Sunteți pe pagina 1din 7

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Babe-Bolyai, lu!-"apo#a
1.$ %a#ultatea %a#ultatea de &eo'ra(ie
1.) *epartamentul &eo'ra(ie Uman i +urism
1., *omeniul de studii &eo'ra(ie
1.- i#lul de studii .i#en
1./ 0ro'ramul de studii1ali(i#area &eo'ra(ie
2. Date despre disciplin
$.1 *enumirea dis#iplinei GEG!AFIE "!#AN$ I !"!AL$
$.$ +itularul a#tivitilor de #urs on(. dr. 2oti# 3asile
$.) +itularul a#tivitilor de
seminar
on(. dr. 2oti# 3asile
$., 4nul de
studiu
II
$.-
5emestrul
II
$./ +ipul de
evaluare
C
$.6 7e'imul
dis#iplinei
Dp
%. &imp'l total estimat 8ore pe semestru al a#tivitilor dida#ti#e9
).1 "umr de ore pe sptmn ) din #are: ).$ #urs $ ).) seminar1laborator 1
)., +otal ore din planul de
nvmnt
,$ din #are: ).- #urs $; )./ seminar1laborator 1,
*istribuia (ondului de timp ore
5tudiul dup manual, suport de #urs, biblio'ra(ie i notie $<
*o#umentare suplimentar n bibliote#, pe plat(ormele ele#troni#e de spe#ialitate i pe teren 1;
0re'tire seminarii1laboratoare, teme, re(erate, porto(olii i eseuri ;
+utoriat $
=>aminri $
4lte a#tiviti ................................... -
%.( &otal ore st'di' indi)id'al *+
%., &otal ore pe semestr' (*
%.- N'mr'l total de credite %
.. Precondi/ii 8a#olo unde este #a?ul9
,.1 de #urri#ulum unotinele nsuite prin apro(undarea #oninuturilor predate n #adrul
dis#iplinelor Geografia populaiei, Geografia aezrilor i Geografie
economic, (a#ilitea? nele'erea i a##esibilitatea temelor propuse, iar n
subsidiar, #ursanii i vor #onsolida ba?a #on#eptual operaional prin a#tivarea
i valori(i#area (ondului in(ormaional pree>istent.
,.$ de
#ompetene
ontinuitatea valori(i#rii apli#ative a #unotinelor dobndite permite o
par#ur'ere 'radual a #apitolelor, n strns relaie #u temati#a dis#iplinelor
anterior studiate.
*. Condi/ii 8a#olo unde este #a?ul9
-.1 de des(urare a
#ursului
5al dotat #u #al#ulator1laptop, videoproie#tor
-.$ de des(urare a
seminarului1laboratorului
5al e#@ipat #u #al#ulatoare, #one>iune la Internet, videoproie#tor i
pro'rame de #arto'ra(iere di'ital 84r#&I5 A, 4r#3ieB ).$9
0. Competen/e speci1ice ac'm'late
C
o
m
p
e
t
e
n
/
e
p
r
o
1
e
s
i
o
n
a
l
e
1 Iniierea n anali?a i interpretarea sistemi# a #omponentelor spaiului 'eo'ra(i# urban i
rural pe nivele de inte'rare @oloni# i identi(i#area n #adrul ansamblurilor teritoriale a
modalitilor optime de evaluare a #ara#teristi#ilor stru#turilor teritoriale urbane i rurale.
$ Cnele'erea i e>pli#area evoluiei stru#turilor teritoriale urbane i rurale a#tuale din
perspe#tiva unei interpretri dia#roni#e.
) =valuarea multi#riterial a #omponentelor spaiului urban i rural i surprinderea
problemelor i dis(un#ionalitilor din #adrul a#estora
, 7eali?area de sinte?e in(ormaionale ne#esare n studii apro(undate de spa#ialitate.
C
o
m
p
e
t
e
n
/
e
t
r
a
n
s
)
e
r
s
a
l
e
+1 4bordarea inte'rat a elementelor stru#turate n ansambluri 'eosistemi#e i apro(undarea
pro#edeelor de cercetare geografic operaional interdisciplinar.
+$ unoaterea metodelor de lu#ru (olosite n anali?a spaiului urban i rural, in#lusiv a
te@ni#ilor ba?ate pe utili?area #al#ulatorului.
+) %ormarea abilitilor ne#esare #ooperrii multidis#iplinare, #omuni#rii i edi(i#rii de
relaii parteneriale (undamentate pe apli#area #unotinelor nsuite i de?voltarea
raionamentelor tiini(i#e transdis#iplinare.
(. 2iecti)ele disciplinei 8reieind din 'rila #ompetenelor spe#i(i#e a#umulate9
6.1 Dbie#tivul 'eneral al
dis#iplinei
Cnsuirea ba?ei operaionale ne#esare n utili?area termenilor,
#on#eptelor, metodelor i te@ni#ilor de investi'are a
spe#i(i#itii ansamblurilor teritoriale, prin prisma
#one>iunilor relaionale: analize tipologice, structurarea i
dinamica spaiilor urbane i rurale, factorii repartiiei i
localizrii, clasificri.
6.$ Dbie#tele spe#i(i#e Iniierea studenilor n anali?a i interpretarea (enomenelor din
spaiul urban i rural, n #onte>tul interrelaionrii #omple>e
#u #adrul natural.
%amiliari?area studenilor #u #oordonatele pra#ti#-apli#ative
a#tuale ale a#tivitii 'eo'ra(i#e, #are au #a (inalitate
elaborarea studiilor 'eo'ra(i#e de spe#ialitate i a planurilor de
amena!are a teritoriului.
4pli#area metodelor moderne de investi'are a ansamblurilor
teritoriale urbane i rurale n vederea eliminrii1redu#erii
dis(un#iilor i strilor #riti#e #are a(e#tea? stru#turile umane
i elaborrii strate'iilor a>ate pe de?voltarea durabil.
%ormarea abilitilor de #omuni#are i de operaionali?are a
#unotinelor nsuite prin elaborarea i susinerea de proie#te
a>ate pe apro(undarea unor studii de #a? pre?entate n
temati#a a(erent #ursului.
,. Con/in't'ri
,.1. C'rs 3etode de
predare
2ser)a/ii
1. Geogra1ia 'r2an 4 ram'r a geogra1iei 'mane
1.1. Dbie#tul de studiu al 'eo'ra(iei urbane
1.$. on#eptul de spaiu urban
1.). =voluia 'ndirii n 'eo'ra(ia urban
1.,. E#oala romneas# de 'eo'ra(ie urban
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
2. De1ini/ia 5i criteriile de indi)id'ali6are a spa/i'l'i 'r2an
$.1. *e(inirea spaiului urban
$.$. &ene?a spaiului urban
$.). omponentele ma!ore ale spaiului urban
$.,. 5istemul urban
$.-. =ner'eti#a sistemelor urbane
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
%. Str'ct'ra intern a ora5'l'i
).1. %a#torii #are 'enerea? stru#turarea intern a oraelor
).$. 5tru#turarea intern #a pro#es #ontinuu
).). 2onele (un#ionale ale oraului
).,. 7epartiia intern a ?onelor (un#ionale
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
.. Elemente de economie 'r2an
,.1. ara#teristi#i 'enerale
,.$. *e?industriali?area i teriari?area, #a pro#ese e#onomi#e
a#tuale
,.). +ipolo'ia a#tivitilor e#onomi#e urbane
,.,. ir#ulaia i transporturile urbane
,.,. 4provi?ionarea oraelor
,.-. =va#uarea deeurilor urbane
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
*. F'nc/iile 'r2ane
-.1. 7esurse, potenial, a#tivitate i (un#ie
-.$. Fetode de determinare a (un#ie urbane
-.). +ipolo'ia (un#iilor urbane
-.,. lasi(i#area (un#ional a oraelor
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
0. Con1ig'ra/ia plan7spa/ial a ora5'l'i
/.1. 7olul planului oraului n de?voltarea a#estuia
/.$. +ipolo'ia plan-spaial a oraelor
/.). =>tinderea spaial a oraelor
/.,. %orme de #on#entrare urban
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
(. In1l'en/a ora5'l'i as'pra regi'nii
6.1. *e(iniia i #ara#teristi#ile ?onei de in(luen
6.$. +eorii ale lo#ului #entral
6.). *eterminarea ?onelor de in(luen
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
$ ore
6.,. 2onele de in(luen ale oraului
6.-. Importana ?onelor de in(luen urban n or'ani?area
spaiului
se#iuni intera#tive
,. Geogra1ia r'ral 4 ram'r a geogra1iei 'mane
;.1. Dbie#tul de studiu al 'eo'ra(iei rurale
;.$. on#eptul de spaiu rural
;.). =voluia 'ndirii n 'eo'ra(ia rural
;.,. E#oala romneas# de 'eo'ra(ie rural
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
-. De1ini/ia 5i criteriile de indi)id'ali6are a spa/i'l'i r'ral
A.1. *e(inirea spaiului rural
A.$. &ene?a spaiului rural
A.). Fodelul #o'nitiv al unei ae?ri rurale
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
1+. Locali6area a5e6rilor r'rale
1<.1. %a#torii #on#ureni ai lo#ali?rii ae?rilor rurale
1<.$. alitile intrinse#i i e>trinse#i ale plasamentului spaial al
vetrelor de ae?ri rurale
1<.). *ispersia ae?rilor rurale
1<.,. on#entrarea ae?rilor rurale
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
11. Componentele ma8ore ale spa/i'l'i r'ral
11.1. 0opulaia rural
11.$. 4e?area rural 8vatra, intravilanul9
11.). +eritoriul 8moia, e>travilanul9
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
12. Gospodriile 5i dotrile p'2lice r'rale
1$.1. riterii de #lasi(i#are a 'ospodriilor rurale
1$.$. &ospodria rural #u #omponente disperse
1$.). &ospodrie rural #u #omponente monoblo#
1$.,. *otrile de interes publi#
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
1%. Str'ct'ra 5i 1'nc/iile spa/i'l'i r'ral
1).1. 5paiul rural periurban
1).$. 5paiul rural intermediar
1).). 5paiul rural peri(eri#
1).,. %un#ia e#onomi# a spaiului rural
1).-. %un#ia e#olo'i# a spaiului rural
1)./. %un#ia so#ial-#ultural
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
1.. Caracteristicile socio7economice ale spati'l'i r'ral
1,.1. 4'ri#ultura i spaiul rural
1,.$. Industriali?area spaiului rural
1,.). +ipuri de peisa!e rurale
1,.,. 0oliti#i i msuri de de?voltare a spaiului rural
#onversaia
euristi#
problemati?area
prele'ere oral #u
se#iuni intera#tive
$ ore
#i2liogra1ie
1. C'c'9 :. 81AA69, Geografie uman general. Geografia populaiei, asa de editur 3iaa
7omneas#G.
$. Emandi E. I. 81AA/9, Habitatul urban i cultura spaiului, =ditura &lasul Bu#ovinei, Iai.
). Erdeli G.9 C'c'9 :. 8$<<-9, Romnia. Populaie. Aezri umane. Economie, =ditura
+ransversal, Bu#ureti.
,. Fellmann9 ;.9 Getis9 A.9 Getis9 ;. 81AA<9, Human Geograp!, Hm. . BroBn 0ublis@ers.
-. Gilg9 A. 81A;-9, An "ntroduction to Rural Geograp!, =dit. 4rnold, .ondon.
/. <'dson9 F. S. 81A6/9, A Geograp! of #ettlements, 5e#ond =dition, Fa#donald and =vans.
6. Iano59 I. 81A;69, $raele i organizarea spaiului geografic, =ditura 4#ademiei 7omne,
Bu#ureti.
;. Iano59 I. 8$<<<9, #isteme teritoriale, =ditura +e@ni#, Bu#ureti.
A. Iano59 I.9 <'mea'9 ;.7#. 8$<<<9, %eoria sistemelor de aez&ri umane, =ditura +e@ni#I,
Bu#ureti.
1<. 3atei9 I.9 3i=ilesc'9 3. 81A;-9, #atul romnesc, =ditura 4#ademiei 7omne, Bu#ureti.
11. timan9 P. ;. 81AA69, 'ez(oltarea rural )n Romnia, =ditura 4'roprint, +imioara.
1$. S'rd9 :. 81AA)9, "ntroducere )n geografia rural, =ditura Inter(erene, lu!-"apo#a.
1). S'rd9 :. 8$<<$9, "ntroducere )n geografia spaiului rural, =ditura 0resa Universitar lu!ean,
lu!-"apo#a.
1,. S'rd9 :. 8$<<)9, Geografia aezrilor, =ditura 0resa Universitar lu!ean, lu!-"apo#a.
1-. Garnier9 #.9 ;a>'eline9 C=a2ot9 G. 81A6<9, Geografie urban, =ditura Etiini(i#, Bu#ureti.
1/. S'rd9 :.9 coord. 81AAA9, Rural space and regional de(elopment, =ditura 5tudia, lu!-"apo#a.
16. S'rd9 :.9 ?otic9 :.9 coord. 8$<<)9, Rural space and regional de(elopment, =ditura 5tudia, lu!-
"apo#a.
1;. @a'g=9 D. 8$<<<9, Geograp!. An "ntegrated Approac, %irst publis@ed by "elson, .ondon.
1A. @almsleA D. ;.9 LeBis9 G. ;. 81A;-9, Human Geograp!. *ea(ioural Approaces. .on'man.
.ondon and "eB JorK.
;.$ 5eminar1laborator Fetode de predare Dbservaii
1. =laborarea @rii spaiilor urbane i rurale din 7omnia.
4pli#aia pra#ti# n &I5
(olosirea apli#aiilor
so(t spe#iali?ate
modelarea lu#rul n
'rup or'ani?at
$ ore
$. 4nali?a planului de de?voltare a unui ora i identi(i#area
#omponentelor ma!ore i a ?onelor (un#ionale ale a#estuia
#onversaia euristi#
studiul de #a?
brainstormin'
observaia diri!at
$ ore
). =laborarea @rii sistemului de ae?ri i delimitarea
?onelor de in(luen urban
(olosirea apli#aiilor
so(t spe#iali?ate
modelarea lu#rul n
'rup or'ani?at
$ ore
,. al#ul indi#atori de spe#ialitate privind #ara#teristi#ile
demo'ra(i#e ale spaiului urban i rural
(olosirea apli#aiilor
so(t spe#iali?ate
modelarea
lu#rul n 'rup
or'ani?at
$ ore
-. al#ul indi#atori de spe#ialitate privind #ara#teristi#ile
so#iale i e#onomi#e ale spaiului urban i rural
(olosirea apli#aiilor
so(t spe#iali?ate
modelarea
lu#rul n 'rup
or'ani?at
$ ore
/. =laborarea @rii stru#turii utili?rii terenurilor i
#al#ularea bilanului teritorial
(olosirea apli#aiilor
so(t spe#iali?ate
modelarea
lu#rul n 'rup
or'ani?at
$ ore
6. Identi(i#area i anali?a ae?rilor rurale la nivelul
planurilor topo'ra(i#e 81:$-<<<9 dup #riteriul stru#tur,
te>tur i (orm
observaia diri!at
investi'aia n
#omun
anali?a #omparativ
$ ore
#i2liogra1ie
1. C'c'9 :. 81AA69, Geografie uman general. Geografia populaiei, asa de editur 3iaa
7omneas#G.
$. Emandi E. I. 81AA/9, Habitatul urban i cultura spaiului, =ditura &lasul Bu#ovinei, Iai.
). Erdeli G.9 C'c'9 :. 8$<<-9, Romnia. Populaie. Aezri umane. Economie, =ditura
+ransversal, Bu#ureti.
,. Fellmann9 ;.9 Getis9 A.9 Getis9 ;. 81AA<9, Human Geograp!, Hm. . BroBn 0ublis@ers.
-. Gilg9 A. 81A;-9, An "ntroduction to Rural Geograp!, =dit. 4rnold, .ondon.
/. <'dson9 F. S. 81A6/9, A Geograp! of #ettlements, 5e#ond =dition, Fa#donald and =vans.
6. Iano59 I. 81A;69, $raele i organizarea spaiului geografic, =ditura 4#ademiei 7omne,
Bu#ureti.
;. Iano59 I. 8$<<<9, #isteme teritoriale, =ditura +e@ni#, Bu#ureti.
A. Iano59 I.9 <'mea'9 ;.7#. 8$<<<9, %eoria sistemelor de aez&ri umane, =ditura +e@ni#I,
Bu#ureti.
1<. 3atei9 I.9 3i=ilesc'9 3. 81A;-9, #atul romnesc, =ditura 4#ademiei 7omne, Bu#ureti.
11. timan9 P. ;. 81AA69, 'ez(oltarea rural )n Romnia, =ditura 4'roprint, +imioara.
1$. S'rd9 :. 81AA)9, "ntroducere )n geografia rural, =ditura Inter(erene, lu!-"apo#a.
1). S'rd9 :. 8$<<$9, "ntroducere )n geografia spaiului rural, 0resa Universitar lu!ean, lu!-
"apo#a.
1,. S'rd9 :. 8$<<)9, Geografia aezrilor, =ditura 0resa Universitar lu!ean, lu!-"apo#a.
1-. Garnier9 #.9 ;a>'eline9 C=a2ot9 G. 81A6<9, Geografie urban, =ditura Etiini(i#, Bu#ureti.
1/. S'rd9 :.9 coord. 81AAA9, Rural space and regional de(elopment, =ditura 5tudia, lu!-"apo#a.
16. S'rd9 :.9 ?otic9 :.9 coord. 8$<<)9, Rural space and regional de(elopment, =ditura 5tudia, lu!-
"apo#a.
1;. @a'g=9 D. 8$<<<9, Geograp!. An "ntegrated Approac, %irst publis@ed by "elson, .ondon.
-. Cola2orarea con/in't'rilor disciplinei c' a5teptrile repre6entan/ilor com'nit/ii epistemice9
asocia/iilor pro1esionale 5i anga8atori repre6entati)i din domeni'l a1erent program'l'i
oninutul dis#iplinei este n #on#ordan #u #eea #e se (a#e n alte #entre universitare din ar i din
strintate.
*in anali?a opiniilor (ormulate de an'a!atori privind atributele pre(ereniale ale (ormaiei de
spe#ialiti a re?ultat un 'rad ridi#at de apre#iere a pro(esionalismului a#estora, #eea #on(irm (aptul
#, stru#tura i #oninutul #urri#ulei edu#aionale #onstruit pentru a#est pro'ram de studii sunt
#ore#te, #uprin?toare i e(i#iente.
1+. E)al'are
+ip a#tivitate 1<.1 riterii de evaluare 1<.$ Fetode de evaluare
1<.) 0ondere
din nota (inal
1<., urs
veri(i#area 'radului de
sistemati?are i utili?are a
noiunilor nsuite
#oerena lo'i# i (ora
ar'umentativ
'radul de asimilare a
terminolo'iei de
spe#ialitate
aspe#tele atitudinale:
interesul pentru studiu
individual
=valuare se#venial 8oral9 n
timpul semestrului:
- e>punerea liber
- #onversaia de evaluare
- #@estionarea oral
-L
=valuare s#ris 8(inal9 n
sesiunea de e>amene:
- testare sumativ
0arti#iparea a#tiv la #ursuri
-<L
1<.-
5eminar1labo
rator
#apa#itatea de apli#are n
pra#ti#
#apa#itatea de a opera #u
#unotinele assimilate
#riterii #e vi?ea?
aspe#tele atitudinale:
#ontiin#io?itatea,
interesul pentru studiu
individual
0re?entare porto(oliu de
#er#etare individual
1-L
+est pra#ti# pe #al#ulator
privind evaluarea #unotinelor
de #al#ul i editare de @ari
$-L
0arti#iparea a#tiv la seminarii
-L
1<./ 5tandard minim de per(orman
unoaterea aspe#telor teoreti#e i metodolo'i#e de ba? ale &eo'ra(iei Urban i 7ural
8#on#epte, prin#ipii, metode, mi!loa#e, indi#atori, date i in(ormaii9 n s#opul inventarierii,
ierar@i?rii i di(erenierii tipurilor de #unotine i in(ormaii de ba?.
*ata #ompletrii 5emntura titularului de #urs 5emntura titularului de seminar
.......................... ............................................... ...................................................
*ata avi?rii n departament 5emntura e(ului de departament
.......................... ...............................................