele se curata prin folosirea zilnica a aspiratorului de praf8 aspiratorul de
praf trebuie pre'azut cu doua filtre, pentru i-piedicarea dise-inarii prafului bacterian8
co'oarele si -oc9etele se curata cu produse de curatare, periodic sau cand sunt 'izibil -urdare8
-aturatul uscat este interzis8
4 peretii si pa'i-entele, daca sunt finisate cu -ateriale la'abile, se curata cu produse de
curatare, periodic si cand sunt 'izibil -urdarite8 in cazul finisa5elor nela'abile, curatarea se
face cu aspiratorul de praf8
4 -obila si per'azurile se ster* de praf zilnic, cu -aterial -oale, i-pre*nat, pentru a retine
praful8 obiectele aflate la inalti-e si tapiteria -obilei se 'or curata zilnic, cu aspiratorul de
praf8
4 ?.<.4urile si pisoarele se curata cu perie, produse de curatare adec'ate si se dezinfecteaza8
colacul de ?.<. se ster*e cu produse de curatare8 dezinfectia c9i-ica se 'a face cand ?.<.4ul a
fost folosit de o persoana suferind de o boala diareica acuta8
4 cada de baie se spala cu produse de curatare, ur-ata de dezinfectie8 operatiunile se fac zilnic
si dupa fiecare client8
4 cabina pentru dus, peretii si cada se curata cu produse de curatare si se dezinfecteaza8
operatiunile se fac zilnic si dupa fiecare client8 perdelele de la bai si dusuri se spala o data pe
sapta-ana8
4 c9iu'eta 'a a'ea suprafata intacta si nu 'a fi pre'azuta cu scur*ator de le-n8 nu se ad-it
tuburi din cauciuc care sa prelun*easca robinetele8 c9iu'eta se curata si se dezinfecteaza zilnic,
inclusi' interiorul robinetului, folosind o perie subtire8
4 sapunul si dispoziti'ele pentru distribuirea sapunului1 sapunul solid se pastreaza uscat intr4o
sa'oniera care sa per-ita scur*erea apei sau suspendat cu dispoziti' -a*netic8 este de preferat
-ontarea distribuitoarelor de perete pentru sapun8 sa'onierele si distribuitoarele de perete se
curata si se clatesc cu apa fierbinte inainte de reu-plere8
4 alte obiecte, cu- ar fi1 telefonul, 'azele de flori, scru-ierele etc., se curata cu produse de
curatare, zilnic8
4 ec9ipa-entele si -aterialele de curatenie1 carpele, buretii, periile, ster*atoarele se spala zilnic
cu produse de curatare si se clatesc cu apa fierbinte8 se usuca si se depoziteaza uscate.
b( Dezinsectia periodica se 'a face la inter'ale pre'azute in -etodolo*ii, dar nu -ai -ari de #
luni, iar deratizarea periodica se 'a face la inter'ale de -a3i-u- $ luni8 intre operatiunile
periodice se 'or aplica proceduri de dezinsectie si deratizare curente, de intretinere, in functie
de prezenta 'ectorilor.
c( <olectarea deseurilor solide in recipiente -etalice sau in cutii, cu pun*i din -aterial plastic,
inc9ise etans, si e'acuarea rit-ica a acestora, cu spalarea si dezinfectarea lor dupa *olire
d( 2-ena5area de incaperi sau platfor-e i-per-eabilizate pentru depozitarea recipientelor de
colectare a deseurilor solide, racordate la un 9idrant si la reteaua de canalizare, pentru a putea fi
curatate la necesitate, precu- si pentru spalarea si dezinfectia recipientelor
2rt. ,1
;nitatile 'or fi dotate si apro'izionate, dupa necesitate, cu utila5e si -aterialele necesare pentru
intretinerea curateniei si efectuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.
2rt. ,2
Instalatiile de ilu-inat, incalzit si 'entilatie, e3istente in dotarea unitatilor, 'or fi -entinute in
per-anenta stare de functionare, re'izuite periodic si e3ploatate la para-etrii la care au fost
proiectate si e3ecutate. @iltrele instalatiilor de 'entilatie si aer conditionat trebuie pastrate
curate si uscate. Praful depus in canalele de 'entilatie se indeparteaza cu aspiratorul de praf.
<alitatea aerului filtrat si conditionat 'a fi 'erificata cu re*ularitate.
2rt. ,#
In salile unitatilor de cultura .teatre, cine-ato*rafe, ca-ine culturale, sali de spectacol si altele
ase-enea( nu se 'a per-ite accesul unui nu-ar de persoane -ai -are decat capacitatea
proiectata. In functie de cuba5 si de 'entilatie se 'a asi*ura un 'olu- -ini- de aer de #0
-c%o-%9.
2rt. ,4
In colecti'itatile te-porare .santiere, ca-pin*uri, cabane(, precu- si in unitatile de folosinta
publica se 'or asi*ura conditiile de i*iena necesare pentru pre'enirea i-bolna'irilor, potri'it
specificului unitatii.
2rt. ,,
In incaperile de dor-it din colecti'itatile te-porare trebuie sa se asi*ure o suprafata -ini-a si
un 'olu- -ini- de 10 -p si 27 -c pentru ca-erele cu un pat, cate 1$ -p si 4# -c pe ca-era
pentru incaperi cu doua paturi, -ini-u- 20 -p si ,4 -c pentru ca-ere cu # paturi si 2$ -p si
$0 -c pentru ca-ere cu 4 paturi.
!u-arul -a3i- de persoane cazate nu 'a depasi capacitatea proiectata.
2rt. ,$
;tilizarea paturilor suprapuse in dor-itoare co-une de santier si cabane turistice -ontane se
ad-ite, in -od e3ceptional, daca se asi*ura un 'olu- -ini- de aer de 12 -c%persoana.
2rt. ,7
;nitatile de cazare 'or fi dotate cu in'entarul -oale si len5eria de pat necesare pentru
persoanele cazate, asi*urandu4se pri-enirea acesteia, dupa cu- ur-eaza1
4 sc9i-barea len5eriei de pat ori de cate ori este ne'oie, dar nu -ai rar de # zile, in cazul in care
a fost folosita de aceeasi persoana8
4 sc9i-barea len5eriei de pat dupa fiecare persoana care paraseste unitatea.
Materialul -oale folosit de clienti se colecteaza in saci de polietilena si 'a fi dezinfectat,
c9i-ic, ter-oc9i-ic sau ter-ic in cursul procesului de spalare auto-ata8 dezinfectia ter-ica se
realizeaza prin supunere ti-p de 10 -inute la 70 *< sau 1 -inut la "0 *<.
2rt. ,"
6aile publice, bazinele de inot si piscinele 'or utiliza pentru i-baiere nu-ai apa potabila.
6azinele de inot, acoperite sau descoperite, precu- si piscinele din pro3i-itatea litoralului care
folosesc apa de -are, in conditiile pre'azute in ane3a nr. 1 la /otararea 0u'ernului nr.
,4$%200" pri'ind *estionarea calitatii apei de i-baiere, cu -odificarile si co-pletarile
ulterioare, 'or fi dotate cu siste-e de filtrare si dezinfectie a apei, astfel incat calitatea apei sa
se incadreze in 'alorile -a3i- ad-ise in ane3a nr. 1.
2rt. ,+
;nitatile care detin sau e3ploateaza bai publice se 'or in*ri5i de intretinerea constructiilor si
instalatiilor aferente pentru ca acestea sa functioneze, in per-anenta, la para-etrii proiectati.
!u-arul -ini- de dotari sanitare din baile publice este ur-atorul1
Numarul de W.C.-uri Pisoare Lavoare
1 1 1 1 1
75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f)
2rt. $0
!u-arul -a3i- de persoane care pot utiliza si-ultan baia nu 'a depasi capacitatea proiectata.
&uprafata incaperilor cu cazi indi'iduale 'a fi de -ini-u- $ -p8 cabina de dus 'a a'ea
-ini-u- # -p.
2rt. $1
;nitatile care asi*ura ser'icii de i*iena personala si de intretinere1 baie, sauna, bazin, -asa5
uscat si subac'atic, *i-nastica etc. trebuie supuse procedeelor de curatare si dezinfectie,
descrise la art. ,0. 6azinele de i-baiere sau pentru proceduri 'or indeplini conditiile pre'azute
pentru bazinele de inot. Materialul -oale folosit pentru proceduri se sc9i-ba dupa fiecare
client cu -ateriale curate si dezinfectate8 -aterialele folosite se 'or curata si dezinfecta in
conditiile art. ,7.
2rt. $2
2ccesul persoanelor in bazinele co-une de apa calda sau de apa rece se per-ite nu-ai dupa
ce, in prealabil, au facut dus.
2rt. $#
)en5eria data spre utilizare persoanelor care fac baie 'a fi curatata si dezinfectata in conditiile
stipulate de art. ,7.
2rt. $4
.1( )a proiectarea si e3ecutia bazinelor de inot se 'or respecta ur-atoarele cerinte1
4 la bazinele descoperite si acoperite se 'a pre'edea o bordura ridicata cu #0 c- fata de
pa'i-ent8 pa'i-entul 'a fi finisat cu dale antiderapante8 bazinele 'or a'ea -ontate scari de
acces in apa, nu-arul acestora stabilindu4se in functie de -ari-ea bazinului8 scarile 'or a'ea
profiluri rotun5ite si for-a adaptata folosirii fara risc8
4 bazinele 'or a'ea -ontate de 5ur i-pre5ur, la ni'elul apei, o bara de sustinere8
4 adanci-ea bazinului 'a fi -arcata 'izibil pe -ar*inile acestuia8
4 la bazinele acoperite, finisa5ele interioare ale cladirii 'or asi*ura izolatia ter-ica si tratarea
suprafetelor cu antifun*ice8
4 a-bianta ter-ica, 'entilatia naturala si artificiala si ilu-inatul bazinelor acoperite 'or fi
asi*urate in asa fel incat sa se e'ite i-bolna'irea si accidentarile celor care le folosesc.
.2( Piscinele%6azinele cu te9nolo*ie de prea plin 'or a'ea pre'azute -i5loace de
prindere%sustinere la ni'elul apei si pa'i-ent antiderapant.
2rt. $,
Para-etrii de analiza -icrobiolo*ici, 'alorile -a3i-e ad-ise si frec'enta de recoltare a
probelor de apa din bazinele de inot acoperite si descoperite si piscine sunt pre'azute in tabelul
din ane3a nr. 1.
2rt. $$
'aluarea calitatii apei din bazinele de inot si piscine se 'a face astfel1
a( li-pezi-e 4 un disc ne*ru, de 1, c- pe fond alb, trebuie sa fie 'izibil cu usurinta in punctul
cel -ai profund al bazinului8
b( concentratia clorului rezidual liber in bazinele de inot%piscine acoperite trebuie sa fie intre
0,, si 1 -*%l, iar in bazinele%piscinele descoperite intre 0,, -*%l si 1,, -*%l8
c( p/ intre 7,2 si ",28
d( in +0D din probele recoltate tri-estrial, nu-arul de colonii la #7 *<%-l trebuie sa fie sub
#008
e( in +0D din probele recoltate tri-estrial, bacteriile colifor-e trebuie sa fie sub 10%100 -l8
f( in +,D din probele recoltate tri-estrial, Pseudo-onas aeru*inosa .indicator de salubritate(
trebuie sa fie 0%100 -l.
2rt. $7
2d-inistratorii bailor publice, ai bazinelor de inot si piscinelor trebuie sa detina re*istre in care
'or fi inscrise rezultatele buletinelor de analiza a apei, concentratiilor clorului rezidual liber,
periodicitatea de pri-enire a apei si de dezinfectie a bazinelor%bailor, precu- si -odalitatea de
dezinfectie a bazinelor%bailor, inclusi' substantele dezinfectante folosite.
2rt. $"
6azinele de inot 'or fi pre'azute cu instalatii de incalzire a apei in asa fel incat apa de i-baiere
sa aiba o te-peratura de 22424 *<8 nu se reco-anda folosirea pentru i-baiere a apei cu
te-peratura sub 22 *<.
2rt. $+
Rit-ul de pri-enire a apei si de spalare si dezinfectie a bazinelor se 'a stabili in functie de
calitatea apei, respectandu4se ur-atoarele cerinte -ini-ale1
a( pentru bazinele cu recirculare a apei, zilnic se 'a recircula prin siste-ul de filtrare si
clorinare intre*ul 'olu- de apa al bazinului si, in plus, se 'a inlocui 1%1041%1, din 'olu-ul apei
cu apa potabila8 sapta-anal se 'a face spalarea si dezinfectia bazinului8
b( pentru bazinele fara recirculare, dar cu pri-enire continua a apei, se 'a sc9i-ba zilnic cel
putin 1%# din 'olu-ul apei din bazin si se 'or asi*ura *olirea, spalarea si dezinfectia acestuia la
cel -ult # zile8
c( pentru bazinele fara recircularea apei si fara posibilitati de pri-enire continua a apei, se 'or
asi*ura *olirea, spalarea si dezinfectia zilnica a bazinului si u-plerea cu apa de calitatea
pre'azuta in tabelul din ane3a nr. 1.
2rt. 70
Pentru bazinele de inot, care dispun de statii de tratare si recirculare a apei, se 'a asi*ura
obli*atoriu si clorinarea apei.
2rt. 71
Dezinfectia bazinelor se 'a face, dupa spalare cu 5et de apa, prin curatarea -ecanica si
ster*erea peretilor si fundului bazinului cu bureti i-bibati in solutie dezinfectanta.
2rt. 72
;nitatile care detin bazine de inot%piscine 'or fi dotate obli*atoriu cu1 'estiare, *rupuri sanitare
si dusuri, separate pentru fe-ei si barbati. !u-arul -ini- de dotari sanitare este1
Numarul de W.C.-uri Pisoare Lavoare Dusuri
1 1 1 1 1 1 1
75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f) 50 (b) 50 (f)
2rt. 7#
Re*ula-entul pri'ind utilizarea piscinelor%bazinelor trebuie afisat intr4o -aniera 'izibila pentru
cei care folosesc piscina%bazinul. In utilizarea piscinei%bazinului nu se 'a depasi nu-arul
-a3i- de persoane aflate si-ultan in piscina%bazin, pre'azut in proiectul acesteia, nu-ar care
'a fi -entionat in re*ula-entul de utilizare.
2rt. 74
2ccesul in piscine%bazine al persoanelor purtatoare de boli trans-isibile, pla*i desc9ise,
der-ite sau der-atoze este interzis.
2rt. 7,
Pentru ca-pin*uri, densitatea opti-a este de ,0 -p teren%persoana. In fiecare ca-pin* se
a-ena5eaza oficii pre'azute cu apa rece, apa calda necesara spalarii 'aselor si *rupuri sanitare
cu ur-atoarele dotari1
Numarul de W.C.-uri Pisoare Lavoare Dusuri
1 1 1 1 1 1 1
30(b) 20(f) 30 30(b) 30(f) 30 (b) 30 (f)
<2PI=O);) VII 4 !or-e pri'ind produsele biocide si produsele de protectia plantelor
utilizate de catre populatie
2rt. 7$
.1( In actiunile de co-batere se utilizeaza nu-ai1
a( produse biocide care detin acte ad-inistrati'e eliberate de <o-isia !ationala pentru
Produsele 6iocide si cuprinse in lista publicata de Ministerul &anatatii, actualizata periodic.
Produsele aprobate pentru plasare pe piata la o data ulterioara publicarii listei se pot utiliza pe
baza actului ad-inistrati' eliberat de <o-isia !ationala pentru Produsele 6iocide8
b( produsele de protectia plantelor .pesticide a*ricole( o-olo*ate de <o-isia !ationala de
O-olo*are a Produselor de Protectia Plantelor.
.2( 2ctiunile de co-batere pot fi efectuate de unitati prestatoare de ser'icii de dezinsectie si
deratizare.
2rt. 77
.1( Pesticidele nea*ricole care intra sub incidenta pre'ederilor art. 1+ alin. .4( din
Re*ula-entul .;( nr. ,2"%2012 pot fi co-ercializate nu-ai de catre persoane fizice si 5uridice
instruite in acest scop si pot fi utilizate nu-ai de operatori calificati si instruiti pentru aceasta
acti'itate.
.2( Pesticidele a*ricole pot fi co-ercializate catre utilizatorii a-atori cu respectarea
pre'ederilor art. $ din Ordonanta de ur*enta a 0u'ernului nr. #4%2012 pentru stabilirea cadrului
institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Ro-aniei,
aprobata prin )e*ea nr. $#%201#.
2rt. 7"
;tilizarea pesticidelor in co-baterea artropodelor si a rozatoarelor, 'ectoare de -aladii
trans-isibile si%sau *eneratoare de disconfort, se 'a face in asa fel incat sa nu fie afectata starea
de sanatate a populatiei prin efectul to3ic al acestor produse.
2rt. 7+
.1( <o-ercializarea produselor de protectia plantelor se poate face nu-ai daca aceasta este
cuprinsa in obiectul de acti'itate al unitatii co-erciale.
.2( <o-ercializarea catre populatie a pesticidelor a*ricole si nea*ricole se per-ite nu-ai daca
autorizatia lor a fost e-isa si in acest scop.
.#( Distribuitorii care co-ercializeaza pesticide a*ricole catre utilizatorii a-atori trebuie sa
furnizeze infor-atii despre pericole, e3punere, conditii de depozitare, re*uli pentru
-anipularea si aplicarea in si*uranta, precu- si pentru e'acuarea deseurilor.
2rt. "0
.1( Di-ensiunea a-bala5elor in care sunt li'rate pesticidele a*ricole destinate utilizatorilor
a-atori este li-itata la o capacitate -a3i-a, necesara folosirii ti-p de unul sau doua sezoane
pentru o *radina obisnuita.
.2( 6aza de calcul pentru di-ensiunea -a3i-a a a-bala5elor produselor destinate utilizatorilor
a-atori este ur-atoarea1
a( trata-entul unei suprafete de ,00 -28 sau
b( cea -ai -ica rata de aplicare pentru utilizarea preconizata.
.#( ste interzisa utilizarea a-bala5elor pentru produse pesticide in alte scopuri decat cele
pentru care au fost destinate.
.4( 2-bala5ele pesticidelor trebuie sa fie pre'azute cu siste-e de inc9idere etanse astfel incat
sa nu e3iste pierdere de continut, sa fie solide si rezistente si confectionate din -ateriale care
nu se deterioreaza atunci cand intra in contact cu continutul.
2rt. "1
.1( In cazul pesticidelor *ata de folosire .precu- lic9idele pul'erizabile(, destinate utilizatorilor
a-atori, siste-ul de aplicare a dozei trebuie sa fie proiectat astfel incat sa nu prezinte risc
pentru sanatate, atunci cand este folosit corect si in scopul preconizat.
.2( Pentru pesticidele a*ricole destinate utilizatorilor a-atori care necesita diluare inainte de
aplicare, trebuie ca siste-ul de -asurare a dozei sa aiba o eroare pana la E%4 10D.
2rt. "2
.1( <onsiliile locale, <onsiliul 0eneral al Municipiului 6ucuresti, pri-ariile si operatorii
econo-ici au obli*atia de a or*aniza si desfasura actiuni de co-batere a artropodelor si
rozatoarelor 'ectoare de -aladii trans-isibile si%sau *eneratoare de disconfort, la solicitarea si
cu indru-area te9nica de specialitate a directiilor de sanatate publica teritoriale.
.2( <etatenii cu *ospodarii indi'iduale si asociatiile de locatari au obli*atia de a asi*ura
co-baterea si stin*erea focarelor de artropode si rozatoare 'ectoare de -aladii trans-isibile
si%sau *eneratoare de disconfort din *ospodaria proprie sau din spatiile pe care le detin.
.#( Directiile de sanatate publica si cele de control in sanatate publica teritoriale au obli*atia
infor-arii populatiei cu pri'ire la e3istenta in teritoriu a 'ectorilor care prezinta un risc pentru
sanatate sau care produc un disconfort deosebit si cu pri'ire la -asurile de co-batere ce
trebuie luate i-potri'a acestora. In atin*erea acestui scop, -e-brii co-unitatii se pot adresa
directiilor de sanatate publica teritoriale pentru obtinerea infor-atiilor adec'ate.
.4( <onsiliile locale si pri-ariile au obli*atia de a co-unica cetatenilor -asurile intreprinse in
'ederea co-baterii artropodelor si a rozatoarelor.
2rt. "#
.1( ;nitatile care efectueaza prestari de ser'icii utilizand produse biocide sunt obli*ate sa
asi*ure infor-area populatiei cu pri'ire la data efectuarii lucrarilor, substantele folosite si
-asurile de pri- a5utor reco-andate de producatori.
.2( Pastrarea produselor biocide se face in spatii special a-ena5ate, cu pa'i-ente netede,
la'abile, confectionate din -ateriale neabsorbante, care sa poata fi usor spalate si curatate, pe
rafturi sau *ratare, ferite de razele solare si de surse directe de caldura si in*9et, dotate cu
'entilatie adec'ata, sursa de apa potabila si trusa sanitara de pri- a5utor.
.#( ;nitatea trebuie sa dispuna de 'estiare pentru personal si *rup sanitar.
.4( ;tila5ele folosite trebuie curatate dupa fiecare operatiune, a'andu4se in 'edere e'itarea
poluarii -ediului incon5urator. &e interzice de'ersarea apelor reziduale direct in siste-ul de
canalizare.
.,( ste interzisa utilizarea produselor biocide cu ter-en de 'alabilitate e3pirat, a celor cu
etic9eta deteriorata sau care prezinta -odificari ale proprietatilor .depuneri, culoare -odificata
etc.(.
<2PI=O);) VIII 4 !or-e de i*iena pri'ind ad-inistrarea ci-itirelor, cre-atoriilor u-ane,
in9u-area, transportul si des9u-area cada'relor u-ane
2rt. "4
In9u-arile si rein9u-arile se fac nu-ai in ci-itirele autorizate sanitar. <i-itirele 'or fi
i-pre5-uite cu *ard si cu o perdea de arbori. Intre -or-inte si *ardul ci-itirului 'a fi lasata o
zona libera de # -.
2rt. ",
.1( ste obli*atorie in9u-area%incinerarea persoanelor decedate.
.2( ste interzisa e3punerea persoanelor decedate in incinta ci-itirelor, cu accesul direct al
publicului, cu e3ceptia celor care detin o incapere speciala a'and aceasta destinatie.
2rt. "$
In9u-area persoanelor decedate se face nu-ai pe baza certificatului de deces eliberat in acest
scop de autoritatile publice locale. In cazul persoanelor decedate in alte localitati decat aceea in
care ur-eaza sa aiba loc in9u-area, aceasta se face si pe baza a'izului sanitar de
in9u-are%transport .ane3a nr. 2(, care se elibereaza de catre directia de sanatate publica
teritoriala.
2rt. "7
Persoanele decedate 'or putea fi depuse inainte de in9u-are in salile de cere-onii funerare
nu-ai pe baza certificatului de i-balsa-are. Persoanele decedate din cauza unor boli
conta*ioase 'or fi depuse in salile de cere-onii funerare nu-ai cu a'izul directiei de sanatate
publica teritoriala.
2rt. ""
.1( =ransportul international al cada'relor u-ane se face pe baza unui pasaport de transport
-ortuar8 pentru cada'rele care sunt transportate din tara in strainatate, pasaportul de transport
-ortuar se elibereaza de catre directia de sanatate publica din 5udetul unde s4a produs decesul
sau e39u-area.
.2( =ransportul international al cada'relor se 'a face in sicriu i-per-eabilizat, inc9is er-etic,
al carui fund este acoperit cu un strat de , c- *rosi-e din -aterii absorbante .ru-e*us, turba
sau altele ase-enea(, i-bibate intr4o solutie dezinfectanta. &icriul se depune intr4o lada din
le-n, bine etanseizata.
2rt. "+
In locurile de in9u-are nea-ena5ate cu cripte, in9u-area se 'a face la o adanci-e de
-ini-u- 2 -.
2rt. +0
.1( Des9u-area persoanelor decedate se poate face nu-ai dupa 7 ani de la data in9u-arii.
.2( In -od e3ceptional, des9u-area se poate face si inainte de e3pirarea ter-enului pre'azut la
alin. .1(, dupa cu- ur-eaza1
a( dupa i-plinirea ter-enului de un an de la data in9u-arii si nu-ai in perioada 1 noie-brie 4
#1 -artie, pe baza a'izului sanitar eliberat de catre directiile de sanatate publica teritoriale, in
scopul rein9u-arii persoanei decedate in alt loc de in9u-are8
b( indiferent de data cand a a'ut loc in9u-area, pe baza dispozitiei date, potri'it le*ii, de
procuratura sau de instantele 5udecatoresti.
2rt. +1
Des9u-area ose-intelor persoanelor decedate in ur-a cu pana la 7 ani, precu- si rein9u-area
lor se pot face in tot ti-pul anului pe baza a'izului sanitar pentru des9u-are%transport si
rein9u-are .ane3a nr. #(, eliberat de catre directia de sanatate publica teritoriala.
2rt. +2
Des9u-arile si rein9u-arile se fac de catre ad-inistratiile ci-itirelor, in prezenta fa-iliei
persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia si a ad-inistratorului ci-itirului, cu
respectarea nor-elor sanitaro4antiepide-ice.
2rt. +#
=ransportul persoanelor decedate in 'ederea in9u-arii in aceeasi sau in alta localitate se face
nu-ai cu 'e9icule -ortuare, special a-ena5ate, cu respectarea nor-elor sanitare in 'i*oare.
2rt. +4
fectuarea transporturilor in afara tarii se 'a asi*ura cu respectarea nor-elor din con'entiile
internationale pe baza pasaportului de transport cada're u-ane eliberat de directia de sanatate
publica teritoriala .ane3a nr. 4(.
2rt. +,
)a incinerarea persoanelor decedate se 'or aplica in -od corespunzator pre'ederile art.
"7 si "".
2rt. +$
.1( Desfiintarea si sc9i-barea destinatiei unui ci-itir se fac nu-ai dupa #0 de ani de la ulti-a
in9u-are si dupa stra-utarea tuturor ose-intelor.
.2( Desfiintarea ci-itirelor inainte de acest ter-en se face nu-ai cu a'izul directiei de sanatate
publica teritoriala.
2rt. +7
2ne3ele nr. 144 fac parte inte*ranta din prezentele nor-e.
2!72 !r. 1 la nor-e 4 Para-etri de calitate si frec'enta de recoltare pentru apa de i-baiere
folosita in bazine de inot, piscine, bai publice
Parametru aloare ma!im admisa "re#ve$ta %etoda de a$ali&a
Nr. #olo$ii la 37 'C(ml i$ 2) * + 200 ,-C(ml bilu$ar metoda
i$#or.orarii i$ .la#a
/a#terii #oliforme + 10(100 ml bilu$ar metoda filtrarii .ri$
membra$a metoda #elui mai .robabil $umar (%PN)
0s#*eri#*ia #oli 0(100 ml1 bilu$ar metoda filtrarii .ri$ membra$a
metoda #elui mai .robabil $umar (%PN)
0$tero#o#i 0(100 ml1 bilu$ar metoda filtrarii .ri$ membra$a
metoda #elui mai .robabil $umar (%PN)
Pseudoma$as aeru'i$osa 0(100 ml1 bilu$ar metoda filtrarii .ri$
membra$a
F <and se foloseste -etoda celui -ai probabil nu-ar, rezultatul se 'a e3pri-a G 1%100 -l
confor- citirii din tabelele Mc<radH.
2!72 !r. 2 la nor-e
23%4N54 Nr.
iesire ..............................
%i$isterul 6a$atatii
4$ul ........ lu$a ................. &iua ......
D.6.P. .....................................
2VI> &2!I=2R
pentru in9u-area%transportul cada'relor u-ane
&e a'izeaza din punct de 'edere sanitar in9u-area cada'rului ..............................................,
decedat la data1 anul ......... luna ....................... ziua ......., in <i-itirul ....................................,
localitatea .............................................., 5udetul ......................................
=ransportul cada'rului pentru in9u-are in ci-itir se 'a face cu -i5loace rapide, intr4un sicriu
din le-n. &icriul 'a ra-ane inc9is in ti-pul transportului.
Prezentul a'iz sanitar este 'alabil de la data de ............................. pana la data de .....................
Director e3ecuti',
...................................
!O=21
=oate autoritatile pe raza carora se 'a face transportul 'or asi*ura efectuarea libera si fara
piedici a acestuia.
2!72 !r. # la nor-e
23%4N54 Nr.
iesire ..............................
%i$isterul 6a$atatii
4$ul ........ lu$a ................. &iua ......
D.6.P. .....................................
2VI> &2!I=2R
pentru des9u-area%transportul si rein9u-area cada'relor u-ane
&e a'izeaza din punct de 'edere sanitar des9u-area cada'rului ......................................,
decedat la data1 anul ......... luna .................... ziua ....., din
<i-itirul ..........................................................., localitatea ..........................................,
5udetul ..........................., pentru a fi rein9u-at in <i-itirul ...........................................,
localitatea ...................................., 5udetul ........................
Des9u-area si rein9u-area in acelasi ci-itir se 'or face in pri-ele ore ale di-inetii, in ti-pul
cel -ai scurt posibil.
=ransportul cada'rului pentru rein9u-area in alt ci-itir se 'a face cu -i5loace rapide, sicriul
fiind introdus intr4o lada de le-n captusita cu tabla sau carton *udronat.
&icriul 'a ra-ane inc9is in ti-pul acestor operatiuni.
Prezentul a'iz sanitar este 'alabil de la data de ........................... pana la data de .....................
Director e3ecuti',
...................................
!O=21
=oate autoritatile pe raza carora se 'a face transportul 'or asi*ura efectuarea libera si fara
piedici a acestuia.
2!72 !r. 4 la nor-e
23%4N54 Nr.
iesire ..............................
%i$isterul 6a$atatii
4$ul ........ lu$a ................. &iua ......
D.6.P. .....................................
P464P327 P0N72, 724N6P327 C4D42, ,%4N
P4660P327 D0 724N6P327 P3,2 C4D420 8,%45N
P466P327 "32 724N6P327 780 8,%4N C32P60
6e autori&ea&a tra$s.ortul #adavrului uma$ di$
lo#alitatea ...........................................
3$ autorise le tra$s.ort du #adavre *umai$ de la lo#alite
5t9s aut*ori&ed t*e tra$s.ort of t*e *uma$ #or.se from lo#alit:
Iudetul ..............................................., localitatea .......................................................
District dans la localite
<ountH to localitH
tara ............................................................
du paHs
countH
Decedatul1 nu-ele ............................................, prenu-ele ...................................................
)e decede1 no- preno-
Deceased1 surna-e first na-e
&e3ul .........................., 'arsta
&e3e )Ja*e
&e3 2*e
;lti-ul do-iciliu .................................................................................................................
)e dernier do-icile
)ast residence
)ocul decesului1 tara ....................................., 5udetul
)ieu du deces1 )e paHs district
=9e place of de-ise1 countrH countH
)ocalitatea .............................................
)ocalite
)ocalitH
Data decesului1 20 ...... luna ........................... ziua .....
)a date du deces1 -ois 5our
Deceased date1 -ont9 daH
!u-arul certificatului de i-balsa-are ............................................
!u-ero du certificat dJe-bau-e-ent
=9e nu-ber of e-bal- certificate
!u-arul certificatului -edical de deces .............................................
!u-ero du certificat -edical du deces
=9e nu-ber of decease -edical certificate
<onditii speciale1 sicriu de -etal, inc9is er-etic si apoi asezat intr4o lada de le-n inc9isa etans.
<onditions speciales1 le cercueil en -etal est enfer-e 9er-etiAue-ent et -is ensuite dans une
caisse en bois etanc9e.
&pecial conditions1 -etal coffin, 9er-eticallH closed and put in a Kood bo3, ti*9t closed.
=ransportul se 'a face cu1 auto'e9icul, tren, a'ion, 'apor.
)e transport sera effectue par1 auto, train, a'ion, bateau.
=ransport Kill be done bH1 car, train, plane, s9ip.
Director e3ecuti',
).&.
..............................
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si for-atare neoficiala a pre'ederilor
oficiale, a'and la baza te3te publice preluate de la1 Monitorul Oficial
%oate &i de interes si'
)e*ea 2"2%200, pri'ind or*anizarea acti'itatii de transfuzie san*uina, donarea
de san*e si co-ponente san*uine de ori*ine u-ana, precu- si asi*urarea
calitatii si securitatii sanitare, in 'ederea utilizarii lor terapeutice, republicata
2014. )e*e nr.
)e*ea pri'ind protectia si pro-o'area drepturilor copilului, le*ea nr. 272%2004
)e*ea #$0%200# pri'ind re*i-ul substantelor si preparatelor c9i-ice
periculoase, republicata 2014
O;0 +#%201# pentru -odificarea art. 1 din O;0 +7%2010 pri'ind
re*le-entarea unor -asuri in siste-ul de asi*urari sociale de sanatate.
Ordonanta de ur*enta nr. +#%201#
Ordin nr. +$4%201# pri'ind infor-atiile de interes public ce pot fi co-unicate
si infor-atiile e3ceptate de la co-unicare, la ni'elul Ministerului &anatatii
)e*ea 200%201# pentru -odificarea si co-pletarea )e*ii nr. 1,1%2010 pri'ind
ser'iciile specializate inte*rate de sanatate, educatie si sociale adresate
persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate -intala
asociate. )e*e nr
)e*ea 1+1%201# pri'ind aprobarea O;0 1##%2010 pentru -odificarea si
co-pletarea )e*ii nr. +,%200$ pri'ind refor-a in do-eniul sanatatii, in
'ederea eficientizarii unor institutii si acti'itati in acest do-eniu
)e*ea 217%201# pri'ind aprobarea O;0 107%2010 pentru -odificarea si
co-pletarea )e*ii nr. +,%200$ pri'ind refor-a in do-eniul sanatatii. )e*e nr.
217%201#
)e*ea 1"0%201# pri'ind aprobarea O;0 7#%2011 pentru -odificarea si
co-pletarea )e*ii nr. +,%200$ pri'ind refor-a in do-eniul sanatatii. )e*e nr.
1"0%201#
)e*ea 1"1%201# pri'ind aprobarea O0 1"%2011 pentru stabilirea -asurilor
pri'ind 'erificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul
&anatatii si institutiile din subordinea acestuia. )e*e nr. 1"1%201#
O;0 40%201# pentru finantarea Institutului !ational de <ercetare4Dez'oltare
pentru Microbiolo*ie si I-unolo*ie <antacuzino in 'ederea realizarii Planul
national de inter'entie pentru pre'enirea i-bolna'irii in -asa a populatiei
*enerate de epide-ii s
Ordin nr. 4+#%201# pentru aprobarea Re*ula-entului pri'ind sustinerea
e3a-enului pentru obtinerea calitatii de arbitru atestat de Ministerul &anatatii
in 'ederea inre*istrarii la <o-isia de arbitra5 infiintata pe lan*a <asa
!ationala de 2si*urari de
Ordin nr. 424%201# pentru -odificarea ane3ei nr. 2 la Ordinul -inistrului
sanatatii nr. #2#%2011 pri'ind aprobarea -etodolo*iei si a criteriilor -ini-e
obli*atorii pentru clasificarea spitalelor in functie de co-petenta
Ordonanta de ur*enta nr 7%201# pri'ind -odificarea unor acte nor-ati'e din
do-eniul sanatatii. O;0 7%201#
O;0 2%201# pentru co-pletarea art. #$2 din )e*ea nr. +,%200$ pri'ind
refor-a in do-eniul sanatatii. Ordonanta de ur*enta nr. 2%201#
O;0 +1%2012 pentru -odificarea si co-pletarea unor acte nor-ati'e din
do-eniul sanatatii. Ordonanta de ur*enta nr. +1%2012
O;0 71%2012 pri'ind dese-narea Ministerului &anatatii ca unitate de ac9izitii
publice centralizata. Ordonanta de ur*enta 71%2012
O;0 ,#%2012 pentru acordarea unui nou ter-en persoanelor pre'azute la art.
, si $ din O0 17%2012 pri'ind re*le-entarea unor -asuri fiscal4bu*etare.
Ordonanta de ur*enta ,#%2012
)e*ea 4"7%2002 republicata 2012, le*ea sanatatii -intale si a protectiei
persoanelor cu tulburari psi9ice
/0 ",0%2012 pentru aprobarea *raficului si -odalitatii de restituire a unor
contributii de asi*urari sociale de sanatate. /otararea nr. ",0%2012
<autare
le*islatie1
4444444444444
Drept On)ine 'a prezinta in cadrul acestei &ectiuni cate'a re*le-entari 5uridice de interes
*eneral, cu -entiunea ca infor-atiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur
infor-ati', e3istand posibilitatea de a fi inter'enit -odificari ulterioare, abro*ari, nesurprinse
aici.
4444444444444
2lte re*le-entari
=er-eni 5uridici, *rupare te-atica
<oordonator
Ma*dalena Popean*a
?ebsite ad-inistrat de
2liot9 &oftKare
Politica de securitate
=er-eni si conditii

1+, useri online
;seri autentificati1
Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014
MINIST!"# S$N$T$TII
Vazand Referatul de aprobare al Directiei de sanatate publica si control in sanatate publica nr.
.!. "#$%2014 din cadrul Ministerului &anatatii,
a'and in 'edere pre'ederile art. $ lit. e( pct. # din )e*ea nr. +,%200$ pri'ind refor-a in
do-eniul sanatatii, cu -odificarile si co-pletarile ulterioare,
in te-eiul pre'ederilor art. 7 alin. .4( din /otararea 0u'ernului nr. 144%2010 pri'ind
or*anizarea si functionarea Ministerului &anatatii, cu -odificarile si co-pletarile ulterioare,
-inistrul sanatatii e-ite ur-atorul ordin1
2rt. 1
&e aproba !or-ele de i*iena si sanatate publica pri'ind -ediul de 'iata al populatiei,
pre'azute in ane3a care face parte inte*ranta din prezentul ordin.
2rt. 2
!or-ele de i*iena si sanatate publica sunt obli*atorii, potri'it le*ii, pentru toate unitatile din
siste-ul public si pri'at, precu- si pentru intrea*a populatie.
2rt. #
!erespectarea nor-elor de i*iena si sanatate publica pri'ind -ediul de 'iata al populatiei
atra*e raspunderea disciplinara, ad-inistrati'4-ateriala, ci'ila ori, dupa caz, penala, in sarcina
persoanelor 'ino'ate de abaterile sa'arsite.
2rt. 4
)a data intrarii in 'i*oare a prezentului ordin se abro*a Ordinul -inistrului sanatatii nr.
,#$%1++7 pentru aprobarea !or-elor de i*iena si a reco-andarilor pri'ind -ediul de 'iata al
populatiei, publicat in Monitorul Oficial al Ro-aniei, Partea I, nr. 140 din # iulie 1++7, cu
-odificarile ulterioare.
2rt. ,
Directia de specialitate din Ministerul &anatatii, directiile de sanatate publica 5udetene si a
-unicipiului 6ucuresti, -inisterele cu retea sanitara proprie, ad-inistratia publica locala si alte
autoritati i-plicate duc la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
2rt. $
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Ro-aniei, Partea I.
2!72 4 !ORM de i*iena si sanatate publica pri'ind -ediul de 'iata al populatiei
2rt. 1
In intelesul prezentelor nor-e, ur-atorii ter-eni se definesc astfel1
a( incapere de locuit 4 incaperile cu functii de ca-era de zi si dor-itoare8
b( zona de locuit 4 zona constituita ca o *rupare functionala de loturi si parcele de teren
deli-itate teritorial pe care predo-ina cladiri cu locuinte a'and ca para-etru de -asura
densitatea -edie de locuire8
c( peri-etrul unitatii 4 li-itele terenului pe care este a-plasat un obiecti' si pe care se
desfasoara acti'itatile specifice8
d( teritoriu prote5at 4 teritoriu in care nu este per-isa depasirea concentratiilor -a3i-e ad-ise
pentru poluantii fizici, c9i-ici si biolo*ici din factorii de -ediu8 acesta include zone de locuit,
parcuri, rezer'atii naturale, zone de interes balneocli-ateric, de odi9na si recreere, institutii
social4culturale, de in'ata-ant si -edicale8
e( zona de protectie sanitara 4 terenul din 5urul obiecti'ului, unde este interzisa orice folosinta
sau acti'itate care, in contact cu factorii e3terni, ar putea conduce la poluarea%conta-inarea
factorilor de -ediu cu repercusiuni asupra starii de sanatate a populatiei rezidente din 5urul
obiecti'ului8 pentru sursele de ape subterane utilizate pentru ali-entarea cu apa potabila a
localitatilor si a operatorilor econo-ici se aplica definitiile pentru :zona de protectie sanitara
cu re*i- se'er:, :zona de protectie sanitara cu re*i- de restrictie: si :peri-etru de protectie
9idro*eolo*ica:, confor- /otararii 0u'ernului nr. +#0%200, pentru
aprobarea !or-elor speciale pri'ind caracterul si -ari-ea zonelor de protectie sanitara si
9idro*eolo*ica si Ordinului -inistrului -ediului si padurilor nr. 1.27"%2011 pentru
aprobarea Instructiunilor pri'ind deli-itarea zonelor de protectie sanitara si a peri-etrului de
protectie 9idro*eolo*ica8
f( biocid .pesticid nona*ricol( 4 confor- definitiei de produs biocid pre'azut la art. # alin.
.1( lit. a( din Re*ula-entul .;( nr. ,2"%2012 al Parla-entului uropean si al <onsiliului din
22 -ai 2012 pri'ind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide,
corespunzator tipurilor de produs 14, 1,, 1$, 17, 1" si 1+ din ane3a V :=ipurile de produse
biocide si descrierea acestora pre'azute la articolul 2 alineatul .1( : la Re*ula-entul .;( nr.
,2"%20128
*( produs de protectia plantelor .pesticid a*ricol( 4 confor- definitiei pre'azute la art. # lit.
5( din Ordonanta de ur*enta a 0u'ernului nr. #4%2012 pentru stabilirea cadrului institutional de
actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Ro-aniei, aprobata prin
)e*ea nr. $#%201#8
9( utilizator a-ator 4 indi'id din populatia *enerala fara instruire in do-eniul pesticidelor,
care utilizeaza la scara redusa un pesticid a*ricol, in -ediul sau pri'at, deli-itat la locuinta si
ane3ele acesteia .inclusi' *radina, li'ada, solarul etc.(, in conditii de e3punere care pot fi
controlate.
<2PI=O);) I 4 !or-e de i*iena referitoare la zonele de locuit
2rt. 2
.1( 2-plasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa se faca in zone si*ure, pe terenuri
salubre care sa asi*ure1
a( protectia populatiei fata de producerea unor feno-ene naturale ca alunecari de teren,
inundatii, a'alanse8
b( reducerea de*a5arii sau infiltrarii de substante to3ice, infla-abile sau e3plozi'e, aparute ca
ur-are a poluarii -ediului8
c( siste- de ali-entare cu apa potabila in confor-itate cu nor-ele le*ale in 'i*oare8
d( siste- de canalizare pentru colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale
-ena5ere, a apelor -eteorice8
e( siste- de colectare selecti'a a deseurilor -ena5ere8
f( sanatatea populatiei fata de poluarea antropica cu co-pusi c9i-ici, radiatii si%sau
conta-inanti biolo*ici.
.2( )a zonificarea functionala a localitatilor se 'a a'ea in 'edere1 separarea functiunilor,
raportul interdependent al diferitelor zone functionale, e'itarea inco-patibilitatilor functionale
in zonele destinate locuirii si functiunilor co-ple-entare ale acestora.
.#( >onele de protectie sanitara se 'or asi*ura, confor- pre'ederilor le*ale in 'i*oare, pe baza
a'izelor corespunzatoare dotarilor te9nico4edilitare ale zonelor de locuit.
.4( >onele cu riscuri naturale sau antropice 'or fi dese-nate ca zone cu interdictie de
construire a cladirilor cu destinatie de locuinte sau socioculturale, pe baza studiilor *eolo*ice
de catre institutii abilitate, pana la inlaturarea riscului.
2rt. #
.1( 2-plasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asi*ure insorirea acestora pe o durata
de -ini-u- 1 1%2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele
in'ecinate.
.2( In cazul in care proiectul de a-plasare a cladirilor e'identiaza ca distanta dintre cladirile
in'ecinate este -ai -ica sau cel putin e*ala cu inalti-ea cladirii celei -ai inalte, se 'a intoc-i
studiu de insorire, care sa confir-e respectarea pre'ederii de la alin. .1(.
2rt. 4
)a stabilirea a-plasa-entelor cladirilor de locuit se 'or preciza si a-plasa-entele
ur-atoarelor dotari te9nico4edilitare1
a( platfor-e destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selecti'a a deseurilor
-ena5ere, care 'or fi a-ena5ate la distanta de -ini-u- 10 - de ferestrele locuintelor, 'or fi
i-pre5-uite, i-per-eabilizate, cu asi*urarea unei pante de scur*ere si 'or fi pre'azute cu
siste- de spalare si sifon de scur*ere racordat la canalizare, 'or fi di-ensionate pe baza
indicelui -a3i- de producere a *unoiului si a rit-ului de e'acuare a acestuia si 'or fi
intretinute in per-anenta stare de curatenie8 platfor-ele pot fi cuplate cu instalatii pentru batut
co'oare8
b( spatii de 5oaca pentru copii, a-ena5ate si ec9ipate cu -obilier urban specific, realizat
confor- nor-ati'elor in 'i*oare astfel incat sa fie e'itata accidentarea utilizatorilor8
c( spatii a-ena5ate pentru *ararea si parcarea auto'e9iculelor populatiei din zona respecti'a,
situate la distante de -ini-u- , - de ferestrele ca-erelor de locuit8 in aceste spatii este
interzisa *ararea auto'e9iculelor de -are tona5, cu- ar fi auto'e9iculele peste #,, tone,
autobuzele, re-orcile etc., precu- si realizarea acti'itatilor de reparatii si intretinere auto.
2rt. ,
.1( ;nitatile cu capacitate -ica de productie, co-erciale si de prestari ser'icii, precu-
spalatorii auto, ateliere -ecanice, tinic9i*erii, ateliere de ta-plarie etc., care pot crea riscuri
pentru sanatate sau disconfort pentru populatie prin producerea de z*o-ot, 'ibratii, -irosuri,
praf, fu-, *aze to3ice sau iritante etc., se a-plaseaza in cladiri separate, la distanta de
-ini-u- 1, - de ferestrele locuintelor. Distanta se -asoara intre fatada locuintei si peri-etrul
unitatii, reprezentand li-ita suprafetei unitatii respecti'e. Pentru unitatile sus4-entionate se
asi*ura -i5loacele adec'ate de li-itare a noci'itatilor, astfel incat sa se incadreze in nor-ele
din standardele in 'i*oare.
.2( &e interzice sc9i-barea destinatiei functionale a unor zone, daca prin aceasta se creeaza
pre-isa aparitiei de riscuri pentru sanatatea populatiei din zona locuita.
2rt. $
.1( )a parterul cladirilor de locuit1
a( se pot a-plasa%a-ena5a unitati co-erciale, unitati de prestari ser'icii, cabinete -edicale
u-ane fara paturi si cabinete 'eterinare pentru ani-ale de co-panie, cu conditia ca acestea,
prin functionarea lor, sa nu creeze disconfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor8 pentru
unitatile sus4-entionate se 'or asi*ura -i5loacele adec'ate de li-itare a noci'itatilor8
b( nu se 'or a-plasa la parterul blocurilor unitati de productie8
c( se pot a-ena5a ca-ere speciale pentru1 depozitarea deseurilor solide, spalatorii, uscatorii8
d( se pot a-ena5a si alte ane3e ale locuintelor .*ara5e(, doar cu acceptul asociatiei de locatari
sau proprietari.
.2( 2cti'itatile de birou se pot or*aniza si la alte eta5e ale i-obilelor de locuit daca se obtine
acceptul 'ecinilor directi.
.#( &c9i-barea destinatiei unui spatiu de locuit se poate face nu-ai cu respectarea conditiilor
pre'azute de )e*ea nr. 2#0%2007 pri'ind infiintarea, or*anizarea si functionarea asociatiilor de
proprietari, cu -odificarile ulterioare.
2rt. 7
>onele necesare odi9nei si recreerii se a-plaseaza in locuri care prezinta cele -ai a'anta5oase
ele-ente naturale, cu- sunt1 paduri, suprafete de apa, relief 'ariat si altele. In zonele de odi9na
si recreere se interzice a-plasarea1
a( obiecti'elor industriale care, prin acti'itatea lor, produc z*o-ot, 'ibratii sau i-purifica apa,
aerul, solul8
b( unitatilor zoote9nice8
c( unitatilor de transporturi8
d( statiilor de epurare a apelor uzate si a depozitelor de deseuri solide8
e( arterelor de circulatie cu trafic rutier intens.
2rt. "
In cadrul a-ena5arii si dotarii zonelor destinate odi9nei si recreerii trebuie sa se asi*ure1
a( instalatii de ali-entare cu apa potabila8
b( ?.<.4uri publice si locuri pentru colectarea selecti'a a deseurilor8
c( colectarea si indepartarea apelor uzate prin instalatii de canalizare, locale sau zonale, a caror
constructie si e3ploatare sa e'ite poluarea factorilor de -ediu8
d( spatiu in*radit pentru cainii de co-panie, cu -odalitati adec'ate de colectare a de5ectiilor
acestora8
e( banci si spatii a-ena5ate pentru picnic.
2rt. +
Intre unitatile industriale, obiecti'ele sau acti'itatile care polueaza factorii de -ediu sau produc
z*o-ot si 'ibratii si teritoriile prote5ate in'ecinate se asi*ura zone de protectie sanitara.
2rt. 10
!oci'itatile fizice .z*o-ot, 'ibratii, radiatii ionizante si neionizante(, substantele poluante si
alte noci'itati din aerul, apa si solul zonelor locuite nu 'or putea depasi li-itele -a3i-e
ad-isibile din standardele in 'i*oare.
2rt. 11
.1( Distantele -ini-e de protectie sanitara intre teritoriile prote5ate si o serie de unitati care
produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei sunt ur-atoarele1
4 @er-e de cabaline, intre $420 capete1 ,0 -
4 @er-e de cabaline, peste 20 capete1 100 -
4 @er-e si crescatorii de taurine, intre $4,0 capete1 ,0 -
4 @er-e si crescatorii de taurine, intre ,14200 capete1 100 -
4 @er-e si crescatorii de taurine, intre 2014,00 capete1 200 -
4 @er-e si crescatorii de taurine, peste ,00 de capete1 ,00 -
4 @er-e de pasari, intre ,14100 de capete1 ,0 -
4 @er-e de pasari, intre 1014,.000 de capete1 ,00 -
4 @er-e si crescatorii de pasari cu peste ,.000 de capete si co-ple3uri a'icole industriale1
1.000 -
4 @er-e de o'ine, caprine1 100 -
4 @er-e de porci, intre 7420 de capete1 100 -
4 @er-e de porci, intre 214,0 de capete1 200 -
4 @er-e de porci, intre ,141.000 de capete1 ,00 -
4 <o-ple3uri de proci, intre 1.000410.000 de capete1 1.000 -
4 <o-ple3uri de porci cu peste 10.000 de capete1 1.,00 -
4 @er-e si crescatorii de iepuri intre 100 si ,.000 de capete1 100 -
4 @er-e si crescatorii de iepuri cu peste ,.000 de capete1 200 -
4 @er-e si crescatorii de struti1 ,00 -
4 @er-e si crescatorii de -elci1 ,0 -
4 &pitale, clinici 'eterinare1 #0 -
4 0ra5duri de izolare si carantina pentru ani-ale1 100 -
4 2daposturi pentru ani-ale, inclusi' co-unitare1 100 -
4 2batoare, tar*uri de ani-ale 'ii si baze de ac9izitie a ani-alelor1 ,00 -
4 Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de ori*ine ani-ala1 #00 -
4 Platfor-e pentru depozitarea de5ectiilor ani-ale din e3ploatatiile zoote9nice, platfor-e
co-unale1 ,00 -
4 Platfor-e pentru depozitarea de5ectiilor porcine1 1.000 -
4 &tatii de epurare a apelor reziduale de la fer-ele de porcine1 1.000 -
4 Depozite pentru produse de ori*ine 'e*etala .silozuri de cereale, statii de tratare a
se-intelor(1 200 -
4 &tatii de epurare a apelor uzate1 #00 -
4 &tatii de epurare de tip -odular .containerizate(1 100 -
4 &tatii de epurare a apelor uzate industriale1 #00 -
4 Paturi de uscare a na-olurilor1 #00 -
4 6azine desc9ise pentru fer-entarea na-olurilor1 ,00 -
4 Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase1 1.000 -
4 Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase1 ,00 -
4 <re-atorii u-ane1 1.000 -
4 2utobazele ser'iciilor de salubritate1 200 -
4 &tatie de preparare -i3turi asfaltice, betoane1 ,00 -
4 6azele de utila5e ale intreprinderilor de transport1 ,0 -
4 Depozitele de co-bustibil, fier 'ec9i si ateliere de taiat le-ne1 ,0 -
4 Parcuri eoliene1 1.000 -
4 Parcuri foto'oltaice1 ,00 -
4 <i-itire si incineratoare ani-ale de co-panie1 200 -
4 <i-itire u-ane .in cazul obiecti'elor care dispun de apro'izionare cu apa din sursa proprie(1
,0 -
4 Ra-pe de transfer deseuri1 200 -.
.2( <onfor-area la pre'ederile alin. .1( se 'a face in ter-en de 1"0 de zile de la intrarea in
'i*oare a prezentelor nor-e.
2rt. 12
&uprafetele de teren incluse in zonele de protectie sanitara pot fi e3ploatate a*ricol, cu e3ceptia
culturilor de plante utilizate in scop ali-entar sau fura5er, care necesita folosirea de fertilizatori
si pesticide si care, prin fi3area sau concentrarea de substante poluante pot fi 'ata-atoare
pentru o- sau ani-ale.
2rt. 1#
.1( Obiecti'ele econo-ice care, prin natura acti'itatii lor, pot polua at-osfera, se a-plaseaza
in zonele industriale.
.2( >ona industriala 'a fi stabilita astfel incat poluantii sa nu depaseasca concentratia -a3i-a
ad-isa in aerul a-biant din teritoriile prote5ate.
.#( Obiecti'ele%acti'itatile care, confor- le*islatiei de -ediu, necesita parcur*erea procedurii4
cadru de e'aluare a i-pactului asupra -ediului sunt considerate obiecti'e potential poluatoare
si trebuie sa se supuna re*le-entarilor de la alin .1(.
2rt. 14
Pentru unitatile care, prin specificul acti'itatii lor, necesita protectie speciala1 spitale, centre de
sanatate, centre de dia*nostic, centre -ultifunctionale, a-bulatorii de specialitate, crese,
*radinite, scoli, se asi*ura o zona de protectie sanitara fata de locuinte, arterele de circulatie cu
trafic intens, zonele urbane a*lo-erate, stabilita prin studii de i-pact.
2rt. 1,
.1( In *ospodariile unde nu sunt asi*urate racordurile de apa curenta si canalizare printr4un
siste- centralizat de distributie, adaposturile pentru cresterea ani-alelor in curtile persoanelor
particulare, de cel -ult $ capete in total .o'ine, caprine, porcine, bo'ine, cabaline( si cel -ult
,0 de pasari se a-plaseaza la cel putin 10 - de cea -ai apropiata locuinta in'ecinata si se
e3ploateaza astfel incat sa nu produca poluarea -ediului si risc pentru sanatatea 'ecinilor, cu
obli*atia respectarii conditiilor de biosecuritate.
.2( In *ospodariile unde sunt asi*urate racordurile la siste-ul centralizat de apa curenta si
canalizare, adaposturile de ani-ale de cel -ult doua capete cabaline, , capete bo'ine, 1, o'ine
sau caprine, , capete porcine si cel -ult ,0 de pasari se a-plaseaza la cel putin 10 - de cea
-ai apropiata locuinta in'ecinata si se e3ploateaza astfel incat sa nu produca poluarea -ediului
si risc pentru sanatatea 'ecinilor, cu obli*atia respectarii conditiilor de biosecuritate.
.#( In i-obilele cu -ai -ulte locuinte din -ediul urban este obli*atorie asi*urarea colectarii
de5ectiilor si -entinerea curateniei in spatiile co-une de catre proprietarii de ani-ale de
co-panie.
2rt. 1$
.1( Di-ensionarea zonelor de protectie sanitara se 'a face in asa fel incat in teritoriile prote5ate
'or fi asi*urate si respectate 'alorile4li-ita ale indicatorilor de z*o-ot, dupa cu- ur-eaza1
a( in perioada zilei, ni'elul de presiune acustica continuu ec9i'alent ponderat 2 .2eA=(,
-asurat la e3teriorul locuintei confor- standardului &R I&O 1++$%240", la 1,, - inalti-e fata
de sol, sa nu depaseasca ,, d6 si curba de z*o-ot <z ,08
b( in perioada noptii, intre orele 2#,0047,00, ni'elul de presiune acustica continuu ec9i'alent
ponderat 2 .)2eA=(, -asurat la e3teriorul locuintei confor- standardului &R I&O 1++$%240",
la 1,, - inalti-e fata de sol, sa nu depaseasca 4, d6 si, respecti', curba de z*o-ot <z 40.
.2( Pentru locuinte, ni'elul de presiune acustica continuu ec9i'alent ponderat 2 .)2eA=(,
-asurat in ti-pul zilei, in interiorul ca-erei cu ferestrele inc9ise, nu trebuie sa depaseasca #,
d6 .2( si, respecti', curba de z*o-ot <z #0. In ti-pul noptii .orele 2#,0047,00(, ni'elul de
z*o-ot )2eA= nu trebuie sa depaseasca #0 d6 si, respecti', curba <z 2,.
2rt. 17
.1( Para-etrii sanitari care trebuie sa fie respectati la proiectarea si e3ecutia locuintelor sunt1
4 suprafata -ini-a a unei ca-ere B 12 -p8
4 suprafata -ini-a a bucatariei B , -p8
4 inalti-ea sub plafon B 2,$0 -.
.2( Incaperile principale de locuit si bucatariile trebuie pre'azute cu desc9ideri directe catre aer
liber 4 usi, ferestre, care sa per-ita 'entilatia naturala.
.#( Ilu-inatul natural in ca-erele principale si bucatarie trebuie sa per-ita desfasurarea
acti'itatilor zilnice fara a se recur*e la lu-ina artificiala.
.4( Ventilatia naturala in bucatarie, baie si ca-ara trebuie asi*urata prin prize de aer e3terior,
pentru e'acuarea aerului prin conducte 'erticale cu tira5 natural, si prin pastrarea libera a unui
spatiu de 1 c- sub usile interioare.
.,( 09enele te9nice si tobo*anul de deseuri solide se izoleaza acustic si se pre'ad cu
posibilitati de acces pentru curatare si deconta-inare periodica.
.$( Peretii, planseele si putul ascensorului trebuie izolate i-potri'a z*o-otelor si 'ibratiilor.
.7( &iste-ul de incalzire trebuie sa asi*ure te-peratura -ini-a de 20 *< in ca-erele de locuit,
cu diferente in functie de destinatia incaperii1
a( baie si ?.<. C 22 *<8
b( ca-era de zi C 22 *<8
c( dor-itoare C 20 *<.
2rt. 1"
.1( Planificarea spatiilor trebuie sa indeplineasca ur-atoarele conditii1
4 sa per-ita circulatia co-oda a copiilor, persoanelor in 'arsta si a celor cu dizabilitati, prin
culoare de -ini-u- 1,20 - lar*i-e, sa nu e3iste trepte inutile intre ca-ere, planuri inclinate,
sa fie ilu-inate suficient8
4 sa asi*ure separarea pe functiuni i-potri'a propa*arii z*o-otelor, -irosurilor, 'aporilor8
4 sa izoleze ca-erele de locuit de incaperile de ser'iciu, unde se pot produce z*o-ote,
-irosuri, 'apori8
4 sa per-ita desc9iderea co-oda a usilor interioare.
.2( 6aile si ?.<.4urile nu 'or fi a-plasate deasupra ca-erelor de locuit si a bucatariilor.
.#( @inisa5ele interioare si dotarile cu ec9ipa-ente nu trebuie sa creeze riscuri de accidente.
2rt. 1+
.1( Materialele folosite in constructia, finisarea si dotarea locuintelor se ale* astfel incat sa nu
polueze aerul interior si sa asi*ure izolarea 9i*roter-ica si acustica corespunzatoare.
.2( )a proiectarea si constructia blocurilor de locuinte se 'a tine cont de orientarea ca-erelor
fata de punctele cardinale, de 'anturile do-inante, de curentii locali de aer, care se produc in
ansa-blurile de constructii inalte, si de insorirea -a3i-a din ti-pul 'erii.
.#( &e 'a realiza izolarea acustica a fiecarei ca-ere fata de ca-erele in'ecinate din aceeasi
locuinta, fata de locuintele in'ecinate si fata de z*o-otul produs de instalatiile aferente
locuintei, cladirii sau spatiilor in'ecinate cu alta destinatie decat cea de locuit.
2rt. 20
.1( Distantele pre'azute la art. 11 pot fi -odificate doar pe baza studiilor de i-pact asupra
sanatatii, elaborate de institute specializate, confor- -etodolo*iei a'izate de catre Ministerul
&anatatii.
.2( 'aluarea i-pactului asupra starii de sanatate a populatiei se realizeaza pentru orice
acti'itate supusa re*le-entarilor de e'aluare a i-pactului asupra -ediului, pe baza raportului
de -ediu, a planului de a-plasa-ent, certificatului de urbanis- si a -e-oriului te9nic,
precu- si pentru alte situatii specifice *ospodariilor, nepre'azute la art. 1,.
<2PI=O);) II 4 !or-e de i*iena referitoare la apro'izionarea cu apa a localitatilor
2rt. 21
&iste-ele de apro'izionare cu apa a localitatilor trebuie sa fie autorizate si sa furnizeze apa
potabila in cantitatea necesara si de o calitate care sa respecte pre'ederile le*ale in 'i*oare,
astfel incat sa nu afecteze starea de sanatate a consu-atorilor.
2rt. 22
.1( 2pa de suprafata sau de profunzi-e, folosita ca sursa pentru siste-ele de apro'izionare cu
apa a localitatilor, trebuie sa indeplineasca ur-atoarele conditii1
4 calitate corespunzatoare cate*oriei de folosinta intr4un procenta5 de +,D din nu-arul
analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic8
4 debitul necesar asi*urarii unei distributii continue, a'andu4se in 'edere 'ariabilitatile zilnice
si sezorniere ale cererilor de apa si tendinta de dez'oltare a localitatii .populatie, edilitar(.
.2( Distribuitorul%producatorul are sarcina de a asi*ura cantitatea -ini-a de apa necesara pe zi
pentru un locuitor, care este de ,0 l. <antitatea este esti-ata nu-ai pentru acoperirea
necesarului fiziolo*ic, i*ienei indi'iduale si prepararii 9ranei.
.#( In situatii de cala-itati naturale, autoritatile publice locale trebuie sa asi*ure populatiei care
nu are acces la apa potabila o cantitate -ini-a de , l%persoana%zi de apa potabila.
2rt. 2#
.1( &ursa de apa folosita pentru apro'izionarea cu apa a localitatilor trebuie sa fie prote5ata
i-potri'a tuturor acti'itatilor poluatoare prin peri-etre de protectie sanitara si prin controlul
acti'itatilor poluante din teritoriul aferent, confor- pre'ederilor le*ale in 'i*oare. &tabilirea
peri-etrelor de protectie sanitara se face indi'idualizat pentru fiecare sursa, pe baza studiului
de specialitate, in confor-itate cu standardele in 'i*oare si cu le*islatia din do-eniu in
'i*oare.
.2( &ursele de apa de profunzi-e .iz'oare captate sau fora5e( trebuie sa fie a-plasate si
construite pe terenuri nepoluate a*ricol sau industrial, sa fie prote5ate contra siroirilor de ape si
i-potri'a inundatiilor. >ona de e3tractie trebuie sa fie prote5ata sanitar, in confor-itate cu
nor-ele le*ale in 'i*oare, astfel incat sa se pre'ina accesul public si al ani-alelor. De
ase-enea, zona trebuie sa fie pre'azuta cu panta de scur*ere pentru pre'enirea baltirii apei in
sezoanele cu precipitatii at-osferice.
.#( &ursele de apa de suprafata trebuie sa fie prote5ate de acti'itatile poluatoare, in confor-itate
cu pre'ederile le*ale in 'i*oare.
.4( 2d-inistratia locala sau ad-inistratorul sursei de apa 'a a'ertiza, in scris, proprietarii
terenurilor pe care se afla zonele de protectie sanitara asupra restrictiilor de utilizare a acestora.
.,( In situatia in care e3ista obiecti'e econo-ico4sociale ri'erane sursei de suprafata sau sursa
este folosita pentru o durata lun*a de ti-p pentru un anu-it scop si astfel se creeaza
i-posibilitatea asi*urarii peri-etrelor de protectie sanitara, se ad-ite reducerea acestora la
re*i-ul se'er de protectie sanitara si se adapteaza te9nolo*ia de tratare a apei in consecinta.
2rt. 24
.1( =e9nolo*iile de tratare a apei trebuie proiectate, in functie de conditiile specifice fiecarei
surse, luandu4se in considerare calitatea si natura sursei. Obiecti'ul procedeelor de tratare
trebuie sa fie protectia consu-atorilor fata de *er-eni pato*eni si substante c9i-ice cu risc
pentru sanatatea u-ana.
.2( Instalatiile de tratare a apei de suprafata trebuie sa parcur*a ur-atoarele etape, dupa caz1
4 indepartarea suspensiilor prezente in apa, prin sedi-entare8
4 folosirea unor substante cu rol de coa*ulanti pentru con*lo-erarea suspensiilor, ra-ase dupa
sedi-entarea apei8
4 filtrarea apei, prin care se reduc suspensiile foarte fine, continutul de *er-eni, dar si o parte
din substantele or*anice din apa8
4 dezinfectia, prin care sunt distrusi *er-enii pato*eni, iar cei saprofiti sunt adusi la conditiile
de potabilitate, confor- le*islatiei in 'i*oare.
In functie de calitatea apei la sursa se 'or introduce si alte etape de tratare a apei, astfel incat sa
se asi*ure calitatea apei potabile confor- pre'ederilor le*ale in 'i*oare.
.#( =reptele de tratare preli-inare dezinfectiei finale trebuie sa produca o apa cu o turbiditate
-ai -ica de , !=; pentru -ediana 'alorilor inre*istrate in 24 de ore si nu -ai -are de 1 !=;
pentru o sin*ura proba.
.4( Pentru coa*ulare se pot folosi nu-ai substante .reacti'i( care sunt a'izate%notificate sanitar
pentru acest scop.
.,( Procedeele de coa*ulare si dezinfectie a apei cu clor%substante clori*ene trebuie proiectate
in asa fel incat sa nu se for-eze in apa co-pusi care, prin natura c9i-ica si concentratie,
prezinta risc pentru sanatatea consu-atorilor, prin efecte noci'e de tip acut ori cronic sau prin
cu-ulare in or*anis-. @or-area tri9alo-etanilor, in ur-a supraclorinarii si a reactiei c9i-ice
cu acizii 9u-ici din apa, trebuie -onitorizata, prin deter-inarea concentratiei acestor co-pusi,
care trebuie sa fie confor-a le*islatiei in 'i*oare.
.$( Dezinfectia finala a apei este obli*atorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care
produc apa potabila furnizata prin siste- public de distributie, indiferent de nu-arul
consu-atorilor. <ontrolul substantei dezinfectante reziduale se realizeaza cu respectarea
pre'ederilor le*ale in 'i*oare.
.7( Pentru instalatiile de tratare a apei care, pana la intrarea in 'i*oare a prezentelor nor-e, nu
au aplicat procedee de dezinfectie a apei, se acorda un ter-en de 12 luni pentru confor-area la
dispozitiile alin. .$(.
."( Dezinfectia c9i-ica a apei se efectueaza cu produse a'izate%autorizate de <o-isia
!ationala pentru Produse 6iocide, confor- le*islatiei in 'i*oare. =e9nolo*ia de tratare trebuie
sa fie proiectata in asa fel incat sa se asi*ure ti-p de contact intre apa si substanta dezinfectanta
de -ini-u- #0 de -inute. ficienta procesului de dezinfectie trebuie sa fie de-onstrata prin
respectarea 'alorilor concentratiilor -a3i-e ad-ise .<M2( pentru para-etri de calitate ai apei
potabile re*le-entate de le*islatia in do-eniu.
2rt. 2,
.1( Reteaua de distributie a apei trebuie sa asi*ure re*i-ul continuu, cantitatea necesara si sa
nu per-ita conta-inarea e3terioara.
.2( Proiectarea retelelor de distributie trebuie sa tina sea-a de topo*rafia, a-plasarea si
-ari-ea localitatii.
.#( Rezer'oarele de apa .in*ropate sau aeriene( 'or fi astfel proiectate si realizate incat sa nu
per-ita conta-inarea e3terioara.
.4( &e folosesc nu-ai ec9ipa-ente, produse, -ateriale, substante c9i-ice sau a-estecuri
utilizate in contact cu apa potabila a'izate sanitar, confor- pre'ederilor le*ale in 'i*oare.
.,( )ocalitatile trebuie sa dispuna de rezer'e de apa potabila pentru acoperirea -ini-ului
necesar pentru o perioada de 12 ore de intrerupere a apro'izionarii cu apa potabila.
.$( Proiectarea instalatiilor de tratare a apei, a rezer'oarelor de in-a*azinare si a retelelor de
distributie trebuie sa pre'ada posibilitatea de e'acuare a apelor de spalare si accesul pentru
recoltarea de probe, in 'ederea efectuarii -onitorizarii de control si a celei de audit a calitatii
apei potabile. &palarea, curatarea si dezinfectia periodica si, ori de cate ori este necesar, a
instalatiilor de tratare, a rezer'oarelor de in-a*azinare si a retelei de distributie sunt
obli*atorii. Materialele si substantele de curatare si dezinfectie trebuie sa aiba a'iz%autorizatie
e-is%e-isa de <o-isia !ationala pentru Produse 6iocide si sa se utilizeze confor-
instructiunilor.
2rt. 2$
.1( 3ploatarea si intretinerea siste-elor de tratare, in-a*azinare si distributie a apei potabile
si controlul calitatii apei produse re'in producatorilor%distribuitorilor de apa potabila.
.2( Monitorizarea calitatii apei potabile 'a fi efectuata confor- pre'ederilor le*ale in 'i*oare.
.#( Dispoziti'ele pentru apa potabila de tip dozator, filtre, cani filtrante, racitoare trebuie sa fie
a'izate%notificate inaintea punerii pe piata, confor- pre'ederilor le*ale in 'i*oare.
Responsabilitatea intretinerii si i*ienizarii acestora re'ine utilizatorului, respecti'
distribuitorului in cazul celor din unitatile publice.
<2PI=O);) III 4 !or-e de i*iena pentru fantani publice si indi'iduale folosite la
apro'izionarea cu apa de baut
2rt. 27
.1( @antana reprezinta o instalatie locala de apro'izionare cu apa, indi'iduala sau publica,
instalatie din care apa este consu-ata prin e3tractie direct din sursa, asa cu- este definita la art.
2 lit. r( din ane3a nr. 1 la /otararea 0u'ernului nr. +74%2004 pentru aprobarea !or-elor de
supra'e*9ere, inspectie sanitara si -onitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de
autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, cu -odificarile si co-pletarile
ulterioare. 2pa din fantana, pentru a fi folosita in scop potabil, trebuie sa corespunda calitati'
re*le-entarilor in 'i*oare pentru apa potabila. In cazul fantanilor publice, ad-inistratia publica
locala este responsabila pentru finantarea -onitorizarii, asi*urarea confor-arii la para-etri de
calitate si pentru a'ertizarea populatiei asupra calitatii apei.
.2( @antana trebuie a-plasata si construita astfel incat sa fie prote5ata de orice sursa de poluare
si sa asi*ure accesibilitatea consu-atorilor. 2-plasarea fantanii trebuie sa se faca la cel putin
10 - de orice sursa posibila de poluare1 latrina, *ra5d, cotete, depozit de deseuri -ena5ere sau
industriale, platfor-e indi'iduale de colectare a *unoiului de *ra5d etc. 2danci-ea stratului de
apa folosit nu trebuie sa fie -ai -ica de $ -. Peretii fantanii trebuie astfel a-ena5ati incat sa
pre'ina orice conta-inare e3terioara. i 'or fi construiti din -aterial rezistent si i-per-eabil1
ci-ent, cara-ida sau piatra, tuburi din beton. Peretii fantanii trebuie pre'azuti cu *9izduri.
09izdurile 'or a'ea o inalti-e de 704100 c- deasupra solului si $0 c- sub ni'elul acestuia.
09izdurile se construiesc din -ateriale rezistente si i-per-eabile, iar articularea cu peretii
fantanii trebuie facuta in -od etans. @antana trebuie sa aiba capac, iar deasupra ei, un acoperis
care sa o prote5eze i-potri'a precipitatiilor at-osferice. &coaterea apei din fantana trebuie sa
se faca printr4un siste- care sa i-piedice poluarea ei1 *aleata proprie sau po-pa. In 5urul
fantanii trebuie sa e3iste o zona de protectie de 1,, -, a-ena5ata in panta, ci-entata sau
pa'ata, i-per-eabilizata contra infiltratiilor si i-pre5-uita pentru pre'enirea accesului
ani-alelor.
.#( Proiectarea, constructia si a-ena5area fantanilor publice sau indi'iduale trebuie efectuate in
concordanta cu conditiile specifice locale si cu principiile *enerale pre'azute la alineatele
anterioare.
.4( Dezinfectia fantanii se face cu substante dezinfectante care au a'iz%autorizatie e-isa de
<o-isia !ationala pentru Produse 6iocide. <alitatea apei dupa dezinfectie trebuie sa
corespunda conditiilor de calitate pre'azute de le*islatia in 'i*oare.
.,( &ubstanta clori*ena folosita pentru dezinfectie trebuie sa aiba specificat continutul in clor
acti'. <antitatea de substanta clori*ena folosita pentru dezinfectia apei 'ariaza in functie de
cantitatea de clor acti' care trebuie realizat si care depinde de *radul de poluare a fantanii.
.$( Pentru efectuarea dezinfectiei se face calculul cu a5utorul ur-atorilor para-etri1
a( 'olu-ul apei din fantana1 V B #,14 r 3 r /, in care1
V B 'olu-ul apei in -c8
r B 1%2 din dia-etrul fantanii8
/ B inalti-ea coloanei de apa din fantana8
b( cantitatea de clor acti' din substanta1 2,D, 20D, 1,D etc.8
c( concentratia de clor rezidual liber care trebuie obtinuta.
<alcul1
Pentru 0,, -* <l rezidual . . . . . . . . . . . . l apa
7 -* <l rezidual . . . . . . . . . . . . 1.000 l apa B 1 -c apa
7 B 0,, * clor rezidual%-c apa
100 * substanta clori*ena . . . . . . . . . . . . 2, * clor acti'
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,, * clor acti'
7 B .0,, 3 100( % 2, B 2 * substanta clori*ena%-c
Re*ula *enerala1 pentru obtinerea unei concentratii de clor rezidual liber este ne'oie de
apro3i-ati' 10 ori -ai -ult decat cantitatea calculata, deci1 2 * substanta clori*ena%-c 3 10 B
20 *%-c. Pentru a se obtine clor rezidual liber de 0,, -*%l apa este ne'oie de 20 * substanta
clori*ena 2,D acti'a la 1 -c apa din fantana. <antitatea de substanta clori*ena 2,D acti'a,
necesara pentru 1 -c apa, se in-ulteste cu 'olu-ul de apa din fantana.
<2PI=O);) IV 4 !or-e de i*iena referitoare la colectarea si indepartarea apelor uzate si a
apelor -eteorice
2rt. 2"
.1( 2utoritatile publice locale si operatorii econo-ici 'or asi*ura indepartarea si epurarea
apelor uzate si apelor -eteorice, astfel incat sa nu se creeze disconfort si i-bolna'irea
-e-brilor co-unitatii.
.2( 2pele uzate trebuie epurate in asa fel incat, in a'alul de'ersarii, apele receptorului sa se
incadreze confor- nor-elor in pre'ederile standardului de calitate a apelor de suprafata, dupa
cate*oria de folosinta.
.#( )a proiectarea si realizarea siste-elor de canalizare si epurare se 'a face si studiul de
i-pact asupra sanatatii publice, in situatia in care 'or fi a-plasate in intra'ilanul localitatii si
nu respecta distanta pre'azuta la art. 11 alin. .1(.
2rt. 2+
Indepartarea apelor uzate -ena5ere si industriale se face nu-ai prin reteaua de canalizare a
apelor uzate8 in lipsa posibilitatii de racordare la siste-e publice de canalizare, unitatile sunt
obli*ate sa isi pre'ada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si e'acuarea apelor uzate,
care se 'or e3ecuta si e3ploata in asa fel incat sa nu constituie un pericol pentru sanatate.
2rt. #0
ste interzisa raspandirea neor*anizata, direct pe sol .curti, *radini, strazi, locuri ri'erane s.a.(
sau in bazinele naturale de apa, a apelor uzate -ena5ere, fecaloid4-ena5ere si industriale. ste
interzisa de'ersarea apelor uzate in zona de protectie sanitara a surselor si a instalatiilor
centrale de ali-entare cu apa.
2rt. #1
2pele uzate pro'enite de la unitatile sanitare .spitale de boli infectioase, sanatorii
antituberculoase, spitale de ftiziolo*ie, laboratoare care lucreaza cu produse patolo*ice etc.(,
precu- si de la orice unitati care, prin specificul lor, conta-ineaza apele reziduale cu a*enti
pato*eni sau polueaza cu substante c9i-ice si%sau radioacti'e, se 'or trata in incinta unitatilor
respecti'e, asi*urandu4se dezinfectia si deconta-inarea, dupa caz, inainte de e'acuarea in
colectorul stradal.
2rt. #2
<analele desc9ise pot fi folosite nu-ai pentru e'acuarea apelor -eteorice, in cazul in care
localitatile sunt dotate cu siste- di'izor de colectare a apelor uzate. 2ceste canale trebuie
intretinute per-anent in buna stare de functionare, prin curatarea si repararea defectiunilor.
2rt. ##
In situatia in care nu e3ista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se 'or adopta
solutii indi'iduale de colectare si neutralizare a apelor uzate, cu luarea -asurilor de prote5are a
-ediului si sanatatii.
2rt. #4
Indepartarea apelor uzate -ena5ere si fecaloid-ena5ere pro'enite de la locuintele neracordate
la un siste- de canalizare se face prin instalatii de preepurare sau fose septice 'idan5abile, care
trebuie sa fie proiectate si e3ecutate confor- nor-elor in 'i*oare si a-plasate la cel putin 10 -
fata de cea -ai apropiata locuinta8 instalatiile se intretin in buna stare de functionare8 'idan5ul
se 'a descarca in cea -ai apropiata statie de epurare a apelor uzate.
2rt. #,
;nitatile sunt obli*ate sa isi asi*ure ?.<.4uri cu un nu-ar de cabine corespunzator pre'ederilor
standardelor si nor-elor de proiectare.
<2PI=O);) V 4 !or-e de i*iena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea
deseurilor solide
2rt. #$
.1( 2utoritatile publice locale, operatorii econo-ici si asociatiile de proprietari%locatari au
obli*atia sa asi*ure colectarea selecti'a, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide. &e
interzice aruncarea deseurilor solide in alte locuri decat cele a-ena5ate special si autorizate.
.2( )a elaborarea re*ula-entelor de salubritate, pri-ariile au obli*atia sa respecte nor-ele
sanitare si sa consulte directia de sanatate publica teritoriala.
.#( <etatenii sunt obli*ati sa respecte intoc-ai -asurile stabilite de pri-arie pentru asi*urarea
i*ienei publice si salubritatii localitatii, precu- si re*ulile ele-entare de i*iena in *ospodaria
sau locuinta proprie, astfel incat sa nu creeze disconfort 'ecinilor si sa nu constituie pericol
pentru sanatatea publica a co-unitatii.
2rt. #7
.1( <olectarea la locul de producere .precolectarea pri-ara( a deseurilor -ena5ere se face in
recipiente acoperite, di-ensionate in functie de cantitatea produsa, de rit-ul de e'acuare si de
cate*oria in care se incadreaza deseurile -ena5ere din locuinta8 deseurile nu se colecteaza
direct in recipient, ci intr4un sac de polietilena aflat in recipient si care sa aiba un 'olu- putin
-ai -are decat 'olu-ul recipientului. Precolectarea secundara, adica stran*erea si depozitarea
pro'izorie a sacilor cu deseuri -ena5ere in punctele de precolectare or*anizata, se face in
recipiente de culori diferite inscriptionate cu tipul deseurilor, di-ensionate corespunzator,
acoperite, pre'azute cu dispoziti'e de prindere adaptate -odului de *olire, usor transportabile,
concepute astfel incat sa nu produca raniri in ti-pul -anipularii si sa nu fa'orizeze -aladiile
asociate efortului fizic e3cesi'.
.2( <ontainerele 'or fi concepute in asa fel incat accesul la ele sa fie rapid si usor, iar siste-ul
lor de acoperire sa fie usor de -ane'rat si sa asi*ure etanseitatea. Recipientele 'or fi -entinute
in buna stare si 'or fi inlocuite i-ediat, la pri-ele se-ne de pierdere a etanseitatii. le 'or fi
a-plasate in spatii special a-ena5ate, -entinute in conditii salubre.
.#( 2d-inistratia publica locala 'a asi*ura colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor
-ena5ere si stradale.
2rt. #"
Deseurile -ena5ere trebuie sortate la locul de producere in co-ponente reciclabile si
nereciclabile si se colecteaza selecti' in recipiente specifice inscriptionate si a-plasate in locuri
special a-ena5ate, astfel1
a( Deseurile periculoase rezultate din asistenta -edicala acordata la do-iciliul pacientului sau
cele rezultate din acti'itatea -edicala a cabinetelor -edicale, a-plasate in cladiri de locuit,
ur-eaza circuitul deseurilor periculoase rezultate din acti'itatea -edicala, confor-
re*le-entarilor le*ale specifice. Persoanele care isi ad-inistreaza trata-ente in5ectabile la
do-iciliu si cadrele -edicale care aplica trata-ente la do-iciliu sunt obli*ate sa colecteze
deseurile periculoase rezultate, in recipiente adec'ate .cutii din carton cu sac de plastic in
interior, cutii din plastic ri*id(, pe care le 'or depune la cabinetul -edicului de fa-ilie sau la
cea -ai apropiata unitate sanitara de care apartin, care este obli*ata sa le pri-easca in scopul
eli-inarii lor finale.
b( Deseurile nepericuloase asi-ilabile celor -ena5ere rezultate atat din asistenta -edicala
acordata la do-iciliul pacientului, cat si cele rezultate din acti'itatea cabinetelor -edicale
a-plasate in cladirile de locuit ur-eaza circuitul de e'acuare a deseurilor -ena5ere.
c( Medica-entele e3pirate pro'enite de la populatie 'or fi depuse la far-acii sau puncte
far-aceutice apropiate, in 'ederea eli-inarii finale, prin incinerare.
d( Deseurile stradale se co-pun din1 deseuri rezultate din -aturarea strazilor si deseuri
asi-ilabile celor -ena5ere, precolectate in recipiente stradale. Deseurile rezultate din -aturarea
strazilor contin1 -ateriale rezultate din abraziunea cauciucurilor si a dru-ului, pa-ant, frunze
si alte detritusuri 'e*etale, resturi ani-ale, nisip antiderapant si pulberi sedi-entate din
at-osfera. ste posibil ca, in ur-a precolectarii defectuoase a deseurilor asi-ilabile cu cele
-ena5ere, produse pe strada, o parte a acestora sa intre in co-pozitia deseurilor de -aturare8
acest lucru trebuie e'itat prin aplicarea corecta a re*le-entarilor pri'ind precolectarea pri-ara
si secundara a deseurilor de catre fiecare producator, persoana fizica sau 5uridica. Deseurile
asi-ilabile cu cele -ena5ere se precolecteaza in recipiente stradale .cosuri, pubele, containere(
asi*urate de catre pri-arii. 2ceste recipiente trebuie sa fie in nu-ar suficient, cu 'olu-e
adec'ate si -ontate la distante opti-e8 recipientele se *olesc periodic, nu -ai rar de o data la
doua zile in perioada 1 aprilie41 octo-brie si o data la # zile in perioada 1 octo-brie41 aprilie.
Deseurile stradale ur-eaza filiera de neutralizare a deseurilor -ena5ere.
e( Deseurile zoote9nice, rezultate din a-ena5ari in *ospodarii particulare care nu se asi-ileaza
cu fer-ele zoote9nice, se colecteaza pe platfor-e de colectare i-per-eabilizate, a-plasate la
cel putin 10 - de ferestrele locuintelor.
2rt. #+
'acuarea deseurilor -ena5ere de la locurile de producere si colectare la locul de neutralizare
se face de preferinta zilnic, fara a se depasi ur-atoarele ter-ene -a3i-e1
a( In perioada 1 aprilie41 octo-brie1
4 zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de ali-entatie publica, unitatile sanitare cu paturi,
*radinite si crese8
4 la cel -ult doua zile, din celelalte zone.
b( In perioada 1 octo-brie41 aprilie1
4 la cel -ult # zile, din toate zonele.
2rt. 40
Deseurile periculoase se depoziteaza, se neutralizeaza si se eli-ina final nu-ai in conditiile
stabilite confor- re*le-entarilor in 'i*oare.
2rt. 41
Depozitele de deseuri -ena5ere, controlate, instalatiile de co-postare a deseurilor or*anice si
biode*radabile, instalatiile de incinerare trebuie proiectate, construite si ad-inistrate astfel
incat sa se realizeze conditii de i-piedicare a eli-inarii si dise-inarii poluantilor in -ediul
natural1 sol, ape de suprafata, ape subterane, aer sau in -ediul urban. In acest scop se 'or
indeplini ur-atoarele conditii1
a( a-plasarea si stabilirea zonei de protectie sanitara se fac in ur-a studiilor de i-pact asupra
-ediului si sanatatii, in conditiile pre'ederilor art. 11 si 128 ale*erea locului se face dupa studii
*eolo*ice, 9idro*eolo*ice si urbanistice8
b( la proiectare si la functionare se 'or pre'edea si respecta -etode si te9nici adec'ate de
acoperire si asi*urare a deseurilor solide -inerale8 acoperirea si asi*urarea se fac zilnic8
c( in cursul operatiunilor de depozitare, 'e9iculele de transport au acces nu-ai pe dru-urile
interioare ale depozitului.
Pentru a se e'ita conta-inarea cu deseuri a spatiilor din afara zonei de depozitare, este necesara
dotarea cu un ec9ipa-ent pentru spalarea an'elopelor 'e9iculelor care transporta deseuri,
a-plasat intre zona de depozitare si dru-ul de iesire din depozit8
d( in cursul e3ploatarii depozitului se aplica -asuri de co-batere a insectelor si rozatoarelor
.dezinsectie si deratizare(8
e( or*anizarea te9nica a depozitului 'a respecta re*le-entarile in 'i*oare pentru protectia
sanatatii populatiei, protectia sanatatii personalului si protectia -ediului8 se acorda atentie
deosebita i-pre5-uirii si perdelelor de protectie.
2rt. 42
In instalatiile de co-postare a deseurilor or*anice biode*radabile se 'a e'ita prezenta
substantelor to3ice care pot polua solul. In acest scop se asi*ura conditii de colectare separata a
acestui tip de deseuri. 0azele de fer-entare si apele e3filtrate, rezultate din procesul de
co-postare, se capteaza si se diri5eaza spre instalatii adec'ate de tratare si neutralizare.
2rt. 4#
Instalatiile de incinerare a deseurilor 'or indeplini ur-atorele conditii1
a( a-plasarea si stabilirea zonei de protectie se fac in ur-a studiilor de i-pact asupra -ediului
si sanatatii8
b( functionarea instalatiilor de incinerare este conditionata de -onitorizarea e-isiilor de *aze
reziduale in at-osfera.
2rt. 44
Ve9iculele pentru transportul deseurilor solide trebuie sa fie acoperite si pre'azute cu
dispoziti'e de *olire auto-ata a recipientelor de precolectare secundara si sa nu per-ita
raspandirea continutului in cursul transportului. le 'or fi intretinute i*ienic si dezinfectate
periodic8 in acest scop, co-parti-entul destinat deseurilor 'a fi e3ecutat din -ateriale
rezistente la solicitari -ecanice si a*resiuni c9i-ice.
2rt. 4,
&iste-ul indi'idual de indepartare si neutralizare a deseurilor -ena5ere este per-is nu-ai in
localitati rurale, cu conditia pre'enirii dez'oltarii insectelor si rozatoarelor. )ocul de a-plasare
a depozitelor de deseuri -ena5ere se 'a ale*e astfel incat sa nu produca disconfort 'ecinilor, sa
nu i-purifice sursele locale de apa si sa fie la cel putin 10 - de ferestrele locuintelor.
<2PI=O);) VI 4 !or-e de i*iena pentru unitatile de folosinta publica
2rt. 4$
Prezentele nor-e de i*iena se aplica cate*oriilor de institutii publice centrale si locale, institutii
sau unitati econo-ice, de ali-entatie publica, de turis-, co-erciale, culturale, sociale, de
educatie, sporti'e, colecti'itatilor te-porare de -unca sau de recreere, precu- si unitatilor in
care se efectueaza prestari de ser'icii pentru populatie, denu-ite in continuare unitati.
2rt. 47
;nitatile 'or fi racordate la siste-ele publice de ali-entare cu apa potabila sau la surse proprii
de apa care sa corespunda conditiilor de calitate pentru apa potabila din le*islatia in 'i*oare.
2cestea 'or fi pre'azute cu instalatii interioare de ali-entare cu apa, in confor-itate cu
nor-ati'ele de proiectare, e3ecutie si e3ploatare.
2rt. 4"
;nitatile 'or fi racordate la siste-ele publice de canalizare a apelor uzate8 in lipsa unor siste-e
publice de canalizare accesibile, unitatile sunt obli*ate sa isi pre'ada instalatii proprii pentru
colectarea, tratarea si e'acuarea apelor uzate, care se 'or e3ecuta si e3ploata astfel incat sa nu
pro'oace poluarea solului, a apelor sau a aerului.
2rt. 4+
Instalatiile interioare de distributie a apei potabile si de e'acuare a apelor uzate, sifoanele de
pardoseala, obiectele sanitare, precu- ?.<.4uri, pisoare, la'oare, bai, dusuri, 'or fi -entinute
in per-anenta stare de functionare si de curatenie. In acest sens, conducerile unitatilor au
ur-atoarele obli*atii1
a( sa asi*ure repararea i-ediata a oricaror defectiuni aparute la instalatiile de ali-entare cu
apa, de canalizare sau la obiectele sanitare e3istente8
b( sa controleze starea de curatenie din ane3ele si din *rupurile sanitare din unitate, asi*urandu4
se spalarea si dezinfectia zilnica ori de cate ori este necesar a acestora8
c( sa asi*ure -aterialele necesare i*ienei personale pentru utilizatorii *rupurilor sanitare din
unitate .9artie i*ienica, sapun, -i5loace de ster*ere sau z'antare a -ainilor dupa spalare etc.(8
in *rupurile sanitare co-une nu se ad-ite folosirea prosoapelor te3tile, ci se 'or -onta
uscatoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unica folosinta, din 9artie8
d( sa asi*ure pentru personalul de in*ri5ire a *rupurilor sanitare ec9ipa-ent de lucru de culoare
diferita fata de cel destinat altor acti'itati.
2rt. ,0
<uratarea, dezinfectia, dezinsectia, deratizarea, precolectarea si e'acuarea deseurilor solide se
'or face cu respectarea ur-atoarelor conditii1
a( <uratarea si dezinfectia
Prin curatare se intele*e indepartarea -ecanica .-anuala si%sau auto-ata( a oricaror for-e de
deseuri, detritusuri, praf sau depuneri de -ateriale nefolositoare, rezultate in ur-a acti'itatilor
u-ane, in unitatea de folosinta publica. Prin dezinfectie se intele*e reducerea nu-arului de
*er-eni saprofiti si pato*eni prin -i5loace fizice sau c9i-ice8 cea -ai eficienta -etoda este
dezinfectia cu un produs biocid8
4 pardoselile se curata cu ster*atorul u-ezit in produse de curatare8 dezinfectia c9i-ica se face
nu-ai daca suprafetele sunt 'izibil -urdarite cu san*e sau lic9ide biolo*ice8 -aturatul uscat
este interzis8
4 co'oarele si -oc9etele se curata prin folosirea zilnica a aspiratorului de praf8 aspiratorul de
praf trebuie pre'azut cu doua filtre, pentru i-piedicarea dise-inarii prafului bacterian8
co'oarele si -oc9etele se curata cu produse de curatare, periodic sau cand sunt 'izibil -urdare8
-aturatul uscat este interzis8
4 peretii si pa'i-entele, daca sunt finisate cu -ateriale la'abile, se curata cu produse de
curatare, periodic si cand sunt 'izibil -urdarite8 in cazul finisa5elor nela'abile, curatarea se
face cu aspiratorul de praf8
4 -obila si per'azurile se ster* de praf zilnic, cu -aterial -oale, i-pre*nat, pentru a retine
praful8 obiectele aflate la inalti-e si tapiteria -obilei se 'or curata zilnic, cu aspiratorul de
praf8
4 ?.<.4urile si pisoarele se curata cu perie, produse de curatare adec'ate si se dezinfecteaza8
colacul de ?.<. se ster*e cu produse de curatare8 dezinfectia c9i-ica se 'a face cand ?.<.4ul a
fost folosit de o persoana suferind de o boala diareica acuta8
4 cada de baie se spala cu produse de curatare, ur-ata de dezinfectie8 operatiunile se fac zilnic
si dupa fiecare client8
4 cabina pentru dus, peretii si cada se curata cu produse de curatare si se dezinfecteaza8
operatiunile se fac zilnic si dupa fiecare client8 perdelele de la bai si dusuri se spala o data pe
sapta-ana8
4 c9iu'eta 'a a'ea suprafata intacta si nu 'a fi pre'azuta cu scur*ator de le-n8 nu se ad-it
tuburi din cauciuc care sa prelun*easca robinetele8 c9iu'eta se curata si se dezinfecteaza zilnic,
inclusi' interiorul robinetului, folosind o perie subtire8
4 sapunul si dispoziti'ele pentru distribuirea sapunului1 sapunul solid se pastreaza uscat intr4o
sa'oniera care sa per-ita scur*erea apei sau suspendat cu dispoziti' -a*netic8 este de preferat
-ontarea distribuitoarelor de perete pentru sapun8 sa'onierele si distribuitoarele de perete se
curata si se clatesc cu apa fierbinte inainte de reu-plere8
4 alte obiecte, cu- ar fi1 telefonul, 'azele de flori, scru-ierele etc., se curata cu produse de
curatare, zilnic8
4 ec9ipa-entele si -aterialele de curatenie1 carpele, buretii, periile, ster*atoarele se spala zilnic
cu produse de curatare si se clatesc cu apa fierbinte8 se usuca si se depoziteaza uscate.
b( Dezinsectia periodica se 'a face la inter'ale pre'azute in -etodolo*ii, dar nu -ai -ari de #
luni, iar deratizarea periodica se 'a face la inter'ale de -a3i-u- $ luni8 intre operatiunile
periodice se 'or aplica proceduri de dezinsectie si deratizare curente, de intretinere, in functie
de prezenta 'ectorilor.
c( <olectarea deseurilor solide in recipiente -etalice sau in cutii, cu pun*i din -aterial plastic,
inc9ise etans, si e'acuarea rit-ica a acestora, cu spalarea si dezinfectarea lor dupa *olire
d( 2-ena5area de incaperi sau platfor-e i-per-eabilizate pentru depozitarea recipientelor de
colectare a deseurilor solide, racordate la un 9idrant si la reteaua de canalizare, pentru a putea fi
curatate la necesitate, precu- si pentru spalarea si dezinfectia recipientelor
2rt. ,1
;nitatile 'or fi dotate si apro'izionate, dupa necesitate, cu utila5e si -aterialele necesare pentru
intretinerea curateniei si efectuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.
2rt. ,2
Instalatiile de ilu-inat, incalzit si 'entilatie, e3istente in dotarea unitatilor, 'or fi -entinute in
per-anenta stare de functionare, re'izuite periodic si e3ploatate la para-etrii la care au fost
proiectate si e3ecutate. @iltrele instalatiilor de 'entilatie si aer conditionat trebuie pastrate
curate si uscate. Praful depus in canalele de 'entilatie se indeparteaza cu aspiratorul de praf.
<alitatea aerului filtrat si conditionat 'a fi 'erificata cu re*ularitate.
2rt. ,#
In salile unitatilor de cultura .teatre, cine-ato*rafe, ca-ine culturale, sali de spectacol si altele
ase-enea( nu se 'a per-ite accesul unui nu-ar de persoane -ai -are decat capacitatea
proiectata. In functie de cuba5 si de 'entilatie se 'a asi*ura un 'olu- -ini- de aer de #0
-c%o-%9.
2rt. ,4
In colecti'itatile te-porare .santiere, ca-pin*uri, cabane(, precu- si in unitatile de folosinta
publica se 'or asi*ura conditiile de i*iena necesare pentru pre'enirea i-bolna'irilor, potri'it
specificului unitatii.
2rt. ,,
In incaperile de dor-it din colecti'itatile te-porare trebuie sa se asi*ure o suprafata -ini-a si
un 'olu- -ini- de 10 -p si 27 -c pentru ca-erele cu un pat, cate 1$ -p si 4# -c pe ca-era
pentru incaperi cu doua paturi, -ini-u- 20 -p si ,4 -c pentru ca-ere cu # paturi si 2$ -p si
$0 -c pentru ca-ere cu 4 paturi.
!u-arul -a3i- de persoane cazate nu 'a depasi capacitatea proiectata.
2rt. ,$
;tilizarea paturilor suprapuse in dor-itoare co-une de santier si cabane turistice -ontane se
ad-ite, in -od e3ceptional, daca se asi*ura un 'olu- -ini- de aer de 12 -c%persoana.
2rt. ,7
;nitatile de cazare 'or fi dotate cu in'entarul -oale si len5eria de pat necesare pentru
persoanele cazate, asi*urandu4se pri-enirea acesteia, dupa cu- ur-eaza1
4 sc9i-barea len5eriei de pat ori de cate ori este ne'oie, dar nu -ai rar de # zile, in cazul in care
a fost folosita de aceeasi persoana8
4 sc9i-barea len5eriei de pat dupa fiecare persoana care paraseste unitatea.
Materialul -oale folosit de clienti se colecteaza in saci de polietilena si 'a fi dezinfectat,
c9i-ic, ter-oc9i-ic sau ter-ic in cursul procesului de spalare auto-ata8 dezinfectia ter-ica se
realizeaza prin supunere ti-p de 10 -inute la 70 *< sau 1 -inut la "0 *<.
2rt. ,"
6aile publice, bazinele de inot si piscinele 'or utiliza pentru i-baiere nu-ai apa potabila.
6azinele de inot, acoperite sau descoperite, precu- si piscinele din pro3i-itatea litoralului care
folosesc apa de -are, in conditiile pre'azute in ane3a nr. 1 la /otararea 0u'ernului nr.
,4$%200" pri'ind *estionarea calitatii apei de i-baiere, cu -odificarile si co-pletarile
ulterioare, 'or fi dotate cu siste-e de filtrare si dezinfectie a apei, astfel incat calitatea apei sa
se incadreze in 'alorile -a3i- ad-ise in ane3a nr. 1.
2rt. ,+
;nitatile care detin sau e3ploateaza bai publice se 'or in*ri5i de intretinerea constructiilor si
instalatiilor aferente pentru ca acestea sa functioneze, in per-anenta, la para-etrii proiectati.
!u-arul -ini- de dotari sanitare din baile publice este ur-atorul1
Numarul de W.C.-uri Pisoare Lavoare
1 1 1 1 1
75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f)
2rt. $0
!u-arul -a3i- de persoane care pot utiliza si-ultan baia nu 'a depasi capacitatea proiectata.
&uprafata incaperilor cu cazi indi'iduale 'a fi de -ini-u- $ -p8 cabina de dus 'a a'ea
-ini-u- # -p.
2rt. $1
;nitatile care asi*ura ser'icii de i*iena personala si de intretinere1 baie, sauna, bazin, -asa5
uscat si subac'atic, *i-nastica etc. trebuie supuse procedeelor de curatare si dezinfectie,
descrise la art. ,0. 6azinele de i-baiere sau pentru proceduri 'or indeplini conditiile pre'azute
pentru bazinele de inot. Materialul -oale folosit pentru proceduri se sc9i-ba dupa fiecare
client cu -ateriale curate si dezinfectate8 -aterialele folosite se 'or curata si dezinfecta in
conditiile art. ,7.
2rt. $2
2ccesul persoanelor in bazinele co-une de apa calda sau de apa rece se per-ite nu-ai dupa
ce, in prealabil, au facut dus.
2rt. $#
)en5eria data spre utilizare persoanelor care fac baie 'a fi curatata si dezinfectata in conditiile
stipulate de art. ,7.
2rt. $4
.1( )a proiectarea si e3ecutia bazinelor de inot se 'or respecta ur-atoarele cerinte1
4 la bazinele descoperite si acoperite se 'a pre'edea o bordura ridicata cu #0 c- fata de
pa'i-ent8 pa'i-entul 'a fi finisat cu dale antiderapante8 bazinele 'or a'ea -ontate scari de
acces in apa, nu-arul acestora stabilindu4se in functie de -ari-ea bazinului8 scarile 'or a'ea
profiluri rotun5ite si for-a adaptata folosirii fara risc8
4 bazinele 'or a'ea -ontate de 5ur i-pre5ur, la ni'elul apei, o bara de sustinere8
4 adanci-ea bazinului 'a fi -arcata 'izibil pe -ar*inile acestuia8
4 la bazinele acoperite, finisa5ele interioare ale cladirii 'or asi*ura izolatia ter-ica si tratarea
suprafetelor cu antifun*ice8
4 a-bianta ter-ica, 'entilatia naturala si artificiala si ilu-inatul bazinelor acoperite 'or fi
asi*urate in asa fel incat sa se e'ite i-bolna'irea si accidentarile celor care le folosesc.
.2( Piscinele%6azinele cu te9nolo*ie de prea plin 'or a'ea pre'azute -i5loace de
prindere%sustinere la ni'elul apei si pa'i-ent antiderapant.
2rt. $,
Para-etrii de analiza -icrobiolo*ici, 'alorile -a3i-e ad-ise si frec'enta de recoltare a
probelor de apa din bazinele de inot acoperite si descoperite si piscine sunt pre'azute in tabelul
din ane3a nr. 1.
2rt. $$
'aluarea calitatii apei din bazinele de inot si piscine se 'a face astfel1
a( li-pezi-e 4 un disc ne*ru, de 1, c- pe fond alb, trebuie sa fie 'izibil cu usurinta in punctul
cel -ai profund al bazinului8
b( concentratia clorului rezidual liber in bazinele de inot%piscine acoperite trebuie sa fie intre
0,, si 1 -*%l, iar in bazinele%piscinele descoperite intre 0,, -*%l si 1,, -*%l8
c( p/ intre 7,2 si ",28
d( in +0D din probele recoltate tri-estrial, nu-arul de colonii la #7 *<%-l trebuie sa fie sub
#008
e( in +0D din probele recoltate tri-estrial, bacteriile colifor-e trebuie sa fie sub 10%100 -l8
f( in +,D din probele recoltate tri-estrial, Pseudo-onas aeru*inosa .indicator de salubritate(
trebuie sa fie 0%100 -l.
2rt. $7
2d-inistratorii bailor publice, ai bazinelor de inot si piscinelor trebuie sa detina re*istre in care
'or fi inscrise rezultatele buletinelor de analiza a apei, concentratiilor clorului rezidual liber,
periodicitatea de pri-enire a apei si de dezinfectie a bazinelor%bailor, precu- si -odalitatea de
dezinfectie a bazinelor%bailor, inclusi' substantele dezinfectante folosite.
2rt. $"
6azinele de inot 'or fi pre'azute cu instalatii de incalzire a apei in asa fel incat apa de i-baiere
sa aiba o te-peratura de 22424 *<8 nu se reco-anda folosirea pentru i-baiere a apei cu
te-peratura sub 22 *<.
2rt. $+
Rit-ul de pri-enire a apei si de spalare si dezinfectie a bazinelor se 'a stabili in functie de
calitatea apei, respectandu4se ur-atoarele cerinte -ini-ale1
a( pentru bazinele cu recirculare a apei, zilnic se 'a recircula prin siste-ul de filtrare si
clorinare intre*ul 'olu- de apa al bazinului si, in plus, se 'a inlocui 1%1041%1, din 'olu-ul apei
cu apa potabila8 sapta-anal se 'a face spalarea si dezinfectia bazinului8
b( pentru bazinele fara recirculare, dar cu pri-enire continua a apei, se 'a sc9i-ba zilnic cel
putin 1%# din 'olu-ul apei din bazin si se 'or asi*ura *olirea, spalarea si dezinfectia acestuia la
cel -ult # zile8
c( pentru bazinele fara recircularea apei si fara posibilitati de pri-enire continua a apei, se 'or
asi*ura *olirea, spalarea si dezinfectia zilnica a bazinului si u-plerea cu apa de calitatea
pre'azuta in tabelul din ane3a nr. 1.
2rt. 70
Pentru bazinele de inot, care dispun de statii de tratare si recirculare a apei, se 'a asi*ura
obli*atoriu si clorinarea apei.
2rt. 71
Dezinfectia bazinelor se 'a face, dupa spalare cu 5et de apa, prin curatarea -ecanica si
ster*erea peretilor si fundului bazinului cu bureti i-bibati in solutie dezinfectanta.
2rt. 72
;nitatile care detin bazine de inot%piscine 'or fi dotate obli*atoriu cu1 'estiare, *rupuri sanitare
si dusuri, separate pentru fe-ei si barbati. !u-arul -ini- de dotari sanitare este1
Numarul de W.C.-uri Pisoare Lavoare Dusuri
1 1 1 1 1 1 1
75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f) 50 (b) 50 (f)
2rt. 7#
Re*ula-entul pri'ind utilizarea piscinelor%bazinelor trebuie afisat intr4o -aniera 'izibila pentru
cei care folosesc piscina%bazinul. In utilizarea piscinei%bazinului nu se 'a depasi nu-arul
-a3i- de persoane aflate si-ultan in piscina%bazin, pre'azut in proiectul acesteia, nu-ar care
'a fi -entionat in re*ula-entul de utilizare.
2rt. 74
2ccesul in piscine%bazine al persoanelor purtatoare de boli trans-isibile, pla*i desc9ise,
der-ite sau der-atoze este interzis.
2rt. 7,
Pentru ca-pin*uri, densitatea opti-a este de ,0 -p teren%persoana. In fiecare ca-pin* se
a-ena5eaza oficii pre'azute cu apa rece, apa calda necesara spalarii 'aselor si *rupuri sanitare
cu ur-atoarele dotari1
Numarul de W.C.-uri Pisoare Lavoare Dusuri
1 1 1 1 1 1 1
30(b) 20(f) 30 30(b) 30(f) 30 (b) 30 (f)
<2PI=O);) VII 4 !or-e pri'ind produsele biocide si produsele de protectia plantelor
utilizate de catre populatie
2rt. 7$
.1( In actiunile de co-batere se utilizeaza nu-ai1
a( produse biocide care detin acte ad-inistrati'e eliberate de <o-isia !ationala pentru
Produsele 6iocide si cuprinse in lista publicata de Ministerul &anatatii, actualizata periodic.
Produsele aprobate pentru plasare pe piata la o data ulterioara publicarii listei se pot utiliza pe
baza actului ad-inistrati' eliberat de <o-isia !ationala pentru Produsele 6iocide8
b( produsele de protectia plantelor .pesticide a*ricole( o-olo*ate de <o-isia !ationala de
O-olo*are a Produselor de Protectia Plantelor.
.2( 2ctiunile de co-batere pot fi efectuate de unitati prestatoare de ser'icii de dezinsectie si
deratizare.
2rt. 77
.1( Pesticidele nea*ricole care intra sub incidenta pre'ederilor art. 1+ alin. .4( din
Re*ula-entul .;( nr. ,2"%2012 pot fi co-ercializate nu-ai de catre persoane fizice si 5uridice
instruite in acest scop si pot fi utilizate nu-ai de operatori calificati si instruiti pentru aceasta
acti'itate.
.2( Pesticidele a*ricole pot fi co-ercializate catre utilizatorii a-atori cu respectarea
pre'ederilor art. $ din Ordonanta de ur*enta a 0u'ernului nr. #4%2012 pentru stabilirea cadrului
institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Ro-aniei,
aprobata prin )e*ea nr. $#%201#.
2rt. 7"
;tilizarea pesticidelor in co-baterea artropodelor si a rozatoarelor, 'ectoare de -aladii
trans-isibile si%sau *eneratoare de disconfort, se 'a face in asa fel incat sa nu fie afectata starea
de sanatate a populatiei prin efectul to3ic al acestor produse.
2rt. 7+
.1( <o-ercializarea produselor de protectia plantelor se poate face nu-ai daca aceasta este
cuprinsa in obiectul de acti'itate al unitatii co-erciale.
.2( <o-ercializarea catre populatie a pesticidelor a*ricole si nea*ricole se per-ite nu-ai daca
autorizatia lor a fost e-isa si in acest scop.
.#( Distribuitorii care co-ercializeaza pesticide a*ricole catre utilizatorii a-atori trebuie sa
furnizeze infor-atii despre pericole, e3punere, conditii de depozitare, re*uli pentru
-anipularea si aplicarea in si*uranta, precu- si pentru e'acuarea deseurilor.
2rt. "0
.1( Di-ensiunea a-bala5elor in care sunt li'rate pesticidele a*ricole destinate utilizatorilor
a-atori este li-itata la o capacitate -a3i-a, necesara folosirii ti-p de unul sau doua sezoane
pentru o *radina obisnuita.
.2( 6aza de calcul pentru di-ensiunea -a3i-a a a-bala5elor produselor destinate utilizatorilor
a-atori este ur-atoarea1
a( trata-entul unei suprafete de ,00 -28 sau
b( cea -ai -ica rata de aplicare pentru utilizarea preconizata.
.#( ste interzisa utilizarea a-bala5elor pentru produse pesticide in alte scopuri decat cele
pentru care au fost destinate.
.4( 2-bala5ele pesticidelor trebuie sa fie pre'azute cu siste-e de inc9idere etanse astfel incat
sa nu e3iste pierdere de continut, sa fie solide si rezistente si confectionate din -ateriale care
nu se deterioreaza atunci cand intra in contact cu continutul.
2rt. "1
.1( In cazul pesticidelor *ata de folosire .precu- lic9idele pul'erizabile(, destinate utilizatorilor
a-atori, siste-ul de aplicare a dozei trebuie sa fie proiectat astfel incat sa nu prezinte risc
pentru sanatate, atunci cand este folosit corect si in scopul preconizat.
.2( Pentru pesticidele a*ricole destinate utilizatorilor a-atori care necesita diluare inainte de
aplicare, trebuie ca siste-ul de -asurare a dozei sa aiba o eroare pana la E%4 10D.
2rt. "2
.1( <onsiliile locale, <onsiliul 0eneral al Municipiului 6ucuresti, pri-ariile si operatorii
econo-ici au obli*atia de a or*aniza si desfasura actiuni de co-batere a artropodelor si
rozatoarelor 'ectoare de -aladii trans-isibile si%sau *eneratoare de disconfort, la solicitarea si
cu indru-area te9nica de specialitate a directiilor de sanatate publica teritoriale.
.2( <etatenii cu *ospodarii indi'iduale si asociatiile de locatari au obli*atia de a asi*ura
co-baterea si stin*erea focarelor de artropode si rozatoare 'ectoare de -aladii trans-isibile
si%sau *eneratoare de disconfort din *ospodaria proprie sau din spatiile pe care le detin.
.#( Directiile de sanatate publica si cele de control in sanatate publica teritoriale au obli*atia
infor-arii populatiei cu pri'ire la e3istenta in teritoriu a 'ectorilor care prezinta un risc pentru
sanatate sau care produc un disconfort deosebit si cu pri'ire la -asurile de co-batere ce
trebuie luate i-potri'a acestora. In atin*erea acestui scop, -e-brii co-unitatii se pot adresa
directiilor de sanatate publica teritoriale pentru obtinerea infor-atiilor adec'ate.
.4( <onsiliile locale si pri-ariile au obli*atia de a co-unica cetatenilor -asurile intreprinse in
'ederea co-baterii artropodelor si a rozatoarelor.
2rt. "#
.1( ;nitatile care efectueaza prestari de ser'icii utilizand produse biocide sunt obli*ate sa
asi*ure infor-area populatiei cu pri'ire la data efectuarii lucrarilor, substantele folosite si
-asurile de pri- a5utor reco-andate de producatori.
.2( Pastrarea produselor biocide se face in spatii special a-ena5ate, cu pa'i-ente netede,
la'abile, confectionate din -ateriale neabsorbante, care sa poata fi usor spalate si curatate, pe
rafturi sau *ratare, ferite de razele solare si de surse directe de caldura si in*9et, dotate cu
'entilatie adec'ata, sursa de apa potabila si trusa sanitara de pri- a5utor.
.#( ;nitatea trebuie sa dispuna de 'estiare pentru personal si *rup sanitar.
.4( ;tila5ele folosite trebuie curatate dupa fiecare operatiune, a'andu4se in 'edere e'itarea
poluarii -ediului incon5urator. &e interzice de'ersarea apelor reziduale direct in siste-ul de
canalizare.
.,( ste interzisa utilizarea produselor biocide cu ter-en de 'alabilitate e3pirat, a celor cu
etic9eta deteriorata sau care prezinta -odificari ale proprietatilor .depuneri, culoare -odificata
etc.(.
<2PI=O);) VIII 4 !or-e de i*iena pri'ind ad-inistrarea ci-itirelor, cre-atoriilor u-ane,
in9u-area, transportul si des9u-area cada'relor u-ane
2rt. "4
In9u-arile si rein9u-arile se fac nu-ai in ci-itirele autorizate sanitar. <i-itirele 'or fi
i-pre5-uite cu *ard si cu o perdea de arbori. Intre -or-inte si *ardul ci-itirului 'a fi lasata o
zona libera de # -.
2rt. ",
.1( ste obli*atorie in9u-area%incinerarea persoanelor decedate.
.2( ste interzisa e3punerea persoanelor decedate in incinta ci-itirelor, cu accesul direct al
publicului, cu e3ceptia celor care detin o incapere speciala a'and aceasta destinatie.
2rt. "$
In9u-area persoanelor decedate se face nu-ai pe baza certificatului de deces eliberat in acest
scop de autoritatile publice locale. In cazul persoanelor decedate in alte localitati decat aceea in
care ur-eaza sa aiba loc in9u-area, aceasta se face si pe baza a'izului sanitar de
in9u-are%transport .ane3a nr. 2(, care se elibereaza de catre directia de sanatate publica
teritoriala.
2rt. "7
Persoanele decedate 'or putea fi depuse inainte de in9u-are in salile de cere-onii funerare
nu-ai pe baza certificatului de i-balsa-are. Persoanele decedate din cauza unor boli
conta*ioase 'or fi depuse in salile de cere-onii funerare nu-ai cu a'izul directiei de sanatate
publica teritoriala.
2rt. ""
.1( =ransportul international al cada'relor u-ane se face pe baza unui pasaport de transport
-ortuar8 pentru cada'rele care sunt transportate din tara in strainatate, pasaportul de transport
-ortuar se elibereaza de catre directia de sanatate publica din 5udetul unde s4a produs decesul
sau e39u-area.
.2( =ransportul international al cada'relor se 'a face in sicriu i-per-eabilizat, inc9is er-etic,
al carui fund este acoperit cu un strat de , c- *rosi-e din -aterii absorbante .ru-e*us, turba
sau altele ase-enea(, i-bibate intr4o solutie dezinfectanta. &icriul se depune intr4o lada din
le-n, bine etanseizata.
2rt. "+
In locurile de in9u-are nea-ena5ate cu cripte, in9u-area se 'a face la o adanci-e de
-ini-u- 2 -.
2rt. +0
.1( Des9u-area persoanelor decedate se poate face nu-ai dupa 7 ani de la data in9u-arii.
.2( In -od e3ceptional, des9u-area se poate face si inainte de e3pirarea ter-enului pre'azut la
alin. .1(, dupa cu- ur-eaza1
a( dupa i-plinirea ter-enului de un an de la data in9u-arii si nu-ai in perioada 1 noie-brie 4
#1 -artie, pe baza a'izului sanitar eliberat de catre directiile de sanatate publica teritoriale, in
scopul rein9u-arii persoanei decedate in alt loc de in9u-are8
b( indiferent de data cand a a'ut loc in9u-area, pe baza dispozitiei date, potri'it le*ii, de
procuratura sau de instantele 5udecatoresti.
2rt. +1
Des9u-area ose-intelor persoanelor decedate in ur-a cu pana la 7 ani, precu- si rein9u-area
lor se pot face in tot ti-pul anului pe baza a'izului sanitar pentru des9u-are%transport si
rein9u-are .ane3a nr. #(, eliberat de catre directia de sanatate publica teritoriala.
2rt. +2
Des9u-arile si rein9u-arile se fac de catre ad-inistratiile ci-itirelor, in prezenta fa-iliei
persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia si a ad-inistratorului ci-itirului, cu
respectarea nor-elor sanitaro4antiepide-ice.
2rt. +#
=ransportul persoanelor decedate in 'ederea in9u-arii in aceeasi sau in alta localitate se face
nu-ai cu 'e9icule -ortuare, special a-ena5ate, cu respectarea nor-elor sanitare in 'i*oare.
2rt. +4
fectuarea transporturilor in afara tarii se 'a asi*ura cu respectarea nor-elor din con'entiile
internationale pe baza pasaportului de transport cada're u-ane eliberat de directia de sanatate
publica teritoriala .ane3a nr. 4(.
2rt. +,
)a incinerarea persoanelor decedate se 'or aplica in -od corespunzator pre'ederile art.
"7 si "".
2rt. +$
.1( Desfiintarea si sc9i-barea destinatiei unui ci-itir se fac nu-ai dupa #0 de ani de la ulti-a
in9u-are si dupa stra-utarea tuturor ose-intelor.
.2( Desfiintarea ci-itirelor inainte de acest ter-en se face nu-ai cu a'izul directiei de sanatate
publica teritoriala.
2rt. +7
2ne3ele nr. 144 fac parte inte*ranta din prezentele nor-e.
2!72 !r. 1 la nor-e 4 Para-etri de calitate si frec'enta de recoltare pentru apa de i-baiere
folosita in bazine de inot, piscine, bai publice
Parametru aloare ma!im admisa "re#ve$ta %etoda de a$ali&a
Nr. #olo$ii la 37 'C(ml i$ 2) * + 200 ,-C(ml bilu$ar metoda
i$#or.orarii i$ .la#a
/a#terii #oliforme + 10(100 ml bilu$ar metoda filtrarii .ri$
membra$a metoda #elui mai .robabil $umar (%PN)
0s#*eri#*ia #oli 0(100 ml1 bilu$ar metoda filtrarii .ri$ membra$a
metoda #elui mai .robabil $umar (%PN)
0$tero#o#i 0(100 ml1 bilu$ar metoda filtrarii .ri$ membra$a
metoda #elui mai .robabil $umar (%PN)
Pseudoma$as aeru'i$osa 0(100 ml1 bilu$ar metoda filtrarii .ri$
membra$a
F <and se foloseste -etoda celui -ai probabil nu-ar, rezultatul se 'a e3pri-a G 1%100 -l
confor- citirii din tabelele Mc<radH.
2!72 !r. 2 la nor-e
23%4N54 Nr.
iesire ..............................
%i$isterul 6a$atatii
4$ul ........ lu$a ................. &iua ......
D.6.P. .....................................
2VI> &2!I=2R
pentru in9u-area%transportul cada'relor u-ane
&e a'izeaza din punct de 'edere sanitar in9u-area cada'rului ..............................................,
decedat la data1 anul ......... luna ....................... ziua ......., in <i-itirul ....................................,
localitatea .............................................., 5udetul ......................................
=ransportul cada'rului pentru in9u-are in ci-itir se 'a face cu -i5loace rapide, intr4un sicriu
din le-n. &icriul 'a ra-ane inc9is in ti-pul transportului.
Prezentul a'iz sanitar este 'alabil de la data de ............................. pana la data de .....................
Director e3ecuti',
...................................
!O=21
=oate autoritatile pe raza carora se 'a face transportul 'or asi*ura efectuarea libera si fara
piedici a acestuia.
2!72 !r. # la nor-e
23%4N54 Nr.
iesire ..............................
%i$isterul 6a$atatii
4$ul ........ lu$a ................. &iua ......
D.6.P. .....................................
2VI> &2!I=2R
pentru des9u-area%transportul si rein9u-area cada'relor u-ane
&e a'izeaza din punct de 'edere sanitar des9u-area cada'rului ......................................,
decedat la data1 anul ......... luna .................... ziua ....., din
<i-itirul ..........................................................., localitatea ..........................................,
5udetul ..........................., pentru a fi rein9u-at in <i-itirul ...........................................,
localitatea ...................................., 5udetul ........................
Des9u-area si rein9u-area in acelasi ci-itir se 'or face in pri-ele ore ale di-inetii, in ti-pul
cel -ai scurt posibil.
=ransportul cada'rului pentru rein9u-area in alt ci-itir se 'a face cu -i5loace rapide, sicriul
fiind introdus intr4o lada de le-n captusita cu tabla sau carton *udronat.
&icriul 'a ra-ane inc9is in ti-pul acestor operatiuni.
Prezentul a'iz sanitar este 'alabil de la data de ........................... pana la data de .....................
Director e3ecuti',
...................................
!O=21
=oate autoritatile pe raza carora se 'a face transportul 'or asi*ura efectuarea libera si fara
piedici a acestuia.
2!72 !r. 4 la nor-e
23%4N54 Nr.
iesire ..............................
%i$isterul 6a$atatii
4$ul ........ lu$a ................. &iua ......
D.6.P. .....................................
P464P327 P0N72, 724N6P327 C4D42, ,%4N
P4660P327 D0 724N6P327 P3,2 C4D420 8,%45N
P466P327 "32 724N6P327 780 8,%4N C32P60
6e autori&ea&a tra$s.ortul #adavrului uma$ di$
lo#alitatea ...........................................
3$ autorise le tra$s.ort du #adavre *umai$ de la lo#alite
5t9s aut*ori&ed t*e tra$s.ort of t*e *uma$ #or.se from lo#alit:
Iudetul ..............................................., localitatea .......................................................
District dans la localite
<ountH to localitH
tara ............................................................
du paHs
countH
Decedatul1 nu-ele ............................................, prenu-ele ...................................................
)e decede1 no- preno-
Deceased1 surna-e first na-e
&e3ul .........................., 'arsta
&e3e )Ja*e
&e3 2*e
;lti-ul do-iciliu .................................................................................................................
)e dernier do-icile
)ast residence
)ocul decesului1 tara ....................................., 5udetul
)ieu du deces1 )e paHs district
=9e place of de-ise1 countrH countH
)ocalitatea .............................................
)ocalite
)ocalitH
Data decesului1 20 ...... luna ........................... ziua .....
)a date du deces1 -ois 5our
Deceased date1 -ont9 daH
!u-arul certificatului de i-balsa-are ............................................
!u-ero du certificat dJe-bau-e-ent
=9e nu-ber of e-bal- certificate
!u-arul certificatului -edical de deces .............................................
!u-ero du certificat -edical du deces
=9e nu-ber of decease -edical certificate
<onditii speciale1 sicriu de -etal, inc9is er-etic si apoi asezat intr4o lada de le-n inc9isa etans.
<onditions speciales1 le cercueil en -etal est enfer-e 9er-etiAue-ent et -is ensuite dans une
caisse en bois etanc9e.
&pecial conditions1 -etal coffin, 9er-eticallH closed and put in a Kood bo3, ti*9t closed.
=ransportul se 'a face cu1 auto'e9icul, tren, a'ion, 'apor.
)e transport sera effectue par1 auto, train, a'ion, bateau.
=ransport Kill be done bH1 car, train, plane, s9ip.
Director e3ecuti',
).&.
..............................
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si for-atare neoficiala a pre'ederilor
oficiale, a'and la baza te3te publice preluate de la1 Monitorul Oficial
%oate &i de interes si'
)e*ea 2"2%200, pri'ind or*anizarea acti'itatii de transfuzie san*uina, donarea
de san*e si co-ponente san*uine de ori*ine u-ana, precu- si asi*urarea
calitatii si securitatii sanitare, in 'ederea utilizarii lor terapeutice, republicata
2014. )e*e nr.
)e*ea pri'ind protectia si pro-o'area drepturilor copilului, le*ea nr. 272%2004
)e*ea #$0%200# pri'ind re*i-ul substantelor si preparatelor c9i-ice
periculoase, republicata 2014
O;0 +#%201# pentru -odificarea art. 1 din O;0 +7%2010 pri'ind
re*le-entarea unor -asuri in siste-ul de asi*urari sociale de sanatate.
Ordonanta de ur*enta nr. +#%201#
Ordin nr. +$4%201# pri'ind infor-atiile de interes public ce pot fi co-unicate
si infor-atiile e3ceptate de la co-unicare, la ni'elul Ministerului &anatatii
)e*ea 200%201# pentru -odificarea si co-pletarea )e*ii nr. 1,1%2010 pri'ind
ser'iciile specializate inte*rate de sanatate, educatie si sociale adresate
persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate -intala
asociate. )e*e nr
)e*ea 1+1%201# pri'ind aprobarea O;0 1##%2010 pentru -odificarea si
co-pletarea )e*ii nr. +,%200$ pri'ind refor-a in do-eniul sanatatii, in
'ederea eficientizarii unor institutii si acti'itati in acest do-eniu
)e*ea 217%201# pri'ind aprobarea O;0 107%2010 pentru -odificarea si
co-pletarea )e*ii nr. +,%200$ pri'ind refor-a in do-eniul sanatatii. )e*e nr.
217%201#
)e*ea 1"0%201# pri'ind aprobarea O;0 7#%2011 pentru -odificarea si
co-pletarea )e*ii nr. +,%200$ pri'ind refor-a in do-eniul sanatatii. )e*e nr.
1"0%201#
)e*ea 1"1%201# pri'ind aprobarea O0 1"%2011 pentru stabilirea -asurilor
pri'ind 'erificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul
&anatatii si institutiile din subordinea acestuia. )e*e nr. 1"1%201#
O;0 40%201# pentru finantarea Institutului !ational de <ercetare4Dez'oltare
pentru Microbiolo*ie si I-unolo*ie <antacuzino in 'ederea realizarii Planul
national de inter'entie pentru pre'enirea i-bolna'irii in -asa a populatiei
*enerate de epide-ii s
Ordin nr. 4+#%201# pentru aprobarea Re*ula-entului pri'ind sustinerea
e3a-enului pentru obtinerea calitatii de arbitru atestat de Ministerul &anatatii
in 'ederea inre*istrarii la <o-isia de arbitra5 infiintata pe lan*a <asa
!ationala de 2si*urari de
Ordin nr. 424%201# pentru -odificarea ane3ei nr. 2 la Ordinul -inistrului
sanatatii nr. #2#%2011 pri'ind aprobarea -etodolo*iei si a criteriilor -ini-e
obli*atorii pentru clasificarea spitalelor in functie de co-petenta
Ordonanta de ur*enta nr 7%201# pri'ind -odificarea unor acte nor-ati'e din
do-eniul sanatatii. O;0 7%201#
O;0 2%201# pentru co-pletarea art. #$2 din )e*ea nr. +,%200$ pri'ind
refor-a in do-eniul sanatatii. Ordonanta de ur*enta nr. 2%201#
O;0 +1%2012 pentru -odificarea si co-pletarea unor acte nor-ati'e din
do-eniul sanatatii. Ordonanta de ur*enta nr. +1%2012
O;0 71%2012 pri'ind dese-narea Ministerului &anatatii ca unitate de ac9izitii
publice centralizata. Ordonanta de ur*enta 71%2012
O;0 ,#%2012 pentru acordarea unui nou ter-en persoanelor pre'azute la art.
, si $ din O0 17%2012 pri'ind re*le-entarea unor -asuri fiscal4bu*etare.
Ordonanta de ur*enta ,#%2012
)e*ea 4"7%2002 republicata 2012, le*ea sanatatii -intale si a protectiei
persoanelor cu tulburari psi9ice
/0 ",0%2012 pentru aprobarea *raficului si -odalitatii de restituire a unor
contributii de asi*urari sociale de sanatate. /otararea nr. ",0%2012
<autare
le*islatie1
4444444444444
Drept On)ine 'a prezinta in cadrul acestei &ectiuni cate'a re*le-entari 5uridice de interes
*eneral, cu -entiunea ca infor-atiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur
infor-ati', e3istand posibilitatea de a fi inter'enit -odificari ulterioare, abro*ari, nesurprinse
aici.
4444444444444
2lte re*le-entari
=er-eni 5uridici, *rupare te-atica