Sunteți pe pagina 1din 110

Tabelul 8.

Cheltuieli conform obiectivelor Strategiei, mii lei


proiect
Cu privire la aprobarea Strategiei Sectoriale de Dezvoltare pentru anii
2014-2020 Educatia-2020"
7 7 9
Guvernul HO!"!#E$
1. Se aprob Strategia Sectorial de Dezvoltare pentru anii 2014-2020
Educaia - 2020" (confor ane!ei"#
2. $ini%terele &i alte autoriti publice centrale vor a%igura tran%punerea
prevederilor Strategiei Sectoriale de Dezvoltare pentru anii 2014-2020 Educaia -
2020" 'n docuentele de planificare %trategic( 'n %pecial Strategiile %ectoriale de
c)eltuieli din *adrul bugetar pe teren ediu( bugetul anual &i planul anual de
aciuni#
3. *oordonarea &i controlul e!ecutrii Strategiei Sectoriale de Dezvoltare
pentru anii 2014-2020 Educaia - 2020" %e pune 'n %arcina $ini%terului Educaiei#
1
5%&"%E
'E()C!
$aia Sandu
+natol +rapu
*ri+-+ini,tru
*ontra%eneaz,
$ini%trul educaiei
$ini%trul finanelor
5
+probat
prin -otr'rea .uvernului nr#//////
din " 2014
ED&C(-%( - 2020
S"(EG%( SECO"%('! DE DE./O'("E *E)"& ()%% 2014 -
2020
MINISTERUL EDUCAIEI 2014Cuprins
NOT0, 1nforaia %tati%tic din ace%t docuent %e bazeaz pe datele oficiale ale 2iroului 3aional
de Stati%tic( cu e!cepia cazurilor 'n care e%te indicat altfel# +nii de referin au fo%t %electai 'n
funcie de relevana ace%tora pentru inforaia 'n di%cuie#
Abrevieri
+3+*14 +genia 3aionale de +%igurare a *alitii 'n 5nv'ntul
4rofe%ional
+46 +dini%traia 4ublic 6ocal
23S 2iroul 3aional de Stati%tic
243 2ugetul 4ublic 3aional
*27$ *adrul 2ugetar pe 7eren $ediu
*DS *urriculu la Decizia 8colii
*ES *erine Educaionale Speciale
*S1 *ounitatea Statelor 1ndependente
ES. Environmental, Social, Governance Standards
(Standarde de ediu( %ociale &i de bun guvernare"
-. -otar'rea .uvernului
11S 1n%tituiile de 5nv'nt Superior
1S*ED International Standard Classification of Education
(*la%ificarea internaional %tandard 'n educaie"
$D6 6ei $oldovene&ti
$99* Massive Open Online Courses
(*ur%uri a%ive de%c)i%e pe 1nternet"
9E*D Organisation for Economic Cooperation and evelopment
(9rganizaia pentru *ooperare &i Dezvoltare Econoic"
412 4rodu%ul 1ntern 2rut
3
41S+ !rogramme for International Student "ssessment
(4rograul 1nternaional de E!ainare a Elevilor"
43:D 4rograul 3aiunilor :nite pentru Dezvoltare
S1E Si%teul 1nforaional Educaional
S:+ Statele :nite ale +ericii
71* 7e)nologia 1nforaiei &i *ounicrii
7S1 7e)nologia Societii 1nforaionale
:E :niunea European
:31*E; ;ondul 3aiunilor :nite pentru *opii
<E7 #ocational Education and Training
(Educaie &i in%truire vocaional"
%0 *"E(12&'
Educa3ia reprezint4 o prioritate na3ional4 5n "epublica 1oldova0 Educaia con%tituie
factorul de baz 'n tran%iterea &i crearea de noi valori culturale &i general-uane( 'n dezvoltarea
capitalului uan( 'n forarea con&tiinei &i identitii naionale( 'n proovarea a%piraiilor de
integrare european &i are un rol priordial 'n crearea prei%elor pentru dezvoltarea uan
durabil &i edificarea unei %ocieti bazate pe cunoa&tere# *alitatea educaiei deterin 'n are
%ur calitatea vieii &i creeaz oportuniti pentru realizarea 'n volu deplin a capabilitilor
fiecrui cetean#
1ini,terul Educa3iei propune ,c6i+barea accentelor 5n educa3ie 5n 7avoarea calit43ii
proce,ului educa3ional &i a copetenelor pe care tinerii le obin 'n proce%ul educaional#
Succe%ul individului depinde de capacitatea %a de adaptare la %c)ibri &i 'nvare continu( iar
%i%teul educaional trebuie % ofere ediul adecvat pentru dezvoltarea ace%tor capaciti# 5n
conte!tul %c)ibrilor globale &i a declinului deografic accentuat( 'nvarea pe tot parcur%ul
vieii devine o preocupare iportant a %i%teului educaional#
1ini,terul Educa3iei +izeaz4 pe dezvoltarea unei e8pecta3ii 5nalte a cet43enilor 7a34
de ,i,te+ul educa3ional 9i pe larga lor i+plicare 5n proce,ul de re7or+are0 5n
=epublica $oldova( educaia %e pla%eaz pe priele locuri 'n cla%aentele ce de%criu nivelul de
%ati%facie a cetenilor privind principalele a%pecte ale vieii %ocial-econoice# 4onderea celor
care %e declar uluii &i foarte uluii de %erviciile educaionale dep&e&te nivelul de >0?
1
#
+cea%t percepie( corelat cu rezultatele %czute la te%tele internaionale &i naionale( cu gradul
1 1n%titutul de 4olitici 4ublice( $arometrul Opiniei !ublice, 2001-2012#
4
redu% de anga@are 'n c'pul uncii a tinerilor ab%olveni &i cu legtura %lab dintre dezvoltarea
profe%ional &i cerinele pieei uncii( precu &i rata 'nalt a plilor neforale
2
( indic o lip%
de inforare a populaiei cu privire la enirea %i%teului educaional# *alitatea vieii &i
copetitivitatea econoic a rii depind de acce%ibilitatea( calitatea &i relevana educaiei#
Strategia Sectorial4 de Dezvoltare a Educa3iei pentru anii 2014-2020 :5n continuare -
Strategia"; e,te principalul docu+ent de politici 5n do+eniul educa3iei0 Ea
%tabile&te obiectivele &i %arcinile pe teren ediu 'n vederea dezvoltrii educaiei &i define&te
orientrile &i direciile prioritare de dezvoltare a %i%teului de 'nv'nt din =epublica $oldova#
5n %copul coordonrii integrate a proce%ului de planificare %trategic %ectorial 'n doeniul
educaiei( prevederile Strategiei au fo%t corelate cu docuentele de politici relevante( cu reforele
dearate 'n %i%teul de 'nv'nt( cu alte refore ce reprezint o continuitate operaional a
aciunilor proiectate 'n Strategia 3aional de Dezvoltare $oldova - 2020"#
Strategia e,te organizat4 pe baza a trei piloni$ acce,< relevan34< calitate0 Si%teul
educaional are enirea % a%igure valorificarea potenialului fiecrei per%oane &i % educe o for
de unc copetitiv# 5n ace%t conte!t( %trategia e%te orientat %pre rezultate &i abordeaz
probleele &i %oluiile at't pe trepte de 'nvt'nt( c't &i pe %ubiecte tran%ver%ale# $ulte dintre
probleele analizate %'nt interconectate &i nu %e refer la un %ingur pilon al %trategiei( dar %'nt
inclu%e 'ntr-un anuit capitol pentru a a%igura o abordare coerent#
*roce,ele de i+ple+entare a Strategiei vor 7i organizate at5t pe baza docu+entelor
de politici< c5t 9i prin ,c6i+b4ri de ordin legi,lativ0 Direciile %trategice &i obiectivele %pecifice
%tabilite 'n Strategie vor fi inclu%e 'n 4rograele de Dezvoltare Strategic ale autoritilor publice
centrale( iar ipleentarea ace%tora va fi realizat prin docuentele de planificare %trategice la
nivel de ini%tere( 'n %pecial *adrul bugetar pe teren ediu (*27$"( bugetul &i planul anual de
aciuni# *adrul legi%lativ pentru direciile %trategice &i obiectivele %pecifice %tabilite 'n Strategie
e%te a%igurat prin noul proiect al *odului Educaiei( regleentrile cruia %'nt 'n concordan cu
prevederile Strategiei# ;inanarea proce%elor de ipleentare a Strategiei va fi efectuat de la
bugetul de %tat( bugetele locale( prin atragerea de granturi( fonduri( %pon%orizri &i alte %ur%e
legale( accentul pun'ndu-%e pe etodele de bugetare bazate pe proiecte( prograe &i perforan#
%%0 SCO*&'< O2%EC%/E'E GE)E"('E #% *"%)C%*%%'E
=&)D(1E)('E ('E S"(EG%E%
SCO*&' S"(EG%E%
Strategia Educaia 2020" ofer o diagnoz a %trii actuale a %i%teului de educaie din
=epublica $oldova( identific principalele problee ale %i%teului &i %electeaz %oluiile cele ai
potrivite pentru rezolvarea ace%tora( a%tfel 'nc't %i%teul de educaie % devin principalul factor
de progre% econoic &i %ocial al rii#
2 1n%titutul de 4olitici 4ublice &i *entrul de 1nve%tigaii Sociologice &i $arAeting *2S-+B+"( !l%&ile formale 'i
neformale achitate de c%tre p%rin&i (n institu&iile de (nv%&%m(nt preuniversitar, 201C#
5
O2%EC%/E'E GE)E"('E ('E S"(EG%E%
(i) a%igurarea dezvoltrii durabile a %i%teului educaional 'n vederea forrii unei
per%onaliti integre( active( %ociale &i creative - factori principali ai dezvoltrii uane &i ai
progre%ului %ocial-econoic al riiD
(ii) %porirea acce%ului la educaie de calitate pentru toi copiii &i tinerii( prin a%igurarea
unui ediu &colar prieteno% &i protectiv &i prin con%ultarea elevilor( %tudenilor &i prinilor 'n
proce%ul de luare a deciziilorD
(iii) %tabilirea direciilor prioritare de dezvoltare a educaiei 'n =epublica $oldova &i a
ecani%elor de realizare a ace%toraD
(iv) cre&terea eficienei c)eltuirii banului public inve%tit 'n educaie( a%tfel 'nc't re%ur%ele
di%ponibilizate % fie redirecionate pentru a 'bunti rezultatele 'nvrii( inclu%iv prin inve%tiii
'n cadrele didactice( proce%ul educaional &i infra%tructura in%tituiilor de 'nv'ntD
(v) %porirea eficienei %i%teului educaional( e!tinderea &i diver%ificarea %erviciilor
educaionale prin valorificarea oportunitilor oferite de te)nologia inforaiei &i a
counicaiilorD
(vi) e!tinderea &i diver%ificarea %i%teului de in%truire a adulilor pe parcur%ul 'ntregii
viei din per%pectiva forrii generale &i a forrii profe%ionale continue( 'n core%pundere cu
nevoile per%oanei raportate la nece%itile %ocioeconoiceD
(vii) copatibilizarea %tructural &i calitativ a 'nv'ntului naional cu %paiul
educaional european al educaiei#
*"%)C%*%%'E S"(EG%E%
)igoarea. +naliza efectuat( %oluiile propu%e &i viziunea %trategic %e refer la fiecare proce% &i
coponent a %i%teului educaional( a%tfel 'nc't operaionalizarea %trategiei % conduc la
atingerea deplin a tuturor obiectivelor propu%e#
)econsiderarea. 9 parte din probleele %i%teului de educaie din =epublica $oldova per%i%t de
ai bine de 20 de ani( 'n ciuda 'ncercrilor %ucce%ive de 'buntire 'ntreprin%e de-a lungul
ace%tei perioade de tip# Strategia propune o nou con%trucie in%tituional( av'nd la baz
principii &i abordri oderne care % aib ca rezultat inclu%iv %c)ibarea entalitii celor
iplicai, profe%ori( elevi( prini( %ectorul econoic etc#
Eficien&a. 4roce%ele din educaie &i probleele identificate %'nt analizate 'n od obligatoriu &i din
punctul de vedere al eficienei inve%tiiei banului public( unul dintre obiectivele %trategiei fiind
acela de a obine a!iu calitate din fondurile alocate educaiei#
!ilotarea 'i reproducerea. $ulte dintre %oluiile propu%e au fo%t pilotate( iar cele care nu au fo%t
vor fi e!perientate &i vor fi %electate doar cele care &i-au dovedit %au '&i vor dovedi viabilitatea 'n
condiiile particulare ale =epublicii $oldova#
6
"daptarea. Soluiile propu%e( aplicate cu %ucce% &i 'n alte ri( au fo%t adaptate la realitile
culturale( econoice &i %ociale ale =epublicii $oldova( a%tfel 'nc't % produc un ipact a!i
'n cre&terea relevanei &i calitii proce%elor educaionale#
Viabilitatea instituional. Con,truc3ia in,titu3ional4 propu,4 a 7o,t analizat4 5n
detalii din punctul de vedere al 7unc3ionalit43ii< a,t7el 5nc5t re,pon,abilit43ile
7iec4rui nivel decizional din ,i,te+ul de educa3ie< precu+ 9i raporturile dintre
di7eritele tipuri de in,titu3ii< bazate pe re,pectarea principiului ,ub,idiarit43ii
9i ec6ilibrului 5n decizii< ,4 7ie clar ,tabilite 9i deli+itate
7
.III. SITUAIA ACTUAL, DEFINIREA PR!LEMELR "I
E)D%)-E GE)E"('E

DIN POPULAIE
7t777>7ttttt7
ESTE IMPLICAT
N PROCESUL
EDUCATIONAL
In anul de studii 2012/2013, din totalul de peste 3,5 milioane de
oameni, aproimati! ""2 mii sau 1#$"%, au &ost impli'a(i )n pro'esul
edu'a(ional

NIVEL
PRECOLAR
(3-6 ANI)
m
ia
#2 din 100 de !"ii
#e$% &' *r+dini(+
1, !"ii re!in &' 1
edu'ator
1()5 #ii 'd$e did'*ie
**
*+
"
V
< n
NIVEL P-I.A- & /E0UNDA- 1ENE-AL
(7- 1+ ANI)
/I/2E.UL EDU0A2IONAL 3N 0I4-E
15
,
+ 46+ 'd$e did'*ie 1" e&e-i re!in &' 1 pro&esor
.in 100 a6sol!en(i de
%i#n'/i01
- 47 #e$% &' &ie0
- 21 #e$% &' 2!'&3
"$!4e5i!n'&3 15 #e$% &'
!&e%i0
13 '6'nd!ne'/3 5*0dii&e
.OCTORAT &
POST.OCTORAT
,7 in5*i*07ii 0 '*i-i*'*e de
d!*!$'* 1 ,#5 d!*!$'n/i (din
'$e 3+)58 0 *'93) 1+ in5*i*07ii 0
'*i-i*'*e de "!5*d!*!$'*
:ie'$e '& 5-&e' 'd$0 did'*i e de -*$5*3 "en5i!n'$3 :ie'$e '& 14-&e' 5e -' "en5i!n' in e& #0&* 3 'ni
NIVEL SECUN.AR PRO:ESIONA&; 67 in5*i*07ii < ;
(( ne5*'*'ie)
- 1=)6 #ii e&e-i < ; (din
'$e 3)( 8 0 *'93)
8
2 1 7 1
1
;'d$e did'*ie
NIVEL .EDIU DE
/PE0IALI2A2E /
/ ," in5*i*07ii
(5 ne5*'*'&e)<
9 30,7 mii e&e-i > (din
'$e 3=)58 0 *'93) ?
/
2551
J
'd$e did'*ie
s
LICEN@A & MASTERAT
102,, mii 5*0den7i " 003 'adre dida'ti'e :d;n
'$e 6+)18 0 3, in5*i*07ii (5 (13 in institu(ii *'93 7n In5*i*07ii&e (1= de 5*'*) de stat9 << de stat9
2#,1 mii studen(i in#'*$i0&'7i1 7A 8 -
&ien73B (7)3 8 - #'5*e$'*B

CCELTUIELI .IN =PN SI PON.EREA
ACESTORA N PI=
>
2002>2012
CDe&*0ie&i din 243 "en*$0 ed0'7ie (#i&i!'ne &ei)
367)( #ii
e&e-i 1 3=7
in5*i*0*ii
d, I-IV (7-1A 'ni) 52 din 100
de !"ii #e$% &' ?'oal+
d,V-IE (11-15 'ni) +6 din 1AA
de !"ii #e$% &' 2!'&3
d,E-EII (16-1+ 'ni)
E2 din 100 de !"ii 5*0di'/3
1+ =(= 'd$e
did'*ie = e&e-i
$e-in &' 1 "$!4e5!$
4 =+7 'd$e
did'*ie 11 e&e-i
$e-in &' 1 "$!4e5!$
2,7 % - 5*0dii 50"e$i!'$e in*e%$'*e #edi'&e 2i 4'$#'e0*ie
P!nde$e' Fn PIG
(A1( RESURSE UMANE SI :INANCIARE


Primar @i se'undar *eneral
f 5t5

N0#3$0& *!*'& de "e$5!'ne 'n%'H'*e Fn
5i5*e# e5*e de 114)3 #ii (=,18 din
"!"0&'7i' '*i-3)) din*$e '$e1 5=)6 #ii
'd$e did'*ie 2i 55)1 #ii "e$5!n'&
'd#ini5*$'*i- 2i '09i&i'$
i 'd$0 did'*i I 'd$0 did'*i I 'd$0
did'*i
A personal auiliar B < + personal auiliar C < A personal auilia

/alariul mediu "e e!n!#ie 3$,77,7 lei
lllllllllll
'
S'&'$i0& Fn 5e*!$ e5*e
di$e* "$!"!$7i!n'&
5*'%i0&0i de #0n3 2i
%$'d0&0i did'*i '&
"$!4e5!$0&0i, .i4e$en7e
5'&' $i'&e n0 5e 4'
Fn*$e *$e"*e&e de
Fn-373#Fn*
$
S'&'$i/'$e' "e ni-e&e ed0'7i!n'&e ("e "!5*)) &ei
Tran,i&ia economic% dificil% 'i declinul demografic afectea,% 'i
situa&ia din sistemul educa&ional. e'i ponderea investi&iilor (n
educa&ie cre'te, competitivitatea economiei r%m(ne sc%,ut%.
"epublica 1oldova a parcur, o perioad4 de tranzi3ie di7icil40
:ltiele dou decenii au fo%t arcate de rece%iune econoic( declin
deografic( eigrare &i( ai recent( de efectele crizei financiare din 200F-
200G# De&i( de la 'nceputul anilor 2000( econoia a cre%cut de ai ult de
dou ori( 412-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cuprare r'ne 'n
continuare redu%( 'nregi%tr'nd 'n anul 2012 valoarea de C#424 de dolari S:+(
cea ai @oa% din Europa de Sud-E%t # 4erioada favorabil de cre&tere
econoic din 2000-200F a fo%t deterinat ai degrab de reitene dec't de
intrrile de capital( e!porturi %au inve%tiii %trine directe
C
# =eitenele au
devenit pilonul pe care %e %pri@in econoia =epublicii $oldova 'n prezent &i
continu % fie o caracteri%tic iportant a dezvoltrii econoice#
Declinul de+ogra7ic duce la ,c4derea continu4 a popula3iei
cuprin,e 5n proce,ul educa3ional0 *onfor datelor 23S( tendinele
proce%elor deografice denot reducerea populaiei rii( %enalat 'nc de la
'nceputul anilor HG0( care( 'n ultiul deceniu( a %czut cu circa E0 de ii de
per%oane( cu un cur% negativ con%tant al %porului natural# +ce%t declin
deografic %e datoreaz ic&orrii natalitii( eninerii unui nivel ridicat al
ortalitii( eigrrii a%ive a populaiei tinere# $ai ult de at't( prognozele
deografice p'n 'n anul 20>0( pe baza diferitor %cenarii( confir perpetuarea
declinului deografic 'n urtoarele decenii (;igura 1"# +%tfel( dac
natalitatea &i ortalitatea vor avea valori con%tante( egale cu valorile
'nregi%trate 'n anul 2010 (natalitatea - 11(4 n%cui-vii la 1000 de locuitori( &i
ortalitatea - 12(C decedai la 1000 de locuitori"( p'n 'n 20>0( efectivul
populaiei rii poate % %e ic&oreze cu circa G00 de ii de locuitori(
con%tituind la %f'r&itul perioadei de proiecie 2E44(E de ii de locuitori# 5n
condiiile 'n care %e ate%t diinuarea generaiilor tinere &i cre&terea ponderii
populaiei v'r%tnice( proce%ul de reducere a populaiei &colare devine tot ai
accentuat#
;igura 1#
inamica num%rului
popula&iei p(n% (n anul
-./.
3 2anca $ondial( $eoranduul Econoic pe ar( Moldova dup% cri,a mondial%0
promovarea competitivit%&ii 'i cre'terii comune, aprilie 2011#
C#F00
C#E00
C#400
C#200
C#000
2#F00
2#E00
2#400
2012 201> 2020 202> 20C0 20C> 2040 204> 20>0
IScenariul 1 - valori con%tante ale natalitii &i ortalitii 'n baza valorilor anului 2010
Scenariul 11 - cre&terea oderat a natalitii &i reducerea oderat a ortalitii IScenariul 111 -
cre&terea %ub%tanial a natalitii &i reducere %ub%tanial a ortalitii
JD
a
Sursa0 "cademia de 1tiin&e a Moldovei, pe ba,a datelor $2S
%nve,ti3iile 5n educa3ie nu a,igur4 co+petitivitatea econo+iei
na3ionale0 4e
parcur%ul anilor 200>-2012( ponderea c)eltuielilor publice pentru 'nv'nt 'n
412 a cre%cut de la K(G? p'n la F(4?# + cre%cut &i ponderea c)eltuililor
publice pe elevL%tudent 'n raport cu
412 pe cap de locuitor( de la C4(G? 'n anul 200> p'n la 4>(2? 'n 2012# 9
parte din ace%te c)eltuieli reprezint c)eltuieli cu caracter %ocial &i nu pot fi
cla%ificate ca &i inve%tiii 'n eduicaie# 5n anul 2012( circa 1C(>? din bugetul
pentru 'nv'nt au revenit c)eltuielilor pentru alientaie( bur%e &i
'ntreinerea cinelor
4
# 7otu&i( c)eltuielile 'n educaie au cre%cut con%tant( dar
inve%tiiile realizate 'n ultiii ani nu au reu&it % %ati%fac nece%itile unui
%ector care '&i propune % educe for de unc pentru o econoie global tot
ai copetitiv# 5n actualele condiii( %e ipune o abordare cuprinztoare &i
inovatoare a politicilor 'n doeniul educaiei#
(CCES
eclinul demografic duce la sc%derea semnificativ% a popula&iei
cuprinse (n procesul de educa&ie 'i generea,% probleme de
supradimensionare a re&elei 'colare. Totu'i persist% probleme de
acces la anumite trepte de (nv%&%m(nt.
Ca ur+are a declinului de+ogra7ic cauzat de ,porul negativ al
popula3iei 9i de e8odul pe,te 6otare< nu+4rul elevilor 9i al ,tuden3ilor a
,c4zut ,e+ni7icativ0 +%tfel( nurul populaiei %tabile 'n v'r%t de p'n la C0
de ani a con%tituit 1>>F(G ii de per%oane la 'nceputul anului 201C( prezent'nd
o ic&orare cu K(1? fa de anul 200K( &i cu 12(>? fa de anul 200C# 5n cazul
populaiei din grupa de v'r%t C-2C ani %-a 'nregi%trat o ic&orare cu 1K(C? fa
de anul 200K( &i cu 24(>? fa de anul 200C( iar nurul per%oanelor cuprin%e
'n proce%ul de educaie (C-2C ani" %-a redu% cu 14(0? fa de anul 200K( &i cu
2E(>? fa de anul 200C 34igura 2"
>
#
;igura 2# Evolu&ia popula&iei stabile p(n% la 5. de ani 'i a celei
cuprinse (n procesul de educa&ie, -..5 + -.65
ii
per%oane

a ,c4zut cu 12<?@ ti+p de 10 ani
a ,c4zut cu 240?@ ti+p de 10 ani
a ,c4zut cu 2A<?@ ti+p de 10 ani
J
# CASE M!&d!-') Kn'n7'* de UNICE:) Raport privind analiza exhaustiv a
cheltuielilor bugetare ce in de protecia social din sistemul de
!nvm!nt al Republicii "oldova !n perioada anilor 2##$%2#1# &i
practicile existente !n regiune pentru 'nanarea costurilor conexe
educaiei( (A1(
$ 23S( !opula&ia 'i procesele demografice, 201C#
2%%%,%

Sursa0 $iroul 2a&ional de Statistic%
endin3ele de+ogra7ice negative genereaz4 proble+e de
,upradi+en,ionare a re3elei de in,titu3ii de 5nv434+5nt< 'n %pecial 'n
'nv'ntul general( ceea ce duce la utilizarea ineficient a re%ur%elor &i nu
perite inve%tiii 'n odernizarea &i dotarea &colilor# 5n condiiile 'n care
populaia &colar %-a 'n@utit 'n raport cu 1GG0 &i nurul &colilor a
%czut cu 14(E?( ai per%i%t problea acce%ului la %tudii( deterinat de
diver&i factori la diferite trepte de 'nv'nt#
"ccesul copiilor de v(rst% timpurie la educa&ie cre'te (ntr+un ritm
sus&inut, dar re&eaua e7istent% de gr%dini&e acoper% doar o parte
din cerere. Se men&ine discrepan&a dintre rata (nrol%rii (n mediul
urban 'i (n cel rural.
)u+4rul in,titu3iilor pre9colare e,te 5n cre9tere< dup4 ,c4derea
dra+atic4 5n perioada de rece,iune din anii BC00 6a 'nceputul anului 201C(
e!i%tau 141F in%tituii pre&colare( %au cu circa E(C? ai ulte fa de anul
200K# +cea%t cre&tere a avut ca rezultat a@orarea nurului de copii care
frecventeaz ace%te in%tituii p'n la 141(1 ii de copii 'n anul 2012( cu
1K(>? ai ult fa de anul 200K# +%tfel( %e 'nregi%treaz o %porire a ratei
brute de cuprindere 'n 'nv'ntul pre&colar( acea%ta con%tituind F2(1? 'n
anul 2012 fa de K2(E? 'n anul 200K# Di%crepanele dintre rata de
cuprindere 'n ediul urban &i cea din ediul rural per%i%t( con%tituind 2G(1
p#p# 'n 2012 coparativ cu 2>(2 p#p# 'n 200K
E
(7abelul 1"# De&i o parte din
acea%t di%crepan poate fi e!plicat prin 'nrolarea copiilor din locuri de
re&edin rurale 'n grdiniele din localitile urbane( diferena r'ne a fi
%enificativ#
(nul
"ata brut4 total "ata brut4 urban "ata brut4 rural Di,crepan3a
200K K2(E FF(F EC(E 2>(2
& Educa&ia (n )epublica Moldova, publicaie %tati%tic( 2012L201C
1E00(
0
1200(
0
F00(
0
400(
0
200C 2004 200> 200E 200K 200F 200G 2010 2011 2012 201C
M 4opulaia %tabil 'n v'r%t
de p'n la C0 ani
M 4opulaia %tabil din
grupa de v'r%t C - 2C
ani
M 4opulaia din grupa de
v'r%t C - 2C ani cuprin%
'n proce%ul de educaie
0(0
7abelul 1# )ata brut% de (nrolare (n (nv%&%m(ntul pre'colar, (n 8
K
2012 F2(1 100(> K1(4 2G(1
Guvernul< pornind de la i+portan3a educa3iei ti+purii 5n
dezvoltarea ulterioar4 a copiilor< a revizuit Obiectivele de Dezvoltare ale
1ileniului< %tabilind pentru educaia pre&colar urtoarele obiective,
a@orarea ratei de 'nrolare 'n prograele pre&colare pentru copiii de C-E ani
de la 41(C? 'n 2002 p'n la KF? 'n 201>( iar pentru copiii de >-E (K" ani - de
la EE(>? 'n 2002 p'n la GF? 'n 201>( precu &i reducerea p'n la ai puin
de >? a di%crepanelor dintre regiunile rurale &i cele urbane( dintre
categoriile dezavanta@ate &i cele cu venituri edii# 5n tip ce obiectivul de
'nrolare pentru copii de C-E ani a fo%t de@a atin%( rata de 'nrolare pentru copii
de >-E(K" ani a con%tituit GC(>? 'n 2012#
De9i< 5n ulti+ii ani< ,itua3ia privind acce,ul copiilor la
5nv434+5ntul pre9colar ,-a 5+bun4t43it< rata de 5nrolare 5n gr4dini3e
r4+5ne ,c4zut40 *onfor datelor $ini%terului Educaiei( la 'nceputul anului
&colar 201C-2014( doar 'n un# *)i&inu 'n li%tele de a&teptare a unui loc 'n
grdinie erau 'n%cri&i circa F#000 de copii# 6a 'nceputul anului 2014( nu
di%puneau de grdinie 1>K de localiti( %au circa G? din nurul total de
localiti# Dezvoltarea %erviciilor de educaie pre&colar la %ate e%te
anevoioa% at't din cauza bugetului liitat %au ge%tionarea ineficient a
re%ur%elor financiare la nivel local( c't &i din cauza nivelul %czut de
con&tientizare a iportanei inve%tiiilor 'n copil de la cea ai fraged v'r%t#
Con7or+ datelor o7iciale< 5n "epublica 1oldova nu e8i,t4 in,titu3ii
pre9colare private0 5n realitate( e!i%t in%tituii private care pre%teaz %ervicii
de educaie pre&colar( dar ele %'nt organizate 'n calitate de alte tipuri de
in%tituii cu ar fi centre educaionale( a%ociaii ob&te&ti( etc# 4rincipala
con%tr'ngere 'n dezvoltarea %erviciilor private e%te legi%laia iperfect( care
prevede condiii co%ti%itoare cu privire la proprietatea &i %tatutului iobilului
in%tituiei de 'nv'nt &i nore %anitar-igienice rigide#
5n ulte localiti 'n care nurul de copii de v'r%t pre&colar e%te
ic( de,c6iderea Centrelor Co+unitare de educa3ie ti+purie a rezolvat<
par3ial< proble+a acce,ului la
' =ata de 'nrolare de pe%te 100? poate fi e!plicat prin 'nrolarea copiilor care dep&e%c v'r%ta
de K ani %au vin din alte locuri de re&edin dec't ediul urban#
Sursa0 $iroul 2a&ional de Statistic%
'nv'ntul pre&colar# 7otu&i( prinii( 'n %pecial 'n ediul rural( percep
in%tituiile pre&colare preponderent ca in%tituii de 'ngri@ire a copiilor( care
ofer alientaie( odi)n( &i %ecuritate copiilor &i po%ibilitatea de %e anga@a 'n
c'pul uncii prinilor( iar prograul redu%( de 4-E ore dedicate activitilor
educaionale( al centrelor counitare nu %ati%face cerinele prinilor care au o
zi coplet de lucru# +%tfel( e%te nevoie de diver%ificarea %erviciilor de
educaie tipurie 'n funcie de nevoile locale( prin 'ncura@area dezvoltrii
%erviciilor private 'n doeniu( inclu%iv la nivel de failie#
)ata de (nrolare (n (nv%&%m(ntul general obligatoriu este (ntr+o
u'oar% sc%dere. !roblemele de acces s(nt cau,ate de un 'ir de
factori sociali 'i institu&ionali, fiind mai accentuate (n ca,ul
grupurilor de,avanta9ate. :n acela'i timp, re&eaua de 'coli este
supradimensionat% 'i (nvechit%, fapt ce duce la utili,area
ineficient% a resurselor. 2oua formul% de finan&are per elev
avanta9ea,% 'colile mai mari 'i permite disponibili,area de
resurse pentru investi&ii pe termen lung. Totu'i, pentru a asigura
utili,area eficient% a bugetului 'colii, este nevoie de
consolidarea capacit%&ilor manageriale 'i crearea unui sistem
func&ional de responsabili,are a managerilor 'colari.
Datele ,tati,tice o7iciale denot4 rate ,tabile de 5nrolare 5n
5nv434+5ntul pri+ar pe parcur,ul ulti+ilor 4 ani< ate,t5ndu-,e 5n,4 o
reducere con,tant4 a ratei de 5nrolare 5n 5nv434+5ntul gi+nazial (7abelele
2( C"# 5n anul 2012( 'n 'nv'ntul priar( rata brut de 'nrolare 'n localitile
urbane a con%tituit 10K(4?( iar 'n %paiul rural - doar FE(1?# 4entru
'nv'ntul ginazial( ace&ti indicatori au con%tituit GE(2? &i( re%pectiv(
F1(1?# 5n acela&i tip( lip%a unui ecani% coerent de colectare a datelor &i
%urare a indicatorilor( precu &i a unui %i%te inforaional de
onitorizare &i evaluare a %ituaiei din %i%te( creeaz ob%tacole %erioa%e
pentru %urarea e!act a 'nrolrii &i pentru e!ercitarea unui anageent
educaional eficient# Dezvoltarea Si%teului 1nforaional Educaional (S1E"(
pilotat de $ini%terul Educaiei 'n anul 201C( va oferi date &i va perite analiza
indicatorilor de intere% la nivel de &coal( adini%traie public local( &i la
nivel naional#
Studiil
e
recent
e
privin
d
proble
+a
copiilo
r 5n
a7ara
9colii
9i
"ata brut4 total "ata brut4 urban "ata brut4 rural Di,crepan3a
7eno+
enul
de
aband
on
9colar
au
ar4tat
c4
e8i,t4
un
nu+4r
de
copii
care
nu au
7o,t
5n,cri9
i 5n
5nv434
+5nt
,au nu
7recve
nteaz4
9coala0
Datele
o7iciale
ale
1ini,te
rului
Educa3
iei
raporte
az4 c4
circa
14D de
copii
lip,eau
de la
9coal4
5n anii
2011-
20120
(b,ent
ei,+ul
r4+5ne
a 7i un
+otiv
de
5ngriEo
rare
,porit40
Studiile
recent
e7ectua
te de
c4tre
2anca
1ondi
al4 9i
&)%CE
=
ate,t4
c4
e8i,t4 o
corela3i
e 5ntre
treapta
educa3i
onal4 9i
nu+4r
ul de
ab,en3e
0 (,t7el<
5n anul
de
,tudii
2011-
2012<
elevii
din
ciclul
pri+ar
au
ab,enta
t 5n
+edie
24 de
ore< 5n
cel
gi+naz
ial<
nu+4r
ul de
ore
ab,enta
te a
7o,t de
A?0
Se+ni7i
cativ
e,te
7aptul
c4
nu+4r
ul de
ab,en3e
< 5n
general
< e,te
+ai
+are 5n
+ediul
urban<
pe c5nd
cota
ab,en3e
lor
ne+oti
vate
e,te
+ai
5nalt4
5n
+ediul
rural0
24ie3ii
ab,ente
az4 +ai
7recven
t dec5t
7etele<
re+arc
5ndu-,e
9i
printr-
un
nu+4r
i+port
ant de
ab,en3e
ne+oti
vate0(n
ul
200K G4(0 100(G G0(> 10(4
2012 GC(F 10K(4 FE(1 21(C
Sursa0 $iroul 2a&ional de Statistic%
7abelul C# )ata brut% de (nrolare (n (nv%&%m(ntul gimna,ial, (n 8
(nul "ata brut4 total "ata brut4 urban "ata brut4 rural Di,crepan3a
200K G0(1 G>(4 FK(C F(1
2012 FE(K GE(2 F1(F 14(4
Eroziunea ratei de 5nrolare 5n +ediul rural ,e datoreaz4 par3ial
5nrol4rii copiilor din locuri de re9edin34 rurale 5n gr4dini3ele din
localit43ile urbane0 4rincipalele cauze ale reducerii ratelor de 'nrolare 'n
'nv'ntul priar &i 'n cel ginazial %'nt deterinate( 'n %pecial( de
di%paritile de acce% dintre ediul urban &i cel rural &i 'n funcie de
grupurile de venituri( de probleele de incluziune a copiilor cu nece%iti
educaionale %peciale &i de igraia copiilor pentru re'ntregirea failiei#
7otu&i( rata de 'nrolare relativ redu%( 'n %pecial la treapta ginazial( r'ne
a fi o preocupare# 5n acela&i tip( lip%e&te un %i%te clar de eviden a
copiilor de v'r%t &colar &i de re%pon%abilizare a prinilor( cadrelor
didactice( conductorilor in%tituiilor de 'nv'nt &i organelor
adini%traiei publice locale 'n doeniul &colarizrii copiilor#
Fnv434+5ntul general e,te caracterizat printr-o re3ea
,upradi+en,ionat4 de 9coli< iar utilizarea ine7icient4 a capacit43ii nu
per+ite inve,ti3ii 5n +odernizarea in,titu3iilor 9i dotarea lor cu
ec6ipa+ent adecvat0 5n perioada anilor 1GG0-2012( nurul elevilor %-a
'n@utit( 'n tip ce nurul in%tituiilor &colare %-a redu% cu doar 14(E?
(;igura C"# 3urul ediu de elevi per &coal a %czut de la 4CK de elevi( 'n
1GG0( la 2EK( 'n 2012# 5n con%ecin( 'n 200>( $ini%terul Educaiei a dearat
un proce% de reorganizare a reelei &colare &i de creare a unor &coli de
circu%cripie# 5n perioada 200>-201C( au fo%t reorganizate 20E in%tituii din
'nv'ntul general# $area a@oritate a reorganizrilor con%tau 'n
tran%forarea liceelor 'n ginazii %au a ginaziilor 'n &coli priare# *a
rezultat( a fo%t %topat diinuarea nurului ediu de elevi pe in%tituie de
'nv'nt, nurul ediu de elevi pe cla% a cre%cut de la 1G(2( 'n luna ai
2012( la 20(0( 'n luna octobrie 2012 (pentru coparaie( 'n 2002-200C %e
'nregi%trau 22 de elevi pe cla%"( &i nurul ediu de elevi ce revin la un
po%t didactic a cre%cut de la 10(G( 'n ai 2012( p'n la 11(2( 'n octobrie
2012 (edia pentru rile 9E*D alctuia 14(0 'n 200G"
F
#
( SLi&&5 6eM!nd 5D!!&5) OEC.) D**"1NNOOO,!ed,!$%Ned0N5Li&&5-6eM!nd-
5D!!&N4+631144,"d4
Sursa0 $iroul 2a&ional de Statistic%
1CC0 G 100@
1
"3urul de in%tituii (a %czut cu 14#E ? fa de anul 1GG0"
N 3urul de cadre didactice (a %czut cu CK#0 ? fa de anul 1GG0"
1
"3urul de eleviL%tudeni (a %czut cu >0#E ? fa de anul 1GG0"
Sursa0 $iroul 2a&ional de Statistic%
Fncep5nd cu anul 201D< toate in,titu3iile de 5nv434+5nt pri+ar 9i
,ecundar general au trecut la 7inan3area 5n baz4 de co,t ,tandard per elev0
3oua etod de finanare perite ec)ilibrarea c)eltuielilor pentru un elev(
%iplificarea &i fortificarea proce%ului de prognozare a bugetelor( cre&terea
tran%parenei 'n finanarea &colilor &i e!tinderea autonoiei &colare# 5n condiii
de autonoie &colar( adini%traiile in%tituiilor de 'nv'nt pot( 'n liita
i@loacelor aprobate( pot decide di%tribuirea re%ur%elor financiare 'n funcie de
nece%itile &colii( inclu%iv c)eltuielile pentru inve%tiii##
)oul +ecani,+ de 7inan3are pro+oveaz4 e7icien3a< avanta@'nd &colile
cu ai uli elevi ai ult dec't pe cele cu un nur ic de elevi &i otiv'nd
+46 % reorganizeze &colile ici &i ineficiente# Drept &coli ici( 'n =epublica
$oldova( %'nt con%iderate &colile care au un nur egal %au ai ic de 41 de
elevi ponderai la ciclul priar &i un nur egal %au ai ic de G1 de elevi
ponderai la ciclul %ecundar
G
# 3urul ediu de elevi per &coal 'n ace%te
in%tituii e%te de 2C de elevi ponderai la ciclul priar &i 4E de elevi la treapta
ginazial#
De9i e,te nevoie de ti+p ca bene7iciile noii 7or+ule de 7inan3are ,4
,e 7ac4 ,i+3ite< unele e7ecte pozitive pot 7i deEa ob,ervate0 Dac p'n la
ipleentarea noii forule de finanare( inve%tiiile 'n in%tituiile de
'nv'nt %e efectuau centralizat de la bugetul de %tat( acu de re%ur%e pentru
inve%tiii di%pun toate raionele( precu &i &colile cu un nur ai are de
elevi# +naliza e!ecutrii bugetului pentru anul 201C indic c)eltuieli de 1C2(4
ilioane lei pentru inve%tiii capitale doar din coponenta raional# 1nve%tiii
%-au fcut 'n 4FC &coli( inclu%iv pentru reparaia capital a %lilor fe%tive( %port(
cla%e( o%ptrii( grupuri %anitare( caine( terenuri( etc# (1G1 &coli"( %c)ibarea
u&ilor &i fere%trelor (F2 &coli"( reparaia capital a acoperi&ului (KF &coli"(
reparaia capital a %i%teelor de 'nclzire (E1 &coli"# 5n acela&i tip( &i un &ir
de &coli ai ari di%pun de buget propriu %uficient nu doar pentru 'ntreinerea
&colii( dar &i pentru 'buntirea proce%ului educaional &i efectuarea
inve%tiiilor# De e!eplu( 6iceul 7eoretic "9lip" din S'ngerei a efectuat
reparaii capitale 'n %u de K20 ii lei( iar c'teva ginaze &i licee din raionul
:ng)eni au inve%tit cuulativ 14K1(2 ii lei 'n %c)ibarea geaurilor( dotarea
cu ec)ipaente( etc#
) -. nr# K2F din 02#10#2012
1nve%tiiile 'n infra%tructur r'n a
fi nece%are( pentru c %tarea
cldirilor 'n care %'nt apla%ate
unitile &colare nu ofer deplin
%iguran( protecie &i %ntate
elevilor#Din datele %i%teului de
cartografiere a in%tituiilor de
'nv'nt rezult c 41? din
edificiile &colare nece%it reparaii
capitale &i c doar 'n 11(2? din ele
pot fi con%truite rape pentru
acce%ul per%oanelor cu po%ibiliti
locootorii liitate# 9 proble
%tringent r'ne
'nclzirea edificiilor &colare( 'n %pecial( a celor din localitile rurale# *irca 2G? din ace%te &coli nu
di%pun de %i%tee oderne de 'nclzire( fapt care are repercu%iuni grave a%upra proce%ului de
'nv'nt 'n perioada rece a anului &i a%upra %ntii copiilor# $a@oritatea &colilor nu au %i%te
centralizat de alientare cu ap &i bloc %anitar 'n 'ncpere# 5n lip%a unei viziuni de optiizare a
reelei &colare( inve%tiiile din ultiul deceniu( &i a&a liitate( au fo%t ineficient concentrate 'n &colile
fr per%pectiv# $ini%terul Educaiei a 'ncura@at proiectele de izolare teric a cldirilor &i de
eficientizare a %i%teelor de 'nclzire a &colilor#
Implementarea reformei sistemului re,iden&ial de (ngri9ire a copilului a contribuit
la sc%derea num%rului copiilor institu&ionali,a&i. Inclu,iunea copiilor cu cerin&e
educa&ionale speciale (n 'colile generale este dificil%, acest lucru fiind cau,at at(t
de lipsa condi&iilor necesare, c(t 'i de ne(n&elegerea 'i re,isten&a din partea unor
manageri 'colari, cadre didactice 'i p%rin&i.
Fn ,i,te+ul reziden3ial de 5ngriEire a copilului din ,ubordinea 1ini,terului Educa3iei
,5nt in,titu3onaliza3i D00HH copii0 Si%teul rezidenial include C> in%tituii rezideniale, 10 &coli de
tip-internat pentru copii orfani &i ra&i fr 'ngri@irea prinilorD o ca% de copiiD 2 &coli-internat
%anatoriale pentru copii cu afeciuni neurop%i)ice( cu aladii ale %i%teului cardio-va%cular &i ale
articulaiilorD E in%tituii %peciale pentru copii cu deficiene fizice &i %enzoriale &i 1K &coli-internat
au!iliare pentru copii cu deficiene intale# $a@oritatea copiilor frecventeaz in%tituiile %peciale
pentru copii cu deficiene fizice &i %enzoriale &i 'n &colile-internat au!iliar( iar nurul ace%tora e%te
e%te 'n %cdere( de la 4 ii de elevi 'n anul de %tudii 200K-200F la 1(K ii 'n 201C-2014# 7otodat(
pentru circa C#>00 de copii cu cerine educaionale %peciale %e realizeaz educaia incluziv 'n 400
de in%tituii de 'nv'nt general( iar pentru circa 1E00 de copii care din diferite otive nu pot
frecventa &coala e%te organizat in%truirea individual la doiciliu#
%+ple+entarea Strategiei na3ionale privind re7or+a ,i,te+ului reziden3ial de 5ngriEire
a copilului pe anii 200I-2012 a contribuit la 5nEu+4t43irea nu+4rului de in,titu3ii< la reducerea
nurului de copii %eparai de failie cu circa E2?( precu &i la crearea &i dezvoltarea %erviciilor
%ociale pentru copii &i a educaiei incluzive a copiilor cu cerine educaionale %peciale# 4roce%ul de
dezin%tituionalizare %e bazeaz pe o abordate cople! a!'ndu-%e pe evaluarea iniial a copiilor &i
failiilor ace%tora( elaborarea pentru fiecare copil a planurilor individualizate de a%i%ten(
reintegrarea copiilor dezin%tituionalizai 'n failia biologicLe!tin%( dezvoltarea %erviciilor
(3
1GG0 1GGE 1GGF 2000 2002 2004 200E 200F 2010 2012
counitare &i %pecializate (a%i%ten parental profe%ioni%t( ca%e de tip failie"( pregtirea &i
tran%ferul copiilor 'n %ervicii %ociale &i integrarea copiilor dezin%tituionalizai 'n in%tituiile de
'nv'nt general# =egulaentul privind redirecionarea re%ur%elor financiare 'n cadrul reforrii
in%tituiilor rezideniale (-otr'rea .uvernului nr#C>1 din 2G ai 2012" a introdu% un ecani%
financiar pentru redirecionarea re%ur%elor financiare din %i%teul rezidenial %pre %erviciile
counitare &i de tip failial &i dezvoltarea educaiei incluzive#
*roble+a incluziunii r4+5ne actual4 'n pofida politicilor $ini%terului Educaiei 'ndreptate
%pre integrarea copiilor cu cerine educaionale %peciale 'n &colile convenionale# Spri@inul elevilor
cu cerine educaionale %peciale 'n incluziunea 'n 'nv'ntul general %e realizeaz prin organizarea
%erviciilor de a%i%ten p%i)opedagogic raionaleLunicipale &i a coi%iilor ultidi%ciplinare
intra&colare( crearea ec)ipelor de elaborare &i ipleentare a planurilor educaionale
individualizate( anga@area cadrelor didactice de %pri@in &i in%tituirea centrelor de re%ur%e pentru
educaie incluziv la nivel de in%tituie de 'nv'nt general# 7otu&i( proce%ul de incluziune e%te
dificil# ;actorii principali care 'piedic incluziunea %'nt lip%a condiiilor nece%are integrrii ace%tor
copii (cadre didactice pregtite pentru a lucra cu copiii cu cerine educaionale %peciale(
infra%tructur &i ateriale didactice adaptate"( precu &i rezi%tena la %c)ibare anife%tat de unii
anageri &colari( cadre didactice &i prini#
Circa 9um%tate din absolven&ii (nv%&%m(ntului gimna,ial ('i continu% studiile (n licee.
Cei 6-,8 la sut% din absolven&i care r%m(n (n afara 'colari,%rii au un grad de
anga9abilitate sc%,ut.
Dup4 ab,olvirea 5nv434+5ntului gi+nazial< copii au po,ibilitatea ,4-9i continue ,tudiile
5n liceu ,au ,e orienteaz4 ,pre 5nv434+5ntul ,ecundar pro7e,ional 9i +ediu de
,pecialitate< care ofer po%ibilitatea alegerii profe%iei %au %pecialitii 'n funcie de intere%ele &i
capacitile individuale# +%tfel( din cei CF(E de ii de ab%olveni ai 'nv'ntului ginazial din
anul 2012( aproape @utate (4E(>?" '&i continu %tudiile 'n licee( 21(4? %tudiaz 'n in%tituii de
'nv'nt %ecundar profe%ional( iar 1G(2? - 'n in%tituii de 'nv'nt ediu de %pecialitate#
3urul ab%olvenilor de ginaziu care r'n 'n afara &colarizrii e%te 'n %cdere( de la 1F(K?( 'n
200K( la 12(G?( 'n 2012# *)iar &i 'n ace%te condiii( in'nd %eaa de gradul %czut de anga@abilitate a
ace%tor tineri( %e ipune nece%itatea e!tinderii 'nv'ntului obligatoriu p'na la 'nv'ntul
%ecundar general coplet %au 'nv'ntul %ecundar vocaional te)nic#
:nv%&%m(ntul secundar profesional 'i mediu de specialitate nu este suficient de
atractiv pentru elevi, dar este costisitor pentru stat. )e&eaua de institu&ii de
(nv%&%m(nt secundar profesional 'i mediu de specialitate este supradimensionat% 'i
cu o infrastructur% (nvechit%, fapt ce duce la cheltuieli ne9ustificate de (ntre&inere.
:n acela'i timp, peste 6;5 din num%rul total de 'omeri s(nt absolven&i cu studii
secundare profesionale 'i medii de specialitate. Colaborarea dintre institu&iile de
(nv%&%m(nt de acest tip 'i mediul economic este slab%.
Fnva34+5ntul ,ecundar pro7e,ional 9i +ediu de ,pecialitate a devenit +ai pu3in ,olicitat
pe parcur,ul ulti+elor dou4 decenii0 5n perioada anilor 1GG0-201C( 'n conte!tul declinului
deografic( econoic( precu &i al e!pan%iunii 'nv'ntului %uperior( unde nurul %tudenilor %-
a dublat( nurul elevilor cuprin&i 'n 'nvt'ntul %ecundar profe%ional &i ediu de %pecialitate %-a
redu% cu pe%te >K? (de la 10G(> ii la 4K(> ii de per%oane"#
(4
"educerea nu+4rului de elevi 5n 5nv434+5ntul ,ecundar pro7e,ional ,-a 5nregi,trat 5n
po7ida unor aloc4ri 7inanciare ,porite0 *o%turile totale pentru in%truirea unui elev 'n &colile
profe%ionale &i de e%erii %-au triplat din anul 200E p'n 'n anul 2011( iar 'n colegii au cre%cut de
pe%te dou ori (7abelul 4"# Eficacitatea ace%tor c)eltuieli e%te 'n% redu% - 'n anul 2012( nurul
&oerilor cu %tudii %ecundare profe%ionale &i edii de %pecialitate a con%tituit 2>(1 ii de per%oane(
%au CK(1? din nurul total de &oeri( ai are fa de nurul &oerilor cu %tudii %uperioare
(1>(G ii"( liceale( edii generale (1>(C ii" &i ginaziale (10(2 ii"#
200A 200I 200H 200C 2010 2011
'nv'ntul %ecundar profe%ional >CGG KCEE F>10 10224 1>CC> 1EKKE
'nv'ntul ediu de %pecialitate EGKG EG00 F200 FK0G 14K2> 1>02G
'nv'ntul %uperior 4K14 >0>0 >FKC EF02 1KFE1 201>F
%n7ra,tructura celor AI de in,titu3ii de 5nv434+5nt ,ecundar pro7e,ional e,te utilizat4 la doar
Eu+4tate de capacitate0 3urul ediu de elevi per in%tituie 'n 201C a fo%t de 2K2( 'n tip ce
capacitatea edie a ace%tora e%te de >00-E00 de locuri# 5n conte!tul declinului deografic(
p%trarea unui nur are de in%tituii a cror capacitate nu e%te utilizat deplin iplic c)eltuieli
de 'ntreinere ne@u%tificate 'n detrientul inve%tiiilor 'n calitatea %tudiilor# 7otodat( infra%tructura
e!i%tent e%te dep&it fizic &i funcional# De a%eenea( %e ate%t o concentrare a reelei de
in%tituii 'n zona de nord &i de centru a republicii( precu &i necore%punderea profilului
in%tituiilor caracteri%ticilor %ocioeconoice ale regiunii 'n care ace%tea %'nt localizate#
1nfra%tructura in%tituiilor de 'nv'nt %ecundar profe%ional &i ediu de %pecialitate nu e%te
adaptat pentru a oferi acce% la %tudii per%oanelor cu nevoi educaionale %peciale#
2aza te6nico-+aterial4 a in,titu3iilor de 5nv434+5nt ,ecundar pro7e,ional 9i +ediu de
,pecialitate nu 7aciliteaz4 dezvoltarea co+peten3elor pro7e,ionale %olicitate pe piaa uncii &i
nece%it inve%tiii a@ore pentru odernizare# *olaborarea ace%tor in%tituii cu ediul de afaceri
pentru utilizarea ec)ipaentelor &i te)nologiilor oderne la pregtirea profe%ional a elevilor e%te
%lab &i epi%odic#
5n ianuarie 201C( Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare a nvmntului
vocaional/tehnic pentru anii 201!2020 9i "lanul de aciuni pentru implementarea Strategiei
(aprobate prin -. nr#GK din 01#02#201C"( care prevd o apl refor %tructural( de coninut &i
de odernizare a %i%teului de 'nv'nt %ecundar profe%ional &i ediu de %pecialitate( acea%ta
refor fiind 'n faza iniial de ipleentare#
2um%rul de studen&i (n institu&iile de (nv%&%m(nt superior este (n descre'tere, dup%
o e7pansiune semnificativ% (n anii <=.. Se men&in de,echilibrele structurale (n
formarea speciali'tilor cu studii superioare pe specialit%&i.
Dup4 o dublare a nu+4rului de ,tuden3i 5n in,titu3iile de 5nv4t4+5nt ,uperior 5n anii BC0< 5n
ulti+ii ani< contingentul de ,tuden3i ,-a redu, 5n +od con,tant0 3urul de %tudeni 'n cele C2
de in%tituii de 'nv'nt %uperior a con%tituit GK(C ii de per%oane( la 'nceputul anului de %tudii
(5
7abelul 4# Costurile totale pentru instruirea unui elev; student la fiecare treapt% a (nv%&%m(ntului
profesional pentru un an de studii 3M>?
Sursa0 IIS #iitorul, calculele Ministerului Educa&iei
201C-2014( %au cu 1K(>? ai puin fa de anul de %tudii 200K-200F (dar de 1(F ori ai ult dec't
'n anul de %tudii 1GG0-1GG1"# +%tfel( la 'nceputul anului de %tudii 201C-2014( 'n 'nv'ntul
%uperior( la 10 ii de locuitori reveneau( 'n edie( 2KC de %tudeni &i EK de ab%olveni( fa de C44
de %tudeni &i >E de ab%olveni 'n anul de %tudii 200K-200F# 4e parcur%ul ultiilor cinci ani %-a
'nregi%trat o evoluie o%cilant a nurului ab%olvenilor( care %e datoreaz at't realizrii
'nv'ntului %uperior 'n dou cicluri( c't &i finalizrii %tudiilor %uperioare 'n fora pre-2ologna
(durata de 4-> ani de %tudii( fr %tructurare pe cicluri"#
otodat4< in,titu3iile de 5nv434+5nt ,uperior nu ,5nt adaptate ,u7icient nici pentru
in,truirea +odern4< nici pentru a r4,punde ,olicit4rilor per,oanelor cu cerin3e educa3ionale
,peciale0 +ce%tea duc lip% de infra%tructur de acce% 'n blocurile de %tudii &i cine( de
te)nologii %pecifice de in%truire &i prograe de %tudii centrate pe %tudent# 2aza
te)nico-aterial nu perite ipleentarea noilor te)nologii didactice &i realizarea cercetrilor
relevante pentru pia#
Fn 7unc3ie de do+eniile generale de ,tudiu< ,e con,tat4 o pondere +ai +are a
,tuden3ilor 5n cadrul 9tiin3elor econo+ice - 24(C? 'n anul de %tudii 2011-2012( fiind urai de cei
'n%cri&i la &tiinele educaiei - 14(F?( drept - 1C(0?( inginerie &i activiti inginere&ti - 11(1?#
Implicarea copiilor si tinerilor (n procesele de luare a deci,iilor poart% un caracter
sporadic si limitat. reptul fiec%rui copil de a fi au,it (n familie, la scoal% 'i (n
(ntreaga societate nu este respectat (n mod corespun,%tor.
Copiii< +e+bri ai grupurilor de lucru pentru drepturile copilului< con,ider4 c4
participarea la nivelul 9colii are un caracter 7or+al< iar opinia copiilor e%te %olicitat( de cele ai
(6
de%e ori( pe c)e%tiuni ai puin iportante &i nu 'ntotdeauna e%te luat 'n con%ideraie
10
# Ei con%ider
c pot influena puin %au oderat deciziile luate 'n &coal %au 'n %ocietate (;igura 4"#
*)iar dac e!i%t e!eple c'nd opinia copiilor a fo%t con%ultat 'n &coal( acea%t practic nu
are un caracter %i%teatic( peranent &i unifor# E nece%ar o %c)ibare 'n perceperea conceptului
de participare a copiilor( a&a 'nc't acea%ta % fie integrat 'n toate proce%ele de luare a deciziilor &i la
toate nivelurile# 5n ace%t %en%( ecani%e de con%ultare a copiilor trebuie in%tituionalizate( iar
profe%ioni&tii trebuie % fie in%truii pentru a facilita participarea copiilor
11
#
Inciden&a ca,urilor de violen&% 'i abu, al copiilor este relativ (nalt%, dar nu toate
ca,urile s(nt raportate. "u fost adoptate proceduri pentru recunoa'terea, prevenirea
'i raportarea ca,urilor de abu,, dar aplicarea acestora necesit% formare continu%.
De9i ,tudiile indic4 o inciden34 relativ 5nalt4 a cazurilor de abuz< +ulte dintre cazurile
de violen34 nu ,5nt raportate0 *onfor Studiului naional #iolen&a fa&% de copii (n
1C
)epublica Moldova (200K"( 2>? din copii afir c %'nt abuzai fizic de prini( iar 10? afir c
au cuno%cut pe cineva care a fo%t abuzat %e!ual# +cela&i %tudiu relev c o treie din copii %'nt
agre%ai verbal de ctre profe%ori( 1C? din copii %'nt abuzai fizic de profe%ori( iar unul din zece
prini cunoa&te profe%ori care au )ruit %au au abuzat %e!ual copii# +proape 24? din copii au
recuno%cut c %e %it di%criinai de ctre profe%ori( 'n %pecial copiii din failiile cu venituri
redu%e# $ulte dintre cazurile de violen fa de copii( identificate de &coal( nu au fo%t raportate(
inclu%iv pentru faptul c lucrtorii din %i%teul educaional nu cuno&teau procedurile de identificare
&i referire( iar anageentul &colar nu di%punea de in%truente pentru onitorizarea %ituaiei#
4entru a a%igura contribuia grdiniei &i &colii la 'ncura@area copiilor 'n vederea
recunoa&terii( prevenirii &i raportrii cazurilor de abuz( prin ordinul nr# KK din 22 februarie
2%12 a 7o,t in,tituit4 *rocedura de organizare in,titu3ional4 9i de interven3ie a lucr4torilor
in,titu3iilor de 5nv434+5nt 5n cazurile de abuz< negliEare< e8ploatare< tra7ic al copilului0 5n
conforitate cu procedura in%tituit( fiecare direcie de 'nv'nt &i in%tituie educaional a
de%enat coordonatori pentru protecia copilului( care vor avea %arcina % in%truia%c lucrtorii
in%tituiilor de 'nv'nt( % %tabilea%c relaii de colaborare cu ec)ipele ultidi%ciplinare din
1% repturile copilului monitori,ate de copii. )aportul copiilor despre respectarea Conven&iei O2@ privind repturile
Copilului. *1DD*( *34+*# 2012
11 C!n5i&i0& E0$!"ei) )articiparea copiilor &i tinerilor !n Republica "oldova( (A13,
(7
;igura 4# C(t% influen&% cre,i c% ai asupra deci,iilor luate de c%tre adul&iA In ce
m%sur% po&i influen&a 'i schimba aceste deci,iiA
Sursa0 Consiliul Europei 3-.65?. !articiparea copiilor si tinerilor (n )epublica Moldova.
localitate( % onitorizeze &i % raporteze %ituaia privind cazurile de abuz &i negli@are( precu &i
aciunile 'ntreprin%e la nivelul &colii# 4e baza ace%tei proceduri( 'n
2%13 au fo%t in%truii %peciali&tii direciilor de 'nv'nt( anagerii &colari &i diriginii#
"E'E/()-!
!e pia&a muncii se atest% un de,echilibru substan&ial (ntre cerere 'i ofert%, precum
'i un deficit de for&% de munc% calificat%. "nali,a domeniilor de anga9are 'i a
structurii 'oma9ului indic% faptul c% sistemul educa&ional nu este racordat suficient
la cerin&ele pie&ei muncii 'i nu ofer% calific%ri relevante.
E+igrarea 7or3ei de +unc4< conEugat4 cu declinul de+ogra7ic< vine ,4 conte,te +itul
cu+ c4 5n 1oldova 7or3a de +unc4 e,te +ult4< cali7icat4 9i ie7tin40 3ivelul de ocupare a forei
de unc a %czut draatic de la >4(F?( 'n 2000( la CG(C?( 'n 201C# 5n acela&i tip( nivelul
&oa@ului a con%tituit doar >(1? 'n anul 201C# 7otu&i( ace%t indicator( privit %eparat( nu reflect
adecvat %tarea econoiei naionale# 3urul relativ redu% de locuri de unc bine pltite
de%cura@eaz cererea( oaenii prefer'nd % r'n inactivi %au % plece la lucru pe%te )otare#
SondaEele recente privind calitatea +ediului de a7aceri indic4 7aptul c4 lip,a 7or3ei de
+unc4 cali7icate devine o con,tr5ngere i+portant4 5n dezvoltarea a7acerilor$
EE(K? din copanii enioneaz c %e confrunt cu acea%t proble
12
# 5n %pecial( agenii
econoici enioneaz irelevana cuno&tinelor profe%ionale &i a copetenelor ab%olvenilor
in%tituiilor de 'nv'nt %ecundar profe%ional 'n raport cu nece%itile lor# 5ntreprinderile %olicit
un nivel ai 'nalt de profe%ionali% &i copetene %pecifice# $ai ult( unele &coli profe%ionale
pregte%c e%eriiL profe%ii care nu %'nt %olicitate pe piaa uncii# 5ntreprinderile indic faptul c
tinerii uncitorii nu dau dovad de devotaent fa de unc( fapt confirat de >2(2? din
copaniile re%pondente
1C
# 4roductivitatea %czut a uncii &i calitatea redu% a produ%elor &i
%erviciilor %e 'ncadreaz 'ntr-un cerc vicio%( care deterin %alarizarea ode%t#
C6iar 9i 5n lip,a unor indicatori riguro9i de +4,urare a relevan3ei educa3iei< ,e poate
con,tata o cone8iune de7ectuoa,4 5ntre pia3a 7or3ei de +unc4 9i ,i,te+ul educa3ional0 +naliza
%tructurii populaiei ocupate pe grupe de v'r%t &i dup nivelul de educaie relev faptul c CE(C? din
per%oanele ocupate din grupa de v'r%t 2>-C4 de ani au doar %tudii priare %au %ecundare generale(
activ'nd 'n c'pul uncii fr % fi urat o pregtire profe%ional in%tituionalizat# *ei care
ureaz %tudii profe%ionale nu g%e%c un loc de unc 'n doeniul %tudiat# 4riul loc de unc nu
core%punde cu doeniul ab%olvit pentru C2(4? din ab%olveni
14
# 4entru ab%olvenii 'nv'ntului
%ecundar profe%ional( problea &oa@ului e%te ai acut dec't pentru cei care au ab%olvit
'nv'ntul ediu de %pecialitate %au %uperior#
Con&inuturile curriculare s(nt congestionate 'i nu asigur% relevan&% pentru
de,voltarea 'i afirmarea personal%, social% 'i profesional% a beneficiarilor
procesului educa&ional.
"e7or+a curricular4 5n 5nv434+5ntul preuniver,itar< ini3iat4 5n perioada 1CCI2001< nu
a reu9it trecerea la o paradig+4 +odern4 a con,truirii con3inuturilor de 5nv43are0 Dup o
12 Relaiile de munc !n Republica "oldova din perspectiva companiilor( $e'&i/'* 0 5"$iHin0&
PNU. 2i '& P0-e$n0&0i Ge&%iei,
13 Relaiile de munc !n Republica "oldova din perspectiva companiilor( $e'&i/'* 0 5"$iHin0&
PNU. 2i '& P0-e$n0&0i Ge&%iei,
1# *ituaia tinerilor pe piaa muncii( ASEM 2i ANO:M) (AA+,
(+
perioad de ipleentare( onitorizat &i %pri@init prin prograe de forare a cadrelor didactice(
'n 200E a fo%t publicat o nou ediie a docuentelor curriculare( %pecificul declarat al ace%teia fiind
de%conge%tionarea" %au 'ncercarea de a reduce voluul de inforaie teoretic# 3ici 'n 200E( nici
'n urtoarea etap a reforei curriculare nu a fo%t 'n% realizat acea%t de%conge%tionare# 5n 2010(
revizuirea curricular %-a a!at pe 'ncorporarea conceptului de copetene( 'ncep'nd de la
copetenele-c)eie( vizate de docuentele europene( p'n la copetenele %pecifice ale
di%ciplinelor &colare &i a&a-nuitele %ubcopetene"( teren care a generat di%cuii controver%ate
'n ediul acadeic &i &colar#
*roble+ele principale< ,coa,e 5n eviden34 de cadrele didactice< elevi< p4rin3i< precu+ 9i
5n ,tudiile di7eritor organiza3ii neguverna+entale< includ$
O gradul 'nalt de teoretizare a curriculuuluiD
O gradul %czut de relevan &i aplicabilitate practic a coninuturilor curriculare de la toate
nivelurile pentru 'nvarea pe parcur%ul 'ntregii viei &i pentru afirarea ulterioar a celor ce
'nva 'n plan per%onal( %ocial &i profe%ionalD
O a!area e!ce%iv a evalurii forative &i %uative a 'nvrii pe cuno&tine &i reproducerea de
coninuturi( 'n detrientul evalurii de copeteneD
O in%uficienta forare a abilitilor antreprenoriale &i a deprinderilor de via( a abilitilor de
counicare 'n liba de %tat &i 'n libi %trine( de rezolvare a probleelor( de cooperare &i
lucru 'n ec)ip( de proiectare &i ge%tionare a propriului proce% de 'nvare( de utilizare a
te)nologiilor &i re%ur%elor inforaionale etc#D
O lipsa unui sistem de consiliere 'i ghidare (n carier% care s% spri9ine elevul (n
proiectarea unei cariere de succes (nc% de pe b%ncile 'colii.4amiliari,area elevilor
cu TIC este limitat% de rata sc%,ut% de acoperire cu calculatoare 'i de utili,area lor
t(r,ie. "plicarea limitat% a metodelor 'i dispo,itivelor interactive TIC (n scopuri
didactice 'i de management nu permite atingerea obiectivelor de calitate, inclu,iune
'i eficien&%, care i+ar preg%ti pe tineri pentru cerin&ele pie&ei muncii 'i pentru o via&%
socioeconomic% satisf%c%toare.
=a+iliarizarea elevilor cu %C e,te li+itat4 de rata ,c4zut4 de acoperire cu calculatoare
9i de utilizarea lor t5rzie0 5n anul de %tudii 2012-201C( 'n %i%teul educaional e!i%tau circa 2>#K01
coputere# +ve nu doar o rat %czut de acoperire cu calculatoare, 20 eleviL %tudeni la un
calculator 'n coparaie cu a!iu C copii la un calculator 'n :E( dar &i o uzur 'nalt( @utate
din calculatoare fiind dep&ite oral# +pro!iativ 40? dintre ace%tea %'nt de generaie vec)e# $ai
ult( elevii %'nt failiarizai cu 71* prin interediul di%ciplinei &colare 1nforatica( care e%te
predat obligatoriu 'ncep'nd cu cla%a a <11-a# 7otu&i( 'n a@oritatea cov'r&itoare a %tatelor ebre
:E( predarea 71* %ub o for %au alta 'ncepe din ciclul priar#
1etodele 9i di,pozitivele interactive %C nu ,5nt utilizate la ,car4 larg4 5n predarea
di,ciplinelor0 Doar 4#0>2 de coputere %'nt utilizate 'n %copuri didactice# 4entru a integra 71* ai
profund 'n proce%ul de %tudii( circa 140 de &coli au fo%t dotate cu %ofturi %pecializate pentru
di%ciplinele de baz( 'n% ace%tea %'nt utilizate 'n proporie diferit din cauza otivaiei %czute &i a
in%truirii in%uficiente a cadrelor didactice 'n doeniu#
Din totalul de 10400 de cadre didactice care predau %n7or+atica 5n 5nv434+5ntul
general< ?0@ au ,tudii 5n do+eniul 9tiin3elor reale 9i doar DA@ au ,tudii ne+iElocit 5n
(=
do+eniul pred4rii in7or+aticii0 $a@oritatea cadrelor didactice nu particip la activiti de forare
continu &i de%eori nu au acce% la curriculuul adaptat 'n doeniul inforaticii# *urriculuul
pentru cla%ele <11-1B nu core%punde rigorilor europene# .radul de dificultate a ateriei predate
nedi%criinatoriu e%te cu ult pe%te cerinele %pecificate at't de ctre :3ES*9( c't &i de 2oardul
8colilor Europene#
Co+unicarea la nivel de +anage+ent 9colar e,te do+inat4 de +etode cla,ice -
adunri( %cri%ori pe %uport de )'rtie etc# :tilizarea 71* 'n anageentul in%tituiilor &colare ar
perite eficientizarea tipului &i ic&orarea c)eltuielilor# 7otodat( ar perite tran%parentizarea
proce%ului educaional &i di%ciplinarea profe%orilor prin crearea regi%trelor electronice( dezvoltarea &i
pla%area coninuturilor digitale &i a teelor pentru aca% 'n forat electronic pentru vizualizarea de
ctre elevi &i prini( ar %ervi 'n counitate drept e!eplu pentru utilizarea eficient a re%ur%elor
71*#
4ormarea profesional% la toate treptele de (nv%&%m(nt nu asigur% setul de
competen&e solicitate de pia&a muncii (n lipsa Cadrului 2a&ional al Calific%rilor,
2omenclatorului de formare profesional% actuali,at 'i a standardelor ocupa&ionale.
Cadrul )a3ional al Cali7ic4rilor pentru 7or+area pe tot parcur,ul vie3ii< care ar de%crie
&i cla%ifica rezultatele 'nvrii la diferite niveluri de educaie &i forare &i ar %ervi drept principal
verig de legtur cu copetenele %olicitate pe piaa forei de unc( e%te 'n proce% de elaborare# +
fo%t elaborat &i aprobat *adrul 3aional al *alificrilor pentru 'nv'ntul %uperior( dar ace%ta
ureaz a fi e!tin% &i la alte doenii de forare profe%ional( cu ar fi artele( &tiinele educaiei etc#
6a celelalte niveluri ale 'nv'ntului( activitile de elaborare a *adrului 3aional al *alificrilor
%'nt doar la 'nceput# 7oate
3A
(3
proiectele ureaz a fi actualizate 'n conforitate cu noile prevederi ale *adrului European al
*alificrilor &i cu ultiele %c)ibri 'n %tructura econoiei naionale#
)o+enclatoarele actuale pe do+enii< ,pecialit43i 9i +e,erii la treptele 5nv434+5ntului
,ecundar pro7e,ional 9i +ediu de ,pecialitate< care deter+in4 o7erta de progra+e de ,tudii 9i
cali7ic4rile acordate de in,titu3iile de 5nv434+5nt< ,5nt dep49ite< nu
reflect nece%itile pieei uncii &i %'nt neconvergente cu cla%ificatorul european Euro%tat &i cu cel
internaional 1S*ED# 5n %pecial( 'nv'ntul ediu de %pecialitate continu % ofere prograe de
%tudii confor noenclatorului care a fo%t elaborat pentru forarea profe%ional 'n 'nv'ntul
%uperior de %curt durat( de&i %tatutul colegiilor a fo%t odificat 'n anul 200C( iar &colile
profe%ionale &i de e%erii in%truie%c 'n e%erii &i ocupaii foarte 'ngu%te %au pe cale de di%pariie
(dezo%ator( %obar etc#"# *a rezultat( prograele &i calificrile oferite 'n %i%teul naional de
'nv'nt %ecundar profe%ional &i ediu de %pecialitate nu %'nt clar deliitate pe niveluri( %'nt
neatractive pentru beneficiarii %tudiilor &i irelevante pentru anga@atori( diinueaz capacitatea de
anga@are a ab%olvenilor &i genereaz bariere pentru obilitatea acadeic &i profe%ional#
Elaborarea ,tandardelor ocupa3ionale pentru pro7e,iile inclu,e 5n Cla,i7icatorul
Ocupa3iilor e,te 5ntr-un ,tadiu incipient0 Standardele ocupaionale care de%criu copetenele
nece%are pe ocupaii %'nt elaborate de coitete %ectoriale cu participarea %ectorului privat# 5n
oentul de fa %'nt create doar 4 coitete %ectoriale, 1" 'n doeniul agriculturii &i indu%triei
alientare (fondat 'n 200G"D 2" 'n doeniul con%truciilor (fondat 'n 200F"D C" 'n doeniul
tran%porturilor &i infra%tructurii druurilor (fondat 'n 2012"D &i 4" 'n forarea profe%ional 'n raura
te)nologia inforaiei &i counicaiilor (fondat 'n 2012"# *oitetele %ectoriale %e confrunt cu un
&ir de dificulti 'n activitate( cu ar fi lip%a unui %tatut @uridic bine definit &i capaciti liitate# 5n
acela&i tip( etodologia de elaborare a %tandardelor ocupaionale e%te prea coplicat( 'n
condiiile 'n care ulte ri au adoptat %tandarde ocupaionale u&or tran%ferabile pentru profe%ii
%tandard# 5n con%ecin( p'n 'n prezent au fo%t elaborate doar 4 %tandarde ocupaionale, dou 'n
doeniul con%truciilor (Pugrav &i 6ctu& in%talator te)nic %anitar" &i dou 'n doeniul
agriculturii &i indu%triei alientare (*ofetar &i <iticultor"#
Cursurile de formare profesional% pentru 'omeri se confrunt% cu acelea'i probleme
de relevan&% ca 'i studiile ini&iale. :n pofida deficitului for&ei de munc% calificate,
nu e7ist% mecanisme de recunoa'tere a abilit%&ilor 'i e7perien&ei 'i a calific%rilor
ob&inute prin (nv%&are (n conte7t nonformal 'i informal. Calific%rile migran&ilor,
altele dec(t cele academice, nu s(nt recunoscute.
Cur,urile de 7or+are pro7e,ional4 pentru 9o+eri ,5nt o7erite preponderent 5n
in,titu3iile e8i,tente de 7or+are pro7e,ional4 9i< a,t7el< ,e con7runt4 cu acelea9i de7icien3e de
relevan34 ca 9i ,tudiile ini3iale0 +genia 3aional pentru 9cuparea ;orei de $unc ofer cur%uri
de forare profe%ional pentru &oeri &i alte categorii (de e!#( per%oane care %olicit recalificare"(
prin interediul in%tituiilor de 'nv'nt( al centrelor de in%truire ale patronatelor &i %indicatelor( al
agenilor econoici cu proprietate de %tat( al %ocietilor coerciale &i al organizaiilor necoerciale
etc# ;urnizorii de forare profe%ional autorizai ofer coninuturi %iilare cu %tudiile iniiale &i(
a%tfel( %e confrunt cu acelea&i problee de relevan# 5n plu%( denuirea profe%iilor pentru care %e
organizeaz cur%urile de forare profe%ional core%pund cu 3oenclatorul e%eriilor (profe%iilor"
pentru in%truirea &i pregtirea cadrelor 'n 'nv'ntul %ecundar profe%ional( care e%te dep&it#
31
E8perien3ele 9i abilit43ile nece,are 5ntr-o +e,erie ob3inute prin 5nv43are 5n conte8t
non7or+al 9i in7or+al nu pot 7i 7olo,ite la angaEarea 5n c5+pul +uncii0 6ip%e&te oportunitatea de
validare &i certificare a copetenelor obinute prin 'nvare( alta dec't cea foral# <alorizarea
e!perienei per%oanelor 'ntr-o ocupaie( acuulate 'n conte!t nonforal &i inforal( reprezint un
factor e%enial pentru aeliorarea gradului de ocupare a forei de unc( 'ntruc't le a%igur dreptul
de a avea copetene oficial recuno%cute( propul%'ndu-le pe piaa uncii# De aceea e%te nevoie de
crearea unui %i%te care ar perite identificarea( validarea &i certificarea copetenelor profe%ionale
ale per%oanelor fizice# 4roblea recunoa&terii calificrilor &i abilitilor e%te( 'n %pecial( iportant
pentru igrani# 5n oentul de fa( nu e!i%t ecani%e pentru recunoa&terea calificrilor
igranilor pe care ace&tia le-au obinut pe%te )otare( cu e!cepia celor acadeice#
C('%(E
Standardele de de,voltare a copiilor de la na'tere p(n% la B ani 'i Curriculumul
pentru educa&ia timpurie au fost elaborate, dar cadrele didactice nu de&in
competen&ele necesare pentru a aplica eficient aceste documente de politici (n
proiectarea activit%&ii educa&ionale.
*)iar dac e!i%t %tandarde de dezvoltare a copiilor de la na&tere p'n la K ani( %tandarde
profe%ionale pentru cadrele didactice din educaia tipurie( curriculu( g)iduri pentru educatori(
educatorii nu le pot aplica corect 5n proiectarea activit43ii educa3ionale<
ceea ce afecteaz calitatea educaiei tipurii
1>
# +ce%t fapt pune 'n eviden nece%itatea iniierii unui
%i%te eficient de forare continu a cadrelor didactice la locul de unc( cu ar fi entoratul(
precu &i a unui %i%te de onitorizare &i evaluare a calitii %erviciilor de educaie tipurie#
O alt4 proble+4 3ine de integrarea e7icient4 a +etodologiilor interactive< centrate pe
cel ce 5nva34 5n practica cotidian40 9 bun parte din cadrele didactice din in%tituiile pre&colare
aplic etode %pecifice 'nv'ntului priar( tran%for'nd tacit grdinia 'n &coal( ceea ce nu e%te
corect din per%pectiva principiilor centrrii pe copil# E%te nece%ar &i o revizuire a etodologiei de
predare 'n cla%a 1 a 'nv'ntului priar( pun'nd ai ult 'n valoare valenele @ocului &i a%igur'nd
o continuitate 'n educaie#
Sistemul de monitori,are, evaluare 'i asigurare a calit%&ii re,ultatelor 'colare nu este
racordat la prevederile curriculare privind formarea de competen&e, la rigorile
programelor interna&ionale de evaluare.
Fn 5nv434+5ntul general ,e con,tat4 o continu4 ,c4dere a reu9itei 9colare0 3ota edie a
e!aenului de bacalaureat a fo%t E(11( 'n 201C( 'n %cdere fa de K(K1( 'n 200F# 3otele care %e pun
elevilor 'n &coli nu core%pund cu notele de la evalurile finale# :n e!eplu relevant 'n ace%t %en%
e%te %ituaia ate%tat 'n ace%t an la e!aenele de bacalaureat( c'nd circa 42? din candidai aveau
edia pe anii de %tudii de F &i ai are( iar la e!aenele de bacalaureat( edia de F &i ai are a
fo%t obinut doar de circa F? din candidai# 5n plu%( rata de proovare a e!aenului de bacalaureat
a fo%t de EF(1K?( 'n 201C( 'n %cdere fa de G>(KF?( 'n 200G# 4arial( acea%t %cdere %e e!plic
prin 'n%prirea pedep%elor pentru copiere &i introducerea 'n 2010 a %i%teului autoat de prelucrare
1$ S*0di0 de e-'&0'$e ' 0*i&i/3$ii d!0#en*e&!$ $e%&'*!'$e1 +urriculum pentru educaia copiilor
de v!rst pre&colar( *tandarde de dezvoltare a copiilor de la na&tere p!n la , ani( *tandarde
pro-esionale pentru cadrele didactice.
3(
a datelor( care a peri% %ecurizarea inforaiei &i o ai bun onitorizare a proce%ului# 7otu&i( e%te
larg recuno%cut nece%itatea odernizrii &i ai bunei corelri a %i%teului de e!ainare &i evaluare
cu curriculuul &colar#
*er7or+an3a "epublicii 1oldova la evaluarea interna3ional4 *%S( e,te o ilu,trare de
7ond a ,i+pto+elor provoc4rilor care vizeaz4 calitatea ,i,te+ului0
=ezultatele 41S+ 200G 4lu% denot c perforana elevilor cu v'r%ta de 1> ani la lectur( ateatic
&i &tiine e%te printre cele ai @oa%e din regiune# Diferena de perforan dintre
i!
$oldova &i vecinii %i( inclu%iv din *S1( e%te e%tiat la doi ani de &colarizare # *onfor 41S+(
pe%te @utate din elevii de 1> ani din $oldova nu au nivelul de baz de copeten 'n lectur &i
ateatic nece%ar pentru a participa 'n od eficient &i productiv la viaa %ocioeconoic# +ce%te
rezultate arat nece%itatea continurii( con%olidrii &i e!tinderii reforelor ce vizeaz curriculuul(
evaluarea elevilor &i a cadrelor didactice &i foratul anualelor#
'ip,a di7eritor ,tandarde 9i aplicarea de7icient4 a celor e8i,tente reprezint4 o
con,tr5ngere i+portant4 5n con,truirea unui ,i,te+ bazat pe per7or+an3e0 Standardele de
eficien a 'nvrii la fiecare dintre di%ciplinele &colare( elaborate 'n 2010( nu au devenit un
in%truent de lucru eficient pentru cadrele didactice( a@oritatea ace%tora ne&tiind cu % le aplice#
Standardele de calitate din per%pectiva &colii prietenoa%e copilului au fo%t aprobate 'n 201C( dar(
pentru ca ace%tea % devin un in%truent real de evaluare a calitii in%tituiei educaionale( e%te
nevoie de prograe de abilitare a cadrelor didactice &i anageriale# 6ip%a %tandardelor profe%ionale
pentru cadrele didactice &i anageriale face ipo%ibil realizarea unei evaluri adecvate a
perforanei ace%tora &i( re%pectiv( con%truirea unui %i%te de %alarizare bazat pe perforan#
)u 5n ulti+ul r5nd< lip,a unei in,titu3ii pro7e,ioni,te abilitate cu controlul 9i evaluarea
in,titu3iilor educa3ionale 9i a cadrelor didactice din inv434+5ntul preuniver,itar e,te un
i+pedi+ent 5n a,igurarea calit43ii0 Si%teul actual de in%pecie e%te iperfect &i tributar unor
odele dep&ite( o&tenite de la %i%teul %ovietic# +ciunile de in%pectare operate de direciile de
educaie raionaleL unicipale( dar &i de $ini%terul Educaiei( %'nt ade%ea forale( av'nd un efect
%tre%ant &i ai degrab de control &i pedeap%( dec't de evaluare &i %pri@in# Speciali&tii care
efectueaz proce%ele de in%pectare nu au o pregtire %pecial 'n calitate de in%pectori( iar 'n ulte
cazuri( &i partea de pregtire didactic a ace%tora e%te ai %lab ca a celor evaluai#
Calitatea preg%tirii profesionale este sub nivelul a'tept%rilor, at(t ale beneficiarilor
de studii, c(t 'i ale anga9atorilor. Mecanismul de evaluare 'i certificare a
re,ultatelor (nv%&%rii este imperfect, ineficient 'i cu mare (nc%rc%tur% de
coruptibilitate, nu func&ionea,% sistemul de asigurare a calit%&ii la toate nivelurile
sistemului educa&ional.
Fn 5nv434+5ntul ,ecundar pro7e,ional 9i +ediu de ,pecialitate< evaluarea 9i certi7icarea
ab,olven3ilor nu e,te una credibil40 6ip%a etodelor &i in%truentelor adecvate nu perite o
evaluare obiectiv a elevilor# +ce%t fapt e%te deterinat &i de lip%a unui noenclator relevant pentru
piaa uncii( a cadrului calificrilor &i a %tandardelor ocupaionale la nivel naional( care ar preciza
cuno&tinele( abilitile &i copetenele de care
trebuie % dea dovad un uncitor calificat# E!aenul de evaluare final( care e%te &i un e!aen de
ab%olvire( coport un caracter intern( %ubiectiv( fapt care nu %tiuleaz nici %tudentul( nici cadrele
didactice pentru perforane ai ari( iar certificatul nu are credibilitatea nece%ar pentru anga@area
'n c'pul uncii# *adrele didactice &i ai&trii antrenai 'n proce%ul de in%truire profe%ional( 'n od
33
frecvent( nu di%pun de calificarea nece%ar( iar proce%ul de forare continu &i de perfecionare e%te
iperfect &i %ubfinanat#
Fn ulti+ii ani a 7o,t revizuit curriculu+ul pentru 5nv434+5ntul voca3ionalJ te6nic la
unele ,pecialit43i< dar lip%a unei %tructuri de evaluare &i acreditare a in%tituiilor &i a prograelor de
forareL dezvoltare profe%ional nu a peri% 'buntirea calitii ab%olvenilor#
:n (nv%&%m(ntul superior a fost reali,at% doar reforma structural% (n convergen&% cu
standardele Spa&iului European al :nv%&%m(ntului Superior, dar lipsa institu&iilor,
procedurilor 'i culturii calit%&ii determin% calitatea sc%,ut%, irelevan&a studiilor 'i
ineficien&a investi&iilor (n educa&ie.
Fn po7ida +4,urilor 5ntreprin,e pentru +odernizarea 5nv434+5ntului ,uperior<
ar+onizarea ,i,te+ului na3ional cu cel european 5nc4 nu a 7o,t 7inalizat4$ doctoratul nu a
devenit ciclul al 111-lea de %tudii %uperioare( obilitatea acadeic e%te foral( iar autonoia
univer%itar nu %-a con%olidat# *aracterul iitativ al reforelor &i integrarea coninuturilor vec)i 'n
noua %tructur au avut drept urare o calitate %czut a proce%ului de %tudii( fiind adoptat doar
%tructura reforei( nu &i cultura calitii &i valorile europene#
Fn lip,a unei agen3ii na3ionale de evaluare e8tern4 9i acreditare< e,te di7icil4 e,ti+area
obiectiv4 a calit43ii ,i,te+ului univer,itar0 =egulaentul de evaluare &i acreditare a in%tituiilor de
'nv'nt prevede efectuarea acreditrii cu o periodicitate de > ani ('n cazuri e!cepionale - K ani"(
'n% un nur iportant de univer%iti din $oldova activeaz 'n continuare fr % fi obinut
reacreditarea#
E8i,t4 o ine7icien34 a +ecani,+elor de interac3iune a in,titu3iilor de 5nv434+5nt
,uperior cu ,7era de cercetare-dezvoltare< cu lu+ea a7acerilor< cu pia3a +uncii0 *onfor unui
%tudiu cu privire la capacitile de cercetare a in%tituiilor de 'nv'nt %uperior( 'n condiiile
nefinalizrii reforelor ipu%e de 4roce%ul de la 2ologna &i defavorizrii cercetrii acadeice 'n
cadrul univer%itilor( ace%tea din ur r'n doar furnizori de forare &i de ab%olveni &i
reproductoare ale %tructurilor %ociale( &i a%tfel nu '&i a%u rolul de a genera cunoa&tere &i
copetene( 'n principal printr-o inve%tiie financiar &i oral 'n ceea ce genereaz progre%ul(
re%pectiv cercetare# 5n anul 2012( din C01 ln# lei atribuii la c)eltuieli de baz 'n %fera &tiinei &i
inovrii( univer%itilor le-au revenit 4G(> ln lei %au 1E(4?## Subfinanarea %i%teului univer%itar
nu e%te doar un factor generator de precaritate (la nivelul bazei ateriale( al %u%inerii dezvoltrii
re%ur%elor uane &i al copen%rii perforanei %au efortului"# Subfinanarea con%tr'nge la o
inovare" nefericit la nivel adini%trativ &i birocratic, %upra'ncrcarea orar a per%onalului anga@at
'n cercetare cu nore didactice
1E
#
!erforman&a (n cercetare este mult sub poten&ialul demonstrat de "rmenia 'i de
Georgia, &%ri similare din punctul de vedere al dimensiunii 'i al puterii economice.
E7ist% domenii 'tiin&ifice foarte slab repre,entate din punctul de
1& A5!i'7i' "en*$0 de/-!&*'$e 5i "$!#!-'$e 5!i!-e!n!#i3 QC'*'&'*i'Q 0 50"!$*0& Kn'ni'$
'& :0nd'7iei S!$!5-M!&d!-') /0valuarea capacitii de cercetare a instituiilor de !nvm!nt
superior din Republica "oldova/( i'n0'$ie (A14
34
vedere al cercet%rii 'tiin&ifice, de'i s(nt pre,ente (n (nv%&%m(ntul superior, ceea ce
ilustrea,% o slab% preocupare pentru cercetarea 'tiin&ific% (n universit%&ile din
)epublica Moldova.
20
*onfor datelor prezentate de S*1ago pentru perioada 1GGE-2012( contribu3ia
co+unit43ii 9tiin3i7ice a "epublicii 1oldova la patri+oniul 9tiin3i7ic +ondial 9i regional 5n
Europa de E,t e,te de,tul de +ode,t4< %itu'ndu-%e la circa 0(02?( re%pectiv 0(2>?# Datele arat c
ediul de cercetare din =epublica $oldova are o contribuie cu tendin de%cre%ctoare la
patrioniul &tiinific &i cultural ondial &i regional( cu reviriente teporale de %curt durat &i
ic inten%itate#
"epublica 1oldova are o per7or+an34 ,c4zut4 5n ce prive9te productivitatea 9i calitatea
cercet4rilor 5n co+para3ie cu 34rile ,i+ilare0 =epublica $oldova %e pla%eaz pe locul 20 din 24 la
productivitate &tiinific 'n Europa de E%t( ulte dintre rile de acelea&i dien%iuni ca populaie &i
econoie fiind %ituate pe locuri con%iderabil %uperioare# De e!eplu( +renia( cu o populaie de
apro!iativ 2(G ilioane de locuitori &i 412-ul de G(G iliarde de dolari S:+( 'n 2012 %e pla%eaz
pe locul 1E( cu o producie &tiinific de pe%te dou ori ai are dec't a $oldovei( 'n tip ce
.eorgia( cu o populaie de 4(> ilioane de locuitori &i un 412 de 1>(F iliarde de dolari S:+( %e
pla%eaz pe locul 1K( cu o producie &tiinific ai are cu circa E>? dec't cea a =epublicii
$oldova# 5ntr-un cla%aent al calitii rezultatelor de cercetare( %urate prin nurul de citri
acuulat de publicaiile &tiinifice cu autori afiliai unor in%tituii din =epublica $oldova &i
e!priate prin indicele -ir%c)( $oldova %e %itueaz pe locul 1G( cu valoarea indicelui E0( fiind din
nou devan%at de .eorgia - locul 1E( cu indicele KF( &i +renia - %ituat pe locul 14( cu indicele
-ir%c) 10>#
Evoluia productivitii &tiinifice a grupurilor de cercetare din diferite doenii active 'n
=epublica $oldova 'ntre anii 1GGE &i 2012 arat c +ai +ulte do+enii ale 9tiin3ei ,5nt ,lab
reprezentate ,au c6iar ab,ente din pei,aEul publica3iilor 9tiin3i7ice generate in "epublica
1oldova< de9i ,5nt reprezentate 5n 5nv434+5ntul ,uperior &i ar fi de a&teptat % genereze &i
rezultate 'n cercetarea de profil# 9 productivitate %lab %e ob%erv 'n +rte &i &tiine uani%te(
Econoie( Stoatologie( 8tiinele p'ntului( Energie etc# E%te cu at't ai iportant de rearcat c
doeniul Energie %e reg%e&te printre prioritile %trategiei de cercetare pentru perioada 200E-2012
&i apare ca una dintre prioritile %trategiei de cercetare pentru perioada 201C-2020# E%te totu&i de
apreciat coportaentul con%tant 'n tip al ec)ipelor de cercetare din anuite doenii( cu ar fi
*)iia( ;izica &i 1ngineria( care nu par afectate de fluctuaiile din finanare (7abelul >"#
*re,tigiul ,ocial 9i bene7iciile ,c4zute a pozi3iilor didactice 9i a celor din cercetare nu
,5nt ,u7iciente pentru a +otiva ,tuden3ii ,4 ,e i+plice 5n cercetare %au % '&i dorea%c o carier
acadeic# 4onderea cercettorilor tineri( cu v'r%ta JC> de ani( anga@ai 'n cadrul %ferei &tiinei &i
inovrii a =epublicii $oldova( con%tituie 22?# 5n in%tituiile de 'nv'nt %uperior( unde %e practic
anga@area larg prin cuul 'n proiectele de cercetare( ponderea cercettorilor tineri e%te de 2K?#
+bele valori %'nt inferioare nivelului :E( unde %e 'nregi%treaz o di%tribuire unifor a
potenialului &tiinific# 5n cazul =epublicii $oldova( %ituaia ai e%te
agravat &i prin faptul c fiecare al patrulea cercettori a dep&it %au va dep&i 'n tipul
(1
apropiat v'r%ta de pen%ionare #
7abelul ># !erforman&a colectivelor din diferite domenii de cercetare (n )epublica Moldova
8tiine agricole &i biologice 11 G F G K > G 4 11 C 12 E 14 12 10 G 1>
+rte &i &tiine uani%te - - 1 - - 1 - 2 2 2 2 1 1 G 1 1 >
35
2ioc)iie( genetic &i biologie
olecular
22 10 10 1> 10 4 11 C2 K 1E 2> 21 1K 14 20 CC 2C
2u%ine%%( anageent &i contabilitate
- - 1 - - - - 1 1 1 - 1 - - - 2 K
1nginerie c)iic 1 2 C 2 C > 4 2 4 2 1 G E E E K 4
*)iie >0 4G 41 4E 42 4> 40 EC >E K0 KC E> >G E> >1 >> EC
8tiina calculatoarelor > K C 2 E - 1 1 G 1> 1E F G G 10 12 14
8tiina lurii deciziilor - 1 1 - 1 1 1 - 2 - 2 -
Stoatologie 4
8tiinele 4'ntului &i planetare 1 2 E > 2 1 4 1 2 - C 2 2 2 > C 4
Econoie( econoetrie &i finane 1 1 - 1 - 1 1
Energetic 1 2 1 - 2 C 2 C - C 1 - 1 1 1 1 1
1nginerie >0 CK 41 C1 E> 4K 4K 4C >0 K4 2C 40 >G KF EE KG F>
8tiinele ediului 1 - K > 2 1 > - 1 E 4 C C > 1 > 10
Sntateealt) 4rofe%%ion% 1 1 1 - - 1
1uonologie &i icrobiologie - 1 1 1 2 - C 1 - 1 1 - F 2 > C 4
8tiina aterialelor 44 CE 4E 4> 40 4E >> K4 4E F0 EE E1 10
0
GF G2 11
4
FK
$ateatic 21 21 1F 11 10 10 F 12 1> 20 2C 1> 1K 21 1G 2F 4>
$edicin 4 C > G 2 4 C K 11 1K 11 11 1E 1F 1> 21 1G
$ultidi%ciplinare 2 1 1 1 - 1 2 1 - - 2
3euro&tiine - - - 2 - - 1 - - - 1 1 - - 1 1 -
8tiine %anitare 1 2 -
;aracologie( to!icologie &i
faraceutic
- 4 - 2 1 1 1 1 2 > C > C C 2 E 1
;izic &i a%tronoie E2 K0 E1 E> KC >K E> EK >2 GG G1 F1 12
1
12
1
11
1
1C
K
11
0
36
;iziologie 8tiine %ociale
- 1 1 C 1 1 1 C 1
1
2
2 1 11 > E F
Competen&ele profesionale ale cadrelor didactice 'i de,voltarea acestora nu s(nt
racordate la schimb%rile din sistemul educa&ional.
Di+inuarea co+peten3elor pro7e,ionale ale cadrelor didactice a7ecteaz4 negativ
calitatea educa3iei 9i nu contribuie la dezvoltarea unei ,ociet43i 9i a unei econo+ii bazate pe
cunoa9tere0 Scderea calitii re%ur%elor uane din %i%teul educaional e%te o derivat a ai
ultor factori, in%tabilitatea econoic &i %c)ibrile deografice( care au deterinat igraia
re%ur%elor uane pe%te )otarele rii( dar &i %cderea pre%tigiului profe%iei ca urare a erodrii
iportanei educaiei 'n %ocietate#
>ipsa unui sistem echitabil de retribuire a muncii (n sistemul educa&ional, gradul de
competen&% a cadrelor, discriminarea educatorilor (n raport cu alte cadre didactice
generea,% probleme at(t la nivel de proces, c(t 'i la nivel de re,ultate.
Co+peten3ele pro7e,ionale ale cadrelor didactice 5n in,titu3iile de 5nv434+5nt pre9colar
,5nt 5nvec6ite0 4roce%ul educaional 'n in%tituiile de 'nv'nt pre&colar e%te a%igurat de 12#>C2
cadre didactice (la 01#01#201C"# Din G2? de cadre didactice cu %tudii pedagogice( doar 4C? au
%tudii %uperioare# 4e%te 1> ani de e!perien de lucru au >F(C? din cadre &i doar 1E(G? au grade
didactice( ceea ce indic evidente problee ce in de copetenele lor profe%ionale#
Educatorii ,5nt di,cri+ina3i 5n raport cu alte cadre didactice0 3ora didactic a cadrelor
din doeniul educaie tipurie e%te de C> de ore pe %pt'n( adic cu 1> ore ai are dec't cea a
'nvtorilor de la cla%ele priare &i cu 1K ore ai are dec't cea a profe%orilor de ginaziu &i de
liceu# *oncediul educatorilor e%te de 42 de zile( adic cu 20 de zile ai ic dec't cel al 'nvtorilor
&i profe%orilor# Salariul ini al unui educator e%te de 2000 de lei( 'n tip ce al unui 'nvtor de la
cla%ele priare e%te de 2200# 7oate ace%tea influeneaz negativ otivaia anga@ailor din doeniul
educaiei tipurii &i opiunea tinerilor pentru acea%t profe%ie &i genereaz fluctuaia cadrelor#
)
u
+
4r
ul
ca
44(0
37
Sursa0 SCImago
dr
el
or
di
da
cti
ce
di
n
5n
v4
34
+5
nt
ul
ge
ne
ra
l
,-
a
di
+i
nu
at
co
nt
in
uu
<
da
r
la
o
ra
t4
+
ul
t
+
ai
,c
4z
ut
4
de
c5t
ce
l a
el
ev
ilo
r0
C
3+
*
r+
,u
-.*
.,
/n.
r+
2%
%%
si
2%
13
,
r*
p0
r.
u-
+-
+v
i1
pr
02
+s
0r
s3
*
4i
56
0r
*.
7+
-*
1$
-*
11
,%.
8n
*5
+-
*6
i
.i
4
p,
/n
u-.
i4
u-
7+
5+
ni
u,
3=
s+
50
ns
.*.
9
0
/4
:9
.r/
ni
r+
r*
pi
79
*
pr
02
+s
i+i
;
/n
2%
12
,
1(
,'
<
7i
n
5*
7r
+-
+
7i
7*
5.i
5+
+r
*u
7+
v/
rs.
9
p+
ns
i0
n*
r9,
/n
50
4
p*
4A
r*=
i+
5u
&,
(
<
,
/n
2%
%2
.
Pr
0>
r*
4
u-
>u
v+
rn
*
4
+n
.*-
7+
su
s=i
n+
r+
*
5*
7r
+-
0r
7i
7*
5.i
5+
.in
+r
+,
*p
r0
:*
.
/n
2%
%$
,
6i3
*
pr
0p
41
us
*
4
+-i
0r
*r
+*
si.
u*
=i+
i
7i
n
sis
.+
4,
7*
r
i4
p*
5.
u-
-ui
*
20
s.
-i
4i
.*.
;
2%
<
7i
n
.in
+ri
i
sp
+5
i*-
i6.
i
r+
p*
r.i
,*
=i
/n
5*
7r
u-
pr
4(
0>
r*
4
u-
ui
*u
p9
r9
si.
in
s.i
.u=
ii-
+
+7
u5
*=i
0n
*-
+
-*
+?
pi
r*
r+
*
p+
ri
0*
7+
i
7+
*5
0r
7*
r+
*
su
:v
+n
=ii
-0r
.
T0
.u
6i,
/n
u-.
i4
ii
70
i
43
*n
i,
*5
+s
.
r*
p0
r.
*
s5
9,
u.
-*
1%
<
,
/n
2%
1%
3
11
,
6i
-*
2,
3
<
,
/n
2%
11
3
12
.
42(0
40(0
CDi
cC CF(0
in
ip
CE(0
g
C4(0
C2(0
44
42(E K(G
2
>
1F(K
?
2
0
1
>
G(4
41(0 40(G
1
0
>
C4(2
1 1 0
1F(F 1G(E
1E(C
n n n
r
CE(G CE(G CK(C
C

200CL04 2004L0> 200>L0E 200EL0K 200KL0F 200FL0G 200GL10 2001L11 2001L12 2012L1C
Q *adre didactice 'n &coli de zi( ginazii( licee (ii per%oane" O*adre
didactice 'n v'r%t pen%ionar
Sursa0 $iroul 2a&ional de Statistic%
Fnaintarea 5n v5r,t4 a corpului didactic nu e,te 5n,o3it4 9i de o cre9tere a cali7ic4rii
22
ace,tuia0 4onderea per%oanelor cu grad didactic unu (F(E?" &i %uperior (2(1?" 'n 'nv'ntul
general e%te relativ ic( iar a@oritatea lor o con%tituie cadre pen%ionare &i pre- pen%ionare#
Di%tribuia cadrelor de conducere dup gradul anagerial %tabile&te c K1(E? din conductorii din
'nv'ntul general nu di%pun de grad anagerial# +cea%t %ituaie e%te acutizat de calitatea
%czut a cadrelor didactice tinere care acced 'n %i%te, %pecialitile pedagogice 'nregi%treaz
printre cele ai ici edii la aditere( iar nota edie de ab%olvire a in%tituiilor %uperioare &i edii
de 'nv'nt pedagogic e%te de K(F0#
Fn po7ida nu+4rului +are de cadre didactice preg4tite 5n in,titu3iile de 5nv434+5nt
pedagogic< per,i,t4 de7icitul de cadre0 5n anul 201C( au ab%olvit in%tituii de 'nv'nt pedagogic
C#1KE de cadre didactice( cu circa C0? ai ult dec't 'n anul 2012# De&i nece%arul de cadre a
con%tituit 10>2 de po%turi( doar KF1 de cadre didactice au %olicitat % fie repartizate la un loc de
unc# 7otu&i( nu toate per%oanele repartizate %e prezint ulterior la locul de unc# 5n anul 2012(
din EK1 de cadre didactice repartizate( %-au prezentat la locul de unc doar 4>C#
!rogramele de formare continu% nu s(nt centrate pe necesit%&ile cadrelor didactice.
Institu&iile prestatoare de servicii de formare continu% au nevoie de moderni,area
procesului de instruire 'i de evaluarea nevoilor de formare reale, a7ate pe formarea
de competen&e profesionale necesare asigur%rii unui proces educa&ional de calitate.
Din per,pectiva dezvolt4rii curriculare< ,e i+pune depla,area accentelor de pe 7or+area de
cuno9tin3e pe 7or+area de abilit43i 9i co+peten3e pro7e,ionale :prin +aEorarea ,tagiilor de
practic4 pedagogic4 9i prin apro7undarea te6nicilor< +etodelor 5n vederea
45
1>(
E
CE(
1
e7icientiz4rii proce,ului de in,truire;0 De a,e+enea< curriculu+ul de 7or+are
ini3ial4 a cadrelor didactice la univer,it43ile de ,tat nu include ca 7or+are ini3ial4
co+ponent
*
anagerial( av'nd ca rezultat lip%a unei pregtiri core%punztoare a per%onalului anagerial
din unitile de 'nv'nt#
=or+area pro7e,ional4J dezvoltarea continu4 a cadrelor didactice e,te obligatorie
(art# >4 din 6egea 'nv'ntului" &i %e realizeaz pe parcur%ul a > ani( av'ndu-%e drept obiectiv
racordarea peranent a nivelului de calificare la renovarea conceptual etodologic( curricular
&i te)nologic a 'nv'ntului( 'n funcie de cerinele %i%teului( precu &i de opiunile
individuale# ;orarea profe%ional continu a cadrelor didactice &i de conducere %e realizeaz( de
regul( 'n in%tituiile de 'nv'nt %uperior %au 'n alte in%tituii abilitate# 5n prezent( din 2K#40F
cadre didactice care dein grad didactic( 1#C1G dein gradul didactic %uperior( >#G20 dein gradul
didactic 1( iar K#0FK activeaz fr grad didactic# 5n anul de %tudii 2012-201C( 'n cele 1C centre de
forareL dezvoltare profe%ional continu( &i-au perfecionat copetenele profe%ionale E#2>E de
cadre didactice &i de conducere#
(te,tarea cadrelor didacticeJ de conducere con,tituie actual+ente un 7actor i+portant
pentru avan,area pro7e,ional4 5n cariera didactic4< dar +ecani,+ul de realizare al ace,teia
e,te unul dep49it0 E%te nevoie de un %i%te de evaluare odern( a!at pe perforane( care va
a%igura obiectivitatea evalurii &i odernizarea %i%teului de evaluare a cadrelor didacticeL de
conducere( av'nd ca fundaent tendina de 'buntire a calitii ace%tui proce% prin %i%teul de
operare a creditelor profe%ionale( care vor contribui la tran%paren &i obiectivitate 'n conferirea &i
confirarea gradelor didactice( dup principiul inteligen &i profe%ionali%#
e,interesul pentru profesia de pedagog a diminuat calitatea candida&ilor la
specialit%&ile pedagogice. :n (nv%&%m(ntul profesional, cadrele la disciplinele de
specialitate, (n mod frecvent, nu dispun de calificarea necesar%. >ipse'te mecanismul
de recrutare, motivare a cadrelor didactice 'i este ineficient% practica de atestare,
de,voltare 'i m%surare a performan&elor cadrelor didactice 'i 'tiin&ifice.
De,eori< cadrele didactice nu di,pun de o cali7icare adecvat40 +%tfel( 'n educaia
pre&colar( 4K(E? din cadrele didactice au %tudii edii de %pecialitate( ponderea cadrelor cu %tudii
%uperioare 'n 'nv'ntul %ecundar general e%te de FK(1?( 'n 'nv'ntul ediu de %pecialitate(
re%pectiv( G0?# 5n in%tituiile de 'nv'nt %uperior( per%onalul didactic cu grad &tiinific con%tituie
2(K ii de per%oane( %au 44(2?( ceea ce e%te %ub nivelul %tandardului de 4>?#
Fn ulti+ii D ani ,e 5nregi,treaz4 o cre9tere a nu+4rului de cadre didactice cu ,tudii
,ecundare pro7e,ionale0 De enionat c per%onalul care pred 'n ateliere( 'n are parte( nu a
lucrat niciodat 'n condiii reale de producie# <'r%ta edie a profe%orilor &i a ai&trilor-in%tructori
'n 'nv'ntul %ecundar profe%ional e%te de >2 de ani# :n &ir de rapoarte relateaz c( 'n ultiii 10
ani( a@oritatea cadrelor didactice nu a participat la activiti de forare profe%ional continu
1K
#
:n condi&iile autonomiei financiare s+a reconceptuali,at rolul managementului
institu&ional, de la manager de proces c%tre administrator de sistem. Totu'i,
mecanismul de selectare 'i responsabili,are a managerilor institu&iilor de
(nv%&%m(nt este deficient 'i nu+i promovea,% pe cei mai competen&i.
1' S*0di0 de $e4e$in73 Fn !n*e9*0& RP$!e50&0i T!$in!Q) ET:) (5 #'i (A1A,
46
Odat4 cu i+ple+entarea re7or+ei ,tructurale 5n educa3ie ,-a ,c6i+bat 9i pro7ilul
+anagerului in,titu3iei de 5nv434+5nt0 $anagerului in%tituiei( pe l'ng %arcina de a%igurare a
calitii proce%ului de in%truire( i-a revenit re%pon%abilitatea anageentului re%ur%elor uane( 'n
calitatea %a de anga@ator &i ordonator %ecundar de buget( cu noi atribuii 'n planificarea %trategic &i
bugetar# De&i refora %tructural a vizat 'n %pecial 'nv'ntul general( con%tatarea e%te valabil
pentru toate in%tituiile de %tat de 'nv'nt preuniver%itar( %ecundar profe%ional &i ediu de
%pecialitate# 5n condiiile 'n care in%tituiile de 'nv'nt devin per%oane @uridice cu dreptul de a
ge%tiona re%ur%ele uane &i financiare( ecani%ul de %electare a directorilor devine unul e%enial#
*racticile vicioa,e< dinainte de anul 2010< de nu+ire a directorilor de in,titu3ii de
5nv434+5nt prin ordin< 74r4 concur,< pentru o perioad4 nedeter+inat4< nu au 5ncuraEat
co+peti3ia &i proovarea celor ai buni anageri 'n %ector# 5n oentul de fa( din nurul total
de >F2 de in%tituii de 'nv'nt (licee( in%tituii rezideniale( &coli profe%ionale &i colegii"( 1K0 de
conductori( %au 2G(2?( au fo%t nuii pe o perioad nedeterinat# +cea%t %tare de lucruri are
drept con%ecin &i lip%a unui %i%te de re%pon%abilitate a anagerilor bazat pe rezultate# +%tfel( 'n
paralel cu in%tituirea unui ecani% tran%parent &i iparial de %electare a anagerilor in%tituiilor
de 'nv'nt( devine iinent nece%itatea odificrii cadrului legal pentru organizarea
concur%urilor 'n cazul anagerilor nuii pentru o perioad nedeterinat#
>ipsa mecanismelor interne 'i e7terne de asigurare a calit%&ii convergente cu
standardele europene 3ESG? determin% credibilitatea 9oas% a studiilor, bloca9ele (n
cadrul mobilit%&ii academice 'i profesionale 'i de,voltarea inert% a (nv%&%m(ntului
superior.
Fn ,i,te+ul educa3ional< cultura calit43ii e,te relativ Eoa,40 6ip%a in%tituiilor &i
ecani%elor eficiente de evaluare( onitorizare &i raportare( precu &i copetenele in%uficiente
'n doeniul anageentului calitii la toate nivelurile %i%teului educaional( e!plic calitatea
%czut &i %laba relevan a %tudiilor#
1aEoritatea univer,it43ilor au in,tituit propriile ,i,te+e de +anage+ent intern al
calit43ii0 E!i%t 'n% ai ulte problee 'n %i%teele in%tituionale de anageent al calitii(
precu in%uficiena copetenelor 'n doeniul anageentului calitii la per%oanele iplicate 'n
a%igurarea calitii 'n 15SD in%uficiena orientrii ctre beneficiar 'n abordarea a%igurrii calitiiD
entaliti( atitudini &i coportaente reactive 'n locul celor proactiveD counicarea ineficient cu
partenerii interni &i e!terniD re%ur%e financiare redu%e pentru inve%tiii 'n ec)ipaente de laborator(
te)nologia inforaiei &i ec)ipaente ultiediaD in%uficiena prograelor &i proiectelor de
finanare naionale pentru a%igurarea calitii 'n educaie#
%/0 /%.%&)E S"(EG%C!
CO)EK&' E&"O*E()
(bordarea educa3iei la nivel european ate,t4 c4 educa3ia de toate nivelurile reprezint4
un pilon 7unda+ental al ,ucce,ului european0 $ai ult( 'ntr-o lue 'n continu %c)ibare(
'nvarea pe tot parcur%ul vieii devine din ce 'n ce ai ult o nece%itate &i o prioritate - e%te c)eia
pentru anga@abilitate( pentru %ucce%ul econoic &i perite cetenilor % participe deplin la viaa
%ocial# 5n ace%t conte!t &i 'n condiiile 'n care fiecare %tat ebru al :E e%te re%pon%abil de
%i%teul propriu de educaie( politicile la nivelul :niunii %'nt proiectate % %pri@ine aciunile
47
naionale &i % contribuie la abordarea la nivelul :niunii a provocrilor coune( generale( cu ar fi,
'btr'nirea %ocietilor( deficitul de calificri pe piaa forei de unc &i copetiia global#
9biectivele %trategice pe teren lung ale politicilor educaionale la nivel european %'nt,
O punerea 'n practic a 'nvrii pe tot parcur%ul vieii &i a obilitiiD
O cre&terea calitii &i eficienei proce%elor de educaie &i 'nvareD
O proovarea ec)itii( coeziunii %ociale &i ceteniei activeD
O %tiularea creativitii &i inovrii( inclu%iv a %piritului antreprenorial( la toate nivelurile
%i%teului educaional#
Fntr-o ,ocietate bazat4 pe cunoa9tere< co+peten3ele-c6eie ,ub 7or+4 de cuno9tin3e<
abilit43i 9i atitudini adecvate 7iec4rui conte8t au un rol 7unda+ental 5n cazul 7iec4rui individ0
+ce%tea a%igur un plu% de valoare pentru piaa uncii( coeziunea %ocial &i cetenia activ( oferind
fle!ibilitate &i adaptabilitate( %ati%facie &i otivaie# 5ntruc't toi cetenii ar trebui % le
dob'ndea%c( 4arlaentul European &i *on%iliul :E au adoptat o recoandare privind
copetenele-c)eie pentru 'nvarea pe tot parcur%ul vieii( care propune un in%truent de referin
pentru rile :E( pentru a a%igura integrarea deplin a ace%tor copetene-c)eie 'n cadrul %trategiilor
&i politicilor rilor re%pective( 'n %pecial 'n conte!tul 'nvrii pe tot parcur%ul vieii# 5n conte!tul
viziunii de integrare european a =epublicii $oldova( cadrul european al copetenelor-c)eie
trebuie( de a%eenea( integrat 'n %trategiile &i politicile rii#
7abelul E# Competen&e+cheie pentru (nv%&area pe tot parcursul vie&iiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Cadrul de co+peten3e-c6eie pentru 5nv43area pe tot parcur,ul vie3ii
+ce%t cadru define&te opt copetene-c)eie &i de%crie cuno&tinele( abilitile &i atitudinile
e%eniale legate de fiecare dintre ace%tea# +ce%te copetene-c)eie %'nt,
O co+unicarea 5n li+ba +atern4< care reprezint capacitatea de a e!pria &i a interpreta
concepte( g'nduri( %entiente( fapte &i opinii( at't 'n for oral( c't &i 'n for %cri%
(a%cultare( vorbire( citire &i %criere" &i de a interaciona lingvi%tic 'ntr- un od adecvat &i
creativ 'ntr-o %erie coplet de conte!te culturale &i %ocialeD
O co+unicarea 5n li+bi ,tr4ine< care( pe l'ng dien%iunea principal a abilitilor de
counicare 'n liba atern( iplic &i abilitile de ediere &i 'nelegere intercultural#
3ivelul de cuno&tine depinde de ai uli factori &i de capacitatea de a%cultare( vorbire(
citire &i %criereD
O co+peten3a +ate+atic4 9i co+peten3ele de baz4 privind 9tiin3a 9i te6nologia0
*opetena ateatic e%te capacitatea de a dezvolta &i a aplica g'ndirea ateatic la
rezolvarea diferitor problee 'n %ituaii cotidiene( accentul pun'ndu-
%e pe proce%( activitate &i cuno&tine# *opetenele de baz privind &tiina &i te)nologia %e
refer la %tp'nirea( utilizarea &i aplicarea cuno&tinelor &i a etodologiilor de e!plicare a
luii 'ncon@urtoare# +ce%tea iplic o 'nelegere a %c)ibrilor cauzate de activitatea
uan &i a re%pon%abilitii fiecrui individ 'n calitate de ceteanD
O co+peten3a digital4 iplic utilizarea cu 'ncredere &i 'n od critic a te)nologiei din
%ocietatea inforaional (7S1" &i deci abilitile de baz privind te)nologia inforaiei &i
counicrii (71*"D
4+
O capacitatea de a 5nv43a proce,ul de 5nv43are e%te legat de 'nvare( de abilitatea
oului de a-&i urri &i organiza propria 'nvare( fie individual( fie 'n grupuri( confor
nevoilor proprii( precu &i de con&tientizarea etodelor &i a oportunitilorD
O co+peten3e ,ociale 9i civice0 *opetenele %ociale %e refer la copetenele per%onale(
interper%onale &i interculturale &i la toate forele de coportaent care 'i perit fiecrei
per%oane % participe 'n od eficient &i con%tructiv la viaa %ocial &i profe%ional# +ce%te
copetene %'nt legate de bun%tarea per%onal &i %ocial# E%te e%enial 'nelegerea
codurilor de conduit &i a obiceiurilor din diferite edii 'n care activeaz per%oanele#
*opetenele civice( 'n %pecial cunoa&terea conceptelor &i a %tructurilor %ociale &i politice
(deocraie( @u%tiie( egalitate( cetenie &i drepturi civile"( fac po%ibil participarea activ
&i deocratic a oaenilorD
O ,i+3ul ini3iativei 9i al antreprenoriatului reprezint capacitatea de a tran%fora ideile 'n
aciune# +ce%t %i pre%upune creativitate( inovaie &i a%uarea unor ri%curi( precu &i
capacitatea de a planifica &i a ge%tiona proiectele 'n vederea atingerii obiectivelor#
4er%oana e%te con&tient de conte!tul propriei %ale activiti &i e%te capabil % valorifice
oportunitile aprute# +ce%ta e%te fundaentul pentru ac)iziia unor abiliti &i cuno&tine
ai %pecializate( de care au nevoie cei care in%tituie %au contribuie la o activitate %ocial
%au coercial# +ce%t lucru ar trebui % includ con&tientizarea valorilor etice &i
proovarea bunei guvernriD
O con9tiin3a 9i e8pre,ia cultural4< care iplic aprecierea iportanei e!pre%iei culturale a
ideilor( a e!perienelor &i a eoiilor printr-o %erie de canale (uzic( teatru( literatur &i
arte vizuale"#
7oate ace%te copetene-c)eie %'nt interdependente( iar accentul %e pune( 'n fiecare caz( pe
g'ndirea critic( creativitate( iniiativ( rezolvarea probleelor( evaluarea ri%curilor( luarea
deciziilor &i ge%tionarea con%tructiv a %entientelor#
/%.%&)E( S"(EG%C! 1O'DO/( 2020"
Strategia na3ional4 1oldova 2020" are ca pri+4 prioritate ,ectorul educa3ional< viz'nd
=acordarea %i%teului educaional la cerinele pieei forei de unc( 'n %copul %poririi
productivitii forei de unc &i al a@orrii ratei de ocupare 'n econoie"#
Studii relevante pentru carier4
*orelarea dintre cererea pieei forei de unc &i oferta educaional va avea un ipact con%iderabil
a%upra dezvoltrii econoice# $odernizarea %i%teului de forare profe%ional &i perfecionarea
ecani%elor de forare continu a forei de unc vor perite cetenilor % %e adapteze la noile
condiii de pe piaa uncii# 4arteneriatul dintre %i%teul educaional &i piaa uncii va conduce la
generarea unei oferte educaionale care % core%pund cantitativ( calitativ &i %tructural cererii de for
de unc# +cea%ta( la r'ndul %u( va contribui la reducerea ratei &oa@ului &i a flu!ului de ceteni
care pleac pe%te )otare( precu &i a ratei populaiei e!pu%e ri%cului %rciei %au e!cluziunii %ociale#
4olitica 'n doeniul educaiei va fi orientat %pre a%igurarea calit43ii ,tudiilor0
4=
/%.%&)E( S"(EG%C! ED&C(-%( 2020"
Sistemul de educa&ie al )epublicii Moldova (n -.-. este accesibil tuturor cet%&enilor,
ofer% educa&ie de calitate, relevant% pentru societate 'i economie, (n condi&ii de
eficien&% economic%.
/iziunea ,trategic4 include ur+4toarele co+ponente ale ,i,te+ului de educa3ie$
O 2ene7iciari ai %i%teului educaional care deon%treaz copetene nece%are pentru cre&tere
&i dezvoltare per%onal( %ocial &i profe%ional pe parcur%ul 'ntregii viei#
O *roce, educa3ional a!at pe nece%itile educaionale ale celor ce 'nva &i un curriculu+
relevant< racordat la cererea pieei uncii#
O Si,te+ de evaluare ec)itabil( a!at pe %urarea copetenelor relevante pentru viaa
individului &i pentru piaa uncii#
O Cadre didactice recopen%ate 'n funcie de perforana profe%ional( capabile %
proiecteze activiti de 'nvare a!ate pe nece%itile educaionale individuale ale
beneficiarilor#
O Cadre +anageriale profe%ioni%te( capabile % ge%tioneze eficient in%tituiile educaionale#
O O re3ea de in,titu3ii educaionale dien%ionat eficient( 'n conforitate cu tendinele
deografice &i %ociale &i core%punztoare calitativ %tandardelor actuale#
O %n7ra,tructur4 9i un +ediu educa3ional prieteno% celui ce 'nva#
O &n cadru in,titu3ional odern( fle!ibil &i funcional care contribuie la a%igurarea calitii
educaiei#
O *arteneriate acade+ice 9i ,ociale durabile( a!ate pe beneficii coune pe teren lung#
/0 D%"EC-%% S"(EG%CE< (C-%&)% *"%O"%("E #% "E.&'(E
SCO)(E
(CCES '( ED&C(-%E #% #()SE EG('E
D%"EC-%E S"(EG%C! 1$ S*O"%"E( (CCES&'&% #% ( G"(D&'&% DE
*("%C%*("E '( ED&C(-%E #% =O"1("E *"O=ES%O)('! *E *("C&"S&'
F)"EG%% /%E-%
5A
Decizia de 'nrolare 'n proce%ele educaionale &i de forare profe%ional e%te( 'n general( con%iderat
ca fiind deterinat fundaental de o ultitudine de factori( inclu%iv cei de natur %ocioeconoic(
precu &i de gradul de participare anterioar la proce%e educaionale( 'ncep'nd c)iar cu educaia
tipurie# +nalizele efectuate arat c ipedientele care %tau 'n calea iplicrii indivizilor 'n
educaie %'nt diver%e( nu %e e!clud( ba c)iar %e pot aplifica reciproc( inten%ific'nd de%cura@area
indivizilor &i a failiilor ace%tora de a participa la proce%e educaionale la toate nivelurile# 3atura
tran%ver%al a ace%tor bariere a %tat la baza %tabilirii urtoarelor obiective %pecifice( enite %
crea%c gradul de participare &i acce%ul la educaie pe parcur%ul 'ntregii viei#
Obiectiv ,peci7ic 1010 E8tinderea acce,ului la educa3ia ti+purie de calitate< a,t7el 5nc5t ,4 7ie
a,igurat4 ,porirea ratei de includere 5n educa3ia pre9colar4 a copiilor de D-A ani de la H2@< 5n
2012< p5n4 la C?@< 5n 2020< 9i a copiilor de A-I ani - de la C2@< 5n 2012< p5n4 la CH@< 5n 20200
(c3iuni prioritare$
51
1.1.1. 4erfecionarea cadrului de politici privind educaia tipurie pentru toi copiii &i a acce%ului
ec)itabil la %ervicii de calitate la nivel naional( local( in%tituional &i al failiei#
1.1.2. Dezvoltarea &i odernizarea reelei de in%tituii pentru a%igurarea acce%ului tuturor copiilor
la educaia de calitate prin renovarea &i con%trucia in%tituiilor pre&colare 'n funcie de nece%itile
locale#
1.1.3. 1dentificarea tipurie a nece%itilor individuale ale copiilor pe doenii de dezvoltare &i
elaborarea ecani%elor &i prograelor de intervenie 'n vederea abilitriiLreabilitrii ace%tora
1.1.#. Diver%ificarea %erviciilor de educaie tipurie pentru a r%punde ai bine nece%itilor
individuale ale copilului &i celor locale#
1.1.$. +bordarea %i%teic a %erviciilor de educaie tipurie prin proovarea colaborrii dintre
educaie( ocrotirea %ntii &i a%i%tena %ocial prin oferirea de %ervicii integrate#
1.1.&. Spri@inirea counitilor dezavanta@ateL in%tituiilorL failiilor pentru a%igurarea acce%ului la
prograe de educaie tipurie#
Obiectiv ,peci7ic 1020 (,igurarea acce,ului la 5nv434+5ntul general obligatoriu de 12 ani :liceu
,au ,tudii ,ecundar pro7e,ionale;< a,t7el 5nc5t< p5n4 5n anul 2020< rata de includere a
per,oanelor de p5n4 la 1C ani ,4 7ie de 100@0
(c3iuni prioritare$
5(
1#2#1# 1pleentarea de prograe de re%pon%abilizare a failiei( adini%traiei publice locale(
counitii( in%tituiilor de 'nv'nt privind a%igurarea acce%ului tuturor copiilorL elevilor la
educaie de calitate#
1.2.2. Elaborarea &i ipleentarea %urilor de prevenire &i diinuare a abandonului &colar#
1.2.3. *rearea unui %i%te de onitorizare a 'nrolrii#
1.2.#. 4roovarea &i ipleentarea unui proce% educaional care a%igur forarea copetenelor
nece%are pentru afirare &i cre&tere per%onal( %ocial &i profe%ional#
1.2.$. E!tinderea ofertei de %ervicii p%i)opedagogice &i de con%iliere 'n carier#
1.2.&. Diver%ificarea activitilor e!tracurriculare#
Obiectiv ,peci7ic 10D0 Sporirea atractivit43ii 9i 7acilitarea acce,ului la 5nv434+5ntul voca3ionalJ
te6nic< a,t7el 5nc5t ponderea elevilor care ,e orienteaz4 c4tre ace,te 7or+e de 5nv434+5nt ,4
crea,c4 cu 10@ p5n4 5n 20200
(c3iuni prioritare$
53
1.3.1. 4roiectarea &i odernizarea reelei de in%tituii vocaional-te)nice 'n funcie de dezvoltarea
%ocioeconoic a regiunilor#
1.3.2. Elaborarea unui cadru norativ care % %tiuleze iplicarea agenilor econoici 'n
forarea iniial &i continu a %peciali&tilor( 'n profe%ii &i e%erii iportante pentru dezvoltarea
econoiei naionale#
1.3.3. +%igurarea unei infra%tructuri adecvate a in%tituiilor vocaional-te)nice pentru a dezvolta
deprinderi practice relevante pentru profe%iile &i e%eriile 'nvate#
1.3.#. +%igurarea unei infra%tructuri &i condiiilor de via adecvate 'n cinele in%tituiilor
vocaional-te)nice pentru a %pori atractivitatea 'nv'ntului vocaional-te)nic#
1.3.$. +%igurarea obilitii tran%ver%ale a beneficiarilor de prograe de forare profe%ional
'ntre diferite niveluri educaionale &i calificri#
1.3.&. *rearea de prograe pentru otivarea anga@ailor fr calificare profe%ional % fac %tudii
de nivel %ecundar &i ediu de %pecialitate#
1.3.'. Dezvoltarea in%truentelor de recunoa&tere a calificrilor obinute 'n cadrul %tudiilor forale
&i nonforale#
1.3.(. +%igurarea acce%ului per%oanelor cu cerine educaionale %peciale la 'nv'ntul vocaional-
te)nic( confor potenialului &i capacitii de participare#
1.3.). +%igurarea corelrii politicilor <E7 cu alte politici %ectoriale#
Obiectiv ,peci7ic 1040 Cre9terea particip4rii la ,tudii ,uperioare 5n do+eniile i+portante
pentru dezvoltarea ,ocial-econo+ic4 a 34rii< a,t7el 5nc5t ponderea ab,olven3ilor de ,tudii
,uperioare 5n r5ndul popula3iei cu v5r,te cuprin,e 5ntre D0 9i D4 de ani ,4 aEung4 la 20@ p5n4 5n
20200
54
(c3iuni prioritare$
1.#.1. +%igurarea cadrului legi%lativ 'n vederea con%olidrii corelaiei dintre nivelul de calificare &i
copetenele %olicitate de piaa uncii#
1.#.2. ;undaentarea( elaborarea &i ipleentarea %i%teului de credite &i a unor %tiulente
financiare pentru cre&terea acce%ului la %tudii#
1.#.3. Dezvoltarea cadrului norativ &i proovarea forelor alternative de 'nv'nt (la di%tan(
i!te"#
1.#.#. 4roovarea dien%iunii %ociale pentru a%igurarea acce%ului per%oanelor cu cerine
educaionale %peciale &i al celor din categorii defavorizate#
Obiectiv ,peci7ic 10?0 E8tinderea 9i diver,i7icarea ,i,te+ului de 5nv43are pe tot parcur,ul vie3ii<
a,t7el 5nc5t< p5n4 5n 2020< 10@ din popula3ia adult4 :2?-A4 ani; ,4 7i participat la progra+e de
in,truire0
55
(c3iuni prioritare$
1.$.1. Dezvoltarea cadrului norativ privind educaia adulilor 'n conte!t european#
1.$.2. Dezvoltarea ecani%elor de finanare a %i%teului de 'nv'nt pentru aduli#
1.$.3. ;acilitarea dezvoltrii prograelor de forare pe parcur%ul 'ntregii viei( cu prioritate pentru
dezvoltarea copetenelor-c)eie, digitale( antreprenoriale( lingvi%tice( interculturale( &i alte
copetene noi %olicitate de piaa uncii#
1.$.#. *rearea unui %i%te inforaional cu privire la ofertele de forare pe parcur%ul 'ntregii
viei#
1.$.$. Dezvoltarea in%truentelor de recunoa&tere a finalitilor educaionale obinute 'n ura
educaiei nonforale &i inforale 'n cadrul prograelor de 'nvare pe parcur%ul 'ntregii viei &i
ipleentarea in%truentului de credite tran%ferabile#
Obiectiv ,peci7ic 10A0 *ro+ovarea 9i a,igurarea educa3iei incluzive la nivel de ,i,te+
educa3ional< a,t7el 5nc5t ,4 ,e realizeze o cre9tere anual4 cu cel pu3in 10@ a acce,ului copiilor
cu cerin3e educa3ionale ,peciale :CES; la educa3ie0
56
(c3iuni prioritare$
1.&.1. +ronizarea cadrului norativ naional de dezvoltare a educaiei incluzive cu politicile &i
norele internaionale 'n doeniu( 'n vederea a%igurrii acce%ului la o educaie de calitate pentru
fiecare copil( t'nr %au adult( inclu%iv pentru per%oanele cu cerine educaionale %peciale#
1.&.2. 4roovarea la nivel de failie( adini%traie public local( couniti( in%tituii de
'nv'nt a rolului educaiei incluzive 'n a%igurarea &an%elor egale la educaie de calitate pentru toi
copiii#
1.&.3. 1pleentarea 4rograului naional &i planurilor de aciuni pentru dezvoltarea educaiei
incluzive 'n =epublica $oldova pentru anii 2011-2020#
1.&.#. 1n%tituireaL reorganizarea %tructurilor( forelor( unitilor de per%onal etc#( pentru a%igurarea
a%i%tenei p%i)opedagogice nece%are dezvoltrii copilului cu cerine educaionale %peciale (%ervicii(
centre( cadru didactic de %pri@in( p%i)olog( a%i%tent %ocial etc#"#
1.&.$. +%igurarea infra%tructurii &i a condiiilor ateriale propice pentru o educaie incluziv 'n
in%tituiile de 'nv'nt din ar#
Obiectiv ,peci7ic 10I0 "eintegrarea ,ocioeduca3ional4 a copiilor a7la3i 5n in,titu3iile de tip
reziden3ial< care ,4 duc4 la reducerea nu+4rului de copii a7la3i 5n ace,te in,titu3ii cu 2?@<
c4tre anul 201?< 9i cu ?0@< p5n4 5n anul 2020< 9i la tran,7or+area< c4tre anul 201?< a cel pu3in
20@< iar c4tre anul 2020 - a cel pu3in 2?@ din in,titu3iile de 5nv434+5nt de tip reziden3ial 5n
in,titu3ii de 5nv434+5nt general0
57
(c3iuni prioritare$
1.'.1. =eorganizarea %i%teului de in%tituii de tip rezidenial pentru educaia &i 'ngri@irea copiilor
cu cerine educaionale %peciale#
1.'.2. =edirecionarea re%ur%elor financiare de la in%tituiile de tip rezidenial reorganizate %pre
dezvoltarea %erviciilor %ociale &i educaionale alternative#
Obiectiv ,peci7ic 10H0 (,igurarea condi3iilor 9i i+ple+entarea ac3iunilor 5n vederea reducerii
abandonului 9colar 5n 5nv434+5ntul pri+ar 9i ,ecundar general cu cel pu3in 10@ anual0
(c3iuni prioritare$
5+
1.(.1. Elaborarea &i ipleentarea 4rograului naional &i planului de aciuni pentru cobaterea
abandonului &colar 'n 'nv'ntul priar &i %ecundar general#
1.(.2. Elaborarea &i proovarea in%truentelor inter%ectoriale de prevenire &i reducere a
abandonului &colar#
1.(.3. 9rganizarea capaniilor de inforare &i con&tientizare pentru prini (inclu%iv de etnie
ro" de%pre nece%itatea &colarizrii &i 'ncadrrii copiilor 'n 'nv'ntul obligatoriu &i de%pre
nece%itatea continurii %tudiilor#
1.(.#. 5buntirea %i%teelor de onitorizare privind frecventarea &colii &i reu&ita &colar#
Obiectiv ,peci7ic 10C0 (,igurarea condi3iilor 7avorabile integr4rii ,ociolingvi,tice a
reprezentan3ilor +inorit43ilor etnice 9i a per,oanelor +igrante0
(c3iuni prioritare$
1.).1. Elaborarea &i ipleentarea 4rograului naional &i planului de aciuni pentru %porirea
calitii proce%ului de 'nvare a libii roRne 'n in%tituiile cu in%truire 'n libile inoritilor
naionale#
1.).2. $odernizarea proce%ului de predare a libii &i literaturii roRne 'n &colile cu in%truire 'n
libile inoritilor naionale prin racordarea la prevederile *adrului European de =eferin pentru
6ibi#
1.).3. Spri@inirea integrrii %ociolingvi%tice a elevilor alolingvi prin e!tinderea nurului de
di%cipline &colare %tudiate 'n liba roRn#
1.).#. Elaborarea &i ipleentarea unui progra &i plan de aciuni pentru realizarea educaiei
interculturale 'n %i%teul de 'nv'nt#
1.).$. +%igurarea calitii predrii libii roRne pentru %trini prin onitorizarea( evaluarea &i
'buntirea proce%ului de ipleentare a $etodologiei cur%urilor de %tudiere a libii roRne
pentru %trini#
Obiectiv ,peci7ic 10100 Dezvoltarea ,i,te+ului de con,iliere 9i proiectare a carierei pe parcur,ul
5ntregii vie3i0
(c3iuni prioritare$
1.1%.1. Elaborarea concepiei &i ipleentarea %erviciilor de con%iliere &i proiectare a carierei ca
parte integrant a %erviciilor publice de educaie#
1.1%.2. +%igurarea con%ilierii &i a proiectrii carierei la nivel de 'nv'nt general( forare iniial
&i forare continu#
1.1%.3. Spri@inirea dezvoltrii unei reele de in%tituii %pecializate 'n acordarea %erviciilor de g)idare
&i proiectare a carierei pe parcur%ul 'ntregii viei#
Obiectiv ,peci7ic 10110 (,igurarea unui +ediu 9colar protectiv< capabil ,4 previn4 violen3a 7a34
de copii 9i ,4 intervin4 pro+pt pentru identi7icarea< re7erirea 9i a,i,ten3a copiilor victi+e ale
violen3ei0
1.11.1. Dezvoltarea &i ipleentarea politicilor de protecie a copilului la toate nivelurile( care %
in cont de drepturile copilului( capacitile 'n evoluie ale copilului &i nece%itile locale#
1.11.2. Elaborarea %uportului etodologic &i copletarea curriculei de forare iniial &i continu a
cadrelor anageriale &i didactice referitor la organizarea in%tituional &i intervenia lucrtorilor
in%tituiilor de 'nv'nt 'n cazurile de abuz( negli@are( e!ploatare( trafic al copilului#
1.11.3. 1n%truirea cadrelor didactice &i anageriale pentru prevenirea violenei fa de copii &i
integrarea politicilor de protecie a copilului 'n deer%ul educaional#
5=
1.11.#. Dezvoltarea capacitilor organelor abilitate cu in%pecia &colar 'n onitorizarea &i
raportarea %ituaiei privind cazurile de violen a%upra copilului#
1.11.$. 5puternicirea copiilor( prinilor &i ebrilor counitii % recunoa%c( % previn &i %
raporteze cazurile de violen a%upra copilului#
S&D%% "E'E/()E *E)"& ECO)O1%E #% SOC%E(E
D%"EC-%E S"(EG%C! 2$ (S%G&"("E( "E'E/()-E% S&D%%'O" *E)"&
/%(-!< CE!-E)%E (C%/! #% S&CCES F) C("%E"!
*opetitivitatea econoic a unei ri depinde 'n od e%enial de nivelul de pregtire a propriei
fore de unc( care( la r'ndul ei( depinde de calitatea %i%teului de educaie &i pregtire
profe%ional al rii re%pective# Educaia e%te( 'n general( perceput drept in%truentul crucial de
cre&tere a copetitivitii econoice &i a calitii vieii# +naliza efectuat pe %i%teul educaional
din =epublica $oldova a artat c pe piaa uncii %e ate%t un dezec)ilibru %ub%tanial 'ntre cerere
&i ofert( precu &i un deficit de for de unc calificat( &i c %i%teul educaional nu ofer
calificri relevante# De a%eenea( lip%a *adrului 3aional al *alificrilor( a 3oenclatoarelor de
forare profe%ional actualizate &i a %tandardelor ocupaionale e%te un ipedient a@or 'n
a%igurarea %etului de copetene %olicitat de piaa uncii &i( 'n pofida deficitului forei de unc
calificat( nu e!i%t ecani%e de recunoa&tere a abilitilor( e!perienei &i calificrilor obinute prin
'nvare 'n conte!te nonforale &i inforale# 5n ace%te condiii %e propun aciuni deterinate( cu
urtoarele obiective %pecifice#
6A
Obiectiv ,peci7ic 2010 (,igurarea unei educa3ii ti+purii centrate pe copil 9i a tranzi3iei de
,ucce, c4tre 9coal40
(c3iuni prioritare$
2.1.1. $odernizarea curriculuului pentru educaie tipurie 'n concordan cu %tandardele de
dezvoltarea copilului de la na&tere p'n la K ani#
2.1.2. +bilitarea cadrelor didactice pentru aplicarea eficient &i corect a %tandardelor de
dezvoltare copilului de la na&tere p'n la K ani#
2.1.3. Evaluarea perfroanei cadrelor didactice din educaia tipurie 'n baza %tandardelor
profe%ionale#
2.1.#. Evaluarea ipactului curriculuului( ipleentarea in%truentelor de evaluare a gradului
de pregtire pentru &coal#
2.1.$. $onitorizarea nivelului de dezvoltare a copiilor de v'r%t tipurie pe baza %tandardelor de
dezvoltare a copilului de la na&tere p'n la K ani#
61
Obiectiv ,peci7ic 2020 (,igurarea relevan3ei ,tudiilor 5n 5nv434+5ntul pri+ar 9i ,ecundar
general0
(c3iuni prioritare$
2.2.1. 4erfecionarea cadrului norativ pentru proiectarea &i actualizarea de curricula
preuniver%itare &i reforarea cadrului in%tituional pentru proiectarea( dezvoltarea( ipleentarea(
onitorizarea &i evaluarea *urriculuului 3aional din 'nv'ntul general#
2.2.2. Dezvoltarea unor curricula pentru 'nv'ntul preuniver%itar din per%pectiva relevanei
copetenelor nece%are pentru via (copetene digitale( abiliti de counicare eficient 'n liba
ro'n &i cel puin dou libi oderne( negociere( lucru 'n ec)ip( luarea deciziilor( rezolvarea 'n
coun a probleelor( abiliti de g'ndire critic( %tiularea creativitii &i a inovrii( g'ndire &i
anageent %trategic( abiliti de cercetare( ge%tionarea propriului proce% de 'nvare(
anageentul inforaiei( copetene de incluziune financiar( educaia pentru ediu( educaia
pentru %ntate( educaia antreprenorial( educaia intercultural etc#" &i a centrrii pe elev#
2.2.3. 4roovarea curriculuului la decizia &colii (*D8"( a cro%%-curriculuului &i abilitarea
cadrelor didactice 'n proiectarea *D8#
2.2.#. 5buntirea ecani%elor de elaborare &i editare prin concur% a anualelor &i aterialelor
didactice#
6(
2.2.$. Elaborarea cadrului norativ pentru dezvoltarea &i utilizarea coninuturilor &i in%truentelor
didactice &i de evaluare digitale#
2.2.&. Elaborarea %tandardelor de evaluare a elevilor 'n 'nv'ntul preuniver%itar#
2.2.'. Elaborarea cadrului general &i a regulaentelor %pecifice pentru validarea &i recunoa&terea
rezultatelor 'nvrii dob'ndite 'n conte!te nonforale &i inforale#
Obiectiv ,peci7ic 20D0 (,igurarea curricular4 9i +etodologic4 a 5nv434+5ntului voca3ionalJ
te6nic< 5n con7or+itate cu Cadrul )a3ional al Cali7ic4rilor< p5n4 5n 20200
(c3iuni prioritare$
2.3.1. Elaborarea &i ipleentarea *adrului 3aional al *alificrilor pentru 'nv'ntul
vocaionalL te)nic#
2.3.2. +ctualizarea noenclatorului de e%erii &i a noenclatorului %pecialitilor (%pecialiti
i!te"( 'n conforitate cu nece%itile econoice ale rii &i cu %tandardele europene (Euro%tat"#
2.3.3. Elaborarea ecani%ului de evaluare a copetenelor pe piaa uncii &i con%olidarea
copetenelor de proiectare curricular 'n baza ace%tei evaluri#
2.3.#. =evizuirea cadrului norativ cu privire la proiectarea curricular &i dezvoltarea
copetenelor cadrelor didactice 'n aterie de proiectare curricular#
2.3.$. $odernizarea curriculuului din 'nv'ntul vocaionalL te)nic 'n conforitate cu *adrul
de copetene-c)eie pentru 'nvarea pe tot parcur%ul vieii &i nece%itile pieei uncii#
2.3.&. Elaborarea &i ipleentarea Si%teului de *redite de Studii 7ran%ferabile 'n 'nv'ntul
vocaional-te)nic po%t%ecundar#
2.3.'. 4erfecionarea etodologiei de evaluare a finalitilor educaionale( inclu%iv prin
introducerea evalurii e!terne la ab%olvirea 'nv'ntului vocaionalL te)nic#
2.3.(. *rearea condiiilor de ipleentare a 'nv'ntului dual cu iplicarea efectiv a agenilor
econoici#
2.3.). =econ%iderarea %tagiilor de practic pentru %porirea calitii forrii profe%ionale iniiale#
Obiectiv ,peci7ic 2040 1odernizarea curriculu+ului univer,itar din per,pectiva centr4rii pe
co+peten3e< pe cel ce 5nva34 9i pe nece,it43ile +ediului econo+ic0(c3iuni prioritare$
2.#.1. Sc)ibarea paradigei curriculuului univer%itar( 'n core%pundere cu noile tendine &i
concepte curriculare, centrare pe teatica cro%%-curricular( centrare pe copetene ('n conforitate
cu *adrul de copetene-c)eie pentru 'nvarea pe tot parcur%ul vieii"( centrare pe cel ce 'nva#
2.#.2. 1plicarea ediului de afaceri 'n proce%ul de dezvoltare curricular &i a *adrului 3aional al
*alificrilor#
2.#.3. ;undaentarea &i proovarea unui anageent curricular la nivel naional( local &i
in%tituional#
2.#.#. $odernizarea curriculuului univer%itar din per%pectiva te)nologiilor didactice oderne(
inclu%iv a celor inforaionale &i counicaionale( a centrrii pe %tudent( a forrii de copetene
nece%are pentru calificare profe%ional#
2.#.$. *orelarea curriculuului univer%itar cu *adrul 3aional al *alificrilor#
63
Obiectiv ,peci7ic 20?0 *ro+ovarea cercet4rii ca in,tru+ent de 7or+are pro7e,ional4 avan,at4 9i
vector de ,u,3inere a per7or+an3ei 9i calit43ii 5n 5nv434+5ntul ,uperior0
(c3iuni prioritare$
2.$.1. 1punerea perforanei 'n cercetare drept criteriu de evaluare &i proovare a calitii
prograelor de forare profe%ional &i a per%onalului din 'nv'ntul %uperior#
2.$.2. Elaborarea %tandardelor de perforan 'n cercetare nece%are pentru obinerea titlurilor
&tiinifice#
2.$.3. Su%inerea finanrii di%tincte a prograelor de doctorat#
2.$.#. 1n%tituirea de ecani%e de atragere a tinerilor cu perforane 'n cercetare ctre cariera
univer%itar#
2.$.$. 1n%tituirea de ecani%e tran%parente &i copetitive de %u%inere financiar a cercetrii
cadrelor didactice univer%itare cu perforane dovedite 'n activitate#
D%"EC-%E S"(EG%C! D$ %)EG"("E( E=%C%E)! ( #$% F) ED&C(-%E
4oliticile 'n educaie trebuie % %u%in pregtirea tinerilor pentru participarea activ la con%trucia &i
dezvoltarea unei %ocieti a cunoa&terii( care % con%tituie otorul de dezvoltare %ocioeconoic a
%ocietii copetitive la nivel global# 7e)nologiile inforaionale &i counicaionale au peri%
dezvoltarea unei palete largi de in%truente de educaie &i forare profe%ional( a%tfel 'nc't
utilizarea 71* 'n educaie a devenit o tr%tur coun a rilor dezvoltate( cu econoii puternice#
+naliza %ituaiei 'n care %e g%e&te =epublica $oldova 'n prezent a artat c failiarizarea elevilor
cu 71* e%te liitat de rata %czut de acoperire cu calculatoare &i de utilizarea lor t'rzie# +plicarea
liitat a etodelor &i di%pozitivelor interactive 71* 'n %copuri didactice &i de anageent nu
perite atingerea obiectivelor de calitate( incluziune &i eficien( care 'i vor pregti pe tineri pentru
cerinele pieei uncii &i pentru o via %ocioeconoic %ati%fctoare# 5n %copul integrrii eficiente
a 71* 'n educaie( au fo%t prevzute aciuni prioritare( %ubordonate obiectivelor %pecifice de%cri%e 'n
continuare#
Obiectiv ,peci7ic D010 Sporirea acce,ului la educa3ie de calitate prin dotarea in,titu3iilor de
5nv434+5nt cu ec6ipa+ente +oderne< utile proce,ului de ,tudii0
(c3iuni prioritare$
C#1#1# 4ilotarea proiectului :n calculator pentru fiecare elev" 'n 10 &coli( 'ncep'nd din 201C#
43
3.1.2. Elaborarea unui plan pe teren ediu de dotare a in%tituiilor de 'nv'nt cu te)nic
odern( acce% la internet &i infra%tructura nece%ar ipleentrii cu %ucce% a te)nologiilor
inforaionale &i a counicaiilor 'n proce%ul educaional#
3.1.3. Dotarea bibliotecilor &colare cu te)nic odern &i acce%% la internet 'n %copul %ati%facerii
nece%itilor de inforare &i docuentare ale elevilor &i cadrelor didactice#
3.1.#. +%igurarea acce%ului la educaie de calitate prin ipleentarea odelelor de 'nv'nt la
di%tan( 'n %pecial pentru elevii din &colile ici care nu pot fi 'nc)i%e #
3.1.$. ;acilitarea crerii reelelor de counicare &i de %c)ib de bune practici 'ntre cadrele
didactice#
3.1.&. Dotarea &colilor cu ec)ipaent %pecial pentru in%truirea per%oanelor cu dizabiliti#
64
Obiectiv ,peci7ic D020 Dezvoltarea co+peten3elor digitale prin elaborarea 9i aplicarea
con3inuturilor educa3ionale digitale 5n proce,ul educa3ional0
(c3iuni prioritare$
3.2.1. Dezvoltarea abilitilor de utilizare a 71*( inclu%iv de elaborare &i utilizare a coninuturilor
educaionale digitale( ale viitoarelor cadre didactice 'n cadrul %tudiilor %uperioare pedagogice#
3.2.2. Elaborarea &i ipleentarea prograelor de in%truire &i otivare a cadrelor didactice pentru
utilizarea 71* 'n educaie( inclu%iv pentru crearea &i publicarea propriilor coninuturi digitale#
3.2.3. Diver%ificarea ofertei cur%urilor opionale 'n 'nv'ntul priar &i general prin introducerea
cur%urilor care utilizeaz %au prooveaz te)nologiile inforaionale#
3.2.#. Elaborarea %tandardelor pentru anuale digitale &i aplicarea lor la licitaiile de anuale#
3.2.$. *rearea unei platfore educaionale unice care % cuuleze coninuturile educaionale
digitale din $oldova &i care % poat fi acce%at de elevi( profe%ori &i prini#
3.2.&. 4roovarea utilizrii 71* 'n proce%ul de e!ainare &i evaluare
3.2.'. 4roovarea utilizrii coninuturilor educaionale digitale e!i%tente (de e!#( 8coala Di%coverS(
T)an +cadeS &# a#"#
3.2.(. Sporirea calitii 'nv'ntului univer%itar prin proovarea integrrii cur%urilor online
($a%%ive 9pen 9nline *our%e% - $99*" 'n curricula univer%itare#
Obiectiv ,peci7ic D0D0 Cre9terea e7icacit43ii 9i e7icientizarea +anage+entului 9colar la nivel de
,i,te+< 9coal4 9i cla,4 prin inter+ediul te6nologiilor in7or+a3ionale0
(c3iuni prioritare$
3.3.1. 1pleentarea unui Si%te 1nforaional de $anageent Educaional( care va cuprinde
regi%trul &colilor( elevilor &i al profe%orilor( pe baza recen%'ntului &colar( &i a%igurarea colectrii
regulate &i corecte a datelor din &coli#
3.3.2. 5buntirea anageentului &colar prin %uplientarea in%truii ec)ipei de conducere cu
%ofturi de anageent al &colii (contabilitate( planificare bugetar etc#"#
3.3.3. Sporirea calitii proce%ului de predare-'nvare( a evidenei perforanei elevilor &i a
counicrii 'ntre elev( profe%ori &i prini prin introducerea treptat 'n &coli a %ofturilor de
anageent al cla%ei#
"ES&"SE &1()E C('%=%C(E< 1()(GE1E) E=%C%E) #% (S%G&"("E( C('%!-%%
D%"EC-%E S"(EG%C! 4$ DE./O'("E(< S*"%L%)%"E( #% 1O%/("E(
C(D"E'O" D%DC(%CE *E)"& (S%G&"("E( ED&C(-%E% DE C('%(E
65
=e%ur%ele uane %'nt factorul-c)eie al oricrui %i%te perforant de educaie# +ce%tea pot
coproite totul %au pot con%titui un real prootor al %urilor de refor# +naliza efectuat
pentru elaborarea prezentei %trategii a %co% 'n eviden c'teva a%pecte cu ipact a@or a%upra
perforanei %i%teului de educaie# *opetenele profe%ionale ale cadrelor didactice &i dezvoltarea
ace%tora nu %'nt racordate la %c)ibrile din %i%teul educaional# Se con%tat lip%a unui %i%te
ec)itabil de retribuire a uncii 'n %i%teul educaional( gradul %czut de copeten a cadrelor#
Di%criinarea educatorilor 'n raport cu alte cadre didactice genereaz problee( at't la nivel de
proce%( c't &i la nivel de rezultate# 4rograele de forare continu nu %'nt centrate pe nece%itile
cadrelor didactice# 1n%tituiile pre%tatoare de %ervicii de forare continu au nevoie de odernizarea
proce%ului de in%truire &i de evaluare a nevoilor de forare reale( a!ate pe forarea de copetene
profe%ionale nece%are a%igurrii unui proce% educaional de calitate# 5n 'ncercarea de reediere a
ace%tor deficiene %e propun aciuni fere( cu urtoarele obiective %pecifice#
Obiectiv ,peci7ic 4010 Sporirea atractivit43ii pro7e,iei de pedagog 9i atragerea 9i +en3inerea
cadrelor per7or+ante 5n ,i,te+< a,t7el 5nc5t v5r,ta +edie a cadrelor didactice 5n ,i,te+ul de
5nv434+5nt ,4 ,cad4 cu D ani p5n4 5n 2020< ,alariul de debut 5n activitatea didactic4 ,4 7ie la
nivelul ,alariului +ediu pe econo+ie 9i rata abandonului ti+puriu al activit43ii didactice ,4 ,e
di+inueze cu 10@0
(c3iuni prioritare$
66
#.1.1. +eliorarea &i proovarea iaginii &i %tatutului pedagogului prin capanii 'n a%%edia#
#.1.2. $onitorizarea( aeliorarea &i %u%inerea otivaiei cadrelor didactice prin corelarea
%alarizrii cu perforana profe%ional#
#.1.3. Elaborarea &i ipleentarea unui %i%te eficient &i tran%parent de proovare 'n carier a
cadrelor didactice bazat pe rezultate &i perforane profe%ionale#
#.1.#. Depolitizarea proce%ului de recrutare &i proovare 'n carier a cadrelor didactice#
#.1.$. Sporirea copetitivitii %alariului pedagogilor prin reforarea %i%teului de %alarizare a
cadrelor didactice#
#.1.&. Diinuarea perioadei nece%are pentru atingerea nivelului a!i al %alariului de funcie#
#.1.'. Diver%ificarea opiunilorL tra%eelor pentru proovare 'n cariera didactic &i pentru cre&terea
%alariului#
#.1.(. 4erfecionarea %i%teului de %alarizare a cadrelor adini%trative &i te)nice din 'nv'nt 'n
vederea con%iderrii noilor funcii in%tituionale( a otivrii pentru perforane &i a con%iderrii
capacitii in%tituiei#
#.1.). +cordarea unei copen%aii anuale cadrelor didactice pentru procurarea de %uporturi
didactice &i a altor ateriale nece%are 'n activitatea didactic#
#.1.1%. Elaborarea unui cadru norativ care % perit fle!ibilitate &i acce%ibilitate pentru intrarea &i
revenirea 'n cariera didactic#
#.1.11. Diver%ificarea facilitilor pentru cadrele didactice tinere care %e anga@eaz la in%tituiile de
'nv'nt din localitile rurale#
#.1.12. =evizuirea norrii activitii didactice pe niveluri ale %i%teului educaional 'n vederea
raionalizrii ace%teia pe an%ablul %i%teului educaional( a con%iderrii tipului de pregtire
pentru activitatea didactic &i a diinurii norei la 'nceput de carier#
#.1.13. Diver%ificarea prograelor de forare continu a cadrelor didactice &i de conducere din
'nv'nt &i 'ncura@area diver%itii pre%tatorilor prograelor de forare continu#
#.1.1#. 1n%tituirea unui %i%te de beneficii %ociale pentru cadrele didactice#
Obiectiv ,peci7ic 4020 (,igurarea unui ec6ilibru cantitativ 9i ,tructural al o7ertei 9i cererii de
cadre didactice pentru toate nivelurile ,i,te+ului educa3ional< a,t7el 5nc5t proce,ul de ,tudii 5n
toate in,titu3iile ,i,te+ului ,4 7ie a,igurat integral cu cadre didactice cali7icate pe di,cipline0
67
(c3iuni prioritare$
#.2.1. 1n%tituirea &i eninerea unui regi%tru naional al cadrelor didactice pe niveluri &i di%cipline#
#.2.2. +%igurarea acce%ului elevilor din in%tituiile de 'nv'nt general la %erviciile p%i)ologului
&colar#
#.2.3. *rearea condiiilor pentru forarea continu a ai&trilor din in%tituiile vocaional- te)nice
'n condiii reale de producere#
#.2.#. De%c)iderea acce%ului per%oanelor cu e!perien profe%ional din afara %i%teului
educaional pentru anga@are 'n 'nv'ntul vocaionalL te)nic &i %uperior#
#.2.$. 4roovarea obilitii acadeice &i profe%ionale a cadrelor didactice( ai&trilor( &i a
cercettorilor#
Obiectiv ,peci7ic 40D0 "econceptualizarea 7or+4rii ini3iale a cadrelor didactice prin dezvoltarea
co+peten3elor ace,tora< nece,are pentru realizarea noului parcur, educa3ional caracteri,tic
unui +ediu co+ple8< a unei ,ociet43i globale a cunoa9terii 9i 5n continu4 ,c6i+bare0
6+
(c3iuni prioritare$
#.3.1. *on%olidarea &i odernizarea capacitii in%tituiilor de 'nv'nt %uperior care ofer
prograe de forare a cadrelor didactice#
#.3.2. Dezvoltarea *adrului 3aional de *alificare &i a %tandardelor profe%ionale pentru cadrele
didactice( %pecifice etapelor carierei profe%ionale &i nivelurilor %i%teului educaional#
#.3.3. $odernizarea planului-cadru pentru forarea profe%ional iniial a cadrelor didactice din
per%pectiva forrii copetenelor generale &i %pecifice#
#.3.#. Elaborarea &i autorizarea unor prograe de cercetare( docuentare &i di%einare a bunelor
practici 'n educaie &i 'n forarea profe%ional#
#.3.$. 1n%tituirea unui ecani% de colectare a feedbacAului privind calitatea &i efectele politicilor
&i coninuturilor educaionale#
Obiectiv ,peci7ic 4040 E7icientizarea 9i 7le8ibilizarea ,i,te+ului de 7or+are continu4 a cadrelor
didactice 9i +anageriale0
6=
(c3iuni prioritare$
#.#.1. 4erfecionarea cadrului norativ privind forarea continu a cadrelor didactice &i
anageriale#
#.#.2. *rearea unei piee libere a %erviciilor de forare continu 'n conforitate cu %tandardele
profe%ionale#
#.#.3. 5ncura@area crerii a%ociaiilor profe%ionale ale pedagogilorL cadrelor didacticeD
#.#.#. 9rientarea %i%teului de perfecionare a cadrelor 'n conforitate cu cererea &i nece%arul de
noi copetene( prin proovarea eleentelor de noutate din doeniul pedagogiei( p%i)ologiei(
didacticii( pre%trii activitilor de con%iliere etodica#
#.#.$. 1n%tituirea %i%teului de entorat la trei niveluri, (i" entoratul pentru practic pedagogic(
(ii" entoratul pentru tinerii %peciali&ti (de in%erie"( &i (iii" entoratul de dezvoltare profe%ional la
locul de unc#
#.#.&. 4roovarea in%truirilor 'n anageent educaional 'n prograele de forare initiial &i
continu a cadrelor didactice##
#.#.'. Dezvoltarea odelelor de forare profe%ional continu a ai&trilorL in%tructorilor din
'nv'ntul vocaionalL te)nic din per%pectiva principiului 'nvare pe parcur%ul 'ntregii viei" &i a
%i%teului de credite profe%ionale cuulative#
#.#.(. *rearea %i%teului de forare profe%ional continu a cadrelor didactice din 'nv'ntul
%uperior( centrat pe acuularea de credite profe%ionale &i autoforare#
#.#.). 1pleentarea creditelor profe%ionale 'n raport cu gradul didactic#
D%"EC-%E S"(EG%C! ?$ *"O%EC("E( #% %)S%&-%O)('%.("E( &)&%
S%SE1 E=%C%E) DE E/('&("E< 1O)%O"%.("E #% DE (S%G&"("E ( C('%!-%%
F) ED&C(-%E
5n %ocietatea odern( politicile educaionale au drept %cop % a%igure e!celena( %ub toate a%pectele
ei( la toate treptele &i nivelurile %i%teului de educaie( prin proovarea ecani%elor de a%igurare a
calitii prograelor de %tudii &i a in%tituiilor 'n care ace%tea %'nt oferite# $ecani%ele de a%igurare
a calitii au enirea de a oferi beneficiarilor &i publicului larg 'ncrederea 'n faptul c %ocietatea
beneficiaz de %ervicii educaionale de calitate( care aduc progre% econoic &i %ocial pentru toi
cetenii pltitori de ta!e# Diagnoza %i%teului de educaie din =epublica $oldova a identificat o
%erie de problee de %i%te# 6ip%e%c ecani%ele interne &i e!terne de a%igurare a calitii(
7A
convergente cu %tandardele europene( ceea ce deterin o %lab credibilitate a %tudiilor( bloca@e 'n
cadrul obilitii acadeice &i profe%ionale &i dezvoltarea inert a %i%teului de 'nv'nt# De
a%eenea( dezintere%ul pentru profe%ia de pedagog a diinuat calitatea candidailor la %pecialitile
pedagogice# 5n 'nv'ntul profe%ional( cadrele la di%ciplinele de %pecialitate ade%ea nu di%pun de
calificarea nece%ar# 6ip%e&te ecani%ul de recrutare &i otivare a cadrelor didactice( precu &i o
evaluare continu &i con%i%tent a perforanei profe%ionale a pedagogilor( iar practica de ate%tare(
dezvoltare &i %urare a perforanelor cadrelor didactice &i &tiinifice e%te ineficient# 5n ace%te
condiii( %urile avute 'n vedere %'nt %ubordonate urtoarelor obiective %pecifice#
Obiectiv ,peci7ic ?010 Dezvoltarea ,i,te+ului na3ional de ,tandarde 5n educa3ie0
(c3iuni prioritare$
$.1.1. +%igurarea ipleentrii %tandardelor de 'nvare &i dezvoltare pentru copiii de la na&tere
p'n la K ani#
$.1.2. Elaborarea &i ipleentarea %tandardelor &i indicatorilor de perforan pentru evaluarea &i
a%igurarea calitii 'n 'nv'ntul %ecundar#
$.1.3. Elaborarea %tandardelor &i indicatorilor de perforan pentru evaluarea &i a%igurarea
calitii 'n 'nv'ntul %uperior &i vocaionalL te)nic#
$.1.#. Elaborarea cadrului naional al calificrilor pentru 'nvare pe tot parcur%ul vieii( inclu%iv
pentru 'nv'ntul vocaionalL te)nic &i %uperior#
$.1.$. Elaborarea unui %i%te de evaluare a cadrelor didactice (inclu%iv a ai&trilor din in%tituiile
vocaional-te)nice" 'n conforitate cu %tandardele profe%ionale#
Obiectiv ,peci7ic ?020 Crearea cadrului in,titu3ional pentru a,igurarea calit43ii 5n educa3ie0
(c3iuni prioritare$
$.2.1. +%igurarea cadrului norativ de regleentare nece%ar pentru funcionarea %tructurilor
independente de audit educaional( onitorizare &i evaluare e!tern a calitii 'n 'nv'ntul
general &i liceal#
$.2.2. *rearea 1n%pectoratului 8colar de Stat pentru 'nv'ntul priar &i general (inclu%iv
evaluarea cadrelor"#
$.2.3. *rearea +geniei de Evaluare &i E!ainare#
$.2.#. 4erfecionarea cadrului in%tituional pentru proiectarea( dezvoltarea( ipleentarea(
onitorizarea &i evaluarea *urriculuului 3aional din 'nv'ntul general
$.2.$. *rearea +geniei de +%igurare a *alitii 'n 'nv'ntul 4rofe%ional#
D%"EC-%( S"(EG%C! A$ F12&)!!-%"E( 1()(GE1E)&'&% "ES&"SE'O"
F) ED&C(-%E
=epublica $oldova are una dintre cele ai ridicate cote procentuale din 412 alocate %i%teului de
educaie din Europa( totu&i perforanele ace%tuia( %urate prin etode %tandardizate (te%tele
41S+( de e!eplu"( arat rezultate ode%te( %uger'nd o eficien redu% a utilizrii alocrilor
bugetare inve%tite 'n 'nv'nt# +naliza %i%teului de educaie arat c utilizarea ineficient a
capacitii reelei &colare nu perite inve%tiii 'n odernizarea in%tituiilor &i dotarea lor cu
ec)ipaent adecvat# 'n conte!tul 'n care( 'n anul 201C( toate in%tituiile &colare au trecut la finanarea
per elev( %e a&teapt o alocare eficient a re%ur%elor financiare# 3oul ecani% de finanare 'n
educaie ofer &colilor o autonoie &i o fle!ibilitate ai are 'n utilizarea re%ur%elor# 7otodat(
concoitent cu ipleentarea reforei %tructurale 'n educaie( %-a %c)ibat &i profilului
anagerului in%tituiei de 'nv'nt# $%urile avute 'n vedere pentru cre&terea eficienei
anageentului 'n %i%teul educaional vizeaz urtoarele obiective %pecifice#
71
Obiectiv ,peci7ic A010 F+bun4t43irea plani7ic4rii 9i a +anage+entului re3elei in,titu3iilor de
5nv434+5nt0
(c3iuni prioritare$
&.1.1. *artografierea reelei de in%tituii de 'nv'nt pe niveluri#
&.1.2. $odernizarea reelei de in%tituii de 'nv'nt pe niveluri 'n concordan cu per%pectivele
de dezvoltare regional &i a localitilor &i cu %ituaia deografic#
&.1.3. Diver%ificarea %tructurilor %i%teului de educaie copleentar#
&.1.#. Dezvoltarea cadrului norativ pentru facilitarea %erviciilor private 'n educaie &i a
parteneriatelor %ectoriale( inter%ectoriale( naionale &i internaionale#
Obiectiv ,peci7ic A020 E7icientizarea 7inan34rii educa3iei0
(c3iuni prioritare$
&.2.1. Dezvoltarea &i ipleentarea ecani%elor de finanare a 'nv'ntului pre&colar( priar
&i general (i" 'n conforitate cu prioritile educaionale( rezultatele obinute( nurul de elevi &i
cerinele %peciale ale ace%tora( (ii" bazate pe analizele de tip co%t-perforanD (iii" bazate pe
prograeD (iv" bazate pe unitate de copilL elev#
&.2.2. 4roovarea autonoiei financiare a in%tituiilor educaionale concoitent cu %porirea
re%pon%abilitii ace%tora 'n conte!tul de%centralizrii#
&.2.3. 1pleentarea politicilor de diver%ificare a %ur%elor de finanare &i %tiularea generrii
fondurilor e!trabugetare 'n %pri@inul 'nv'ntului#
&.2.#. ;undaentarea &i elaborarea ecani%elor &i norativelor privind finanarea
copleentar a %i%teului de 'nv'nt pe baza perforanei in%tituionale#
Obiectiv ,peci7ic A0D0 1odernizarea in7ra,tructurii 9i a bazei te6nico-+ateriale a in,titu3iilor
de 5nv434+5nt0
(c3iuni prioritare$
&.3.1. Definirea %tandardelor de calitate ale infra%tructurii 'n educaie pe niveluri &i actualizarea
norativelor funcionale( %anitaro-igienice &i de %ecuritate#
&.3.2. 1nventarierea tuturor %paiilor#
&.3.3. Elaborarea &i ipleentarea prograelor &i proiectelor de recon%trucie &i odernizare a
edificiilor in%tituiilor de 'nv'nt( inclu%iv av'nd 'n vedere nece%itile per%oanelor cu dizabiliti#
&.3.#. +%igurarea cu tran%port &colar a elevilor care erg la &colile de circu%cripie din alte
localiti &i 'buntirea infra%tructurii de acce%( inclu%iv pentru per%oanele cu dizabiliti#
Obiectiv ,peci7ic A040 (,igurarea cu +anuale 9i +ateriale didactice0
(c3iuni prioritare$
&.#.1. +%igurarea gratuit cu anuale de calitate a elevilor cla%elor <-B11 din failiile %ocial-
vulnerabile (p'n la 20?"#
&.#.2. Editarea aterialelor didactice pentru educatori &i prini confor %ituaiei etnolingvi%tice
din =epublica $oldova#
&.#.3. Dotarea in%tituiilor educaionale cu ec)ipaente &colare la di%ciplinele e!acte, biologie(
c)iie &i fizic#
&.#.#. +%igurarea etodico-didactic &i te)nico-aterial a in%tituiilor de educaie &i dezvoltare
tipurie a copilului( confor %tandardelor 'n vigoare( F0?( ctre 201>( &i 100?( ctre anul 2020#
7(
&.#.$. +%igurarea cu anuale( ateriale didactice &i ec)ipaente &colare adaptate la nece%itile
per%oanelor cu dizabiliti nece%are pentru proce%ul de educaie a per%oanelor cu dizabiliti 'n toate
intituiile de 'nv'nt#
&.#.&. 1ncluderea 'n planurile de dezvoltare ale in%tituiilor de 'nv'nt a prograelor privind
ac)iziia de publicaii &tiinifice &i beletri%tic( abonarea la publicaii periodice &i a%igurarea
acce%ului la baze de date pentru biblioteci#
D%"EC-%E S"(EG%C! I$ (S%G&"("E( COE.%&)%% SOC%('E *E)"& O=E"%"E(
&)E% ED&C(-%% DE C('%(E
*re&terea gradului de %ati%facie fa de proce%ul educaional( anga@aentul %porit pentru proce%ul de
'nvare( a%uarea con&tient a deciziilor &i e!er%area abilitilor civice %'nt beneficiile per%onale ale
participrii copiilor &i tinerilor 'n elaborarea( ipleentarea &i evaluarea politicilor educaionale#
$ai ult ca at't( iplicarea copiilor( tinerilor( prinilor( organizaiilor %ocietii civile &i a altor
parteneri %ociali 'n proce%ele de luare a deciziilor contribuie la dezvoltarea unor politici educaionale
ai calitative( tran%parente( bazate pe nece%itile reale ale diferitor grupuri de copii#
5n toate rile 'n care %-au de%f&urat refore de %ucce% ale %i%teului de 'nv'nt( 'naintea
declan&rii proce%elor de tran%forare %-au realizat largi con%en%uri naionale privitoare la viziunea
%i%teului de educaie &i la principalele opiuni cu privire la %tructur &i prioriti# *on&tieni de
iportana con%en%ului naional cu privire la tran%forarea benefic a %i%teului educaional din
=epublica $oldova( pentru a%igurarea coeziunii %ociale &i a con%en%ului politic cu privire la viitorul
%i%teului de educaie( ne propune urtoarele obiective %trategice#
Obiectiv ,peci7ic I010 "e,pon,abilizarea ,ociet43ii pentru a,igurarea unei educa3ii de calitate0
(c3iuni prioritare$
'.1.1. Diver%ificarea forelor de iplicare a counitii &i a failiei 'n proce%ul decizional#
'.1.2. *rearea ecani%elor de otivare a counitii &i a failiei pentru a participa la proce%ul
decizional &i la rezolvarea probleelor &colii#
'.1.3. Dezvoltarea prograelor de %pri@inire a iniiativelor counitare de iplicare 'n rezolvarea
probleelor educaionale#
Obiectiv ,peci7ic I020 Sporirea particip4rii elevilor la proce,ele de luare a deciziilor< inclu,iv la
elaborarea< i+ple+entarea 9i evaluarea politicilor educa3ionale
(c3iuni prioritare$
'.2.1. Dezvoltarea &i in%tituionalizarea ecani%elor de con%ultare a opiniei tuturor copiilor( fr
di%criinare( la toate nivelele de 'nv'nt( 'n conforitate cu %tandardele internaionale de
participare a copiilor#
'.2.2. =evizuirea curriculei de forare iniial &i continu a cadrelor anageriale &i didactice
pentru integrarea conceptelor, drepturile copilului( opinia copilului( capaciti 'n evoluie#
'.2.3. 1n%truirea cadrelor anageriale &i didactice pentru 'nelegerea conceptului de opinie a
copilului &i integrarea ace%tuia 'n deer%ul educaional#
'.2.#. Su%inerea con%tituirii &i activitii con%iliilor elevilor la nivel local( raional &i naional(
S S 5 Q 5 S Q
'n calitate de platfore de counicare pentru evaluarea politicilor educaionale#
Obiectiv ,peci7ic I0D0 (,igurarea educa3iei parentale e7iciente 5n vederea 5+bun4t43irii
practicilor de 5ngriEire 9i educa3ie a copiilor0
(c3iuni prioritare$
'.3.1. Elaborarea &i proovarea la nivel naional( local &i in%tituional a unor politici viabile
privind educaia parental#
73
'.3.2. *onceptualizarea &i proovarea educaiei parentale la nivel de forare iniial &i continu#
'.3.3. Elaborarea concepiei &i %trategiei privind educaia parental pentru a%igurarea 'buntirii
practicilor de 'ngri@ire &i educaie a copiilor#
'.3.#. 9rganizarea capaniilor de ediatizare &i re%pon%abilizare %ocial pentru educaia
parental#
'.3.$. Elaborarea &i ipleentarea prograelor de educaie parental#
'.3.&. +%igurarea acce%ului la prograele de educaie parental a failiilor &i a altor per%oane care
'ngri@e%c de copii( inclu%iv a failiilor defavorizate#
'.3.'. 1n%tituirea %erviciilor de a%i%ten %ocio-p%i)o-pedagogic a failiei#
'.3.(. Eficientizarea pregtirii cadrelor didactice pentru oferirea %erviciilor de educaie parental 'n
cadrul prograelor de forare iniial &i continu#
'.3.). ;orarea educatorilor parentali( dup odelul practicilor internaionale#
Obiectiv ,peci7ic I040 *ro+ovarea parteneriatelor pentru educa3ie0
(c3iuni prioritare$
'.#.1. +%igurarea iplicrii partenerilor %ociali 'n proce%ul de elaborare a politicilor educaionale#
'.#.2. 4roovarea %c)iburilor de e!perien 'ntre in%tituii de 'nv'nt &i cadre didactice &i
anageriale#
'.#.3. Dezvoltarea ecani%elor de creare a parteneriatelor pentru educaie de calitate#
'.#.#. 4roovarea dialogului cu %ocietatea civil &i cu ediul de afaceri pentru %tabilirea
doeniilor de intere% coun &i pentru rezolvarea probleelor educaionale &i counitare#
'.#.$. Elaborarea ecani%elor eficiente de %tiulare a agenilor econoici % acorde a%i%ten
te)nic pentru dezvoltarea bazei te)nice &i didactice a in%tituiilor vocaional-te)nice( % %u%in
organizarea %tagiilor practice de lung durat pentru %tudeni &i % participe 'n proiecte de organizare
a odelului dual 'n 'nv'ntul vocaional-te)nic#
'.#.&. 4articiparea la prograele &i proiectele de cooperare la nivel regional &i internaional
proovate de organizaiile internaionale#
/%0 %1*'E1E)("E(< 1O)%O"%.("E( #% E/('&("E(
S"(EG%E%
1pleentarea cu %ucce%% a ace%tei Strategii( care conine politici publice de un grad %porit
de cople!itate( nece%it detalierea obiectivelor &i planificarea aciunilor prevzute de Strategie(
coordonarea aciunilor de ipleentare( &i onitorizarea activitilor derulate# 4entru a deterina
dac aciunile planificate duc la rezultatele %contate( e%te nevoie &i de o evaluare periodic a
Strategiei#
74
*'()%=%C("E( %1*'E1E)!"%% S"(EG%E%
Strategia va fi adoptat &i( a%tfel( a%uat la nivel de .uvern# =e%pon%abilitatea priar
pentru ipleentarea obiectivelor &i aciunilor %pecificate 'n Strategie va aparine $ini%terului
Educaiei# Strategia identific obiective &i aciuni care in &i de copetenele funcionale ale altor
autoriti publice centrale &i ( 'n %pecial $ini%terul $uncii &i 4roteciei Sociale( $ini%terul
Econoiei( $ini%terul Sntii &i $ini%terul ;inanelor( care vor contribui &i ele la ipleentarea
Strategiei# 4entru anuite aciuni a@ore vor fi create grupuri de lucru( re%pon%abile pentru
elaborarea unor docuente de politici teatice &i pentru avan%area activitilor enionate 'n
%trategie#
4roce%ele de ipleentare a Strategiei vor fi organizate at't pe baza docuentelor de
politici( c't &i prin %c)ibri de ordin legi%lativ# Direciile %trategice &i obiectivele %pecifice %tabilite
'n Strategie vor fi inclu%e 'n 4rograele de Dezvoltare Strategic ale autoritilor publice centrale(
iar ipleentarea ace%tora va fi planificat &i realizat prin docuentele de planificare %trategic la
nivel de ini%tere( 'n %pecial *adrul bugetar pe teren ediu (*27$"( bugetul &i planul anual de
aciuni# +cea%t abordare va perite integrarea obiectivelor Strategiei 'n proce%ele adini%trative
obi&nuite &i va evita povara birocratic &i crearea percepiei c aciunile 'ntreprin%e reprezint un
efort adiional 'n 'ndeplinirea andatului funcional# Docuentele de planificare %trategic vor
detalia aciunile prioritare( vor %tipula terenii de ipleentare( in%tituiile re%pon%abile( %ur%ele de
finanare &i indicatorii de onitorizare#
*adrul legi%lativ pentru direciile %trategice &i obiectivele %pecifice %tabilite 'n Strategie e%te
a%igurat 'n priul r'nd prin noul proiect al *odului Educaiei( regleentrile cruia %'nt 'n
concordan cu prevederile Strategiei# +doptarea *odului Educaiei &i a altor aciuni legi%lative care
ar putea deveni nece%are 'n tip va a%igura ipleentarea reforelor la nivel naional( local &i
in%tituional# +ciunile legi%lative( adini%trative &i de politici publice( inclu%iv forarea &i %porirea
capacitilor re%ur%elor uane( vor perite( prin efectul lor cuulativ( a%igurarea re%tructurrii
'ntregului %i%te de 'nv'nt#
=%)()-("E( S"(EG%E%
*o%turile ipleentrii ace%tei Strategii pot fi de%tul de ari &i %'nt dificil de e%tiat 'n
ab%ena unor detalii adiionale cu privire la odul %pecific de ipleentare a unor aciuni prioritare#
5n con%ecin( co%turile e!acte pentru ipleentarea Strategiei vor fi e%tiate de ctre $ini%terul
Educaiei &i alte autoriti publice centrale 'n proce%ul de planificare %trategic( 'n %pecial 'n cadrul
elaborrii *27$ &i a prograelor bugetare( precu &i 'n proce%ul de prioritizare a %olicitrilor de
finanare din partea partenerilor de dezvoltare# ;inanarea proce%elor de ipleentare a Strategiei va
fi efectuat de la bugetul de %tat( bugetele locale( prin atragerea de granturi( fonduri( %pon%orizri &i
alte %ur%e legale( accentul pun'ndu-%e pe etodele de bugetare bazate pe proiecte( prograe &i
perforan#
*)iar dac co%turile e!acte pentru ipleentarea Strategiei nu pot fi prezentate dec't 'n
proce%ul de planificare operaional( cadrul general de c)eltuieli poate fi apreciat( reie&ind din
co%turile e%tiate 'n proce%ul planificrii bugetare 'n Strategia Sectorial de *)eltuieli din *27$
2014-201E &i proiectele de a%i%ten e!tern prograate pentru urtorii c'iva ani#
7abelul K prezint bugetul e%tiat 'n 'nv'nt confor *27$ 2014-201># +ce%te re%ur%e
financiare includ (i" c)eltuielile curente de 'ntreinere a in%tituiilor din %i%teul educaiei(
c)eltuielile de anageent al %i%teului la nivel central &i local &i %urile curente finanate din
bugetul educaiei precu acordarea bur%elor( organizarea evalurilor naionale &i internaionale( a
olipiadelor( activitile e!tra&colare( etc#D (ii" co%turi e%tiative pentru %uri noi( a cror baz
legal e%te deterinat# 2ugetul e%tiat include toate c)eltuielile pentru 'ntreinerea %i%teului de
'nv'nt( inclu%iv bugetele adini%trate de adini%traia public local#
75
7abelul F( ai @o%( prezint c)eltuielile din bugetul e%tiat repartizat pe obiectivele %pecifice
din Strategie( care include at't c)eltuielile e%tiate 'n *27$ 2014-201E( c't &i proiectele de
a%i%ten e!tern prograate pentru urtorii c'iva ani( care vin % %u%in
24
obiectivele Strategiei
1F
#
+naliza c)eltuielilor denot c nu toate obiectivele %pecifice pot fi finanate din %ur%ele
e!i%tente# +cea%t %ituaie %e datoreaz 'n parte faptului c a@oritatea c)eltuielilor din bugetul
e%tiat 'n 'nv'nt e%te orientat %pre organizarea proce%ului de in%truire la toate treptele de
'nv'nt &i nu poate fi( la acea%t etap( divizat &i repartizat pe obiective# 7otu&i( &i ace%te
re%ur%e vor contribui la ipleentarea Strategiei( prin eficientizarea utilizrii re%ur%elor &i
reorientarea lor %pre prioriti &i prin direcionarea produ%ului analitic al re%ur%elor uane %alarizate
din bugetul de %tat %pre politicile prevzute de Strategie# *u alte cuvinte( realizarea unor aciuni
prioritare din Strategie( cu ar fi %pre e!eplu( ipleentarea %urilor de prevenire &i diinuare
a abandonului &colar( va fi atin% preponderent prin obilizarea funcionarilor publici &i altor
anga@ai bugetari#
+ce%tea fiind %pu%e( Strategia prevede &i obiective care nu vor putea fi realizate fr
identificarea %urilor adiionale de finanare# 9 parte din co%turile neacoperite au fo%t identificate
de@a 'n proce%ul de elaborare a proiectului *odului Educaiei# +plicarea prevederilor *odului va
nece%ita i@loace adiionale din banii publici,
*) circa 1E ilioane lei vor fi nece%ari anual pentru %tructurile in%tituionale nou- createD
:) pentru perioada de innoire" a corpului didactic din in%tituiile de 'nv'nt general(
%urile de %u%inere a tinerilor %peciali&ti vor nece%ita circa E1 ilioane lei anualD
a,i,ten3a ,ocial4 pentru cadrele
didactice< dup4 pen,ionare< va
con,titui circa AI?0 lei pentru
per,oana ,au circa 210C
+ilioane lei< 5n total< dac4 5n
7iecare an ,e vor pen,iona 10@
din cadrele didactice014,urile
co,ti7icate
C21 *rogra+ bugetar
2014 201? 201A
Elaborarea politicilor
educaionale, c)eltuieli de
anageent
4G E00(C >1 2C4(E >1 >>F(> 4olitici %i anageent in doeniul
invataantului
Educaia copiilor 'n in%tituiile
pre&colare
1 E0E CC0(G 1 EG1 4FG(1 1 FE1 CFC(E Educaie tipurie %i invataant
pre&colar
Educaia copiilor 'n in%tituiile
priare &i %ecundar generale
C 0C> >K4(4 C 1FF >CC(1 C C2E FG2(> 'nv'nt priar( ginazial( liceal
Educaia copiilor 'n in%tituiile
%peciale
22G 002(> 241 CE1(F 24F 441(2 'nv'nt %pecial
1( E5*i#3$i&e De&*0ie&i&!$ din "$!ie*e&e de '5i5*en73 e9*e$n3 5Fn* eTe*0'*e Fn 6'/' in4!$#'7iei
"$e/en*'*e de "'$*ene$ii de de/-!&*'$e 'i Mini5*e$0&0i Ed0'7iei 0 "$i-i$e &' !6ie*i-e&e)
60%e*0& 5i d0$'*' "$!ie*0&0i, CDe&*0ie&i&e 'n0'&e $e"$e/in*3 ! e5*i#'$e 'n0'&i/'*3 Fn 6'/'
60%e*0&0i 5i d0$'*ei "$!ie*0&0i, C!n-e$5i' Fn &ei ' 4!5* e4e*0'*3 Fn 6'/' $'*e&!$ de 5Di#6
0*i&i/'*e de 3*$e Mini5*e$0& :in'n7e&!$ Fn "$!e50& de "&'niK'$e 60%e*'$3 "en*$0 'n0& (A14,
76
9rganizarea proce%ului de
in%truire 'n &colile profe%ionale &i
de e%erii
CGF 14E(4 42E FKC(G 4GE CEG(2 'nv'nt vocaional-te)nic
%ecundar
9rganizarea proce%ului de
in%truire 'n colegii
40F CK0(G 42G 41C(4 4EC 2K0(C 'nv'nt vocaional-te)nic
po%t%ecundar
9rganizarea proce%ului de
in%truire 'n in%tituiile
'nv'ntului %uperior
E1E >F>(1 E>G 04F(> K12 KFG(2 'nv'nt %uperior
9rganizarea 'nv'ntului
po%tuniver%itar (edicin &i
adini%trare publica"
E> 2K>(2 EK FEK(G K2 1K>(E 'nv'nt po%tuniver%itar
4erfecionarea contunuu a
cadrelor din 'nv'nt
1E G2G(F 1E GCK(> 1E G4E(K 4erfecionarea cadrelor
Evaluari naionale &i
internaionale
21 2F4(4 21 G22(F 24 4EK(K Servicii generale 'n educaie &i
*urriculu
Educaie e!tra&colar C>> 0EG(E CF> G>F(2 41G GFE(E Educaie e!tra&colar
Servicii generale 'n educaie (17(
contabil#centralizare r-ne"
1F2 FCC(1 2F4 G>>(> C10 E02(K Servicii generale 'n educaie
otal$ A CH? 002<A I 4A? ?CA<D H 004 HHD<H
=inan
3area
c6elt
uielil
or
neaco
perite
va 7i
a,u+
at4 la
7iecar
e
etap4
de
plani7
icare
buget
ar4<
5n
depe
nden3
4 de
cadru
l de
re,ur
,e
di,po
nibile
0 O
parte
din
c6elt
Obiectivul ,peci7ic C21J(,i,tent4 e8tern4
2014
77
uielil
e
neaco
perite
pot 7i
7inan
3ate
prin
+obil
izare
a
a,i,te
n3ei
e8ter
ne
adi3io
nale0
1ini,
terul
Educ
a3iei
va
a,igu
ra
orien
tarea
a,i,te
n3ei
e8ter
ne
,pre
ac3iu
nile
priori
tare
prev4
zute
de
Strat
egie<
9i
evitar
ea
dubl4
rii
e7ort
urilor
0 Fn
ace,t
,cop<
5n
,epte
+bri
e
201D<
1ini,
terul
Educ
a3iei
a
in,tit
u3ion
alizat
Con,i
liul
,ecto
7+
rial
5n
do+e
niul
a,i,te
n3ei
e8ter
ne 9i
a
e7ect
uat
carto
gra7ie
rea
a,i,te
n3ei
e8ter
ne<
cre5n
d o
baz4
de
date
a
proie
ctelor
plani7
icate
,au
i+ple
+ent
ate cu
a,i,te
n34
e8ter
n40)r
0
1#1# E!tinderea acce%ului la educaia tipurie de calitate( a%tfel 'nc't % fie a%igurat %porirea ratei de includere 'n educaia
pre&colar a copiilor de C-E ani de la F2?( 'n 2012( p'n la G>?( 'n 2020( &i a copiilor de E-K ani - de la G2?( 'n 2012(
p'n la GF?( 'n 2020
!roiectul F!arteneriatul Global pentru Educa&ieF, finan&at de @2ICE4 si $anca Mondial%
22GF>(E
!roiectul pentru reabilitarea infrastructurii pre'colare, finan&at de Guvernului )omGniei
C>2E20(0
!roiectul F E7tinderea modelului de succes a educa&iei inclu,ive pre'colare (n )epublica MoldovaF,
finan&at de "gen&ia Ceh% pentru e,voltare
>FEE(F
1#2# +%igurarea acce%ului la 'nv'ntul general obligatoriu de 12 ani (liceu %au %tudii %ecundar profe%ionale"( a%tfel 'nc't( p'n
'n anul 2020( rata de includere a per%oanelor de p'n la 1G ani % fie de G0?#
1#C# Sporirea atractivitii &i facilitarea acce%ului la 'nv'ntul vocaionalL te)nic( a%tfel 'nc't ponderea elevilor care %e
orienteaz ctre ace%te fore de 'nv'nt % crea%c cu 10? p'n 'n 2020#
1#4# *re&terea participrii la %tudii %uperioare 'n doeniile iportante pentru dezvoltarea %ocial-econoic a rii( a%tfel 'nc't
ponderea ab%olvenilor de %tudii %uperioare 'n r'ndul populaiei cu v'r%te cuprin%e 'ntre C0 &i C4 de ani % a@ung la
20? p'n 'n 2020#
1#># E!tinderea &i diver%ificarea %i%teului de 'nvare pe tot parcur%ul vieii( a%tfel 'nc't( p'n 'n 2020( 10? din populaia
adult (2>-E4 ani" % fi participat la prograe de in%truire#
7=
1#E# 4roovarea &i a%igurarea educaiei incluzive la nivel de %i%te educaional( a%tfel 'nc't % %e realizeze o cre&tere anual cu
cel puin 10? a acce%ului copiilor cu cerine educaionale %peciale (*ES" la educaiea
includerea in state a cadrului de spri9in
2GFE4(>
crearea si dotarea centrelor de resurse de educatie inclu,iva
CK224(0
crearea serviciilor raionale;municipale de asistenta psihopedagog
221FE(>
centrul republican de asistenta psihopedagigica
E>G(2
formarea cadrelor in educatie inclu,iva
FK2G(0
formarea cadrelor in educatie inclu,iva 3prescolari?
1CFF(>
1#K# =eintegrarea %ocioeducaional a copiilor aflai 'n in%tituiile de tip rezidenial( care % duc la reducerea nurului de
copii aflai 'n ace%te in%tituii cu 2>?( ctre anul 201>( &i cu >0?( p'n 'n anul 2020( &i la tran%forarea( ctre anul
201>( a cel puin 20?( iar ctre anul 2020 - a cel puin 2>? din in%tituiile de 'nv'nt de tip rezidenial 'n in%tituii
de 'nv'nt general#
programe de invatamant general general si vocational pt copii aflati in detentie
>00(0
1#F# +%igurarea condiiilor &i ipleentarea aciunilor 'n vederea reducerii abandonului &colar 'n 'nv'ntul
)r0 Obiectivul ,peci7ic C21J(,i,tent4 e8tern4
2014
priar &i %ecundar general cu cel puin 10? anual#
1#G# +%igurarea condiiilor favorabile integrrii %ociolingvi%tice a reprezentanilor inoritilor etnice &i a per%oanelor
igrante#
imbunatatirea calitatii invatarii limbii romane
4FFK(>
cursuri de limba romana pentru straini
1FG(0
1#10# Dezvoltarea %i%teului de con%iliere &i proiectare a carierei pe parcur%ul 'ntregii viei#
1#11# +%igurarea unui ediu &colar protectiv( capabil % previn violena fa de copii &i % intervin propt pentru identificarea(
referirea &i a%i%tena copiilor victie ale violenei#
2#1# +%igurarea unei educaii tipurii centrate pe copil &i a tranziiei de %ucce% ctre &coal#
!roiectul F@n start bun (n via&% pentru copiii din mediul rural din Moldova F, finan&at de Serviciul de
e,voltare al >iechtenstein
1FE2(0
2#2# +%igurarea relevanei %tudiilor 'n 'nv'ntul priar &i %ecundar general# (curricula"
!roiectul pentru sus&inerea reformei (n (nv%&%m(nt (n )epublica Moldova, finan&at de Open SocietH
4oundation
12KCC(>
+A
2#C# +%igurarea curricular &i etodologic a 'nv'ntului vocaionalL te)nic( 'n conforitate cu *adrul 3aional al
*alificrilor( p'n 'n 2020#
pilotarea si implementarea curriculumului la ed. antreprenoriala
2#4# $odernizarea curriculuului univer%itar din per%pectiva centrrii pe copetene( pe cel ce 'nva &i pe nece%itile
ediului econoic#
2#> 4roovarea cercetrii ca in%truent de forare profe%ional avan%at &i vector de %u%inere a perforanei &i calitii 'n
'nv'ntul %uperior#
C#1# Sporirea atractivitii profe%iei de pedagog &i atragerea &i eninerea cadrelor perforante 'n %i%te( a%tfel 'nc't v'r%ta
edie a cadrelor didactice 'n %i%teul de 'nv'nt % %cad cu C ani p'n 'n 2020( %alariul de debut 'n activitatea
didactic % fie la nivelul %alariului ediu pe econoie &i rata abandonului tipuriu al activitii didactice % %e
diinueze cu 10?# (%alarii %i beneficii %ociale"
elaborarea sistemului nou de remunerare a cadrelor didactice
10GK(4
ma9orarea salariilor
beneficiile sociale
C#2# +%igurarea unui ec)ilibru cantitativ &i %tructural al ofertei &i cererii de cadre didactice pentru toate nivelurile %i%teului
educaional( a%tfel 'nc't proce%ul de %tudii 'n toate in%tituiile %i%teului % fie a%igurat integral cu cadre didactice
calificate pe di%cipline#
!roectul F1coala viitorilor profesori de limba engle,% 34E>T School? F, finan&at de Serviciul de e,voltare
al >iechtenstein
K0G(G
C#C# =econceptualizarea forrii iniiale a cadrelor didactice prin dezvoltarea copetenelor ace%tora( nece%are
)r0 Obiectivul ,peci7ic C21J(,i,tent4 e8tern4
2014
pentru realizarea noului parcur% educaional caracteri%tic unui ediu cople!( a unei %ocieti globale a cunoa&terii
&i 'n continu %c)ibare#
e,voltarea profesionala la locul de munca + serviciu mentorat
4>>1(E
Implementarea in #ETcursuri de antreprenoriat, limbi straine, etc
4#1 Dezvoltarea %i%teului naional de %tandarde 'n educaie
elaborarea Standardelor Ocupationale si a cadrului national al calificarilor
1E00(0
4#2# *rearea cadrului in%tituional pentru a%igurarea calitii 'n educaie
Crearea Inspectoratului 1colar de Stat pentru (nv%&%m(ntul primar 'i general 3inclusiv evaluarea
cadrelor?.
14GG4(E
Crearea "gen&iei de e,voltare Curricular% 'i Evaluare
12K1(F
+1
Crearea "gen&iei de "sigurare a Calit%&ii (n (nv%&%m(ntul !rofesional
C000(0
>#1 'buntirea planificrii &i a anageentului reelei in%tituiilor de 'nv'nt#
>#2# Eficientizarea finanrii educaiei#
e7pertii pe 44 din I$ !)IM
10E0(0
elaborarea mecanisme noi de finantare institutii prescolare
>#C# $odernizarea infra%tructurii &i a bazei te)nico-ateriale a in%tituiilor de 'nv'nt#
managementul lucrarilor
>E1(2
lucrari de moderni,are a institutiilor inv.primar si general
G02CK(C
moderni,area invatam prescolar
CE0>(C
moderni,area caminelor inv.profesional si salilor de studii
G2GE(0
centrele de e7celenta institutii vocationale
4000(0
moderni,area caminelor inv. superior
>#4# +%igurarea cu anuale &i ateriale didactice#
institutiile prescolare
1>KK4(E
)r0 Obiectivul ,peci7ic C21J(,i,tent4 e8tern4
2014
#ET 3sau la 6./?
institutiile primare si secundar generale
2E>20(C
E#1# Sporirea acce%ului la educaie de calitate prin dotarea in%tituiilor de 'nv'nt cu ec)ipaente oderne( utile
proce%ului de %tudii#
implementarea soft educationale in #ET
E#2# Dezvoltarea copetenelor digitale prin elaborarea &i aplicarea coninuturilor educaionale digitale 'n proce%ul
+(
educaional#
606 e+learning in 6/ 36.? institutii
E000(0
E#C# *re&terea eficacitii &i eficientizarea anageentului &colar la nivel de %i%te( &coal &i cla% prin interediul
te)nologiilor inforaionale (E$1S"
222K(F
K#1# =e%pon%abilizarea %ocietii pentru a%igurarea unei educaii de calitate# EEF(4
K#2# Sporirea participrii elevilor la proce%ele de luare a deciziilor( inclu%iv la elaborarea( ipleentarea &i evaluarea
politicilor educaionale
K#C# +%igurarea educaiei parentale eficiente 'n vederea 'buntirii practicilor de 'ngri@ire &i educaie a copiilor
K#4# 4roovarea parteneriatelor pentru educaie
otal$ 2C20C4<?
+3
1O)%O"%.("E( #% E/('&("E( S"(EG%E%
5n conte!tul ipleentrii Strategiei( va fi de%f&urat proce%ul de onitorizare a realizrii aciunilor &i evaluare a rezultatelor obinute# 4roce%ul de
onitorizare &i evaluare vine % a%igure c aciunile prioritare ale Strategiei %'nt 'ntreprin%e &i c ele duc la atingerea obiectivelor &i viziunii forulate 'n
Strategie#
$ini%terul Educaiei va coordona toate aciunile prevzute 'n %trategia pe teren lung &i proce%ele de planificare pe teren %curt-ediu# $onitorizarea
ipleentrii %e va face peranent cu elaborarea rapoartelor anuale# +ce%te rapoarte vor analiza 'n ce %ur %'nt detalizate( planificate &i 'ndeplinite aciunile
prioritare prevzute 'n Strategie#
De dou4 ori pe durata i+ple+ent4rii ,trategiei< 1ini,terul Educa3iei va elabora rapoarte a+ple de evaluare a atingerii
obiectivelor prev4zute de ,trategie 9i a ,c6i+b4rilor e7ectuate 5n proce,ul i+ple+ent4rii0 (ce,te rapoarte vor analiza 5n ce
+4,ur4 ac3iunile prioritare au du, la realizarea obiectivelor 9i viziunii Strategiei0 (tingerea rezultatelor ,contate va 7i evaluat4
5n baza indicatorilor de rezultat prezentate 5n abelul C
%ndicator Sur,a /aloarea ini3ial4 inta inta 7inal4
.7abelul G# Indicatorii de monitori,are a Strategiei
:2012 ,au anul inter+ediar4 :201I; :2020;
&cces
=ata de 'nrolare 'n educaia pre&colar (C-E ani"( ? 23S F2 G0 G>
=ata de 'nrolare 'n educaia pre&colar (E-Kani"( ? 23S G2 GE GF
=ata brut de 'nrolare 'n 'nv'ntul priar( ? 23S GC(F GK GF
Di%crepana 'ntre ediul rural &i urban( ? 23S 21(C F >
=ata brut de 'nrolare 'n 'nv'ntul ginazial( ? 23S G0(1 G> GF
Di%crepana 'ntre ediul rural &i urban( ? 23S 14(4 K C
3urul copiilor care au abandonat &coala $E 14C 100 >K
3urul copiilor cu *ES care frecventeaz &colile convenionale $E C#>00 4#>>0 >#E00
3urul copiilor aflai 'n in%tituii de tip rezidenial $E 1#K00 1#2K> F>0
3urul in%tituiilor de tip rezidenial tran%forate 'n in%tituii de
'nv'nt general( ?
$E C> 2F 2E
=ata de includere 'n 'nv'nt a per%oanelor p'n la 1G ani( ? 23S FK(2 G0 G>
4roporia &colilor de circu%cripie care core%pund %tandardelor de
calitate pentru o &coal prietenoa% copilului( ?
$E( 'n baza
evalurii unei
copanii
independente
C> K0
'elevan
4roporia per%oanelor ocupate de 2>-C4 ani care au doar %tudii
priare %au general %ecundare(?
23S 4C (201C" 40 C>
*re&terea ponderii elevilor care %e orienteaz %pre <E7( puncte
procentuale
23S - > 10
3urul de %tandarde ocupaionale elaborate $E 4 (201C" >0 1>0
4onderea ab%olvenilor cu %tudii %uperioare 'n r'ndul populaiei de
C0-C4 ani( ? H H
23S 20
=ata de acoperire cu calculatoare( elevL%tudent per coputer $E 20 1> 10
*re&terea ponderii populaiei de 2>-E4 ani care a participat la prograe
de 'nvare pe tot parcur%ul vieii( puncte procentuale
$E( 'n baza datelor 23S - > 10
%alitate
=ezultatele 41S+( ? din edia 9E*D 9E*D
6ecturLcitire KF(K (200GU" F>(0 G0(0
$ateatic F0(0 (200GU" F>(0 G0(0
8tiine F2(4 (200GU" FK(0 GC(0
3urul in%tituiilor de 'nv'nt( 'n care di%crepana 'ntre edia pe
anii de %tudii &i edia e!aenului de bacalaureat e%te ai are de
1(> puncte
$E (+genia de
E!ainare &i
Evaluare"
24G 1>0 >0
4onderea prograelor acreditate 'n nurul total de prograe( ? $E (+3+*14" 0 2> >0
4roporia c)eltuielilor 'n &tiin &i cercetare care revine
univer%itilor( ?
+genia de ;inanare 'n
*ercetare
1E(4 (201C" 40 E0
1ndicele -ir%c) de productivitate 'n cercetare( ? din edia pe Europa de
E%t
S*1ago 1C(1 20 >0
=aportul elevLcadru didactic $E( 'n baza datelor 23S 11 1> 1K
Salariul de debut 'n activitatea didactic( $D6( ? din %alariul ediu pe
econoie
23S FK 100
=ata abandonului tipuriu al activitii didactice( ? Scadere cu 10?
<'r%ta edie a cadrelor didactice 'n 'nv'nt( ani 23S Scadere cu C ani
4onderea cadrelor didactice cu grad didactic unu &i %uperior( ? $E 10(K 12 20
4onderea cadrelor anageriale care dein grad anagerial $E 2F(4 C> >0
/%%0 "%SC&"% F) *"OCES&' DE %1*'E1E)("E ( S"(EG%E%
+naliza %ituaiei actuale ne deon%treaz c probleele 'n educaie %e datoreaz nu doar declinului deografic( etodelor 'nvec)ite de predare( %au
%i%teului iperfect de dezvoltare profe%ional pentru cadrele didactice# Si%teul de educaie nu e!i%t 'n izolare &i e%te afectat de eroziunea bunei guvernri(
care afecteaz toat %ocietatea( inclu%iv in%tituiile %tatului( organizaiile %ocietii civile( cadrele didactice &i anageriale( prinii &i c)iar copiii# De aceea(
ri%curile 'n proce%ul de ipleentare a reforelor 'ntr-un doeniu at't de va%t cu e%te educaia %'nt ultiple( iar ipleentarea cu %ucce% a Strategiei poate
fi atin% doar dac viziunea &i obiectivele ei vor fi a%uate at't la nivel guvernaental( c't &i la nivel %ocial#
Strategia e%te e!pu% urtoarelor ri%curi,
1. 1n%tabilitate politic &i %c)ibri globale de con@unctur
2. 6ip%a con%en%ului politic 'ntre grupurile vizate de Strategie pe politicile &i aciunile legi%lative propu%e#
3. *apaciti %labe de ipleentare la nivelul autoritilor publice centrale( locale &i la nivel de in%tituieD
#. =ezi%tena at't in%tituional( c't &i la nivelul factorului uan la %c)ibrile propu%e 'n StrategieD
$. 1n%uficiena re%ur%elor financiare pentru a acoperi c)eltuielile a%ociate cu ipleentarea aciunilor StrategieiD
&. *apaciti redu%e 'n coordonarea &i onitorizarea ipleentrii aciunilor %tipulate 'n Strategie#
$ini%terul Educaiei va 'ntreprinde toate %urile nece%are pentru a reduce ri%curile pe care le poate influena( dar &i pentru a evita eergena ri%curilor
iprevizibile# $ini%terul Educaiei va de%f&ura un proce% cuprinztor de counicare &i con%ultare pentru a obine un con%en% c't ai larg al %ocietii &i al
forelor politice pe Strategie &i aciunile legi%lative ce rezult din acea%ta( 'n %pecial *odul Educaiei( 'n vederea a%igurrii durabilitii ipleentrii
prevederilor ace%tor docuente# $ini%terul va inve%ti 'n fortificarea capacitilor tuturor in%tituiilor iplicate 'n ipleentarea %trategiei# =i%curile financiare
vor fi abordate prin continuarea ipleentrii %urilor de 'buntire a eficienei c)eltuielilor publice 'n educaie( p%trarea i@loacelor econoi%ite 'n
%ector( planificarea ai bun a re%ur%elor interne 'n *adrul 2ugetar pe 7eren $ediu (*27$" &i atragerea %ur%elor %uplientare( inclu%iv e!terne# 9 parte din
aciunile prevzute 'n %trategie %'nt de@a inclu%e 'n *27$( iar pentru altele( %ur%ele ureaz % fie identificate#
(tingerea obiectivelor din Strategie depinde at5t de voin3a politic4 9i capacit43ile 1ini,terului Educa3iei< c5t 9i de
de,ponibilitatea altor autorit43i de a contribui la realizarea viziunii Strategiei0 (,u+area Strategiei la nivelul 5ntregului Guvern
reprezint4 o condi3ie- c6eie pentru realizarea viziunii 9i obiectivelor propu,e0 1ai +ult ca at5t< i+ple+entarea ace,tei Strategii
nece,it4 ac3iuni convergente din partea altor actori i+portan3i 5n do+eniul educa3iei< cu+ ar 7i autorit43ile publice locale<
in,titu3ii de 5nv434+5nt< 9i corpul cadrelor didactice 9i +anagerial40 Fn con,ecin34< adoptarea Codului Educa3iei 9i a altor ac3iuni
legi,lative< coordonate cu prevederile Strategiei< e,te e,en3ial4 pentru ,ucce,ul i+ple+ent4rii ei
0)O! DE ("G&1E)("E cu privire la proiectul Strategiei Sectoriale de Dezvoltare pentru anii 2014-2020
Educa3ia - 2020"
4roiectul Strategiei Sectoriale de Dezvoltare pentru anii 2012-2020 Educaia - 2020" ('n continuare - Strategia" deriv din nece%itatea coordonrii
integrate a proce%ului de planificare %trategic %ectorial 'n doeniul educaiei( con%olidrii reforelor dearate 'n 'nv'nt &i a%igurrii odernizrii
continue a %i%teului de educaie( reprezent'nd o continuitate a aciunilor proiectate 'n Strategia 3aional de Dezvoltare $oldova - 2020" &i 'n alte
docuente de politici relevante#
6a elaborarea Strategiei %-a inut cont de cadrul norativ &i de politici e!i%tent( de realizrile &i deficienele politicilor naionale &i %ectoriale
ipleentate anterior( de e!igenele integrrii europene( de e!periena naional &i internaional din doeniu( Strategia 'nteeindu-%e pe cercetrile &tiinifice
fundaentale &i aplicative( nece%itile %ociale &i educaionale( pe principiile unani recuno%cute cu privire la drepturile oului &i ale copilului &i ale egalitii
de gen# Elaborarea Strategiei a fo%t precedat de de%f&urarea unor %tudii &i analize cople!e 'n %ectorul educaiei( care con%tituie un va%t %uport inforaional
pentru identificarea probleelor &i a %oluiilor privind odernizarea &i dezvoltarea %i%teului de educaie#
Strategia %tabile&te obiectivele &i %arcinile pe teren ediu &i lung 'n vederea dezvoltrii educaiei( define&te orientrile &i direciile prioritare de
dezvoltare a %i%teului de 'nv'nt din =epublica $oldova 'n per%pectiva integrrii europene# *onceptul &i obiectivele politicii de dezvoltare %unt confore
e!perienei rilor europene( core%pund a%piraiei de integrare 'n %paiul educaional european( a!'ndu-%e pe a%igurarea unei intercone!iuni relevante 'ntre
%pecificul conte!tului naional &i tendinele europene &i cele globale de dezvoltare a 'nv'ntului#
Strategia e%te %tructurat 'n baza a trei piloni - acce%( relevan( calitate - &i include viziunea %trategic pe fiecare coponent( obiectivele generale &i
%pecifice( aciunile prioritare( ecani%ele de finanare &i co%turile aciunilor ce ureaz a fi 'ntreprin%e#
5n %en%ul prezentei Strategii %unt utilizate &i dezvoltate noiunile definite 'n proiectul *odului educaiei( a crui aplicare e%te condiionat de e!i%tena
docuentelor de politici care % %tabilea%c etapele di%tincte de ipleentare a proce%ului de reforare &i odernizare a 'nvRntului din =epublica
$oldova#
9piunile e!pu%e 'n Strategie %unt rezultatul unui proce% de con%ultri aple( organizat 'n augu%t-%eptebrie 201C( cu reprezentanii ediului acadeic
&i pedagogic( ai autoritilor adini%traiei publice locale &i centrale( ai %ocietii civile &i alte pri intere%ate# 5n proce%ul de definitivare a Strategiei(
$ini%terul Educaiei a e!ainat nueroa%e coentarii &i propuneri prezentate de ctre cadrele didactice 'n cadrul conferinelor pedagogice anuale( organele
locale de %pecialitate 'n doeniul 'nv'ntului (direciile de 'nv'nt"( +cadeia de 8tiine a $oldova( precu &i de un &ir de organizaii
neguvernaentale &i internaionale#
4roce%ele de ipleentare a Strategiei vor fi organizate pe baza docuentelor de politici ale autoritilor publice centrale vizate 'n Strategie# Direciile
%trategice &i obiectivele %pecifice %tabilite 'n Strategie vor fi inclu%e 'n 4rograele de Dezvoltare Strategic ale autoritilor publice centrale( iar ipleentarea
ace%tora va fi planificat &i realizat prin docuentele de planificare %trategic la nivel de ini%tere( 'n %pecial *adrul bugetar pe teren ediu (*27$"(
bugetul &i planul anual de aciuni# +cea%t abordare va perite integrarea obiectivelor Strategiei 'n proce%ele adini%trative obi&nuite &i va evita povara
birocratic &i crearea percepiei c aciunile 'ntreprin%e reprezint un efort adiional 'n 'ndeplinirea andatului funcional# Docuentele de planificare
%trategic vor detalia aciunile prioritare( vor %tipula terenii de ipleentare( in%tituiile re%pon%abile( %ur%ele de finanare &i indicatorii de onitorizare#
;inanarea aciunilor prioritare va fi planificat 'n Strategiile Sectoriale de *)eltuieli( confor voluului finanrii in%tituionale &i liitelor de
c)eltuieli %tabilite 'n *adrul bugetar pe teren ediu 'n vigoare( iar finanarea anual a %urilor va fi planificat 'n bugetele anuale# 5n funcie de caz( atunci
cRnd realizarea unor %uri( care nu au acoperire financiar( %e ipune ca fiind iperativ( ureaz a fi iniiat identificarea %ur%elor de finanare
%uplientar# ;inanarea c)eltuielilor neacoperite va fi a%uat la fiecare etap de planificare bugetar( 'n dependen de cadrul de re%ur%e di%ponibile# 9 parte
din c)eltuielile neacoperite pot fi finanate prin obilizarea a%i%tenei e!terne adiionale#
1ini,tru<
M*i* S*n7u
C
!*n5* M0n7i*-9, )ttp,LLdata#VorldbanA#orgLindicatorL3W#.D4#4*+4#44#*D#
13
S*0di0& n'7i!n'& Violena -aa de copii in Republica "oldova( (AA7,
1+
:ie'$e 4A de "0n*e eDi-'&e'/3 0 '"$!9i#'*i- 0n 'n de 2!&'$i/'$e, Se e5*i#e'/3 3 ! $e2*e$e de 5A de "0n*e Fn 5!$0& PISA '$e d$e"* $e/0&*'* 0n
"$!en* de $e2*e$e e!n!#i3 'n0'&3, S!$0$i&e 73$i&!$ "'$*ii"'n*e "!* K -i/0'&i/'*e "e "'%in' O$%'ni/'7iei "en*$0 C!!"e$'$e 2i .e/-!&*'$e E!n!#i3,
(A
O 'n'&i/3 50in*3 ' "e$4!$#'n7e&!$ de e$e*'$e '&e 73$i&!$ 5e "!'*e 4'e "e 6'/' d'*e&!$ "$e/en*'*e de SCI#'%! ?!0$n'& U C!0n*$M R'nL
)ttp,LLVVV#%ciagoir#coLinde!#p)p ( 0n "!$*'& '$e in&0de H0$n'&e&e 2i indi'*!$ii 5ien*!#e*$ii de/-!&*'7i "e 6'/' in4!$#'7ii&!$ !n7in0*e Fn 6'/' de d'*e
S!"05 ' !#"'niei edi*!$i'&e E&5e-ie$ G,V, - e& #'i #'$e edi*!$ de "06&i'7ii 2*iin7iKe din &0#e,
(1
A5!i'7i' "en*$0 de/-!&*'$e 5i "$!#!-'$e 5!i!-e!n!#i3 QC'*'&'*i'Q 0 50"!$*0& Kn'ni'$ '& :0nd'7iei S!$!5-M!&d!-') /0valuarea capacitii de
cercetare a instituiilor de !nvm!nt superior din Republica "oldova/( i'n0'$ie (A14
((
In5*i*0*0& "en*$0 P!&i*ii P06&ie) R'"!$* RC!&e*'$e' 2i 'n'&i/' d'*e&!$ "$i-ind ed0'7i' %ene$'&3 Fn Re"06&i' M!&d!-'Q,