Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE FINANTARE PENTRU DEZVOLTAREA

SISTEMULUI DE EDUCATIE
FISA PROIECTULUI
Pentru scrierea cererii de finantare care sa asigure parcurgerea
priei etape in !"tinerea f!nduri#!r gu$ernaenta#e de in$estitii
in sisteu# de educatie% este necesara c!p#etarea urat!are#!r
capuri&
1) INFORMATII GENERALE SI CONTEXT
2) ARGUMENTAREA NECESITATII PROIECTULUI
3) SCOP SI OBIECTIVE ( REZULTATE SCONTATE & IMPACTUL PROIECTULUI)
4) DURATA IMPLEMENTARII PROIECTULUI
5) DESCRIEREA PROIECTULUI
6) ETAPELE PROIECTULUI succesiunea actiunilor de implementare a proiectului
) CALENDARUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI
!) MONITORIZAREA SI EVALUAREA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
") BUGETUL NECESAR IMPLEMENTARII
1#) ANEXA I PREZENTAREA CARACTERISTICILOR UNITATII DE INVATAMANT
11) ANEXA II STUDII DE SUSTINERE A NECESITATII PROIECTULUI
12) ANEXA III TABEL DE OFERTE DE PRETURI
Acestea $!r cuprinde urat!are#e inf!ratii despre pr!iectu#
pe care d!riti sa'# ip#eentati #a unitatea d$s(de in$ataant(
)(Inf!ratii genera#e si c!nte*t +in(),- ' a*() pagina.
Se descrie cadrul socio-profesional in care isi desfasoara activitatea unitatea
de invatamant:
- Dimensiunea localitatii
- Importanta unitatii de invatamant la nivelul localitatii
- Caracteristicile prescolarilor/ elevilor mediul din care provin,asteptari,
domenii educationale de interes
- In descrierea acestui cadru se va face referire la analiza nevoilor de
educatie ale membrilor comunitatii pe baza studiilor/ rapoartelor/ statisticilor
la zi care reflecta situatia din domeniul vizat de proiect
- In incheiere va fi prezentata pe scurt necesitatea si utilitatea proiectului
propus de unitatea de invatamant
-( Arguentarea necesitatii pr!iectu#ui
Prezentarea motivelor care demonstreaza necesitatea proiectului precum si
a utilitatii acestuia pentru imbunatatirea calitatii actului de invatare
!or fi descrise rezultatele pro"nozate ce vor fi obtinute in urma
implementarii proiectului
/( Sc!p si !"iecti$e #rezultatele scontate si impactul proiectului $
Scopul si obiectivele vor e%prima cu claritate ceea ce urmeaza sa se
realizeze prin proiectul promovat si constituie elementele cheie in functie de
care se construiesc celelalte capitole ale proiectului
Scopul si obiectivele specifice se ale" si in functie de criteriul
concordantei cu directiile strate"ice ale &'C pentru perioada ())*-())+
0( Durata ip#eentarii pr!iectu#ui&
!a fi trecuta durata estimata a intre"ului proces de implementare a
proiectului #realizare a proiectului$
Detalierea acesteia- in functie de durata fiecarei etape a proiectului va fi
facuta pe baza unui calendar de implementare si va fi atasat ca ,ne%a
1( Descrierea pr!iectu#ui + in()' a*(- pagini.

!or fi prezentate toate etapele proiectului in ordinea implementarii lor si cu
rezultatele pe care le presupune indeplinirea fiecareia dintre ele
!or fi prezentate e%plicit directiile in care vor fi indreptate resursele
financiare si vor fi detaliate masurile ce vor fi luate pentru ca lucrarile
incepute sa nu afecteze buna desfasurare a orelor de curs
2( Etape#e pr!iectu#ui succesiunea actiunilor de implementare ale
proiectului-
!or fi notate toate activitatile pe care le presupune fiecare etapa a
proiectului
'ste recomandata notarea resurselor de care este nevoie pentru indeplinirea
fiecarei activitati in parte pentru a putea realiza ulterior cat mai complet
bu"etul necesar realizarii si obiectivelor propuse
!or fi prezentate sub forma unui tabel care va respecta urmatoarea
structura:
'tapa ,ctivitate Interval de
timp
.esurse
necesare
.esponsabil
3( Ca#endaru# de ip#eentare a# pr!iectu#ui
Pentru a prezenta durata implementarii proiectului la acest capitol vor fi
trecute atat durata de implementare a proiectului cat si calendarul de
implementare al proiectului
Calendarul de implementare trebuie sa indeplineasca urmatoarele
caracteristici
'tapa
proiect
,ctivitate Sapt / Sapt ( Sapt 0 Sapt 12
3ltima
saptamana de
implementare
a proiectului
'tapa /
,ctivitatea /
,ctivitatea (
,ctivitatea2
'tapa2
,ctivitatea /
,ctivitatea (
,ctivitatea2
'tapa 4
,ctivitatea /
,ctivitatea (
,ctivitatea2
In functie de amploarea proiectului pot fi stabilite ca intervale de tmp
saptamanile, lunile sau trimestrele
4( M!nit!ri5area si e$a#uarea ip#eentarii pr!iectu#ui
Se vor descrie metodele prin care coordonatorul proiectului isi propune sa
asi"ure monitorizarea desfasurarii activitatii proiectului precum si evaluarea
eficienta a acestora
Se va pune accent pe notarea metodelor de monitorizare a modului de
cheltuire a fondurilor obtinute de la 5uvern
67S'.!,8I'
,cest camp este recomandat a fi completat pentru a dovedi ca structurile
de conducere ale unitatii de invatamant solicitante stie cum sa monitorizare
si sa evalueze buna cheltuire a banilor alocati din bu"etul de stat
6(7ugetu# necesar ip#eentarii

In baza tabelului in care au fost trecute etapele proiectului si resursele
necesare pentru parcur"erea fiecareia va fi calculata suma totala de care este
nevoie pentru implementarea proiectului
7u"etul total va fi ulterior impartit pe cate"orii de cheltuieli # achizitii
echipamente, materiale de constructii, lucrari de renovare, etc$, astfel incat
sa asi"ure o ima"ine cat mai clara asupra directiilor in care se vor indrepta
sumele alocate de 5uvern
)8( ANE9A I P.'9':8,.', C,.,C8'.IS8ICI;6. 3:I8,8II D'
I:!,8,&,:8
- datele aplicantului numele institutiei de invatamant, adresa, cont etc
- prezentarea detaliata a caracteristicilor institutiilor de invatamant
- numar de elevi
- infrastructura unitatii de invatamant numar de corpuri laboratoare
terenuri/ Sali de sport etc
-importanta la nivelul comunitatii / localitatii / <udetului / pe plan
national / international
- prezentarea conducerii unitatii e%perienta si obiectivele propuse pentru
imbunatatirea procesului de educatie la nivelul institutiei de invatamant
))( ANE9A II S83DII D' S3S8I:'.' , :'C'SI8,8II
P.6I'C83;3I
- vor fi ane%ate documentele care sa sustina cu cifre si / sau date statistice
necesitatea implementarii proiectului
)-( ANE9A III 8,7'; D' 6='.8' D' P.'83.I
- pentru sustinerea propunerii de bu"et vor fi atasate ofertele de preturi
pentru fiecare cate"orie de cheltuieli prevazute in bu"et
- pentru sustinerea proiectiei calendarului de implementare a proiectului
vor fi solicitate de la firme specializate si intervalele de timp in care se
pot realiza activitatile prevazute de proiect