Sunteți pe pagina 1din 10

DREPT PRIVAT ROMAN

INTRODUCERE

OBIECTUL DREPTULUI PRIVAT ROMAN

Dreptul Roman cuprinde ansamblul normelor juridice instituite sau sanc"ionate de statul
roman #i este un sistem extrem de vast #i de complex, format din numeroase ramuri #i
institu"ii juridice.

Sistemul juridic romana tr$it o via"$ milenar$, c$ci #i are originea n epoca fond$rii Romei
#i s-a aplicat pn$ la moartea mp$ratului Justinian, adic$ din secolul VII .Hr. pn$ n
secolul VI d.Hr.

Pentru a n"elege specicul Dreptului Roman, trebuie s$ re"inem c$ la origine #i romanii,
ca #i celelalte popoare ale antichit$"ii au confundat dreptul cu religia #i cu morala, dar spre
deosebire de celelalte popoare ale lumii antice romanii au dep$#it aceast$ confuzie #i au
realizat o distinc"ie clar$ ntre normele dreptului, normele religioase #i normele de moral$,
dovad$ c$ nc$ din epoca veche, romanii au desemnat normele dreptului prin cuvntul
jus, iar normele religioase, prin cuvntul fas.

Mai mult dect att, la romani,ideologia juridic$ #i-a pus amprenta asupra ntregii ideologii
#i de aceea se spunea n antichitate c" a#a cum grecii sunt un popor de lozo, romanii
sunt un popor de juri#ti, iar dac$ tn$rul cet$"ean roman dorea s$ se arme n via"a
public$, trebuia s$ fac$ dovada c$ a fost discipolul unui mare jurisconsult (jurisconsul$ii
erau oameni de #tiin$", oameni de nentrecut n domeniul dreptului).

Prin urmare, la romani, accesul la via"a public$ era condi"ionat de cunoa#terea
aprofundat$ a dreptului. %i cu toate acestea, n unele texte juridice clasice constat$m c$
persist$ str$vechea confuzie dintre drept, religie #i moral$, de#i aceast$ confuzie fusese
dep$#it$ de mult n practica juridic$. Spre exemplu: printr-un text din opera legislativ$ a
mp$ratului Justinian ni s-a transmis deni"ia jurispruden$ei sau deni"ia #tiin$ei dreptului.
Potrivit acelui text: Jurisprudentia est divinarum atquae humanarum rrum notitia justi
atquae injusti sciaentia (Jurispruden$a este cunoa#terea lucrurilor divine #i umane, #tiin$a
a ceea ce este drept #i nedrept). Constat$m c$ n aveast$ deni"ie, dreptul se confund$ #i
cu religia #i cu morala.

Apoi, printr-un text al unui mare jurisconsult, Ulpian, ni s-au transmis principiile
fundamentale ale dreptului. Potrivit lui Ulpian: Juris praecepta sum hec: honeste vivere,
alterum non ledere suum cuique tribuere (Principiile dreptului sunt acestea: a tr"i n
mod onorabil, a nu v"t"ma pe altul, a da ec"ruia ce este al s"u). n aceast$ deni"ie,
dreptul se confund$ cu morala, deoarece primul principiu "ine de domeniul moralei,
iarurm$toarele dou$ principii sunt de domeniul dreptului.

Marele jusconsult clasic Celsus, ne-a transmis o deni"ie a dreptului. Potrivit lui Celsus:
Jus est ars bonni et aetqui (Dreptul este arta binelui #i a echitabilului). %i de data
aceasta dreptul se confund$ cu morala, deoarece conceptul de bine este de domeniul
moralei, iar conceptul de echitate are la romani dou$ sensuri (un sens moral #i un sens
juridic).

Faptul c$ n unele texte juridice clasice exist$ confuzia dintre drept, religie #i moral$, de!i
ea fusese dep"!it" de mult n practic", #i are explica"ia a#a:
n primul rnd, romanii au fost un popor profund conservator, un
popor care nu a renun"at la valorile sale tradi"ionale, chiar dac$
unele dintre acele valori erau dep$#ite de noile realit$"i.

n al doilea rnd, romanii au fost profund pragmatici, aveau un
ascu"it sim" practic, iar aceast$ tr$s$tur$ a psihologiei lor #i-a pus
amprenta #i asupra cercet$rii fenomenului juridic, dovad$ c$
jurisconsul"ii romani nu-#i ncepeau lec"iile cu introduceri teoretice, ci
cu expunerea unor cazuri practice, denumite spe"e, pe care le
analizau mpreun$ cu studen"ii lor #i constatau c$ ntre acele cazuri
exist$ elemente comune, pe baza c$rora ncercau s$ formuleze
anumite principii juridice sau anumite principii de drept. ns$ acele
principii erau consacrate, adic$ erau recunoscute ca atare de to"i
jurisconsul"ii, numai dac$ ofereau solu"ii optime tuturor cazurilor
practice dintr-un anumit domeniu.

n al treilea rnd, romanii nu aveau voca"ia teoriei, dimpotriv$, aveau
chiar fobia teoriei, spre deosebire de greci care erau mari mae#ti ai
teoriei, astfel nct romanii au formulat pu"ine deni"ii #i acelea
mprumutate de la greci (deni"iile nu se confund$ cu principiile
dreptului sau cu principiile juridice, deoarece deni#iile sunt crea#ii
ale teoriei, iar principiile sunt crea#ii ale practicii dreptului). Ori
vechii greci nu au f$cut distinc"ie ntre drept #i moral$, dimpotriv$ ei
considerau c" dreptul este o component" a moralei. Practica
juridic$ roman$ a creat acele concepte, categorii, principii #i institu"ii
care s-au dovedit instrumente ideale ale gndirii juridice, astfel nct
au fost preluate #i aplicate cu deplin succes, att n Evul Mediu ct
#in epoca modern$.

Aceast$ evolu"ie a fost posibil$ ntruct romani#tii s-au preocupat foarte serios de
reconstituirea valorilor juridice romane nc$ de la nceputul Evului Mediu. Astfel, n secolul
VII d.Hr. n ora!ul Ravena s-a fondat prima !coal" de Drept Roman, prima #coal$ care
#i-a propus s$ reconstituie tezaurul gndirii juridice romane.

n secolul X, la Pavia, s-a format o !coal" de drept similar", ns$ lucr$rile elaborate de
reprezentan"ii acelor #coli s-au pierdut (le-au distrus barbarii).

De aceea, noi modernii, le cunoa#tem numai din izvoare indirecte. Cert este c$ acele
lucr$ri nu au putut avea un jivel #tiin"ic remarcabil, notabil, ntruct n mod sigur profesorii
acelor #coli nu au cunoscut digestele mp!ratului Justinian (digestele lui Justinian sunt o
culegere de fragmente din lucr"rile jurisconsul$ilor clasici, lucr"ri care s-au pierdut, pe
cnd digestele s-au p"strat, au ajuns pn" la noi, astfel nct pe baza digestelor au putut
reconstituite lucr"rile jusconsul$ilor clasici).

Din secolul XI, la Bologna, profesorul Irerius a fondat !coala glosatorilor. Glosatorii
s-au condus n cercet$rile lor dup$ metoda exegetic$ (scopul unei legi sub aspect istoric),
n sensul c$ ei au comentat, au explicat de a#a manier$ textele juridice romane, nct
acele texte s$ poat$ n"elese #i d cei care nu aveau preg$tire de specialitate (#i de cei
care nu erau romani#ti, adic$). Acele explica"ii, comentari sunt numite glose.

Acele glose/ comentarii nu s-au aplicat n activitatea instan"elor judec$tore#ti, nct #coala
glosatorilor nu a avut o nalitate practic$. Cel mai valoros reprezentant al acestei #coli a
fost profesorul Acursius, care a scris: Marea glos" a lui Acursius, care cuprinde peste
96.260 de comentarii.

n secolul XIV, la Bologna, profesorul supranumit Bartolus, a fondat #coala post-
glosatorilor sau #coala Bartloian". Post-glosatroii s-au condus dup$ metoda dogmatic$,
c$ci ei nu au cercetat nemijlocit textele juridice romane, ci au cercetat glosele cu scopul de
a extrage din acele glose principii juridice, care s$ e aplicate n practica instan"elor
judec$tore#ti. Prin urmare, #coala post-glosatorilor a avut o nalitate practic$, iar principiile
formulate de post-glosatori s-au aplicat nu numai n Italia, ci n ntreaga Europ$ de apus,
mai cu seam$ n Germania, pentru c$ germanii, n secolul XV au renun$at la dreptul lor
na$ional ntruct e pra primitiv #i au preluat principiile formulate de post-glosatori, le-au
adaptat #i le-au aplicat la realit"$ile din Germania medieval".

Pe aceast$ cale, n secolul XVI, n Germania s-a format un nou sistem de drept pe care l
denumim: Uzus modernus pandectarum sau Uzus codiernus pandectarum (Dreptul
modern al pandectelor sau Dreptul de ast$zi al pandectelor) - grecii desemnau digestele
lui Justinian prin cuvntul pandecte.

n secolul XVI, n Fran#a, profesorul Alciac a fondat !coala istoric" a Dreptului
Roman. Aceast$ #coal$ a desemnat o norire a cercet$rilor de Drept Roman, ntruct
reprezentan"ii acestei #coli au valoricat, pe lng$ textele juridice romane #i informa"ii din
alte domenii, cum ar istoria, losoa sau lologia. Cel mai valoros reprezentant al acestei
#coli a fost profeosul Jaques Qujas, care, pentru prima oar$ a ncercat s" reconstituie
lucr"rile jurisconsul$ilor clasici, pe baza digestelor lui Justinian.

La nceputul secolul al XIX-lea, prin prelegerile pe care le-a "inut la Universitatea din
Marbourg, profesorul Savignui a fondat noua #coal$ istoric$ a Dreptului Roman, #coal$
care a marcat o nou$ norire a cercet$rilor de Drept Roman, pentru c$ n concep"ia
marelui profesor Savignui, dreptul este ecient numai dac" este exprimat n forma
nescris" a obiceiului juridic sau n forma tradi$iei juridice. Numai tradi#ia juridic" d"
expresie psihologiei unui popor, numai ea exprim" spiritul na#ional, pe cnd legea
nu prezint" acest caracter ori tradi"ia juridic$ roman$ #i avea originea n opiniile
formate de post-glosatori, iar n"elegerea corect$ a tradi"iei juridice romane era
condi"ionat$ de cunoa#terea aprofundat$ a Dreptului Roman. De aceea cei mai mari
romani#ti sunt germani.

Dovad$ c$ n a doua jum$tate a secolului al XIX-lea s-a remarcat n mod deosebit
profesorul Teodor Momsen, considerat de to"i autorii cel mai mare romanist al tuturor
timpurilor. De altfel, el a scris #i cea mai bun$ istorie a Romei. Teodor Momsen s-a condus
n cercet$rile sale dup$ metoda dialectic$, ntruct a analizat institu"iile juridice romane n
strns$ rela"ie cu via"a economic$, social$ #i politic$.

La nceputul secolului XX, la Sorbonne, Paris, s-a remarcat profesorul Paul Frederic
Girard, autorul unui tratat celebru, model pentru to"i profesorii de Drept Roman. Totodat$,
el a publicat o colec"ie a tuturor textelor juridice romane. Aprecia n mod deosebit
absolven"ii liceelor din Romnia.

n perioada interbelic$, n Italia s-a remarcat profesorul Pietro Borfante, care a publicat cea
mai bun$ edi"ie a operei legislative a mp$ratului Justinian.

La noi la romni, cercetarea #tiin"ic$ n domeniul Dreptului Roman a nceput odat$ cu Titu
Liviu Maiorescu, pentru c$ Titu Maiorescu a fost nu numai fondatorul culturii romne
moderne, prin Junimea, nu numai un mare lolog #i losof, ci un mare jurist, un mare
avocat, cu studii de drept la Sorbona. El a publicat o lucrare intitulat$: n contra %coalei
B"rnu#iu. Prin acea lucrare, Titu Maiorescu a ar$tat c$ institu"iile juridice romanepot
n"elese corect numai dac$ sunt cercetate n evolu"ia lor istoric$ #i n strns$ rela"ie cu
formele de organizare pe care le-a cunoscut statul Roman.

La nceputul secolului XX, la Universitatea din Bucure#ti s-a remarcat profesorul %tefan
Longinescu, autorul tratatului Lnginescu, deosebit de apreciat #i n "ar$ #i n str$in$tate.

n perioada interbelic$ s-au remarcat:

Cluj - profesorul Ion C$tuneanu

Bucure#ti - Nicolae Porodneanu, Constantin Stoicescu, Grigore Dimitrecu #i Gheorghe


Dumitriu

Iar dup$ perioada celui de-al doilea R$zboi Mondial, catedrele de Drept Roman au fost
ilustrate n mod str$lucit:

Bucure#ti- Constantin Tomulescu, membru academiei Constantinie de Drept Roman de


la Perugia

Cluj - Vladimir Hanga

Ia#i - Mihai Jakot$La cursul nostru nu vom cerceta ntregul Drept Roman, ci numai DREPTUL PRIVAT
ROMAN, deoarece Dreptul Privat este domeniul n care romanii au dat ntreaga m$sur$ a
spiritului lor creator. Dreptul Privat este domeniul n care romanii au creat concepte,
principii #i procedee juridice care se aplic$ #i ast$zi. Fire#te, romanii aveau reprezentarea
distinc"iei dintre Dreptul Public #i Dreptul Privat, dar nu au teoretizat-o.

Abia la sfr#itul secolului II d.Hr. jurisconsultul Ulpian ne inf$"i#eaz$ criteriul pe baza c$ruia
putem distinge ntre Dreptul Public #i Dreptul Privat. Potrivit lui Ulpian: Public jus est
quod ad statum rei romane spectat privatum quod ad singulorum utilitatem (Dreptul
public este acela care se refer" la organizarea statului roman, iar dreptul privat este acela
care se refer" la interesele ec"ruia).

SEMINAR

CONSTANTIN STOICESCU, Tratat de drept roman (1993)

Momentul n care s-a produs distinc"ia dintre dreptul roman (jus) #i dreptul sacru (fas), se
crede a pentru romani, ca #i pentru alte neamuri de origine arian$, acela n care locuitorii
satelor deschise (pagi) se desprinser$ a se ad$posti la vreme de nevoie n ni#te cet$"ui
a#ezate pe dealuri, c$ci aici gruparea ind mai compact$, ocaziunile de ceart$ ind mai
dese, membrii cet$"ii xar$ cteva reguli de conduit$ destinate s$ men"in$ buna n"elegere
ntre dn#ii #i pe care to"i trebuiau s$ le respecte sub pedeapsa de a se vedea exclu#i din
cetate.

Aceste hot$rri inspirate de interesul comunit$"ii nu sunt de izvor divin, ind produse ale
min"ii omene#ti, distincte de regulile religioase, imaginate de om sub imboldul pericolului #i
liber acceptate de ceilal"i oameni.


CURS 2


Aceast$ deni"ie a lui Ulpian nu este #tiin"ic$, este criticabil$ deoarece n concep"ia lui
Ulpian ar exista anumite norme de drept care exprim$ interese generale ale societ$"ii,
al$turi de alte norme de drept care dau expresie unor interese individuale.

n realitate, toate normele dreptului, f$r$ excep"ie, exprim$ interese generale ale societ$"ii.
Prin urmare, nu exist$ norme de drept care s$ exprime interese ale indivizilor. De aceea,
criteriul de distinc"ie ntre dreptul public #i dreptul privat este altul #i anume criteriul sferei
de reglementare juridic$, ntruct normele dreptului public reglementeaz$ anumite
categorii de rela"ii sociale, iar nomele dreptului privat reglementeaz$ alte categorii de
rela"ii sociale.

Astfel, normele Dreptului public reglementeaz$ rela"iile sociale care se formeaz$ n
leg$tur$ cu organizarea statului, precum #i rela"iile dintre strat #i cet$"eni, pe cnd normele
dreptului privat reglementeaz$ statutul juridic al persoanlor, rela"iile dintre persoane cu un
con"inut patrimonial (este patrimonial tot ceea ce poate apreciat n bani), precum #i
rela"iile care iau na#tere ntre persoane, cu ocazia judec$rii proceselor private (se numesc
private acele procese care au un obiect patrimonial).

Prin urmare, Dreptul privat roman cuprinde ansamblul normelor juridice instituite !i
sanc#ionate de statul roman, norme care reglementeaz" statutul juridic al
persoanelor, rela#iile dintre persoane cu un con#inut patrimonial, precum !i rela#iile
care iau na!tere ntre persoane cu ocazia solu#ion"rii proceselor private.

STRUCTURA CURSULUI

Cursul de Drept privat roman cuprinde o introducere, urmat$ de trei p$r"i:

IZVOARELE DREPTULUI PRIVAT ROMAN

PROCEDURA CIVIL& ROMAN&

DREPTUL CIVIL ROMANn unele manuale procedura civil$ este plasat$ dup$ Dreptul civil, ntruct a#a procesau
jurisconsul"ii romani. Noi, ns$, vom studia procedura civil$ naintea dreptului civil
deoarece Dreptul civil roman a evoluat pe cale procedural", astfel nct n"elegerea
dreptului civil este condi"ionat$ de cunoa#terea procedurii civile.

n prima parte vom studia formele de exprimare a normelor Dreptului privat roman, care
sunt denumite izvoare #i sunt n num$r de #ase:

OBICEIUL

LEGEA

EDICTELE MAGISTRA'ILOR

JURISPRUDEN'A

SENATUSCONSULTELE

CONSTITU'IUNILE IMPERIALE

Vom pune accentul pe EDICTELE MAGISTRA'ILOR #i pe JURISPRUDEN'&, ntruct
Dreptul civil roman a evoluat sub inuen"a mijloacelor procedurale create de magistra"ii
judiciari, precum #i sub inuen"a cercet$rii #tiin"ice a jurisconsul"ilor.

n partea a doua, vom analiza acele norme de drept care reglementeaz$ desf$#urarea
proceselor private. n cadrul celor trei sisteme procedurale/ procesuale create de
romani distingem: procedura legisac#iunilor, care s-a aplicat n epoca veche,
procedura formular" care s-a aplicat n epoca clasic" #i procedura extraodinar" care s-
a aplicat n epoca postclasic".

Partea a treia, ocup$ locul central n economia materiei #i cuprinde patru p$r"i:

PERSOANE

BUNURI

SUCCESIUNI

OBLIGA'IUNI

La materia persoanelor, vom studia statutul juridic al diverselor categorii de persoane,
organizarea familiei romane #i procedeele juridice prim care romanii au asigurat protec"ia
incapabililor de fapt.

La materia bunurilor, vom analiza zionomia celor trei titluri juridice prin care persoanele
exercit$ st$pnirea asupra lucrurilor #i anume:

POSESIUNEA

DETEN'IUNEA

PROPRIETATEA

La materia succesiunilor, vom cerceta normele juridice care reglementeaz$ transmiterea
patrimoniului de la defunct c$tre mo#tenitorii s$i, n cadrul celor trei sisteme succesorale
create de romani:

SUCCESIUNEA LEGAL&

SUCCESIUNEA TESTAMENTAR&

SUCCESIUNEA DEFERIT& CONTRA TESTAMENTULUIMateria obliga"iilor prezint$ o importan"$ special$, n primul rnd pentru c$ obliga#iile
sunt oglinda juridic" a economiei de schimb, iar economia de schimb roman$ a
cunoscut o dezvoltare f$r$ precedent #i n al doilea rnd ntruct procedeele, principiile
!i institu#iile pe care romanii le-au creat n materia obliga#iilor au fost preluate/
receptate n dreptul modern, f"r" adapt"ri, f"r" modic"ri, adic" n form" pur".

La rndul ei, materia obliga"iilor cuprinde dou$ p$r"i:

PARTEA GENERAL& sau TEORIA GENERAL& A OBLIGA'IILORVom studia acele reguli care sunt comune pentru toate izvoarele de obliga"ii.

PARTEA SPECIAL& sau IZVOARELE OBLIGA'IILORVom studia ecare izvor de obliga"ii n parte.

IMPORTAN'A DREPTULUI PRIVAT ROMAN

Problema importan"ei Dreptului privat roman s-a pus nc$ din epoca Rena#terii, deoarece
Dreptul privat roman a supravie"uit societ$"ii care l-a creat, fenomen unic n istoria lumii #i
s-a aplicat att n societatea feudal$, ct #i n societatea modern$, spre deosebire de
celelalte sisteme de drept ale antichit$"ii, care au r$mas simple documente arheologice, n
sensul c$ ele nu au fost preluate mai trziu #i nu prezint$ o importan"$ istoric$, ci numai o
importan"$ de ordin cultural.

Acest fenomen de vitalitate, cu totul excep"ional$, a fost explicat de cercet$tori, e prin
factori de natur$ obiectiv$, inclusiv de natur$ economic$, e prin factori de natur$
subiectiv$, inclusiv de natur$ psihologic$.

Fapt este c" Dreptul privat roman s-a dovedit a expresia juridic" general" !i
abstract" a rela#iilor dintr-o societate care se ntemeiaz" pe proprietatea privat" !i
pe economia de schimb, astfel nct orice societate care cunoa!te proprietatea
privat" !i economia de schimb g"se!te gata elaborate n Dreptul privat roman toate
procedeele juridice necesare n vederea reglement"rii acelor rela#ii.

n al doilea rnd, Dreptul privat roman este un imens teren de vericare a tezelor/
doctrinelor/ teoriilor cu privire la apari"ia #i la evolu"ia fenomenului juridic, ntruct
societatea nu este o mas$ amorf$; societatea este un sistem format din numeroase
componente, ntre care #i componenta juridic$.

Toate aceste componente se a$ ntr-o rela"ie de inuen"are reciproc$, de
intercondi"ionare, iar studiul Dreptului privat roman ne ofer$ prilejul s$ urm$rim dialectica
rela"iilor dintre componenta juridic$ #i celelalte componente ale sistemului social.

n al treilea rnd, romanii sunt aceia care pentru prima oar" n istoria lumii au creat
un sistem de concepte rezervat exprim"rii ideilor juridice. Toate aceste concepte
sunt denumi te ALFABETUL DREPTULUI , LI MBAJUL DREPTULUI sau
TERMINOLOGIA JURIDIC&.

Prin aceste concepte pot exprimate cele mai diverse #i cele mai abstracte idei juridice,
c$ci romanii au creat un criteriu de ordin formal, de ordin lingvistic, pe baza c"ruia
putem distinge ntre ceea ce este juridic !i ceea ce este nejuridic. Pe cnd celelalte
popoare ale antichit"$ii nu au fost n m"sur" s" creeze un asemenea limbaj, o asemenea
terminologie, iar consecin$a a fost c" acele popoare nu au putut realiza distinc$ia ntre
normele dreptului, normele religioase #i normele de moral".

Pentru noi, romnii, Dreptul privat roman prezint$ o importan"$ aparte, deoarece Dreptul
romnesc s-a format !i a evoluat sub inuen#a Dreptului privat roman. n cadrul
acestei evolu"ii se disting trei momente denitorii:

MOMENTUL FORM&RII LEGII '&RII pe fondul juridic daco-roman

Trebuie s$ re"inem c$ in Dacia roman$ s-a produs o mpletire pn$ la contopire
ntre Dreptul geto-dac #i Dreptul privat roman. Prin aceast$ sintez$ a ap$rut un
nou sistem de drept, un sistem de drept original, n zionomia c$ruia valorile
juridice romane au dobndit noi func"ii #i noi nalit$"i.

Acest sistem de drept este denumit daco-roman, iar mai trziu, n epoca
feudalismului timpuriu, adic$ ntre secolele X-XIV pe acest fond juridic s-a format
LEGEA '&RII sau DREPTUL FEUDAL ROMNESC NESCRIS, denumit #i
obiceiul p$mntului.

Cercet$torii istoriei Dreptului romnesc au constatat c$ ntre institu"iile Legii "$rii #i
institu"iile Dreptului privat roman exist$ asem$n$ri, fenomen care se explic$ prin
receptarea valorilor juridice ale Dreptului privat roman, prin intermediul Dreptului
daco-roman, care se a$ la temelia Legii "$rii.

MOMENTUL ELABOR&RII DREPTULUI FEUDAL ROMNESC SCRIS

ncepnd din secolul XV s-au elaborat legiuirile noastre feudale, denumite
PRAVILE. Toate aceste pravile, biserice#ti sau laice, s-au inspirat din Dreptul
bizantin, iar Dreptul bizantin nu este altceva dect Dreptul roman din vremea
mp"ratului Justinian, adaptat la realit"#ile din societatea feudal" bizantin".
De aceea se arm", pe drept cuvnt, c" Dreptul feudal romnesc scris a
receptat valorile juridice romane, nu direct ci prin lier" bizantin".

MOMENTUL ELABOR&RII OPEREI LEGISLATIVE A LUI AL. I. CUZA

n vremea lui Alexandru Ioan Cuza s-a elaborat o uria#$ oper$ legislativ$ prin care
s-au pus bazele sistemului de Drept romnesc modern. n centrul acestei opere
legislative se a$ Codul Civil, care a fost elaborat prin receptarea procedeelor,
principiilor #i institu"iilor juridice romane din materia obliga"iilor n form$ pur$.

DIVIZIUNILE DREPTULUI PRIVAT ROMAN

A#a cum Dreptul roman n ansamblul s$u se divide n Drept public #i Drept privat, la rndul
lui Dreptul privat roman cunoa#te o mp$r"ire pe trei ramuri distincte de drept:

DREPTUL CIVIL sau Jus civile

DREPTUL GIN'ILOR sau Jus gentium

DREPTUL NATURAL sau Jus natureConceptul de Drept civil este utilizat n textele juridice romane cu trei sensuri:

n primul sens, care este cel mai vechi, Dreptul civil cuprinde ansamblul normelor
juridice care reglementeaz" rela#iile dintre cet"#enii romani #i ntruct
cet"#enii romani erau denumi#i cviri#i, Dreptul civil mai este denumit !i
Dreptul cviri#ilor sau Dreptul cviritar, adic" Dreptul cet"#enilor romani.

Actele juridice ale Dreptului civil presupuneau respectarea unor condi"ii de form$,
extrem de complicate, iar formalismul rigid al actelor de Drept civil se exprim" n
primul rnd prin faptul c" la origini, n epoca foarte veche, romanii nu aveau nc"
experien$a vie$ii juridice, iar condi$iile de form" aveau menirea de a le atrage
aten$ia asupra gravit"$ii consecin$elor acelor acte juridice #i n al doilea rnd
romanii au condi$ionat ncheierea actelor de Drept civil de respectarea unor forme
solemne, pentru ca acele acte s" nu e accesibile #i str"inilor/ necet"$enilor.

De altminteri, n epoca foarte veche, nici nu se punea problema unor rela$ii juridice
ntre cet"$enii romani #i str"ini, ntruct la acea epoc$ func"iona principiul conform
c$ruia orice str"in venit la Roma c"dea n sclavie. Cu timpul, ns$, odat" cu
dezvoltarea comer$ului, romanii au nceput s"-i tolereze pe straini, e n calitate de
oaspe#i, e n calitate de clien#i, iar ncepnd din secolul III .Hr. str"inii care
apar#ineau unor cet"#i cu care romanii aveau tratate de alian#", puteau veni
la Roma f"r" a c"dea n sclavie !i erau denumi#i peregrini.

ns$ rela"iile juridice dintre cet$"eni #i peregrini nu erau reglementate prin normele
dreptului civil, astfel nct rela#iile dintre cet"#eni !i peregni erau reglementate
prin normele dreptului gin#ilor.

n al doilea sens, care este mai recent, Dreptul civil se confund" cu activitatea
de cercetare !tiin#ic" a jurisconsul#ilor pe care o denumim jurispruden#".

Iar n al treilea sens, Dreptul civil prinde ntregul Drept privat roman cu
excep#ia Dreptului praetorian, care a fost creat de c$tre magistra$ii judiciari,
denumi"i praetori, prin utilizarea unor mijloace procedurale.

Conceptul de Drept al gin"ilor este #i el utilizat cu trei sensuri:

n primul sens, Dreptul gin#ilor cuprinde ansamblul normelor juridice care
reglementeaz" rela#iile dintre cet"#enii romani !i peregrini.

Fa"$ de faptul c$ Dreptul gin#ilor s-a format n leg"tur" cu dezvoltarea
economiei de schimb, actele sale nu presupun respectarea unor
condi#ii de form", c"ci de regul" ele se ncheiau prin simpla
manifestare de voin#" a p"r#ilor #i de aceea jurisconsul"ii clasici
spuneau c$ apari"ia Drepului gin"ilor a marcat momentul maximei
abstractiz$ri a gndirii juridice romane

Fa"$ de avantajele pe care le prezint$, cu timpul Dreptul gin#ilor a
preluat func#iile Dreptului civil n sensul c" cele mai multe opera#iuni
juridice se realizau prin acte de Drept al gin#ilor.

n vremea mp"ratului Justinian, Dreptul gin#ilor a devenit un drept
general, confundndu-se cu ntregul Drept privat roman.

n al doilea sens, pe care l ntlnim la Titus Livius, Dreptul gin#ilor
cuprinde acele norme de drept care reglementeaz" rela#iile dintre
statele cet"#i ale antichit"#ii, ceea ce ast"zi ar corespunde Dreptului
Interna$ional Public.

n al treilea #ens, Dreptul gin"ilor se confund$ cu Dreptul natural, c$ci n
concep"ia unor jurisconsul"i clasici exist$ reguli #i principii de drept privat
care se aplic$ la toate popoarele din toate timpurile #i care sunt valori
juridice universale.

SCURT ISTORIC (Istoria social$ #i politic$ a Romei)

Istoria milenar$ a Romei poate periodizat$ n dou$ mari epoci:

EPOCA PRESTATAL&

A durat de la jum$tatea secolului VIII .Hr. pn$ la jum$tatea secolului VI .Hr.

EPOCA STATAL&

A durat de la jum$tatea secolului VI .Hr. pn$ la moartea mp$ratului justinian
(565 d.Hr.)

ns$ n leg$tur$ cu istoria foarte veche a Romei trebuie s$ re"inem c$ istoriograa roman$,
adic$ istoria scris$ a Romei a nceput abia in secolul III .Hr. astfel nct toate informa"iile
pe care le de"inem n leg$tur$ cu evenimentele anterioare secolului III, ne-au parvenit e
prin izvoare indirecte, de regul$ grece#ti, e prin tradi"ie #i prin legend$.

De aceea toate aceste informa"ii sunt ndoielnice. Fa"$ de aceste informa"ii, ora#ul Roma
ar fost fondat n anul 753 .Hr. de trei triburi, pe care le denumim triburi fondatoare,
formate din sabini, latini #i etrusci.