Corpul eteric, Solteris, 2002

Vol. 1: Fluidele corpului eteric.
Autor: Alexiada
Pentru tine, Omule!
Mulţumesc Creatorului şi Creaţiei Sale
INTRODUCERE
Ignoranţa întunecă raţiunea. Pe măsură ce ne adâncim în întuneric, puterea acestuia devine tot mai
mare, raţiunea tot mai opacă, afundându-ne astfel într-un neant din care nu mai putem ieşi.
Coarda de salvare este cunoaşterea. Când devii conştient de întreaga creaţie şi de locul tău în cadrul
acestei creaţii divine, de puterea infinită a Creatorului, reuşeşti să aduci lumina în întunericul propriei
tale raţiuni. etea de cunoaştere, dorinţa de a înţelege mecanismul creaţiei, atrag entităţi de lumină care
sunt gata să ne acorde a!utorul. "ar nimic nu se face împotriva propriei voinţe, pe Pământ funcţionând
legea li#erului ar#itru.
Primul pas pe drumul cunoaşterii este aflarea locului şi rolului pe care îl are fiecare în această
alcătuire divină. $i totul începe cu cunoaşterea de sine, dorind propria evoluţie spirituală.
Cei care nu ştiu nimic despre alcătuirea su#tilă a fiinţei umane pot afla câte ceva din această lucrare.
Cei care au mai citit despre corpurile su#tile şi doresc să îşi complete%e cunoştinţele, pot căuta în
paginile următoare.
&oi vor#i despre primele trei corpuri su#tile ale omului' eteric, astral şi mental, care sunt a!unse în
stadiul final de de%voltare în această etapa de evoluţie a Pământului. Corpurile su#tile superioare'
cau%al, #udic şi atmic, urmând să fie de%voltate în stadiile următoare de evoluţie ale omului, nu fac
o#iectul cărţii de faţă.
Conectându-va la vi#raţia proprie acestei cărţi, lectura vă va fi mai uşoară şi înţelegerea imediată.
perând ca toţi cei ce o veţi citi veţi primi (umina "ivină în mental, vă rog să vă urmaţi drumul
cunoaşterii de sine pentru a vă regăsi pe voi înşivă şi a contri#ui la instaurarea împărăţiei lui "umne%eu
pe Pământ.
CAPITOLUL I
Alcătuirea corpului eteric
)*tras din )terul +niversal ca o infimă părticică creatoare, corpul eteric este du#lura corpului fi%ic,
reali%ând structura completă şi învelişul acestuia. ,ferindu-i protecţie şi -rană, corpul eteric filtrea%ă
transmisiile corpului fi%ic emiţând spre celelalte corpuri su#tile esenţa lor energetică şi informaţională.
tructura sa este foarte comple*ă, fiind formată dintr-o multitudine de fluide .sau curenţi/.
Câmpurile magnetice specifice fiecăruia dintre curenţi alcătuiesc prin suprapunere şi amestecare corpul
eteric.
(a #a%a osului sacru, în c-a0ra 1ulad-ara, se află matricea energetică şi informaţională, sufletul
vegetativ .sau em#rionar/ care co#oară în momentul concepţiei fiecărei fiinţe pentru a forma corpul
fi%ic.
ufletul vegetativ este sufletul corpului eteric, căci fiecare corp su#til are sufletul său.
2nainte de crearea corpului fi%ic, toate informaţiile şi energiile necesare sunt depuse în matricea
corpului eteric. Conform structurii proprii fiecărei celule, ţesut, organ, glandă, aparat şi sistem, după
ar-etipul formei fi%ice, corpul eteric creea%ă trupul fi%ic, pornind de la em#rionul primar. 3rupul va
corespunde perfect ar-etipului său, evoluând conform proceselor naturale de creştere, maturi%are şi
îm#ătrânire înscrise în informaţiile iniţiale.
Corpul eteric şi corpul fi%ic devin un tot, materiile din care sunt create fiind opuse. "acă elementele
ce compun corpul fi%ic tind în permanenţă spre de%agregare, spre descompunere, su#stanţa eterică este
cea care-l menţine în viaţă, împiedicând descompunerea organismului.
Când corpul eteric se desprinde de corpul fi%ic, survine moartea fi%ică.
4
1enţinerea în stare de sănătate a organismului este determinată de puritatea, integritatea, activarea şi
încărcarea energetică ma*imă a corpului eteric.
tructura eterică este alimentată de energia eterică a -ranei .în proporţie de apro*imativ 506/ şi prin
încărcare energetică directă sau de la structurile superioare.
"aca -rana este preponderent moartă, constând în carne şi alte alimente preparate la foc, însoţită de o
ingerare rapidă, lipsită de atenţie, corpul eteric a#soar#e foarte puţină energie, putându-se produce c-iar
o descărcare a sa.
Pentru o încărcare ec-ili#rată cu energie vitală este optim consumul de -rană vie, fără alcool,
ingerată în linişte, pe fondul unei respiraţii profunde, regulate, care să permită a#sor#ţia energiei
furni%ate de -rană în corpul eteric. 7ândurile de mulţumire adresate entităţilor care au contri#uit la
creşterea şi de%voltarea cerealelor, legumelor şi fructelor pe care Ie mâncăm, amplifică energia #enefica
asimilată.
1asticaţia uniformă, pe am#ele părţi ale danturii, determină încărcarea ec-ili#rată .stânga-dreapta/ a
organismului.
3ransmiterea energiei eterice asimilată din -rană se face prin canale e*istente la nivelul fiecărei
celule. .
)nergia eterică primită din e*teriorul corpului eteric circulă prin fluidele ce alcătuiesc cordonul de
argint. 8cesta menţine legătura permanentă între corpurile su#tile şi inele acru, fiind legat la corpul
fi%ic pe toată durata întrupării.
C-a0rele au rol de transformare a energiei primite la parametrii corespun%ători fiinţei întrupate.
9iecare fluid eteric este conectat la cel puţin o c-a0ră.
Pe traseul cordonului de argint, la intrarea sa în corpul eteric, e*istă o do%ă eterică de unde pleacă
fiecare fluid spre c-a0ra transformatoare, apoi fiind conectat Ia corpul fi%ic.
9luidele corpului eteric formea%ă structurile organelor, asigură funcţionarea lor, a întregului
organism şi prin circuitele structurii eterice menţin legătura dintre corpul fi%ic şi )u-l uperior.
Circuitele eterice sunt vi%i#ile doar în a doua treaptă a clarvederii. 2n prima treaptă a clarvederii,
corpul eteric este perceput ca o formă luminoasă, care coincide aproape perfect cu corpul fi%ic.
Curenţii eterici funcţionea%ă ca nişte conductori de alimentare, formând circuite cu du#lu sens. "upă
încărcarea corpului eteric se întorc la ursa "ivină cu informaţii preluate de la nivelul fiinţei întrupate.
9luidele eterice sunt de mai multe tipuri' fluide primare, care asigură funcţionarea corpului fi%ic,
fluide speciale aflate în legătură cu natura astrală a fiinţei şi fluide de conectare ce fac cone*iunea între
corpurile su#tile la nivelul c-a0relor.
2n acest volum voi trata su#iectul fluidelor primare, celelalte tipuri de fluide vor forma conţinutul
volumului următor.
CAPITOLUL II
lui!ele corpului eteric la mi"erale# pla"te şi a"imale
,mul este format din şapte corpuri su#tile. :umai patru dintre acestea - corpul eteric, corpul astral,
corpul mental şi )u-l alcătuiesc, împreună cu corpul fi%ic, fiinţa întrupată. unt numite, din această
cau%ă, corpuri inferioare. Celelalte trei corpuri superioare - cau%al, #udic şi atmic - corespund spiritului
aflat în 2nalt.
(a regnurile inferioare omului întâlnim doar corpuri inferioare. (a animale întâlnim doar trei corpuri
su#tile - eteric, astral şi mental, plantele au numai corp eteric şi corp astral, iar mineralele doar corp
eteric. "eci, singurul corp su#til e*istent la toata Creaţia este corpul eteric, alcătuit diferit pentru fiecare
nivel evolutiv.
Corespun%ător acestui nivel, fluidele primare ce intră în componenţa corpului eteric se clasifică
astfel'
- fluide de gradul I&, specifice mineralelor;
- fluide de gradul III, specifice plantelor;
- fluide de gradul II, specifice animalelor;
- fluide de gradul I, specifice oamenilor.
2
1. FLUI!L! ! "#AUL IV
9luidele specifice mineralelor sunt de următoarele tipuri'
1.1 Fluid de protec$ie
2ncon!oară fiecare conductor electric, la fel cum sunt prote!ate ca#lurile electrice de un înveliş
protector;
1.% Fluid de structur&
)ste vi%i#il ca un filigran auriu; interconectea%ă toate moleculele, împiedicând de%agregarea lor;
1.' Fluid de re(lare a )i*ra$iilor
e suprapune peste fluidul de structură şi asigură menţinerea armoniei vi#raţiilor tuturor
moleculelor;
1.+ Fluid ar,etipal
2nfăşoară la e*terior mineralul şi corespunde formei şi proprietăţilor fi%ice ale acestuia, conţinând
informaţiile specifice .culoare, strălucire, etc/;
1.- Fluid de circula$ie a ener(iei cosmice
2ntreţine viaţa mineralului, fiind conectat la )terul +niversal;
1.. Fluid de circula$ie a ener(iei telurice
ta#ileşte legătura mineralului cu Pământul;
1./ Fluid de emisie0receptie
<eali%ea%ă legătura tuturor mineralelor de acelaşi tip, legătura lor cu lumea )u-lui mineral,
"evac-anul uperior, precum şi legătura cu celelalte regnuri superioare regnului mineral.
%. CI#CULA1IA !2!#"I!I !3!#IC! LA 2IV!LUL 4I2!#AL!LO#
8limentarea fluidelor eterice la minerale nu se reali%ea%ă prin sistemul cunoscut de şapte c-a0re, ci
printr-un singur =punct> de alimentare ce funcţionea%ă ca o c-a0ră. 8ceastă c-a0ră se află în centrul
mineralului şi este legată printr-un cordon energetic la "evac-eanul uperior şi la Pământ.
Cordonul eteric principal este conectat la toate fluidele ce formea%ă structura eterică a mineralului,
alimentându-le energetic, transmiţând şi preluând informaţii.
Prin partea superioară a centrului energetic cordonul transmite )nergie )terică +niversală care
pătrunde în fluidele eterice după ce este transformată corespun%ător mineralului şi emite informaţiile ce
pornesc de la mineral spre "evac-anul uperior.
2n partea inferioară sunt transmise informaţii spre Pământ şi captată energia telurică necesară
mineralului. Circulaţia energiei telurice este supraveg-eată şi impulsionată de către piritele )lementale
cunoscute su# numele de 7nomi.
Informaţiile primite prin energie eterică de la celelalte minerale şi sisteme vii sunt depuse în
memoria eterică aflată în câmpul magnetic al mineralului.
'. C54PU#IL! 4A"2!3IC! AL! 4I2!#AL!LO#
Curentul eteric, la fel ca şi curentul electric, generea%ă un câmp magnetic propriu. 8cest câmp
magnetic este perceput ca o luminiscenţă în !urul structurii fi%ice. 1ineralul apare încon!urat de un strat
luminos de grosime varia#ilă. (uminiscenţă acestui strat confundat de mulţi clarvă%ători cu corpul
eteric, dar fiind numai o parte a acestuia, este diferită de la un sistem la altul.
2n câmpul magnetic se acumulea%ă toate informaţiile primite de mineral. =Citind> în câmpul
magnetic, se poate afla toată viaţa mineralului, începând de la formarea sa, influenţele pe care le-a
suportat, c-iar şi trecerea unei fiinţe prin corpul eteric al mineralului înregistrându-se prin impregnarea
cu energia eterică a acestuia.
Influenţele asupra mineralelor lasă amprente aproape sensi#ile, transmise la scanarea cu palma, în
?
funcţie de perceperea fiecăruia, prin sen%aţii de căldură sau de răceală, de umiditate, de arsură, c-iar şi
de durere fi%ică, ce pot fi decodificate.
"acă sunt de provenienţă pur naturală, şi materialele de construcţie emit. 3răim permanent în
câmpurile magnetice ale mineralelor, acestea percepând prin interacţiune toate stările vi#raţionale ale
câmpului nostru magnetic.
(a cristale, câmpul magnetic este în%estrat cu o putere de amplificare a energiilor pe care le primesc
şi, în special, a celor pe care le transmit.
Compati#ilitatea unor cristale cu oamenii născuţi în anumite %odii se e*plică prin #eneficitatea
emisiilor câmpului magnetic al cristalului pentru persoanele ale căror fluide eterice speciale sunt
conectate la anumite %one energetice din înalt.
Influenţa energetică a cristalului nu se înregistrea%ă numai la nivelul câmpului magnetic uman, ci şi
la nivelul mentalului şi al aurei energetice.
+. CO2VI!1UI#!A 62 CO4U2IU2! CU 4I2!#AL!L!
&i se pare a#surd să trăiţi în comuniune cu pietrele@ "e ce, dacă ele sunt însăşi esenţa fi%ică a
planetei pe care trăim@
Câţi dintre dumneavoastră nu aţi colecţionat pietricele când eraţi copii, mirându-vă de forma unora şi
admirând culoarea sau strălucirea altora@ Poate copilul încerca să înţeleagă, încerca să iu#ească...
Ce transmit pietrele, rocile, munţii, casele noastre, drumurile@ :e dau sta#ilitate, încredere, putere. 2n
minerale găsim forţa şi ec-ili#rul. )le sunt factorul solid, indestructi#il al lumii în care trăim. :e
ancorea%ă în realitate. Prin ele păstrăm legătura cu Pământul. 8şa cum căutăm scânteia divină din noi în
înalt rugând-o să co#oare, tre#uie să ne căutăm şi rădăcinile energetice în planeta care ne gă%duieşte
vieţuirea.
, parte din energia telurică cu care ne alimentăm prin c-a0ra =cea mai de !os> a fiinţei noastre,
c-a0ra telurică aflată la ?0 cm su# tălpile picioarelor, provine de la mineralele aflate în pământ şi pe
suprafaţa acestuia. "eci, c-iar dacă ştim sau nu, corpul nostru fi%ic preia şi energia pietrelor. Iu#ind
întreaga creaţie, această energie ne poate fi #enefică, folositoare.
:u uitaţi că pietrele trăiesc şi au memorie c-iar daca nu au suflet şi inteligenţă. Poate unele dintre ele
contri#uie la evoluţia Pământului mai mult decât oamenii care nu s-au tre%it.
-. FLUI!L! ! "#AUL III
9luidele de gradul III sunt specifice plantelor, clasificându-se astfel'
-.1 Fluid de protec$ie
)ste acelaşi la toate structurile eterice, cu rol de i%olare a fluidelor;
-.% Fluid de structur&
9iind vi%i#il ca un filigran de luminiscenţă varia#ilă, interconectea%ă toate celulele plantei,
împiedicând de%agregarea lor;
-.' Fluid de re(lare a )i*ra$iilor
Interconectea%ă toate celulele plantei, reglând ritmul vi#raţiilor specifice fiecărei părţi componente
.rădăcină, tulpină, frun%e, flori, fructe/ şi menţinând armonia vi#raţiilor la nivelul întregii structuri;
-.+ Fluid ar,etipal
Corespunde formei plantei, cu toate caracteristicile ei fi%ice .forma fiecărei părţi componente,
culoare, parfum, etc/;
-.- Fluid de circula$ie a ener(iei cosmice
2ntreţine viaţa plantei şi toate procesele de înmulţire şi rodire, fiind conectat la )terul +niversal;
-.. Fluid de cireulatie a ener(iei telurice
8sigură creşterea plantei, începând de la răsărirea ei din sămânţă;
-./ Fluid meta*olic
A
Conţine energiile şi informaţiile necesare proceselor de fotosinte%ă, de transformare, producere şi
asimilare a -ranei;
-.7 Fluid respirator
8sigură respiraţia plantei, transformând la nivel energetic #io*idul de car#on în o*igen;
-.8 Fluid sen9orial
3ransmite corpului fi%ic impulsurile corpului astral şi preia sen%aţiile fi%ice conducându-le pentru
decodificare în corpul astral;
-.1: Fluid de comunicare ;de emisie0receptie< de ni)el 1
<eali%ea%ă legătura plantelor din aceeaşi specie şi cone*iunea lor energetică cu sufletul-grup aflat în
(umea )u-lui Plantelor, "evac-anul Inferior;
-.11 Fluid de comunicare ;de emisie0receptie< de ni)el %
<eali%ea%ă legătura cu plantele din alte specii şi cu toate celelalte regnuri;
-.1% Fluid curati)
1enţine starea de sănătate a plantei, fiind conectat la )nergia "ivină.
.. CI#CULA1IA !2!#"I!I !3!#IC! LA PLA23!
Informaţiile şi energiile pe care plantele le primesc de la oare prin fluidul de circulaţie a energiei
cosmice, sunt transmise apoi prin fluidul de circulaţie a energiei telurice. 3oată această transmitere
continuă este impulsionată şi reali%ată de către piritele )lementale .7nomi, ilfe, ,ndine şi
alamandre/B .C<udolf teiner - =,mul în raport cu piritele )lementelor>/ a căror e*istenţă este direct implicată
în viaţa regnului vegetal.
,rice disfuncţie în funcţionarea corpului eteric al plantei atrage după sine îm#olnăvirea ei. Prin
fluidul curativ planta transmite semnale specifice către sufletul-grup înainte de apariţia îm#olnăvirii.
)nergiile curative îşi intensifică atunci circulaţia şi prin piritele )lementale se încearcă înlăturarea
cau%ei disfuncţiei. Planta moare doar dacă acestea nu pot interveni pentru resta#ilirea circulaţiei
normale a fluidelor eterice.
8limentarea fluidelor eterice se face prin cordonul principal .corespun%ător Cordonului de 8rgint/
conectat Ia ufletul 7rup, fluidele fiind filtrate de cele şapte c-a0re.
C-a0rele au rol de transformare a energiei primite prin cordonul principal conform parametrilor
specifici fiecărei plante.
9luidul de protecţie şi fluidul ar-etipal intră în structura eterică direct din cordonul principal.
9luidul de circulaţie a energiei telurice este filtrat de c-a0ra nr. A .numărătoarea începe de !os în sus/,
iar fluidul de circulaţie a energiei cosmice de c-a0ra nr. D.
9luidul meta#olic este conectat la c-a0ra nr. 4,2 şi la c-a0ra nr. ?, fluidul respirator şi cel sen%orial la
c-a0ra nr. A, fluidele de comunicare la c-a0ra nr. E şi F, iar fluidul curativ, fluidul de structură şi cel de
reglare a vi#raţiilor la c-a0ra nr. D.
Culorile fluidelor parcurg întregul spectru' fluidul meta#olic are diverse nuanţe de roşu, portocaliu şi
gal#en, fluidele respirator, sen%orial şi de circulaţie a energiei telurice au nuanţe de verde, fluidele de
comunicare sunt al#astre şi indigo, fluidele de structură şi de reglare a vi#raţiilor sunt mov, iar fluidul
curativ şi fluidul de circulaţie a energiei cosmice sunt al#-argintii.
/. CO4U2ICA#!A P#I2 C54PUL 4A"2!3IC AL PLA23!LO#
Câmpul magnetic al plantelor, format din câmpurile magnetice ale curenţilor eterici specifici,
determină o formă a corpului eteric cu totul diferită de cea a corpului fi%ic. 9orma eterică este mult mai
mare în %ona rădăcinilor, datorită vi#raţiilor foarte ridicate ale celulelor acestora.
"atorită forţei energetice a rădăcinilor, planta captea%ă foarte puternic energia telurică, fluidul de
circulaţie e energiei telurice fiind vi%i#il ca cel mai luminos.
Planta percepe sc-im#ările de mediu, ale solului, prin modificarea vi#raţiilor energiei telurice. ,rice
E
sc-im#are a vremii îi este transmisă la nivel eteric prin câmpul fluidelor de circulaţie a energiei
cosmice.
Câmpul magnetic transmite informaţiile şi energiile prin vi#raţii ce a!ung până la nivel celular.
,rice modificare a vi#raţiilor se propagă până la nivelul câmpului astral, transformându-se în
sen%aţii.
Plantele nu comunică prin corpul eteric, ele transmit toate datele corpului astral. Prin corpul eteric se
reali%ea%ă doar sc-im#uri energetice. 8stfel, o plantă mai puţin viguroasă poate fi impulsionată de
energia unei plante mai puternice, c-iar aceeaşi specie cu ea. au o plantă viguroasă poate fi descărcată
energetic .demagneti%ată/ de o plantă aparţinând unei specii diferite. 3ransferul de energie se face prin
câmpurile magnetice ale plantelor.
tarea de #oală poate fi molipsitoare, o activare mai puternică a fluidului curativ al unei plante
putând provoca de%activarea fluidului curativ al plantei vecine.
tările de mulţumire şi de fericire sunt transmise de către corpul astral plantei printr-o intensificare a
vi#raţiilor corpului eteric. tările de nemulţumire, de frustrare, printr-o scădere a ritmului vi#raţiilor,
percepute fi%ic prin ofilirea sau pălirea frun%elor.
Compati#ilitatea dintre plante se e*plică prin armonia e*istentă între vi#raţiile lor. "i%armonia
vi#raţională duce la incompati#ilitate.
2n cadrul aceleiaşi specii e*istă o comuniune, plantele nefiind separate ca individualităţi. )le nu
trăiesc ca entităţi separate una de cealaltă. Comunicând prin sufletul grup, tot ce simte o plantă dintr-o
specie, simt toate plantele aparţinând aceleiaşi specii, într-o măsură mai mare sau mai mică, creşterea
sau scăderea ritmului vi#raţional fiind simultană.
Comunicarea plantelor cu mineralele se face în special cu a!utorul 7nomilor, prin transmiterea
informaţiilor de la rădăcinile plantelor la minerale.
8nimalele, păsările şi oamenii pot provoca prin mentalul lor, conştienţi sau nu, modificări ale stărilor
vi#raţionale ale plantelor. +n gând negativ poate produce dereglări meta#olice, de respiraţie sau de
alimentare cu energie eterică a plantei, provocând astfel îm#olnăvirea ei sau moartea fi%ică. 7ândurile
#enefice amplifică vi#raţiile şi accelerea%ă alimentarea cu energie, îm#unătăţind starea de sănătate şi
vitalitate a plantei.
Plantele comunică cu universul prin intermediul ilfelor, ,ndinelor şi alamandrelor. 2ntreaga lor
e*istenţă este #a%ată pe sen%aţii transmise vi#raţional şi transformate în sentimente ce rămân înscrise în
memoria ufletului 7rup, influenţându-i evoluţia.
"espre iu#irea pe care o primesc şi o transmit plantele, despre capacitatea lor de a se dărui şi de a
amplifica toate sentimentele voi vor#i în acea parte a cărţii consacrată corpului astral.
"acă oamenii ar înţelege plantele, s-ar putea înţelege mai uşor pe ei înşişi. "acă ar putea comunica
între ei aşa cum comunică plantele, cu sufletele, multe cuvinte ar deveni inutile şi lipsite de sens.
(a fel cum plantele îşi transmit stările vi#raţionale, şi oamenii se influenţea%ă, modificându-şi unul
altuia câmpurile magnetice, pertur#ând circulaţia fluidelor eterice, intervenind în #una funcţionare a
organismelor celor lângă care trăiesc. Puteţi accepta ideea că plantele ne sunt superioare prin
capacităţile de percepere şi emitere ale corpurilor lor eterice şi astrale@ )le simt mai intens şi se
dăruiesc cu toată puritatea lor, necondiţionat, neavând mentalul care să le influenţe%e în mod negativ
celelalte structuri.
Putem fi şi noi la fel de sensi#ili şi de puri ca o floare@ :e putem dărui sentimentele, iu#ind întreaga
Creaţie@ Putem fi, ,ameni@
7. FLUI!L! ! "#AUL II
9iind specifice animalelor .prin acest termen mă refer la toate organismele aparţinând regnului
animal/, fluidele de gradul II sunt următoarele'
7.1 Fluid de protec$ie
)ste fluidul i%olator al fiecărui traseu eteric;
7.% Fluid de structur&
Interconectea%ă toate celulele organismului animal, împiedicând de%agregarea;
7.' Fluid de re(lare a )i*ra$iilor
F
<eglea%ă ritmul vi#raţiilor specifice fiecărei celule, fiecărui ţesut, organ, glandă, aparat şi sistem şi
menţine armonia vi#raţiilor la nivelul întregii structuri eterice;
7.+ Fluid ar,etipal
Corespunde formei corpului, cu toate caracteristicile ei fi%ice, în toate etapele de creştere şi de
de%voltare;
7.- Fluid de circula$ie a ener(iei cosmice
2ntreţine viaţa fiinţei prin alimentarea cu )nergie +niversală;
7.. Fluid de circula$ie a ener(iei telurice
ta#ileşte conectările sufletului întrupat cu mediul, atmosfera şi toate condiţiile de viaţă ale planetei;
menţine armonia între ritmurile animalului şi ritmurile planetei, făcând posi#ilă şi reali%a#ilă întruparea;
7./ Fluid meta*olic
9iind conectat la tot aparatul digestiv, întreţine procesele digestive şi meta#olice, începând cu
masticaţia şi continuând cu prelucrarea, transformarea şi asimilarea -ranei;
7.7 Fluid de eliminare a re9iduurilor
)ste conectat la aparatul urinar, la glandele sudoripare şi la aparatul digestiv, prelungind fluidul
meta#olic pentru eliminarea re%iduurilor din organism;
7.8 Fluid respirator
8sigură toate procesele de respiraţie ale fiinţei;
7.1: Fluid (enital
9iind conectat la ufletul 7rup, transmite toate energiile şi informaţiile necesare proceselor de
înmulţire în perioadele optime determinate în (umea 8strală;
7.11 Fluid san(uin
)ste conectat la întregul aparat circulator, asigurând circulaţia sângelui şi toate procesele de la
nivelul celulelor sanguine;
7.1% Fluid optic
3raseul acestui fluid în interiorul organismului începe de Ia nivelul pupilei, conectând oc-ii la creier;
7.1' Fluid auditi)
Parcurge urec-ea internă, mergând până la creier;
7.1+ Fluid ol=acti)
)*istă doar la animale, nu şi la celelalte specii inferioare lor şi face posi#ilă perceperea şi
decodificarea mirosurilor la nivelul creierului;
7.1- Fluid (ustati)
9iind legat la papilele gustative, transmite creierului informaţiile legate de gust;
7.1. Fluid neuronal
8sigură conectarea şi funcţionarea tuturor celulelor neuronale, a sistemului nervos central şi a celui
periferic, în ansam#lu;
7.1/ Fluid imunitar
9iind conectat la sistemul imunitar, previne îm#olnăvirea organismului, activarea acestui fluid
asigurând protecţia împotriva contaminării;
7.17 Fluid curati)
usţine toate procesele de vindecare şi refacere;
7.18 Fluid de termo0re(lare
<eglea%ă temperatura internă a tuturor organismelor ce aparţin regnului animal;
7.%: Fluid de orientare
)ste specific animalelor, păsărilor, unor reptile şi insectelor evoluate .furnici, al#ine, etc/;
7.%1 Fluid de 9*or
)ste întâlnit la insectele %#urătoare şi la păsări; nu e*istă la păsările domestice;
7.%% Fluid instinctual
Corespunde fluidului de comunicare de nivel 4 la plante şi uneşte toate fiinţele aparţinând aceleiaşi
specii între ele şi cu ufletul 7rup;
7.%' Fluid de comunicare
<eali%ea%ă comunicarea între animale şi fiinţele aparţinând celorlalte regnuri prin conectare la
organele de simţ, la corpul astral şi la cel mental;
7.%+ Fluide de a*sor*$ie
D
Pornesc de la nivelul organelor de simţ şi a#sor# energia luminii .prin oc-i/, a sunetelor .prin
urec-i/, a parfumurilor sau a mirosurilor plăcute fiecăruia .prin nas/ şi a -ranei .prin cavitatea #ucală/;
la unele animale, în special la feline, e*istă fluide de a#sor#ţie şi la nivelul #lănii;
7.%- Fluid sen9orial
9ace legătura între corpul fi%ic şi corpul astral;
7.%. Fluid mental
Conectea%ă corpul fi%ic şi corpul astral cu corpul mental. (a aceste fluide eterice de gradul II se
adaugă şi câteva fluide de tip astral, e*istente doar la unele animale mai evoluate'
7.%/ Fluid de respectare a ierar,iilor superioare:
7.%7 Fluid de conectare la Voin$a i)in&. "in acest fluid se desprind alte două fluide specifice
animalelor domestice'
7.%8 Fluid al iu*irii sau ata>amentului:
7.': Fluid al ascult&rii sau supunerii. 9ără a fi dotat cu aceste ultime două fluide, animalul nu
poate convieţui în comuniune cu omul.
8. CI#CULA1IA !2!#"I!I !3!#IC! LA A2I4AL!
Corpul eteric este alimentat energetic prin cordonul eteric principal .Cordonul de 8rgint/, prin cele
şapte c-a0re ce au rol de transformare a energiei în energie specifică fiecărui organ şi sistem şi de
filtrare a acestei energii, prin c-a0ra inferioară .c-a0ra telurică/ ce sigură legătura fiinţelor din regnul
animal cu planeta pe care se află în evoluţie şi prin c-a0ra superioară .c-a0ra cosmică/ ce face
conectarea cu "ivinitatea.
Cele două c-a0re e*terioare corpului fi%ic, inferioară şi superioară, transformă energia telurică,
respectiv pe cea cosmică, în energie optimă sistemului viu, fiind legate prin cele două fluide de
circulaţie a energiilor.
9luidul de protecţie şi cel ar-etipal sunt alimentate numai prin cordonul eteric principal. "upă
ramificarea în do%a eterică, fluidele sunt conectate la c-a0re'
(a c-a0ra nr. 4 este conectat fluidul de eliminare a re%iduurilor;
(a c-a0ra nr. 2 este conectat fluidul genital;
Prin c-a0ra nr. ? trec fluidul meta#olic şi cele de a#sor#ţie energetică;
C-a0ra nr. A filtrea%ă fluidul de a#sor#ţie, fluidul respiraţiei, fluidul sanguin, pe cel de termo-reglare,
fluidele imunitar şi curativ, fluidul de %#or şi cel sen%orial,
C-a0ra nr. E este traversată de fluidele organelor de simţ şi de cel sen%orial; împreună cu c-a0ra nr, F
filtrea%ă fluidul de comunicare.
(a c-a0ra nr. F sunt conectate fluidul de %#or, fluidul neuronal, cel de orientare, cel instinctual şi
fluidul mental.
Prin c-a0ra nr. D trec fluidele de tip astral filtrate mai întâi de c-a0ra cosmică, fluidul de structură şi
cel de reglare a vi#raţiilor.
"upă vi#raţiile specifice funcţiilor pe care le au şi ale c-a0relor prin care trec, fluidele sunt
multicolore, în culorile spectrului. 8stfel, fluidul de eliminare a re%iduurilor are culoarea roşie, cel
genital este portocaliu. 9luidul meta#olic are culoarea gal#enă, cel de a#sor#ţie energetică este gal#en-
ver%ui. 9luidele respirator, sanguin, de termo-reglare, imunitar, curativ şi de %#or au diferite nuanţe de
verde. 9luidul sen%orial este turcoa% .verde-al#astru/, cel al organelor de simţ este al#astru şi fluidul de
comunicare este al#astru-indigo. Indigo de diferite nuanţe, până la mov, sunt şi fluidele sen%orial şi
neuronal, cel de orientare, cel instinctual şi cel mental. 9luidul de structură şi cel de reglare a vi#raţiilor
sunt mov-argintii, iar fluidul de circulaţie a energiei cosmice şi fluidele astrale sunt de culoare al#-
argintie. 9luidul de circulaţie a energiei telurice are culori diferite pentru fiecare specie.
3oate fluidele eterice au circuite du#le, de preluare şi transmitere a energiei eterice, c-a0rele
funcţionând ca transformatoare ale energiei primite şi filtre ale energiei emise prin Cordonul de 8rgint
şi direct prin c-a0ra cosmică şi c-a0ra telurică.
5
CAPITOLUL III
lui!ele corpului eteric uma"
2n alcătuirea corpului eteric uman intră curenţi de forţe, po%iţionaţi pe mai multe straturi, încărcaţi cu
energie eterică diferită, de la energia captată din )terul +niversal până la transformarea acesteia într-o
energie de tip emoţional-afectiv de provenienţă divină.
Primul tip de curenţi eterici, de gradul I . alimentaţi din )terul +niversal, întreţin #una alcătuire şi
funcţionare a organismului fi%ic, traversând întreaga structură eterică.
Curenţii de tip astral definesc structura emoţională, sentimentală şi morală a entităţii la nivelul eteric.
9iecărui fluid îi corespunde o calitate, o virtute, un dar primit de la Creator. 8ceşti curenţi sunt activaţi
la ma*im sau nu, putând fi c-iar ine*istenţi, în funcţie de modul de a simţi, de a gândi şi de a acţiona al
fiinţei umane.
9luidele de conectare intra-structurală facilitea%ă funcţionarea în siguranţă a tuturor structurilor
su#tile, interconectându-le şi permiţând circulaţia energiilor şi a informaţiilor.
2ntre cele trei tipuri de curenţi nu e*istă legături, fiecare fiind alimentaţi din surse diferite prin
Cordonul de 8rgint şi prin c-a0rele e*terioare corpului fi%ic, însă pertur#area oricăruia dintre sistemele
de fluide eterice produce pertur#ări celorlalte, percepute vi#raţional.
Prin clarvedere, fluidele de gradul I sunt vi%uali%ate su# forma unor #en%i luminoase colorate ce
stră#at corpul fi%ic, fluidele de tip astral au forme geometrice sau sim#olice şi sunt mai luminoase,
mergând până Ia auriu strălucitor, iar fluidele de interconectirc sunt vi%i#ile numai în structurile
c-a0relor, forma lor fiind aceea de spirală.
8limentarea fluidelor eterice umane este influenţată de -rană şi de somn, de mediu, de activităţile
%ilnice şi implicarea emoţională în aceste activităţi, de sentimente şi gânduri, de relaţiile cu celelalte
fiinţe şi cu entităţile superioare, de conştienti%area "ivinităţii şi a (egilor +niversale.
A. FLUI!L! ! "#AUL I
9luidele de acest tip sunt similare cu cele întâlnite la corpurile eterice inferioare ca alcătuire a
corpului eteric uman. )*istă o mare asemănare între fluidele de gradul II ce compun structurile eterice
ale animalelor şi fluidele de gradul I din structurile eterice umane. "iferă prin consistenţă, la om fiind
mai eterate datorită conectării cu celelalte structuri.
&oi descrie în amănunt traseul şi caracteristicile fiecărui fluid în parte.
A.1 Fluidul de protec$ie
Prin structura sa, fluidul de protecţie dă siguranţă şi invulnera#ilitate întregii alcătuiri eterice a
fiinţelor. Consistenţa acestui fluid care îm#racă toate circuitele fluidice din corpul eteric este cea mai
fină, asemănătoare celofanului. 3ransparenţa sa nu influenţea%ă vi%uali%area luminiscentei şi a culorii
fluidului ce traversea%ă canalul eteric. Prin natura sa specială, fiind încărcat doar cu informaţii de
protecţie, nu pertur#ă consistenţa informaţională şi energetică a fluidului pe care îl încon!oară.
8limentarea sa se reali%ea%ă direct din învelişul de protecţie al cordonului principal, Cordonul de
8rgint, conectat la ursa "ivină.
Circuitul înc-is este dat de stratificarea în două fascicule, înfăşurate unul peste celălalt. Primul =se
duce> pe interior şi apoi se întoarce pe deasupra, intrând din nou în Cordonul de 8rgint. 8stfel, învelişul
este du#lu, cu două sensuri. Cele două fascicule au polarităţi diferite, determinând neutralitatea
întregului.
"acă nu este alterată consistenţa fluidului de protecţie, eventualele impurităţi nu pot a!unge până la
învelişul interior, ele fiind transportate de învelişul e*terior în afara structurii, apoi a#sor#ite şi di%olvate
în )terul +niversal.
Particulele ce intră în componenţa acestui fluid sunt permanent reînnoite, orice afecţiune a lor durând
foarte puţin.
G
,rice vi#raţie di%armonioasă sau disfuncţie a unui fluid eteric este transmisă prin fluidul de protecţie
în matricea informaţională a corpului eteric, aflată în c-a0ra 1ulad-ara de la #a%a coloanei verte#rale.
:ucleul corpului mental citeşte matricea informaţională şi acţionea%ă partea su#conştientă a mentalului
pentru re%olvarea pro#lemelor de la nivelul fi%icului şi partea inconştientă pentru re%olvarea
disfuncţiilor din corpul eteric.
&i#raţiile fiecărui fluid eteric pot creşte şi pot fi armoni%ate prin citirea sau rostirea unor invocări
adresate "ivinităţii.
Invocare pentru refacerea si energizarea fluidului de protecţie
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
%ţi mulţumesc pe"tru protecţia pe care
mi&o o'eri perma"e"t# 'ără ca eu să ştiu(
)ţi mulţumesc că mi&ai creat
u" corp eteric i"*ul"era+il
şi i"!estructi+il p,"ă la s',rşitul
acestei *ieţi păm,"teşti
%"c-i"ată slu.irii Tale(
Puterea invocării este mai mare decât puterea rugăciunii, ea nefiind o cerere, ci o afirmare a unei
stări de fapt, a unei împliniri atrase de certitudinea reali%ării.
A.% Fluidul de structur&
9luidul eteric de structură înfăşoară toate celulele corpului uman pe e*teriorul mem#ranei, fără a
interfera în structura lor ar-etipală, menţinându-le consistenţa şi invulnera#ilitatea.
2nfăşurarea este du#lă. 9luidul intră şi iese prin c-a0ra a-asrara, aflată în creştetul capului,
alimentându-se cu (umină "ivină din %ona Creaţiei Primordiale. C-a0ra filtrea%ă (umina şi o
optimi%ea%ă corespun%ător organismului.
3oată creaţia materială este formată din atomi şi spaţiile dintre atomi. 3oate organismele vii sunt
formate din celule şi spaţiile dintre celule. 8stfel, mărit la o scară foarte mare, fluidul de structură poate
fi vă%ut ca o reţea de glo#uleţe strălucitoare prinse uneie de altele cu mici fire aurii.
"atorită modului de viaţă actual, acest fluid a devenit foarte vulnera#il. 3oate re%iduurile rămase în
urma prelucrării to*inelor .)-uri, îngrăşăminte c-imice care au fost folosite la -rănirea legumelor,
su#stanţe c-imice ingerate de animale, medicamente, alcool/, a cărnii, a no*elor din mediu se
acumulea%ă în spaţiile interceluîare.
"evenind din ce în ce mai grosiere, aceste depuneri distrug fluidul de structură şi înglo#ea%ă în masa
lor celulele. 8stfel, se creea%ă noduli, tumori, formaţiuni canceroase, c-isturi, fi#roame, varice, polipi,
negi şi alte e*crescenţe. )liminarea lor se face fără le%iuni, prin c-irurgie de lumină. 8devărata
c-irurgie de lumină nu se poate reali%a decât de către entităţi superioare foarte evoluate aflate în misiune
pe 3erra. )le intervin fără conştienti%area #olnavului, făcând =minuni>, sau lucrea%ă prin intermediul
unor terapeuţi, cu sau fără ştirea lor.
)nergia specială folosită în c-irurgia de lumină pătrunde în spaţiile intercelulare, desprinde corpul
străin şi îl de%integrea%ă. 8poi, fluidul de structură se poate reface.
Pentru prevenirea aglomerării cu impurităţi a spaţiilor intercelulare, sc-im#aţi-vă modul de viaţă şi
mai ales modul de viaţă al copiilor dumneavoastră Hrăniţi-i, pe cât este posi#il, natural, evitând
alimentele ce au în componenţă su#stanţe c-imice, reducând la minim consumul de carne. <enunţaţi la
fumat şi evitaţi atmosfera îm#âcsită, căci fumul creea%ă depuneri în spaţiile intercelulare ale aparatului
respirator. )liminaţi alcoolul şi luaţi medicamente numai când sunt necesare. Ieşiţi cât mai mult în
natură. într-un cuvânt' trăiţi sănătosI
2nainte de purificarea fluidului de structură este necesară curăţarea spaţiilor intercelulare cu lumină
din Jona "ivină a creaţiei Primordiale.
40
Cu capacitatea dea curăţa aceste spaţii sunt în%estraţi, în general, #ioterapeuţii. <epetarea următoarei
invocări, de mai multe ori pe %i, o perioadă îndelungată de timp, are efect terapeutic asemănător.
Invo care pentru purificarea spatiilor intercelulare
Te ro/# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
trimite Lumi"a Ta să puri'ice
toate spaţiile i"tercelulare
ale corpului meu# pe"tru ca eu să pot 'i
aşa cum Tu m&ai creat(
Capacitatea de refacere a corpului eteric este determinată de alimentarea cu mai multă energie decât
este necesar pentru funcţionarea lui. 8colo unde spaţiile intercelulare sunt pure, fluidul de structură
deteriorat se poate reface.
Invocare pentru refacerea fluidului de structură
)ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
pe"tru !esă*,rşita alcătuire a 'ii"ţei mele(
ie ca Lumi"a ta să prote.e$e
'lecare celulă a trupului meu#
!e acum şi p,"ă la s',rşitul acestei *ieţi păm,"teşti
%"c-i"ată Slu.irii Tale(
A.' Fluidul de re(lare a )i*ra$iilor
9iecare celulă a organismului uman are propria ei vi#raţie şi fiecare ţesut are o vi#raţie specifică. (a
nivelul întregului organism, vi#raţiile sunt în armonie.
"isonanţa, lipsa de armonie a vi#raţiilor, duce la apariţia #olii. "acă ritmul vi#raţiilor celulelor unui
organ este pertur#at, organul se îm#olnăveşte.
9luidul de reglare a vi#raţiilor este conectat la nucleul fiecărei celule, primind impulsuri
informaţionale şi transmiţând energie din Jona "ivină a 8rmoniei &i#raţionale. 8spectul său este acela
al unor faguri de luminiscenţă argintiu-aurie, în funcţie de %ona pe care o parcurge.
C-a0ra a-asrara filtrea%ă energia de alimentare a acestui fluid, optimi%ând-o conform necesităţilor.
,rice pertur#are a vi#raţiilor este transmisă informaţional #a%ei de date aflată în c-a0ra 1ulad-ara.
8limentarea fluidului se intensifică până la resta#ilirea armoniei.
2n %ona aflată în di%armonie, fluidul îşi pierde strălucirea, devenind opac. <evenind la normal, îşi
recapătă aspectul iniţial.
Când fluidul de structură este deconectat pe porţiuni prin acumulare re%iduală, fluidul de reglare a
vi#raţiilor îşi reduce pulsaţiile şi intensitatea în acele %one.
1enţinerea stării de sănătate este în corelaţie cu păstrarea armoniei întregului organism.
, viaţă trăită în armonie cu întreaga creaţie se reflectă în armonia interioară.
44
Invocare pentru armonizarea vibraţiilor
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
%ţi mulţumesc pe"tru
armo"ioasa alcătuire a 'ii"ţei mele(
ie ca toate celulele# ţesuturile# or/a"ele#
/la"!ele# aparatele şi sistemele corpului meu
sa 'ie %" armo"ie u"ele cu celelalte#
aşa cum Tu le&ai creat pe"tru Sla*a Ta(
A.+ Fluidul ar,etipal
9luidul ar-etipal este fluidul formei, alimentat din Jona "ivină a 8r-etipurilor prin Cordonul de
8rgint.
Informaţiile transmise prin acest fluid corespund evoluţiei corpului fi%ic. "atele primare sunt
depo%itate în Kanca de "ate din c-a0ra 1ulad-ara de la #a%a osului sacru, unde fluidul este conectat.
)le conţin informaţii despre evoluţia farului, de la stadiul em#rionar până la creştere şi formea%ă
matricea sufletului em#rionar .sau vegetativ/, sufletul corpului eteric.
"in momentul naşterii, alimentarea cu informaţiile necesare creşterii şi de%voltării, maturi%ării şi
îm#ătrânirii funcţionea%ă continuu prin acest fluid, mergând până la nucleul fiecărei celule.
2n aceste date este înscrisă forma iniţială şi evoluţia formei fiecărui organ, a fiecărei părţi a
organismului separat şi în cadrul întregului.
8r-etipul fiecărei fiinţe întrupate e*istă, în diverse fa%e evolutive, încă dinainte de naştere, în Jona
"ivină a 8r-etipurilor. 8colo, sufletele evoluate îşi creea%ă viitoarele trupuri fi%ice. ufletelor mai puţin
evoluate li se creea%ă viitoarele trupuri fi%ice ar-etipale de către entităţi superioare, corespun%ător
0armei şi evoluţiilor lor.
9orma ar-etipală este conectată permanent prin energie mentală la nucleul corpului mental şi prin
fluidul eteric ar-etipal la nucleul corpului eteric aflat în c-a0ra 1ulad-ara.
"e foarte mult ori, corpul fi%ic nu mai corespunde formei ar-etipale originale. ,rice situaţie care
duce la ieşirea din ar-etipul original .sc-im#area formei fi%ice a unui organ în urma unui accident sau a
unei operaţii c-irurgicale, sc-im#area aspectului fi%ic prin slă#ire, îngrăşare sau operaţii estetice/
provoacă di%armonii vi#raţionale înregistrate atât de fluidul ar-etipal, cât şi de fluidul de reglare a
vi#raţiilor.
9luidul ar-etipal este vi%i#il ca o mem#rană foarte fină ce acoperă toate organele şi întregul corp
fi%ic. 1em#rana este transparentă şi penetra#ilă .celelalte fluide eterice pot trece prin ea/.
Ieşirea din ar-etip produce dereglări funcţionale ale glandelor şi organelor.
9orma fluidului ar-etipal .consistenţa mem#ranei/ poate fi deteriorată de unele eforturi fi%ice mari,
de lovituri şi dureri puternice, de suferinţe prelungite, de şocuri psi-ice sau spaime, de că%ături de la
înălţime, de sc-im#ări #ruşte de temperatură .e*. - îng-eţarea mem#relor/ şi de presiune .în ca%ul
scafandrilor, aviatorilor şi alpiniştilor/, de administrare de aneste%ice foarte puternice sau medicamente
timp îndelungat, de consumul de droguri sau su#stanţe -alucinogene şi de unele maladii mentale.
Invocare pentru r efacerea fluidului arhetipal
)ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
Creator a tot ce e0ista# că trupul meu 'i$ic
corespu"!e per'ect ar-etipului său#
respect,"! *eş"ic 1oia Ta(
42

A.- Fluidul de circula$ie a ener(iei uni)ersale
9luidul de circulaţie a energiei universale este alimentat cu energie divină din 8#solut, cu energie
cosmică din Jona Iu#irii 1ateriali%ate şi cu energia vieţii din Jona Creaţiei "ivine.
Pătrunde în corpul eteric prin c-a0rele superioare, C-a0ra "ivină .aflată la apro*imativ ?0 cm
deasupra capului/ şi C-a0ra C-ristică .aflată la apro*imativ 4E cm deasupra capului/, apoi prin c-a0ra
a-asrara din creştetul capului. Cele trei c-a0re filtrea%ă fiecare, reglând la parametrii corespun%ători
fiinţei întrupate, energia primită' C-a0ra "ivină - energia divină .energia 3atălui/, C-a0ra C-ristică -
energia cosmică .energia 9iului/ şi a-asrara - energia vieţii .energia fanţului "u-/.
Coloana al#-argintie a fluidului capătă nuanţe violet la trecerea prin c-a0ra a-asrara. 3raseul său
stră#ate întregul organism pe circulaţia sanguină. e întoarce în Ple*ul olar de unde este preluat în
Cordonul de 8rgint.
(ipsa de credinţă în "ivinitate este cau%a reducerii alimentării fluidului. Poate a!unge de grosimea
unui fir de aţă, conectat doar la energia fanţului "u- ce menţine viaţa în trupul fi%ic.
2n diverse stadii de evoluţie a conştientei, postul, rugăciunea şi meditaţia atrag amplificarea
conectării, mărind astfel alimentarea cu )nergie "ivină, )nergie C-ristică şi )nergia fântului "u-.
Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului energiei universale
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
Doam"e Isus C-ristos
şi S'i"te !e *iaţă 'ăcătorule Du-#
trimiteţi# ro/u&*ă# 'ii"ţei mele %"trupate(
Lumi"a# Iu+irea şi 1iaţa
pe"tru a putea 'ace mai +i"e *oia
S'i"tei Treimi pe acest Păm,"t(
A.. Fluidul de circula$ie a ener(iei telurice
C-a0ra care filtrea%ă acest fluid, aducându-l la parametrii fiinţei, este C-a0ra 3elurică, aflată la
apro*imativ ?0 cm su# tălpile picioarelor.
3raseul energiei telurice este complementar traseului energiei universale. 9luidul stră#ate organismul
pe circulaţia venoasă, în timp ce fluidul universal e conectat la circulaţia arterială. 8!uns în inimă, iese
prin c-a0ra 8na-ata şi apoi prin C-a0ra 3elurică, transmiţând informaţiile energetice ale fiinţei spre
Pământ.
Informaţiile şi energia transmise de minerale sunt preluate din fluid prin c-a0ra 8na-ata, reali%ându-
se astfel comunicarea cu planeta. Prin c-a0ra 8strului 3eluric este trimisă în organism energia ce
constituie suportul mineralelor asimilate din -rană prin fluidul meta#olic şi fluidul de a#sor#ţie
energetică.
9luidul de circulaţie a energiei telurice are culoare verde, de nuanţe diferite, în funcţie de nivelul de
evoluţie al fiinţei şi de tot ce ea transmite pământului. (umina verde-fosfor ce pătrunde prin C-a0ra
3elurică îşi sc-im#ă strălucirea şi nuanţa.
Iu#irea şi gri!a faţă de natură dau fluidului o nuanţă de verde intens, strălucitor.
Persoanele care merg mult pe !os, care stau mult în natură au acest fluid foarte activat, spre deose#ire
de persoanele sedentare, la care fluidul este puţin activat.
4?
I nvocare pentru amplificarea alimentării fluidului energiei telurice
)ţi mulţumesc# Pla"etă 1ie#
care mă /ă$!uieşti# mă ocroteşti# mă -ră"eşti
şi mă spri.i"i pe"tru a&mi %"!epli"i misiu"ea(
)ţi !ăruiesc iu+irea mea# puritatea 'ii"ţei mele
şi *iaţa mea# pe"tru Sla*a lui Dum"e$eu
şi i"staurarea %mpărăţiei Sale pe Păm,"t(
Planeta răspunde, dăruind iu#irea şi energia ei fiinţelor cu care se află în comuniune.
A./ Fluidul meta*olic

Culoarea gal#enă a fluidului meta#olic corespunde c-a0rei 1anipura, aflată în dreptul om#ilicului,
răspun%ătoare de toate procesele digestive.
9luidul pur, denumit şi fluid al vieţii, este de culoare aurie. :uanţa pe care o primeşte după trecerea
prin c-a0ră este dată de caracteristicile proprii fiinţei.
"upă irigarea întregului aparat digestiv, fluidul se întoarce în c-a0ră 1anipura. Culoarea sa la ieşirea
din organism reflectă starea de sănătate a individului. +n aparat digestiv sănătos va modifica foarte
puţin strălucirea fluidului, în timp ce starea de #oală se va imprima prin nuanţe pale, lipsite de
strălucire' muştar în ca%ul afecţiunilor stomacului, gal#en-ver%ui pentru afecţiuni -epatice sau ocru în
ca%ul unui colecist #olnav.
Printr-o alimentaţie ec-ili#rată se poate menţine starea de sănătate, deci şi strălucirea fluidului.
8limentaţia #a%ată pe carne transformă culoarea fluidului în maro desc-is, c-iar în ca%ul unui
organism aparent sănătos.
(a nivelul ficatului eteric are loc un transfer de energii şi informaţii între fluidul meta#olic şi fluidul
circulator .sanguin/, printr-un filtru energetic. "istrugerea parţială a acestui filtru cau%ea%ă îm#olnăvirea
pancreasului şi a ve%icii #iliare.
2n splina eterică e*istă un al doilea filtru prin care se fac sc-im#urile între fluidul meta#olic, fluidul
circulator şi fluidul respirator. "eteriorarea acestui filtru energetic simultan cu crearea de #reşe în filtrul
din ficatul eteric, determină apariţia dia#etului şi a altor #oli de nutriţie.
(a intrarea în c-a0ra 1anipura, fluidul meta#olic este conectat la fluidul ritmului. 9iecare organism
are propriul ritm meta#olic. la#a conectare la fluidul ritmului provoacă arderi lente sau rapide, deci
ieşirea din ritmul propriu într-un sens sau în celălalt.
Invocare pentru activarea fluidului metabolic
)ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule#
pe"tru -ra"a pe care o !ai
tuturor corpurilor mele %" 'iecare $i#
pe"tru +u"a asimilare şi 'olosirea optimă
a e"er/iei !i" -ra"a *ie(
A.7 Fluidul de eliminare a re9iduurilor
9luidul eteric de eliminare a re%iduurilor intră prin c-a0ra 1anipura şi iese prin c-a0ra 1ulad-ara,
parcurgând aparatul digestiv, aparatul urinar şi a!ungând până la glandele sudoripare.
Culorile acestui fluid parcurg gama de vi#raţie specifică gal#enului, portocaliului şi roşului.
8fecţiunile colonului şi rectului dau fluidului culoarea grena, iar afecţiunile renale fac ca fluidul să
4A
fie maro-roşcat la ieşirea prin c-a0ra 1ulad-ara.
2n rinic-ii eterici e*istă doua filtre energetice prin care se face transmiterea între fluidul de eliminare
a re%iduurilor şi fluidul circulator .sanguin/. "eteriorarea acestor filtre creea%ă afecţiuni renale,
distrugerea lor provocând #loca!e renale.(ipsa de continuitate a fluidului pe traseul rectului favori%ea%ă
apariţia -emoroi%ilor.
)nergi%area sla#ă a fluidului provoacă în cele mai multe ca%uri colite sau constipaţii.
upraenergi%area fluidului provoacă diaree la digerarea unor alimente ne#enefice.
la#a energi%are a fluidului în ve%ica urinară duce la lipsa de control a micţiunilor, iar
supraenergi%area fluidului pentru vindecarea unor răceli provoacă micturiţie .nevoie frecventă de a
urina/.
)nergia #inefăcătoare a apei de #ăut are efect de stimulare a acestui fluid. (a fel şi energia
vindecătoare a unor plante medicinale, recomandate în afecţiunile aparatului digestiv şi ale aparatului
urinar.
Invocare către planeta Pământ (Geea)
)ţi mulţumesc# Pla"etă 1ie#
pe"tru că preiei toate re$i!uurile
elimi"ate !e corpul meu 'i$ic
şi !e corpurile mele su+tile#
puri'ică"!u&le %" 'iecare $i pe care o trăiesc
%" armo"ie cu ti"e şi cu %"trea/a Creaţie#
pe"tru Sla*a lui Dum"e$eu şi i"staurarea
%mpărăţiei Sale pe Păm,"t(

A.8 Fluidul respirator
9luidul respirator este alimentat prin două c-a0re - 8na-ata şi &is-udda, ce transformă particulele
eterice ale aerului, aducându-le la nivelul vi#raţional propriu fiinţei. ursa de alimentare a acestui fluid
este însăşi elementul pur 8er din descompunerea su#stanţei divine dătătoare de viaţă în cele cinci
elemente primordiale.
"upă trecerea prin cele două c-a0re, urmea%ă o cone*iune a fluidului transformat cu fluidul ritmului
în ple*ul solar. (egătura energetică directă a aparatului respirator cu ple*ul solar determină uşurarea
activităţii corpului eteric şi creşterea capacităţilor de deconectare, concentrare şi meditaţie ca urmare a
e*erciţiilor de respiraţie, a reglării sau încetinirii ritmului respirator.
<itmicitatea respiraţiei este întreţinută de conectarea la fluidul ritmului. 1enţinerea ritmului
respirator propriu facilitea%ă racordarea corpurilor inferioare la corpurile superioare ale fiinţei.
(ipsa conectării celor două fluide este cau%a unor #oli în plan fi%ic şi a legăturii sporadice cu $inele
uperior.
2n ple*ul solar, fluidul preluat din 8erul +niversal este încărcat cu particule solare. 8stfel, culoarea
lui are diferite nuanţe, re%ultate din com#inarea culorilor verde, al#astru şi gal#en-auriu.
"acă aceste nuanţe sunt nesc-im#ate la ieşirea fluidului din organism, ele pier%ând doar din
strălucire, înseamnă că aparatul respirator este sănătos. "acă fluidul capătă nuanţe înc-ise, plămânii
sunt îm#âcsiţi, poluaţi. Culorile pale, al#icioase, denotă îm#olnăvirea plămânilor.
Pe traseul fluidului respirator, în #ron-iile eterice, e*istă filtre circulare ce menţin elasticitatea
#ron-iilor fi%ice. "istrugerea filtrelor duce la lipsa elasticităţii şi provoacă la nivel fi%ic #ronşite sau
astm.
Plămânii eterici sunt dotaţi cu canale eterice de preluare a re%iduurilor. 2n medii foarte pure .la munte
sau în atmosferă salină/ aceste canale sunt curăţate, purifîcându-se astfel plămânii.
4E
Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului respirator
Doam"e Atotputer"ic# %ţi mulţumesc
pe"tru aerul pe care %l respir
şi pe care Tu l&ai creat ca sursă a *ieţii mele
%"c-i"ată Slu.irii Tale(
A.1: Fluidul (enital
9luidul genital este filtrat de c-a0ra Lad-ist-ana, aflată în %ona organelor genitale.
9uncţionarea optimă a acestei c-a0re contri#uie la armoni%area energiei întregului organism.
)liminarea în e*ces a energiei se*uale creea%ă di%armonie, influenţând funcţionarea c-a0relor, în
special a celor superioare.
2n timpul actului se*ual, prin c-a0ra Lad-ist-ana au loc sc-im#uri de energie între parteneri, mai
mult sau mai puţin #enefice. 2n a#senţa iu#irii dintre parteneri, energia se*uală este distri#uită -aotic,
risipită, consumată inutil. <isipa de energie se*uală are ca efect insatisfacţia, insuficienţa şi dependenţa
de se*. 8ctul se*ual practicat cu iu#ire este un sc-im# #enefic de energii, generator de satisfacţie şi
împlinire se*uală.
Culoarea fluidului este portocaliu-aurie. (a oamenii care folosesc #enefic energia se*uală, fluidul îşi
păstrea%ă culoarea şi luminiscenţa, întreţinând un aparat genital sănătos. (ipsa de satisfacţie, de
împlinire, a#stinenţa fără un suport temeinic, i%vorâtă din teamă, frigiditate, ignoranţă sau înţelegere
eronată a vieţii spirituale .nu se poate a!unge la a#stinenţă se*uală decât la un anumit nivel de evoluţie
spirituală ce permite folosirea în alt mod a acestor energii/, precum şi o viaţă se*uală de%organi%ată,
e*agerată, duc la deteriorarea calităţilor fluidului genital, deci la îm#olnăvire. Culoarea sa devine gri-
al#icioasă în ca% de stagnare a energiilor se*uale, portocaliu-reflectori%ant la cei care au o activitate
se*uală e*cesivă şi portocaliu-ocru, ruginiu sau maro la persoanele agresate, de%amăgite sau frustrate
se*ual.
9luidul genital este o parte a fluidului se*ual, fluid de tip astral, din care se desprinde la intrarea în
corpul eteric.
ursa de încărcare este Jona Purităţii "ivine, efira Purităţii, Iesod.
8ctivitatea se*uală negativă pertur#ă, prin transmitere fluidică, efira Purităţii. (a ieşirea din corpul
eteric, fluidul genital pătrunde din nou în fluidul se*ual şi se întoarce în Jona Purităţii "ivine, încărcat
cu ceea ce a preluat din organism. 9iind puri, plini de iu#ire necondiţionată, menţinem, la rândul nostru,
Puritatea +niversală.
Mantră pentru menţinerea Purităţii niversale
Toate corpurile mele su"t pure#
Aşa cum Tatăl mi le&a creat
Pri" tot ce /,"!esc# simt# spu" şi 'ac
Me"ţi" Puritatea U"i*ersală(
9luidul genital care două polarităţi. )le este masculin sau feminin, în funcţie de organismul la care
este conectat.
2n c-a0ra Lad-ist-ana, fluidul genital feminin se conectea%ă la fluidul ritmului, transmiţându-se
astfel ritmurile ciclice ale (unii, ale efirei Iesod.
la#a conectare a celor două fluide este cau%a pertur#ărilor ciclului menstrual.
"esprins tot din fluidul se*ual şi com#inat cu fluidul genital, la organismele feminine acţionea%ă
fluidul maternităţii.
Cele două fluide eterice, genital şi cel al maternităţii, sunt activate la ma*im şi primesc încărcare din
Jona Creaţiei "ivine în momentul conceperii unui copil. .)ste vor#a despre fluidele genitale ale
4F
părinţilor şi fluidul maternităţii e*istent de!a la viitoarea mamă/.
A.11 Fluidul maternit&$ii
Ca şi fluidul genital, fluidul maternităţii este activat în perioada pu#ertăţii, însă o activare parţială a
sa încă din copilărie e*plică tendinţele de comportament matern ale fetiţelor faţă de fraţii mai mici sau
în !oaca cu păpuşile.
)*istenţa acestui fluid este determinată 0armic şi conform planului vieţii sta#ilit înainte de întrupare.
"acă entitatea feminină nu va fi mamă şi nici nu va creşte copii, în întruparea respectivă fluidul
maternităţii nu se activea%ă.
Conectarea la Jona 1aternităţii din fera 1amei "ivine se face tot prin c-a0ra Lad-ist-ana.
)nergiile primite prin acest fluid de culoare violet-auriu se amplifică şi îşi sc-im#ă compo%iţia pe toată
perioada maternităţii. în timpul sarcinii, punctul de conectare a fluidului stră#ate %ona a#dominală dintre
c-a0ra Lad-ist-ana şi c-a0ra 1anipura. .Pe a#domenul gravidei apare o dunga maronie/. "in luna a
patra de sarcină, fluidul maternităţii este conectat la c-a0ra 1anipura.
2n momentul conceperii, fluidul maternităţii de!a îm#racă uterul. (egătura cu corpul eteric al
viitorului copil este făcută de!a prin acest fluid.
)nergia trimisă din fera 1amei "ivine creea%ă placenta eterică, denumită fluid placentar, din care
se va forma placenta fi%ică. Cu cât acest fluid este mai puternic, cu atât fătul va fi mai prote!at, având un
organism perfect sănătos.Consumul de ouă, lactate vii, legume şi fructe în perioada sarcinii contri#uie la
activarea fluidului maternităţii, respectiv a celui placentar.
!ugăciune pentru femeile care "#i doresc copii
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
trimite ro/u&Te o e"titate !e lumi"ă
ca să&mi 'ie copil %" *iaţa aceasta(
ă/ă!uiesc să "u %i pertur+ misiu"ea
şi să respect %"ţele/erea 'ăcută %"tre "oi
%"ai"te !e "aşterea mea(
Aşa să&mi a.ute Dum"e$eu2
tarea de sănătate a fătului se poate determina prin studiul acestui fluid placentar. (ipsa de strălucire,
de consistenţă şi transformarea culorii violet în al#, gri sau #e! sunt cau%e ale de%energi%ării fătului.
8pariţia altor culori suprapuse celei violet semnifică e*istenţa unor afecţiuni la nivelul eteric
corespun%ător culorii respective.
9luidul placentar este îm#răcat de un fluid de tip astral protector, de culoare #leu pentru #ăieţi şi ro%
pentru fetiţe. 2n ca%ul gemenilor, tripleţilor, etc, de se*e diferite, nuanţele ro% şi #leu ale fluidului
placentar protector se com#ină
&i%uali%ând acest fluid, clarvă%ătorii ştiu care este se*ul viitorului copil.
A.1% Fluidul san(uin
9luidul sanguin sau circulator formea%ă o reţea ce du#lea%ă, la nivel eteric, sistemul circulator.
tructura sa este varia#ilă, după tipul de circulaţie pe care îl stră#ate .arterială sau venoasă/.
Culoarea sa este verde intens la pătrunderea în c-a0ra 8na-ata, care îl transformă conform vi#raţiei
proprii fiinţei. 3ot aici se reali%ea%ă şi conectarea la fluidul ritmului, ce imprimă pulsul fluidului
circulator.
Pe circulaţia arterială culoarea este strălucitoare şi luminoasă, devenind opaca pe circulaţia venoasă.
9luidul se colorea%ă în al#astru şi iese prin c-a0ra &is-udd-a după ce preia şi informaţiile de la nivel
4D
pulmonar.
Inima eterică este stră#ătută de două ori de fluidul sanguin şi o dată de fluidul ritmului.
"acă traseul fluidului circulator este incomplet, organismul se îm#olnăveşte de afecţiuni specifice
mem#relor inferioare .varice, fle#ite, trom#o%e sau arterită în ca%ul în care fluidul nu parcurge
mem#rele inferioare/.
Kolile cardiace sau circulatorii dau fluidului culoarea roşu-vânăt la ieşirea din corpul eteric.
Invocare pentru refacerea$ purificarea #i activarea fluidului sanguin
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
aşa cum 'lui!ul *ieţii stră+ate %"trea/a Ta Creaţie#
'ie ca *iaţa# să"ătatea şi puritatea să stră+ată
%"tre/ul meu or/a"ism# ca Lumi"a Ta
să circule pri" arterele şi *e"ele mele
!upă cum i"ima mea este pli"ă !e
iu+ire pură şi "eco"!iţio"ată(
"acă inima ne este inundată de iu#ire, în ea nu mai au loc acnrimente negative .egoism, gelo%ie,
invidie, etc/, deci va fi o inmă sănătoasă.
Primind iu#ire divină pe măsura purităţii inimii, fluidul sanguin ce stră#ate o inimă pură va fi
luminos şi încărcat energetic, transmiţând în tot corpul sănătate şi puritate.
A. 1' Fluidul ritmului
9luidul ritmului este conectat la <itmul +niversului. Prin acest 3iuid primim paşaportul de integrare
în Creaţie.
Prin menţinerea ritmurilor, prin conectare la parametrii universali, suntem în armonie cu +niversul.
Conectându-ne la vi#raţii !oase, ce pertur#ă ritmurile fiinţei, devenim o sursă de di%armonie, afectând
astfel întregul +nivers.
9luidul ritmului are culoare al#-argintie, cu atât mai strălucitoare cu cât parametrii proprii sunt mai
aproape de parametrii universali .ve%i capitolul următor - =9luidele de tip astral>/.
Pătrunde în corpul eteric prin mai multe c-a0re' în &is-udd-a se conectea%ă la sistemul endocrin, în
8na-ata la aparatul circulator, în 1anipura la organele digestive şi în Lad-ist-ana la cele genitale. 2n
ple*ul solar e conectat la fluidul respirator.
Prin legătura cu sistemul endocrin, fluidul ritmului influenţea%ă creşterea organismului şi încetarea
creşterii, acţionând asupra -ipofi%ei şi epifi%ei; favori%ea%ă menţinerea greutăţii corporale prin glanda
tiroidă.
(ipsa conectării la glandele de creştere produce pertur#ări în de%voltarea fi%ică a copiilor. "acă
legătura la glanda tiroidă nu este perfectă, apar îngrăşarea e*agerată, o#e%itatea.
3ensiunea arterială este reglată prin conectarea la inimă a acestui fluid.
9iind în armonie cu ritmurile (unii, fluidul determină perioada ciclului menstrual la femei, prin
interferenţă cu fluidul genital în c-a0ra Lad-ist-ana.
)*erciţiile de respiraţie pot produce o activare a fluidului ritmului, activând prin ple*ul solar acea
parte a sa conectată la fluidul respirator.
9luidul <itmului +niversal din care provine fluidul ritmului fiecărei fiinţe este conectat la fluidele
emisive ale tuturor planetelor sistemului nostru solar, deci ale Jodiacului. Prin acest fluid suntem în
concordanţă cu ritmurile %odiacale din momentul naşterii ca fiinţe întrupate.
Putem a fi în armonie sau nu cu ritmurile planetelor, deci putem primi influenţa lor #enefică sau
malefică. 8legerea aparţine fiecăruia dintre noi.
45
Mantră pentru integrarea "n !itmul niversal
Ritmul 'ii"ţei mele
este i"te/rat %" Ritmul U"i*ersului(
Nici u" /,"!#
"ici o 'aptă#
"ici u" cu*,"t
şi "ici u" se"time"t al meu
"u pertur+ă Armo"ia U"i*ersală(
A.1+ Fluidul de termo0re(lare
Culoarea fluidului de termo-reglare este #leu-auriu, având diverse nuanţe imprimate de starea de
frig, de căldură sau de fe#ră a fiinţei.
)ste conectat la oarele "ivin şi dă o particularitate proprie animalelor, păsărilor şi omului' starea de
căldură interioară.
"upă trecerea prin c-a0ra 8na-ata, parcurge toată circulaţia sanguină, reglând temperatura internă şi
asigurând adaptarea organismului la condiţiile de mediu.
"isfuncţiile acestui fluid fac ca unele persoane să nu poată suporta căldura e*cesivă sau frigul mai
mult decât altele.
Prin legătura sa cu fluidul imunitar, fluidul de termo-reglare dă semnalul începerii luptei cu #olile
infecţioase, făcând să crească temperatura corpului.
A.1- Fluidul imunitar
)ste fluidul care ne prote!ea%ă împotriva îm#olnăvirilor. Culoarea sa gal#enă devine transparentă şi
foarte desc-isă dacă apar disfuncţii în sistemul imunitar al corpului fi%ic.
)ste conectat la Jona ănătăţii "ivine şi filtrat prin c-a0ra 1anipura.
9uncţionarea foarte sla#ă a acestui fluid se reflectă prin îm#olnăviri dese şi repetate.
Când fluidul este distrus în totalitate, este posi#ilă infestarea cu virusul HI& şi declanşarea I"8.
9uncţionarea optimă a fluidului imunitar menţine organismul sănătos, re%istent la îm#olnăviri
contagioase.
Invocare pentru activarea fluidului imunitar
Doam"e# %ţi mulţumesc că su"t să"ătos
%" această $i a *ieţii mele
şi %" toate $ilele ce *or urma(
A. 1. Fluidul curati)
9luidul curativ însoţeşte fluidul imunitar ca şi fluidul de termo-reglare de-a lungul circulaţiei
sanguine.
3oate cele trei fluide au o %onă de transfer a informaţiilor la nivelul diafragmei. 8ceastă %onă este un
cristal eteric vi#ratoriu, cristal curativ. "eteriorarea cristalului curativ provoacă apariţia fe#rei fără
e*plicaţii medicale, în a#senţa îm#olnăvirii corpului fi%ic.
,rice alarmă din fluidul imunitar este transmisă prin cristal fluidului de termo-reglare care îşi
intensifică vi#raţiile, provocând starea fe#rilă. <idicarea temperaturii corpului sau a unei %one rănite ori
#olnave a organismului, alertea%ă fluidul curativ care începe procesul de vindecare şi refacere. 3oate
celulele afectate sunt conectate la acest fluid.
9luidul curativ funcţionea%ă doar când este necesar, fiind inactiv când organismul este într-o stare de
4G
sănătate perfectă. "ar, dat fiind că fluidul este activat şi la o mică %gârietură sau la o înţepătură de
insectă, perioadele de pau%ă sunt destul de puţine.
)ste conectat la două c-a0re, întâi la 1anipura, apoi la 8na-ata şi la ple*ul solar, fiind alimentat din
Jona ănătăţii "ivine, ca şi fluidul imunitar.
Culoarea sa este verde intens, căpătând nuanţe al#astre sau gal#ene după trecerea prin cristalul
curativ, în funcţie de informaţiile primite de la celelalte două fluide .imunitar- gal#en; de termo-reglare -
#leu/.
"e starea vi#raţională a cristalului curativ depind toate procesele de vindecare .despre toate cristalele
din corpurile su#tile voi scrie în acea parte a cărţii consacrată C,<P+(+I CH<I3IC, C,<P+(+I ")
C<I38(/.
2n ca% de îm#olnăvire sau de rănire a corpului fi%ic, fluidul curativ emite semnale de vi#raţie !oasă,
corespun%ătoare fiecărei disfuncţii. Prin re%onanţă, se acţionea%ă fluidul de termo-reglare, fluidul
imunitar, fluidul sanguin sau fluidul meta#olic.
2n c-a0ra 1anipura, fluidul curativ este conectat la fluidul meta#olic şi provoacă greţuri sau
vărsături atunci când organismul a ingerat ceva ne#enefic şi diaree la digerarea alimentelor nesănătoase,
prin conectarea la fluidul de eliminare a re%iduurilor.
<olul fluidului curativ este de refacere a celulelor şi ţesuturilor organismului, de vindecare în ca% de
#oală, de resta#ilire a funcţiilor glandelor şi organelor afectate în orice fel. )ste responsa#il de
secretarea calusului în ca%ul fracturilor şi de refacere a oaselor.
9luidul curativ se activea%ă în aer li#er şi la soare, acţiunea ra%elor solare gră#ind procesele de
refacere.
Mantră (către %oare /
Căl!ura trupului meu
pro*i"e !i" căl!ura ta(
1iaţa trupului meu#
!i" *iaţa ta(
Să"ătatea trupului meu
!i" lumi"a ra$elor tale(
Căl!ura# *iaţa şi lumi"a ta
%"*ăluie toate celulele
trupului meu(
A.1/ Fluidul neuronal
tructura sa este cea mai complicată dintre toate structurile fluidelor eterice. )ste conectat la
sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic, activând fiecare neuron.
Prin fluidul neuronal se face legătura între creierul eteric şi creierul fi%ic.
Culoarea fluidului este roşu-aurie. <amura sa centrală porneşte din c-a0ra mentală, aflată în partea
din spate a capului şi, mergând pe învelişul canalului us-umna, parcurge coloana verte#rală, intrând în
toate c-a0rele, de unde se ramifică în ple*uri, făcând conectarea cu fluidul ganglionar. 8!unge apoi în
c-a0ra 1ulad-ara, unde depo%itea%ă toate informaţiile acumulate. "in ramura centrală pornesc trasee
colorate diferit spre toate celulele neuronale.
<uperea legăturii superioare provoacă maladii psi-ice, scurtarea traseelor secundare duce la parali%ii.
9luidul neuronal este alimentat din 1entalul +niversal, prin corpul mental
20
Mantră
Corpul meu me"tal are o să"ătate per'ectă(
Toate procesele psi-ice şi re'lectarea lor
%" corpul 'i$ic se !es'ăşoară co"'orm
1oi"ţei Di*i"e şi a Si"elui meu Superior#
co"ectat la corpul meu me"tal(
ănătatea psi-ică şi fi%ică este direct influenţată de #una funcţionare a fluidului neuronal .prin
legătura la creier, la aparatul locomotor şi la organele de simţ/ şi a fluidului ganglionar.
A.17 Fluidul (an(lionar
9luidul ganglionar conectea%ă creierul eteric la sistemul simpatic, unind în traseul său ple*urile şi
cele 2F de perec-i de ganglioni. 9iind legat şi de sistemul arterial, transformă stările psi-ice în sen%aţii
fi%ice prin conectarea vaselor sanguine.
9luidul are culoarea gal#enă şi este filtrat tot la c-a0ra mentală, mergând de-a lungul coloanei
verte#rale de unde conectea%ă ple*urile ca şi fluidul neuronal. "in ple*uri se ramifică spre fiecare
ganglion.
"isfuncţiile sale produc pertur#ări în plan psi-ic, ine*plica#ile medical. 9luidul capătă o culoare
gal#en-cenuşie în ca%ul #olilor psi-ice.
Pentru activarea acestui fluid este suficientă activarea ple*ului solar prin #ăi fier#inţi la picioare sau
prin alte metode.
LUIDELE SIM3URILOR
8ceste fluide corespund celor cinci simţuri fi%ice' vă%, au%, miros, gust şi pipăit.
A.18 Fluidul optic
e desprinde din cordonul eteric principal, pentru a fi adus la parametrii optimi fiinţei, de către
c-a0ra 8!na.
9luidul are culoare indigo-argintiu. 9ace legătura între oc-ii eterici şi creierul eteric, energi%ând
retina şi cristalinul.
"acă retina nu este energi%ată la parametrii optimi, oc-ii se îm#olnăvesc de miopie, pres#itism şi
-ipermetropie. "acă retinele sunt energi%ate diferit pentru fiecare oc-i apare astigmatismul .dioptrii
diferite/.
8fecţiunile dau fluidului culoare întunecată şi opacă la ieşirea din c-a0ra 8!na.
Cristalinul are rol de filtru eteric, fiind du#lat de un cristal energetic. în ca%ul în care cristalinul eteric
nu funcţionea%ă, oc-iul face cataractă.
"iscontinuitatea fluidului optic se manifestă prin dureri de cap.
(ipsa fluidului înseamnă lipsa vederii. Poate fi nativă sau posterioară naşterii.
9luidul optic este alimentat de oarele "ivin.
24
Mantră (către %oare)
Lumi"a su'letului meu pro*i"e
!i" Lumi"a Di*i"ă Solară(
Lumi"a oc-ilor mei este
re'lectarea lumi"ii su'letului meu(
Oc-ii mei primesc !e la Soare lumi"a
)mi -ră"esc cu ea toate corpurile(
Eu su"t Lumi"ă(
A.%: Fluidul auditi)
)ste alimentat de )terul primordial prin care se transmit sunetele devenite cuvinte, vi#raţiile
%gomotelor, vi#raţiile notelor mu%icale devenite mu%ică.
9luidul conectea%ă, la nivel eteric, urec-ea internă la creier. Culoarea sa este verde-al#astru, fiind
filtrat de c-a0ra &is-ud-a şi de c-a0ra de vi#raţie aflată între &is-ud-a şi 8na-ata.
8fecţiunile aparatului auditiv dau fluidului culoarea #leumarin.
(ipsa de încărcare a fluidului creea%ă -ipoacuitate.
3impanele sunt du#late de filtre eterice. 8ceste filtre energetice acustice prote!ea%ă urec-ea internă
fi%ică de vi#raţiile %gomotelor foarte înalte. (ipsa filtrelor afectea%ă timpanul.
"acă fluidul auditiv nu e*istă, fiinţa nu aude. ur%enia poate fi nativă, dacă fluidul nu e*istă în
structura eterică a fătului, sau căpătată ulterior, dacă fluidul se de%activea%ă prin de%energi%ări foarte
dese .se întâmplă şi la cei care lucrea%ă permanent în %gomot/.
Invocare pentru activarea
fluidului auditiv si a clarauditiei
)ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule#
că pot au$i ma"i'estările lumii 'i$ice %"co".urătoare(
ie ca şi su'letul meu să au!ă
*i+raţiile lumii %" care trăiesc#
!upă cum este 1oia Ta(
<efu%ul de a percepe lumea încon!urătoare, înc-iderea în sine şi neacceptarea comunicării, duc la
#locarea fluidului auditiv şi a fluidului vor#irii, #loca! care se transmite 0armic în viaţa următoare.
8stfel, oamenii care refu%ă comunicarea într-o viaţă, pot fi surdo-muţi în viaţa următoare pentru a
înţelege necesitatea dialogului şi comunicării între fiinţe.

A.%1 Fluidul ol=acti)
9luidul olfactiv este adus la parametrii proprii fiinţei de către c-a0ra &is-ud-a. Culoarea lui este
al#astru-intens. 2n ca% de de%energi%are, culoarea devine #leu-desc-is, mergând până la al#.
ursa de alimentare este Jona "ivină a parfumurilor.
1irosurile grele, fetide, insuporta#ile produc de%energi%area #ruscă a fluidului. Persoanele care
lucrea%ă cu su#stanţe c-imice .în la#oratoare, rafinării, #en%inării, farmacii sau fa#rici de medicamente,
cosmetice, detergenţi, morgă/ sau care se ocupă de salu#ritate, depara%itare, de%insecţie au fluidul
olfactiv foarte sla# energi%at.
2n nasul eteric, la nivelul sinusurilor, este un filtru energetic. 8cest filtru olfactiv prote!ea%ă
împotriva mirosurilor grele, în special copiii, aceştia fiind puri în primii ani de viaţă întrupată.
22
Invocare pentru activarea
fluidului olfactiv #i a clar&mirosului
%ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
ca pot mirosipar'umurile *ii
cu care ai %"$estrat e"tităţile !e lumi"ă
!i" re/"ul *e/etal şi că mă prote.e$i
!e toate mirosurile ur,te ema"ate %" lumea 'i$ică(
ie ca su'letul meu să perceapă par'umurile
lumii su+tile# !upă cum este 1oia Ta(
A.%% Fluidul (ustati)
9iind activat în Jona "ivină a en%aţiilor 9i%ice 1ateriali%ate .ca şi fluidul tactil/, este filtrat de
c-a0ra &is-ud-a, ieşind din corpul eteric prin c-a0ra 1anipura.
timulea%ă papilele gustative, fiind legătura acestora cu creierul, stomacul şi glandele salivare. ,rice
sen%aţie de gust este asociată alimentului şi această asociere făcută la nivel cere#ral activea%ă stomacul.
8cesta secretă sucul gastric odată cu secretarea salivei de către glandele salivare.
2n papilele gustative eterice e*istă filtre energetice ce prote!ea%ă împotriva gusturilor nefireşti sau de
usturime, acreală, amăreală, dulceaţă şi altele e*agerate.
Persoanele care au distruse aceste filtre gustative pot mânca alimente neo#işnuite .com#inaţii de
gusturi/ sau foarte iute, acru, sărat, amar, dulce.
Culoarea fluidului este verde-găl#ui, re%ultat din com#inarea al#astrului din c-a0ra &is-ud-a cu
gal#enul din c-a0ra 1anipura.
8limentele dulci .nu mierea, ci numai %a-ărul/ sau sărate de%energi%ea%ă fluidul. Condimentele
.naturale/ ca ceapa, usturoiul şi ardeiul iute consumate în cantităţi fireşti energi%ea%ă fluidul gustativ.
Invocare pentru activar ea fluidului gustativ si a clargustului
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# %ţi mulţumesc că ai
materiali$at %" 'ii"ţa mea %"trupată capacitatea !e a simţi
/ustul -ra"ei pe care o !ai trupului meu( ie ca această
se"$aţie să se e0ti"!ă şi la "i*elul su'letului meu# %" aşa 'el
%"c,t să pot simţi /ustul 'ără să i"/ur/ite$# %" măsura %"
care acest lucru este %" !esti"ul meu# !upă 1oia Ta şi a
Si"elui meu Superior(
A.%' Fluidul tactil
9luidul tactil conectea%ă palmele şi tălpile picioarelor la c-a0rele 8na-ata şi &is-ud-a care
transformă energia venită din Jona "ivină a en%aţiilor 9i%ice 1ateriali%ate.
en%aţiile preluate la nivel energetic a!ung întâi la filtrele eterice din palme. "e aici, sunt transmise
prin fluidul tactil la creierul eteric, ce le transformă în sen%aţii fi%ice .cald, rece, fier#inte, îng-eţat,
umed, uscat, aspru, moale, tare, neted, lipicios, înţepător, tăios, etc/.
Palmele au filtre eterice pe toată suprafaţa pielii. "eteriorarea pielii duce la deteriorarea filtrelor.
3ransmiterea de la filtrele tactile prin fluid are loc doar dacă filtrele sunt intacte.
9luidul tactil are culoare turcoa%-auriu. îşi pierde strălucirea dacă nu este activat.
2?
Invocare pentru activarea fluidului tactil #i a psihometriei
)ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
că ai materiali$at %" 'ii"ţa mea %"trupată
capacitatea !e a simţi cum este
tot ce ati"/ cu palmele mele(
Dă&mi# ro/u&Te# co"ştie"ti$area
a ceea ce percep palmele mele astrale
at,t c,t este i" 1oia Ta
şi a Si"elui meu Superior(
A.%+ Fluidul de acti)are a extrasim$urilor
Cele cinci simţuri corespund celor cinci simţuri fi%ice' clarvedere, clar-gust, clar-au%, clar-miros şi
psi-ometrie. )le sunt simţuri ale corpului astral. 9luidele de activare a e*trasimţurilor au rol de
transmitere în conştient, prin corpul mental, a tot ceea ce se vede, aude, miroase, gustă şi simte corpul
astral.
"eşi iniţial toţi oamenii au avut acest fluid activat, el s-a de%activat, nemaifîind folosit până ce a
dispărut din structura eterică umană timp de mai #ine de 2000 de ani. "atorită energiilor care învăluie
acum planeta, contri#uind la tre%irea a tot mai multor oameni, acest fluid a fost din nou introdus în
structurile corpurilor eterice umane încă din stadiu em#rionar.
1area ma!oritate a celor care trăiesc în <omânia, au în structura lor eterică fluidul de activare a
e*trasimţurilor, însă foarte puţini le conştienti%ea%ă datorită vi#raţiilor !oase în care se află şi a
propriilor vi#raţii !oase.
8cest fluid nu poate fi activat decât la fiinţe cu vi#raţii înalte.
"in acest punct de vedere, ma!oritatea animalelor ne sunt superioare. Câinele şi pisica lângă care
trăiţi au clarvedere, clar-au%, clar-miros şi c-iar clar-gust, ele vă%ând şi au%ind în su#til, percepând
-rana înainte de a se apropia de ea.
Ca să putem activa acest fluid cu care suntem dotaţi în structuri are#uie să avem puritate mentală şi
eterică precum şi alimentaţie vie.
8şa cum "umne%eu dă fiecăruia ceea ce atrage, o vi#raţie înaltă ne va atrage desc-iderea spre ceea
ce merităm fiecare.
Invocările de la fluidele auditiv, olfactiv, gustativ şi tactil au rol şi de activare a e*trasimţurilor
corespun%ătoare, atât cât este #enefic pentru fiecare dintre noi.
9luidul de activare a e*trasimţurilor are culoarea aurie şi pătrunde în corp prin c-a0ra a-asrara,
activând cristalele energetice auditive din timpanele eterice, olfactive din sinusurile eterice, gustative
din papilele gustative şi tactile din palmele eterice, precum şi cristalul optic care este al treilea oc-i din
c-a0ra 8!na.
"esc-iderea celui de-al treilea oc-i pentru a avea clarvedere necesită operaţii făcute de entităţi de
lumină, dacă fiinţa a a!uns la parametrii corespun%ători.
A.%- Fluidele de a*sor*$ie ener(etic&
Corpurile su#tile şi corpul fi%ic se -rănesc a#sor#ind prin aceste fluide energia din aer, apă, alimente,
lumină, sunete şi parfumuri.
)nergia aerului este prana, singura formă de energie care -răneşte toate corpurile, începând cu corpul
fi%ic.
9luidul de a#sor#ţie a energiei aerului este alimentat prin partea superioară a tu#ului pranic. Prana
pătrunde în cele două canale care pornesc din nări, Ida şi Pingala, -rănind corpul eteric şi corpul fi%ic.
)ste filtrată de c-a0ra &is-udda şi, prin Ple*ul olar, -răneşte corpul astral.
8pa are o energie cu totul specială, fiind în%estrată cu capacitatea de a purifica. )nergia apei este
2A
a#sor#ită de fiecare celulă a corpului atunci când ne spălăm.
9luidul de a#sor#ţie a energiei apei este conectat la rinic-ii eterici. "ispariţia acestui fluid este un din
cau%ele îm#olnăvirii aparatului urinar.
)nergia -ranei este a#sor#ită în cea mai mare parte în timpul mestecării. 9luidul de a#sor#ţie a
energiei -ranei este activat de cristalele eterice din papilele gustative. )nergie eterică au doar alimentele
vii. Pentru digerarea -ranei prelucrate termic se consumă din energia organismului. Cu cât procesul de
digerare este mai lung, cu atât se consumă mai mult din energia furni%ată de alimente.
)nergia luminii este a#sor#ită de pupilele eterice şi este transmisă, prin cristalele ce alcătuiesc oc-iul
eteric, creierului eteric. 8ici, fasciculele luminoase se descompun în unde cu intensităţi diferite, cu
vi#raţii specifice, care alimentea%ă c-a0reie corespun%ătoare lor.
)nergia sunetelor este transmisă prin cristalele din urec-ea eterică, creierului eteric. 8cesta
direcţionea%ă undele sonore după vi#raţia specifică spre c-a0reie acordate pe acea vi#raţie.
(umina solară precum şi mu%ica de vi#raţie înaltă încarcă, prin c-a0re, corpurile. emio#scuritatea,
ca şi mu%ica de vi#raţie !oasă şi %gomotele puternice, descarcă energetic corpul eteric, creând disfuncţii
fluidelor de a#sor#ţie specifice.
)nergia parfumurilor acţionea%ă direct asupra corpului astral prin legătura acestuia cu corpul eteric,
fiind filtrată de cristalul eteric de la #a%a sinusurilor. 9luidul de a#sor#ţie a parfumurilor conectea%ă
acest cristal la Ple*ul olar.
1irosurile grele, urâte, persistente pot distruge fluidul de a#sor#ţie a energiei parfumurilor, creând în
timp o sensi#ili%are a simţului mirosului.
Invocare pentru buna funcţionare
a fluidelor de absorbţie energetică
Toate corpurile mele a+sor+
%" *oia Tatălui Ceresc
e"er/ia aerului# a apei# a lumi"ii#
a -ra"ei# a mu$ici şi a par'umurilor#
%" armo"ie cu alcătuirea !i*i"ă
a su'letului meu "emuritor(
A.%. Fluidul emis=erelor cere*rale
9luidul pătrunde în structura eterică prin c-a0ra 8!na, alimentând creierul eteric din %ona 1entalului
"ivin. )ste parţial activat, ca urmare a folosirii unei mici %one a creierului pentru rrocesele mentale şi
psi-ice.
3raseul acestui fluid este spiralat. Parcurge în sensuri opuse rmisferele cere#rale, întâi pe cea
dreaptă, apoi pe cea stângă, de unde pleacă în -ipotalamus şi creierul mic, trecând prin glanda pineală şi
glanda pituitară. 3ransmite şi preia informaţii prin c-a0ra mentală şi se întoarce în c-a0ra 8!na.
Culoarea sa este violet-auriu, cu atât mai strălucitoare cu cât omul este mai inteligent .îşi foloseşte
mai mult celulele creierului, deci fluidul este activat mai puternic/. Culoarea fluidului emisferelor
cere#rale devine neagră în ca%ul emisiilor mentale negative şi maro dacă sunt afecţiuni ale creierului
fi%ic.
(ipsa totală a fluidelor este cau%a #olilor mentale congenitale. "acă traseul este incomplet, se pot
produce congestii sau comoţii cere#rale, având ca efect parali%ia unei părţi a corpului. "acă fluidul este
incomplet pe emisfera stângă, pare%a se va produce pe partea dreaptă a corpului. (a fel, lipsa de energie
a emisferei drepte va afecta partea stângă a corpului.
2E
Invocare pentru activarea
fluidului emisferelor cerebrale
Lumi"a !i*i"ă puri'ică
toate celulele creierului meu eteric#
!upă *oia Tatălui Ceresc(
Acti*itatea mea me"tală este
!i" ce %" ce mai i"te"să# po$iti*ă#
co"ectată la Me"talul Di*i"(
Pri" tot ceea ce /,"!esc
%mpli"esc *oia S'i"tei Treimi(
A.%/ Fluidul )or*irii
9luidul vor#irii este alimentat de (ogosul "ivin, fiind specific omului, singura entitate din istemul
nostru olar în%estrată cu darul vor#irii. )ste filtrat de c-a0ra &is-udda. (ipsa conectării pentru
alimentarea specifică acestui fluid este reflectată printr-o e*primare incoerentă, #âl#âită la adulţi, prin
întâr%ierea comunicării ver#ale la copii, precum şi prin logoree, discuţii fără sens şi goale de conţinut.
9luidul vor#irii are un traseu spiralat ce leagă Ple*ul olar cu c-a0ra inimii, 8na-ata şi cu c-a0ra
8!na. "acă traseul fluidului nu este prelungit în !os, din c-a0ra &is-udda spre Ple*ul olar, sufletul nu
se e*primă prin logos, iu#irea nu este transmisă prin cuvinte. entimentele rămân în suflet, fara a le
putea comunica celor dragi.
"acă fluidul nu urcă din c-a0ra &is-udda spre c-a0ra 8!na, aprimarea nu este inteligentă. 8tunci
când vor#im nu ne găsim srvintele.
Culoarea fluidului este auriu-luminos la fiinţele care transmit a#irea şi compasiunea prin cuvinte.
"evine gal#en-mat la persoanele ce nu comunică, sunt înc-ise în ele însele. "ificultăţile în e*primare
sunt percepute din nuanţa al#-gri a fluidului sau după lipsa acestuia din structura eterică. (a muţi,
fluidul lipseşte din structuri .din stadiul em#rionar sau, ulterior, în urma unui şoc/.
Mantră
Su'letul meu se e0primă
pri" cu*i"te
!ăruite oame"ilor !e Lo/osul Di*i"(
Mi"tea mea !esă*,rşeşte
'orma cu*i"telor(
Spiritul meu !ă se"s şi claritate
e0primării(
4ura mea pro"u"ţă corect şi cu +l,"!eţe
cu*i"tele(
I"ima mea este i$*orul
iu+irii şi compasiu"ii
pe care le tra"smit %" tot ceea ce spu"
pri" cu*i"te(
2F
A.%7 Fluidul exprim&rii corpului
,mul nu se e*primă numai prin cuvinte, ci şi prin fiecare nişcare a corpului său' prin mimică, prin
gestică, prin dans. +n corp rigid, care nu se poate e*prima, este consecinţa firească a lipsei acestui fluid.
9luidul e*primării corpului este alimentat din <itmul +niversal, fiind conectat la fluidul ritmului,
precum şi la fluidele osos, muscular şi articular. c-im#ul de informaţii între aceste cinci fluide are loc
într-un filtru eteric aflat în urec-ea internă. 8ici se întâlnesc şi cu fluidul ec-ili#rului.
"eteriorarea acestui filtru .numit al ec-ili#rului/ provoacă rău de maşină, de tren, de avion sau rău de
mare.
9luidul e*primării corpului este filtrat de c-a0ra mentală.
Culoarea sa este verde şi devine neagră la persoanele care nu doresc să arate celor din !ur ceea ce
simt, i%olându-şi sufletul şi purtând măşti ce le creea%ă înfăţişarea dorită. 9luidul este vernil, aproape
al#, la cei care nu iu#esc dansul ca formă de e*primare.
"isfuncţiile acestui fluid afectea%ă sufletul, nu corpul fi%ic.
Invocare pentru funcţionarea firească
a fluidului e'primării corpului
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
%ţi mulţumesc că su'letul meu
se poate e0prima pri" 'iecare mişcare 'irească#
pură şi li+eră a corpului meu
%" 'iecare $i pe care mi&o !ăruieşti
%" această !ime"siu"e 'i$ică(
A.%8 Fluidul osos
9luidul osos susţine energetic sc-eletul corpului fi%ic. 9iecare celulă osoasă a trupului uman este
conectată la acest fluid alimentat din %ona 9ormării. Culoarea sa este roşu intens, fiind transformat la
parametrii proprii fiinţei de către c-a0ra 1ulad-ara.
,rice afecţiune a sistemului osos este semnalată prin intensificarea culorii şi luminiscenţei acestui
fluid.
2n ca%ul fracturilor, fluidul este întrerupt în %ona respectivă. ,dată cu începerea procesului de
refacere a calusului prin activarea fluidului curativ, fluidul osos îşi reface traseul, devenind contiuu.
"acă în structura osoasă a organismului cantitatea de calciu e*istentă este mai mică decât ar fi
normal, fluidul osos capătă o nuanţă desc-isă.
A.': Fluidul muscular
Ca şi fluidul osos, fluidul muscular este transformat la parametrii proprii tot de către c-a0ra
1ulad-ara, având culoare roşu-grena. ,rice întindere musculară este semnalată la nivel eteric printr-o
luminiscenţă intensă în acea %onă. <ănile produc de%activarea locală a fluidului.
9luidul muscular este conectat la fluidul ritmului în Ple*ul olar. 8ctivarea ma*imă a acestui fluid
facilitea%ă atingerea !erformanţelor sportive, ridicarea greutăţilor foarte mari, re%istenţa la eforturi
îndelungate.
8ctivarea #ruscă a fluidului muscular, urmată de o pau%ă produce dureţi fi%ice .fe#ră musculară/.
la#a activare permanentă este cau%a unei constituţii fragile, puţin re%istentă la eforturi fi%ice.
A.'1 Fluidul articular
2D
3raseul acestui fluid este asemănător celui al fluidului osos, având în plus conectări prin capsule
eterice în fiecare articulaţie. Capsulele eterice sunt ca nişte tampoane armonice între terminaţiile
cartilaginoase ale oaselor. 8ceste capsule se comprimă şi se dilată la fiecare mişcare a articulaţiei.
"e%energi%area le face rigide şi provoacă înţepenirea înc-eieturii. Cel mai frecvent sunt de%energi%ate
capsulele dintre verte#rele coloanei, în special cele dintre verte#rele lom#are.
9luidul articular conectea%ă toate capsulele eterice între ele. Culoarea sa este roşu-desc-is, fiind
filtrat tot de c-a0ra 1ulad-ara.
Invocare pentru activarea
fluidelor osos$ muscular si articular
ii"ţa mea %"trupată te slă*eşte
pe Ti"e# Doam"e#
pri" 'iecare mişcare a trupului meu(
Numai !atorită 3ie#
trupul meu se poate mişca#
!eplasa şi ma"i'esta %" această !ime"siu"e(
%ţi mulţumesc#
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
pe"tru !esă*,rşita alcătuire a trupului meu(
A.'% Fluidul lim=atic
9luidul este alimentat cu energia divină a vieţii. 9iecare celulă a serului limfatic este o infimă
părticică din elementul apă ce alcătuieşte, împreună cu celelalte trei elemente - aerul, focul şi pământul
.la care se adaugă şi al patrulea element - eterul/ - lumea materială.
9luidul limfatic este adus la parametrii specifici fiinţei de către c-a0ra 8na-ata. Culoarea sa este
verde desc-is la intrarea în c-a0ră şi devine #leu-auriu după ce se conectea%ă la Ple*ul olar şi c-a0rele
&is-udda şi 1anipura. 9iecare celulă a corpului este alimentată de acest fluid. <etenţia de apă în
ţesuturi dă fluidului culoarea al#astru înc-is.
Invocare pentru activarea fluidului limfatic
Lumi"a !i*i"ă puri'ică apa
!i" toate ţesuturile trupului meu#
re/e"er,"!u&mi şi re*itali$,"!u&mi toate celulele#
!upă cum este *oia S'i"tei Treimi(
A'' Fluidul elasticit&$ii
:ivelul de activare al acestui fluid se reflectă în elasticitatea corpului fi%ic. "acă structura eterică nu
este elastică, rigiditatea a se va amprenta asupra corpului, acesta devenind rigid. )lasticitatea are mai
multe aspecte' elasticitatea fiecărui fluid, a întregii structuri eterice şi reflectarea elasticităţii structurii
eterice m structura fi%ică .elasticitatea corpului fi%ic/.
9iecare fluid este elastic datorită proprietăţilor învelişului format de fluidul de protecţie.
25
)lasticitatea structurii eterice în ansam#lu este dată de un fluid special al elasticităţii, despre care voi
vor#i în capitolul despre fluide de tip astral.
)lasticitatea corpului fi%ic este conferită de acest fluid al elasticităţii, care este conectat la toate
tendoanele organismului uman.
9luidul elasticităţii intră în structura eterică prin do%ă şi apoi este filtrat de c-a0ra 1ulad-ara. 8re o
luminiscenţa cristalină. "evine gri-opac dacă este sla# activat sau în ca%ul afecţiunilor tendoanelor
corpului fi%ic.
Invocare pentru activarea fluidului elasticităţii
Toate mişcările corpului meu 'i$ic su"t elastice(
)ţi mulţumesc#
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
pe"tru !esă*,rşita alcătuire a 'ii"ţei mele(
A.'+ Fluidul pielii
9iecare celulă a pielii este energi%ată de acest fluid. Culoarea sa este specifică fluidelor filtrate de
c-a0ra a-asrara - al#-argintiu. Jonele în care fluidul nu este conectat la toate celulele pielii pot fi
afectate la nivel fi%ic de ec%eme sau erupţii. Celulele #olnave se refac, fiind conectate la fluidul curativ.
,rice disfuncţie a fluidului pielii .sla#a energi%are sau întreruperea traseului/ afectea%ă regenerarea
celulelor, deci provoacă îm#ătrânirea .ridarea sau cutarea/ %onei respective.
,dată cu refacerea traseului fluidului şi activarea sa, celulele se regenerea%ă conform informaţiilor
preluate de fluid din matricea energetică-informaţională aflată în c-a0ra 1ulad-ara, la #a%a osului
sacru.
Prin pori au loc sc-im#uri energetice între piele şi mediul încon!urător. paţiul dintre celulele pielii
are o structură de fagure. e contractă şi se dilată, respirând. <itmul respiraţiei pielii este acelaşi cu
ritmul fiinţei.
"acă pielea este murdară, transpirată, porii sunt înc-işi, suprafaţa e*terioară a structurii tip fagure
este astupată şi pielea nu respiră.
Pielea este oglinda organismului. Kolile sc-im#ă culoarea pielii .se înroşeşte, se îngăl#eneşte, se
înc-ide la culoare sau devine palidă/, determină apariţia petelor în anumite %one şi modifică aspectul
pielii. unt frecvente pungile su# oc-i sau cearcănele, la fel şi petele de pe dosul palmelor. 2n toate
aceste ca%uri, fluidul pielii preia informaţiile de la organele #olnave şi transmite semnale vi%i#ile în
e*terior.
Invocare pentru activarea fluidului pielii
Mulţumesc Tatălui Ceresc
pe"tru pielea mea să"ătoasă
şi pe"tru puritatea spaţiilor
!i"tre celulele ei(
Respiraţia pielii este co"ectată
la ritmul 'ii"ţei mele
şi co"'orm 1oi"ţei Di*i"e
toate celulele au capacitatea co"ti"uă
!e a se re'ace şi re/e"era(
A.'- Fluidul p&rului
9luidul părului este filtrat tot de către c-a0ra a-asrara şi are culoarea argintie. 8cest fluid este
2G
polari%at diferit, ca şi fluidul genital, fiind po%itiv .masculin/ pentru #ăr#aţi şi negativ .feminin/ pentru
femei.
Polari%area creea%ă o structură diferită a părului femeilor, care este cu atât mai re%istent cu cât
încărcarea cu energie feminină este mai mare. (a #ăr#aţi, cu cât încărcarea părului cu energie masculină
este mai mare, cu atât părul este mai puţin re%istent. 8stfel, fluidul părului tre#uie să fie alimentat cu
energie optimă pentru fiecare individ.
la#a activare a fluidului este cau%a căderii părului, iar datorită lipsei conectării pe anumite porţiuni
apare calviţia.
3ratamentele c-imice sau termice la care este supus părul de%energi%ea%ă fluidul. Prin uscarea
părului la oare, natural, fluidul se activea%ă.
Culoarea fluidului devine opacă şi cu diverse nuanţe înc-ise dacă părul este vopsit. tructura lui
eterică este afectată şi vi#raţia originară i se sc-im#ă, nemaifiind în armonie cu vi#raţia proprie.
c-im#area vi#raţiei poate fi cau%ată şi de o tunsoare sau de o coafură ce nu este pe placul sufletului.
8scultaţi-vă, deci, întâi sufletul şi apoi ţineţi cont de cerinţele modeiI
9luidul părului încarcă energetic nu numai părul de pe cap, ci şi #ar#a, precum şi părul de pe corp.
8cesta are rolul de a prote!a celulele pielii.
"atorită polari%ării diferite a fluidului numai #ăr#aţii au păr pe anumite %one ale feţei şi corpului.
8tunci când părul de pe corp este epilat, vi#raţia fluidului se sc-im#ă pentru o perioadă scurtă de
timp. cade, apoi revine la normal.
"acă în ar-etipul propriu imaginea #ăr#atului este cu #ar#ă sau mustaţă, vi#raţia fluidului scade în
toată perioada adultă în care el se rade, ieşind din ar-etip. "acă el tre#uie să fie ras, conform
ar-etipului, orice ieşire din ar-etip .c-iar şi pentru câteva %ile/ modifică vi#raţia fluidului părului.
8ceastă scădere de vi#raţie va afecta şi părul de pe cap, c-iar dacă este determinată de o altă %onă
alimentată de fluid.
)nergia alimentelor influenţea%ă fluidul părului, al pielii şi al ung-iilor. tarea de sănătate a părului
este afectată de consumul de carne, în special al cărnii de porc. Kolile specifice animalelor .de e*.
rapănul/ se transmit în structura energetică umană fiind cau%a unor #oli de piele sau a căderii părului.
Invocare pentru activarea fluidului părului
)ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
pe"tru să"ătatea# *italitatea# elasticitatea#
supleţea şi 'rumuseţea părului meu(
Estetica trupului meu *a corespu"!e per'ect
ar-etipului mome"ta" al 'ii"ţei mele
şi !ori"ţei su'letului meu "emuritor(
A'. Fluidul un(,iilor
9luidul ung-iilor are diverse nuanţe de auriu sau argintiu, în funcţie de starea de sănătate a ung-iilor
şi de vi#raţia lor. )ste filtrat, fiind adus la parametrii proprii fiinţei de către c-a0ra a-asrara.
9luidul este activat de energia alimentelor vii, neprelucrate. Consumul e*agerat de sare de%activea%ă
fluidul, făcând ung-iile să devină casante sau moi. Kolile aparatului digestiv influenţea%ă culoarea
ung-iilor, lipsa unor minerale din organism se reflectă în puncte al#e şi striuri ale ung-iilor.
+ng-iile foarte tari la degetele mâinilor sau picioarelor denotă asimilarea neuniformă a calciului şi o
lipsă de calciu în structura dinţilor şi a oaselor.
9luidul ung-iilor are două trasee distincte, alimentarea ung-iilor degetelor de la mâini nu
interferea%ă cu alimentarea ung-iilor degetelor de la picioare. 8fecţiunile nu se transmit.
"acă ung-iile degetelor de la mâini sunt o reflectare a activităţii organelor digestive, ung-iile
degetelor de la picioare sunt reflectarea activităţii sistemului osos şi muscular.
&i#raţia fluidului ung-iilor este !oasă dacă acestea sunt neîngri!ite, murdare sau tratate cu produse
cosmetice nocive, de proastă calitate. Culoarea lacului pentru ung-ii poate sc-im#a, datorită vi#raţiei
?0
sale .fiecare culoare are o anumită vi#raţie/, vi#raţia fluidului şi culoarea fluidului ung-iilor în cea
opusă ca frecvenţă vi#raţională.
8limentaţia #a%ată pe carne influenţea%ă felul în care cresc ung-iile .apar ung-ii încarnate,
încovoiate sau cu mai multe straturi, mai groase decât este normal/. +ng-iile sunt mate, lipsite de
strălucire.
9luidul ung-iilor, ca şi fluidul părului, comunică cu fluidul ritmului care le imprimă un anumit ritm
de creştere şi regenerare, specific fiecărei fiinţe. 8cest ritm este transmis fiecărei celule a ung-iilor,
respectiv a părului, prin conectarea fluidelor specifice la nivel celular.
<itmul de creştere al ung-iilor şi al părului este influenţat de frecvenţa tăierii .scurtării/ lor. Cu cât se
taie ung-iile şi se tunde părul mai des, cu atât ritmul de creştere este mai rapid, fiind totuşi diferit la
fiecare individ.
"imensiunea ung-iilor, ca şi a părului, este sta#ilită conform ar-etipului. ,rice ieşire din ar-etip va
sc-im#a vi#raţia ung-iilor şi a fluidului specific. Ca urmare, ung-iile se vor îm#olnăvi.
Invocare pentru activarea fluidului unghiilor
)ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
pe"tru să"ătatea# 'rumuseţea
şi re$iste"ţa u"/-iilor mele(
A.'/ Fluidul danturii
9luidul danturii activea%ă ma*ilarele şi osul parietal. :u este conectat la dantură decât în perioada de
creştere şi de sc-im#are a dinţilor .din primele luni de viaţă până în !urul vârstei de opt ani( 2n rest,
conectarea se re%umă la alimentarea gingiilor cu aiergie specifică.
"acă în perioada de creştere a dinţilor fluidul este sla# energi%at şi nu este conectat perfect la fluidul
ritmului, dinţii apar târ%iu sau se sc-im#ă târ%iu, la intervale neregulate.
9luidul danturii este adus la parametrii proprii fiinţei de către c-a0ra a-asrara. Culoarea sa este
argintie.
9elul în care mestecăm influenţea%ă vi#raţia fluidului. 8limentele mestecate energi%ea%ă sau
de%energi%ea%ă fluidul, în funcţie de tipul lor .vii sau nevii/. 7ingiile sunt sănătoase dacă fluidul este
permanent activat. tarea de sănătate a dinţilor nu este influenţată de acest fluid, depin%ând de
încărcarea energetică a altor corpuri su#tile, superioare corpului eteric.
8fecţiunile ma*ilarelor şi ale gingiilor dau fluidului culoarea gri metalic.
Invocare pentru activarea fluidului danturii
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
%ţi mulţumesc pe"tru să"ătatea
ma0ilarelor şi /i"/iilor mele(
1amele care au copii su# şapte ani pot mulţumi Kunului "umne%eu pentru dantura sănătoasă,
perfectă şi re%istentă a copiilor lor.
A.'7 Fluidul adapt&rii
9iind legat la inele acru, la fel ca toate celelalte fluide care vor urma, fluidul adaptării pătrunde în
structura eterică prin c-a0rele superioare e*terioare .C-a0ra "ivină şi C-a0ra C-ristică/ şi apoi trece
prin c-a0ra a-asrara, parcurge toate c-a0rele interioare corpului fi%ic, mergând până la c-a0ra telurică
şi se întoarce, ieşind, prin c-a0ra &is-udda.
?4
8cest fluid dă fiinţei umane capacitatea de a se adapta. 8stfel, prin conectarea fluidului la c-a0ra
8!na, raţiunea devine fle*i#ilă, gândirea spontană, făcând faţă în orice situaţie.
2n c-a0ra &is-udda, fluidul adaptării dă calm interior şi stăpânire de sine în situaţii critice.
Prin legarea la c-a0ra 8na-ata, sentimentele devin sta#ile şi creşte posi#ilitatea de a ne adapta în
condiţii noi, la orice loc de muncă, în orice %onă sau locuinţă.
Prin c-a0ra 1anipura, corpul fi%ic se adaptea%ă la alimentaţia specifică locului în care s-a născut sau
în care trăieşte .la fructe, legume sau mâncăruri specifice/.
"acă fluidul adaptării nu este conectat la c-a0ra Ladist-ana, survine frigiditatea, lipsa de implicare
în viaţa erotică.
Conectarea fluidului în c-a0ra 1ulad-ara creşte posi#ilitatea corpului fi%ic de a se adapta la alte
condiţii decât cele în care este o#işnuit' la altă temperatură sau umiditate, la alt fus orar, la linişte dacă a
fost o#işnuit în %gomot sau invers, etc.
Prin c-a0ra telurică, fluidul adaptării integrea%ă fiinţa întrupată în condiţiile de viaţă ale 3errei. "acă
traseul fluidului nu a!unge până în c-a0ra telurică, de regulă, #e#eluşii mor fi%ic, sufletul lor nu se poate
adapta la viaţa pe 3erra şi se întoarce în alte dimensiuni.
3oate informaţiile specifice pe care fluidul le preia din c-a0rele prin care trece, le depo%itea%ă la
nivel emoţional în c-a0ra &is-udda. 8ici este înscris energetic răspunsul la între#area' suntem sau nu
adapta#ili@ 2n funcţie de conectarea la )u-l uperior şi la c-a0re, de continuitatea traseului şi de
activarea fluidului adaptării, răspunsul este afirmativ sau negativ.
Mantră
Trupul meu 'i$ic este
per'ect i"te/rat %" co"!iţiile pla"etei
pe care su"t %"trupa(
Toate structurile şi corpurile mele su+tile
su"t per'ect a!aptate la co"!iţiile *ieţii
pe care o trăiesc acum
!i" 1oi"ţa Di*i"ă şi !upă pla"ul
Si"elui meu Superior(
A.'8 Fluidul de comunicare
9iecare c-a0ra are funcţiile ei specifice. 9luidele eterice legate la )u-l uperior activea%ă, conform
energiilor informaţionale cu care sunt alimentate, funcţiile c-a0relor la care sunt conectate. 8stfel,
fluidul de adaptare activea%ă funcţia de adaptare a tuturor c-a0relor. 9luidul de comunicare activea%ă
funcţia de comunicare a c-a0relor superioare. (a fel, fluidul realităţii activea%ă funcţia de conectare la
realitate şi fluidul li#ertăţii, funcţia de manifestare a li#ertăţii pe fiecare structură corespun%ătoare
c-a0relor.
9luidul de comunicare leagă )u-l superior de )u-4 inferior, activând c-a0rele superioare e*terioare
.C-a0ra "ivină şi C-a0ra C-ristică/ şi c-a0rele superioare interioare structurii fi%ice .a-asrara, 8!na,
&is-udda şi 8na-ata/.
Prin c-a0ra a-asrara omul comunică cu "ivinitatea. 9luidul activea%ă funcţia c-a0rei de a mări
puterea rugăciunii. Cu cât fluidul comunicării este mai mult activat, cu atât gândurile adresate
"ivinităţii sunt mai clare.
2n c-a0ra 8!na, fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a comunica .ver#al, prin scris sau prin imagine/
raţionamentele, de a se e*prima gândurile. Capacitatea de comunicare cu semenii este cu atât mai
de%voltată, cu cât fluidul este mai mult activat.
9olosind c-a0ra &is-udda comunicăm emoţional, ne manifestam sentimentele. "e activarea optimă a
fluidului depinde comunicarea firească a sentimentelor, manifestarea fără in-i#iţii a emoţiilor.
2n 8na-ata, fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a transmite iu#irea către întreaga creaţie. "acă
?2
fluidul este optim activat şi traseul său este complet, a!ungând în c-a0ra 8na-ata, ne putem manifesta
iu#irea, putem comunica afectiv cu oamenii, animalele şi plantele.
,rice disfuncţionalitate a fluidului se reflectă prin dificultăţi de comunicare, înc-idere în sine,
nee*primare a sentimentelor, răceală în relaţiile cu semenii, indiferenţă faţă de creaţie.
Culoarea fluidului, ca şi a celui de adaptare, este al#-argintie. Cu cât fluidul este mai strălucitor, cu
atât capacitatea specifică lui este mai mare.
Mantră
Eu&l meu Superior
se ma"i'estă %" 'ii"ţa mea
pri" capacitatea !e a comu"ica
cu Dum"e$eu# cu e"tităţile superioare#
cu oame"ii
şi cu %"trea/a creaţie
e0prim,"!u&mi su'letul "emuritor(
A.+: Fluidul realit&$ii
2n funcţie de gradul de activare al acestui fluid, fiinţa este ancorată sau nu în realitate, este sau nu =cu
picioarele pe pământ =cu capul în nori>. 9iind conectat tot la inele acru, fluidul pătrunde în structuri
prin c-a0rele superioare e*terioare şi prin c-a0ra a-asrara, apoi parcurge toate c-a0rele interioare,
până la 1ulad-ara şi se întoarce în c-a0ra mentală, pe unde iese din structuri, întorcându-se la inele
acru cu informaţii despre perceperea realităţii preluate din fiecare c-a0ra.
(egătura fluidului la c-a0ra a-asrara dă fiinţei conştienta "ivinului. "atorită legăturii în c-a0ra
8!na a fluidului realităţii, toate raţionamentele au logică.
2n &is-udda, fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a e*prima real .nu fals şi nu e*agerat/ sentimentele,
de a conştienti%a emoţii sncere.
Prin conectarea fluidului în c-a0ra 8na-ata iu#irea primeşte adevărata măsură. :u este nici
imaginativă, nici ilu%orie.
2n 1anipura, fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a da măsura a ceea ce mâncăm conform
parametrilor proprii, capacitatea de a mânca pentru a trăi .şi nu invers/, înţelegând aspectul real şi
a#onai al -ranei.
Prin conectarea fluidului la c-a0ra Ladist-ana, vieţii se*uale i se imprimă un ritm firesc, normal.
2n c-a0ra 1ulad-ara, fluidul realităţii activea%ă acea stare de a fi conştienţi de felul cum arătăm, de
cum suntem în realitate.
Prin legătura fluidului la c-a0ra mentală devenim conştienţi de noi înşine ca entitate întrupată.
Mantră
Pri" co"ectarea perma"e"tă
la Si"ele meu Sacru
percep corect realitatea
su+ toate aspectele ei(
??
A.+1 Fluidul ec,ili*rului
Culoarea fluidului este al#-argintiu strălucitor. "acă apar disfuncţii, culoarea devine gri-cenuşiu sau
neagră în ca%ul de%ec-ili#relor psi-ice.
Prin acest fluid, inele uperior transmite corpurilor fi%ice şi corpurilor su#tile inferioare ec-ili#rul
specific fiecăruia.
2n c-a0ra a-asrara, fluidul activea%ă funcţia specifică de conectare permanentă la "ivinitate.
Prin legătura fluidului în c-a0ra 8!na, gândirea devine ec-ili#rată.
2n &is-udda, activea%ă funcţia c-a0rei de ec-ili#rare a emoţiilor, creea%ă sta#ilitate emoţională.
2n c-a0ra 8na-ata, fluidul dă sentimentelor ec-ili#ru şi adevărata lor valoare.
Prin conectarea în 1anipura, alimentaţia devine ec-ili#rată.
9uncţia de ec-ili#ru a c-a0rei Ladist-ana se manifestă în ec-ili#rul vieţii se*uale, fiind activată de
fluidul specific.
1enţinerea ec-ili#rului corpului fi%ic este o funcţie a c-a0rei 1ulad-ara, alimentată de acest fluid.
"upă trecerea prin c-a0rele interioare, fluidul se întoarce în c-a0ra mentală, activând funcţia ei de
menţinere a ec-ili#rului psi-ic.
Mantră
Toate structurile şi corpurile mele
su"t perma"e"t ec-ili+rate
!i" 1oi"ţa Di*i"ă
a S'i"tei Treimi(
A.+% Fluidul de transmitere a iu*irii
9iind alimentat cu energie c-ristică, energia Iu#irii "ivine, fluidul are culoarea argintie strălucitoare.
Pătrunde prin C-a0ra C-ristică, apoi în 8na-ata, c-a0ra iu#irii, care îl filtrea%ă, aducându-4 la
parametrii specifici fiinţei, corespun%ător capacităţii fiecăruia de a iu#i.
9luidul parcurge apoi în sens descendent c-a0rele inferioare a!ungând până în c-a0ra telurică şi se
întoarce în c-a0rele superioare ieşind spre inele acru prin c-a0ra a-asrara.
9iind conectat la 1anipura, fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a mânca cu iu#ire, conştienţi de
faptul că fructele şi legumele ni se dăruie nouă, oamenilor.
2n c-a0ra Ladist-ana, fluidul imprimă manifestarea iu#irii în viaţa se*uală.
Prin c-a0ra 1ulad-ara, toate gesturile corpului fi%ic capătă #lândeţe şi gingăşie.
2n c-a0ra telurică fluidul activea%ă transmiterea iu#irii pentru planeta pe care locuim.
2ntorcându-se în c-a0ra 8na-ata, fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a transmite iu#ire către întreaga
creaţie.
Prin legarea în c-a0ra &is-udda, emoţiile devin po%itive, iu#irea se manifestă la nivel emoţional.
9uncţia 8!nei de a transmite iu#irea prin gânduri este activată la nivel mental de fluidul de
transmitere a iu#irii.
Prin c-a0ra a-asrara, entitatea întrupată transmite iu#irea către "ivinitate.
?A
Mantră
Su'letul meu este iu+ire(
Toate structurile mele tra"smit iu+ire
%"tre/ii creaţii(
Toate /,"!urile# se"time"tele#
acţiu"ile şi cu*i"tele mele
su"t pli"e !e iu+irea
!i" su'letul meu(
A.+' Fluidul li*ert&$ii
9iind legat la inele uperior, fluidul dă fiinţei li#ertatea de a-şi e*prima voinţa pe toată durata
e*istenţei întrupate. ,mul alege li#er e*perienţele pe care le trăieşte în planul fi%ic.
Prin acest fluid circulă de la )u-4 superior la )u-4 inferior energiile şi informaţiile specifice
li#ertăţii. Capacitatea de a ne manifesta ca fiinţe li#ere depinde de gradul de activare a fluidului şi de
conectările sale în c-a0re.
9luidul li#ertăţii pătrunde în structura eterică prin c-a0ra a-asrara. 8re culoarea al#-al#ăstrui
strălucitoare.
(a intrarea în structura eterică se ramifică spre toate c-a0rele interioare şi spre c-a0ra mentală,
activând funcţia li#ertăţii în fiecare c-a0ra. 9iecare dintre aceste fluide în care fluidul li#ertăţii se
descompune capătă altă nuanţă, pastelată, specifică c-a0relor în care a!ung.
2n c-a0ra a-asrara, fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a da li#ertatea de alegere în relaţia cu
"ivinitatea. ,mul are li#er ar#itru. îşi alege modul în care comunică cu "umne%eu şi calea pe care
merge spre .sau se îndepărtea%ă de/ "umne%eu.
2n c-a0ra 8!na, fluidul activea%ă li#ertatea raţională, gândirea (i#eră, fără constrângeri. "ogmele,
pre!udecăţile, modelele educaţionale îngrădesc această li#ertate.
Prin c-a0ra mentală alegem să nu fim folosiţi de ceilalţi, să fim noi înşine. "acă fluidul li#ertăţii este
conectat în această c-a0ra, ne vom conduce singuri, având li#ertatea psi-ică.
C-a0ra &is-udda are funcţia de a e*prima li#er emoţiile. Prin 8!na, sufletul îşi e*primă li#er
sentimentele. 9luidul alimentea%ă energetic aceste funcţii.
2n c-a0ra 1anipura, fluidul activea%ă li#ertatea de a alege ceea ce mâncăm.
(i#ertatea vieţii se*uale este o funcţie a c-a0rei Ladist-ana, alimentată energetic de fluidul
specific.
(i#ertatea de mişcare a corpului fi%ic este activată în c-a0ra 1ulad-ara.
9luidul părăseşte corpul eteric prin c-a0ra telurică, transmiţând pământului informaţiile despre fiinţa
noastră. Pământul ne va simţi grei sau uşori, în funcţie de cât de înlănţuiţi sau cât de li#eri suntem. :e
va da =replica> la toate informaţiile pe care i le trimitem prin fluidul de circulaţie a energiei telurice.
&om primi astfel energie telurică ce va corespunde parametrilor evolutivi ai fiinţei noastre.
Mantră
Ca 'ii"ţă %"trupată !i" 1oi"ţa Di*i"ă
%mi ma"i'est li+ertatea
su+ toate 'ormele ei#
%" toate ale/erile pe care le 'ac
călău$it !e Eu&l Superior(
?E
A.++ Fluidul de mani=estare a Sinelui
7radul de activare a fluidului depinde de nivelul de conştientă al entităţii întrupate. 9luidul de
manifestare a inelui uperior este conectat la c-a0ra e*terioară, C-a0ra "ivină. "acă c-a0ra este
activată .activarea ei depinde de evoluţia fiecăruia/ şi fluidul este alimentat de către inele uperior cu
energia necesară desfăşurării planului vieţii, se spune că inele acru co#oară în fiinţa întrupată,
devenind una cu ufletul.
2n C-a0ra "ivină e*istă un cristal eteric prin care fluidul de manifestare a inelui transmite energiile
specifice manifestării în trup fluidelor de adaptare, de comunicare, al realităţii, al ec-ili#rului, cât şi
fluidului de transmitere a iu#irii şi celui al li#ertăţii. Prin acest cristal, toate fluidele care intră în
structuri prin C-a0ra "ivină sunt acordate conform nivelului evoluţiei entităţii întrupate.
Mantră
Si"ele meu Sacru
se ma"i'estă perma"e"t
pri" toate /,"!urile#
cu*i"tele#
se"time"tele
şi acţiu"ile mele#
'ii"! u"a cu Su'letul meu "emuritor(
?. FLUI!L! SP!CIAL! ;! 3IP AS3#AL<
9luidele speciale fac legătura între corpul eteric şi corpul astral prin Ple*ul olar, c-a0rele e*terioare
şi c-a0ra 8na-ata. )nergia eterică cu care sunt încărcate este mai su#tilă decât cea a fluidelor eterice de
gradul I ce alimentea%ă corpul fi%ic.
3oate fluidele speciale au culoare aurie, de intensitate diferită şi pot depăşi structura corpului eteric.
+nele dintre ele au forme geometrice, altele alimentea%ă punctiform corpul astral.
9luidele de tip astral sunt specifice sufletului co#orât la întrupare, fiind o reflectare energetică a
virtuţilor sau a legilor universale raportate la entitatea întrupată.
9iecare virtute are propria ei codificare energetică şi informaţională şi pentru fiecare fiinţă are o
anumită valoare, raportată la valoarea originară cu care ne-a în%estrat 3atăl Creator.
"in momentul desprinderii noastre ca entităţi separate, individuale, am intrat su# acţiunea legilor
universale. 9luidele speciale sunt măsura şi oglinda evoluţiei noastre ca entităţi întrupate în legea
0armei, a li#erului ar#itru şi a iu#irii necondiţionate. Cu cât ne aflăm într-un stadiu de evoluţie mai
avansat, cu atât fluidele de tip astral sunt mai eterate, mai strălucitoare.
?.l Crucea
3oţi purtăm permanent propria noastră cruce. )ste crucea de lumină eterică ce canali%ea%ă curenţii
eterici repre%entând virtuţile din care "umne%eu a creat omul.
(uminiscenţa acestui fluid este determinată de credinţa omului în "ivinitate, fiind cu atât mai
luminos cu cât fiinţa este mai aproape de "umne%eu şi virtuţile sale sunt mai pure. (ipsa de credinţă
produce întunecarea crucii, ea nemaifiind vi%i#ilă prin clarvedere.
Kraţul vertical al crucii urmea%ă linia coloanei verte#rale, începând din creştetul capului până la
tălpile picioarelor. Kraţul ori%ontal urmea%ă linia #raţelor având terminaţiile în podul palmelor.
Intersecţia celor două #raţe este în c-a0ra de vi#raţie a fântului "u-.
7rosimea #raţelor crucii este determinată de calitatea fiinţei umane. Cu cât omul are virtuţile mai
?F
de%voltate, cu atât #raţele crucii sunt mai groase .n.ed. - este vor#a de #raţele eterice/.
"acă omul nu o#işnuieşte să se roage, #raţul vertical al crucii se scurtea%ă în partea superioară.
Co#orârea în material conduce la scurtarea #raţului vertical în partea inferioară. :esupunerea la &oinţa
"ivină micşorea%ă #raţul ori%ontal al crucii.
Crucea eterică este formată din mai multe fluide .câte două%eci şi şapte pe fiecare #raţ/ ce corespund
virtuţilor umane.
&irtuţile ce alcătuiesc #raţul vertical sunt cele dăruite de 3atăl Creator, de care suntem sau nu
conştienţi că le avem, deşi e*istă în fiecare dintre noi' iu#ire, #unătate, sfinţenie, puritate, devotament,
optimism, speranţă, altruism, supunere la &oinţa "ivină, compasiune, capacitatea de a face #ine,
încredere, cura!, fraternitate, statornicie, demnitate, fermitate, integritate, capacitatea de a percepe
frumosul, credinţă, imaginaţie, spirit critic, #lândeţe, memorie, inteligenţă, pace interioară şi capacitatea
de a ierta.
&irtuţile ce definesc #raţul ori%ontal sunt de%voltate de-a lungul întrupărilor' dreptate, adevăr,
înţelepciune, ec-ili#ru, ordine şi armonie interioară, toleranţă, discernământ, calmitate, responsa#ilitate,
onoare, #un simţ, modestie, perseverenţă, voinţă, corectitudine, duioşie, ră#dare, e*igenţă, spirit de
sacrificiu, no#leţe, capacitatea de a admira, autocontrol, tenacitate, capacitatea de a comunica,
autodepăşire şi linişte interioară.
Conştienti%area e*istenţei acestor virtuţi în fiecare dintre noi şi apoi manifestarea lor conştientă prin
toate gândurile, cuvintele sau faptele noastre au ca efect activarea totală a crucii şi apoi e*tinderea ei în
e*teriorul fiinţei.
Invocare pentru activarea crucii eterice
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
ca"ali$ea$ă# ro/u&Te# *irtuţile !i*i"e
%" 'ii"ţa mea pe"tru ca eu să pot re!e*e"i
aşa cum Tu m&ai creat
şi crucea eterică a 'ii"ţei mele
să 'ie completă şi lumi"oasă
ca lumi"a su'letului meu
ce *i"e !i" Lumi"a Ta(
9iecare fluid care intră în componenţa crucii eterice este alimentat proporţional cu felul în care
entitatea întrupată manifestă virtutea corespun%ătoare lui.
9luidele virtuţilor sunt legate la %ona din înalt specifică .Jona Iu#irii "ivine, a finţeniei, a Purităţii
"ivine, a 8devărului 8#solut, etc/.
8ctivarea fiecărui fluid în parte se poate reali%a prin lucru cu sine însuţi, manifestând acea virtute şi
prin conectarea la Jona "ivină a virtuţii respective.
I"*ocări pe"tru acti*area 'lui!elor ce alcătuiesc +raţul *er tical al crucii
Invocare pentru activarea fluidului iubirii
I"ima mea este pli"ă !e iu+irea ce o !ăruiesc %"tre/ii Creaţii( )ţi mulţumesc# Doam"e# că m&ai
'ăcut !i" iu+ire( Numai Iu+irea Ta este Iu+irea A!e*ărată(
Invocare pentru activarea fluidului #unătăţii
Su'letul meu este pli" !e +u"ătate# pe care o ma"i'est 'aţă !e %"trea/a Creaţie# )ţi mulţumesc#
Doam"e# că m&ai 'ăcut !i" +u"ătate5 "umai 6u"ătatea ta este A!e*ărata 6u"ătate(
?D
Invocare pentru activarea fluidului sfinţeniei
Toată 'ii"ţa mea este pli"ă !e s'i"ţe"ie( Numai S'i"ţe"ia Di*i"ă este S'i"ţe"ia A!e*ărată(
Invocare pentru activarea fluidului purităţii
I"ima mea este pură( Puritatea i"imii mele se re*arsă către %"trea/a Creaţie( Lumi"a Di*i"ă
puri'ică perma"e"t i"ima mea
Invocare pentru activarea fluidului supunerii la )oinţa *ivină
)" tot ceea ce 'ac su"t i"spirat !e Di*i"itate( 4,"!urile şi acţiu"ile mele su"t +e"e'ice şi
co"structi*e# respect,"! mereu 1oi"ţa Di*i"ă(
Invocare pentru activarea fluidului compasiunii
I"ima mea este pli"ă !e compasiu"e pe care o ma"i'est 'aţă !e %"trea/a Creaţie( )ţi mulţumesc#
Doam"e Iisuse C-ristos# că eşti I$*orul compasiu"ii !i" i"ima mea( Numai Compasiu"ea Ta este
Compasiu"ea A+solută(
Invocare pentru activarea fluidului devotamentului
Su'letul meu este pli" !e !e*otame"t 'aţă !e Di*i"itate şi !e toţi seme"ii mei( )ţi mulţumesc#
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# că %mi !ai puterea !e a Te slu.i şi !e a&i a.uta pe toţi cei care au
"e*oie !e a.utorul meu# 'ăc,"! pri" aceasta "umai 1oia Ta(
Invocare pentru activarea fluidului capacităţii de a face bine
)ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# că ma"i'eşti pri" 'ii"ţa mea 6i"ele A+solut(
Invocare pentru activarea fluidului optimismului
Toate /,"!urile şi cu*i"tele mele su"t pli"e !e optimism( )%ţi mulţumesc# Doam"e# că mă a.uţi sa
*ă! partea +u"ă a 'iecărei situaţii şi să %mpli"esc Lucrarea Ta %" tot ceea ce 'ac eu pe Păm,"t(
Invocare pentru activarea fluidului altruismului
Toate /,"!urile# cu*i"tele şi 'aptele mele au ca ţel +i"ele cel mai %"alt al seme"ilor mei pe"tru a
co"tri+ui cu toţii la i"staurarea %mpărăţiei lui Dum"e$eu pe Păm,"t(
Invocare pentru activarea fluidului speranţei
)ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru /,"!urile mele po$iti*e şi pe"tru Lumi"a cu care %m+raci
perma"e"t *iaţa mea %"c-i"ată Slu.irii Tale(
Invocare pentru activarea fluidului "ncrederii
)ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru %"cre!erea %" mi"e %"sumi pe care ai să!it&o %" su'letul meu( Este
o cale pe"tru a mă cu"oaşte# cu"osc,"!u&Te pri" mi"e pe Ti"e(
Invocare pentru activarea fluidului cura+ului
I"ima mea este pli"ă !e cura. pe care %l !o*e!esc %" toate acţiu"ile mele( Simţi"! protecţia Ta#
Doam"e# "u mă tem !e "imic# ştii"! că Tu eşti perma"e"t cu mi"e(
Invocare pentru activarea fluidului fraternităţii
)ţi mulţumesc# Tată Creator# pe"tru Sc,"teia Di*i"ă pe care ai să!it&o %" su'letele tuturor 'ăc,"!
ca "oi toţi să 'im U"ul(
Invocare pentru activarea fluidului statorniciei
Su'letul meu Te slă*eşte pe Ti"e# Doam"e Dum"e$eul meu Atotputer"ic# 'ără să uite *reo!ată !e
u"!e a *e"it şi u"!e tre+uie să se %"toarcă(
Invocare pentru activarea fluidului demnităţii
ru"tea mea "u se pleacă !ec,t %" 'aţa si"/urului Stăp," pe care %l recu"osc# Dom"ul
Dum"e$eul meu Atotputer"ic#
?5
Invocare pentru activarea fluidului fermităţii
Calea mea este !reaptă( Su"t 'erm %" tot ceea ce /,"!esc# spu"# simt şi 'ac !i" 1oi"ţa Di*i"ă a
Tatălui Creator(
Invocare pentru activarea fluidului integrităţii
I"te/ritatea %mi caracteri$ea$ă comportame"tul corespu"$ător su'letului meu şi acţiu"ile
supuse 1oi"ţeiDi*i"e(
Invocare pentru activarea fluidului capacităţii de a percepe frumosul
)ţi mulţumesc# Doam"e# că pot *e!ea aşa cum *e$i Tu tot ceea ce este Creaţia Ta(

Invocare pentru activarea fluidului credinţei
Cre!i"ţa mea %" Ti"e# Doam"e Dum"e$eule U"ic şi Atotputer"ic# este "estrămutată şi la 'el !e
puter"ică precum o 'lacără *ie( Ar!e %" su'letul meu şi !acă Tu %i *e$i lumi"a# eu "u tre+uie să
!o*e!esc "imă"ui cre!i"ţa mea %" Ti"e(
Invocare pentru activarea fluidului imaginaţiei
)ţi mulţumesc# Doam"e# că mi&ai !at i"'i"ita putere creatoare a /,"!ului( ie ca eu să o 'olosesc
co"ştie"t şi po$iti*(
Invocare pentru activarea fluidului spiritului critic
)ţi mulţumesc# Doam"e# că su"t perma"e"t co"ştie"t !e /reşelile mele şi că mă a.uţi să "u mai
repet ceea ce co"ştie"ti$e$ ca "erespect,"! Le/ile Tale(
Invocare pentru activarea fluidului blândeţii
Su'letul meu este pli" !e +l,"!eţea pe care o ma"i'est %" toate cu*i"tele şi /esturile mele( )ţi
mulţumesc# Doam"e Iisus C-ristos# pe"tru +l,"!eţea pe care mi&o !ai( Numai 6l,"!eţea Ta este
6l,"!eţea A!e*ărată(
Invocare pentru activarea fluidului memoriei
)ţi mulţumesc# Tată Creator# pe"tru memoria cu care m&ai %"$estrat şi pe"tru capacitatea !e a
accesa memoria spiritului meu# at,t c,t este %" 1oia Ta(
Invocare pentru activarea fluidului inteligenţei
)ţi mulţumesc# Tată Creator# pe"tru i"teli/e"ţa cu care m&ai %"$estrat şi 'ie ca eu să o 'olosesc la
capacitatea ma0imă pe"tru a putea %"!epli"i lucrarea spiritului meu %" această *iaţă %"trupată(
Invocare pentru activarea fluidului păcii interioare
Su'letul meu este pli" !e pacea care se re*arsă !i" el către toate 'ii"ţele ()ţi mulţumesc# Doam"e
Iisus C-ristos# că eşti I$*orul păcii !i" su'letul meu( Numai Pacea Ta este Pacea A!e*ărată(
Invocare pentru activarea fluidului iertării
Su'letul meu iartă orice /reşeală cu %"ţele/ere# iu+ire şi compasiu"e( )ţi mulţumes#( Doam"e Iisus
C-ristos# că %mi !ai !i" Puterea Ta !e a ierta( Căci "umai Tu ştii să ierţi /reşelile Oame"ilor(
I"*ocări pe"tru acti*area 'lui!elor ce alcătuiesc +raţul ori$o"tal al crucii
Invocare pentru activarea fluidului dreptăţii
Dreptatea se ma"i'estă %" toate /,"!urile şi acţiu"ile mele( )ţi mulţumesc# Doam"e# că m&ai 'ăcut
!i" !reptate( Numai Dreptatea Ta este A!e*ărata Dreptate#
Invocare pentru activarea fluidului adevărului
)" toate /,"!urile şi acţiu"ile mele se ma"i'estă a!e*ărul( )ţi mulţumesc# Doam"e# că m&ai 'ăcut
?G
!i" A!e*ăr( Numai A!e*ărul Tău este A+solut(
Invocare pentru activarea fluidului "nţelepciunii
)ţi mulţumesc# Doam"e# că !ai /,"!urilor mele %"ţelepciu"e( Numai %"ţelepciu"ea Ta este
A!e*ărata %"ţelepciu"e(
Invocare pentru activarea fluidului echilibrului
)ţi mulţumesc# Doam"e# că toate /,"!urile şi acţiu"ile mele su"t ec-ili+rate( Ec-ili+rul !i"
su'letul meu se re'lectă %" toate structurile şi corpurile mele(
Invocare pentru activarea fluidului ordinii
)ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru or!i"ea !i" su'letul meu( Ea se re'lectă perma"e"t %" or!i"ea !i"
me!iul %" care trăiesc(
Invocare pentru activarea fluidului armoniei
Armo"ia 'ii"ţei mele se re'lectă %" armo"ia *ieţii mele( )ţi mulţumesc# Doam"e# că su"t %"
armo"ie cu %"trea/a Creaţie şi cu mi"e %"sumi(
Invocare pentru activarea fluidului tolerantei
)ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# că ai !at su'letului meu capacitatea !e a
%"ţele/e că 'lecare 'ii"ţă se ma"i'estă co"'orm "i*elului său e*oluti*(
Invocare pentru activarea fluidului duio#iei
Duioşia su'letului meu se re'lectă %" toate cu*i"tele şi /esturile mele( )ţi mulţumesc# S',"tă
'ecioară# că eşti I$*orul !uioşiei !i" su'letul meu( Numai Duioşia ta este A!e*ărata Duioşie(
Invocare pentru activarea fluidului discernământului
)ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru că mă a.uţi să iau !eci$ii corecte şi ale/erea mea să 'ie
%"tot!eau"a !upă 1oia Ta(
Invocare pentru activarea fluidului calmitătii
Calmul su'letului meu se re'lectă %" cu*i"tele şi %" /esturile mele( )ţi mulţumesc# Doam"e Iisus
C-ristos# pe"tru calmitatea pe care o !ăruieşti mereu su'letului meu(
Invocare pentru activarea fluidului responsabilităţii
)ţi mulţumesc# Tată Creator# că m&ai %"$estrat cu capacitate# !e a&mi asuma şi a 'i răspu"$ător !e
toate /,"!urile# /esturile# cu*i"tele# se"time"tele# i"te"ţiile şi 'aptele mele(
Invocare pentru activarea fluidului onoarei
)ţi mulţumesc( Doam"e# că m&ai %"$estrat cu calitatea !e a&mi respecta -otăr,rile# a"/a.ame"tele
şi promisiu"ile 'ăcute 3ie# mie %"sumi şi seme"ilor mei(
Invocare pentru activarea fluidului bunului simt
6u"ul simţ ori/i"ar al su'letului meu se re'lectă %" comportame"tul meu 'iresc# %" respectul pe
care %l ma"i'est 'aţă !e ceilalţi şi 'aţă !e mi"e %"sumi( )ţi mulţumesc 3ie# Doam"e# şi pări"ţilor mei(
Invocare pentru activarea fluidului modestiei
Mo!estia su'letului meu se re'lectă %" relaţiile cu seme"ii mei( )ţi mulţumesc# Doam"e Iisus
C-ristos# că eşti I$*orul perma"e"t al mo!estiei mele ma"i'estate(
Invocare pentru activarea fluidelor perseverenţei si tenacităţii
)ţi mulţumesc# Doam"e# că m&ai %"$estrat cu calitatea !e a "u mă a+ate !i" !rum şi !e a ati"/e
scopul %" toate acţiu"ile mele i"spirate !e Ti"e(
Invocare pentru activarea fluidului voinţei
A0
)ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru *oi"ţa pe care o ma"i'est %" tot ceea ce 'ac %" această *iaţă
%"c-i"ată 3ie
Invocare pentru activarea fluidului corectitudinii
)ţi mulţumesc# Doam"e# că m&ai %"$estrat cu corectitu!i"ea pe care o ma"i'est %" relaţiile cu
seme"ii mei şi 'aţă !e mi"e(
Invocare pentru activarea fluidului de comunicare a sufletului
)ţi mulţumesc# Doam"e# că mi&ai !at capacitatea !e a comu"ica seme"ilor mei ceea ce simt(
Invocare pentru activarea fluidului răbdării
Ră+!area su'letului meu se re'lectă %" toate /esturile# cu*i"tele şi acţiu"ile mele( )ţi mulţumesc#
Doam"e Iisus C-ristos# că eşti I$*orul ră+!ării mele( Numai Ră+!area ta este Ră+!area A!e*ărată(
Invocare pentru activarea fluidului e'igenţei
E0i/e"ţa su'letului meu este imprimată %" toate acţiu"ile mele( )ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru
"e*oia !e a ati"/e per'ecţiu"ea cu care m&ai %"$estrat(
Invocare pentru activarea fluidului spiritului de sacrificiu
)ţi mulţumesc# Doam"e Iisus C-ristos# pe"tru spiritul !e sacri'iciu pe care l&ai să!it %" su'letul
meu şi se ma"i'estă %" toate situaţiile %" care este "e*oie !e a.utorul meu# su+ orice 'ormă ar 'i
acesta(
Invocare pentru activarea fluidului nobleţei
)ţi mulţumesc# Doam"e Iisus C-ristos# că eşti I$*orul "o+leţei su'letului meu( Numai No+leţea Ta
este No+leţea A!e*ărată(
Invocare pentru activarea fluidului admiraţiei
)ţi mulţumesc# Tată Creator# că ai să!it %" su'letul meu capacitatea !e a a!mira %"trea/a Ta
Creaţie# *ă$,"!u&Te %" toate pe Ti"e#
Invocare pentru activarea fluidului stăpânirii de sine
)ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru capacitatea !e a&mi co"trola toate /,"!urile# emoţiile#
se"time"tele şi /esturile %" 'iecare $i a *ieţii mele#
Invocare pentru activarea fluidului autodepăsirii
)ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# că %mi !ai !ori"ţa !e a e*olua perma"e"t# 'ără
să mă complac %" mulţumirea !e si"e a Eu&lui meu i"'erior(
Invocare pentru activarea fluidului lini#tii interioare
Li"iştea su'letului meu se re'lectă %" li"iştea 'ii"ţei mele# a /,"!urilor# cu*i"telor şi /esturilor
mele( )ţi mulţumesc# Doam"e Iisus C-ristos# că eşti I$*orul li"iştii mele( Numai Li"iştea Ta este
Li"iştea A!e*ărată#
?.% Fluidul polarit&$ii
Conform legii universale a polarităţii =orice lucru are doi poli, totul are două e*treme> - .MN#alion -
)ditura olteris' 4GGD, 2000, 2004/. Prin fluidul polarităţii, această lege acţionea%ă asupra fiinţelor
umane. )nergia şi informaţiile specifice fluidului ne dau capacitatea de a sc-im#a conştient toate
sentimentele noastre negative în sentimente po%itive şi defectele în calităţi. "evenim conştienţi de
raportarea acestei legi universale la noi înşine doar dacă dorim să ne sc-im#ăm în #ine, să evoluăm în
această dimensiune fi%ică.
A4
9iecare virtute din componenţa crucii eterice este transformată la intrarea în structura eterică .prin
c-a0ra a-asrara pentru #raţul vertical şi prin c-a0ra secundară din podul palmei drepte pentru #raţul
ori%ontal/ la parametrii specifici entităţii întrupate, corespun%ător felului în care ea manifestă acea
virtute, imprimând fiecărui fluid propria lui vi#raţie.
Prin fluidul polarităţii putem transforma vi#raţiile !oase ale defectelor şi sentimentelor negative în
vi#raţii înalte ale calităţilor şi sentimentelor po%itive.
9luidul este conectat la crucea eterică în c-a0ra fântului "u-, unde se întâlnesc #raţele crucii. 2n
funcţie de nivelul lui de alimentare, corespun%ător nivelului de conştientă al entităţii întrupate, fluidul
activea%ă funcţia c-a0rei fântului "u- de polari%are a vi#raţiilor, transformând vi#raţiile !oase ale
fluidelor ce alcătuiesc crucea eterică în vi#raţii înalte.
Invocare pentru activarea fluidului polarităţii
)ţi mulţumesc#
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
că su"t co"ştie"t !e toate calităţile şi !e'ectele mele(
Iu+irea şi Iertarea Ta mă a.ută să tra"s'orm
toate !e'ectele mele %" calităţi
şi se"time"tele mele "e/ati*e
%" se"time"te po$iti*e
pe"tru a re!e*e"i aşa cum Tu m&ai creat
?.' Fluidul protec$iei di)ine
9iecare om cu credinţă în "umne%eu activea%ă acest fluid ori de câte ori îşi face cruce. 9luidul
protecţiei divine are forma crucii' #raţul vertical începe din mi!locul frunţii până la om#ilic .nu până la
mi!locul pieptului, cum greşit se înc-ină mulţiI/ şi #raţul ori%ontal urmea%ă linia umerilor .drept, nu
o#licI/.
8cest fluid special este conectat în cinci puncte la corpul eteric şi la corpul astral' c-a0ra 8!na şi
1anipura, c-a0rele secundare de pe umeri şi c-a0ra de vi#raţie a fântului "u-.
Prin activarea fluidului primim protecţia "ivinităţii. 8tât sufletul, cât şi c-a0rele superioare se
acoperă cu lumina fintei cruci, fiind prote!ate împotriva energiilor negative.
?.+ Fluidul @armic ;al cau9ei >i al e=ectului<
Conform legii universale a cau%ei şi a efectului, orice efect are o cau%ă şi orice cau%ă are un efect.
:u e*istă -a%ard, nimic nu este întâmplător - .MN#alion/.
Ceea ce trăim acum este efectul felului în care am trăit într-o e*istenţă anterioară, a gândurilor pe
care le emitem şi a faptelor noastre.
9luidul 0armic este activat în momentul naşterii. Prin conectare în c-a0ra mentală asigură
îndeplinirea în structurile noastre a legii cau%ei şi a efectului, a 0armei conform căreia tot ceea ce
emitem se va întoarce la noi în această e*istenţă sau într-o e*istenţă viitoare. :u avem nici o influenţă
asupra lui. Putem să ne îm#unătăţim 0arma gândind şi acţionând po%itiv, având numai sentimente
po%itive. 8stfel, vom primi ceea ce vom da, vom atrage situaţii #enefice şi viaţa ne va fi plină de
lumină, conform legii cau%ei şi a efectului.
?.- Penta(rama
Pentagrama .steaua în cinci colţuri/ repre%intă fluidul special esenţial din alcătuirea corpului eteric
uman. 8cest fluid asigură verticalitatea omului prin dispunerea ei spaţială .tridimensională/, fiind
întâlnit numai la oameni.
A2
Curenţii ce alcătuiesc pentagrama corespund celor cinci virtuţi' iu#ire, #unătate, adevăr, dreptate şi
înţelepciune.
9luidul porneşte din talpa piciorului stâng pe partea din faţă a corpului, până la mi!locul frunţii,
co#oară în talpa piciorului drept şi apoi urcă pe partea din spate a corpului până în palma stângă, apoi în
palma dreaptă, înc-i%ând circuitul în talpa piciorului stâng.
8tunci când cele cinci virtuţi nu sunt la parametrii ma*imi, fluidul corespun%ător se reduce,
determinând reducerea pentagramei. "acă pentagrama nu este completă un timp mai îndelungat, apar
disfuncţii la nivel #iologic în %ona unde fluidul lipseşte.
:ici un alt fluid eteric de tip astral .de e*. crucea/ nu poate e*ista în afara pentagramei. 1işcarea
pentagramei duce la mişcarea altor curenţi eterici corespun%ători %onei respective.
Pentagrama este completă şi luminoasă când toate cele cinci virtuţi sunt manifestate pe deplin.
Invocare pentru activarea pentagramei
)ţi mulţumesc#
Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic#
că m&ai 'ăcut !i" iu+ire# +u"ătate#
a!e*ăr# !reptate şi %"ţelepciu"e(
ie ca eu să&mi ma"i'est co"ştie"t
aceste *irtuţi 'aţă !e %"trea/a Creaţie#
'ăc,"! "umai 1oia Ta#
pe"tru a co"tri+ui la i"staurarea
)mpărăţiei Tale pe Păm,"t
?.. Fluidul ritmului astral
(egea universală a ritmului spune că orice lucru are durata sa, totul evoluea%ă, apoi degenerea%ă -
.MN#alion/.
,mul, ca entitate spirituală întrupată, este supus legii ritmului prin conectare la fluidul ritmului
astral.
"acă fluidul ritmului studiat anterior conecta structura eterică .şi prin ea, corpul fi%ic/ la ritmul
+niversului, fluidul ritmului astral armoni%ea%ă corpul astral cu <itmul +niversal.
9luidul ritmului astral este conectat la structura eterică în momentul co#orârii sufletului la întrupare,
pornind =cronometrul> vieţii fără a putea fi influenţat din e*terior sau de către noi înşine.
?./ Spirala
pirala este fluid de tip astral de protecţie a întregii structuri eterice. )ste legată la )u-4 uperior şi
conectată în C-a0ra "ivină, înfăşoară pe e*terior corpul eteric în sens lesogir .spre stânga/, formând o
spirală conică .crescătoare/.
Prin emisia ei specifică, atunci când este activată la ma*im, spirala nu permite pătrunderea formelor-
gând negative în structura eterică.
Putem activa mental acest fluid special, vi%uali%ându-i traseul şi forma, ştiind că &oinţa "ivină este
învelişul protector al corpului nostru eteric.
?.7 Fluidul mental
Prima lege universală este legea mentalismului; =3otul este pirit, +niversul este 1ental> -
.MN#alion/. 8ceastă lege acţionea%ă în structurile noastre prin fluidul mental. "evenim conştienţi de
lege dacă suntem conştienţi de forţa creatoare a gândurilor noastre.
9luidul este legat la )u-4 uperior şi parcurge circuitul c-a0relor' C-a0ra "ivină, C-a0ra C-ristică,
A?
c-a0ra a-asrara, c-a0ra mentală şi c-a0ra 8!na, întorcându-se cu informaţiile preluate din corpul
mental. 9uncţia sa este de a face legătura între corpul mental şi corpul eteric.
9luidul mental se conectea%ă la structura eterică în !urul vârstei de 24 de ani .la tinerii iniţiaţi c-iar
mai devreme/. 2ncepând de atunci devenim responsa#ili de toate gândurile noastre.
&i#raţia fluidului este determinată de nivelul de conştienti%are a puterii noastre mentale şi folosirea
ei numai în sens po%itiv.
2nainte de orice este gândul.
"evenind conştienţi de puterea constructivă sau distructivă a gândurilor şi gândind numai po%itiv şi
constructiv, ridicaţi vi#raţia fluidului mental. "eţineţi adevărata forţă creatoare când vă puteţi stăpâni şi
controla gândurile.

?.8 Fluidul cau9alit&$ii ;al le(ii Antrup&rii<
9luidul cau%alităţii acţionea%ă asupra tuturor fiinţelor întrupate din momentul naşterii în această
dimensiune fi%ică. )l leagă )u-l uperior de )u-4 inferior prin c-a0ra mentală şi Ple*ul olar.
Prin activarea fluidului, ne manifestăm ca fiinţe spirituale ce trăiesc în trup, în dimensiunea a treia, în
timpul conştienti%at şi în afara trupului, în dimensiuni superioare, în timpul neconştienti%at. 3impul
neconştienti%at este acela în care omul doarme şi corpul său astral călătoreşte în dimensiunea a patra.
Prin fluidul cau%alităţii, din această trăire neconştienti%ată, se transmit mentalului imagini codificate
.vise/. ufletul .corpul astral/ păstrea%ă sen%aţiile din timpul petrecut în a patra dimensiune şi le
asocia%ă viselor. "ecodificând visele, putem înţelege mesa!ele care ni se transmit în timpul somnului.
?.1: Fluidul de armoni9are cu parametrii uni)ersali
9luidul leagă )u-4 uperior de )u-4 inferior, fiind conectat la corpul eteric în toate c-a0rele
interioare şi e*terioare structurii fi%ice, precum şi la 8r-iva )nergetică Informaţională din su#conştient.
2n 8r-iva )nergetică Informaţională a corpului mental sunt depuse toate datele despre evoluţia ca
entitate în plan terestru. 8ici sunt înscrişi toţi parametrii specifici fiinţei umane, raportaţi la parametrii
proprii )u-lui uperior şi la parametrii universali, precum şi parametrii evoluţiei momentane.
9luidul de armoni%are cu parametrii universali este activat în momentul întrupării şi transmite )u-lui
uperior datele din 8r-iva )nergetică Informaţională. 8ccesând informaţiile, )u-4 uperior sta#ileşte
nivelul momentan de evoluţie al )u-lui inferior, raportând parametrii evolutivi momentani la parametrii
universali.
?.ll Fluidul de conectare la realitatea tridimensional&
Prin acest fluid activat în timpul formării fătului, entitatea spirituală întrupată este conectată la
realitatea tridimensională.
9luidul este conectat la c-a0rele 8!na şi &is-udda şi în Ple*ul
olar. 2n c-a0re face !oncţiunea cu fluidele organelor de simţ, adaptate astfel perceperii dimensiunii
fi%ice.
8ctivarea fluidului depinde de nivelul de conştientă. , alimentare mai sla#ă are ca efect lipsa
spiritului de o#servaţie şi a spiritului de orientare sau creea%ă confu%ii între stânga şi dreapta.
upraactivarea fluidului poate cau%a pierderea contactului cu realitatea, creând trăiri imaginative
traduse prin #oli psi-ice.
Pentru a ne menţine în limitele activării normale a fluidului, tre#uie să păstrăm legătura permanentă,
pe cât este posi#il conştienti%ată, cu inele nostru acru .)u-4 uperior/, rugându-ne mereu la
"umne%eu sau meditând regulat.
?.1% Fluidul iu*irii c,ristice
AA
Prin fluidul iu#irii c-ristice sufletul nostru primeşte, după nevoia sa şi după cum cere, iu#irea
necondiţionată a "omnului nostru Iisus C-ristos.
:u putem dărui iu#ire dacă &asul Inimii noastre nu este plin cu iu#ire. "in preaplinul lui dăruim
iu#ire necondiţionată întregii Creaţii.
ufletului nostru îi este sete de iu#ire. Căutăm mereu iu#irea la cei din !ur şi nu o găsim sau nu ne
a!unge. Căutaţi-o în sufletul vostru, în inima voastră. "acă vă doriţi iu#ire necondiţionată, prin fluidul
iu#irii c-ristice, o veţi primi. 8ctivaţi-vă fluidul, cerând "omnului nostru Iisus C-ristos să vă umple
Inima cu iu#ire. &eţi primi Iu#ire 8devărată. $i veţi dărui iu#ire, învăţând să iu#iţi fără condiţii.
?.1' Fluidul compasiunii c,ristice
Ca şi fluidul iu#irii c-ristice, fluidul compasiunii c-ristice este conectat în Ple*ul olar.
ufletul nostru primeşte compasiunea "omnului nostru Iisus C-ristos de câte ori ne manifestăm
compasiunea faţă de o altă fiinţă. :u uitaI 1ila nu este compasiune. Compasiunea adevărată este
capacitatea de a înţelege nevoile sufletului celorlalţi, de a-i simţi aşa cum sunt în realitate, de a şti ce
doresc şi a-i a!uta numai atunci când au nevoie de a!utor, fără a le impune nimic prin propria noastră
voinţă, împotriva voinţei lor.
Cereţi să vă dea "omnul Iisus C-ristos 8devărata Compasiune.
, veţi recunoaşte şi vă veţi #ucura înţelegându-i şi a!utându-i pe ceilalţi.
?.1+ Fluidul de conectare )i*ra$ional&
Conform legii universale a vi#raţiei, =totul vi#rea%ă> -.MN#alion/. 9ormele înalte de e*istenţă au
vi#raţii înalte. 1ateria are vi#raţie foarte !oasă.
9luidul este conectat la c-a0ra divină în care este înscris printr-o amprentă vi#raţională energetică
informaţională codul entităţii. 8ctivarea fluidului permite citirea acestui cod de către )ntităţile
uperioare.
9iecare celulă a organismului uman, fiecare atom din corpul nostru fi%ic, are propria lui vi#raţie.
9luidul de reglare a vi#raţiilor .de gradul I/ armoni%ea%ă vi#raţiile celulelor între ele şi cu vi#raţia
specifică fiinţei. 9luidul special de conectare vi#raţională integrea%ă vi#raţional entitatea întrupată în
+nivers.
Prin acest fluid, entitatea este conectată la Planul "ivin de )voluţiei.
?.1- Fluidul An$ele(erii anterioare Antrup&rii
2nainte de a se întrupa, entităţilor li se sta#ileşte un anumit plan al vieţii, conform legii cau%ei şi a
efectului. 2ntre grupurile ce se vor întâlni în planul fi%ic în anumite con!uncturi .soţi, copii, cola#oratori/
se înc-eie înţelegeri anterioare naşterii lor în trup.
9luidul este conectat la Kanca de date a +niversului, în acel registru specific întrupărilor şi prin
activarea lui devine posi#ilă funcţionarea alianţelor sta#ilite anterior.
9iecare con!unctură are propriile ei vi#raţii specifice, la care entitatea tre#uie conectată prin acest
fluid.
"acă nu sunt îndeplinite condiţiile vi#raţionale .de e*emplu, în ca%ul conceperii copiilor, vi#raţia
corpului eteric al mamei tre#uie să fie foarte apropiată de vi#raţia corpului astral al viitorului copil/,
înţelegerea nu mai poate fi respectată.
9luidul este activat în momentul întrupării şi alimentat la ma*im în momentele sta#ilite conform
planului anterior, în care omul tre#uie să-şi reamintească .conştient sau nu/ înţelegerile.
?.1. Fluidul adamic
Prin fluidul adamic, "ivinitatea asigură perpetuarea speciei umane. 9luidul activea%ă în c-a0ra
divină tendinţa omului de a păstra o#iceiurile, credinţa, tradiţiile şi specificul fiecărei naţii.
8re polaritate diferită, fiind încărcat cu energie masculină .po%itivă/ pentru #ăr#aţi şi cu energie
feminină .negativă/ pentru femei.
AE
9luidul adamic se activea%ă încă din momentul conceperii fătului. &i#raţia fluidului este în armonie
cu vi#raţia ţării şi a regiunii în care entitatea se întrupea%ă. "acă în destinul său este ca el să locuiască în
mai multe ţări sau să se mute dintr-o regiune în alta, vi#raţia fluidului se sc-im#ă după vi#raţia locului.
:eadaptarea la condiţiile dintr-o anumită regiune este determinată de di%armonia vi#raţională a
fluidului adamic.
?.1/ Fluidul telepatic
"eşi e*istă în structura eterică a tuturor entităţilor întrupate, fluidul este activat numai la foarte puţini
oameni.
9luidul telepatic pătrunde prin C-a0ra "ivină în structura eterică şi transmite impulsuri specifice în
c-a0rele superioare' a-asrara, mentală, 8!na, &is-udda şi 8na-ata. e activea%ă astfel funcţia
c-a0relor de a se muta pe frecvenţe telepatice.
9iecare c-a0ră are o funcţie de emisie şi o funcţie de recepţie. Pentru a putea emite şi recepţiona
telepatic este necesară reglarea în care este transmis mesa!ul. 1esa!ul poate fi mental .percepere
telepatică a gândurilor/ şi atunci sunt activate c-a0ra mentală şi c-a0ra 8!na, poate fi de la "ivinitate,
entităţi superioare sau de la îngerul pă%itor pentru care a fost activată c-a0ra a-asrara, poate fi
emoţional sau afectiv .putem percepe o anumită stare de nelinişte, nervo%itate, frică sau #ucurie
interioară/ şi atunci sunt activate c-a0rele &is-udda şi 8na-ata.
"acă fluidul telepatic este activat, suntem capa#ili să au%im gândurile transmise nouă .să comunicăm
mental cu oameni, animale, entităţi sau cu "ivinitatea/ şi putem decodifica sentimentele ce ne sunt
transmise la nivel emoţional din e*terior.
?.17 Fluidul (enului
(egea universală a genului spune că =totul are principiile sale, 1asculin şi 9eminin; genul se
manifestă pe toate planurile> -.MN#alion/.
Prin fluidul genului, entităţii întrupate i se sta#ileşte încă din momentul concepţiei se*ul pe care îl va
avea în întruparea respectivă.
2n C-a0ra "ivină fluidul face !oncţiunea cu fluidele speciale -al ritmului astral, al înţelegerii
anterioare întrupării, al iu#irii şi al compasiunii c-ristice, adamic şi cu fluidul de creştere şi evoluţie a
corpului fi%ic, imprimând fiecăruia caracteristicile genului entităţii întrupate.
2n C-a0ra C-ristică fluidul este conectat la un cristal eteric al genului, prin care transmite fluidelor
de gradul I - genital, al maternităţii, al ritmului, muscular, de reglare a vi#raţiilor, al vor#irii, al
elasticităţii, al pielii, al părului, al ung-iilor şi de transmitere a iu#irii, informaţii cu specific masculin
sau feminin, corespun%ător se*ului fiinţei.
8stfel se e*plică de ce #ăr#aţii şi femeile au caracteristici fi%ice şi estetice diferite, îşi manifestă
diferit sentimentele şi au moduri distincte de comportament.
?.18 Fluidul coresponden$ei
=Ceea ce este us este ca şi ceea ce este Oos; ceea ce este Oos este ca şi ceea ce este us> -
.MN#alion/.
Prin legea universală a corespondenţei, omul este repre%entarea microcosmică a 1acrocosmosului
"ivin. 9luidul corespondenţei activea%ă respectarea acestei legi în toate corpurile noastre su#tile şi în
corpul fi%ic, fiind conectat în C-a0ra "ivină.
3oate <egiunile "ivine din înalt îşi regăsesc repre%entarea materiali%ată în fiinţa umană.
tructurile şi corpurile fiinţei întrupate corespund alcătuirii Cosmosului şi primesc energiile
planetelor istemului nostru olar.
untem creaţia 3atălui, după C-ipul şi 8semănarea (ui, repre%entarea materiali%ată a "ivinităţii.
?.%: Fluidul re9onantei
AF
Prin activarea fluidului re%onanţei, propria noastră vi#raţie intră în re%onanţă cu vi#raţii mai !oase.
untem compati#ili sau nu cu alte fiinţe@ :e sunt simpatice sau antipatice@ :e enervăm în discuţii
contradictorii cu unele persoane@ :i se face rău, fără nici un motiv, în unele locuri@
)*plicaţia, din punct de vedere su#til, o găsim în di%armonia vi#raţională dintre vi#raţia noastră şi
vi#raţia celorlalţi sau a discuţiilor, a situaţiilor, a anumitor locuri, pe care o percepem prin activarea de
către acest fluid a funcţiei de intrare în re%onanţă a c-a0rei de vi#raţie, c-a0ra fanţului "u-.
"upă alimentarea acestei funcţii specifice c-a0rei de vi#raţie, fluidul urcă în c-a0rele &is-udda,
8!na şi în c-a0ra mentală, activând funcţia de reacţie a corpului fi%ic la intrarea în re%onanţă cu
vi#raţiile mai !oase decât vi#raţia proprie. 8stfel, corpul fi%ic reacţionea%ă negativ emoţional, ver#al,
mental sau comportamental.
?.%1 Fluidul de cre>tere >i e)olu$ie a corpului =i9ic
9luidul de creştere şi evoluţie a corpului fi%ic este alimentat de inele "ivin cu energia sa proprie,
filtrată la parametrii specifici condiţiilor de întrupare de către C-a0ra "ivină.
Prin această c-a0ră, fluidul transmite energie sacră fluidelor ar-etipal, meta#olic, osos, muscular,
articular, al pielii, părului, ung-iilor şi al danturii.
"acă fluidele primesc cantitatea necesară de energie sacră, organismul copilului creşte şi se de%voltă
armonios, într-un ritm normal.
Prin acest fluid, corpul fi%ic evoluea%ă pe diverse trepte vi#raţionale, conform evoluţiei corpurilor
su#tile. "acă omul este conectat la $inele său "ivin, toate celulele primesc prin fluidul de reglare a
vi#raţiilor energie sacră, devenind din ce în ce mai luminoase, sc-im#ându-şi alcătuirea energetică şi
vi#raţia în raport cu evoluţia în trup a entităţii.
Creşterea vi#raţiei fiecărei celule şi umplerea cu lumină pură a spaţiilor dintre celule fac posi#ile
levitaţia, ieşirea conştientă cu du#lul astral în afara trupului fi%ic .decorporali%area/ şi #ilocaţia.
?.%% Fluidul an(elic
9luidul angelic este activat în momentul naşterii şi repre%intă legătura noastră permanentă cu îngerul
pă%itor. )ste o legătură energetică prin care îngerului i se aduc la cunoştinţă toate manifestările din
planul fi%ic ale fiinţei ce o are în gri!ă.
"atorită stării mai înalte de conştientă a îngerilor, posi#ilitatea lor de a percepe circumstanţele în
care ne aflăm este cu totul diferită de a noastră. îi putem au%i dacă fluidul telepatic este conectat în
c-a0ra a-asrara.
)voluţia îngerilor este în strânsă legătură cu evoluţia noastră, Prin acţiunile, sentimentele şi
gândurile noastre, îi putem a!uta sau le putem opri sau încetini evoluţia.
C. FLUI! L! ! CO2!C3A#! I23!#S3#UC3U#ALB
9luidele de conectare interstructurală fac legătura între corpul eteric şi corpurile superioare lui, la
nivelul c-a0relor, prin sufletele corespun%ătoare fiecăruia.
9luidele au formă de spirală luminoasă şi sunt dispuse astfel'
- în c-a0ra 1ulad-ara, corpul eteric este conectat la 1atricea )nergetică Informaţională şi la sufletul
său, sufletul vegetativ .em#rionar/;
- în c-a0ra Ladist-ana, la sufletul creativ;
- în c-a0ra 1anipura, la sufletul voluntar;
- în c-a0ra 8na-ata, la sufletul c-ristic;
- în c-a0ra &is-udda, la sufletul emoţional;
- în c-a0ra 8!na, la sufletul intelectual;
- în c-a0ra a-asrara, la sufletul divin.
Prin aceste fluide se face transmiterea de energie informaţională între corpuri, omul având astfel o
alcătuire omogenă.
AD
"ICPI,:8< ") ):+:P+<I $I C+&I:3) <8<)
Ain Sup, Q esenţa "ivinului.
C,a@ra .sanscrită/ Q se numesc c-a0re - roţi - vorte*uri sau lotuşi, centrele vitale ale corpului astral
care corespund unor centre eterice aflate în legătură cu marile ple*uri nervoase. )*istă şapte c-a0re'
,ha-ra Muladhara - ple*ul sacru, la #a%a coloanei verte#rale;
,ha-ra %.adhisthana -ple*ul -ipogastric, la 2 cm su# om#ilic;
,ha-ra Manipura - ple*ul solar, în %ona om#ilicului;
,ha-ra /nahata - ple*ul cardiac, în %ona inimii, spre partea dreaptă;
,ha-ra )ishuddha & ple*ul #ran-ial aflat la #a%a gâtului;
,ha-ra /+na & ple*ul frontal corespun%ător -ipofi%ei, în centrul frunţii;
,ha-ra %ahasrara & ple*ul faringian corespun%ător epifi%ei, în creştetul capului.
(a acestea, se adaugă'
,ha-ra %fântului *uh .c-a0ra de vi#raţie/ aflată la !umătatea distanţei dintre c-a0rele 8na-ata şi
&is-udda;
,ha-ra 0elurică aflată la apro*imativ ?0 cm su# tălpile picioarelor;
,ha-ra ,hristică aflată la apro*imativ 4E cm deasupra creştetului;
,ha-ra *ivină aflată Ia apro*imativ ?0 cm deasupra creştetului;
,ha-ra mentală aflată în partea din spate a corpului, la #a%a craniului.
Clar0au9 ;claraudi$ie< - perceperea sunetelor fără a!utorul urec-ii fi%ice; această percepere este
reali%ată de conştiinţa ce funcţionea%ă pe plan -iperfi%ic.
Clar0(ust - capacitatea de a percepe gusturile fără a!utorul organelor de simţ fi%ice.
Clar)edere Q perceperea imaginilor fără a!utorul oc-ilor fi%ici, capacitatea de a resimţi vi#raţiile
luminii astrale sau a valurilor luminoase ale planului astral. 9acultatea pe care o posedă anumiţi
mediumi de a vedea, în plan îndepărtat sau în apropierea lor, entităţi ale spaţiului sau diferite întâmplări.
Clarvederea poate fi eterică, astrală sau mentală, în funcţie de planul pe care se e*ercită. )a poate fi
simplă$ permiţând să se vadă entităţile astrale sau eterice în pre%ent, "n timp$ permiţând să se prevadă
viitorul sau să se reconstituie trecutul şi "n spaţiu$ permiţând vederea la mare distanţă.
Concentrare - capacitatea de a menţine fi*ate asupra unui su#iect determinat toate facultăţile mentale şi
emoţionale. Concentrarea .lat. cum Q cu, centrare 1 a centra/ înseamnă restrângerea continuă a cercului
asupra %onei în care se manifestă aceste facultăţi, până când acestea se fi*ea%ă doar asupra su#iectului
ales sau asupra unuia din aspectele sale. în starea lor normală, corpurile au tendinţa de a reacţiona la
solicitările mediului lor e*terior. imţurile fi%ice, spre e*emplu, primesc fara încetare impresii care,
acţionând prin intermediul creierului asupra ve-iculelor superioare, dau naştere la o serie de gânduri şi
emoţii, însuşirea de a menţine corpul într-o stare de ec-ili#ru a#solut în aşa fel încât acesta să nu mai fie
sensi#il la avalanşa de impresii ce vine din e*terior, se numeşte concentrare.
Con>tiin$& Q forma cea mai înaltă de reflectare a realităţii omului; are în principal trei trepte' 4.
conştiinţa primară; 2. conştiinţa umană; ?. conştiinţa divină. Când omul atinge conştiinţa
divină trece la perceperea )u-lui superior, acestei trăiri i se mai spune în e%oterism a doua na#tere(
Con>tient& 2 capacitatea ma*imă de a fi atent la clipa pre%entului; ceea ce percepi tu în pre%ent ca
realitate. Când conştienta este egală cu treptele superioare ale conştiinţei divine, atunci eşti o entitate
iluminată, un 1aestru.
Cordonul de Ar(int Q fascicul de materie eterică foarte fină prin care fiinţele umane primesc energie
întreţinătoare de viaţă din Planul "ivin; când Cordonul de 8rgint se întrerupe, survine moartea fi%ică.
Corpul de cristal Q corp su#til, parte a corpului eteric, format din cristale eterice şi emisiile lor
radiante.
Corpurile =iin$ei umane Q ansam#lu de materie organică, pe orice plan, care serveşte vieţii unui
individ. )*istă un corp fi%ic, un corp eteric, un corp astral, un corp mental, un corp cau%al .mentalul
superior/, un corp #udd-ic şi un corp atmic. Primele patru .fi%ic, eteric, astral şi mental/ sunt perisa#ile
şi fac parte din natura primară a omului, ultimele trei su#%istă de la o încarnare la alta.
Cristal eteric Q formă densificată emisivă de energie eterică, cu diferite funcţii în corpul eteric.
A5
e)ac,an .sanscrită - ţara %eilor/ Q "evac-an repre%intă pentru teosof ceea ce înseamnă Cerul pentru
creştin; e vor#a însă de un cer temporar, trăit în corp mental după parcurgerea fiecărui ciclu de viaţă
fi%ică şi astrală. în acelaşi timp, stare de conştiinţă şî ţinut, "evac-an aduce o stare de fericire
ine*prima#ilă care durea%ă până la completa epui%are a energiilor spirituale înmaga%inate în corpul
mental, energii ce au fost acumulate în cursul e*istenţei terestre.
!ntitate de lumin& Q fiinţă care a atins conştiinţa divină graţie căreia iradia%ă lumină prin iu#ire
necondiţionată şi energii #enefice pentru natura încon!urătoare; se află în servirea umanităţii.
!lementali Q forţe semi-inteligente ale naturii, care e*istă ca entităţi pe plan astral sau eteric. Intre
aceşti elementali şi "evas nu e*istă decât o diferenţă de grad; şi unii şi alţii a!ută la înfăptuirea
proceselor naturale. )*istă două categorii de elementali' a/ naturali sau pirite ale :aturii .gnomi ai
pământului, ondine ale apelor, silfi ai aerului, salamandre ale focului, %âne, elfi, etc/, care au o e*istenţă
permanentă şi o acţiune utilă asupra naturii; #/ artificiali sau forme gânduri create de gândirea umană,
care au o e*istenţă foarte scurtă.
!u01 Superior sau $inele "ivin, $inele acru Q piritul aflat în înalt, din care este desprinsă cânteia
"ivină ce însufleţeşte corpul fi%ic.
!0uri Q totalitatea aditivilor alimentari .amelioratori, afanatori, emulgatori, su#stanţe de îngroşare,
coloranţi, conservanţi, etc/.
!)olu$ie Q drumul ascendent al sufletului către spiritul ce 4-a emanat, spre "ivinitate.
Fluid eteric .nadis/ Q curent de energie eterică ce alimentea%ă prin conectare la c-a0re organismul
uman.
Calucino(en Q su#stanţă care provoacă -alucinaţii .perceperea unui o#iect ilu%oriu sau ine*istent
pentru alte persoane aflate în aceleaşi condiţii/.
In)ocare Q apelarea "ivinităţii pentru a-i mulţumi sau pentru a conştienti%a unele aspecte ale fiinţei, ale
vieţii sau unele situaţii.
In)olu$ie - de%legarea sufletului de spirit, ruperea de )u-4 uperior, rătăcirea de "ivinitate.
4antr& Q afirmare a unor 8devăruri 8#solute folosind cuvinte-c-eie ce definesc şi atrag acele
adevăruri.
4atricea !ner(etic& In=orma$ional& Q Kanca de date a corpului eteric, aflată în osul sacru.
4edita$ie Q metodă de cultură spirituală care începe prin disciplinarea corpului fi%ic, prin posturi şi
printr-un tip special de respiraţie, apoi corpul astral prin respingerea voluntară a
3luidele corpului eteric
sen%aţiilor şi sentimentelor şi care concentrea%ă mentalul mai întâi asupra o#iectelor, şi în sfârşit asupra
)go-ului sau &ieţii universale pentru a tre%i acest )go la supra-conştiinţă. 1editaţia propriu-%isă constă
în e*aminarea atentă a su#iectului dat su# diferitele sale aspecte şi raporturi. 1editaţia practicată în mod
corespun%ător poate să devanse%e şi să înalţe la un nivel considera#il procesul o#işnuit, care constă în a
învăţa prin intermediul e*perienţelor vieţii e*terioare. în acest fel, o persoană poate, meditând asupra
cura!ului, să facă din acesta o trăsătură a caracterului său cu minimum de e*perienţă practică.
Plex ;plexus< Q ţesut format dintr-un anumit număr de fi#re nervoase sau de vase sanguine înfăşurate
care depind de sistemul cere#ro-spinal .ple*us #ra-ial/ sau mai degra#ă de sistemul simpatic a cărui
caracteristică este dispunerea în ple*uri. Printre marile ple*uri simpatice ale corpului, ple*ul solar, situat
în a#domenul superior, pre%intă o importanţă deose#ită. Ple*urile corespund unor centri de forţă astrali
.c-a0re/; de altfel, întregul sistem simpatic pare să răspundă conştiinţei de pe planul astral, dar pentru
cei mai mulţi oameni acest lucru se reali%ea%ă în mod inconştient.
Psi,ometrie Q ramură a psi-ismului care constă în reconstituirea, prin clarvi%iune, a unor scene din
trecut, prin simpla pipăire a unui o#iect.
Puritate intercelular& Q puritatea spaţiilor dintre celulele corpului uman.
Se=Ara ;Sep,ira, e#r./ Q o emanaţie a divinităţii. Părintele şi sinte%a celor %ece ep-irot- atunci când se
află în vârful ar#orelui acestora. în Ma##ală, ep-ira este Inteligenţa divină .la fel ca op-ia/, prima
emanaţie a lui 8in up-.
Se=Ara Iesod Q una din decadele principiilor divine formative emanate de esenţa divinului .8in up-/.
Spirit Q partea cea mai înaltă a omului, scânteia divină care se
află în el' 8tma sau 8tma-#udd-i. piritul, principiul permanent, tre#uie deose#it de suflet, principiu
psi-ic, astral şi perisa#il.
Spiritualitate Q domnia fiinţei superioare sau a conştiinţei în om. piritualitatea se confundă adesea cu
unirea divină, adică unirea )go-ului nostru cu $inele universal prin vălul de materie care ne separă.
AG
piritualitatea înseamnă înainte de toate noţiunea de unitate a tuturor cunoştinţelor, a tuturor )go-urilor
ce fac parte din acelaşi #loc divin, noţiune pe care o do#ândim graţie fiinţei superioare din noi .)go-ul
ce funcţionea%ă în corpul cau%al/.
Su=let .lat. anima/ Q termen occidental ce desemnea%ă monada, principiul nemuritor imaterial, care
evoluea%ă în cursul încarnărilor succesive.
Sus,umna .sanscrită/ Q nadi sau curent nervos care trece prin canalul central al măduvei spinării .nadi
primar/ sau care merge .us-umna secundar/ de la inimă la al treilea ventricul cere#ral .Kra-marandra-
semnul lui Kra-ma/ este punctul de încrucişare, la #a%a #ul#ului, a celor două nadi Ida şi Pingala,
curenţii nervoşi drept şi stâng, po%itiv şi negativ. In PranaNama, se numeşte us-umna o respiraţie care
se e*ecută alternativ pe nara dreaptă şi pe nara stângă.
Vi*ra$ie Q frecvenţa pe care emite orice particulă eterică sau ansam#lu de particule eterice.
E0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful