Sunteți pe pagina 1din 56

I STORI A ROMNI EI . TRANSI LVANI A, Volumul I , Edit.

George Bariiu, Cluj-Napoca, 1997, p.5-62.1. ROMNI A. CADRU GEOGRAFI C UNI TAR
Dr. Grigor Pop

Aezat# n sud-estul Europei centrale, la contactul cu Europa oriental# i Europa
balcanic#, Romnia este str#b#tut#, aproximativ pe la mijloc, de paralela de 46& lat. nordic# i
meridianul de 25& long. estic#, pozi'ie care-i confer# condi'ii climatice favorabile, acestea fiind
influen'ate n mod pregnant de spa'iul carpatic romnesc, care reprezint# coloana vertebral# a
teritoriului s#u. Faptele men'ionate sunt justificate de situarea Romniei la jum#tatea drumului
dintre Ecuator i Polul Nord, n plin# zon# temperat#, la distan'e aproape egale de extremit#'ile
de nord (2 800 km), est (2 600 km) i vest (2 700 km) ale Europei, ns# numai la 1 050 km de
Marea Mediteran# (Geogr. Romniei, I, p.21)
n pozi'ia ar#tat#, lungimea total# a frontierelor Romniei este de 3 190 km, din care 1
865 km (58,5%) sunt pe ape curg#toare (Dun#re, Prut, Tisa, Mure etc.), 1 037 km (32,5%) sunt
grani'e terestre, iar 288 km (9,0%) apar'in apelor marine teritoriale (244 km spre apele
interna'ionale i cte 22 km spre Ucraina i Bulgaria). Cei 3 190 km de frontiere n afara apelor
marine interna'ionale (244 km), fac grani'# cu Ucraina i R. Moldova (1 326 km) n nord i est,
cu Bulgaria (631 km) n sud, cu Iugoslavia (544 km) n sud-vest i cu Ungaria (445 km) n vest.
ntre grani'ele men'ionate, Romnia are o suprafa'# de 238 391 kmp, cu aceast# valoare
ocupnd locul 11 ntre cele 46 de '#ri europene, dup# Ucraina, Fran'a, Spania, Suedia,
Germania, Finlanda, Norvegia, Polonia, Italia i Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de
Nord. De asemenea, n privin'a num#rului de locuitori (22,76 mil n 1992) se nscrie pe locul opt
n Europa, dup# R. F. Germania, Regatul Unit, Fran'a, Italia, Ucraina, Spania i Polonia, iar
densitatea popula'iei (95,5 loc/kmp) este aproape egal# cu cea a Europei (97 loc/kmp). Se
desprinde, de aici, c# Romnia dispune de un poten'ial major n privin'a ntinderii i a
num#rului de locuitori, situa'ie care trebuie avut# n vedere la nivelul continentului european.
Avnd n vedere caracteristicile sale de baz#, respectiv orografia i hidrografia, Romnia
este o 'ar# carpatic#, dun#rean# i pontic#.
Prin lungime (aproximativ 1 500 km) i complexitate, Carpa'ii reprezint# cel mai
semnificativ lan' muntos din Europa, pe teritoriul Romniei fiind situat# aproape n totalitate
componenta sud-estic# a acestora, care de'ine 54% din arcuirea montan# ce ncepe la Viena i
se ncheie n V. Timokului.
Forma'i pe aliniamentului importantului geosinclinal mezozoic, n timpul orogenezei
alpine, Carpa'ii de Sud-Est reprezint# osatura ntregului teritoriu al Romniei i o adev#rat#
cetate orografic# ce nchide la interior Podiul Transilvaniei (idem, p.25). Din Carpa'i, care se
nscriu cu aproape 30% din teritoriul Romniei, se desprind celelalte dou# unit#'i majore de
relief, respectiv dealurile i cmpiile, care de'in ponderi aproape egale ntre ele, de aici
rezultnd caracteristica de propor'ionalitate.
Carpa'ii, prin pozi'ia lor central# pe teritoriul Romniei, prin constitu'ie geologic# i
genez#, cu altitudini ce dep#esc 2 500 m n Carpa'ii Meridionali (2 544 m n Vf. Moldoveanu) 2
000 m n Orientali (2 303 m n Vf. Pietrosul Rodnei) i nu ajung la 1 900 m n Occidentali ( 1849
m n Vf. Bihor), au contribuit la formarea unit#'ilor geografice din exterior (dealurile i
cmpiile), care sunt constituite, cu excep'ia Dobrogei, din sedimente aduse din Carpa'i i depuse
n m#rile ce s-au retras treptat spre sud, este i vest.
n acelai timp, Carpa'ii, mun'i de n#l'ime mijlocie i mic#, avnd o altitudine medie de
circa 840 m i o suprafa'# redus# situat# la peste 1 500 m (n jur de 10%), se caracterizeaz#
printr-o fragmentare accentuat#, eviden'iindu-se mul'imea depresiunilor, a culoarelor, pasurilor
i trec#torilor, care au facilitat modul de utilizare a lor i de p#strarea unor leg#turi permanente
ntre regiunile de la interior cu cele exterioare. Au fost identificate 336 de depresiuni i mici
bazine intercarpatice, acestea de'innd 35% din num#rul depresiunilor din Romnia i 23% din
suprafa'a spa'iului montan romnesc, ele numeroasele '#ri ce au permis nfiin'area de
voivodate i cnezate locale, ce prin unificare au exprimat voin'a de neatrnare a romnilor de pe
ambele laturi ale Carpa'ilor (Popescu, N., 1973). De altfel, n leg#tur# cu aceast# problem# s-a
men'ionat frecvent c# ...mediul carpatic, cu acele plaiuri ntinse i acoperite cu p#duri excelente,
cu p#mnt accesibil agriculturii pn# la 1 000 m, a fost excep'ional de favorabil vie'ii omeneti
(Mehedin'i S., 1943, p. 127)
Carpa'ii Sud-Estici,ca regiune principal# a teritoriului Romniei, constituie elementul
coordonator, de referin'# pentru ntregul sistem geografic al p#mntului romnesc (Geogr.
Romniei, III, p.15). Sunt situa'i n centrul '#rii i nchid la interior ntinsa Depresiune a
Transilvaniei, care i formeaz#, mpreun# cu versantele montane nconjur#toare regiunea
geografico-istoric# cu acelai nume. Spre exterior se desf#oar#, simetric i n amfiteatru,
unit#'ile mai joase de relief ale dealurilor, podiurilor i cmpiilor. Astfel, pe rama estic# a
Carpa'ilor Orientali i pe cea sudic# a Carpa'ilor Meridionali, ncepnd de la V. Moldovei i
pn# la V. Motrului, s-au format Subcarpa'ii, n partea de est a '#rii este prezent Podiul
Moldovei, n sud Podiul Getic, iar n vest ntre Carpa'ii Occidentali i Cmpia de Vest, s-a
constituit fia Dealurilor de Vest. n sudul Romniei, n urma retragerii apelor marine, la
sfritul Pliocenului i nceputul Cuaternarului, a ap#rut Cmpia Romn#, iar n vestul '#rii, n
aceleai condi'ii de genez#, s-a constituit Cmpia de Vest. n sud-estul '#rii, cu o latur# spre
Marea Neagr#, n condi'ii de genez# mai aparte, s-a format Podiul Dobrogei.
Avnd o lungime de peste 910 km, ntre V. Tisei, V. Dun#rii i V. Someului, o l#'ime
maxim# de 140 km (ntre Mini i Alba-Iulia) i minim# de 40 km (n Mun'ii F#g#ra, unde i
sunt situate altitudinile cele mai ridicate), Carpa'ii Romniei nchid n limitele lor o suprafa'# de
66 303 kmp (27,8% din suprafa'a '#rii). Sunt diviza'i n trei ramuri principale, fiecare avnd
particularit#'i geografice specifice, iar orientarea lor este n strns# leg#tur# cu direc'iile de
cutare. Ramura estic#, situat# ntre V. Tisei V. Sucevei (n nord) i V. Prahovei (n sud),
formeaz# Carpa'ii Orientali, cu o altitudine medie de 950 m, care au cea mai mare extindere
(peste 50% din spa'iul carpatic romnesc), n cea sudic# se nscriu Carpa'ii Meridionali (21%
din suprafa'# i 1 136 alt. medie), care merg pn# la Culoarul Timi-Cerna, iar n vest sunt
prezen'i Carpa'ii Occidentali (numai 654 m alt. Medie i 24% din suprafa'#), care ncep la
Defileul Dun#rii i merg pn# aproape de Some.
Prin altitudine i pozi'ie geografic#, Carpa'ii constituie principalul rezervor de ap#,
re'eaua hidrografic# ndreptndu-se spre Dun#re, Tisa i Prut, iar complexitatea geologic# a
condus la formarea unor importante resurse de minereuri neferoase i feroase, c#rbuni
superiori, materiale de construc'ii diverse etc., cu consecin'e evidente n dezvoltarea industrial#
proprie sau a regiunilor din vecin#tate.
Aspectul actual al Carpa'ilor, ntinderea i structura geologic# constituie o consecin'# a
unei ndelungate evolu'ii. Astfel n orogenezele baikalian# i hercinic# s-au format isturile
cristaline i masivele intrusive granitice. A urmat orogeneza alpin#, nceput# cu fazele austriac#
(Ap'ian) laramic# (sfritul Senonianului), care au contribuit la conturarea Carpa'ilor,
nceperea scufund#rii bazinelor Transilvan i Panonic i ridicarea, cutarea i alipirea la
forma'iunile cristalino-mezozoice a fliului cretacic. Faza savic# (Oligocen superior
Acvitanian) a corespuns cu n#l'area general# a Carpa'ilor i cu ad#ugarea, prin ridicare i
cutare, a fliului paleogen pe rama estic# a Carpa'ilor Orientali. S-au nregistrat n miocen i
Pliocen, o serie de alte evenimente semnificative: mic#ri epirogenetice n fazele stiric#, atic# i
valah#, cu consecin'e n ridicarea edificiului carpatic; marea transgresiune badenian#, care a
condus la invadarea apelor marine la interiorul i exteriorul Carpa'ilor; erup'iile vulcanice
(Sarma'ian Cuaternar), care au ad#ugat irul mun'ilor vulcanici din vestul Carpa'ilor
Orientali i sud-estul Mun'ilor Apuseni; dup# ce n Paleogen s-a format peneplena (pediplena)
carpatic# (nivele complexului sculptural Bor#scu), n Miocen i Pliocen au fost sculptate nivelele
Ru (es i Gornovi'a. Datorit# n#l'#rilor men'ionate, ultima n faza valah#, cnd Carpa'ii au
c#p#tat dimensiunile actuale, spa'iul montan a fost supus unor procese de eroziune, materialul
rezultat fiind transportat n domeniul marin nvecinat, contribuind la geneza tuturor unit#'ilor de
la interiorul i exteriorul spa'iului montan romnesc.
Relieful spa'iului carpatic este n strns# leg#tur# cu modul de evolu'ie, alc#tuirea
geologic# i ac'iunea factorilor subaerieni. Urmare a acestor determin#ri, n regiunile cu isturi
cristaline i roci granitoide (Carpa'ii Meridionali i Occidentali, n primul rnd, dar i n Mun'ii
Rodnei i Maramureului) s-a format un relief caracteristic: culmi rotunjite i greoaie, suprafe'e
de nivelare, relief glaciar, v#i nguste i puternic adncite, obinuit impuse antecedent etc. Pe de
alt# parte, calcarele mezozoice, cu larg# extindere n Carpa'ii Occidentali, prezente ns# pe
unele areale i n celelalte unit#'i carpatice, au contribuit la geneza unui semnificativ relief
carstic, att exocarstice, ct i endocarstice. De asemenea, fliul cretacic i cel paleogen
(conglomerate, gresii, argile, marne) a condus la dezvoltarea unui relief specific: suprafe'e
structurale, cueste, diferite forme ruiniforme (n forma'iunile mai dure), v#i largi, depresiuni,
alunec#ri de teren (n depozitele mai moi).
Din cele ar#tate, la care pot fi ad#ugate i alte elemente ale mediului geografic, se
desprinde cu claritate c# Romnia este o 'ar# tipic carpatic#, popula'ia fiind legat# de acest
spa'iu nc# din cele mai vechi timpuri, g#sind ad#post sigur n perioadele de restrite, cnd o
serie de popoare au atentat la libertatea autohtonilor geto-daci i apoi romni.
Aproape n totalitate (97,8%), teritoriul Romniei este situat n bazinul inferior al
Dun#rii, acest sector al fluviului fiind cunoscut i sub numele de pontic, valah sau romnesc. Fac
excep'ie de la aceast# situa'ie numai rurile scurte din estul Dobrogei (Teli'a, Tai'a, Slava i
Casimcea), care i duc apele spre Marea Neagr#. Sectorul romnesc are o lungime de 1 075 km,
reprezentnd 37,6% din ct m#soar# Dun#rea de la izvoarele sale din Mun'ii P#durea Neagr# i
pn# la v#rsare n Marea Neagr# (2 860 km). De asemenea, trebuie men'ionat c# Romniei i
revine 45% din lungimea navigabil# a fluviului (aval de Ulm i pn# la v#rsare n Marea
Neagr#), iar pe sectorul Br#ila-v#rsare (175 km) pot circula i vase maritime.
Pe traseul romnesc al Dun#rii, ncepnd de la Bazia, i pn# la M. Neagr#, pot fi
separate mai multe sectoare: Defileul Dun#rii (Bazia-Gura V#ii), Pontic (Dr. Turnu Severin
C#l#rai), al B#l'ilor (C#l#rai Br#ila), Maritim (BR*ILA Ceatalul Izmail) i Delta Dun#rii
(Ceatalul Izmail v#rsare), fiecare cu particularit#'ile sale. Se remarc#, n mod deosebit,
subsectoarele de defileu (144 km), unde n perioada 1964-1971 a fost realizat Sistemul
Hidroenergetic i de Naviga'ie Por'ile de Fier I, n cooperare cu Iugoslavia. Aceast# lucrare,
ntre cele mai importante din Europa, a condus la modific#ri esen'iale n peisajul i
caracteristicile regiunii. Pot fi men'ionate: realizarea unui mare baraj n profilul Por'ilor de
Fier, care a contribuit la ridicarea apelor fluviului cu circa 30 m, formnd de-a lungul defileului,
pn# n apropiere de Belgrad, o important# reten'ie; pe baza volumului de ap# acumulat s-au
construit cele dou# centrale hidroelectrice, fiecare de cte 1 068 MW, n m#sur# s# produc# n
jur de 6 miliarde kWh pentru partea romneasc# i tot atta pentru cea iugoslav#; amenajarea a
dou# ecluze (tot n condi'ie de paritate pentru cei doi parteneri); schimbarea vetrelor unora
dintre aez#rile ce au fost invadate de apele lacului, mai semnificativ# n cazul oraului Orova
(str#mutat n vatra fostului sat Jupalnic); ridicarea drumurilor rutier i feroviar la un nivel
superior (n sectorul Orova Gura V#ii) i realizarea multor lucr#ri de art# (viaducte, tunele)
etc.
Desigur, importan'# deosebit# au i celelalte sectoare ale fluviului, att prin caracterele
fizico-geografice, ct i prin interven'ia factorului antropic, care a contribuit la nregistrarea
unor modific#ri esen'iale de-a lungul fluviului: lucr#ri de mbun#t#'iri funciare n lunc# i b#l'ile
Dun#rii, construirea de poduri rutiere i feroviare pentru leg#turi cu Dobrogea i Bulgaria,
amenajarea Sistemului Hidroenergetic i de Naviga'ie Por'ile de Fier II (hidrocentrale de cte
270 MW pentru Romnia i Iugoslavia, cte o ecluz# pentru fiecare parte), realizarea Canalului
Sulina i a altor lucr#ri n Delta Dun#rii.
Pe lng# nsemn#tatea na'ional# i interna'ional# men'ionat#, Dun#rea este o
important# arter# de naviga'ie european#, fluviul legnd mai multe '#ri: R. F. Germania,
Austria, Slovacia, Ungaria, Croa'ia, Iugoslavia, Bulgaria, Romnia, R. Moldova i Ucraina.
Toate aspectele men'ionate pun n eviden'#, cu prisosin'#, caracterul de 'ar# dun#rean# a
Romniei, care este accentuat i de prezen'a deltei i a gurilor de v#rsare n estul '#rii ale celor
trei bra'e, respectiv Chilia (care poart# 60% din debitul Dun#rii), Sulina (18,8%) i Sfntu
Gheorghe (21,2%), fluviul avnd, la Ceatalul Izmail (nainte de despletire), un debit mediu anual
de 6 473 mc/s.
ntregul teritoriu al Romniei, chiar dac# litoralul romnesc m#soar# numai 244 km,
prin Dun#re i rurile scurte din Dobrogea i dreneaz# apele spre Marea Neagr# (anticul
Pontus Euxinus), din aceasta rezultnd cea de-a treia caracteristic# esen'ial#, respectiv condi'ia
de 'ar# pontic#, spre deosebire de alte state riverane M#rii Negre ce au teritorii apar'in#toare i
altor bazine marine.
Deschiderea Romniei la Marea Neagr# ncepe de la Bra'ul Musura (bra'ul sudic al
deltei secundare Chilia) i 'ine pn# la localitatea Vama Veche, litoralul prezentnd, n raport de
structur# geologic# i morfologie, dou# sectoare aparte. Astfel, la nord de Capul Midia
(constituit din calcare jurasice), pe baza aluviunilor aduse de Dun#re i transportate de curen'ii
marini, s-a format un '#rm jos, nisipos, cu numeroase grinduri i cordoane litorale, care nchid
complexul de limane (Razim, Golovi'a, Smeica, Sinoie). Aproximativ la sud de capul Midia
'#rmul se nal'# sub form# de falez#, care are n baz# calcare i marne calcaroase sarmatice,
acoperite cu depozite loessoide. Acest sector, cu n#l'imi de 5-35 m, aproape rectiliniu, este
ntrerupt numai n locurile de v#rsare ale vechilor v#i pleistocene, nchise n prezent de
perinisipuri ce au condus la formarea limanelor fluviomarine: Agigea, Techirghiol (96-98%
salinitate), Tatlageac, Mangalia.
Litoralul a avut ntotdeauna o nsemn#tate deosebit# n via'a poporului romn. Chiar n
condi'iile n care n aceste locuri au ajuns o serie de alte popoare: grecii (n secolele VII-VI
.Chr., care au nfiin'at cet#'ile-porturi Callatis, Tomis i Histria, intrate mai trziu sub
domina'ia Imperiului roman), genovezii, otomanii etc., litoralul a reprezentat o fereastr#
important# spre 'inuturile legate de Carpa'i i Dun#re.
n prezent, '#rmul romnesc al M. Negre dispune de un nsemnat poten'ial industrial, de
c#i de comunica'ii, balneoclimateric i turistic, cultural, de nv#'#mnt etc., cu implica'ii
deosebite n realizarea leg#turilor economice ale Romniei cu toate statele lumii. Se remarc#
industria de prelucrare a petrolului i petrochimia, construc'iile de nave, acid sulfuric i
ngr##mintele fosfatice, industria textil# i alimentar# etc. Platforma continental# a M#rii
Negre apar'in#toare Romniei (244 x 22 km), cu o suprafa'# de aproximativ 5 368 km, a intrat n
circuitul de exploatare a petrolului i gazelor naturale, aceasta contribuind cu circa 10% la
produc'ia de petrol al '#rii.
Func'ia de transport al litoralului, semnificativ# pentru Romnia, sub toate aspectele,
este realizat# prin porturile Sulina, Midia-N#vodari, Constan'a i Mangalia. Portul Constan'a
(oraul, cu o popula'ie de aproape 350 000 loc., ocup# locul al doilea n Romnia dup#
Bucureti), n privin'a traficului de m#rfuri, ocup# primul loc ntre porturile de la Marea Neagr#
i se nscrie ntre primele 15 din lume.
Aezarea pe continent i existen'a cercului carpatic n partea central# a Romniei
determin# influen'e geografice central-europene, est-europene, pontice i sudice, din acestea
rezultnd diferen'ieri importante, att latitudinale i longitudinale, ct i n altitudine, ale
componentelor geografice: climatice i hidrografice, vegeta'ie i soluri, faunistice, valorificare
spa'ial# etc. Astfel, din vest p#trund mase de aer oceanice, mai umede i moderate, iar din est vin
cele continentale, mai uscate, aceast# situa'ie hot#rnd caracterul general al climei '#rii:
temperat continental#, de tranzi'ie. n nord se resimt influen'ele baltice, iar n sud cele
submediterane.
Concentricitatea orografic#, prin prezen'a Carpa'ilor n partea central# i a Podiului
Transilvaniei n interiorul acestora, la care sunt sudate celelalte unit#'i de relief ntr-un mod
armonios: Subcarpa'ii, Podiul Moldovei, Podiul Getic, Cmpia Romn#, Dealurile de Vest i
Cmpia de Vest, iar n sud-est Podiul Dobrogei, hot#r#te dispunerea altitudinal# a ntregului
complex de elemente ale mediului geografic. Reflectarea cea mai fidel# apare n etajarea
vegeta'iei: stepa i silvostepa n regiunile cele mai joase, p#durile de stejar i alte foioase n
dealuri, fagul i coniferele n spa'iul montan, care n p#r'ile mai nalte, obinuit la peste 1 600 m
n nord i peste 1 800 m n sud, se ncheie cu vegeta'ia arbutilor i subarbutilor, urmate de
pajitile alpine.
Acelorai legit#'i este supus i nveliul de soluri al Romniei. Astfel, n raport de
influen'ele men'ionate, solurile '#rii noastre se nscriu n condi'ia de tranzi'ie ntre solurile
cenuii ale Europei r#s#ritene, brunele specifice Europei centrale i brun rocatele caracteristice
Europei sud-vestice (Geogr. Romniei, I, p.26). Altitudinal, regiunilor joase le sunt specifice
molisolurile (b#lane, cernoziomuri i cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale etc.), n
cele de dealuri s-au format argiluvisolurile, urmate de mai sus de cambisoluri, spodosoluri i
umbrisoluri.
Unitatea din toate timpurile a p#mntului romnesc este demonstrat# pe deplin nu numai
de elementele mediului fizico-geografic, ci i de popula'ie i activit#'ile acesteia, care au evoluat
i s-au dezvoltat n condi'ie de continuitate n spa'iul carpato-danubiano-pontic.
n condi'iile cunoscute de recensare, popula'ia Romniei a fost de aproximativ 7 mil. loc.
n anul 1850, de 11 mil. n 1900, apoi a dep#it 15 mil. spre sfritul deceniului al patrulea din
secolul nostru i 20 mil. loc. n iulie 1969, iar n 1993 a ajuns la 22,75 mil., dup# ce n 1990
fusese de 23,2 mil. Popula'ia este prezent# peste tot, fa'# de densitatea medie de 95,5 loc/kmp,
valoarea cea mai ridicat# se nregistreaz# n jude'ul Prahova (185,4 loc/kmp), iar cea mai
redus# n Tulcea (31,9 loc/kmp), condi'ionat# de ntinsele terenuri ocupate de ap# din Delta
Dun#rii. Popula'ia urban# (54,5%) tr#iete n 260 orae, repartizate de la nivelul M#rii Negre
(Constan'a, Mangalia, N#vodari, Eforie, etc.) pn# la peste 1 000 m (Predeal) i n aproximativ
13 000 localit#'i rurale (45,5%), care urc# pn# la circa 1 400 m ( n Mun'ii Apuseni). Romnia
are un ora cu este 2 mil. locuitori (Bucureti), apte cu peste 300 mii loc.(Constan'a, Iai,
Timioara, Gala'i, Braov, Cluj-Napoca i Craiova), apoi patru cu 200-300 mii loc i 13 cu 100-
200 mii loc, repartizate relativ uniform n toate provinciile geografico-istorice ale '#rii.
Caracteristica de unitate a teritoriului Romniei este foarte clar exprimat# prin
structurile na'ional# i confesional#. Astfel, pe baza recens#mntului din 7 ianuarie 1992,
romnii au reprezentat aproape 90% din popula'ia total# a '#rii (22,8 mil), maghiarii s-au
nscris cu 7,1%, romii ('iganii) cu 1,8%, germanii cu 0,5%, iar celelalte na'ionalit#'i de'ineau
1,1%. n privin'a structurii confesionale, aproape 87% (19,8 mil loc.) erau ortodoci, urma'i la
mere distan'# de romano-catolici (5,1%), reforma'i (3,5%), greco-catolici (1%) i penticostali
(1%), celelalte religii nscriindu-se doar cu 2,6%.
Corespunz#tor cu resursele de materii prime, industria de fabric# s-a dezvoltat nc# din a
doua jum#tate a secolului XIX-lea, cu accentuare n secolul nostru, n primul rnd pe seama
produselor provenite din agricultur# (industria alimentar# i uoar#), a celor ale subsolului
(extrac'ia i prelucrarea petrolului i a gazelor naturale, a minereurilor feroase i neferoase, a
s#rii, etc., a resurselor forestiere (produse semifinite i finite din lemn , celuloz# i hrtie) etc.
Re'eaua c#ilor de comunica'ie s-a nscris nc# din cele mai vechi timpuri n necesit#'ile
de circula'ie a popula'iei, ea constituindu-se, n ansamblu, la limita dintre marile unit#'i
geografice, apoi de-a lungul principalelor v#i, precum i prin pasurile de vale i de n#l'ime ce
traverseaz# Carpa'ii. Sunt cunoscute vechile drumuri din perioada daco-roman# i din evul
mediu, dup# care acestea se consolideaz# i se modernizeaz#, astfel c# n anul 1993 s-a ajuns la
o lungime total# a acestora de 72 816 km, din care 23,5% sunt modernizate i 28% au
mbr#c#min'i uoare rutiere. A doua jum#tate a secolului trecut corespunde cu nceperea
ac'iunii de construire a c#ilor ferate, ntre primele fiind: Oravi'a-Bazia (1854), Constan'a-
Cernavod# (1860), Bucureti-Giurgiu (1869) etc. (i n acest domeniu s-a ac'ionat ntr-un ritm
alert, astfel nct n primele dou#-trei decenii ale secolului nostru re'eaua de baz# era deja
realizat#. n prezent (1993), lungimea c#ilor ferate ale Romniei este de 11 380 km (95,7% cu
ecartament normal, 3,8% linie ngust# i 0,5 alt ecartament). Din cele normale, 69,6% sunt cu o
cale i 26,1% cu dou# c#i, iar gradul de electrificare este de 33%.
n ansamblu, att re'eaua rutier#, ct i cea feroviar#, unitare n mod evident pe
teritoriul Romniei, prezint# anumite caracteristici care accentueaz# acest aspect. Se remarc#,
n primul rnd, inelaritatea, determinat# aproape n totalitate de forma spa'iului Carpatic.
Astfel, n exteriorul Carpa'ilor s-a constituit inelul feroviar extern, care ncepe de la Vicani
(grani'a cu Ucraina) i parcurge ntregul culoar a Siretului (linia Siretului), dup# care se
continu# aproximativ pe limita dintre Cmpia Romn# (n sud), Subcarpa'ii Curburii i Podiul
Getic (n nord), definit# ca linie a Cmpiei Romne: P#trunde, apoi, n Culoarul Cerna-Timi i
ajunge n zona de cmpie pe care o str#bate de la sud la nord pn# la Halmeu (iar#i grani'a cu
Ucraina), ultimul sector nscriindu-se n ceea ce se numete linia feroviar# a Cmpiei de Vest.
La interiorul Carpa'ilor, n general la limita acestora cu Depresiunea Transilvaniei, este prezent
inelul pericarpatic intern, care str#bate fie depresiunile i dealurile submontane (prin centrele
F#g#ra, Sibiu, Sebe, Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Dej, Beclean, Deda), fie unele depresiuni
intramontane (pe la Topli'a, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Sfntu-Gheorghe, Braov, de unde
trece peste Mun'ii Perani n Depresiunea F#g#ra).
Foarte semnificativ# este cea de a doua caracteristic#, respectiv leg#tura dintre inelul
intern i cel extern, care se realizeaz#, peste Carpa'i, printr-o serie de pasuri de culme sau de
vale pe traseele: Beclean Ilva Mic# Vatra Dornei Suceava (pasurile Gr#dini'a i
Mestec#ni), Ciceu Adjud (Ghime), Braov Ploieti (Predeal), Sibiu Piatra Olt (Turnu
Rou i Cozia), Simeria Petroani Filiai (Merior i Lainici), Vin'u de Jos Deva Arad
(Br#nica), Cluj-Napoca Oradea (Ciucea). Dej Baia Mare Satu Mare (Surduc). Pozi'ia
capitalei n Cmpia Romn# a determinat caracteristica de radialitate, cele opt magistrale
ndreptndu-se n toate direc'iile, avnd ca puncte principale oraele: Timioara (magistrala 1),
Arad (2), Oradea (3), Satu-Mare (4), Suceava (5), Iai (6), Gala'i (7) i Constan'a (8). Din cele
dou# inele se desprind o serie de linii ferate care p#trund n regiunea de dealuri i n cea
montan#, sau merg spre grani'a, realiznd leg#turi cu '#rile vecine.
Re'eaua rutier# prezint#, n ansamblu, caracteristici asem#n#toare cu cea feroviar#, n
multe situa'ii fiind evident paralelism ntre ele. Trebuie f#cut#, ns# men'iunea c# re'eaua rutier#
devine complementar# pentru locurile n care lipsesc c#ile ferate. n acest context, se remarc#, n
primul rnd mul'imea drumurilor ce str#bat Carpa'ii i realizeaz# leg#turi lesnicioase ntre
Transilvania i celelalte provincii geografico-istorice, ele contribuind la o circula'ie intens# a
popula'iei autohtone n ambele sensuri i n toate timpurile.
Pe teritoriul actual al Romniei, n suprafa'# de 238 391 kmp, pot fi eviden'iate apte
provincii geografico-istorice, diferen'iate ca pozi'ie i caracteristici geografice i cu o evolu'ie
social-istoric# complex#, determinat# att de cauze interne, care au favorizat unitatea spa'iului
romnesc, ct i externe, acestea din urm# conducnd la o serie de situa'ii n care provinciile au
trebuit s# evolueze n condi'ii de st#pnire ale unor puteri str#ine din vecin#tatea mai apropiat#
sau mai ndep#rtat#.
Parte de est a Romniei, care cuprinde Podiul Moldovei, Subcarpa'ii Moldovei i tot
versantul estic al Carpa'ilor Orientali, fiecare dintre acestea cu caracteristici geografice proprii,
dar unitare n ceea ce privete locuirea (98,5% popula'ie romneasc#), este cunoscut#
dintotdeauna sub numele de Moldova. Aceast# provincie geografico-istoric#, care de'ine 19,4%
din suprafa'a '#rii i 21% din popula'ie (103,6 loc/kmp) este organizat# n opt jude'e: Suceava i
Botoani, Neam' i Iai, Bac#u i Vaslui, Vrancea i Gala'i.
n sudul '#rii sunt situate provinciile Muntenia i Oltenia, cu teritorii n Lunca Dun#rii i
Cmpia Romn#, n Podiul Getic i pe versantele sudice ale Carpa'ilor Curburii i a Carpa'ilor
Meridionali. Prima dintre acestea, Muntenia,unde este situat# i capitala Romniei oraul
Bucureti este a doua ca suprafa'# (19,8% din cea a '#rii) i prima ca popula'ie (29,9% din 22
810 035 locuitori, n 7 ianuarie, 1992). Administrativ teritorial, este organizat# n nou# jude'e:
Arge i Teleorman, Dmbovi'a i Giurgiu, Prahova, Ialomi'a i C#l#rai, Buz#u i Br#ila, la
care se adaug# Municipiul Bucureti ce cuprinde i Sectorul Agricol Ilfov. Muntenia se continu#
spre vest cu provincia Oltenia, care de'ine 12,2% din suprafa'a Romniei i 10,8% din popula'ie,
fiind organizat# n cinci jude'e: Mehedin'i, Gorj i Dolj, Vlcea i Olt. Aceste dou# provincii
geografico-istorice au format de timpuriu ceea ce este cunoscut sub numele de ,ara
Romneasc#.
Sud-estul Romniei, cu 6,5% din suprafa'# i 4,5% din popula'ie formeaz# Dobrogea,
constituit# din dou# unit#'i geografice aparte, respectiv Podiul Dobrogei i Delta Dun#rii,
prima cuprinznd, prin Podiul Casimcei i Mun'ii M#cinului, arealele cele mai vechi de pe
teritoriul '#rii (Proterozoic, Carbonifer i Permian), iar a doua apar'ine celor mai noi p#mnturi
(Cuaternar). Aceast# provincie, cu deschidere de 244 km la Marea Neagr#, este organizat# n
dou# jude'e, respectiv Constan'a i Tulcea.
Centrul Romniei, unde s-a i format primul regat al popula'iei geto-dace, formeaz#
provincia geografico-istoric# Transilvania, una dintre cele mai importante de pe cuprinsul '#rii,
de'innd 23,9% din suprafa'# i 20,1% din popula'ie. nglobeaz#, n arealul s#u, ntinsa
depresiune a Transilvaniei i spa'iul montan ce o nconjoar#, respectiv Carpa'ii Orientali, n est,
Carpa'ii Meridionali, n sud i Mun'ii Apuseni, n vest. n ordine, de la nord spre sud, cuprinde
jude'ele: S#laj, Cluj, Alba i Hunedoare, Bistri'a-N#s#ud, Mure i Sibiu, Harghita, Covasna i
Braov.
n nord vestul '#rii este prezent# provincia Banat, constituit# din trei jude'e: Timi, Arad
i Cara-Severin, care se nscrie cu 10,5% din suprafa'a Romniei i 6,8% din popula'ie. Este
suprapus# peste Cmpia Banatului i Mun'ii Banatului, la care se adaug# partea sud-vestic# a
Mun'ilor Apuseni i cea vestic# a Mun'ilor Poiana Rusc#, precum i cap#tul vestic al Carpa'ilor
Meridionali.
Compartimentul nord-vestic al Romniei formeaz# provincia Criana-Maramure, care
cuprinde centrul i nordul Cmpiei de Vest, dealurile Oradiei i Crasnei, un areal ntins din
vestul Mun'ilor Apuseni i din grupa nordic# a Carpa'ilor Orientali. Aceast# provincie, cu 7,7%
din teritoriul '#rii i 6,9% din popula'ie cuprinde jude'ele Bihor, Satu-Mare i Maramure.

2. TRANSI LVANI A, BANAT !I CRI !ANA-MARAMURE!

Cele trei provincii geografico-istorice, cuprinse adesea, f#r# o argumentare tiin'ific#
corespunz#toare, sub numele de Transilvania, de'in peste 40% (42,1%) din Teritoriul Romniei
i peste o treime din popula'ie (33,8%). F#r# a intra n detalii, n leg#tur# cu toponimul de
Transilvania, subliniem numai cteva aspecte mai semnificative privind definirea acestor
teritorii romneti. Astfel, numai la spa'iul cuprins n interiorul arcului Carpa'ilor i se potrivete
numele de Transilvania, adic# un loc de peste p#dure pentru cei veni'i din alte p#r'i. De altfel,
ns#i unitatea geografic# ntins# din interiorul arcului carpatic este cunoscut# sub numele de
Depresiunea Transilvaniei, care corespunde foarte bine compartimentului ce a nceput s# se
scufunde la sfritul Neozoicului, ac'iune ce a continuat tot timpul Neozoicului pn# la nceputul
Cuaternarului, reprezentnd prin structur# (cute diapire cu sare i domuri gazeifere) unicat pe
continentul european. Pe de alt# parte, nu se tie cum s-ar putea justifica toponimul men'ionat
pentru ntregul teritoriu de pe fa'a vestic# i nord-vestic# a Romniei, n condi'iile n care, n
ansamblu, nu se pune problema prezen'ei unor locuri de dincolo de p#dure. Mai mult, pentru
compartimentul sudic al fe'ei vestice a Romniei, unit#'ile geografice se numesc Cmpia
Banatului, Dealurile Banatului i Mun'ii Banatului, pentru cel central aceste unit#'i poart#
numele de Cmpia Criurilor, Dealurile Criene, mun'ii Bihorului (popula'ia acestor locuri fiind
cunoscut# sub apelativul de bihoreni), iar n nord-vestul '#rii se ntinde Depresiunea
Maramureului i Mun'ii Maramureului.
Fig.1. Unit#'ile de relief din Transilvania, Banat i Criana-Maramure.
Mai pregnant# apare inadverten'a de cuprindere a provinciilor amintite sub un singur
nume Transilvania atunci cnd se au n vedere locuitorii acestor teritorii. Astfel, popula'ia
din sud-vestul '#rii, n ansamblu din jude'ele Timi, Cara-Severin i Arad, este cunoscut# sub
numele de b#n#'eni, cei de pe Criuri sunt bihoreni sau crieni, iar cei din nord-vestul '#rii sunt
maramureeni, nume care nu pot fi atribuite sub nici o form# locuitorilor de la interiorul
Carpa'ilor.
Pot fi aduse, n leg#tur# cu aceast# problem#, o serie de alte argumente sau cele
men'ionate suport# detalieri corespunz#toare. Dintre toate, subliniem doar faptul c# n
cercetarea geografico-uman# a perioadei interbelice probleme definirii acestor teritorii a fost
corect#, iar n Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920), n articolul 45, Ungaria recunoate unirea
Transilvaniei, Banatului, Crianei i Maramureului cu Romnia.
Teritoriul celor trei provincii, situate n centrul, vestul i nord-vestul Romniei, se
caracterizeaz# printr-o accentuat# complexitate geografic#, determinat# n primul rnd de
pozi'ie, de alc#tuirea geologic# i de evolu'ia orografiei, care, la rndul lor, au creat posibilit#'i
favorabile pentru dezvoltarea vie'ii umane n toate timpurile.

2.1. POZI $I A, ALC%TUI REA GEOLOGI C% !I RELI EFUL

Transilvania, Banatul i Criana-Maramure cuprinde partea central#, vestic# i nord-
vestic# a Romniei, care nglobeaz# unit#'i de relief dintre cele mai semnificative i cu o
alc#tuire geologic# complex#.
Transilvania, care cuprinde cele 10 jude'e men'ionate anterior, este suprapus# n
totalitate peste unitatea geografic# a Depresiunii Transilvaniei, la cere se al#tur# rama
nconjur#toare a Carpa'ilor Orientali, n est, a Carpa'ilor Meridionali, n sud i a celei mai mari
p#r'i din Carpa'ii Occidentali, n vest.
Unitatea central#, respectiv Depresiunea Transilvaniei, are fundamentul constituit din
isturi cristaline, iar cuvertura sedimentar#, cu grosimi de mai multe mii de metri, este format#
din calcare eocene, apoi marne, argile, nisipuri i pietriuri, uneori gresii i conglomerate ce
apar'in Oligocenului i Pliocenului, toate aceste forma'iuni fiind rezultatul depunerilor
sedimentare n Bazinul Transilvan. n forma'iunile men'ionate s-au format importante resurse de
sare (n unele locuri cu grosimea de peste 1 000 m) i gaz metan, la care se adaug# c#rbunele
brun, gipsul, nisipurile caolinoase, tufuri etc.
n urma retragerii apelor, la sfritul Pliocenului i nceputul Cuaternarului, are loc
instalarea re'elei hidrografice care se adncete treptat n forma'iunile sedimentare, aceasta,
mpreun# cu al'i factori denuda'ionali, contribuind la modelarea teritoriului depresiunii. Urmare
a acestui fapt, la contactul depresiunii cu spa'iul montan nconjur#tor s-au format Dealurile i
Depresiunile Submontane: F#g#ra, Sibiu, Alba-Iulia Aiud Turda, Iara S#v#disla C#pu
Huedin, Alma Agrij, L#pu i N#s#ud pe trei dintre laturile Depresiunii Transilvaniei (sud,
vest i nord), n timp ce pe latura estic# situa'ia este mai complex#, att datorit# vecin#t#'ii
mun'ilor vulcanici, ct i a cut#rii unor forma'iuni, astfel nct se admite, aproximativ ntre
Someul Mare i Olt, prezen'a unei unit#'i de tip subcarpatic, respectiv Subcarpa'ii
Transilvaniei.
La interiorul Depresiunilor i Dealurilor Submontane este situat Podiul Transilvaniei,
care marginal este format din zona cutelor diapire, cu sare sau manifest#ri saline la Ocna Dej,
Ungura, S#rata, Praid, Ocna Sibiu, Ocna Mure, Turda, Cojocna etc., iar n centru este
prezent# zona domurilor gazeifere, grupate n arealul de la nord de Mure: Puini, Mociu,
S#rm#el, Zau de Cmpie, Grebeniu de Cmpie, (incai etc., apoi ntre Mure i Trnava Mare:
Bogata, Cetatea de Balt#, Delenii, B#l#ueri, Livezeni, Ernei, Miercurea Nirajului, Sngiorgiu
de P#dure, T#uni, Copa Mic#, Bazna, Nade, Cristuru Secuiesc etc. i ntre Trnava Mare i
Olt: Noul S#sesc, Ilimbav etc.
Podiul Transilvaniei este compartimentat n trei unit#'i majore: Podiul Somean, situat
n nord-vest, limitat de Someul Mic i Someul Mare la est i Jugul Intracarpatic la vest, cu
forma'iuni eocene, oligocene i miocene (inclusiv helve'iene), Cmpia Transilvaniei, ntre
Someul Mare i Mure, unde domin# depozitele sarma'iene (marne, argile, nisipuri) i Podiul
Trnavelor, care se ntinde ntre Mure i Olt, avnd la suprafa'#, pe cea mai mare parte a sa,
depozite sedimentare pliocene.
Obinuit, unit#'ile de culoar din Depresiunea Transilvaniei au altitudini de 300-400 m
(Some, Mure, Olt), de la care zonele de dealuri sporesc n n#l'ime pn# spre 500-600 m,
ajungnd chiar la valori mai ridicate nspre contactul cu spa'iul montan (700-900 m pe latura
dinspre Carpa'ii Orientali).
Spa'iul montan nconjur#tor al Transilvaniei este reprezentat printr-o serie de subunit#'i
ale fe'ei vestice ale Carpa'ilor Orientali, de la nord spre sud ntinzndu-se mun'ii ,ible, Rodnei,
Brg#u, Gurghiu, Harghita, Perani, Giurgeu, Ciuc, Bodoc, Baraolt, Vrancei, Buz#u, etc.,
alc#tuite din isturi cristaline i calcare mezozoice, forma'iuni ale fliului cretacic i paleogen
(conglomerate, gresii, isturi marnoase i argiloase) i din eruptiv neogen (andezite, dacite,
riolite, bazalte). Al#turat culmilor montane, care dep#esc 2 000 m numai n Mun'ii Rodnei (2
303 m n Pietrosu Rodnei, 2 279 m n Vf. Ineu) i Mun'ii C#limani (2 100 m n Pietrosu), n acest
spa'iu apar o serie de unit#'i depresionare, mai importante fiind cele ale Giurgeului ( pe
Mureul superior), Ciucului i Braovului ( pe Oltul superior), acestea contribuind la o
fragmentare mai accentuat# a Carpa'ilor Orientali. De altfel, aceast# caracteristic# a i permis
prezen'a a numeroase pasuri de culme ce au facilitat ntotdeauna leg#turi lesnicioase ntre
Transilvania i Moldova. Se remarc# drumurile rutiere prin pasurile Rodunda, Tihu'a i apoi
Mestec#ni, Borsec i Petru Vod#, Bicaz, Oituz, Buz#u Bratocea, la acestea ad#ugndu-se i cele
care nso'esc c#ile ferate amintite anterior. Rama vestic# a Carpa'ilor Orientali dispune de
ntinse suprafe'e ocupate cu p#duri, de ape minerale carbogazoase, bog#'ie n materiale de
construc'ii (andezite, dacite, bazalte, calcare, gresii, travertin etc.), unele resurse de c#rbune,
minereu de fier i de cupru, caolin).
Sudul Transilvaniei este str#juit de Carpa'ii Meridionali prin masivele F#g#ra, cu
numeroase vrfuri de peste 2 500 m (Moldoveanu 2544 m, Negoiu 2 535m), Lotru, Cndrel i
(ureanu, iar prin intermediul Depresiunilor Ha'egului i Petroanilor se ajunge la mun'ii
Parngului, Vlcanului, Retezatului i ,arcului. Acest spa'iu se caracterizeaz# prin masivitate i
alc#tuire geologic# mai simpl# (isturi cristaline cu intruziuni granitice i calcare mezozoice),
fapt care permite leg#turi ndeosebi prin pasurile de vale (Turnu Rou, pe Olt i Lainici sau
Surduc, pe Jiu, cu osele i c#i ferate), n timp ce prin Culoarul Bran-Ruc#r (P. Giuvala de 1 240
m) a existat un drum rutier nc# din vechime, iar peste Mun'ii Vlcanului, prin pasul omonim, a
fost identificat un vechi drum de trecere a romanilor. Acetia fiind nevoi'i s# evite Defileul Jiului,
care era inaccesibil n vremea respectiv#. Peste Carpa'ii Meridionali, prin pasuri de mare
altitudine (n jur de 2 200 -2 300 m), au fost realizate, n secolul nostru drumurile alpine Sebe
(uga Obria Lotrului Novaci (deceniul patru) i Arpau de Jos - Blea Lac Curtea de
Arge (deceniul opt).
nspre vest, Transilvania este nchis# de c#tre Mun'ii Apuseni, prin intermediul unor
subunit#'i ale acestora: Mataliferi, Trasc#u, Muntele Mare, Gil#u, Vl#deasa i Mese, la care se
adaug# i m#gurile i culmile mai joase: Mg. Mare, Dealul Prisnel i Dealul Mare, Culmea
Preluca i Culmea Breaza. Spa'iile montane i culmile men'ionate, constituite din isturi
cristaline cu intruziuni granitice, calcare mezozoice, erup'ii vulcanice cretacice i neogene,
precum i unele forma'iuni paleogene i neogene (calcare, conglomerate), care dep#esc 1 800
m numai n Muntele Mare (1 826 m), prezint# un grad accentuat de fragmentare, determinat de
mic#rile desf#urate n Badenian, care au condus la compartimentarea n blocuri a ntregului
lan' al Carpa'ilor Occidentali. Urmare a acestei situa'ii, la care s-a ad#ugat i modelarea
ulterioar# a reliefului sub influen'a factorilor subaerieni, Transilvania dispune de largi
posibilit#'i de comunicare cu partea de vest i nord-vest, att prin culoarele de vale: Mure,
Someul Mic Criul Repede, Some, ct i prin pasuri de culme: V#lioara i Buce, Vrtop,
(etref etc. Teritoriul Mun'ilor Apuseni se remarc# prin existen'a unor importante resurse auro-
argintifere i de metale neferoase (patrulaterul aurifer din Mun'ii Metaliferi), care au constituit o
atrac'ie deosebit# pentru cei de pe alte meleaguri. La bog#'iile men'ionate, se adaug# unele
resurse de c#rbune, minereu de fier, nisipuri, precum i valoroase materiale de construc'ii:
granite, andezite, calcare, travertin etc.
Jum#tatea estic# a Mun'ilor Apuseni, care a gravitat ntotdeauna spre Transilvania,
supus# ac'iunii factorilor de modelare, se caracterizeaz# prin prezen'a unor ntinse suprafe'e de
nivelare: F#rca Crliga'i, M#guri M#riel i Fene Deva, ultima cunoscut# i sub numele
de ,ara Mo'ilor, acestea constituind locuri propice pentru statornicirea popula'iei autohtone mai
cu seam# n perioadele n care a fost obligat# s# se retrag# din calea n#v#litorilor. De
asemenea, n arealele cu prezen'# a calcarelor mezozoice s-a format relieful carstic, reprezentat
prin impun#toare chei (Turzii i Tureni, Aiud, Rme', ntregalde, Ampoi'ei), ponoare, platouri
carstice, peteri (Sc#rioara, Pojarul Poli'ei, Huda lui Papar# etc.).
Banatul i Criana-Maramure, care cuprind toat# fa'a vestic# i nord-vestic# a
Romniei, f#cnd grani'# cu Iugoslavia, Ungaria i Ucraina, nglobeaz# ntreaga Cmpie de
Vest i Dealurile Vestice, la care se adaug# spa'ii montane importante. Astfel, pe teritoriul
Banatului sunt cuprini, n totalitate, Mun'ii Banatului (Semenic, cu altitudinea maxim# de 1 447
m n Piatra Goznei, Alm#jului, Locvei, Aninei i Dognecei), un areal restrns din cap#tul vestic
al Carpa'ilor Meridionali, precum i p#r'i nsemnate (obinuit cele vestice) din mun'ii Poiana
Rusc#, Zarand i Codru-Moma. Aproape toat# fa'a vestic# a Mun'ilor Apuseni, care culmineaz#
n Vf. Bihor sau Cucurb#ta (1 849 m), apar'ine Crianei, pe teritoriul c#reia sunt prezen'i Mun'ii
Bihorului, ca unitate central#, apoi mun'ii P#durea Craiului, Plopi ((es), precum i cea mai
mare parte din Codru-Moma. Maramureul montan se identific# cu Mun'ii Maramureului,
jum#tatea nordic# a Mun'ilor Rodnei, precum i lan'ul mun'ilor vulcanici Oa, Guti i ,ible,
toate aceste unit#'i nchiznd Depresiunea Maramure, ntinsa 'ar# voievodal# drenat# de Iza i
Vieu.
Spa'iul montan al acestor provincii geografico-istorice prezint# un relief cu valen'e
caracteristice, eviden'iindu-se suprafe'ele de nivelare mai cu seam# n Mun'ii Bihorului i ai
Banatului, nelipsind ns# nici n celelalte unit#'i montane, apoi relieful glaciar (Mun'ii Rodnei) i
cel vulcanic, iar n arealele cu depozite de calcare mezozoice din mun'ii Aninei i Locvei, Codru-
Moma i P#durea Craiului, dar mai ales din Mun'ii Bihorului s-a format unul dintre cel mai
interesant i dezvoltat relief carstic de pe cuprinsul Romniei. Se remarc# platourile carstice:
C#rbunari (Mun'ii Locvei), Vac#u (Codru Moma), Padi Cet#'ile Ponorului (Bihor), Zece
Hotare (P#durea Craiului) etc. apoi numeroasele peteri: Comarnic (Aninei), Meziad, Chic#u,
Urilor (Mun'ii Bihorului), Vntului, Vadu Criului (P#durea Craiului) .a.
Pe de alt# parte, diferen'ierea genetic# a unit#'ilor montane a condus la o mare varietate
n privin'a resurselor subsolului, eviden'iindu-se:huila (Mun'ii Banatului), c#rbunele brun
(Depresiunea Brad), lignitul (Culoarul Timiului), minereul de fier (Mun'ii Dognecea),
complexul de metale neferoase (pirite cuprifere n Mun'ii banatului, cupru, plumb, zinc i metale
auro-argintifere n mun'ii Oa, Guti, ,ible i Maramure, bauxit# n Mun'ii P#durea Craiului),
precum i unele metale de nnobilare a o'elului (mangan, crom, nichel, vanadiu) sau de ob'inere
a combustibilului nuclear (uraniu n mun'ii Bihorului i Banatului). Se adaug# numeroase
materiale de construc'ii: calcare pentru fabricarea cimentului i a varului, marmur# i calcare
marmoreene, granite, andezite, argil# refractar# etc.
Regiunea de dealuri i cmpie a fe'ei vestice a '#rii este un rezultat al prefacerilor care
au nceput cu Badenianul, cnd a avut loc o puternic# fragmentare i scufundare a acestor
teritorii, astfel nct peste fundamental de tip carpatic (isturi cristaline cu intruziuni granitice i
forma'iuni mezozoice) s-a aezat o nsemnat# cuvertur# sedimentar# (marne, argile, nisipuri,
pietriuri de vrst# badenian#, sarma'ian# i pliocen-cuaternar#). Dup# retragerea apelor
marine (sfritul Pliocenului i nceputul Cuaternarului), re'eaua hidrografic# s-a adncit n
mod treptat, situa'ie care a condus la formarea, att n dealuri, ct i n cmpie, a unor
compartimente nalte (dealurile propriu-zise i cmpiile nalte) i a altora joase (depresiunile i
cmpiile joase), fiecare cu particularit#'i specifice.
Dealurile de Vest se ntind pe ntreaga fa'# vestic# a Carpa'ilor Occidentali, ncepnd de
la poalele Mun'ilor Oa, n nord i pn# la Dun#re, n sud, fiind formate din depozite
sedimentare, precum i din unele m#guri de cristalin sau de alte forma'iuni mai dure r#mase n
urma scufund#rii badeniene sau a unor manifest#ri vulcanice din aceeai perioad#: Culmea
Codrului, m#gurile Coeiului i (imleului (n cuprinsul Dealurilor Zarandului, din nordul i
sudul Podiului Lipovei, din Dealurile Buziaului etc.
Ca unit#'i joase ale Dealurilor de Vest, sculptate de c#tre re'eaua hidrografic# n
formare, pe m#sura retragerii apelor marine spre vest, se remarc# multitudinea depresiunilor de
pe rama vestic# a Mun'ilor Apuseni aa numitele depresiuni golfuri sau chiar din interiorul
acestora. Astfel, de la nord spre sud, sunt prezente depresiunile Oa (pe Valea Turului), baia
Mare (S#sar i L#pu), Zal#u (Zal#u), (imleu (Crasna i Barc#u), Oradea-Bratca (Criul
Repede), Tinca-Beiu (Criul Negru), Zarand, Gurahon' i Brad (Criul Alb), Oravi'a (Cara),
Alm#jui (Nera) etc. i culoarele Mureului, Bega, Timi-Cerna etc. Ca o particularitate a unora
dintre aceste unit#'i, urmare a prelungirii forma'iunilor mai dure carpatice (isturi cristaline sau
chiar eruptiv neogen sedimentar) i a intersect#rii lor de c#tre rurile principale, golfurilor
le sunt specifice dou# compartimente, respective cele externe, nspre cmpie i cele interne, la
contactul cu spa'iul montan.
Aa, spre exemplu, Depresiunea (imleu, drenat# de Crasna i Barc#u, este nchis# spre
aval de Defileul Cihei (s#pat n cristalinul din Mg. (imleu de c#tre V. Crasnei) i Defileul Marca
(s#pat de c#tre V. Barc#ului ntr-o prelungire a M-lor Plopiului). Mai n aval de defileurile
men'ionate s-au format compartimentele externe: Golful Barc#ului, pe rul omonim i Golful
Supurului, pe Crasna. Pe Criul Repede, compartimentul intern corespunde cu depresiunea
Bratca-(uncuiu, n amonte de Defileul Vadului Criului, iar cel extern cu Depresiunea Oradea-
Borod. n aceeai condi'ie se prezint# situa'ia pe Criul Negru, unde Depresiunea Beiu, situat#
n amonte de Defileul Borz-(oimi, s#pat n forma'iunile permo-triasice ale Mg. F#r#ului
(prelungire din Mun'ii Codru Moma), formeaz# unitatea intern#, iar n aval, ca unitate extern#,
este prezent# Depresiunea Tinca-Holod mai larg# i pe alocuri nml#tinit#). De asemenea, pe
Criul Alb, nspre Cmpie este prezent# Depresiunea Zarandului, iar n amonte Depresiunea
Gurahon', separate de Defileul Joia Mare, acestea fiind urmate de Depresiunile H#lmagiu i
Brad.
n cadrul unit#'ilor nalte, obinuit de tip piemontan, se eviden'iaz#, ca unit#'i
importante, dealurile de la poalele mun'ilor Oa i Guti, apoi ale Crasnei (ntre Some i
Barc#u), Oradiei (Barc#u i Criul Repede), T#adului (Criul Repede i Criul Negru),
Codrului (Criul Negru i Criul Alb), Lipovei (Mure i Bega), Poiana Rusc# (Bega i Timi),
Buziaului (Timi i Brzava), Tirolului (Brzava i Cara) etc.,obinuit alipite spa'iului montan
din est, n timp ce spre cmpie trecerea este cnd mai tranant#, cnd mai pe neobservate.
Dealurile de vest, prin genez# i alc#tuire geologic#, au favorizat prezen'a unor resurse
importante ale subsolului: lignit n bazinele Crasna, Barc#u i Timi (Sinersig i Cireu), petrol
(Golful Barc#ului), ape termale (Depresiunea (imleu i la limita dealurilor cu cmpia), izvoarele
minerale (Tinca, Lipova, Buzia) i unele materiale de construc'ie ( andezite pe Criul Alb,
bazalt n sudul Dealurilor Lipovei, calcare marmoreene n nordul Dealurilor Lipovei)etc.
S-a insistat n mai mare m#sur# asupra depresiunilor, att a celor din zona de dealuri,
ct i din spa'iul montan, deoarece acestea au constituit dintotdeauna locurile cele mai potrivite
pentru ad#postul popula'iei autohtone romneti, chiar dac# elementele poten'ialului geografic
nu sunt dintre cele mai favorabile. Aproape toate depresiunile sunt cunoscute i ast#zi sub
numele de '#ri: Maramureului, Oaului, Chioarului, Codrului, Beiuului, Zarandului, Alm#jului
etc.
Cmpia de vest, ca i Dealurile de Vest, acoper# ntreaga parte vestic# a Romniei, n
nord ajungnd pn# la Dealurile Oaului, n est fiind strns legat# de unitatea piemontan#
vecin#, iar n sud i vest mergnd pn# la grani'a cu Iugoslavia i Ungaria. Peste fundamental
carpatic, scufundat n Badenian, s-au aezat argile, marne, pietriuri i nisipuri, urmate de
materiale aluvio-proluviale Pleistocene sub forma unor ntinse conuri de dejec'ie, precum i
loessuri, depozite loessoide, nisipuri, aluviuni actuale i subactuale. Pe m#sura retragerii apelor
lacului Panonic, la sfritul Pliocenului i nceputul Cuaternarului, re'eaua hidrografic# s-a
adncit n mod treptat, conducnd la individualizarea a dou# trepte principale de relief: Cmpia
nalt#, nspre dealuri, ca unitate Pleistocen#, obinuit peste 100 m altitudine, cu caracter
piemontan i Cmpia joas#, n general sub 100 m, puternic nml#tinit# n trecut datorit#
rev#rs#rilor frecvente ale rurilor principale ca au o pant# foarte redus#. Compartimentul jos al
cmpiei, apar'innd Halocenului, este n plin proces de genez# i n perioada actual#.
n partea de jos a cmpiei, datorit# neajunsului men'ionat, nc# din secolul al XIX-lea i
cu continuare n tot secolul al XX-lea, au fost efectuate nsemnate lucr#ri de ndiguiri i desec#ri,
remarcndu-se canalele:Bega, de la Coteiu prin Timioara pn# la grani'a cu Iugoslavia;
Morilor, pe stnga Criului Alb, n lungime de aproape 100 km, ncepnd de la Buteni (aval de
Sebi), i pn# la V#rand; Cermeiului, ntre Teuz i Criul Negru; Criurilor (Colector), ntre
Criul Repede (T#rian) i Criul Negru (Ghiorac), situat la limita dintre partea joas# i cea
nalt# a cmpiei, cu scopul principal de a colecta apa adus# de v#ile ce coboar# din zona de
dealuri; Eriului, pe traseul S#lacea Diosig frontier#; Homoroadelor, de la Ardud la Satu-
Mare .a. De-a lungul unora dintre canalele amintite, n arealele nml#tinite, s-au realizat, mai
ales dup# anul 1950, importante heleteie pentru piscicultur#: Cefa, Inand, Homorog (Can.
Criurilor), Bocsig, Ineu, Seleu (Can. Morilor) etc.
ndiguirea rurilor principale n sectorul de jos al cmpiei a condus la supran#l'area
albiei acestora, cu consecin'e n ridicarea nivelului pnzei apei freatice i a nceperii unui
proces de s#r#turare a solurilor, astfel nct acest fenomen este extins pe o suprafa'# de
aproximativ 165 000 ha, gradul de salinizare ajungnd, n unele areale, pn# la valoarea
maxim# (cheliturile de la Socodor).
Cmpia de Vest, prin caracteristicile sale geografice, poate fi divizat# n trei
compartimente, fiecare dintre acestea cu p#r'i nalte i joase. Astfel, n nord este prezent#
Cmpia Someului, unde se remarc# subunit#'ile Tur i Ardud (nalte) i Cmpia joas# a
Someului i Cmpia Ecedea (joase), n centru s-a format Cmpia Criurilor, cu cmpiile
Careiului (constituit# din nisipuri), Miersigului i Cermeiului (nalte), apoi cmpiile Ierului (un
culoar de-a lungul v#ii omonime, desecat# numai n ultimele decenii prin s#parea Canalului
Ierului) i Salontei (joase), iar n sud se ntinde Cmpia Banatului, n care p#r'ile nalte sunt
reprezentate prin cmpiile Aradului, Ving#i, Lugojului i G#taiei, iar partea joas# prin Cmpia
Timiului.
Condi'iile de genez# ale cmpiei au condus la formarea unor z#c#minte ale subsolului,
ntre acestea eviden'iindu-se cele de petrol i gaze naturale din compartimentul central (Carei,
Curtuieni, Abr#mu', Salonta) i sudic (Turnu, Dudetii Vechi, Varia, Or'ioara, Satchinez etc.)
i apele geotermale, cu temperaturi de 60-80&, uneori chiar peste 100& C (sub presiune), care
sunt prezente n cmpie i la contactul acestuia cu dealurile ncepnd de la Satu mare i pn# la
Timioara.

2.2. ASPECTE CLI MATI CE SI HI DROGRAFICE

Teritoriul celor trei provincii prezint# aceeai complexitate i n privin'a elementelor
majore ale climei i hidrografiei, aceast# situa'ie fiind determinat# de pozi'ia latitudinal# i
longitudinal#, de altitudine i de prezen'a unor arii depresionare nchise, mai ales pe latura
vestic# a Carpa'ilor Orientali.
Urmare a circula'iei maselor de aer, n general de la vest la est, climatul este temperat
continental moderat, cu influen'e oceanice n cea mai mare parte a teritoriului analizat i
influen'e mediteraneene n partea sudic# a Banatului (n toate treptele de relief), acestea fiind
evidente n regimul temperaturilor i al precipita'iilor.
Avnd n vedere faptul c# cele trei provincii geografico-istorice cuprind teritorii cu
altitudini de 80-90 m (n Cmpia de Vest) i pn# la peste 2500 m (n Carpa'ii Meridionali),
temperatura medie anual# (calculat# pentru perioada anilor 1901-1990) se nscrie la valori ce
dep#esc 10C n cea mai mare parte a Cmpiei de Vest, izoterma de 10C urm#rind, n
ansamblu, limita dintre cmpie i dealuri, cu unele p#trunderi spre est, n depresiunile Oradea
Borod, Beiu, Z#rand, n culoarele Mureului i Timiului. Pentru exemplificare notam faptul ca
la Timioara aceasta valoare este de 10,7C, la Oradea de 10,3C, iar la Satu-Mare de 9,7C,
fiind evident# i pozi'ia latitudinal# a unit#'ilor urm#rite. n sudul Banatului, pe un areal mai
restrns, temperatura medie anual# dep#ete chiar 11C.
Pe m#sura deplas#rii spre est , respectiv spre Transilvania i Maramure i a sporirii
altitudinilor, n regiunile de dealuri i cele montane, media temperaturilor anuale se reduce
treptat, astfel nct, n ansamblu, dealurile nregistreaz# valori ce scad de la 10 C pn# la 7C
(8,5C la Cluj Napoca, 9,9C la Deva, 8,7C la Trgu Mure i Sibiu) , iar n spa'iul montan
acestea se reduc n continuare pn# spre 0 C la altitudinea de aproximativ 2000 m, dup# care
devin negative (n jur de 2,5C n arealele ce dep#esc 2400 m).
Circula'ia de tip foehnal din estul mun'ilor Apuseni i p#trunderea unor mase de aer mai
calde prin Culoarul Mureului favorizeaz# prezen'a unor temperaturi medii anuale mai ridicate
n culoarul Alba Iulia-Aiud-Turda, unde izoterma de 9C p#trunde i de-a lungul v#ilor ce
coboar# din podi, respectiv pe Mure (pn# spre Ludu), Trnava Mic# (Trn#veni), Trnava
Mare (Copa Mic#) i Apold (amonte de Sebe). Urmare acestui fapt, culoarul men'ionat i
teritoriile din vecin#tate dispun de condi'ii optime de cultivare a viticulturii (cunoscutele
podgorii Alba Iulia Aiud-Turda i Trnavelor). n contrast cu aceast# situa'ie, n depresiunile
intramontane din Carpa'ii Orientali (Giurgeu, Ciuc, Braov), datorit# inversiunilor de
temperatur# i chiar a p#trunderii unor mase de aer rece dinspre est, prin pasurile de n#l'ime,
temperaturile medii anuale sunt mult mai reduse. De altfel, n aceste regiuni se i nregistreaz#
minimele absolute de pe teritoriul Romniei (-38,5C la Bod, n depresiunea Braov, n 25
ianuarie 1942 ), fa'# de valorile sim'itor mai atenuate n alte locuri din cele trei provincii (-
31,8C la Sibiu, -34,2C la Cluj-Napoca sau 30,4C la Satu Mare i 29,2C la Oradea).
Cantitatea de precipita'ii, n raport cu aceeai factori men'iona'i, nregistreaz# , pe
cuprinsul celor trei provincii, un ecart destul de larg, respectiv de valori de la valori de sub
Trnava pn# la peste 1400 mm/an. Astfel, n Cmpia de Vest, izohieta de 600 mm/an urm#rete
o linie care ncepe aproximativ de la ieirea Criului Repede de pe teritoriul Romniei i se
continu# pe la est de Salonta, Chiineu-Cri i Arad i foarte pu'in la vest de Timioara (609,4
mm/an), dar la est de Deta. Un asemenea areal , condi'ionat# de circula'ia de tip foehnic, n care
precipita'iile se apropie de 600 mm/an, se nregistreaz# i n partea vestic# a Transilvaniei,
respectiv n culoarul Alba Iulia Aiud Turda i pe v#ile ce p#trund spre est (Mure, Trnava
Mic#, Trnava Mare i Apold ). De asemenea n p#r'ile centrale ale depresiunii intramontane
(Giurgeu, Ciuc i Braov), datorit# umbrei de precipita'ii, valorile acestui element coboar#
pu'in sub 600 mm/an.
n partea cea mai nsemnat# a Cmpiei de Vest (Oradea 610,5 mm, Satu Mare 625,3
mm/an), apoi n zonele de dealuri cu altitudine mic# i medie , cantitatea de precipita'ii se
nscrie ntre 600-700 mm/an, iar n dealurile nalte se ajunge pn# spre 800 mm/an sau chiar
peste aceast# valoare.
Re'eaua hidrografic# din cele trei provincii este tributar#, direct, fie Tisei, fie Dun#rii.
Astfel, spre Tisa se ndreapt# cele dou# ruri principale din Depresiunea Maramure, respectiv
Iza i Vieul, apoi Turul, Someul i Crasna, toate acestea adunnd apele din partea de nord-vest
a Romniei. Cel mai important dintre ele este Someul, cu o lungime total# de 376 km i un debit
la Satu Mare de 125 mc/s, constituit din Someul Mic i Someul Mare, rul strngndu-i apele
din partea nordica a Transilvaniei i de pe un areal important al Maramureului. n totalitate,
Criana este drenat# de cele trei Criuri (Repede, Negru i Alb), la care se adaug# , n nord,
Barc#ul i Ierul.
Cel mai important ru al teritoriului analizat este Mureul, cu o lungime pa teritoriul
Romniei de 761 km (al doilea dup# Dun#re) i un debit mediu anual, la Arad , de 185 mc/s (al
treilea dup# Dun#re i Siret). i culege apele din unit#'i variate de relief, din toate spa'iile
Carpatice (Orientali, Meridionali i Occidentali), apoi din Depresiunea Transilvaniei, Dealurile
de Vest i Cmpia de Vest, afluen'ii mai importan'i ai Mureului fiind Trnavele (Mic# i Mare),
Sebeul i Streiul, pe stnga, Arieul i Ampoiul, pe dreapta. Cu Bega, care izvor#te din Mun'ii
Poiana Rusc#, canalizat# pe circa 90 km ntre Chiz#t#u i grani'a cu Iugoslavia, se ncheie seria
rurilor ce ajung n Dun#re prin intermediul Tisei.
O parte nsemnat# din teritoriul Banatului este drenat# de Timi, Cara, Nera i Cerna,
care sunt afluen'i direc'i ai Dun#rii, iar sudul i estul Transilvaniei apar'ine, n bun# m#sur# ,
bazinelor superioare ale Jiului i Oltului, care pot fi considerate ca ruri ale unor depresiuni
bine conturate: Petroani (Jiu), Ciuc, Braov i F#g#ra (pe Olt).
Rurile men'ionate au fost supuse ,n ultimele decenii, unor puternice transform#ri prin
amenaj#rile hidroenergetice realizate. Astfel, pe Someul Cald (mpreun# cu Someul Rece
formeaz# Someul Mic) i apoi pe Someul Mic au fost ridicate o serie de baraje n spatele
c#rora s-au format lacurile corespunz#toare: Fntnele (884 ha), cu hidrocentral# de 220 MW
la M#rielu, Tarni'a (45 MW), Someul Cald (12 MW), Gil#u I i II, Floreti I i II ( toate
nsumnd circa 20 MW). Amenajarea Someului Mic, pe lng# produc'ia important# de energie
electric#, are un rol deosebit n regularizarea debitelor i aprovizionarea cu ap# de calitate a
celui mai important ora al Transilvaniei (Cluj-Napoca), precum i a altor localit#'i din
vecin#tate. Poten'ialul hidraulic al bazinului superior i mijlociu a Criului Repede a fost
valorificat aproape n totalitate. n acest scop, pe Valea Dr#ganului (la Floroiu) a fost ridicat un
baraj din beton n arc cu dubl# curbur#, cu o n#l'ime de 120 m, n spatele c#ruia s-a format
lacul Dr#gan (volumul fiind de 110 mil. mc) ca reten'ie principal#. Pe baza acestei acumul#ri,
din care apa este trecut# n V. Iadului, func'ioneaz# hidrocentralele Reme'i (100 MW), Munteni I
(58 MW) i Munteni II (0,7 MW). Amenajarea Criului Repede este continuat# n Depresiunea
Oradea-Borod, unde s-au realizat lacurile Lugau de Jos (cu hidrocentrala corespunz#toare de
18 MW) i Tileagd (tot 18 MW), iar pe canalul de fug# din aval s-au construit alte dou# unit#'i
hidroenergetice (S#c#dat de 10 MW i Fughiu, 10 MW). ntreaga amenajare a Criului Repede,
pe lng# produc'ia de energie electric#, are un rol foarte important n aprovizionarea cu ap# a
oraului Oradea i a mprejurimilor.
Valea Sebeului, care i adun# apele din nordul Grupei Parngului, a intrat n circuitul
folosin'elor complexe n deceniile al optulea i al nou#lea. De-a lungul acesteia au fost ridicate
patru baraje de diferite dimensiuni, n spatele c#rora s-au format m#rile montane
corespunz#toare, ce permit func'ionarea a tot attea hidrocentrale. Se remarc#, n primul rnd,
barajul Oaa, din anrocamente, cu masc# de beton armat (l#'imea de baz# fiind de 250 m, la
coronament de 10 m, iar n#l'imea de 91 m), n spatele c#ruia s-a format lacul Oaa (o suprafa'#
de 447 ha i un volum util de 136 mil mc ap#), pe baza apei acestuia func'ionnd hidrocentrala
Glceag (150 MW). n aval, amenaj#rile urm#toare sunt: barajul T#u-(ugag (78 m n#l'ime, din
beton, n arc), Lacul T#u i Hidrocentrala (ugag (150 MW), Barajul Obrejii de C#plna cu lacul
omonim i Hidrocentrala S#sciori (42 MW) i Barajul Petreti i Hidrocentrala Petreti (4 MW).
De-a lungul Rului Mare (afluent al Streiului), care dispune de un poten'ial
hidroenergetic ridicat, a fost edificat#, ncepnd cu anul 1975, Amenajarea hidroenergetic#
Rul Mare Retezat, care const# n construirea unui foarte mare baraj din anrocamente cu miez
de argil#, n inima Mun'ilor Retezat-Godeanu (are la baz# l#'imea de 570 m, iar coronament 12
m, n#l'imea fiind de 167 m ) i formarea unui loc n spatele barajului, Lacul Gura Apelor, ( cu o
suprafa'# de 420 ha i un volum de 210 mc), de la care pleac# aduc'iunea principal# ( 918,4 km
lungime) pn# la Hidrocentrala Brazi-Retezat sau Rul Mare Retezat, cu o putere instalat# de
335 MW, fiind a doua de pe rurile interioare dup# cea de la Ciunget (510 MW), din Bazinul
Lotrului. n aval de Hidrocentrala Brazi-Retezat, n Depresiunea Ha'egului, au fost construite
alte 10 unit#'i hidroenergetice cu puteri apropiate (11,5 15,9 MW), cu func'ionare pe seama
debitelor uzinate n unitatea principal#. Trei dintre ele dispun de lacuri de acumulare: Ostrovul
Mic, P#clia, Ha'eg, iar celelalte apte func'ioneaz# pe canalul de fug#: Clopotiva, Ostrov,
Crneti I i II, Toteti I i II i Snt#m#ria- Orlea, toate avnd o putere instalat# de 148,3 MW.
La unit#'ile analizate ceva mai detaliat, pot fi amintite o serie de alte amenaj#ri
hidroenergetice realizate n a doua jum#tate a secolului nostru sau n curs de edificare: Firiza
(n Maramure), Colibi'a (pe Bistri'a), R#stoli'a (versantul sudic al Mun'ilor C#limani), Arpau
de Jos, Scoreiu, Voila, Avrig ( pe Olt, n Depresiunea F#g#ra), etc., la care trebuie ad#ugat#
amenajarea hidroenergetic# Bistra M#rului-Timi.
Al#turi de lacurile antropice din zona de munte i din unele depresiuni, realizate pentru
folosin'e complexe, pe teritoriul celor trei provincii geografico-istorice sunt prezente o serie de
alte unit#'i lacustre naturale i antropice. Din categoria lacurilor naturale fac parte cele
glaciare, localizate n mun'ii Rodnei (Lala, Buh#escu, Gala'iului), F#g#ra (Blea, 4,7 ha,
Capra, C#l'un), Parng (Glcescu 3 ha) i Retezat-Godeanu (Bucura, 10,5 ha, Z#noaga, 9
ha,)vulcanice (Sf.Ana, 22 ha, n Masivul Ciomatul Mare, din Mun'ii Harghitei), de baraj natural
(Lacul Rou, 12,6 ha, pe Valea Bicazului), n depresiuni carstice (Ighiu, 5,3 ha, n Mun'ii
Trasc#ului), pe masive de sare (Lacul Ursu de la Sovata), toate n Transilvania. Vechile
exploat#ri de sare, multe din perioada daco-roman#, au condus la formarea lacurilor s#rate de
la Ocna Sibiului, Turda, Ocna Dej (n Transilvania), Ocna (ugatag i Cotiui (Maramure), iar
n secolul nostru au fost realizate iazurile i heleteiele din Cmpia Transilvaniei (pe v#ile
Fizeului, Chiochiului, Noroiaului, Prul de Cmpie, Racilor i G#d#linului) i Cmpia de
Vest, mai ales de-a lungul canalelor Criurilor i Morilor.2.3. POPULA$I A !I A!EZ%RI LE


Teritoriul care constituie obiectul acestei lucr#ri de'ine 42,1% (100,293 km) i 33,8% (7
723 313 loc) din popula'ia '#rii, care la Recens#mntul din 7 ianuarie 1992 a fost de 22 810 035
locuitori. n privin'a ponderii celor dou# valori la nivelul provinciilor geografico-istorice, se
constat# c# Transilvaniei i revine aproape un sfert (23,9%) din suprafa'a Romniei i 20,1% din
popula'ie, Banatului 10,5% i 6,8% iar Crianei i Maramureului 7,7% i 6,9%, aceste unit#'i
constituind sub toate aspectele, componente esen'iale ale teritoriului '#rii noastre. Fa'# de
densitatea media a popula'iei Romniei (95,5 loc/km), toate cele trei provincii nregistreaz#
valori mai reduse: 80,3 loc/kmp n Transilvania, 62,6% loc/kmp n Banat i 86,5% n Criana-
Maramure, situa'ie determinat# de cuprinderea pe teritoriul acestora n ntregime a Carpa'ilor
Occidentali i aproximativ jum#tate sau chiar peste din Carpa'ii Orientali i Meridionali, la care
se mai adaug# i sporul natural mai sc#zut, din Banat i arealele din vecin#tatea acestei
provincii.
La nivelul jude'elor se nregistreaz#, ns#,valori destul de diferite de la o situa'ie la alta,
cele mai ridicate fiind specifice jude'elor Braov (120 loc/kmp) i Cluj (110 loc/kmp), datorit#
industrializ#rii i urbaniz#rii mai pronun'ate, urmate de Mure (90 loc/kmp), Sibiu (83 loc/kmp),
Timi (80 loc/kmp), precum i cele trei jude'e din Criana-Maramure; Bihor (85 loc/kmp), Satu
Mare (91 loc/kmp) i Maramure (86 loc/kmp). Valorile cele mai reduse ale densit#'ii apar n
cazul jude'elor Cara-Severin (44 loc/kmp), Harghita (52), Alba (66), Bistri'a-N#s#ud (61),
Covasna (62), S#laj (69), i Arad (63), n timp ce Hunedoara nregistreaz# 78 loc/kmp, aceste
unit#'i administrativ-teritoriale fiind situate n totalitate sau n bun# m#sur# n zona montan#. n
situa'ia jude'elor Arad i Cara-Severin se adaug# i comportamentul geodemografic specific al
provinciei din care fac parte, teritoriul Banatului fiind cunoscut de circa un secol ca avnd un
spor natural redus. De altfel, evolu'ia popula'iei din sud-vestul Romniei se nscrie n ceea ce
este definit ca tip geodemografic b#n#'ean, caracterizat prin natalitate redus# i mortalitate
ridicat#. Pentru exemplificare, not#m c# n anul 1993 s-au nregistrat sporuri naturale accentuat
negative n toate cele trei jude'e din Banat:
- 5,3 n Arad (9,9 n#scu'i vii i 15,2 deceda'i),
- 3 n Cara-Severin (10,1 i 13,1) i
- 2,3 n Timi (10,1 i 12,4)
Popula'ia celor trei provincii tr#iete 118 orae (45,5% din totalul de
260 cte sunt n Romnia) i n 5 174 de sate (aproape 40% din cele peste 13 000 cte are
Romnia). Acestea sunt repartizate diferit de la o provincie la alta, n Transilvania fiind prezente
75 orae i 3 362 sate, n Banat 22 i 895, iar n Criana-Maramure 21 i 917, situa'ia
men'ionat# fiind condi'ionat#, n primul rnd, de m#rimea celor trei unit#'i. Pentru o exprimare
mai clar# a acestei probleme, trebuie avut n vedere gradul de urbanizare la nivelul provinciilor
i al jude'elor. Astfel, urbanizarea n Transilvania de'ine 60,2%, cu valorile cele mai ridicate
nscriindu-se jude'ele Braov (76,4%) i Hunedoara (75,6%), care i ocup# primele locuri din
Romnia. Urmeaz# apoi jude'ele Sibiu (68,3%), Cluj (67,5%), Alba (55,4%), dup# care acest
indice scade sub media '#rii n Covasna, Harghita, Mure i S#laj, iar n Bistri'a-N#s#ud se
nregistreaz# valoarea cea mai redus# (37%). n Banat, gradul de urbanizare se nscrie cu
56,3% (60,6% n Timi, 56,4% n Cara-Severin i 52,2% n Arad), iar n Criana-Maramure
aproape jum#tate din popula'ie (49,6%) tr#iete n mediul urban (48,9% n Bihor, 53,1% n
Maramure i 46,3% n Satu-mare).
Cele 75 de orae ale Transilvaniei sunt repartizate diferit la nivelul jude'elor, num#rul
cel mai ridicat (13 orae)revenind Hunedoarei, care este urmat de Alba, Braov, Harghita i
Sibiu (cte 9), Mure (7), Cluj (6), Covasna (5), S#laj i Bistri'a (cte 4). Urm#rirea acestora n
raport cu factorul de relief pune n eviden'# prezen'a unei reparti'ii inelare, n ansamblu, n
depresiunile i dealurile submontane: Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Beclean, Bistri'a, Reghin,
Sovata, Odorheiul Secuiesc, Rupea, F#g#ra, Victoria, Avrig, T#lmaciu, Sibiu, Sebe, Alba Iulia,
Aiud, Ocna Mure, Cmpia Turzii i Turda. Inelul este dublat pe latura estic# prin prezen'a
oraelor din depresiunile intramontane ale Carpa'ilor Orientali: Topli'a, Gheorgheni, B#lan,
Miercurea Ciuc, B#ile Tunad, Sfntul Gheorghe i Braov, n vecin#tatea acestuia din urm#
fiind situate i alte orae: Codlea, Predeal (1033 m, oraul la cea mai mare altitudine pe
teritoriul Romniei). Rnov, S#cele, Z#rneti, Baraolt, Covasna, Trgu Secuiesc i ntors#tura
Buz#ului. n interiorul inelului pericarpatic, intern men'ionat sunt prezente unele aliniamente de
orae situate de-a lungul v#ilor: Blaj, Copa Mic#, Media, Dumbr#veni, Sighioara, Cristuru
Secuiesc (pe Trnava Mare), Ludu, Iernut, Trgu Mure (pe Mure). De asemenea, o parte din
orae sunt situate la exteriorul inelului: N#s#ud i Sngeorz B#i (Someul Mare), Or#tie,
Simeria i Deva (n culoarul Or#tie), Hunedoara i Deva, Zlatna, Abrud, Cmpeni, Huedin,
Jibou, Zal#u, Cehu Silvaniei i (imleul Silvaniei. n depresiunea Petroani s-a format o grupare
urban#: Petroani, Aninoasa, Lupeni, Petrila, Uricani i Vulcan.
n Banat sunt prezente 22 orae (cte 8 n Arad i Cara-Severin i 6 n Timi), iar n
Criana-Maramure 21 orae (9 n Bihor, 8 n Maramure i 4 n Satu Mare). Partea de vest a
Romniei se caracterizeaz# prin existen'a unui aliniament de orae al Cmpiei de Vest: Satu-
Mare, Carei, Valea lui Mihai, Oradea, Salonta, Chiineu-Cri, Arad, Timioara i Deta, fa'# de
care unele sunt situate spre est: negreti-Oa i T#nad (n jude'ul Satu-Mare), Seini, baia Mare,
Baia Sprie, Cavnic, Trgu L#pu, Sighetul Marma'iei, Bora i Vieul de Sus (Maramure),
Marghita, Aled, Beiu, (tei, Vac#u i Nucet (Bihor), Ineu, Sebi, Pncota, Lipova (Arad), Lugoj
i Buzia (Timi), Rei'a, Anina, B#ile Herculane, Bora, Caransebe, Moldova Nou#, Oravi'a i
O'elul Rou (Cara Severin), iar altele spre vest: Curtici i N#dlac (Arad), Jimbolia i
Snnicolaul Mare (Timi).
Privitor la altitudinea medie a principalelor orae se constat# c# valorile cele mai
ridicate se nregistreaz# la Miercurea Ciuc (665 m), Petroani (650 m), Braov (625 m) i
Sfntul Gheorghe (555 m), apoi la F#g#ra (430 m) i Sibiu (415 m), dup# care se scad la sub
400 m la Sighioara (375 m), Cluj-Napoca i Bistri'a (360 m), Trgu Mure i Turda (330 m) i
sub 300 m la Alba Iulia (235 m), Baia Mare (225 m), Dej (285 m), Deva (220 m), Hunedoara
(245 m), Media (285 m), Rei'a (245 m), Zal#u (1275 m), Sighetul Marma'iei (270 m) etc.
Oraele din Cmpia de vest sunt situate la altitudinile medii cele mai reduse: Satu Mare (123 m),
Oradea (150 m), Arad (107 m) i Timioara (90 m).
Dimensional, pe cuprinsul celor trei provincii s-au dezvoltat trei orae cu peste 300 mii
locuitori (n anul 1993): Timioara (325 359 loc), Braov (324 104 loc)i Cluj-Napoca (321850
loc), acestea de'innd 22% din totalul popula'iei urbane a provinciilor analizate (4 422 506 loc).
Unul dintre orae Oradea(221559) se nscrie n categoria cuprins# ntre 200-300 mii loc
(5%), iar alte cinci au ntre 100 i 200 de mii locuitori: Sibiu (168 619) i Trgu Mure (165 502
loc), n Transilvania, Baia Mare (150 018) i Satu Mare (131 386 loc), n Criana-Maramure i
Arad (188 609 loc), n Banat, acestea din urm# nscriindu-se cu 18,2% din totalul urbanului
celor trei provincii geografico-istorice. n sintez#, categoria oraelor mari, cu peste 100 mii
locuitori, de'in aproape jum#tate (47,2%) din popula'ia urban# a Transilvaniei, Banatului i
Crianei-Maramure.
Oraele mici sunt n num#r de 38, ele de'innd 36,9% (1 633 563 loc) din totalul
popula'iei urbane a celor trei provincii. Trebuie remarcat ns# c# numai 11 dintre ele dep#esc
50 mii locuitori, unele apropiindu-se chiar de 100 mii: Alba Iulia (72 458), Bistri'a (87 071),
Turda (62 088), Sfntu Gheorghe (68 282), Deva (77 737), Hunedoara (81 970), Petroani (52
671), Zal#u (69 997) i Media (63 877), n Transilvania; Rei'a (97 029) i Lugoj (51 460), n
Banat. O parte din aceste orae i-au sporit num#rul de locuitori numai ncepnd cu anul 1968,
cnd au devenit centre de jude: Alba Iulia, Bistri'a, Sfntu-Gheorghe i Zal#u. Obinuit,
creterea num#rului de locuitori, n numai dou# decenii, a fost de 3-4 ori, urmare a nregistr#rii
unui proces intens de industrializare i a unui aport nsemnat de popula'ie din mediul rural.
Categoria oraelor mici, n num#r de 71, din care 40 n Transilvania, 17 n Banat i 14
n Criana-Maramure, particip# numai cu 15,9% la formarea popula'iei urbane a celor trei
provincii. Unele dintre ele dep#esc 15 000 loc: Ocna Mure, Rnov, Topli'a, Brad, Ludu,
(imleul Silvaniei, Avrig i Cisn#die, n Transilvania; Marghita, Baia Sprie i Vieul de Sus, n
Criana-Maramure; Boca, Moldova Nou# i Oravi'a, n Banat, n timp ce altele coboar# sub 5
000 loc: B#ile Tunad (1 895 locuitori, cel mai mic ora din Romnia) i Borsec din jude'ul
Harghita, Ocna Sibiu, 4 400 loc (Sibiu) i Nucet, 2 828 (Bihor).
Aez#rile rurale sunt r#spndite peste tot n cele trei provincii, ncepnd de la altitudinea
de aproximat 70 m (defileul Dun#rii i p#r'ile mai joase ale Cmpiei Banatului)i pn# peste 1
400 m n spa'iul montan. De altfel, n bazinul superior al Arieului (Mun'ii Bihorului), la
izvoarele V#ii Albac, este prezent# localitatea Petreasa, considerat# a fi aezarea e altitudine pe
teritoriul Romniei (1 400 m).
Satele sunt foarte vechi pe teritoriul Romniei, prezen'a lor fiind amplu dovedit#, pentru
toate perioadele, prin numeroase urme arheologice i nsemn#ri documentare, aa cum se va
demonstra pe ntregul parcurs al acestei lucr#ri. F#r# a intra n analiza acestei probleme,
men'ion#m numai faptul c# n toate provinciile se remarc# masiva men'ionare documentar# a
aez#rilor n perioada secolelor XII-XV, cnd nregistrarea a fost mai semnificativ#. Ori, dup#
cea mai simpl# logic#, o popula'ie mai pu'in numeroas# ajuns# n Panonia i n mod
corespunz#tor, n num#r i mai mic venit# pe teritoriul analizat, ar fi fost n m#sur# s# nfiin'eze,
ntr-o perioad# redus# de timp, mul'imea de aez#ri din Transilvania, Banat i Criana-
Maramure. Drept dovad# a acestei situa'ii este i faptul c# cei veni'i dinspre vest au fost
obliga'i s# aduc# popula'ie de alt# origine, n primul rnd german#, care a fost aezat# n fa'a
pasurilor carpatice: Rodna i Bistri'a pentru pasurile Rotunda i Tihu'a, Reghin pentru Pasul
Borsec i Defileul Topli'a-Deda, Braov pentru culoarul Bran-Ruc#r (P. Giuvala), Sibiu pentru
Pasul Turnu Rou. Trebuie f#cut# men'iunea c# regii maghiari i-au aezat pe secui n
depresiunile Giurgeului, Ciucului i n compartimentul estic al Depresiunii Braov (Depresiunea
Trgu Secuiesc) pentru ap#rarea pasurilor Bicaz, Ghime-Palanca i Oituz.
Satele sunt r#spndite destul de neuniform pe suprafa'a celor trei provincii geografico-
istorice, situa'ia fiind determinat#, n primul rnd, de factorul orografic i hidrografic, la care se
adaug#, cu importan'a sa corespunz#toare, factorul istorico-social., mai cu seam# dac# se are n
vedere c# aceste teritorii au fost supuse aproape permanent unor presiuni din exterior, popula'ia
autohton# fiind nevoit# s# se fixeze n locuri ad#postite fa'# de drumurile principale. Raportnd
popula'ia rural# total# a provinciilor(3 263 028 loc, n anul 1993) la cele 5 174 de sate rezult# o
medie de 631 loc/sat, valoare ce este diferit# de la o provincie la alta: 871 loc/sat n Criana-
Maramure, 744 n Banat i 536 n Transilvania.
Cobornd analiza la nivelul jude'elor, se constat# diferen'ieri mai pregnante, valoarea
cea mai redus#(258 loc/sat) nregistrndu-se n jud. Alba (182 782 loc n 707 sate), iar cea mai
ridicat# n jud. Maramure, fiind de 1 063 loc/sat (254 055 loc n 239 sate).Valori sim'itor mai
ridicate fa'# de medie sunt specifice n jude'ele Satu Mare (934 loc/sat), Timi (851) i Arad
(842), condi'ionate de prezen'a satelor mai mari din Cmpia de Vest, n bun# parte de tip
adunat, unele dintre ele i cu mici unit#'i industriale, iar n Satu Mare se adaug# i m#rimea i
frumuse'ea satelor din depresiunea Oa. n aceeai condi'ie stau i jude'ele Braov (978 loc/sat),
Covasna (888) i Bistri'a N#s#ud (845), n primul caz fiind vorba de dispunerea aez#rilor n
esurile depresionare ale Braovului i F#g#raului, de existen'a unor activit#'i industriale, n al
doilea motiva'ia fiind, n ansamblu, tot de natur# orografic# (Depresiunile Trgu Secuiesc,
Baraolt etc.), iar n al treilea se remarc# dezvoltarea unor sate de-a lungul v#ilor ce intr# n
dealuri i n munte (Someul Mare, Ilva, Bistri'a), n unele cazuri i n Cmpia Transilvaniei.
Dac# n-ar apare situa'ii de risipire a unora dintre aez#ri (Culoarul Bran-Ruc#r i Platforma
Poiana M#rului, unele areale din Mun'ii Brg#ului i sudul mun'ilor Rodnei), n jude'ele Braov
i Bistri'a N#s#ud s-ar nregistra valori sim'itor mai ridicate ale mediei de locuitori/sat.
Pentru jude'ul Alba, la care se al#tur# i jude'ul Hunedoare (281 loc/sat), media redus# a
num#rului de locuitori/sat este o consecin'# a frecven'ei ridicate a satelor de tip risipit, specifice
n ,ara Mo'ilor (n tot Bazinul Arieului), pe versantele estice ale Mun'ilor Trasc#u i n Mun'ii
Metaliferi, precum i n estul Mun'ilor Poiana Rusc#, n cunoscuta ,ara P#durenilor.
Fenomenul de risipire apare foarte bine reprezentat n Mun'ii Gil#ului, pe platforma M#guri-
M#riel (satele M#guri i M#riel) i n Mun'ii P#durea Craiului Zece Hotare), aceast# situa'ie,
ca i num#rul ridicat de sate din Mun'ii Banatului, Podiul Somean, unele areale din Cmpia
Transilvaniei i Podiul Trnavelor etc., determinnd o medie mai redus# pentru jude'ele
suprapuse acestor teritorii: Cluj (551 loc/sat), S#laj (549), Mure (582) i Cara-Severin (540).
Dac# n zonele montane, cu excep'ia depresiunilor i a culoarelor de vale, numeroase
sate sunt de tip risipit, iar n cele de dealuri sunt, n ansamblu, de tip r#sfirat, niruite de-a
lungul v#ilor, n zonele de cmpie s-au dezvoltat sate mari, de tip adunat, caracteristice mai ales
n Cmpia Banatului, unde s-a impus sistematizarea i geometrizarea nc# din a doua jum#tate a
secolului al XVIII-lea, n perioada st#pnirii habsburgice.
Avnd n vedere criteriul dimensiunii, satele din cele trei provincii se ncadreaz#
sistemului general de clasificare, remarcndu-se aez#rile rurale mici (sub 500 loc), specifice
spa'iilor montane i dealurilor mai nalte, acestea fiind supuse, n ultimele decenii, unui proces
intens de depopulare. Foarte numeroase dintre aez#rile rurale din Transilvania, Banat i
Criana-Maramure fac parte din categoria satelor mijlocii (500-1 500 loc), acestea reducndu-
i, de asemenea, num#rul de locuitori pe m#sura ndep#rt#rii lor de centrele urbane, care n-a
permis deplasarea zilnic# pentru lucru a popula'iei, astfel nct aceasta a fost obligat# s#
emigreze definitiv spre oraele cu dezvoltare accelerat# a industriei.
n zonele de cmpie, n depresiunile sub montane sau intramontane, de-a lungul unor
culoare de vale, precum i n apropierea unor centre urbane importante, s-au dezvoltat sate mari
(1 500 4 000 loc) i foarte mari (peste 4 000 loc). Privitor la ultima categorie, arealul cel mai
important apar'ine depresiunii Maramure, unde sunt prezente 10 sate cu peste 4 000 loc (17%
din totalul de 60 cte sunt n cele trei provincii). Sunt amplasate de-a lungul celor dou# v#i ale
depresiunii sau pe unii dintre afluen'ii acestora: Poienile de Sub Munte (10 561 loc.), Repedea (4
853), Ruscova (5183), Vieul de Jos (5 731) i Moisei (8 961), pe Valea Vieului; Rona de Sus (4
155), Brsana (4 506), Ieud (4 492), S#litea de Sus (5814) i S#cel (4126), pe Valea Izei. De-a
lungul sectoarelor montane ale v#ilor Someului Mare i Bistri'ei s-a construit un al doilea
areal de concentrarea acestei categorii de aez#ri: Telciu (4 024 loc), Feldru (5 937), Maieru (5
598), Rodna (6 138), Prundu Brg#ului (4 893) i Bistri'a Brg#ului (4 002). Ambele areale s-au
caracterizat n mod constant prin sporuri naturale ridicate i sporuri migratorii reduse, acestea
i imprimnd caracteristici corespunz#toare jude'elor Maramure i Bistri'a-N#s#ud. Un alt
areal semnificativ apare n jude'ul Harghita (apte aez#ri), amplasate n depresiunile
intramontane Giurgeu (Remetea 6 498 loc, Ditr#u 6 068, Joseni (5 406), Ciumani (4 817) i Ciuc
(Sndominic 6 676 i n dealurile subcarpatice (Corund 5 008 i Zetea 4 603).
Pe cuprinsul Transilvaniei, n afara celor dou# jude'e men'ionate, aez#rile foarte mari
s-au constituit n apropierea centrelor urbane mai importante sau ca urmare a dezvolt#rii unor
activit#'i industriale: Feldioara (4 708 loc), Ghimbav (5 380) i Prejmer (4 841), n apropiere de
Braov; Jina (4 3 48) i R#inari (5 4 68) ca mari sate de oieri, n vecin#tatea Sibiului; Cristeti
(4 690), Sncraiu de Mure (4 098), Sngeorgiu de Mure(7 120) i Sngeorgiu de P#dure, n
jude'ul Mure; Gil#u (5 719), Mihai Viteazu (4 304) i Viioara (4 874) n Cluj; Crasna (4 400)
i S#rm#ag (4 918) n S#laj; Gheli'a (4 380) i Zagon (4 092) n jude'ul Covasna. n jude'ul
Alba apare o singur# localitate din aceast# categorie (Petreti 4 120 loc), iar n Hunedoara nu
sunt prezente asemenea sate.
La cele 30 de sate foarte mari din Transilvania i 10 din depresiunea Maramure se
adaug# alte 20 de sate, care s-au dezvoltat pe fa'a vestic# a teritoriului Romniei. Acestea sunt
amplasate fie n depresiunile dinspre dealuri sau munte: Bixad (4 710 loc), n Depresiunea Oa
i Tileagd (4 040) n depresiunea Oradea-Borod, fie la limita Cmpiei de Vest cu Dealurile de
Vest: Tur' (5 816), Ardud (4 102), S#cueni (7 216), Diosig (6 237), Tinca (4 494), (iria (5 030),
Giarmata (4 228) i Reca (5 085), iar un num#r destul de nsemnat sunt prezente n plin# zon#
de cmpie: Livada (5 187 loc), (imand (4 049), Sntana (10 877), Pecica (11 472), Vladimirescu
(5 559), Vinga (4 132), Dudetii Vechi (4 450), Periam (4 589), Varia (4 030), i G#taia (4 044).
Fa'# de aspectele urm#rite, n privin'a cunoaterii popula'iei, este necesar s# fie avute n
vedere nc# dou# probleme din acest domeniu, respectiv structura na'ional# i structura pe
religii (confesional#) a popula'iei din cele trei provincii geografico-istorice.
Structura na'ional#, aa cum s-a subliniat i anterior, pune n eviden'#, cu claritate,
caracterul unitar al Romniei, popula'ia romneasc# de'innd 89,47% din totalul locuitorilor
(22 810 035 le Recens#mntul din 7 ianuarie 1992), maghiarilor revenindu-le 7,11%, 'iganilor
1,76%, germanilor 0,53% iar categoria altor minorit#'i nscriindu-se cu 1,12%.

Romni 20.408.542 89,472
Maghiari 1.624.959 7,124
igani 401.087 1,758
Germani 119.462 0,524
Alte na!ionalit"!i (total): 255.985 1,122
Ucraineni 65.764 0,288
Ru%i-lipoveni 38.606 0,169
Turci 29.832 0,131
Srbi 29.408 0,129
T"tari 24.596 0,108
Slovaci 19.594 0,086
Bulgari 9.851 0,043
Evrei 8.955 0,039
Cehi 5.797 0,025
Polonezi 4.232 0,019
Croa!i 4.085 0,018
Greci 3.940 0,017
Armeni 1.957 0,009
Alte na!ionalit"!i 8.602 0,038
Na!ionalitate nedeclarat" 766 0,003
Fig.2. Structura naional! a populaiei Romniei
la Recens!mntul din 7 ianuarie 1992
89%
7%
2%
1%
1%
Romni
Maghiari
igani
Germani
Alte na!ionalit"!i
(total):

Alte naionalit!i
(total 255.985, reprezentnd 1,122%)
Ucraineni
Ru%i-lipoveni
Turci
Srbi
T"tari
Slovaci
Bulgari
Evrei
Cehi
Polonezi
Croa!i

Romnii sunt absolut majoritari n toate provinciile geografico-istorice: peste 97% n
Moldova, Muntenia i Oltenia, 91% n Dobrogea, 82% n Banat, 72% n Transilvania i 70% n
Criana-Maramure. Aceast# situa'ie se men'ine i la nivelul jude'elor, cu excep'ia celor dou#
unit#'i administrativ-teritoriale din estul Transilvaniei, respectiv Harghita i Covasna, unde este
grupat# cea mai mare parte din popula'ia maghiar# de pe teritoriul Romniei, cunoscut# i
definit# chiar de c#tre maghiari, sub numele de secui. Sub acest aspect f#r# a intra n detalii i a
aduce alte argumente, ne st# la ndemn# exemplul din anul 1991 cnd s-a vorbit i s-a scris
frecvent n cercurile minorit#'ii maghiare din Romnia despre declararea autonomiei teritoriale
a unei ,#ri a Secuilor n actualul areal al jude'elor Covasna i Harghita. (i n prezent, prin
toate mijloacele interne i externe, reprezentan'ii minorit#'ii maghiare insist# pentru drepturi
colective i autonomie teritorial#, f#r# a avea n vedere prezen'a absolut majoritar# a popula'iei
romneti, precum i faptul c# maghiarilor le sunt asigurate toate condi'iile pentru p#strarea
propriei identit#'i.
n toate jude'ele din estul i sudul '#rii, romnii dep#esc 96%, mai pu'in Constan'a
(91,7%), unde al#turi de romni tr#iesc turci (3,2%) i t#tari (3,2%). Sunt destul de numeroase
jude'ele din Oltenia, Muntenia, Moldova i Dobrogea n care romnii de'in chiar peste 98%:
Gorj, Vlcea, Arge, Olt, Prahova, Br#ila, Gala'i, Vrancea, Vaslui, Iai, Neam', Botoani, Tulcea
etc. Se desprinde, din cele men'ionate, c# minorit#'ile na'ionale sunt nesemnificative n toate
jude'ele situate n estul i sudul Romniei, la nivelul provinciilor acestea de'innd: 1,51% n
Moldova, dintr-o popula'ie total# de 4 786 200 locuitori; 2,2% n Muntenia, din 6 823239 loc
1,74% n Oltenia, din 2 457 515 loc. (i 9,14% n Dobrogea, din 1 019 776 locuitori.

Structura naional( a populaiei din Transilvania, Banat
*i Cri*ana-Maramure*, n valori absolute *i %
(Recens(mntul din 7 ianuarie 1992)
Provincii
Populaia
total!
Romni Maghiari
Romi
(igani)
Germani
Alte
naionalit!i
4.579.565 3.306.949 1.095.176 128.408 41.607 7.425
Transilvania
100 72,2 23,9 2,8 0,9 0,2
1.563.997 1.279.558 131.753 35.937 48.050 68.699
Banat
100 81,8 8,4 2,3 3,1 4,4
1.579.751 1.097.635 376.997 38.320 19.360 47.439 Cri$ana-
Maramure$
100 69,5 23,9 2,4 1,2 3
7.723.313 5.684.142 1.603.926 202.665 109.017 123.563
Total
100 73,6 20,8 2,6 1,4 1,6

Avnd n vedere condi'iile istorico-sociale n care au evoluat Transilvania, Banatul i
Criana-Maramure, unde n decursul timpului la popula'ia autohton# romneasc# s-au ad#ugat
popula'ii minoritare venite din afar#, este necesar s# fie analizat# ceva mai detaliat structura
na'ional# a celor trei provincii, cu scopul de a nl#tura interpret#rile de tot felul asupra acestei
probleme.
Cele trei provincii, cu o suprafa'# total# de 100 293 kmp ( 42,1% din teritoriul
Romniei), au o popula'ie de 7 723 313 locuitori (33,8% din cea a Romniei), din care: 5 684
142 (73,6%) romni, 1 603 926 (20,8%) maghiari, 202 665 (2,6%) romi ('igani), 109 017 (1,4%)
germani, iar 123 563 (1,6%) sunt minorit#'i na'ionale (ucraineni, srbi, slovaci, bulgari, cehi,
croa'i, evrei, etc. (tabelul 1).
La nivelul jude'elor din Transilvania, frecven'a cea mai ridicat# a popula'iei romneti
se nregistreaz# n Hunedoara (92%), Alba i Bistri'a-N#s#ud (90%), Sibiu (88%), Braov
(86%), urmate de Cluj (78%), S#laj (72%) i Mure (52%), n timp ce n Harghita (14%) i
Covasna (23%) romnii sunt modest reprezenta'i. De altfel, ca o constatare de ansamblu, n cele
dou# jude'e nu au loc nici minorit#'ile na'ionale, altele dect maghiarii (secuii). Pentru
exemplificare, not#m c# romii ('iganii) sunt cei mai reprezentativi, de'innd 1,1% (2 641
persoane) n Covasna i tot 1,1% (3 827) n Harghita, n timp ce germanii num#r#, n aceeai
ordine a jude'elor, 252 i 199 persoane, ucrainenii 28 i 29, srbii 12 i 8, slovacii lipsesc n
Covasna, iar n Harghita sunt 6, evreii 21 i 24, bulgarii 2 i 2, cehii 1 i 4 etc. Se desprinde, cu
claritate, modalitatea n care au fost rezolvate ntotdeauna problemele de acest fel n cuprinsul
celor dou# jude'e.
Jude'ele din Banat se nscriu cu 80-90% popula'ie romneasc#: 87% n Cara-Severin i
cte 80% n Timi i Arad, iar cele din Criana-Maramure de'in 81 n Maramure, 66 n Bihor
i 58% n Satu Mare, pe teritoriul acestor jude'e, aa cum se va men'iona n continuare, fiind
prezen'i fie minoritari maghiari i germani (Timi, Arad i Satu Mare), fie maghiari i romi
(Bihor) sau ucraineni (Maramure).
Minoritatea maghiar#, cea mai numeroas# de pe teritoriul Romniei n cadrul
minorit#'ilor na'ionale, este concentrat# aproape n totalitate n cele trei provincii, de'innd,
cte 23,9% n Transilvania i Criana-Maramure i 8,4% n Banat (tabelul 1).Urm#rit# n
valori absolute, se constat# c# numai 21 033 maghiari, din totalul de 1 624 959 c'i sunt n
Romnia, tr#iesc n Moldova (6 471), Muntenia (11 107), Oltenia (1 544) i Dobrogea (1 911).
Mai este necesar# i men'iunea c# 41 (8 585) din cei 21 033 maghiari din afara Transilvaniei,
Banatului i Crianei-Maramure tr#iesc n Bucureti. Din cele ar#tate pot fi desprinse dou#
observa'ii destul de semnificative, prima constnd n faptul c# apare o anumit# rezisten'# din
partea minorit#'ii maghiare de a se fixa n aceste p#r'i ale Romniei, iar a doua c# este necesar
s# fie nl#turat falsul privind num#rul ridicat al maghiarilor din capitala '#rii. n rndul unor
persoane, adesea chiar dintre intelectuali, a fost vehiculat# ideea existen'ei a aproximativ 200
000 de maghiari n Bucureti, spunndu-se c# ar fi al doilea ora, dup# Budapesta, ca num#r de
prezen'# a maghiarilor. Deci, oricnd i oriunde, este nevoie de tiin'#, de a aeza lucrurile pe
f#gaul lor firesc. De altfel, n leg#tur# cu asemenea probleme, va fi necesar s# mai facem unele
preciz#ri pe parcursul analizei noastre.
Pe baza celor men'ionate, se desprinde concluzia c# problema privind reparti'ia
minorit#'ii maghiarilor pe teritoriul Romniei, la nivelul unit#'ilor administrativ-teritoriale, are
relevan'# numai pentru cele trei provincii geografico-istorice analizate, respectiv Transilvania,
Banat i Criana-Maramure.
n Transilvania sunt concentra'i &/,4% (1 095 176 locuitori) din maghiarii ce tr#iesc pe
teritoriul Romniei (1 624 959), n Criana-Maramure 23,2% (376 997), n Banat 8,1% (131
753), iar restul de 1,3% (21 033) tr#iesc n celelalte patru provincii ale '#rii.


Concentrarea din Transilvania se realizeaz# n primul rnd, prin jude'ele Harghita i
Covasna, unde maghiarii de'in 84,7% (295 104) din popula'ia jude'ului, respectiv 75,2% (175
502). De asemenea trebuie remarcat c# aceste dou# jude'e de'in aproape 30% din minoritarii
maghiari de pe teritoriul Romniei i 43% din maghiarii din Transilvania. Privitor la aceast#
situa'ie, r#mne ca problem# de mediat i de urm#rit, pentru cei care n'eleg n mai mic# m#sur#
ansamblul de probleme ale acestei concentr#ri, mai ales dac# se au n vedere condi'iile
orografice i climatice ale teritoriului cuprins n cele dou# jude'e (jum#tatea vestic# a unei p#r'i
din Carpa'ii Orientali i cea estic# din Depresiunea Transilvaniei), precum i perioada de fixare
a acestor maghiari n fa'a pasurilor carpatice (Bicaz, Ghime-Palanca i Oituz), respectiv n
depresiunile Giurgeului, Ciucului i Trgu-Secuiesc. Mai poate fi ad#ugat i faptul c# apar
deosebiri semnificative n privin'a fizionomiei, a comportamentului social i chiar a celui
economic ntre maghiarii propriu zii i locuitorii din cele dou# jude'e.Tot n Transilvania, minoritatea maghiar# dispune de o pozi'ie destul de nsemnat# n
jude'ele Mure (41,4% maghiari dintr-o popula'ie de 610 053 locuitori) i S#laj (23,7% din 266
797 loc), n timp ce n celelalte ase jude'e se nregistreaz# frecven'e mai reduse de 20% (19,9%
n Cluj, din 736 301 loc) i chiar sub 10%: Braov (9,9%), Bistri'a-N#s#ud (6,5%), Alba (6,0%),
Hunedoara (6,2%) i Sibiu (4,3%).
Cele trei jude'e din Criana-Maramure se caracterizeaz# prin ponderi destul de diferite,
valoarea cea mai ridicat# ap#rnd n Satu Mare (35% maghiari dintr-o popula'ie total# de 400
789 loc) urmat de Bihor (28,4% din 638863 loc) i Maramure (10,2% din 540 099 loc).
Banatul s-a caracterizat ntotdeauna prin popula'ie redus# din rndul minorit#'ii
maghiare, n prezent frecven'a acesteia fiind de 12,5% n jude'ul Arad (61 011 maghiari dintr-un
total de (487 617 loc), 9% n Timi (62 866 din 700 033) i numai 2,1% n Cara-Severin (7 876
din 376 758 loc). Este necesar s# fie subliniat, ns#, c# n aceast# provincie ca urmare a situa'iei
mai deosebite din Iugoslavia de la sfritul celui de al doilea r#zboi mondial, au fost primi'i de
c#tre guvernul de atunci al Romniei un num#r destul de important de maghiari, fenomenul fiind
ascuns mult# vreme de c#tre autorit#'ile comuniste ale perioadei respective. Sunt necesare, n
consecin'#, investiga'ii detaliate n leg#tur# cu aceast# problem#.
S-au prezentat mai pe larg unele aspecte privitoare la minoritatea maghiar# din Romnia
pentru a eviden'ia frecven'a acesteia n cadrul popula'iei totale a '#rii i mai cu seam# reparti'ia
ei n teritoriu, cu scopul de a face lumin# n mul'imea de afirma'ii false ce nu au nici un fel de
acoperire tiin'ific#, ele apar'innd unor persoane r#uvoitoare sau necunosc#toare a
fenomenelor geodemografice romneti. Pot fi men'ionate foarte numeroase exemple de acest fel,
noi oprindu-ne ns# numai la unul, respectiv la manualul de Geografie pentru clasa a VII-a,
ap#rut la Budapesta n anul 1992, care reprezint# un document oficial. n acest manual, destinat
nv#'#mntului gimnazial, la capitolul privitor la 'ara noastr# (p. 137) se scrie c# n Romnia
tr#iesc ntre 2 2,5 mil de maghiari. Nu consider#m a fi necesare comentarii asupra acestui
neadev#r, dar trebuie s# spunem c# sunt i alte posibilit#'i de evaluare a minoritarilor maghiari
de pe teritoriul Romniei: num#rul persoanelor ce au votat pentru partidul minoritarilor din
Romnia (U.D.M.R.), recens#mintele confesionale .a. Ne p#str#m ns# crezul n procedeul
autoidentific#rii la efectuarea recens#mintelor, deoarece heteroidentificarea nu poate conduce
dect la neajunsuri deosebite sau chiar la falsuri inadmisibile.
mprejur#rile n care s-a derulat evolu'ia istorico-social# pe parcursul mai multor secole
au condus la aezarea minorit#'ii maghiare, al#turi de popula'ia romneasc# covritor
majoritar#, n cele trei provincii din centrul i vestul '#rii, astfel nct n prezent raportul pe
ansamblul acestor provincii este de un maghiar la cinci locuitori. Este o realitate istoric# de care
trebuie s# se 'in# seama sub toate aspectele, astfel nct convie'uirea de la nivel de colectivitate
i pn# la persoan# s# aib# loc ntr-un cadru de perfect# normalitate.
A doua minoritate de pe teritoriul Romniei, dup# maghiari, este cea a romilor ('iganii),
num#rnd 401 087 persoane (1,76% din popula'ia '#rii). Rromii sunt r#spndi'i peste tot pe
cuprinsul Romniei, obinuit n centrele urbane mari sau n apropierea acestora, dup# care
prezen'a lor devine tot mai nesemnificativ# pe m#sur# ce se merge spre ruralul mai ndep#rtat.
Un asemenea mod de reparti'ie este determinat de preocup#rile acestei etnii, participnd n mai
mic# m#sur# la activit#'ile direct productive i ocupndu-se n bun# parte cu comer'ul de tip
specific sau neavnd nici un fel de ocupa'ie. Ca urmare a acestui fapt, creeaz# unele probleme
sociale, destul de dificil de a fi st#pnite. Sunt, i se pare c# acestea ncep s# devin# ceva mai
frecvente, unele rezultate pozitive n privin'a integr#rii n via'a economico-social# a acestei etnii,
moment care corespunde i cu fenomenul de dimensionare a familiilor de 'igani.
La nivelul provinciilor, ponderea cea mai ridicat# revine Transilvaniei, cu 2,8% din
popula'ia total# a acesteia, num#rul romilor fiind de 128 408 persoane, valoare care reprezint#
32% din totalul 'iganilor ce tr#iesc n Romnia. n cadrul provinciei se remarc# jude'ul Mure,
unde frecven'a romilor este de 5,7% din totalul popula'iei acestuia. Este, de fapt, jude'ul cu cel
mai mare num#r de 'igani din Romnia (34 798 persoane). Frecven'a cea mai ridicat# apare, de
asemenea n jude'ele Sibiu (4,1%), S#laj (3,5%), Alba (3,1%) i Bistri'a-N#s#ud (2,8%), n timp
de n Hunedoara, Covasna i Harghita de'in n jur de 1%.
n Criana-Maramure, num#rul total al romilor este de 38 320, reprezentnd 2,4% din
popula'ia total# a acestei provincii i 9,5% din totalul 'iganilor din Romnia. S# remarc#m, mai
nti, jude'ul Bihor cu 3,4% (21 796 romi din 638 863 locuitori ai jude'ului), urmat de Satu Mare
cu 2,5% (9 823), n timp ce n Maramure apare o frecven'# de numai 1,2% (6 701 'igani).
Banatul, n cele trei jude'e ale sale, g#zduiete 35 937 romi (8,9% din 'iganii Romniei),
nsemnnd 2,3% din popula'ia acestei provincii, cu frecven'# mai ridicat# n jude'ul Arad (2,7%,
13 325 persoane), urmat de Timi (2,1%, 14 836) i Cara-Severin (2,1%, 7 776).
Minoritatea german# s-a redus sim'itor n Romnia, n perioada de la 1970 ncoace i
mai cu seam# n anii 1990 i 1991, cnd un num#r nsemnat de etnici germani au emigrat n R.F.
Germania. Ca urmare a acestui fapt, n ianuarie 1992 au fost nregistra'i numai 119 462
germani, reprezentnd 0,5% din popula'ia total# a Romniei (fig.2). Sunt concentra'i n aceleai
zone n care s-au aezat nc# de la venirea lor pe teritoriul '#rii, respectiv n Transilvania, Banat
i Criana-Maramure, unde tr#iesc 91,2% (109 017 persoane), n timp ce n celelalte patru
provincii (Moldova, Muntenia, Oltenia i Dobrogea) sunt prezen'i doare 8,8% (10 445) din
totalul germanilor ce tr#iesc n Romnia.
La nivelul provinciilor analizate, frecven'a cea mai ridicat# caracterizeaz# Banatul, unde
reprezint# 3,1% (48 050 persoane) din totalul popula'iei provinciei i 40,2% din germanii de pe
teritoriul Romniei. La nivelul jude'elor, germanii (cunoscu'i sub numele de vabi) se nscriu cu
3,8% n Timi (26 722 persoane), 3,2% (11 936) n Cara-Severin i 1,9% (9 392) n Arad. Pe
teritoriul Transilvaniei, cunoscu'i sub numele de sai, sunt prezen'i 41 607 germani (0,9% din
popula'ia provinciei i 34,8% din germanii ce tr#iesc n Romnia). Sunt concentra'i n sudul
acestei provincii, nregistrnd 3,8% n jude'ul Sibiu (17 122 persoane), 1,6% n Braov (10 059),
0,8% n Alba (3 243), 0,8 n Mure (4 588) i 0,7% n Hunedoara (3 637 ), n timp ce n restul
jude'elor num#rul lor este aproape nesemnificativ: 954 n Bistri'a-N#s#ud, 1 407 n Cluj, 252 n
Covasna, 199 n Harghita i 146 n S#laj. Un num#r de 19 630 germani (vabi n jude'ele Satu
Mare i Bihor i 'ip'eri n Maramure) tr#iesc n Criana-Maramure, reprezentnd 1,2% din
popula'ia provinciei i 16,2% din totalul germanilor din Romnia. Frecven'a lor n cele trei
jude'e, din totalul popula'iei acestora este de 3,6% (14 351 persoane) n Satu Mare (n zona
Carei-Satu Mare-Ardud), 0,6% (3 416) n Maramure (Vieu de Sus) i 0,2% (1 593) n Bihor
(ndeosebi la Palota).
Procednd la o recapitulare a celor expuse n privin'a structurii na'ionale a teritoriului
analizat, se desprinde concluzia c# popula'ia este constituit# n propor'ie de 73,6% romni,
20,8% maghiari, 2,6% 'igani i 1,4% germani, n timp ce toate celelalte minorit#'i de'in numai
1,6% respectiv 123 563 persoane (tabelul 1).
La nivelul celor trei provincii, categoria altor minorit#'i se nscrie cu 4,4% n Banat,
3,0% n Criana-Maramure i numai 0,2% n Transilvania (tabelul 1). n cadrul acestor
minorit#'i se remarc# ucrainienii, n num#r de 50 372 persoane, ei fiind concentra'i n mare
m#sur# n trei jude'e: Maramure (36 685 persoane), respectiv ntr-o serie de localit#'i din
Depresiunea Maramure (Poienile de Sub Munte, Repedea, Bistra, Ruscova, Rona de Sus,
Cr#ciuneti, Lunca de Tisa, Valea Vieului, Crasna Vieului etc.), n Timi (6 468) i n Cara-
Severin (4 118). n toate cele 10 jude'e din Transilvania tr#iesc numai 792 de ucraineni, n
jude'ul Arad fiind 840, n Satu Mare 1 362 i n Bihor 107. Srbii sunt prezen'i aa cum este
firesc, n Banat, unde tr#iesc 26 716 persoane din totalul de 27 163 c'i sunt n cele trei provincii
(n Transilvania sunt numai 256 srbi, iar n Criana-Maramure 146). Pe teritoriul Banatului,
num#rul cel mai ridicat de srbi revine jude'ului Timi (17 144), urmat de Cara-Severin (7 885)
i Arad (1 732). n jude'ul Cara-Severin tr#iesc, de asemenea, 3 682 croa'i, din totalul de 4 030
c'i sunt n cele trei provincii (numai 28 n Transilvania i 7 n Criana-Maramure, n jud.
Timi fiind 299, iar n Arad 14).
Minoritatea slovac#, n num#r de 19 594 persoane pe teritoriul Romniei, este
concentrat# n propor'ie de 99,6% (19 510) pe teritoriul celor trei provincii. Mai mult, slovacii
sunt n num#r de 7 793 n jude'ul Bihor (40% din total), 6 760 n Arad (35%), 2 229 n Timi
(11%) i 1 608 n S#laj (8%), rezultnd c# n cele patru jude'e tr#iesc 94% (18 390) din totalul
slovacilor din Romnia. n celelalte jude'e din provinciile analizate sunt prezen'i n num#r redus,
sub 100 persoane, cu excep'ie n Hunedoara (170), Cara-Severin (555) i Satu Mare (147), n
Covasna, slovacii lipsind, iar n Harghita sunt numai 6. Slovacii, ca i alte minorit#'i na'ionale,
au fost coloniza'i n perioada st#pnirii habsburgice, cei din jude'ele Arad i Timi pentru
practicarea agriculturii, n acest fel, spre exemplu, dezvoltndu-se oraul N#dlac. n Bihor i
S#laj sunt aeza'i n regiunea Mun'ilor Plopi i Mese, fiind adui pentru lucru la p#dure,
respectiv exploatarea lemnului i fabricarea mangalului, care erau trimise la Budapesta i
Viena. Slovacii bihoreni tr#iesc, n prezent, n satele (inteu (99% slovaci), Socet (100%), Huta
Voivozi (99,6%), Budai (73%), activnd i la exploat#rile de lignit din zon#.
n Banat, respectiv n jude'ele Timi (6 466 persoane) , Arad (1 122) i Cara-Severin
(983), tr#iesc 78% din cei 9 851 bulgari c'i sunt n Romnia, concentra'i mai ales la Dudetii
Vechi i Bretea (jud. Timi). Pe cuprinsul celorlalte dou# provincii sunt numai 156 n
Transilvania i 58 n Criana-Maramure. Minoritatea ceh# este prezent#, de asemenea, tot n
Banat, unde tr#iesc 74% (4 273 persoane din totalul de 5 797 c'i sunt n Romnia): 63% n
Cara-Severin (3 658), 7% n Timi (389) i 4% n Arad (226). n Transilvania sunt numai 263
cehi, iar n Criana-Maramure 33. Ca i slovacii, minoritatea bulgar# i cea ceh# au fost
colonizate tot n perioada st#pnirii habsburgice a acestor provincii.
Pe cuprinsul celor trei provincii, n mod aproximativ echilibrat i n raport cu m#rimea
jude'elor, sunt prezen'i evreii, n num#r de 2 687, reprezentnd 30% din totalul celor existen'i n
Romnia. Din totalul celor 2 687, un num#r de 1 115 tr#iesc n cele 10 jude'e din Transilvania:
Cluj (398), Braov (162), Hunedoara (124), Sibiu (85) etc., apoi 989 n Banat: Timi (625), Arad
(299) i Cara-Severin (65), iar restul de 583 n Criana-Maramure: Bihor (354), Maramure
(150) i Satu Mare (79).
La minorit#'ile na'ionale men'ionate pn# aici se adaug#, n num#r foarte restrns,
altele: 987 rui-lipoveni (596 n Transilvania, 270 n Banat i 121 n Criana-Maramure), 749
polonezi (486, 194 i 69), 529 greci (335, 88 i 106), 224 armeni (165, 48 i 11), 223 turci (125,
86 i 12), 57 t#tari (42, 12 i 3) etc.
Structura confesional# a celor trei provincii a nregistrat modific#ri nsemnate n
decursul secolelor, motivate de cretinarea unora dintre minorit#'ile na'ionale, de presiunile
deosebite din perioada reformei i apoi a contrareformei, de coloniz#rile efectuate n aceste
teritorii, iar n perioada de dup# al doilea r#zboi mondial ca urmare a interven'iei statului
comunist, precum i a prolifer#rii religiilor neoprotestante.
n prezent, pe teritoriul Romniei, se remarc# o dominare net# a religiei ortodox#, care
de'ine 86,6% (19,8 mil persoane) din popula'ia Romniei (22 810 035 loc, la Recens#mntul din
7 ianuarie 1992). Urmeaz#, apoi, religiile: romano-catolic# cu 5,1% (1 161 942 persoane),
reformat# cu 3,5% (802 457), greco-catolic# cu 1% (223 327) i penticostal# cu 1% (220 824),
iar celelalte religii, ateii, cei f#r# religie i nedeclara'i de'in 2,6%, respectiv 599 099 persoane
(fig. 5).
Ca i la nivelul '#rii, religia ortodox# domin# de departe n Transilvania, Banat i
Criana-Maramure, nscriindu-se cu aproape 70% (5 360 102 persoane, din totalul de 7 723
313), fiind urmat# de romano-catolic# cu 11,1%, reformat# cu 10,3%, greco-catolic# cu 2,7%,
penticostal# 2%, baptist# 1,2%, unitarian# 1% i alte religii, atei, f#r# religie i religie
nedeclarat# cu 2,3% (tabelul 2).
n privin'a situa'iilor necuprinse n tabelul 2, la nivelul de ansamblu al celor trei
provincii, un num#r de 29 180 persoane sunt de religie adventist# (17 994 n Transilvania, 5 972
n Banat i 5 214 n Criana-Maramure), 534 musulman#, 12 372 cretin# dup# Evanghelie, 36
264 evanghelic# de confesiune augustan# (33 531 n Transilvania, 2 214 n Banat i 519 n
Criana-Maramure), n aceast# categorie nscriindu-se germanii (saii) din Transilvania, 1 058
cretin# de rit vechi, 3 891 ortodox# de rit vechi, 20 184 evanghelic# sinodo-prezbiterian# (14
336 n Transilvania, 5 360 n Banat i 488 n Criana-Maramure), 2 763 mozaic# (1 136 n
Transilvania, 1 003 n Banat i 629 n Criana-Maramure). La acestea ad#ugndu-se 45 323
persoane de alte religii, 3 649 atei, 15 365 f#r# religie i 4 595 nedeclarat#.

Ortodox" 19.802.389 86,814
Romano-catolic" 1.161.942 5,094
Reformat" 802.457 3,518
Greco-catolic" 223.327 0,979
Penticostal" 220.824 0,968
Alte religii %i nedeclarate: 599.099 2,626
Baptist" 109.462 0,480
Adventist" 77.546 0,340
Unitarian" 76.708 0,336
Musulman" 55.928 0,245
Cre%tin" dup" Evanghelie 49.928 0,219
Evanghelic" de confesiune augustan" 39.119 0,171
Cre%tin" de rit vechi 28.141 0,123
Biserica ortodox" de rit vechi 32.228 0,141
Evanghelic" sinodo-presbiterian" 21.221 0,093
Mozaic" 9.670 0,042
Alt" religie 56.329 0,247
Atei 10.331 0,045
F"r" religie 24.314 0,107
Nedeclarat" 8.139 0,036
Fig.5. Structura pe religii (confesional!)
a populaiei Romniei la Recens!mntul din
7 ianuarie 1992
86%
5%
4%
1%
1%
3%
Ortodox"
Romano-catolic"
Reformat"
Greco-catolic"
Penticostal"
Alte religii %i
nedeclarate:

Alte religii $i nedeclarate (total 599.099,
reprezentnd 2,626%)
18%
13%
13%
9%
8%
7%
5%
5%
4%
2%
9%
2%
4%
1%
Baptist"
Adventist"
Unitarian"
Musulman"
Cre%tin" dup" Evanghelie
Evanghelic" de confesiune augustan"
Cre%tin" de rit vechi
Biserica ortodox" de rit vechi
Evanghelic" sinodo-presbiterian"
Mozaic"
Alt" religie
Atei
F"r" religie
Nedeclarat"


Structura confesional( a populaiei din Transilvania, Banat *i
Cri*ana-Maramure*, n valori absolute *i %
(Recens(mnt, 7 ianuarie 1992)
Provincii
Popula!ia
total"
Ortodox"
Romano
catolic"
Reformat"
Greco-
catolic"
Penticostal" Baptist" Unitarian"
Alte religii,
f"r"religie,
nedeclara!i
4.579.565 3.137.023 494.837 536.595 111.144 71.785 31.785 74.527 122.042
Transilvania
100 68,5 10,8 11,7 2,4 1,6 0,7 1,6 2,7
1.563.997 1.220.280 183.792 34.239 15.125 44.600 40.173 671 25.117
Banat
100 78 11,8 2,2 1 2,9 2,5 * 1,6
1.579.751 1.002.799 176.306 225.848 80.564 42.758 22.672 780 28.024 Cri%ana-
Maramure%
100 63,5 11,2 14,3 5,1 2,7 1,4 * 1,8
7.723.313 5.360.102 854.935 796.682 206.833 158.970 94.630 75.970 175.183
Total
100 69,4 11,1 10,3 2,7 2 1,2 1 2,3

La nivelul provinciilor geografico-istorice i al jude'elor, structura confesional# este n
strns# corela'ie cu structura na'ional#. Astfel, spre exemplu, religia ortodox# de'ine 78% n
Banat, dup# care coboar# sub 70% n Transilvania i Maramure (tabelul 2), aceasta nscriindu-
se cu 87% n Sibiu, 86% n Hunedoara i Alba, 84% n Braov i Cara-Severin, 83% n Bistri'a
N#s#ud, 78% n Timi, 77% n Maramure, 73% n Arad, 70% n Cluj etc., n timp ce n jude'ele
cu popula'ie maghiar#, la care domin# religiile romano-catolic# i reformat#, frecven'a este
corespunz#toare acestei situa'ii: 13% n Harghita, 22% n Covasna, 50% n Satu Mare ( aici 9%
revenind religiei greco-catolice, care este specific# tot popula'iei romneti) i 51% n Mure.
Religia romano-catolic#, specific# unei bune p#r'i din popula'ia maghiar#, apoi
germanilor din Banat i Criana-Maramure, slovacilor, cehilor, bulgarilor, croa'ilor etc., de'ine
ponderi foarte apropiate n cele trei provincii (tabelul 2). La nivelul jude'elor se nregistreaz#
diferen'ieri semnificative, acestea nscriindu-se cu 66% n Harghita, 37% n Covasna, 19% n
Satu Mare, 13% n Timi, 12% n Arad, 10% n Mure i Bihor etc., dar sub 5% n Alba (1,8%),
Braov (4,6), Cluj (4,5%), Hunedoare (4,9%), S#laj (3%) i Sibiu (1,8%).
Privitor la religia reformat#, spre deosebire de cea romano-catolic#, se constat#
diferen'ieri destul de pregnante att n cadrul provinciilor, ct i al jude'elor, nregistrndu-se
14,3% n Criana-Maramure, condi'ionat# de prezen'a popula'iei maghiare n jude'ele Satu
Mare i Bihor (19,3% reforma'i n primul i 19,5% n al doilea rnd), 11,7% n Transilvania
(34% reforma'i n Covasna, 29% n Mure, 20% n S#laj, 14% n Cluj i 13% n Harghita) i
2,2% n Banat.
n ordinea frecven'ei, urmeaz# religia greco-catolic#, aproape n totalitate specific#
romneti. Are o pondere mai nsemnat# n Criana-Maramure (5,1% din popula'ia provinciei),
cu valoarea cea mai ridicat# n jud. Satu Mare (8,8%) i Maramure (5,7%), n timp ce n
Transilvania de'ine numai 2,4% (5,1% n jud. Cluj, 3,8% n Alba, 3,4% n S#laj, 2,8% n Bistri'a
N#s#ud etc.). Neoreforma'ii, respectiv penticostalii (2%), baptitii (1,2%) i adventitii (0,4%)
de'in 3,6% pe ansamblul celor trei provincii. Urm#rirea separat# a acestor religii arat# c#
prima dintre ele are o pondere mai ridicat# n Banat (2,8%), cu 4% n Arad, 2,7% n Timi i
numai 1,9% n Cara-Severin, urmat# de Criana-Maramure cu 2,7% (3,8% n Bihor, 2,2% n
Maramure i 1,5% n Satu Mare) i Transilvania cu 1,6% (5% n Bistri'a-N#s#ud, 2,4% n
Hunedoara, 2% n S#laj etc.). A doua religie, respectiv cea baptist#, este mai bine reprezentat#
tot n Banat, unde de'ine 2,5% din popula'ia provinciei (3,8% n Arad, 3,5% n Cara-Severin i
1,2% n Timi), n timp ce n Criana-Maramure se nscrie cu numai 1,4% (3% n Bihor), iar n
Transilvania cu 0,7% (2,7% n S#laj, 1,7% n Hunedoara).
Religia unitarian# este concentrat# aproape n totalitate n Transilvania, care de'ine 98%
din totalul unitarienilor celor trei provincii (tabelul 2). Mai mult, persoanele care au mbr#'iat
acest cult sunt prezente, n num#r ridicat, n jude'ele Harghita (24 937 unitarieni), Mure (16
454), Covasna (10 701), Cluj (9 754), Braov (7 874) etc. n timp ce n S#laj sunt numai 60 de
unitarieni, n Bistri'a-N#s#ud 146, n Sibiu 1 098 etc. De asemenea, religia evanghelic#, sinodo-
prezbiterian# este concentrat# n jude'ele Braov (11 550 de persoane, din totalul celor 20 184
c'i sunt n toate cele trei provincii), Arad (4 798) i Sibiu (1 343), n timp ce n restul jude'elor
nu nregistreaz#, n nici un caz, valori de peste 400 de persoane, n unele dintre acestea
cobornd chiar sub 100:Bistri'a-N#s#ud (87), Harghita (56), S#laj (13), Cara-Severin (85),
Maramure (94) i Satu Mare (63).
Privitor la structura confesional# din Transilvania, Banat i Criana-Maramure trebuie
f#cut# men'iunea c# imigr#rile de popula'ie cretinarea mai trzie a unora dintre cei veni'i,
instabilitatea n p#strarea cultului mbr#'iat, fie datorit# unor presiuni din afar#, fie ca urmare
a motiva'iilor de natur# economico-social#, au condus la o concentrare evident# a celor mai
numeroase dintre cultele de pe teritoriul Romniei n cele trei provincii. Astfel, dac# 33,8% din
popula'ia Romniei tr#iete n Transilvania, Banat i Criana-Maramure, se constat# c# n cele
trei provincii sunt concentra'i 73,5%(854 935 din 1 161 942) din totalul romano-catolicilor ce
tr#iesc n Romnia, 93,5% dintre reforma'i (796 574 din 802 454), 99% dintre unitarieni (75 978
din 76 708), 92,7% dintre evanghelicii de confesiune augustan# (36 264 din 39 119) i 95,1%
dintre evanghelicii sinodo-prezbiterieni (20 184 din 21 221). De asemenea, n aceeai situa'ie se
nscriu: greco-catolicii cu 92,6% (206 833 din 223 327), penticostal# cu 72% (158 970 din 220
824) i baptitii cu 86,5% (94 630 din 109 462), precum i persoanele de alt# religie cu 80,5%
(45 323 din 56 329), cei f#r# religie cu 63,2% (15 365 din 24 314) i cei de religie nedeclarat#
cu 56,4% (4 595 din 8 139).
Pe de alt# parte, se desprinde ns# concluzia c# n cele trei provincii apare o situa'ie
relativ echilibrat# de reprezentare a religiei ortodox#, care de'ine 27,2% din totalul ortodocilor
din Romnia (5 396 102 persoane din 19 802 389), adventist# cu 37,6% (29 180 din 77 546),
cretin# dup# Evanghelie cu 24,7% (12 372 din 49 963) i mozaic# cu 28,5 (2 763 din 9 760), n
timp ce religia musulman# se nscrie cu numai 1% (534 din 55 928), cretin# de rit vechi cu
3,7% (1 058 din 28 141( i ortodox# de stil vechi cu 12% (3 891 din 32 228).


2.4. ASPECTE GEOGRAFI CO - ECONOMI CE

Pe baza resurselor solului i subsolului i ca urmare a activit#'ilor umane desf#urate n
decursul timpului, dar cu o accentuare mai deosebit# n secolul nostru, economia celor trei
provincii s-a dezvoltat n strns# unitate cu ntregul teritoriu al Romniei, caracteristica de
complementaritate fiind evident# n toate timpurile i sub toate aspectele.

2.4.1. Caracteristici industriale

Cele trei provincii au o industrie de tip complex, dezvoltat# att pe seama resurselor
naturale ale solului i subsolului, ct i a celor provenite din activit#'ile agricole, acestea din
urm# contribuind, nc# din a doua jum#tate a secolului trecut, la apari'ia primelor industrii de
fabric# (mor#rit, bere, spirt, textile etc.). Procesul de industrializare din Transilvania, Banat i
Criana-Maramure s-a intensificat n perioada de dup# primul r#zboi mondial i cu deosebire
n a doua jum#tate a secolului nostru, astfel nct, n prezent, pe teritoriul acestor provincii
apare o industrie foarte diversificat#.
Pe baza resurselor de gaze naturale, n principal gaz metan, a celor petroliere i a
c#rbunelui s-a dezvoltat INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE, care se remarc# prin
termocentrale: Mintia, jud. Hunedoara (1 340 MW), ce func'ioneaz# cu c#rbune din Bazinul
Petroani i gaz metan din Podiul Transilvaniei; Iernut (800 MW) i Fntnele (250 MW),
ambele n jud. Mure, cu gaz metan din apropiere; Paroeni (250 MW), n bazinul huilifer
Petroani; Oradea, cu dou# termocentrale, una n partea de vest a oraului, de 205 MW i alta n
est, de 150 MW, acestea folosind lignitul din bazinele Barc#u i Criul Repede. Alte unit#'i
termoenergetice, unele dintre ele i cu func'ie de termoficare, cu capacit#'i situate n jurul a 100
MW sau mai reduse, func'ioneaz# la Braov, F#g#ra, Trn#veni, Hunedoare, Zal#u etc. (n
Transilvania), Sighetu Marma'iei, Baia Mare i Satu Mare (Criana-Maramure), Arad i
Timioara (Banat). Se adaug#, la acestea, importantele unit#'i hidroenergetice men'ionate
anterior. Toate unit#'ile produc#toare de energie electric# sunt conectate la sistemul energetic
na'ional prin linii de 400, 220, 110 kV, precum i la cel interna'ional (linii de 400 kV cu
Ungaria, pe traseul Arad Seghedin i cu Ucraina Slovacia Cehia, prin linia Iernut Baia
Mare - Halmeu).
Bog#'ia de gaz metan, utilizat ca i combustibil i materie prim#, c#rbunele cocsificabil
din Bazinul Petroani i Mun'ii Banatului, minereul de fier din zonele men'ionate i cel de
mangan (Delineti, n apropiere de Rei'a i R#zoare, n Masivul Preluca), resursele de metale
neferoase i nemetalifere etc. au contribuit la dezvoltarea pe scar# larg# a siderurgiei,
metalurgiei neferoaselor, a industriei chimice i a materialelor de construc'ii, iar pe baza
metalului ob'inut s-a ajuns la edificarea unei puternice industrii constructoare de maini.
INDUSTRIA SIDERURGIC* a ap#rut nc# spre sfritul secolului trecut n centrele din
apropierea resurselor de materii prime, respectiv la Rei'a i Hunedoara, care dispun de
instala'ii corespunz#toare pentru ntreg ciclu de produc'ie siderurgic#: font#, o'el i laminate din
toate categoriile, aceste unit#'i fiind amplu dezvoltate n deceniile de dup# 1950. n vecin#tate s-
au edificat alte centre siderurgice la C#lan (font#), O'elu Rou (o'el i laminate) i N#drag
(prelucrare font#). Minereul de fier de la Lueta (Mun'ii Harghite) a permis edificarea siderurgiei
de la Vl#hi'a, unde se produc cantit#'i mici de font#, dar de calitate superioar#. n deceniul al
treilea al secolului nostru s-a construit unitatea de la Cmpia Turzii, amploarea fiind hot#rt#
de vecin#tatea cu resursele de gaz metan i locul relativ central n Transilvania, n scopul
aprovizion#rii cu produsele realizate: o'el, laminate de diferite profile, srm# din toate
categoriile, inclusiv din metale neferoase, cuie, electrozi de sudur# etc. Alte centre siderurgice
sunt prezente la Beclean (jud. Bistri'a N#s#ud) i Zal#u (produc'ie de laminate), iar ntr-o serie
de alte orae de pe cuprinsul celor trei provincii, pe lng# marile unit#'i constructoare de
maini, func'ioneaz# o'el#rii i instala'ii de preparare a fontei: Braov, Sibiu, Cluj-Napoca, Baia
Mare, Satu Mare, Oradea Arad, etc.
METALURGIA METALELOR NEFEROASE este prezent# n centrele tradi'ionale din
vecin#tatea zonelor de exploatare a cuprului, plumbului i zincului, respectiv la Baia Mare i
Zlatna, iar la Copa Mic#, n anul 1942, a fost construit# unitatea pentru ob'inerea zincului.
Anumite cantit#'i de cupru, pe baz# de recuperare a metalului vechi, se ob'in la Cmpia Turzii.
CONSTRUC,IILE DE MA(INI (I PRELUCRAREA METALELOR, cu unele nceputuri
nc# din a doua jum#tate a secolului trecut (realizarea, ntre altele, la Rei'a, a primei
locomotive cu aburi, n anul 1872), se caracterizeaz# printr-o complexitate deosebit# n cele trei
provincii, aceast# sub ramur# industrial# fiind prezent# aproape n toate oraele de pe cuprinsul
acestora. Astfel, mainile-unelte din aproape toate tipurile se fabric# la Arad, Oradea, Baia
Mare, Cluj-Napoca, Sibiu, Braov, Cugir, Rnov etc., iar rulmen'ii la Braov. n oraul Braov
func'ioneaz# cea mai mare fabric# de tractoare din Romnia, la aceasta ad#ugndu-se unit#'ile
de la Miercurea Ciuc i Timioara, precum i o serie de alte centre pentru produc'ia altor maini
i unelte agricole: Timioara, Arad, Boca, Oradea, Sibiu, Codlea, Mra etc. Industria
mijloacelor de transport realizeaz# motoare diesel, pentru locomotive diesel-electrice, la Rei'e
i osii i boghiuri pentru locomotive la Caransebe, vagoane de c#l#tori i de marf# la Arad,
autocamioane la Braov, autofurgonete de diferite tipuri pentru transportul de materiale variate
(produse alimentare, chimice, materiale de construc'ii) la Media, autobasculante la Mra. Se
adaug# unit#'ile de la Oradea (dispozitive pentru nchidere-deschidere i ridicare la toate
mijloacele de transport), Sibiu, Turda, Satu Mare, Sfntu-Gheorghe, S#cele, etc. (diferite piese
auto). Construc'iile aeronautice (planoare i motoplanoare, avioane de coal# i antrenament,
avioane agricole i elicoptere), sunt realizate la uzinele din zona Braov, n primul rnd la
Ghimbav.
O component# important# a construc'iilor de maini o reprezint# mainile i utilajele
pentru diferite ramuri industriale, n cadrul acestora remarcndu-se: utilajul minier (Petroani,
Deva, Alba Iulia, Braov, Baia Mare, Negreti-Oa, etc.), metalurgic (Rei'a, Hunedoara, Boca,
Cluj-Napoca, Sibiu, etc.), chimic (F#g#ra, Bistri'a, Odorheiul Secuiesc, Rei'a, Satu Mare, etc.),
pentru exploatarea i prelucrarea lemnului (Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Braov, Reghin,
Timioara), pentru industria uoar# i alimentar# ( Cluj-Napoca, Sibiu, Trgu Mure, Odorheiul
Secuiesc, Timioara, etc.).
Industria electrotehnic# i electronic#, caracterizat# printr-o gam# foarte variat# de
produse, realizeaz# maini i utilaje electrotehnice pentru industrie (Timioara, Rei'a, S#cele),
diferite cabluri (Braov, Trgu Mure, Bistri'a, Zal#u), aparate electrotehnice i electronice
(Timioara, Cluj-Napoca, Sfntu Gheorghe), maini i aparate de uz casnic (Timioara, Oradea,
Cluj-Napoca, Cugir etc.).
Tot n cadrul construc'iilor de maini, pe cuprinsul celor trei provincii sunt prezente
unit#'i industriale specializate n diferite construc'ii metalice (Boca, Rei'a, Lugoj, Timioara,
Satu Mare etc.), bunuri metalice de larg consum ( Lugoj, Oradea, Satu Mare, Trgu Mure,
Media, Z#rneti, Codlea, Ocna Sibiu, C#lan etc.) i produse metalice diverse (Braov, Media,
Sfntu Gheorghe, Cmpia Turzii, Beclean, Timioara, Arad, Oradea, Sighetu Marma'iei etc.).
INDUSTRIA CHIMIC* dispune de resurse nsemnate de materii prime, n primul rnd
gaz metan, sare i sulful provenit din sulfurile metalice neferoase, pe seama acestora fiind
dezvoltate unit#'i importante att din domeniul chimiei de baz#, ct i al petrochimiei. Urmare a
acestei situa'ii, n 1936, la Copa Mic#, a nceput produc'ia negrului de fum, n acelai an, la
Trn#veni, a fost pus# n func'iune prima instala'ie din Europa pentru fabricarea amoniacului
sintetic din gaz metan. De asemenea, n anul 1941, la Copa Mic#, s-a ob'inut, pentru prima
oar# n lume, formaldehida prin oxidarea direct# a metanului.
n cadrul industriei chimice de baz# se realizeaz# o gam# foarte variat# de produse: sod#
caustic# (Ocna Mure, Turda, Trn#veni), sod# calcinat# (Ocna Mure), clor (Turda,
Trn#veni), acid clorhidric (Baia Mare, Turda, Trn#veni), acid sulfuric (Baia Mare, Zlatna,
Trn#veni, Copa Mic# i Victoria), produse fito i zoofarmaceutice artificiale (Dej, Lupeni),
lacuri i vopsele, inclusiv diferite semiproduse (Timioara, Oradea, Codlea, Or#tie, Copa
Mic#, Trn#veni, Baia Mare), r#ini sintetice (Timioara, Turda), tanan'i i alte produse
rezultate prin chimizarea lemnului (Rei'a, Margina, Vieu de Sus, Or#tie), produse
electrotermice i abrazive (Cluj-Napoca, Seini) etc.
Petrochimia, care prelucreaz# gazele naturale i produsele petroliere, este prezent# pe
teritoriul celor trei provincii prin aproape toate produsele sale: amoniac i acid azotic (Victoria,
F#g#ra, Trgu Mure, Arad) de la care procesul de produc'ie este continuat pentru ob'inerea
ngr##mintelor azotoase n aceleai centre , materiale plastice i r#ini sintetice (Turda, Trgu
Mure, Rnov, Timioara), precum i prelucrarea acestora (Timioara, Oradea, Or#tie, Cluj-
Napoca, N#s#ud, Cehu Silvaniei, Sfntu Gheorghe, Miercurea Ciuc etc.), prelucrarea
cauciucului (Zal#u, pentru anvelope necesare autovehiculelor de nivel mediu, Ludu pentru
anvelope i camere de biciclete, Braov pentru diferite articole din cauciuc), negru de fum
(Copa Mic#) i detergen'i (Timioara).
MATERIALE DE CONSTRUC,II PRELUCRATE au o foarte bun# baz# de resurse
naturale calcare, marne, argile, nisipuri, caolin etc. Ca urmare a acestui fapt i a prezen'ei
gazului metan, industria materialelor de construc'ii s-a caracterizat printr-o larg# dezvoltare,
mai ales pe cuprinsul Transilvaniei, deosebit de revelator fiind cazul oraului Turda, unde
aceast# ramur# industrial# este reprezentat# prin produc'ia de ciment, ipsos, var, c#r#mid#
refractar#, sticl#, ceramic# fin# (electroizolatori), ceramic# brut# (c#r#mid#) etc.
Produc'ia articolelor de sticl#rie este cunoscut# de mult# vreme, dovada constituind-o
toponimul de gl#jerie, care apare destul de frecvent la contactul muntelui cu zonele mai joase,
tocmai acolo unde exist# nisipul i lemn necesar prepar#rii mangalului, iar cimentul s-a ob'inut
nc# la sfritul secolului trecut la Gurahon', (1896), apoi la Dej (pe seama tufurilor vulcanice)
i la Turda.
Industria materialelor de construc'ii realizeaz#: produse liante, prefabricate din beton,
azbociment, materiale izolatoare, articole de sticl#rie i geamuri, ceramic# brut# i fin#. Dintre
lian'i, ntietatea revine cimentului, care se ob'ine din calcar, marn# i argil#, ce se g#sesc n
apropierea unit#'ilor de produc'ie. Pn# la jum#tatea secolului nostru, pe cuprinsul celor trei
provincii func'ionau fabricile de ciment de la Turda, Braov i Dej, ultimele dou# fiind
reprofilate pentru produc'ia de c#r#mizi refractare. Dup# anul 1960, n scopul rezolv#rii n mai
bune condi'ii a aprovizion#rii cu ciment a centrului i vestului Romniei, au fost construite
importantele fabrici de la Chistag (jud. Bihor), Hoghiz (jud. Braov) i Chic#daga (jud.
Hunedoara). Ipsosul se produce la Turda (n cadrul fabricii de ciment), pe baza ghipsului
exploata la Cheia, apoi la Aghire (ghipsul de la Leghia) i C#lan, iar varul tot pe lng#
fabricile de ciment, precum i n cadrul celor de zah#r sau n unit#'i independente: Hunedoara,
Rei'a, Cluj-Napoca, Bistri'a, Trn#veni. Se remarc# i o serie de v#r#rii pentru necesit#'ile
locale sau zonale, cum sunt cele din Platoul Vac#ului, latura nordic# a Mun'ilor P#durea
Craiului, Cheile Babei (jud. S#laj).
Pe baza lian'ilor i a altor materii prime se ob'in prefabricatele din beton (Turda, Cluj-
Napoca, Aiud, Braov, Miercurea Ciuc, Oradea, Arad etc.) i materialele izolatoare (Turda,
Brcea jud. Hunedoara i (imleu Silvaniei). Pentru produc'ia sticlei sunt folosite nisipurile
cuar'oase de la F#getu Ierii (Cluj), Zolt (Timi) i A'el (Sibiu), precum i cele aduse din
Moldova (Miorcani i Hudeti, jud. Botoani). n cadrul acesteia se produc articole de sticl#rie
la Turda, Media, Avrig, Gherla, Bistri'a, Poiana Codrului, P#durea Neagr# i Tometi (jud.
Timi), iar geamurile din aproape toate categoriile se fabric# la Media i Trn#veni. Industria
de ceramic# brut#, pe baza argilelor refractare de la (uncuiu i B#lnaca (jud. Bihor) i Cristian
(Braov) realizeaz# c#r#mizi refractare la Turda, B#r#ban' Alba Iulia, Braov, Deva, Baru
Mare, Trn#veni, Dej, Rei'a etc., iar din argila comun# se produce c#r#mid# i 'igl# la Satu
Mare, C#rpini, Jimbolia, Cmpia Turzii, Sntimbru, Feldioara (Braov), Cristian, Braov etc.
(i c#r#mid# la Sighetul Marma'iei, Baia mare, Carei, Valea lui Mihai, Oradea, Arad, Zal#u,
Cluj-Napoca, Turda, Trgu Mure, Deva, Sibiu etc. Ceramica fin# se caracterizeaz# prin
produc'ia articolelor de por'elan, cu unit#'i importante la Cluj-Napoca, Alba Iulia, Albeti-
Sighioara i Timioara, faian'# i diferite articole sanitare la Cluj-Napoca, Trn#veni, Zal#u i
Baia Mare cahle de teracot# la Sibiu, Media, Deva, Bistri'a, Baia Mare, iar ol#ritul tradi'ional
se remarc# prin centrele C#rpinet, Leheceni, Critioru de Sus i Critioru de Jos, Vadu Criului
(jud. Bihor), Vama ( Satu Mare), Corund (Harghita) .a.
INDUSTRIA DE PRELUCRAREA LEMNULUI este bine reprezentat# pe cuprinsul celor
trei provincii amplasarea ei n teritoriu fiind condi'ionat# de prezen'a resurselor forestiere,
astfel nct unit#'ile pentru produsele semifinite, cu pu'ine excep'ii, sunt situate n spa'iul montan
sau n vecin#tatea acestuia, n timp ce fabricile de mobil# func'ioneaz#, obinuit, n centrele
urbane mai mari. Unit#'ile pentru produc'ia de cherestea sunt prezente la Bixad, T#u'ii de Sus,
Sighetul Marma'iei, Vieu de Sus, Bora, Ilva Mic#, Susenii Brg#ului, Bistri'a Brg#ului, Lunca
Bradului, Hodoa, Topli'a, Gheorgheni, Covasna etc. (Carpa'ii Orientali), Z#rneti, T#lmaciu,
Orlat, Sebe, Or#tie etc. (zona Carpa'ilor Meridionali), Oravi'a, Anina, Boca, Z#voi, Bocsig,
Ioani, Cmpeni, Valea Ierii, Poeni etc. (zona Carpa'ilor Occidentali). O alt# categorie de
produse semifinite o constituie placajele, furnirele i panelul realizate, n principal, n cadrul
unit#'ilor complexe de prelucrarea lemnului (Sighetu Marma'iei, G#l#u'a, Sebe, Gherla,
Caransebe, Deta), precum i pl#cile din particule aglomerate i pl#cile fibrolemnoase (Sighetu
Marma'iei, Bistri'a, G#l#u'a, Covasna, Sebe, Blaj, Gherla, Caransebe).
Dintre produsele finite, ntietatea revine produc'iei de mobil#, prezent# la Dej, Zal#u,
Bistri'a, Cluj-Napoca, Gherla, Trgu-Mure, Trn#veni, Media, Blaj, Cmpeni, Sibiu, Braov,
Codlea, Covasna, Sfntu Gheorghe, Gheorgheni etc. (n Transilvania), Sighetu Marma'iei, Trgu
L#pu, Satu Mare, Carei, Oradea, Beiu etc. (Criana-Maramure), Pncota, Arad, Timioara,
Caransebe etc. (Banat), apoi binalelor i parchetelor (G#l#u'a, Blaj, Satu Mare, (tei, Bocsig,
Bora etc.). (i alte produse din lemn (ambalaje, n numeroase centre de prelucrare; chibrituri la
Gherla i Timioara; instrumente muzicale i ambarca'iuni sportive la Reghin, creioane i
rechizite colare la Sibiu i Timioara).
Bog#'ia n resurse forestiere a condus la apari'ia i dezvoltarea industriei celulozei i a
hrtiei spre sfritul secolului trecut i n toat# perioada secolului al XX-lea, dup# ce nc# n
secolul al XVI-lea la Braov i al XVIII-lea la Prundu Brg#ului au nceput s# func'ioneze morile
de hrtie pe baza deeurilor textile. n prezent, aceast# industrie este amplasat# n totalitate n
Transilvania: Dej, Prundu Brg#ului, Z#rneti i Petreti, func'ionnd pe baza lemnului de
r#inoase din zona carpatic# adiacent#.
INDUSTRIA U(OAR* este foarte diversificat# i bine reprezentat# pe cuprinsul
provinciilor analizate, acestea avnd vechi tradi'ii mai ale n Transilvania, dar i n Banat i
Criana-Maramure. Sunt foarte bine cunoscute preocup#rile pentru creterea ovinelor la oierii
din M#rginimea Sibiului, Zona Brsei i din alte locuri, care au condus la apari'ia
manufacturilor i apoi a industriei de fabric# n prelucrarea lnii. (i n prezent, ntre cele mai
bune fabrici pentru produc'ia stofelor de ln# se nscriu cele de la Sibiu i Braov.
n cazul industriei uoare se eviden'iaz# subramurile: textile, tricotaje i confec'ii,
piel#rie, bl#n#rie i nc#l'#minte. Cea mai important# dintre subramurile industriei uoare este
industria textil#, aceasta cuprinznd prelucrarea bumbacului, a lnii, inului i cnepii, produsele
de art# popular#, alte produse textile (articole de pasmanterie, textile ne'esute, diferite
mpletituri etc.). Prelucrarea bumbacului, importat aproape n totalitate n Romnia, se
realizeaz# n unit#'i integrate la Timioara, Lugoj, Arad, Baia mare, Media i Sfntu Gheorghe,
n filaturi la Trgu L#pu, Carei, Snnicolau Mare, Zal#u, Codlea, T#lmaciu i Odorheiu
Secuiesc (a'#), Miercurea Ciuc etc. i n 'es#torii la Satu Mare, Salonta, N#s#ud, Sighioara etc.
Spre deosebire de bumbac, prelucrarea lnii se caracterizeaz# printr-o accentuat# concentrare
n dou# zone de veche tradi'ie: zona Sibiu cu centrele Sibiu, S#lite, Orlat i Cisn#die, la
T#lmaciu fiind amplasat# o unitate important# de prelucrare secundar# a lnii i zona Braov cu
centrele Braov, S#cele, Lunca Clnicului, Prejmer, Ghimbav i Covasna. Alte unit#'i de
prelucrare a lnii sunt la Timioara i Sighioara, aceasta din urm# fiind prima 'es#torie
mecanic# din Transilvania (1872), apoi la Bistri'a, Gheorgheni i Miercurea Ciuc (filaturi),
Covasna i Gheorgheni('es#torii).
Inul i cnepa au condi'ii favorabile de cultur# pe teritoriul celor trei provincii, prima
cultur# fiind specific# dealurilor cu climat mai moderat, iar a doua ndeosebi n Cmpia de Vest
i n sudul Cmpiei Transilvaniei. Urmare a acestui fapt, centrele de prelucrare primar#
(topitoriile) sunt amplasate n mod corespunz#tor: Ulmeni, Beclean, Dumbr#veni, Cr'a, Joseni,
Cristuru Secuiesc etc. (pentru in), Snnicolau Mare, N#dlac, Iratou, Palota, Berveni, toate n
Cmpia de Vest (cnep#) i Ludu. Filaturi de in i cnep# func'ioneaz# la Gheorgheni i
Cristuru Secuiesc, iar 'es#torii la Zal#u, Negreti-Oa i Gheorgheni.
Industria m#t#sii are la baz# m#tasea natural# i fibrele artificiale ob'inute la Lupeni,
Dej i n alte locuri de pe cuprinsul Romniei. Ob'inerea m#t#sii naturale dispune de condi'ii
optime mai ales n Banat i sudul Crianei, unde s-au realizat planta'ii nsemnate de dud.
Prelucrarea m#t#sii (fire i 'es#turi) este concentrat# mai ales n Transilvania: Sighioara,
Codlea, Cisn#die, Cluj-Napoca, Bistri'a, Trgu Mure i Deva, iar n Banat este prezent# la
Timioara i Lugoj, acesta din urm# fiind singurul centru din Romnia n care se ob'in firele de
m#tase natural#.
Categoria altor produse textile cuprinde psla i p#l#riile (Timioara, Periam) i articole
de pasmanterie (Satu Mare, Oradea, Timioara, Braov), textile ne'esute (Bistri'a), iar articole
de art# popular#, realizate n coopera'ia meteug#reasc# i n gospod#riile popula'iei, se
nscriu cu o gam# foarte variat# de produse: covoare, costume na'ionale, diferite cus#turi etc.,
acestea ob'inndu-se n numeroase centre de pe cuprinsul celor trei provincii, amplasate n
raport de existen'a materiilor prime i de tradi'ia fiec#reia dintre zonele specifice.
Pe seama firelor de diferite tipuri s-a dezvoltat industria tricotajelor, care este foarte bine
reprezentat# n provinciile analizate, att n cadrul unor unit#'i de talie mare, ct i n diferite
ateliere meteug#reti i n gospod#riile popula'iei. Se remarc# unit#'ile din Sighetu Marma'iei
Negreti-Oa, Satu Mare, Oradea, Arad, Timioara, Cluj-Napoca, Braov, Sibiu, Hunedoara,
Sngeorz-B#i, Topli'a, Cmpeni, Agnita etc. Produc'ia de ciorapi este prezent# la Sebe (cea mai
mare fabric# din Romnia), Sibiu, Timioara i Snnicolau Mare.
,es#turile i tricourile de diferite categorii au permis, mai cu seam# n perioada de dup#
anul 1950, dezvoltarea ampl# a industriei confec'iilor textile, care este amplasat# n numeroase
centre: Cluj-Napoca, Sibiu, Sighioara, Jibou etc. (Transilvania), Satu Mare, Oradea, Marghita,
(Criana-Maramure), Arad, Timioara (Banat).
Industria piel#riei, bl#n#riei i nc#l'#mintei are condi'ii optime de dezvoltare. Obinuit,
unit#'ile au ciclu integrat d produc'ie (t#b#c#rii i nc#l'#minte): Oradea, Timioara, Jimbolia,
Cluj-Napoca, Sibiu, Media, Agnita, Braov sau dispun numai de t#b#c#rii ori nc#l'#minte: Satu
Mare, Arad, Marghita, Trgu Mure, Sebe, Alba Iulia etc. Bl#n#ria i cojoc#ria se
caracterizeaz# printr-o accentuat# concentrare n centrele Oradea (cea mai mare din Romnia),
Or#tie, Timioara i Trgu Mure, care prelucreaz# piei de ovine i caprine, precum i cele
provenite din vnatul cu p#r. La aceasta se adaug# marochin#ria i alte produse din piele sau
nlocuitori, realizate la Oradea, Timioara, Sebe, Sibiu, Media, Trgu Mure etc.
INDUSTRIA ALIMENTAR* este reprezentat# prin toate subramurile sale, aceasta
dispunnd de resurse importante de materii prime n toate cele trei provincii, motiv pentru care a
i nceput s# se dezvolte nc# din a doua jum#tate al secolului al XIX-lea, n primul rnd n
domeniul mor#ritului (Arad, 1851, Oradea, 1868), spirtului, berii, zah#rului (Bod, Trgu Mure)
etc., ac'iunea fiind continuat# dup# primul r#zboi mondial prin construirea fabricilor de zah#r
de la Arad (1926) i Timioara (1932), a unor unit#'i de prelucrarea c#rnii la Baia mare,
Oradea, Salonta, Trgu Mure, de fabricare a uleiului etc.
n prezent, industria alimentar# este amplasat# n raport de existen'a resurselor de
materii prime i de necesit#'ile de consum ale popula'iei. Se remarc#, n primul rnd, grupa
produc'iei de alimente, ce cuprinde mor#ritul, panifica'ia i pastele f#inoase, produsele din
carne i prelucrarea laptelui, conservele din carne, legume i fructe i conservarea laptelui,
uleiul vegetal i zah#rul. Urmeaz# grupa b#uturilor i a produselor derivate (vinuri i rachiuri
naturale, bere, spirt, drojdie, amidon, ape minerale) i grupa produselor din tutun.
Mor#ritul s-a dezvoltat mai cu seam# n Cmpia de Vest: Satu Mare, Carei, T#nad,
Oradea, Salonta, Arad, Timioara, Ciacova, dar i n celelalte centre mai mari ale teritoriului
analizat: Cluj-Napoca, Sibiu, Trgu Mure, Braov etc., iar pastele f#inoase se produc la
Timioara, Sibiu i Braov. Produsele din carne i prelucrarea laptelui constituie, n primul
rnd, activit#'ile specifice ale tuturor oraelor centre de jude', acestea fiind prezente i n alte
locuri: Salonta, Media, Reghin, Remetea, Baraolt etc. O anumit# situa'ie de specializare apare
n cazul industriei conservelor. Astfel, conservele din legume i fructe se produc de cele mai
multe ori n cadrul acelorai fabrici, cu predominarea celor din legume n zonele de cmpie:
Valea lui Mihai, Oradea, Arad, Timioara i din fructe n zonele de dealuri: Baia Mare, Bistri'a,
Dej, Ha'eg etc. Conservele din carne pot fi ob'inute i n cadrul unit#'ilor amintite, dar exist# i
fabrici specializate: Media, Sibiu, Deva i Timioara.
Ca urmare a concentr#rii de culturi de floarea soarelui, n ultimele decenii, n partea de
sud i est a Romniei, industria uleiurilor vegetale a pierdut din nsemn#tate pe cuprinsul celor
trei provincii, astfel nct unit#'i mai importante func'ioneaz# numai la Oradea, Carei i
Timioara. Spre deosebire de aceasta, industria zah#rului s-a dezvoltat prin ad#ugarea , la
fabricile mai vechi: Arad, Timioara, Trgu Mure i Borod, a altora noi: Ludu, Teiu i
Lechin'a (Transilvania), Oradea i Carei (Criana-Maramure). Produsele zaharoase sunt
concentrate la Timioara, Cluj-Napoca, Sibiu i Braov.
Vinurile i rachiurile naturale se produc, n principal, n zonele viticole i pomicole din
Dealurile de Vest i Depresiunea Transilvaniei, unde s-au construit o serie de podgorii i bazine
pomicole, n raport de modul de manifestare a factorilor mediului geografic. Astfel, centre mai
importante de vinificare sunt prezente la Teremia Mare, Reca, Mini, Diosig (Banat i Criana-
Maramure), Bistri'a, Lechin'a, Teaca, Trn#veni, Jidvei, B#lcaci, Blaj, Apoldu de Sus, Ighiu etc.
(Transilvania), n timp ce rachiurile naturale se produc n foarte numeroase localit#'i din
teritoriul analizat.
Pentru produc'ia de bere au fost mult amplificate suprafe'ele de orzoaic# i s-au
constituit noi hameiti pe v#ile Mureului (n zona Che'ani i Vin'u de Jos-Or#tie), Someul Mic
(Cluj-Napoca, Livada), Criului Repede (Huedin), Visei ((eica Mare) etc. Urmare a acestui fapt,
num#rul fabricilor de bere a sporit mereu, astfel nct la cele existente: Cluj-Napoca, Sibiu,
Braov, Timioara, Oradea etc. Au fost ad#ugate, dup# anul 1970, altele noi: Baia Mare, Satu
Mare, Ciclova Montan#, Bistri'a, Reghin, Miercurea Ciuc, Ha'eg etc. Fabricarea berii s-a
nscris, ncepnd cu anul 1990, ntr-un proces de ample transform#ri, n primul rnd
retehnologizarea multora dintre fabricile existente, precum i prin construirea altora noi, cum
este cea de la Blaj, care urm#rete s# ocupe primul loc ntre unit#'ile de profil din Romnia.
Spirtul, drojdia i amidonul se ob'in n zona cerealier# din Cmpia de vest i n cea de
cultur# a cartofilor de estul Transilvaniei. Unit#'ile cele mai mari pentru produc'ia de spirt
func'ioneaz# la Arad, Oradea, Gherla i Snsimion (Harghita), amidonul se fabric# la Sfntu
Gheorghe, iar drojdia la Oradea, Arad i Seini (jud. Maramure).
n cadrul fabricilor de conserve din fructe s-au produs, n ultimele decenii, anumite
cantit#'i de siropuri i sucuri naturale, att pe baza fructelor cultivate: mare, zmeur#, c#puni
etc., ct i din fructele provenite din flora spontan#. ncepnd cu anul 1990, n acest domeniu au
intervenit modific#ri profunde ca urmare a p#trunderii pe pia'a romneasc# a b#uturilor
r#coritoare de provenien'# extern#. Pentru teritoriul Transilvaniei, Banatului i Crianei-
Maramure sunt de notat noile unit#'i de b#uturi r#coritoare de la Timioara, S#c#dat (Coca-
Cola) i Rieni (o mul'ime de sucuri), ultimele dou# n jud. Bihor i de la Dej (Pepsi-Cola), care
satisfac n mare m#sur# cerin'ele popula'iei.
Apele minerale, n general din categoria carbogazoaselor i alcalino-feroaselor, prezente
n zonele vulcanismului neogen, se mbuteliaz# la Sngeorz-B#i (Bistri'a N#s#ud), Borsec i
Harghita (Harghita), Bibor'eni, Malna, Bodoc, Vlcele, Covasna (jud. Covasna), Zizin
(Braov), Boholt (Hunedoara), Lipova, Buzia etc.
Grupa produselor din tutun este dezvoltat# ca urmare a condi'iilor climatice favorabile
din Cmpia de Vest, Cmpia Transilvaniei i partea vestic# a Pod. Trnavelor, unde i
func'ioneaz# centre de fermentare a tutunului: Carei, Arad, Timioara i Ocna Mure. Din
tutunul fermentat se ob'in 'igaretele i alte produse din tutun la Timioara i Sfntu Gheorghe.
CONCLUZI I . Chiar numai din analiza destul de general# a industriei din Transilvania,
Banat i Criana-Maramure se desprinde c# aceast# important# ramur# economic# dispune de
resurse naturale nsemnate, pe baza c#ruia s-a dezvoltat n mod corespunz#tor n perioada de
dup# primul r#zboi mondial, dar mai cu seam# n cea de a dou# jum#tate a secolului nostru.
F#r# a detalia problemele, este de subliniat c# industria din cele trei provincii geografico-
istorice func'ioneaz# n strns# leg#tur# cu ntreg ansamblul economico-teritorial al Romniei.
Pentru exemplificare, ntre altele, se remarc# industria de autocamioane, tractoare i elicoptere
din Braov i zon#, care asigur# necesit#'ile pentru ntregul spa'iu romnesc, apoi produc'ia de
energie electric# ce este transportat# prin liniile de nalt# tensiune n toate direc'iile, re'eaua de
gazoducte ce pleac# din Podiul Transilvaniei spre nord-vest, est, sud-est i sud-vest, rezolvnd
n bun# m#sur# cerin'ele pentru gaz metan, asigurarea cu produse petroliere a celor trei
provincii de la rafin#riile din zonele Ploieti, Piteti i D#rm#neti, afluxul de produse
legumicole din sudul Romniei spre toate centrele urbane ale Transilvaniei i din Criana-
Maramure, etc. De altfel, ntre provinciile din estul i sudul Romniei i cele trei provincii
analizate este prezent un flux continuu de schimburi la aproape toate produsele industriale i
agricole. n privin'a situa'iei actuale a industriei, ca urmare a schimb#rilor politico-sociale
fundamentale dup# evenimentele din decembrie 1989, pot fi notate cteva aspecte mai
semnificative: a nceput un proces destul de intens n domeniul restructur#rii a numeroase dintre
unit#'ile industriale, n primul rnd a celor mai mari consumatoare de energie (produc'ia de
o'eluri, ngr##minte chimice, materiale de construc'ii etc.), astfel nct acestea s# se nscrie n
sistemul corespunz#tor al economiei de pia'#; se revigoreaz# o serie de unit#'i din industria
uoar# i mai ales din cea alimentar#, precum i de alte subramuri industriale; s-au construit i
sunt n construc'ie chiar unit#'i industriale noi, dimensionate n conformitate cu cerin'ele pie'ii
(b#uturi r#coritoare la S#c#dat i Rieni, jud. Bihor, bere la Blaj, frigidere la Floreti, jud. Cluj
etc.); procesul de privatizare, realizat deja pentru destul de numeroase unit#'i industriale, n
care rezultatele sunt evidente, va modifica din temelie ansamblul produc'iei industriale de pe
cuprinsul celor trei provincii.

2.4.2. Aspecte ale agriculturii

Agricultura, ca i industria, prin toate componentele sale, este integrat# sistemului
na'ional, fiind complementar# ntre provinciile ce alc#tuiesc teritoriul Romniei. S-a subliniat
anterior c# Transilvania, Banatul i Criana-Maramure de'in 42,1% din teritoriul Romniei,
aceast# frecven'# caracteriznd aproximativ i unele dintre componentele modului de utilizare a
terenurilor, n timp ce la altele se nregistreaz# diferen'ieri destul de semnificative, determinate,
n primul rnd, de specificitatea orografic# i climatic#.
Astfel n privin'a terenurilor agricole, cele trei provincii de'in 40,3% (5 971 378 ha) din
14 793 062 ha ct are Romnia, categoria altor terenuri se nscrie cu 44,8% (660 325 ha) din
totalul Romniei (1 472 329), iar livezile cu 36,5% (108 209 ha din 295 804 ha). De asemenea,
40% ((63 263) din totalul tractoarelor agricole lucreaz# pe teritoriul celor trei provincii.
Factorii men'iona'i determin#, ns#, valori sim'itor mai reduse n situa'ia terenurilor arabile,
care de'in 30,7% (2 868 912 ha)din suprafa'a arabil# a Romniei (9 341 496 ha), a celor cu vie
(12,6% din totalul de 303 945 ha la nivelul ntregii '#ri) i a suprafe'elor ocupate cu ape i b#l'i
(numai 15% din 892 623 ha), n acest din urm# caz diferen'a fiind dat# de ntinsele suprafe'e de
ap# situate de-a lungul Dun#rii, din delta Dun#rii i de litoralul M#rii negre. Trebuie men'ionat,
de asemenea, c# n Transilvania, banat i Criana-Maramure sunt amenajate pentru iriga'ii 95
393 ha, care reprezint# doar 3% din suprafa'a corespunz#toare la nivelul ntregii '#ri (3 202 802
ha). Aceiai factori, respectiv orografia i clima, ridic# n mod evident frecven'a fna'elor, astfel
nct ele de'in, n cele trei provincii, 71% (1 057 567 ha) din totalul '#rii (1 489264 ha), iar
p#unile se nscriu cu 56,3% (1 895 567 ha din 3 362 553 ha).
Analiza reparti'iei diferitelor categorii de terenuri la nivelul celor trei provincii pune n
eviden'#, de asemenea, o serie de particularit#'i. Astfel, suprafa'# agricol# din Transilvania,
Banat i Criana-Maramure de'ine 59,5% din totalul teritoriului acestora, fa'# de 62% ct este
la nivelul ntregii '#ri, fiind de 57% n Transilvania, 65% n Banat i 62% n Criana-
Maramure, cu diferen'ierile corespunz#toare n cadrul jude'elor ce formeaz# provinciile
analizate: 81% n Timi i 72% n Satu Mare, dar cu valori de sub 50% n Cara-Severin (47%),
Hunedoara i Maramure (49%), celelalte jude'e de'innd ntre 50-60% (Alba, Bistri'a-N#s#ud,
Braov, Covasna i Sibiu) i 60-70% (Cluj, Harghita, Mure, S#laj, Arad i Bihor). Se desprinde,
din cele ar#tate, c# frecven'a terenurilor agricole, ca i a celor arabile de altfel, se reduce
treptat de la jude'ele cu spa'ii mai ntinse n zonele de cmpie spre cele suprapuse zonelor de
dealuri i a celor montane.
Terenurile arabile reflect# i mai pregnant varietatea condi'iilor orografice, astfel nct
ele, pe ansamblul celor trei provincii, reprezint# 28,6%, n compara'ie cu 39,2% n Romnia,
de'innd 22% n Transilvania, 33,1% n Criana-Maramure i 40,2% n Banat. Diferen'ierile
sunt mult mai pregnante la nivelul jude'elor, nregistrndu-se 62% n Timi (539 708 ha din 869
665 ha ct este suprafa'a acestuia), 49,8% n Satu Mare (220 217 ha din 441 785 ha), 45% n
Arad i 40% n Bihor, situa'ia fiind determinat# de cuprinderea n arealul acestor jude'e a
Cmpiei de Vest i a dealurilor de Vest, unde celelalte categorii de folosin'# se nscriu cu valori
mult mai reduse. Urmeaz# categoria jude'elor cu valori de 30-40% arabil, respectiv Mure
(33%) i S#laj (32%), dup# care n cinci din totalul celor 16 jude'e ale unit#'ilor urm#rite,
arabilul de'ine ntre 20-30%: Cluj (26,5%), Covasna (23%), Braov (22%), Alba i Sibiu (21%).
Valorile cele mai reduse ale suprafe'elor arabile se nregistreaz# n alte cinci jude'e: Hunedoara
(12,7% este jude'ul cu frecven'a cea mai mic# din Romnia), Maramure (13,3%, Harghita i
Cara-Severin (13,9%) i Bistri'a-N#s#ud(18,9%).
Culturile agricole (cereale, plante industriale, cartofi, legume i pepeni i plante pentru
furaje) sunt r#spndite n conformitate cu cerin'ele acestora fa'# de condi'ii de temperatur# i
umiditate. Astfel, cmpia de pe cuprinsul jude'ului Timi reprezint# cea mai bun# unitate
agricol# a '#rii, unde temperaturile medii anuale de peste 10C, precipita'iile situate n jurul a
600 mm/an i solurile cu fertilitate bun# permit cultivarea aproape a tuturor categoriilor de
plante i ob'inerea de rezultate deosebite. De altfel, cmpiile, inclusiv cea a Transilvaniei se
preteaz# pentru culturile de gru, orz i porumb, sfecl# de zah#r, floarea soarelui, in pentru ulei,
tutun etc., prezen'a acestora fiind fidel reflectat# i n dezvoltarea corespunz#toare a unit#'ilor
industriale de prelucrare, aa cum s-a men'ionat anterior. n acelai timp, Cmpia de Vest, mai
cu seam# compartimentele sudic i central, precum i luncile mai largi ale rurilor din
Transilvania, reprezint# unit#'i reprezentative pentru cultura legumelor (tomate, ardeioase,
r#d#cinoase, bulboase etc.), pe cuprinsul acestora ap#rnd o serie de areale de specializare n
aceast# privin'#, legumicultorii cei mai vesti'i fiind locuitorii din Cmpia Ardealului.
n zonele de dealuri se continu# culturile de cereale, unde al#turi de gru i porumb,
apare secara i ov#zul, orzoaica, apoi plantele furajere, respectiv trifoiul, fa'# de lucern# care
g#sete condi'ii mai potrivite n zonele de cmpie. De asemenea, n aceste unit#'i este domeniul
inului pentru fuior i a cartofului de toamn#, n primul rnd n dealurile i depresiunile
submontane de la periferia Podiului Transilvaniei, precum i n depresiunile intramontane
Braov (unde, la M#gurele, este situat Institutul cartofului din Romnia), Ciuc, Gheorgheni i
Maramure.
Suprafe'ele ocupate cu p#uni, pe ansamblul celor trei provincii se nscriu cu 18,9%
(1895 567 ha) din totalul suprafe'ei acestora, fa'# de 14,1% ct reprezint# la nivelul ntregii '#ri,
cu diferen'e, ns# de la o provincie la alta 20,3% (1 160 212 ha)n Transilvania, 17,5% (436 398
ha) n Banat i 16,4% (298 967 ha) n Criana-Maramure. n cadrul jude'elor, frecven'a acestei
categorii de folosin'# scade de la 24,2% n jude'ul Cluj pn# la 13,1% n jude'ul Satu Mare.
Valori mai ridicate ale frecven'ei p#unilor sunt specifice, n principal, jude'elor din
Transilvania: Braov i Harghita (22%), Hunedoara i S#laj (21%), Bistri'a-N#s#ud i Sibiu
(20%), la care se adaug# i jude'ele,respectiv Cara-Severin (22%), n timp ce n celelalte jude'e
aceast# folosin'# scade sub 20%: Bihor (19%), Mure (17%), Covasna, Arad i Maramure (cte
16%) i chiar sub 15% (Timi, 13,7%).
Fne'ele sunt foarte bine reprezentate n spa'iul analizat, pe ansamblul acestuia de'innd
10,5% (1 057 875), n compara'ie cu 6,2% ct sunt la nivelul Romniei. Frecven'a lor, ca i cea
a p#unilor de altfel, sporete dinspre unit#'ile de cmpie i dealuri joase, unde necesit#'ile de
furaje sunt rezolvate prin cultivarea unor plante corespunz#toare, spre cele de deal i munte.
Asemenea reparti'ie se pune n eviden'# att la nivelul provinciilor, ct mai cu seam# la cel al
jude'elor, astfel nct n Transilvania, fne'ele se nscriu cu 12,9% (741 642 ha), n Criana-
Maramure cu 10,1% (185 576 ha), iar n Banat cu 5,2% (130 657 ha) din totalul suprafe'elor
acestor provincii. La nivelul jude'elor, diferen'ierile sunt mult mai pregnante, valoarea cea mai
ridicat# fiind caracteristic# n jude'ul Harghita (25%), iar cea mai redus# n jude'ul Arad (3%).
Cu valori ale frecven'ei mai reduse de 10% se nscriu tot jude'ele din vestul '#rii: Timi (4%),
Bihor i Satu mare (6%), Cara-Severin (9%), la acestea ad#ugndu-se i dou# jude'e din
Transilvania, respectiv Mure (9%), i S#laj (7%), n timp ce restul jude'elor de'in ntre 10-20%;
Maramure (19%), Hunedoare (15%), Bistri'a-N#s#ud i Cluj ( 12%), Alba, Braov i Covasna
(11%).
Pe seama p#unilor, a fna'elor i a plantelor furajere cultivate, pe cuprinsul celor trei
provincii se cresc bovinele, care, n Transilvania i Criana-Maramure prezint# valori
apropiate de media '#rii (25,5 capete/100 ha teren arabil, p#uni i fne'e), desigur cu
diferen'ieri de la un jude' la altul: 35 n Maramure, 33 n S#laj i Cluj, 30 n Covasna, 29 n
Alba, Braov, Bihor i Satu Mare, dar cobornd pn# la 21 n Sibiu i 22 n Harghita. Creterea
ovinelor i a caprinelor a constituit ntotdeauna o activitate important# a popula'iei din
Transilvania, unde num#rul acestora de la 100 ha de teren arabil, p#uni i fne'e dep#ete
sim'itor media nregistrat# la nivelul Romniei. Astfel, jude'ul Sibiu, cu 128,7 capete/100 ha se
situeaz# pe locul al doilea n 'ar# (140,1 capete/100 ha n jude'ul Iai), urmat, n Transilvania,
de jude'ele Bistri'a-N#s#ud (120,8), Braov (108), Covasna (105,9), Alba (105,2) i Cluj (100,9),
n timp ce n Harghita i Hunedoara se nregistreaz# sub 60 de capete/100 ha, iar n S#laj 68,1.
Spre deosebire de situa'ia men'ionat#, n Criana-Maramure i n Banat, num#rul ovinelor i a
caprinelor la 100 ha teren arabil, p#uni i fne'e, cu excep'ia jude'ului Cara-Severin (89,2)
este mult mai redus: n jur de 78 n Bihor i Timi, 53 n Arad i numai n jur de 42 n Bihor i
Satu Mare.
n ansamblu, creterea porcinelor pe cuprinsul celor trei provincii este condi'ionat# de
culturile de cereale, dar i de existen'# unor complexe prezente n apropierea centrelor urbane
mai mari. Urmare a acestor condi'ion#ri, se remarc# jude'ul Timi cu 208,6 capete/100 ha teren
arabil (99,4 la nivelul ntregii '#ri), valoare cu care i ocup# locul al doilea n Romnia, dup#
municipiul Bucureti (229,8). Urmeaz#, apoi, jude'ele Cluj (186,8), Maramure (162,5), Braov
(158,3), Mure (126) etc., n timp ce ntr-o serie de jude'e se coboar# sub media '#rii: Alba (89),
Satu Mare i Bihor (87), Sibiu (86), n Arad nregistrndu-se, n neconcordan'# cu factorii de
determinare, 70,9 porcine/100 ha arabil, iar n Cara-Severin numai 68,5.
Sunt prezente, n Transilvania, Banat i Criana-Maramure i alte categorii de animale:
cabaline, p#s#ri, albine etc. La cabaline, spre exemplu, cele trei provincii de'in aproape 39% din
efectivul existent n Romnia (155 800 capete n Transilvania, 66 800 n Banat i 68 200 n
Criana-Maramure), iar la albine aproape 33% (135 400 familii n Transilvania, 72 900 n
Banat i 40 200 n Criana-Maramure.
Tot n categoria terenurilor agricole se nscriu suprafe'ele ocupate cu vi'# de vie i pomi
fructiferi. Cultura vi'ei de vie dispune de condi'ii relativ favorabile numai pe areale restrnse n
cuprinsul celor trei provincii, fapt pentru care ea se nscrie cu ponderi reduse: 0,3% n
Transilvania (19 354 ha), 0.4% n Banat (9 159 ha) i 0,5% n Criana-Maramure (10 022 ha),
fa'# de 1,3% ct reprezint# la nivelul ntregii '#ri. Cu excep'ia jude'ului Satu Mare (1% din
suprafa'a total# a acestuia), n toate celelalte ponderea coboar# treptat: 0,9% n Alba, 0,8% n
S#laj, 0,7% n Bihor i Mure, 0,6 n Sibiu i Timi, 0,5 n Arad etc. Pn# spre valori cu totul
nesemnificative sau chiar pn# la dispari'ia complet# (jude'ul Covasna). Podgoriile i arealele
viticole de pe cuprinsul celor trei provincii sunt prezente, n primul rnd, la limita Cmpiei de
Vest cu Dealurile de Vest, ncepnd aproximativ de la Buzia i pn# la Seini, apoi n Cmpia
Banatului i n partea vestic# a Pod. Trnavelor n sud vestul Cmpiei Transilvaniei etc. Se
cultiv# soiurile obinuite pentru vin, din categoria celor nobile i chiar unele hibride, iar n
podgoria Aradului se remarc# cadarca de Mini i mustoasa de M#derat.
Pomicultura este larg extins# n cele trei provincii, n primul rnd n cultura prunului i a
m#rului, la care se adaug# p#rul, cireul, viinul, nucul etc., iar n podgoriile de la limita
Cmpiei de Vest sunt prezen'i, pe areale destul de extinse, piersicul i caisul. Pe ansamblul
provinciilor, pomicultura de'ine 1,1% (108 209 ha) din totalul suprafe'ei acestora: 0,9% n
Transilvania, 1,2% n Banat i 1,5% n Criana-Maramure. Frecven'a cea mai ridicat#, la
nivelul jude'elor, apare n Bistri'a-N#s#ud (2%), Satu Mare (1,9%), S#laj (1,8%), Cara-Severin
(1,6%), Bihor i Maramure (1,4%), iar cea mai redus# n Harghita (0,2%) Covasna i Alba
(0,4%), situa'ie ce este n concordan'# cu modul de manifestare al factorilor orografic i
climatic.
n peisajul geografic al Transilvaniei, Banatului i Crianei-Maramureului un loc aparte
revine p#durilor i altor terenuri cu vegeta'ie forestier#, pe ansamblu celor trei provincii aceast#
categorie de terenuri nscriindu-se cu (33,2% (3 330 990 ha), fa'# de 28% la nivelul Romniei.
Desigur , n raport de sporirea altitudinilor, att n spa'iul de dealuri, ct i n cel montan,
frecven'a este mai ridicat# n Transilvania (35,7%, 2 037 583 ha), urmat# de Banat (29,3%&,
731 032 ha) i Criana-Maramure (28,8%, 562 375 ha). Firesc, cu excep'ia jude'elor Cara-
Severin i Maramure, frecven'ele cele mai ridicate sunt caracteristice pentru jude'ele din
Transilvania, care cuprind o mare parte din arcul carpatic nconjur#tor: Covasna (45,1%),
Hunedoara (44,2%), Bistri'a-N#s#ud (38,4%), Braov (37,2%), Sibiu (37,1%), Alba (36,2%),
Harghita (35%) i Mure (32,2%). Se adaug# cu gradul de cel mai ridicat de mp#durire,
jude'ele Cara-Severin (48,1%) i Maramure (45,9%), primul cuprinznd n ntregime Mun'ii
Banatului, o parte din Poiana Rusc# i din vestul grupei Retezat-Godeanu, iar al doilea mun'ii
Oa, Guti, Maramure i par'ial ,ible i Rodna. De altfel, pe teritoriul unor comune din
jude'ul Cara-Severin apar situa'ii n care ponderea fondului forestier dep#ete 80%: Rusca
Montan# (92,5%), Ocna de Fier (86,6%), V#liug (86,4%), Tople' i Berzasca (81,4%(, la acestea
ad#ugndu-se i oraul Anina (85,5%), n aceeai condi'ie situndu-se, de asemenea, comunele
B#iu' (87,7%) din Maramure, Moneasa (84,5%) din Arad i Ib#neti (82,8%) din Mure.
Numeroase alte comune sau chiar orae (Baia Mare cu 79,8%, Cisn#die cu 64,4%, Predeal cu
68,7% S#cele cu 61,1%, Braov cu 60,1% dep#esc frecven'a de 60% fond forestier.
Jude'ele din nord-vestul Transilvaniei i cele cu teritoriu n Cmpia de Vest (dar i n
dealurile Vestice i n spa'iul montan al Carpa'ilor Occidentali) se nscriu cu ponderi mai reduse
fa'# de media '#rii: S#laj (27,8%), Cluj (25,4%), Arad (27,4%), Bihor (25,8), Satu Mare (17,7%)
i Timi (12,5%).
Suprafe'ele ocupate cu ape i b#l'i de'in numai 1,3% (3,7 n Romnia) pe ansamblul celor
trei provincii (1,1% n Transilvania, 1,5% n Banat i 2,2% n Criana-Maramure), frecven'a
acestora sporind, aa cum este firesc, dinspre regiunile montane spre cele de cmpie: 0,6% n
Harghita, 0,8% n Hunedoara, 0,9% n Covasna, Mure i Maramure pn# la 1,8% n Bihor,
Arad i Timi i 3,3% n Satu Mare. Privitor la categoria altor terenuri, care este de 6,6% din
totalul suprafe'ei celor trei provincii, fa'# de 6,2% la nivelul ntregii '#ri, frecven'ele cele mai
ridicate apar n jude'ele Alba (10,6%) i Cluj (9,7%), determinate de stnc#riile din regiunea
montan# i de terenurile ocupate cu vetrele de localit#'i, c#i de comunica'ie etc., iar cele mai
reduse n Harghita (3,1%) i Covasna (3,7%).