Sunteți pe pagina 1din 47

Capitolul 1 Obiectul i metoda contabilit ii

1.1 Defini ia contabilitii


Contabilitatea se ocup cu "msurarea, evaluarea, cunoa terea, gestiunea i controlul
activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, precum i a rezultatelor ob inute din activitatea
persoanelor fizice i juridice", n care scop "trebuie s asigure nregistrarea cronologic i
sistematic, prelucrarea, publicarea i pstrarea informa iilor cu privire la pozi ia financiar,
performan a financiar i fluxurile de trezorerie, att pentru cerin ele interne ale acestora, ct i
n rela iile cu investitorii prezen i i poten iali, creditorii financiari i comerciali, clien ii, institu iile
publice i al i utilizatori" .
1
Contabilitatea s-a nscut i s-a dezvoltat odat cu economia, n timp perfec ionndu-se ,
de asemenea, i arta inerii socotelilor!. "n punct de referin l reprezint modelul matematic
elaborat de #uca $acioli, dup care contabilitatea a devenit de nenlocuit, deopotriv o tiin i
o art n urmrirea existen ei i mi crii capitalurilor i utilit ilor, al stabilirii rezultatelor activit ii
i plasrii lor.
%
Contabilitatea poate fi definit pe trei coordonate&
a' obiectul - contabilitatea este o ramur a tiin elor sociale care asigur nregistrarea
metodic i ordonat a tuturor opera iilor privind mi crile de valori, de drepturi i obliga ii,
precum i modificrile determinate de rezultatele activit ii desf urate(
b' scopul - contabilitatea are drept scop stabilirea situa iei economice i juridice a
ntreprinderii, exercitarea permanent a unui control(
c' mijloacele - contabilitatea se folose te de mijloace proprii& conturi, balan e de
verificare, jurnale.
)
$rima defini*ie dat contabilit*ii apar*ine tot lui #uca $acioli, potrivit cruia&
Contabilitatea este considerat ca un ansamblu de principii +i reguli privind nregistrarea n
partid dubl a averii ,mobil +i imobil' ce apar*ine unui negustor, precum +i toate afacerile
sale ,mari +i mrunte', n ordinea n care au avut loc!.
-
1 #egea contabilit*ii nr. .%/1001, republicat n 1onitorul 2ficial, $artea 3 nr. -. din 1-.41.%445, cu modificrile +i
completrile ulterioare
2 6789:;, C.1., :<:C2 - Contabilitatea pe n elesul tuturor , =ditura romano-german :lp>a 16;, <ucure ti,
%440
3 7istea, 1., 3oana , C., 6umitru, C., 3rimescu, :., Contabilitatea societatilor comerciale vol. 1 si %, =ditura
"niversitar, <ucure ti, %440
4 6umitru, 9., <azele contabilit*ii ntr-o abordare na*ional +i interna*ional, =ditura 1untenia, Constan*a, %44)
?ncepnd cu secolul al @A - lea, prin traducerea +i rspndirea lucrrilor lui #uca $acioli,
literatura contabil face progrese nsemnate +i astfel, aplicarea contabilit*ii n partid dubl s-a
rspndit n toate *rile europene.
Contabilitatea reprezint principala component a sistemului informa*ional, orientat spre
cunoa+terea valorilor economice dintr-o organiza*ie. ?n aceast calitate, contabilitatea se
constituie ntr-un subsistem informa*ional, care cuprinde un ansamblu de elemente
interdependente ce asigur culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza +i transmiterea
informa*iilor privind efectele tranzac*iilor +i a altor evenimente asupra strii +i mi+crii
elementelor patrimoniale, a situa*iei financiare +i a performan*ei unei organiza*ii, n scopul
informrii utilizatorilor interni +i externi.
#egea Contabilit*ii nr. .%/1001 enumer unit*ile patrimoniale obligate s organizeze
+i s conduc contabilitatea, astfel&
B7egii autonome
B Cociet*i comerciale
B Cociet*i agricole
B 2rganiza*ii ale coopera*iei me+te+ugre+ti
B 2rganiza*ii ale coopera*iei de consum +i de credit
B <anca ;a*ional a 7omniei +i organiza*iile bancare
B 3nstitu*ii publice de subordonare central +i local
B "nit*i de asigurri sociale, altele dect cele de stat
B :socia*ii
B Dunda*ii
B Cindicate
B "nit*i de cult
B 2rganiza*ii ob+te+ti
B :lte persoane care au dobndit personalitate juridic
B $ersoanele fizice care presteaz activit*i independente, care exercit n mod
obi+nuit acte de comer* +i sunt nmatriculate la 2ficiul 7egistrului Comer*ului.
5
Contabilitatea asigur nregistrarea cronologic +i sistematic n contabilitate a tuturor
opera*iunilor economice, simultan n debitul unor conturi +i creditul altor conturi denumite
conturi corespondente, stabilirea totalului sumelor debitoare +i creditoare +i al soldului final al
fiecrui cont i ntocmirea periodic a balan*elor de verificare. Eotodat, contabilitatea asigur
ntocmirea i prezentarea situa*iei patrimoniului, a rezultatelor ob*inute, prin bilan*, precum i
veniturile, c>eltuielile, profitul sau pierderea prin contul de profit +i pierdere.
Func iile contabilit ii
BDunc ia de nregistrare i prelucrare a datelor const n consemnarea, potrivit unor
principii i reguli proprii, a proceselor i fenomenelor economice ce apar n cadrul unit ilor
patrimoniale i se pot exprima valoric.
B Dunc ia de informare const n furnizarea de informa ii privind structura i
dinamica patrimoniului, a situa iei financiare i rezultatelor ob inute n scopul fundamentrii
deciziilor. Contabilitatea are o func ie de informare intern ,pentru conducerea unit ii' i o
func ie de informare extern ,a ter ilor'.
B Dunc ia de control gestionar const n verificarea cu ajutorul informa iilor
contabile a modului de pstrare i utilizare a valorilor materiale i bne ti, de gospodrire a
resurselor, controlul respectrii disciplinei financiare etc.
5 #egea contabilit*ii nr. .%/1001, republicat n 1onitorul 2ficial, $artea 3 nr. -. din 1-.41.%445, cu modificrile +i
completrile ulterioare
B Dunc ia juridic - datele furnizate de contabilitate i documentele de eviden
servesc ca mijloc de prob n justi ie, pentru a dovedi realitatea unor opera ii economice i a
stabili rspunderea patrimonial pentru pagubele produse.
B Dunc ia previzional - informa iile contabile aferente unei perioade deja nc>eiate
pot fi folosite pentru determinarea tendin elor de evolu ie a fenomenelor i proceselor
economice viitoare.
Principalele forme de organizare contabil
Contabilitatea se organizeaz la nivelul societ ilor care produc bunuri, execut lucrri,
presteaz servicii, dar i al institu iilor financiare, i, n general, al oricrei persoane juridice,
evident, n forme complexe sau simplificate, n func ie de mrimea lor. ?n consecin , o ricare ar
fi acestea, contabilitatea modern este pe dou paliere, adic&
- contabilitatea financiar presupune urmrirea, controlul i prezentarea fidel a patrimoniului, n
ansamblu i pe structur, a situa iei financiare i rezultatului exerci*iului, prin intermediul
documentelor de sintez, n scopul furnizrii informa iilor necesare elaborrii deciziilor
economice. :re un caracter unitar pentru to i agen ii economici, se organizeaz pe baza unor
norme i reglementri emise de autorit i.
Contabilitatea financiar are numeroase func ii, precum&
- func ia de nregistrare a tranzac iilor societ ii comerciale (
- func ia de comunicare financiar extern ,informarea ter ilor' (
- func ia de furnizare a informa iilor financiare necesare analizei financiare (
- func ia de satisfacere a cerin elor informa ionale ale indicatorilor macroeconomici.
F
- contabilitatea intern de gestiune ,numit i analitic sau managerial' are ca scop urmrirea
n detaliu a gestiunii interne a unit ii, calcularea costurilor de produc ie, de ac>izi*ii, de transfer,
de vnzare( stabilirea rentabilit ii pe produse, lucrri, servicii, ntocmirea bugetelor pe feluri de
activit i, furnizarea de informa ii necesare n procesul decizional.
Contabilitatea intern de gestiune are numeroase func ii, precum&
- func ia de determinare a costurilor de produc ie (
- func ia de furnizare a informa iilor necesare elaborrii bugetelor i previziunilor.
G
1.2. Metoda contabilitii
1etoda contabilit*ii const pe scurt, n&
-dubla reprezentare(
- exprimarea valoric a patrimoniului +i opera*iilor nregistrate(
- realitatea opera*iilor nregistrate bazat pe documente justificative.
6ubla reprezentare este caracteristica fundamental a metodei contabilit*ii. :ceasta
nseamn reflectarea sub dublu aspect a existen*ei +i mi+crii patrimoniului fiecrei entit*i
economice.
6 Deleag, ;., 3ona cu, 3. H Contabilitate financiar, volumele 1--, =ditura =conomic, <ucure ti, 100)
7 6iaconu, $. - Contabilitate managerial H planuri de afaceri, =ditura =conomic, <ucure ti, %44F
$atrimoniul este reflectat n contabilitate sub dublu aspect& pe de o parte, al utilizrii
bunurilor din componen*a sa +i, deci, a destina*iei economice propriu-zise a acestora, iar pe de
alt parte al raporturilor de proprietate care genereaz ob*inerea bunurilor economice ca
obiecte de drepturi +i obliga*ii sau, altfel spus, al provenien*ei acestor bunuri ori al surselor de
finan*are a lor.
=xist astfel o egalitate permanent valoric ntre bunurile economice existente n
patrimoniu ,terenuri, construc*ii, materii prime, materiale consumabile, produse finite, mrfuri,
disponibilit*i bne+ti etc.' +i sursele lor de finan*are sau de provenien* ,capital social, rezerve,
profit, credite bancare, furnizori, creditori etc.'.
: adar, ecua*ia dublei reprezentri este urm toarea&
<unuri economice I drepturi J obliga*ii
$otrivit dublei reprezentri, rela*iile dintre structurile patrimoniale la un moment dat sunt
analizate +i eviden*iate ca un raport de ec>ivalen* ,raport de sc>imb, ecua*ie valoric' ntre doi
termeni +i anume& destina*ia valorilor +i provenien*a sau finan*area acelora +i valori
economice. ?n cazul patrimoniului, privit n mod global +i n structuralitatea sa, termenii sunt cei
cu denumirile de activ +i de pasiv , iar egalitatea dintre ei se poate prezenta, n mod sugestiv,
astfel&
:CE3A I $:C3A
Cea de a doua trstur important o constituie dubla nregistrare a opera*iilor
economice +i financiare, care asigur men*inerea ec>ilibrului valoric permanent al tuturor
mi+crilor +i transformrilor ce se produc n mod continuu n cadrul elementelor patrimoniale
ale societ ii comerciale.
:tunci cnd ne referim la mi+crile individuale ale valorilor economice, raportul de
ec>ilibru devine&

6=<3E I C7=63E
$rezentarea n expresie valoric a patrimoniului +i opera*iilor economice +i financiare
din cadrul societ ii comerciale asigur cunoa+terea detaliat a acestora, pentru gruparea +i
centralizarea datelor +i generalizarea acestora la nivelul societ ii comerciale, precum +i la
nivel macroeconomic.
2pera*iunile economice +i financiare, exprimate valoric, sunt nregistrate n contabilitate
numai n msura n care sunt nscrise n documente justificative prin care se confirm realitatea
sau certitudinea efecturii lor. $entru fiecare opera*iune n parte, se ntocme+te un document
scris care face dovada nfptuirii opera*iunii respective, care asigur informa*ia de intrare
,nregistrare' n cadrul contabilit*ii. :ceast caracteristic i confer contabilit*ii calitatea de
for* probatorie n cadrul raporturilor de drepturi +i obliga*ii cu alte entit*i.
1.3. Caracteristicile informa iei contabile. tilizatorii informa iei contabile
Caracteristicile calitative sunt atributele care determin utilitatea informa iei oferite de
ctre situa iile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea,
relevan a, credibilitatea i comparabilitatea.
,1' 3nteligibilitatea
2 calitate esen ial a informa iilor furnizate de contabilitate este aceea c ele trebuie s
fie u or n elese de utilizatori. ?n acest scop, se presupune c utilizatorii dispun de cuno tin e
suficiente privind desf urarea afacerilor i a activit ilor economice, de no iuni de contabilitate
i au dorin a de a studia informa iile prezentate, cu aten ia cuvenit. Eotu i, informa iile asupra
unor probleme complexe, care ar trebui incluse n situa iile financiare datorit relevan ei lor n
luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul c ar putea fi prea dificil de
n eles pentru anumi i utilizatori.
,%' 7elevan a
$entru a fi utile, informa iile trebuie s fie relevante pentru luarea deciziilor de ctre
utilizatori. 3nforma iile sunt relevante atunci cnd influen eaz deciziile economice ale
utilizatorilor, ajutndu-i pe ace tia s evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, s
confirme sau s corecteze evalurile lor anterioare.
7elevan a informa iei este influen at de natur a sa i de pragul de semnifica ie. ?n
anumite cazuri, natura informa iei este suficient, prin ea ns i, pentru a determina relevan a
sa. ?n alte cazuri, att natura, ct i pragul de semnifica ie sunt importante.
Ce consider c o informa ie este semnificativ dac omisiunea sau prezentarea sa
eronat poate influen a deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situa iilor financiare
anuale. ?n analiza semnifica iei unui element sunt luate n considerare mrimea i/sau natura
omisiunii sau a declara iei eronate judecate n contextul dat.
,)' Credibilitatea
$entru a fi util, informa ia trebuie s fie i credibil. 3nforma ia este credibil atunci cnd
nu con ine erori semnificative, nu este prtinitoare, iar utilizatorii pot avea ncredere c
reprezint corect ceea ce i-a propus s reprezinte sau ceea ce se a teapt, n mod rezonabil,
s reprezinte.
$entru a fi credibil, informa ia trebuie s reprezinte cu fidelitate tranzac iile i alte
evenimente pe care aceasta fie i-a propus s le reprezinte, fie este de a teptat, n mod
rezonabil, s le reprezinte.
$entru ca informa ia s prezinte credibil evenimentele i tranzac iile pe care i propune
s le reprezinte, este necesar ca acestea s fie contabilizate i prezentate n concordan cu
fondul i realitatea lor economic, i nu doar cu forma lor juridic . 6e asemenea, pentru a fi
credibil, informa ia cuprins n situa iile financiare trebuie s fie neutr, adic lipsit de
influen e. Citua iile financiare nu sunt neutre dac, prin selectarea i prezentarea informa iei,
influen eaz luarea unei decizii sau formularea unui ra ionament pentru a realiza un rezultat sau
un obiectiv predeterminat.
?n exercitarea ra ionamentelor necesare pentru a face estimrile cerute n condi ii de
incertitudine, este necesar includerea unui grad de precau ie, astfel nct activele i veniturile
s nu fie supraevaluate, iar datoriile i c>eltuielile s nu fie subevaluate. $entru a fi credibil,
informa ia din situa iile financiare trebuie s fie complet. 2 omisiune poate face ca informa ia
s fie fals sau s induc n eroare i astfel s nu mai aib caracter credibil i s devin
defectuoas din punct de vedere al relevan ei.
,-' Comparabilitatea
"tilizatorii trebuie s poat compara situa iile financiare ale unei entit i n timp, pentru a
identifica tendin ele n pozi ia financiar i performan ele sale. "tilizatorii trebuie s poat
compara situa iile financiare ale diverselor entit i, pentru a le evalua pozi ia financiar i
performan a. :stfel, msurarea i prezentarea efectului financiar al acelora i tranzac ii i
evenimente trebuie efectuate ntr-o manier consecvent n cadrul unei societ i comerciale i
de-a lungul timpului pentru acea societate i ntr-o manier consecvent pentru diferite entit i.
2 consecin important a calit ii informa iei de a fi comparabil este ca utilizatorii s fie
informa i despre politicile contabile utilizate n elaborarea situa iilor financiare i despre orice
modificare a acestor politici, precum i despre efectele unor astfel de modificri. "tilizatorii
trebuie s fie n msur s identifice diferen ele ntre politicile contabile pentru tranzac ii i alte
evenimente asemntoare utilizate de aceea i societate comercial de la o perioad la alta, ct
i de diferite entit i.
;evoia de comparabilitate nu trebuie confundat cu simpla uniformitate i nu trebuie s
devin un impediment n introducerea de politici contabile mbunt ite. ;u este indicat pentru o
societate comercial s continue s eviden ieze n contabilitate, n aceea i manier, o
tranzac ie sau un alt eveniment dac politica adoptat nu men ine caracteristicile calitative de
relevan i credibilitate. ;u este indicat pentru o societate comercial s- i lase politicile
contabile nemodificate atunci cnd exist alternative mai relevante i mai credibile. =ste, de
asemenea, important ca situa iile financiare s prezinte informa ii corespunztoare pentru
perioadele precedente.
$entru ca informa ia s fie relevant i credibil, sunt necesare urmtoarele&
- informa ia s fie oportun pentru luarea deciziilor de ctre utilizatori(
- beneficiile de pe urma informa iei s dep easc costul acesteia(
- s se stabileasc un ec>ilibru ntre caracteristicile calitative ale informa iei financiare.
"tilizatorii situa iilor financiare includ&
a' investitorii actuali i poten iali (
b' personalul angajat(
c' creditorii(
d' furnizorii(
e' clien ii (
f' institu iile statului i alte autorit i (
g' publicul.
:ce tia utilizeaz situa iile financiare pentru a- i satisface o parte din necesit ile lor de
informa ii. ?n func ie de pr ile interesate, necesit ile de informa ii pot fi urmtoarele&
a' 3nvestitorii. 2fertan ii de capital sunt preocupa i de riscul inerent tranzac iilor i de
rentabilitatea investi iilor lor. =i au nevoie de informa ii pentru a decide dac ar trebui s
cumpere, s pstreze sau s vnd instrumente de capital. :c ionarii sunt interesa i i de
informa ii care le permit s evalueze capacitatea societ ii comerciale de a plti dividende.
:ce+tia sunt interesa*i de informa*ii precum&
B capacitatea ntreprinderii de a realiza c+tiguri viitoare(
B dividendele distribuite de ntreprindere(
B riscul asociat investi*iei(
B modul de remunerare a managerilor(
B rezultatul net pe ac*iune(
B cota*iile ac*iunii pe diferite pie*e de capital, etc.
b' :ngaja ii. $ersonalul angajat i grupurile sale reprezentative sunt interesa i de
informa ii privind stabilitatea i profitabilitatea angajatorilor lor. :ce tia sunt interesa i i de
informa ii care le permit s evalueze capacitatea societ ii comerciale de a oferi remunera ii,
pensii i alte beneficii de pensionare, precum i oportunit i profesionale.
Calaria*ii sunt interesa*i s cunoasc informa*ii privind&
-mrimea +i modul de utilizare a profitului(
-informa*ii privind performan*ele sectoriale ,extinderea sau restrngerea de activit*i'(
-continuarea activit*ii ntreprinderii ca o garan*ie a conservrii locurilor de munc(
-investi*iile pe care ntreprinderea le face n pregtirea +i perfec*ionarea
profesional a salaria*ilor etc.
Cindicatele solicit informa*ii privind&
-politica salarial(
-condi*iile de munc(
-modul de remunerare a managerilor, etc.
c' Creditorii. Creditorii sunt interesa i de informa ii care le permit s determine dac
mprumuturile acordate i dobnzile aferente vor fi rambursate la scaden .
?mprumuttorii de fonduri sunt bncile, obligatarii, societ*ile de leasing, statul etc.
?n cazul unui mprumut obligatar, obligatarii sunt interesa*i s cunoasc informa*ii
precum&
-randamentul +i riscul asociat unei obliga*iuni(
-cota*iile obliga*iunilor(
-gradul de ndatorare a ntreprinderii(
-posibilitatea de conversie a obliga*iunilor n ac*iuni(
-lic>iditatea ntreprinderii, etc(
<ncile sunt interesate de obicei s cunoasc informa*ii despre&
-capacitatea de rambursare a mprumuturilor(
-lic>iditatea ntreprinderii(
-rentabilitatea ntreprinderii(
-modul de finan*are a imobilizrilor(
-structura financiar a ntreprinderii(
-garan*iile pe care le poate oferi ntreprinderea, etc.
Cociet*ile de leasing au, n mare, nevoi de informare asemntoare bncilor.
d' Durnizorii i al i creditori. Durnizorii i al i creditori sunt interesa i de informa ii care le
permit s determine dac sumele care le sunt datorate vor fi pltite la scaden . Durnizorii i al i
creditori sunt, n general, interesa i de societate comercial pe o perioad mai scurt dect
creditorii, cu excep ia cazului n care ei sunt dependen i de continuitatea activit ii societ ii
comerciale, atunci cnd aceasta este un client major.
e' Clien ii. Clien ii sunt interesa i de informa ii despre continuitatea activit ii unei
societ i comerciale , n special atunci cnd au o colaborare pe termen lung cu societatea
comercial respectiv sau sunt dependen i de ea.
f' 3nstitu iile statului i alte autorit i. 3nstitu iile statului i alte autorit i sunt interesate de
alocarea resurselor i implicit de activitatea societ ilor comerciale . :cestea solicit informa ii
pentru a reglementa activitatea societ ilor comerciale , pentru a determina politica fiscal i ca
baz pentru calculul venitului na ional i al altor indicatori statistici similari.
g' $ublicul. Cociet ile comerciale pot afecta publicul n diferite moduri. 6e exemplu,
societ ile comerciale pot avea o contribu ie substan ial la economia local n multe moduri,
mai ales prin numrul de angaja i i colaborarea cu furnizorii locali. Citua iile financiare pot ajuta
publicul furniznd informa ii referitoare la evolu iile recente i tendin ele legate de prosperitatea
societ ii comerciale i a sferei de activitate a acesteia.
6e i nu toate necesit ile de informa ie ale utilizatorilor pot fi satisfcute de situa iile
financiare cu scop general, exist informa ii care pot interesa to i utilizatorii.
$e lng utilizatorii externi, mai exist un utilizator intern, foarte important&
managementul societ ii comerciale. 1anagerii apeleaz la informa*iile contabile care reflect
politicile de exploatare, de investi*ii +i de finan*are pentru fundamentarea deciziilor lor. =i
valorific n vederea lurii deciziilor att informa*iile fcute publice ct +i informa*iile din
raportarea intern.

1.!. Principiile contabile generale
Cercetarea contabil a condus la crearea unui cadru conceptual general al contabilit ii,
care a devenit un instrument extrem de eficient n asigurarea normalizrii contabile. $racticile
contabile moderne se bazeaz pe aplicarea acestor principii. ?n continuare sunt prezentate
principiile contabile definite de cadrul reglementar romnesc.
.
=lementele prezentate n situa*iile financiare anuale se evalueaz n conformitate cu
principiile contabile, conform contabilit*ii de angajamente. :stfel, efectele tranzac*iilor +i ale
altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzac*iile +i evenimentele se produc ,+i nu pe
msur ce numerarul sau ec>ivalentul su este ncasat sau pltit' +i sunt nregistrate n
contabilitate +i raportate n situa*iile financiare ale perioadelor aferente.
Aeniturile +i c>eltuielile care rezult direct +i concomitent din aceea+i tranzac*ie sunt
recunoscute simultan n contabilitate, prin asocierea direct ntre c>eltuielile +i veniturile
aferente, cu eviden*ierea distinct a acestor venituri +i c>eltuieli. $rincipiul contabilit*ii de
angajamente se aplic inclusiv la recunoa+terea dobnzii aferente perioadei, indiferent de
scaden*a acesteia. =valuarea reprezint procesul prin care se determin valoarea la care
elementele situa*iilor financiare sunt recunoscute n contabilitate +i prezentate n bilan* +i contul
de profit +i pierdere.
,1' $rincipiul continuit ii activit ii. Erebuie s se prezume c societatea comercial i
desf oar activitatea pe baza principiului continuit ii activit ii. :cest principiu presupune c
societatea comercial i continu n mod normal func ionarea, fr a intra n stare de lic>idare
sau reducere semnificativ a activit ii. 2 societate comercial nu va ntocmi situa iile financiare
anuale pe baza continuit ii activit ii dac organele de conducere stabilesc dup data bilan ului
fie c inten ioneaz s lic>ideze societatea comercial sau s nceteze activitatea acesteia, fie
c nu exist nicio alt variant realist n afara acestora.
,%' $rincipiul permanen ei metodelor. $rincipiul permanen*ei metodelor este materializat
n aplicarea regulilor +i normelor privind evaluarea, nregistrarea n contabilitate a elementelor
de patrimoniu pe tot parcursul exerci*iului financiar, astfel nct s asigure compararea n timp a
informa*iilor. 1etodele de evaluare i politicile contabile, n general, trebuie aplicate n mod
consecvent de la un exerci iu financiar la altul.
1odificrile de politici contabile pot fi determinate de&
a' ini iativa societ ii comerciale, caz n care modificarea trebuie justificat n notele
explicative la situa iile financiare anuale(
b' o decizie a unei autorit i competen te i care se impune societ ii comerciale
,modificare de reglementare'(
1odificarea de politic contabil la ini iativa societ ii comerciale poate fi determinat de&
- o modificare excep ional intervenit n situa ia societ ii comerciale sau n contextul
economico-financiar n care aceasta i desf oar activitatea(
- ob inerea unor informa ii credibile i mai relevante.
=xemple de situa ii care justific modificarea de politici contabile pot fi&
- admiterea la tranzac ionare pe o pia reglementat a valorilor mobiliare pe termen
scurt ale societ ii comerciale sau retragerea lor de la tranzac ionare(
- sc>imbarea ac ionariatului, datorat intrrii ntr-un grup, dac noile metode asigur
furnizarea unor informa ii mai fidele(
- fuziuni i opera iuni asimilate efectuate la valori contabile, caz n care se impune
armonizarea politicilor contabile ale societ ii absorbite cu cele ale societ ii absorbante etc.
8 Ordinul Ministrului Finanelor Publice pentru aprobarea Reglementrilor contabile con!orme cu
directi"ele europene nr 3#$55% 2$$&' publicat (n Monitorul O)cial al Rom*niei' Partea +' nr# 766 din 1$
noiembrie 2$$&
Cc>imbarea conductorilor societ ii comerciale nu justific modificarea politicilor
contabile.
,)' $rincipiul pruden ei. $otrivit acestui principiu, nu se permite supraevaluarea
elementelor de activ +i a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv +i a
c>eltuielilor.
#a ntocmirea situa iilor financiare anuale, evaluarea trebuie fcut pe o baz prudent
i, n special&
a' n contul de profit i pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilan ului(
b' trebuie s se in cont de toate datoriile aprute n cursul exerci iului financiar curent
sau al unui exerci iu precedent, c>iar dac acestea devin evidente numai ntre data bilan ului i
data ntocmirii acestuia(
c' trebuie s se in cont de toate datoriile previzibile i pierderile poten iale aprute n
cursul exerci iului financiar curent sau al unui exerci iu financiar precedent, c>iar dac acestea
devin evidente numai ntre data bilan ului i data ntocmirii acestuia. ?n acest scop sunt avute n
vedere i eventualele provizioane, precum i datoriile rezultate din clauze contractuale(
d' trebuie s se in cont de toate deprecierile, indiferent dac rezultatul exerci iului
financiar este pierdere sau profit. ?nregistrarea ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de
valoare se efectueaz pe seama conturilor de c>eltuieli, indiferent de impactul acestora asupra
contului de profit i pierdere.
Ca urmare, activele i veniturile nu trebuie s fie supraevaluate, iar datoriile i
c>eltuielile, subevaluate. Eotu i, exercitarea pruden ei nu permite, de exemplu, constituirea de
provizioane excesive, subevaluarea deliberat a activelor sau veniturilor, dar nici
supraevaluarea deliberat a datoriilor sau c>eltuielilor, deoarece situa iile financiare nu ar mai fi
neutre i nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.
,-'$rincipiul independen ei exerci iului.
$otrivit acestuia, veniturile +i c>eltuielile aferente activit*ii +i rezultatele financiare sunt
delimitate n timp ,de regul, pe un an calendaristic'. :stfel, trebuie s se in cont de veniturile
i c>eltuielile aferente exerci iului financiar, indiferent de data ncasrii veniturilor sau data pl ii
c>eltuielilor.
:stfel, se vor eviden ia n conturile de venituri i crean ele pentru care nu a fost
ntocmit nc factura ,contul -1. KClien i - facturi de ntocmit!', respectiv n conturile de
c>eltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit nc factura ,contul -4. KDurnizori -
facturi nesosite!'. ?n toate cazurile, nregistrarea n aceste conturi se efectueaz pe baza
documentelor care atest livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor ,de exemplu, avize de
nso ire a mrfii, situa ii de lucrri etc.'
,5' $rincipiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii. Conform acestui
principiu, componentele elementelor de active i de datorii trebuie evaluate separat.
,F' $rincipiul intangibilit ii. <ilan ul de desc>idere pentru fiecare exerci iu financiar
trebuie s corespund cu bilan ul de nc>idere al exerci iului financiar precedent. 1odificarea
politicilor contabile se efectueaz numai pentru perioadele viitoare, ncepnd cu exerci iul
financiar urmtor celui n care s-a luat decizia modificrii politicii contabile. 1odificarea politicilor
contabile poate fi efectuat numai de la nceputul unui exerci iu financiar. ;u sunt permise
modificri ale politicilor contabile pe parcursul unui exerci iu financiar.
,G' $rincipiul necompensrii. =lementele de activ +i cele de pasiv se nregistreaz +i
se evalueaz n contabilitate separat +i nu este admis compensarea ntre posturile din activul
bilan*ului cu cele din pasivul bilan*ului.
2rice compensare ntre elementele de active i datorii sau ntre elementele de venituri i
c>eltuieli este interzis. Eoate crean ele i datoriile trebuie nregistrate distinct n contabilitate,
pe baz de documente justificative. =ventualele compensri ntre crean e i datorii fa de
aceea i societate comercial efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi nregistrate
numai dup contabilizarea veniturilor i c>eltuielilor corespunztoare.
,.' $rincipiul prevalen ei economicului asupra juridicului. $rezentarea valorilor din cadrul
elementelor din bilan* i contul de profit i pierdere se face innd seama de fondul economic al
tranzac iei sau al opera iunii raportate, i nu numai de forma juridic a acestora.
7espectarea acestui principiu are drept scop nregistrarea n contabilitate i prezentarea
fidel a opera iunilor economico-financiare, n conformitate cu realitatea economic, punnd n
eviden drepturile i obliga iile, precum i riscurile asociate acestor opera iuni.
=venimentele i opera iunile economico-financiare trebuie eviden iate n contabilitate
a a cum acestea se produc, n baza documentelor justificative. 6ocumentele care stau la baza
nregistrrii n contabilitate a opera iunilor economico-financiare trebuie s reflecte ntocmai
modul cum acestea se produc, respectiv s fie n concordan cu realitatea. 6e asemenea,
contractele nc>eiate ntre pr i trebuie s prevad modul de derulare a opera iunilor i s
respecte cadrul legal existent.
?n condi ii obi nuite, forma juridic a unui document trebuie s fie n concordan cu
realitatea economic. ?n cazuri rare, atunci cnd exist diferen e ntre fondul sau natur
economic a unei opera iuni sau tranzac ii i forma sa juridic, societatea comercial va
nregistra n contabilitate aceste opera iuni, cu respectarea fondului economic al acestora.
=xemple de situa ii cnd se aplic principiul prevalen ei economicului asupra juridicului
pot fi considerate& ncadrarea, de ctre utilizatori, a contractelor de leasing n leasing
opera ional sau financiar( ncadrarea opera iunilor la vnzare n nume propriu sau comision,
respectiv consigna ie( recunoa terea veniturilor, respectiv a c>eltuielilor n contul de profit i
pierdere sau ca venituri n avans, respectiv c>eltuieli n avans( ncadrarea participa iilor ca fiind
de inute pe termen lung sau pe termen scurt( recunoa terea participa iilor de inute ca fiind de
natura ac iunilor de inute la entit i afiliate, a intereselor de participare sau sub forma altor
imobilizri financiare( ncadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale
sau financiare.
Cociet ile comerciale au obliga ia ca la contabilizarea opera iunilor economico-
financiare s in seama de toate informa iile disponibile, astfel nct s fie extrem de rare
situa iile n care natura opera iunii, determinat pe baza principiului prevalen ei economicului
asupra juridicului, s difere de cea care ar fi stabilit n lipsa aplicrii acestui principiu.
$oliticile contabile ncorporeaz principiile, bazele, conven iile, regulile i practicile
specifice adoptate de o societate n conducerea curent a contabilit ii acestora, pentru
ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare. $rin politica contabil trebuie s se clarifice ferm
varianta de operare constant pentru fiecare tip de eveniment n parte. ?n plus, sunt luate n
calcul +i alte principii i reguli, cum ar fi&
0
Bra ionamentul profesional", singurul care permite alegerea alternativelor(
B judecata de valoare" este baza solu iilor contabile(
B pragul de semnifica ie" conform cruia o informa ie este tratat sau nu ca
semnificativ n func ie de interesul urmrit.
$oliticile contabile ncorporeaz&
B principiile(
B metodele i procedurile(
B bazele de calcul(
B regulile de evaluare(
B practicile proprii, specifice fiecrei institu ii publice.
& 7istea, 1. L colectiv H !Contabilitatea societ ilor comerciale! , vol.3, 33, =ditura "niversitar, <ucure ti, %440(
Conform 3.:.C. este necesar elaborarea unui set ,manual' de proceduri de ctre
conducerea fiecrei persoane juridice pentru toate opera iunile derulate, pornind de la
ntocmirea documentelor justificative pn la finalizarea situa iilor financiare trimestriale i
anuale!. :ceste proceduri trebuie elaborate avnd n vedere specificul activit ii, de ctre
speciali ti n domeniul economic, te>nic i comercial, cunosctori ai activit ii desf urate i ai
strategiei adoptate de persoana juridic.!
14
#a elaborarea politicilor contabile trebuie respectate conceptele de baz ale contabilit ii,
i ndeosebi& contabilitatea de angajamente, principiul continuit ii activit ii, dar i celelalte
principii, care guverneaz func ionarea contabilit ii. $oliticile contabile trebuie elaborate astfel
nct s se asigure furnizarea, prin situa iile financiare, a unor informa ii care s fie relevante i
credibile.
1.". Patrimoniul societilor comerciale
Conceptul de patrimoniu se afl la baza construc iei teoretice i a principiilor contabilit ii
clasice. Cu privire la patrimoniu au fost exprimate numeroase puncte de vedere. $rimul este cel
juridic, dupa care patrimoniul reprezint ansamblul drepturilor i obliga iilor cu con inut
economic ale unui subiect de drept. 6in punct de vedere economic, patrimoniul reprezint
totalitatea bunurilor economice, exprimate n bani, precum i rezultatul folosirii lor.
$:E7312;3"# unei societ i comerciale este format din totalitatea mijloacelor
economice de care dispune aceasta, precum +i din totalitatea drepturilor +i obliga*iilor cu
valoare economic. : adar, constituie patrimoniu toate bunurile mobile i imobile care apar in
acesteia, precum i drepturile i obliga iile cu caracter patrimonial.
11
?ntr-o alt ncercare de definire a patrimoniul unei societ i comerciale, putem considera
c acesta se compune din&
1. :ctiv H ceea ce apar*ine acelei societ i comerciale
%. $asiv H toate obliga*iile materiale pe care le are acea societate comercial.
:ctivul cuprinde totalitatea mijlocelor economice sub aspectul componen*ei +i structurii
materiale sau bne+ti ,ex. & active imobilizate, circulante'.
$asivul cuprinde totalitatea mijloacelor economice sub aspectul provenien*ei, al surselor
de formare, al obliga*iilor pe care agen*ii economici le au fa* de salaria*i, bugetul de stat +i al*i
agen*i economici.
:ctivul reprezint patrimoniul economic, adic valorile economice sub forma lor fizic
concret, respectiv totalitatea mijloacelor economice sub aspectul componen*ei +i structurii
materiale sau bne+ti.
=lementele de activ se clasific n&
a' active imobilizate
1$ Ctandardele 3nterna*ionale de 7aportare Dinanciara, emise de Consiliul pentru Ctandarde 3nterna*ionale de
Contabilitate ,3:C<', editura C=CC:7, %411
11 Cre oiu 9., <ucur 3. - Contabilitate H Dundamentele i noul cadru juridic, =ditura C.M.<ecN, <ucure ti, %44G
i' necorporale ,c>eltuieli de constituire, c>eltuieli de cercetareHdezvoltare, programe
informatice'
ii' corporale ,terenuri, mijloace fixe H cldiri, construc*ii speciale, ma+ini, utilaje, instala*ii de
lucru, planta*ii, imobilizri n curs -investi*ii neterminate'
iii' financiare - titluri de participare mprumuturi acordate +i dobnzi aferente
b' active circulante
i' stocuri de materii prime +i materiale, obiecte de inventar, produse finite, animale, mrfuri
ii' alte active circulante H clien*i, decontri cu asocia*ii, ac*iuni, obliga*iuni, disponibil la banc +i
n cas, acreditive
c' conturi de regularizare reprezentate prin&
i' c>eltuieli efectuate n avans - c>eltuieli care se suport e+alonat pe mai multe exerci*ii
financiare ,repara*ii capitale, repara*ii curente, c>irii datorate, abonamente, etc'(
ii' c>eltuieli n curs de clarificare ,amenzi, c>eltuieli de judecat' ce necesit lmuriri.
$asivul reprezint patrimoniul juridic, adic rela*iile n care se afl subiectul patrimoniului
cu valori care fac parte din activ, respectiv totalitatea mijloacelor economice sub aspectul
provenien*ei, al surselor de formare, al obliga*iilor pe care agen*i economici le au fa* de
salaria*i, bugetul de stat +i al*i agen*i economici.
=lementele de pasiv includ&
a' capitalul propriu H capital social, diferen*e din reevaluare, profit nerepartizat, profit sau
pierdere, fond de participare la profit +i alte fonduri
b' provizioane pentru riscuri +i c>eltuieli H n vederea acoperirii unor litigii, garan*ii
acordate clien*ilor, pierderi din diferen*e de curs valutar
c' datorii H mprumuturi, credite bancare, credite externe, furnizori, creditori, decontri
cu salaria*ii, impozite +i taxe ,ex. EA:'
d' conturi de regularizare - venituri n avans, respectiv acele venituri anticipate provenite
din ncasri de c>irii, vnzri cu plata n rate, diferen*e favorabile de curs valutar.
$atrimoniul agen*ilor economici se afl ntr-o continu mi+care +i transformare, ca
rezultat al trecerii succesive a mijloacelor economice prin faze ale proceselor economice +i sunt
reflectate n contabilitate sub forma opera*iunilor privind aprovizionarea, consumul de mijloace
de produc*ie sau for* de munc, expedierea sau desfacerea produselor, realizarea ,ncasarea'
produselor, ob*inerea +i repartizarea profitului.
Diecare opera*iune economic produce sc>imbri n situa*ia patrimoniului, modificri
care pot fi&
a. de volum , n sensul cre+terii sau reducerii concomitent a elementelor de activ +i de pasiv
=xemple&
1. aprovizionarea cu mrfuri de la furnizori n sum de 14.444 ron
1rfuri I Durnizori 14.444 ron
: J $ J
- n acest caz, vor cre+te stocurile de mrfuri ,element de activ' cu 14.444 ron,
concomitent cu o cre+tere a obliga*iilor de plat fa* de furnizori ,element de pasiv' cu 14.444
ron(
%. plata ctre furnizori din disponibilul din contul desc>is la banc a unei sume de %.454
ron
Durnizori I Conturi la bnci n lei %.454 ron
$ - : H
- n acest caz, vor scdea obliga*iile de plat fa* de furnizori ,element de pasiv' cu
%.454 ron, concomitent cu reducerea disponibilit*ilor din contul bancar cu %.454 ron.
b. de structur, n sensul cre+terii sau reducerii elementelor de activ sau de pasiv.
=xemple&
1.ncasarea n contul desc>is la banc de la clien*i a sumei de 5.444 ron
Conturi la bnci n lei I Clien*i 5.444 ron
: J : -
- n acest caz, vor cre+te disponibilit*ile n contul desc>is la banc ,element de activ' cu
5.444 ron, concomitent cu o scdere a crean*elor fa* de clien*i ,element de activ' cu 5.444 ron(
%.re*inerea din salarii a impozitului pe veniturile din salarii n sum de 5.444 ron
$ersonal H remunera*ii datorate I 3mpozit pe veniturile din salarii 5.444 ron
$ - $ J
- n acest caz, vor scdea sumele de plat ctre salaria*i drept salarii ,element de pasiv'
cu 5.444 ron, concomitent cu o cre+tere a datoriei la bugetul de stat privind impozitul pe
veniturile din salarii cu 5.444 ron.
7ezult c orice modificare a patrimoniului afecteaz concomintent dou posturi din
bilan*ul contabil. 1odificrile care produc sc>imbri de structur nu influen*eaz totalul activului
sau al pasivului, deci nici totalul bilan*ului. 1odificrile de volum determin cre+teri sau reduceri
n totalul bilan*ului. ?n toate cazurile, n permanen* se men*ine egalitatea, ca rezultat al
respectrii principiului dublei nregistrri sub cele dou aspecte& al componen*ei +i al
provenien*ei.
Eoate bunurile care intr sau ies din patrimoniul unei societ*i comerciale sunt evaluate,
n vederea stabilirii valorii lor.
1%
<unurile pot intra n patrimoniul unei societ*i comerciale astfel &
1' prin ac>izi*ie ,de la furnizori'/ cu titlu oneros H la cost de ac>izi*ie ,format din pre*
de cumprare, taxe fiscale nerecuperabile H taxe vamale +i accize', c>eltuieli de transport,
aprovizionare +i alte c>eltuieli accesorii.
%' din produc*ie proprie H la cost de produc*ie ,format din costul de ac>izi*ie al
materialelor, alte c>eltuieli directe H salarii, contribu*ii asigurri sociale, fond +omaj, contribu*ii
asigurri sntate - +i c>eltuieli indirecte de interes general & cldur, ap, energie, salarii
personal administrativ, etc.'
)' prin aport H la valoarea de utilitate, care se formeaz n func*ie de valoarea actual
de circula*ie, *innd seama de amplasament, grad de uzur, compararea cu pre*urile produselor
noi.
-' prin dona*ii/cu titlu gratuit H la valoarea de utilitate, care se formeaz n func*ie de
valoarea actual de circula*ie.
=valuarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea lor actual
sau de utilitate a fiecrui element, denumit valoare de inventar.
?n bilan*ul contabil ce se ntocme+te la nc>eierea exerci*iului, elementele patrimoniale
se evalueaz astfel &
- la valoarea de intrare n patrimoniu.
- la valoarea contabil pus de acord cu rezultatele inventarierii.
?n cazul ie+irii din patrimoniu, bunurile se evalueaz sau se scad din gestiune la
valoarea lor de intrare.
12 7istea 1i>ai L colectiv H Contabilitatea societ ilor comerciale , vol.3, 33, =ditura "niversitar, <ucure ti, %440
Capitolul 2. Contul. #o iune i func ii
2.1. Contul$ defini ie
Contul reprezint un alt instrument al metodei contabilit*ii prin care se nregistreaz n
contabilitate existen*a +i mi+carea fiecrui element patrimonial, ca efect al modificrilor produse
de opera*iile economice ce au loc n cursul unui exerci*iu financiar.
Cpre deosebire de bilan*, care prezint la un moment dat, n expresie valoric, situa*ia
sintetic a tuturor elementelor de activ +i pasiv
1)
, contul serve+te la eviden*ierea fiecrui
element concret, i a tuturor modificrilor aprute urmare opera*iunilor economice care au loc.
$rin intermediul acestui instrument se nregistreaz, urmre+te +i controleaz totalitatea
modificrilor patrimoniale care au loc n cursul unui exerci*iu financiar n legtur cu bunurile,
drepturile +i obliga*iile unei societati comerciale economice.
?n acest sens, pentru fiecare element patrimonial se desc>ide cte un cont, astfel nct
aceste modificri patrimoniale s fie corect contabilizate +i s reflecte imaginea fidel a
patrimoniului. $rin modul sau de func*ionare, un cont va contabiliza att cre+terile ct +i
mic+orrile de valoare n legtur cu aceste elemente.
Cunt desc>ise conturi pentru&
a.<unuri economice& mijloace fixe, stocuri, disponibilit*i, etc
b. Curse de finan*are& capital social, datorii etc
c. $rocese economice& venituri +i c>eltuieli
d. 7ezultat contabil& profit sau pierdere.
:ceste conturi formeaz un sistem unitar.
Ce deosebesc dou grupe de conturi& conturi de activ H destinate pentru eviden*a
activelor agentului economic, +i conturi de pasiv H destinate pentru eviden*a pasivelor agentului
economic.
2.2. %lementele caracteristice structurii contului

?n mod uzual, contul este reprezentat grafic sub forma literei E.
6ebit Credit
---------------------------------------------------
O
O
O
O
O
=lementele componente ale contului sunt&
1-
6enumirea sau titlul contului(
13 Caraiani C., 6umitrana 1., L colectiv H <azele contabilit ii, =ditura "niversitar, <ucure ti, %414
14 3amandi, #., $etcu $.1. - !<azele contabilit ii! , =ditura ;a ional, <ucuresti, %440
Cimbolul(
=xplica*ia opera*iunii nregistrate(
6ebitul +i creditul contului(
7ulajele contului ,debitoare i creditoare'(
Eotal sume ,debitoare i creditoare'(
Coldul contului.
6enumirea contului este astfel stabilit nct s identifice fr ec>ivoc denumirea
elementului patrimonial pentru care se utilizeaz - bun economic, surs de finan*are, proces
economic sau rezultat financiar.
Diecrui cont i se atribuie i un simbol cifric, format, de regul, din trei sau patru cifre,
care permite utilizarea lui cu u+urin*, n activitatea practic. Cimbolurile conturilor utilizate n
cadrul contabilit*ii n 7omnia sunt stabilite n mod unitar pentru to*i agen ii economici.
Conturile sunt nscrise ntr-un plan de conturi general.
=xplica*ia opera*iei nregistrate const n prezentarea succint a acesteia, n
concordan cu documentul justificativ care st la baza nregistrrii. =xplica*ia con*ine, n plus,
data, denumirea, numrul +i data documentului justificativ respectiv.
6ebitul +i creditul contului reprezint denumiri, stabilite n mod conven*ional, pentru cele
dou pr*i pe care acesta le con*ine. 6ebitul este partea din stnga a contului, iar creditul este
partea din dreapta a acestuia. $rin intermediul celor dou elemente, se realizeaz delimitarea
celor dou categorii de modificri pe care le produc opera*iile economice +i financiare ce se
efectueaz.
Eotu i, semnifica*ia fiecreia dintre cele dou prti, debit +i credit, este diferit, fiind
determinat de con*inutul economic aferent conturilor +i de func*ia contabil a conturilor.
7ulajele contului, debitor sau creditor, reprezint totalul opera*iilor economice +i
financiare pe care acesta le reflect, n cursul unei perioade de gestiune, n fiecare din cele
dou pr*i ale sale.
#a sfr+itul fiecrei perioade de gestiune, prin adunarea tuturor sumelor nregistrate n
debitul, precum +i n creditul unui cont se determin rulajele perioadei respective, deci rulajul
debitor +i rulajul creditor , care se utilizeaz ulterior pentru ntocmirea balan*ei de verificare a
conturilor sintetice.Eotal sume reprezint elementul contului care con*ine att existentul ini*ial,
ct +i rulajele acestuia.
Coldul contului reflecta existentul la un moment dat, aferent elementului patrimonial
pentru care este utilizat.
Coldul ini*ial este cel de la nceputul exerci*iului, determinat la sfr+itul exerci*iului
anterior. Coldul final prive+te sfr+itul perioadei, ,exerci*iu financiar, trimestru, semestru, lun' +i
este calculat prin compararea totalului sumelor debitoare cu totalul sumelor creditoare, astfel&
B pentru conturile destinate bunurilor economice se scade totalul sumelor creditoare din
totalul celor debitoare, ob*inndu-se un sold final debitor (
B pentru conturile ce privesc sursele de finan*are, se deduce totalul sumelor debitoare
din totalul celor creditoare, rezultnd un sold final creditor.
#a un moment dat, un cont poate avea un singur fel de sold, debitor sau creditor, dup
caz. ?n cazul n care sumele totale debitoare sunt egale cu cele creditoare rezult un sold zero
sau, altfel spus, contul respectiv nu prezint sold.
Coldul conturilor se determin pe baza rela*iei matematice &
=xisten*e ini*iale J Cre+teri H 1ic+orri I =xisten*e finale
$entru fiecare fel sau grup de mijloace sau surse se desc>ide cte un cont distinct n
contabilitatea curent, cu ajutorul cruia se nregistreaz pe baza documentelor primare +i n
etalon valoric, existentul la nceputul perioadei de gestiune al elementului patrimonial, pentru
care s-a desc>is contul, a modificrilor acestuia, determinate de opera*iunile economice +i
financiare din timpul perioadei de gestiune, n final determinndu-se +i existentul la sfr+itul
perioadei de gestiune.
1odificrile determinate de opera*iunile economice, eviden*iate cu ajutorul conturilor, au
loc n dou sensuri& cre+teri +i mic+orri.
2.3. &egulile de funcionare a conturilor

a' $rima regul de func*ionare a conturilor
Conturile de activ ncep s func*ioneze prin debitare, nregistrnd un sold ini*ial debitor,
aferent bunurilor economice, iar conturile de pasiv ncep s func*ioneze prin creditare,
nregistrnd un sold ini*ial creditor, aferent surselor de finan*are.
b' : doua regul de func*ionare a conturilor
Conturile de activ se debiteaz cu majorri/ cre+teri / intrri ale elementelor de activ, iar
conturile de pasiv se crediteaz cu majorri/ cre+teri / intrri ale elementelor de pasiv.
c' : treia regul de func*ionare a conturilor
Conturile de activ se crediteaz cu mic+orrile/ diminurile/ scderile elementelor de
activ, iar conturile de pasiv se debiteazcu mic+orrile / diminurile/ scderile elementelor de
pasiv.
d' 7egul a patra de func*ionare a conturilor
?n cazul conturilor de activ, soldul final este debitor. $entru conturile de pasiv, soldul final
este creditor.
7egulile de func*ionare a conturilor se pot sintetiza, n func*ie de cele dou categorii de
conturi, de activ +i de pasiv, a+a cum se prezint n continuare.
15
B Conturile de activ nregistreaz n debit att existen*ele ini*iale, ct +i cre+terile de
activ, iar n credit reflect mic+orrile de activ +i prezint sold final debitor sau sold zero.
B Conturile de pasiv nregistreaz n credit att existen*ele ini*iale, ct +i cre+terile de
pasiv, iar n debit oglindesc mic+orrile de pasiv +i au sold final creditor sau sold zero.
Eabelul de mai jos reprezint sumarul cel patru reguli men ionate&
Conturi 3ntrri ,Cre+teri' 3e+iri ,6iminuri'
:ctiv 6ebit Credit
$asiv Credit 6ebit

?nscrierea unei sume n coloana stng nseamn a debita contul cu suma respectiv.
?nscrierea unei sume n coloana dreapt nseamn a credita contul cu suma respectiv.
=xemplu& Compania @ prezint urmtoarea situa*ie privind gestiunea unui cont desc>is
la banca : &
-la 1.41.%41% exist un sold n valoare de 5.444 lei (
15 Caraiani C., 6umitrana 1., L colectiv H <azele contabilit ii, =ditura "niversitar, <ucure ti, %414
-la ).41.%41% se ac>it unui furnizor de mrfuri suma de %.444 lei (
-la 5.41.%41% se ncaseaz c/v facturi clien*i n valoare de ..444 lei (
-la ..41.%41% se ridic numerar pentru plata unor avansuri ctre salaria*i n valoare de
1.444 lei(
-la %5.41.%41% se efectueaz un ordin de plat pentru c/v EA: n valoare de ).444 lei (
-la )1.41.%41% soldul contului este de G.444 lei.
:+adar, n decursul perioadei analizate, au avut loc att intrri ct +i ie+iri de disponibil.
6ac separm intrrile de ie+iri, trecnd ie+irile ntr-o coloan n partea dreapt, soldul
final se va determina astfel &
Cold ini*ial 5.444 lei
,J'3ntrri
,J'3ntrare la 5.41 ..444 lei
Eotal intrri ..444 lei
,-'3e+iri
,-'3e+ire la ).41. %.444 lei
,-'3e+ire la ..41 1.444 lei
,-'3e+ire la %5.41 ).444 lei
Eotal ie+iri F.444 lei
,I'Cold final G.444 lei
Cold final I Cold ini*ial J 3ntrri H 3e+iri I
5.444 J ..444 H F.444 I G.444 lei
2.!. Dubla 'nregistrare. Formulele contabile (i tipurile acestora
?nregistrarea concomitent +i cu aceea+i sum a unei opera*ii economice sau financiare
n dou conturi, n debitul unui cont +i creditul altui cont poart denumirea de dubla nregistrare.
1F
6ubla nregistrare este determinat, n primul rnd, de dubla reprezentare, prin faptul c
n timpul mi+crii +i transformrii lor, elementele patrimoniului nu nceteaz de a fi privite sub
dublu aspect& al utilit*ii +i destina*iei economice +i al modului de dobndire, aspecte care se
reflect concomitent ca un raport de ec>ivalen* ntre doi termeni, unul care eviden*iaz
bunurile economice, iar cel de-al doilea care eviden*iaz sursele de finan*are.
1G
Ca rezultat al aplicrii dublei nregistrri, ntre conturile contabile se stabile+te o legtur
reciproc. #egtura stabilit ntre cele dou conturi n care se nregistreaz o opera*ie
economico-financiar poart denumirea de coresponden*a conturilor, iar conturile ntre care
intervine aceast legtur se numesc conturi corespondente. 1odalitatea de prezentare grafic
a fiecrei opera*ii economice n conturile corespondente, pe baza dublei nregistrri sub form
de egalitate valoric se nume+te formul contabil.
16 3amandi, #., $etcu $.1. - !<azele contabilit ii! , =ditura ;a ional, <ucuresti, %440
17 9otcu, C., =valuarea si prevenirea riscului in activitatea de creditare, =ditura Ee>nopress, 3a i, %414
Dormula contabil este compus din urmtoarele pr*i& denumirea contului corespondent
debitor( denumirea contului corespondent creditor +i suma care face obiectul nregistrrii.
?n formula contabil, contul care se debiteaz se nscrie n partea de sus sau n stnga,
iar contul care crediteaz se a+eaz n partea de jos sau n dreapta.
Dormula contabil prezint rela*ia reciproc dintre contul care se debiteaz +i cel care se
crediteaz. :ltfel spus, formula contabil asigur concretizarea dublei nregistrri a opera*iilor
economice +i financiare +i a coresponden*ei conturilor.
Dormula contabil con*ine drept componente&
i.Contul corespondent debitor, care se afl n stnga egalit*ii
ii. Contul corespondent creditor, care este situat n partea dreapt a egalit*ii
iii. Cemnul I !, care semnific egalitatea, interdependen*a +i corela*ia dintre
primele dou componente(
iv. Cumele ce corespund opera*iei nregistrate.
Dormula contabil simpl con*ine doar dou conturi corespondente, unul debitor +i altul
creditor&

Cont @ I Cont P Cuma

Cuma se poate nscrie att n stnga contului debitor, ct +i n partea dreapt a celui
creditor, astfel&

Cuma Cont @ I Cont P Cuma

Dormulele contabile compuse sunt generate de opera*iile economice sau financiare ce
modific mai mult de dou elemente patrimoniale +i con*in&
a' debitarea a dou sau mai multor conturi n coresponden* cu un cont creditor (
b' debitarea unui cont debitor n coresponden* cu dou sau mai multe conturi
creditoare(
c'debitarea a dou sau mai multe conturi n coresponden* cu dou sau mai multe
conturi creditoare.

Q I Cont creditor z Cuma contului z
Cont debitor x Cuma contului x
Cont debitor R Cuma contului R


Cont debitor x I Q Cuma contului x
Cont creditor R Cuma contului R
Cont creditor z Cuma contului z

Q I Q
Cuma contului x Cont debitor x Cont creditor z Cuma contului z
Cuma contului R Cont debitor R Cont creditor S Cuma contului S

Cnd se debiteaz sau se crediteaz mai multe conturi, acestea se nscriu sub simbolul
"Q" care se cite+te "urmtoarele conturi".
?n activitatea practic exist situa*ii cnd se impune corectarea sau anularea unei
nregistrri contabile anterioare, ceea ce determin ntocmirea unei formule contabile de
stornare , cu sume n negru sau n ro+u, dup caz.
a' Dormula contabil curent se consider acea formul prin intermediul creia se
nregistreaz n contabilitate opera*iunile economico-financiare care au loc n mod obi+nuit,
curent. Caracteristica acestora const n faptul c nscrierea sumelor se face n negru, sumele
respective se adun ntre ele, att n debitul ct +i creditul contului.
b' Dormula contabil de stornare, reprezint o modalitate specific contabilit*ii de
corectare a unor erori, svr+ite anterior cu ocazia nregistrrii n conturi a sumelor din opera*iile
economice +i financiare care au avut loc n activitatea ntreprinderilor. =roarea poate fi, fie n
nregistrarea unei sume eronate, fie n nregistrarea unei sume n alte conturi dect cele
corespunztoare con*inutului opera*iei. Dormulele contabile de stornare pot fi de dou tipuri&
Dormula contabil de stornare n negru const n anularea nregistrrii efectuate anterior
gre+it, prin inversarea conturilor corespondente din formula contabil respectiv +i apoi
ntocmirea +i nregistrarea formulei contabile corecte.
Dormula contabil de stornare n ro+u const n anularea unei formule contabile
efectuate anterior gre+it prin ntocmirea +i nregistrarea unei noi formule contabile similar cu
cea eronat, ns cu sumele nscrise n ro+u ,sau n negru, dar ncadrate n c>enar'. ?nscrierea
unei sume n ro+u are semnifica*ia n contabilitate a unor valori cu semnul "-", are ca efect
anularea sumei nscris anterior n mod eronat.
=xemplu - opera*ia de ncasare prin virament a unui credit bancar pe termen lung, care
s-a nregistrat eronat astfel&
a. KConturi la bnci n lei! I K?mprumuturi acordate pe termen lung! 1-.444
Ce observ faptul c formula contabil este eronat +i se procedeaz la stornarea n
negru&
b. K?mprumuturi acordate pe termen lung! I KConturi la bnci n lei! 1-.444
Ce ntocme+te formula contabil corect&
c. KConturi la bnci n lei! I KCredite bancare pe termen lung! 1-.444
Erebuie men*ionat faptul c formul contabil de stornare n negru prezint dezavantajul
denaturrii rulajului conturilor, mrindu-l artificial cu sume care nu corespund unor opera*ii
economice reale.
2.). Clasificarea conturilor
Conturile pot fi clasificate dup mai multe criterii.
6up func ia pe care o prezint, acestea pot fi&
a' conturi cu func*ie contabil de activ +i conturi cu func*ie contabil de pasiv
Conturile de activ reflect existen*a +i mi+carea elementelor eviden*iate n activul
bilan*ului. =le ncep s func*ioneze prin debitare +i se debiteaz cu existen*ele ini*iale preluate
din activul bilan*ului care devin pentru cont solduri ini*iale debitoare. Coldul final de determin
dup rela*ia&
Cold final debitor I Cold ini*ial debitor J 7ulaj debitor H 7ulaj creditor
Conturile de pasiv nregistreaz existen*a +i mi+carea elementelor reprezentate de
pasivul bilan*ului. =le ncep s func*ioneze prin creditare +i se crediteaz cu existen*ele ini*iale
preluate din pasivul bilan*ului, care devin pentru cont solduri ini*iale creditoare. Coldul final se
determin dup rela*ia&
Cold final creditor I Cold ini*ial creditor J 7ulaj creditor H 7ulaj debitor
:cestea mai sunt denumite +i conturi monofunc*ionale, deoarece respect integral fie
cerin*ele regulilor de func*ionare ale conturilor de activ, fie ale celor de pasiv. :ltfel spus,
conturile de aceast natur prezint ntotdeauna un singur fel de sold final, adic debitor sau
creditor. Conturile bifunc*ionale sunt cele care, n anumite situa*ii, fac excep*ie de la aceast
regul. :ceasta nseamn ca unele conturi de activ pot prezenta sold final creditor, iar unele
conturi de pasiv pot avea sold final debitor.
3n func*ie de detalierea informa*iei i n raport cu sfera lor de cuprindere , conturile pot fi&
b' conturi sintetice +i conturi analitice.
Conturile sintetice asigur reflectarea tuturor elementelor ce privesc att patrimoniul
ntreprinderii, ct +i procesele economice pe care aceasta le efectueaz, inclusiv rezultatele
financiare ce se ob*in, grupate n func*ie de trsturile lor caracteristice. =le asigur
sistematizarea +i generalizarea datelor n vederea ntocmirii situa*iilor financiare anuale +i a
altor raportri contabile sau fiscale periodice. Cunt stabilite de ctre 1inisterul Dinan*elor
$ublice, +i au caracter obligatoriu. 6e exemplu& contul sintetic 1ateriale!, 1ijloace fixe!,
KCapital social!.
Conturile analitice reflect concomitent pr*ile componente ale bunurilor economice,
proceselor, surselor +i rezultatelor economice respective, dup nsu+irile lor specifice. ;umrul
conturilor analitice n care poate fi desf+urat un cont sintetic este determinat de natura
bunurilor, proceselor, surselor, precum +i de necesit*ile de detaliere a cunoa+terii con*inutului
elementului eviden*iat.
7egulile de func*ionare a conturilor analitice sunt acelea+i ca +i pentru conturile sintetice,
deoarece n ambele categorii de conturi se nregistreaz acelea+i elemente patrimoniale.
#egtura dintre conturile sintetice +i analiticele lor este urmtoarea&
i' Cuma soldurilor ini*iale ale conturilor analitice trebuie s fie egal cu soldul ini*ial
al contului sintetic(
ii' Cuma rulajelor debitoare ale conturilor analitice trebuie s fie egal cu rulajul
debitor al contului sintetic(
iii' Cuma rulajelor creditoare ale conturilor analitice trebuie s fie egal cu rulajul
creditor al contului sintetic(
iv' Cuma soldurilor finale ale conturilor analitice trebuie s fie egal cu soldul final al
contului sintetic.
2 etap important n fluxul opera*iunilor ce se efectueaz pentru nregistrarea
opera*iilor economice +i financiare n conturi, o constituie analiza contabil, care asigur n
finalul su stabilirea formulei contabile pentru fiecare dintre acestea. :naliza contabil se
efectueaz n mod distinct pentru fiecare opera*ie economic +i financiar nscris ntr-un
document justificativ, prin descompunerea ei n elemente componente, n scopul stabilirii
modificrilor H majorri sau diminuri H pe care le determin n masa patrimoniului, a conturilor
corespondente +i a pr*ii acestora H debit sau credit H n care se va reflect suma aferent
opera*iei respective.
:naliza contabil propriu-zis const n parcurgerea a patru etape succesive, care se
prezint n cele ce urmeaz.
a. Ctabilirea naturii opera*iei economice sau financiare supuse analizei, respectiv a
con*inutului su economic, care, de altfel, reiese din documentul justificativ pe baza cruia se
efectueaz analiza contabil.
b. Ctabilirea modificrilor ce se produc n bilan* de opera*ia analizat, respectiv a
elementelor de activ +i de pasiv care se modific +i a sensului n care se produce aceast
sc>imbare H cre+tere sau diminuare H, precum +i a tipului de modificare bilan*ier.
c. Ctabilirea conturilor corespondente corespunztoare elementelor patrimoniale care
au fost modificate +i, implicit, n care se va nregistra opera*ia ce face obiectul analizei.
d. :plicarea regulilor de func*ionare a conturilor pentru a determina, n raport cu func*ia
contabil a celor corespondente, n care parte a acestora H debit sau credit H se nregistreaz
opera*ia analizat +i, implicit, stabilirea formulei contabile .

2.". Planul de conturi
$lanul de conturi reprezint sistemul de conturi utilizat de ctre o societate
comercial n realizarea obiectivelor asociate contabilit*ii financiare +i contabilit*ii de
gestiune. ?n 7omnia, planul de conturi este prevzut de 2.1.D.$. )455/%440 i este structurat
n 0 clase de conturi&
B Clasa 1 Conturi de capitaluri
B Clasa % Conturi de imobilizri
B Clasa ) Conturi de stocuri +i produc*ie n curs de execu*ie
B Clasa - Conturi de ter*i
B Clasa 5 Conturi de trezorerie
B Clasa F Conturi de c>eltuieli
B Clasa G Conturi de venituri
B Clasa . Conturi speciale
B Clasa 0 Conturi de gestiune
$lanul de conturi este prezentat n anexa 1.
$lanul de conturi este un tablou al sistemului de conturi, destinat organizrii eviden*ei
contabile ntr-o ntreprindere, n cadrul cruia fiecare cont este reprezentat printr-un simbol cifric
i o denumire, ncadrat n clase i grupe de conturi.
Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice n func ie de
necesit ile impuse de anumite reglementri sau potrivit necesit ilor proprii ale fiecrei entit i.
Conturile pot avea func iune contabil de activ ,:', pasiv ,$' sau sunt bifunc ionale
,:/$'. ?n general, conturile cu func iune contabil de activ corespund elementelor de natura
activelor i c>eltuielilor, iar conturile cu func iune contabil de pasiv corespund elementelor de
natura datoriilor, capitalurilor proprii i veniturilor .
Clasele 1-G cuprind conturile contabilit*ii financiare, care se utilizeaz pentru
generalizarea informa*iei ce urmeaz s fie reflectat n rapoartele financiare +i destinat
utilizatorilor interni +i externi. 6up con*inutul economic ele se divizeaz n conturi de
bilan*,clasele 1-5' +i conturi de rezultate ,clasele F-G'. Conturile de bilan* sunt destinate
contabilizrii activelor, capitalului propriu +i datoriilor ntreprinderii. #a finele fiecrei perioade de
gestiune soldul ,debitor sau creditor' acestor conturi se reflect n bilan*ul contabil. Conturile de
rezultate sunt destinate contabilizrii veniturilor +i c>eltuielilor ntreprinderii. Clasa . cuprinde
conturile contabilit*ii de gestiune. :cestea sunt destinate generalizrii informa*iei privind
consumurile de produc*ie, costul produc*iei ,lucrrilor, serviciilor' +i rentabilit*ii produc*iei
utilizate numai pentru necesit*ile interne ale ntreprinderii n scopul lurii unor decizii concrete
de gestiune.
Conturile de gradul 3 din clasele 1-G sunt obligatorii pentru toate ntreprinderile, iar
conturile de gradul 3 din clasele .-0 +i conturile de gradul 33 din toate clasele se aplic dac
este necesar, *innd cont de particularit*ile activit*ii ntreprinderii, cerin*ele privind publicarea
informa*iilor n rapoartele financiare, precum +i n scopul de analiz +i control.
=xemplu& Contul -41 "Durnizori" este un cont sintetic de grad 1. =l face parte din
Clasa - "Conturi de ter*i" +i din grupa -4 "Durnizori +i conturi asimilate".
?n func*ie de propriile nevoi de informare, ntreprinderile au libertatea de a dezvolta
conturile sintetice codificate n planul de conturi n conturi analitice adugnd la simbolul
existent n plan codificri proprii. =xemplul 1& ?ntreprinderea : are ) furnizori de materii prime,
@, P,T. $entru a cunoa+te n orice moment evolu*ia datoriei fa*a de fiecare dintre cei trei
furnizori, contul -41 se dezvolt n ) conturi sintetice& -41.41 , -41.4% , -41.4).
Conturile care pe pozi*ia a )-a n simbol au cifra 0 func*ioneaz dup reguli inverse fa*
de celelalte conturi din aceea+i grup. =xemplul %& Contul -40 "Durnizori-debitori" *ine
eviden*a crean*elor reprezentate de avansurile acordate furnizorilor +i este un cont de activ.
Eoate celelalte conturi din grupa -4 "Durnizori +i conturi asimilate" sunt conturi de datorii.
Conturile de c>eltuieli +i venituri sunt codificate simetric&
Clasa F "Conturi de c>eltuieli" Clasa G "Conturi de venituri"
C>eltuieli din exploatare& grupele F4 H F5 +i F.1
Aenituri din exploatare& grupele G4 H G5 +i G.1
C>eltuieli financiare& grupa FF +i F.F
Aenituri financiare& grupa GF +i G.F
C>eltuieli extraordinare& grupa FG
Aenituri extraordinare& grupa GG.
Capitolul 3. Documentele *ustificati+e i contabile
3.1. Definirea documentelor contabile
Cociet ile comerciale consemneaz opera*iunile economico-financiare, n momentul
efecturii lor, n documente justificative, pe baza crora se fac nregistrri n jurnale, fi+e +i alte
documente contabile, dup caz.
6ocumentele justificative trebuie s cuprind urmtoarele elemente principale&
- denumirea documentului(
- denumirea +i, dup caz, sediul unit*ii care ntocme+te documentul(
- numrul documentului +i data ntocmirii acestuia(
- men*ionarea pr*ilor care particip la efectuarea opera*iunii economico-financiare ,cnd
este cazul'(
- con*inutul opera*iunii economico-financiare +i, atunci cnd este necesar, temeiul legal al
efecturii acesteia(
- datele cantitative +i valorice aferente opera*iunii economico-financiare efectuate(
- numele +i prenumele, precum +i semnturile persoanelor care rspund de efectuarea
opera*iunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribu*ii de control financiar preventiv +i ale
persoanelor n drept s aprobe opera*iunile respective, dup caz(
- alte elemente menite s asigure consemnarea complet a opera*iunilor efectuate.
6ocumentele justificative sunt clasificate n func ie de diferite criterii, dup cum urmeaz&
a' 6up rolul lor&
- documente primare(
- documente cumulative ,centralizatoare'(
- registre contabile.
b' 6up modul de circula*ie&
- documente cu format tip prestabilit(
- documente cu format liber.
c' 6up aria de utilizare&
- documente comune pe economie(
- documente specifice unor anumite domenii de activitate.
d' 6up regimul de circula*ie&
- documente cu regim special(
- documente cu regim normal.
6ocumentele contabile - jurnale, fi+e etc. - care servesc la prelucrarea, centralizarea +i
nregistrarea n contabilitate a opera*iunilor consemnate n documentele justificative, ntocmite
manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor, trebuie s
cuprind elemente cu privire la&
- felul, numrul +i data documentului justificativ(
- sumele corespunztoare opera*iunilor efectuate(
- conturile sintetice +i analitice debitoare +i creditoare(
- semnturile pentru ntocmire +i verificare.
?nscrierea datelor n documente se face cu cerneal, cu past de pix, sau prin utilizarea
sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor, dup caz. ?n documentele justificative
+i n cele contabile nu sunt admise +tersturi, modificri sau alte asemenea procedee, precum
+i lsarea de spa*ii libere ntre opera*iunile nscrise n acestea sau file lips. =rorile se
corecteaz prin tierea cu o linie a textului sau a cifrei gre+ite, pentru ca acestea s poat fi
citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corect. Corectarea se face n toate exemplarele
documentului justificativ +i se confirm prin semntura persoanei care a ntocmit/corectat
documentul justificativ, men*ionndu-se +i data efecturii corecturii.
?n cazul completrii documentelor prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare
automat a datelor, corecturile sunt admise numai nainte de prelucrarea acestora,
men*ionndu-se data rectificrii +i semntura celui care a fcut modificarea. 6ocumentele
prezentate n listele de erori, anulri sau completri ,pe baza crora se fac modificri n fi+iere
sau n baza de date a unit*ii' trebuie s fie semnate de persoanele mputernicite de
conducerea unit*ii.
?n vederea nregistrrii n jurnale, fi+e +i celelalte documente contabile a opera*iunilor
economico-financiare consemnate n documentele justificative, potrivit formelor de nregistrare
contabil utilizate de unit*i, se poate face contarea documentelor justificative, indicndu-se
simbolurile conturilor sintetice +i analitice, debitoare +i creditoare, n conformitate cu planul de
conturi general aplicabil.
?nregistrrile n contabilitatea sintetic +i analitic se fac pe baz de documente
justificative, fie document cu document, fie pe baza unui centralizator n care sunt nscrise mai
multe documente justificative al cror con*inut se refer la opera*iuni de aceea+i natur +i
perioad. ?n cazul opera*iunilor contabile pentru care nu se ntocmesc documente justificative,
nregistrrile n contabilitate se fac pe baz de note de contabilitate.
?n cazul stornrilor, pe documentul ini*ial se men*ioneaz numrul +i data notei de
contabilitate prin care s-a efectuat stornarea opera*iunii, iar n nota de contabilitate de stornare
se men*ioneaz documentul, data +i numrul de ordine al opera*iunii care face obiectul stornrii.
?nregistrrile n contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii
documentelor dup data de ntocmire sau de intrare a acestora n unitate +i sistematic, n
conturi sintetice +i analitice, n conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare form de
nregistrare n contabilitate.
?nregistrrile n contabilitate se pot face manual sau utiliznd sistemele informatice de
prelucrare automat a datelor.
7egistrele de contabilitate +i formularele comune pe economie, care nu au regim special
de nseriere +i numerotare, pot fi adaptate n func*ie de specificul +i necesit*ile societ ilor
comerciale, cu condi*ia respectrii con*inutului minimal de informa*ii +i a normelor de ntocmire
+i utilizare a acestora. :cestea pot fi pretiprite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de
prelucrare automat a datelor.
3.!. ,-.-#/- D% 0%&1F1C-&%
<alan*a de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactit*ii
nregistrrilor contabile +i controlul concordan*ei dintre contabilitatea sintetic +i cea analitic,
precum +i principalul instrument pe baza cruia se ntocmesc situa*iile financiare.
1.

?n acela i timp, balan a de verificare este un procedeu specific metodei contabilit ii care
asigur ec>ilibrul permanent impus de principiile partidei duble.
10
:sigurarea ec>ilibrului este
dat n momentul efecturii nregistrrii opera iunilor economico-financiare n contabilitate n
ordine crolonogic i sistematic i continuat odat cu ntocmirea balan ei de verificare prin
seriile de egalit i.
1. Cerve+te&
- la verificarea exactit*ii nregistrrilor(
- la controlul concordan*ei dintre contabilitatea sintetic +i analitic(
- la ntocmirea situa*iilor financiare.
%. Ce ntocme+te ntr-un singur exemplar.
<alan*a de verificare cuprinde pentru toate conturile unit*ii urmtoarele elemente&
simbolul +i denumirea conturilor, n ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile ini*iale sau
totalul sumelor debitoare +i creditoare ale lunii precedente, dup caz, rulajele curente debitoare
+i creditoare, totalul sumelor debitoare +i creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.
). ;u circul, fiind document de sintez.
-. Ce ar>iveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Con*inutul minimal obligatoriu de informa*ii al formularului este urmtorul&
- denumirea unit*ii(
- denumirea formularului( data pentru care se ntocme+te(
- simbolul +i denumirea conturilor( soldurile ini*iale debitoare +i creditoare sau total
sume precedente debitoare/creditoare, dup caz( rulajele lunii curente debitoare/creditoare(
total sume debitoare/creditoare( soldurile finale debitoare/creditoare(
- semnturi& conductorul compartimentului financiar-contabil, persoana care
ntocme+te documentul, dup caz.
Dunc*iile balan*ei de verificare sunt&
%4
-Dunc*ia de verificare a exactit*ii nregistrrilor efectuate n conturi. =sen*a acesteia const n
verificarea +i identificarea erorilor de nregistrare n conturi a opera*iilor economice, prin
intermediul diferitelor egalit*i care trebuie s existe n cadrul balan*ei de verificare.
?nregistrarea gre+it a unor opera*ii economice ca urmare a nerespectrii dublei nregistrri,
trecerea eronat a sumelor din jurnalul de nregistrare a opera*iilor economice n conturi ,cartea
18 2rdinul nr. )51% din %G noiembrie %44. privind documentele financiar-contabile, emis de 13;3CE=7"#
=C2;213=3 3 D3;:; =#27, $ublicat n 12;3E27"# 2D3C3:# ;7. .G4 bis din %) decembrie %44.
1& Caloian, D., <azele contabilit ii, =ditura C.M.<ecN, <ucure ti, %44.
2$ Caloian, D., <azele contabilit ii, =ditura C.M.<ecN, <ucure ti, %44.
mare' +i din conturi n balan*a de verificare, efectuarea unor calcule gre+ite n formulele
contabile compuse, stabilirea eronat a rulajelor +i soldurilor conturilor determin inegalit*i ntre
totalul sumelor balan*ei, care se semnalizeaz cu ajutorul ei, fapt ce i confer caracterul unui
instrument de verificare, control +i reglare a nregistrrii opera*iilor economice.
-Dunc*ia de realizare a concordan*ei dintre conturile analitice +i cele sintetice. :ceast func*ie se
realizeaz prin ntocmirea unor balan*e de verificare ale conturilor analitice pentru fiecare cont
sintetic, care se desf+oar pe conturi analitice. Cu ajutorul acestor balan*e se verific
concordan*a care trebuie s existe ntre contul sintetic +i conturile sale analitice.
-Dunc*ia de legtur ntre cont +i bilan*. :ceast legtur se concretizeaz n faptul c datele
din bilan* reprezint soldurile finale ale conturilor preluate din balan*a de verificare, prelucrate +i
grupate conform necesit*ilor de ntocmire a bilan*ului. Coldurile ini*iale la nceputul urmtoarei
perioade de gestiune sunt preluate din bilan*ul contabil. 6eci, balan*a de verificare este puntea
de legtur dintre conturile analitice +i cele sintetice +i dintre conturile sintetice +i bilan*, fcnd
legtur ntre procedeele de baz ale metodei contabilit*ii.
-Dunc*ia de grupare +i centralizare a datelor nregistrate n conturi. Compararea +i centralizarea
datelor contabile cu ajutorul balan*ei de verificare ofer conducerii posibilitatea de a cunoa+te
mrimea +i structura modificrilor intervenite n structura mijloacelor materiale +i bne+ti,
situa*ia debitorilor +i creditorilor, a c>eltuielilor, veniturilor +i rezultatelor financiare la un moment
dat +i n dinamic, n vederea elaborrii previziunilor necesare lurii deciziilor pentru perioada
viitoare.
<alan*ele de verificare pot fi clasificate astfel&
a' dup felul conturilor&
- balan*ele de verificare ale conturilor sintetice(
- balan*ele de verificare ale conturilor analitice(
Bbalan*e de verificare cu o serie de egalit i(
B balan*e de verificare cu dou serii de egalit*i(
B balan*e de verificare cu trei serii de egalit*i.
#a ntocmirea balan*ei de verificare se urmeaz pa+ii de mai jos&
-transpunerea opera*iilor efectuate n timpul perioadei de gestiune din jurnalul de nregistrare a
opera*iilor economice n conturi ,cartea-mare'(
-totalizarea sumelor nregistrate n debitul +i creditul fiecrui cont desc>is n cartea-mare +i
stabilirea soldului acestora(
-transpunerea datelor din conturile desc>ise n cartea-mare ,soldurile ini*iale, rulajele +i soldurile
finale' n formularul balan*ei de verificare(
-totalizarea coloanelor balan*ei de verificare( totalurile ob*inute n cadrul fiecrei perec>i de
coloane ,debitoare-creditoare' trebuie s fie egale ntre ele. 6e asemenea, totalul rulajelor din
balan*a de verificare, trebuie s fie egal cu totalul rulajelor din jurnalul de nregistrare a
opera*iilor economice.
Capitolul !. Documentele contabile de sintez (i raportare

Diecare societate comercial are obliga*ia s ntocmeasc situa*ii financiare anuale, care
trebuie s cuprind&
a' bilan*ul(
b' contul de profit +i pierdere ,contul de rezultate'(
c' situa*ia modificrilor capitalului propriu(
d' situa*ia fluxurilor de trezorerie(
e' politici contabile +i note explicative
%1
.
Citua*iile financiare anuale trebuie s ofere o imagine fidel a pozi*iei financiare,
performan*ei, modificrilor capitalului propriu +i fluxurilor de trezorerie ale ntreprinderii pentru
respectivul exerci*iu financiar. :cceptat ca o situa*ie financiar care red capitalurile proprii prin
diferen*a ntre active +i datorii, se consider c bilanul furnizeaz informa*ii privind natura +i
sumele investite n resursele ,activele' ntreprinderii, obliga*iile ei fa de creditori, precum +i
fa de proprietari. Cpre deosebire de bilan*, contul de rezultate ,profit +i pierdere' prezint
activitatea ntreprinderii ca venituri i c>eltuieli. Contul de profit si pierdere cuprinde& cifra de
afaceri net, veniturile +i c>eltuielile exerci*iului, grupate dup natura lor, precum +i rezultatul
exerci*iului ,profit sau pierdere'. ?n notele explicative se vor prezenta informa*ii privind valoarea
+i natura veniturilor +i c>eltuielilor extraordinare, cu excep*ia cazului n care aceste valori sunt
nesemnificative pentru aprecierea rezultatelor. ?n mod similar vor fi prezentate veniturile +i
c>eltuielile care se refer la exerci*iul financiar precedent. Situaia modificrilor capitalului
propriu este prezentat ca o component separat a situa*iilor financiare, care s eviden*ieze&
a' profitul net sau pierderea net a perioadei(
b' fiecare element de venit +i c>eltuial, c+tig sau pierdere care, a+a cum este cerut de
un standard, este recunoscut direct n capitalul propriu +i totalul acestor elemente( +i
c' efectul cumulativ al modificrilor politicilor contabile +i corec*ia erorilor fundamentale.
?n plus, societ ile comerciale trebuie s prezinte fie n situa*ia modificrilor capitalului
propriu, fie n notele explicative&
- tranzac*iile de capital cu proprietarii +i distribu*iile ctre ace+tia(
- soldul profitului cumulat sau al pierderii cumulate la nceputul perioadei +i la data
bilan*ului +i modificrile pe parcursul perioadei( +i
- o reconciliere ntre valoarea contabil a fiecrei categorii de capital propriu la nceputul
+i la sfr+itul perioadei, prezentnd distinct fiecare modificare.
Situaia fluxurilor de trezorerie reflect cre+terea sau descre+terea net a mijloacelor
bne+ti n cursul unui exerci*iu financiar. $rincipalul obiectiv este de a reflecta influen*a
activit*ilor de exploatare, de investi*ii +i de finan*are asupra mijloacelor bne+ti ale unei
entit*ipe parcursul unui exerci*iu financiar.
Notele explicative la situaiile financiare con*in informa*ii suplimentare, relevante pentru
necesit*ile utilizatorilor n ceea ce prive+te pozi*ia financiar +i rezultatele ob*inute. ;otele
explicative trebuie prezentate ntr-o manier sistematic. Diecare element semnificativ al
bilan*ului, contului de profit +i pierdere, situa*iei fluxurilor de trezorerie +i al situa*iei modificrilor
capitalului propriu trebuie s fie nso*it de o trimitere la nota care cuprinde informa*ii legate de
acel element semnificativ.
Citua*iile financiare ale unei societ i comerciale reprezint cel mai important mijloc, prin
care informa*ia contabil este pus la dispozi*ia factorilor decizionali. 6e aceea, companiile +i
public situa*iile financiare, ntr-un mod ct mai explicit, pentru a putea fi n*elese de ctre
cititorul interesat.
Citua*iile financiare ofer informa*ii cu privire la&
B pozi*ia financiar a companiei(
B performan*a acesteia(
B fluxurile de numerar.
%%
21 #egea contabilit*ii nr. .%/1001, republicat n 1onitorul 2ficial, $artea 3 nr. -. din 1-.41.%445, cu modificrile +i
completrile ulterioare
:ceste informa*ii devin utile pentru diver+i utilizatori n fundamentarea deciziilor
referitoare la&
B ac>izi*ionarea sau vinderea participa*iilor de*inute n compania respectiv(
B numirea sau nlocuirea unor persoane din organismele de conducere.
Citua*iile financiare con*in informa*ii cu privire la &
B :ctivele
B $asivele
B Capitalul propriu
B Aeniturile, c>eltuielile, c+tigurile +i pierderile
B Dluxurile de numerar.
=valuarea elementelor pentru a fi prezentate n situa*iile financiare se face n
conformitate cu principiile contabile. Cunt
%)
re*inute urmtoarele principii ce pot fi strict legate de
procesul de evaluare&
, principiul costului istoric(
, principiul stabilit*ii unit*ii monetare(
, principiul evalurii separate a activelor, capitalurilor proprii +i datoriilor(
, principiul pruden*ei +i
, principiul continuit*ii activit*ii.
!.1. ,ilanul contabil
<ilan*ul oricrei ntreprinderi, indiferent de categoria n care se ncadreaz, constituie o
component semnificativ a situa*iilor financiare anuale care permite reliefarea fidel a pozi*iei
sale financiare. Eotodat, se are n vedere c bilan*ul reprezint procedeul specific al metodei
contabilit*ii prin intermediul cruia se oglinde+te principiul dublei reprezentri a patrimoniului,
dup formula&
:#2C873 I $72A=;3=;U8
sau
:CE3A I $:C3A
: adar, bilan*ul reprezint un document contabil de sintez care oglinde+te, la un
moment dat, situa*ia patrimoniului sub aspectul componen*ei +i surselor de finan*are, pozi*ia
financiar +i modificrile acesteia, precum +i rezultatul ob*inut.
%-
22 #egea contabilit*ii nr. .%/1001, republicat n 1onitorul 2ficial, $artea 3 nr. -. din 1-.41.%445, cu modificrile +i
completrile ulterioare
23 Mi-ai Ristea, Metode i politici contabile de ntreprindere' .ditura /ribuna
.conomic' 0ucure1ti' 2$$$
24 #egea contabilit*ii nr. .%/1001, republicat n 1onitorul 2ficial, $artea 3 nr. -. din 1-.41.%445, cu modificrile +i
completrile ulterioare
Cele dou modalit*i de reflectare a patrimoniului, sub aspectul componen*ei, destina*iei
sau alocrii +i al surselor de finan*are, originii sau provenien*ei constituie, n aceast ordine,
cele dou componente ale bilan*ului contabil denumite :CE3A +i, respectiv, $:C3A .
<ilan*ul poate avea fie form bilateral sau de cont, fie form list.
6enumirea de bilan* cont sau, altfel spus, de balan* ,cntar' cu dou talere aflate ntr-
un ec>ilibru permanent, este generat de originea denumirii sale, latinescul bilanx. :stfel, n
partea stng se nscrie activul, iar n partea dreapt pasivul.
1odelul general simplificat al bilan*ului se prezint n continuare&
:. :ctive imobilizate
3. 3mobilizri necorporale
33. 3mobilizri corporale
333. 3mobilizri financiare
<. :ctive circulante
3. Ctocuri
33. Crean e
333. 3nvesti ii pe termen scurt
3A. Casa i conturi la bnci
C. C>eltuieli n avans
6. 6atorii& sumele care trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an
=. :ctive circulante nete/datorii curente nete
D. Eotal active minus datorii curente
9. 6atorii& sumele care trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an
M. $rovizioane
3. Aenituri n avans
V. Capital i rezerve
3. Capital subscris ,prezentndu-se separat capitalul vrsat i capitalul nevrsat'
33. $rime de capital
333. 7ezerve din reevaluare
3A. 7ezerve
A. $rofitul sau pierderea reportat,'
A3. $rofitul sau pierderea exerci iului financiar
Descrierea elementelor patrimoniale
2rdinul ministrului finan elor publice nr. )455/%440 pentru aprobarea 7eglementrilor
contabile conforme cu directivele europene descrie elementele patrimoniale, incluznd regulile
de eviden iere n contabilitate.
Ctructura bilan*ier de activ oglinde+te componen*a, destina*ia sau alocarea bunurilor
economice n ordinea cresctoare a lic>idit*ii.
:ctivele imobilizate sunt active generatoare de beneficii. Ce caracterizeaz prin faptul c
perioada de utilizare +i cea de lic>iditate dep+e+te un an, precum +i prin participarea la mai
multe circuite economice. ?n func*ie de con*inutul lor economic, activele imobilizate se
delimiteaz n trei grupe semnificative +i anume& imobilizri necorporale, imobilizri corporale
+i imobilizri financiare.
2 imobilizare necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fr suport material +i
de*inut pentru utilizare n procesul de produc*ie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi
nc>iriat ter*ilor sau pentru scopuri administrative.
2 imobilizare necorporal ndepline+te criteriul de a fi identificabil cnd&
a' este separabil, adic poate fi separat sau divizat de societate comercial +i
vndut, transferat, autorizat, nc>iriat sau sc>imbat, fie individual, fie mpreun cu un
contract corespunztor, un activ identificabil sau o datorie identificabil( sau
b' decurge din drepturi contractuale sau de alt natur legal, indiferent dac acele
drepturi sunt transferabile sau separabile de societate comercial sau de alte drepturi +i
obliga*ii.
:numite imobilizri necorporale pot fi pstrate n sau pe un obiect fizic, cum ar fi un
compact-disc ,n cazul unui softSare', documenta*ie legal ,n cazul unei licen*e sau al unui
brevet' sau pelicul. $entru a stabili dac o imobilizare care ncorporeaz att elemente
corporale, ct +i necorporale ar trebui tratat ca imobilizare corporal sau ca imobilizare
necorporal, o societate comercial evalueaz care element este mai semnificativ. 6e exemplu,
softSare-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fr acel softSare specific se
include n valoarea acelei imobilizri corporale. :cela+i lucru este valabil +i pentru sistemul de
operare al unui computer. :tunci cnd softSare-ul nu este parte integrant a >ardSare-ului
respectiv, softSare-ul este tratat ca imobilizare necorporal. #istele de clien*i nu se recunosc ca
imobilizri necorporale.
?n cadrul imobilizrilor necorporale se cuprind&
- c>eltuielile de constituire(
- c>eltuielile de dezvoltare(
- concesiunile, brevetele, licen*ele, mrcile comerciale, drepturile +i activele similare, cu
excep*ia celor create intern de societate comercial(
- fondul comercial(
- alte imobilizri necorporale(
- avansurile acordate furnizorilor de imobilizri necorporale( +i
- imobilizrile necorporale n curs de execu*ie.
C>eltuielile de constituire sunt c>eltuielile ocazionate de nfiin*area sau dezvoltarea unei
societ i comerciale ,taxe +i alte c>eltuieli de nscriere +i nmatriculare, c>eltuieli privind
emisiunea +i vnzarea de ac*iuni +i obliga*iuni, precum +i alte c>eltuieli de aceast natur,
legate de nfiin*area +i extinderea activit*ii societ*ii comerciale'.
3mobilizrile de natura c>eltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor
cercetrii sau a altor cuno+tin*e ntr-un plan sau proiect ce vizeaz produc*ia de materiale,
dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau mbunt*ite substan*ial, nainte de
nceperea produc*iei sau utilizrii comerciale.
=xemple de activit*i de dezvoltare sunt&
a' proiectarea, construc*ia +i testarea produc*iei intermediare sau folosirea intermediar
a prototipurilor +i modelelor(
b' proiectarea uneltelor +i matri*elor care implic te>nologie nou(
c' proiectarea, construc*ia +i operarea unei uzine pilot care nu este fezabil din punct de
vedere economic pentru produc*ia pe scar larg(
d' proiectarea, construc*ia +i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele,
procesele, sistemele sau serviciile noi sau mbunt*ite.
Concesiunile, brevetele, licen*ele, mrcile comerciale, drepturile +i activele similare
reprezentnd aport, ac>izi*ionate sau dobndite pe alte ci, se nregistreaz n conturile de
imobilizri necorporale la costul de ac>izi*ie sau valoarea de aport, dup caz. ?n aceast situa*ie
valoarea de aport se asimileaz valorii juste.
Dondul comercial apare, de regul, la consolidare +i reprezint diferen*a dintre costul de
ac>izi*ie +i valoarea just la data tranzac*iei, a pr*ii din activele nete ac>izi*ionate de ctre o
societate comercial.
Dondul comercial poate apare n situa*iile financiare anuale individuale numai n cazul
transferului tuturor activelor sau al unei pr*i a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active
+i, dup caz, +i de datorii +i capitaluri proprii, indiferent dac este realizat ca urmare a
cumprrii sau ca urmare a unor opera*iuni de fuziune.
?n cadrul avansurilor +i altor imobilizri necorporale se nregistreaz avansurile acordate
furnizorilor de imobilizri necorporale, programele informatice create de societate comercial
sau ac>izi*ionate de la ter*i, pentru necesit*ile proprii de utilizare, precum +i alte imobilizri
necorporale. 3mobilizrile necorporale n curs de execu*ie reprezint imobilizrile necorporale
neterminate pn la sfr+itul perioadei, evaluate la costul de produc*ie sau costul de ac>izi*ie,
dup caz.
3mobilizrile corporale reprezint active care&
a' sunt de*inute de o societate comercial pentru a fi utilizate n produc*ia de bunuri sau
prestarea de servicii, pentru a fi nc>iriate ter*ilor sau pentru a fi folosite n scopuri
administrative( +i
b' sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
3mobilizrile corporale cuprind& terenuri +i construc*ii( instala*ii te>nice +i ma+ini( alte
instala*ii, utilaje +i mobilier( avansuri acordate furnizorilor de imobilizri corporale +i imobilizri
corporale n curs de execu*ie.
:mortizarea se stabile+te prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a
imobilizrilor. :mortizarea imobilizrilor corporale se calculeaz pe baza unui plan de
amortizare, ncepnd cu luna urmtoare punerii n func*iune +i pn la recuperarea integral a
valorii lor de intrare. $lanul de amortizare se stabile+te conform duratelor de utilizare economic
+i condi*iilor de utilizare a acestora.
Cociet ile comerciale amortizeaz imobilizrile corporale utiliznd unul din urmtoarele
regimuri de amortizare&
a' amortizarea liniar realizat prin includerea uniform n c>eltuielile de exploatare a
unor sume fixe, stabilite propor*ional cu numrul de ani ai duratei de utilizare economic a
acestora(
b' amortizarea degresiv, care const n multiplicarea cotelor de amortizare liniar cu un
anumit coeficient(
c' amortizarea accelerat, care const n includerea, n primul an de func*ionare, n
c>eltuielile de exploatare a unei amortizri de pn la 54Q din valoarea imobilizrii.
1etoda de amortizare folosit trebuie s reflecte modul n care beneficiile economice
viitoare ale unui activ se a+teapt s fie consumate de societate comercial. 1etoda de
amortizare se aplic de o manier consecvent pentru toate activele de aceea+i natur +i avnd
condi*ii de utilizare identice.
3mobilizrile financiare cuprind ac*iunile de*inute la entit*ile afiliate, mprumuturile
acordate entit*ilor afiliate, interesele de participare, mprumuturile acordate entit*ilor de care
compania este legat n virtutea intereselor de participare, alte investi*ii de*inute ca imobilizri,
alte mprumuturi.
"n activ se clasific ca fiind activ circulant atunci cnd&
a' se a+teapt s fie realizat sau este de*inut cu inten*ia de a fi vndut sau consumat n
cursul normal al ciclului de exploatare al societ ii comerciale(
b' este de*inut, n principal, n scopul tranzac*ionrii(
c' se a+teapt a fi realizat n termen de 1% luni de la data bilan*ului( sau
d' este reprezentat de numerar sau ec>ivalente de numerar a cror utilizare nu este
restric*ionat.
?n categoria activelor circulante se cuprind&
a' stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost ntocmit factur(
b' crean*e(
c' investi*ii pe termen scurt(
d' casa +i conturi la bnci.
Ctocurile sunt active circulante&
a' de*inute pentru a fi vndute pe parcursul desf+urrii normale a activit*ii(
b' n curs de produc*ie n vederea vnzrii n procesul desf+urrii normale a activit*ii(
sau
c' sub form de materii prime, materiale +i alte consumabile care urmeaz s fie folosite
n procesul de produc*ie sau pentru prestarea de servicii.
?n cadrul stocurilor se cuprind&
a' mrfurile, +i anume bunurile pe care societatea comercialle cumpr n vederea
revnzrii sau produsele predate spre vnzare magazinelor proprii(
b' materiile prime, care particip direct la fabricarea produselor +i se regsesc n
produsul finit integral sau par*ial, fie n starea lor ini*ial, fie transformat(
c' materialele consumabile ,materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat,
piese de sc>imb, semin*e +i materiale de plantat, furaje +i alte materiale consumabile', care
particip sau ajut la procesul de fabrica*ie sau de exploatare fr a se regsi, de regul, n
produsul finit(
d' materialele de natura obiectelor de inventar(
e' produsele, +i anume&
- semifabricatele, prin care se n*elege produsele al cror proces te>nologic a fost
terminat ntr-o sec*ie ,faz de fabrica*ie' +i care trec n continuare n procesul te>nologic al altei
sec*ii ,faze de fabrica*ie' sau se livreaz ter*ilor(
- produsele finite, adic produsele care au parcurs n ntregime fazele procesului de
fabrica*ie +i nu mai au nevoie de prelucrri ulterioare n cadrul societ ii comerciale, putnd fi
depozitate n vederea livrrii sau expediate direct clien*ilor(
- rebuturile, materialele recuperabile +i de+eurile(
f' animalele +i psrile, respectiv animalele nscute +i cele tinere de orice fel ,vi*ei, miei,
purcei, mnji +i altele' crescute +i folosite pentru reproduc*ie, animalele +i psrile la ngr+at
pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum +i animalele pentru produc*ie - ln, lapte +i
blan(
g' ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, ac>izi*ionate sau fabricate, destinate
produselor vndute +i care n mod temporar pot fi pstrate de ter*i, cu obliga*ia restituirii n
condi*iile prevzute n contracte(
>' produc*ia n curs de execu*ie, reprezentnd produc*ia care nu a trecut prin toate
fazele ,stadiile' de prelucrare, prevzute n procesul te>nologic, precum +i produsele nesupuse
probelor +i recep*iei te>nice sau necompletate n ntregime.
?n cadrul produc*iei n curs de execu*ie se cuprind, de asemenea, lucrrile +i serviciile,
precum +i studiile n curs de execu*ie sau neterminate.
#a ie+irea din gestiune a stocurilor, acestea se evalueaz +i nregistreaz n
contabilitate prin aplicarea uneia din urmtoarele metode&
a' metoda primul intrat - primul ie+it - D3D2(
b' metoda costului mediu ponderat - C1$(
c' metoda ultimul intrat - primul ie+it - #3D2.
$otrivit metodei "primul intrat - primul ie+it" ,D3D2', bunurile ie+ite din gestiune se
evalueaz la costul de ac>izi*ie sau de produc*ie al primei intrri ,lot'. $e msura epuizrii
lotului, bunurile ie+ite din gestiune se evalueaz la costul de ac>izi*ie sau de produc*ie al lotului
urmtor, n ordine cronologic.
1etoda "costului mediu ponderat" ,C1$' presupune calcularea costului fiecrui element
pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similar aflate n stoc la nceputul perioadei +i
a costului elementelor similare produse sau cumprate n timpul perioadei.
1edia poate fi calculat periodic sau dup fiecare recep*ie. $erioada de calcul nu
trebuie s dep+easc durata medie de stocare.
1etoda aleas trebuie aplicat cu consecven* pentru elemente similare de natura
stocurilor +i a activelor fungibile de la un exerci*iu financiar la altul. 6ac, n situa*ii excep*ionale,
administratorii decid s sc>imbe metoda pentru un anumit element de stocuri, n notele
explicative trebuie s se prezinte urmtoarele informa*ii&
- motivul sc>imbrii metodei, +i - efectele sale asupra rezultatului.
2 societate comercial trebuie s utilizeze acelea+i metode de determinare a costului
pentru toate stocurile care au natur +i utilizare similare. ;o*iunea de Kutilizare similar! este
proprie fiecrei entit*i.
Contabilitatea stocurilor se *ine cantitativ +i valoric sau numai valoric prin folosirea
inventarului permanent sau a inventarului intermitent. ?n condi*iile folosirii inventarului
permanent, n contabilitate se nregistreaz toate opera*iunile de intrare +i ie+ire, ceea ce
permite stabilirea +i cunoa+terea n orice moment a stocurilor, att cantitativ, ct +i valoric.
3nventarul intermitent const n stabilirea ie+irilor +i nregistrarea lor n contabilitate pe baza
inventarierii stocurilor la sfr+itul perioadei.
Crean*ele constituie drepturi ale ntreprinderii fa* de ter*i, persoane fizice sau juridice,
precum +i fa* de angaja*ii proprii, de la care trebuie s primeasc un ec>ivalent valoric ,o
sum de bani, o lucrare sau un serviciu' +i provin, n principal, din opera*iunile comerciale de
vnzri efectuate cu decontare ulterioar ,pe credit'. =le sunt reprezentate de& crean*e-clien*i,
efecte de primit, clien*i incer*i sau n litigiu, clien*i-facturi de ntocmit +.a. Eotodat, se au n
vedere crean*ele salariale, sociale, fiscale, fa* de asocia*i, de unit*i din cadrul grupului,
debitori etc., care, n aceea +i ordine, provin din sume primite de angaja*i ca avansuri salariale
+i nejustificate, ca sume de ncasat de natur social, EA: de recuperat sau sume pltite n
plus, crean*e ce privesc aportul la capital, sumele ce au fost avansate ntreprinderilor din cadrul
grupului, obliga*ii nedecontate provenite din vnzarea imobilizrilor, pagube materiale +.a.
Clien*ii reprezint valoarea bunurilor livrate, lucrrilor executate +i serviciilor prestate de
societate comercial ctre ter*i, persoane fizice sau juridice. Clien*ii incer*i sau n litigiu includ
livrrile de bunuri, executrile de lucrri +i prestrile de servicii a cror ncasare nu s-a realizat
la termenul stabilit, iar recuperarea acestora a devenit nesigur. Durnizorii-debitori se refer la
avansurile acordate furnizorilor n vederea cumprrii de bunuri de natura stocurilor, executrii
de lucrri +i prestrii de servicii ulterioare. :vansuri acordate pentru imobilizri
necorporale/corporale se refer la avansurile pltite furnizorilor de imobilizri n vederea
cumprrii sau execu*iei ulterioare de imobilizri necorporale sau corporale, dup caz.
:vansurile acordate personalului sunt crean*e ale entit*ii fa* de propriul personal pentru
avansurile acordate n cursul lunii att din drepturile salariale, ct +i din ajutoarele materiale
cuvenite acestuia. 6ebitorii diver+i semnific crean*e ale entit*ii fa* de ter*i provenite din
vnzarea bunurilor de natura imobilizrilor, emisiunile de obliga*iuni, pagube produse unit*ii
+.a.
3nvesti*iile pe termen scurt sunt >rtii de valoare care se pot transforma n disponibilit*i,
dintre care se amintesc& ac*iunile +i obliga*iunile +i alte investi*ii +i crean*e similare
ac>izi*ionate n vederea revnzrii pentru ob*inerea unui c+tig de capital sau de venit pe
termen scurt, de regul, sub un an. =le sunt denumite +i investi*ii temporare sau plasamente
curente +i sunt constituite din ac*iuni emise de entit*ile afiliate, obliga*iunile proprii
rscumprate, obliga*iunile apar*innd ter*ilor +i cumprate +i alte investi*ii pe termen scurt.
Conturile la bnci cuprind& valorile de ncasat, cum sunt cecurile +i efectele comerciale
depuse la bnci, disponibilit*ile n lei +i valut, cecurile societ ii comerciale, creditele bancare
pe termen scurt, precum +i dobnzile aferente disponibilit*ilor +i creditelor acordate de bnci n
conturile curente. Contabilitatea disponibilit*ilor aflate n bnci/casierie +i a mi+crii acestora,
ca urmare a ncasrilor +i pl*ilor efectuate, se *ine distinct n lei +i n valut. 2pera*iunile privind
ncasrile +i pl*ile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul de sc>imb valutar,
comunicat de <anca ;a*ional a 7omniei.
Casa +i conturile la bnci exprim lic>idit*ile propriu-zise de care dispune societate
comercial, precum +i alte valori asimilate acestora, datorit gradului nalt de lic>iditate a
acestora, concretizate n urmtoarele& Conturi la bnci n lei/valut constituie disponibilit*ile
bne+ti n lei/valut de*inute de societate comercial n conturile desc>ise la bnci. Casa n
lei/valut reprezintnumerarul n lei/valutde*inut de societate comercial n casierie. :lte valori
sunt reprezentate de timbre fiscale +i po+tale, tic>ete de mas, bilete de tratament +i odi>n,
tic>ete +i bilete de cltorie, bonuri valorice pentru carburan*i +i alte valori. :creditivele n
lei/valut sunt disponibilit*i bne+ti rezervate de ctre pltitor, n conturi distincte, la dispozi*ia
ter*ilor, n vederea efecturii pl*ilor pe msura livrrii bunurilor, executrii lucrrilor sau prestrii
serviciilor.
Ctructura bilan*ier de pasiv asigur reflectarea surselor sau resurselor ori provenien*ei
bunurilor economice, care, n func*ie de cre+terea exigibilit*ii +i ordonarea lor n bilan*ul utilizat
n prezent, se delimiteaz n datorii +i capitaluri proprii sau, altfel spus, n finan*are strin +i,
respectiv, finan*are proprie.
6atoriile sau finan*area strin a bunurilor economice se refer la sursele de finan*are
asigurate de ctre ter*i, persoane fizice sau juridice. $rezentarea lor n cadrul pasivului bilan*ier
se realizeaz prin intermediul a dou grupe, cu un con*inut identic, delimitate ns n ceea ce
prive+te exigibilitatea sau termenul de decontare a datoriilor pe care le con*in, +i anume&
B grupa datoriilor care privesc sumele ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un
an, denumite +i datorii curente(
B grupa datoriilor ce se refer la sumele ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de
un an, cunoscute +i sub denumirea de datorii necurente.
?n cadrul fiecreia dintre aceste grupe, datoriile sunt sistematizate n func*ie de natura
lor prin intermediul mai multor subgrupe din componen*a crora se prezint succint n
continuare elementele patrimoniale de aceastnatur.
Durnizori/furnizori de imobilizri sunt datoriile generate de aprovizionrile cu active
circulante materiale ,materii prime, materiale consumabile ori de natura obiectelor de inventar,
mrfuri, ambalaje +.a.', respectiv, cu active imobilizate ,terenuri, construc*ii, instala*ii te>nice,
mijloace de transport +.a.', de lucrrile executate +i serviciile prestate de ter*i, precum +i din
alte opera*ii de aceast natur.
Creditele bancare pe termen scurt sunt datorii ale entit*ii fa* de bncile de la care au
fost ob*inute credite cu termen de rambursare de maxim un an.
$ersonal H salarii datorate constituie obliga*ia entit*ii fa* de proprii angaja*i att pentru
salariile n bani sau n natur, ct +i pentru adaosurile +i premiile incluse n fondul de salarii.
:sigurrile sociale vizeazdatoria entit*ii referitoare la asigurrile sociale de stat +i la cele de
sntate constnd att n contribu*ia acesteia, ct +i n sumele de aceast natur re*inute de la
angaja*i drept contribu*ii ale acestora. :jutorul de +omaj exprim obliga*ia entit*ii referitoare la
constituirea fondului de +omaj, compusatt din sumele datorate de aceasta, ct +i din cele
re*inute de la angaja*i cu aceastdestina*ie. 3mpozitul pe profit constituie obliga*ia entit*ii fa*
de bugetul statului stabilitprin aplicarea cotei de 1FQ asupra profitului ob*inut. 3mpozitul pe
venituri de natura salariilor se referla datoria entit*ii fa* de bugetul statului provenitdin
sumele re*inute de la angaja*i cu acest titlu. EA: de plat exprim datoria entit*ii fa* de
bugetul statului privind EA: atunci cnd EA: colectat este mai mare dect EA: deductibil.
:lte impozite, taxe +i vrsminte asimilate sunt sume datorate bugetului statului sau bugetelor
locale, dupcaz, privind impozitul pe dividende, impozitul pe cldiri, impozitul pe terenuri, taxa
asupra mijloacelor de transport etc.
Donduri speciale H taxe +i vrsminte asimilate reprezintdatorii ale unit*ii fa* de
diverse organisme publice privind constituirea unor fonduri speciale& fondul pentru dezvoltarea
sistemului energetic na*ional, fondul pentru finan*area protec*iei speciale a persoanelor cu
>andicap, taxa asupra activit*ilor duntoare snt*ii etc. Cume datorate
ac*ionarilor/asocia*ilor reflect datoria fa* de ac*ionari/asocia*i pentru sumele lsate de ace+tia
la dispozi*ia entit*ii.
Capitalul reprezint dreptul ac*ionarilor asupra activelor unei entit*i, dup deducerea
tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind& aporturile de capital, primele de capital, rezervele,
rezultatul reportat, rezultatul exerci*iului financiar.
Capitalul social subscris +i vrsat se nregistreaz distinct n contabilitate, pe baza
actelor de constituire a persoanei juridice +i a documentelor justificative privind vrsmintele de
capital. Contabilitatea analitic a capitalului social se *ine pe ac*ionari sau asocia*i, cuprinznd
numrul +i valoarea nominal a ac*iunilor sau a pr*ilor sociale subscrise +i vrsate. $rincipalele
opera*iuni care se nregistreaz n contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt&
subscrierea +i emisiunea de noi ac*iuni, ncorporarea rezervelor +i alte opera*iuni, potrivit legii.
2pera*iunile care se nregistreaz n contabilitate cu privire la mic+orarea capitalului sunt, n
principal, urmtoarele& reducerea numrului de ac*iuni sau pr*i sociale sau diminuarea valorii
nominale a acestora ca urmare a retragerii unor ac*ionari sau asocia*i, rscumprarea ac*iunilor,
acoperirea pierderilor contabile din anii preceden*i sau alte opera*iuni, potrivit legii.
Ce constituie la nceputul activit*ii prin aporturi ,contribu*ii' la capitalul social sub form
de numerar sau de numerar +i n natur, ceea ce ec>ivaleaz cu valoarea ini*ial a
patrimoniului, care se poate majora ulterior prin aporturi noi la capitalul social, prin autofinan*are
,capitalizarea profitului' +i pe seama altor surse financiare. Capitalul social reprezint aportul, n
numerar +i/sau n natur, subscris de ctre ac*ionari sau asocia*i att la constituirea societ*ii
comerciale, ct +i ulterior, cu prilejul majorrii acestei categorii semnificative de capitaluri
proprii. 6in momentul subscrierii +i pn n momentul depunerii aporturilor subscrise capitalul
social este denumit capital subscris nevrsat. Capitalul subscris, odat cu predarea fizic a lui
ctre societate, devine capital subscris vrsat. 1ajorarea sau diminuarea capitalului social se
realizeazpe baza >otrrii adunrii generale a ac*ionarilor sau asocia*ilor +i impune
modificarea corespunztoare a actului constitutiv. Cub aspectul mrimii sale, capitalul social se
identific cu valoarea nominal a tuturor ac*iunilor sau pr*ilor sociale, respectiv cu valoarea
aportului n numerar +i n natur, a rezervelor ncorporate, a profitului net repartizat pentru
majorarea capitalului sau altor opera*ii legale efectuate pentru modificarea acestuia.
$rimele legate de capital se refer la excedentul dintre valoarea de emisiune ,mai mare'
+i valoarea nominala ac*iunilor sau pr*ilor sociale, inclusiv din conversia obliga*iunilor n
ac*iuni.
Contabilitatea rezervelor se *ine pe categorii de rezerve& rezerve legale, rezerve
statutare sau contractuale +i alte rezerve. 7ezervele legale se constituie anual din profitul
societ ii comerciale, n cotele +i limitele prevzute de lege, +i din alte surse prevzute de lege.
7ezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al societ ii comerciale,
conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. :lte rezerve neprevzute de lege sau de
statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile
sau n alte scopuri, potrivit >otrrii adunrii generale a ac*ionarilor sau asocia*ilor, cu
respectarea prevederilor legale.
7ezervele din reevaluare sunt constituite din diferen*ele de valoare, n plus, care se
stabilesc prin compararea valorii actuale cu valoarea nregistrat n contabilitate
corespunztoare imobilizrilor corporale supuse opera*iunii de reevaluare, n sensul estimrii
valorii actuale de pia*. :ceste rezerve se men*in pn la amortizarea integral sau
concesionarea bunurilor de la care provin. 7ezervele, altele dect cele din reevaluare, se
constituie din profitul brut sau net, dup caz, +i din alte surse prevzute expres prin acte
normative n domeniu.
7ezultatul exerci*iului se determin ca diferen* ntre veniturile +i c>eltuielile exerci*iului.
7ezultatul reportat se refer la profitul sau pierderea din exerci*iile anterioare a crui
repartizare sau acoperire, pe baza >otrrii adunrii generale ac*ionarilor sau asocia*ilor, a fost
amnat. $rofitul reportat majoreaz capitalurile proprii, iar pierderea reportat le diminueaz.
7ezultatul exerci*iului sau anului financiar curent este reprezentat de profitul realizat sau
pierderea nregistrat, asigurnd majorarea +i respectiv diminuarea capitalurilor proprii.
2 datorie este clasificat ca datorie pe termen scurt, denumit +i datorie curent, atunci
cnd&
a' se a+teapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al societ ii
comerciale( sau
b' este exigibil n termen de 1% luni de la data bilan*ului.
Contabilitatea mprumuturilor +i datoriilor asimilate acestora se *ine pe urmtoarele
categorii& mprumuturi din emisiuni de obliga*iuni +i prime de rambursare a acestora, credite
bancare pe termen lung +i mediu, sumele datorate entit*ilor afiliate +i entit*ilor de care
compania este legat prin interese de participare, alte mprumuturi +i datorii asimilate, precum +i
dobnzile aferente acestora.
?mprumuturile din emisiunile de obliga*iuni reprezint contravaloarea obliga*iunilor emise
potrivit legii. ?n cadrul acestora, trebuie eviden*iate distinct mprumuturile din emisiuni de
obliga*iuni convertibile.
$rovizioanele sunt destinate s acopere datoriile a cror natur este clar definit +i care
la data bilan*ului este probabil s existe, sau este cert c vor exista, dar care sunt incerte n
ceea ce prive+te valoarea sau data la care vor aprea.
"n provizion va fi recunoscut numai n momentul n care&
- o societate comercial are o obliga*ie curent generat de un eveniment anterior(
- este probabil ca o ie+ire de resurse s fie necesar pentru a onora obliga*ia respectiv(
+i
- poate fi realizat o estimare credibil a valorii obliga*iei.
$rovizioanele se constituie pentru elemente cum sunt&
a' litigii, amenzi +i penalit*i, despgubiri, daune +i alte datorii incerte(
b' c>eltuielile legate de activitatea de service n perioada de garan*ie +i alte c>eltuieli
privind garan*ia acordat clien*ilor(
c' ac*iunile de restructurare(
d' pensii +i obliga*ii similare(
e' impozite(
f' prime ce urmeaz a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor
legale sau contractuale( +i
g' alte provizioane.
$rovizioanele pentru restructurare se pot constitui n urmtoarele situa*ii&
a' vnzarea sau ncetarea activit*ii unei pr*i a afacerii(
b' nc>iderea unor sedii ale societ ii comerciale(
c' modificri n structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere(
d' reorganizri fundamentale care au un efect semnificativ n natura +i scopul activit*ilor
societ ii comerciale.


!.2. Contul de rezultate financiare
7ezultatul exerci*iului ,profit sau pierdere' constituie un indicator relevant ce se
oglinde+te prin intermediul unui singur element sau post al bilan*ului contabil propriu-zis, ceea
ce denot c, sub aspect informa*ional, are un caracter general, sintetic neasigurnd
premisele sau datele necesare pentru efectuarea analizei modului cum a fost ob*inut +i, implicit,
pentru determinarea factorilor de influen* n vederea lurii deciziilor ce se impun pentru
perioada urmtoare. ?n scopul eliminrii acestui neajuns, se folose+te un instrument contabil
distinct denumit KContul de profit +i pierdere!, care reprezint o component a situa*iei
financiare anuale prin intermediul creia se pune n eviden* performan*a financiar a
ntreprinderii. :ltfel spus, el explic rezultatul ob*inut prin compararea fluxurilor de c>eltuieli +i
venituri.
Contul de profit +i pierdere, prin structura pe care o are, asigur detalierea sau
cunoa+terea modalit*ilor de ob*inere a rezultatului exerci*iului, prin compararea veniturilor
ob*inute cu c>eltuielile ocazionate de acestea, dup ecua*ia&
A=;3E"73 H CM=#E"3=#3 I 7=T"#E:E
sau
A=;3E"73 I CM=#E"3=#3 W 7=T"#E:E

7ezultatul exerci*iului poate fi favorabil, avnd denumirea de profit, sau nefavorabil,
cnd este denumit pierdere, dup cum veniturile sunt mai mari dect c>eltuieli +i, respectiv,
c>eltuielile mai mari dect veniturile.
C>eltuielile reprezint valorile pltite sau de pltit pentru stocurile consumate, lucrrile
+i serviciile ob*inute de la ter*i, salariile angaja*ilor +i contribu*iile sociale aferente acestora,
executarea unor obliga*ii legale sau contractuale +.a. ?n plus, se includ n aceast categorie de
procese economice pierderile nregistrate pe parcursul desf+urrii activit*ii, amortizrile,
provizioanele, precum +i ajustrile pentru depreciere sa u pierdere de valoare. #a rndul lor,
veniturile exprim valorile ncasate sau de ncasat provenite din livrri de bunuri, executri de
lucrri, prestri de servicii sau din alte activit*i curente ale entit*ii, precum +i c+tigurile
ob*inute din orice alte surse. ?n sfera veniturilor sunt incluse +i cele ocazionate de ob*inerea
produc*iei, reluarea provizioanelor +i a ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare. ?n
cadrul contului de contul de profit +i pierdere, ca de altfel n ansamblul contabilit*ii financiare,
veniturile +i c>eltuielile sunt prezentate n func*ie de cte dou criterii +i anume&
- pentru venituri& natura activit*ii +i natura rezultatelor(
- pentru c>eltuieli& natura activit*ii +i natura resurselor utilizate.
?n raport cu natura activit*ii , att veniturile ct +i c>eltuielile, precum +i rezultatul
exerci*iului se delimiteaz n trei grupe +i anume& din exploatare ( financiare( extraordinare.
Eotodat, rezultatul cumulat al activit*ilor de exploatare +i financiar constituie rezultatul curent
al exerci*iului. Aeniturile ce se ob*in n cadrul fiecreia dintre grupele amintite se diferen*iaz n
func*ie de natura rezultatelor, iar c>eltuielile pe care acestea le ocazioneaz se reflect pe
elemente primare, n raport cu felul resurselor utilizate.
Contul de profit +i pierdere cuprinde& cifra de afaceri net, veniturile +i c>eltuielile
exerci*iului, grupate dup natura lor, precum +i rezultatul exerci*iului ,profit sau pierdere'. Cifra
de afaceri net, se calculeaz prin nsumarea veniturilor rezultate din livrrile de bunuri,
executrile de lucrri +i prestrile de servicii +i alte venituri din exploatare, mai pu*in reducerile
comerciale acordate clien*ilor.
Aeniturile constituie cre+teri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul
perioadei contabile, sub form de intrri sau cre+teri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care
se concretizeaz n cre+teri ale capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din contribu*ii ale
ac*ionarilor.
%5
C>eltuielile constituie diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul
perioadei contabile sub form de ie+iri sau scderi ale valorii activelor ori cre+teri ale datoriilor,
care se concretizeaz n reduceri ale capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din
distribuirea acestora ctre ac*ionari.
=lementele extraordinare sunt veniturile sau c>eltuielile rezultate din evenimente sau
tranzac*ii care sunt clar diferite de activit*ile curente +i care, prin urmare, nu se a+teapt s se
repete ntr-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.
?n categoria veniturilor se includ att sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n
nume propriu din activit*i curente, ct +i c+tigurile din orice alte surse. :ctivit*ile curente sunt
orice activit*i desf+urate de o societate comercial, ca parte integrant a obiectului su de
activitate, precum +i activit*ile conexe acestora. C+tigurile reprezint cre+teri ale beneficiilor
25 7istea 1. L colectiv H Contabilitatea societ ilor comerciale , vol.3, 33, =ditura "niversitar, <ucure ti, %440
economice care pot aprea sau nu ca rezultat din activitatea curent, dar nu difer ca natur de
veniturile din aceast activitate. Aeniturile din activit*i curente se pot regsi sub diferite
denumiri, cum ar fi& vnzri, comisioane, dobnzi, dividende, redeven*e, c>irii.
Contabilitatea veniturilor se *ine pe feluri de venituri, dup natura lor, astfel&
a' venituri din exploatare(
b' venituri financiare(
c' venituri extraordinare.
Aeniturile din exploatare cuprind&
a' venituri din vnzarea de produse +i mrfuri, executri de lucrri +i prestri de servicii.
b' venituri aferente costului produc*iei, lucrrilor +i serviciilor, reprezentnd varia*ia n
plus ,cre+tere' sau n minus ,reducere' dintre valoarea la cost de produc*ie efectiv a stocurilor
de produse, lucrrilor +i serviciilor n curs de execu*ie de la sfr+itul perioadei +i valoarea
stocurilor ini*iale ale produselor, lucrrilor +i serviciilor n curs de execu*ie, nelund n calcul
ajustrile pentru depreciere reflectate(
c' venituri din produc*ia de imobilizri, reprezentnd costul lucrrilor efectuate de
societate comercial pentru ea ns+i, care se nregistreaz ca imobilizri corporale +i
necorporale(
d' venituri din subven*ii de exploatare, reprezentnd subven*iile pentru acoperirea
diferen*elor de pre* +i pentru acoperirea pierderilor, precum +i alte subven*ii de care beneficiaz
societatea comercial(
e' alte venituri din exploatarea curent, cuprinznd veniturile din crean*e recuperate,
penalit*i contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum +i alte venituri
din exploatare.
Aeniturile financiare cuprind&
a' venituri din imobilizri financiare(
b' venituri din investi*ii pe termen scurt(
c' venituri din crean*e imobilizate(
d' venituri din investi*ii financiare cedate(
e' venituri din diferen*e de curs valutar(
f' venituri din dobnzi(
g' alte venituri financiare.
C>eltuielile societ ii comerciale reprezint valorile pltite sau de pltit pentru&
- consumuri de stocuri, lucrri executate +i servicii prestate de care beneficiaz
societatea comercial(
- c>eltuieli cu personalul(
- executarea unor obliga*ii legale sau contractuale etc.
Contabilitatea c>eltuielilor se *ine pe feluri de c>eltuieli, dup natura lor, astfel&
a' c>eltuieli de exploatare, care cuprind&
- c>eltuieli cu materiile prime +i materialele consumabile( costul de ac>izi*ie al obiectelor
de inventar consumate( costul de ac>izi*ie al materialelor nestocate, trecute direct asupra
c>eltuielilor( contravaloarea energiei +i apei consumate( valoarea animalelor +i psrilor( costul
mrfurilor vndute +i al ambalajelor(
- c>eltuieli cu lucrrile +i serviciile executate de ter*i, redeven*e, loca*ii de gestiune +i
c>irii( prime de asigurare( studii +i cercetri( c>eltuieli cu alte servicii executate de ter*i
,colaboratori'( comisioane +i onorarii( c>eltuieli de protocol, reclam +i publicitate( transportul de
bunuri +i personal( deplasri, deta+ri +i transferri( c>eltuieli po+tale +i taxe de telecomunica*ii,
servicii bancare +i altele(
- c>eltuieli cu personalul ,salariile, asigurrile +i protec*ia social +i alte c>eltuieli cu
personalul, suportate de societate comercial'(
- alte c>eltuieli de exploatare ,pierderi din crean*e +i debitori diver+i( despgubiri, amenzi
+i penalit*i( dona*ii, sponsorizri +i alte c>eltuieli similare( c>eltuieli privind activele cedate +i
alte opera*ii de capital, crean*e prescrise potrivit legii etc.'(
b' c>eltuieli financiare, care cuprind& pierderi din crean*e legate de participa*ii( c>eltuieli
privind investi*iile financiare cedate( diferen*ele nefavorabile de curs valutar( dobnzile privind
exerci*iul financiar n curs( sconturile acordate clien*ilor( pierderi din crean*e de natur financiar
+i altele(
c' c>eltuieli extraordinare ,calamit*i +i alte evenimente extraordinare'.
Dormatul contului de profit i pierdere este urmtorul&
1. Cifr de afaceri net
%. Aaria ia stocurilor de produse finite i a produc iei n curs de execu ie
). $roduc ia realizat de societate comercial pentru scopurile sale proprii i capitalizat
-. :lte venituri din exploatare
5. a' C>eltuieli cu materiile prime i materialele consumabile
b' :lte c>eltuieli externe
F. C>eltuieli cu personalul&
a' Calarii i indemniza ii
b' C>eltuieli cu asigurrile sociale, cu indicarea distinct a celor referitoare la pensii
G. a' :justri de valoare privind imobilizrile corporale i imobilizrile necorporale
b' :justri de valoare privind activele circulante, n cazul n care acestea dep esc suma
ajustrilor de valoare care sunt normale n societatea comercialn cauz
.. :lte c>eltuieli de exploatare
0. Aenituri din interese de participare, cu indicarea distinct a celor ob inute de la
entit ile afiliate
14. Aenituri din alte investi ii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu
indicarea distinct a celor ob inute de la entit ile afiliate
11. :lte dobnzi de ncasat i venituri similare, cu indicarea distinct a celor ob inute de
la entit ile afiliate
1%. :justri de valoare privind imobilizrile financiare i investi iile de inute ca active
circulante
1). 6obnzi de pltit i c>eltuieli similare, cu indicarea distinct a celor privind entit ile
afiliate
1-. $rofitul sau pierderea din activitatea curent
15. Aenituri extraordinare
1F. C>eltuieli extraordinare
1G. $rofitul sau pierderea din activitatea extraordinar
1.. 3mpozitul pe profit
10. :lte impozite neprezentate la elementele de mai sus
%4. $rofitul sau pierderea exerci iului financiar.
!.3. 2ituaiile financiare anuale (i situaiile financiare anuale simplificate
$otrivit prevederilor #egii contabilit*ii nr. .%/1001, societ ile comerciale au obliga*ia s
ntocmeasc situa*ii financiare anuale. =xerci*iul financiar reprezint perioada pentru care
trebuie ntocmite situa*iile financiare anuale +i, de regul, coincide cu anul calendaristic. 6urata
exerci*iului financiar este de 1% luni. $entru scopuri contabile, exerci*iul financiar poate fi diferit
de anul calendaristic.
$ersoanele care n exerci*iul financiar precedent au nregistrat cifra de afaceri neta sub
ec>ivalentul n lei al sumei de )5.444 euro +i totalul activelor sub ec>ivalentul n lei al sumei de
)5.444 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.
#a ntocmirea situa*iilor financiare anuale sunt avute +i prevederile 7eglementrilor
contabile conforme cu 6irectiva a 3A-a a Comunit*ilor =conomice =uropene. Dormatul
electronic, con*innd formularistica necesar +i programul de verificare cu documenta*ia de
utilizare aferent, se ob*ine prin folosirea programului de asisten* elaborat de 1inisterul
Dinan*elor $ublice. $rogramul de asisten* este pus la dispozi*ie gratuit de unit*ile teritoriale
ale 1inisterului Dinan*elor $ublice sau poate fi descrcat de pe serverul Seb al 1inisterului
Dinan*elor $ublice, de la adresa SSS.mfinante.ro.
Cociet ile comerciale care la data bilan*ului dep+esc limitele a dou dintre cele )
criterii de mrime prevzute la art. ) alin. ,1' din 2rdinul ministrului finan*elor publice nr.
).455/%440 pentru aprobarea 7eglementrilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modificrile +i completrile ulterioare, +i anume&
- totalul activelor& ).F54.444 euro(
- cifr de afaceri net& G.)44.444 euro(
- numrul mediu de salaria*i& 54,
ntocmesc situa*ii financiare anuale care cuprind&
1. bilan*(
%. cont de profit +i pierdere(
). situa*ia modificrilor capitalului propriu(
-. situa*ia fluxurilor de numerar(
5. note explicative la situa*iile financiare anuale(
F. date informative(
G. situa*ia activelor imobilizate.
Cociet*ile comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzac*ionare pe o pia*
reglementat, astfel cum este definit de legisla*ia n vigoare privind pia*a de capital, ntocmesc
situa*ii financiare anuale cuprinznd componentele prevzute mai sus, indiferent de totalul
activelor, cifra de afaceri net sau numrul mediu de salaria*i.
Cociet*ile comerciale care la data bilan*ului nu dep+esc limitele a dou dintre criteriile
de mrime prevzute mai sus ntocmesc situa*ii financiare anuale prescurtate care cuprind&
1. bilan* prescurtat(
%. cont de profit +i pierdere(
). note explicative la situa*iile financiare anuale prescurtate.
6epunerea situa*iilor financiare anuale +i a documentelor cerute de lege, n format >rtie
+i n format electronic, se efectueaz la registratur unit*ilor teritoriale ale 1inisterului
Dinan*elor $ublice sau la oficiile po+tale, prin scrisori cu valoare declarat. Eermenele pentru
depunerea situa*iilor financiare anuale +i a situa*iilor financiare anuale simplificate la unit*ile
teritoriale ale 1inisterului Dinan*elor $ublice sunt urmtoarele&
a' pentru societ*ile comerciale, societ*ile/companiile na*ionale, regiile autonome,
institutele na*ionale de cercetare-dezvoltare, 154 de zile de la nc>eierea exerci*iului financiar(
b' pentru celelalte persoane prevzute la art. 1 din #egea nr. .%/1001, 1%4 de zile de
la nc>eierea exerci*iului financiar. Cubunit*ile din 7omnia care apar*in unor persoane juridice
cu sediul sau domiciliul n strintate, cu excep*ia subunit*ilor desc>ise n 7omnia de societ*i
rezidente n state apar*innd Cpa*iului =conomic =uropean, depun situa*ii financiare anuale
nc>eiate la )1 decembrie la unit*ile teritoriale ale 1inisterului Dinan*elor $ublice n termen de
154 de zile de la nc>eierea exerci*iului financiar.
$otrivit legii, situa*iile financiare anuale vor fi nso*ite de raportul administratorilor,
raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz, +i de propunerea de distribuire a
profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Citua*iile financiare anuale vor fi nso*ite de o
declara*ie scris a persoanelor n drept, prin care acestea +i asum rspunderea pentru
ntocmirea situa*iilor financiare anuale +i confirm faptul c&
a' politicile contabile utilizate la ntocmirea situa*iilor financiare anuale sunt n
conformitate cu reglementrile contabile aplicabile(
b' situa*iile financiare anuale ofer o imagine fidel a pozi*iei financiare, a
performan*ei financiare +i a celorlalte informa*ii referitoare la activitatea desf+urat(
c' persoana juridic +i desf+oar activitatea n condi*ii de continuitate.
Consiliul de administra ie elaboreaz pentru fiecare exerci iu financiar un raport. :cesta
con*ine o prezentare fidel a dezvoltrii i performan ei activit ilor companiei i a pozi iei sale
financiare, precum +i o descriere a principalelor riscuri i incertitudini cu care se confrunt.
:ceasta este o analiz ec>ilibrat i cuprinztoare a dezvoltrii i performan ei activit ilor
companiei i a pozi iei sale financiare, corelat cu dimensiunea i complexitatea activit ilor. ?n
msura n care este necesar pentru a n elege dezvoltarea companiei, performan a sau pozi ia
sa financiar, analiza cuprinde indicatori financiari i, atunci cnd este cazul, indicatori
nefinanciari-c>eie de performan , relevan i pentru activit i specifice, inclusiv informa ii despre
aspecte privind mediul nconjurtor i angaja ii.
7aportul administratorilor poate oferi, de asemenea, informa ii despre&
a' evenimente importante aprute dup sfr itul exerci iului financiar(
b' dezvoltarea previzibil a companiei(
c' activit ile din domeniul cercetrii i dezvoltrii(
d' existen a de sucursale ale companiei(
e' utilizarea de ctre societate comercial a instrumentelor financiare, n cazul n care
sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, pozi iei financiare i a profitului sau
pierderii(
f' obiectivele i politicile companiei n materie de gestiune a riscului financiar, i
expunerea companiei la riscul de pia , riscul de credit, riscul de lic>iditate i la riscul fluxului de
numerar.
3nforma iile de mai sus vor fi prezentate ntr-o sec iune distinct a raportului
administratorilor, referitoare la guvernan*a corporativ, ce include&
- codul de guvernan corporativ care se aplic companiei i/sau codul de guvernan
corporativ pe care societate comercial a decis s l aplice voluntar. Cocietatea comercial va
indica prevederile care sunt disponibile public( i/sau
- toate informa iile relevante referitoare la practicile de guvernan corporativ aplicate n
plus fa de cerin ele legisla iei na ionale. ?n acest caz, societatea comercial va face
disponibile public practicile sale de guvernan corporativ.
2ferta de informa*ie contabil este asigurat de speciali+tii contabili ,exper*i
contabili +i contabili autoriza*i', +i const n setul de situa*ii financiare pe care
ntreprinderile sunt obligate s le ntocmeasc +i s le fac publice. :cestea sunt incluse n
raportul anual.
?n sintez, ntr-un raport anual al unei societ*i putem gsi&
a'misiunea companiei +i valorile ei(
b'indicatorii c>eie de management al performan*ei(
c'declara*ia directorului general(
d'raportul directorului executiv(
e'raportul directorului financiar.
Cunt prezenta*i principalii indicatori financiari de performan*& marja brut, =<3E6:,
costuri opera*ionale, rezultatul net, rezultatul pe ac*iune, dividendul pe ac*iune, fluxul net
de trezorerie din activitatea de exploatare, surse de riscuri +i incertitudini etc.
f'raportul privind responsabilitatea consiliului director
Cpre exemplu, acesta este responsabil de elaborarea situa*iilor financiare conform 3D7C
care trebuie s redea o imagine fidel a afacerii( n acest scop directorii vor rspunde
pentru selectarea celor mai adecvate politici contabile, pentru aplicarea lor cu consecven*,
pentru pruden*a n estimri, evaluri +i ra*ionamente, pentru asigurarea continuit*ii activit*ii
etc.
g'informa*ii privind responsabilitatea social a companiei
7esponsabilitatea social vizeaz&
-respectarea legii, integritate n derularea afacerilor, respect pentru demnitatea
uman +i pentru drepturile individului(
-crearea unui avantaj mutual n cadrul tuturor rela*iilor companiei pentru asigurarea
unui climat de ncredere propice afacerilor companiei +i partenerilor ei(
-respect pentru mediul nconjurtor astfel nct ac*iunile companiei s nu provoace nici
un accident care s afecteze oamenii +i mediul(
-managementul performan ei financiare astfel nct s se maximizele pe termen lung
valoarea pentru ac*ionari etc.
>'informa*ii privind sistemul de guvernan* corporativ. Cunt descrise principiile de
guvernan*, rela*iile cu ac*ionarii, comitetul de audit, riscurile de management, asigurarea
continuit*ii activit*ii, sistemul de control intern etc.
i'raportul privind remunerarea managerilor cu atribu*ii executive +i nonexecutive
,salarii, bonusuri, planuri de pensii, pl*i pe baz de ac*iuni, alte beneficii'(
j'raportul auditorului ,n acesta este inclus opinia auditorului conform creia
situa*iile financiare ofer o imagine fidel a afacerilor grupului la data de raportare( se
men*ioneaz de asemenea c au fost aplicate adecvat normele 3D7C +i c a fost respectat
legea societ*ilor comerciale'( etc.
!.!. Controlul intern3 auditul i gu+ernana corporati+
Controlul intern al companiei vizeaz asigurarea conformit ii cu legisla ia n vigoare, a
aplicrii deciziilor luate de conducerea companiei, a bunei func ionri a activit ii interne a
companiei, a fiabilit ii informa iilor financiare i eficacit ii opera iunilor companiei, a utilizrii
eficiente a resurselor, precum i a prevenirii i controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele
fixate.
%F
Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv&
- pe de o parte, urmrirea nscrierii activit ii companiei i a comportamentului
personalului n cadrul definit de legisla ia aplicabil, valorile, normele i regulile interne ale
companiei(
- pe de alt parte, verificarea dac informa iile contabile, financiare i de gestiune
comunicate reflect corect activitatea i situa ia companiei.
Controlul intern se aplic pe tot parcursul opera iunilor desf urate de societate
comercial, astfel&
a' anterior realizrii opera iunilor, cu ocazia elaborrii bugetului, ceea ce va permite,
ulterior realizrii opera iunilor, controlul bugetar(
b' n timpul opera iunilor, de exemplu, sub aspectul determinrii procentului de realizare
fizic a produc iei n curs de execu ie sau a procentului de rebuturi nregistrate(
26 Candu, 9., :udit intern, =d. $ro "niversitaria, <ucure+ti, %414
c' dup finalizarea opera iunilor, caz n care verificarea este destinat, de exemplu, s
analizeze rentabilitatea opera iunilor i s constate existen a conformit ii sau a eventualelor
anomalii, care trebuie corectate.
Controlul intern cuprinde componente strns legate, respectiv&
%G
- o definire clar a responsabilit ilor, resurse i proceduri adecvate, modalit i i sisteme
de informare, instrumente i practici corespunztoare(
- difuzarea intern de informa ii pertinente, fiabile, a cror cunoa tere permite fiecruia
s- i exercite responsabilit ile(
- un sistem care urmre te, pe de o parte, analizarea principalelor riscuri identificabile n
ceea ce prive te obiectivele companiei i, pe de alt parte, asigurarea existen ei de proceduri
de gestionare a acestor riscuri(
- activit i corespunztoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce
riscurile susceptibile s afecteze realizarea obiectivelor companiei(
- o supraveg>ere permanent a dispozitivului de control intern, precum i o examinare a
func ionrii sale.
=valuarea controlului intern pleac de la aspecte precum&
- existen a de g>iduri i manuale de proceduri(
- garantarea evolu iei sistemului de control intern(
- asigurarea posibilit ii accesului la sistem pentru controlul extern(
- asigurarea posibilit ii confruntrii descrierii teoretice cu realitatea.
Controlul intern contabil i financiar al companiei se aplic n vederea asigurrii unei
gestiuni contabile i a unei urmriri financiare a activit ilor sale, pentru a rspunde obiectivelor
definite. Controlul intern contabil i financiar este un element major al controlului intern. =l
vizeaz ansamblul proceselor de ob inere i comunicare a informa iei contabile i financiare i
contribuie la realizarea unei informa ii fiabile i conforme exigen elor legale.
?n domeniul organizrii generale, trebuie s existe&
- o documentare referitoare la principiile de contabilizare i control al opera iunilor(
- circuite de informa ii viznd ex>austivitatea opera iunilor, o centralizare rapid i o
armonizare a datelor contabile, precum i controale asupra aplicrii acestor circuite(
- un calendar al elaborrii de informa ii contabile i financiare difuzate n cadrul grupului,
necesare pentru situa iile financiare ale societ ii-mam.
Cunt necesare, de asemenea&
- identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informa iilor
contabile i financiare publicate sau care particip la elaborarea situa iilor financiare(
- accesul fiecrui colaborator implicat n procesul elaborrii de informa ii contabile i
financiare, la informa iile necesare controlului intern(
- instituirea unui mecanism prin care s se asigure efectuarea controalelor(
- proceduri prin care s se verifice dac controalele au fost efectuate, s se identifice
abaterile de la regul i s se poat remedia, dac este necesar(
- existen a unui proces care urmre te identificarea resurselor necesare bunei
func ionri a func iei contabile(
- adaptarea necesarului de personal i a competen elor acestuia la mrimea i
complexitatea opera iunilor, ca i la evolu ia nevoilor i constrngerilor.
Cub aspectul regulilor contabile, trebuie avute n vedere&
- existen a unui manual de politici contabile(
- existen a de controale prin care s se asigure respectarea manualului(
- cunoa terea evolu iei legisla iei contabile i fiscale(
27 Candu, 9., :udit intern, =d. $ro "niversitaria, <ucure+ti, %414
- conformitatea cu regulile contabile(
- respectarea caracteristicilor calitative ale informa iilor cuprinse n situa iile financiare.
Citua iile financiare anuale ale companiilor sunt auditate ctre una sau mai multe
persoane fizice sau juridice autorizate. :uditorii i exprim un punct de vedere referitor la
gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situa iile financiare anuale pentru acela i
exerci iu financiar.
7aportul auditorilor cuprinde&
%.
- o descriere a ariei auditului, care identific cel pu in standardele de audit conform
crora a fost efectuat auditul(
- o opinie de audit care exprim n mod clar opinia auditorilor, potrivit creia situa iile
financiare anuale ofer o imagine fidel conform cadrului relevant de raportare financiar i,
dup caz, dac situa iile financiare anuale respect cerin ele legale( opinia de audit este fr
rezerve, cu rezerve, o opinie contrar sau, dac auditorii nu au fost n msur s exprime o
opinie de audit, imposibilitatea exprimrii unei opinii.
$rin defini ie, auditul intern este o activitate independent de asigurare obiectiv i de
consiliere, destinat s adauge valoare i s antreneze mbunt irea activit ilor organiza iei.
:jut organiza ia n ndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematic i disciplinat n
cadrul evalurii i mbunt irii eficacittii proceselor de management al riscurilor, control i
guvernare.
%0
:uditul este o examinare metodic realizat n vederea determinrii dac activit*ile +i
rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozi*iile prestabilite +i dac aceste dispozi*ii
sunt puse n oper ntr-un mod eficace +i apt n vederea atingerii obiectivelor. 2biectivul
auditului intern este de a asista membrii conducerii n exercitarea eficace a responsabilit*ilor lor
furniznd analize, aprecieri, recomandri +i comentarii pertinente referitoare la activit*ile
examinate.
)4
:ceasta implic faptul de a apela pn la aspecte contabile +i financiare pentru
atingerea unei n*elegeri depline a opera*iilor examinate.
$entru a ajunge la acest obiectiv final sunt implicate activit*ile urmtoare&
-examinarea +i aprecierea sincerit*ii, suficien*ei +i aplicarea controlului contabil,
financiar +i opera*ional +i promovarea unui control eficace la un cost rezonabil(
- verificarea conformit*ii cu politicile, a planurilor +i a procedurilor stabilite(
- verificarea exactit*ii informa*iilor utilizate de ctre Conducere.
7esponsabilit*ile auditului intern n cadrul organiza*iei trebuie s fie clar stabilite de
ctre conducere. :utoritatea sa trebuie s permit auditorului intern accesul deplin la
documente, la bunuri +i la persoanele care au un raport cu subiectul controlat. :uditorul intern
trebuie s fie liber s verifice, s estimeze valoarea politicilor, a planurilor, a procedurilor +i a
rapoartelor interne +i externe.
)1
?n ndeplinirea func*iilor sale, un auditor intern nu are asupra activit*ilor pe care le
controleaz nici responsabilitate direct, nici autoritate. 6in aceste motive, controlul +i avizul
auditorului intern nu trebuie n nici un mod s descarce alte persoane de exercitarea
28 Candu, 9., :udit intern, =d. $ro "niversitaria, <ucure+ti, %414
2& Ctandardele 3nternationale pentru $ractica $rofesional a :uditului 3ntern, %44G, SSS.aair.ro
3$ <rezeanu, $., <rasoveanu, 3., :udit +i control financiar, curs format digital, <iblioteca :C= <ucure+ti
31 Ctandardele 3nternationale pentru $ractica $rofesional a :uditului 3ntern, %44G, SSS.aair.ro
responsabilit*ilor care le-au fost repartizate. 3ndependen*a este esen*ial pentru eficacitatea
auditului intern.
)%
=a se ob*ine, n primul rnd, prin statutul sau +i prin obiectivitatea sa.
Cocietatile comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzac*ionate pe o pia*
reglementat trebuie s adopte +i s respecte, n mod voluntar, prevederile Codului de
9uvernan* Corporativ.
6esi Codul este predominant destinat societatilor comerciale ale caror instrumente
financiare sunt tranzactionate pe o pia* reglementat, acest fapt nu mpiedic alte societ i
comerciale s adopte principiile Codului si sa le urmeze ntr-o manier adecvat. Codul
cuprinde +i unele recomandri care sunt prevederi cu caracter supletiv ale unor acte normative
din 7omnia ,#egea nr. )1/1004 privind societatile comerciale, #egea nr. .%/1001 a
contabilit ii, #egea nr. %0G/%44- privind pia a de capital'. :ceste aspecte sunt clarificate i de
2rdonan a de urgen a 9uvernului nr. 140/%411 privind guvernan a corporativ.
9uvernan a corporativ este definit ca ansamblul de reguli care guverneaz sistemul
de administrare i control n cadrul unei ntreprinderi, raporturile dintre consiliul de administra ie,
directori, ac ionari i alte persoane interesate.
9uvernan a corporativ este privit drept un angajament la comportament etic n
strategia de afaceri, opera iunile derulate i cultura organiza ional mbr i at, scopul final
urmrit fiind reputa ia corporatist.
))
Cu toate acestea, n mediul globalizat n care ne aflm
astzi, ac ionarii, investitorii, creditorii au ajuns s recunoasc c responsabilit ile sociale, fa
de mediu, dar mai cu seam cele legate de guvernan ale unei entit i, reprezint pr i
integrante ale performan ei i sustenabilit ii pe termen mediu i lung. 2 nou viziune de afaceri
este n curs de dezvoltare, una n care se regsesc un set de valori de baz, ce cuprind
drepturile omului, protec ia mediului, i ac iunile anti-corup ie, rela ia cu managementul
companiei sau responsabilitatea fa de de intorii de ac iuni. Consiliul de administra ie, ca un
tot unitar, sau directorii, n mod individual, reprezint piesele c>eie n atingerea obiectivelor sau
sarcinilor, enumerate mai sus. 9uvernan a corporativ se ocup cu men inerea ec>ilibrului ntre
obiectivele economice i cele sociale, dar i ntre scopurile individuale i cele de grup. 2
companie bine guvernat, se orienteaz ctre ac iuni pe termen mediu i lung, descoper
oportunit i i aloc capitalurile n a a mod nct s i satisfac ac ionarii.
?n 7omnia, sc>imbrile din domeniul guvernan ei corporative s-au produs nu att ca
rezultat al unor eforturi de reform special concepute n aceast direc ie, ct mai degrab ca un
produs secundar al reformelor mai largi menite s transforme sistemul economic i social n
ansamblul su. 9uvernan a corporativ s-a impus abia recent ca o problem distinct de
politic economic. 7eforma ntreprinderii, impus de prbu irea sistemului de control
administrativ specific regimului comunist, a pus bazele ntreprinderilor private. 7eforma pie elor
de capital a permis tranzac iile cu ac iuni, pentru prima dat dup cteva decenii. $rivatizarea
nu numai c a transferat activele statului ctre sectorul privat, dar a i dus la nfiin area a mii de
societ i listate public de inute de ctre ac ionari. :ceste reforme sunt cele care fac ca expresia
guvernan corporativ! s capete nuan i substan . Eestul eficien ei modelului de
guvernan al unei companii este msura n care reu e te s- i ating obiectivul principal, i
anume, acela de a maximiza valoarea companiei din perspectiva ac ionarilor, dar totodat s nu
fie neglijat nici latura social a afacerii.
32 <rezeanu, $., <rasoveanu, 3., :udit +i control financiar, curs format digital, <iblioteca :C= <ucure+ti
33 $anfilii, :. , 9uvernan a corporativ, %411 H fundament al businessului sustenabil, disponibil la
adresa&>ttp&//SSS.actionamresponsabil.ro /guvernanta-corporativa -Q=%Q.4Q0)-fundament-al-businessului-
sustenabil/1114G