Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

A. Prile contractante:
1. Angajatorul, persoana juridic/fizica/asociaie familial .............cu sediul/domiciliul n .......,
nregistrat la Registrul Comerului/
autoritile administraiei pulice locale din ....... su numrul .......
cod fiscal ........ cod unic de nregistrare ........ telefon ...........,
reprezentat legal prin ........, n calitate de .........................
!i
". #cenicul, dl./d$na ........, domiciliat/a n localitatea .............,
str. ......, nr. ...., loc ...., apartament ...., sector/jude .........,
posesor al %l/C&/pasaport seria ...... nr. ....., elierat/a de ..........
la data de ......., C'P .......... (permis de munca) .....................
Am nc*eiat prezentul contract de ucenicie la locul de munca, prin care am
con+enit asupra urmtoarelor clauze:

%. ,iectul contractului: ................................................
..........................................................................
C. -urata contractului: de la data de ....... la data de .................
-. Calificarea/competentele care urmeaz a fi doandita/e de ucenic: .....
.. Pregtirea ucenicului urmeaz sa fie coordonata de ......., n calitate
de maistru de ucenicie, a+/nd atestatul nr. .................
0. 1. 1ocul de desf!urare a acti+itii de pregtire teoretic ..........
". 1ocul de desf!urare a acti+itii de pregtire practica ..............
2. 3ipul certificatului oinut la asol+irea programului de formare
profesional prin ucenicie la locul de munca: ...........................
4. Repartizarea programului de pregtire teoretic !i practica:
1). -urata zilnica a pregtirii practice ........ ntre orele ...........
"). -urata zilnica a pregtirii teoretice ....... ntre orele ...........
&. -urata total a programului de formare profesional prin ucenicie la
locul de munca:

5. Atriuiile ucenicului ...............................................
6. -urata concediului de odi*na anual: ..................................
1. -urata concediului suplimentar: ......................................
7. -urata concediului pltit pentru studii: .............................
'. 8alarizare
1) #cenicul urmeaz sa eneficieze de un salariu de aza lunar de ....... lei la care se adauga:
a) sporuri ..............................
) indemnizaii .........................
c) alte adaosuri ........................
d) alte a+antaje n natura ..............
") data/ datele la care se ac*it drepturile salariale sunt: ............
9) data/ datele la care se acorda adaosurile !i a+antajele n natura: .....
,. -repturi specifice legate de sntatea !i securitatea n munca:
1) ec*ipamentul de protecie: ...........................................
") ec*ipamentul de lucru: ...............................................
9) antidoturi: ..........................................................
:) alimentaie suplimentar de protecie: ...............................
;) alte drepturi !i oligaii pri+ind sntatea !i securitatea n munca:
P. Alte clauze:
1) perioada de proa ....................................................
") perioada de prea+iz n cazul n care ncetarea raporturilor de munca
se face din initiati+a angajatorului este de ............................
9) perioada de prea+iz n cazul n care ncetarea raporturilor de munca
se face din initiati+a angajatului este de ..............................
:) se interzice ucenicului minor sa presteze acti+itate n condiii
grele, +tmtoare sau periculoase
;) se interzice ucenicului minor sa presteze munca de noapte !i munca
suplimentar
<) alte clauze: .........................................................
R. Riscurile specifice locului de desf!urare a acti+itii practice !i
teoretice
8. -repturile !i oligaiile prilor contractante:
1) #cenicul are n principal, urmtoarele drepturi:
a) de a se pregati profesional=
) de a fi salarizat pentru munca depusa=
c) la un concediu de odi*na anual, pentru munca efecti+ prestat=
d) la repaus zilnic !i sptm/nal=
e) la egalitate de sanse !i de tratament=
f) la demnitate n munca=
g) la securitate !i sntate n munca=
*) la acces pentru formare profesional suplimentar=
i) la informare !i consultare=
j) de a constitui sau de a adera la un sindicat=
>) de a lua parte la determinarea !i ameliorarea condiiilor de munca
!i a mediului de munca=
l) la protecie n caz de concediere=
m) de a participa la aciuni colecti+e=
n) la negociere indi+idual !i colecti+=
o) la protecie n cazul n care raporturile de munca ale maistrului se
suspenda sau nceteaz, !i acest lucru afecteaz direct pregtirea
profesional a ucenicului=
") #cenicului i re+in, n principal, urmtoarele oligaii:
a) de a realiza norma de munca sau, dup caz, de a ndeplini atriuiile
ce i re+in conform fisei postului=
) de a respecta disciplina muncii=
c) de a respecta pre+ederile cuprinse n regulamentul intern, n contractul
colecti+ de munca aplicail, precum !i n contractul de ucenicie la locul
de munca=
d) de fidelitate fata de angajator n e?ecutarea atriuiilor de ser+iciu=
e) de a respecta msurile de securitate !i sntate a muncii n unitate=
f) de a respecta secretul de ser+iciu sau secrete de faricaie=
g) de a se pregati profesional=
*) de a respecta indicaiile maistrului de ucenicie=
9) Angajatorul are, n principal urmtoarele drepturi:
a) sa staileasc organizarea !i funcionarea unitii=
) sa staileasc atriuiile corespunztoare pentru fiecare ucenic, n
condiiile legii=
c) sa dea dispoziii cu caracter oligatoriu pentru ucenic, su rezer+a
legalitii lor=
d) sa e?ercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de
ser+iciu=
e) sa constate s+/r!irea aaterilor disciplinare !i sa aplice sanciunile
corespunztoare, potri+it legii, contractului colecti+ de munca aplicail
!i regulamentului intern=
:) Angajatorului n re+in, n principal, urmtoarele oligaii:
a) sa asigure toate condiiile pentru ca maistrul de ucenicie sa$!i
ndeplineasc sarcinile n ceea ce pri+e!te formarea ucenicului=
) sa informeze ucenicul asupra condiiilor de munca !i asupra elementelor
care pri+esc desf!urarea relaiilor de munca=
c) sa asigure permanent condiiile te*nice !i organizatorice a+ute n
+edere la elaorarea normelor de munca !i condiiile corespunztoare de
munca=
d) sa acorde ucenicului toate drepturile ce decurg din lege, din contractul
colecti+ de munca aplicail !i din contractele indi+iduale de munca=
e) sa se consulte cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii
salariailor n pri+inta deciziilor susceptiile sa afecteze sustanial
drepturile !i interesele acestora=
f) sa plteasc toate contriuiile !i impozitele aflate n sarcina sa,
precum !i sa retina !i sa +ireze contriuiile !i impozitele datorate de
ucenic, n condiiile legii=
g) sa nfiineze registrul general de e+identa a salariailor !i sa opereze
nregistrrile pre+zute de lege=
*) sa eliereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de ucenic a solicitantului=
i) sa asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului.
j) sa asigure pregtirea profesional a ucenicului=
>) sa asigure accesul gratuit al ucenicului la ser+icii de medicina sau
medicina a muncii=
1) sa asigure +erificarea periodic a locului de desf!urare a acti+itii
ucenicului=
m) sa l sprijine pe ucenic n toate aciunile sale care pri+esc pregtirea
teoretic !i practica=
n) sa asigure ucenicului, n cazul n care raporturile maistrului de
ucenicie se suspenda sau nceteaz, continuarea pregtirii profesionale=
o) sa nu l utilizeze pe ucenic la prestarea unor munci care nu au legatura
cu calificarea sau ocupaia pentru care se pregte!te=
p) sa l supun pe ucenic la cel puin " e?amene medicale gratuite pe an=
r) sa eliereze ucenicului care a asol+it ucenicia la locul de munca
certificatul de calificare potri+it legislaiei n +igoare.
8. Alte clauze:
3. -ispoziii finale:
1) Pre+ederile prezentului contract de ucenicie se completeaz cu
dispoziiile legii pri+ind ucenicia la locul de munca, cu cele ale 1egii
nr. ;9/"@@9 $ Codul muncii, cu modificrile !i completrile ulterioare,
!i cu cele ale contractului colecti+ de munca aplicail la ni+elul .......
!i nregistrat la ....... su numrul ........./.........
") Programul de formare profesional prin ucenicie la locul de munca face
parte integrant din prezentul contract de ucenicie !i este prezentat n
ane?a la contract.
9) ,rice modificare pri+ind clauzele din prezentul contract, n timpul
e?ecutrii acestuia, impune nc*eierea unui act adiional, conform
dispoziiilor legale.
:) Prezentul contract de ucenicie la locul de munca se nc*eie n 9
e?emplare, c/te unul pentru fiecare parte, iar unul se +a depune la
inspectoratul teritorial de munca.
;) Conflictele n legatura cu nc*eierea, e?ecutarea, modificarea,
suspendarea !i ncetarea raporturilor de munca ale ucenicului sunt
soluionate de instanta judectoreasc competenta material !i teritorial,
potri+it legii.

#cenic, Angajator