Sunteți pe pagina 1din 48

1

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1430/2005 Vigoare


Emitent: Ministerul Trasportului
Domenii: Constructii
M.O. 825/2005
OrdinpentruaprobareaNormelor metodologicedeaplicareaLegii nr. 50/1991privindautorizarea
executarii lucrarilor deconstructii
M.Of. nr. 825din13septembrie2005
M.Of. nr. 825bisdin13septembrie2005
ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii
Avandinvedereprevederileart. 4 din Legeanr. 50/1991privindautorizareaexecutarii lucrarilor
de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, in temeiul art. II alin. (2) din Legea nr.
199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind
organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu
modificarilesi completarileulterioare,
ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emiteurmatorul ordin:
Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor deconstructii, republicata, cumodificarileulterioare, prevazuteinanexa*) care
faceparteintegrantadinprezentul ordin.
___________
*) Anexa se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 bis
abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei
Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
Art. 2. - Prezentul ordinsepublicainMonitorul Oficial al Romaniei, ParteaI.
Art. 3. - La data publicarii prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrarilor publice,
transporturilor si locuintei nr. 1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991privindautorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii, republicata, cumodificarile
si completarileulterioare, publicat inMonitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 231din8aprilie
2002, seabroga, iar ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentruaprobarea
Normelor metodologicedeaplicareaLegii nr. 50/1991privindautorizareaexecutarii lucrarilor de
constructii, republicata, isi inceteazaaplicabilitatea.
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
GheorgheDobre
Bucuresti, 26august 2005.
Nr. 1.430.
2
Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii
PREAMBUL
1. PrezenteleNormemetodologicesunt elaborateintemeiul prevederilor art. II alin. (2) dinLegea
nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea constructiilor, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 431 din 1august 2001 si sunt modificatein temeiul prevederilor
art. II alin. (2) dinLegeanr. 401/2003pentrumodificareasi completareaLegii nr. 50/1991privind
autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii, publicatainMonitorul Oficial al Romaniei, ParteaI,
nr. 171 din 27 octombrie2003 si aleart. II alin. (2) din Legeanr. 199/2004 pentru modificareasi
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 487din31mai 2004.
2. Incuprinsul prezentelor Normemetodologice, Legeanr. 50/1991privindautorizareaexecutarii
lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13
octombrie 2004, va fi denumita Lege. Pentru celelalte acte normative mentionate se specifica
numarul si titlul acestora.
3. Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole, sectiuni si articole, ordonate in
conformitatecusuccesiuneaoperatiunilor deautorizare.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
SECTIUNEA 1
Obiectivelenormelor metodologice
ARTICOLUL 1
Asigurareacadrului unitar al autorizarii
Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozitie celor interesati din domeniul
executarii lucrarilor deconstructii - administratiapublicalocala, investitori, proiectanti, institutii si
autoritati avizatoareprivind autorizarealucrarilor deconstructii, precumsi executanti - aunui act
normativ detaliat pentru aplicarea unitara a prevederilor Legii, in corelare si cu prevederi cu
aplicabilitatein domeniul autorizarii executarii lucrarilor deconstructii alealtor actenormativein
vigoare, privind: procedura de autorizare, formularele necesare autorizarii si criteriile pentru
stabilirea continutului documentatiilor necesare autorizarii, in conformitate cu continutul-cadru
reglementat prinanexanr. 1laLege.
ARTICOLUL 2
Autonomialocala- descentralizaresi parteneriat
(1) In conformitate cu principiul autonomiei locale, exercitarea competentelor si a atributiilor
stabilitedeLegerevineautoritatilor administratiei publicelocale, caresegasesc cel mai aproapede
cetatean.
(2) Potrivit Legii, indomeniul autorizarii executarii lucrarilor deconstructii principiul autonomiei
locale se exercita prin descentralizarea atributiilor si se asigura prin acordarea de competente de
autorizare sporite unitatilor administrativ-teritoriale de baza, respectiv ale comunelor, oraselor,
municipiilor si alesectoarelor municipiului Bucuresti.
3
(3) In vederea asigurarii nivelului de competenta tehnica in domeniul autorizarii, inclusiv la
nivelurile administratiei publice locale care nu isi pot constitui structuri de specialitate din cauza
lipsei specialistilor pe plan local, potrivit prevederilor Legii se instituie, pe intreg parcursul
procesului de autorizare, un parteneriat tehnic intre consiliile judetene - prin structurile de
specialitate constituite la nivelul acestora - si autoritatile administratiei publice locale (comune,
orase, municipii, dupacaz) carenubeneficiazadecompetentatehnicapeplanlocal.
ARTICOLUL 3
Simplificareaprocesului deautorizare
Prinmodificareasi completareaLegii, inraport cuinteresul si protectiasolicitantului, se
urmarestesimplificareaprocesului deautorizareprin:
a) simplificareaprocedurii deemitereaautorizatiilor deconstruire/desfiintare, conformmodelului
"ghiseului unic", princaresetransferaincompetentastructurilor despecialitateorganizateincadrul
aparatului propriual emitentilor autorizatiilor obligatiadeaobtine, innumelesolicitantului, avizele
si acordurileuzualeexprimatepeplanlocal (utilitati urbane, securitatelaincendiu, protectiacivila,
protectiamediului si sanatateaoamenilor);
b) reducereanumarului formularelor si adecvareacontinutului acestora, corespunzator exigentelor
specificeprocesului deautorizaresi deexecutiealucrarilor deconstructii, incorelarecu
operatiunilestatisticenecesarefundamentarii politicilor locale, regionalesi nationalededezvoltare
urbanistica;
c) simplificareacontinutului proiectului pentruautorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii, pe
tipuri deconstructii, prinpreluareadincontinutul-cadru(prezentat inanexanr. 1laLege) apieselor
scrisesi desenatestrict necesare.
ARTICOLUL 4
Asigurareatransparentei procesului deautorizare
Transparentaprocesului deautorizare- atat lanivelul certificatului deurbanism, cat si al
autorizatiei deconstruire/desfiintare- serealizeazaprinasigurareacaracterului publical acestuia,
respectivprinaducerealacunostintapublicului alistei actelor emisedecatreautoritatile
administratiei publice, precumsi prinasigurareaaccesului solicitantilor lainformatii privind
emitereaacestora, inconditiileprevazutelaart. 37si art. 53.
ARTICOLUL 5
Intarireadisciplinei inautorizaresi inexecutialucrarilor autorizate
(1) Autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii reprezintaproceduradeexercitareaautoritatii
decatreadministratiapublicajudeteana, municipala, oraseneascasi, respectiv, comunalacuprivire
lapunereainaplicareaprevederilor documentatiilor deamenajareateritoriului si deurbanism,
aprobatepotrivit legii, careseconstituieintemei juridical dezvoltarii durabilesi urbanisticelocale.
(2) Respectareaprevederilor legaleprivinddisciplinainprocesul autorizarii, precumsi in
aplicareainexecutieaprevederilor autorizatiilor, intoatefazele, areefecteinplansocial,
nerespectareaacestorafiindsanctionatapotrivit Legii.
(3) Potrivit Legii, disciplinaautorizarii si executiei seasigura:
4
a) lanivelul administratiei publicelocaleprin: individualizarearaspunderii personalului cu
atributii tehniceinadministratiapublicalocala, intarirearolului institutiei arhitectului-sef, latoate
nivelurileunitatilor administrativ-teritoriale, precumsi prinstabilireacompetentelor decontrol ale
organelor cuatributii dincadrul aparatului propriual administratiei publicejudetenesi locale;
b) lanivelul Inspectoratului deStat inConstructii - intoatefazeleautorizarii si executiei
lucrarilor.
SECTIUNEA a2-a
Cadrul legal
ARTICOLUL 6
Temeiul juridic- sistemul actelor normativedindomeniu
(1) Prezentelenormemetodologicesunt elaborateinconformitatecuprevederileLegii si pentru
aplicareaei, incorelarecuactelenormativespecificedindomeniileconstructiilor, al amenajarii
teritoriului si urbanismului, al administratiei publice, al proprietatii funciare, precumsi cualteacte
normativecomplementaredomeniilor mentionate, aflateinvigoare.
(2) Listaactelor normativementionatelaalin. (1), aflateinvigoareladataaprobarii prezentelor
normemetodologice, esteprezentatainAnexanr. 1laprezentelenormemetodologice.
SECTIUNEA a3-a
Cadrul institutional indomeniul autorizarii executiei
lucrarilor deconstructii
ARTICOLUL 7
Autoritati emitente
(1) Potrivit prevederilor art. 4dinLege, autoritatileadministratiei publicejudetenesi localeemit
autorizatiiledeconstruiresaudedesfiintarepentruexecutarealucrarilor deconstructii, potrivit
competentelor prevazutedeLegeinfunctiedecategoriiledeconstructii si lucrari, precumsi cu
respectareaprevederilor documentatiilor deurbanismsi aplanurilor deamenajareateritoriului,
aprobatepotrivit legii. Intemeiul dispozitiilor art. 4si art. 6alin. (2) dinLege, certificatelede
urbanismsi autorizatiiledeconstruire/desfiintareseemit decatreaceeasi autoritatecareeste
abilitatasaautorizeze.
(2) Insensul prevederilor art. 4dinLege, prinlucrarilecareseexecutapeterenuri caredepasesc
limitaunei unitati administrativ-teritorialeseintelegelucrarileal caror amplasament traverseaza
limitaadouasaumai multor unitati administrativ-teritoriale(deexemplu: reteleelectrice,
alimentari cuapa, gaze, cai ferate, drumuri, autostrazi etc.).
(3) Insituatiaincarelacomuneamplasamentul unei investitii depasestelimitaintravilanului
localitatii, ocupandsi suprafetedinextravilan, autorizatiadeconstruireseemitedepresedintele
consiliului judetean, cuavizul primarului comunei interesate.
ARTICOLUL 8
Structurainstitutionalaaadministratiei publicelocale
(1) Pentrucrestereaoperativitatii inprocesul autorizarii executarii lucrarilor deconstructii,
precumsi invederearespectarii termenului legal deemitereaautorizatiei, consiliilejudetene,
municipalesi alesectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunalevor luamasurile
5
organizatoricelegalenecesarepentrusimplificareaprocedurii deemitereaautorizatiilor, scopin
carevor constitui incadrul aparatului propriual autoritatii administratiei publicelocale:
a) structuri despecialitate- compartimenteorganizatecadepartamente, directii generale, servicii,
birouri, dupacaz, avandincomponentapersonal cupregatireindomeniilearhitecturii, urbanismului
ori constructiilor saucupregatirecorespunzatoareatestatainconditiilelegii, caresunt abilitatesa
gestionezeprocesul emiterii certificatelor deurbanismsi aautorizatiilor deconstruire/desfiintare,
privind:
1. verificareaoperativaprivindrespectareastructurii si continutului documentatiilor depusesi
restituirea, dupacaz, adocumentatiilor necorespunzatoare(intermendemaximum5ziledela
inregistrareacererii);
2. analizaproiectului depuspentruautorizareaexecutarii lucrarilor, pentruconstatareaindeplinirii
tuturor cerintelor si conditiilor urbanisticeimpuseprincertificatul deurbanism, precumsi a
conditiilor cuprinseinavizeleobtinutedesolicitant.
3. obtinerea, innumeleinvestitorului, aavizelor si acordurilor ceruteprincertificatul deurbanism,
necesareinvedereaemiterii acordului unic;
4. pregatireasi prezentareadocumentatiilor depusespreanalizainComisiadeAcorduri Unice
(C.A.U.);
5. redactareaacordului unic;
6. redactareasi prezentareaspresemnareacertificatelor deurbanismsi autorizatiilor de
construire/desfiintare;
7. emitereaavizelor si acordurilor unicesolicitatedeprimari, insituatiainexistentei structurilor de
specialitatelaprimariilerespective;
b) ComisiadeAcorduri Unice(C.A.U.) - constituitaincadrul structurilor (compartimentelor) de
specialitate- al carei plenesteabilitat saemitaacordul unic, cuvaloaredeaviz conform, care
insumeazaprevederileavizelor si acordurilor privindutilitatileurbane, precumsi celeprivind
securitatealaincendiu, protectiacivila, protectiamediului si sanatateaoamenilor, obtinutede
acesteapeplanlocal, innumelesolicitantului.
(2) Relatiilefunctionale, atributiile, competentelesi raspunderilestructurilor despecialitate,
precumsi asigurarearitmicitatii functionarii acestorasestabilescprinregulamentedeorganizaresi
functionarealeaparatului propriual consiliilor judetenesi al primariilor, dupacaz, potrivit legii.
(3) InstitutiaArhitectului-sef reprezintaautoritateatehnicaindomeniul amenajarii teritoriului si al
urbanismului dincadrul administratiei publicelocalesi aducelaindeplinireatributiileconferitede
Legecasef al structurilor despecialitateorganizateincadrul acestorasi depresedinteal Comisiei
deAcorduri Unice. Arhitectul-sef nupoatefi subordonat unui alt functionar publicdincadrul
aparatului propriual consiliului judetean, respectival primariei, dupacaz.
(4) Functiapublicadeconduceredearhitect-sef al judetului, al municipiului Bucuresti, al
sectorului municipiului Bucuresti, al municipiului si al orasului, precumsi al comunei vafi ocupata
depersonal custudii superioaredelungadurata, dereguladindomeniilearhitecturii, urbanismului
si constructiilor. Laorasesi comune, panalaocupareafunctiei dearhitect-sef decatrepersoanecu
studii superioaredelungadurata, atributiilefunctiei dearhitect-sef vor puteafi indeplinitesi de
6
conductor-arhitect, subinginer saudecadrecupregatiremedie, dereguladindomeniilearhitecturii
si constructiilor, faracaacestiasapoartetitlul dearhitect-sef.
(5) ComisiadeAcorduri Unice(CAU) estealcatuitadin:
a) specialisti proveninddinstructuraproprieaaparatului administratiei publicelocale;
b) reprezentantii delegati ai tuturor societatilor careadministreazasi/saufurnizeazautilitatile
urbane(avizatori);
c) reprezentantii imputerniciti ai serviciilor deconcentratealeadministratiei publicecentralein
domeniilesecuritatii laincendiusi protectiei civilevor fi numiti deinspectorii sefi ai Inspectoratelor
pentruSituatii deUrgenta, cuacordul inspectorului general al Inspectoratului General pentru
Situatii deUrgenta, iar indomeniileprotectiei mediului si al protectiei sanatatii populatiei vor fi
numiti deprefect, cuacordul ministerelor deresort.
(6) Pentruasigurareafunctionarii structurilor despecialitatesi aComisiei deAcorduri Unice
(C.A.U.) consiliilejudetenesi localevor stabili taxeinconditiilelegii.
ARTICOLUL 9
Atributii principalealestructurilor despecialitate
(1) Potrivit prevederilor art. 45alin. (1) dinLege, structuriledespecialitateconstituiteincadrul
aparatului propriual emitentilor certificatelor deurbanismsi autorizatiilor deconstruire/desfiintare,
auurmatoareleatributii principale:
a) asigurareatemeiului tehnicnecesar emiterii autorizatiilor deconstruire/desfiintare, respectiv
avizareadocumentatiilor deamenajareateritoriului si deurbanism, potrivit prevederilor art. 2alin.
(2) dinLege, precumsi emitereacertificatelor deurbanism;
b) organizareaactivitatii deautorizareinvedereasatisfacerii cerintei desimplificareaaccesului
cetateanului laactul deautoritateal administratiei publice, prinorganizareaprocedurii deemiterea
autorizatiilor, invederea: obtinerii avizelor necesareinvedereaemiterii acordului unicsolicitate
princertificatul deurbanism, intocmirii si emiterii acordului unic, precumsi aintocmirii si eliberarii
autorizatiei deconstruire/desfiintare.
(2) Potrivit prevederilor art. 45alin. (2), (3) si (4) dinLege, structuriledespecialitateconstituite
incadrul aparatului propriual consiliilor judeteneacordaasistentatehnicadespecialitateprimarilor
decomune, orasesaumunicipii, dupacaz, insituatiaincarelanivelul acestoranusunt constituite
structuri despecialitate, scopincareanalizeazasi avizeazadocumentele(documentatiile) depuse
pentruobtinereacertificatelor deurbanismsi aautorizatiilor deconstruire/desfiintare, din
competentadeemitereaacestora.
ARTICOLUL 10
Atributii specificealestructurilor despecialitate
(1) Pentruemitereacertificatelor deurbanismstructuriledespecialitatealeorganelor emitenteau
urmatoareleatributii specifice:
a) solicitareaavizului primarului unitatii administrativ-teritorialeinacarei razaseaflaimobilul,
insituatiaincareemitentul estepresedinteleconsiliului judetean;
7
b) verificareacontinutului documentelor depuse, respectivaproiectului decertificat deurbanism
intocmit potrivit prevederilor art. 15alin. (1), inaintat spreavizarelaconsiliul judeteandecatre
primarul comunei, orasului saumunicipiului, dupacaz, insituatiaincarenusunt constituite
structuri despecialitatelanivelul primariei, inconformitatecuprevederileart. 45alin. (1) si (2) din
Lege;
c) determinareareglementarilor dindocumentatiiledeurbanism, respectivadirectivelor cuprinse
inplanuriledeamenajareateritoriului, legal aprobate, referitoarelaimobilul pentrucaresesolicita
certificatul deurbanism;
d) analizareacompatibilitatii scopului declarat pentrucaresesolicitaemitereacertificatului de
urbanismcureglementariledindocumentatiileurbanistice, respectivaledirectivelor cuprinsein
planuriledeamenajareateritoriului, legal aprobate;
e) formulareaconditiilor si restrictiilor specificeamplasamentului, obligatorii pentruproiectarea
investitiei;
f) stabilirea, impreunacureprezentantii imputerniciti ai serviciilor deconcentrateale
administratiei publicecentrale, aavizelor si acordurilor legalestrict necesareautorizarii;
g) verificareaexistentei documentului deplataataxei deeliberareacertificatului deurbanism;
h) redactareasi emitereacertificatului deurbanism;
i) asigurareatransmiterii catreprimari, sprestiinta, aactelor emise, insituatiaincareemitentul
estepresedinteleconsiliului judetean.
(2) Pentruemitereaautorizatiilor deconstruire/desfiintarestructuriledespecialitatealeorganelor
emitenteauurmatoareleatributii specifice:
a) verificareacontinutului documentelor (documentatiei) depuse, subaspectul prezentarii tuturor
actelor necesareautorizarii, conformprevederilor art. 16alin. (1);
b) obtinerea, innumeleinvestitorului, aavizelor si acordurilor ceruteprincertificatul de
urbanism, necesareinvedereaemiterii acordului unic;
c) sintetizareaconditiilor dinavizelesi acordurileobtinutepringrijaemitentului, incorelarecu
proiectul deautorizareaexecutiei lucrarilor deconstructii si cuconditiiledinavizelesi acordurile
obtinuteinprealabil desolicitant;
d) pregatireasi prezentareadocumentatiilor depusespreanalizainComisiadeAcorduri Unice
(CAU);
e) redactareaacordului unic, insituatiaincaresunt indeplinitetoateconditiiletehnicesi deaviz
ceruteprincertificatul deurbanism;
f) redactareasi prezentareaspresemnareaautorizatiilor deconstruire/desfiintare;
g) emitereadecatrestructuriledespecialitatedincadrul consiliilor judeteneaavizelor si
acordurilor unicesolicitatedeprimarii decomune, orasesaumunicipii, insituatiainexistentei
structurilor despecialitatelanivelul primariilor respective;
8
h) asigurareatransmiterii catreprimari, sprestiinta, aactelor emise, insituatiaincareemitentul
estepresedinteleconsiliului judetean.
SECTIUNEA a4-a
Legalitateaexecutarii lucrarilor deconstructii
ARTICOLUL 11
Principiul autorizarii executarii lucrarilor deconstructii
(1) Potrivit prevederilor art. 1dinLege, executarealucrarilor deconstructii estepermisanumai in
bazasi curespectareaunei autorizatii deconstruire/desfiintareemisadeautoritatileadministratiei
publicelocale, inconditiileLegii.
(2) InconformitatecudispozitiileLegii, lucrariledeconstructii mentionatelaalin. (1) sunt
operatiunilespecificeprincare:
a) serealizeaza(edifica) constructii deoricefel;
b) sedesfiinteazaconstructii si/sauamenajari asimilabileconstructiilor.
(3) Realizarea(edificarea) constructiilor civile, industriale, agricolesaudeoricenatura, inclusiva
instalatiilor aferenteacestora, asacumsunt mentionatelaart. 3dinLege, sepoaterealizanumai in
bazasi curespectareaprevederilor unei autorizatii deconstruire, emisaintemeiul Legii si in
conformitatecuprevederiledocumentatiilor deurbanismsi deamenajareateritoriului aprobate.
(4) Desfiintarea(demolarea, dezafectarea, ori dezmembrareapartialasautotala) constructiilor si
instalatiilor aferenteconstructiilor, precumsi aoricaror amenajari, sepoatefacenumai pebazaunei
autorizatii dedesfiintare, emisainaceleasi conditii cuautorizatiadeconstruire.
ARTICOLUL 12
Autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii amplasateinzone
asupracaroraesteinstituit unanumit regimdeprotectie
(1) Autorizatiadeconstruire/desfiintareinvedereaexecutarii lucrarilor deconstructii inzonele
asupracaroraesteinstituit, potrivit legii, unanumit regimdeprotectieprevazut inplanurile
urbanisticesi inplanuriledeamenajareateritoriului, seemiteinconformitatecuprevederileart. 10
dinLege, numai cuconditiaobtinerii inprealabil aavizelor si aacordurilor specificedinpartea
autoritatilor careauinstituit respectivelerestrictii.
(2) Avizelespecificeprevazutelaalin. (1) sepot emite, potrivit legii, si deserviciilepublice
descentralizatealeministerelor ori alealtor organismecentrale, potrivit competentelor stabilitede
legislatiainvigoare.
ARTICOLUL 13
Autorizarealucrarilor inregimdeurgenta
(1) Autorizatiadeconstruire/desfiintarepentrulucrariledeinterventiedeprimanecesitatein
cazuri de: avarii, accidentetehnice, calamitati, ori alteevenimentecucaracter exceptional seemite
imediat dupaproducereaacestora, potrivit prevederilor art. 7alin. (16) dinLege, urmandca
documentatianecesara, intocmitaconformcontinutului-cadrudinanexanr. 1laLege, safie
definitivatapeparcursul, saulaincheiereaexecutarii lucrarilor, curespectareaavizelor si
acordurilor legale.
9
(2) Inmodsimilar, potrivit prevederilor art. 7alin. (16) dinLege, autorizatiadeconstruireseva
emiteinregimdeurgentapentrulucrariledeinterventiedeprimanecesitatelacladirileclasateca
monument istoric, cuconsultareaprealabilaaorganismelor abilitatealeMinisterului Culturii si
Cultelor, precumsi pentrulucrariledeconsolidarelacladirilemultietajateincadrateprinraport de
expertizatehnicainclasaI deriscseismicsi careprezintapericol public, inconformitatecu
prevederileart. 7alin. (10) dinLege.
(3) Pentruaplicareaprevederilor art. 7alin. (17) dinLegeprimariilepot dezafectaconstructiilein
proprietateaunitatii administrativ-teritoriale, aflateinstareavansatadedegradaresi carepunin
pericol sigurantapublica, cuexceptiaconstructiilor reprezentandmonumenteistorice. Dezafectarea
sepoatefacenumai pebazaautorizatiei dedesfiintare, careseemiteimediat dupadeclararea
iminentei pericolului, inbazadispozitiei primarului, inconditiileart. 7alin. (16) dinLege.
(4) Pentrudezafectareaconstructiilor aflateinstareavansatadedegradaresi carepuninpericol
sigurantapublica, dinproprietateaprivataapersoanelor fizicesi/saujuridice, primarul areobligatia
deanotificaproprietarului responsabilitatilecareii revinpotrivit prevederilor Legii nr. 10/1995
privindcalitateainconstructii, cumodificarileulterioare, cuprivirelaurmarireacomportarii in
exploatareaconstructiilor si postutilizareaacestora, implicit cuprivirelasigurantapublica. Prin
notificaresevaatentionacuprivirelanecesitateacaproprietarul saiamasurilededesfiintarein
regimdeurgentainconditiileart. 7alin. (17) dinLege.
(5) InconformitatecuprevederileLegii nr. 198/2004privindunelemasuri prealabilelucrarilor de
constructiedeautostrazi si drumuri nationale, precumsi anormelor metodologicedeaplicarea
acesteiaaprobateprinHotarareaGuvernului nr. 941/2004, autorizareaexecutarii lucrarilor de
constructii deautostrazi si drumuri nationalesefacepentrutoatalucrareaimediat, inconditiile
prevederilor art. 7alin. (16) dinLege, odatacusolicitareaautorizarii realizarii ansamblului de
lucrari ceconstituiemasuriledepregatireprealabilaaexecutarii lucrarilor propriu-zise.
ARTICOLUL 14
Lucrari careseexcepteazadelaautorizare
(1) Seexcepteazadelaautorizarecategoriiledelucrari deconstructii cugradridicat de
repetabilitate, carenumodificastructuraderezistenta, caracteristicileinitialealeconstructiilor sau
aspectul arhitectural al acestora, specificatelaart. 11alin. (1) dinLege.
(2) Potrivit prevederilor art. 11alin. (3) dinLege, esteobligatorieemitereaautorizatiei de
construirepentrulucrarileprevazutelaalin. (1) dacaacesteaseexecutalaconstructii reprezentand
monumenteistorice, cuexceptialucrarilor prevazutelaart. 11alin. (1) lit. esi j), pentrucareseva
solicitaavizul prealabil al organismelor abilitatealeMinisterului Culturii si Cultelor.
(3) Inintelesul prevederilor art. 3lit. a) dinLege, coroboratecudefinitiadatainAnexanr. 2la
Lege, dacainvedereaschimbarii destinatiei unor spatii interioareexistentenuserealizeazalucrari
deconstructii pentrucarelegeaprevedeemitereaunei autorizatii deconstruire, nuestenecesara
emitereaacestui act.
CAPITOLUL II
Documenteleautorizarii
SECTIUNEA 1
Documentelenecesareemiterii certificatului deurbanismsi autorizatiei
deconstruire/desfiintare
10
ARTICOLUL 15
Documentelenecesareemiterii certificatului deurbanism
(1) Pentruemitereacertificatului deurbanismsolicitantul - oricepersoanafizicasaujuridica
interesata- trebuiesadepunalaemitent odocumentatiecuprinzand:
a) cerere-tip(formularul-model F.1- "Cererepentruemitereacertificatului deurbanism")
completatainconformitatecuprecizarileprivindcompletareaacesteia, cuelementeledeidentificare
alesolicitantului si imobilului, precumsi cuprecizareascopului solicitarii actului;
b) planuri topograficesaucadastralelascarile1:500, 1:2.000sau1:10.000, dupacaz, - vizatede
Oficiul decadastrusi publicitateimobiliaraal judetului saual municipiului Bucuresti, dupacaz -,
cuindicareaimobilului - terensi/sauconstructii; (2exemplare) (planurileseobtincontra-cost dela
unitateateritorialaspecializatacarelegestioneaza)
c) documentul deplataataxei deeliberareacertificatului deurbanism(incopie).
(2) Conformprecizarilor privindcompletareaformularului-model F.1, elementul principal de
identificareaimobilului esteadresapostala, completatacuplanul topograficsaucadastral, dupa
caz, iar inlipsaacestuia, cuoricarealteelementedeidentificaredisponibile(asacumsunt
mentionateinprecizarilelacerere).
(3) Potrivit prevederilor art. 6alin. (1) si (4), dinLege, certificatul deurbanismesteunact de
informareprivindregimul juridic, economicsi tehnical imobilului, precumsi cerinteleurbanistice
specificeamplasamentului, determinateinconformitatecuprevederiledocumentatiilor deurbanism
avizatesi aprobate, document careseelibereaza, lacerere, oricarui solicitant - persoanafizicasau
persoanajuridica- nefiindnecesaraprezentareatitlului asupraimobilului sauaaltui act caresa
atestedreptul deproprietate.
(4) Seinterziceemitentului saconditionezeemitereacertificatului deurbanismdeelaborarea
prealabilaaunei documentatii deurbanismpentruimobilul incauza, precumsi aoricaror
documentatii tehnicededefinireascopului solicitarii.
(5) Potrivit Legii, certificatul deurbanismnutinelocdeautorizatiedeconstruire/desfiintaresi nu
conferadreptul deaexecutalucrari deconstructii.
ARTICOLUL 16
Documentelenecesareemiterii autorizatiei deconstruire/desfiintare
(1) Documentatia(dosarul) caresedepuneinvedereaemiterii autorizatiei deconstruireeste
considerat complet daca, pelangacerereapentruemitereaautorizatiei deconstruire- inclusivanexa
(seutilizeazaformularul-model F.9- "Cererepentruemitereaautorizatiei deconstruire/desfiintare"
obtinut delaemitent), completatacuelementeledeidentificaresi dateletehniceconformP.A.C. se
prezintaurmatoareledocumente:
a) certificatul deurbanism(incopie);
b) actul doveditor al titlului asupraimobilului, caresaii conferesolicitantului dreptul deexecutie
alucrarilor deconstructii (incopielegalizata);
11
c) proiectul pentruautorizareaexecutarii lucrarilor deconstruire- P.A.C., intocmit inbaza
prevederilor anexei nr. 1laLege, inclusivreferateledeverificaresi, dupacaz, referatul deexpertiza
tehnica- semnatesi stampilateinoriginal (douaexemplare);
d) avizelesi acordurileceruteprincertificatul deurbanism:
1. fiseletehnicepentruobtinereaavizelor si acordurilor caresunt incompetentadeobtinerea
emitentului, ceruteprincertificatul deurbanism, necesareemiterii acordului unic, precumsi, dupa
caz, documentatiiletehnicenecesareemiterii acestora(douaexemplare, cuexceptiafiselor F.8.2si
F.8.3careseprezintaintrei exemplare);
2. avizelesi acordurileobtinutedesolicitant, alteledecat celedincompetentadeobtinerea
emitentului, stabiliteprincertificatul deurbanism(incopie) si, dupacaz, studiileceruteprin
certificatul deurbanism.
e) documentul deplataataxei deemitereaautorizatiei dedesfiintare(incopie), inclusiv
documenteledeplataataxelor legalepentruavizelesi acordurilenecesareemiterii acordului unic,
conformlistei avizelor si acordurilor necesare, comunicateodatacucertificatul deurbanism(in
copie).
(2) Inconformitatecuprevederileart. 8alin. (2) dinLege, autorizatiadedesfiintareseemitein
aceleasi conditii cuautorizatiadeconstruire. Inaceastasituatie, documentatia(dosarul) carese
depuneinvedereaemiterii autorizatiei dedesfiintareareaceeasi structuracudocumentatiapentru
autorizatiadeconstruiresi esteconsideratacompletadaca, pelangacerereapentruemiterea
autorizatiei dedesfiintare- inclusivanexa(seutilizeazaformularul-model F.9- "Cererepentru
emitereaautorizatiei deconstruire/desfiintare" obtinut, contracost, delaemitent), completatacu
elementeledeidentificaresi dateletehniceconformP.A.D. cuprindeaceleasi documentementionate
laalin. (1) lit. a)-f) (adaptatescopului), precumsi certificatul deatestarefiscalaprivindvaloareade
impozitareaimobilului (incopie).
(3) Pentrudepunereadocumentatiei (dosarului) necesar autorizarii sevor aveainvederesi
urmatoarele:
a) insituatiaincare, odatacuautorizatiadeconstruire/desfiintaresesolicitasi autorizarea
organizarii executarii lucrarilor, solicitantul vaprezentasi proiectul deorganizareaexecutiei
lucrarilor (P.O.E.) - piesescrisesi desenate- intocmit inbazaprevederilor Anexei nr. 1laLege,
precumsi avizelespecifice(aviz circulatie, aviz pentruocupareatemporaraadomeniului public,
aviz sanitar, aviz/contract cusocietateadesalubritateetc.) (douaexemplare);
b) insituatiaincare, potrivit prevederilor art. 77alin. (7), emitentul asiguraplatataxelor lao
singuracasierie, seadmiteprezentareaunui singur document deplataechivalent taxelor comasate
(incopie);
c) insituatiaincare, princertificatul deurbanismafost cerutaelaborareaunor studii
suplimentare, sintezeleacestoraseanexeazadocumentatiei, inclusivavizeleobtinutepentruacestea
(douaexemplare). Lanevoie, solicitantului i sevaputeacereprezentareastudiilor inintregul lor.
SECTIUNEA a2-a
Avizesi acorduri necesareinprocesul deautorizare
ARTICOLUL 17
Avizul primarului
12
(1) Insituatiaincareemitereacertificatului deurbanismsi aautorizatiei deconstruire/desfiintare
estedecompetentapresedintelui consiliului judetean, estenecesar avizul favorabil al primarului
unitatii administrativ-teritorialepeal carei teritoriuestesituat imobilul incauza.
(2) Arhitectul-sef al judetului, respectival Municipiului Bucuresti, areobligatiadeasolicita
avizul primarului intermende3ziledeladatainregistrarii cererii, utilizandformularul-model F.2.
(3) Avizul primarului seemitepentruobtinereacertificatului deurbanismsi estevalabil:
a) numai pentrucertificatul deurbanismdacascopul declarat desolicitant estepentrucererilein
justitiesi operatiunilejuridiceprevazutelaart. 6alin. (6) dinLege;
b) atat pentrucertificatul deurbanism, cat si pentruautorizatiadeconstruire/desfiintaredaca
scopul declarat desolicitant estepentruexecutareadelucrari deconstructii ori pentruadjudecarea
prinlicitatieaproiectarii lucrarilor publice.
(4) Primarul areobligatiadeaemiteavizul intermende5ziledelaprimireasolicitarii, utilizand
formularul-model F.3.
ARTICOLUL 18
Avizul structurii despecialitatedincadrul consiliului judetean
(1) Insituatiaincareincadrul primariilor nusunt constituitestructuri despecialitateproprii,
potrivit legii, avizul structurii despecialitatedincadrul consiliului judeteanesteobligatoriuin
situatiileincareemitereacertificatului deurbanismsi aautorizatiei deconstruire/desfiintareestede
competentaprimarilor decomunesi, dupacaz, aprimarilor deorasesaumunicipii, pentrutoate
categoriiledeconstructii, alteledecat locuintelesi anexelegospodaresti aleacestora.
(2) Cerereadeemitereaavizului structurii despecialitatedincadrul consiliului judeteanse
inainteazadeprimar, impreunacuproiectul (propunerea) decertificat deurbanismsaude
autorizatiedeconstruire/desfiintare, dupacaz, redactatadepersoanacuresponsabilitateindomeniul
urbanismului si amenajarii teritoriului dincadrul primariei, intermendemaximum5ziledeladata
inregistrarii cererii solicitantului, utilizandformularul-model F.4.
(3) Arhitectul-sef al judetului, incalitatedesef al structurii (compartimentului) despecialitate,
emiteavizul structurii despecialitatedupacumurmeaza:
a) pentrucertificateledeurbanismintermendemaximum10ziledeladataprimirii solicitarii;
b) pentruautorizatiiledeconstruire/desfiintareintermendemaximum15zile, impreunacu
acordul unic.
(4) Pentruemitereaavizului structurii despecialitate, seutilizeazaformularul-model F.11pecare
seaplicastampilaconsiliului judeteanindividualizatapentrufunctiadearhitect-sef.
ARTICOLUL 19
Fisatehnica
(1) Fisatehnicaesteactul cuvaloaredeaviz conformcarecuprindeavizul
administratorului/furnizorului deutilitati urbane(apa, canalizare, electricitate, gaze, termoficare,
telecomunicatii, salubritate, transport urban, inclusivpentrurestrictiileimpusederetelelede
transport energeticsautehnologicdinzonadeamplasament, dupacaz), respectival institutiilor
13
descentralizateprevazutedeLege(pentrusecuritatealaincendiu, protectiacivila, protectiamediului
si asanatatii populatiei) exprimat inbazadatelor extrasedeproiectant dinproiectul pentru
autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., dupacaz) si care
fundamenteazaproceduradeemitereaacordului unic.
(2) Fisatehnica- corespunzatoarefiecarui domeniudeavizare- estespecificafiecarei unitati
administrativ-teritorialeemitenteaautorizatiei deconstruire/desfiintare, cuprinzandelementelede
aviz pentruutilitatileurbanesi pentruavizeleserviciilor publicedescentralizatealeministerelor si
alecelorlalteorganecentrale, organizateinjudetesauinmunicipiului Bucuresti si rezultadin
adaptareafiselor tehnice-model (asevedeaformularele-model F.8.1-F.8.5) lacerinteleavizatorilor
locali interesati, inconformitatecuprecizarilecuprinseinListaA dinAnexanr. 2laprezentele
normemetodologice.
(3) Definitivareacontinutului "Fisei tehnice" sefacepringrijaautoritatii administratiei publice
locale(emitentul autorizatiilor) si atuturor avizatorilor interesati (societatile/regiilecare
administreaza/furnizeazautilitatileurbanedeperazaunitatii administrativ-teritoriale), dupacum
urmeaza:
a) fisatehnica-model pentruavizareafurnizarii deutilitati urbane(formular-model F.8.1) se
definitiveazaastfel:
1. sesolicitafiecarui avizator interesat definitivareafisei tehnice, scopincarei setransmiteun
exemplar al fisei tehnice-model invedereacompletarii;
2. avizatorul areobligatiadeacompletasi definitivafisatehnica-model prininscrierea, in
rubricilerezervate, adatelor si informatiilor cucaracter degeneralitatespecificedomeniului sau,
astfel:
(i) bazalegalacareseaplicaindomeniu;
(ii) continutul documentatiei caretrebuieprezentatapentruavizare, inconformitatecu
reglementarilespecificedomeniului;
(iii) dateprivindtaxadeavizare(bazalegalasi modalitatedeachitare);
3. dupacompletaresi definitivare, avizatorul areobligatiadeareturnaformularul fisei tehnice
definitiveemitentului, intermende10ziledelaprimire;
4. emitentul areobligatiadeamultiplicafiseletehniceastfel obtinutedelaavizatori si deale
puneladispozitii solicitantilor, odatacucertificatul deurbanism;
b) fiseletehnice-model pentruavizareadocumentatiilor privindsecuritatealaincendiu, protectia
civila, protectiamediului si asanatatii populatiei (formularele-model F.8.2-F.8.5) setransmit
institutiilor avizatoare, pringrijaemitentului, invedereacompletarii continutului-cadrual acestora
cualtedatesi cerintespecifice(depeplanlocal), dupacareacesteasereturneazaemitentului, in
termende10ziledelaprimire, acestaavandobligatiadealemultiplicasi dealepuneladispozitie
solicitantilor, odatacucertificatul deurbanism.
(4) Lasolicitareaavizatorilor (administratorii sau/si furnizorii deutilitati urbane, precumsi
institutiileprevazutedeLege) continutul fiselor tehnicedefinitivate, aferentedomeniilor lor de
activitate, sepot actualizapecheltuialaacestora.
14
(5) Formularelefiselor tehnicesepunladispozitiesolicitantilor, contracost, odatacucertificatul
deurbanism, numai insituatiaincarecertificatul deurbanismsesolicitapentruemiterea
autorizatiei deconstruire/desfiintare, pentruafi utilizateinfazadeproiectaresi depregatirea
autorizarii.
ARTICOLUL 20
Acordul unic
(1) Acordul unicesteactul cuvaloaredeaviz conformemisdeComisiadeAcorduri Unicedin
subordineaarhitectului sef, dincadrul structurilor despecialitate, constituitepotrivit prevederilor
art. 5alin. (1) dinLege.
(2) Acordul unicseemitenumai pebazafiselor tehnicesi insumeazaavizelesi acordurile
favorabilepentruutilitatileurbane, precumsi celeprivindsecuritatealaincendiu, protectiacivila,
protectiamediului si sanatateaoamenilor.
(3) Inbazaacordului unicsepoateemiteautorizatiadeconstruire/desfiintare.
(4) Acordul unicseemitesi insituatiaincareemitentul autorizatiei deconstruire/desfiintareeste
primarul comunei, orasului ori municipiului, carenuareorganizatestructuri despecialitate. In
aceastasituatieacordul unicseemitedecatrepresedinteleconsiliului judeteansi dearhitectul-sef al
judetului.
ARTICOLUL 21
Avizesi acorduri aleorganismelor centrale
(1) Incazul autorizarii lucrarilor peamplasamentesituateinzoneincare, prindocumentatiilede
amenajareateritoriului si deurbanismaprobate, s-ainstituit unanumit regimderestrictiecuprivire
larealizareaconstructiilor, obtinereaavizelor si acordurilor dinparteaorganismelor centralesau
descentralizatecareauinstituit restrictiile, esteinobligatiasolicitantului. Inacest scop, solicitantul
vadepunedocumentatiilespecificelaemitentii avizelor sauacordurilor - inconformitatecu
precizarilecuprinseinListaB dinAnexanr. 2laprezentelenormemetodologice- intimputil
analizei si emiterii avizelor si acordurilor mentionate, inainteadepunerii cererii deautorizare,
urmandaleanexaladocumentatiaP.A.C./P.A.D./P.O.E., dupacaz.
(2) Inzoneleincares-ainstituit unanumit tipderestrictie, potrivit legii, ori dacanaturainvestitiei
oimpune, organismelecentralesau, dupacaz, serviciiledescentralizatealeacestoraemit avize
si/sauacorduri, dupacumurmeaza:
a) Ministerul Culturii si Cultelor, prinorganismeleabilitate, incazul autorizarii executarii
lucrarilor deoricenaturalacladirilereprezentandmonumenteistoricesi laceledinzonelelor de
protectie, cuprinseinlisteleaprobate, potrivit legii;
b) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, incazul autorizarii lucrarilor inarii naturale
protejate;
c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, incazul autorizarii lucrarilor inzonele
desigurantasi deprotectiealeinfrastructurilor detransport publicsi inzoneleaferenteconstruirii
cailor decomunicatie;
d) Ministerul Apararii Nationale- Statul Major General, Ministerul Administratiei si Internelor,
Serviciul RomandeInformatii, alteinstitutii similare, dupacaz, insituatiaautorizarii lucrarilor
15
situateinapropiereazonelor deprotectieaobiectivelor cucaracter special, precumsi inzonelede
interespentruaparareanationala, ordinepublicasi sigurantanationala, inconformitateculegislatia
specifica;
e) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Ruraleinsituatiaautorizarii lucrarilor pe
terenuri cudestinatieagricola;
f) alteorganisme- centralesaulocale- caregestioneazaoricealt tipderestrictie.
(3) Inspectoratul deStat inConstructii - ISC -, prininspectorateleteritorialesi/saujudetene, dupa
caz, potrivit prevederilor legaleinvigoaresi inconformitatecuRegulamentul deorganizaresi
functionare, emiteurmatoareleavize/acorduri:
a) avizeazadocumentatiiletehnico-economicepentruobiectiveledeinvestitii finantatedinfonduri
publice, documentatiiletehnico-economiceaferenteobiectivelor deinvestitii noi, finantatedin
fonduri publicesaudincrediteexterne, contractatesaugarantatedestat cuvalori mai mari sau
egalecu10miliardedelei precumsi documentatiiletehnico-economicepentrulucrarilede
reparatii, reabilitari, consolidari, restaurari aleconstructiilor existentefinantatedinfonduri publice,
indiferent devaloare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.072/2003privindavizareade
catreISC adocumentatiilor tehnico-economicepentruobiectivedeinvestitii finantatedinfonduri
publice;
b) avizeazaamplasareabalastierelor si carierelor dinpunct devedereal protejarii constructiilor
dinvecinatateaacestora;
c) avizeazaexecutiadeconstructii invecinatateadrumurilor nationale;
d) emiteacorduri pentruinterventii asupraconstructiilor existente;
e) avizeazasolutiiledeinterventieimediatapentrupunereainsigurantaprovizorieaconstructiilor
avariateinurmadezastrelor, inactiuniledeinterventieoperativasi refacerepost dezastru.
(4) Pentruobtinereaavizelor si/sauacordurilor dinparteaorganismelor centraleceruteinmod
expresprincertificatul deurbanism, obligatieainvestitorului, acestavaprezentadocumentatiile
specificelaemitenti intimputil emiterii avizelor si/sauacordurilor inainteadatei depunerii intregii
documentatii invedereaautorizarii executiei lucrarilor.
(5) Institutiileabilitateprinlegesaemitaavizesi acorduri invedereaautorizarii executarii
lucrarilor deconstructii auobligatiadealeemitesolicitantului intermendemaximum15ziledela
datainregistrarii cererii/documentatiei, dacareglementarileinvigoarespecificefiecarui domeniunu
prevadaltetermene.
(6) Insituatiaincare, prinspecificul lor, investitiileseregasescinlisteleA si B dinAnexanr. 3la
prezentelenormemetodologice- privindactivitatilecuimpact semnificativori potential asupra
mediului pentrucareestenecesaraevaluareaimpactului asupramediului - acordul demediuseva
obtinepringrijainvestitorului anterior depunerii documentatiei invedereaemiterii autorizatiei de
construire. ProceduradeavizareinbazaFisei tehniceF.8.4sementine, acestaurmandsafie
intocmitaconformacordului demediuobtinut.
SECTIUNEA a3-a
Continutul si elaborareadocumentatiilor tehnicenecesarein
procesul deautorizare
16
ARTICOLUL 22
IntocmireaProiectului pentruautorizareaexecutarii lucrarilor de
constructii - P.A.C., P.A.D.
(1) Documentatiiletehnicecaresedepuninvedereaemiterii autorizatiei deconstruire/desfiintare
vor contine:
a) Proiectul pentruautorizareaexecutarii lucrarilor deconstruire/desfiintarecare:
1. esteextrasdinproiectul tehnicpentruexecutialucrarilor, potrivit prevederilor art. 9dinLegesi
inbazacontinutului-cadruprevazut inanexanr. 1laLege;
2. seelaboreazadecolectivetehnicedespecialitatesi sesemneazainconditiilelegii, decadre
tehnicecupregatiresuperioaranumai indomeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor;
3. severifica, inconditiilelegii, deverificatori deproiecteatestati.
Insituatiaincare, odatacuautorizatiadeconstruire/desfiintaresesolicitasi autorizarea
organizarii executarii lucrarilor, indocumentatiesevor prezentasi piesele- scrisesi desenate- ale
proiectului deorganizareaexecutiei lucrarilor (P.O.E.) conformcontinutului-cadruprevazut in
anexanr. 1laLege, precumsi avizelespecificeacestuia(aviz circulatie, aviz pentruocuparea
temporaraadomeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cusocietateadesalubritateetc.);
b) avizelesi acordurilelegalenecesare, nominalizateincertificatul deurbanism, carecuprind:
1. fiseletehnicenecesareemiterii acordului unic, precumsi documentatiilenecesareemiterii
avizelor si acordurilor caresunt incompetentadeobtinereaemitentului, intocmitedeproiectantul
lucrarilor;
2. avizelesi acordurilespecificeobtinutepringrijasolicitantului (incopie);
c) studiileceruteprincertificatul deurbanism- dupacaz.
(2) Invedereasimplificarii procedurii deautorizare, seadmiteprezentareaunor proiectepentru
autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii (P.A.C., P.A.D.), cucontinut simplificat inraport cu
continutul-cadruprevazut inanexanr. 1laLege. Continutul simplificat al proiectului pentru
autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii (P.A.C., P.A.D.) seaplicapentruurmatoareletipuri
delucrari si/sauconstructii, situateinafarazonelor curegimspecial deprotectiesauderestrictii de
construire, inclusivazonelor deprotectieamonumentelor istorice:
a) locuinteindividualeinmediul rural, curegimdeinaltimeP, P+1E, realizatedinfondurile
persoanelor fizice;
b) anexegospodaresti alelocuintelor carealcatuiescimpreunacuaceastaounitatefunctionala
distincta: imprejmuiri si bucatarii devara; grajduri pentruanimalemari; hambare, fanare, patule;
magazii, soproane, garaje; spatii pentruactivitati mestesugaresti, deprelucraresecundaraa
produselor agricolesi silvice; fantani individuale, WC-uri uscatesaucutancvidanjabil, fose
vidanjabile; rezervoaredecombustibil lichidsi gazos;
17
c) racorduri si bransamentelareteleledeutilitati;
d) anexealeexploatatiilor agricole: saivane, padocuri, adaposturi pentruanimale, platformede
furaje, patule, imprejmuiri depasuni, spatii decazaretemporarapetimpul campaniilor agricole;
e) constructii provizorii cuutilizaretemporara: targuri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante,
constructii temporareocazionatedediverseevenimente(culturale, aniversare, publicitare, sportive,
comemorative, politice, religioase, etc.), taberedecorturi si rulote.
Continutul simplificat al proiectelor pentruautorizareaexecutarii lucrarilor - listapieselor scrise
si desenatestrict necesarepentruemitereaautorizatiei deconstruire/desfiintare- petipuri de
constructii, esteprezentat inAnexanr. 4laprezentelenormemetodologice.
(3) Investitorul impreunacuexecutantul auobligatiadeaexecutalucrarileautorizatenumai in
bazaproiectului tehnic(acarui existentapesantier esteobligatoriepetoatadurataexecutiei
lucrarilor) si deafacedovadacaintreacestasi proiectul pentruautorizare- vizat spreneschimbare
- existaconcordantatehnica.
ARTICOLUL 23
Completareafiselor tehnice
(1) Proiectantul, peproprieraspundere, areobligatiadeacompletafiseletehnice(definitivate),
anexatecertificatului deurbanism, cudatelesi elementeletehnicerezultatedinproiect, in
conformitatecucerintelefiecarui avizator, precumsi dealeincludeindocumentatiapentru
autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii caresedepunelaemitent.
(2) Fiseletehnice, caresecompleteazainconformitatecuproiectul pentruautorizareaexecutarii
lucrarilor deconstructii, cuprind:
a) dateprivindbransarea/racordareanoului obiectivlautilitati (necesar deconsumuri, evacuari
etc.), dupacaz: alimentarecuapa, canalizare, alimentarecuenergieelectrica, alimentarecugaze,
alimentarecucaldura, telecomunicatii;
b) datenecesareobtinerii avizului/acordului dinparteainstitutiilor descentralizateprivind
securitatealaincendiu, protectiacivila, protectiamediului si asanatatii populatiei.
(3) Insituatiaincareinzonadeamplasament nuexistautilitati saucapacitateaacestoraeste
insuficientapentrunecesarul investitiei, pelangafiseletehnicesepot prezentastudii despecialitate
(solicitatedefurnizorii deutilitati laemitereacertificatului deurbanism) princaresepropunsolutii
alternativeinbeneficiul realizarii investitiei.
(4) Fiseletehniceinsotite, dupacaz, dedocumentatiilenecesaretrebuiesapermitaemitentilor de
avize/acorduri identificareaimobilelor, invedereaanalizarii si emiterii avizelor privindracordarea
solicitata.
ARTICOLUL 24
Obtinereaavizelor/acordurilor specificealeorganismelor centrale
(1) Avizele/acordurilespecificealeorganismelor centralementionatelaart. 21seobtindecatre
solicitant, potrivit cerintelor inscriseincertificatul deurbanism.
18
(2) Documentatiilepentruobtinereaavizelor dinparteaorganismelor centrale, careseintocmesc
corespunzator reglementarilor invigoarespecificefiecarui domeniu, sedepunlasediul
organismelor avizatoareabilitate(inclusival serviciilor publicedescentralizatealeacestora, dupa
caz). Dupaavizare, documentatiileprezentatepot fi restituitesausepastreazainarhivaavizatorului.
ARTICOLUL 25
Competentedeelaborareaproiectelor pentruautorizareaexecutarii
lucrarilor deconstructii
(1) Proiectelepentruautorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii, prevazutelaart. 22alin. (1)
lit. a), precumsi proiecteletehnicedincareacesteasunt extrase, seelaboreazaexclusivde
proiectanti cupregatireindomeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor (arhitecti, ingineri,
conductori-arhitecti, subingineri, tehnicieni) constituiti, inacest scop, incolectivetehnicede
specialitatesi sesemneaza, inconditiilelegii, numai decadretehnicecupregatiresuperioarain
domeniul arhitecturii si constructiilor, potrivit prevederilor art. 9dinLege.
(2) Potrivit prevederilor art. 9, coroboratecudispozitiileart. 24alin. (1) lit. c) dinLege, este
interzisasemnareaproiectelor tehnicepentruexecutialucrarilor, precumsi aproiectelor pentru
autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii, decatrepersoanecarenuauabsolvit - cudiploma
recunoscutadestatul roman- institutii deinvatamant superior despecialitate, indomeniul
arhitecturii si constructiilor/instalatiilor, subsanctiunealegii penale.
(3) Potrivit prevederilor legaleinvigoareprivindcalitateainconstructii, proiectelepentru
autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii, precumsi proiecteletehnicedincareacesteasunt
extrase, severificapentrucerinteledecalitatedespecialisti verificatori deproiecteatestati,
solicitantul avandobligatiadeafacedovadaefectuarii verificarii.
(4) InconformitatecuprevederileLegii nr. 184/2001privindorganizareasi exercitareaprofesiei
dearhitect, republicata, arhitectii si conductorii arhitecti cudrept desemnaturasunt obligati sa
apliceparafacunumarul deordineinscrisinTabloul National al Arhitectilor inclusivpeproiectele
pentruautorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii.
(5) Inconformitatecuprevederileanexei nr. 1laLege, inmodobligatoriu, fiecareplansaa
proiectului pentruemitereaautorizatiilor deconstruire/desfiintarevaaveauncartuscarevacontine
informatiileminimalenecesarepentruidentificareainvestitorului, proiectantului si proiectului,
realizat prinadaptareamodelului cuprinsinAnexanr. 5laprezentelenormemetodologice.
CAPITOLUL III
Proceduradeautorizare
SECTIUNEA 1
Certificatul deurbanism
ARTICOLUL 26
Emitere, scop
(1) Certificatul deurbanismseemiteinvedereaautorizarii executarii lucrarilor deconstructii si a
instalatiilor aferenteacestora, inclusivpentrudesfiintareaconstructiilor ori aaltor amenajari,
precumsi, potrivit prevederilor art. 6alin. (6) dinLege, pentru:
a) concesionareadeterenuri;
19
b) adjudecareaprinlicitatieaproiectarii lucrarilor publiceinfazade"Studiudefezabilitate";
c) cereri injustitiesi operatiuni notarialeprivindcirculatiaimobiliaracareaucaobiect imparteli
ori comasari deparcele(dezmembrareadeparceleprinlotizaresauimpartealarespectivalipireasau
dezlipireadeparcele) solicitateinscopul realizarii lucrarilor deconstructii;
d) constituireaunei servituti detrecerecuprivirelaunimobil.
(2) Pentruaceeasi parcela(imobil) sepot emitecertificatedeurbanismmai multor solicitanti,
indiferent decalitateaacestorainraport cuproprietateaasupraparcelei. Inaceastasituatie
certificateledeurbanismurmeazaaaveaacelasi continut cucaracter deinformare(privindregimul
juridic, economicsi tehnical imobilului) pentrutoti solicitantii.
ARTICOLUL 27
Solicitantul certificatului deurbanism
(1) Solicitantul certificatului deurbanismpoatefi oricepersoanafizicasaujuridicainteresatasa
cunoascainformatii cuprivirelaunimobil - terensi/sauconstructii.
(2) Pentruemitereacertificatului deurbanism, nuestenecesar casolicitantul sadetinauntitlu
asupraimobilului, actul avanduncaracter deinformare.
ARTICOLUL 28
Cerinteurbanistice
(1) Certificatul deurbanismseintocmesteinconformitatecuprevederiledocumentatiilor de
urbanism(P.U.G., P.U.Z., P.U.D. si R.G.U.), iar pentruinvestitiilecaredepasesclimitaunei unitati
administrativ-teritorialesepoateintocmi si pebazaplanurilor deamenajareateritoriului (P.A.T.N.,
P.A.T.Z., P.A.T.J .), aprobatepotrivit legii.
(2) Incazul incarescopul declarat desolicitant esteautorizareaexecutarii lucrarilor de
constructii, iar specificul obiectivului (functiune, accesibilitate, relatii devecinatateetc.) nuse
incadreazainprevederiledocumentatiilor deurbanismsi/saudeamenajareateritoriului aprobate,
ori dacaparticularitatileamplasamentului (suprafataneconstruibilacaurmareaunor interdictii sau
servituti, aunor zonedeprotectieadotarilor deinfrastructura, rezervedeterenpentruinvestitii de
interespublicetc.) nupermit realizareainvestitiei, certificatul deurbanismseelibereazacu
mentionareaexpresaaincompatibilitatilor rezultate, precumsi aimposibilitatii emiterii unei
autorizatii deconstruirepentruobiectivul propus.
(3) Insituatii deosebite, infunctiedeconditiilespecificedeamplasament (pozitiaterenului in
ansamblul localitatii ori al teritoriului) si/saudeimportantasi complexitateaobiectivului de
investitii si dacaprevederiledocumentatiilor deurbanismsi deamenajareateritoriului aprobatenu
furnizeazasuficienteelementenecesareautorizarii, ori dacasesolicitaoderogaredelaprevederile
documentatiilor deurbanismsaudeamenajareateritoriului aprobate, emitentul poatecere
suplimentar, princertificatul deurbanism:
a) elaborareaunui planurbanisticzonal (P.U.Z.) ori dedetaliu(P.U.D.), dupacaz, urmandca,
dupaaprobare, prevederileacestuiasafiepreluateincadrul P.U.G. ori P.A.T.J .; incertificatul de
urbanismsevafacementiuneacaproiectul pentruautorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii
(P.A.C.) sevaputeaintocmi numai dupaaprobareadocumentatiei deurbanismsi cuobligativitatea
respectarii intocmai aprevederilor acesteia;
20
b) completarea, dupacaz, adocumentatiilor careinsotesccerereapentrueliberareaautorizatiei de
construirecuurmatoarelestudii, avize, expertize:
1. studii despecialitate: decirculatie, istoric, deamenajarepeisagistica, deimpact asupramediului
(numai lasolicitareaautoritatii deprotectieamediului);
2. avizedelaorganismelecompetentepentruzoneleasupracaroras-ainstituit unanumit regimde
protectiesauderestrictii deconstruire(protectiazonelor naturale; protejareamonumentelor
istorice; zonecutraficaerian; vecinatateaconstructiilor si ansamblurilor cucaracter militar;
drumuri; reteleelectricesi detelecomunicatii; magistraledetransport degaze, deproduse
petroliere; cai feratesi navigabile; cursuri deapa; statii meteo; sursesi gospodarii deapa, amenajari
deimbunatatiri funciareetc.);
3. expertizetehnice.
(4) Pentrulucrari laconstructiileexistente(reparatii, consolidari, schimbari dedestinatiea
spatiilor interioareetc.), dacaprinacesteanuseaduccladirilor modificari denaturaurbanisticaori
dacanouafunctiuneestecompatibilacureglementarileurbanisticealezonei, nuestenecesara
intocmireaunui planurbanisticzonal (P.U.Z.) ori dedetaliu(P.U.D.), dupacaz.
ARTICOLUL 29
Depunereadocumentatiei
(1) Invedereaemiterii certificatului deurbanismsolicitantul trebuiesadepunalaemitent -
autoritatileprevazutelaart. 4dinLegeactelementionatelaart. 15.
(2) Cerereatippentrueliberareacertificatului deurbanism(formularul-model F.1) seprocura,
contracost, delaemitent si secompleteazacudatelesolicitate.
(3) Ladepunereacererii-tip, emitentul comunicasolicitantului cuantumul taxei necesareeliberarii
certificatului deurbanism, calculat potrivit reglementarilor legaleinvigoare, solicitantul avand
obligatiadeaachitataxadeindatasi deaprezentacopiadocumentului deplata.
ARTICOLUL 30
Verificareacontinutului documentatiei
(1) Verificareacontinutului documentatiei depusepentruobtinereacertificatului deurbanismse
efectueazaincadrul structurilor (compartimentelor) despecialitateorganizateincadrul consiliului
judeteansaual primariei, dupacaz, constatandu-sedaca:
a) cerereaestecorect adresataemitentului - presedinteleconsiliului judetean, primarul general al
municipiului Bucuresti, sauprimarul, dupacaz - conformcompetentelor deemiterestabilitede
Lege;
b) cerereatipestecompletatacorect;
c) elementeledeidentificareprivindsolicitantul si imobilul sunt suficiente, potrivit precizarilor
privindcompletareaformularului "Cererepentruemitereacertificatului deurbanism" (formularul-
model F.1);
d) esteprecizat (declarat) scopul pentrucaresesolicitacertificatul deurbanism;
21
e) existadocumentul deplataataxei pentruemitereacertificatului deurbanism.
(2) Documentatiaincompletasaucuelementedeidentificareinsuficientesereturneaza
solicitantului invederearefacerii ori completarii, dupacaz, intermende5ziledeladata
inregistrarii cererii, cumentionareainscrisaelementelor necesarepentrucompletarea
documentatiei.
(3) Inaceastasituatie, termenul prevazut deLegepentrueliberareacertificatului deurbanism(de
cel mult 30dezile) curgedeladatadepunerii documentatiei complete.
(4) Insituatiaprevazutalaalin. (3) taxaincasatanuserestituie, urmandafi utilizatapentru
eliberareacertificatului deurbanismdupadepunereadocumentatiei complete.
ARTICOLUL 31
Redactareacertificatului deurbanism
(1) Certificatul deurbanismseredacteazainbazacererii si adocumentatiei completedepuse, in
deplinaconcordantacuprevederiledocumentatiilor deurbanismaprobatesi cusituatiarealadin
terenladatasolicitarii, utilizandu-seformularelemodel F.6.1-F.6.4(corespunzator autoritatii
emitente).
(2) Certificatul deurbanismsolicitat invederearealizarii unor lucrari deconstructii seredacteaza
facandu-sespecificarilenecesareprivind:
a) regimul juridic, economicsi tehnical imobilului;
b) incadrarea/neincadrarealucrarilor inprevederiledocumentatiilor deurbanismsi/saude
amenajareateritoriului aprobate;
c) nominalizareaavizelor si acordurilor caretrebuiesainsoteascaproiectul deautorizare, atat cele
careseobtinpeplanlocal decatreemitentul autorizatiei deconstruire, invedereaemiterii acordului
unic, cat si celecareurmeazasaseobtinapeplancentral pringrijasolicitantului;
d) necesitateaintocmirii, dupacaz, aunor documentatii deurbanismsuplimentare, detipP.U.Z.
sauP.U.D., caresajustificesolutiaurbanisticapropusa, sausamodificereglementarileurbanistice
existentepentruzonadeamplasament, dupacaz, inconformitatecuprevederileart. 28alin. (3), cu
indicareaelementelor tematicecareurmeazaafi rezolvateprinacestea.
(3) InCertificatul deurbanismseinscriuinformatiilecunoscutedeemitent ladataemiterii extrase
dindocumentatiiledeurbanismsi dinregulamenteledeurbanismaferente, avizatesi aprobate
potrivit legii, sauinlipsaacestoradinRegulamentul general deUrbanismRGU - aprobat prin
HotarareaGuvernului nr. 525/1996, republicata, privindregimul juridic, economicsi tehnical
imobilului - terensi/sauconstructii -, dupacumurmeaza:
a) Regimul juridic:
1. situareaimobilului inintravilansauinafaraacestuia;
2. naturaproprietatii sautitlul asupraimobilului;
3. servitutilecaregreveazaasupraimobilului, dreptul depreemtiune, zonadeutilitatepublica;
22
4. includereaimobilului inlistelemonumentelor istoricesi/saualenaturii ori inzonadeprotectie
aacestora, dupacaz.
b) Regimul economic:
1. folosintaactuala;
2. destinatiastabilitaprinplanuriledeurbanismsi deamenajareateritoriului aprobate;
3. reglementari aleadministratiei publicecentralesi/saulocalecuprivirelaobligatiilefiscaleale
investitorului;
4. alteprevederi rezultatedinhotararileconsiliului local saujudeteancuprivirelazonaincarese
aflaimobilul.
c) Regimul tehnic:
1. informatii extrasedindocumentatiiledeurbanism, inclusivdinregulamenteledeurbanism
aferente, ori dinplanuriledeamenajareateritoriului, dupacaz, precumsi restrictiileimpuse, in
situatiaincareasupraimobilului esteinstituit unregimurbanisticspecial (zonaprotejata, interdictii
temporaresaudefinitivedeconstruire); infunctiedecomplexitateasi devolumul informatiilor,
acesteasevor puteaprezentasi intr-oanexalacertificatul deurbanism(cumentiuneaexpresaca
aceastafaceparteintegrantadincertificatul deurbanism);
2. obligatii/constrangeri denaturaurbanisticacevor fi avuteinvederelaproiectareainvestitiei:
(i) regimul dealiniereaterenului si constructiilor fatadedrumurilepubliceadiacente;
(ii) retragerilesi distanteleobligatorii laamplasareaconstructiilor fatadeproprietatilevecine;
(iii) elementeprivindvolumetriasi/sauaspectul general al cladirilor inraport cuimobilele
invecinate, precumsi alteprevederi extrasedindocumentatii deurbanism, dinregulamentul local
deurbanism, dinP.U.Z., P.U.D. saudinRegulamentul General deUrbanism, dupacaz.
(iv) inaltimeamaximaadmisapentruconstructiilenoi (totala, lacornisa, lacoama, dupacaz) si
caracteristicilevolumetricealeacestora, exprimateatat innumar deniveluri, cat si indimensiuni
reale(metri);
(v) procentul maximdeocupareaterenului (POT) si coeficientul maximdeutilizareaterenului
(CUT), raportatelasuprafatadeterencorespunzatoarezonei dinparcelacarefaceobiectul
solicitarii;
(vi) dimensiunilesi suprafeteleminimesi/saumaximealeparcelelor (incazul proiectelor de
parcelare);
3. echipareacuutilitati existentesi referintecuprivirelanoi capacitati prevazuteprinstudiilesi
documentatiileanterior aprobate(apa, canalizare, gaze, energieelectrica, energietermica,
telecomunicatii, transport urbanetc.);
4. circulatiapietonilor si aautovehiculelor, acceseleautosi parcajelenecesareinzona, potrivit
studiilor si proiectelor anterior aprobate.
23
(4) Invedereaincadrarii investitiei inregulileurbanisticeaprobate, certificatului deurbanismi se
anexeazaplanul cadastral sautopograficinconformitatecuprevederileart. 15alin. (1), pecare
emitentul areobligatiadeamarcalimiteleedificabilului, retragerileobligatorii si alteelemente
extrasedindocumentatiiledeurbanism, pentruafi respectateinproiectareainvestitiei.
(5) Princertificatul deurbanism, urmareunei analizeriguroase, emitentul stabileste, impreunacu
reprezentantii imputerniciti ai serviciilor deconcentratealeadministratiei publicecentrale, lista
avizelor si/sauacordurilor legalestrict necesareautorizarii executarii lucrarilor deconstructii,
inclusivpentruorganizareaexecutiei lucrarilor, selectate, dupacaz, dinstructuraprezentatain
Anexanr. 2laprezentelenormemetodologice.
(6) Incazul interventiilor necesarepentruconsolidareasi/saureabilitareacladirilor colectivede
oricefel (cumai multi proprietari inacelasi imobil), insituatiaincareunii proprietari nuisi dau
acordul, invedereaurgentarii autorizarii si ademararii lucrarilor deconsolidare, lipsaacordului
acestoravaputeafi suplinitadehotarareaasociatiei deproprietari, adoptatainconditiilelegii.
(7) Emitentul certificatului deurbanismareobligatiadeainscrieinrubricarezervatascopul
utilizarii actului, inconformitatecudeclaratiasolicitantului.
(8) Incazul incarescopul pentrucaresesolicitaeliberareacertificatului deurbanismnuse
incadreazainprevederiledocumentatiilor deurbanismsi deamenajareateritoriului aprobate,
certificatul deurbanismseelibereazacumentionareaincompatibilitatilor rezultate, inclusiv
posibilitatea/imposibilitatearealizarii obiectivului deinvestitii.
(9) Certificatul deurbanismsecompleteaza, infunctiedescopul pentrucareafost solicitat, dupa
cumurmeaza:
a) pentruoperatiuni notarialeprivindcirculatiaimobiliara, precumsi insituatiaincarescopul
declarat estedeexecutiedelucrari deconstructii, formularul secompleteazapanalapct. 3inclusiv;
b) pentrusituatiaincarescopul declarat esterealizareadelucrari deconstructii secompleteazain
totalitate;
c) pentrucereri injustitiesevacompletainfunctiedecerinteleacestora.
(10) Petoatedocumenteleanexalacertificatul deurbanismseaplicastampila-model "Anexala
Certificatul deurbanismnr. ..........", prezentatainformularul-model F.15.
(11) Invedereaautorizarii executarii lucrarilor debransamente/racorduri, princertificatul de
urbanismsesolicita: proiectul deexecutie, contractul pebazacaruiaseexecutalucrarile, taxa
pentruocupareadomeniului public, avizul Administratiei Domeniului Public/Administratiei
strazilor, avizeleadministratorilor/furnizorilor deretele, dupacaz, avizul Comisiei decoordonare
retele(pentruextinderi).
ARTICOLUL 32
Semnareacertificatului deurbanism
(1) Potrivit prevederilor art. 6alin. (3) dinLege, certificatul deurbanismseemitesi sesemneaza
deaceeasi autoritateabilitatasaemitaautorizatiadeconstruire/desfiintare, respectivdecatre
presedinteleconsiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti saudeprimar, dupa
caz. Alaturi deautoritateaadministratiei publiceemitente, certificatul deurbanismsemai semneaza
desecretarul general ori desecretar, precumsi dearhitectul-sef (acoloundenuesteinstituitafunctia
24
dearhitect-sef, sesemneazadecatrepersoanacuresponsabilitateindomeniul amenajarii teritoriului
si urbanismului dinaparatul propriual autoritatii administratiei publiceemitente). Responsabilitatea
emiterii certificatului deurbanismrevinetuturor semnatarilor acestuia, potrivit atributiilor stabilite
inconformitatecuprevederilelegaleinvigoare.
(2) Lipsaunei semnaturi atragenulitateaactului.
(3) Inabsentasemnatarilor prevazuti deLege, mentionati laalin. (1), certificatul deurbanismse
semneazadecatreinlocuitorii dedrept ai acestora, imputerniciti inacest scop, potrivit prevederilor
legale.
(4) Inconditiileprevederilor art. 69si 70dinLegeanr. 215/2001, cumodificarilesi completarile
ulterioare, intrucat delegareadecatreprimar si presedinteleconsiliului judeteanacompetentelor de
emitereaautorizatiilor esteinterzisa, inmodanalog, coroborat cuprevederileart. 6alin. (3) din
Lege, acesteprevederi seaplicasi laemitereacertificatelor deurbanism.
ARTICOLUL 33
Inregistrareacertificatului deurbanism
(1) Emitentul certificatului deurbanismareobligatiadeainstitui unregistrudeevidentaa
certificatelor deurbanism, incareacesteasunt inscriseinordineaemiterii, numarul certificatului
avandcorespondent innumarul deinregistrareacererii.
(2) InRegistrul deevidentaacertificatelor deurbanismseinscriudateleprivind: adresa
imobilului, numele, codul numericpersonal si adresasolicitantului, scopul pentrucares-aemis
certificatul deurbanism, taxaachitatasi termenul devalabilitateacertificatului deurbanism.
(3) Pentrucertificateledeurbanismemiseinconditiileart. 28alin. (3) si (4), autoritatile
administratiei publiceauobligatiadeaorganizasi deatinelazi evidentaacestora.
ARTICOLUL 34
Eliberareacertificatului deurbanism
(1) Certificatul deurbanismseelibereazasolicitantului direct sauprinposta(cuscrisoare
recomandatacuconfirmaredeprimire), intermendecel mult 30dezilecalendaristicedeladata
inregistrarii cererii, indiferent descopul pentrucareafost solicitat.
(2) Insituatiaincarescopul emiterii certificatului deurbanismesteobtinereaautorizatiei de
construire/desfiintare, acestavafi insotit deformularelefiselor tehnicestrict necesareinvederea
emiterii acordului unic.
(3) Indocumenteleanexalacertificatul deurbanismemitentul areobligatiadeaincunostinta
solicitantul cuprivirelataxelelegalenecesareavizarii documentatiei invedereaautorizarii. Inacest
scop, societatilefurnizoaredeutilitati auobligatiaca, pebazadeprotocol incheiat cuautoritatea
administratiei publicelocale, sacomunicecuantumul taxelor pentruavize(petipuri delucrari si
capacitati - conformreglementarilor proprii), modalitateadeplatasi conturileincareacesteatrebuie
achitate.
(4) Insituatiaincarecertificatul deurbanismesteemisdepresedinteleconsiliului judeteansaude
primarul general al municipiului Bucuresti ocopieaacestuiavafi transmisasprestiintaprimariei
interesate.
25
(5) Insituatiaincarecertificatul deurbanismesteemisdeprimar, inbazaavizului structurii de
specialitateaconsiliului judetean, ocopieaacestuiavafi transmisasprestiintaconsiliului judetean.
(6) Insituatiaincarecertificatul deurbanismesteemisdeprimarul desector al municipiului
Bucuresti ocopieaacestuiavafi transmisasprestiintaPrimariei Municipiului Bucuresti.
ARTICOLUL 35
Valabilitateacertificatului deurbanism
(1) Valabilitateacertificatului deurbanismreprezintaintervalul detimp(termenul) acordat
solicitantului invedereautilizarii acestuiainscopul pentrucareafost emis, potrivit Legii.
(2) Emitentul certificatului deurbanismstabilestetermenul devalabilitatepentruuninterval de
timpcuprinsintre6si 24luni deladataemiterii, infunctiede:
a) scopul pentrucareafost solicitat;
b) complexitateainvestitiei si caracteristicileurbanisticealezonei incareseaflaimobilul;
c) mentinereavalabilitatii prevederilor documentatiilor urbanisticesi aplanurilor deamenajarea
teritoriului aprobate, pentruimobilul solicitat.
ARTICOLUL 36
Prelungireatermenului devalabilitateacertificatului deurbanism
(1) Prelungireatermenului devalabilitateacertificatului deurbanismsepoatefacenumai decatre
emitent, lacerereatitularului formulatacucel putin15zileinainteaexpirarii acestuia, pentruo
perioadadetimpdemaximum12luni, dupacare, inmodobligatoriu, seemiteunnoucertificat de
urbanism.
(2) Pentruprelungireavalabilitatii certificatului deurbanismsecompleteazasi sedepunela
emitent ocerere-tip(potrivit formularului-model F.7) insotitadecertificatul deurbanismemis, in
original.
(3) Odatacudepunereacererii deprelungireavalabilitatii certificatului deurbanism, solicitantul
vafacedovadaachitarii taxei deprelungireaacesteia.
ARTICOLUL 37
Asigurareacaracterului public
(1) Listacertificatelor deurbanismestepublica.
(2) Listaseafiseazalunar lasediul emitentului si cuprindeenumerareacertificatelor deurbanism
emiseinlunaprecedenta(inordineaeliberarii), facandu-seevidentiereafiecarui imobil prin
mentionarea: adresei (sauaaltui moddeidentificare), anumelui si prenumelui solicitantului,
precumsi ascopului pentrucareafost eliberat actul.
(3) Documentatiiledeurbanismsi deamenajareateritoriului, precumsi celelaltereglementari
careaustat labazaemiterii certificatului deurbanismvor puteafi consultatelacerereasolicitantilor
certificatelor deurbanism, inconformitatecuunregulament aprobat prinhotarareaconsiliului
judetean/local, dupacaz.
26
SECTIUNEA a2-a
Autorizatiadeconstruire/desfiintare
ARTICOLUL 38
Definire
(1) Autorizatiadeconstruire/desfiintare, potrivit prevederilor art. 2dinLege, esteactul de
autoritateal administratiei publicelocalejudetene, municipale, orasenesti saucomunale- inbaza
caruiasepot executalucrari deconstructii si pebazacaruiaseasiguraaplicareamasurilor legalecu
privirelaconstruirea, respectivdesfiintareaconstructiilor si instalatiilor aferentesi/saua
amenajarilor, dupacaz.
(2) Potrivit Legii, instalatiileaferenteconstructiilor seautorizeazaimpreunacuacesteasau
separat. Utilajele, echipamentelesi instalatiiletehnologiceindustrialenusunt denaturainstalatiilor
aferenteconstructiilor, asacumsunt acesteadefiniteinAnexanr. 2laLege.
(3) Autorizatiadeconstruire/desfiintareseelaboreazaintemeiul si curespectareaprevederilor
documentatiilor deurbanism, aprobatepotrivit legii, acerintelor impuseprincertificatul de
urbanism, precumsi prinavizele/acordurileexprimate.
(4) Autorizatiadeconstruire/desfiintareseemitepentrucategoriiledelucrari precizatede
solicitant incerereadeautorizare, stabiliteinconformitatecuprevederileLegii si detaliateinAnexa
lacerereapentruemitereaautorizatiei deconstruire/desfiintare(formularul-model F.9).
(5) InconditiileLegii, nuseemit autorizatii provizorii.
(6) Prinautorizatiadeconstruirepentruconstructiilecucaracter provizoriuesteobligatorie
specificareatermenului pentrucareseacordaprovizoratul, precumsi consecintelecaredecurgdin
depasireaacestuia.
(7) Autorizatiadeconstruirepentruobiectiveleindustriale, detransport tehnologicetc. seemite
numai pentrulucrariledeconstructii - inclusivcelenecesarepentrurealizareastructurilor
constructivedesustinereautilajelor, echipamentelor sauinstalatiilor tehnologicedincomponenta
acestora.
ARTICOLUL 39
Solicitantul autorizatiei deconstruire/desfiintare
(1) Solicitantul autorizatiei deconstruire/desfiintarepoatefi oricepersoanafizicasaujuridica
detinatoareaunui titluasupraimobilului careatestadreptul acestuiadeaexecutalucrari de
constructii, inconformitatecudefinitiacuprinsainanexanr. 2laLege.
(2) Solicitareaemiterii unei autorizatii deconstruire/desfiintaresepoatefacefiedirect decatre
detinatorul/detinatorii titlului asupraimobilului saudeinvestitori, fieprinintermediul unui
imputernicit, desemnat inconditiilelegii, carepoatefi consultantul, proiectantul, oricealtapersoana
fizica, ori opersoanajuridicaautorizatacareareinobiectul deactivitatemanagementul sau
proiectarealucrarilor deconstructii.
(3) Incazul incareautoritatileadministratiei publicelocaleseasociaza, finanteazasaurealizeaza
obiectivedeinterespublicpeterenuri aflateinproprietateajudetelor, municipiilor, oraselor si
comunelor:
27
a) pentrudomeniul publicestenecesaradovadainregistrarii acestuiaininventarelebunurilor care
alcatuiescdomeniul publicaprobat, conformprevederilor Legii nr. 213/1998privindproprietatea
publicasi regimul juridical acesteia, cumodificarilesi completarileulterioare, precumsi inCartea
funciara;
b) pentrudomeniul privat estenecesaradovadainregistrarii acestuiacabunprivat inCartea
funciara.
(4) Proceduradeinregistrareaterenurilor estestabilitadeLegeacadastrului si apublicitatii
imobiliarenr. 7/1996, cumodificarilesi completarileulterioare, si inacteledeaplicareaacesteia,
emisedeAgentiaNationaladeCadastrusi PublicitateImobiliara.
ARTICOLUL 40
Depunereadocumentatiei
(1) Invedereaobtinerii autorizatiei deconstruire/desfiintaresolicitantul trebuiesaseadreseze
autoritatii administratiei publicelocalecareaemiscertificatul deurbanismsi sadepunao
documentatiecuprinzandtoatedocumentelespecificatelaart. 16alin. (1), curespectarea, dupacaz
si aprevederilor delaalin. (3).
(2) Inlipsadeclaratiei mentionatelaart. 16alin. (1) lit. f), documentatianuseprimestepentru
autorizaresi serestituieimediat solicitantului.
(3) Documentatiaprezentatasi acceptatainconditiilealin. (2), sepreiasi seinregistreazala
ghiseul emitentului careareobligatiadeacomunicasolicitantului si cuantumul taxei deemiterea
autorizatiei, calculatapotrivit prevederilor Legii nr. 571/2003privindCodul fiscal, cumodificarile
si completarileulterioare, anormelor deaplicareaacesteia, precumsi al celorlaltetaxelegale.
Solicitantul areobligatiadeaachitataxeledeindata.
ARTICOLUL 41
Verificareacontinutului documentatiei depuse
(1) Structuriledespecialitateorganizateincadrul consiliilor judetene, Primariei Municipiului
Bucuresti si primariilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti oraselor si, dupacaz, ale
comunelor, precumsi persoanacuresponsabilitateindomeniul urbanismului, amenajarii teritoriului
si autorizarii executarii lucrarilor deconstructii dincadrul primariilor comunaleauobligatiadea
verificadacadocumentatiaestecompleta, constatanddaca:
a) cerereaesteadresataautoritatii administratiei publicelocaleabilitate, potrivit Legii, saemita
autorizatia;
b) formularul cererii si anexasunt completatecorespunzator;
c) certificatul deurbanismesteinvalabilitate, iar scopul eliberarii salecoincidecuobiectul cererii
pentruautorizare;
d) existadovadatitlului solicitantului asupraterenului si/sauaconstructiilor;
e) proiectul pentruautorizareaexecutarii lucrarilor deconstruire- P.A.C. - saudedesfiintare-
P.A.D., dupacaz, estecomplet si conformcuprevederileanexei nr. 1laLege, precumsi ale
prezentelor normemetodologice;
28
f) existafiseletehnicecompletatesi, dupacaz, documentatiilenecesareemiterii avizelor si
acordurilor dincompetentadeobtinereaemitentului;
g) existaavizelesi acordurilefavorabilesau, dupacaz, studiileceruteprincertificatul de
urbanism, alteledecat celenecesareemiterii acordului unic;
h) existareferateledeverificareaproiectului si, dupacaz, referateledeexpertizaretehnica;
i) sefacedovadaachitarii taxelor legalenecesareemiterii autorizatiei deconstruire/desfiintare,
precumsi aavizelor si acordurilor constituentealeacordului unicceruteprincertificatul de
urbanism, calculatepotrivit legii.
j) existadocumentul princareFilialateritorialaaOrdinului Arhitectilor dinRomania, dincare
facepartearhitectul/conductorul arhitect, confirmadreptul deaproiectaal acestuia, inconditiile
dispozitiilor art. 9alin. (1) lit. a) dinLege, si facedovadaluarii inevidentaaproiectului de
arhitecturadincadrul documentatiei P.A.C./P.A.D. depusapentruautorizare.
(2) Insituatiaincareseconstatacadocumentatiadepusaesteincompleta, aceastasereturneaza
solicitantului intermendemaximum5zilelucratoaredeladatainregistrarii, cumentionareain
scrisadeficientelor, precumsi aelementelor necesarecompletarii acesteia. Inaceastasituatie
termenul legal demaximum30dezilenecesar pentruemitereaautorizatiei vacurgedeladata
depunerii documentatiei completatepringrijasolicitantului.
(3) Insituatiaprezentarii unei documentatii completefiseletehnicesi, dupacaz, documentatiile
pentruavizecaresunt incompetentadeobtinereaemitentului autorizatiei setransmit imediat spre
avizareorganismelor prevazutedeLegesi mentionatelaart. 42, pringrijastructurii despecialitate.
(4) Responsabilitateaemiterii unei autorizatii pebazaunei verificari superficialesaupartinitoare
revine, inegalamasura, atat semnatarilor autorizatiei, cat si responsabilului delucraredincadrul
structurii despecialitatecareaverificat documentatia.
(5) Intemeiul prevederilor art. 7alin. (9) dinLege, autoritateaadministratiei publicelocale
emitentenuesteresponsabilapentrueventualeleprejudicii ulterioarecauzatedeexistentala
momentul emiterii actului aunor litigii aflateperolul instantelor judecatoresti privindimobilul -
terensi/sauconstructii - ininteresul exclusival solicitantului autorizatiei.
(6) Insituatiaprevazutalaalin. (2) taxapentruautorizareincasatanuserestituie, urmandafi
utilizatapentruemitereaautorizatiei dupadepunereadocumentatiei complete.
ARTICOLUL 42
Obtinereaavizelor si acordurilor dincompetentaemitentului
(1) Invedereaemiterii acordului unic, potrivit Legii, emitentul areobligatiasaobtinainnumele
solicitantului:
a) avizelesi acordurilepentruutilitatileurbane;
b) avizelesi acordurileprivindsecuritatealaincendiu, protectiacivila, protectiamediului si a
sanatatii populatiei.
29
(2) Avizelesi acordurileprevazutelaalin. (1) seemit deinstitutiiledescentralizate, conformlegii,
direct pefiseletehnicespecificefiecarui avizator, completatesi depusedecatresolicitant la
emitentul autorizatiei deconstruire/desfiintare.
(3) Obtinerea, innumeleinvestitorului, aavizelor si acordurilor ceruteprincertificatul de
urbanism, invedereaemiterii acordului unic, serealizeazapringrijaemitentului, astfel:
a) asigurareaconsultarii fiselor tehnice, decatrereprezentantii administratorilor/furnizorilor de
utilitati urbane, lasediul administratiei publicelocale;
b) transmiterea, inmaximum3zilecatreorganismeleabilitatepeplanlocal, afiselor tehnice
(documentatiilor) specificesi obtinereaavizelor si acordurilor acestorapentru: securitateala
incendiu; protectiacivila; protectiamediului; igienasi sanatateapopulatiei si recuperareaacestora.
(4) Invedereaeficientizarii activitatii deavizaredecatrereprezentantii imputerniciti ai serviciilor
deconcentrate, pebazadeprotocoaleintocmitelainitiativaautoritatilor/institutiilor pecareacestia
lereprezintaimpreunacuconsiliilejudetenesi cuprimariileinteresate, emitereaavizelor lafisele
tehnicesevaputeafacedecatreComisiadeAcorduri Uniceconstituitalaconsiliul judetean.
ARTICOLUL 43
Examinareatehnicasi avizareadocumentatiei
(1) Examinareatehnicaadocumentatiei depuse, careseefectueazadestructuriledespecialitate,
arecaobiect proiectul pentruautorizareaexecutarii lucrarilor deconstruire(P.A.C.) saude
desfiintare(P.A.D.), dupacaz, precumsi dateleinscriseinanexalacereresi constainexaminarea
modului incaresunt respectate:
a) datelesi conditiileceruteprincertificatul deurbanism;
b) reglementarilecuprivirelaintocmireasi continutul proiectului supusautorizarii, asacum
rezultadinAnexanr. 1laLege, coroboratecuprevederileart. 22;
c) prevederilecuprivirelaabilitareaproiectantilor pentrusemnareadocumentatiilor, in
conformitatecuprevederileart. 9dinLegesi aleLegii nr. 184/2001privindexercitareaprofesiei de
arhitect, republicata;
d) prevederilecuprivirelaverificareaproiectelor decatreverificatori deproiecteatestati potrivit
Legii nr. 10/1995privindcalitateainconstructii, cumodificarileulterioaresi Hotararii Guvernului
nr. 925/1995pentruaprobareaRegulamentului deverificaresi expertizaretehnicadecalitatea
proiectelor, aexecutiei lucrarilor si aconstructiilor, invedereaasigurarii cerintelor decalitatea
proiectului;
e) introducereaconditiilor dinavizelesi acordurilefavorabileobtinute, alteledecat celenecesare
emiterii acordului unic, precumsi, dupacaz, dinstudiileceruteprincertificatul deurbanism.
(2) Pentruavizare, administratorii/furnizorii deutilitati urbane, precumsi reprezentantii
institutiilor descentralizateprevazutedeLege, auobligatiasaanalizezedateleinscrisedeproiectant
infiseletehnicesi saemitaavizul cu/faraconditii.
(3) Insituatiaincaredocumentatiaprezentataesteconformaexigentelor cuprinselaalin. (1),
structuradespecialitateaemitentului promoveazadocumentatiaspreanalizasi avizareinComisia
deAcorduri Unice(C.A.U.), invedereaemiterii Acordului Unic.
30
ARTICOLUL 44
Lucrul inComisiadeAcorduri Unice- C.A.U.
(1) LucrarileComisiei deAcorduri Unice(C.A.U.) sunt condusedearhitectul-sef, incalitatede
presedinte, saudeinlocuitorul dedrept al acestuia. Lalucrari pot participacainvitati persoanele
interesateinpromovareaautorizarii executiei lucrarilor.
(2) Avizareadocumentatiei sefacedecatreComisiadeAcorduri Unice(C.A.U.) intermende
maximum15ziledelaprimireadocumentatiei si cuprindedouaetape:
a) Analizapespecialitati afiselor tehnicepentruutilitatileurbanesi deemitereaavizelor si a
acordurilor
Inaceastaetapamembrii Comisiei deAcorduri Unice(C.A.U.) auladispozitiespreanalizafisele
tehnicespecificesi proiectul pentruautorizarealucrarilor deconstructii (P.A.C., P.A.D., P.O.E.,
dupacaz), procedanddupacumurmeaza:
1. insituatiaincareavizul favorabil esteexprimat faraconditii, avizatorul vacompletarubrica
rezervatainfisatehnica;
2. insituatiaincareavizul favorabil esteexprimat cuconditii, avizatorul vasprijini si indruma
proiectantul, lasolicitareaacestuia, pentrustabilireamodalitatilor derezolvareaacestorain
beneficiul realizarii investitiei;
3. insituatiaincareunul saumai multi avizatori precizeazainfiseletehniceconditii denaturasa
aducamodificari desolutii fatadedocumentatiasupusaavizarii (carenupot fi rezolvateintermenul
legal deanalizaadocumentatiei depuse), aceastasereturneaza(cudatasi numar deinregistrare)
solicitantului (proiectantului) pentrucompletare, situatieincaretermenul deemitereaautorizatiei
deconstruire/desfiintarecurgedinmomentul redepunerii documentatiei completate.
Lasolicitareamembrilor Comisiei, proiectantul sauconsultantul, dupacaz, poatefi convocat si
areobligatiadeaseprezentalasediul emitentului undefunctioneazaComisia, pentruafurniza
eventualeelementesuplimentarenecesareavizarii si/saupentruaintroducecorectiilenecesarein
documentatie.
Insituatiaincarefurnizorul/administratorul deutilitati nupoateasiguracapacitatilesolicitate
(conformfiselor tehnicesi proiectului depuspentruautorizare), acest fapt sevamotivainscris.
Furnizorul/administratorul deutilitati areobligatiadeasugerainscrismodalitatilederezolvarein
beneficiul investitiei.
b) Analizainplen
InaceastaetapaComisiadeAcorduri Unice(C.A.U.) esteabilitatasaemitaacordul unic, dacase
constatacaseintrunesccumulativtoateexigenteleprivindasigurarea:
1. furnizarii utilitatilor urbanepotrivit continutului-cadrual proiectului pentruautorizarea
executarii lucrarilor deconstructii (toatefiseletehnicesunt avizatefavorabil);
2. cerintelor avizelor/acordurilor datedeinstitutiiledescentralizate, obtinutepringrija
emitentului;
3. cerintelor celorlalteavizesi acorduri dincompetentadeobtinereasolicitantului.
31
(3) Pringrijasecretariatului Comisiei deAcorduri Unice(C.A.U.), toatedocumentatiiledepuse
pentruemitereaautorizatiei deconstruire/desfiintarecareaufost avizatefavorabil deavizatori in
bazafiselor tehnice- sesupunprocedurii deemitereaacordului unicinplenul Comisiei de
Acorduri Unice(C.A.U.).
(4) Proceduradeavizareprezentataincadrul prezentului articol seaplicadecatre:
a) consiliul judetean, PrimariaMunicipiului Bucuresti, primariilesectoarelor municipiului
Bucuresti, alemunicipiilor, oraselor si comunelor caredispundestructuri despecialitate;
b) consiliul judetean, pentrulucrariledeconstructii dincompetentadeautorizareaprimarilor
comunelor, oraselor ori municipiilor, dupacaz, carenuauconstituitestructuri despecialitate.
(5) Insituatiaincareprimariileoraselor si municipiilor nubeneficiazadestructuri despecialitate,
dar administreazauneleutilitati urbane(deexemplu: apa, canalizare, energietermicaetc.), in
vedereaobtinerii acordului unic, acesteasevor ingriji saobtinaavizele/acordurilerespectivepe
planlocal si saletrimitastructurilor despecialitatedincadrul consiliilor judetene, urmandca
celelalteavize/acorduri safieobtinutelanivel judeteandelaadministratorii/furnizorii dedrept.
ARTICOLUL 45
Emitereasi gestionareaacordului unic
(1) Acordul unicseexprimaprinconsensinplenul Comisiei deAcorduri Unice(C.A.U.), se
semneazadeemitentul autorizatiei deconstruire/desfiintare- presedinteleconsiliului judeteansau
primar, dupacaz, - si secontrasemneazadearhitectul-sef.
(2) Acordul unicseredacteazautilizandu-seformularul-model F.12, searhiveazaimpreunacu
fiseletehnicecontinandavizelefavorabilesi secomunica, dupacaz, autoritatii administratiei
publicelocalepeteritoriul careiaseaflaimobilul.
(3) Inbazaacordului unicsi aavizului structurii despecialitatesepoateredactasi emite
autorizatiadeconstruire/desfiintare.
(4) Acordul unic, precumsi celelalteavizesi acorduri careaustat labazaemiterii acestuiaisi
extindvalabilitateapeduratavalabilitatii autorizatiei (inclusivaduratei deexecutieinscrisain
autorizatie) sauincazul prelungirii valabilitatii acesteia.
ARTICOLUL 46
Redactareaautorizatiei deconstruire/desfiintare
(1) Autorizatiadeconstruire/desfiintareseredacteazadestructuradespecialitatedincadrul
administratiei publicejudetene, municipale, orasenesti saucomunaleori depersoanacu
responsabilitateindomeniileurbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor
deconstructii dincadrul primariilor carenuauorganizatestructuri despecialitate, princompletarea
formularului-model F.13.1-F.13.4, inconformitatecudocumentatiaprezentata.
(2) Prinautorizatiadeconstruire/desfiintareemitentul poateimpuneanumiteconditii pentru
perioadaexecutarii lucrarilor autorizate, rezultatedinaplicareanormelor generalesi locale, privind:
a) conditiiledeutilizareadomeniului public(acceseinzonasantierului, stationari aleutilajelor,
inchideri dedrumuri publice, ocupari temporaredespatii publice, treceri temporaresausapaturi in
32
spatiilepublice, devieri alecirculatiei autosaupietonale, protectiacirculatiei, executareaunor
drumuri provizorii, folosireaunor elementedereclamaetc.);
b) masuriledeprotejareaproprietatilor particulareinvecinate;
c) masuriledeprotectiesanitarasi socialainsituatiacazarii unor muncitori sezonieri (executarea
debaracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotari detoatetipurileincazul unui numar mai
maredemuncitori, plataserviciilor suplimentareprestatedeunitatileexistenteetc.);
d) masuriledeprotectieamediului dedurataexecutarii lucrarilor autorizate, precumsi incazul
realizarii deinvestitii inzonecarenudispundeutilitati (inspecial canalizare, evacuareasi
depozitareadeseurilor menajereetc.);
e) masuriledesecuritatelaincendiu.
(3) Insituatiaautorizarii executarii lucrarilor pentruconstructii cucaracter provizoriu, lapct. 3
dinformularul autorizatiei deconstruire/desfiintare(formularul-model F.13.1-F.13.4) emitentul are
obligatiadeafaceprecizari privindobligatiilecaredecurgdin"caracterul provizoriusi duratade
existentalimitatapanala......", inclusivprecizari privindtermenul deincetareafunctionarii
obiectivului autorizat.
(4) Insituatiaincareformularul tipizat nupermiteinscriereatuturor mentiunilor necesare, acestea
sevor puteainseraintr-oanexalaautorizatie(cumentiuneaexpresacaaceastafaceparteintegranta
dinautorizatiadeconstruire/desfiintare).
(5) Proiectul pentruautorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., dupa
caz), impreunacufiseletehnice, constituiedocumentul martor al autorizarii, scopincarei seaplica
stampila"VIZAT SPRE NESCHIMBARE", (prezentatainformularul-model F.16) - petoate
pieselescrisesi desenatecomponente. Unexemplar serestituiesolicitantului odatacuautorizatia,
iar al doileaexemplar ramaneinarhivaemitentului autorizatiei.
(6) Cateunexemplar dinfiseletehniceF.8.2si F.8.3sepastreazalaInspectoratul judetean/al
municipiului Bucuresti pentruSituatii deUrgenta.
ARTICOLUL 47
Semnareaautorizatiei deconstruire/desfiintare
(1) Semnareaautorizatiei deconstruire/desfiintaresefacedecatreautoritateaadministratiei
publicejudetene/locale, dupacaz, potrivit competentelor prevazutelaart. 4dinLege. Alaturi de
autoritateaadministratiei publiceemitente, autorizatiadeconstruire/desfiintaresemai semneazade
secretarul general ori desecretar, precumsi dearhitectul-sef (acoloundenuesteinstituitafunctiade
arhitect-sef, sesemneazadecatrepersoanacuresponsabilitateindomeniul amenajarii teritoriului si
urbanismului dinaparatul propriual autoritatii administratiei publiceemitente). Responsabilitatea
emiterii actului revinetuturor semnatarilor acestuia, potrivit atributiilor stabiliteinconformitatecu
prevederilelegaleinvigoare.
(2) Lipsaunei semnaturi atragenulitateaactului.
(3) Inabsentasemnatarilor prevazuti deLege, mentionati laalin. (1), autorizatiilede
construire/desfiintaresesemneazadecatreinlocuitorii dedrept ai acestora, imputerniciti inacest
scop, potrivit prevederilor legale.
33
(4) Potrivit prevederilor art. 69, 70si 116dinLegeanr. 215/2001, competenteledeemiterea
autorizatiilor decatrepresedinteleconsiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti
si primar nupot fi delegate.
ARTICOLUL 48
Inregistrareaautorizatiei deconstruire/desfiintare
(1) Emitentul autorizatiei deconstruire/desfiintareareobligatiadeainstitui unregistrude
evidentaaautorizatiilor deconstruire/desfiintare, incareacesteasunt inscriseinordineaemiterii,
numarul autorizatiei avandcorespondent innumarul deinregistrareacererii.
(2) InRegistrul deevidentaaautorizatiilor deconstruire/desfiintareseinscriudateleprivind:
adresaimobilului, numelesi prenumelesolicitantului, codul numericpersonal si adresa, titlul de
proprietateasupraimobilului, lucrarileautorizate, valoarealucrarilor autorizate, duratadeexecutie
si termenul devalabilitateaautorizatiei.
(3) Pentruautorizatiiledeconstruire/desfiintareemiseinconditiileart. 49alin. (2)-(4), autoritatile
administratiei publiceauobligatiadeaorganizaevidentaacestora.
ARTICOLUL 49
Eliberareaautorizatiei deconstruire/desfiintare
(1) Autorizatiadeconstruire/desfiintareseelibereazasolicitantului, direct sauprinposta(cu
scrisoarerecomandatacuconfirmaredeprimire) intermendemaximum30zilecalendaristicedela
datadepunerii documentatiei complete.
(2) Insituatiaincareautorizatiadeconstruire/desfiintareesteemisadepresedinteleconsiliului
judeteansaudeprimarul general al municipiului Bucuresti, ocopieaacesteiavafi transmisaspre
stiintaprimariei interesate.
(3) Insituatiaincareautorizatiadeconstruire/desfiintareesteemisadeprimar inbazaavizului
structurilor despecialitatealeconsiliului judetean, ocopieaacesteiavafi transmisasprestiinta
consiliului judetean.
(4) Insituatiaincareautorizatiadeconstruire/desfiintareesteemisadeprimarul desector al
municipiului Bucuresti, ocopieaacesteiavafi transmisasprestiintaPrimariei Municipiului
Bucuresti.
ARTICOLUL 50
Valabilitateaautorizatiei deconstruire/desfiintare
(1) Prinautorizatiadeconstruire/desfiintareemitentul stabilestesi inscrieinformular:
a) termenul devalabilitateal autorizatiei deconstruire/desfiintare;
b) duratadeexecutiealucrarilor.
(2) Valabilitateaautorizatiei deconstruire/desfiintareseconstituiedin:
a) intervalul detimp, decel mult 12luni deladataemiterii, ininteriorul caruiasolicitantul este
obligat sainceapalucrarileautorizate;
34
b) incazul indeplinirii conditiei specificatelalit. a), incepandcudataanuntataainceperii
lucrarilor, valabilitateaautorizatiei seextindepetoataduratadeexecutiealucrarilor prevazutaprin
autorizatie.
(3) Durataexecutarii lucrarilor, carereprezintatimpul fizicmaximnecesar pentrurealizarea
efectivaalucrarilor deconstructii autorizate, sestabilestedecatreemitentul autorizatiei de
construire/desfiintare, pebazadatelor inscriseincerere- respectivinanexalaaceasta- conform
prevederilor proiectului pentruautorizareaexecutarii lucrarilor deconstruire- P.A.C. - saude
desfiintare- P.A.D., dupacaz. Infunctiedeinteresul publicsi degradul decomplexitateal
lucrarilor, emitentul autorizatiei deconstruire/desfiintarepoatereducedurataexecutarii lucrarilor
fatadeceasolicitataprindocumentatie, cuconsultareainvestitorului/beneficiarului, managerului de
proiect, proiectantului, sauconsultantului, dupacaz.
(4) Incazul schimbarii investitorului peparcursul executarii lucrarilor, potrivit legii, valabilitatea
autorizatiei deconstruire/desfiintaresementine, cuconditiarespectarii incontinuareaprevederilor
acesteia, precumsi atranscrierii actelor careconferadreptul deconstruire(titlul asupraimobilului)
penumelenoului investitor. Inaceastasituatie, autorizatiaimpreunacucelelalteacte- avize,
acorduri, documentatii etc. - careaustat labazaeliberarii acesteiaapartindedrept noului investitor
(proprietar) prinefectul transcrierii titlului asupraimobilului.
ARTICOLUL 51
Prelungireavalabilitatii autorizatiei deconstruire/desfiintare
(1) Incazul incarelucrariledeconstructii nuaufost inceputeori nuaufost executateintegral in
termenelestabiliteprinautorizatiadeconstruire/desfiintarepotrivit prevederilor art. 50, investitorul
poatesolicitaautoritatii emitenteprelungireavalabilitatii autorizatiei.
(2) Prelungireavalabilitatii autorizatiei deconstruire/desfiintaresevasolicitacucel putin15zile
inainteadatei expirarii termenului devalabilitatesi sepoateacorda, potrivit Legii, osinguradata
pentrucel mult 12luni.
(3) Acordareaprelungirii valabilitatii autorizatiei deconstruire/desfiintareseapreciazade
emitentul acesteia, inbazaexaminarii cererii inraport cu: interesul public, complexitatealucrarilor
autorizate, stadiul executarii lucrarilor ori cauzelecareauduslanerespectareatermenelor prevazute
inautorizatie. Prelungireavalabilitatii autorizatiei deconstruire/desfiintareseinscrieinoriginalul
autorizatiei initial emise, faraafi necesaraprezentareaunei altedocumentatii. Inaceastasituatie
emitentul autorizatiei areobligatiadeacomunicadeciziasasolicitantului, intermendemaximum
15ziledeladepunereacererii.
ARTICOLUL 52
Pierdereavalabilitatii autorizatiei deconstruire/desfiintare.
Emitereaunei noi autorizatii.
(1) Autorizatiadeconstruire/desfiintareisi pierdevalabilitateaprin:
a) neinceperealucrarilor intermenul devalabilitatestabilit prinautorizatiade
construire/desfiintareori nefinalizareaacestoraconformduratei deexecutiestabiliteprin
autorizatie, dacanuafost solicitataprelungireavalabilitatii autorizatiei;
b) nefinalizarealucrarilor intermenul acordat caprelungireavalabilitatii autorizatiei;
35
c) modificareaconditiilor, datelor saucontinutului documentatiei careastat labazaemiterii
autorizatiei.
(2) Insituatiileprevazutelaalin. (1) estenecesaraemitereaunei noi autorizatii de
construire/desfiintare.
(3) Incazul nefinalizarii lucrarilor intermenul acordat prinprelungireavalabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, continuarealucrarilor ramasedeexecutat sevaputeafacenumai dupa
emiterea, inconditiilelegii, aunei noi autorizatii deconstruire/desfiintare, corespunzator stadiului
fizical realizarii lucrarilor autorizateladatasolicitarii, pentrulucrariledeconstructii ramasede
executat inraport cuproiectul si avizelecareaustat labazaemiterii autorizatiei initiale. Inaceasta
situatietaxeledeautorizaresevor calculacorespunzator valorii lucrarilor ramasedeexecutat.
(4) Insituatiaincarevalabilitateaautorizatiei deconstruire- inclusivprelungireatermenului de
valabilitateal acesteia- aexpirat, pentruemitereaunei noi autorizatii deconstruireinvederea
finalizarii lucrarilor ramasedeexecutat, valabilitateacertificatului deurbanism, precumsi a
avizelor si acordurilor emiselaprimaautorizatiesementine, cuconditiarealizarii constructiei in
conformitatecuprevederileautorizatiei initiale.
(5) Incazul intreruperii executiei lucrarilor peoperioadaindelungata(pestelimitadevalabilitate
aautorizatiei deconstruire/desfiintare), faraluareamasurilor deconservare, potrivit prevederilor
legaleinvigoareprivindcalitateainconstructii, continuarealucrarilor ramasedeexecutat seva
puteafacenumai dupaemitereaunei noi autorizatii deconstruire/desfiintare, carevaavealabazao
documentatietehnicaintocmitainconformitatecuconcluziilereferatului deexpertizatehnicaa
lucrarilor executate.
ARTICOLUL 53
Asigurareacaracterului public
(1) Listaautorizatiilor deconstruire/desfiintareestepublica.
(2) Listaseafiseazalunar lasediul emitentului si cuprindeenumerareaautorizatiilor de
construire/desfiintareemiseinlunaprecedenta(inordineaeliberarii), facandu-seevidentierea
fiecarui imobil prinmentionarea: adresei (sauaaltui moddeidentificare), anumelui si prenumelui
solicitantului, precumsi ascopul pentrucareafost eliberat actul.
(3) Continutul documentatiilor cucaracter tehnic, documentatiiledeurbanismsi deamenajarea
teritoriului, precumsi celelaltereglementari urbanisticecareaustat labazaemiterii autorizatiilor de
construire/desfiintare, vor puteafi consultateexclusivlasediul emitentului si numai decei carepot
facedovadacasunt direct interesati saupotential afectati deprevederileacestora, inconformitatecu
unregulament aprobat prinhotarareaconsiliului judetean/local, dupacaz.
CAPITOLUL IV
Alteprecizari privindautorizarea
SECTIUNEA 1
Situatii specialeinprocesul deautorizare
ARTICOLUL 54
Lucrari carenunecesitaintocmireaunor documentatii deurbanism
pentruautorizare
36
Nuestenecesaraelaborareaunor documentatii deurbanismsi/saudeamenajareateritoriului
pentrulucrarileprevazutelaart. 2alin. (4) dinLege, dinaceastacategoriefacandparte, ingeneral,
lucrari dereparatii si modernizarelaconstructiileexistente.
ARTICOLUL 55
Autorizarealucrarilor cucaracter militar
Autorizarealucrarilor cucaracter militar sefaceinconditiilestabilitedeMinisterul
Transporturilor, Constructiilor si Turismului impreunacuministerelesi celelalteorganede
specialitatealeadministratiei publicecentraleinteresate, aprobateprinordincomun.
ARTICOLUL 56
Intrareainlegalitate
(1) Organul decontrol careasanctionat contraventional pentrufaptadeaseexecutalucrari de
constructii faraautorizatiesaucuincalcareadispozitiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 28alin.
(1) dinLege, pelangaoprireaexecutarii lucrarilor, areobligatiadeadispuneluareamasurilor
necesarepentruincadrarealucrarilor inprevederileautorizatiei, saudedesfiintarealucrarilor
executatefaraautorizatie, intr-untermenpecareil vastabili prinprocesul verbal.
(2) Invederearealizarii prevederilor alin. (1), potrivit Legii, autoritateaadministratiei publice
competentasaemitaautorizatiadeconstruire/desfiintareareobligatiadeaanalizamodul incare
constructiacorespundereglementarilor dindocumentatiiledeurbanismaprobatepentruzonade
amplasament, urmandsadispuna, dupacaz, mentinerea, respectivdesfiintareaconstructiilor
realizatefaraautorizatiesaucuincalcareaprevederilor acesteia.
(3) Insituatiaincareconstructiarealizatafaraautorizatiedeconstruireintrunesteconditiile
urbanisticedeintegrareincadrul construit preexistent, autoritateaadministratiei publicelocale
competentepoateprocedalaemitereaunei autorizatii deconstruireinvedereaintrarii inlegalitate,
incoroborareculuareamasurilor legalecareseimpun, numai inbazaconcluziilor unui referat de
expertizatehnicapentrucerintaesentialadecalitate"rezistentamecanicasi stabilitate" privind
stareastructurii derezistentainstadiul fizicincareseaflaconstructia, precumsi pentrucerinta
esentialadecalitate"securitatealaincendiu".
SECTIUNEA a2-a
Situatii specialeurbanisticesi tehnice
ARTICOLUL 57
Terenuri pentruconstructii
(1) Prinimobil, inconformitatecuprevederileLegii, seintelegeterensi/sauconstructii.
(2) Terenurilepentruconstructii sunt cuprinseinintravilanul localitatilor si, infunctiede
destinatiesi utilizare, pot fi:
a) terenuri ocupate- terenurilecuconstructii deoricefel (suprateraneori subterane), clasificate
potrivit legii, inclusivamenajarileaferente;
b) terenuri libere- terenurilefaraconstructii, deoricefel (suprateraneori subterane), inclusiv
amenajarileaferente;
37
c) terenuri aparent libere- terenurilefaracladiri, asigurandfunctiuni urbanedeinterespublic
stabilitesi executateinbazaprevederilor documentatiilor urbanisticelegal aprobate(spatiileverzi si
deprotectie, locuri dejoacapentrucopii, traseealeretelelor tehnico-edilitaresubterane- inclusiv
zoneledeprotectieaferente-, rezervepentrulargireaori modernizareacailor decomunicatieetc.).
(3) Autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii deoricefel peterenuriledescriselaalin. (2),
estepermisanumai instrictacorelarecurespectareafunctiunilor stabiliteprinprevederile
documentatiilor deurbanismavizatesi aprobate, potrivit legii.
(4) Peterenuriledinextravilan, inconditiileLegii si aleart. 90-103dinLegeafondului funciar nr.
18/1991, republicata, cumodificarilesi completarileulterioare, sepot executalucrari pentruretele
magistrale, cai decomunicatie, imbunatatiri funciare, reteledetelecomunicatii ori altelucrari de
infrastructura, constructii/amenajari pentrucombatereasi prevenireaactiunii factorilor naturali
distructivi deoriginenaturala(inundatii, alunecari deteren), anexegospodaresti aleexploatatiilor
agricole, precumsi constructii si amenajari speciale.
ARTICOLUL 58
Terenuri destinateconstruirii, apartinanddomeniului publical statului
saual unitatilor administrativ-teritoriale
(1) Potrivit prevederilor art. 13alin. (2) dinLege, terenurileapartinanddomeniului publical
statului saual unitatilor administrativ-teritorialeseconcesioneazanumai invederearealizarii de
constructii ori deobiectivedeuz si/sauinterespublic, potrivit legii.
(2) Inconditiilelegii, peterenurileapartinanddomeniului publicpersoanelefizicesaujuridicepot
realiza, ininteresprivat, numai constructii cucaracter provizoriu, autorizateinconditiileLegii, pe
amplasamentestabiliteinbazareglementarilor documentatiilor urbanisticeaprobate.
(3) Prinexceptiedelaprevederilealin. (1), sepot concesionaterenuri destinateconstruirii, in
conditiileprevederilor art. 15dinLege.
ARTICOLUL 59
Lucrari caresepot executafaraemitereaunei autorizatii suplimentare
ori prelungireavalabilitatii autorizatiei existente
(1) Lucrariledeconstructii necesarepentruremediereadeficientelor constatatecaurmarea
efectuarii receptiei laterminarealucrarilor sepot executafaraafi necesaraemitereaunei noi
autorizatii deconstruireori prelungireavalabilitatii autorizatiei existente, cuconditiaincadrarii in
prevederileautorizatiei emisepentruexecutarealucrarilor deconstructii.
(2) Lucrarilededesfiintareaunor constructii/lucrari executatefaraautorizatiesaucuincalcarea
prevederilor acesteia, dispusedeorganeledecontrol abilitatesaudeinstanta, sepot executafaraafi
necesaraemitereaunei autorizatii dedesfiintare.
ARTICOLUL 60
Obiectedemobilier urbanexceptatedelaautorizare
(1) Potrivit prevederilor art. 11alin. (2) dinLege, nuestenecesaraemitereaautorizatiei de
construirepentruamplasareapesol aobiectelor demobilier urbandestinatedifuzarii si
comercializarii presei, cartilor si florilor - tonete, pupitreacoperitesauinchise(chioscuri) cu
suprafataconstruitademaximum5,00m
2
.
38
(2) Inconformitatecuprevederileart. 2dinHotarareaGuvernului nr. 584/2001privind
amplasareaunor obiectedemobilier urban, autoritatileadministratiei publicelocalepot emite
autorizatii defunctionarepeperioadedeterminate, cuavizul prealabil al arhitectului-sef, pentru
obiecteledemobilier urbanprevazutelaalin. (1), peamplasamentelestabiliteinconformitatecu
reglementarileurbanisticeaprobate, inbazacontractelor deinchiriereincheiateinconformitatecu
reglementarilelegaleinvigoare, precumsi curegulamenteleproprii deorganizareaactivitatii
economicepedomeniul publical unitatilor administrativ-teritorialerespective.
ARTICOLUL 61
Lucrari deinstalatii aferenteconstructiilor careseexcepteaza
delaautorizare
(1) Inintelesul prevederilor art. 11lit. f) dinLege, seexcepteazadelaautorizarelucrarilepentru:
a) reparatii lainstalatiileinterioarealecladirilor, inclusivinterventiileconstandininlocuirea
si/saureamplasareaconsumatorilor, cuconditiasanuseafectezestructuraderezistentaa
constructiilor;
b) montarea/instalareaaparatelor individualedeclimatizaresi/saudecontorizareaconsumatorilor
deutilitati;
c) montarea/instalarea- sistemelor localedeincalziresi depreparareaapei caldemenajerecu
cazaneomologatedeISCIR carefunctioneazacucombustibil gazenaturalecuobligatiacaprin
solutiatehnicaadoptatapentruinstalareaacestorasafierespectateconditiileprevazutede
normativeledespecialitate.
Instalareasistemelor localedeincalziresi depreparareaapei caldemenajeresepoatefacenumai
pebazaunor proiectedespecialitateelaboratedeproiectanti autorizati, verificateinconditiilelegii,
caretrebuieavizatedesocietateafurnizoaredegazenaturale.
(2) Executialucrarilor specificatelaalin. (1) sevafacenumai curespectareaconditiilor prevazute
denormativeledeproiectaresi executieinvigoaresi sevor realizaexclusivdepersoaneautorizate.
ARTICOLUL 62
Schimbareasolutiilor tehnicedinproiect peparcursul executiei
(1) Insituatiaincare, inaintedeincepereasaupeparcursul executarii lucrarilor deconstructii,
devinenecesaramodificareasolutiilor tehnicedinproiectul autorizat,
beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul deproiect areobligatiadeanuincepe, ori dea
opri lucrarile, dupacaz, si deasolicitaemitereaunei noi autorizatii deconstruirecorespunzator
modificarilor aduseproiectului, materializateprindocumentatii piesescrisesi desenate-, cu
conditiacaproiectul astfel modificat saseincadrezeinprevederiledocumentatiilor deurbanism
aprobate. Documentatiavizataspreneschimbarevacontineproiectul pentruautorizareaexecutarii
lucrarilor deconstructii - P.A.C. - inintregul sau, incluzandmodificarilesupuseautorizarii. In
acesteconditii, taxadeautorizaresevaregularizadupareceptialaterminarealucrarilor de
constructii, potrivit legii.
(2) Prinexceptiedelaprevederilealin. (1), pebazadedispozitiedesantier datadeproiectantul
lucrarilor (verificatadeverificator deproiecteatestat) si cuacordul scrisal
beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului deproiect, dupacaz, sepot admite
modificari localealesolutiilor tehnicedinproiecteleautorizatefaraemitereaunei noi autorizatii de
construire, dacaprinacestea:
39
a) nusemodificafunctiuneaconsemnatainautorizatiainitiala;
b) seasigurarespectareaprevederilor Codului civil;
c) nusemodificaconditiiledeamplasament (regimdeinaltime, POT, CUT, aliniament, ori
aspectul constructiei);
d) nusunt periclitaterezistentasi stabilitateacladirilor invecinate;
e) seasigurarespectareaprevederilor reglementarilor tehniceindomeniul securitatii laincendiu.
(3) Seincadreazainprevederilealin. (2) si lucrariledevenitenecesareincazuri speciale
determinatedeluareainconsiderareaunor situatii imprevizibilelafazadeproiectare(caurmarea
unor decopertari, releveedefundatii etc.), careseexecutalaconstructii existente, inclusivla
monumenteistorice(cuavizul organismelor abilitatealeMinisterului Culturii si Cultelor).
(4) Insituatiileprevazutelaalin. (1), (2) si (3) responsabilitateaprivindcorectitudineatehnicaa
solutiei modificatoareapartineproiectantului, iar titularul autorizatiei areobligatiadeadepune(in
copie) laemitentul autorizatiei "documentatiilesi/saudocumentelespecificate, curol demartor".
ARTICOLUL 63
Completari saudetalieri aleprevederilor planurilor deurbanismsi
deamenajareateritoriului
Invedereaemiterii autorizatiilor, insituatiaincaresunt necesarecompletari saudetalieri ale
prevederilor planurilor deurbanismsi deamenajareateritoriului, legal aprobate, emitentul
autorizatiei vacereelaborareaunor documentatii deurbanism/amenajareateritoriului suplimentare.
SECTIUNEA a3-a
Taxesi cote
ARTICOLUL 64
Taxeinproceduradeautorizare
(1) Modul decalcul al taxelor pentruemitereacertificatului deurbanismsi aautorizatiilor de
construire/desfiintare, ataxelor specialepentruactivitateadeautorizareaexecutarii lucrarilor de
constructii, precumsi proceduraderegularizareaacestorasefaceinconformitatecuprevederile
art. 267alin. (14) lit. a) dinLegeanr. 571/2003privindCodul fiscal, precumsi alenormele
metodologicedeaplicareaacesteia.
(2) Bazadecalcul pentrudeterminareavalorii autorizatealucrarilor deconstructii si instalatii
aferenteacestoraesteceaevidentiatalacapitolul 4- Cheltuieli pentruinvestitiadebaza,
subcapitolul 4.1. - Constructii si instalatii, inconformitatecuStructuradevizului general, aprobata
prinHotarareaGuvernului 1.179/2002, coroboratacuprevederilepct. 138alin. (1) dinNormele
metodologicedeaplicareaLegii nr. 571/2003privindCodul fiscal, aprobateprinHotararea
Guvernului nr. 44/2004. Valoareaautorizataalucrarilor deorganizaredesantier vaaveacabazade
calcul Capitolul 5- Altecheltuieli, subcapitolul 5.1- Organizaredesantier, pct. 5.1.1. Lucrari de
constructii inconformitatecuStructuradevizului general, aprobataprinHotarareaGuvernului nr.
1.179/2002.
(3) Taxelepentruemitereaavizelor si acordurilor necesareinvedereaemiterii acordului unic
(conformfiselor tehnice), ceruteprincertificatul deurbanism, atat celedincompetentadeobtinerea
40
emitentului autorizatiei, cat si celecareseasiguradesolicitant, sesuportadesolicitant, careare
obligatiadeafacedovadaachitarii lor inmomentul depunerii cererii deemitereaautorizatiei de
construire.
(4) Cuantumuriletaxelor mentionatelaalin. (3) sestabilescdeemitentii avizelor/acordurilor -
respectivdecatreadministratorii/furnizorii deutilitati urbane, precumsi decatreserviciilepublice
descentralizatealeorganelor centrale-, secalculeazapotrivit reglementarilor legalespecifice
fiecarui domeniudeavizaresi secomunicaemitentilor autorizatiilor deconstruire/desfiintare, care
auobligatiadealefacecunoscutepublicsi dealecomunicasolicitantilor impreunacu
documenteleinsotitoarealecertificatului deurbanism.
ARTICOLUL 65
Coteulterioareautorizarii
(1) Potrivit prevederilor art. 30dinLege, cheltuielilepentrucontrolul statului inamenajarea
teritoriului, urbanismsi autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii sesuportadecatreinvestitori,
invaloareechivalentacuocotade0,1%dinvaloarealucrarilor autorizate, cuexceptiacelor
prevazutelaart. 3lit. bsi alacasurilor decult. Virareasumelor sefaceincontul Inspectoratului de
Stat inConstructii, iar copiadocumentului deplataseanexeazala"Instiintareaprivinddata
inceperii lucrarilor", eliberatadeemitent impreunacuautorizatiadeconstruire/desfiintare(vezi
Formularul-model F.18laprezentelenormemetodologice) inconformitatecuprevederileart. 7
alin. (8) dinLege. Intarzierealaplataacotei prevazutesepenalizeazacu0,15%pezi deintarziere,
faraasedepasi sumadatorata. Cotade0,1%dinvaloarealucrarilor autorizateseaplicasi
diferentelor rezultatedinactualizareaacesteia, caresefaceodatacureceptialaterminarea
lucrarilor.
(2) Inconformitatecudispozitiileart. 40alin. (1) dinLegeanr. 10/1995privindcalitateain
constructii, cumodificarileulterioare, investitorii sauproprietarii auobligatiadeaviralunar catre
Inspectoratul deStat inConstructii - ISC - ocotade0,70%dincheltuielilepentruexecutarea
constructiilor si alucrarilor prevazutelaart. 2dinaceastalege. Calculul si virareasumelor
respectivesefacesalonat, concomitent cuplataprestatiilor, iar intarzierilelaplataacotelor se
penalizeaza, potrivit prevederilor alin. (2), cu0,15%pezi deintarziere, faraasedepasi suma
datorata.
CAPITOLUL V
Asigurareadisciplinei autorizarii, raspunderi, sanctiuni
ARTICOLUL 66
Organedecontrol
(1) Potrivit prevederilor art. 27alin. (1)-(5) dinLege, organeledecontrol aleconsiliilor judetene
si aleprimariilor auobligatiadeaurmari respectareadisciplinei indomeniul autorizarii si executarii
lucrarilor deconstructii incadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor
stabilitedeLege.
(2) Potrivit prevederilor art. 29dinLege, controlul statului inamenajareateritoriului, urbanismsi
autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii seexercitapeintregul teritoriual tarii decatre
Inspectoratul deStat inConstructii, caredispunemasurilesi aplicasanctiunileprevazutedeLege.
(3) Potrivit prevederilor art. 27alin. (6) dinLege, faptelecontraventionaleprevazutelaart. 26
alin. (1) lit. a), c) si e) pot fi constatatesi deorganeledepolitie.
41
ARTICOLUL 67
Abilitari decontrol aleorganelor administratiei publicelocale
(1) Autoritatileadministratiei publicelocale, prinorganeleproprii cuatributii decontrol, potrivit
legii, auobligatiadeaorganizasi deaefectuapermanent actiuni decontrol vizanddisciplinain
autorizareperazaunitatii administrativ-teritoriale, potrivit competentelor stabilitedeLege, privind:
a) emitereaautorizatiilor;
b) executarealucrarilor deconstructii numai pebazadeautorizatii valabile;
c) executarealucrarilor deconstructii curespectareaprevederilor autorizatiilor de
construire/desfiintaresi aproiectelor tehnice.
(2) Arhitectul-sef al judetului, inconformitatecuregulamentul deorganizaresi functionarea
consiliului judeteanstabilit intemeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, areatributii decontrol in
unitatileadministrativ-teritorialedeperazajudetului, atat cuprivirelarespectareadisciplinei in
urbanismsi amenajareateritoriului, cat si laautorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii, potrivit
prevederilor art. 27alin. (1), (2) si (4) dinLege.
ARTICOLUL 68
Sanctiuni
Intemeiul Legii, fapteledenerespectareaprevederilor acesteia, potrivit gravitatii si importantei
socialeaacestoraconstituieinfractiuni - potrivit prevederilor art. 24dinLege- sau, dupacaz,
contraventii - potrivit prevederilor art. 26dinLege.
ARTICOLUL 69
Aplicareasanctiunilor contraventionale
(1) Incadrareafaptei contraventionale, respectivvaloareaamenzii contraventionale, sestabileste
deorganul decontrol si seinscrieinformularul tipizat "Procesverbal deconstataresi sanctionarea
contraventiei", prezentat inAnexelenr. 6si 7laprezentelenormemetodologice.
(2) Formularul tipizat "Proces-verbal deconstataresi sanctionareacontraventiei" - prezentat in
anexanr. 6, esteredactat inconformitatecuprevederileOrdonantei Guvernului nr. 2/2001privind
regimul juridical contraventiilor, cumodificarilesi completarileulterioare, si seutilizeazadecatre
organeledecontrol aleadministratiei publicelocalecuatributii decontrol indomeniul disciplinei in
urbanismsi autorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii.
(3) Inspectoratul deStat inConstructii utilizeazaunformular propriu, redactat si aprobat in
conformitatecuprevederilelegii, acarui formaesteprezentatainAnexanr. 7laprezentelenorme
metodologice.
(4) Potrivit dispozitiilor art. 35alin. (3) dinLege, incorelarecuprevederileart. 28si 29din
OrdonantaGuvernului nr. 2/2001, indomeniul disciplinei autorizarii executiei lucrarilor de
constructii si al executiei acestorainbazaautorizatiilor emise, laaplicareasanctiunii
contraventionale:
a) nuseaplicasanctiunea"avertisment";
b) nuseadmiteachitareaintermende48deoreajumatatedinminimul amenzii stabilite.
42
CAPITOLUL VI
Altedispozitii
SECTIUNEA 1
Obligatii aleinvestitorului/beneficiarului si emitentului autorizatiei,
ulterioareautorizarii
ARTICOLUL 70
Operatiuni privindasigurareacerintelor decalitateinconstructii
Dupaobtinereaautorizatiei deconstruire/desfiintare, pentruexecutiaobiectivului deinvestitii,
potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995(impreunacuregulamenteledeaplicareaacesteia), pringrija
investitorului/beneficiarului si aexecutantului estenecesararealizareaurmatoarelor operatiuni:
a) Urmarireaexecutiei lucrarilor deconstructii
Urmarireaexecutiei lucrarilor esteobligatoriesi seasiguraprin:
1. dirigintedesantier autorizat, careprezentant al beneficiarului, careurmarestecaexecutia
lucrarilor sasefacaindeplinaconcordantacuautorizatiaemisa(inclusivcuproiectul
P.A.C./P.A.D., dupacaz, careastat labazaemiterii autorizatiei), precumsi curespectarea
proiectului tehnicpentruexecutialucrarilor pebazacaruiaafost emisa;
2. responsabil tehniccuexecutiaatestat, careprezentant al executantului (persoanajuridicacu
profil deactivitateinconstructii).
Costurilenecesarepentruurmarireaexecutiei lucrarilor peintreagadurataaacestoraseincludin
valoareadevizului general al investitiei.
b) IntocmireaCartii tehniceaconstructiei
Carteatehnicaaconstructiei reprezintaevidentatuturor documentelor (actesi documentatii)
privindconstructia, emiseintoateetapelerealizarii ei - delacertificatul deurbanismpanala
receptiafinalaalucrarilor, seintocmestesi secompleteazapeparcursul executiei detoti factorii
careconcuralarealizarealucrarilor, pringrijainspectorului desantier. Dupareceptie, Cartea
tehnicasecompleteazaincontinuare, peintreagaduratadeexistentaaconstructiei, cutoate
interventiileasupraacesteia, prinobligatiabeneficiarului.
c) Efectuareareceptiei lucrarilor deconstructii si ainstalatiilor aferente
Potrivit prevederilor legaleinvigoarereceptialucrarilor deconstructii si ainstalatiilor aferente
esteactul princareinvestitorul declaracaaccepta, preialucrarea(cusaufararezerve) si caaceasta
poatefi datainfolosinta. Prinactul dereceptiesecertificafaptul caexecutantul si-aindeplinit
obligatiileinconformitatecuprevederilecontractului si aledocumentatiei deexecutie. Receptia
lucrarilor deconstructii deoricecategoriesi ainstalatiilor aferenteacestoraseefectueazaatat la
lucrari noi, cat si lainterventiileintimpasupraconstructiilor existente(reparatii capitale,
consolidari, modificari, modernizari, extinderi etc) si serealizeazaindouaetape:
1. receptialaterminarealucrarilor;
2. receptiafinalalaexpirareaperioadei degarantie.
43
d) Urmarireacomportarii inexploatareaconstructiei
Urmarireacomportarii inexploatareaconstructiei sefacedupareceptiafinalaalucrarilor, pe
toatadurataexistentei acesteia, beneficiarul avandobligatiadealuamasurilecorespunzatoare
pentruasigurareacerintelor decalitateaconstructiilor, conformprevederilor legale.
ARTICOLUL 71
Operatiuni privindobligatiileinvestitorilor/beneficiarilor
fatadeautoritati
(1) Dupaobtinereaautorizatiei deconstruire/desfiintare, invedereaexecutarii lucrarilor,
investitorul/beneficiarul areobligatiadearealizaurmatoareleoperatiuni:
a) Anuntareainceperii lucrarilor deconstructii autorizate
Sevaanuntaemitentul autorizatiei si Inspectoratul inconstructii judetean(al municipiului
Bucuresti) utilizandu-seformulareleF.17si F.18(puseladispozitiedeemitentul autorizatiei
impreunacuaceasta).
b) Amplasarea, lalocvizibil, aPanoului deidentificareainvestitiei
Sevor aplicaprevederilecuprinseinAnexanr. 8laprezentelenormemetodologice.
c) Anuntareafinalizarii lucrarilor deconstructii autorizate
SevaanuntaInspectoratul inconstructii judetean(al municipiului Bucuresti) utilizandu-se
formularul F.19(pusladispozitiedeemitentul autorizatiei impreunacuaceasta).
(2) Duparealizare, pentrupunereainfunctiuneaobiectivului deinvestitii, potrivit prevederilor
legaleinvigoare, pringrijainvestitorului/beneficiarului estenecesararealizareaurmatoarelor
operatiuni:
a) Regularizareataxelor si cotelor legale
Inconformitatecuprevederileart. 267alin. (14) lit. b) dinLegeanr. 571/2003privindCodul
fiscal, cumodificarilesi completarileulterioare, incel mult 15ziledeladatafinalizarii lucrarilor de
constructii, odatacuefectuareareceptiei laterminarealucrarilor, solicitantul
(investitorul/beneficiarul) areobligatiadearegularizataxelesi cotelelegale. Inacest scop,
investitorul/beneficiarul areobligatiadeadeclaralaemitentul autorizatiei valoareafinala(rezultata)
alucrarilor - sepot prezentadocumenteledoveditoarenecesare.
Emitentul autorizatiei vaaplicaprevederileart. 267alin. (14) lit. c) si d) dinLegeanr. 571/2003
privindCodului fiscal, cumodificarilesi completarileulterioaresi vainstiintaInspectoratul deStat
inConstructii desprefinalizareaexecutiei lucrarilor, precumsi valoareafinalaainvestitiei - asa
cumafost calculatalaefectuareareceptiei laterminarealucrarilor - utilizandformularul-model
F.19.
b) Declarareaconstructiilor invedereaimpunerii
Toateconstructiileproprietateparticularasedeclara, invedereaimpunerii, laorganelefinanciare
teritorialesaulaunitatilesubordonateacestora, inconformitatecuprevederileLegii nr. 571/2003
privindCodul fiscal, cumodificarilesi completarileulterioare, precumsi aleart. 39dinLege.
44
Datadobandirii cladirii, invedereaimpunerii, sestabilesteinconformitatecudispozitiile
Normelor metodologicedeaplicareaLegii nr. 571/2003privindCodul fiscal, aprobateprin
HotarareaGuvernului nr. 44/2004, pct. 62privindCAPITOLUL II - Impozitul pecladiri al
TITLULUI IX - Impozitesi taxelocaledinLegeaprivindCodul fiscal nr. 571/2003, cumodificarile
si completarileulterioare.
c) Obtinereaautorizatiei pentrudesfasurareaunei activitati economiceori aautorizatiei sanitare
defunctionare
Autorizatiapentrudesfasurareaunei activitati economiceori aautorizatiei sanitarede
functionare, dupacaz, seemitedeautoritateateritorialacompetenta, inconditiileprevederilor art.
268alin. (1) si (2) dinLegeanr. 571/2003privindCodul fiscal, cumodificarilesi completarile
ulterioare.
ARTICOLUL 72
Operatiuni privindobligatiileemitentului autorizatiei
(1) Lafinalizarealucrarilor deconstructii autorizate, emitentul autorizatiei areobligatiadea
regularizataxelesi cotelelegale, inclusivceleprevazutelaart. 65, infunctiedevaloareafinala
(rezultata) ainvestitiei, sustinutacudocumentelefurnizatedeinvestitor/beneficiar, inconformitate
cuprevederileart. 71lit. a).
(2) Emitentul autorizatiei areobligatiasacomuniceInspectoratului deStat inConstructii valoarea
finalaainvestitiei, asacumafost calculatapentruregularizareataxei deautorizare, ladatareceptiei
laterminarealucrarilor.
SECTIUNEA a2-a
Obligatii aleproiectantului si executantului
ARTICOLUL 73
Obligatii aleproiectantului
(1) Intemeiul contractului deproiectareincheiat cubeneficiarul (investitorul), pentruasigurarea
calitatii proiectului pentruautorizareaexecutarii lucrarilor deconstructii (P.A.C./P.A.D.), inclusiva
proiectului tehnicdincareacestaesteextras, potrivit prevederilor art. 22alin. (1) lit. a), proiectantul
are, potrivit legii, urmatoareleobligatii:
a) asigurareacalitatii proiectului tehnic, respectivaproiectului pentruautorizareaexecutarii
lucrarilor deconstructii, extrasdinacesta, corespunzator cerintelor decalitate, prinrespectarea
legislatiei privindcalitateainconstructii si areglementarilor tehniceinvigoare;
b) prezentareaproiectului elaborat spreverificaredecatrespecialistii verificatori deproiecte
atestati, stabiliti deinvestitor, precumsi solutionareaneconformitatilor ori aneconcordantelor
semnalate;
c) atentionareabeneficiarului cuprivirelaexigenteleurbanisticecaroratrebuiesali se
subordonezerealizareaobiectivului deinvestitii, inraport cureglementarileurbanisticelegal
aprobate, sau, dupacaz, cuprivirelaincompatibilitatiletehnicesauurbanisticepecareacestale
genereazainzonadeamplasament. Pedurataexecutiei, proiectantul raspundecuprivirelacelelalte
obligatii pecareleareinconformitateculegislatiainvigoareprivindcalitateainconstructii.
45
(2) Proiectantul, potrivit prevederilor art. 8alin. (1) lit. b) si art. 43alin. (3) lit a), areobligatiade
asustinesolutiiletehnicealeproiectului - toatespecialitatile- infataComisiei deAcorduri Unice
(C.A.U.), lasolicitareamembrilor acesteia, precumsi deaintroduceindocumentatiemodificarile
si/sauconditiileimpuseprinavizeleexprimatedemembrii comisiei.
(3) Inconditiileprevederilor alin. (2) contractul/fazadincontract referitor laintocmirea
documentatiei pentruobtinereaautorizatiei deconstruire/desfiintareestededrept finalizat numai
dupaobtinereaautorizatiei.
ARTICOLUL 74
Obligatii aleexecutantului
(1) Executantul, inbazacontractului deantreprizaincheiat cubeneficiarul, pentruasigurarea
calitatii constructiilor, caredecurgurmareprocedurii deautorizare, potrivit legii, areurmatoarele
obligatii:
a) sasesizezeinvestitorul cuprivirelaneconformitatilesi/sauneconcordanteleconstatatein
proiect, invedereasolutionarii lor decatreproiectant;
b) sainceapaexecutialucrarilor numai inconditiileexistentei autorizatiei de
construire/desfiintare;
c) saexecutelucrarilenumai pebazasi inconformitatecuproiectul tehnicdeexecutie, verificat
despecialisti atestati, potrivit legii.
(2) Pedurataexecutiei, executantul raspundecuprivirelacelelalteobligatii pecareleare, in
conformitateculegislatiainvigoareprivindcalitateainconstructii.
SECTIUNEA a3-a
Dispozitii tranzitorii si finale
ARTICOLUL 75
Bancadedatearetelelor tehnico-edilitare
(1) Bancadedatearetelelor tehnico-edilitarereprezintasistemul informational carearelabaza
datedincadastrul general si dincadastreledespecialitate, careservesclaformulareastrategiilor
globalealeteritoriilor administrative, incorelarecuprogramelededezvoltareaadministratiei
publicelocale, latoatenivelurile.
(2) Autoritatileadministratiei publicelocale, prinorganeleproprii special abilitate, potrivit
prevederilor art. 45alin. (6) dinLegeauobligatiadeaconstitui bancadedatearetelelor tehnico-
edilitare.
(3) Datelesi informatiilespecificefiecarui tipdereteatehnico-edilitarareprezintasuportul de
bazaal constituirii bancilor dedateurbanelanivelul fiecarei autoritati publicelocalesi, totodata,
asiguraaplicareamasurilor prevazutedelegereferitor laamplasarea, proiectareasi autorizarea
executarii lucrarilor deconstructii.
(4) Regiileautonome, societatilecomerciale, respectivpersoanelejuridicecareauingestiune
administrarearetelelor tehnico-edilitare, potrivit Legii, auobligatiadeaprocedalainventarierea,
evidentasi reprezentareapeplanuri si harti atuturor retelelor subteranesi/sausuprateraneexistente,
46
inclusivaconstructiilor si amenajarilor tehniceaferente, dinintravilanul fiecarei localitati, precum
si dinteritoriul administratival acesteia.
(5) Reteleletehnico-edilitarecarefacobiectul masurilor prevazutelaalin. (4) cuprind:
a) alimentari cuapa;
b) canalizari;
c) transport si alimentarecuenergieelectrica;
d) termoficare;
e) transport si distributiegazenaturale;
f) telefonie.
(6) Reteleletehnico-edilitare, inclusivconstructiilesi amenajariletehnice, sereprezintapeunplan
(scara1:500, 1:1000sau1:2000pentruintravilan, respectiv1:2000sau1:5000pentruextravilan),
extrasdinplanul topograficdebazasau, dupacaz, planul cadastral pentrufiecarelocalitate,
respectivsector al municipiului Bucuresti, inpartefolosindsemneleconventionalespecifice
fiecarui tipderetea.
(7) Planurilerealizateconformprevederilor alin. (6), insotitedefiseletehnicepetipuri deretea, se
inregistreazapesuport magneticintr-unformat compatibil cusistemeleinformaticedegestiunetip
GIS.
(8) Fiecaretipdereteaedilitarainregistratapesuport magneticsepreda, cutitlugratuit, pebaza
deprotocol, primariei - pentrulocalitatiledinteritoriul unitatii administrativeceii apartin, respectiv
primariilor primariilor desector al municipiului Bucuresti si Oficiului decadastrusi publicitate
imobiliarajudeteansaual municipiului Bucuresti, dupacaz.
ARTICOLUL 76
Formedeperfectionareapregatirii profesionale
Autoritatileemitentealecertificatelor deurbanismsi autorizatiilor deconstruire/desfiintareau
obligatiasaasigurepregatireasi perfectionareaprofesionalaapersonalului despecialitatedincadrul
aparatului propriu, invederearealizarii acestei exigente, autoritatileemitenteauobligatiadea
asiguraprogramedepregatiresi/sauperfectionare, dupacaz, prinformedeinstruireadecvatela
urmatoareleorganismealeadministratiei publicecentralesaulocale, precumsi institutii de
invatamant superior:
a) Institutului National deAdministratieprin:
1. programedeformarespecializatainadministratiapublica, de2ani, pentruabsolventii custudii
superioaredelungadurata, cudiplomadelicentasauechivalenta, invarsta, deregula, depanala30
deani;
2. programedeformarespecializatainadministratiapublica, deunan, pentrupersoanecustudii
superioaredelungadurata, cudiplomadelicentasauechivalenta: functionari publici, persoane
numiteori aleseinfunctii dedemnitatepublicasauasimilateacestoradincadrul administratiei
publicecentralesi locale, altepersoaneinteresate;
47
3. programedespecializarepostuniversitara, cudurataminimade180deore, pentrupersonalul
dinadministratiapublicacentralasi locala, custudii superioaredelungadurata, cudiplomade
licentasauechivalenta;
4. programedeperfectionaredescurtadurata, depanala90dezile, pentrupersonalul custudii
superioaresi medii dinadministratiapublicacentralasi locala, dincadrul unor asociatii, fundatii sau
altor organizatii neguvernamentale, precumsi pentrualtepersoaneinteresate;
5. seminarii si conferintepetemedeinteresmajor pentruadministratiapublicacentralasi locala;
b) UniversitateadeArhitecturasi Urbanism"IonMincu" Bucuresti - lanivel central sauzonal -
ori laalteinstitutii deinvatamant superior deprofil interesate, princursuri descurta(lunga) durata
organizate, potrivit prevederilor legale, pentruspecialistii dincadrul consiliilor judetenesi al
primariilor municipalesi orasenesti, dupacumurmeaza:
1. cursuri postuniversitarepentruarhitecti si altecadrecupregatiresuperioaradindomeniul
urbanismului si constructiilor care, prinformatiadebaza, sepot implicainaceastaactivitate;
2. cursuri postuniversitaredeperfectionarepentrucadrecupregatiresuperioaradinaltedomenii
decat cel al urbanismului, arhitecturii si constructiilor;
3. cursuri deperfectionarepentrucadrecupregatiremedieindomeniul urbanismului, arhitecturii
si constructiilor;
c) lanivelul consiliilor judetene, subautoritateaarhitectului-sef al judetului, incooperarecu
asociatiileprofesionaleindomeniu, pentrupersonalul despecialitatedincadrul primariilor
comunale.
ARTICOLUL 77
Dispozitii finale
(1) Compartimenteledinaparatul propriudespecialitatealeconsiliilor judetene, Consiliului
General al Municipiului Bucuresti si consiliilor localeseorganizeazapentruapreluaatributiile
structurilor despecialitateprevazuteprinLege.
(2) Analizareasi avizareadocumentatiilor necesareemiterii certificatului deurbanism, aacordului
unicsi aautorizatiilor deconstruire/desfiintaredecatrecompartimentele(structurile) despecialitate
aleconsiliului judeteanpentruprimariilecomunelor, oraselor si municipiilor carenudispunde
structuri (compartimente) despecialitatesefaccontracost, pebazadeconventieincheiataintre
primari, incalitatedeemitenti, si presedinteleconsiliului judetean.
(3) Prinexceptiedelaprevederileart. 32alin. (1) si art. 47alin. (1), panalanumireaunei
persoanecuresponsabilitateindomeniul amenajarii teritoriului si urbanismului dincadrul
aparatului propriual primariei, certificateledeurbanism, respectivautorizatiilede
construire/desfiintare, sevor puteaemitedecatreConsiliul judeteanpebazadeprotocol incheiat in
acest scopcuconsiliul local interesat, inconformitatecuprevederilelegii.
(4) Costul serviciilor prestatedestructurile(compartimentele) despecialitatealeconsiliului
judeteansestabilescpotrivit prevederilor Codului fiscal, aprobat prinLegeanr. 571/2003.
(5) Utilizareaformularelor dinprezentelenormemetodologiceesteobligatorie, fiindinterzisa
modificareasaucompletareastructurii/continutului acestora. Formularelesetiparescpringrija
48
emitentului, cuinscriereadenumirii exacteaautoritatii emitente, si sepunladispozitia
solicitantilor, contracost.
(6) Insituatiaincare, lautilizare, rubriciledinformular nusunt suficientepentrucomunicareaori
inregistrareadatelor, emitentul vaputeaanexarubrici saupagini suplimentarelaactul emis(care
vor fi semnatesi parafatedeemitent), cuconditiainscrierii inactul debazaamentiunii privind
existentaanexei caparteintegrantaaactului.
(7) Serecomandatiparireadeformularedistinctepentruautorizareaexecutarii lucrarilor de
construiresi, respectiv, pentruautorizareaexecutarii lucrarilor dedesfiintare.
(8) Serecomandaemitentilor saorganizezeplatataxelor pentruemitereaavizelor, acordurilor si
autorizatiilor laosinguracasierielacaresolicitantul saplateascaosingurataxacomasata, petipuri
delucrari deconstructii. Inacest scopemitentii vor incheiaconventii cuavizatorii, princaresevor
stabili:
a) modalitateadevirareataxelor colectate;
b) termeneledevirareataxelor colectate;
c) valoareataxelor, inclusivT.V.A.
(9) AnexeleNr. 1-8facparteintegrantadinprezentelenormemetodologice.
ContinuareaOrdinului segasesteinAnexanr. 1430/2005