Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. vvvvvvvvvvvv S.R.L.

Aprobat:
DEVA Director General,
BIROU SIM xxxxxxx

I!A "OS#ULUI
$. "o%t&l: Re%pon%abil c& Evi'enta De%e&rilor
(. Co)parti)ent&l: Sistem Integrat de Management Calitate-Mediu (SIM)
*. Scop&l po%t&l&i: Evidena gestiunii deeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate i
eliminate, conform prevederilor legale
+. Cerinte:
a) Studii:- studii superioare te!nice
") #ltele: - curs de auditori interni mediu
- s$ cunoasc$ reglement$rile %n vigoare cu privire la evidenta gestiunii deseurilor
- comunicativ, "un organizator, disponi"ilitate la program fle&i"il
- e&perien$ %n domeniu minim ' an
,. Relatii:
a) IE(#()ICE - se su"ordoneaza: *irectorului +eneral
- are in su"ordine: ,u este cazul
") *E C-.#/-(#(E: - cu toate compartimentele

c) *E 0,.-C1I(E: - este %nlocuit de: Sef /irou SIM

-. Atrib&.ii, l&crari, %arcini:
- Intocmeste documentatia pentru o"tinerea autorizatiei de mediu si se ingri2este ca aceasta sa fie in
termen de vala"ilitate
/ Intocmeste raportarile de mediu si tansmite informatiile solicitate de catre autoritatile de mediu
- 3ine evidena gestiunii deseurilor generate in cadrul activitatilor organizatiei, %n conformitate cu
modelul prev$zut de lege pentru fiecare tip de deeu i o pune la dispoziia autorit$ilor de mediu
#sigur$ %nregistrarea %n fisa 4Evidena *eeurilor5 a tuturor operaiunilor cu deeuri
- 3ransmite autorit$ilor pu"lice teritoriale pentru protecia mediului, la cererea acestora, datele
centralizate anual privind evidena gestiunii deeurilor
- Identific$ toate activitatile generatoare de deeuri si tipurile de deseuri care rezulta

- Intocmeste lista cu toate tipurile de deseuri generate
6ag ' din 7
- Identifica categoria de deseu in care pot fi incadrate conform codificarilor sta"ilite de legislatia
privind regimul deseurilor
- Identifica modul de eliminare a deseurilor
- Se ingri2este sa se respecte legislatia cu privire la colectarea selectiva a deseurilor: mena2ere,
am"ala2e materiale plastice, !8rtieuleiuri uzate
- Efecteaz$ %nregistr$ri %n "aza constat$rilor proprii coro"orate cu urm$toarele documente astfel:
a) pentru deeurile mena2ere, %nregistr$ri distincte pe "aza facturilor 9 contractelor cu firmele de
salu"rizare sau pe "aza altor documente %n cazul transportului cu mi2loace proprii direct la gropile de
gunoi:
") pentru cantit$ile de deeuri mena2ere i am"ala2e de mase plastice generate 9eliminate, %nregistr$ri %n
"aza facturilor agenilor economici care desf$oar$ activitate de salu"rizare 9transport %n staiile cf:
c) pentru deeurile rezultate din vidan2area foselor septice, decantoarelor, c$minelor, %nregistr$ri %n "aza
facturilor agenilor economici care desf$oar$ activitatea:
d) facturile agenilor economici care valorific$ alte deeuri prin intermediul Serviciului #provizionare
(!8rtie, 6E3, am"ala2e materiale plastice uleiuri uzate, anvelope etc)
0 . Li)ite 'e co)peten.1:
*esf$oar$ activit$i specifice postului pe care %l deine %n cadrul organizaiei, f$r$ a o anga2a %n vreun fel
2. Re%pon%abilitati:
a) ($spunde de aciunile sale, de calitatea i corectitudinea lucr$rilor e&ecutate, de %ncadrarea
%n termene
") ($spunde de respectarea prevederilor (egulamentului Intern, a Sistemului Integrat
Calitate-Mediu, a ,ormelor de SSM i 6SI i a celorlalte regulamente i ordine emise
de *irectorul +eneral al SC 3-3#. I,S3#. S(.
c) ($spunde de modul de utilizare a timpului de lucru i a suportului logistic %ncredinat
d) ($spunde de e&ecutarea corect$ i la timp a lucr$rilor repartizate
e) ($spunde de p$strarea %n "un$ stare a patrimoniului %nredinat
f) *ocumenteaz$ neconformit$ile constatate, %ntocmind rapoarte de neconformitate %n
vederea elimin$rii acestora
g) Monitorizeaz$ indicatorii de performan$ , afereni proceselor pe care le coordonez$
!) ($spunde de consecinele aciunilor sale
3. Ob%erva.ii:
;ia postului poate fi completat$ cu noi atri"uii de serviciu la decizia *irectorului +eneral
AM LUA# LA CU4O!#I456 DE "REVEDERILE "RE7E4#EI ISE DE "OS#, AM "RIMI# U4
E8EM"LAR DI4 I!A "OS#ULUI !I 9MI ASUM RES"O4SABILI#A#EA 94DE"LI4IRII
SARCI4ILOR CE IMI REVI4 !I CO4SECI45ELE CE DECURG DI4 4ERES"EC#AREA
ACES#ORA, CO4ORM CU LEGISLA5IA CIVILA !I "E4AL6 94 VIGOARE
94#OCMI#: AM LUA# LA CU4O!#I456:
!e: Biro& Re%&r%e U)ane Re%pon%abil c& Evi'enta De%e&rilor
Cla&'ia Ianc& Mari&% B1la;a

6ag 7 din 7
*ata
6ag < din 7