Sunteți pe pagina 1din 565

NICOLAE GHENA NICOLAE BRANI{TE FLORIN ST~NIC~

Pomicultur`

general`

NICOLAE GHENA  NICOLAE BRANI{TE  FLORIN ST~NIC~  Pomicultur` general` BUCURE{ TI , 2010

Prof. univ. dr. NICOLAE GHENA Universitatea de {tiin]e Agronomice [i Medicin` Veterinar` Bucure[ti

Dr. ing. NICOLAE BRANI{TE Institutul de Cercetare [i Dezvoltare pentru Pomicultur` Pite[ti – M`r`cineni

Prof. univ. dr. FLORIN ST~NIC~ Universitatea de {tiin]e Agronomice [i Medicin` Veterinar` Bucure[ti

© Versiune electronic` INVEL-Multimedia SRL str. Traian Vuia nr. 17 Otopeni - Ilfov, 075100 Editură acreditat` CNCSIS [i certificat` ISO 9001:2000

ISBN 978-973-1886-24-4

Coperta: Eugen Vasile Tehnoredactare: Nicolae-Florin Branişte Foto: Arhiva personal` a autorilor

Copyright©2010. Toate drepturile apar]in autorilor. Orice reproducere de texte sau imagini f`r` acordul \n scris al autorilor este strict interzis`.

Prefa]` la edi]ia electronic` - 2010

În lunga istorie a culturii pomilor, plantele sălbatice au devenit sursa

pentru obţinerea plantelor de cultur` [i de hrană pentru mul]i oameni. Toate speciile [i soiurile de cultur` \[i au originea \n formele s`lbatice.

A fost un drum nu prea lung pe care omul l-a l`sat în urm`, ca s`

recunoasc` c` multe specii s`lbatice de pomi [i arbu[ti poart` fructe comestibile. Pomicultura pe p`mântul românesc, cernut` de proba timpului, are r`d`cini adânci [i tradiţii milenare. Fructele au fost printre primele alimente ale omului la sfâr[itul antichit`]ii. Saltul important f`cut \n ultimii 50 de ani \n pomicultura Europei \n domeniul tehnologiei se poate rezuma la patru factori principali:

a. folosirea cercet`rilor genetice şi ameliorarea genetic`;

b. ameliorarea tehnicilor agronomice;

c. dezvoltarea maximă a mecaniz`rii;

d. dezvoltarea sistemelor de cultur` integrate bazate pe respect fa]` de

mediul \nconjur`tor, folosirea eficient` a resurselor, eficien]` economic` [i durabilitate.

Pasul urm`tor \n dezvoltarea produc]iei integrate este reprezentat de trecerea la pomicultura biologic`, preocupare actual` pentru ob]inerea de fructe cât mai s`n`toase, naturale, cu tehnici agronomice specifice, f`r` folosirea substan]elor chimice de sintez`. Cercetarea agronomic` opereaz` acum cu mult` aten]ie [i respect fa]`

de mediul \nconjur`tor; încearc` s` men]in` echilibrul biologic [i ecologic,

favorizând înmul]irea insectelor [i microorganismelor utile, individualizând [i valorificând capacitatea natural` de autoap`rare şi adaptare a pomilor la condi]iile nefavorabile de mediu. Evolu]ia tehnicii \n pomicultura din ultimii 20 de ani a parcurs cu profit acest drum al îmbun`t`]irii calit`]ii produc]iei.

Exigen]ele pomiculturii moderne [i extinderea ei în diferite condiţii pedo-climatice a stimulat puternic cercetarea în domeniul noilor portaltoi, care a permis realizarea de plante mult mai omogene [i corespunz`toare noilor tehnici de cultur`. Ameliorarea genetic` [i tehnicile de înmulţire in vitro au permis obţinerea [i înmul]irea unei serii de portaltoi clonali pentru cele mai importante specii pomicole. În acest fel, noii portaltoi îndeplinesc nu numai func]ia de înmul]ire, însă devin un instrument esenţial pentru controlul habitusului vegetativ al pomului care anticipă producţia [i determină îmbun`t`]irea calit`]ii fructelor, în condi]ii pedo-climatice mai dificile. Apari]ia şi promovarea soiurilor cu rezisten]` genetic` la rap`n [i f`inare la m`r, arsura bacterian` la p`r, constituie un progres genetic remarcabil. Aceste aspecte sunt prezentate pe larg în lucrarea "Pomicultur` general`" scris` de Prof. Nicolae Ghena, Dr. Nicolae Brani[te [i Prof. Florin St`nic` [i conceput` ca un text de formare profesional`. Structura [i con]inutul lucr`rii prezint` în mod simplu, îns` [tiin]ific corect [i aduse la zi Bazele biologice, Ecologice [i Agrotehnice ale culturii pomilor. Datorit` caracteristicilor sale meritorii, prin con]inutul [i forma de prezentare "Pomicultur` general`", editat` în format electronic de c`tre Editura INVEL-Multimedia, se adreseaz` cercet`torilor, studen]ilor, celor care cultiv` pomii pentru pl`cere [i speciali[tilor care [i-au f`cut din pomicultur` profesia [i pasiunea vieţii lor. Este prima lucrare de aceast` amploare din domeniul pomiculturii, pus` la dispozi]ia celor interesa]i în format electronic, deschizând astfel calea pentru o nou` er` a c`r]ii multimedia, cu toate marile avantaje pe care aceasta le ofer`. Lucrare de înalt` ]inut` [tiin]ific` [i deosebit` utilitate practic`, "Pomicultur` general`", reprezint` o sintez` reu[it`, la zi, a realiz`rilor [tiin]ifice [i practice din pomicultura mondial`.

Bucure[ti

Prof. Nicolae Ghena

februarie 2010

Dedic`m aceast` carte, cu mult` generozitate, creatorilor patrimoniului culturii pomicole române[ti. Un vechi proverb

Dedic`m aceast` carte, cu mult` generozitate, creatorilor patrimoniului culturii pomicole române[ti.

Un vechi proverb englezesc spune:

„An apple a day keeps the doctor away“ - „Cine m`nânc` un m`r pe zi, nu are nevoie de doctor“. M`rul este un dar al naturii. El nu trebuie cur`]at de coaj` deoarece \n ea se g`se[te valoroasa vitamin` C.

Prin cunoa[tere cre[te \ncrederea \n sine.

Sincere mul]umiri adresez Prof. Emerit, Doctor honoris causa Enrico Baldini de la Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Italia, pentru materialul documentar deosebit de valoros pe care ni l-a d`ruit cu mult` generozitate. Cordiale mul]umiri adresez Dr. Vadim Cercasov de la Universitatea Hohenheim, Stuttgart [i-i r`mân profund recunosc`tor pentru ajutorul dat la apari]ia acestei c`r]i. Calde mul]umiri adresez familiilor noastre pentru \n]elegerea [i r`bdarea de care au dat dovad`, ca aceast` carte s` fie realizat` \n timpul nostru liber. O recunoa[tere special` merit` colaboratorii mei Dr. ing. Nicolae Brani[te [i Conf. Dr. Florin St`nic`, c`rora le exprim toat` gratitudinea mea. Cititorilor, pe sprijinul c`rora ne-am bazat \ntotdeauna [i pe care \l vom primi sub orice form` [i cu toat` recuno[tin]a, le exprim`m anticipat alese mul]umiri.

Prof. N. Ghena

Sincere thanks to Prof. Emerit, Doctor honoris causa Enrico Baldini from Alma Mater Studiorum Università

di Bologna, Italy, for extremely valuable documentary

material generously offered.

Cordial thanks to Dr. Vadim Cercasov from Hohenheim University, Stuttgart to whom I am grateful for his contribution at this book's edition.

Warm thanks to our families for their understanding and patience shown to us while writing this book in our free time.

A special recognition deserves my collaborators Dr. eng. Nicolae Brani[te and Assoc. Prof. Dr. Florin St`nic`, to whom I express my whole gratitude.

To readers we express in advance special thanks.

Prof. N. Ghena

Cuprins

Cuprins Prefa]` . . . . . . . . . . . . . .

Prefa]`

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

23

1. Considera]ii introductive

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

27

1.1.

Importan]a culturii pomilor [i arbu[tilor

 

fructiferi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

27

2. Tendin]e [i orient`ri \n dezvoltarea

 

pomiculturii mondiale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

2.1. Situa]ia actual`

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

2.2. |mp`r]irea geografic` a suprafe]ei cultivate

 
 

cu pomi [i a produc]iei

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

34

3. |nceputurile [i istoricul culturii pomilor

 

37

3.1. |n Grecia antic`

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

3.2. |n Roma antic`

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

 

3.2.1.

Considera]ii cu privire la pomicultura

 
 

din Roma antic`

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

44

3.3. |n Evul mediu

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

44

 

3.3.1.

Considera]ii cu privire la pomicultura

 
 

din Evul mediu

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

46

3.4. |n timpul Rena[terii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

47

4. Cultura pomilor \n România

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53

4.1. Dezvoltarea pomiculturii \n ]ara noastr`

 
 

[i situa]ia ei actual`

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53

4.2. Fructe din cultura ecologic`

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

60

4.3. Contribu]ia cercet`rii la dezvoltarea

 
 

pomiculturii române[ti

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62

5. Ameliorarea genetic` a pomilor

 

65

POMICULTUR~ GENERAL~

5.1. Principalele obiective ale amelior`rii

la speciile pomicole

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

66

5.2. Tehnologia ob]inerii soiurilor de pomi cu rezisten]` la boli [i d`un`tori

 

71

5.3. De la m`rul s`lbatic la m`rul de cultur`

 

73

6. Zonele de vegeta]ie [i regiunile pomicole

 

din România

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

83

6.1. Zonele de vegeta]ie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

83

6.2. Etajele de vegeta]ie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

6.3. Regiunile pomicole

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

86

7. Principalele specii de plante fructifere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

93

7.1. Centrele de formare [i de r`spândire

 

a speciilor pomicole

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

93

7.2. Clasificarea pomilor [i arbu[tilor fructiferi

 

94

7.3. Plantele pomicole din zona temperat`

 

97

M`rul

7.3.1. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

97

P`rul

7.3.2. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

101

7.3.3. Gutuiul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

103

7.3.4. Mo[monul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

104

7.3.5. P`ducelul

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

105

7.3.6. Scoru[ul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

105

7.3.7. Amelanchier

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

106

7.3.8. Prunul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

107

7.3.9. Caisul [i zarz`rul

 

111

7.3.10. Piersicul

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

112

7.3.11. Cire[ul [i vi[inul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

113

7.3.12. Zmeurul [i murul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

115

7.3.13. Fragul [i c`p[unul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

116

7.3.14. Coac`zul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

117

7.3.15. Agri[ul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

118

7.3.16. Afinul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

119

7.3.17. R`chi]elele

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

119

7.3.18. Cornul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

120

Nucul

7.3.19. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

120

7.3.20. Pecanul sau hicori

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

121

7.3.21. Castanul

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

122

7.3.22. Alunul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

123

7.3.23. Migdalul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

124

7.3.24. Actinidia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

125

Cuprins

7.3.25. Dudul

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

126

7.3.26. Banana nordului (asimina)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

127

7.3.27. Curmalul chinezesc

 

127

7.4. Plante pomicole subtropicale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

128

7.4.1. Smochinul

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

128

7.4.2. Citru[ii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

129

7.4.3. M`slinul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

130

7.4.4. Rodia

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

130

7.4.5. Ro[covul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

131

7.4.6. Curmalul .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

131

7.4.7. Hurmaua (kaki)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

132

7.4.8. Feijoa

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

132

7.4.9. Ceaiul chinezesc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

132

7.4.10. Mo[monul subtropical (japonez)

.

.

.

.

132

7.4.11. Fisticul

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

133

7.5. Plante pomicole tropicale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

133

7.5.1. Ananasul

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

134

7.5.2. Bananierul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

134

7.5.3. Avocado

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

134

7.5.4. Mango

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

134

7.5.5. Guaiava

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

135

7.5.6. Papaia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

135

7.5.7. Palmierul de cocos

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

136

7.5.8. Cacaoa

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

136

7.5.9. Cafeaua

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

136

8. Dezvoltarea pomilor [i arbu[tilor fructiferi

 

137

8.1. Dezvoltarea individual` a pomilor

 

[i arbu[tilor fructiferi

 

.

.