Sunteți pe pagina 1din 16

ORDIN Nr.

86 din 14 iunie 2001


pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care
prestea! lucr!ri de ter"oprotec#ie$ igni%ugare$ veri%icare$ &ntre#inere 'i
reparare a autospecialelor 'i a altor "ijloace te(nice destinate ap!r!rii
&"potriva incendiilor
)MI*)N*+ MINI,*)R-. D) IN*)RN)
/-0.I12* 3N+ MONI*OR-. O4I1I2. NR. 567 din 17 septe"brie 2001
Ministrul de interne$
av8nd &n vedere prevederile art. 16 lit. a9 'i l9 din .egea nr. 121:1;;6
privind organiarea 'i %unc#ionarea 1orpului /o"pierilor Militari 'i ale art.
48 alin. <79 din Ordonan#a =uvernului nr. 60:1;;6 privind ap!rarea
&"potriva incendiilor$ aprobat! 'i "odi%icat! prin .egea nr. 212:1;;6$ cu
"odi%ic!rile 'i co"plet!rile ulterioare$
&n te"eiul art. 17 alin. <29 din .egea nr. 40:1;;0 privind organiarea 'i
%unc#ionarea Ministerului de Interne$ cu "odi%ic!rile 'i co"plet!rile
ulterioare$
e"ite ur"!torul ordin+
2R*. 1
,e aprob! Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care
prestea! lucr!ri de ter"oprotec#ie$ igni%ugare$ veri%icare$ &ntre#inere 'i
reparare a autospecialelor 'i a altor "ijloace te(nice destinate ap!r!rii
&"potriva incendiilor$ prev!ut! &n ane>a care %ace parte integrant! din
preentul ordin.
2R*. 2
Inspectoratul =eneral al 1orpului /o"pierilor Militari$ prin "arile unit!#i
'i unit!#ile de po"pieri "ilitari$ va ur"!ri punerea &n aplicare a prevederilor
preentului ordin.
2R*. 7
Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind atestarea persoanelor
juridice care prestea! lucr!ri de ter"oprotec#ie$ igni%ugare$ veri%icare$
&ntre#inere 'i reparare a autospecialelor 'i a altor "ijloace te(nice destinate
ap!r!rii &"potriva incendiilor atrage r!spunderea juridic!$ potrivit legii.
2R*. 4
<19 /reentul ordin va %i publicat &n Monitorul O%icial al Ro"8niei$ /artea
I$ 'i va intra &n vigoare la 70 de ile de la data public!rii.
<29 .a data intr!rii &n vigoare a preentului ordin orice dispoi#ii contrare
&'i &ncetea! aplicabilitatea.
Ministru de interne$
Ioan Rus
2N)?2 1
M)*ODO.O=I)
privind atestarea persoanelor juridice care prestea! lucr!ri de
ter"oprotec#ie$ igni%ugare$ veri%icare$ &ntre#inere 'i reparare a autospecialelor
'i a altor "ijloace te(nice destinate ap!r!rii &"potriva incendiilor
12/. 1
Dispoi#ii generale
2R*. 1
<19 /reenta "etodologie stabile'te cadrul de des%!'urare a activit!#ii de
atestare a persoanelor juridice care prestea! lucr!ri de ter"oprotec#ie$
igni%ugare$ veri%icare$ &nc!rcare 'i reparare a sting!toarelor$ veri%icare$
&ntre#inere 'i reparare la siste"ele$ instala#iile$ aparatele 'i dispoitivele de
se"naliare$ alar"are 'i alertare &n ca de incendiu$ veri%icare$ &ntre#inere 'i
reparare la siste"e$ instala#ii 'i dispoitive de li"itare 'i stingere a
incendiilor$ &ntre#inere 'i reparare a autospecialelor destinate ap!r!rii
&"potriva incendiilor.
<29 2testarea persoanelor juridice care des%!'oar! activit!#i de veri%icare$
&ntre#inere 'i reparare a altor "ijloace te(nice destinate ap!r!rii &"potriva
incendiilor se %ace$ dup! ca$ prin "etodologii speci%ice.
2R*. 2
3n aplicarea preentei "etodologii se utiliea! ur"!toarele de%ini#ii+
a9 certi%icat de atestare @ docu"ent e"is pe baa regulilor unui siste" de
certi%icare$ ce indic! e>isten#a &ncrederii adecvate c! persoana juridic!
nu"it! este co"petent! s! e%ectuee anu"ite serviciiA
b9 evaluare @ e>a"inare siste"atic! a "!surii &n care persoana juridic!
este capabil! s! satis%ac! condi#iile speci%iceA
c9 re%erat de supraveg(ere @ docu"ent &n care se conse"nea! dac! se
"en#in sau nu se "en#in condi#iile te(nico@organiatorice care au stat la baa
atest!rii.
2R*. 7
2testarea persoanelor juridice care e>ecut! pe teritoriul Ro"8niei lucr!ri
de ter"oprotec#ie$ igni%ugare$ veri%icare$ &ntre#inere 'i reparare a
sting!toarelor$ veri%icare$ &ntre#inere 'i reparare la siste"ele$ instala#iile$
aparatele 'i dispoitivele de se"naliare$ alar"are 'i alertare &n ca de
incendiu$ veri%icare$ &ntre#inere 'i reparare la siste"ele$ instala#iile 'i
dispoitivele de li"itare 'i stingere a incendiilor$ &ntre#inere 'i reparare a
autospecialelor destinate ap!r!rii &"potriva incendiilor este obligatorie.
12/. 2
Des%!'urarea activit!#ii de atestare
2R*. 4
/entru atestare solicitantul depune dosarul de atestare la 1entrul de ,tudii$
)>peri"ent!ri 'i ,pecialiare pentru /revenirea 'i ,tingerea Incendiilor$
denu"it &n continuare 1.,.).,./.,.I.$ unitate specialiat! din structura
1orpului /o"pierilor Militari.
2R*. 5
<19 Dosarul de atestare trebuie s! cuprind! ur"!toarele docu"ente+
a9 cerere@tip de atestare$ con%or" ane>ei nr. 1A
b9 copii legaliate de pe ur"!toarele docu"ente+ statutul societ!#ii
co"erciale$ care trebuie s! cuprind! obiectul de activitate con%or" codului
12)N 'i preciarea clar! a activit!#ii des%!'urate$ "en#ionat! la art. 1A
(ot!r8rea judec!toreasc! de &n%iin#are a societ!#ii co"ercialeA certi%icatul de
&n"atriculare 'i certi%icatul de &nregistrare %iscal!A
c9 lista cuprin8nd personalul atestat con%or" procedurii aprobate de
co"andantul 1orpului /o"pierilor Militari 'i copii de pe certi%icatele de
co"peten#!A
d9 lista cuprin8nd "ijloacele te(nice din dotare$ dup! ca$ buletinele de
veri%icare "etrologic! e"ise de laboratoare autoriate "etrologic$ I,1IR
etc. <con%or" ane>elor nr. 2.1 @ 2.69A pentru "ijloacele te(nice cu"p!rate &n
anul solicit!rii atest!rii se ad"it %acturile %iscale 'i certi%icatele de calitate 'i
garan#ieA
e9 procedurile de lucru.
<29 3n caul &n care solicitantul nu preint! toate docu"entele prev!ute la
alin. <19$ 1.,.).,./.,.I. co"unic! &n scris$ &n cel "ult 70 de ile de la data
&nregistr!rii cererii$ necon%or"it!#ile constatate.
<79 3n caul &n care solicitantul nu reolv! necon%or"it!#ile &n cel "ult 60
de ile de la co"unicare$ dosarul este respins.
2R*. 6
<19 2testarea persoanelor juridice prev!ute la art. 1 se e%ectuea! pe baa
dosarului de atestare de c!tre 1.,.).,./.,.I.$ prin 1o"isia de atestare$ care
este dese"nat! anual$ prin ordin$ de c!tre co"andantul 1orpului /o"pierilor
Militari.
<29 /re'edintele 1o"isiei de atestare este 'e%ul 1.,.).,./.,.I.
<79 1o"ponen#a 'i "odul de lucru ale co"isiei sunt stabilite prin
procedura aprobat! de co"andantul 1orpului /o"pierilor Militari.
2R*. 6
<19 1o"isia de atestare are ur"!toarele atribu#ii+
a9 studia! 'i analiea! dosarul de atestare 'i (ot!r!'te asupra e"iterii
certi%icatului de atestareA
b9 (ot!r!'te asupra retragerii certi%icatului de atestareA
c9 trans"ite periodic publica#iilor de specialitate lista cuprin8nd
persoanele juridice atestate$ precu" 'i persoanele c!rora li s@a retras
certi%icatul de atestare$ &n vederea public!rii.
<29 Me"brii 1o"isiei de atestare trebuie s! asigure p!strarea secretului
pro%esional asupra in%or"a#iilor din docu"entele studiate$ potrivit legii.
<79 Modelul certi%icatului de atestare este preentat &n ane>a nr. 7.
2R*. 8
1o"isia de atestare se &ntrune'te cel pu#in o dat! pe lun! sau ori de c8te
ori este necesar.
2R*. ;
1erti%icatul de atestare se acord! pe o perioad! de 7 ani.
2R*. 10
Bot!r8rea de atestare se co"unic! solicitantului &n scris$ &n ter"en de 70
de ile de la data preent!rii docu"enta#iei co"plete.
12/. 7
,upraveg(erea persoanelor juridice atestate
2R*. 11
<19 ,upraveg(erea persoanelor juridice atestate se realiea! prin audit de
c!tre speciali'ti no"inalia#i din 1.,.).,./.,.I. 'i$ dup! ca$ din "arile
unit!#i 'i unit!#ile "ilitare de po"pieri$ cel pu#in o dat! pe durata de atestare.
<29 .ista cuprin8nd persoanele no"inaliate din "arile unit!#i 'i unit!#ile
de po"pieri "ilitari pentru e%ectuarea auditului se aprob! de co"andantul
1orpului /o"pierilor Militari dup! e%ectuarea de c!tre acestea a unei
preg!tiri speci%ice la 1.,.).,./.,.I.
2R*. 12
<19 /ersoanele juridice atestate trebuie s! per"it! accesul necondi#ionat al
auditorilor &n spa#iile de lucru$ la toate docu"entele 'i la toate lucr!rile
e%ectuate.
<29 1ontrolul calit!#ii lucr!rilor e%ectuate se realiea! pe baa
procedurilor de lucru &ntoc"ite &n con%or"itate cu regle"ent!rile te(nice
speci%ice &n vigoare$ la "ini"u" 7 lucr!ri alese de auditor$ 'i se
conse"nea! &ntr@un re%erat de supraveg(ere.
2R*. 17
<19 2uditul de supraveg(ere poate %i plani%icat sau inopinat.
<29 2uditul de supraveg(ere plani%icat se co"unic! de 1.,.).,./.,.I.
persoanei juridice &n cau! cu cel pu#in 15 ile &nainte de a %i e%ectuat.
<79 2uditul de supraveg(ere inopinat se e>ecut! &n ur"a recla"a#iilor unui
bene%iciar cu privire la calitatea lucr!rilor e%ectuate de persoana juridic!
atestat! sau ori de c8te ori e>ist! dovei obiective care i"pun e%ectuarea
supraveg(erii.
2R*. 14
.a auditul de supraveg(ere se veri%ic! "en#inerea condi#iilor care au stat
la baa atest!rii.
2R*. 15
<19 3n ur"a auditului de supraveg(ere se &ntoc"e'te re%erat de
supraveg(ere.
<29 Modelul re%eratului de supraveg(ere este preentat &n ane>a nr. 4.
12/. 4
,uspendarea$ retragerea 'i anularea atest!rii persoanelor juridice
2R*. 16
3n caul constat!rii unor abateri de la condi#iile care au stat la baa
atest!rii$ 1.,.).,./.,.I. suspend! atestarea 'i aten#ionea! persoana juridic!
ca &n cel "ult 70 de ile s! re"ediee de%icien#ele constatate.
2R*. 16
<19 2baterile constatate$ aten#ionarea 'i ter"enul de suspendare se
conse"nea! &ntr@un raport &ntoc"it &n 7 e>e"plare care se distribuie ast%el+
a9 un e>e"plar la persoana juridic! &n cau!A
b9 un e>e"plar la unitatea teritorial! de po"pieri "ilitari co"petent!A
c9 un e>e"plar la 1.,.).,./.,.I.
<29 1onstat!rile din raport se vor "en#iona 'i &n registrul de control a%lat la
persoana juridic!.
2R*. 18
<19 ,uspendarea se ridic! dac! &n ur"a unei veri%ic!ri persoana juridic! &n
cau! dovede'te c! s@au eli"inat cauele care au dus la luarea "!surii de
suspendare.
<29 /erioada de suspendare nu se adaug! duratei de valabilitate a
certi%icatului de atestare.
<79 Ceri%icarea &n vederea ridic!rii suspend!rii se e%ectuea! de
1.,.).,./.,.I.
2R*. 1;
/e perioada suspend!rii persoana juridic! suspendat! nu are dreptul de a
"ai e>ecuta lucr!ri &n do"eniul &n care era atestat!. 3n ca contrar se retrage
certi%icatul de atestare &n vederea anul!rii.
2R*. 20
<19 Dac! &n ter"en de 70 de ile persoana juridic! c!reia i s@a aplicat
suspendarea nu %ace dovada &nl!tur!rii cauelor care au stat la baa
suspend!rii$ 1.,.).,./.,.I. retrage 'i anulea! certi%icatul de atestare.
<29 Retragerea 'i anularea certi%icatului de atestare se co"unic! &n scris
persoanei juridice &n cau!$ precu" 'i unit!#ii teritoriale de po"pieri "ilitari
co"petente.
12/. 5
Men#inerea atest!rii persoanei juridice
2R*. 21
<19 2testarea persoanei juridice este "en#inut! prin prelungirea cu &nc! 7
ani a ter"enului de valabilitate a certi%icatului de atestare de c!tre
1.,.).,./.,.I.
<29 Men#inerea atest!rii se %ace pe baa dosarului ini#ial de atestare
actualiat 'i a re%eratului:re%eratelor de supraveg(ere.
2R*. 22
/entru "en#inerea atest!rii persoana juridic! trebuie s! depun! la
1.,.).,./.,.I.$ cu cel pu#in ;0 de ile &naintea e>pir!rii ter"enului de
valabilitate a certi%icatului de atestare$ docu"entele ur"!toare+
a9 cerere de "en#inere a atest!riiA
b9 certi%icatul de atestare$ &n originalA
c9 docu"entele actualiate$ dup! ca.
2R*. 27
Deciia cu privire la "en#inerea atest!rii este luat! de 1o"isia de atestare
'i se co"unic! &n scris &n ter"en de 15 ile de la data &ntrunirii acesteia.
12/. 6
1ontesta#ii 'i recla"a#ii
2R*. 24
1ontesta#iile se adresea! co"andantului 1orpului /o"pierilor Militari$
iar recla"a#iile se adresea! 'e%ului 1.,.).,./.,.I.
2R*. 25
,olu#ionarea contesta#iilor 'i recla"a#iilor se %ace con%or" procedurii de
tratare a contesta#iilor 'i a recla"a#iilor$ aprobat! de co"andantul 1orpului
/o"pierilor Militari.
2R*. 26
Deciiile co"andantului 1orpului /o"pierilor Militari re%eritoare la
solu#ionarea contesta#iilor r!"8n de%initive.
12/. 6
3nregistr!ri privind atestarea
2R*. 26
1.,.).,./.,.I. p!strea! dosarele de atestare pentru o durat! de 10 ani
dup! e>pirarea ter"enului de valabilitate a certi%icatului de atestare.
2R*. 28
Dosarele de atestare p!strate &n ar(iva 1.,.).,./.,.I. cuprind docu"enta#ia
ce justi%ic! atestarea$ co"pletat! cu docu"entele provenite din auditul de
supraveg(ere$ cererile de "en#inere$ contesta#ii$ recla"a#ii etc.
2R*. 2;
<19 2ccesul la dosarele de atestare se %ace pe baa unei liste no"inale
aprobate de 'e%ul 1.,.).,./.,.I.
<29 /ersoanele juridice au drept de acces la dosarul propriu.
12/. 8
Dispoi#ii %inale
2R*. 70
/ersoanele juridice atestate au ur"!toarele obliga#ii+
a9 s! asigure p!strarea &n per"anen#! a condi#iilor te(nice 'i
organiatorice pe baa c!rora s@a e"is certi%icatul de atestareA
b9 s! "en#in! &nregistr!ri privind toate lucr!rile e>ecutateA
c9 s! co"unice &n scris 1.,.).,./.,.I. "odi%ic!rile survenite &n siste"ul
propriu de calitate sau &n condi#iile care au stat la baa atest!rii$ &n ter"en de
15 ile de la data producerii acestoraA
d9 s! trans"it! 1.,.).,./.,.I. docu"entele actualiate <buletin de
veri%icare "etrologic!$ certi%icate de co"peten#! etc.9A
e9 s! ac(ite &n avans contravaloarea prest!rilor de servicii incluse &n
activitatea de audit de supraveg(ere.
2R*. 71
/ersoanele juridice atestate poart! &ntreaga r!spundere pentru activit!#ile
des%!'urate ori &n leg!tur! cu acestea 'i nu se pot prevala de certi%icatul de
atestare acordat de 1.,.).,./.,.I. pentru a %i e>onerate de r!spundere sau
pentru &"p!r#irea r!spunderii ce le revine potrivit legii.
2R*. 72
<19 /ersoanele juridice atestate trebuie s! asigure pentru %iecare sucursal!
cel pu#in o persoan! %iic! atestat! 'i "ijloacele te(nice prev!ute &n ane>ele
nr. 2.1 @ 2.6.
<29 4iecare %ilial! constituit! con%or" .egii nr. 71:1;;0 privind societ!#ile
co"erciale$ republicat!$ este atestat! con%or" prevederilor preentei
"etodologii.
2R*. 77
/entru aplicarea preentei "etodologii 1.,.).,./.,.I. elaborea! proceduri
speci%ice aprobate de co"andantul 1orpului /o"pierilor Militari$ care se
public! &n publica#iile de specialitate.
2R*. 74
<19 *ari%ele 'i$ dup! ca$ contravaloarea prest!rilor de servicii e%ectuate &n
vederea atest!rii se stabilesc &n condi#iile legii.
<29 2c(itarea tari%elor$ respectiv a contravalorii serviciilor prestate pe ba!
de contract$ pentru veri%icarea &n teren se %ace la sediul 1.,.).,./.,.I. 'i$
dup! ca$ la sediul "arilor unit!#i sau al unit!#ilor de po"pieri "ilitari
prestatoare.
2R*. 75
2ne>ele nr. 1 @ 4 %ac parte integrant! din preenta "etodologie.
2N)?2 1
la "etodologie
Ctre
eful Centrului de Studii, Experimentri i Specializare
pentru Prevenirea i Stingerea Incendiilor
Subsemnatul/Subsemnata , !n calitate de
manager/patron al , persoan "uridic, cu sediul !n
localitatea , "ude#ul ,
str nr , !nregistrat la $egistrul
comer#ului sub nr , solicit atestarea pentru
executarea lucrrilor
de


3n sus#inerea cererii ane>e dosarul te(nic care cuprinde un nu"!r de ......
docu"ente$ care atest! &ndeplinirea condi#iilor 'i criteriilor prev!ute &n
Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care prestea! lucr!ri de
ter"oprotec#ie$ igni%ugare$ veri%icare$ &ntre#inere 'i reparare a autospecialelor
'i a altor "ijloace te(nice destinate ap!r!rii &"potriva incendiilor$ aprobat!
prin Ordinul "inistrului de interne nr. 86:2001.
Declar c! a" luat cuno'tin#! de obliga#iile ce &"i revin potrivit
prevederilor "etodologiei aprobate prin Ordinul "inistrului de interne nr.
86:2001.
.ocalitatea ................. Data ............
Semntura

2N)?2 2.1
la "etodologie
.I,*2
cuprin8nd dotarea "ini"! necesar! persoanelor juridice care e>ecut!
lucr!ri de ter"oprotec#ie
1. Instala#ie de sablare @ o"ologat! sau docu"ente si"ilare
2. /erii "ecanice abraive
7. Instala#ie de aplicare a vopselelor cu presiune no"inal! de "ini"u"
240 at"$ cu presiune la pistol de "ini"u" 4 at"$ debit "ini" de lucru de 5
l:"in.$ raport de co"presie "ini" 1:70 @ o"ologat! sau docu"ente si"ilare.
4. ,et due de la 0$48 "" @ 0$84 ""
5. Dispoitiv de deter"inare a aderen#ei grundului con%or" ,R I,O 240;@
1;;4 @ veri%icat "etrologic de un laborator autoriat
6. Dispoitive de "!surat grosi"ea stratului u"ed @ veri%icate "etrologic
de un laborator autoriat
6. 2parate de "!surat u"iditatea 'i te"peratura supra%e#ei "etalului @
veri%icate "etrologic de un laborator autoriat
8. 2parat electronic de "!surat grosi"ea stratului uscat @ veri%icat
"etrologic de un laborator autoriat
;. )taloane pentru grade de cur!#are con%or" I,O 8501@1 <,*2, 10166:1@
669
10. /ensule de di%erite "!ri"i
11. /erii rulou.
2N)?2 2.2
la "etodologie
.I,*2
cuprin8nd dotarea "ini"! necesar! persoanelor juridice care e>ecut!
lucr!ri de igni%ugare
1. -tilaj pentru e>ecutarea vopsirii <ver"orel$ co"presor$ pistol de vopsit$
instala#ie tip 2irless9 @ "ano"etre veri%icate "etrologic de un laborator
autoriat
2. Due diverse
7. /erii de s8r"! <ac#ionate "anual 'i "ecanic9
4. /ensule de di%erite tipuri
5. 0alan#! te(nic! cu diviiuni pentru indicarea gra"elor @ veri%icat!
"etrologic de un laborator autoriat
6. -nelte diverse+ 'paclu$ cancioc$ g!le#i$ %er!str!u
6. 2parat de "!surat u"iditatea le"nului @ veri%icat "etrologic de un
laborator autoriat
8. 2parat de "!surat u"iditatea 'i te"peratura aerului @ veri%icat
"etrologic de un laborator autoriat.
2N)?2 2.7
la "etodologie
.I,*2
cuprin8nd dotarea "ini"! necesar! persoanelor juridice care e>ecut!
lucr!ri de veri%icare$ &nc!rcare 'i reparare a sting!toarelor
1. Dispoitiv pentru &nc!rcarea buteliilor cu 1O2 @ o"ologat sau
docu"ente si"ilare
2. Dispoitiv pentru veri%icarea (idraulic! a corpului sting!toarelor @
o"ologat sau docu"ente si"ilare
7. 0anc de lucru <cu "eng(in! paralel! 'i "eng(in! pentru #evi9
4. *rus! de scule de l!c!tu'erie
5. *rus! de c(ei <%i>e$ inelare$ tubulare9
6. *rus! de vopsitorie
6. 1o"presor de aer de 12 bari @ "ano"etru veri%icat "etrologic de un
laborator autoriat
8. /olior <de banc sau portabil9
;. Ma'in! de g!urit
10. /erii din s8r"!
11. ,it! pentru cernut pulbere
12. ,it! pentru %iltrat solu#iile 2 'i 0
17. /8lnie
14. 18ntar p8n! la 10 Dg @ veri%icat "etrologic de un laborator autoriat
15. 18ntar p8n! la 50 Dg @ veri%icat "etrologic de un laborator autoriat
16. *er"o"etru @ 100 grade 1
16. /ensule de di%erite "!ri"i.
2N)?2 2.4
la "etodologie
.I,*2
cuprin8nd dotarea "ini"! necesar! persoanelor juridice care e>ecut!
lucr!ri de veri%icare$ &ntre#inere 'i reparare a instala#iilor de se"naliare a
incendiilor
1. Multi"etru de "!sur! pentru "!ri"i electrice diverse <tensiunea$
intensitatea curentului$ reisten#a electric! etc.9 cu clas! de preciie sub 2E @
veri%icat "etrologic de un laborator autoriat9
2. Mego("etru @ veri%icat "etrologic de un laborator autoriat
7. ,urs! de tensiune stabiliat!
4. *ruse de scule diverse <electronist$ electrician etc.9
5. Ma'in! de g!urit portabil! <rotopercutoare9
6. ,i"ulator tip spraF pentru veri%icat detectoare <&n caul &n care
produc!torul i"pune ase"enea "ijloace9 @ docu"ente de provenien#! de la
%urnior
6. ,c!ri diverse <si"ple$ duble@articulate9
8. 2parat pentru "!surarea radia#iilor <&n caul depoit!rii unor detectoare
cu surse radioactive9 @ veri%icat "etrologic de un laborator autoriat.
NO*G+
,e va indica seria aparatelor de "!sur! din dotare.
2N)?2 2.5
la "etodologie
.I,*2
cuprin8nd dotarea "ini"! necesar! persoanelor juridice care e>ecut!
lucr!ri de veri%icare$ &ntre#inere 'i reparare a instala#iilor de stins incendii
1. =enerator de sudur! cu acetilen!
2. *rans%or"ator <convertior9 pentru sudur!
7. Ma'in! de g!urit portativ! <cu percu#ie9
4. *rus! de l!c!tu'erie
5. /olior de banc <dublu$ si"plu9
6. ,trung <%acultativ9
6. 4er!str!u de t!iat "etale <"anual9
8. Dispoitiv de t!iat "etale cu disc abraiv
;. /olior "anual
10. Ma'in! <dispoitive9 pentru %iletat p8n! la 4H
11. )lectroco"presor @ "ano"etru veri%icat "etrologic de un laborator
autoriat
12. 1iocan pneu"atic <dup! ca9
17. 18ntar <cel pu#in 100 Dg9 @ veri%icat "etrologic de un laborator
autoriat
14. 0anc de lucru <cu "eng(in! paralel! 'i "eng(in! pentru #evi$ "a'in!
de g!urit de banc9
15. /o"p! (idraulic! <cel pu#in 15 bari9
16. *rus! de c(ei <%i>e$ inelare9
16. *rus! de burg(ie pentru beton
18. *rus! de burg(ie pentru "etal
1;. ,et de pile
20. ,et de %iliere
21. ,et de 'urubelni#e
22. *rus! de vopsitorie
2N)?2 2.6
la "etodologie
.I,*2
cuprin8nd dotarea "ini"! necesar! persoanelor juridice care e>ecut!
lucr!ri de veri%icare$ reparare 'i &ntre#inere a autospecialelor destinate
ap!r!rii &"potriva incendiilor
1. Macara rulant! de cel pu#in 5 t:% @ veri%icat! "etrologic de un laborator
autoriat
2. /alan p8n! la 5 t:% @ veri%icat "etrologic de un laborator autoriat
7. *rus! "ecanic! auto
4. *rus! electric! auto
5. *rus! de tapi#erie
6. -tilaje pentru prelucr!ri prin a'c(iere <strung$ %re!$ "a'in! de g!urit$
polior9
6. 2parat de sudur! autogen!
8. 2parat de sudur! electric!
;. 0utelii de o>igen <veri%icate I.,.1.I.R.9
10. 0utelii de acetilen! <veri%icate I.,.1.I.R.9
11. 1o"presor de aer
12. Mano"etru @ veri%icat "etrologic de un laborator autoriat
17. *rus! de vopsitorie
14. Ma'in! de g!urit portativ!
15. /olior portativ
16. /rese di%erite <rul"en#i$ presetupe9
16. Ra"p! pentru sc(i"bat uleiul <20 t9.
2N)?2 7
la "etodologie

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
&
&
& $'()*I+
&
& (I*IS,E$-. /E I*,E$*E
&
& C'$P-. P'(PIE$I.'$ (I.I,+$I
&
& Centrul de Studii, Experimentri i Specializare pentru
Prevenirea &
& i Stingerea Incendiilor
&
&
&
&
&
& CE$,I0IC+, /E +,ES,+$E
&
& *r din
&
&
&
& 1n baza prevederilor art 23 lit a4 i l4 din .egea nr
252/2667, &
& ale art 5 lit 84 din 9otr:rea ;uvernului nr 227</2667 i ale
&
& art <= alin >54 i >?4 din 'rdonan#a ;uvernului nr 7@/2663, cu
&
& modificrile i completrile ulterioare, i a /osarului
nr &
& din , Societatea
Comercial &
& din localitatea , str
nr , &
& "ude#ul , !nregistrat la $egistrul comer#ului
cu &
& nr , se atesteaz ca persoan "uridic pentru
executarea &
& lucrrilor
de &

&
&

&
&
&
&
& Perioada pentru care se acord
atestarea &
& *erespectarea cerin#elor obligatorii atrage anularea
certificatului&
& de atestare
&
&
&
& eful Centrului de Studii,
&
& Experimentri i Specializare pentru
&
& Prevenirea i Stingerea Incendiilor,
&
&
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
&
2N)?2 4
la "etodologie
(I*IS,E$-. /E I*,E$*E
Corpul Pompierilor (ilitari
Arigada/;rupul de Pompieri
a/al "ude#ului
Bzut
Comandantul unit#ii,

$E0E$+, /E S-P$+BE;9E$E
*r din
*oi, , auditori din Arigada/;rupul de
Pompieri
>gradul, numele i prenumele4,
a/al "ude#ului , i
domnul/doamna , av:nd func#ia
de , din partea Societ#ii
Comerciale , str nr ,
bl , sc , ap , localitatea ,
"ude#ul >sectorul4 , tel , care execut
lucrri de

,
!n baza Certificatului de atestare nr , eliberat de
Centrul de Studii, Experimentri i Specializare pentru Prevenirea i
Stingerea Incendiilor la data de , am
procedat la verificarea condi#iilor te8nicoCorganizatorice i a
lucrrilor executate pentru !ndeplinirea cerin#elor obligatorii din
(etodologia de atestare a persoanelor "uridice care presteaz lucrri de
termoprotec#ie, ignifugare, verificare, !ntre#inere i reparare a
autospecialelor i a altor mi"loace te8nice destinate aprrii !mpotriva
incendiilor, aprobat prin 'rdinul ministrului de interne nr =7/5@@2,
i am constatatD
C persoanele fizice atestate >numele, prenumele, numrul
certificatului de competen# C data
expirrii4D

C buletinele de verificare metrologic emise


de cu
numereleD

E
C lista cuprinz:nd mi"loacele te8nice este/nu este !ntocmit conform
listei de dotare din dosarul de
atestareD

E
C registrul de eviden# a lucrrilor este/nu este #inut la ziE
C personalul atestat respect/nu respect procedura de lucruE
C spa#iul de lucru este/nu este adecvat condi#iilor de lucru i
are/nu are asigurate msurile de prevenire i stingere a incendiilorE
C modificri !n sistemul
calit#iiD

+u fost verificate lucrrile efectuate la urmtoarele obiectiveD2

Constatri !n urma verificrii


lucrrilorD

Prezentul referat de supraveg8ere sCa !nc8eiat !n ? exemplare dup


cum urmeazD
C un exemplar la Centrul de Studii, Experimentri i Specializare
pentru Prevenirea i Stingerea IncendiilorE
C un exemplar la Arigada/;rupul de pompieri a/al
"ude#ului E
C un exemplar la Societatea
Comercial
+uditor, +m luat cunotin#
(anager,

$esponsabil cu
activitatea,

@@@@@@@@@@@@@@@