Sunteți pe pagina 1din 120

Despre carte

Scopul lucrrii este acela de a iniia elevii, studenii i pe toi cei interesai n
aprofundarea valenelor informative i aplicative ale contabilitii firmei.
Lucrarea ofer o pregtire solid, bazat pe aplicarea practic a noiunilor, a
prezentrii documentelor de eviden (reguli de ntocmire, verificare, corectare
circuit i pstrare).
Prin includerea unui dicionar de termeni, a unor teste gril, a rubricilor
tiai c..., Verificm ce am nvat, S recapitulm se asigur un demers
didactic n conformitate cu cerinele actuale de calitate a educaiei.
Cartea sprijin utilizatorii n asimilarea noiunilor fundamentale de contabi-
litate i a unor atitudini i comportamente pragmatice n domeniu. n final, ei vor
reui s cunoasc principalele structuri patrimoniale, s completeze un dosar cu
documentele care stau la baza nregistrrii principalelor evenimente i tranzacii
economico-financiare avnd ca baz activitatea unei firme reale sau a unei firme
de exerciiu.
Despre autori

Valentina Capot, Mirela Dinescu, Florin Lixandru, Roxana Ionescu i
Ioana Popa sunt o echip de specialiti care reprezint un cumul impresionant de
caliti:
profesori cu o vast experien la catedr;
autori de manuale, auxiliare curriculare, teste gril pentru bacalaureat;
participani la proiecte internaionale pentru nvmnt economic;
autori cu o bogat experien publicistic (comunicri tiinifice, articole,
studii i cri publicate);
participani la seminarii naionale i internaionale cu lucrri de specialitate;
profesori ai cror elevi au obinut rezultate deosebite la olimpiadele inter-
disciplinare (premii naionale);
participani la cursuri de formare Aplicarea Standardelor Internaionale
de Contabilitate n Romnia CECCAR;
formatori CCD cursuri de abilitare curricular pentru discipline economice;
profesori mentori, coordonatori de practic pedagogic ai studenilor din
ASE;
profesori coordonatori de Firme de Exerciiu n cadrul proiectului
ECONET KULTUR KONTAKT.


Valentina Capot
Mirela Dinescu Florin Lixandru
Roxana Ionescu Ioana Popa

BAZELE
CONTABI LI TI I


Refereni tiinifici: conf. univ. dr. Oprea Clin, Academia de tiine Economice Bucureti
prof. gr. I Mirescu Cristian, inspector de specialitate M.Ed.C.
prof. gr. I Sandu Tania, inspector de specialitate M.Ed.C.

Coordonator: prof. gr. I Valentina CapotEditura NICULESCU, 2010
Adresa: Bd. Regiei 6D
060204 Bucureti, Romnia
Comenzi: (+40)21-312.97.82
Fax: (+40)21-316.97.83
E-mail: editura@niculescu.ro
Internet: www.niculescu.ro

ISBN 978-973-748-539-7

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cri nu poate fi reprodus sau transmis sub nicio form i prin niciun mijloc, electronic sau
mecanic, inclusiv prin fotocopiere, nregistrare sau prin orice sistem de stocare i accesare a datelor, fr permisiunea Editurii NICULESCU.
Orice nerespectare a acestor prevederi conduce n mod automat la rspunderea penal fa de legile naionale i internaionale privind
proprietatea intelectual.
SISTEMUL CONTABIL,
PARTE A SISTEMULUI INFORMA}IONAL
ECONOMIC
1.1. Sistemul informa]ional economic
Privit\ ca element important al sistemului informa]ional, informa]ia nu este o
simpl\ no]iune.
Pe plan economic, de informa]ii se leag\ date. Acestea sunt semnifica]ii
cuantificate prin simboluri, elemente concrete de cunoa[tere n leg\tur\ cu obiecte,
st\ri, situa]ii, fenomene [i persoane.
Ele pot fi:
Date de identificare.
Datele problemei.
Date de implementat.
Date economice etc.
Datele reprezint\ materia prim\ pentru ob]inerea informa]iilor, servesc ca punct
de plecare n cercetarea unei probleme sau pentru a trage o concluzie, a lua o hot\rre.
INFORMA}IA reprezint\ o comunicare, o [tire despre o persoan\, un obiect,
un proces material, un fenomen, un element nou n raport cu alte cuno[tin]e prea-
labile, prezint\ interes pentru primitor, sporindu-i gradul de cunoa[tere despre pro-
cesele [i fenomenele respective.
I
I
.
.
DATE:
culegere
transmitere
PRELUCRARE:
`nregistrarea datelor
sortarea datelor
actualizarea datelor
efectuarea de calcule aritmeti-
ce sau logice asupra datelor
INFORMA}IE:
`nregistrare
transmitere
O clasificare a informa]iilor este prezentat\ n continuare:
n via]a de toate zilele, ca [i n munca [tiin]ific\ ori n alte tipuri de activit\]i,
fiecare om comunic\ voluntar ori involuntar , transmite semnifica]ii, dintre care
multe se structureaz\ n unit\]i autonome.
Informa]iile se caracterizeaz\ prin:
noutate;
relevan]\;
utilitate.
O informa]ie care nu este dect nou\, nu este o informa]ie valoroas\. O form\
frumoas\ pe care natura a sculptat-o n piatra unui munte, de[i apreciat\ ca nou\
n cadrul unui anume tip de consum estetic-vizual, nu va avea valoare dac\ nu are
semnifica]ie [i relevan]\, nu este util\ n scopul pentru care este examinat\. Nou-
tatea nu are, n acest sens, calitatea necesar\, nu se nscrie n nevoia consumatorului.
Din punct de vedere lexical, informa]ie, cuvnt cu etimologie francez\ [i
origine latin\ (fr.: information, lat.: informatio), nseamn\ comunicare, veste sau
[tire care pune pe cineva la curent cu o situa]ie, l\murire asupra unei persoane sau
a unui lucru, element nou n raport cu cuno[tin]e prealabile, cuprins n semnifica]ia
unui simbol sau a unui grup de simboluri (text scris, mesaj vorbit, imagini etc.).
Circula]ia informa]iilor pe diferite niveluri poart\ denumirea de flux informa]ional.
Fluxurile informa]ionale pot fi:
Orizontale: sunt transmise informa]ii la acela[i nivel (emi]\torul [i receptorul
se afl\ pe aceea[i scar\ ierarhic\).
Verticale: se transmit pe niveluri ierarhice diferite:
ascendente;
descendente.
Orice societate comercial\ poate fi privit\ ca un sistem de management, avnd
trei subsisteme:
Sistemul de conducere, la nivelul c\ruia se iau decizii.
6 Bazele contabilit\]ii
INFORMA}IILE
Forma
de exprimare
Situarea
`n timp
Con]inutul
Suportul
de transmitere
Domeniul
de activitate
analogice
calitative
cantitative
active
pasive
previzionare
elementare
complexe
sintetice
verbale
scrise pe hrtie
scrise pe suport
magnetic
tehnologice
tehnico-[tiin].
economice
[tiin]ifice
sportive
Sistemul de informa]ii pentru conducere.
Sistemul operativ, la care ajung deciziile luate de sistemul de conducere [i de
la care pornesc informa]ii.
Totalitatea fluxurilor informa]ionale organizate ntr-o concep]ie unitar\ poart\
denumirea de sistem informa]ional.
Prin intermediul sistemului informa]ional se realizeaz\ leg\turile dintre sistemul
de conducere [i sistemul operativ din cadrul sistemului de management.
SISTEMUL INFORMA}IONAL ECONOMICeste un ansamblu organizat de
principii, metode [i procedee utilizate ntr-o ntreprindere pentru culegerea, nregis-
trarea, prelucrarea, stocarea, analiza, transmiterea [i valorificarea informa]iilor econo-
mice necesare sistemului de conducere n vederea lu\rii deciziilor.
Sistemul informa]ional economic este structurat:
din punct de vedere func]ional pe trei componente:
planificare;
eviden]\ economic\ (eviden]a operativ\, contabilitatea [i statistica);
legisla]ie economico-financiar\;
din punct de vedere organizatoric pe unit\]i de:
culegere;
`nregistrare;
prelucrare;
stocare;
analiz\;
transmitere;
valorificare.
Cele prezentate reprezint\ un punct de plecare n n]elegerea sistemului infor-
matic contabil, ca parte a sistemului informa]ional economic.
Componentele sistemului informatic contabil sunt:
Fluxul de informa]ii contabile primare reprezint\ componenta de baz\. Infor-
ma]ia contabil\ red\ cuno[tin]e privind structura bunurilor economice, a drepturilor
[i obliga]iilor, a rezultatelor activit\]ii desf\[urate, precum [i modific\rile ce survin
pe parcursul proceselor economice. Concret, informa]iile contabile se reg\sesc n
documentele contabile.
Purt\torii informa]iei (suporturile materiale ale informa]iei) au calitatea de a
nregistra, stoca [i reda informa]iile contabile (documente, disc magnetic etc.).
Mijloacele de prelucrare [i transmitere a datelor echipamente electronice
(calculatoare).
Metodele [i procedeele de prelucrare a datelor contabile proceduri de
transformare a datelor n informa]ii contabile.
Circuitele informatice traseele pe care le parcurg informa]iile contabile de la
emi]\tor la prelucr\tor [i, de aici, la utilizator.
I. Sistemul contabil 7
Sistemul informatic contabil desemneaz\ un ansamblu organizat [i integrat al pro-
ceselor de nregistrare, m\surare, sintetizare, interpretare [i comunicare a informa]iilor
contabile, prezentate prin imagini codificate [i folosind un limbaj specific al averii [i
al rezultatelor activit\]ii unei ntreprinderi.
Deoarece este un sistem complex de nregistrare a existen]ei, mi[c\rii [i transfor-
m\rii bunurilor, de reflectare a drepturilor [i obliga]iilor cu valoare economic\, siste-
mul informatic contabil este necesar [i indispensabil economiei.
Cadrul general de reglementare a contabilit\]ii n Romnia l constituie Legea
contabilit\]ii nr. 82/1991, republicat\, modificat\ [i completat\, precum [i Regle-
ment\rile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit\]ii Economice Euro-
pene [i cu Standardele Interna]ionale de Contabilitate.
Potrivit acestor reglement\ri, obliga]ia organiz\rii [i conducerii contabilit\]ii
revine: regiilor autonome, societ\]ilor comerciale, societ\]ilor/companiilor na]io-
nale, societ\]ilor cooperatiste, asocia]iilor, persoanelor juridice cu [i f\r\ scop lu-
crativ, persoanelor fizice autorizate s\ desf\[oare activit\]i independente.
1.2. Eviden]a economic\
Parte a sistemului informa]ional economic, eviden]a economic\ este con-
siderat\ principala surs\ de informa]ii.
Pentru a servi necesit\]ilor impuse de activitatea practic\, eviden]a presupune
oglindirea [i nregistrarea, ntr-o ordine sistematic\ [i avnd la baz\ principii bine
stabilite, a fenomenelor economice care se desf\[oar\ ntr-un anumit loc [i timp.
Fiind legat\ de activitatea practic\, de existen]a produc]iei materiale [i a schim-
bului, de necesitatea nregistr\rii, reflect\rii opera]iilor economice, a modific\rilor
intervenite [i a rezultatelor, eviden]a a existat n toate forma]iunile social-eco-
nomice.
EVIDEN}A ECONOMIC| este un sistem unitar de nregistrare, urm\rire [i
control documentat, cronologic [i sistematic, n etaloane cantitative [i n etalon
valoric, pe baza unor principii bine stabilite a fenomenelor [i proceselor econo-
mice, n scopul cunoa[terii activit\]ilor desf\[urate.
Importan]a eviden]ei economice rezult\ din sarcinile acesteia, n timp ce reali-
zarea sarcinilor este determinat\ de respectarea anumitor condi]ii.
Pentru realizarea obiectului s\u, eviden]a economic\ folose[te unit\]i de m\-
sur\ denumite etaloane de eviden]\.
ETALONUL DE EVIDEN}| este o unitate de m\sur\ stabilit\ conven]ional
[i utilizat\ la m\surarea, evaluarea [i exprimarea cantitativ\ [i valoric\ a patri-
moniului.
8 Bazele contabilit\]ii
El poate fi: etalon natural, natural-conven]ional, munc\, cantitativ-complex, b\nesc.
Etalonul natural (cantitativ) este folosit pentru m\surarea [i exprimarea canti-
tativ\, utiliznd unit\]i de m\sur\ specifice propriet\]ilor fizico-chimice ale obiec-
telor (metrul, kilogramul etc.)
Etalonul natural-conven]ional serve[te pentru m\surarea [i exprimarea can-
titativ\ a mai multor feluri de bunuri asem\n\toare, avnd ca baz\ o caracteristic\
esen]ial\ stabilit\ conven]ional a unui bun considerat bun etalon.
Etalonul munc\, denumit [i etalon timp, m\soar\ [i exprim\ cantitativ timpul
de munc\ utilizat pentru ob]inerea bunurilor (ora-munc\, ziua-munc\).
Etalonul cantitativ-complex combin\ dou\ sau mai multe unit\]i naturale [i/sau
timp pentru m\surarea [i exprimarea unor rezultate ale activit\]ii (kilowatt-or\,
produc]ie-or\ etc.).
Etalonul b\nesc are caracter de generalizare [i asigur\, prin utilizarea semnului
monetar, planificarea, eviden]a [i controlul ntregii activit\]i economice.
Dup\ natura, modul de ob]inere, gradul de prelucrare a informa]iilor pe care le
furnizeaz\, eviden]a economic\ mbrac\ trei forme.
EVIDEN}A CONTABIL|
~nregistrarea [i asigurarea integrit\]ii patri-
moniului.
Reflectarea proceselor economice [i a re-
zultatelor ob]inute.
Determinarea costurilor, veniturilor [i rezul-
tatelor.
Urm\rirea respect\rii [i aplic\rii legisla]iei.
Ob]inerea informa]iilor necesare [i prelu-
crarea lor `n vederea lu\rii deciziilor.
S\ fie organizat\ pe baz\ de principii [i
norme fundamentate [tiin]ific.
S\ asigure operativ [i eficient informa]iile
necesare.
S\ fie simpl\, clar\, precis\, documentat\,
s\ reflecte la timp fenomenele economice.
S\ poat\ fi adaptat\ progresului continuu al
activit\]ii economice.
Sarcini Condi]ii de realizare
EVIDEN}A ECONOMIC|
Eviden]a operativ\ Eviden]a contabil\ Statistica
nregistreaz\, urm\re[te [i contro-
leaz\ operativ, de regul\, cu ajuto-
rul unor aparate tehnice, opera]iile
[i fenomenele economice n mo-
mentul [i la locul producerii lor
nregistreaz\, urm\re[te [i con-
troleaz\ n mod documentat, com-
plet, acele fenomene [i procese eco-
nomice care se pot exprima valoric
nregistreaz\ fenomenele social-eco-
nomice de mas\, grupeaz\ [i tota-
lizeaz\ datele rezultate din aceste
nregistr\ri n vederea ob]inerii de
indicatori generalizatori
Se caracterizeaz\ prin:
este operativ\;
folose[te separat sau n paralel eta-
lonul natural, b\nesc, sau timp;
utilizeaz\ mijloace tehnice de m\-
surare [i nregistrare specifice;
nregistreaz\ numai aspecte ale ac-
tivit\]ii economice, necorelate ntre
ele;
furnizeaz\ informa]ii contabilit\]ii
[i statisticii.
Se caracterizeaz\ prin:
utilizeaz\ o metodologie proprie;
are un obiect propriu de cercetare;
la baza nregistr\rilor st\ documen-
tarea;
nu nregistreaz\ opera]ii ce nu pot
fi exprimate valoric;
utilizeaz\ etalonul b\nesc [i numai
uneori, complementar, etalonul na-
tural.
Se caracterizeaz\ prin:
prin obiectul s\u dep\[e[te cadrul
unit\]ilor patrimoniale;
folose[te separat sau n paralel
toate etaloanele de eviden]\;
utilizeaz\ mijloace proprii pentru
culegerea, nregistrarea, prelucra-
rea informa]iilor [i prezentarea
rezultatelor.
I. Sistemul contabil 9
1.3. ~ntreprinderea cadru de organizare a contabilit\]ii
n cadrul societ\]ii se desf\[oar\ mai multe tipuri de activit\]i:
Activit\]i economice privind produc]ia de bunuri, executarea de lucr\ri, pres-
tarea de servicii, comer].
Unit\]ile care desf\[oar\ asemenea activit\]i se numesc ntreprinderi sau socie-
t\]i comerciale [i au caracter lucrativ, urm\rind ob]inerea de profit.
Activit\]i social-culturale, instructiv-educative, de s\n\tate, de paz\ [i de ordine
public\ etc., care se realizeaz\ prin intermediul institu]iilor neproduc\toare de
profit, ele acoperindu-[i cheltuielile din venituri bugetare ale statului, buget
care se alimenteaz\ prin impozite [i taxe.
Unit\]ile care desf\[oar\ aceste activit\]i sunt denumite [i institu]ii publice.
Indiferent de tipul de activitate desf\[urat\, unit\]ile sunt denumite generic
unit\]i patrimoniale.
n continuare, pentru n]elegerea problematicii prezentate, se va utiliza denu-
mirea de ntreprindere.
NTREPRINDEREA este o organiza]ie care are ca scop producerea sau circu-
la]ia bunurilor sau serviciilor destinate satisfacerii nevoilor consumatorilor.
Se `ntmpl\ rareori ca aceea[i ntreprindere s\ efectueze ea ns\[i toate opera-
]iile, de la producerea materiei prime de baz\ (minereu, bumbac, ln\ etc.) pn\ la
produsul finit folosit de consumator (biciclet\, frigider, costum etc.).
Rezult\ de aici o prim\ clasificare a ntreprinderilor, dup\ obiectul activit\]ii
lor: de produc]ie, de comer], de prest\ri de servicii.
ntreprinderea, ca unitate patrimonial\, cuprinde fluxuri reale de intr\ri (intr\ri
esen]iale, constituite din bunuri [i servicii) [i fluxuri reale de ie[iri (bunuri sau
servicii care ies din ntreprindere, avnd ca destina]ie clien]ii).
Fluxurile reale de intr\ri se pot descompune n:
a) aprovizion\ri:
m\rfuri cump\rate pentru a fi revndute;
materii prime cump\rate pentru a fi ncorporate n produsele fabricate;
materii [i materiale cump\rate, dar care nu intr\ n produsele fabricate
(exemple: creioane, agrafe etc. folosite n serviciul administrativ);
b) servicii:
for]\ de munc\ furnizat\ de salaria]ii ntreprinderii;
servicii prestate de alte ntreprinderi (transport, furnizarea energiei etc.);
servicii prestate de unit\]ile bancare.
Fluxurile reale de ie[iri se disting n:
vnz\ri de m\rfuri caracteristice ntreprinderilor de distribu]ie;
vnz\ri de produse finite caracteristice ntreprinderilor cu activitate de
produc]ie;
prest\ri de servicii caracteristice ntreprinderilor prestatoare de servicii.
10 Bazele contabilit\]ii
INTR|RI IEIRI
Fluxurile reale prezentate nu sunt singurele care intr\ sau ies din ntreprindere.
Este evident c\ ntreprinderea nu poate dobndi bunuri sau servicii f\r\ a pl\ti
contravaloarea lor, a[a cum nici nu ar accepta s\ trimit\ o marf\ unui client f\r\ a
solicita plata acesteia.
Exist\ deci, n contrapartid\ cu fluxurile reale, fluxuri monetare:
pl\]ile sunt fluxuri monetare de ie[ire;
ncas\rile sunt fluxuri monetare de intrare.
Fluxurile monetare pot mbr\ca mai multe forme:
pl\]i [i ncas\ri n numerar;
pl\]i [i ncas\ri prin virament (n moned\ scriptic\).
NCAS|RI PL|}I
Pe baza celor prezentate putem spune c\ ntreprinderea, ca entitate patrimo-
nial\, reprezint\ cmpul de ac]iune al contabilit\]ii.
Contabilitatea este o activitate uman\ complex\ specializat\ n cunoa[terea,
administrarea [i controlul bunurilor economice, a drepturilor [i obliga]iilor cu va-
loare economic\ ce apar]in unei persoane juridice sau fizice care are calitatea de
comerciant.
Persoanele care organizeaz\ [i conduc contabilitate sunt denumite n Regu-
lamentul de aplicare a Legii contabilit\]ii, unit\]i patrimoniale.
n raport de forma de proprietate asupra capitalului, unit\]ile patrimoniale
pot fi proprietate de stat [i proprietate privat\. Pentru exercitarea dreptului de pro-
prietate privat\ s-au conturat dou\ forme de organizare economic\ a ntreprinderii,
personal\ [i social\.
ntreprinderea proprietate social\, denumit\ [i societate comercial\, se
constituie prin aportul sau investi]ia de capital a dou\ sau mai multe persoane fizice
[i/sau juridice, n vederea efectu\rii de acte de comer].
ntreprinderea personal\ reprezint\ forma organizatoric\ de exploatare a pro-
priet\]ii n care o singur\ persoan\ particip\ cu ntregul capital, conduce direct [i
r\spunde cu ntreaga avere pentru obliga]iile asumate.
Materii prime
[i materiale
Produse finite
Clien]i ~ntreprinderi
Furnizori, b\nci,
buget, salaria]i
Bancnote
Bancnote
Cecuri Cecuri
I. Sistemul contabil 11
~n cadrul unit\]ilor patrimoniale, societatea comercial\ reprezint\ sfera de
ac]iune n limitele c\reia contabilitatea ia forme complete de supraveghere [i
control a resurselor, cheltuielilor [i rezultatelor.
n raport cu forma de constituire [i func]ionare, societ\]ile comerciale sunt
de mai multe feluri: n nume colectiv, n comandit\ simpl\, n comandit\ pe ac]iuni,
pe ac]iuni [i cu r\spundere limitat\.
Societatea n nume colectiv este societatea comercial\ ale c\rei obliga]ii sociale
sunt garantate cu patrimoniul social [i cu r\spunderea nelimitat\ [i solidar\ a tuturor
asocia]ilor. Totodat\, p\r]ile sociale nu pot fi reprezentate de titluri negociabile.
Societatea n comandit\ simpl\ este societatea comercial\ ale c\rei obliga]ii
sunt garantate cu patrimoniul social [i cu r\spunderea nelimitat\ [i solidar\ a aso-
cia]ilor comandita]i, n timp ce comanditarii r\spund numai pn\ la limita aportului
lor [i nu au dreptul s\ se amestece n administrarea societ\]ii. Capitalul social este
divizat n p\r]i sociale care nu pot fi cedate de comanditari f\r\ acordul unanim.
Societatea n comandit\ pe ac]iuni este societatea comercial\ al c\rei capital
social este mp\r]it pe ac]iuni, iar obliga]iile sociale sunt garantate cu patrimoniul
social [i cu r\spunderea nelimitat\ [i solidar\ a asocia]ilor comandita]i. Coman-
ditarii sunt obliga]i numai la plata ac]iunilor lor.
Societatea pe ac]iuni este societatea comercial\ ale c\rei obliga]ii sociale sunt
garantate cu patrimoniul social, iar asocia]ii sunt obliga]i s\ r\spund\ n limita
capitalului subscris, exprimat n ac]iuni. Ac]iunile pot fi transmise liber ter]elor
persoane, nefiind necesar\ o autoriza]ie din partea celorlal]i ac]ionari, `n cazul `n
care contractul de societate nu prevede altfel.
Societatea cu r\spundere limitat\ reprezint\ societatea comercial\ ale c\rei
obliga]ii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asocia]ii r\spund numai cu
cota lor social\. P\r]ile sociale ale asocia]ilor sunt, n principiu, netransmisibile
altor persoane [i nici reprezentate prin titluri negociabile, a[a cum sunt ac]iunile.
n func]ie de m\rimea ntreprinderii (avnd ca indicator de baz\ num\rul de
salaria]i), acestea se clasific\ n:
microntreprinderi, cu 1-9 salaria]i;
ntreprinderi mici, cu 10-49 salaria]i;
ntreprinderi mijlocii, cu 50-249 salaria]i;
ntreprinderi mari, cu peste 250 salaria]i.
Un alt criteriu de clasificare utilizat pe scar\ din ce n ce mai larg\ n ultimele
decenii este apartenen]a na]ional\ a firmei. n func]ie de acest criteriu delimit\m
ntreprinderi:
na]ionale, a c\ror caracteristic\ esen]ial\ rezid\ n faptul c\ totalitatea bunu-
rilor pe care le posed\ se afl\ integral n proprietatea unei persoane fizice sau
juridice din statul respectiv;
12 Bazele contabilit\]ii
multina]ionale, caracterizate prin faptul c\ unit\]ile componente [i desf\-
[oar\ nemijlocit activit\]ile n cel pu]in dou\ ]\ri, fiind proprietatea unui grup
economic privat cu caracter interna]ional;
mixte, la a c\ror constituire particip\ firme sau persoane fizice din dou\ sau
mai multe ]\ri, veniturile mp\r]indu-se n func]ie de ponderea contribu]iei
fiec\reia la constituirea capitalului social.
Indiferent de criteriile de clasificare prezentate, ntreprinderile reprezint\
cadrul de organizare a eviden]ei operative [i contabile [i sfera de ac]iune n limitele
c\reia contabilitatea ia forme depline de organizare [i conducere.
S\ recapitul\m!
Informa]ia reprezint\ o comunicare, o [tire despre o persoan\, un obiect, un
proces, un fenomen, un element nou n raport cu alte cuno[tin]e prealabile; pre-
zint\ interes pentru primitor, sporindu-i gradul de cunoa[tere despre procesele [i
fenomenele respective.
Circula]ia informa]iilor pe diferite niveluri poart\ denumirea de flux infor-
ma]ional.
Totalitatea fluxurilor informa]ionale organizate ntr-o concep]ie unitar\
poart\ denumirea de sistem informa]ional.
Sistemul informa]ional economic este un ansamblu organizat de principii,
metode [i procedee utilizate ntr-o ntreprindere pentru culegerea, nregistrarea,
prelucrarea, stocarea, analiza, transmiterea [i valorificarea informa]iilor econo-
mice necesare sistemului de conducere n vederea lu\rii deciziilor.
Sistemul informatic contabil, ca parte a sistemului informa]ional economic,
desemneaz\ un ansamblu organizat [i integrat al proceselor de nregistrare, m\-
surare, sintetizare, interpretare [i comunicare a informa]iilor contabile, prezentate
prin imagini codificate [i folosind un limbaj specific al averii [i rezultatelor
activit\]ii unei ntreprinderi.
Parte a sistemului informa]ional economic, eviden]a economic\ este consi-
derat\ principala surs\ de informa]ii. Dup\ natura, modul de ob]inere, de prelu-
crare a informa]iilor pe care le furnizeaz\, ea mbrac\ trei forme: eviden]a ope-
rativ\, contabilitatea [i statistica. Formele eviden]ei economice trebuie privite ca
un sistem unitar, ele neputnd fi izolate unele de altele.
Cadrul general de reglementare a contabilit\]ii n Romnia l constituie
Legea contabilit\]ii nr. 82/1991, republicat\, modificat\ [i completat\, precum [i
Reglement\rile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit\]ii Econo-
mice Europene [i cu Standardele Interna]ionale de Contabilitate, [i se pune n
practic\ n cadrul ntreprinderii.
ntreprinderea este o organiza]ie care are ca scop producerea sau circula]ia
bunurilor sau serviciilor destinate satisfacerii nevoilor consumatorilor; este
entitatea economic\ la nivelul c\reia sunt combina]i factorii de produc]ie.
I. Sistemul contabil 13
DIC}IONAR
Ac]ionar de]in\tor al uneia sau mai multor ac]iuni.
Asociat membru al unei societ\]i comerciale cu r\spundere limitat\, posesor al
unor p\r]i sociale, membru al unei asocia]ii familiale sau al unei forme de asociere
din agricultur\.
Baz\ de date mul]ime centralizat\ de date, organizat\ n scopul optimiz\rii prelu-
cr\rii acestora, n contextul unui set de aplica]ii.
Comanditar persoan\ care finan]eaz\ o societate.
Comanditat asociat care este mputernicit s\ gestioneze societatea [i r\spunde
solidar cu ceilal]i asocia]i comandita]i fa]\ de creditori, cu ntreaga avere.
Exerci]iu financiar de obicei, un an calendaristic.
ntreprinderea ca sistem o realitate complex\, n schimb constant cu exteriorul [i
care cuprinde o multitudine de procese de decizie, de cercetare [i de transmitere a
informa]iilor; este inseparabil\ de sistemul economic [i social n care se integreaz\.
Perioad\ de gestiune perioad\ de timp care corespunde unei luni calendaristice.
Standarde Interna]ionale de Contabilitate norme contabile interna]ionale utili-
zate ca fundament al reglement\rilor contabile na]ionale.
T TI I A A} }I I C C| |
n regiunea cuprins\ ntre Tigru [i Eufrat, numit\ de greci Mesopotamia, se foloseau, n urm\ cu
aproximativ 5000 de ani, t\bli]e din argil\ crud\ pe care erau consemnate inventare ale caselor
regale sau chiar conturi ale templelor, folosindu-se scrierea cuneiform\?
Codul lui Hammurabi (17921750 .e.n.) cuprinde prevederi referitoare la organizarea vie]ii
economice din Babilon, precum [i prevederi cu caracter obligatoriu, referitoare la organizarea evi-
den]ei bunurilor [i tranzac]iilor: art. 100 comisul va nscrie dobnda banilor pe care i-a luat [i
va socoti num\rul de zile [i-l va pl\ti pe negu]\tor?
Arhiva lui Zenon administrator al unor ntinse domenii agricole, negustor [i secretar influent
al regelui Ptolomeu al II-lea (secolul al III-lea .e.n.) cuprinde peste 1000 de documente care
prezint\ coresponden]a [i contabilitatea acestui personaj, privind veniturile, cheltuielile, sistemul
de impozite ca [i obliga]ia sa, ca administrator al domeniilor regale, de a depune periodic balan]e
pentru a permite controlul gestiunii bunurilor?
V Ve er ri i f f i i c c\ \m m c ce e a am m n nv v\ \] ] a at t ! !
1. Enumera]i [i caracteriza]i pe scurt componentele sistemului informatic
contabil.
2. Pornind de la formele eviden]ei economice, prezenta]i asem\n\rile [i deo-
sebirile dintre ele.
14 Bazele contabilit\]ii
3. Identifica]i tipuri de ntreprinderi care, conform cerin]elor Legii contabi-
lit\]ii, trebuie s\ conduc\ [i s\ organizeze contabilitatea.
4. Prezenta]i care sunt criteriile de clasificare a ntreprinderilor.
R Re ea al l i i z z\ \m m u un n p pr ro oi i e ec ct t ! !
Stabili]i rolul [i locul informa]iei contabile n sistemul informa]ional economic
pe specificul ntreprinderii la care v\ desf\[ura]i activitatea practic\ sau al unei
firme de exerci]iu.
1. Produc]ia de bunuri materiale ne-
cesare satisfacerii nevoilor umane se
desf\[oar\ n:
a. institu]ii financiare;
b. ntreprinderi;
c. administra]ii publice;
d. administra]ii private;
e. firme de asigurare.
2. ntreprinderea poate fi privit\ ca
un sistem:
a. complex, cu caracter organizatoric,
administrativ [i cibernetic;
b. informa]ional-contabil;
c. integrat de date [i informa]ii;
d. decizional;
e. organizatoric.
3. Fluxurile monetare se delimiteaz\ n:
a. cheltuieli [i venituri;
b. cheltuieli [i pl\]i;
c. ncas\ri [i pl\]i;
d. `ncas\ri [i venituri;
e. ncas\ri.
4. n raport cu forma de proprietate
asupra capitalului, unit\]ile patrimoniale
pot fi:
a. proprietate de stat [i proprietate pri-
vat\;
b. proprietatea unui investitor;
c. proprietatea salaria]ilor;
d. proprietatea unui angajator;
e. proprietate cooperatist\.
5. Totalitatea fluxurilor informa]io-
nale organizate ntr-o concep]ie unitar\
poart\ denumirea de:
a. sistem informa]ional;
b. sistem economic;
c. sistem decizional;
d. sistem electronic;
e. sistem previzional.
6. Formele eviden]ei economice sunt:
a. eviden]a operativ\, statistica [i econo-
mia;
b. statistica [i ingineria economic\;
c. eviden]a operativ\, contabilitatea [i
statistica;
d. ingineria economic\, analiza conta-
bil\;
e. eviden]a statistic\, analiza econo-
mic\, analiza contabil\.
T
T
e
e
s
s
t
t
g
g
r
r
i
i
l
l
\
\
I. Sistemul contabil 15
OBIECTUL
{I METODA CONTABILIT|}II
2.1. Patrimoniul obiect al contabilit\]ii
Drumul parcurs de contabilitate este cel de la practic\ la teorie, apari]ia [i utili-
zarea ei este rezultatul activit\]ii practice.
Dac\ facem o incursiune n istorie, putem puncta urm\toarele momente n evo-
lu]ia contabilit\]ii:
a ap\rut pe o anumit\ treapt\ de dezvoltare a societ\]ii omene[ti din nevoia
de a cunoa[te volumul de munc\ vie [i materializarea cheltuit\ [i rezultatele
produc]iei [i schimbului;
s-a perfec]ionat continuu ca o consecin]\ fireasc\ a dezvolt\rii rela]iilor
economice de produc]ie [i de schimb;
apari]ia contabilit\]ii a avut loc cu ocazia schimburilor de bunuri ntre
oameni, ca urmare a dezvolt\rii produc]iei, a diviziunii sociale a muncii [i a
apari]iei propriet\]ii private;
primele nsemn\ri r\mase de la babilonieni au fost sub forma unor t\bli]e de
lut scrise, unele grupate pe feluri de nsemn\ri, constituind adev\rate registre;
prima lucrare de contabilitate intitulat\ Summa de Aritmetica apar]ine c\lu-
g\rului [i matematicianului Luca Paioli [i a fost publicat\ `n 1494 la Vene]ia.
n capitolul XI exist\ o descriere am\nun]it\ a contabilit\]ii n partid\ dubl\
practicat\ de negustorii vene]ieni, `n care se consider\ ca obiect al contabilit\]ii
tot ceea ce are pe lume comerciantul, ca avere mi[c\toare [i nemi[c\toare
[i ca datorii, precum [i toate afacerile sale mari sau m\runte, n ordinea n
care au avut loc.
Efortul de abstractizare [i conceptualizare, de cristalizare a teoriei [i a [tiin]ei
contabile nu se ncheie n 1494.
n prezent, complexitatea rela]iilor, cererea de informa]ii economice [i finan-
ciare n continu\ cre[tere, specificul diferitelor sectoare de activitate induc muta]ii
profunde n practica [i teoria contabil\.
Analizat\ ca un sistem informatic, contabilitatea este un ansamblu de procedee
[i tehnici folosite pentru culegerea, prelucrarea, stocarea [i transmiterea datelor
privind starea [i mi[carea patrimoniului.
I
I
I
I
.
.
Pentru definirea obiectului contabilit\]ii s-au utilizat diferite concepte avere,
resurse economice, capital, patrimoniu.
n prezent se utilizeaz\ no]iunea de patrimoniu.
Patrimoniul este cauza existen]ei contabilit\]ii, reprezint\ obiectul de studiu al
acestei [tiin]e [i, totodat\, cmpul de aplicare a practicii contabile.
PATRIMONIUL reprezint\ totalitatea drepturilor [i a obliga]iilor cu valoare
economic\ ce apar]in unei persoane fizice sau juridice, precum [i bunurile eco-
nomice la care se refer\.
Din definirea patrimoniului rezult\ c\ acesta este format din dou\ structuri
mari: bunurile economice ca obiecte de drepturi [i obliga]ii; drepturile [i obliga-
]iile titularului de patrimoniu consecin]\ a propriet\]ii asupra bunurilor.
genereaz\ PROPRIETATE genereaz\
Bunurile economice au, de cele mai multe ori, determinare concret\, fizic\ [i
reprezint\ substan]a material\ a patrimoniului. Ele se identific\ cu mijloacele de
ac]iune sau cu resursele utilizate de c\tre ntreprindere pentru realizarea activit\]ii
sale. n mod concret, bunurile se delimiteaz\ prin terenuri, cl\diri, construc]ii, ma[ini,
utilaje, instala]ii de lucru, mijloace de transport, stocuri de materii prime [i materiale
consumabile, stocuri de m\rfuri, disponibilit\]i b\ne[ti [i alte elemente de avere utile
ntreprinderii.
Drepturile [i obliga]iile estimate n bani indic\ raporturile de proprietate n
cadrul c\rora se produc [i se administreaz\ bunurile economice. Ele cap\t\ forma
de drepturi, n cazul n care bunurile economice sunt asigurate de subiectul de drept
n calitatea sa de proprietar, [i de obliga]ii, n situa]ia n care bunurile economice
sunt asigurate de ter]e persoane n raport cu subiectul de drept. Exemplu: proprie-
tarul care a investit ntr-un hotel sau ntr-un restaurant are drepturi, deoarece el este
subiectul de patrimoniu. n schimb, acela[i proprietar, are obliga]ii fa]\ de celelalte
persoane care au furnizat resurse: furnizori de materii prime, salaria]i, unit\]i ban-
care, buget de stat etc.
Fiind un ansamblu format din bunuri economice, pe de o parte, iar pe de alt\
parte, din drepturi [i obliga]ii, patrimoniul reflect\ un echilibru ce poate fi redat sub
form\ de ecua]ie:
Bunuri cu valoare
economic\
Drepturi
patrimoniale
Obliga]ii
patrimoniale
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 17
STRUCTURA DE PRINCIPIU A PATRIMONIULUI
Din rela]ia de mai sus pot deriva urm\toarele:
PATRIMONIUL NET = BUNURI ECONOMICE OBLIGA}II
OBLIGA}II = BUNURI ECONOMICE DREPTURI
Putem sintetiza ecua]iile patrimoniului:
Structura patrimoniului
Cunoa[terea [i gestionarea patrimoniului implic\, n contabilitate, utilizarea
conceptelor de activ [i pasiv.
n literatura contabil\, ca [i n activitatea practic\, activului [i pasivului li s-a
dat urm\toarea fundamentare conceptual\:
BUNURI ECONOMICE = DREPTURI + OBLIGA}II
PATRIMONIUL
BUNURI ECONOMICE DREPTURI (PATRIMONIUL NET)
OBLIGA}II (PATRIMONIUL STR|IN)
Proprietarul este
separat de
ntreprinz\tor
Bunuri economice = Obliga]ii fa]\ de proprietar + Obliga]ii fa]\ de ter]i
Bunuri economice = Datorii + Capital propriu
Utiliz\ri = Resurse
Activul patrimonial = Pasivul patrimonial
SNP (capital propriu) = Activul patrimoniului Datorii cu valoare
economic\
Situa]ia net\ (capital propriu) ex. fin. N Situa]ia net\ (capital propriu) ex.
fin (N1)
+
/

Aportul proprietarului (ex. fin. N) = Rezultatul exerci]iului fin N


Resurse permanente (prezente pe o perioad\ > 1 an) Utiliz\ri permanente
(investite pe o perioad\ > 1 an) = Utiliz\ri temporare (investite pe o
perioad\ < 1 an) Resurse temporare (prezente pe o perioad\ < 1 an)
Activul = Datorii (Pasivul) + Capital propriu
Patrimoniul este tratat prin prisma
capitalului
Interpretarea raporturilor se realizeaz\
prin prisma resurselor
Bunurile economice sunt definite ca
structuri de activ, iar drepturile [i
obliga]iile ca structuri de pasiv
Structura de pasiv este redus\ numai la
datoriile sau obliga]iile fa]\ de ter]i
Structura net\ a
patrimoniului
Fluxurile de fonduri
(aloc\ri, finan]\ri sau
resurse utilizate)
Constituirea rezultatului
ca surs\ de finan]are
18 Bazele contabilit\]ii
activul patrimonial exprim\ mijloacele economice sub aspectul lor concret de
bunuri economice cu utilitate [i func]ionalitate n activitatea unui titular de patrimoniu;
pasivul patrimonial exprim\ sursele de finan]are, raporturile n cadrul c\rora se
dobndesc bunurile economice, modul cum se finan]eaz\ acestea.
2.2. Structuri patrimoniale de activ
Prin structura sa, activul pune n eviden]\ modul de valorificare (de rota]ie) [i
gradul de lichiditate a bunurilor economice.
Valorificarea (rota]ia) bunurilor economice se refer\ la modul n care se con-
sum\ [i se recupereaz\ elementele patrimoniale.
Lichiditatea bunurilor economice reprezint\ capacitatea acestora de a parcurge
fazele ciclului de exploatare, pentru a se transforma n bani.
n func]ie de cele dou\ criterii, bunurile economice se delimiteaz\ n dou\ mari
categorii: active fixe (imobiliz\ri) [i active circulante (curente).
Schematic, structura activului patrimonial se prezint\ astfel:
ACTIVE FIXE (IMOBILIZ|RI)
Imobiliz\ri necorporale
Cheltuieli de constituire
Cheltuieli de dezvoltare
Concesiuni, brevete, licen]e, m\rci, drepturi [i alte valori similare
Fond comercial
Avansuri [i imobiliz\ri necorporale n curs de execu]ie
Alte imobiliz\ri necorporale
Imobiliz\ri corporale
Terenuri [i construc]ii
Instala]ii tehnice [i ma[ini
Alte instala]ii, utilaje [i mobilier
Avansuri [i imobiliz\ri necorporale n curs de execu]ie
Imobiliz\ri financiare
Titluri de participare
Crean]e ata[ate participa]iilor
Alte imobiliz\ri financiare
ACTIVE CIRCULANTE (CURENTE)
Stocuri [i produc]ie n curs de execu]ie
Materii prime
Materiale consumabile
Materiale de natura obiectelor de inventar
Semifabricate
Produse finite
Animale
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 19
M\rfuri
Ambalaje
Crean]e sau valori n curs de decontare
Clien]i
Efecte comerciale de primit
Valori [i dobnzi de ncasat
Debitori diver[i
Titluri de plasament (investi]ii financiare pe termen scurt)
Disponibilit\]i b\ne[ti
Conturi la b\nci
Casa
Alte valori
Acreditive
Avansuri de trezorerie
Activele fixe (imobilizate, bunuri imobile) reprezint\ valori economice a
c\ror perioad\ de utilitate [i lichiditate este mai mare de un an. Ele se diferen]iaz\
n trei grupe:
imobiliz\ri necorporale;
imobiliz\ri corporale;
imobiliz\ri financiare.
IMOBILIZ|RI NECORPORALE
Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, f\r\ suport material
[i de]inut pentru utilizare n procesul de produc]ie sau furnizare de bunuri sau
servicii, pentru a fi nchiriat ter]ilor sau pentru scopuri administrative.
Imobiliz\rile necorporale cuprind:
cheltuielile de constituire;
cheltuielile de dezvoltare;
concesiunile, brevetele, licen]ele, m\rcile, drepturile [i alte valori similare;
fondul comercial;
imobiliz\rile necorporale n curs de execu]ie;
alte imobiliz\ri necorporale.
Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de nfiin]area sau
dezvoltarea persoanei juridice (taxe [i alte cheltuieli de nscriere [i nmatriculare,
cheltuieli privind emisiunea [i vnzarea de ac]iuni [i obliga]iuni, cheltuieli de
prospectare a pie]ei, de publicitate [i alte cheltuieli de aceast\ natur\, legate de
nfiin]area [i extinderea activit\]ii persoanei juridice).
Cheltuielile de dezvoltare. Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor cercet\rii sau
a altor cuno[tin]e, n scopul realiz\rii de produse sau servicii noi, sau mbun\t\]ite
substan]ial, naintea stabilirii produc]iei de serie sau utiliz\rii.
20 Bazele contabilit\]ii
Exemplu: proiectarea, construc]ia [i testarea produc]iei intermediare sau folo-
sirea intermediar\ a prototipurilor [i modelelor; proiectarea uneltelor [i matri]elor
care implic\ tehnologie nou\; proiectarea, construc]ia [i operarea unei uzine pilot
care nu este fezabil\ din punct de vedere economic pentru produc]ia pe scar\ larg\;
proiectarea, construc]ia [i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele,
procesele, sistemele sau serviciile noi sau mbun\t\]ite.
Concesiunile, brevetele, licen]ele, m\rcile, drepturile [i alte valori similare,
aportate, achizi]ionate sau dobndite pe alte c\i, se nregistreaz\ n conturile de
imobiliz\ri necorporale, la valoarea de aport (just\), costul de achizi]ie sau costul de
produc]ie, dup\ caz.
Fondul comercial reprezint\ cheltuielile efectuate pentru men]inerea sau dez-
voltarea poten]ialului de activitate al ntreprinderii (clientela, vadul comercial, em-
blema etc.).
Imobiliz\rile necorporale n curs de execu]ie reprezint\ imobiliz\rile necor-
porale neterminate pn\ la sfr[itul perioadei, evaluate la costul de produc]ie,
respectiv costul de achizi]ie.
Alte imobiliz\ri necorporale reprezint\ programele informatice create de
unitate sau achizi]ionate de la ter]i pentru necesit\]ile proprii de utilizare, precum [i
alte imobiliz\ri necorporale.
IMOBILIZ|RI CORPORALE
Imobiliz\rile corporale, denumite [i active fixe tangibile, sunt de]inute de o per-
soan\ juridic\ pentru a fi utilizate n produc]ia proprie de bunuri sau prestarea de
servicii, pentru a fi nchiriate ter]ilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative;
se reg\sesc sub form\ de terenuri [i mijloace fixe. Potrivit legisla]iei din ]ara noastr\,
sunt considerate mijloace fixe obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaz\
ca atare [i ndepline[te cumulativ urm\toarele condi]ii: are o valoare mai mare dect o
anumit\ limit\ stabilit\ de lege [i o durat\ normat\ de utilizare mai mare de un an.
O alt\ caracteristic\ a activelor imobilizate corporale const\ n aceea c\ ele [i
pierd n timp valoarea ca urmare a uzurii determinate de utilizarea lor, a progresului
tehnic, a ac]iunii agen]ilor naturali. De aici rezult\ [i cele dou\ tipuri de uzur\ care
le afecteaz\: uzura fizic\ [i uzura moral\.
Partea din uzur\ inclus\ n cheltuieli poart\ denumirea de amortizare.
O delimitare a imobiliz\rilor corporale conduce la gruparea:
terenuri;
construc]ii;
instala]ii tehnice [i ma[ini;
alte instala]ii, utilaje [i mobilier;
avansuri;
imobiliz\ri corporale n curs de execu]ie.
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 21
IMOBILIZ|RI FINANCIARE
Imobiliz\rile financiare, denumite [i investi]ii financiare pe termen lung,
cuprind valorile financiare investite de ntreprindere n patrimoniul altor societ\]i
sub forma titlurilor de participare, crean]elor ata[ate participa]iilor, mprumuturilor
acordate [i altor titluri imobilizate.
Titlurile de participare reprezint\ drepturile sub form\ de ac]iuni [i alte titluri
cu venit variabil de]inute de o societate n capitalul altor societ\]i comerciale, a c\ror
de]inere pe o perioad\ ndelungat\ este considerat\ util\ acesteia.
Interesele de participare reprezint\ drepturi ob]inute n capitalul altei societ\]i
comerciale. Interesele de participare sunt ob]inute pe termen lung, n scopul garan-
t\rii contribu]iei la activit\]ile persoanei juridice respective. Ele cuprind investi]ii n
ntreprinderi asociate [i investi]ii strategice.
O participare de 10 pn\ la 20% n capitalul altei societ\]i este o investi]ie
strategic\.
Titlurile de participare ob]inute n capitalul ntreprinderilor asociate ntr-o
propor]ie de 20-50% asigur\ posibilitatea exercit\rii unei influen]e semnificative.
Dac\ o societate de]ine controlul asupra unei alte societ\]i, aceasta din urm\ este
filial\ pentru societatea care de]ine controlul (societate-mam\). Controlul reprezint\
capacitatea de a conduce politicile financiare [i opera]ionale ale unei societ\]i
pentru a ob]ine beneficii din activitatea ei.
Contabilitatea crean]elor imobilizate se ]ine pe urm\toarele categorii:
crean]e legate de participa]ii, respectiv titlurile de participare [i interesele
de participare;
mprumuturi acordate pe termen lung;
ac]iuni proprii de]inute pe termen lung;
alte crean]e imobilizate.
Crean]ele legate de participa]ii reprezint\ crean]e ale persoanei juridice rezultate
din acordarea de mprumuturi societ\]ilor la care de]ine titluri de participare/interese
de participare.
n conturile de mprumuturi pe termen lung se nregistreaz\ sumele acordate
ter]ilor n baza unor contracte pentru care unitatea percepe dobnzi, potrivit legii.
Ac]iunile proprii sunt clasificate ca active imobilizate n func]ie de inten]ia
societ\]ii cu privire la durata de de]inere de peste un an stabilit\ cu ocazia achizi]iei
sau reclas\rii.
Alte imobiliz\ri financiare cuprind depozitele pe termen lung sub forma dispo-
nibilit\]ilor n conturile bancare sau n alte institu]ii financiare [i sub forma disponi-
bilit\]ilor acumulate pentru efectuarea unor pl\]i importante prev\zute n perioada
urm\toare (rambursarea unui mprumut din emisiunea de obliga]iuni).
Activele circulante (denumite [i active curente)
Se consider\ c\ un activ este circulant (curent) atunci cnd:
22 Bazele contabilit\]ii
este achizi]ionat sau produs pentru consum propriu sau n scopul comer-
cializ\rii [i se a[teapt\ a fi realizat n termen de 12 luni de la data bilan]ului;
este reprezentat de crean]e aferente ciclului de exploatare;
este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar;
are durata de lichiditate de pn\ la un an.
Ciclul de exploatare al unei persoane juridice reprezint\ perioada de timp
dintre achizi]ionarea materiilor prime care intr\ ntr-un proces de transformare [i
finalizare a acestora n numerar sau sub forma unui echivalent de numerar.
Prin echivalente de numerar se n]eleg investi]iile financiare pe termen scurt,
u[or convertibile n numerar [i al c\ror risc de schimbare a valorii este nesem-
nificativ.
Activele circulante cuprind:
stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost ntocmit\
factur\;
crean]e;
investi]ii financiare pe termen scurt;
casa [i conturi la b\nci.
Stocuri [i produc]ie n curs de execu]ie
Stocurile sunt active circulante:
a) de]inute pentru a fi vndute pe parcursul desf\[ur\rii normale a acti-
vit\]ii;
b) n curs de produc]ie n vederea vnz\rii, n acelea[i condi]ii ca mai sus;
c) sub form\ de materii prime, materiale [i alte consumabile ce urmeaz\ a
fi folosite n procesul de produc]ie sau pentru prestarea de servicii.
Stocurile cuprind:
materiile prime, care particip\ direct la fabricarea produselor [i se reg\sesc n
produsul finit integral sau par]ial, fie n starea lor ini]ial\, fie `n cea
transformat\;
materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru
ambalat, piese de schimb, semin]e [i materiale de plantat, furaje [i alte
materiale consumabile), care particip\ sau ajut\ la procesul de fabrica]ie sau
de exploatare f\r\ a se reg\si, de regul\, n produsul finit;
materialele de natura obiectelor de inventar;
semifabricatele, prin care se n]eleg produsele al c\ror proces tehnologic a
fost terminat ntr-o sec]ie (faz\ de fabrica]ie) [i care trec n continuare n
procesul tehnologic al altei sec]ii (faze de fabrica]ie) sau se livreaz\ ter]ilor;
produsele finite, adic\ produsele care au parcurs n ntregime fazele
procesului de fabrica]ie [i nu mai au nevoie de prelucr\ri ulterioare n cadrul
unit\]ii, putnd fi depozitate n vederea livr\rii sau expediate direct clien]ilor;
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 23
m\rfurile, respectiv bunurile pe care unitatea le cump\r\ n vederea revn-
z\rii sau produsele predate spre vnzare magazinelor proprii;
animalele [i p\s\rile, respectiv animalele n\scute [i cele tinere de orice fel
(vi]ei, miei, purcei, mnji [i altele) crescute [i folosite pentru reproduc]ie,
animalele [i p\s\rile la ngr\[at pentru a fi valorificate, coloniile de albine,
precum [i animalele pentru produc]ie ln\, lapte [i blan\;
ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achizi]ionate sau fabricate,
destinate produselor vndute [i care n mod temporar pot fi p\strate de ter]i
cu obliga]ia restituirii n condi]iile prev\zute n contracte;
produc]ia n curs de execu]ie, care reprezint\ produc]ia care nu a trecut prin
toate fazele (stadiile) de prelucrare prev\zute n procesul tehnologic, precum
[i produsele nesupuse probelor [i recep]iei tehnice sau necompletate n ntre-
gime. n cadrul produc]iei n curs de execu]ie se cuprind, de asemenea,
lucr\rile [i serviciile, precum [i studiile n curs de execu]ie sau neterminate.
n cadrul stocurilor se includ [i bunurile aflate n custodie pentru prelucrare sau
n consigna]ie la ter]i, care se nregistreaz\ distinct n contabilitate pe categorii de
stocuri.
Crean]ele sau valorile n curs de decontare reprezint\ valorile economice
avansate temporar de titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice [i
pentru care urmeaz\ s\ primeasc\ un echivalent valoric. Acest echivalent poate
reprezenta o sum\ de bani, o lucrare sau un serviciu. Exemplu: pentru m\rfurile
vndute clien]ilor, echivalentul valoric const\ dintr-o sum\ de bani egal\ cu vn-
zarea m\rfurilor facturate, n schimb, pentru un avans n bani acordat salaria]ilor
care se deplaseaz\ n interes de serviciu, echivalentul valoric primit const\ din
munca prestat\ care este evaluat\ prin nsumarea cheltuielilor privind transportul,
cazarea [i diurna delegatului.
Toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de valoarea avansat\,
urmnd s\ dea echivalentul corespunz\tor, poart\ denumirea de debitori.
To]i debitorii unit\]ii, sub forma crean]elor comerciale legate de vnzarea de
bunuri, lucr\ri sau servicii proprii ciclului de exploatare al unit\]ii patrimoniale,
sunt delimita]i prin structura de clien]i [i valori asimilate.
Clien]ii reprezint\ crean]ele unit\]ii patrimoniale asupra altor unit\]i patri-
moniale, n urma livr\rii de produse finite sau m\rfuri, pentru lucr\ri executate [i
servicii prestate, dac\ vnzarea acestor bunuri se efectueaz\ pe credit.
Sunt asimilate clien]ilor crean]ele privind efectele comerciale de primit.
Acestea reprezint\ titlurile de valoare negociabile care atest\ existen]a unei crean]e
n cadrul rela]iilor comerciale ce poate fi decontat\ imediat sau pe termen scurt. Ele
circul\ sub diferite denumiri, cum ar fi: nscrisuri, poli]e, cambii, instrumente de
plat\ [i de credit. Fiind negociabile, pot fi cedate, vndute ori transmise. Exemplu:
ntreprinderea a vndut produse unui client [i dore[te confirmarea n scris a capa-
cit\]ii de plat\ a acestuia. n acest caz, va solicita semnarea de c\tre client a unei tra-
24 Bazele contabilit\]ii
te sau va primi sub semn\tura acestuia un bilet la ordin. n continuare, aceste efecte
pot fi decontate la termenul de scaden]\ nscris n cadrul lor, pot fi scontate imediat
la banc\, caz n care banca devine la rndul s\u proprietara efectului [i se vor ncasa
la scaden]\ crean]e de la client, pot fi valorificate ca titluri de valori la bursa de
valori sau pot fi transferate altei persoane (cu drept de crean]\).
CAMBIA este un titlu de credit negociabil [i un instrument de plat\ care
constat\ obliga]ia asumat\ de a pl\ti la vedere sau la scaden]a fixat\, beneficiarului
sau la ordinul acestuia, o sum\ de bani determinat\. Este un ordin scris, necondi-
]ionat, dat de o persoan\, numit\ tr\g\tor (n practic\, vnz\torul/exportatorul),
unei alte persoane, denumit\ tras (de regul\, cump\r\torul/importatorul), de a pl\ti
la vedere (ori la prezentare) sau la termenul nscris pe cambie, o sum\ de bani unei
ter]e persoane, denumit\ beneficiar (de obicei, o banc\, uneori nsu[i tr\g\torul).
BILETUL LA ORDINeste un titlu de credit, sub semn\tur\ privat\, care pune
n leg\tur\, n procesul cre\rii sale, dou\ persoane: subscriitorul sau emitentul [i
beneficiarul. Titularul, subscriitor sau emitent n calitate de debitor se oblig\ s\
pl\teasc\ o sum\ de bani fixat\, la un anumit termen sau la prezentare, unei alte
persoane, numit\ beneficiar, care are calitatea de creditor.
CECUL este un instrument de plat\ care pune n leg\tur\, n procesul cre\rii
sale, trei persoane: tr\g\torul, trasul [i beneficiarul.
El reprezint\ un nscris prin care o persoan\, numit\ tr\g\tor, n baza unui
depozit constituit n prealabil la o banc\, d\ un ordin necondi]ionat acestei b\nci,
numit\ tras, s\ pl\teasc\ la o anumit\ dat\ sau la prezentare, o sum\ determinat\ unei
ter]e persoane sau nsu[i tr\g\torului (cecul de numerar), n calitate de beneficiar.
Titlurile de plasament sau investi]iile financiare pe termen scurt reprezint\
ac]iunile proprii r\scump\rate, ac]iunile achizi]ionate, obliga]iunile emise [i
r\scump\rate, obliga]iunile achizi]ionate [i alte titluri de plasament achizi]ionate n
vederea realiz\rii unui profit ntr-un termen scurt.
Disponibilit\]ile b\ne[ti [i numerarul n casierie pot fi: numerar din casieria
ntreprinderii, depozite la banc\ n conturile curente sau de disponibil, alte valori
financiare convertibile imediat n disponibilit\]i b\ne[ti.
n vederea achit\rii unor obliga]ii fa]\ de furnizori, persoanele juridice pot
solicita deschiderea de acreditive la b\nci, n lei sau n valut\, n favoarea acestora.
Din categoria disponibilit\]ilor b\ne[ti fac parte [i avansurile de trezorerie
disponibilit\]ile b\ne[ti repartizate pentru a fi girate de c\tre administratorii sau
salaria]ii desemna]i din cadrul ntreprinderii.
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 25
n grupa altor valori de trezorerie se cuprind: timbrele fiscale, m\rcile
po[tale, tichetele/biletele de c\l\torie, biletele de tratament [i odihn\.
2.3. Structuri patrimoniale de pasiv
Pasivul reprezint\ sursele de finan]are a bunurilor economice. Datoriile [i ca-
pitalul propriu sunt grupate dup\ natur\ [i exigibilitate.
Finan]area se refer\ la modul de acoperire [i de sus]inere financiar\ a activului
patrimonial. Pentru procurarea bunurilor economice o ntreprinderea folose[te
finan]area proprie [i finan]area str\in\.
Finan]area proprie este f\cut\ de titularul de patrimoniu, n timp ce finan]area
str\in\ este asigurat\ de ter]e persoane (credite bancare, credite comerciale, alte
datorii n curs de decontare).
Exigibilitatea se refer\ la termenul de decontare a surselor de finan]are.
CAPITALURILE PROPRII
Capital social
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezervele ntreprinderii
Rezultatul reportat
Rezultatul net al exerci]iului
Subven]ii pentru investi]ii
Provizioane reglementate
DATORIILE SAU CAPITALUL STR|IN
Datorii financiare
Datorii comerciale
Datorii fiscale, salariale [i sociale
Datorii fa]\ de asocia]i
Creditori diver[i
~n raport cu modul de finan]are
Capitaluri proprii Datorii
~n raport cu exigibilitatea
Capital permanent Datorii pe termen scurt
26 Bazele contabilit\]ii
Capitalurile proprii
Capitalurile proprii reprezint\ dreptul ac]ionarilor asupra activelor unei per-
soane juridice, dup\ deducerea tuturor datoriilor.
Capitalurile proprii cuprind: capitalul social (constituit prin aporturile de capital),
primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerci]iului, subven]iile
pentru investi]ii, provizioanele reglementate.
Capitalul social are un caracter avansabil; se constituie la nfiin]area ntre-
prinderii, fiind o condi]ie a existen]ei [i a func]ion\rii acesteia. El se constituie prin
aportul personal al proprietarului (la ntreprinderile individuale) [i prin aportul n
numerar [i/sau n natur\ al asocia]ilor (la societ\]ile comerciale).
Capitalul social se diferen]iaz\ n capital subscris nev\rsat (angajamentul de a
pune la dispozi]ie capital la nfiin]area acesteia) [i capital subscris v\rsat (partea din
capitalul subscris care a fost depus\ fizic).
Pe parcursul func]ion\rii ntreprinderii, capitalul social se poate majora sau reduce.
Primele legate de capital (de emisiune, de fuziune, de aport, de conversie)
reprezint\ excedentul dintre valoarea de emisiune [i valoarea nominal\ a ac]iunilor
sau a p\r]ilor sociale.
Rezervele din reevaluare sunt date de plusul sau minusul rezultat din reevaluarea
imobiliz\rilor corporale, n conformitate cu prevederile legale.
Rezervele ntreprinderii, structural, se delimiteaz\ n: rezerve legale, rezerve
statutare, rezerve pentru ac]iuni proprii, alte rezerve.
Rezervele legale se constituie anual din profitul ob]inut, n cotele [i
limitele prev\zute de lege, sau din alte surse prev\zute de lege (primele
de capital). Ele sunt destinate protej\rii capitalului, n cazul n care exer-
ci]iul financiar se ncheie cu pierderi, [i pot fi utilizate numai n condi]iile
prev\zute de lege.
Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al
unit\]ii conform prevederilor din statutul acesteia. Pot fi utilizate pentru
temperarea ac]ionarilor de a pretinde dividende n dauna altor obliga]ii mai
mari [i mai urgente ale ntreprinderii.
Rezervele pentru ac]iuni proprii se constituie, potrivit legii, ca echivalent
al valorii ac]iunilor proprii dobndite de c\tre o societate comercial\ din
propriul s\u capital social. Se formeaz\ din rezervele disponibile (cu
excep]ia celor legale) sau din alte surse stabilite de lege.
Alte rezerve neprev\zute de lege sau de statut pot fi constituite, facultativ,
pe seama profitului net, pentru acoperirea pierderilor contabile sau pentru
alte scopuri, potrivit hot\rrii adun\rii generale a ac]ionarilor sau asocia-
]ilor, cu respectarea prevederilor legale.
Rezultatul reportat reprezint\ rezultatul sau partea de rezultat a c\rei afectare
comercial\ a fost amnat\ de adunarea general\ a asocia]ilor sau ac]ionarilor
(rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecu-
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 27
perat\; rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat\ a IAS (International
Accounting Standards), mai pu]in IAS 29; rezultatul reportat provenit din modifi-
c\rile politicilor contabile; rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor funda-
mentale; rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve de reevaluare).
Rezultatul exerci]iului este dat de diferen]a dintre venituri [i cheltuieli. Poate fi:
profit = venit cheltuieli sau pierdere = cheltuieli venit.
Subven]iile pentru investi]ii sunt sume alocate de la bugetul statului sau de la
alte ntreprinderi interesate de care beneficiaz\ o ntreprindere pentru procurarea
sau producerea de echipamente, sau bunuri de natura imobiliz\rilor pentru realizarea
de activit\]i pe termen lung sau pentru acoperirea altor cheltuieli de natura
investi]iilor.
Provizioanele reglementate sunt prelev\ri din rezultate destinate acoperirii
cheltuielilor determinate de fluctua]iile privind cre[terea/mic[orarea cursului valutar,
pre]urilor, ratei dobnzii. Ele sunt create n exerci]iul financiar cnd se constat\
cre[terea ratelor, pre]urilor [i se include sub forma unei cote-p\r]i n cheltuielile
ntreprinderii.
Datoriile sau capitalul str\in
Datoriile exprim\ fondurile sau capitalurile furnizate de ter]i pentru care ntre-
prinderea trebuie s\ acorde o presta]ie sau un echivalent valoric. Ca surs\ de finan-
]are, sunt prezente [i func]ioneaz\ din momentul na[terii obliga]iilor fa]\ de ter]i [i
pn\ n momentul ramburs\rii [i pl\]ii lor.
Datoriile pot fi: financiare, comerciale, fiscale, salariale [i sociale, fa]\ de aso-
cia]i, creditori diver[i.
Datoriile financiare exprim\ creditele primite de la banc\ [i alte institu]ii de
credit, precum [i mprumuturile din emisiunea de obliga]iuni.
Sumele datorate institu]iilor de credit cuprind credite pe termen lung, mediu [i
pe termen scurt, numite [i credite de trezorerie. Sunt purt\toare de dobnd\ [i
garantate cu activele ntreprinderii.
mprumuturile din emisiunea de obliga]iuni sunt resurse interne sau externe,
asigurate prin vnzarea de titluri de credit negociabile c\tre public, garantate de stat
sau de b\nci [i emise de societ\]ile private, de sectorul public [i cel semipublic,
agen]i care au acces pe pia]a financiar\.
Datoriile comerciale apar n cadrul rela]iilor de decontare cu furnizorii pentru
aprovizion\ri de bunuri, execut\ri de lucr\ri, prest\ri de servicii. Din punct de ve-
dere patrimonial se `mpart n furnizori [i efecte comerciale de pl\tit.
Furnizorii sunt datoriile echivalente valorii bunurilor primite de la ter]i,
serviciilor prestate sau lucr\rilor executate de ter]i.
Efectele comerciale de pl\tit sunt titluri de valoare care atest\ obliga]ia de
plat\ a ntreprinderii n cadrul rela]iilor de decontare cu furnizorii.
28 Bazele contabilit\]ii
Datoriile fiscale, salariale [i sociale cuprind obliga]iile fa]\ de bugetul statului,
fa]\ de salaria]i [i fa]\ de bugetul asigur\rilor sociale.
Datoriile fa]\ de asocia]i reprezint\ obliga]iile fa]\ de ac]ionari sau asocia]i
pentru capitalul de rambursat, dividendele de plat\ etc.
Creditorii diver[i cuprind toate obliga]iile neincluse n vreuna dintre grupele
amintite anterior (exemplu: datoriile privind achizi]ionarea titlurilor de plasament).
Ca structuri patrimoniale mai figureaz\ provizioanele pentru riscuri [i chel-
tuieli prelev\ri din rezultate efectuate la nchiderea exerci]iului pe seama cheltu-
ielilor. Ele vizeaz\ acele elemente patrimoniale a c\ror realizare sau plat\ este
probabil\, sau cheltuielile care devin exigibile n perioadele urm\toare.
2.4. Structuri de cheltuieli [i venituri
n contabilitate exist\ opera]ii economice [i opera]ii financiare specifice acti-
vit\]ilor care produc transform\ri cantitative [i calitative n masa patrimoniului,
activit\]i generatoare de cheltuieli (consumatoare de resurse) [i de venituri (produ-
c\toare de rezultate).
Cheltuielile ntreprinderii reflect\ sumele sau valorile pl\tite sau de pl\tit pentru:
consumurile, lucr\rile executate [i serviciile prestate de care beneficiaz\ unitatea patri-
monial\, cheltuieli cu personalul, executarea unor obliga]ii legale sau contractuale,
precum [i provizioanele constituite, valoarea contabil\ a activelor cedate.
Veniturile ntreprinderii cuprind sumele sau valorile ncasate sau de ncasat
provenite din livr\ri de bunuri, execut\ri de lucr\ri, prest\ri de servicii [i din avan-
tajele pe care unitatea patrimonial\ a consim]it s\ le primeasc\, din executarea unei
obliga]ii legale sau contractuale din partea ter]ilor, din produc]ia stocat\, din pro-
duc]ia imobilizat\, din diminuarea sau din anularea provizioanelor, precum [i din
vnzarea activelor cedate [i alte opera]ii excep]ionale.
La nivelul obiectului contabilit\]ii, echilibrul specific activit\]ii interne transfor-
matoare este definit ca o rela]ie ntre venituri [i cheltuieli, genernd ecua]ia de
proces a rezultatelor, de forma:
Cheltuieli Rezultate = Venituri
sau
Rezultate = Venituri Cheltuieli
Ecua]ia genereaz\ 3 situa]ii:
a) (+) Rezultate => profit, adic\ venituri > cheltuieli;
b) () Rezultate => pierdere, adic\ venituri < cheltuieli;
c) Rezultat = 0, venituri = cheltuieli.
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 29
Situa]ia patrimoniului este studiat\ [i definit\ n obiectul contabilit\]ii prin
prisma constituirii rezultatului ca surs\ de finan]are. Ecua]ia creat\ `n acest sens este
de forma:
Situa]ia net\ Situa]ia net\ Aportul = Rezultatul
(capital propriu) (capital propriu) proprietarului exerci]iului N
ex. fin. N ex. fin. (N 1) n cursul ex. fin. N
Modelarea [i contabilizarea activit\]ilor consumatoare de resurse [i produ-
c\toare de rezultate proprii activit\]ilor economice [i sociale se realizeaz\ prin
intermediul structurilor calitative de cheltuieli [i venituri.
Cheltuielile desemneaz\, n expresie valoric\, raporturi patrimoniale cu privire la
utilizarea resurselor n cadrul activit\]ilor desf\[urate de o unitate patrimonial\. Ele
indic\ folosin]ele de resurse, fiind constituite, n mare parte, din valori de pl\tit sau
pl\tite n contrapartid\ cu achizi]ii de bunuri, execut\ri de lucr\ri [i servicii prestate
pentru ntreprindere, precum [i pentru angajamente pe care ntreprinderea a consim]it
s\ le pl\teasc\.
Veniturile exprim\ raporturi patrimoniale privind bog\]ia ob]inut\ din
activit\]ile desf\[urate [i din proprietatea de]inut\. Ele indic\ resursele ob]inute,
fiind constituite din valorile primite sau de primit n contrapartid\ cu vnz\ri de
bunuri, execut\ri de lucr\ri [i servicii prestate ter]ilor sau din propriet\]ile de]inute.
De asemenea, veniturile constituie cre[teri ale beneficiilor economice nregistrate
pe parcursul perioadei contabile sub form\ de intr\ri sau cre[teri ale activelor sau
descre[teri ale datoriilor, care se concretizeaz\ n cre[teri ale capitalului propriu,
altele dect cele rezultate din contribu]ii ale ac]ionarilor.
Astfel, n contabilitatea financiar\, cheltuielile [i veniturile sunt grupate n
func]ie de:
natura activit\]ilor (exploatare, financiar\, excep]ional\);
natura resurselor utilizate n cazul cheltuielilor;
natura rezultatelor n cazul veniturilor.
Structura cheltuielilor [i a veniturilor pleac\ de la natura opera]iilor economice
[i financiare desf\[urate de un titular de patrimoniu, ntr-o perioad\ de gestiune.
Opera]iile efectuate ntr-o ntreprindere sunt foarte eterogene. Din acest considerent,
opera]iile economice [i financiare sunt grupate n mase relativ omogene, numite
activit\]i, n func]ie de caracterul ordinar (obi[nuit) [i repetitiv al acestora.
Activitatea de exploatare reflect\ totalitatea opera]iilor privind aprovizionarea,
produc]ia [i desfacerea bunurilor [i a serviciilor ce fac obiectul activit\]ii principale
sau de exploatare, adic\ obiectul de activitate al ntreprinderii, fiind considerate ope-
ra]iuni curente. Opera]iunile curente prezint\ un caracter specific fiec\rei ntreprin-
deri n func]ie de activitatea acesteia [i au un caracter ordinar [i repetitiv, gene-
rnd rezultatul curent.
30 Bazele contabilit\]ii
~n activitatea de exploatare sunt incluse [i opera]ii privind investi]iile genera-
toare de mijloace fixe.
Activitatea de exploatare genereaz\ venituri [i cheltuieli de exploatare.
Veniturile din exploatare sunt reprezentate de:
venituri din vnz\ri de m\rfuri;
venituri din produc]ia vndut\;
venituri din produc]ia stocat\;
venituri din produc]ia imobilizat\;
venituri din subven]ii de exploatare;
venituri din desp\gubiri [i penalit\]i;
venituri din cedarea activelor;
subven]ii pentru investi]ii virate la venituri;
venituri din provizioane pentru riscuri [i cheltuieli, pentru deprecieri;
venituri din provizioane reglementate etc.
Cheltuielile de exploatare sunt reprezentate de:
cheltuieli privind m\rfurile;
cheltuieli cu materiile prime;
cheltuieli cu energia [i apa;
cheltuieli cu lucr\rile [i serviciile executate de ter]i;
cheltuieli cu remunera]ia personalului;
desp\gubiri, amenzi, penalit\]i pl\tite;
dona]ii [i subven]ii acordate;
cheltuieli privind activele cedate;
cheltuieli cu amortiz\rile [i provizioanele etc.
Compararea veniturilor din exploatare cu cheltuielile de exploatare permite
determinarea rezultatului din exploatare, care poate fi profit (cnd veniturile sunt
excedentare cheltuielilor aferente) sau pierdere (cnd cheltuielile sunt mai mari
dect veniturile).
Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare = Rezultat din exploatare
Activitatea financiar\ cuprinde acte cu caracter financiar, b\nesc, ori valutar
orientate spre investi]ia de capital n patrimoniul altor unit\]i sau spre atragerea de
capital pentru a fi investit n patrimoniul ntreprinderii.
Opera]iile financiare desf\[urate de o unitate patrimonial\, indiferent de carac-
terul lor ordinar sau excep]ional, genereaz\ venituri [i cheltuieli financiare.
Veniturile financiare sunt reprezentate de:
venituri din participa]ii;
venituri din titluri de plasament;
venituri din diferen]e de curs valutar;
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 31
venituri din dobnzi;
venituri din provizioane etc.
Cheltuielile financiare sunt reprezentate de:
pierderi din crean]e legate de participa]ii;
cheltuieli privind titlurile de plasament cedate;
cheltuieli din diferen]e de curs valutar;
cheltuieli privind dobnzile;
cheltuieli cu amortiz\rile [i provizioanele etc.
Compararea veniturilor financiare cu cheltuielile financiare permite determi-
narea rezultatului financiar care, mpreun\ cu rezultatul exploat\rii, formeaz\ rezul-
tatul curent al exerci]iului.
Venituri financiare Cheltuieli financiare = Rezultat financiar
Rezultat din exploatare + () Rezultat financiar = Rezultat curent al exerci]iului
Opera]iunile de exploatare [i cele financiare constituie activitatea curent\ a
ntreprinderii.
Totodat\, potrivit standardelor interna]ionale de contabilitate, elementele extra-
ordinare sunt definite astfel:
cheltuielile extraordinare reprezint\ cheltuieli cu o frecven]\ extrem de re-
dus\, fiind consecin]a unor evenimente care ies din perimetrul puterii deci-
zionale a conducerii ntreprinderii, cum ar fi: pierderile rezultate din expro-
prieri, na]ionaliz\ri, efecte rezultate n urma schimb\rilor de reglementare fis-
cal\, efecte ale cutremurelor, cheltuieli din cesiunile de imobiliz\ri ce repre-
zint\ evenimente extraordinare, amortiz\ri sau provizioane privind imobi-
liz\rile ce rezult\ din evenimente extraodinare etc.;
veniturile extraordinare reprezint\ venituri cu o frecven]\ foarte redus\,
cum ar fi profituri rezultate n urma exproprierii, na]ionaliz\rii, venituri rezul-
tate n urma schimb\rilor de reglementare fiscal\.
Compararea veniturilor extraordinare cu cheltuielile extraordinare permite de-
terminarea rezultatului extraordinar al exerci]iului.
Venituri extraodinare Cheltuieli extraordinare = Rezultat extraordinar
Din nsumarea rezultatelor celor trei tipuri de activit\]i se determin\ rezultatul
brut al exerci]iului.
Rezultatul net al exerci]iului este rezultatul care urmeaz\ s\ fie supus deciziei
de repartizare de c\tre adunarea general\ a ac]ionarilor sau a asocia]ilor, dup\ caz.
Veniturile [i cheltuielile constituie elemente direct legate de m\surarea profi-
tului. Recunoa[terea [i m\surarea veniturilor [i a cheltuielilor, deci a profitului, de-
pind par]ial de conceptele de capital [i de men]inere a nivelului capitalului, con-
cepte utilizate de ntreprinderi n elaborarea situa]iei financiare.
32 Bazele contabilit\]ii
2.5. Particularizarea structurilor patrimoniale
la diferite tipuri de ntreprinderi
ntreprinderile, dup\ domeniul de activitate, pot fi: comerciale, industriale [i
agricole. Structura patrimoniului difer\ de la o ntreprindere la alta, n func]ie de do-
meniul de activitate.
Astfel, ntr-o ntreprindere care are ca obiect de activitate principal cump\rarea
[i revnzarea m\rfurilor n aceea[i stare, cum ar fi, de exemplu, un magazin de pro-
duse alimentare, elementele patrimoniale sunt:
capital social v\rsat 10.000.000 lei
cheltuieli de nregistrare [i nmatriculare 2.000.000 lei
mezeluri 20.000.000 lei
rafturi 5.000.000 lei
l\zi frigorifice 30.000.000 lei
casa de marcat 15.000.000 lei
co[uri din plastic 2.000.000 lei
furnizori 70.000.000 lei
autoturism 90.000.000 lei
salarii datorate angaja]ilor 50.000.000 lei
disponibil n cont la BCR 110.000.000 lei
clien]i 10.000.000 lei
cl\dire 60.000.000 lei
rezerv\ legal\ 1.000.000 lei
dividende de plat\ 30.000.000 lei
disponibil n casierie 20.000.000 lei
produse lactate 40.000.000 lei
halate 5.000.000 lei
impozite [i taxe datorate bugetului de stat 15.000.000 lei
program de contabilitate 5.000.000 lei
calculatoare 30.000.000 lei
sticle 4.000.000 lei
avans pentru deplasare n interesul serviciului 2.000.000 lei
rezultatul exerci]iului 20.000.000 lei
credit bancar la BANC POST 194.000.000 lei
bilete la ordin acordate furnizorilor 60.000.000 lei
Situa]ia patrimoniului n aceast\ ntreprindere este:
ACTIVUL PATRIMONIAL
A. ACTIVE IMOBILIZATE
A1. Imobiliz\ri necorporale 7.000.000 lei
1. Cheltuieli de constituire 2.000.000 lei
2. Alte imobiliz\ri necorporale 5.000.000 lei
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 33
A2. Imobiliz\ri corporale 195.000.000 lei
1. Terenuri [i construc]ii 60.000.000 lei
2. Instala]ii tehnice [i ma[ini 90.000.000 lei
3. Alte instala]ii, utilaje [i mobilier
casa de marcat 15.000.000 lei
calculatoare 30.000.000 lei
A3. Imobiliz\ri financiare
B. ACTIVE CIRCULANTE
B1. Stocuri 106.000.000 lei
1. Materii prime [i materiale consumabile
materiale consumabile
materiale de natura obiectelor de inventar
rafturi 5.000.000 lei
l\zi frigorifice 30.000.000 lei
co[uri din plastic 2.000.000 lei
halate 5.000.000 lei
ambalaje 4.000.000 lei
2. Produse finite [i m\rfuri
m\rfuri
mezeluri 20.000.000 lei
produse lactate 40.000.000 lei
B2. Crean]e 10.000.000 lei
1. Crean]e comerciale
clien]i 10.000.000 lei
efecte de primit
B3. Investi]ii financiare pe termen scurt
B4. Casa [i conturi la b\nci 132.000.000 lei
1. Conturi la b\nci 110.000.000 lei
2. Casa 20.000.000 lei
3. Avansuri de trezorerie 2.000.000 lei
C. ACTIVE DE REGULARIZARE
Cheltuieli nregistrate n avans
PASIVUL PATRIMONIAL
A. CAPITAL {I REZERVE
A1. Capital 10.000.000 lei
1. Capital subscris nev\rsat
2. Capital subscris v\rsat 10.000.000 lei
34 Bazele contabilit\]ii
A2. Prime de capital
A3. Rezerve din reevaluare
A4. Rezerve 1.000.000 lei
1. Rezerve legale 1.000.000 lei
A5. Rezultatul reportat
A6. Rezultatul exerci]iului 20.000.000 lei
B. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI {I CHELTUIELI
C. DATORII
C1. mprumuturi [i datorii asimilate 194.000.000 lei
1. Credite bancare 194.000.000 lei
C2. Datorii comerciale 130.000.000 lei
1. Furnizori 70.000.000 lei
2. Efecte de pl\tit 60.000.000 lei
C3. Alte datorii 95.000.000 lei
1. Datorii fiscale 15.000.000 lei
2. Datorii salariale 50.000.000 lei
3. Dividende de plat\ 30.000.000 lei
D. PASIVE DE REGULARIZARE
Venituri nregistrate n avans
Dac\ o ntreprindere are ca obiect de activitate producerea de pantofi, plecnd
de la materii prime [i materiale consumabile cump\rate, elementele patrimoniale pot
fi urm\toarele:
capital social v\rsat 20.000.000 lei
piele 40.000.000 lei
disponibil n cont la BRD 125.000.000 lei
solu]ii de lipit 6.000.000 lei
rafturi metalice 3.000.000 lei
ma[ini de cusut 60.000.000 lei
a]\ 2.000.000 lei
pantofi dam\ sport 25.000.000 lei
salariile angaja]ilor 40.000.000 lei
autoturism 80.000.000 lei
calapoade 10.000.000 lei
[ireturi 1.000.000 lei
pantofi b\rb\te[ti sport 30.000.000 lei
disponibil n casierie 20.000.000 lei
datorii la furnizori 115.000.000 lei
taxe [i impozite c\tre stat 10.000.000 lei
taxe la Registrul Comer]ului 2.000.000 lei
atelier 25.000.000 lei
telefon mobil 4.000.000 lei
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 35
cutii de carton 2.000.000 lei
clien]i 10.000.000 lei
bilete la ordin primite de la clien]i 4.000.000 lei
rezerv\ legal\ 1.000.000 lei
rezultatul exerci]iului 4.000.000 lei
credit bancar la BCR 259.000.000 lei
Situa]ia patrimoniului n aceast\ ntreprindere este:
ACTIVUL PATRIMONIAL
A. ACTIVE IMOBILIZATE
A1. Imobiliz\ri necorporale 2.000.000 lei
1. Cheltuieli de constituire 2.000.000 lei
A2. Imobiliz\ri corporale 165.000.000 lei
1. Terenuri [i construc]ii 25.000.000 lei
2. Instala]ii tehnice [i ma[ini
ma[ini de cusut 60.000.000 lei
autoturism 80.000.000 lei
3. Alte instala]ii, utilaje [i mobilier
A3. Imobiliz\ri financiare
B. ACTIVE CIRCULANTE
B1. Stocuri 123.000.000 lei
1. Materii prime [i materiale consumabile
materii prime
piele 40.000.000 lei
a]\ 2.000.000 lei
materiale consumabile
solu]ii de lipit 6.000.000 lei
[ireturi 1.000.000 lei
materiale de natura obiectelor de inventar
calapoade 10.000.000 lei
telefon 4.000.000 lei
raft 3.000.000 lei
ambalaje 2.000.000 lei
2. Produc]ia n curs de execu]ie
3. Produse finite [i m\rfuri
produse finite
pantofi dam\ 25.000.000 lei
pantofi b\rba]i 30.000.000 lei
B2. Crean]e 14.000.000 lei
1. Crean]e comerciale
clien]i 10.000.000 lei
efecte de primit 4.000.000 lei
36 Bazele contabilit\]ii
B3. Investi]ii financiare pe termen scurt
B4. Casa [i conturi la b\nci 145.000.000 lei
1. Conturi la b\nci 125.000.000 lei
2. Casa 20.000.000 lei
C. ACTIVE DE REGULARIZARE
Cheltuieli nregistrate n avans
PASIVUL PATRIMONIAL
A. CAPITAL {I REZERVE
A1. Capital 20.000.000 lei
1. Capital subscris nev\rsat
2. Capital subscris v\rsat 20.000.000 lei
A2. Prime de capital
A3. Rezerve din reevaluare
A4. Rezerve 1.000.000 lei
1. Rezerve legale 1.000.000 lei
A5. Rezultatul reportat
A6. Rezultatul exerci]iului 4.000.000 lei
B. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI {I CHELTUIELI
C. DATORII
C1. mprumuturi [i datorii asimilate 259.000.000 lei
1. Credite bancare 259.000.000 lei
C2. Datorii comerciale 115.000.000 lei
1. Furnizori 115.000.000 lei
C3. Alte datorii 50.000.000 lei
1. Datorii fiscale 10.000.000 lei
2. Datorii salariale 40.000.000 lei
3. Datorii sociale
4. Alte datorii
D. PASIVE DE REGULARIZARE
Venituri nregistrate n avans
~n raport cu forma de constituire [i func]ionare, societ\]ile comerciale sunt de
mai multe feluri: `n nume colectiv, `n comandit\ simpl\, `n comandit\ pe ac]iuni, pe
ac]iuni [i cu r\spundere limitat\:
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 37
O societate pe ac]iuni dispune de urm\toarele elemente patrimoniale (sumele
sunt `n RON):
capital subscris v\rsat 2.930
titluri de participare de]inute pe termen lung 2.000
avansuri [i imobiliz\ri corporale `n curs 5.000
brevete 500
licen]e 200
proiecte de dezvoltare 1.000
furnizori 2.000
disponibil `n banc\ 25.000
acreditiv deschis la BANC POST 10.000
sume de `ncasat de la societ\]ile din cadrul grupului 6.000
crean]e din interese de participare 200
ac]iuni proprii de]inute pe termen scurt 10.000
cheltuieli `nregistrate `n avans 50
rezultatul exerci]iului 25.000
prime legate de capital 1.000
profit nerepartizat 4.000
provizioane pentru litigii 5.000
salarii 3.000
datorii sociale 1.500
impozite [i taxe 500
rezerve 20
`mprumut din emisiune de obliga]iuni 10.000
credite bancare 20.000
cl\diri 10.000
datorii `n cadrul grupului 5.000
clien]i 10.000
Situa]ia patrimoniului `n aceast\ `ntreprindere este:
ACTIVUL PATRIMONIAL
- RON -
A. ACTIVE IMOBILIZATE
A1. Imobiliz\ri necorporale 1.700
1. Cheltuieli de constituire
2. Cheltuieli de dezvoltare 1.000
3. Concesiuni, brevete, licen]e, m\rci de fabric\ 700
4. Fond comercial
5. Alte imobiliz\ri necorporale
6. Avansuri [i imobiliz\ri necorporale `n curs de execu]ie
A2. Imobiliz\ri corporale 15.000
1. Terenuri [i construc]ii 10.000
2. Instala]ii tehnice [i ma[ini
38 Bazele contabilit\]ii
3. Alte instala]ii, utilaje [i mobilier
4. Avansuri [i imobiliz\ri corporale
`n curs de execu]ie 5.000
A3. Imobiliz\ri financiare 2.200
1. Titluri de participare [i interese de participare 2.000
2. Alte titluri imobilizate
3. Crean]e din interese de participare 200
B. ACTIVE CIRCULANTE
B1. Stocuri
1. Materii prime [i materiale consumabile
2. Produc]ia `n curs de execu]ie
3. Produse finite [i m\rfuri
4. Avansuri pentru cump\r\ri de stocuri
B2. Crean]e 16.000
1. Crean]e comerciale
clien]i 10.000
efecte de primit
2. Crean]e `n cadrul grupului 6.000
3. Crean]e din interese de participare
4. Alte crean]e
5. Crean]e privind capitalul subscris [i nev\rsat
B3. Investi]ii financiare pe termen scurt 10.000
1. Ac]iuni proprii 10.000
2. Alte investi]ii financiare
B4. Casa [i conturi la b\nci 35.000
1. Conturi la b\nci 25.000
2. Casa
3. Acreditive 10.000
4. Avansuri de trezorerie
C. ACTIVE DE REGULARIZARE
Cheltuieli `nregistrate `n avans 50
PASIVUL PATRIMONIAL
A. CAPITAL {I REZERVE
A1. Capital 2.930
1. Capital subscris nev\rsat
2. Capital subscris v\rsat 2.930
A2. Prime de capital 1.000
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 39
A3. Rezerve din reevaluare
A4. Rezerve 20
A5. Rezultatul reportat 4.000
A6. Rezultatul exerci]iului 25.000
B. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI {I CHELTUIELI
B1. Provizioane pentru litigii 5.000
C. DATORII
C1. ~mprumuturi [i datorii asimilate 30.000
1. ~mprumuturi din emisiunea de obliga]iuni 10.000
2. Credite bancare 20.000
C2. Datorii comerciale 2.000
1. Furnizori 2.000
2. Efecte de pl\tit
C3. Datorii `n cadrul grupului 5.000
C4. Datorii din interese de participare
C5. Alte datorii 5.000
1. Datorii fiscale 500
2. Datorii salariale 3.000
3. Datorii sociale 1.500
4. Alte datorii
D. PASIVE DE REGULARIZARE
Venituri `nregistrate `n avans
~n cadrul unei societ\]i cu r\spundere limitat\, situa]ia elementelor patrimoniale
arat\ astfel:
capital subscris v\rsat 2.000.000 lei
ambalaje 1.000.000 lei
cl\dire 10.000.000 lei
taxe la notariat 500.000 lei
datorii la furnizori 5.000.000 lei
avans pentru deplasare 4.000.000 lei
disponibil `n casierie 5.000.000 lei
programe informatice 1.000.000 lei
calculator 20.000.000 lei
clien]i 5.000.000 lei
m\rfuri 4.000.000 lei
salarii 10.000.000 lei
impozite [i taxe 4.000.000 lei
obiecte de inventar 10.000.000 lei
rezultatul exerci]iului 5.000.000 lei
rezerv\ legal\ 400.000 lei
40 Bazele contabilit\]ii
datorii sociale 1.000.000 lei
disponibil `n cont 10.000.000 lei
credite bancare 43.100.000 lei
Situa]ia patrimoniului `n aceast\ `ntreprindere, grupat\ pe activ [i pasiv, este:
ACTIVUL PATRIMONIAL
A. ACTIVE IMOBILIZATE
A1. Imobiliz\ri necorporale 1.500.000 lei
1. Cheltuieli de constituire 500.000 lei
2. Cheltuieli de dezvoltare
3. Concesiuni, brevete, licen]e, m\rci de fabric\
4. Fond comercial
5. Alte imobiliz\ri necorporale 1.000.000 lei
6. Avansuri [i imobiliz\ri necorporale
`n curs de execu]ie
A2. Imobiliz\ri corporale 10.000.000 lei
1. Terenuri [i construc]ii 10.000.000 lei
2. Instala]ii tehnice [i ma[ini
3. Avansuri [i imobiliz\ri corporale `n curs de execu]ie
A3. Imobiliz\ri financiare
B. ACTIVE CIRCULANTE
B1. Stocuri 15.000.000 lei
1. Materii prime [i materiale consumabile
materii prime
materiale consumabile
materiale de natura obiectelor
de inventar 10.000.000 lei
ambalaje 1.000.000 lei
2. Produc]ia `n curs de execu]ie
3. Produse finite [i m\rfuri
semifabricate
produse finite
produse reziduale
m\rfuri 4.000.000 lei
4. Avansuri pentru cump\r\ri de stocuri
B2. Crean]e 5.000.000 lei
1. Crean]e comerciale
clien]i 5.000.000 lei
efecte de primit
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 41
2. Crean]e `n cadrul grupului
3. Crean]e din interese de participare
4. Alte crean]e
5. Crean]e privind capitalul subscris [i nev\rsat
B3. Investi]ii financiare pe termen scurt
1. Ac]iuni proprii
2. Alte investi]ii financiare
B4. Casa [i conturi la b\nci 19.000.000 lei
1. Conturi la b\nci 10.000.000 lei
2. Casa 5.000.000 lei
3. Acreditive
4. Avansuri de trezorerie 4.000.000 lei
C. ACTIVE DE REGULARIZARE
Cheltuieli `nregistrate `n avans
PASIVUL PATRIMONIAL
A. CAPITAL {I REZERVE
A1. Capital 2.000.000 lei
1. Capital subscris nev\rsat
2. Capital subscris v\rsat 2.000.000 lei
A2. Prime de capital
A3. Rezerve din reevaluare
A4. Rezerve 400.000 lei
1. Rezerve legale 400.000 lei
A5. Rezultatul reportat
A6. Rezultatul exerci]iului 5.000.000 lei
B. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI {I CHELTUIELI
C. DATORII
C1. ~mprumuturi [i datorii asimilate 43.000.000 lei
1. ~mprumuturi din emisiunea de obliga]iuni
2. Credite bancare 43.100.000 lei
C2. Datorii comerciale 5.000.000 lei
1. Furnizori 5.000.000 lei
2. Efecte de pl\tit
C3. Datorii `n cadrul grupului
C4. Datorii din interese de participare
C5. Alte datorii 15.000.000 lei
42 Bazele contabilit\]ii
1. Datorii fiscale 4.000.000 lei
2. Datorii salariale 10.000.000 lei
3. Datorii sociale 1.000.000 lei
4. Alte datorii
D. PASIVE DE REGULARIZARE
Venituri `nregistrate `n avans
2.6. Procese economice
Pentru a-[i desf\[ura activitatea economic\, agen]ii economici deruleaz\ o serie
de opera]ii n cadrul proceselor economice.
Procesele economice reprezint\ ansamblul opera]iilor care se efectueaz\ n ca-
drul aprovizion\rii, producerii, desfacerii [i reparti]iei.
Procesul de aprovizionare reprezint\ ansamblul opera]iilor economice [i fi-
nanciare prin care titularul de patrimoniu se aprovizioneaz\ cu materii prime [i
materiale, n vederea derul\rii procesului de produc]ie. Acest proces genereaz\ o
serie de cheltuieli, numite cheltuieli de transport-aprovizionare, n care sunt
incluse: valoarea transportului bunurilor aprovizionate, valoarea cheltuielilor cu
manipularea, cu nc\rcarea, cu desc\rcarea etc.
Procesul de produc]ie reprezint\ ansamblul opera]iilor efectuate n vederea
transform\rii materiilor prime n produse finite, cu ajutorul mijloacelor de
munc\. Etapele succesive prin care trec materiile prime poart\ numele de
faze ale procesului de fabrica]ie. Procesul de produc]ie genereaz\ cheltuieli
de produc]ie formate din: cheltuieli cu consumul de materii prime [i materiale,
cheltuieli cu for]a de munc\ (salarii, asigur\ri sociale, fond de [omaj, asigur\ri
de s\n\tate), cheltuieli cu amortizarea imobiliz\rilor corporale etc.
Procesul de desfacere cuprinde ansamblul opera]iilor efectuate pentru vn-
zarea produselor finite. Procesul de desfacere genereaz\ cheltuieli de desfa-
cere cum sunt: ncheierea contractelor cu clien]ii, eliberarea din depozit a
produselor finite, manipularea produselor finite, ambalarea produselor finite,
transportul produselor finite etc.
Procesul de reparti]ie reprezint\ ansamblul opera]iilor privind redistribuirea
sumelor ncasate din vnzarea produselor finite.
2.7. Procedeele metodei contabilit\]ii
Teoria metodei contabilit\]ii se nf\ptuie[te n mod concret printr-o suit\ de pro-
cedee de lucru, corelate ntre ele, care sunt folosite pentru nregistrarea, evaluarea,
gruparea, calculul, sintetizarea, analiza [i controlul situa]iei patrimoniului, a situa]iei
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 43
financiare [i a rezultatelor. Aceste procedee sunt: documentarea, evaluarea, calcula]ia,
contul, balan]a contabil\, inventarierea, bilan]ul contabil [i analiza contabil\.
Documentarea reprezint\ procedeul cu ajutorul c\ruia se observ\ direct [i se
nregistreaz\ individual, n scris, la locul [i n momentul producerii lor, fiecare
opera]ie economic\ [i financiar\, opera]ii generate de mi[carea valorilor economice
componente ale patrimoniului. La baza fiec\rei nregistr\ri n contabilitate se afl\,
deci, un document, un act justificativ care s\ ateste nf\ptuirea acesteia, asigurnd
datele primare de intrare n sistemul de preluare a datelor. Astfel, se asigur\
realitatea [i exactitatea datelor nregistrate n contabilitate.
Evaluarea const\ n cuantificarea [i m\surarea n etalon monetar a m\rimii
valorice a elementelor patrimoniale. Opera]iile economice [i financiare nregistrate
n contabilitate sunt exprimate valoric cu ajutorul etalonului b\nesc, crend astfel
posibilitatea nsum\rii, centraliz\rii [i generaliz\rii datelor contabile. Informa]iile
scrise n documente sunt exprimate n diferite unit\]i de m\sur\ (kilogram, metru,
litru, ton\ etc.), iar pentru a fi nregistrate n conturi sunt transformate n unit\]i
monetare cu ajutorul pre]urilor.
Calcula]ia reprezint\ un ansamblu de opera]ii matematice corelate ntre ele prin
care se determin\ m\rimea costurilor [i a rezultatelor.
Contul este un procedeu specific metodei contabilit\]ii prin care se realizeaz\
nregistrarea cronologic\, gruparea, sistematizarea [i calculul st\rii [i mi[c\rii ele-
mentelor patrimoniale. Totalitatea conturilor utilizate de contabilitate n scopul
realiz\rii obiectului s\u formeaz\ sistemul de conturi. Pentru fiecare element de
activ, de pasiv, de cheltuieli [i de venituri se asociaz\ cte un cont care nregistreaz\
[i calculeaz\ situa]ia ini]ial\, fluxul opera]iilor privind cre[terea [i mic[orarea ele-
mentului patrimonial [i situa]ia final\.
Balan]a contabil\, denumit\ [i balan]a de verificare sau balan]a conturilor, repre-
zint\ procedeul prin care se realizeaz\ centralizarea datelor nregistrate n conturi [i
verificarea exactit\]ii acestora. Balan]a de verificare stabile[te leg\tura dintre cont
care furnizeaz\ informa]ii de detaliu asupra fiec\rui element ce intr\ n obiectul
contabilit\]ii [i bilan] care asigur\ informa]iile generalizatoare asupra activit\]ii
de ansamblu a unit\]ii.
Inventarierea reprezint\ procedeul prin care se realizeaz\ constatarea faptic\
(real\) a existen]ei elementelor patrimoniale n scopul descoperirii neconcordan-
]elor dintre datele nregistrate n conturi [i realit\]ile de pe teren. Elementele consta-
tate faptic se evalueaz\ la valoarea actual\ (la zi), iar pe baza constat\rilor la care
s-a ajuns n urma inventarierii se fac rectific\rile necesare n conturi, stabilindu-se
concordan]a dintre datele rezultate din conturi [i cele constatate la fa]a locului prin
opera]ia de inventariere.
Bilan]ul contabil este procedeul prin care se asigur\ sistematizarea [i gene-
ralizarea datelor cu privire la situa]ia patrimoniului, evolu]ia situa]iei financiare [i a
44 Bazele contabilit\]ii
rezultatelor ob]inute. Cu ajutorul bilan]ului se exprim\ la un moment dat, n ex-
presie valoric\, patrimoniul unit\]ii sub dublu aspect:
sub aspectul bunurilor economice care formeaz\ activul patrimonial (adic\ al
destina]iei, al utilit\]ii [i al valorific\rii bunurilor);
sub aspectul drepturilor [i al obliga]iilor cu valoare economic\ ce formeaz\ pa-
sivul patrimonial (adic\ al surselor de finan]are sau al provenien]ei bunurilor).
Analiza contabil\ reprezint\ procedeul prin care se realizeaz\ sistematizarea [i
detalierea opera]iilor supuse nregistr\rilor contabile. Prin analiz\ se dezv\luie leg\-
turile [i influen]ele dintre structurile patrimoniale, precum [i tendin]ele lor de dez-
voltare; tot pe aceast\ baz\ se furnizeaz\ informa]ii privind eficien]a [i integritatea
gestion\rii capitalului. De asemenea, se explic\ rezultatele ob]inute, se fundamen-
teaz\ c\ile [i modalit\]ile de sporire a acestora, deciziile [i programele de m\suri
pentru gospod\rirea eficient\ [i rentabil\ a patrimoniului.
Din sistemul de procedee prezentate mai sus, contul, balan]a contabil\ [i bi-
lan]ul contabil sunt specifice metodei contabilit\]ii, celelalte sunt comune n raport
cu alte discipline.
2.8. Principiile contabile
Principiile contabile sunt reguli sau directive care ajut\ produc\torii de infor-
ma]ii contabile la m\surarea, clasificarea [i prezentarea informa]iilor financiare.
Totodat\, ele constituie reguli foarte generale, care pot fi puse n aplicare n mai
multe moduri ce dau na[tere mai multor norme contabile.
Principiile contabile general admise sunt subordonate obiectului fundamental
al contabilit\]ii [i anume, acestea trebuie s\ prezinte o imagine fidel\ asupra acti-
velor [i datoriilor, situa]iei financiare [i rezultatului. Ele au fost formulate n timp,
ca urmare a confirm\rii utilit\]ii lor de c\tre practic\; unele principii sunt conforme
cu ra]ionamentul comun, iar altele introduc o gndire diferit\, specific\ profesiei de
contabil.
De[i literatura de specialitate abund\ n clasific\ri ale principiilor, n conti-
nuare se va adopta schema grup\rii acestora n: principiile partidei duble, principiile
observ\rii [i principiile cuantific\rii.
I. Principiile partidei duble definesc modul de sesizare [i reprezentare a in-
forma]iei contabile. Aceste principii sunt: dubla reprezentare, dublul calcul al rezul-
tatului contabil, nregistrarea cronologic\ [i sistematic\, nregistrarea analitic\ [i
sintetic\.
Principiul dublei reprezent\ri este specific ra]ionamentului contabil [i fun-
damental pentru metoda contabilit\]ii. Dubla reprezentare a patrimoniului n conta-
bilitate presupune c\ orice modificare a acestuia n sensul cre[terii sau al diminu\rii
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 45
este eviden]iat\ ca un raport de echivalen]\ ntre doi termeni: destina]ia/utilizarea
valorilor, pe de o parte, [i provenien]a/finan]area valorilor, pe de alt\ parte.
Dac\ obiectul dublei reprezent\ri este situa]ia patrimoniului, cei doi termeni ai
ecua]iei sunt: activ [i pasiv.
Activ = Pasiv Activul destina]ia elementelor patrimoniale
Pasivul finan]area elementelor patrimoniale
Dac\ obiectul dublei reprezent\ri este activitatea intern\, cei doi termeni sunt:
cheltuieli [i venituri.
Cheltuieli
+
/

Venituri = Rezultate
Cheltuieli = utilizarea bog\]iei n activitate intern\
Venituri = finan]area bog\]iei n activitatea intern\
Consecin]\ a dublei reprezent\ri, fiecare tranzac]ie are un dublu impact asupra
nregistr\rilor contabile. Numim acest fapt dubl\ nregistrare, iar sistemul contabil
astfel organizat este contabilitatea n partid\ dubl\.
Principiul dublului calcul al rezultatului contabil
Rezultatul contabil se calculeaz\ prin dou\ rela]ii, astfel:
Rezultatul calculat n func]ie de proprietatea de]inut\ se bazeaz\ pe ecua]ia
fundamental\ a patrimoniului:
Patrimoniul net = activul patrimoniului datorii.
Prin compararea patrimoniului la sfr[itul perioadei N cu patrimoniul net la
sfr[itul perioadei (N1) se determin\ rezultatul n perioada N.
Astfel:
Rezultatul ex. N = patrimoniul net ex. N patrimoniul net ex. (N1).
Rezultatul calculat n func]ie de activitatea desf\[urat\ se bazeaz\ pe diferen]a
dintre venituri [i cheltuieli.
Astfel:
Rezultatul = venituri cheltuieli.
Principiul nregistr\rii cronologice [i sistematice
nregistrarea n contabilitate a opera]iilor economice [i financiare se face att
n ordine cronologic\, adic\ n succesiunea lor n timp, ct [i grupate, respectiv
sistematizate pe grupe sau pe structuri componente ale patrimoniului.
Principiul nregistr\rii analitice [i sintetice
nregistrarea analitic\ presupune individualizarea patrimoniului pe p\r]ile sale
componente n scopul cunoa[terii tr\s\turilor specifice.
nregistrarea sintetic\ presupune gruparea patrimoniului n func]ie de tr\s\-
turile comune [i generale ale elementelor.
II. Principiile observ\rii definesc cmpul [i perioada de observare a evalu\rii
[i nregistr\rii contabile. Acestea sunt: entitatea contabil\, continuitatea activit\]ii,
independen]a exerci]iilor.
Principiul entit\]ii patrimoniale a fost generat de necesitatea clarific\rii `n
contabilitate a confuziei dintre patrimoniul personal al proprietarilor [i patrimoniul
46 Bazele contabilit\]ii
ntreprinderii. Astfel, ntreprinderea trebuie s\ fie considerat\ ca o entitate auto-
nom\, distinct\ de proprietarii s\i, indiferent de forma sa juridic\ [i de activitatea
sa. Potrivit principiului entit\]ii patrimoniale, trebuie f\cut\ distinc]ie ntre patri-
moniul firmei utilizat n afaceri [i patrimoniul persoanelor care au furnizat acesteia
resurse financiare.
Principiul continuit\]ii activit\]ii
Activitatea unei ntreprinderi este urm\rit\ n accep]iunea de continuitate, n
sensul c\ unitatea patrimonial\ [i continu\ n mod normal func]ionarea ntr-un
viitor previzibil, f\r\ a intra n stare de lichidare sau de reducere sensibil\ a acti-
vit\]ii. Dac\ activitatea unit\]ii este ntrerupt\ n timpul anului printr-o decizie de
lichidare, continuitatea exploat\rii se ntrerupe, la data respectiv\ urmnd s\ se
ntocmeasc\ documentele contabile corespunz\toare.
Principiul independen]ei exerci]iului sau delimit\rii n timp presupune deli-
mitarea n timp a veniturilor [i a cheltuielilor aferente activit\]ii unei ntreprinderi
pe m\sura angaj\rii acestora [i trecerii lor la rezultatul exerci]iului la care se refer\.
Exerci]iul financiar este o perioad\ de gestiune care are, de regul\, o durat\ de 12
luni. n aceast\ perioad\, efectele tranzac]iilor [i ale altor opera]ii economice sunt
luate n considerare n momentul n care se produc [i nu n momentul decont\rii lor.
De exemplu, n exerci]iul curent N s-au pl\tit chirii n valoare de 2.000.000 lei, din
care 500.000 lei reprezentau chiria pentru anul urm\tor exerci]iul (N+1); [i tot n
exerci]iul N s-au vndut m\rfuri n valoare de 4.000.000 lei, care vor fi ncasate n
exerci]iul (N+1). n rezultatul exerci]iului N vom avea la pozi]ia cheltuieli suma de
1.500.000 lei, iar la pozi]ia venituri 4.000.000 lei, iar n rezultatul exerci]iului N+1,
la cheltuieli suma de 500.000 lei.
III. Principiile cuantific\rii sau m\sur\rii se refer\ la evaluarea [i m\surarea
activelor [i pasivelor, cheltuielilor [i veniturilor. Acestea sunt: cuantificarea mone-
tar\, costul istoric [i pruden]a.
Principiul cuantific\rii monetare
Este cunoscut c\ n perimetrul operatoriu al contabilit\]ii financiare sunt cu-
prinse numai opera]iile care afecteaz\ patrimoniul [i rezultatele [i care pot fi expri-
mate [i comunicate sub o form\ monetar\. Moneda nu este numai un mijloc de schimb,
ea exprim\ [i o putere de cump\rare general\ dat\ de cantitatea de bunuri [i de ser-
vicii care poate fi procurat\ la un moment dat. Ori, este [tiut faptul c\ puterea de
cump\rare general\ a monedei depinde de condi]iile economice, financiare [i so-
ciale ale unei ]\ri.
Produsul final al contabilit\]ii unei ntreprinderi l constituie informa]iile finan-
ciare, adic\ informa]iile exprimate valoric. Prin intermediul etalonului monetar,
contabilitatea generalizeaz\ [i sintetizeaz\ datele neomogene despre activele, dato-
riile [i rezultatele ntreprinderii.
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 47
Principiul costului istoric
Toate activele [i datoriile figureaz\ n contabilitate de la intrare pn\ la ie[ire
la valoarea contabil\ ini]ial\ sau de origine, denumit\ cost istoric. Dac\ activele au
rezultat dintr-o cump\rare de la ter]i, costul istoric mbrac\ forma costului de achi-
zi]ie, iar dac\ au fost produse n ntreprindere, este vorba de cost de produc]ie. De
exemplu, un autoturism cump\rat n anul 1999 la costul de achizi]ie de 30.000.000
lei, se g\se[te nregistrat n contabilitate la aceea[i valoare n anul 2004.
Principiul costului istoric s-a impus n ra]ionamentul contabil datorit\ obiec-
tivit\]ii sale. Costurile de achizi]ie sunt nscrise n documentele de cump\rare [i
astfel sunt u[or verificabile. Chiar dac\ pentru calcularea costurilor de produc]ie
sunt necesare unele estim\ri, determinarea acestora este totu[i fezabil\. Dezavan-
tajul costurilor istorice const\ n faptul c\ informa]ia pe care o aduc nu este rele-
vant\ pentru deciziile viitoare.
Principiul pruden]ei const\ n aprecierea just\ a faptelor pentru a preveni ris-
cul de transfer n viitor a incertitudinilor susceptibile de a greva rezultatele, a c\ror
cauz\ se g\se[te n exerci]iul curent sau n cele anterioare. n concordan]\ cu acest
principiu, la nchiderea exerci]iului financiar se contabilizeaz\ datoriile [i pierderile
probabile [i nu se contabilizeaz\ activele [i profitul probabile. Potrivit acestui prin-
cipiu, nu este admis\ supraevaluarea elementelor de activ [i a veniturilor, respectiv
subevaluarea elementelor de pasiv [i a cheltuielilor, ]innd cont de deprecierile,
riscurile [i pierderile posibile generate de desf\[urarea activit\]ii exerci]iului curent
anterior.
De exemplu, o societate a fost dat\ `n judecat\ de O.P.C., `n anul 2003, pentru
nerespectarea regulilor de igien\. La `nchiderea exerci]iului 2003, consilierii juri-
dici ai societ\]ii apreciaz\ c\ societatea va pierde procesul `n fa]a instan]ei, fapt ce
va genera costuri de 25.000.000 lei. Cu toate c\ sentin]a nu este `nc\ definitiv\, `n con-
tabilitatea societ\]ii trebuie `nregistrat\ o cheltuial\ egal\ cu pierderea probabil\.
Aceea[i societate, `n anul 2004, d\ `n judecat\ un client, c\ruia i-a vndut m\r-
furi, pentru plata unor desp\gubiri datorate ne`ncas\rii la termen a sumelor cuvenite.
Societatea c[tig\ procesul, dar clientul a f\cut recurs. La `nchiderea exerci]iului
2004, societatea are [anse bune de a ob]ine o sentin]\ favorabil\ definitiv\, dar nu
se va recunoa[te un venit din desp\gubiri, deoarece ob]inerea lui nu este sigur\.
48 Bazele contabilit\]ii
D DI I C C} }I I O ON NA AR R
Ac]iune titlu care reprezint\ o frac]iune a capitalului social al unei societ\]i; este
un titlu de valoare care atest\ participarea de]in\torului la constituirea unei societ\]i
[i confer\ acestuia dreptul de a `ncasa dividende.
Bun economic orice obiect sau serviciu care procur\ utilitate, exist\ n cantitate
limitat\ [i se schimb\ pe pia]\ la un anumit pre].
Cerere cantitatea de bunuri [i servicii sau capitaluri pe care cump\r\torii sunt gata
s\ le achizi]ioneze la un anumit pre], date fiind veniturile [i preferin]ele lor.
Concesiune contract prin care o persoan\ fizic\ sau juridic\ cap\t\ dreptul de
administrare, pe un anumit termen, n condi]ii stabilite [i n schimbul unei redeven]e,
a unei activit\]i economice, a unui serviciu sau bun.
Dividende cota parte din profitul net distribuit ac]ionarilor `n raport cu num\rul de
ac]iuni pe care le de]in.
Filial\ societatea controlat\ de societatea-mam\.
Obliga]iune titlu de credit emis de societ\]ile comerciale, f\r\ a-[i modifica struc-
tura sau capitalul, care conduce la transformarea patrimoniului prin cre[terea disponi-
bilit\]ilor [i m\rirea debitelor ca urmare a contract\rii de mprumuturi.
S\ recapitul\m!
Analizat\ ca un sistem informatic, contabilitatea este un ansamblu de procedee
[i tehnici folosite pentru culegerea, prelucrarea, stocarea [i transmiterea datelor
privind starea [i mi[carea patrimoniului.
Patrimoniul este cauza existen]ei contabilit\]ii, reprezint\ obiectul de studiu al
acestei [tiin]e [i, totodat\, cmpul de aplicare a practicii contabile.
Patrimoniul reprezint\ totalitatea drepturilor [i a obliga]iilor cu valoare econo-
mic\ ce apar]in unei persoane fizice sau juridice, precum [i bunurile economice
la care se refer\.
Fiind un ansamblu format din bunuri economice, pe de o parte, iar pe de alt\
parte, din drepturi [i obliga]ii, patrimoniul reflect\ un echilibru ce poate fi redat
sub form\ de ecua]ie:
BUNURI ECONOMICE = DREPTURI + OBLIGA}II
Cunoa[terea [i gestionarea patrimoniului implic\, n contabilitate, utilizarea
conceptelor de activ [i pasiv.
n literatura contabil\, ca [i n activitatea practic\, activului [i pasivului li s-a
dat urm\toarea fundamentare conceptual\:
Activul patrimonial exprim\ mijloacele economice sub aspectul lor concret de
bunuri economice cu utilitate [i func]ionalitate n activitatea unui titular de
patrimoniu.
Pasivul patrimonial exprim\ sursele de finan]are, raporturile n cadrul c\rora
se dobndesc bunurile economice, modul cum se finan]eaz\ acestea.
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 49
Obliga]iune emis\ [i r\scump\rat\ valoare mobiliar\ negociabil\ care confer\
de]in\torului calitatea de creditor. El are dreptul de a `ncasa de la emitent dobnzile
aferente sumei date cu `mprumut.
Ofert\ categorie economic\ ce exprim\ rela]iile care se stabilesc n leg\tur\ cu
prezen]a pe pia]\ a bunurilor [i serviciilor destinate schimbului prin intermediul
vnz\rii-cump\r\rii.
Persoan\ juridic\ organiza]ie de persoane sau de capital, nfiin]at\ pe cale juridic\
[i care func]ioneaz\ ntr-un cadru legislativ determinat.
Pia]\ no]iune ce nglobeaz\ o gam\ larg\ de activit\]i [i func]ii care se interpun
ntre produc\tor [i consumator, exprimnd raporturi dintre ofert\ [i cerere de bunuri
economice.
Pre] num\r de unit\]i monetare necesare pentru a ob]ine o marf\ sau un serviciu,
la un moment dat, ntr-un anumit loc [i pentru o calitate specific\ precis\.
Plasament modalitate de investire a unei sume de bani.
Proprietate drept juridic de a dispune de un bun material, intelectual, spiritual etc.
Redeven]\ sum\ ce se pl\te[te la date fixe, n cazul anumitor acte juridice; pre]ul
convenit pentru acordarea unei concesiuni etc.
Societate-mam\ societate care are una sau mai multe filiale.
{ {T TI I A A} }I I C C| |
romanii popor cu spirit practic au fost excelen]i organizatori [i administratori ai vechii
Italii, dar [i ai teritoriilor cucerite? Prima surs\ de venituri era p\mntul (ager publicus), urmau taxele
[i impozitele datorate de cet\]eni pentru vite, mo[teniri sau activit\]i comerciale desf\[urate n cu-
prinsul imperiului.
bancherii romani, numi]i argentarius, primeau sume n depozit, acordau mprumuturi, efec-
tuau schimbul ntre diferitele monede care circulau n cuprinsul imperiului, derulau opera]ii de ncas\ri
[i pl\]i n contul ter]ilor sau plasau spre fructificare capitalurile disponibile?
contabilitatea poate fi privit\ ca un joc social sau ca o pies\ de teatru ce se desf\[oar\ pe
scena ampl\ a economiei, att la nivelul titularilor de patrimoniu, ct [i la scar\ macroeconomic\?
actorii contabilit\]ii sunt: ntreprinderile, utilizatorii [i contabilii?
dimensiunea social\ a contabilit\]ii deriv\ din miza foarte important\ a jocului social
contabil, [i anume furnizarea de informa]ii credibile [i ct mai complete privind activitatea economic\
circumscris\ titularilor de patrimoniu?
V Ve er ri i f f i i c c\ \m m c ce e a am m n nv v\ \] ] a at t ! !
1. Explica]i [i defini]i patrimoniul ca obiect al contabilit\]ii.
2. Prezenta]i structura activului patrimonial.
3. Prezenta]i structura pasivului patrimonial.
4. Caracteriza]i bunurile economice, drepturile [i obliga]iile patrimoniale.
5. Defini]i procedeele specifice metodei contabilit\]ii:
a. Prezenta]i structura cheltuielilor [i a veniturilor.
b. Defini]i procesele economice.
50 Bazele contabilit\]ii
6. Enumera]i principiile contabile [i exemplifica]i-le.
7. Defini]i crean]ele.
8. Defini]i datoriile.
9. Caracteriza]i imobiliz\rile corporale.
10. Prezenta]i structura capitalurilor proprii.
11. Caracteriza]i stocurile.
Probleme
1. O societate comercial\ vinde `n anul 2004 m\rfuri `n valoare de 4.000.000 lei,
`n anul 2005 `ncaseaz\ de la client suma de 1.000.000 lei, iar `n anul 2006, suma de
3.000.000 lei. Care este suma ce va fi trecut\ de contabilul societ\]ii la pozi]ia
venituri `n cei trei ani? Preciza]i principiul contabil care se aplic\.
2. O `ntreprindere dispune de urm\toarele elemente patrimoniale: cheltuieli de
`nmatriculare 2.000.000 lei, programe informatice 10.000.000 lei, calculatoare
40.000.000 lei, proiect de cercetare-dezvoltare 15.000.000 lei, brevete 5.000.000
lei. Preciza]i valoarea imobiliz\rilor necorporale ale societ\]ii.
3. O societate care are ca obiect de activitate producerea de pantofi sport are `n
depozit urm\toarele bunuri: piele 200 m x 150.000 lei/m, a]\ 500 m x 120 lei/m,
lipici 10 kg x 45.000 lei/kg, [ireturi 100 leg\turi x 5.000 lei/leg. Preciza]i `n ce cate-
gorie vor fi `ncadrate bunurile `n activul patrimonial [i la ce valoare. Argumenta]i
r\spunsul, numind principiile contabile aplicate.
4. ~n cadrul unei societ\]i care are ca obiect de activitate producerea de mobil\
se cunosc urm\toarele elemente patrimoniale:
proiect de dezvoltare 5.000.000 lei
lemn 55.000.000 lei
disponibil `n cont 80.000.000 lei
cuie 3.000.000 lei
datorii la furnizori 60.000.000 lei
calculatoare 40.000.000 lei
avans pentru deplasare 10.000.000 lei
disponibil `n casierie 8.000.000 lei
utilaje 100.000.000 lei
salarii datorate angaja]ilor 20.000.000 lei
taxe [i impozite 8.000.000 lei
capital subscris v\rsat 20.000.000 lei
rezerva legal\ 1.000.000 lei
credite bancare 200.000.000 lei
rezultatul exerci]iului 19.000.000 lei
dulap dou\ u[i 10.000.000 lei
clien]i 15.000.000 lei
bilet la ordin acordat furnizorului 20.000.000 lei
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 51
teren 12.000.000 lei
bibliotec\ 25.000.000 lei
diferen]e din reevaluare 15.000.000 lei
S\ se aranjeze elementele `n activul [i pasivul patrimonial.
R Re ea al l i i z z\ \m m u un n p pr ro oi i e ec ct t ! !
Pe exemplul unei ntreprinderi reale sau a firmei-exerci]iu delimita]i elemen-
tele patrimoniale pe structurile de baz\, pe grupe [i subgrupe. Identifica]i veniturile
[i cheltuielile pe tipuri de activit\]i [i stabili]i rezultatul exerci]iului.
T
T
e
e
s
s
t
t
g
g
r
r
i
i
l
l
\
\
I. ~ncercui]i varianta corect\.
1. Patrimoniul cuprinde:
a. bunurile economice apar]innd unei
persoane fizice sau juridice;
b. drepturile [i obliga]iile apar]innd unei
persoane fizice sau juridice;
c. att bunurile economice apar]innd
unei persoane fizice sau juridice, ct
[i drepturile [i obliga]iile acestora.
2. Activele circulante cuprind:
a. imobiliz\ri fixe, imobiliz\ri necorpo-
rale [i imobiliz\ri financiare;
b. stocuri, crean]e, investi]ii financiare,
disponibilit\]i;
c. stocuri, disponibilit\]i, crean]e, imobi-
liz\ri financiare.
3. Caracteristica principal\ a acti-
velor imobilizate este:
a. sunt destinate pentru a servi un timp
ndelungat societ\]ii comerciale,
transmi]ndu-[i valoarea, n mod
treptat, asupra rezultatelor;
b. sunt destinate consumului la prima
utilizare, transmi]ndu-[i valoarea, in-
tegral [i dintr-o dat\, asupra rezulta-
telor;
c. partea din valoarea contabil\ ce se
transmite asupra rezultatelor, se recu-
pereaz\ prin includerea n costuri, sub
forma amortiz\rii.
4. ~n categoria stocuri intr\:
a. utilaje;
b. obiecte de inventar;
c) ac]iuni;
d) mijloace fixe.
5. Cunoscnd urm\toarele date, pre-
ciza]i valoarea datoriilor:
Capitalul social
subscris [i v\rsat = 10.000.000 lei
Rezerva legal\ = 2.000.000 lei
Furnizori = 3.000.000 lei
Impozit pe profit = 2.000.000 lei
Dividende de plat\ = 1.000.000 lei
a. 6.000.000 lei;
b. 8.000.000 lei;
c. 16.000.000 lei;
d. 18.000.000 lei;
e. 10.000.000 lei.
6. Care dintre urm\toarele elemente
nu fac parte din activ:
a. mijloacele fixe;
b. concesiunile;
c. licen]ele;
52 Bazele contabilit\]ii
d. crean]ele;
e. rezervele din reevaluare?
7. Care dintre elementele de mai jos
sunt imobiliz\ri necorporale:
a. cl\dirile;
b. programele pentru calculator;
c. obiectele de inventar;
d. mijloacele de transport;
e. produsele finite?
8. Care dintre elementele patrimoniale
fac parte din activ:
a. capitalul social;
b. cheltuielile de constituire.
c. rezultatul exerci]iului;
d. rezervele;
e. impozitul pe salariu?
9. Taxa de `nregistrare la Registrul
Comer]ului se `nregistreaz\ `n contabilitate
la pozi]ia:
a. cheltuieli de cercetare-dezvoltare;
b. cheltuieli de constituire;
c. fond comercial;
d. alte impozite, taxe [i v\rs\minte asi-
milate.
10. Care dintre urm\toarele procedee
sunt specifice metodei contabilit\]ii:
a. calcula]ia;
b. documentarea;
c. contul;
d. balan]a de verificare;
e. evaluarea?
11. O societate vinde m\rfuri `n anul
2002 `n valoare de 3.000.000 lei. ~n anul
2002 `ncaseaz\ 1.000.000 lei, iar restul `n
anul 2003. Care este suma veniturilor ce
va fi `nregistrat\ `n anul 2002?
a. 1.000.000;
b. 2.000.000;
c. 3.000.000;
d. 0.
12. Potrivit c\rui principiu dintre cele
enumerate nu este admis\ supraevaluarea
veniturilor:
a. pruden]ei;
b. costului istoric;
c. entit\]ii contabile;
d. continuit\]ii activit\]ii?
II. Uni]i cu s\ge]i elementele din coloana
A cu cele corespunz\toare din coloana B.
1. A B
stocuri materii prime
imobiliz\ri clien]i
disponibilit\]i impozit pe profit
datorii cont la banc\
crean]e autoturism
2. A B
principii principiul
de observare costului istoric
principii principiul
de m\surare continuit\]ii activit\]ii
principiile principiul
partidei duble dublei reprezent\ri
3. A B
active fixe chirii pl\tite `n avans
active circulante programe informatice
active de regularizare prime de capital
capital [i rezerve obiecte de inventar
datorii chirii `ncasate `n avans
pasive de regularizare credite bancare
III. Nota]i cu A (adev\rat) sau cu F
(fals).
1. Imobiliz\rile financiare cuprind:
a. titluri de participare;
b. ac]iuni pe termen scurt;
c. programe informatice;
d. materii prime;
e. obiecte de inventar.
2. Activele circulante cuprind:
a. dividende de plat\;
b. produse finite;
c. calculatoare;
d. crean]e-clien]i;
e. furnizori.
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii 53
3. Procesele economice sunt:
a. procese tehnologice;
b. procese de aprovizionare;
c. procese de produc]ie;
d. procese de reparti]ie;
e. procese de desfacere.
4. Datoriile fa]\ de bugetul de stat
cuprind:
a. impozitul pe salariu;
b. contribu]ia la asigur\rile sociale;
c. salariile;
d. dividentele de plat\;
e. rezervele din reevaluare.
5. Bunurile economice reprezint\:
a. drepturile cu valoare economic\;
b. obliga]iile cu valoare economic\;
c. substan]a material\ a patrimoniului;
d. capitalurile proprii ale ntreprinderii;
e. capitalurile mprumutate ale ntreprin-
derii.
6. Din structura activelelor ntreprin-
derii fac parte:
a. obliga]iile pe termen scurt;
b. valorile mobiliare de plasament;
c. impozitul pe profit [i impozitul pe
salarii;
d. rezervele din reevaluare;
e. veniturile nregistrate n avans.
7. Obliga]iile sociale ale unui agent
economic sunt:
a. contribu]ia la asigur\rile sociale [i la
bugetul asigur\rilor pentru [omaj;
b. impozitul pe venitul microntreprin-
derilor;
c. contribu]ia la asigur\rile sociale [i
impozitul pe venitul global;
d. accizele [i taxele vamale;
e. impozitul pe profit [i contribu]ia la
fondul de [omaj.
8. Capitalul social reprezint\:
a. aporturile de capital [i primele de ca-
pital;
b. parte a capitalurilor proprii;
c. parte a capitalurilor mprumutate;
d. rezerve [i rezerve din reevaluare;
e. aporturi de capital la datoriile comer-
ciale.
9. Un agent economic [i poate pro-
cura mijloacele economice prin urm\toarele
c\i:
a. subven]ii pentru investi]ii n autotu-
risme;
b. finan]are proprie [i finan]are str\in\;
c. mprumuturi de la societ\]i finan-
ciare;
d. mprumuturi de la persoane fizice;
e. finan]\ri externe.
10. Care dintre elementele de mai jos
sunt imobiliz\ri corporale:
a. cl\diri;
b. terenuri;
c. obiecte de inventar;
d. mijloace de transport;
e. produse finite?
11. Care dintre elementele de mai jos
nu fac parte din imobiliz\rile necorporale:
a. capital social;
b. cheltuieli de constituire;
c. cheltuieli de cercetare-dezvoltare;
d. fond comercial;
e. programe informatice?
12. Care dintre urm\toarele structuri
nu fac parte din pasiv:
a. capital social;
b. cheltuieli de constituire;
c. rezultatul exerci]iului;
d. rezerve;
e. subven]ii pentru investi]ii?
54 Bazele contabilit\]ii
EVALUAREA PATRIMONIULUI
{I CALCULA}IA
3.1. Definirea [i importan]a evalu\rii patrimoniului
Economia determin\ un circuit continuu al produc]iei, schimbului [i consu-
mului de bunuri. Acest circuit este posibil ast\zi cu ajutorul banilor. n]elegerea
acestui mecanism este esen]ial\ pentru n]elegerea sistemului economic.
Se [tie c\ banii au ap\rut cu mult timp n urm\, dar pe parcurs au suferit o serie
de transform\ri. Atta timp ct omul a produs doar pentru a-[i acoperi necesarul
zilnic [i pentru economia ce avea la baz\ trocul (marf\ contra marf\), nu a fost
nevoie de bani. Drumul c\tre bani n forma lor actual\ a nceput n momentul n care
oamenii au c\utat un bun pe care puteau s\-l schimbe pentru orice alt bun. Pentru
acest scop, cea mai potrivit\ marf\ s-au dovedit a fi metalele pre]ioase, aurul, ar-
gintul. Aurul [i argintul erau indicate [i pentru faptul c\ nu erau perisabile.
n momentul n care li s-a dat forma de moned\, pasul spre sistemul monetar a
fost f\cut. Prin baterea de moned\ cu simbolurile statului, statul a garantat puterea
de plat\ a banilor [i a recunoscut banul ca mijloc de plat\.
n prezent, no]iunea generic\ de bani sau moned\ desemneaz\ bancnotele,
monedele metalice, precum [i alte instrumente recunoscute ca atare, avnd forme [i
dimensiuni specifice (dolar $, lir\ sterlin\ , euro , leu), diferite de la o ]ar\
la alta [i acceptate de participan]ii la via]a economic\.
Cea mai important\ func]ie a banilor este aceea de a folosi ca mijloc de plat\
pentru economie. Pe lng\ aceasta, banii s-au folosit [i pentru m\surarea valorii
bunurilor [i a serviciilor, precum [i ca unitate de calcul. Pre]urile sunt exprimate
n bani. Presupunnd c\ banii [i men]in valoarea, oamenii i economisesc pentru a
putea realiza anumite lucruri.
Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilit\]ii, a ap\rut tocmai din nevoia de
a exprima totalitatea componentelor patrimoniului [i a proceselor economice deru-
late de firm\ ntr-o anumit\ perioad\, cu ajutorul banilor, indiferent de moneda
folosit\ de fiecare stat.
EVALUAREA este acel procedeu al metodei contabilit\]ii cu ajutorul c\ruia
se cuantific\ [i se m\soar\ n expresie monetar\ (b\neasc\) m\rimea activelor,
I
I
I
I
I
I
.
.
capitalurilor [i datoriilor firmei, precum [i opera]iile economico-financiare [i rezul-
tatele ob]inute de firm\ ntr-o anumit\ perioad\ de timp.
Evaluarea, mpreun\ cu celelalte procedee ale metodei contabilit\]ii, permite
cunoa[terea n orice moment a obiectului contabilit\]ii. Toate procedeele metodei
contabilit\]ii se bazeaz\ pe evaluarea patrimoniului [i se intersecteaz\ cu aceasta.
Efectuarea evalu\rii ca procedeu al metodei contabilit\]ii are n vedere trei
componente: obiectul evalu\rii, etalonul monetar ca unitate de m\sur\ [i pre]ul.
Obiectul evalu\rii l constituie ansamblul structurilor patrimoniale, precum [i
opera]iile economico-financiare derulate de firm\.
Etalonul monetar se identific\ cu banii, n func]ia lor de unitate de m\sur\ a
valorii. Acesta este desemnat de semnul monetar propriu fiec\rei ]\ri, la noi n ]ar\
semnul monetar fiind leul nou (notat cu RON) echivalent cu 10.000 lei vechi.
Pre]ul rezult\ n urma m\sur\rii [i cuantific\rii obiectului evaluat n bani ca
unitate de m\sur\ a valorii. Cu ajutorul banului, valoarea elementelor patrimoniale
se exprim\ ca pre].
3.2. Principiile evalu\rii
Evaluarea patrimoniului ca procedeu al metodei contabilit\]ii presupune
respectarea unor reguli [i principii. ntre acestea, cele mai importante sunt: prin-
cipiul costului istoric, principiul stabilit\]ii unit\]ii monetare [i principiul pru-
den]ei.
Principiul costului istoric impune ca elementele patrimoniale s\ fie evaluate la
valoarea contabil\ de intrare care rezult\ din documentele justificative. Op]iunea
pentru costul istoric, ca principiu al evalu\rii, se ntemeiaz\ pe faptul c\ acesta are
o determinare obiectiv\, el fiind consemnat n documente justificative care atest\
intrarea elementului patrimonial evaluat n patrimoniul firmei.
Principiul stabilit\]ii unit\]ii monetare porne[te de la premisa c\ o economie
este stabil\ [i, n consecin]\, unitatea monetar\ are stabilitate. Chiar [i `n condi]iile
actuale din ]ara noastr\, cnd etalonul monetar are un caracter instabil, determinat de
varia]ia puterii de cump\rare a monedei, principiul stabilit\]ii unit\]ii monetare
consider\ c\ moneda, ca unitate de m\sur\ a valorii, este stabil\.
Principiul pruden]ei impune evaluarea cu precau]ie a elementelor patrimoniale,
astfel nct s\ se previn\ supraevaluarea activelor [i a veniturilor [i subevaluarea
pasivelor [i a cheltuielilor. Nerespectarea acestui principiu ar conduce la stabilirea
nejustificat\ a unor rezultate financiare supradimensionate, fapt ce ar crea o imagine
deformat\ asupra firmei [i ar genera obliga]ii fiscale de natura impozitului pe profit
[i a impozitului pe dividende mai mari.
56 Bazele contabilit\]ii
3.3. Formele evalu\rii patrimoniului
Evaluarea ca procedeu al contabilit\]ii se desf\[oar\ att n mod curent, pentru
reflectarea n contabilitate a opera]iilor economico-financiare derulate de firm\, ct
[i periodic, cu ocazia inventarierii patrimoniului sau cu ocazia ntocmirii bilan]ului
contabil.
n raport cu momentul n care se desf\[oar\, putem distinge urm\toarele forme
ale evalu\rii:
3.3.1. Evaluarea la intrarea n patrimoniu a elementelor patrimoniale, bazat\
pe costul istoric. La data intr\rii n patrimoniu, elementele patrimoniale sunt eva-
luate la valoarea contabil\ de intrare care, n func]ie de sursa de provenien]\, este
identificat\ cu:
a) costul de achizi]ie pentru bunurile procurate cu titlu oneros (achizi]ionate
de la diver[i furnizori); acesta este format din:
Pre]ul negociat din factura furnizorului
(+) cheltuieli de transport-aprovizionare facturate de furnizor
(+) cheltuieli de manipulare, punere n func]iune, probe [i ncerc\ri
(+) taxe nedeductibile
() reducerile comerciale primite de la furnizori sub form\ de remize, rabaturi
[i risturne
Exemplu: S.C. CORA S.A. achizi]ioneaz\ de la furnizor o instala]ie tehnologic\
n valoare de 150.000.000 lei, pre] negociat. Cheltuielile de transport facturate de
furnizor sunt de 10.000.000 lei. Pentru punerea n func]iune au fost necesare probe [i
ncerc\ri efectuate de o firm\ specializat\, a c\rei presta]ie a fost evaluat\ la
6.000.000 lei, conform facturii. Pentru c\ S.C. CORA S.A. a mai achizi]ionat o insta-
la]ie similar\ de la acela[i furnizor, acesta a acordat o reducere comercial\ de 5% din
pre]ul de achizi]ie al instala]iei. n aceste condi]ii, instala]ia tehnologic\ va fi nre-
gistrat\ n contabilitatea S.C. CORA S.A. la:
b) costul de produc]ie pentru bunurile ob]inute din produc]ia proprie; acesta
este format din:
Pre] negociat 150.000.000
+ cheltuieli de transport
10.000.000
+ cheltuieli cu probe [i ncerc\ri 6.000.000
reducere comercial\ 7.500.000
= COST DE ACHIZI}IE 158.500.000
III. Evaluarea patrimoniului [i calcula]ia 57
Costul de achizi]ie al materiilor prime [i materialelor consumate
(+) costul manoperei (salariile personalului direct productiv)
(+) cota de cheltuieli indirecte de produc]ie repartizate ra]ional asupra pro-
dusului
(+) cheltuielile cu dobnzile la creditele bancare contractate pentru derularea
procesului de produc]ie, aferente perioadei pentru care se calculeaz\ costul
de produc]ie
c) valoarea de utilitate pentru bunurile intrate n patrimoniul firmei prin
aport la capitalul social sau cu titlu gratuit (dona]ii); aceast\ valoare este
stabilit\ de evaluatori n func]ie de: pre]ul pie]ei, starea [i amplasarea bunului
[i utilitatea bunului pentru firm\.
Crean]ele [i datoriile sunt evaluate la valoarea nominal\, care este identificat\
cu suma de bani ce urmeaz\ a fi ncasat\ sau pl\tit\ n schimbul lor.
Titlurile de valoare sub forma ac]iunilor, obliga]iunilor [i alte titluri similare
sunt evaluate la momentul intr\rii `n patrimoniul firmei, la pre]ul de achizi]ie; chel-
tuielile accesorii efectuate pentru achizi]ionarea acestor titluri, sub forma comisioa-
nelor de intermediere, sunt considerate cheltuieli de exploatare [i nu intr\ `n va-
loarea titlurilor.
Lingourile de aur [i argint, monedele din metale pre]ioase, sunt evaluate la in-
trarea `n patrimoniu, la pre]ul pie]ei din ziua `n care s-a derulat tranzac]ia.
Cheltuielile [i veniturile sunt evaluate la valoarea corespondent\ stabilit\ prin
asociere cu activele [i pasivele transformate `n cheltuieli [i venituri.
Cheltuielile sunt evaluate, dup\ caz:
ca o cre[tere a pasivului, `n cazul cheltuielilor sub form\ de datorii (servicii
primite de la ter]i, salarii);
ca o diminuare a activului, `n cazul cheltuielilor sub forma pl\]ilor sau consu-
murilor stocate (comisioane bancare, consum de materii prime, materiale,
combustibil etc.).
Veniturile sunt evaluate, dup\ caz:
ca o cre[tere de activ, `n cazul opera]iilor de vnzare (cre[terea crean]elor asupra
clien]ilor, debitorilor diver[i etc.);
ca o diminuare a pasivului, `n cazul opera]iilor de regularizare (transformarea
veniturilor `nregistrate `n avans `n venituri curente, virarea la venituri a sub-
ven]iilor pentru investi]ii).
Bunurile intrate n patrimoniu, a c\ror valoare este exprimat\ n moned\ str\in\,
vor fi evaluate n lei la cursul de schimb al zilei cnd a avut loc intrarea.
3.3.2. Evaluarea la ie[irea din patrimoniu a ie[irilor din patrimoniu se poate
realiza folosind una dintre metodele de mai jos:
58 Bazele contabilit\]ii
a) Metoda identific\rii specifice porne[te de la ipoteza c\ fiecare articol ie[it
este identificat prin data de intrare [i costul de achizi]ie. Sistemul de depo-
zitare permite o asemenea identificare.
b) Metoda costului mediu ponderat (CMP) presupune calculul unui pre]
mediu al intr\rilor la care vor fi evaluate toate ie[irile. Pentru calculul acestui
cost re]inem urm\toarea formul\:
QSI P + (Qi P)
QSI +Qi
QSI este cantitatea aflat\ n stoc ini]ial;
Qi cantitatea intrat\;
P pre]ul.
Exemplu: n gestiunea de m\rfuri a S.C. CORA S.A. au loc urm\toarele ope-
ra]ii n cursul lunii februarie:
2001.000 + (2501.100 + 2201.050 + 2001.200)
200 + 250 + 220 + 200
Valoarea ie[irilor de m\rfuri (E) se determin\ astfel:
E = QE CMP = 650 buc 1087.35 lei/buc = 706.778 lei.
Metoda costului mediu ponderat se poate aplica n dou\ variante:
se calculeaz\ CMP o singur\ dat\ la sfr[itul lunii, ie[irile de stocuri fiind
evaluate la acest cost;
se calculeaz\ CMP dup\ fiecare opera]ie de intrare, folosindu-se acest cost la
evaluarea ie[irilor ce vor avea loc ulterior.
c) Metoda epuiz\rii loturilor se poate aplica n una dintre variantele:
Varianta primul intrat primul ie[it (first in first out), cunoscut\ sub
denumirea de FIFO, potrivit c\reia activele ie[ite din patrimoniu se eva-
lueaz\ la costul de achizi]ie al primei intr\ri. Pe m\sura epuiz\rii lotului,
stocurile ie[ite se evalueaz\ la costul de achizi]ie al lotului urm\tor, n
ordine cronologic\.
CMP =
DATA EXPLICA}IE Q (buc) P
01.02 Stoc ini]ial 200 1.000
03.02 Intrare 250 1.100
05.02 Intrare 220 1.050
10.02 Ie[ire 400
15.02 Intrare 200 1.200
20.02 Ie[ire 150
21.02 Ie[ire 100
CMP = = 1087.35 lei/buc.
,
III. Evaluarea patrimoniului [i calcula]ia 59
Fi[a de calcul a ie[irilor varianta FIFO
Varianta ultimul intrat primul ie[it (last in first out), cunoscut\ sub
denumirea de LIFO, potrivit c\reia activele ie[ite din patrimoniu se eva-
lueaz\ la costul de achizi]ie al ultimei intr\ri. Pe m\sura epuiz\rii lotului,
stocurile ie[ite se evalueaz\ la costul de achizi]ie al lotului anterior, n
ordine invers cronologic\.
Fi[a de calcul a ie[irilor varianta LIFO
Intr\ri Ie[iri Stoc final
Data Opera]ie
Q Pre] Valoare Q Pre] Valoare Q Pre] Valoare
01.02 Stoc ini]ial 200 1.000 200.000 200 1.000 200.000
03.02 Intrare 250 1.100 275.000 200
250
1.000
1.100
200.000
275.000
05.02 Intrare 220 1.050 231.000 200
250
220
1.000
1.100
1.050
200.000
275.000
231.000
15.02 Ie[ire 400
200
200
1.000
1.100
420.000
200.000
220.000
50
220
1.100
1.050
55.000
231.000
15.02 Intrare 200 1.200 240.000 50
220
200
1.100
1.050
1.200
55.000
231.000
240.000
20.02 Ie[ire 150
50
100
1.100
1.050
160.000
55.000
105.000
120
200
1.050
1.200
126.000
240.000
21.02 Ie[ire 100 1.050 105.000 20
100
1.050
1.200
21.000
240.000
TOTAL 870 976.000 650 685.000 220 261.000
Intr\ri Ie[iri Stoc final
Data Opera]ie
Q Pre] Valoare Q Pre] Valoare Q Pre] Valoare
01.02 Stoc ini]ial 200 1.000 200.000 200 1.000 200.000
03.02 Intrare 250 1.100 275.000 200
250
1.000
1.100
200.000
275.000
05.02 Intrare 220 1.050 231.000 200
250
220
1.000
1.100
1.050
200.000
275.000
231.000
10.02 Ie[ire 400
220
180
1.050
1.100
429.000
231.000
198.000
200
70
1.000
1.100
200.000
77.000
15.02 Intrare 200 1.200 240.000 200
70
200
1.000
1.100
1.200
200.000
77.000
240.000
20.02 Ie[ire 150 1.200 180.000 200
70
50
1.000
1.100
1.200
200.000
77.000
60.000
21.02 Ie[ire 100
50
50
1.050
1.200
1.100
105.000
60.000
55.000
200
20
1.000
1.100
200.000
22.000
TOTAL 870 946.000 650 724.000 220 222.000
60 Bazele contabilit\]ii
Varianta urm\torul intrat primul ie[it (next in first out), cunoscut\ sub
denumirea NIFO, potrivit c\reia ie[irile de stocuri sunt evaluate la valoarea
de nlocuire bazat\ pe pre]ul ultimei facturi (eventual la pre]ul estimativ al
urm\toarei facturi). De regul\, acest pre] este egal cu pre]ul pie]ei sau costul
de nlocuire.
d) Metoda pre]ului prestabilit, antecalculat pe baza pre]urilor medii ale bu-
nurilor respective din exerci]iile precedente, corectate cu indicele de varia]ie a pre-
]urilor. Diferen]ele dintre pre]ul prestabilit [i costul efectiv de achizi]ie se nregis-
treaz\, n faza de intrare, distinct n contabilitate. De asemenea, sunt reflectate [i
diferen]ele dintre pre]ul prestabilit al m\rfurilor ini]iale din exerci]iul precedent [i
pre]ul prestabilit al acelora[i m\rfuri antecalculat pentru exerci]iul curent.
3.3.3. Evaluarea la inventar se realizeaz\ cu ocazia inventarierii patrimo-
niului, cel pu]in o dat\ pe an, atunci cnd se constat\ existen]a faptic\ a elementelor
patrimoniale. Valoarea atribuit\ elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii
poart\ denumirea de valoare de inventar. Aceasta este o valoare actual\ estimat\ n
func]ie de pre]ul pie]ei, starea [i amplasarea bunului, utilitatea bunului pentru firm\.
3.3.4. Evaluarea la bilan] se realizeaz\ cu ocazia ntocmirii bilan]ului contabil
[i are drept scop determinarea valorii nete contabile. Aceast\ valoare se determin\
prin compararea valorii contabile de intrare cu valoarea de inventar, re]inndu-se va-
loarea cea mai mic\ n cazul activelor sau valoarea cea mai mare n cazul datoriilor.
3.3.5. Reevaluarea are drept scop actualizarea valorilor de intrare ale elemen-
telor patrimoniale, ]innd cont de valoarea lor actual\. Aceast\ opera]iune de reeva-
luare se poate face numai n baza unor dispozi]ii legale, emise de organele n drept.
Pot face obiectul reevalu\rii elementele patrimoniale de activ de natura imobiliz\rilor
corporale [i financiare.
Reevaluarea activelor const\ `n modificarea [i `nlocuirea valorilor contabile de
intrare vechi cu valoarea lor actual\ sau curent\.Valoarea nou\ stabilit\ `n urma
reevalu\rii poate fi o valoare contabil\ veche, bazat\ pe costul istoric, `nmul]it\ cu
un indice de varia]ie a pre]urilor.
3.4. Calcula]ia n contabilitate
Calcula]ia este un procedeu cu o larg\ sfer\ de aplicare n contabilitate.
Aceasta const\ n utilizarea opera]iilor aritmetice pentru stabilirea unor indicatori,
III. Evaluarea patrimoniului [i calcula]ia 61
pre]uri [i coeficien]i, n vederea nregistr\rii n contabilitate a elementelor patri-
moniale [i a opera]iilor economico-financiare derulate de firm\.
Calcula]ia cuprinde toate formele de calcul, ncepnd cu simplul calcul al datelor
din documentele primare [i continund cu calculul valorii elementelor patrimoniale
cu ocazia inventarierii sau bilan]ului.
n contabilitate, acest procedeu este aplicat cu prec\dere n domeniul calcula]iei
costurilor de produc]ie.
Calcula]ia costurilor, ca procedeu al metodei contabilit\]ii, reprezint\ un an-
samblu de opera]ii matematice, corelate `ntre ele, prin care se evalueaz\, se m\soar\
[i se cuantific\, `n expresie monetar\, cheltuielile, `n scopul determin\rii costurilor
pe categorii de produse [i servicii. Tot `n cadrul calcula]iei costurilor, prin compara-
rea pre]urilor de vnzare cu costurile de produc]ie, se determin\ rezultatele (profitul
sau pierderea), pe fiecare produs sau serviciu `n parte.
Prin costuri `n]elegem expresia b\neasc\ a raporturilor globale [i analitice dintre
consumurile de resurse [i rezultatele ob]inute sub form\ de produse sau servicii.
Determinarea costurilor [i a rezultatelor analitice are la baz\ o serie de reguli
[i principii, cum ar fi: principiul delimit\rii pe feluri de costuri, principiul delimi-
t\rii `n timp a costurilor, principiul delimit\rii pe locuri de costuri.
Pornind de la aceste principii, costurile se pot clasifica astfel:
a) dup\ natura resurselor consumate:
costul materiilor prime [i a materialelor consumate;
costul serviciilor primite de la ter]i;
costul manoperei (salarii);
amortizarea;
impozite [i taxe;
b) dup\ leg\tura cu purt\torul de costuri:
costuri directe, care se pot identifica `n mod direct `n produsul sau serviciul
ob]inut, cum ar fi consumul de materii prime, materiale, salarii cuvenite
muncitorilor direct productivi, consumul de energie pentru punerea `n
func]iune a utilajelor etc.;
costuri indirecte, care sunt comune mai multor produse [i servicii, fiind
delimitate pe fiecare produs sau serviciu `n parte, pe baza unor calcule inter-
mediare, pe baza unor coeficien]i de repartizare; aceste costuri sunt repre-
zentate de: cheltuielile cu `ntre]inerea [i func]ionarea utilajelor, salariile
personalului de conducere din sec]ii, consumul de energie electric\ pentru
iluminat, cheltuieli generale de administra]ie, cheltuieli de desfacere;
c) dup\ varia]ia lor `n raport cu volumul produc]iei:
costuri variabile acele costuri care se modific\ direct propor]ional cu
volumul de produse ob]inute [i sunt identificate cu: costul materiilor prime
62 Bazele contabilit\]ii
[i a materialelor directe, costul manoperei (salariile personalului direct pro-
ductiv); cu ct volumul produc]iei cre[te cu att cresc [i costurile variabile;
costuri fixe acele cheltuieli relativ constante `n raport cu volumul pro-
duc]iei, cum ar fi cheltuielile cu amortizarea activelor imobilizate, chel-
tuielile cu salariile personalului de conducere din sec]ii, cheltuielile gene-
rale de administra]ie.
3.5. Exemple de calcula]ii
3.5.1. Model de calcula]ie a costului de produc]ie [i a rezultatelor
pe produs
Societatea fabric\ dou\ produse, A [i B, despre care se cunosc urm\toarele
informa]ii:
Not\: Cheltuielile indirecte de produc]ie se vor repartiza asupra celor dou\
produse, propor]ional cu costul manoperei pe produs:
Coeficientul de repartizare CIP = K
CIP
= CIP / (Salarii A + Salarii B) =
= 2.700.000 / (2.900.000 + 2.500.000) = 0,5;
Cota CIP repartizat\ ra]ional = K
CIP
(cheltuieli cu salariile pe produs)
CIP
A
= 2.900.000 0,5 = 1.450.000 lei;
CIP
B
= 2.500.000 0,5 = 1.250.000 lei.
Indicator Produsul A Produsul B
Cheltuieli indirecte de
produc]ie (CIP)
Total
Materii prime 5.000.000 4.500.000 0 9.500.000
Materiale consumabile 500.000 500.000 500.000 1.500.000
Salarii 2.900.000 2.500.000 1.000.000 6.400.000
Amortiz\ri 0 0 1.200.000 1.200.000
TOTAL 8.400.000 7.500.000 2.700.000 18.600.000
K
CIP
= CIP/(cheltuieli cu salariile pe produs) 0,5
Cota CIP repartizat\ ra]ional 1.450.000 1.250.000
Cost de produc]ie total (CT) 9.850.000 8.750.000
Cantitatea de produse fabricat\
(buc) (Q
I
)
2.000 5.000
Cost de produc]ie unitar (Cu)
Cu = CT/Q
I
4.925 1.750
Cantitatea vndut\
(buc) Q
v
1.800 4.600
Pre] de vnzare (P) 7.500 2.500
Cifra de afaceri (CA)
CA = Q
v
P
13.500.000 11.500.000
Costul produselor vndute (C
v
)
C
v
= Q
v
x Cu
8.865.000 8.050.000
Profit din vnz\ri (P)
P = CA C
v
4.735.000 3.450.000
Stoc final de produse (Q
r
)
Q
f
= Q
I
Q
v
200 400
Valoare stoc final
S
f
= Q
f
Cu
985.000 700.00
III. Evaluarea patrimoniului [i calcula]ia 63
3.5.2. Model de calcula]ie a valorii contabile de intrare pentru bunurile
importate
Pentru evaluarea la intrare a bunurilor achizi]ionate din import se folose[te va-
loarea n vam\. Aceast\ valoare se exprim\ n lei, la cursul din ziua n care s-a n-
tocmit declara]ia vamal\, [i este format\ din:
pre]ul din factura furnizorului extern
(+) cheltuieli de transport pe parcurs extern
(+) cheltuieli de asigurare pe timpul transportului
(+) taxe vamale
(+) comision vamal
(=) VALOAREA ~N VAM|
Exemplu: S.C. CORA S.A. achizi]ioneaz\ din import m\rfuri n valoare de 5.000 $,
cheltuieli de transport pe parcurs extern 400 $, tax\ vamal\ 10%, comision vamal
0,5%. Cursul de schimb la data ntocmirii declara]iei vamale este de 33.000 lei/$.
3.5.3. Calcula]ia pre]urilor [i tarifelor
Pre]ul, ca unitate de m\sur\ a valorii, desemneaz\ num\rul de unit\]i monetare
necesare pentru a vinde sau a cump\ra un bun sau un serviciu pe pia]\ la un moment
dat. ~n cazul serviciilor prestate, pre]ul este cunoscut sub denumirea de tarif.
~n raport cu destina]ia produselor [i serviciilor, distingem urm\toarele categorii
de pre]uri:
Pre]ul produc\torului vnz\tor este un pre] calculat pe baza costurilor de
produc]ie [i a unei rate a profitului considerate normal\. Acest pre] este propus cum-
p\r\torului spre a fi acceptat. Ca modalitate de calcul re]inem:
costul materiilor prime [i a materialelor directe
(+) costul manoperei
(+) alte costuri directe
(+) cheltuieli indirecte de produc]ie repartizate ra]ional
(+) costuri de desfacere
(=) COSTUL COMPLET COMERCIAL
(+) Cota de profit (Costul complet Rata profitului /100)
(=) PRE}UL DE VNZARE AL PRODUC|TORULUI (f\r\ T.V.A.)
(+) Taxa pe valoarea ad\ugat\ (T.V.A. = Pre] de vnzare al produc\torului % T.V.A.)
(=) PRE}UL DE VNZARE AL PRODUC|TORULUI CU T.V.A.
Pre]ul din factura furnizorului extern 5.000 $ 33.000 lei/$ 165.000.000 lei
Cheltuielile de transport pe parcurs
extern
400 $ 33.000 lei/$ 13.200.000 lei
VALOARE EXTERN| 178.200.000 lei
Taxe vamale 178.200.000 10% 17.820.000 lei
Comision vamal 178.200.000 0,5% 981.000 lei
VALOARE ~N VAM| 196.911.000 lei
64 Bazele contabilit\]ii
Pre]ul de livrare este pre]ul la care circul\ m\rfurile pe canalele de distri-
bu]ie, `ntre vnz\tor [i cump\r\tor. Pre]ul de vnzare al produc\torului devine un
pre] de livrare [i este format din:
Pre]ul de vnzare al produc\torului cu T.V.A.
(+) Accize sau alte impozite pe circula]ia m\rfurilor
(stabilite procentual sau `n cote fixe)
(=) PRE} DE LIVRARE CU ACCIZE
(+) T.V.A.
(=) PRE} DE LIVRARE CU T.V.A.
Exemplu: S.C. CORA S.A. achizi]ioneaz\ din import m\rfuri (cosmetice) `n
valoare de 10.000 $, cheltuieli de transport pe parcurs extern 500 $, tax\ vamal\
10%, comision vamal 0,5%. Cursul de schimb la data `ntocmirii declara]iei vamale
este de 34.000 lei/$. Accizele practicate pentru produsele cosmetice 20%, T.V.A. 19%.
Pre]ul de vnzare cu ridicata este pre]ul la care sunt vndute m\rfurile `n
unit\]ile de desfacere angro (depozite de desfacere). Acest pre] este format din costul
de achizi]ie al m\rfurilor, la care se ad\ug\ marja comercial\ brut\ a vnz\torului.
Marja comercial\ este cota de c[tig pe care o adaug\ vnz\torul la costul de
achizi]ie, cot\ care-i permite acestuia s\-[i recupereze cheltuielile efectuate pentru
desfacerea m\rfurilor.
Exemplu: O societate comercial\ achizi]ioneaz\ m\rfuri `n valoare de 15.000.000 lei,
cheltuieli de transport incluse `n factur\ 3.500.000 lei, reducere comercial\ sub form\ de
rabat 3%. Societatea practic\ o marj\ comercial\ de 25%.
Pre]ul din factura furnizorului extern 10.000 $ 34.000 lei/$ 340.000.000 lei
Cheltuielile de transport pe parcurs
extern
500$ 34.000 lei/% 17.000.000 lei
VALOARE EXTERN| 357.000.000 lei
Taxe vamale 357.000.000 lei 10% 35.700.000 lei
Comision vamal 357.000.000 lei 0,5% 1.785.000 lei
VALOARE ~N VAM| 394.485.000 lei
Accize 394.485.000 lei 20% 78.897.000 lei
PRE} DE LIVRARE CU ACCIZE 473.382.000 lei
T.V.A. 473.382.000 lei 19% 89.942.580 lei
PRE} DE LIVRARE CU T.V.A. 563.324.580 lei
cu ridicata
= Cost de achizi]ie + Marj\ comercial\
Pre] negociat din factura furnizorului 15.000.000 lei
(+) cheltuieli de transport 3.500.000 lei
() reducere comercial\ 450.000 lei
Cost de achizi]ie 18.050.000 lei
Marj\ comercial\
(cost de achizi]ie 25%)
4.512.500 lei
Pre] de vnzare cu ridicata 22.562.500 lei
III. Evaluarea patrimoniului [i calcula]ia 65
Pre]ul de vnzare cu am\nuntul este pre]ul la care sunt vndute m\rfurile `n
magazinele de desfacere `n detaliu, c\tre popula]ie. Spre deosebire de pre]ul de vn-
zare cu ridicata, pre]ul de vnzare cu am\nuntul cuprinde [i T.V.A. Calculul acestui
pre] se `ntemeiaz\ pe urm\toarele rela]ii:
Exemplu: O societate comercial\ achizi]ioneaz\ m\rfuri `n valoare de
20.000.000 lei, cheltuieli de transport incluse `n factur\ 2.000.000 lei, reducere
comercial\ sub form\ de remiz\ 10%. Societatea practic\ un adaos comercial de
30% [i ]ine eviden]a m\rfurilor la pre]ul de vnzare cu am\nuntul.
3.5.4. Calcula]ia obliga]iilor fiscale
Obliga]iile fiscale reprezint\ totalitatea impozitelor [i taxelor datorate de o en-
titate patrimonial\ la bugetul de stat. Ele se pot grupa `n dou\ mari categorii:
impozite directe, cum ar fi impozitul pe profit, impozitul pe venitul micro-
`ntreprinderilor, impozitul pe salarii, impozitul pe dividende etc.;
impozite indirecte, cum ar fi taxa pe valoarea ad\ugat\, accizele, taxele va-
male etc.
Pentru stabilirea corect\ a obliga]iilor fiscale ce revin agentului economic este
necesar s\ cunoa[tem urm\toarele elemente care stau la baza calculului acestora:
a) obiectul impunerii este structura fiscal\ ce st\ la baza stabilirii impozitului
sau taxei [i acesta poate fi: profitul, venitul, pre]ul sau tariful;
b) baza de calcul reprezint\ m\rimea valoric\ a obiectului impunerii, respectiv,
valoarea profitului impozabil, valoarea venitului realizat, valoarea bunurilor
livrate sau a serviciilor prestate;
c) cota de impozitare este cuantumul impozitului sau taxei care se aplic\ la
baza de calcul pentru a se stabili suma de plat\; poate fi fix\ sau procentual\;
d) facilit\]ile fiscale acordate (`nlesniri) la plat\ sunt reglementate prin actele
normative `n vigoare [i apar sub form\ de scutiri, reduceri, bonifica]ii, am-
n\ri, e[alon\ri;
am\nuntul
= Cost de achizi]ie + Adaos comercial + T.V.A.
Adaos comercial = Cost de achizi]ie Cota de adaos (%)
T.V.A. = (Cost de achizi]ie + Adaos comercial) 19%
Pre] negociat din factura furnizorului 20.000.000 lei
(+) cheltuieli de transport 2.000.000 lei
() reducere comercial\ 2.000.000 lei
Cost de achizi]ie 20.000.000 lei
Adaos comercial
(cost de achizi]ie 30%)
6.000.000 lei
T.V.A. 4.940.000 lei
Pre] de vnzare cu am\nuntul 30.940.000 lei
66 Bazele contabilit\]ii
Pre] de vnzare cu
e) sanc]iunile se aplic\ `n cazul nerespect\rii normelor legale `n vigoare, cu
privire la modul de stabilire a obliga]iilor fiscale ce revin agentului econo-
mic; acestea apar sub forma major\rilor [i penalit\]ilor pentru `ntrziere sau
a amenzilor contraven]ionale.
DIC}IONAR
Calcula]ia costurilor ansamblu de opera]ii matematice, corelate `ntre ele, prin care
se evalueaz\, se m\soar\ [i se cuantific\, `n expresie monetar\, cheltuielile, `n scopul
determin\rii costurilor pe categorii de produse [i servicii.
Costuri directe acele costuri care se pot identifica `n mod direct `n produsul sau
serviciul ob]inut, cum ar fi consumul de materii prime [i de materiale, salariile
cuvenite muncitorilor direct productivi, consumul de energie pentru punerea `n
func]iune a utilajelor etc.
Costuri indirecte acele costuri care sunt comune mai multor produse [i servicii,
fiind delimitate pe fiecare produs sau serviciu `n parte pe baza unor calcule inter-
mediare, pe baza unor coeficien]i de repartizare; aceste costuri sunt reprezentate de:
cheltuielile cu `ntre]inerea [i cu func]ionarea utilajelor, salariile personalului de con-
ducere din sec]ii, consumul de energie electric\ pentru iluminat, cheltuielile generale
de administra]ie, cheltuielile de desfacere.
Obliga]ie fiscal\ Obiectul impunerii Baza de calcul Cota
Impozitul pe profit Profitul Profitul impozabil 16%
Impozitul pe salarii Veniturile din salarii Salariul impozabil 16%
Impozitul pe dividende Dividendele repartizate Valoarea dividendelor 10%
Impozitul pe venitul
micro`ntreprinderilor
Veniturile realizate
de micro`ntreprinderi
Valoarea veniturilor
realizate de
micro`ntreprinderi
3%
Taxa pe valoarea
ad\ugat\
Valoarea ad\ugat\
de agentul economic
Pre]ul de livrare al
bunurilor sau tariful
serviciilor prestate
19% sau 9%
S\ recapitul\m!
Evaluarea este acel procedeu al metodei contabilit\tii cu ajutorul c\ruia se
cuantific\ [i se m\soar\ n expresie monetar\ (b\neasc\) m\rimea activelor
capitalurilor [i datoriilor firmei.
Obiectul evalu\rii l constituie ansamblul structurilor patrimoniale, precum
[i opera]iile economico-financiare derulate de firm\.
Principiile evalu\rii sunt: principiul costului istoric; principiul stabilit\]ii
unit\]ii monetare; principiul pruden]ei.
Formele evalu\rii sunt: evaluare la intrare; evaluare la ie[ire; evaluare la
inventar; evaluare la bilan]; reevaluarea.
Calcula]ia este un procedeu al metodei contabilit\]ii cu o sfer\ larg\ de
aplicare, utilizat pentru calculul costurilor, al pre]urilor [i al tarifelor.
III. Evaluarea patrimoniului [i calcula]ia 67
Costuri fixe acele cheltuieli relativ constante `n raport cu volumul produc]iei, cum
ar fi cheltuielile cu amortizarea activelor imobilizate, cheltuielile cu salariile perso-
nalului de conducere din sec]ii, cheltuielile generale de administra]ie.
Costuri variabile acele costuri care se modific\ direct propor]ional cu volumul de
produse ob]inute: costul materiilor prime [i al materialelor directe, costul manoperei
(salariile personalului direct productiv); cu ct volumul produc]iei cre[te, cu att
cresc [i costurile variabile.
Evaluare procedeu al metodei contabilit\]ii cu ajutorul c\ruia se cuantific\ [i se
m\soar\ `n expresia monetar\ (b\neasc\) m\rimea activelor, capitalurilor [i dato-
riilor firmei, precum [i opera]iile economico-financiare [i rezultatele ob]inute de
firm\ `ntr-o anumit\ perioad\ de timp.
Reevaluare calcul care are drept scop actualizarea valorilor de intrare ale elementelor
patrimoniale `n vederea asigur\rii unei imagini reale [i corecte asupra situa]iei patri-
moniului.
Valoare de inventar valoarea atribuit\ elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii.
Valoare de utilitate valoarea folosit\ pentru evaluarea la intrarea `n patrimoniu a
bunurilor procurate cu titlu gratuit (dona]ii) sau primite ca aport la capitalul firmei.
T TI I A A} }I I C C| |
prima lucrare de contabilitate a ap\rut n anul 1494 la Vene]ia sub semn\tura lui Luca Paciolli?
Potrivit acestei lucr\ri, contabilitatea se ocupa de calculul [i eviden]a averii negustorilor [i de
afacerile mari [i m\runte ale acestora.
naintea etalonului monetar, se foloseau pentru evaluare alte etaloane naturale, cum ar fi:
metale pre]ioase, piei de animale etc.?
V Ve er ri i f f i i c c\ \m m c ce e a am m n nv v\ \] ] a at t ! !
1. Defini]i evaluarea patrimoniului.
2. Enumera]i principiile evalu\rii patrimoniului.
3. Preciza]i etaloanele folosite pentru evaluarea la intrare a elementelor patrimoniale.
4. Enumera]i metodele de evaluare la ie[irea din patrimoniu a elementelor
patrimoniale de natura activelor.
5. Defini]i calcula]ia costurilor.
6. Enumera]i categoriile de pre]uri folosite `n calcula]ie.
P Pr r o ob bl l e em me e
1. Calcula]i costul de achizi]ie pentru un utilaj, cunoscnd urm\toarele infor-
ma]ii: pre] negociat 175.000.000 lei, cheltuieli cu manipularea 12.000.000 lei, chel-
tuieli cu punerea n func]iune 13.000.000 lei, T.V.A. 19%.
2. Determina]i valoarea consumului de materii prime n luna aprilie, cunoscnd:
stocul ini]ial 500 kg 2.000 lei; 03.04 intrare 1.200 kg 2.500 lei; 06.04 consum
68 Bazele contabilit\]ii
1. Principiile care stau la baza eva-
lu\rii patrimoniului sunt:
a. principiul costului istoric, principiul
pruden]ei, principiul permanen]ei me-
todelor;
b. principiul costului istoric, principiul
stabilit\]ii unit\]ii monetare, princi-
piul independen]ei exerci]iilor;
c. principiul costului istoric, principiul
pruden]ei, principiul stabilit\]ii uni-
t\]ii monetare;
d. principiul pruden]ei, principiul stabi-
lit\]ii unit\]ii monetare.
2. Costul istoric pentru bunurile pri-
mite sub forma aportului `n natur\ la ca-
pitalul social sunt identificate cu:
a. costul de achizi]ie;
b. valoarea nominal\;
c. pre]ul pie]ei;
d. valoarea de utilitate.
3. Se achizi]ioneaz\ din import un
utilaj `n valoare de 1000 $, cheltuieli de
transport 200 $, taxe vamale 15%, comi-
sion vamal 0,5%, T.V.A. achitat\ `n vam\
19%, cursul de schimb 1 $ = 30.000 lei.
Care este valoarea contabil\ de intrare a
utilajului?
a. 30.000.000 lei;
b. 36.000.000 lei;
c. 41.580.000 lei;
d. 49.480.200 lei.
4. Indica]i care este costul de achi-
zi]ie al m\rfurilor vndute `n condi]iile
utiliz\rii metodei FIFO, cunoscnd c\:
stocul ini]ial 100 buc. 5.000 lei, 01.03 in-
trare 500 buc. 6.000 lei, 05.03 intrare
400 buc. 7.000 lei, 31.03 ie[ire 850 buc.
a. 5.250.000 lei;
b. 5.500.000 lei;
c. 4.250.000 lei;
d. 5.950.000 lei.
5. Indica]i suma reprezentnd ada-
osul comercial aferent m\rfurilor vn-
dute, [tiind c\ valoarea m\rfurilor vn-
dute este de 42.840.000 lei, inclusiv TVA
19%, iar firma practic\ o cot\ unic\ de
adaos de 20%.
a. 6.000.000 lei;
b. 8.568.000 lei;
c. 30.000.000 lei;
d. 6.840.000 lei.
6. Valoarea contabil\ de intrare a mij-
loacelor fixe primite cu titlu gratuit este
identificat\ cu:
a. costul de achizi]ie;
b. costul de produc]ie;
c. valoarea de utilitate;
d. valoarea actual\.
T
T
e
e
s
s
t
t
g
g
r
r
i
i
l
l
\
\
850 kg; 10.04 intrare 750 kg 1.500 lei; 15.04 consum 600 kg; 20.04 intrare 500 kg
1.300 lei; 25.04 consum 1.200 kg, folosind pe rnd metodele: CMP, FIFO [i LIFO.
3. Determina]i valoarea contabil\ de intrare pentru un lot de marf\ achizi]ionat
din import, la pre]ul de 6.000 $, cheltuieli de transport pe parcurs extern 500 $, asi-
gurare pe timpul transportului 1% din valoarea facturii externe, taxe vamale 15%,
comision vamal 0,5%. Cursul de schimb la data `ntocmirii declara]iei vamale este
de 32.000 lei/$.
III. Evaluarea patrimoniului [i calcula]ia 69
BILAN}UL
{I DUBLA REPREZENTARE
4.1. Importan]a [i structura bilan]ului
Una dintre tr\s\turile esen]iale ale metodei contabilit\]ii o reprezint\ dubla
reprezentare. Necesitatea dublei reprezent\ri decurge din existen]a economiei ba-
zate pe produc]ia de m\rfuri, a organiz\rii pe principiile pie]ei. Totodat\, ea este
principiul potrivit c\ruia patrimoniul se reflect\ pe cele dou\ structuri importante:
pe de o parte bunurile economice care exprim\ valoarea de utilitate [i, pe de alt\
parte, sursele de finan]are, care exprim\ modul de procurare a bunurilor economice.
n capitolele anterioare s-a prezentat pe larg patrimoniul [i modul de reflectare
a acestuia n contabilitate, prin prisma structurilor patrimoniale de activ [i de pasiv.
De fapt, este vorba despre aceea[i entitate patrimoniul privit ca un tot unitar dar
care se reflect\ n contabilitate dintr-un dublu unghi de vedere.
ntr-o form\ sintetic\, dubla reprezentare poate fi redat\ de rela]ia:
Bunuri economice (utiliz\ri) = Surse de finan]are (resurse),
unde semnul de egalitate pune n eviden]\ tocmai dubla perspectiv\, dubla reprezentare.
Putem spune c\ bilan]ul contabil constituie o reprezentare a utiliz\rilor [i a
resurselor unit\]ii patrimoniale, ceea ce se realizeaz\ prin intermediul termenilor de
activ, respectiv pasiv, de unde [i rela]ia permanent\:
Activ = Pasiv.
Potrivit Legii contabilit\]ii [i Reglement\rilor Contabile armonizate cu Direc-
tiva a IV-a a CEE [i cu Standardele Interna]ionale de Contabilitate, bilan]ul este
documentul contabil oficial al unit\]ii patrimoniale, care trebuie s\ dea o imagine
fidel\, clar\ [i complet\ a patrimoniului, a situa]iei financiare [i a rezultatelor ob]i-
nute. El cuprinde toate elementele de activ [i de pasiv grupate dup\ destina]ie [i
lichiditate, respectiv natur\, provenien]\ [i exigibilitate.
Indicatorii bilan]ieri prin care se realizeaz\ gruparea, sistematizarea [i sinte-
tizarea elementelor patrimoniale poart\ denumirea de posturi bilan]iere. Fiecare
gen de active [i de pasive se reg\se[te n bilan] ca un post bilan]ier.
I
I
V
V
.
.
Modelul de principiu al bilan]ului contabil poate fi prezentat astfel:
ntre activul [i pasivul bilan]ului se stabile[te un raport de echivalen]\, cunoscut
sub denumirea de echilibru bilan]ier.
Acest echilibru se explic\ prin faptul c\ fiecare element patrimonial prezentat
n activul bilan]ului are drept corespondent unul sau mai multe surse de finan]are
reflectate n pasivul bilan]ului.
Structura bilan]ului contabil, potrivit reglement\rilor, n vigoare este:
A. Active imobilizate:
I. Imobiliz\ri necorporale
II. Imobiliz\ri corporale
III. Imobiliz\ri financiare
B. Active circulante:
I. Stocuri
II. Crean]e
(Sumele ce urmeaz\ a fi ncasate dup\ o perioad\ mai mare de un an
sunt prezentate separat.)
III. Investi]ii financiare pe termen scurt
IV. Casa [i conturi la b\nci
C. Cheltuieli n avans
D. Datorii ce trebuie pl\tite ntr-o perioad\ de pn\ la un an
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii ce trebuie pl\tite ntr-o perioad\ mai mare de un an
H. Provizioane pentru riscuri [i cheltuieli
I. Venituri n avans
J. Capital [i rezerve
I. Capital subscris
(prezentndu-se separat capitalul v\rsat [i cel nev\rsat)
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Rezultatul reportat
VI. Rezultatul exerci]iului financiar
ACTIV (UTILIZ|RI) PASIV (RESURSE)
Expresia b\neasc\ a bunurilor
economice
Pierderi
Expresia b\neasc\ a surselor de
finan]are a bunurilor economice
Profit
Total activ Total pasiv
IV. Bilan]ul [i dubla reprezentare 71
Schema de bilan] sub form\ de list\ d\ expresie rela]iei:
ACTIV DATORII = CAPITAL PROPRIU
Din considerente didactice [i pentru o n]elegere facil\ a no]iunilor, vom utiliza
modelul tabelar al bilan]ului contabil.
Fiind unul dintre instrumentele principale [i caracteristice ale metodei contabi-
lit\]ii [i avnd un rol deosebit n cadrul sistemului informa]ional, bilan]ul contabil
are mai multe func]ii.
a) Func]ia de generalizare prin bilan] informa]iile din contabilitate sunt re-
flectate grupat [i sistematizat n func]ie de natura lor, ob]inndu-se astfel
indicatori sintetici care centralizeaz\ [i generalizeaz\ ntreaga mas\ a infor-
ma]iilor ce au intrat n sistemul contabil. Astfel, bilan]ul preia datele din
conturi, le grupeaz\, le sistematizeaz\ [i le prezint\ sub forma indicatorilor
sintetici ce caracterizeaz\ activitatea economico-financiar\ a ntreprinderii.
b) Func]ia de informare bilan]ul furnizeaz\ informa]iile referitoare la bu-
nurile economice, sursele [i procesele economice, att pentru conducerea
ntreprinderii, n vederea lu\rii deciziilor viitoare, ct [i pentru ter]i (clien]i,
furnizori, unit\]i bancare etc.). Datorit\ caracterului lor sintetic, genera-
lizator, informa]iile din bilan] permit o privire de ansamblu asupra situa]iei
la un moment dat a ntreprinderii, a modului de gestionare economic\.
Pentru ca aceast\ func]ie s\ fie ndeplinit\, informa]iile trebuie s\ fie reale,
exacte, comparabile n timp [i spa]iu, legale (n conformitate cu regle-
ment\rile legale).
c) Func]ia de analiz\ este o continuare [i n acela[i timp o adncire a func]iei
de informare. Ea const\ n verificarea corela]iilor dintre informa]ii [i este
util\ n procesul managerial al ntreprinderii.
BILAN}UL CONTABIL reprezint\ documentul contabil de sintez\ care evi-
den]iaz\ n expresie b\neasc\ rela]iile de echilibru dintre bunurile economice [i
sursele lor de finan]are, precum [i rezultatul ob]inut ca urmare a activit\]ii desf\[urate.
4.2. Varia]ia posturilor bilan]iere
Orice ciclu economic presupune transform\ri succesive ale mijloacelor
economice, acestea trecnd dintr-o stare n alta (Exemplu: materiile prime [i mate-
rialele se transform\, n urma prelucr\rii, n produc]ie n curs de execu]ie, apoi n
produse finite; produsele finite sunt vndute [i se transform\ n mijloace b\ne[ti sau
`n drepturi de crean]\ asupra clien]ilor etc.).
72 Bazele contabilit\]ii
Fiecare opera]ie economic\ [i financiar\, orict de nensemnat\ ar fi ea, pro-
duce anumite schimb\ri n situa]ia patrimoniului, reflectat\ static de bilan]. Ca
exemple de opera]ii economice [i financiare care au loc n activitatea unit\]ii patri-
moniale pot fi enumerate: aprovizionarea cu materii prime de la furnizori; darea n
consum a materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar; plata
salariilor cuvenite angaja]ilor; ob]inerea de produse finite din procesul de produc]ie;
livrarea produselor finite; ncasarea contravalorii produselor vndute la clien]i etc.
Asemenea opera]ii economice [i financiare produc continuu modific\ri n vo-
lumul [i structura elementelor patrimoniale ale ntreprinderii, modificnd m\rimea
posturilor de bilan] corespunz\toare elementelor respective.
Modific\rile se prezint\ sub form\ de cre[teri sau mic[or\ri, dar n permanen]\
se men]ine egalitatea bilan]ier\:
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV.
Schematic, modific\rile bilan]iere se ncadreaz\ n una dintre cele patru ecua]ii:
Pentru a demonstra tipurile de modific\ri privind activul [i pasivul unit\]ii
patrimoniale vom porni de la un bilan] simplificat, cu un num\r redus de posturi,
ntocmit cu urm\toarele date ipotetice:
ACTIV = PASIV Modific\rile bilan]ului
Modific\ri de structur\
A + x x = P M\rirea [i mic[orarea concomitent\ a dou\
posturi numai din ACTIVUL bilan]ului.
A = P + x x M\rirea [i mic[orarea concomitent\ a dou\
posturi numai din PASIVUL bilan]ului.
Modific\ri de volum
A + x = P + x Cre[terea volumului patrimoniului; m\rirea
concomitent\ a unui post din ACTIVUL
bilan]ului [i a altuia din PASIVUL bilan]ului.
A- x = P - x Sc\derea volumului patrimoniului; sc\derea
concomitent\ a unui post din ACTIVUL [i a
altuia din PASIVUL bilan]ului.
Posturi de activ Suma Posturi de pasiv Suma
Ma[ini, utilaje [i
instala]ii de lucru
900.000.000 Furnizori 400.000.000
Materii prime 200.000.000 Credite bancare 50.000.000
Produse finite 300.000.000 Capital social 950.000.000
Clien]i 100.000.000 Rezerve 500.000.000
Disponibil la banc\ 400.000.000
TOTAL ACTIV 1.900.000.000 TOTAL PASIV 1.900.000.000
IV. Bilan]ul [i dubla reprezentare 73
Se constat\ c\ totalul activului este egal cu totalul pasivului, adic\ se respect\
ecua]ia dublei reprezent\ri a patrimoniului (A = P).
Presupunem c\, n perioada de gestiune care urmeaz\ dup\ ntocmirea bilan-
]ului ini]ial au loc urm\toarele opera]ii economice [i financiare:
I. Se ncaseaz\ de la clien]i, prin contul de disponibil al ntreprinderii de la
banc\, suma de 100.000.000 lei.
n urma acestei opera]ii se produce o cre[tere n activul bilan]ului la postul
Disponibil la banc\ cu suma de 100.000.000 lei [i anume de la 400.000.000 lei la
500.000.000 lei, reprezentnd cre[terea disponibilit\]ilor n contul de la banc\ [i
concomitent [i, cu aceea[i sum\, o mic[orare tot n activul bilan]ului, la postul
Clien]i [i anume, de la 100.000.000 1ei la 0 lei, care reprezint\ mic[orarea drep-
tului de crean]\ al unit\]ii asupra clien]ilor.
Ecua]ia bilan]ier\ specific\ este: A x + x = P.
Bilan]ul ntocmit dup\ efectuarea [i nregistrarea acestei opera]ii economice se
prezint\ astfel:
II. Se nregistreaz\ majorarea capitalului ntreprinderii cu 50.000.000 lei pe
seama rezervelor existente.
n urma acestei opera]ii economice se produce o cre[tere n pasivul bilan]ului
la postul Capital social cu suma de 50.000.000 lei [i anume, de la 950.000.000 lei
la 1.000.000.000 lei, reprezentnd cre[terea capitalului social [i, concomitent [i cu
aceea[i sum\, a avut loc o sc\dere la postul Rezerve de la 500.000.0000 lei la
450.000.000 lei, care reprezint\ diminuarea rezervelor.
Ecua]ia bilan]ier\ specific\ este: A = P x + x.
Bilan]ul ntocmit dup\ efectuarea [i nregistrarea acestei opera]ii se prezint\ astfel:
Posturi de activ Modific\ri Suma Posturi de pasiv Suma
Ma[ini, utilaje [i
instala]ii de lucru
0 1.000.000.000 Furnizori 400.000.000
Materii prime 0 100.000.000 Credite bancare 50.000.000
Produse finite 0 300.000.000 Capital social 950.000.000
Clien]i 100.000.000
100.000.000
0 Rezerve 500.000.000
Disponibil la banc\ 400.000.000 +
100.000.000
500.000.000
TOTAL ACTIV 1.900.000.000 TOTAL PASIV 1.900.000.000
Posturi de activ Modific\ri Suma Posturi de pasiv Modific\ri Suma
Ma[ini, utilaje [i
instala]ii de lucru
0 1.000.000.000 Furnizori 0 400.000.000
Materii prime 0 100.000.000 Credite bancare 0 50.000.000
Produse finite 0 300.000.000 Capital social 950.000.000 +
50.000.000
1.000.000.000
Clien]i 0 0 Rezerve 500.000.000
50.000.000
450.000.000
Disponibil la
banc\
0 500.000.000
TOTAL ACTIV 1.900.000.000 TOTAL PASIV 1.900.000.000
74 Bazele contabilit\]ii
III. Se contracteaz\ un credit bancar pe termen scurt n sum\ de 100.000.000 lei.
n urma acestei opera]ii se produce o cre[tere n activul bilan]ului la postul
Disponibil n banc\ cu 100.000.000 lei, [i anume de la 500.000.000 lei la
600.000.000 lei, reprezentnd cre[terea disponibilit\]ilor din contul ntreprinderii la
banc\ [i, concomitent [i cu aceea[i sum\, o cre[tere n pasivul bilan]ului la postul
Credite bancare pe termen scurt, [i anume de la 50.000.000 la 150.000.000 lei,
reprezentnd cre[terea obliga]iei fa]\ de banc\ de a restitui creditul primit.
Ecua]ia bilan]ier\ specific\ este: A + x = P + x.
Bilan]ul ntocmit dup\ opera]ia III se prezint\ astfel:
IV. Se pl\te[te din disponibilul existent n contul de la banc\ o obliga]ie fa]\
de furnizori n sum\ de 300.000.000.
n urma acestei opera]ii se produce o mic[orare n activul bilan]ului la postul
Disponibil la banc\ cu suma de 300.000.000 lei, [i anume de la 600.000.000 lei
la 300.000.000 lei, reprezentnd mic[orarea disponibilit\]ilor b\ne[ti de la banc\ [i,
concomitent [i cu aceea[i sum\, o mic[orare n pasivul bilan]ului la postul Fur-
nizori, [i anume de la 400.000.000 lei la 100.000.000 lei, reprezentnd sc\derea
obliga]iei ntreprinderii fa]\ de furnizori.
Ecua]ia bilan]ier\ specific\ este: A + x = P + x.
Bilan]ul ntocmit dup\ opera]ia IV se prezint\ astfel:
Cele patru tipuri de modific\ri au fost exemplificate prin utilizarea unor
exemple de opera]ii economico-financiare simple din punctul de vedere al con-
]inutului, opera]ii care au afectat simultan cte dou\ posturi bilan]iere. n practic\,
exist\ opera]ii complexe, ce afecteaz\ simultan mai multe posturi de bilan].
Posturi de activ Modific\ri Suma Posturi de pasiv Modific\ri Suma
Ma[ini, utilaje [i
instala]ii de lucru
0 1.000.000.000 Furnizori 400.000.000
300.000.000
100.000.000
Materii prime 0 100.000.000 Credite bancare 0 150.000.000
Produse finite 0 300.000.000 Capital social 0 950.000.000
Rezerve 0 500.000.000
Disponibil la banc\ 600.000.000
300.000.000
300.000.000
TOTAL ACTIV 1.700.000.000 TOTAL PASIV 1.700.000.000
Posturi de activ Modific\ri Suma Posturi de pasiv Modific\ri Suma
Ma[ini, utilaje [i
instala]ii de lucru
0 1.000.000.000 Furnizori 0 400.000.000
Materii prime 0 100.000.000 Credite bancare 50.000.000 +
100.000.000
150.000.000
Produse finite 0 300.000.000 Capital social 0 950.000.000
Rezerve 500.000.000
Disponibil la banc\ 500.000.000 +
100.000.000
600.000.000
TOTAL ACTIV 2.000.000.000 TOTAL PASIV 2.000.000.000
IV. Bilan]ul [i dubla reprezentare 75
Pornind de la ecua]ia dublei reprezent\ri, care are n vedere structura pasivului,
respectiv capitalul propriu [i datoriile, n locul ecua]iei A = P se poate scrie A = C + D,
iar cele patru tipuri generale de modific\ri bilan]iere prezentate anterior se pot
combina, rezultnd nou\ variante:
1) Cre[terea unui element de activ [i sc\derea altui element de activ: A+xx = C+D.
2) Cre[terea [i mic[orarea capitalurilor proprii: A=(C+xx)+D.
3) Cre[terea [i mic[orarea datoriilor: A=C+(D+xx).
4) Cre[terea unui element de activ [i a unei datorii din pasiv: A+x=C+(D+x).
5) Sc\derea unui element de activ [i a unei datorii din pasiv: Ax=C+(Dx).
6) Cre[terea unui element de activ [i a capitalului propriu: A+x=(C+x) + D.
7) Sc\derea unui element de activ [i a capitalului propriu: Ax=(Cx) + D.
8) Cre[terea capitalului propriu [i sc\derea datoriilor: A=(C+x) + (Dx).
9) Sc\derea capitalului propriu [i cre[terea datoriilor: A=(Cx) + (D+x).
4.3. Contul de profit [i pierdere;
calculul rezultatelor intermediare [i finale
Activit\]ile economice [i sociale consumatoare de resurse [i produc\toare de
rezultate sunt descrise [i analizate prin contul de profit [i pierdere (contul de
rezultate).
Contul de profit [i pierdere este, n acela[i timp, acea component\ a situa]iilor
financiare anuale care prezint\ performan]a financiar\ a ntreprinderii n ansamblul
s\u. Rezultatele sunt eviden]iate [i explicate ntr-o form\ analitic\, prin prisma
raporturilor de echilibru dintre venituri [i cheltuieli.
Dac\ structurile de activ [i de pasiv sunt prezentate static prin bilan], contul de
profit [i pierdere este un tablou dinamic al elementelor patrimoniului.
Termenii prin care contul de profit [i pierdere descrie activit\]ile consumatoare de
resurse [i generatoare de rezultate sunt: cheltuielile, veniturile [i rezultatul exerci]iului.
Ecua]ia general\ este de forma:
CHELTUIELI REZULTATE = VENITURI
Unul dintre cele mai motivante obiective care justific\ desf\[urarea activit\]ii
unei ntreprinderi este ob]inerea de profit. Realizarea acestui obiectiv presupune
efectuarea unor succesiuni de activit\]i ocazionate de atragerea [i antrenarea resur-
selor economice, adic\ necesit\ efectuarea unor cheltuieli. Efectele determinate de
aceste activit\]i [i care constituie substan]a profitului sunt veniturile.
Valorile produse [i vndute pe pia]\ clien]ilor genereaz\ venituri, n timp ce
valorile utilizate pentru ob]inerea acestor venituri genereaz\ cheltuieli.
76 Bazele contabilit\]ii
Din compararea celor dou\ categorii venituri [i cheltuieli rezult\ cuantumul
rezultatului activit\]ii desf\[urate.
Rezultatul poate fi:
profit rezultat pozitiv, n cazul n care veniturile sunt mai mari dect
cheltuielile;
pierdere rezultat negativ, exprimnd cuantumul cheltuielilor ce nu au putut
fi acoperite din venituri.
Profitul sau pierderea sunt utilizate frecvent ca m\sur\ de apreciere a performan]ei.
Structura rezultatului financiar cuprinde:
Simplificat, structura contului de profit [i pierdere este cea prezentat\ n tabelul
urm\tor:
CONTUL DE PROFIT {I PIERDERE
ntocmit la........................................
REZULTATUL FINANCIAR
REZULTATUL
CURENT
REZULTATUL
EXTRAORDINAR
REZULTATUL
EXERCI}IULUI
Exprim\ diferen]a dintre
veniturile din exploatare
[i financiare, pe de o
parte, [i cheltuielile de
exploatare [i financiare,
pe de alt\ parte
Exprim\ diferen]a dintre
veniturile [i cheltuielile
extraordinare (cu caracter
de excep]ie `n activitatea
`ntreprinderii)
Reprezint\ profitul
sau pierderea
perioadei
EXERCI}IUL
INDICATORI
N 1 N
Venituri din exploatare (I)
() Cheltuieli din exploatare (II)
= Rezultatul din exploatare (III)
Profit sau
Pierdere
Venituri financiare (III)
() Cheltuieli financiare (IV)
= Rezultatul financiar (IIIIV)
Profit sau
Pierdere
= Rezultatul curent al exerci]iului (III+IIIIV)
Profit sau
Pierdere
Venituri extraordinare (V)
() Cheltuieli extraordinare (VI)
IV. Bilan]ul [i dubla reprezentare 77
- continuare tabel
Activit\]ile economice [i sociale, consumatoare de resurse [i produc\toare de
rezultate care provoac\ transform\ri `n mas\ patrimoniului, sunt descrise [i anali-
zate prin contul de rezultate sau contul de profit [i pierdere. Acesta reprezint\ un
tabel centralizator privind m\rimea cheltuielilor [i a veniturilor.
Veniturile [i cheltuielile exerci]iului sunt structurate `n dou\ mari categorii care
rezult\ din activitatea curent\ (ordinar\, obi[nuit\) a `ntreprinderii [i elementele
extraordinare. Contul de profit [i pierdere furnizeaz\ c]iva indicatori importan]i
pentru aprecierea performan]ei `ntreprinderii: profitul sau pierderea din exploatare,
profitul sau pierderea din activitatea curent\, profitul sau pierderea din activitatea
extraordinar\, cheltuiala cu impozitul pe profit, `ncheindu-se cu rezultatul exerci-
]iului (profit sau pierdere).
Din activitatea curent\ fac parte acele activit\]i `ntreprinse ca parte a obiectului
de activitate, precum [i cele care deriv\ din acestea. Activitatea curent\ este format\
din activitatea de exploatare [i activitatea financiar\. Veniturile din exploatare pro-
vin din vnz\ri de bunuri, execut\ri de lucr\ri, prest\ri de servicii, vnz\ri de active
imobilizate, desp\gubiri, subven]ii pentru investi]ii. Cheltuielile din exploatare sunt
clasificate dup\ natura lor, de exemplu: cheltuieli cu materii prime [i materiale con-
sumabile, cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu asigur\rile sociale, cheltuieli cu servicii
executate de ter]i, cheltuieli cu amortiz\rile. Veniturile [i cheltuielile financiare pro-
vin din dobnzi, participa]ii, diferen]e de curs valutar, reduceri financiare etc.
Elementele extraordinare sunt acele cheltuieli [i venituri ce provin din tranzac]ii
care sunt distincte de activit\]ile curente ale unei `ntreprinderi, conform obiectului ei
de activitate, [i din aceast\ cauz\ ele nu apar cu regularitate. Astfel de cheltuieli [i
venituri extraordinare sunt exproprierea unor active, calamit\]ile naturale,
cutremurele, incendiile etc.
~n ]ara noastr\, contul de rezultate se prezint\ sub form\ de list\, iar veniturile
[i cheltuielile sunt prezentate att `n exerci]iul precedent, ct [i `n cel curent `ncheiat.
Rezultatele intermediare [i finale, conform contului de profit [i pierdere, sunt:
EXERCI}IUL
INDICATORI
N 1 N
= Rezultatul extraordinar al exerci]iului (VVI)
Profit sau
Pierdere
Impozit pe profit
A Total venituri (I+III+V)
B Total cheltuieli (II+IV+VI+VII)
= Rezultatul exerci]iului (AB)
Profit sau
Pierdere
78 Bazele contabilit\]ii
Rezultatul din exploatare se calculeaz\ ca diferen]\ `ntre veniturile din exploa-
tare [i cheltuielile de exploatare [i poate fi profit, dac\ veniturile sunt mai mari
dect cheltuielile, sau pierdere, dac\ cheltuielile sunt mai mari dect veniturile.
Rezultatul din exploatare = Venituri din exploatare Cheltuieli de exploatare
Rezultatul financiar se calculeaz\ ca diferen]\ `ntre veniturile financiare [i
cheltuielile financiare [i poate fi profit, dac\ veniturile sunt mai mari dect chel-
tuielile, sau pierdere, dac\ cheltuielile sunt mai mari dect veniturile.
Rezultatul financiar = Venituri financiare Cheltuieli financiare
Rezultatul activit\]ii curente (ordinare) se determin\ `nsumnd rezultatul din
activitatea de exploatare cu rezultatul din activitatea financiar\, care poate fi, de
asemenea, profit sau pierdere.
Rezultatul curent = Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar
Rezultatul din activitatea extraordinar\ se calculeaz\ ca diferen]\ dintre veni-
turile extraordinare [i cheltuielile extraordinare [i poate fi profit sau pierdere.
Rezultatul extraordinar = Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare
Rezultatul brut al exerci]iului sau rezultatul exerci]iului `nainte de impozitare
se calculeaz\ `nsumnd rezultatele din activitatea curent\ cu cele din activitatea
extraordinar\.
Rezultatul brut al exerci]iului = Rezultatul din exploatare + Rezultatul
financiar + Rezultatul extraordinar
Dac\ din rezultatul brut al exerci]iului sc\dem impozitul pe profit, ceea ce
rezult\ este rezultatul net al exerci]iului, care poate fi profit sau pierdere.
Rezultatul net al exerci]iului = Rezultatul brut al exerci]iului Impozit pe profit
Exemplu
~n cadrul unei societ\]i comerciale se cunosc, la sfr[itul lunii decembrie 2003,
urm\toarele cheltuieli [i venituri (sumele sunt `n mii lei):
cheltuieli cu serviciile executate de ter]i 2.000
venituri din vnzarea imobiliz\rilor corporale 60.000
venituri din vnzarea de m\rfuri 10.000
cheltuieli cu m\rfurile 8.000
cheltuieli cu materiile prime 5.000
cheltuieli cu salariile 20.000
venituri din dobnzi 4.000
cheltuieli cu asigur\rile sociale 8.000
cheltuieli cu energia [i apa 4.000
cheltuieli din calamit\]i naturale 10.000
cheltuieli cu impozitul pe profit 4.000
Rezultatele intermediare [i finale sunt prezentate `n contul de profit [i pierdere
care se `ntocme[te pe baza acestor date.
IV. Bilan]ul [i dubla reprezentare 79
CONTUL DE PROFIT {I PIERDERE
~ntocmit la data de 31 decembrie 2003
mii lei
Exerci]iul financiar
Denumirea indicatorului
Precedent ~ncheiat
Venituri din exploatare (I) 70.000
- venit din vnz\ri de m\rfuri 10.000
- venit din vnz\ri de active 60.000
Cheltuieli din exploatare (II) 47.000
- cheltuieli cu m\rfurile 3.000
- cheltuieli cu materiile prime 5.000
- cheltuieli cu salariile 20.000
- cheltuieli cu asigur\rile sociale 3.000
- cheltuieli cu servicii executate de ter]i 2.000
- cheltuieli cu energia [i apa 4.000
Rezultat din exploatare (I II)
Profit sau 23.000
Pierdere
Venituri financiare (III) 4.000
- venituri din dobnzi 4.000
Cheltuieli financiare (IV)
Rezultatul din financiar (III IV)
Profit sau 4.000
Pierdere
Rezultatul din curent (I II + III IV) 27.000
Profit sau
Pierdere
Venituri extraordinare (V)
Cheltuieli extraordinare (VI) 10.000
- cheltuieli din calamit\]i 10.000
Rezultat din extraordinar (V VI)
Profit sau
Pierdere 10.000
A. Venituri totale (I + III + V) 74.000
B. Cheltuieli totale (II + IV + VI) 57.000
C. Rezultatul brut (A B)
Profit sau 17.000
Pierdere
D. Impozit pe profit 4.000
Rezultatul net al exerci]iului (C D)
Profit sau 13.000
Pierdere
80 Bazele contabilit\]ii
DIC}IONAR
Beneficiu excedent al veniturilor asupra cheltuielilor pentru o anumit\ perioad\,
eviden]iat n contul profit [i pierdere.
Capacitate de plat\ posibilitatea societ\]ii de a-[i achita la termen obliga]iile
devenite exigibile cu mijloacele b\ne[ti de care dispune.
Cifr\ de afaceri volumul veniturilor brute ob]inute pe o perioad\ de timp dat\, de
regul\ un an.
Dividend beneficiu distribuit n mod efectiv per ac]iune.
S\ recapitul\m!
Dubla reprezentare este principiul potrivit c\ruia patrimoniul se reflect\ pe
cele dou\ structuri importante: pe de o parte, bunurile economice care exprim\ va-
loarea de utilitate [i, pe de alt\ parte, sursele de finan]are care exprim\ modul de
procurare a bunurilor economice.
Bilan]ul contabil constituie o reprezentare a utiliz\rilor [i resurselor unit\]ii
patrimoniale, ceea ce se realizeaz\ prin intermediul termenilor de activ, respectiv
pasiv, de unde [i rela]ia permanent\:
Activ = Pasiv
Potrivit Legii contabilit\]ii [i Reglement\rilor Contabile armonizate cu
Directiva a IV-a a CEE [i cu Standardele Interna]ionale de Contabilitate, bilan]ul
este documentul contabil oficial al unit\]ii patrimoniale, care trebuie s\ dea o
imagine fidel\, clar\ [i complet\ a patrimoniului, a situa]iei financiare [i a rezulta-
telor ob]inute. El cuprinde toate elementele de activ [i de pasiv grupate dup\ desti-
na]ie [i lichiditate, respectiv natur\, provenien]\ [i exigibilitate.
Indicatorii bilan]ieri prin care se realizeaz\ gruparea, sistematizarea [i sinte-
tizarea elementelor patrimoniale poart\ denumirea de posturi bilan]iere. Fiecare
gen de active [i de pasive se reg\se[te n bilan] ca un post bilan]ier.
ntre activul [i pasivul bilan]ului se stabile[te un raport de echivalen]\ cu-
noscut sub denumirea de echilibru bilan]ier.
Acest echilibru se explic\ prin faptul c\ fiecare element patrimonial pre-
zentat n activul bilan]ului are drept corespondent unul sau mai multe surse de
finan]are reflectate n pasivul bilan]ului.
Fiind unul dintre instrumentele principale [i caracteristice ale metodei conta-
bilit\]ii [i avnd un rol deosebit n cadrul sistemului informa]ional, bilan]ul con-
tabil are urm\toarele func]ii: de generalizare, de informare, de analiz\.
Opera]iile economice [i financiare produc continuu modific\ri n volumul [i
`n structura elementelor patrimoniale ale ntreprinderii, modificnd m\rimea pos-
turilor de bilan] corespunz\toare elementelor respective:
modific\ri de structur\: A + x x = P, A = P + x x;
modific\ri de volum: A + x = P + x, A + x = P + x.
IV. Bilan]ul [i dubla reprezentare 81
Finan]are punerea la dispozi]ie a fondurilor b\ne[ti, din anumite resurse, n con-
di]ii bine determinate [i pentru scopuri precise.
Investi]ie plasare de capital; totalitatea cheltuielilor efectuate pentru crearea de noi
fonduri fixe, precum [i pentru reconstruc]ia [i modernizarea celor existente.
Know-how concept de origine american\ (n traducere a [ti cum) folosit pentru
a defini cuno[tin]ele profesionale, de la simpla ndemnare pn\ la procedeele
tehnologice cele mai complexe.
Rambursare restituirea unei sume de bani datorat\.
Rentabilitate capacitatea de a produce profit.
Titlu de valoare nscris, document imprimat, semnat [i transmisibil, care consti-
tuie obiectul unor tranzac]ii financiare.
T TI I A A} }I I C C| |
termenul bilan] are, n limba romn\, valen]e [i conota]ii multiple? Identifica]i-le, utiliznd
diferite dic]ionare [i chiar Dic]ionarul Explicativ al Limbii Romne.
termenul bilan] deriv\ din dou\ cuvinte de origine latin\: bi [i lanx, desemnnd un
cntar cu dou\ talere aflate n echilibru?
V Ve er ri i f f i i c c\ \m m c ce e a am m n nv v\ \] ] a at t ! !
1. Prezenta]i bilan]ul contabil [i principiul dublei reprezent\ri.
2. Pornind de la defini]ia bilan]ului contabil, identifica]i func]iile acestuia.
3. Avnd n vedere cele patru tipuri de modific\ri ce pot afecta structurile de
activ [i de pasiv, scrie]i ecua]ia fiec\rui tip de modificare, ]innd seama de
ecua]ia general\ A = P.
4. Exemplifica]i fiecare dintre cele patru tipuri de modific\ri prin opera]ii
economico-financiare (altele dect cele prezentate n capitol).
5. Preciza]i tipul de modificare pentru fiecare dintre urm\toarele opera]ii:
se depune la banc\ o parte din numerarul aflat n casierie;
se cump\r\ un autoturism, contravaloarea lui urmnd a se pl\ti ulterior
furnizorului;
se aprovizioneaz\ cu obiecte de inventar de la un furnizor, achitarea
efectundu-se n numerar;
se majoreaz\ capitalul social prin `ncorporarea primelor legate de capital.
6. Societatea Comercial\ Expres SRL prezint\, la sfr[itul lunii martie, urm\-
toarea situa]ie a elementelor sale patrimoniale (datele sunt prezentate n mii
lei): disponibil la banc\ 200.000, datorii fa]\ de bugetul statului 125.000,
82 Bazele contabilit\]ii
credite pe termen scurt 135.000, construc]ii 550.000, obiecte de inventar
35.000, capital social 520.000, materiale 28.000, datorii fa]\ de
furnizori 205.000, datorii fa]\ de salaria]i 100.000, numerar n casierie
20.000.
n cursul lunii aprilie au avut loc urm\toarele opera]ii:
cump\rarea unui utilaj pe care urmeaz\ s\-l achite ulterior, n valoare de
50.000 mii lei;
achitarea din contul de disponibil de la banc\ a unei p\r]i din datoria fa]\ de
bugetul statului, n valoare de 55.000 mii lei;
ridicarea de numerar de la banc\ pentru achitarea salariilor, n sum\ de
100.000 mii lei;
achitarea salariilor n sum\ de 90.000 mii lei;
depunerea la banc\ a salariilor neachitate.
Se cere:
ntocmirea bilan]ului contabil la sfr[itul lunii martie.
Prezentarea modific\rilor produse de opera]iile economico-financiare n cursul
lunii aprilie.
ntocmirea bilan]ului la sfr[itul lunii aprilie.
I. Imagina]i-v\ c\ privi]i un film pe un DVD conectat la calculator sau la TV
[i sun\ telefonul. Pentru c\ nu dori]i s\ pierde]i nici o secven]\, ve]i ap\sa tasta
Pause a telecomenzii [i filmul se va opri pe ecranul calculatorului ntr-un cadru
ncremenit. Dup\ ce a]i ncheiat convorbirea, ve]i relua vizionarea filmului, ima-
ginile prind via]\, filmul se deruleaz\ secven]\ cu secven]\, pn\ la finalul fericit,
nefericit sau neutru.
F\cnd o paralel\ ntre scenariul imaginat mai sus [i modul cum se reflect\ ele-
mentele patrimoniale n bilan]ul contabil [i, respectiv, contul de rezultate, com-
pleta]i spa]iile libere din urm\toarele afirma]ii:
a. Imaginea Stop-cadru pe ecranul calculatorului sau televizorului cores-
punde reflect\rii elementelor patrimoniale prin _________.
b. Reluarea vizion\rii filmului [i derularea secven]elor nseamn\ _________
ale elementelor de activ [i pasiv.
c. Sfr[itul filmului, fericit, nefericit sau neutru, poate nsemna n termeni con-
tabili, un rezultat_________________________, __________________ sau
___________________.
II. O societate comercial\ prezint\, la data de 31 decembrie 2003, urm\toarele
elemente patrimoniale:
Utilaje 220.000.000 lei
Amortiz\ri privind imobiliz\rile corporale 60.200.000 lei
IV. Bilan]ul [i dubla reprezentare 83
Capital social 180.200.000 lei
Materii prime 25.000.000 lei
Produse finite 9.000.000 lei
Conturi curente la b\nci 16.000.000 lei
Casa 1.000.000 lei
Credite bancare pe termen scurt 6.000.000 lei
Furnizori 18.000.000 lei
Creditori diver[i 5.000.000 lei
n cursul lunii ianuarie 2004 au avut loc urm\toarele opera]ii economico-fi-
nanciare :
a) ridicarea de la banc\ a sumei de 4.000.000 lei pentru efectuarea unor pl\]i;
b) achitarea obliga]iilor fa]\ de furnizori, n valoare de 5.000.000 lei, dintr-un
credit pe termen scurt primit de la banc\;
c) achizi]ia de materii prime de la furnizori, n valoare de 7.000.000 lei;
d) achitarea din disponibilul unit\]ii de la banc\ a obliga]iilor fa]\ de un
creditor, n sum\ de 3.000.000 lei;
e) subscrierea [i primirea ca aport n natur\ a unui mijloc fix a c\rui valoare
stabilit\ prin evaluare este de 13.000.000 lei;
f) reducerea capitalului social al societ\]ii comerciale ca urmare a hot\rrii
adun\rii generale prin rambursarea c\tre ac]ionari a unei p\r]i din aport n
sum\ de 3.000.000 lei.
Se cere:
~ntocmirea bilan]ului contabil la data de 31 decembrie 2003.
S\ se precizeze modific\rile pe care le produce fiecare opera]ie economico-fi-
nanciar\ a lunii ianuarie asupra situa]iei patrimoniului societ\]ii comerciale,
ntocmind cte un nou bilan] dup\ fiecare opera]ie n parte.
S\ se precizeze, pentru fiecare modificare operat\ n bilan], ecua]ia patrimo-
nial\ rezultat\.
~ntocmirea bilan]ului contabil la finalul lunii ianuarie 2004 [i compararea cu
cel de la 31 decembrie 2003.
III. A. Pentru situa]iile de mai jos, s\ se grupeze bunurile economice [i sursele
de finan]are ale acestora, existente la un moment dat n cteva societ\]i comerciale
[i s\ se prezinte sub form\ de bilan]. Diferen]a dintre active [i pasive va fi tratat\ ca
rezultat.
1) Societatea comercial\ FANTASY IMPORT-EXPORT SRL prezint\ la
data de 31 ianuarie 2004 urm\toarea situa]ie economico-financiar\:
Echipamente tehnologice 60.000.000 lei
Capital social 70.000.000 lei
Disponibilit\]i n cont la banc\ 20.000.000 lei
84 Bazele contabilit\]ii
Materiale 30.000.000 lei
Produse finite 10.000.000 lei
Cheltuieli de constituire 8.000.000 lei
Titluri de participare 30.000.000 lei
Credite bancare pe termen scurt 30.000.000 lei
Furnizori 22.500.000 lei
Creditori 1.000.000 lei
Debitori 500.000 lei
2) Societatea comercial\ MODERN TEXT S.A. dispune, la data de 31 ianuarie
2004, de urm\toarele elemente patrimoniale:
Disponibilit\]i n cont la banc\ 100.000.000 lei
Ma[ini de cusut 200.000.000 lei
Cl\diri 400.000.000 lei
Instala]ii [i utilaje 100.000.000 lei
Stof\ ecosez 150.000.000 lei
Tergal 90.000.000 lei
Capital social 720.000.000 lei
Piese de schimb pentru ma[ini de cusut 3.000.000 lei
Nasturi 2.000.000 lei
Foarfeci 2.500.000 lei
Perii de haine 1.000.000 lei
Ma[ini de c\lcat manuale 5.200.000 lei
Halate pentru muncitori 3.500.000 lei
Datorii pentru materiale aprovizionate 100.000.000 lei
Salarii datorate muncitorilor 80.000.000 lei
Pantaloni 40.000.000 lei
Sume datorate c\tre b\nci 81.000.000 lei
Impozit pe salarii 14.000.000 lei
Rezerve 10.000.000 lei
Efecte comerciale de pl\tit 26.200.000 lei
Creditori diver[i 70.000.000 lei
Sacouri b\rb\te[ti 75.000.000 lei
Contribu]ia la asigur\rile sociale 18.000.000 lei
Contribu]ia la fondul de [omaj 2.400.000 lei
3) Societatea comercial\ EPSILON SRL are n folosin]\, la 31 ianuarie 2004,
urm\toarele elemente patrimoniale:
Program informatic 12.000.000 lei
Efecte comerciale de primit 30.000.000 lei
Capital social 220.000.000 lei
IV. Bilan]ul [i dubla reprezentare 85
Materiale pentru ntre]inere [i repara]ii 50.000.000 lei
Disponibilit\]i n cont la banc\ 300.000.000 lei
Sume datorate c\tre b\nci 50.000.000 lei
Utilaje 230.000.000 lei
Mijloace de transport 128.000.000 lei
Produse finite 50.000.000 lei
Materii prime 13.000.000 lei
Impozite datorate 12.000.000 lei
Cheltuieli de constituire 1.000.000 lei
Creditori 28.000.000 lei
Clien]i 100.000.000 lei
Salarii datorate muncitorilor 70.000.000 lei
Efecte comerciale de pl\tit 80.000.000 lei
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 50.000.000 lei
Datorii pentru materiale aprovizionate 210.000.000 lei
Titluri de participare 10.000.000 lei
Rezerve 6.000.000 lei
Rezerve din reevaluare 3.000.000 lei
B. S\ se demonstreze modific\rile care se produc asupra elementelor patrimo-
niale din bilan] n urma opera]iilor economice prin:
analiza modific\rilor produse de opera]iile economice asupra m\rimii va-
lorice a elementelor patrimoniale;
ntocmirea bilan]ului dup\ fiecare opera]ie economic\ sau la sfr[itul unei zile.
La societatea comercial\ EPSILON SRL, dup\ ntocmirea bilan]ului contabil,
potrivit datelor din problema precedent\, n cursul lunii februarie din exerci]iul
financiar 2004, au avut loc urm\toarele opera]ii economice:
La 7 februarie:
a) se recep]ioneaz\ materii prime, conform facturii, n sum\ de 60.000.000 lei;
b) se pl\tesc prin banc\, conform extrasului de cont, impozite datorate la bugetul
statului.
La 9 februarie:
c) pe baza cecului de numerar se ridic\ de la banc\ numerar n sum\ de
70.000.00 lei;
d) se achit\ datoria fa]\ de creditori dintr-un credit pe termen scurt acordat de
banc\ n sum\ de 30.000.000 lei.
La 10 februarie:
e) se achit\, conform extrasului de cont, facturile pentru materialele aprovi-
zionate, n valoare de 30.000.000 lei;
86 Bazele contabilit\]ii
f) conform statului de plat\ se achit\ salariile cuvenite muncitorilor, de
60.500.000 lei.
La 12 februarie:
g) conform dispozi]iei de plat\, se ramburseaz\ suma de 5.000.000 lei, repre-
zentnd credite ajunse la scaden]\.
La 19 februarie:
h) casierul depune la banc\ suma de 9.500.000 lei, reprezentnd salarii neri-
dicate.
R Re ea al l i i z z\ \m m u un n p pr ro oi i e ec ct t ! !
Identifica]i elementele patrimoniale ale ntreprinderii la care v\ desf\[ura]i
activitatea practic\, respectiv ale firmei-exerci]iu. ntocmi]i bilan]ul contabil pe
baza informa]iilor ob]inute.
T
T
e
e
s
s
t
t
g
g
r
r
i
i
l
l
\
\
1. ntr-un cont de profit [i pierdere
alc\tuit pe criteriul destina]iei cheltuielilor
[i veniturilor nu figureaz\ unul dintre ur-
m\torii indicatori:
a. cifra de afaceri;
b. costul de produc]ie al bunurilor vn-
dute;
c. produc]ia exerci]iului;
d. rezultatul extraordinar;
e. impozitul pe profit.
2. Potrivit principiului cunoa[terii
rezultatului, n ]ara noastr\ rezultatul se
nregistreaz\:
a. n momentul cump\r\rii elementelor
destinate fabrica]iei;
b. n momentul produc]iei;
c. n momentul stoc\rii produselor;
d. n momentul livr\rii produselor;
e. n momentul factur\rii produselor.
3. ntr-un sistem contabil normalizat,
se poate spune despre un bilan] contabil c\:
a. este n concordan]\ cu normele fiscale;
b. respect\ sau nu principiile [i nor-
mele contabile;
c. este exact;
d. este oportun;
e. este predictiv.
4. n cadrul bilan]ului contabil din
Romnia, clasificarea activelor [i pasi-
velor se face dup\:
a. natura [i destina]ia activelor [i a pa-
sivelor;
b. activele dup\ natur\, destina]ie [i li-
chiditate, pasivele dup\ natur\, ori-
gine [i exigibilitate a lor;
c. destina]ia activelor [i a pasivelor;
d. natura juridic\ a activelor [i a pasi-
velor;
e. lichiditatea activelor [i a pasivelor.
IV. Bilan]ul [i dubla reprezentare 87
5. Dispune]i de urm\toarele date din
bilan]: mijloace fixe 64.000 lei; m\rfuri
12.000 lei; disponibil la banc\ 4.000 lei;
capital subscris v\rsat 34.000 lei; alte
rezerve 12.000 lei; furnizori 28.000 lei;
clien]i-creditori 6.000 lei. Care este m\-
rimea activului net contabil:
a. 46.000 lei;
b. 34.000 lei;
c. 72.000 lei;
d. 12.000 lei;
e. 52.000 lei.
6. S\ se grupeze n activ [i pasiv ur-
m\toarele elemente, conform prezent\rii
lor din bilan]: capital social 20.000.000 lei,
credite bancare 10.000.000 lei, disponibil
la banc\ 20.000.000 lei, utilaje 5.000.000 lei,
rezerve 2.000.000 lei, provizioane pentru
riscuri [i cheltuieli 8.000.000 lei, obiecte de
inventar 1.000.000 lei, m\rfuri 15.000.000 lei,
prime de capital 1.000.000 lei, salarii
4.000.000 lei, produse finite 4.000.000 lei.
7. S\ se prezinte bilan]ul contabil,
structurat pe cele patru componente (ac-
tive imobilizate, active circulante, capital
propriu [i datorii), [tiind c\:
a. totalul activ este 42.000.000 lei;
b. activele imobilizate reprezint\ 40%
din activele circulante;
c. datoriile reprezint\ 70% din activele
circulante;
d. profitul este egal cu 10% din capital.
88 Bazele contabilit\]ii
DOCUMENTELE DE EVIDEN}|
5.1. Importan]a, structura [i clasificarea documentelor
Opera]iile economice [i financiare care se refer\ la existen]a [i mi[carea mij-
loacelor economice [i la sursele lor de formare trebuie consemnate n scris, n acte
justificative, n momentul efectu\rii lor. Aceste acte scrise sunt numite documente
de eviden]\.
Documentul de eviden]\ este un act scris n care se consemneaz\ dup\ anu-
mite reguli opera]iile economice [i financiare [i care, `n acest mod, atest\ aceste
opera]ii.
Conform Legii contabilit\]ii orice opera]ie patrimonial\ se consemneaz\ n mo-
mentul efectu\rii ei, ntr-un act scris care st\ la baza nregistr\rilor n contabilitate,
dobndind astfel calitatea de document justificativ. Se asigur\ astfel datele de in-
trare n sistemul informa]ional contabil.
Formularele folosite ca documente pot fi tipizate [i netipizate.
Formularele tipizate
Suporturi de informa]ii n care con]inutul, forma [i formatul sunt prestabilite
[i imprimate; con]inutul formularelor este definit de informa]iile consemnate.
Formularele netipizate
Suporturi de informa]ii n care con]inutul, forma [i formatul nu sunt presta-
bilite [i imprimate; folosirea lor este la latitudinea ntreprinderii.
Importan]a documentelor pentru eviden]a contabil\, deci [i pentru ntreprindere,
se poate concretiza prin urm\toarele:
prin ele se justific\ opera]iile nregistrate n eviden]e;
stau la baza nregistr\rilor n contabilitate;
consemneaz\ date necesare pentru control [i analiza economico-financiar\;
constituie probe n justi]ie, n caz de litigii.
Structura documentelor
Sub aspectul con]inutului, documentele de eviden]\ trebuie s\ con]in\:
denumirea documentului;
denumirea [i sediul unit\]ii sau serviciului care emite documentul;
num\rul [i data documentului;
V
V
.
.
p\r]ile ce particip\ la efectuarea opera]iei economice;
descrierea concis\, clar\, precis\ a opera]iei economico-financiare efectuate,
astfel nct s\ cuprind\ toate datele necesare nregistr\rii n eviden]\;
atunci cnd este cazul, temeiul legal al efectu\rii opera]iei;
datele cantitative [i valorice aferente opera]iei consemnate;
semn\turile persoanelor responsabile care r\spund de efectuarea opera]iilor,
ale celor care avizeaz\ [i ale celor n drept s\ aprobe opera]iile respective;
alte elemente menite s\ asigure consemnarea complet\ a opera]iilor n docu-
mentele justificative.
Forma documentelor
Documentele simple, ca suport de date pentru contabilitatea [i gestiunea unei
firme, pot `mbr\ca mai multe forme:
documente `n form\ tabelar\ `n aceast\ categorie sunt cuprinse acele do-
cumente ce apar sub forma unor tabele cu linii [i coloane; la intersec]ia unui rnd
cu o coloan\ iau na[tere rubricile care con]in date ce fac obiectul prelucr\rii `n con-
tabilitate (ex. Bonul de consum, Fi[a de magazie, Fi[a mijlocului fix etc.);
documente sub form\ de chestionar datele furnizate de aceste documente
se ob]in `n urma r\spunsului la anumite `ntreb\ri; `ntreb\rile pot fi:
cu r\spuns `nchis, persoana care completeaz\ chestionarul putnd s\ aleag\
una sau mai multe variante de r\spuns dintre cele propuse `n formular
(exemplu: `ntreb\ri de tip gril\);
cu r\spuns deschis, persoana care completeaz\ chestionarul construindu-[i
singur\ r\spunsul (exemplu: Declara]ia de inventar, Chitan]a de numerar);
documente grupate `mbin\ cele dou\ forme prezentate mai sus, fiind alc\-
tuite din mai multe p\r]i, unele sub form\ tabelar\, iar altele sub form\ de chestionar
(exemplu: Factura fiscal\, Factura, Ordinul de deplasare etc.).
Clasificarea documentelor
n raport cu opera]iile pe care le consemneaz\, n practic\ se utilizeaz\ docu-
mente numeroase [i variate. Lund n considerare tr\s\turile lor caracteristice, docu-
mentele de eviden]\ se pot clasifica dup\ mai multe criterii:
a) Dup\ natura opera]iilor nscrise n documente se mpart n:
documente privind mijloacele fixe, care se refer\ la existen]a [i la mi[carea
acestora (exemplu: proces-verbal de recep]ie, fi[a mijlocului fix etc.);
documente de eviden]\ privind valorile materiale, care atest\ existen]a mate-
rialelor, m\rfurilor [i ambalajelor, intr\rile [i ie[irile (exemplu: factur\, aviz de
expedi]ie, bon de consum, bon de vnzare etc.);
documente de eviden]\ privind mijloacele b\ne[ti, care se refer\ la ncas\rile
[i pl\]ile n numerar sau prin banc\ (exemplu: chitan]e, dispozi]ii de plat\ etc.);
90 Bazele contabilit\]ii
documente privind eviden]a muncii [i a salariilor, care se refer\ la timpul de
munc\ efectuat, drepturile ce se cuvin pentru munca efectuat\, plata salariilor
(exemplu: foaie colectiv\ de prezen]\, list\ de avans chenzinal, stat de plat\
al salariilor etc.).
b) Dup\ caracterul [i func]ia pe care o ndeplinesc se mpart n:
documente de dispozi]ie, care cuprind dispozi]ia dat\ unei persoane sau uni-
t\]i pentru executarea unei anumite opera]ii economico-financiare (exemplu:
dispozi]ie de plat\, dispozi]ie de ncasare etc.);
documente de execu]ie, care consemneaz\ opera]iile economico-financiare
efectuate (exemplu: chitan]e, raport de gestiune etc.);
documente mixte, care cuprind att dispozi]ia pentru executarea unei opera]ii,
ct [i confirmarea execut\rii opera]iei nscrise n document (exemplu: dispo-
zi]ie de plat\).
c) Dup\ locul de ntocmire [i circula]ie se grupeaz\ astfel:
documente interne, care se ntocmesc [i circul\ n cadrul aceleia[i unit\]i
(exemplu: bon de consum, bon de marcaj);
documente externe, care se ntocmesc de c\tre o unitate [i se trimit altor
unit\]i (exemplu: factur\, dispozi]ie de plat\).
d) Dup\ regimul de tip\rire, p\strare [i folosire se mpart n:
documente cu regim special, care sunt nseriate, numerotate cu men]iunea
cu regim special, aici incluzndu-se cu deosebire cele referitoare la gestio-
narea valorilor materiale [i b\ne[ti;
documente f\r\ regim special, care se ntocmesc respectnd normele generale
privind ntocmirea [i circuitul documentelor.
e) Dup\ sfera de aplicare se grupeaz\ n:
documente generale sau comune, care sunt folosite de c\tre toate unit\]ile
(exemplu: factur\, chitan]\, bon de consum);
documente specifice unor activit\]i (exemplu: bon de vnzare, nota de plat\
pentru osp\tari).
f) Dup\ modul de ntocmire se mpart n:
documente primare, care cuprind o singur\ opera]ie economic\ (exemplu:
bon de vnzare, bon de consum, chitan]\);
documente centralizatoare, care nsumeaz\ mai multe documente singulare
(exemplu: borderoul bonurilor de vnzare, borderoul ncas\ri-vnz\ri).
V. Documentele de eviden]\ 91
g) Dup\ rolul pe care l au n cadrul sistemului informa]ional contabil:
documente justificative;
registre contabile;
documente de sintez\ [i raportare.
5.2. Reguli de ntocmire, verificare, corectare,
circuit, p\strare [i arhivare a documentelor
ntocmirea documentelor se face cu respectarea Normelor de utilizare a for-
mularelor tipizate comune privind activitatea financiar\ [i contabil\, elaborate de
Ministerul Economiei [i Finan]elor, care se refer\ la obligativitatea ntocmirii unui
anumit num\r de exemplare pentru documentul respectiv, scrierea cu past\ sau
cerneal\, la ma[ina de scris sau folosind tehnica de calcul, dup\ caz.
Ele sunt ntocmite, n principiu, la locul de munc\ n cadrul c\ruia se produce
opera]ia sau se particip\ la nf\ptuirea ei, pe formulare tipizate sau netipizate.
Dup\ completare, documentele justificative sunt supuse opera]iei de prelucrare
sortarea documentelor pe opera]ii, exprimarea n etalon monetar a m\rimii ope-
ra]iilor economice [i financiare, cumularea mai multor documente [i ob]inerea
documentelor centralizatoare, verificarea [i nregistrarea n contabilitate.
Verificarea documentelor const\ n:
Verificarea formei urm\re[te dac\ a fost folosit formularul corespunz\tor,
dac\ au fost ntocmite toate exemplarele cerute, dac\ documentul a fost completat clar,
cite], dac\ el con]ine semn\turile celor n drept, dac\ nu prezint\ corecturi [i [ters\turi.
Verificarea calculelor prin care se urm\re[te aritmetic dac\ sumele sunt nscrise
corect [i dac\ toate calculele sunt exacte.
Verificarea de fond urm\re[te dac\ opera]ia respect\ dispozi]iile legale n
vigoare, dac\ opera]ia nscris\ n document a fost necesar\, oportun\, real\ [i legal\:
verificarea necesit\]ii urm\re[te dac\ opera]ia respectiv\ este util\ n-
treprinderii;
verificarea realit\]ii urm\re[te dac\ opera]ia nscris\ n document este real\;
verificarea legalit\]ii urm\re[te dac\ opera]ia economic\ a fost efectuat\ cu
respectarea dispozi]iilor [i a actelor normative n vigoare.
verificarea oportunit\]ii urm\re[te dac\ opera]ia economic\ a fost efectuat\
n momentul cel mai potrivit.
Corectarea documentelor
Erorile constatate cu ocazia ntocmirii, verific\rii [i nregistr\rii documentelor
justificative se corecteaz\ prin t\ierea cu o linie orizontal\ a textului sau a cifrei
eronate, astfel nct s\ se poat\ citi ceea ce era scris, iar deasupra se scrie textul sau
92 Bazele contabilit\]ii
cifra corect\. Corectarea se face n toate exemplarele ntocmite [i se confirm\ prin
semn\turi, de c\tre persoanele care au ntocmit documentul, men]ionnd data corecturii.
Documentele care atest\ opera]ii cu numerar sau de banc\ nu se corecteaz\. n
eventualitatea constat\rii unor erori, acestea se anuleaz\. Documentele anulate nu
se distrug, ci se p\streaz\ n carnetele respective, ntocmindu-se alte documente
corecte.
n cazul complet\rii documentelor utiliznd tehnica de calcul, corecturile sunt
admise numai naintea prelucr\rii lor, cu men]ionarea datei cnd s-a efectuat
rectificarea [i semnate de cel care a f\cut modificarea.
Reconstituirea documentelor justificative distruse, sustrase sau pierdute
Opera]iile cu privire la existen]a [i mi[carea elementelor patrimoniale sunt
considerate valabile din punct de vedere legal numai dac\ sunt justificate cu do-
cumente originale, ntocmite sau reconstituite conform normelor legale n vigoare.
n momentul constat\rii pierderii, sustragerii sau distrugerii unui document
justificativ, persoana care a f\cut aceast\ constatare trebuie s\ aduc\ la cuno[tin]a
conduc\torului unit\]ii, `n termen de 24 de ore, n scris, acest lucru.
Conduc\torul unit\]ii are obliga]ia ca n termen de cel mult 3 zile de la primirea
n[tiin]\rii s\ ncheie un proces-verbal care s\ cuprind\:
datele de identificare ale documentului pierdut, sustras sau deteriorat;
numele [i prenumele salariatului responsabil cu p\strarea documentului
respectiv;
data [i mprejur\rile n care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
Procesul-verbal ncheiat este semnat de c\tre:
conduc\torul unit\]ii;
conduc\torul compartimentului financiar-contabil;
salariatul responsabil cu p\strarea documentului;
[eful ierarhic al salariatului responsabil cu p\strarea documentului, dup\ caz.
Salariatul responsabil cu p\strarea documentului n cauz\ este obligat, ca odat\
cu semnarea procesului-verbal, s\ dea [i o declara]ie scris\ cu privire la mpre-
jur\rile n care a disp\rut documentul respectiv.
n cazul n care pierderea, sustragerea sau deteriorarea unui document consti-
tuie infrac]iune, se anun]\ imediat organele de urm\rire penal\.
Reconstituirea documentelor se face n baza unui dosar de reconstituire n-
tocmit separat pentru fiecare caz. Acest dosar trebuie s\ con]in\ toate lucr\rile efec-
tuate n leg\tur\ cu constatarea [i reconstituirea documentului disp\rut, cum ar fi:
sesizarea scris\ a persoanei care a constatat dispari]ia documentului;
procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii [i de-
clara]ia salariatului responsabil cu p\strarea documentului;
dovada sesiz\rii Parchetului General sau dovada sanc]ion\rii disciplinare a
salariatului vinovat, dup\ caz;
V. Documentele de eviden]\ 93
decizia scris\ a conduc\torului unit\]ii de reconstituire a documentului;
o copie a documentului reconstituit.
n situa]ia n care documentul disp\rut este emis de o alt\ unitate patrimonial\,
reconstituirea acestuia se face de c\tre emitent, la cererea scris\ a conduc\torului
unit\]ii solicitante. n acest caz, unitatea emitent\ va trimite unit\]ii solicitante, n
termen de 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
Documentele reconstituite vor purta, n mod obligatoriu [i vizibil, men]iunea
Reconstituit", specificndu-se totodat\ num\rul [i data dispozi]iei prin care s-a
decis reconstituirea documentului. Documentele reconstituite n conformitate cu
cerin]ele de mai sus constituie baza legal\ pentru nregistrarea n contabilitate a
opera]iilor consemnate.
Nu pot fi reconstituite documente de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de
c\l\torie nenominale) pierdute, sustrase sau distruse nainte de nregistrarea aces-
tora n eviden]a contabil\.
G\sirea ulterioar\ a documentelor originale, care au fost reconstituite, nu anu-
leaz\ sanc]iunile disciplinare sau penale, ns\ poate constitui motiv de revizuire a
acestora conform legii.
Circuitul [i p\strarea documentelor
n cadrul ntreprinderii, documentele utilizate trebuie s\ constituie un sistem
unitar [i ra]ional, care s\ aib\ la baz\ reguli precise cu privire la ntocmirea, folo-
sirea, circula]ia [i eviden]a fiec\rui document.
Circuitul reprezint\ drumul parcurs de documente din momentul ntocmirii lor
[i pn\ n momentul clas\rii lor n arhiv\.
ntr-o ntreprindere, circuitul documentelor se desf\[oar\ conform unui grafic
ntocmit de contabilul [ef [i aprobat de conducerea unit\]ii.
Graficul cuprinde urm\toarele:
termenele de ntocmire;
ndatoririle celor care le ntocmesc;
prelucrarea documentelor;
verificarea documentelor;
destina]ia fiec\rui exemplar.
Dup\ rezolvarea complet\ [i definitiv\ a documentelor, acestea parcurg ultima
faz\ a circuitului lor clasarea la dosar.
Prin clasare se n]elege aranjarea documentelor ntr-o anumit\ ordine strict
determinat\, care s\ asigure o bun\ p\strare a lor [i o g\sire u[oar\ pentru ob]inerea
informa]iilor necesare.
Clasarea poate fi definitiv\ sau provizorie, n func]ie de durata de timp.
Clasarea pe coresponden]i este clasarea dosarului care constituie corespon-
den]a cu alte ntreprinderi.
94 Bazele contabilit\]ii
Indiferent de clasarea folosit\, n fiecare dosar, documentele se aranjeaz\ n
ordine cronologic\.
P\strarea documentelor trebuie s\ asigure o integritate deplin\ a acestora.
De aceea, se constituie un compartiment special de arhivare n care se p\streaz\:
documente originale, copii, fotocopii, filme, coresponden]\, planuri, schi]e.
P\strarea documentelor se realizeaz\ pe o perioad\ mai ndelungat\ sau mai
scurt\ de timp, n func]ie de importan]a [i felul lor, conform normelor legale n vi-
goare. n cursul anului de gestiune, documentele se p\streaz\ n cadrul fiec\rui
serviciu din unitate. Dup\ expirarea anului, documentele se predau pentru p\strare la
arhiv\, n care scop ele se ndosariaz\, se sigileaz\, se numeroteaz\, se certific\ [i se
nscriu n registrul de arhiv\.
Arhiva se poate organiza: n ordine cronologic\ documentele se p\streaz\ n
ordinea datelor de nregistrare , pe obiecte (ceea ce presupune p\strarea documen-
telor pe feluri de opera]iuni), pe coresponden]i, adic\ pe fiecare agent economic cu
care unitatea are rela]ii [i combinat\, ceea ce presupune folosirea n acela[i timp a
dou\ sau mai multe metode.
Documentele cu regim special
Persoanele juridice [i cele fizice care, potrivit Legii contabilit\]ii nr. 82/1991
cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, au obliga]ia s\ organizeze [i s\ conduc\
eviden]a contabil\, vor utiliza, pentru determinarea veniturilor din activitatea de
exploatare, numai formulare tipizate, cu regim special, comune pe economie.
Hot\rrea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor
comune privind activitatea financiar\ [i contabil\ [i a normelor metodologice
privind ntocmirea [i utilizarea acestora, elaborat\ n spiritul Legii contabilit\]ii nr.
82/1991, republicat\, stipuleaz\ c\ pentru determinarea veniturilor din activitatea
de exploatare se vor folosi formularele cu regim special comune pe economie.
Sistemul unitar de nseriere [i numerotare a formularelor tipizate cu regim
special se asigur\ la nivel na]ional, de c\tre Ministerul Finan]elor [i R.A. Impri-
meria Na]ional\. Aceste formulare sunt furnizate de c\tre R.A. Imprimeria Na-
]ional\ sau de alte firme specializate n tip\rirea de documente tipizate, sub supra-
vegherea R.A. Imprimeria Na]ional\, selectate pe baza criteriilor stabilite prin
ordin al ministrului finan]elor.
Eviden]a operativ\ a documentelor cu regim special se ]ine cu ajutorul Fi[ei de
magazie pentru documente cu regim special.
~n subsolul documentelor cu regim special se men]ioneaz\ ordinul ministrului
finan]elor prin care a fost aprobat acel model de formular: Aprobat prin OMF
nr. /... n cazul `n care firma utilizeaz\ tehnica de calcul pentru editarea
documentelor cu regim special se va tip\ri `n subsolul documentului num\rul [i data
V. Documentele de eviden]\ 95
aprob\rii primite de la Direc]ia General\ a Finan]elor Publice [i Controlului Finan-
ciar de Stat: Aprobat de DGFPCFS .. cu nr. ..
n vederea stabilirii veniturilor din activitatea de exploatare, persoanele care au
obliga]ia conform legii contabilit\]ii s\ organizeze [i s\ conduc\ eviden]a contabil\
vor utiliza, de regul\, Factura fiscal\ sau Factura (dup\ caz).
Formularele cu regim special se distribuie utilizatorilor, contra cost, prin
unit\]ile teritoriale ale Ministerului Finan]elor sau prin unit\]i autorizate de acesta.
Utilizatorii pot solicita documente cu regim special tip\rite pe hrtie de o cali-
tate superioar\ [i/sau avnd tip\rite pe ele, n antet, sigla, denumirea [i alte infor-
ma]ii despre utilizator, n condi]iile suport\rii de c\tre utilizator a diferen]elor de pre].
Formularele cu regim special se elibereaz\ utilizatorilor, n baza aprob\rii
administratorului sau a altor persoane care au obliga]ia de a gestiona patrimoniul.
Aceste documente se elibereaz\ din magazia firmei, pe baza bonului de consum,
dintr-un bonier distinct, gestionat de c\tre o persoan\ desemnat\ de administratorul
firmei sau alt\ persoan\ care are obliga]ia gestion\rii patrimoniului. La eliberarea
din magazie a acestor documente se vor specifica n mod obligatoriu, n bonul de
consum, seria [i numerele documentelor eliberate.
Formularele neutilizabile, defectuos tip\rite sau completate eronat se anuleaz\
prin barare pe diagonal\, f\cndu-se men]iunea Anulat pe toate exemplarele, dup\
care se restituie gestionarului de documente sub semn\tura persoanei pred\toare.
Excep]ie fac documentele cu regim special grupate n carnete, care se vor p\stra n
carnet, anulate, f\r\ a fi deta[ate.
5.3. Completarea documentelor pentru principalele evenimente
[i tranzac]ii financiare
n continuare sunt prezentate cteva documente pentru principalele evenimente
[i tranzac]ii economico-financiare, grupate pe feluri de elemente patrimoniale.
Respectnd regulile de ntocmire prezentate anterior, ncerca]i s\ completa]i aceste
documente.
REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
Format A3, tip\rit pe ambele fe]e, sub form\ de registru ce con]ine 100 de file.
1. Serve[te ca document de atribuire a num\rului de inventar a mijloacelor fixe
existente n unitate, n vederea identific\rii lor.
2. Se ntocme[te de compartimentul financiar-contabil sau de persoana care
conduce eviden]a contabil\, pe grupe de mijloace fixe, prin nregistrarea
cronologic\ a mijloacelor fixe intrate n unitate.
96 Bazele contabilit\]ii
Se poate folosi, fie cte un registru pentru fiecare grup\ de mijloace fixe, fie un
registru pentru mai multe grupe, n func]ie de num\rul mijloacelor fixe existente [i
al celor care urmeaz\ a intra n unitate.
n scopul asigur\rii controlului asupra existen]ei mijloacelor fixe se atribuie,
fiec\rui mijloc fix care constituie obiect de eviden]\, un num\r de inventar n
momentul intr\rii n unitate, prin achizi]ionare, construire, confec]ionare, transfer
(cu excep]ia celor luate cu chirie), care se consemneaz\ n registrul numerelor de
inventar. Num\rul de inventar atribuit mijloacelor fixe care circul\ prin schimb
(tuburi pentru oxigen, butoaie) nu se imprim\ pe acestea.
Numerotarea mijloacelor fixe n cadrul registrului se face de regul\ n ordinea
succesiunii numerelor [i pe grupe de mijloace fixe.
n acest scop, fiec\rei grupe de mijloace fixe stabilite de unitate i se rezerv\ o
anumit\ serie de numere de ordine (exemplu: pentru cl\diri 10001999; pentru
construc]ii speciale 20002999; pentru ma[ini, utilaje [i instala]ii de lucru
30003999; pentru aparate [i instala]ii de m\surare, control [i reglare 40004999),
astfel nct prima cifr\ s\ reprezinte o anumit\ grup\ de mijloace fixe din care face
parte obiectul respectiv.
n cadrul seriei se atribuie numere separate pe urm\toarele subgrupe: unelte,
accesorii de produc]ie [i inventar gospod\resc, fondul bibliotecar, valori de muzeu
[i obiecte de expozi]ie, precum [i pentru alte subgrupe pe care unitatea le consider\
necesare.
La stabilirea num\rului de inventar n cadrul seriei se au n vedere att mijloace
fixe existente, ct [i mijloace fixe care vor fi achizi]ionate, construite sau confec-
]ionate n anii urm\tori.
Num\rul de inventar atribuit unui mijloc fix urmeaz\ s\ fie trecut n toate
documentele care privesc mijlocul fix respectiv.
Num\rul de inventar atribuit se imprim\ direct pe obiect (cu vopsea sau prin
poansonare) sau se graveaz\ pe o pl\cu]\ ce se fixeaz\ pe mijlocul fix respectiv sau
prin alte mijloace care s\ asigure identificarea mijlocului fix respectiv.
Pe fiecare obiect este obligatoriu s\ se imprime [i ini]ialele unit\]ii c\reia i
apar]in mijloacele fixe respective.
Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) [i
pentru mijloacele fixe a c\ror eviden]\ se ]ine pe tronsoane (conducte de distribu]ie gaz
metan, drumuri, linii electrice), pe fiecare obiect se indic\ num\rul de inventar atribuit.
n aceste cazuri este necesar ca, pe lng\ num\rul de inventar respectiv, s\ se foloseasc\
[i numere suplimentare, n scopul numerot\rii p\r]ilor componente ale mijlocului fix
respectiv, de exemplu: 10.001/1, 10.001/2, 10.001/3, numere care pot fi trecute n
coloana Denumirea mijlocului fix [i caracteristici tehnice. Numerele de inventar ale
mijloacelor fixe transferate altor unit\]i sau scoase din func]iune nu pot fi atribuite altor
mijloace fixe intrate n unitate. Aceste numere r\mn libere pn\ la renumerotarea
mijloacelor fixe, cnd se ntocme[te un nou registru al num\rului de inventar.
V. Documentele de eviden]\ 97
Mijloacele fixe nchiriate se eviden]iaz\, n contabilitatea unit\]ii care le-a luat
cu chirie, n conturile n afara bilan]ului, cu numere de inventar atribuite la unitatea
care le-a dat cu chirie.
Pentru biblioteca tehnic\, filmotec\, discotec\ [i alte mijloace fixe similare, n
registrul numerelor de inventar se rezerv\ un singur num\r, n cazul `n care acestea
constituie un singur obiect de eviden]\, sau mai multe numere, n cazul n care obiectul
de eviden]\ l constituie fiecare colec]ie n parte.
Mijloacelor fixe procurate de institu]iile publice, potrivit normelor n vigoare,
n scopul redistribuirii la alte institu]ii publice, li se atribuie num\r de inventar de
c\tre unit\]ile care le primesc n folosin]\. n cazul cnd unit\]ile primitoare nu au
organizat\ contabilitatea proprie, num\rul de inventar se atribuie de c\tre organul
de contabilitate al institu]iilor publice care le ]in eviden]a.
Registrul numerelor de inventar se completeaz\ astfel:
n coloana 1 se nscrie num\rul de inventar;
n coloana 2 se nscrie codul mijlocului fix;
n coloana 3 se nscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea
mijlocului fix;
n coloana 4 se nscrie locul unde se afl\ mijlocul fix `n cazul mi[c\rilor
frecvente, aceast\ coloan\ se completeaz\ cu creionul negru, pentru a se putea
[terge denumirea locului de folosin]\ anterior [i a se nscrie noul loc unde se
afl\ mijlocul fix;
coloana 5 se folose[te n m\sura n care sunt necesare [i alte men]iuni dect
cele f\cute n celelalte coloane, ca de exemplu, men]iuni privind transferul sau
scoaterea din func]iune a mijlocului fix.
3. Nu circul\, fiind document de nregistrare contabil\.
4. Se arhiveaz\ la compartimentul financiar contabil.
Unitatea............................
Registrul
numerelor de inventar
Nr. de
inventar
Codul de
clasificare
Denumirea mijlocului fix
[i caracteristici tehnice
Locul
unde se
afl\
Alte men]iuni
1 2 3 4 5
98 Bazele contabilit\]ii
FI{A MIJLOCULUI FIX
Format A5, tip\rit pe ambele fe]e, n foi volante, pe carton.
1. Serve[te ca document pentru eviden]a analitic\ a mijloacelor fixe.
2. Se ntocme[te ntr-un exemplar, de c\tre compartimentul financiar contabil,
pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acela[i fel [i
de aceea[i valoare care, n cazul unit\]ilor, au acelea[i cote de amortizare [i
sunt puse n func]iune n aceea[i lun\.
Se p\streaz\ n cartotec\, pe grupe de mijloace fixe, n ordinea codurilor din
clasificarea fondurilor fixe conform Legii nr. 15/1994; n cadrul acestora, fi[ele mijloa-
celor fixe se grupeaz\ pe locuri de folosin]\.
Cnd formularul este folosit ca fi[\ colectiv\, nu se sorteaz\ pe locuri de folosin]\.
Fi[ele mijloacelor fixe scoase din func]iune sau transferate se scot din cartotec\
[i se p\streaz\ separat.
Se completeaz\ pe baza documentelor justificative privind mi[carea mijloa-
celor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a complet\rii,
mbun\t\]irii, moderniz\rii sau reevalu\rii lor (proces-verbal de recep]ie, de punere
n func]iune, bon de mi[care a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din func]iune).
Cnd formularul este folosit ca fi[\ colectiv\, mijloacele fixe se nscriu pe un
singur rnd, specificndu-se n prima coloan\ num\rul de inventar atribuit. n acest
caz, valoarea unitar\ de inventar se poate nscrie n coloana 3 a formularului.
n coloana buc\]i intr\rile se scriu n negru, iar ie[irile `n ro[u.
Fi[a mijlocului fix
Nr. inventar..
Nr. Document provenien]\ ..
Valoare de inventar .
Amortizare lunar\
Denumirea mijlocului fix [i carcateristici tehnice
Accesorii
Grupa ...
Codul de clasificare .
Anul .
Luna .
Data amortiz\rii complete
Anul .
Luna .
Durata normal\ de
func]ionare ...
Cota de amortizare
%
Nr. inventar
(de la num\r
la num\r)
Documentul
(data, felul,
num\rul)
Opera]iile care privesc
mi[carea, cre[terea sau
diminuarea valorii
mijlocului fix
Buc\]i Debit Credit Sold
V. Documentele de eviden]\ 99
~nregistr\rile din coloanele debit, credit [i sold se fac la valoarea de
inventar a mijloacelor fixe.
n rubrica destinat\ datelor tehnice de identificare a mijloacelor fixe, n afar\
de datele privind marca, num\rul de fabrica]ie, seria se nscriu [i p\r]ile componente
ale mijlocului fix. De exemplu, la o cl\dire se completeaz\ instala]iile de nc\lzire
central\, sanitare, electrice.
Data amortiz\rii complete [i cota de amortizare se nscriu n spa]iile rezervate.
3. Nu circul\, fiind document de nregistrare contabil\.
4. Se arhiveaz\ la compartimentul financiar contabil.
BON DE MI{CARE A MIJLOACELOR FIXE
Format A5, tip\rit pe ambele fe]e, n blocuri a cte 100 de file.
1. Serve[te ca:
document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe ntre dou\ locuri
de folosin]\ a unit\]ii;
document de nso]ire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la sec]ia
sau subunitatea pred\toare la cea primitoare;
document justificativ de nregistrare n eviden]a ]inut\ de responsabilul cu
mijloacele fixe la locurile de folosin]\ [i n contabilitate.
2. Se ntocme[te n dou\ exemplare, de c\tre persoana desemnat\ de compar-
timentul care dispune mi[carea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-[ef,
energetic-[ef, administrativ).
3. Circul\:
la persoana care aprob\ mi[carea mijlocului fix n cadrul unit\]ii (ambele
exemplare);
la sec]ia pred\toare, pentru semnare de predare de c\tre responsabilul cu
mijloacele fixe [i pentru semnare de primire de c\tre delegatul sec]iei, ser-
viciul primitor (ambele exemplare);
la sec]ia primitoare, pentru nregistrare n eviden]\ la locul de folosin]\
(exemplarul 1);
la compartimentul financiar-contabil, pentru nregistrarea mi[c\rii mijlocului
fix (exemplarul 1).
4. Se arhiveaz\:
la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
la sec]ia pred\toare (exemplarul 2).
100 Bazele contabilit\]ii
PROCES-VERBAL DE RECEP}IE
Se folose[te de c\tre regii autonome, societ\]i comerciale, institu]ii publice,
unit\]i cooperatiste, asocia]ii [i alte persoane juridice.
1. Serve[te ca:
document de nregistrare n eviden]a operativ\ [i n contabilitate;
document de consemnare a stadiului n care se afl\ obiectivul de investi]ii;
document de apreciere a calit\]ii lucr\rilor privind obiectivul de investi]ii;
document de aprobare a recep]iei (cod 14-2-5);
document de constatare a ndeplinirii condi]iilor de recep]ie provizorie a
obiectivului de investi]ii (cod 14-2-5/a);
document de aprobare a recep]iei provizorii a obiectivului de investi]ii (cod
14-2-5/a);
document de punere n func]iune a obiectivului de investi]ii (cod 14-2-5/b);
document de recep]ie final\ a obiectivului de investi]ii (cod 14-2-5/c).
2. Se ntocme[te n trei exemplare, la data punerii n func]iune a mijlocului fix,
astfel:
a) procesul-verbal de recep]ie (cod 14-2-5) se `ntocme[te pentru mijloace fixe
independente care nu necesit\ montaj [i nici probe tehnologice (utilaje
pentru interven]ie, unelte, accesorii de produc]ie, mijloace de transport
auto, animale etc.);
b) procesul-verbal de recep]ie provizorie (cod 14-2-5/a) se ntocme[te pentru
utilaje care necesit\ montaj, dar care nu necesit\ probe tehnologice, precum
[i pentru cl\dirile [i construc]iile speciale care nu deservesc procese tehno-
logice, acestea considerndu-se puse n func]iune la data termin\rii mon-
tajului, respectiv la data termin\rii construc]iei;
BON DE MI{CARE A MIJLOACELOR FIXE
Data eliber\rii
ziua luna anul Num\r document Pred\tor Primitor
Subsemna]ii din partea ..[i din
partea am procedat la
predarea-primirea mijloacelor fixe `n baza .. din
.
Nr.
crt.
Denumirea mijlocului fix [i carcateristici
tehnice
Num\r de
inventar
Buc. Valoarea de inventar
SUBUNITATEA PRED|TOARE (sec]ie, atelier etc.)
Numele [i prenumele Semn\tur\
APROBAT
Data Semn\tura
SUBUNITATEA PRIMITOARE (sec]ie, atelier etc.)
Numele [i prenumele Semn\tura
14-2-3A
V. Documentele de eviden]\ 101
c) procesul-verbal de punere n func]iune (cod 14-2-5/b) se ntocme[te pentru
utilajele [i instala]iile care necesit\ montaj [i probe tehnologice, precum [i
pentru cl\dirile [i construc]iile speciale care deservesc procese tehnologice,
acestea considerndu-se puse n func]iune la terminarea probelor tehno-
logice;
d) procesul-verbal de recep]ie final\ (cod 14-2-5/c) se ntocme[te pentru sondele
folosite la extrac]ia ]i]eiului [i gazelor, sondele de injec]ie, precum [i pentru
sondele provenite din lucr\ri geologice care au dat rezultate, acestea consi-
derndu-se puse n func]iune la darea lor n produc]ie.
Se ntocme[te de c\tre secretarul comisiei numite pentru recep]ionarea obiec-
tivului de investi]ii, n prezen]a membrilor comisiei care este format\ din: pre[e-
dinte, speciali[ti-consultan]i, asisten]i la recep]ie.
3. Circul\:
la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1, 2 [i 3);
la compartimentul care efectueaz\ opera]ia de control financiar preventiv
(exemplarul 2);
la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea [i nregistrarea proce-
sului-verbal de recep]ie (exemplarele 2 [i 3).
4. Se arhiveaz\:
La furnizor (antreprenor):
la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 2 [i 3).
La beneficiar:
la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).
Unitatea Obiectivul de investi]ii
.. .
Obiectivul supus recep]iei
..
Concluzia..
Proces-verbal de recep]ie
(cod 14-2-5)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recep]ie convocat\ la data de..
[i-a desf\[urat activitatea n intervalul:...
II. CONSTAT|RI
n urma examin\rii documenta]iei prezente [i a cercet\rii de teren a lucr\rilor executate
s-au constatat:
102 Bazele contabilit\]ii
1. Documenta]ia tehnico-economic\ a fost prezentat\ comisiei de recep]ie cu urm\-
toarele excep]ii:

2. Recep]ia punerii n func]iune a fost efectuat\ la data de , iar pn\ la


recep]ia obiectivului de la data punerii n func]iune au trecut . luni.
3. Valoarea lucr\rilor supuse recep]iei, conform documentelor de decontare, este de
lei.
4. La data recep]iei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aproba]i se prezint\
astfel
5. Urm\torii factori au influen]at nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins
nivelul aprobat: ...
6. La data recep]iei se constat\ urm\toarele disponibilit\]i de capacit\]i ale utilajelor
tehnologice [i de spa]ii construite care pot conduce la mbun\t\]irea indicatorilor tehnico-eco-
nomici: ...
7. S-a constatat c\ sunt/nu sunt luate m\surile pentru men]inerea nivelului aprobat al
indicatorilor tehnico-economici n ceea ce prive[te:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibili, energie, ap\ etc. (se vor ar\ta
cele ce nu sunt asigurate);
b. lucr\ri conexe, utilit\]i, deserviri etc.;
c. for]a de munc\;
d. ..
III. CONCLUZII
1. Pe baza constat\rilor [i a concluziilor consemnate mai sus, comisia de recep]ie
hot\r\[te n unanimitate/cu majoritate de p\reri:
SE ADMITE RECEP}IA OBIECTIVULUI DE INVESTI}II {I SE ACORD|
CALIFICATIVUL ......

2. Comisia de recep]ie stabile[te c\, pentru men]inerea nivelului aprobat al indicatorilor


tehnico-economici aproba]i pentru o ct mai bun\ exploatare a capacit\]ilor ce se
recep]ioneaz\ mai sunt necesare urm\toarele m\suri:..............................................................
..

V. Documentele de eviden]\ 103


3. Prezentul proces-verbal, care con]ine .. file [i .. anexe numerotate cu un
total de .. file, care fac parte integrant\ din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi
.. n trei exemplare originale.
UNITATEA Obiectivul de investi]ii
...... .
Obiectivul supus recep]iei
.......
Concluzii

PROCES-VERBAL DE RECEP}IE FINAL|


(Cod 14-2-5/c)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recep]ie convocat\ la data de .. [i-a desf\[urat activitatea n
intervalul: ..........................................
2. Valoarea situa]iilor de plat\ a lucr\rilor construc]ii-montaj supuse recep]iei finale
este de ..
3. Recep]ia provizorie a obiectivului a fost admis\ prin procesul-verbal ncheiat la

II. CONSTAT|RI
1. Cu privire la documenta]ia tehnic\ necesar\ la recep]ia final\ a lucr\rilor de
construc]ii-montaj:
Beneficiarul a prezentat/nu a prezentat:
a) cartea construc]iei;
b) fi[a static\ a obiectivului a fost trimis\ organului de resort.
2. Cu privire la nl\turarea deficien]elor [i complet\rilor consemnate la recep]ia pro-
vizorie.
Numele [i prenumele Func]ia Locul de munc\ Semn\tura
Pre[edinte
Membri:
speciali[ti
consultan]i
asisten]i la
recep]ie
secretar
104 Bazele contabilit\]ii
Verificnd la fa]a locului remedierile, complet\rile [i refacerile de lucr\ri, cerute prin
procesul-verbal de recep]ie provizorie, comisia constat\ c\ ele au fost efectuate n ntregime
[i n bune condi]ii.
3. Cu privire la nl\turarea deficien]elor [i la complet\rile semnalate de beneficiarul de
investi]ii n cursul perioadei de garan]ie.
Comisia constat\ c\ remedierile [i complet\rile de lucr\ri, care au fost semnalate de
beneficiar n cursul perioadei de garan]ie [i sunt datorate clientului, au fost/nu au fost
executate n ntregime [i n bune condi]ii.
4. Cu privire la comportarea lucr\rilor de construc]ii-montaj n timpul perioadei de garan]ie.
Examinnd toate lucr\rile de construc]ii-montaj aferente obiectivului sub aspectul com-
port\rii lor, comisia constat\ urm\toarele deficien]e care urmeaz\ s\ fie remediate n
termenele ar\tate n dreptul fiec\reia:
a) datorate unor vicii de execu]ie: .
b) datorate unor vicii de proiectare: .
c) datorate folosirii gre[ite sau lipsei de ntre]inere din partea beneficiarului:
.
5. Cu privire la ndeplinirea de c\tre beneficiar, proiectant [i executant a altor obliga]ii
impuse la recep]ia provizorie.
6. Alte constat\ri: ..
III. CONCLUZII
1. Pe baza constat\rilor consemnate mai sus, comisia de recep]ie, n unanimitate/cu
majoritate de p\reri, hot\r\[te:
ADMITEREA (RESPINGEREA) RECEP}IEI FINALE a lucr\rilor de construc]ii-montaj
aferente obiectivului f\cnd parte din ............ [i
acord\ execu]iei lucr\rilor calificativul .
2. Comisia recomand\ beneficiarului adoptarea urm\toarelor m\suri pentru o ct mai
bun\ utilizare a obiectului:
..
3. Prezentul proces-verbal, care con]ine file [i . anexe numerotate cu un total
de file, care fac parte integrant\ din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi.
n trei exemplare originale.
Numele
[i prenumele
Func]ia Locul de munc\ Semn\tura
Pre[edinte
Membri:
Speciali[ti-consultan]i
Asisten]i la recep]ie
Secretar
V. Documentele de eviden]\ 105
BON DE CONSUM
Format 1/2 A4, tip\rite pe ambele fe]e, n blocuri con]innd 100 de file.
1. Serve[te ca:
document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material,
respectiv a mai multor materiale, dup\ caz;
document justificativ de sc\dere din gestiune;
document justificativ de nregistrare n eviden]a magaziei [i n contabilitate.
2. Se ntocme[te n dou\ exemplare, pe m\sura lans\rii, respectiv eliber\rii
materialelor din magazie pentru consum, de c\tre compartimentul care efectueaz\
lansarea, pe baza programului de produc]ie [i a consumurilor normate, sau de alte
compartimente ale unit\]ii, care solicit\ materiale pentru a fi consumate.
~n condi]iile utiliz\rii tehnicii de calcul, bonul de consum se poate ntocmi ntr-un
exemplar.
Bonul de consum (colectiv), n principiu, se `ntocme[te pe formulare separate
pentru materialele din cadrul aceluia[i cont de materiale, loc de depozitare [i loc de
consum.
n situa]ia `n care materialul solicitat lipse[te din depozit, se procedeaz\ n felul
urm\tor:
`n cazul bonului de consum se completeaz\ spa]iul urm\tor cu denumirea
materialului nlocuitor, dup\ ce, n prealabil, pe dosul formularului se ob]in semn\-
turile persoanelor autorizate s\ aprobe folosirea altor materiale dect cele prev\zute
n consumurile normate;
`n cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului
nlocuit [i se semneaz\ de aprobare a nlocuirii, n dreptul rndului respectiv. Dup\
nscrierea denumirii materialului nlocuitor se ntocme[te un bon de consum se-
parat, aplicndu-se un semn distinctiv (n cazul unit\]ilor economice) sau materialul
nlocuitor se nscrie pe un rnd liber n cadrul aceluia[i bon de consum.
n bonul de consum, coloanele Unitatea de m\sur\ [i Cantitatea necesar\
de pe rndul 2 se completeaz\ n cazul `n care se solicit\ [i se elibereaz\ din ma-
gazie materiale cu dou\ unit\]i de m\sur\.
Dac\ opera]iile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate n timpul
inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie s\ nscrie pe
documentul respectiv men]iunea predat n timpul inventarierii.
3. Circul\:
la persoanele autorizate s\ semneze pentru acordarea vizei de necesitate (am-
bele exemplare);
la persoanele autorizate s\ aprobe folosirea altor materiale, n cazul mate-
rialelor nlocuitoare, la unit\]ile economice;
106 Bazele contabilit\]ii
la magazia de materiale, pentru eliberarea cantit\]ilor prev\zute, semnndu-se
de predare de c\tre gestionar [i de primire de c\tre delegatul care prime[te ma-
terialele (ambele exemplare);
la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea nregistr\rilor n contabi-
litatea sintetic\ [i analitic\ (ambele exemplare).
La unit\]ile economice, exemplarul 1 circul\ la contabilitatea materialelor, ca
document de sc\dere din gestiune, iar exemplarul 2 serve[te la nregistrarea n
contabilitate a costurilor.
La institu]ii publice, exemplarul 2 r\mne la emitent.
4. Se arhiveaz\ la compartimentul financiar-contabil.
FI{A DE MAGAZIE
Format A5 [i 1/12X, tip\rit pe ambele fe]e, n foi volante, pe carton.
1. Serve[te ca:
document de eviden]\ la locul de depozitare a intr\rilor, ie[irilor [i stocurilor
de valori materiale, cu una sau dou\ unit\]i de m\sur\, dup\ caz;
document de contabilitate analitic\ n cadrul metodei relativ contabile
(solduri);
surs\ de informa]ii pentru controlul operativ curent [i contabil al stocurilor de
valori materiale.
2. Se ntocme[te ntr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material [i se
completeaz\ de c\tre:
compartimentul financiar-contabil la deschiderea fi[ei (datele cu antet) [i
verificarea nregistr\rii (data [i semn\tura de control). n coloana data [i semn\tura
de control semneaz\ [i organul de control financiar cu ocazia verific\rii gestiunii.
gestionar sau persoan\ desemnat\, care completeaz\ coloanele privitoare la
intr\ri, ie[iri [i stoc.
Fi[ele de magazie se ]in la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe
feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau n ordine
alfabetic\.
Unitatea
Liceul Nr.10. Bucure[ti
Produs (lucrare, comand\)
OP.PAD. Nr. document Data Cod predator Cod primitor
Nr.comanda
Cod produs
Nr.
Poz.
BON DE CONSUM
(COLECTIV)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cantit. Eliberat\ Pre] unitar CONT COD U/M
Intregi Z Lei B
Valoarea Nr.
crt.
Denumirea materialelor
(inclusiv sort, marc\, profil,
dimensiune)
Debitor Creditor
Cantitatea
necesar\
17 18 19 20 21 22 Lei B
1 Tub fluorescent 40W 6 buc 6 5, 78 34 68
2 Hrtie Xerox 6 top 6 10, 78 64 68
TOTAL 99 36
{ef de compartiment Gestionar Primitor
Data [i semnatura
2.09.2005
V. Documentele de eviden]\ 107
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la ter]i sau n custodie se n-
tocmesc fi[e distincte care se ]in separat de cele ale valorilor materiale proprii.
n scopul ]inerii corecte a eviden]ei la magazie, persoanele desemnate de com-
partimentul financiar contabil verific\ inopinat, cel pu]in o dat\ pe lun\, modul cum
se fac nregistr\rile n fi[ele de magazie.
nregistr\rile n fi[ele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate
stabili dup\ fiecare opera]ie nregistrat\ [i obligatoriu zilnic.
3. Nu circul\, fiind un document de nregistrare.
4. Se arhiveaz\ la compartimentul financiar-contabil.
FACTURA FISCAL|
Formular cu regim special de nscriere [i numerotare.
Tip\rit n blocuri a cte 150 de file, format din 50 de seturi cu cte 3 file n
culori diferite: albastru (exemplarul 1), ro[u (exemplarul 2), verde (exemplarul 3).
S.C. ANAPROD
SRL
Unitatea
FI{| DE MAGAZIE
Pagina
Magazia
003
Materialul (produsul), sort, calitate, marc\, profil,
dimensiune
MATERII PRIME F|IN|
U/M Pre] unitar Stoc normat
Stoc de
siguran]\
Lei B
Cod
kg
15.000
Document
Data Num\r Felul
Intr\ri Ie[iri Stoc
Num\r de
control
D
a
t
a

[
i
s
e
m
n
\
t
u
r
a
d
e

c
o
n
t
r
o
l
1.01 200
4.01 004 N.I.R. 150 350
6.01 008 N.I.R. 250 600
8.01 005 B.C. 200 400
10.01 010 N.I.R. 100 500
12.01 009 B.C. 200 300
14.01 016 N.I.R. 100 400
16.01 011 B.C. 200 200
PENTRU UZ DIDACTIC
108 Bazele contabilit\]ii
1. Serve[te ca:
document pe baza c\ruia se ntocme[te instrumentul de decontare a pro-
duselor [i m\rfurilor livrate, a lucr\rilor executate sau a serviciilor prestate;
document de nso]ire a m\rfii pe timpul transportului;
document de nc\rcare n gestiunea primitorului;
document justificativ de nregistrare n contabilitatea furnizorului [i a cum-
p\r\torului.
2. Se ntocme[te manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, n trei exemplare, la
livrarea produselor [i a m\rfurilor, la executarea lucr\rilor [i la prestarea serviciilor de
c\tre compartimentul desfacere sau alt compartiment desemnat pe baza dispozi]iei de
livrare, a avizului de nso]ire a m\rfii sau a altor documente tipizate care atest\ execu-
tarea lucr\rilor [i prestarea serviciilor [i se semneaz\ de c\tre compartimentul emitent.
Atunci cnd factura nu se poate ntocmi n momentul livr\rii, datorit\ unor
condi]ii obiective [i cu totul excep]ionale, produsele [i m\rfurile livrate sunt
nso]ite, pe timpul transportului, de avizul de nso]ire a m\rfii. n vederea corel\rii
documentelor de livrare, num\rul [i data avizului de nso]ire a m\rfii se nscriu n
formularul de factur\.
Seria BCX nr. 258789
UZ DIDACTIC
Furnizor S.C. ANA MIXT S.R.L. Cump\r\tor: S.C. IRIS S.R.L.
...............................................................
Nr.ord.reg.com./an J40 /1598/ 2002
FACTUR|
FISCAL| Nr.ord.reg.com./an : J 40 / 1234/ 2004
C.U.I. R 15211286
Cod fiscal
(CUI)
R 258741
Sediul: Str. Ancorei nr. 16 Sediul: Str. Rozelor nr. 10
Sector 1 Bucure[ti Nr.facturii 258789 Sector 3 , Bucure[ti
Judetul: Bucure[ti Data (ziua, luna, anul) 20,10,2005 Jude]ul: Bucure[ti
Cont: RO62RZBR0000060003325601 Nr.aviz de nso]ire a m\rfii ................. Cont: RO41RNCB12320000147001201
Banca: Raiffeisen SB (dac\ este cazul) Banca: B.C.R. SB
Capital social 2.000 RON
Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea
Pre] unitar
(f\r\ T.V.A.)
-lei-
Valoare
-lei-
Valoarea
T.V.A.
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Tricouri copii buc. 20 10 200 38
2 C\m\[i b\rba]i buc. 15 20 300 57
3 Tricouri dam\ buc. 20 15 300 57
Achitat cu chitan]a 578921
Semn\tura [i Date privid expedi]ia Total 800 152
[tampila Numele delegatului Vasile Eugen din care
furnizorului B.I. / C.I. seria DK nr. 123489 accize X
Mijloc de transport nr. Auto B-07-ANA Semn\tura Total de plat\
Expedi]ia s-a f\cut n prezen]a noastr\ la de primire (col.5+col.6)
data de 20,10,2005 ora 14.30 952 RON
Semn\turile
V. Documentele de eviden]\ 109
3. Circul\:
la furnizor:
la compartimentul n care se efectueaz\ opera]ia de control financiar pre-
ventiv pentru acordarea vizei (toate exemplarele); viza de control finan-
ciar preventiv se acord\ numai pe exemplarul 3;
la persoanele autorizate s\ dispun\ ncas\ri n contul de la banc\ al
unit\]ii (toate exemplarele);
la compartimentul desfacere, n vederea nregistr\rii n eviden]ele
operative [i pentru eventualele reclama]ii ale clien]ilor (exemplarul 2 al
facturii, la care se anexeaz\ dispozi]ia de livrare);
la compartimentul financiar-contabil pentru nregistrarea n contabilitate
(exemplarul 3).
la cump\r\tor:
la compartimentul aprovizionare, pentru conformarea opera]iei, avnd
ata[at exemplarul din avizul de nso]ire a m\rfii care a nso]it produsul sau
marfa, dac\ este cazul, inclusiv nota de recep]ie [i constatare de diferen]e,
n cazul n care marfa nu a fost nso]it\ de factur\ pe timpul transportului
(exemplarul 1);
la compartimentul care efectueaz\ opera]ia de control financiar preventiv
pentru acordarea vizei (exemplarul 1, mpreun\ cu avizul de nso]ire a
m\rfii, inclusiv nota de recep]ie [i de constatare de diferen]e, dup\ caz);
la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea pl\]ii, precum [i
pentru nregistrarea n contabilitate (exemplarul 1 mpreun\ cu avizul de
nso]ire a m\rfii, inclusiv nota de recep]ie [i de constatare de diferen]e,
dup\ caz).
4. Se arhiveaz\:
la furnizor:
la compartimentul desfacere (exemplarul 2);
la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3);
la cump\r\tor;
la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).
CHITAN}A
Formular cu regim de tip\rire, nseriere [i numerotare.
Tip\rit n carnete a cte 100 de file.
1. Serve[te ca:
document justificativ pentru depunerea unei sume la casieria unit\]ii;
document justificativ de nregistrare n registrul de cas\ [i n contabilitate.
2. Se ntocme[te n dou\ exemplare, pentru fiecare sum\ ncasat\, de c\tre ca-
sierul unit\]ii [i se semneaz\ de acestea pentru primirea sumei.
110 Bazele contabilit\]ii
3. Circul\ la depun\tor (exemplarul 1, cu [tampila unit\]ii); exemplarul 2 r\mne
n carnet, fiind folosit ca document de verificare a opera]iilor efectuate n registrul de
cas\.
4. Se arhiveaz\ la compartimentul financiar-contabil, dup\ utilizarea complet\
a carnetului (exemplarul 2).
REGISTRUL DE CAS|
Format A4, tip\rit pe o singur\ fa]\, n carnete a cte 100 de file.
Eviden]a ncas\rilor [i a pl\]ilor n numerar se ]ine cu ajutorul registrului de cas\,
care se ntocme[te de c\tre casier pe baza documentelor justificative. Exemplarul 2 se
deta[eaz\ [i se pred\ compartimentului financiar-contabil n aceea[i zi sau cel mai
trziu a doua zi, mpreun\ cu documentele justificative, sub semn\tur\ n registrul de
cas\.
Serve[te ca:
document de nregistrare operativ\ a ncas\rilor [i pl\]ilor n numerar,
efectuate n casieria unit\]ii pe baza actelor justificative;
document de stabilire la sfr[itul fiec\rei zile a soldului de cas\;
document de nregistrare zilnic\ n contabilitate a opera]iilor de cas\.
Compartimentul financiar contabil verific\ documentele de ncas\ri [i pl\]i
predate de casier, precum [i dac\ soldul nscris n registrul de cas\ este stabilit
corect.
n cazul opera]iilor de ncas\ri se verific\ dac\ sumele nscrise n registrul de
cas\ corespund cu cele din duplicatele chitan]elor emise din carnetele de cecuri sau
alte documente specifice aprobate de organele competente.
Unitatea S.C. ANA MIXT S.R.L.
Nr.ord.reg.com./an J40 /1598/ 2002
Cod unic de nregistrare 15211286
Seria B VNG nr. 578921
Atribut fiscal R
Sediul: Str. Ancorei nr. 16
Sector 1 Bucure[ti
CHITAN}A Nr.
......578921...................
Data
20-10 2005
Am primt de la ............. S.C. IRIS S.R.L......................................................
Adresa ..... Str. Rozelor nr. 10, sector 3, Bucure[ti ...............................
Suma de ..... 952 RON ........ adic\ nou\sutecincizeci[idoi ron
...................................................................................................................
reprezentnd .............. c/v fact.fisc. 258789 / 20,10,2005 .....................
Casier ,
V. Documentele de eviden]\ 111
MONETAR
Formular cu regim special de tip\rire, nseriere [i numerotare.
Formularul este tip\rit n carnete a cte 100 de file.
1. Serve[te ca:
document justificativ pentru eviden]ierea la sfr[itul zilei a numerarului exis-
tent n casierie, corespunz\tor m\rfurilor comercializate;
document justificativ de nregistrare n contabilitate;
document justificativ pe baza c\ruia se pred\ numerarul ncasat prin cas\, de
c\tre casier, la casieria central\ a agentului economic.
Monetarul se utilizeaz\ pentru vnzarea m\rfurilor cu am\nuntul.
Potrivit reglement\rilor n vigoare, n condi]iile utiliz\rii aparatelor de marcat
electronice, suma nscris\ n monetar trebuie s\ coincid\ cu suma din registrul de
cas\ emis de aceste aparate, inclusiv cu suma nregistrat\ de mn\ n registrul de
cas\, n cazul defect\rii aparatelor de marcat electronice.
S.C. ANA MIXT S.R.L
.. UZ DIDACTIC
(UNITATEA) Data Contul
Ziua Luna Anul casa
REGISTRU DE CAS|
20 10 2005 5311
Nr.
crt.
Nr. act
cas\
Nr. anex\ Explixca]ii ncas\ri Pl\]i
Report / Sold din ziua precedent\ 1 2 5 0 , 8 0
1 123457 Chit. ncasare client S.C. IRIS SRL 9 5 2 0 0
2 45878 Cec Extragere numerar de la banca 1 0 0 0 0 0
3 587462 Chit. Plat\ funizor GEMA IMPEX SRL 3 5 5 0 0
4 12 Disp.pl. Plata avans spre decontare Ionescu Oana 2 0 0 0 0
SOLD / 20,10,2005 2 6 4 7 8 0
De reportat / TOTAL
Casier Compartiment finaiciar contabil
112 Bazele contabilit\]ii
Valoarea nscris\ n monetar trebuie s\ corespund\ valorii nscrise n raportul
de gestiune.
2. Se ntocme[te n dou\ exemplare, de c\tre casier, la sfr[itul zilei, prin
inventarierea numerarului existent n casierie, pe categorii de bancnote [i de monede.
3. Circul\:
la compartimentul financiar-contabil, pentru nregistrarea n registrul de cas\
(exemplarul 1);
exemplarul 2 r\mne n carnet.
4. Se arhiveaz\ la compartimentul financiar-contabil, dup\ utilizarea complet\
a carnetului (ambele exemplare).
ORDINUL DE PLAT|
Ordinul de plat\ este un document justificativ (tipizat [i f\r\ regim special) care
exprim\ o dispozi]ie necondi]ionat\ dat\ de pl\titor b\ncii sale de a pune la dis-
pozi]ia unui beneficiar o anumit\ sum\ de bani.
Circuitul acestui document justificativ este prezentat n cele de mai jos:
este completat de pl\titor n trei exemplare [i remis b\ncii sale;
V. Documentele de eviden]\ 113
banca va verifica autenticitatea documentului [i posibilitatea efectu\rii pl\]ii.
Odat\ acceptat, banca va executa ordinul primit [i va napoia exemplarul pl\titorului,
acesta fiind utilizat pentru nregistrarea n contabilitate al\turi de extrasul de cont;
exemplarul 1 va ajunge n final la beneficiarul sumei, iar exemplarul 2 va
r\mne ca document justificativ la nivelul unit\]ii bancare.
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGA}IE)
Format A5, tip\rit pe ambele fe]e, n blocuri a cte 100 de file.
1. Serve[te ca:
dispozi]ie c\tre persoana delegat\ s\ efectueze deplasarea;
document pentru decontarea de c\tre titularul de avans a cheltuielilor efectuate;
document pentru stabilirea diferen]elor de primit sau de restituit de titularul
de avans;
document justificativ de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocme[te ntr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de c\tre persoana
care urmeaz\ a efectua deplasarea, precum [i pentru justificarea avansurilor
acordate n vederea procur\rii de valori materiale n numerar.
3. Circul\:
la persoana mputernicit\ s\ dispun\ deplasarea, pentru a fi semnat;
la persoana care efectueaz\ deplasarea;
la persoanele autorizate de la unitatea unde s-a efectuat deplasarea, pentru a
confirma sosirea [i plecarea persoanei delegate;
la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea decontului pe baza ac-
telor justificative anexate la acesta de c\tre titular la ntoarcerea din deplasare sau cu
ocazia procur\rii materialelor, pentru stabiliarea diferen]elor de primit sau de restituit,
a eventualelor penaliz\ri [i pentru semn\tura de verificare.
n cazul n care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai
mare dect avansul primit, pentru diferen]a de primit de c\tre titularul de avans se
ntocme[te Dispozi]ia de plat\-ncasare c\tre casierie;
n cazul n care la decontare sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici
dect avansul primit, diferen]a de restituit de c\tre titularul de avans se va depune
la casierie [i pentru aceasta se emite Chitan]a;
la persoana autorizat\ s\ exercite controlul financiar preventiv, pentru viz\.
la conduc\torul unit\]ii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.
4. Se arhiveaz\ la compartimentul financiar-contabil.
114 Bazele contabilit\]ii
STAT DE SALARII
Format 1/3X, 1/6X, A3 [i 1/6 A, tip\rite pe o singur\, fa]\ n blocuri a cte 100 de file.
1. Serve[te ca:
document pentru calculul drepturilor b\ne[ti cuvenite salaria]ilor, precum [i
al contribu]iei privind protec]ia social\ [i al altor datorii;
document justificativ de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocme[te n dou\ exemplare, lunar, pe sec]ii, ateliere, servicii etc., de
c\tre compartimentul care are aceast\ atribu]ie, pe baza documentelor de eviden]\
a muncii [i a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor indi-
viduale pentru muncitorii salariza]i n acord etc. (n cazul statelor de salarii `n acord),
pe baza fi[ierelor de eviden]\ a salariului, a eviden]ei [i a documentelor privind re]i-
nerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihn\, certificatelor
medicale [i se semneaz\ pentru confirmarea exactit\]ii calculelor de c\tre persoana
care determin\ salariul cuvenit [i ntocme[te statul de salarii.
Pentru centralizarea la nivelul unit\]ii a salariilor [i a elementelor componente
ale acestora, inclusiv a re]inerilor, se utilizeaz\ acelea[i formulare de state de salarii.
Pl\]ile f\cute n cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichid\rile, indemniza-
]iile de concediu etc., se includ n statele de salarii pentru a cuprinde ntreaga sum\ a
salariilor calculate [i toate re]inerile legale din perioada de decontare respectiv\.
Unit\]ile pot s\-[i stabileasc\, dac\ necesit\]ile interne o cer, o alt\ machet\ a
formularului, dar care s\ con]in\ informa]iile necesare unui eventual control.
3. Circul\:
la persoanele autorizate s\ exercite controlul financiar preventiv [i s\ aprobe
plata (exemplarul 1);
la casieria unit\]ii pentru efectuarea pl\]ii sumelor cuvenite (exemplarul 1);
S T A T D E S A L A R I I
Luna Ianuarie 2005
Nr.
crt.
Numele [i
prenumele
Func]ia
Salariu
de baz\
Salariu
realizat
CAS
9.5%
Fond
[omaj
1%
CASS
6.5%%
Venit
net
Ded.
Pers.
Venit
baz\
de
calcul
Impozit
16%
Rest
de
plat\
Semn\tur\
1 ILIE ELENA Lucr.com. 310 310 29 3 20 257 250 7 1 256
2 SAVU IOANA Secretar\ 450 450 43 5 29 374 250 124 20 354
3 POPESCU ION Director 600 600 57 6 39 498 250 248 40 458
TOTAL 1,360 1,360 129 14 88 1,129 61 1,068
CAS 22% 299 RON
Fond [omaj 3% 41 RON
Asig.accid.mun.
0,5%
7 RON
Asig.s\n\t.unit. 7% 95 RON
Com. ITMB 0,75% 10 RON
Total 452 RON
V. Documentele de eviden]\ 115
la compartimentul financiar-contabil, ca anex\ la exemplarul 2 al registrului
de cas\, pentru nregistrarea n contabilitate (exemplarul 1 mpreun\ cu exemplarul 1
al borderoului de salarii neridicate);
la compartimentul care a ntocmit statele de salarii (exemplarul 2 mpreun\ cu
exemplarul 2 al borderoului de salarii neridicate Drepturi b\ne[ti Chenzina a II-a
(extras), care va servi la acordarea vizei atunci cnd se solicit\ plata salariilor neri-
dicate).
4. Se arhiveaz\:
la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de
pl\]i (exemplarul 1);
la compartimentul care a ntocmit statele de salarii (exemplarul 2).
S\ recapitul\m!
Conform Legii contabilit\]ii, orice opera]ie patrimonial\ se consemneaz\ n
momentul efectu\rii ei ntr-un act scris care st\ la baza nregistr\rilor n conta-
bilitate, dobndind astfel calitatea de document justificativ. Se asigur\ astfel
datele de intrare n sistemul informa]ional contabil.
Importan]a documentelor se poate concretiza prin faptul c\: prin ele se
justific\ opera]iile nregistrate n eviden]e; stau la baza nregistr\rilor n contabi-
litate; consemneaz\ date necesare pentru control [i analiz\ economico-financiar\;
constituie n caz de litigii probe n justi]ie.
n raport cu opera]iile pe care le consemneaz\, n practic\ se utilizeaz\ documente
numeroase [i variate.
Documentele con]in mai multe elemente principale, se ntocmesc la locul
unde se produce opera]ia economic\ [i dup\ completare sunt supuse opera]iei de
prelucrare.
Evitarea sau nl\turarea erorilor se realizeaz\ prin opera]ia de verificare a docu-
mentelor, care mbrac\ mai multe forme: verificarea formei, aritmetic\ [i de fond.
Erorile constatate cu ocazia ntocmirii, verific\rii, nregistr\rii documentelor
justificative se corecteaz\.
Documentele utilizate trebuie s\ constituie un sistem unitar [i ra]ional, care
s\ aib\ la baz\ reguli precise cu privire la ntocmirea, folosirea, circula]ia [i
eviden]a fiec\rui document.
Circuitul reprezint\ drumul parcurs de documente din momentul ntocmirii
lor [i pn\ n momentul clas\rii lor n arhiv\.
ntr-o ntreprindere, circuitul documentelor se desf\[oar\ conform unui grafic.
P\strarea documentelor are loc, n func]ie de importan]a [i felul lor, pe o pe-
rioad\ mai ndelungat\ sau mai scurt\ de timp, conform normelor legale n
vigoare.
116 Bazele contabilit\]ii
DIC}IONAR
Act justificativ nscris, ntr-o form\ determinat\, prin care se constat\ un fapt, o
nvoial\, o obliga]ie.
Contract acord de voin]\ ntre dou\ sau mai multe persoane (fizice sau juridice)
spre a constitui sau a stinge ntre ele un raport juridic.
Extras de cont document care con]ine copia opera]iilor efectuate pe o anumit\
perioad\, ntr-un cont deschis la o unitate bancar\.
Fiscalitate sistem de norme privitoare la stabilirea [i perceperea impozitelor [i
taxelor.
T TI I A A} }I I C C| |
din punctul de vedere al ariei de utilizare, documentele se mpart n: documente comune pe
economie [i documente specifice anumitor domenii de activitate?
acolo unde opera]ia se consemneaz\ ntr-o limb\ str\in\ de exemplu, ntr-o factur\ de export
sau ntr-un extras de cont de la o banc\ str\in\ obligatoriu se va ata[a o traducere a
documentelor n limba romn\?
acolo unde se folose[te o moned\ str\in\, pentru scopul nregistr\rii n contabilitate se va
efectua conversia n moneda na]ional\, de regul\ la cursul de referin]\ al pie]ei interbancare
din ziua efectu\rii tranzac]iei?
nentocmirea documentelor justificative pentru opera]iile cu bunuri [i servicii constituie
contraven]ii la Legea contabilit\]ii [i element constitutiv al infrac]iunii de evaziune fiscal\?
V Ve er ri i f f i i c c\ \m m c ce e a am m n nv v\ \] ] a at t ! !
1. Identifica]i necesitatea ntocmirii documentelor justificative.
2. Enumera]i criteriile de clasificare a documentelor [i exemplifica]i pe tipuri
de documente.
3. Prezenta]i regulile de ntocmire [i de corectare a documentelor.
4. Preciza]i la ce se refer\ verificarea formei [i verificarea de fond.
R Re ea al l i i z z\ \m m u un n p pr ro oi i e ec ct t ! !
Completa]i un dosar cu documentele care stau la baza nregistr\rii principalelor
evenimente [i tranzac]ii economico-financiare. Lua]i ca baz\ activitatea unei firme
reale sau a firmei-exerci]iu.
V. Documentele de eviden]\ 117
1. Ce document serve[te pentru eli-
berarea din magazie a produselor, m\r-
furilor sau a altor valori materiale desti-
nate vnz\rii?
a. Avizul de expedi]ie;
b. Avizul de nso]ire a m\rfii;
c. Avizul de expedi]ie sau dispozi]ia de
livrare;
d. Dispozi]ia de livrare;
e. Dispozi]ia de livrare [i factura sau
factura fiscal\.
2. Ce document justificativ de nre-
gistrare n contabilitatea sintetic\ [i ana-
litic\ serve[te pentru nregistrarea unei
opera]ii de stornare?
a. Not\ de debitare creditare;
b. Registru jurnal;
c. Fi[\ de cont pentru opera]ii diverse;
d. Document cumulativ;
e. Not\ de contabilitate.
3. Extrasul de cont este:
a. documentul emis de societatea co-
mercial\, care cuprinde opera]iile de
pl\]i efectuate;
b. documentul care con]ine ncas\rile
unor societ\]i ntr-o lun\;
c. documentul n care sunt consemnate
opera]iile de ncas\ri [i pl\]i, efectuate
prin banc\;
d. documentul pe baza c\ruia se efec-
tueaz\ pl\]ile;
e. documentul care con]ine opera]iile
de aprovizion\ri ntr-o lun\.
4. Alege]i documentul corect pentru
urm\toarea opera]ie economic\: Se de-
pune la banc\ suma de 15.000.000 din
casierie:
a. chitan]\ de numerar;
b. CEC de numerar;
c. ordin de plat\;
d. foaie de v\rs\mnt cu chitan]\;
e. monetar.
5. Se vnd m\rfuri c\tre clien]i, `n
valoare de 1.000.000 lei, T.V.A. inclus 19%.
Pe baza c\rui document se efectueaz\
aceast\ opera]ie?
a. Aviz de expedi]ie;
b. Dispozi]ie de livrare;
c. Factur\ [i dispozi]ie de livrare;
d. Factur\ fiscal\;
e. Aviz de nso]ire a m\rfii.
6. Bonul de consum, dup\ caracterul
[i func]ia pe care o ndepline[te, este do-
cument:
a. de execu]ie;
b. de raportare;
c. de dispozi]ie;
d. mixt;
e. centralizator.
7. Ordinul de plat\, dup\ caracterul
[i func]ia pe care o ndepline[te, este do-
cument:
a. de execu]ie;
b. mixt;
c. de dispozi]ie;
d. bancar;
e. specific.
8. Pentru utilajele [i instala]iile care
necesit\ montaj [i probe tehnologice, pre-
cum [i pentru cl\dirile [i construc]iile spe-
ciale care deservesc procese tehnologice,
se ntocme[te:
a. procesul-verbal de recep]ie;
b. procesul-verbal de recep]ie provizorie;
c. procesul-verbal de punere n func-
]iune;
d. procesul-verbal de recep]ie final\;
e. procesul-verbal de recep]ie provizorie
[i procesul-verbal de recep]ie final\.
T
T
e
e
s
s
t
t
g
g
r
r
i
i
l
l
\
\
118 Bazele contabilit\]ii
9. Registrul de cas\ serve[te ca:
a. document de nregistrare operativ\ a
ncas\rilor [i pl\]ilor n numerar;
b. document de stabilire la sfr[itul
fiec\rei zile a soldului de cas\;
c. document de nregistrare zilnic\ n
contabilitate a opera]iilor de cas\;
d. document de nregistrare operativ\ a
ncas\rilor [i pl\]ilor n numerar [i
de stabilire la sfr[itul fiec\rei zile a
soldului de cas\;
e. document de nregistrare operativ\ a
ncas\rilor [i pl\]ilor n numerar,
efectuate prin casieria unit\]ii pe baza
actelor justificative.
10. Cum se face corectarea documen-
telor justificative pe baza c\rora se pri-
me[te, se elibereaz\ sau se justific\ nu-
merarul?
a. Documentul gre[it se anuleaz\ [i r\-
mne n carnetul respectiv (nu se de-
ta[eaz\);
b. Prin t\ierea cu o linie a textului sau a
cifrei gre[ite;
c. Prin t\ierea cu o linie a textului sau a
cifrei gre[ite, iar deasupra lor se scrie
textul sau cifra corect\;
d. Prin t\ierea cu o linie a textului sau a
cifrei gre[ite, nscrierea textului sau
a cifrei corecte [i se confirm\ prin
semn\tura persoanei autorizate;
e. Se declar\ nul la Monitorul Oficial.
11. n structura documentelor justifi-
cative nu se cuprinde:
a. denumirea documentului;
b. denumirea [i sediul unit\]ii patrimo-
niale care ntocme[te documentul (cnd
este cazul);
c. num\rul documentului [i data ntoc-
mirii acestuia;
d. con]inutul opera]iei economice [i fi-
nanciare;
e. graficul de circula]ie a documentelor
justificative.
12. nregistrarea documentelor n
contabilitate se efectueaz\:
a. sistematic;
b. cronologic;
c. la sfr[itul trimestrului;
d. cu ocazia ntocmirii bilan]ului contabil;
e. cronologic [i sistematic.
V. Documentele de eviden]\ 119
I. Sistemul contabil,
parte a sistemului informa]ional economic
1.1. Sistemul informa]ional economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. Eviden]a economic\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3. ~ntreprinderea cadru de organizare a contabilit\]ii . . . . . . . . . . . . . . 10
II. Obiectul [i metoda contabilit\]ii
2.1. Patrimoniul obiect al contabilit\]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2. Structuri patrimoniale de activ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3. Structuri patrimoniale de pasiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4. Structuri de cheltuieli [i venituri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.5. Particularizarea structurilor patrimoniale la diferite
tipuri de `ntreprinderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.6. Procese economice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.7. Procedeele metodei contabilit\]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.8. Principiile contabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
III. Evaluarea patrimoniului [i calcula]ia
3.1. Definirea [i importan]a evalu\rii patrimoniului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2. Principiile evalu\rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3. Formele evalu\rii patrimoniului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.4. Calcula]ia `n contabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.5. Exemple de calcula]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
IV. Bilan]ul [i dubla reprezentare
4.1. Importan]a [i structura bilan]ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.2. Varia]ia posturilor bilan]iere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.3. Contul de profit [i pierdere; calculul rezultatelor
intermediare [i finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
V. Documentele de eviden]\
5.1. Importan]a, structura [i clasificarea documentelor . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.2. Reguli de `nlocuire, verificare, corectare, circuit,
p\strare [i arhivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.3. Completarea documentelor pentru principalele
evenimente [i tranzac]ii financiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
C
C
U
U
P
P
R
R
I
I
N
N
S
S

S-ar putea să vă placă și