Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de prestari de servicii

Incheiat astazi 17.07.2012


la sediul firmei
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ARCHIDE TO S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str.Calea-Grivitei nr. 212, bloc J, scara C,
etaj 8, aartament !2, sectorul 1, avand codul unic de inre"istrare nr. !0"!#$%1 si numar de ordine in
re"istrul comertului &"0'$22"'2012 contul nr. RO$(IN)*0000((((0!10$"%0 deschis la I#G B$#%,
telefon &!1'!(''8), rerezentat rin dl.To+an Pav,o, cu functia de administrator, in calitate de restator
si*
1.2. S.C. &AN-S PRO&ECT S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Calea +osilor nr. 211, bloc.1),
aartament 2), sectorul 2, avand codul unic de inre"istrare nr. ,-21.(8''1 si numar de ordine in
re"istrul comertului J'&/8'.)/2&&0, contul nr. RO77IN)*%%0(((((007(#07# deschis la I#G B$#%,
telefon &02!22(2.1, rerezentat rin dl.Ianus 1tefan, in calitate de beneficiar,
au convenit sa incheie rezentul contract de restari de servicii, cu resectarea urmatoarelor
clauze*

II. O*IECT-L CONTRACT-L-I
2.1. -biectul contractului il constituie efectuarea de catre restator in favoarea beneficiarului a
urmatoarelor servicii*
a2 ...................................................................................................................... 3
b2 ................................................................................................................... 3
etc.
III. D-RATA CONTRACT-L-I
!.1. 4restatorul va realiza serviciile revazute la ct. 2.1 in termen de ............. zile/satamani/luni
inceand cu data semnarii rezentului contract.
!.2. 4artile ot conveni la relun"irea termenului revazut la ct. !.1, in cazul in care va fi necesar
datorita "reutatilor ivite in arovizionarea cu materiale sau a eventualelor situatii nerevazute,
aarute in cursul e5ecutarii lucrarii.
I.. PRET-L CONTRACT-L-I
'.1. 4retul serviciilor efectuate de restator este de .......... 67I/78,-/819.
'.2. 4lata retului se va efectua inte"ral/esalonat la data de*
a2 ........................ suma de .................. 67I/78,-/819
b2 ........................ suma de .................. 67I/78,-/819
etc.
'.!. 4retul se va lati in contul restatorului indicat in artea introductiva a rezentului contract.
'.'. In cazul in care, anterior efectuarii serviciilor, vor interveni majorari de returi care afecteaza costul
acestora*
a2 restatorul de servicii are dretul sa majoreze retul contractului, in raort cu cresterea
returilor, dar cu obli"atia de a notifica in termen de ............ zile beneficiarului hotararea sa3
b2 beneficiarul, in termen de ........................... zile de la data rimirii notificarii scrise a restatorului, are
obli"atia sa comunice acestuia daca retul majorat este accetabil si sa solicite continuarea/sistarea
lucrarii. 9aca beneficiarul nu rasunde la notificare in termenul de mai sus, se considera accetare tacita
a retului.
'.(. $tunci cand majorarea de returi intervine in cursul e5ecutarii contractului, iar beneficiarul nu acceta
majorarea, va notifica in scris restatorului refuzul sau, acesta avand dretul la cota-arte din ret
echivalenta cu restatia e5ecutata si la retul convenit.

.. )ARANTII
(.1. 4restatorul de servicii "aranteaza serviciile restate entru un termen de ..... zile/luni/ani din ziua
incheierii rezentului contract.
(.2. In cadrul acestui termen, beneficiarul oate solicita remedierea eventualelor lucrari efectuate, cu
conditia ca ele sa nu se datoreze culei sale.
.I. O*LI)ATIILE PARTILOR
..1. 4restatorul se obli"a*
a2 sa rocure materialele mentionate in ane5a la rezentul contract
22
3
b2 sa foloseasca ersonal calificat in domeniul/domeniile care fac obiectul serviciilor restate3
c2 sa efectueze, in mod "ratuit, remedierea eventualelor defectiuni survenite la lucrarile efectuate,
daca nu se datoreaza culei sale.
..2. -bli"atiile beneficiarului sunt urmatoarele*
a2 sa rocure materialele mentionate in ane5a la rezentul contract
22
3
b2 sa lateasca, restatorului serviciilor, retul lucrarilor la termenele si in conditiile revazute la ca. I:.
.II. RASP-NDEREA PARTILOR
0.1. In caz de nee5ecutare sau e5ecutare necoresunzatoare a serviciilor/lucrarilor contractate,
restatorul se obli"a sa lateasca beneficiarului daune-interese.
0.2. 9aca beneficiarul nu achita retul serviciilor/lucrarilor la termenele stabilite, este obli"at la lata unor
enalitati de .....; e zi de intarziere din suma datorata.
0.!. 4restatorul rasunde entru viciile ascunse ale lucrarilor e5ecutate si suorta riscurile ieirii for- tuite
a bunurilor asura carora s-au efectuat lucrarile resective, ana in momentul redarii lor beneficiarului,
moment in care riscurile ieirii fortuite a bunurilor resective trec asura acestuia.
.III. /ORTA 0A&ORA
8.1. #iciuna dintre artile contractante nu rasunde de nee5ecutarea la termen sau/si de
e5ecutarea in mod necoresunzator total sau artial a oricarei obli"atiicare ii revine in baza
rezentului contract, daca nee5ecutarea sau/si e5ecutarea obli"atiei resective a fost cauzata de forta
majora asa cum este definita de le"e.
8.2. 4artea care invoca forta majora este obli"ata sa notifice celeilalte arti, in termen de ............., <zile,
ore2 roducerea evenimentului si sa ia toate masurile osibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.!. 9aca in termen de ................. de la roducere, evenimentul resectiv nu inceteaza, artile au <zile,
ore2 dretul sa-si notifice incetarea de lin dret a rezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa
retinda daune-interese.
I. NOTI/ICARILE INTRE PARTI
).1. In accetiunea artilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indelinita daca va fi transmisa la adresa/sediul revazut in artea introductiva a
rezentului contract.
).2. In cazul in care notificarea se face e cale ostala, ea va fi transmisa rin scrisoare recomandata,
cu confirmare de rimire <$.,.2 si se considera rimita de destinatar la data mentionata de oficiul
ostal rimitor e aceasta confirmare.
).!. 9aca notificarea se trimite rin telefa5, ea se considera rimita in rima zi lucratoare dua cea in
care a fost e5ediata.
).'. #otificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre arti, daca nu sunt confirmate rin
intermediul uneia dintre modalitatile revazute la alineatele recedente.
. SOL-TIONAREA LITI)IILOR
1&.1. -rice liti"iu decur"and din sau in le"atura cu rezentul contract, inclusiv referitor la
incheierea, e5ecutarea ori desfiintarea lui, daca nu se oate rezolva e cale amiabila de
rerezentantii artilor, se va solutiona rin arbitrajul Curtii de $rbitraj Comercial International
de e lan"a Camera de Comert si Industrie a ,omaniei, in conformitate cu ,e"ulile de rocedura
arbitrala ale acestei Curti.
1&.2. =otararea arbitrala este definitiva si obli"atorie.
sau
1&.1. In cazul in care eventualele neintele"eri rivind validitatea rezentului contract sau rezultate din
interretarea, e5ecutarea sau incetarea lui nu se vor utea rezolva e cale amiabila, artile au convenit
sa se adreseze instantelor judecatoresti cometente.
I. CLA-1E /INALE
11.1. +odificarea rezentului contract se face numai rin act aditional incheiat intre artile contractante.
11.2. 4rezentul contract, imreuna cu ane5ele sale care fac arte inte"ranta din curinsul sau,
rerezinta vointa artilor si inlatura orice alta intele"ere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara
incheierii lui.
11.!. 4rezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ........ e5emlare, din care ................. .

PRESTATOR *ENE/ICIAR