Sunteți pe pagina 1din 4

PARANORIVIAL

'liifi.efi|?.F.$"ry,F'H
ffi
Sff,ntului Anton
de Podovs!:
th
"Anton,
steaua Spani ei ,
mi rgi ri tarul si ri ci ei ,
pi ri ntel e sti i nl ei , exempl u
de curi teni e, l umi na l tal i ei
si
invititorui adevirului,
6a soalele luceste in Padova
pri n mi nuni l e sfi nl eni ei tal e".
, : , . ' . . . : : , , . i i . .
Patrio aceslui Sfint esb Portugalia, el
,ms'
cindu-se lo Lisofuio in ziw de t,S aygusl | 195
din
pddnfi
nobili. Mama sa,
@za
deTavetu, a
fosto femeie cu ?nsu.sirt olese. Inrltdl, Martin de
Bouillon, o<upa vn postinolt h Curtu Rqdd.
Numele de botez al copilului o fost Fensdez.
A moi owt doi frcfi
Si
doud,surui,
firinfii
crw-
,cindu^-i
pecei cinci copii cv toatd griig
i
dqusos'
lea, In familia Sfrnlului,:Annq fuwrea vn c&
vdrot
Si
curat duh creSlinex, olimentot ci {oani
'
burp pi in@bpu pi mai cu serlmd prin exqlplul
'pdrinlihn
De acer,<r Femandez a fos,l foplrte,su:
'
,'pus,iios,
mihsliv fald de cei sdruci
;i
de o cvl
rdlenie sufleteoscd desdviryitd. Nu fieceo nici o
zi fdrd sd ssisfe lo sfinta Uturghb.
,,,,
,, Dupd obiceiurib acelor ,Iimpuri,la virstu de
":
i5 d;i i terntin'at swdiile. w4ia naultcrrsd'dii'
Iume i se
frre<
periculoasd pntru minluirco
sufletului sdu. Astfel, cu acotdul
firinfibr,
el a
fost pimitin mdndslirea Auguslinienihr de tin'
.gd
Lisabona. Fiind prerr apr@F de casa
firin-
@scd
gi de rude, careincercau nlrlreu fr,lrea-
ducd in lume, el,o ceruj superiortlor d fre mu,
nt lo Coimbra, ceea ce r-o infrmplat, Aki a tru'
dit timp
le
l0 gni, in duh cdlvgdrex, ocufiia
'orinciodld
ftind ruadciunu si sudiul.
'
iiLnrl I22O citugdrii frtnciscani au odish
Coinbn moagtele citowa marliri {rsnciscani
ucipi de sarsitni in lvlarx. Femdndez a fost cu'
prins aft de mult de dorinlo de o';i d" viero
pentru Cristos predicind sdrazinilar,incil o cerul
honia sfrnwlui Francisc.
l ntri nd i n Ordi nul Fron-
ci scon, i s-o dof numel e de
Anton. Tri mi s i n Afri cq s-q
i mbol ndvi t. Corobi o pe co-
re s-o imborcot
pentru
Por-
tuqol i o o fost dovedi ta di n
di um de o furtund si o fost
obl i got sd deborce' l o Me-
ssi no. Supunereo si smere-
^ - 1 , !
nt o so nu t nooout ou so se
observe cit et de invdfot
9i
ce putere oveo cuvi nl ul
sdu,' ostfel incit superiorii
fronci sconi i -ou i nci edi ntot
sl ui bo de duhovni c l o schi -
tul Monte Pool o. i n Emi l i o.
Nu dupd mul tS ureme o
fost nevoit sd tind o cuvin-
t ore, ocozi onol 6, cdt re
cilivo condidofi lo preolie
ui mi nd i ntreogo osi stenfd
Ordi nul
Frcrncisccrn
cu el oci nto to. i n urmo
ocesl ui fopt Superi orul l -o
tri mi s sd predi ce i n. tootd
provi nci o. Di n ocel mo-
ment el nu o moi putut rd-
mi ne ononi m si o fost numi t
doq-.nt in Teologie.
l n 1224 e t ri mi s i n
Fronto s6
predi ce
si sd
pre-
deo
' l o
Mont pel l i er
9i
l o
Toul ouse. Ai ci o fost ri di cot
l o ronoul de Gordi on si
ProvincTol, el pdstrindu-si
smereni o, predi ci nd nei n-
cetot si cu l oorte muh suc-
ces o fost supronumi t
"Ci o-
con ol erei i ci l or". Rezul -
totul fi i nd ui mi tor. Cei moi
i n&ri i ti ereti ci ou fost con-
vi nsi ' Je odevdrul dezvdl ui t
i n i hi p oti t de l umi nos de
c6tre Sfint.
i ntors i n l tol i o, o fosf
ol es Provi nci ol i n Romog-
t
Raportul intre
energia fizici
9i
hrana
vegetariani
Volooreo regimului ve-
getorion o fost sponton re-
cunoscul in fimpul blocodei
Donemorcei din timpul
primului rrzboi mondiol. in
timpul
..respecfivei
blocode,
donezil ou tost oorecum
conshingi sd h6ioscd hrd-
nindu-se
-numoi cu cereole,
legume, frucle. miere
ti
prol
duse loctrrle. In timpul pri-
mului on de rolionolizdre,
uluitor o fosl
'foptul
.a
morlolitoteo o scEzut cu
|fl", ior efecrele octroordi-
nore ole ocesfui reoim
qu
bst,
pe
onsomblul
-nnreoil
populfuii, o sdndffie gl"bole
muh moi bund si o scddere
nel6 o ro|ei iirbolndvirilor
grcye;i o mo*di qi i .
l nl re oni i 1940-1945,
Norvegio, lo rindul sdu, o
tosl supusd unei experienfe
similore, cind o fost strin-
genl necesor sd se focd
reslricfii foorle mori?n ceeo
ce prive;te consumul de
corne. O scddere oproooe
imediotd o rotei
qenerole
o
mo*olitdlii dotor'itd bolilor
vosculore o fost urmold
opoi de o semnificolivd re-
venire ropidd lo rolo mor-
tolitdtii dinointe de rdzboi',
otunci cind
ldrile
respective
;i -ou.
rel uol regi mul i rl i men-
tor obi;nuit, in core predo-
mtno corneo.
Chemotd fiind s6 ras-
pundd vindecdrilor ?n ofec-
fiuni
pe core, din neputinld,
medi ci no ol opotd
' l e
de-
clord incurobile, bioener-
goleropio, co pfiinfd, core
deio oferd explicofii logice
in ce
_
privegte vindecdrile
consi derote mi rocul oose,
pretinde celor ce se odrel
seozd oceslei metode de
trqtoment respectoreo unui
onumil
.regim,
cel pufin pe
peri oodo l rotomentul ui
bioenergetic, din core sd
fie eliminote cqrneo, olcoo-
lul, fufunul, cofeouo, scireo,
zohdrul. Pentru cd bioener-
goteropio
-
gtiinfo core se
poote
spune cd o sdri t
i'progul "'psihologic-ol
;tiin-
felor
oculte, se reler6, in
primul r?nd, lo revenireo lo
un mod de viofd oncestrol,
in rezononfd ormonioosd
cu Noturo, cu Legeo Cou-
zei
;i
Efectului, cu-legile di-
vine pi cu Dumnezeu insugi.
Bioenergotcrapeut,
Ana FLORESCII
Copiii, televi zorul gi
alcoolul
Moi mulli cercetdtori omericoni
ou eloborot, recenl, un sfudiu con-
form cdruio copiii nogtri, stimulofi
de imosinile de'lo televizbr in corb
se coniumd bduturi olcoolice, ou
tendinlo de o deveni sluiitori
'pre-
moturi oi lui Bochus, sdn8toteci lor
fiind ostfel expusd unor riscuri con-
siderobile. Din pdcote,
concluzio
ocestui studiu nu bore deloc exooe-
rotd, docd ne.gilrdim cd televiz'iu-
neo esle un miiloc de comunicore ce
poote
influenio decisiv oleqerile
personole,
moi oles cind e "or5o de
ipectolori cu virste frogede. in ostfel
de cozuri, un rol hotdritor le
revine pdrinlilor,
ce sinl dotori sd
le explice pe indelete celor moi
mici. mesoiul reol honsmis de
imosinile blevizote. Afhndu-se ?n
post-uro
de
"filtru"
intre copiii lor
i!
televizor, pdrinfii trebuie sd
ducd muncd de ldmurirre penlru
o-li invdto vldstorele cum sd se-
pore folsul de reol
9i
cum s6 focd
distincfio ?nlre ceeo ce se
poole
foce giceeo
ce esle evident. Per-
fect. bor cu rolul educotionql ol
televiziunii cum rdmine?'
AdiNA FAR.DEAN(]
t*isif'#
t
bAiotul o rdspuns cd un Fronciscon
-
desigur, sf?ntulAnton
-
i-o odus zilnic
mincore pi opd, incuroiindu-l.
Sfintul Anton cu
',F.r H,i||i -.Ji
l,! ",?fi
,,,fi n,,,,F.rf
l"
L?nod Limooes sfintul Anficn o fosl
oazduit de ,n Jm bun. Umbhnd noop-
Eo pe hngd comero in core ero Sfintul,
o zdrit piin crdpdturi lumin6. Omul,
curios din fire, s:o uitol indunhu
li
o
vdzut pe Sfint inconlurot de o lumind
cereoscd,
lin?nd
in brote pe Copilul
lsus, core locmoi?i spuneo cd sfiipinul
cosei se uitd pdn crdpdturi. Dimineolo
Sfintul l-o rugot pe ocel om sd nu
spund nimic despre cele vdzute. Dupd
moorleo Sft'ntului insd, el o mdrturisit,
sub
iurdmint,
oceosld infimplore. De
ocees, icoonele il orold pe Shnd An-
bn cu Pruncul lsus in broB.
Mulfi oomeni, ?n speciol dintre cei
core isi spun
"moobernin
nu ou decil
un zimbit dispretuitor
penlru
minu-
nile din viofo unui'Sfint. be oltfel, gtim
bine cd ostfel de oomeni contestd gi
minunile Domnului Noshu lsus Cris-
tos. Relioio lor este oso-numilul
"pro-
gres ollivilizo;iei". in osthl de con-
ilitii s-or
puleo pune
intreboreo:
nAu
falut ei lumeo rhoi bund?' Sfinfii, co
de exemplu Sf?ntulAnton, ou fdcut-o,
fdrd o iere rdsplofd, pe unde ou
trecut. Ei ou olinot mulie dureri si ou
odus bucurie
;i
speronto bolnwflor.
Ge heirud
ne doblndepte Sflnlul
Anton?
Toole, fara nici ceo moi mic6 ex-
ceptie. in ofor6 de cozul c6 or fi in
dciunci suflelului. Din insumdrile fa-
cule in decursul secolelor, s-o pufut
consloto cd sfintul Anton oiutd in ne-
voile cele moi mdrunte, co gi in cele
moi mori , cum or fi :
-
gdsireo lucrurilor pierdute,
-
?nsdndtotireo bolnwilor,
'
-
olegereo stdrii de vio!6,'
-
gdsireo unui serviciu,
-
Jobindir"o miiloocelor de hoi,
-
cds6lorie cregtineoscd,
-
poceo in fqmilie,
-
o moorte bund,
-
ierforeo pdcolelor,
-
ojutor in ispite,
-
mingiiere in limp de suferinfd,
no, pe core o cutreierot-o in vizile
postorole, propdvdduind peste tot
cuv?nlul lui Dumnezeu. Co s6 pootd ti
ouzil de mullime, core nu ?ncdpeo in
bi seri ci , el trebui o sd
predi ce
ofor6.
i n drumuri l e sol e, o oj uns gi l o Po-
dovo, unde o fost primit cu o dro-
sosle
deosebitd de ionfrolii sdi, cdci,
i mbol ndvi ndu-se, i n onul 1230, el s-o
?ntors oici.
lhinunile infiptuite
de Sftntul Anton
reoduse lo viofd
-
dor, invocoreo
Sfintului Anton le-o redot violo. Tot
otit de miroculoosd o fost
ri
solvoreo
o 26 de noufrooioti.
Atit de mulle
'minuni
cohstotote
inlr-un timp olit de scurt ou dus lo co-
nonizoreo'frotelui Anlon, in ziuo de
30 moi 1232, cononi zoreo pri n core
Biserico o recunoscut orodul eroic ol
viefii sole sfinte, odmi;i-nd
;i
oprob?nd
cul i ul sfi ntul ui .'
Dumnezeu cr Yoit
si'l preamireeisci
pe slulllorul siu
prin minunile
pe ceire le-er ficut
-
Lo Toulouse sftntul Anton o do-
vedit un erelic, cu tool6 cloriloleo,
orezentd reol6 si de necontestol o lui
isus in
'sfinto
imba*asonie.
-
intr-o zi, c?nd Sfinrul se inlorceo
de lo predic6 spre mdndstire, o infil-
.
Succesul predicilor
;i
ol pdstoririi
sole ero preo.more pentru smerenio
so. L?ng6 Podovo eio. un schit mic,
Compo Son Pielro, unde s-o retros cu
soeronlo cd vo fi uilot. Lumeq insd l-
o' odsii. dor
pentru
un timp foorte
r.rh. Gror bolnor, o fost dus lo md-
ndstireo Ar-cello, hngd Podovo, unde
o murit in stinfenie, oso cum o trdit, in
zi uo de 13 i uni e 1231, l o f rogedo
virstd de 36 de oni.
Chior in ziuo mortii Sfintului
Anton, suferinzii core otingeou sicriul
sdu se insdndtoseou. Se tdmdduiou si
cei core, din couzo mullmii, n, pr-
teou oiunge pin6.lo sicriul odus in' bi-
sericd
li
erou ?ndrumofi pind. lo u;6.
Procesiuni intreqi ou venit lo mor-
mintul Sfintului
9T
minunib se repetou
neocnlenit. in
irimul
on s-ou cons-
totol. in mod ibsolut leqol.lS insd-
ndtosiri de oloqi. 5 vindEcdri de
po-
rolitici, ou fost-vindecofi opoi 7 orbi,
3 mufi, 3 surzi, 2 epiteptici, 2 bolnovi
de friouri. 3 cocosoti.
Mirocolul ."1 i't6i more
q
fost o-
tunci cind doud persoone inecole, cu
loote eforturile fdcute, nu ou pulut fi
ni t un om cu un copi l de pol ru oni ?n
brote. Cooi l ul ero' ol oq.' Cupri ns de
mil6, sfiniul Anton o-facut semnul
Crucii peste bolnov. Acosd copilul o
incercot s6 steo in picioore spriiinit
de un bat gi, ?n cele din urmd o dun-
cot bdtul si o inceput o meroe bine.
-
Un
'oh
mirocol ?nfimp'lot dupd
moorteo Sfintului, o fost oielo cd'in
onuf 1775 un culremur de pdmint o
di strus Li sobono
si
bi seri co' sfi ntul ui ,
conslruitd
pe
locul cosei
pdrintesti.
ond s-t ?nceput reclddireo, dupd
cevo vreme, spre miroreo luluror, sub
ddrimdturi o fost odsit un bdiot.
neolins
;i
perfect sEndtos. intreboi
cum o supioviefuit olfto timp ocolo,
PARANORA4,AI
-
ocroti re pentru copi i ,
-
scdporeo di ntt-o pri mei di e,
-
intoorcereo unui sutlet rdtdcit,
-
reu;ito u.1gi operolii,
-
pi l neo zi l nrco,
-
succes inlr-o octivifote,
-
i ncel oreo unei dusmdni i ,
-
rdsoi ndi reo credi ntei .
Si multe oltele. Si roole ocesleo cu
oi ui orul credi nl ei si
pri nl r-o preo
uioord
;i
foorte' prolrnda rugdciune.
56 ti m sl otorni ci i n ruqdci uni . rei no-
i ndu-l e chi or de moi i rul te ori , cdci
sfintul Anton nu nesocoleste cerereo
noostrd, nici nu o uitd vreodot6, el ne
dobindeste horul cerul sou oltul moi
folo^sitor, lo timpul cel moi potrivit.
lndotd ce ne'om hotdr?t sd cerem
cevo sfintului Anton hebuie s6 res-
pectdm cu sl ri ctefe cel e l 3 sou 9 zi l e
de morli, reinnoind cerereo si pre-
zenfnd-o cu ceo moi more incredere
sfi ntul ui .
De ce morl i sou dumi ni cd? Du-
mi ni cd
-
l egeo' dumi ni col 6 i noi nte de
toote!
Morteq este ziuo de
predilectie
penl ru' ci nst i reo sf i nt ul ui Anl on,
l i i ndca i ntr-o zi de morfi o fost i n-
mormintot si o minoiiqt in oceo zi o
mul ti me de oomenT nevoi osi . i n o-
ceostd zi s6 ne rugdm, sd oscul tdm
linistiti sfinto liturof,ie si sd focem
fopte'bune. Sd po"stim, sd ddm cevo
sdroci l or, ori sd spri i i ni m ol td operd
de bi nef ocere. Si ' nu' i n ul t i mul ri nd.
ci nsti reo i coonei , stotui i sou ol torul ui
sfintului Anton si sdrbdtorireo zilei
sol e: 13 i uni e, ne vo oduce poceo,
linigteo si binefocereo de core ovem
otito nevoie.
Rugdciune penlru
dobindireq unui herr
deosebil
"Lo
tine olergdm, sfinle Anloone,
core oi ovut o inimd infldcdrotd de
drogosle. cdlre Dumnezeu gi cdtre
oproopele: pe tine te invocdm, puler-
ni cul e tdcdtor de mi nuni , core oi
fi nuf
in brofele tole lsus Crislos sub chip de
Prunc: cdtre l i ne ne i ndrept6m pl i ni
de i ncredere co sd mi i l ocesti l o bunul
l sus horul pe core i l dori m Ji n od?ncul
i ni mi i .
(se
spune dori nf o. . . )
Sfi nte Antoone, nu pri vi l o ne-
vredni ci o noostrd, ci l o sl ovo l ui
Dumnezeu, core vo fi preomdri t pri n
ti ne,
9i
l o bi nel e sufl etel or noosl re,
orecum si ol oceloro
pe
core ii vom
bi rto l o ri ndul nostru.'
'
i n semn de recuno;ti nfd vom
cduto sd ducem o viotd c?t moi
po-
trivitd cu invdtdturile sfintei Euonqhe-
l i i pi sA i mi tdmvi rtufi i l e tql e, oi uti n-du-i
pe cei sdroci
9i
munci nd penl ru rds-
pi ndi reo bi nel ui . Ami n".
Nu ui tol i ni ci odot6 sd spunefi ,
cum vd pri cepel i , o rugdci une de
mul l umi re.
Cdadlina BOGDAN
(materiol inspirot din codea
"
Devotiuni in'cinslea Shntului
Anton de Podwo')
Flrma AS0IERA st lsihastul
Vaslle Andru va ofe_i LIRGENI,
AUTOI{AT SI FAITA TRAGERE
LA SORF dbun ce$ deo*btte
ln carba ra, 10 PSALMI CIJ fl/St35943 u|& tthrb $ vtr
PUTERMNDECATOARE, Usati dade Fsonrb
pdu e
scriitorul ei isihastut VASITE r0 *{ALIi{fCUPUTETVN-
ANDRU vl
deet'sste
crmr
qr- DECATOARE sd vtr eogeasctr
tsti aEage Aisbrul Divirr. Drrpi LJRGENTladmrioltiuCartarar
uii de
-cucEtiri,
domnia sa a osdlnicirarbannraenprlului
rtBitsndcoFeocactcar&n urrui singu! epel debniq, i'r a
acele CUVINTE DMNE CE * po#b &nt suportae in*
POT ADUCE VINDECAREA crrl ih 6rna ESOIERA Cs 8it
STJFLEIEASCASITRUPEAS Xflati cum si vl rurati si ce
CI dacf *rt m$ib orm t*uie musE orvinE biblioe-sf bhaiti
$acum
vitn@gep acstgr pntsu a vI virdeca,
g$f*Ig,*.3ry
til4 mn h
DUtua ruEn
pnmr ftum acrlsra
5fiii*,ii'i,i.ii'J-d''rd1" Olr89'85.91i1
O rnlnunc in 15 rlh
Scriilorul si isihashl VASILE
ruVOnU si+ dedicat o buni
parb din
';isF
shdiului nrtsrii
hinlii
$
a nrait C oblin{ o,,re-
FU"
simp{a dar e6clntl prin
calle 6!cr| Is-Poare IuGr lllEn-
8a enellle a rnnF pntru a s IF
eli', 8i;d sd{dth }r bire exis-
nrp-exeittih
ain o MINUNE
IN16 ZII nu
lin
de wtriiorb
saumagh. Nl e$e nimic mira-
orlc hi-hptul de a
sti osr s&ti
tr@ti irlensa puhre alcrratr a
psihicirlui
ftr
qoprid
benencir:-
Anrsr, ace* lucfrr este or ad*
vrrat pGibil
$
penhu dvs Illefi
orimi efcierua Iucrae doar $-
iftd la 0USE5.9{4 r.rde tretu-
ie 8l vd lesati daEb oenorule
Dentru ca d IttrNUf{E lN 16
ZtrJ si vi so8ead la domkiliu
Cartea rur Gg fiici un ban ln
ahra detului unui siruur cl
tslefoiic iar bxde Do&h int
suporbE inbrFal de ffina ESO
TRA. Drpi-doar f6 zile rtti
prrEa sI stiastiUrelg si twir;
foti *nsul sI iI diberati & c't
bingboli
d Bilji
numai dacl
sunafl la
Fhh dtgi*.lr:m klilrc l&rp6qhierha