Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE COMERT
ANALIZA SISTEMULUI LOGISTIC AL INTREPRINDERII
S.C. AGROSERV SRL

STUDENT:
BUCURESTI
- 20.11.2008 -
1
CUPRINS:
1. INTRODUCERE
2. IDENTIFICAREA ACTIVITATILOR LOGISTICE
2.1. LOGISTICA DE APROVIZIONARE
2.2. LOGISTICA DE DEPOZITARE
2.3. LOGISTICA DE TRANSPORT
2.4 LOGISTICA DE DISTRIBUTIE
3.CLASIFICAREA SI EVALUAREA SERVICIILOR LOGISTICE
3.1. ORGANIGRAMA DEPARTAMENTULUI DE LOGISTICA A FIRMEI
3.2. CLASIFICAREA SI EVALUAREA SERVICIILOR LOGISTICE
4. CAI DE RATIONALIZAREA A SISTEMULUI LOGISTIC
4.1. MASURI DE EFICIENTIZARE A DEPARTAMENTULUI LOGISTIC
4.3 DOCUMENTARE SI MARKETING
2
1. In!"#$%&!&
Firma care face subiectul prezentei lucrari se numeste S.C AGROSERV SRL i are
sediul n !ucuresti.Este inmatriculata la Re"istrul C#mertului sub nr. $ %&'()*)'1++*,
C-./ RO 11)&())& i are un capital s#cial de 1&&.&&& RO0
Obiect de acti1itate/C#mert cu ridicata a pesticidel#r 2erbicide,fun"icide i insecticide3
a in"rasamintel#r c4imice i a semintel#r. 2CAE0 )1+& 5c#mert cu ridicata a alt#r
pr#duse3,a1and 6& de an"a7ati.
S.C AGROSERV SRL este #r"anizata astfel/
8sediul,cu bir#uri,din !ucuresti,unde isi desfas#ara acti1itatea ser1iciul de c#ntabilitate,
adimistrati1,ser1iciul l#"istic i cel financiar.
8reteaua de 1anzari f#rmata din 2& de in"ineri specialisti2a"r#n#mi3,care "enereaza
1anzari de pr#duse n ma7#ritatea z#nel#r a"ric#le din tara.
8un dep#zit pentru pr#dusele din #ferta ,situat n !ucuresti.
8un parc aut#,f#rmat din 1) cami#ane,destinate distributiei de pr#duse i
9& de aut#turisme, n d#tarea a"entil#r de 1anzari i a pers#nalului de c#nducere al
s#cietatii.
2. I#&n'('%)!&) )%'*')'+"! +",'-'%&
2.1. L",'-'%) #& ).!"*'/'"n)!&
:epartamentul de apr#1izi#nare are principalele atributii/
8 receptia calitati1a i cantitati1a c#nf#rm d#cumentel#r ce ins#tesc pr#dusele
8 nt#cmirea i 1erificarea d#cumentel#r la intrarea m;rfuril#r n dep#zit<
8 efectueaz; c#ntr#lul st#curil#r<
8 repartizeaz; m;rfurile primite fiec;rui reprezentant de 1=nz;ri<
9
8 nt#cmete d#cumentele necesare intrarii si sc#aterii din "estiune a m;rfuril#r.
La inceputul fiecarui sez#n de 1anzari 2t#amna sau prima1ara, inainte de
semanat3,reprezentantii de 1anzari din tara 2 in"inerii a"r#n#mi 3 , prezinta #
pr#"n#za de 1anzari, cu lista pr#dusel#r necesare infiintarii i intretinerii culturil#r,
cantitatil#r de pr#duse.
Aceasta pr#"n#za este precedata de intalnirile cu clientii, care impreuna cu
reprezentantul de 1anzari, stabilesc structura culturil#r a"ric#le.
>n urma acestei pr#"n#ze, c#nducerea s#cietatii impreuna cu departamentele
finaniciare i de l#"istica , intra n ne"#cieri cu furniz#rii 2 pr#ducat#rii3 de pesticide,
in"rasaminte c4imice i seminte, de la care ac4iziti#neaza marfa necesara.
Furniz#rii sunt structurati pe cate"#rii n functie de pr#dusele pe care le
c#mercializeaza /
8pentru pesticide :O? AGROSC.E0CES<S@0GE0AA<!ASF<!A@ER
8pentru in"rasaminte/ABO C-RES<OLACD.C<COC!.0AA-L CD.C.C A-R0-
CAG-RELE
8pentru seminte/ SAAA.-0EA F-0:-LEA <:RAGA0ESA. VLASCA <E?S
F.O0ER<SAAAE0 -0.O0
2.2 L",'-'%) #& #&."/')!&
Capacitatea maGim; de dep#zitare este calculat; n funcHie de criterii, precum/
ritmurile de c#menzi ale clientil#r i perisabilitatea pr#dusului.
Cel care se #cupa cu sistemul de dep#zitare este "esti#narul dep#zitului care are
principalele resp#nsabilit;Hi/ aran7area marfuril#r pe "rupe c#nf#rm n#rmel#r eur#pene,
asi"urarea c#nditiil#r de temperatura in dep#zit, primirea c#menzii si dep#zitarea
pr#dusel#r in dep#zit, nt#cmirea i 1erificarea d#cumentel#r necesare prelu;rii
marfuril#r.
SpaHii de dep#zitare8 firma dispune de un spaHiu de ()& m
2
, din care 2)& m
2
sunt
al#caHi dep#zit;rii erbicidel#r i fun"icidel#r, 1&& m
2
sunt al#caHi dep#zit;rii
%
insecticidel#r2substante f#arte t#Gice3 9&& m
2
pentru in"rasaminte c4imice si 1&& m
2
pentru seminte. :ep#zitarea acest#r pr#duse se face n c#nf#rmitate cu n#rmele
eur#pene, cu respectarea c#nditiil#r necesare si #bli"at#rii pentru pr#dusele t#Gice.
F;strarea i dep#zitarea pr#dusel#r se face n spaHii curate, aerisite, cur;Hate, ferite de
umiditate i de surse directe de c;ldur; i n"4eH, c#ndiHii care s; permit; menHinerea
stabilit;Hii parametril#r calitati1i.
.:at#rit; dimensiunil#r mari ale dep#zitului i ale ambala7el#r pr#dusel#r2saci,
but#aie,bid#ane3 sunt necesare utila7e de manipulare a m;rfuril#r , pentru incarcarea i
descarcarea masinil#r cat i pentru sti1uirea 2aran7area 3 pr#dusel#r n dep#zit.
:ep#zitul este amplasat la mar"inea l#calitatii dat#rita faptului ca a1em de8a
face cu pr#duse t#Gice,cu t#na7 mare in manipularea si transp#rtul marfuril#r.
:#cumentele necesare dep#zit;rii marfuril#r sunt/ n#ta de recepHie, a1ize de
ins#tire a marfii, fise de ma"azie, certificate de calitate si de c#nf#rmitate a marfuril#r.
C#ntr#lul st#curil#r/ e1idenHa st#curil#r este "esti#nat; cu a7ut#rul pr#"ramului
inf#rmatic, iar 1erificarea l#r se efectueaz; de c=te #ri c#nsider; "esti#narul c; este
ne1#ie, dat#rit; fluGului c#ntinuu de m;rfuri din cadrul dep#zitului.
C#menzile clienHil#r sunt nre"istrate n baza de date a firmei de catre asistentii de
l#"istica i sunt rezer1ate pana la m#mentul li1rarii.
Casuri de securitate si inter1entie, in dep#zit si la manipularea marfuril#r/
8 nu se 1a lasa mi7l#cul de transp#rt neasi"urat sau nesupra1e"4eat<
8 nu se 1a incarca marfa care are ambala7ul deteri#rat<
8 mi7l#acele de transp#rt in stare pr#asta de functi#anare,deteri#rate sau care nu p#t
fii incuiate, p#t crea pr#bleme securitatii transp#rtului si de aceea nu p#t fii f#l#site
pentru transp#rtul pesticidel#r si in"rasamintel#r<
8 se 1#r mentine uscate ambala7ele pr#dusel#r, atat in timpul dep#zitarii,cat si in
timpul transp#rtului.
8 in cazul in care au eGistat scur"eri de substante, se f#l#seste materialul abs#rbant
pentru indepartarea acest#ra<
8 se spala cu apa partile c#ntaminate ale 1e4iculului
8 nu se fumeaza, nu se bea si nu se mananca in timpul #peratiunil#r de curatare si
dec#ntaminare<
)
8 dupa terminarea #peratiunil#r de curatare si dec#ntaminare, se inlatura
imbracamintea c#ntaminata.
2.3.L",'-'%) #& !)n-."!
Ca m#dalitate de transp#rt utilizat; este cale rutier;.
Aransp#rtul pr#dusel#r t#Gice se face cu mi7l#ace de transp#rt speciale,2dube
iz#terme,cami#ane inc4ise etans3,ec4ipate cu stin"at#are de incendiu, truse de prim
a7ut#r, saci pentru dep#zitarea reziduril#r, l#pata si matura ,iar pentru c#nducat#rul aut#
c#stum special de pr#tectie.-n mi7ll#c de transp#rt care,de #bicei, se f#l#seste pentru
transp#rtul de alimente,nu se 1a f#l#si pentru transp#rtul de pesticide. A#ate mi7l#acele de
transp#rt au cabina separata pentru s#fer.
Fiecare l#t de li1rare 1a fi ns#Hit de certificatele de calitate si c#nf#rmitate
nt#cmite c#nf#rm disp#ziHiil#r le"ale n 1i"#are.
Farcul aut# pr#priu/ dispune de mi7l#ace de transp#rt pr#prii i nu apeleaz; la nici
# firm; de transp#rt specializat;.
Farcul aut# cuprinde/
1& cami#ane cu sarcina utila de 22 t#ne,
2 dube iz#terme cu sarcini utile de * t si 9 dubite a cate ) t sarcina uitla

2.4.L",'-'%) #& #'-!'0$'&
S.C. AGROSERV SRL i8a definit precis piaHa Hint; cu sc#pul de8a pune la
disp#zitia clientil#r intre"ul pac4et de pr#duse, pentru #btinerea unei culturi
sanat#ase2pr#ductii cat mai mari la 4ectar 3 si de calitate. Firma se adreseaz; unui
se"ment Hint; de clienHi, selectaHi n funcHie de dimensiunea afacerii, de capacitatile de
plata a clientului, de acti1iatile aneGe pe care le desfas#ara. Firma se adreseaza in
principal fermieril#r sau alt#r distribuit#ri mai mici care nu p#t se p#t apr#1izi#na direct
de la pr#ducat#r .
6
Referit#r la strate"ia de distribuHie ad#ptat; de firm;, aceasta f#l#sete # distribuHie
intensi1;, pr#dusele fiind distribuite n numer#ase ma"azine din aria terit#ariala 1izat;.
Li1rarea pr#dusel#r catre client , de la emiterea c#menzii se face n cel mult 9 zile n
funictie de z#na n care se afla clientul i de cantitatea de li1rare.
3 .C+)-'('%)!&) 1' &*)+$)!&) -&!*'%''+"! +",'-'%&
3.1. O!,)n',!)2) #&.)!)2&n$+$' #& +",'-'%) ) ('!2&'::epartamentul de l#"istica n cadrul firmei S.C AGROSERV SRL este unul f#arte
imp#rtant n desfasurarea intre"ii acti1itati. Cele patru functii i anume de apr#1izi#nare,
de dep#zitare, transp#rt i distributie creeaza un intre" sistem, iar pentru buna functi#nare
(
DIRECTOR DEPARTAMENT LOGISTICA
ASISTENTI
LOGISTICA
SEF DEPOZIT DISPECER
MUNICITORI
34 PERS.5
SOFERI
316 PERS.5
a acestuia este necesar ca fiecare departament n parte sa functi#neze la c#te maGime
pentru a se #btine un rezultat #ptim.

3.2 C+)-'('%)!&) 1' &*)+$)!&) -&!*'%''+"! +",'-'%&
:epartamentul l#"istica

>n aceasta s#cietate departamentul l#"istica este #r"anizat astfel/
8 1 direct#r l#"istica <
8 ) asistenti l#"istica<
8 1 sef dep#zit<
8 6 muncit#ri 2lucrat#ri pe utila7e de manipulare a marfii , de incarcare i descarcare3
8 1) s#feri<
8 1 dispecer.
:epartamentul l#"istica raspunde de buna derulare a c#ntractel#r ,1erifica i
m#nit#rizeaza c#ntractele cu fermierii,#r"anizeaza li1rarea marfii la termenele
stabilite, urmareste situatia platil#r , impreuna cu ser1iciul financiar.
>n plus are n 1edere ca marfa sa fie ins#tita de actele necesare2certificate de
calitate, facturi, a1ize de ins#tire etc.3 iar pentru fiecare li1rare de marfa sa eGiste
"arantii de plata 2!ilete la Ordin sau CEC8uri 3 din partea fermieril#r.
*
%.Cai de rati#nalizare a sistemului l#"istic
4.1.M)-$!' #& &('%'&n'/)!& ) #&.)!)2&n$+$' +",'-'%
1..nfiintarea un#r dep#zite mai mici n z#nele a"ric#le din tara mai bine dez1#ltate.
Fentru a satisface mai bine ne1#ile fermieril#r, intr8un m#d mai pr#mpt, este
ne1#ie ca n z#nele unde eGista # cerere mai mare de pesticide i in"rasaminte sa eGiste
un dep#zit.Acest dep#zit ne 1a a7uta sa raspundem intr8un timp mai scurt la cerintele
fermieril#r, n cazul n care apar infestari ale culturii. Astfel le 1#m asi"ura ur"ent
tratamentul necesar , pre1enind raspandirea b#lii .
2. :esc4iderea un#r puncte de desfacere2ma"azine'fit#farmacii3
Aceste puncte 1#r fi destinate fermieril#r f#arte mici , intretinerii culturil#r de le"ume
i p#mic#le eGistente n curtile #amenil#r .Aici plata pr#dusel#r se 1a face la li1rarea
pr#dusel#r.
9.Asi"urarea intre"ului pac4et te4n#l#"ic pentru t#ate tipurile de culturi
0e referim aici la #ferirea unui pac4et a semintel#r fertilizantil#r2in"rasamintel#r3 ,
cat i a intre"ului tratament2erbicide, fun"icide, insecticide, acaricide3.Fentru a realiza
acest lucru direct#rul de l#"istica impreuna cu direct#rul c#mercial trebuie sa ne"#cieze
cu furniz#rii acest#r pr#duse, cautand sa ac4iziti#neze t#ata "ama necesara infiintarii i
intretinerii un#r culturi a"ric#le de calitate ..ar pentru a rezista la c#ncurenta , aceasta
ec4ipa mana"eriala trebuie sa alcatuiasca # "ama de pac4ete eficienta i la preturi
atracti1e , astfel incat c4eltuielile pe 4ectarul de cultura sa fie cat mai mici .
4.2. D"%$2n&)!& 1' 2)!7&'n,
Este f#arte imp#rtant ca departamentul l#"istic impreuna cu direct#rul
c#mmercial sa fie inf#rmati de t#ate pr#dusele n#i aparute pe piata, de inl#cuit#rii un#r
pr#duse, cu efecte similare pentru culturi.
+
:e eGemplu, n ultimi ani # mare parte din "ama in"rasamintel#r clasice f#l#site la s#l, a
f#st inl#cuita de in"rasamintele f#liare2administrate direct pe frunzele plantei3 la c#sturi
mult mai mici.
:epartamentele l#"istica i marIetin" trebuie sa c#munice n permanenta i sa
caute s#lutii cat mai bune pentru pr#m#1area n piata a pr#dusel#r i pac4etel#r
te4n#l#"ice #ferite .
Fr#m#1area se face astfel/
8 cu a7ut#rul reclamel#r de specialitate i n presa l#cala din z#na
8 #r"anizand simp#zi#ane impreuna cu fermieri imp#rtanti2care detin suprafete
a"ric#le mai insemnate3 din diferite z#ne ale tarii .
8 infiintarea de l#turi a"ric#le dem#nstrati1e care 1#r fii intretinute cu pac4etele
te4n#l#"ice din #ferta firmei .Aceste l#turi trebuie sa fie amplasate la 1edere, la
mar"inea drumuril#r principale pentru a putea fii 1azute i apreciate de cei interesati
8 editarea un#r catal#a"e i distribuirea pliantel#r pentru fiecare "ama de pr#duse i
pac4ete < acestea trebuie sa c#ntina t#ate indicatiile , re"ulile de administrare2d#zele3
i efectele atat asupra plantei cat i efectele n#ci1e asupra #r"anismului uman.
1&