Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

8
la Hotrrea Guvernului nr.10
din 19 ianuarie 2010
C E R E R E A
lucrtorului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reinut din salariu pe anul ________
PARTEA I. Se completeaz de lucrtor
Numele, prenumele ________________________________________________________________________________________________
Codul fi!al ______________________________________________________________________________________________
Adrea domi!iliului _______________________________________________________________________________________________
S O L I C I T R ! " T O A R E L E S C T I R I #
1. "!utirea peronal ___________________________lei
#e n!rie uma !onform art. $$ din Codul fi!al%
2. "!utirea pentru o& #o&ie% ________________________ lei
#e n!rie 0 au uma !onform art. $' din Codul fi!al%
(a !ererea !utirii pentru o&ie #o&% e indi! urmtoarea informa&ie depre ea #el%)
Numele, prenumele _______________________________________________________________________________________________
Codul fi!al _______________________________________________________________________________________________
Adrea domi!iliului ______________________________________________________________________________________________
$. "!utirile pentru peroanele ntre&inute !u ex!ep&ia peroanelor ntre&inute * invali+i din !opilrie_____________________ lei
#e n!rie re+ultatul produului dintre numrul de peroane ntre&inute ,i uma !onform art. $- din Codul fi!al%
'. "!utirile pentru peroanele ntre&inute * invali+i din !opilrie ________________________________________________________ lei
#e n!rie re+ultatul produului dintre numrul de peroane ntre&inute * invali+i din !opilrie ,i uma !onform art. $- din Codul fi!al%
-. .n ta/elul !e urmea+ e indi! do!umentele, !opiile au extraele din a!etea !are e anexea+ la !erere)
$enumirea
documentului
$enumirea or%anizaiei
care a eli&erat documentul
Seria' numrul (i data eli&errii
documentului
______________________ _____________________________

#data%

#emntura%
PARTEA II. Se completeaz de patron
0enumirea patronului __________________________________________________________Codul fi!al_____________________________
Numele, prenumele, !odul fi!al al an1a2atului ,i uma anual a !utirii, !are !orepunde !ate1oriei !utirilor ________ nt verifi!ate.
Cererea ete nre1itrat n re1itru u/ numrul ________________
_________________ ______________________

#data%

#emntura%
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Se *nm*neaz persoanei care a depus cererea
"erve,te drept !onfirmare a faptului ! lu!rtorul a !erut !utirile !orepun+toare.
0enumirea patronului__________________________________________________________ Codul fi!al _________________________
Numele, prenumele peroanei !are a depu !ererea ______________________________________________________________________
Codul fi!al peroanei !are a depu !ererea ____________________________________
"uma total a !utirilor !erute ______________________________________________________________________________________lei
Cate1oria !utirii a!ordate ________________

#!ri !u litere%

_____________________ ____________________
#data% #emntura%

Cererea se depune de persoanele +izice rezidente ale Repu&licii !oldova la locul de munc de &az#
n !a+ul n !are lu!rtorul e an1a2ea+ pe par!urul anului fi!al pentru !are nt !erute !utirile * nu mai tr+iu de data ta/ilit
pentru n!eperea mun!ii !a an1a2at. (u!rtorul !are nu3,i !4im/ lo!ul de mun! nu ete o/li1at pre+inte anual patronului !ererea
privind a!ordarea !utirilor ,i do!umentele !orepun+toare5
n !a+urile n !are pe par!urul anului e modifi! uma !utirilor la !are are dreptul lu!rtorul * n termen de 10 +ile de la data !nd
au avut lo! a!ete modifi!ri5
n !a+ul n !are e !ere !utirea nefoloit n anul pre!edent * pn la n!eputul anului fi!al pentru !are e oli!it tre!erea !utirii.
Codul fi!al pentru peroanele fi+i!e, !et&eni ai 6epu/li!ii 7oldova, !et&eni trini ,i apatri+i va repre+enta !odul peronal
#80N9% indi!at pe veroul /uletinului de identitate. 9entru peroanele fi+i!e, !et&eni ai 6epu/li!ii 7oldova, !are nu dipun de /uletin
de identitate, !odul fi!al repre+int eria ,i numrul pa,aportului, iar da! nu de&in ni!i pa,aport, eria ,i numrul !ertifi!atului de
na,tere au al altui a!t de identitate, in!luiv a!tul de identitate provi+oriu model :39 .
Scutirea la care are dreptul persoana fizic rezident
Scutiri personale
1. :ie!are !ontri/ua/il #peroan fi+i! re+ident% are dreptul la o !utire peronal n !uantumul ta/ilit la art. $$ alin. #1% din
Codul fi!al pentru anul repe!tiv.
2. 0reptul la !utirea peronal ma2or, n !uantumul ta/ilit la art. $$ alin. #2% din Codul fi!al pentru anul repe!tiv, l are ori!e
peroan !are)
a% 3a m/olnvit ,i a uferit de /oala a!tini! provo!at de !one!in&ele avariei de la C.A.;. Cerno/l5
/% ete invalid ,i 3a ta/ilit ! invaliditatea a ete n le1tur !au+al !u avaria de la C.A.;. Cerno/l5
!% ete printele au o&ia #o&ul% unui parti!ipant !+ut au dat diprut n a!&iunile de lupt pentru aprarea inte1rit&ii teritoriale ,i a
independen&ei 6epu/li!ii 7oldova, !t ,i n a!&iunile de lupt din 6epu/li!a Af14anitan5
d% ete invalid !a urmare a parti!iprii la a!&iunile de lupt pentru aprarea inte1rit&ii teritoriale ,i a independen&ei 6epu/li!ii
7oldova, pre!um ,i n a!&iunile de lupt din 6epu/li!a Af14anitan5
e% ete invalid de r+/oi, invalid din !opilrie, invalid de 1radul 8 ,i 885
f% ete penionar * vi!tim a repreiunilor politi!e, ulterior rea/ilitat.
Scutiri acordate soiei ,soului-
1. 9eroana fi+i! re+ident aflat n rela&ii de !torie are dreptul la o !utire uplimentar, n !uantumul ta/ilit la art. $' alin. #1%
din Codul fi!al pentru anul repe!tiv, !u !ondi&ia ! o&ia #o&ul% nu /enefi!ia+ de !utire peronal !onform art. $$ din Codul fi!al.
2. 9eroana fi+i! re+ident aflat n rela&ii de !torie !u ori!e peroan pe!ifi!at la art.$$ alin. #2% din Codul fi!al are dreptul la
o !utire uplimentar n !uantumul ta/ilit la art. $' alin. #2% din Codul fi!al, !u !ondi&ia ! o&ia #o&ul% nu /enefi!ia+ de !utire
peronal.
Scutiri pentru persoanele *ntreinute
1. "!utirea pentru peroanele ntre&inute !ontituie indi!atorul ta/ilit n art. $- alin. #1% din Codul fi!al pentru fie!are peroan
ntre&inut, !u ex!ep&ia invali+ilor din !opilrie, pentru !are !utirea !ontituie indi!atorul prev+ut la art. $$ alin. #1% din Codul fi!al.
2. .n n&eleul titlului 88 al Codului fi!al, peroan ntre&inut ete peroana !are ntrune,te toate !erin&ele de mai 2o)
a% ete un a!endent au de!endent al !ontri/ua/ilului au al o&iei #o&ului% !ontri/ua/ilului #prin&ii au !opiii, in!luiv nfietorii ,i
nfia&ii%5
/% lo!uie,te mpreun !u !ontri/ua/ilul au nu lo!uie,te !u a!eta, dar ,i fa!e tudiile la e!&ia !u fre!ven& a unei intitu&ii de
nv&mnt mai mult de - luni pe par!urul anului fi!al5
!% ete ntre&inut de !ontri/ua/il5
d% are un venit !e nu dep,e,te indi!atorul prev+ut la alin. #1% art. $$ din Codul fi!al.
Conform alin. #11% art. 2' din (e1ea nr. 11<'3=88 din 2' aprilie 199> pentru punerea n apli!are a titlurilor 8 ,i 88 ale Codului
fi!al, !utirile, tipulate la art. $$, $' ,i $- din Codul fi!al ,i nefoloite de !tre !ontri/ua/il n anul fi!al pre!edent, !a re+ultat al
nea!4itrii de !tre patron a alariului e a!ord la data a!4itrii retan&elor la alariu.
"uma !utirilor nefoloite pe par!urul anului fi!al pre!edent e tre! n !ontul !utirilor pentru urmtorul an fi!al n urmtorul
mod)
da! uma !utirilor nefoloite ete mai mare de!t uma alariului !al!ulat ,i nea!4itat * n limita, !e nu dep,e,te mrimea
alariului nea!4itat5
da! uma !utirilor nefoloite ete mai mi! de!t uma alariului !al!ulat ,i nea!4itat * n limita umei totale a !utirilor
nefoloite.
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
Codurile scutirilor
Scutirile Codul scutirii
"uma !utirii nefoloit n anul pre!edent !a re+ultat al nea!4itrii alariului de !tre patron ,i tre!ut n anul de 1etiune A
"!utire peronal 9
"!utire peronal ma2orat 7
"!utire a!ordat o&iei #o&ului% "
"!utire uplimentar ma2orat a!ordat o&iei #o&ului% "m
"!utire pentru peroanele ntre&inute, !u ex!ep&ia invali+ilor din !opilrie N
?
"!utire pentru peroanele ntre&inute * invali+i din !opilrie H
??
?
N 3 numrul de peroane ntre&inute, !u ex!ep&ia peroanelor ntre&inute * invali+i din !opilrie.
??
H * !odul peroanei ntre&inute * invalid din !opilrie #la ta/ilirea !ate1oriei !utirilor litera H e indi! de attea ori !te peroane *
invali+i din !opilrie e afl la ntre&inerea an1a2atului%.
Cate1oria !utirilor ete un !od, !are e o/&ine prin m/inarea !odurilor !utirilor !erute de lu!rtor.