Sunteți pe pagina 1din 23

OMRAAM MICHAEL AIVANHOV

YOGA NUTRIIEI
1. NUTRIIA PRIVETE NTREGUL OM
Azi voi vorbi despre nutriie i v! voi spune "u#ruri #e sunt de o $%&i$! i$port%n!'
(o%rte puini) #*i%r i #ei +nv!%i i ,o%rte evo"u%i) tiu %#este "u#ruri' -entru +n#eput) %r pute%
s! nu p%r! interes%nte) d%r pe $!sur! #e %s#u"t%i i e&ers%i %#este "u#ruri)vei vede% #! sunt
e&tre$ de bo.%te i d%rni#e) v! pot s#*i$b% +ntre%.% e&isten!' -resupunei #! pentru un
$otiv s%u %"tu" suntei "ipsit de $/n#%re #/tev% zi"e i suntei pre% s"%b) #*i%r i pentru % v!
$i#%' -utei ,i erudit ) bo.%t) d%r ni$i# din #ee% #e tii s%u posed%i) nu po%te e.%"% ,ru#tu"
s%u bu#%t% de p/ine #e o punei +n .ur!0 o +$bu#!tur! i re+nvi%i 1 O bu#!i#! e tot #e este
ne#es%r pentru % ,%#e ,ore"e i $e#%nis$e"e +ntre.u"ui vostru siste$ s! +n#e%p! % ,union% din
nou' E&ist! %nu$ite e"e$ente +n %"i$ente #%re red%u s!n!t%te% i vi.o%re% ) $%i e,i#ient de#/t
ori#e ./nd) e$oie s%u putere % voinei d%r nu v! d%i se%$% de %#e%st%) $/n#%re% %re o $i#!
i$port%n! pentru voi) +n %,%r! de $i2"o# de % v! s%tis,%#e instin#te"e i nu vedei #! %re vreun
e,e#t e$oion%" s%u inte"e#tu%" %supr% vo%str!'Totui $/n#%re% e #e% #%re ,%#e posibi" s! ,%#ei
tot #e ,%#ei) s! vorbii) si$ii) ./ndii'
Inii%ii %u tiut +ntotde%un% i$port%n% nutriiei) %u des#operit de $u"t ti$p #!
%"i$ente"e sunt #on#epute i pre.!tite +n "%bor%to%re"e divine de de%supr% #u in,init!
+ne"ep#iune i #! e"e #onin e"e$ente $%.i#e #%re ,%# posibi" #% o$u" s! %ib! reve"%ii' Ei $%i
tiu #! trebuie s! #reeze %nu$ite #ondiii +n%inte de % bene,i#i% de %"i$ente'
3ei nutrii% este "% ori.ine% r!zbo%ie"or i revo"uii"or)nu se po%te spune #! "u$e% o
#onsider! de pri$! i$port%n!' O%$enii sunt instin#tivi +n #e privete $/n#%tu") #% i
%ni$%"e"e) i nu %u noiune% de bene,i#iu spiritu%" #e po%te deriv% din % $/n#% +ntr4un %nu$it
$od0de ,%pt ei nu tiu s! $!n/n#e'
Ur$!rii o%$enii) vei vede% #/t de $e#%ni# $!n/n#!) +n.*iind ,!r! s! $este#e i
"!s/nd tot ,e"u" de idei *%oti#e i senti$ente s! se %$este#e #u pro#esu" de di.estie) se#reie i
e"i$in%re % to&ine"or' 5i %poi se $ir! de #e se +$bo"n!ves#' E din $odu" "or de % $/n#%' 6n
,%$i"ie) toi sunt o#up%i s! #ite%s#!) s! prive%s#! "% TV) s! $un#e%s#! p/n% se %e%z! "% $%s!
i %tun#i +n#ep s! p!"!vr!.e%s#!) s! se #erte' O $%s! "u%t! +n %se$ene% #ondiii te ,%#e s! nu
$%i vrei %"t#ev% dup! %#ee% de#/t s! dor$i) esti %% de .reu #! nu $%i %i entuzi%s$ pentru
ni$i#' 3%#! $!n/n#i #u$ %r trebui) te si$i +n ,or$!) "u#id i .%t% de "u#ru dup! $%s!'
7Cu$ %r trebui s! se $!n/n#e89' V! voi spune #e ,%#e un Inii%t' M%i +nt/i) tiind #!
trebuie s! pre.!te%s#! #e"e $%i bune #ondiii posibi"e pentru % bene,i#i% de e"e$ente"e pe #%re
N%tur% "e4% #re%t) +n#epe prin % se re#u"e.e r!$/n/nd t!#ut i +n#*in/ndu4i ./nduri"e
Cre%toru"ui :t!#ere% "% $%s! nu e #%r%#teristi#! $!n!stiri"or;' Inii%ii i +ne"epii +ntotde%un%
%u $/n#%t +n t!#ere' E" $%i tie #! pri$% +$bu#!tur! e #e% $%i i$port%nt! :#e" $%i i$port%nt
$o$ent %" ori#!rei %#iuni este pri$u" p%s; pentru #! e% se$n%"ize%z! e"iber%re% ,ore"or #%re)
od%t! e"iber%te) nu se opres#) #i #ontinu! p/n! "% #%p!t < d%#! +n#epi +ntr4o st%re de %r$onie)
ori#e vei ,%#e v% ,i %r$onios p/n! "% #%p!t'
Apoi) e" $!n/n#! +n#et i $este#! bine) nu do%r de dr%.u" di.estiei "ui) #i pentru #! .ur%
este un "%bor%tor spiritu%" #%re %bso%rbe ener.ii"e eteri#e subti"e +n%inte de % tr%ns$ite p!rti"e
.rosiere spre sto$%#' Gur% este pentru p"%nuri"e subti"e #ee% #e sto$%#u" este pentru p"%nu"
,izi#) un instru$ent ,o%rte per,e#ion%t #u ."%nde pe i sub "i$b% #%re #%pte%z! p%rti#o"e"e
eteri#e) #ee% #e e&p"i#! de #e poi ,i #o$p"et re,!#ut i bine dispus) #/nd eti s"!bit de ,o%$e)
=
de pri$% +$bu#!tur! +n%inte #% e% s! %ib! ti$p s! %2un.! +n sto$%#' Gur% %bso%rbe ener.i% i
o tri$ite "% siste$u" nervos +n%inte #% %"i$ente"e $%i puin subti"e s! po%t! %2un.e "% sto$%#'
>! nu v! surprind! s! %uzii #! e"e$ente eteri#e pot ,i e&tr%se din %"i$ente' (ru#tu") de
e&e$p"u) este %"#!tuit din $%terie so"id!) "i#*id!) .%zo%s! i eteri#!0 toi sunte$ #onstieni de
subst%n% so"id! i "i#*id!) d%r puini sunt #onstieni de %ro$% subti"! #%re %p%rine zonei
%eru"ui' Ni$eni nu %#ord! ni#i #e% $%i $i#! %tenie p!rii eteri#e)#%re %re de % ,%#e #u
#u"o%re% i $%i %"es #u vi%% ,ru#tu"ui i #%re este #e% $%i i$port%nt! p%rte din to%te) pentru #!
%#e%st! p%rte eteri#! ne *r!nete #orpuri"e $%i subti"e'
3eo%re#e) pe "/n.! #orpu" s!u ,izi#) o$u" %re i %"te"e) $%i subti"e :eteri#) %str%") $ent%")
#%uz%") budi#) %t$i#) #%re sunt sedii"e ,un#ii"or ,izi#e i spiritu%"e ; e" $%i bine s4%r +ntreb%
#u$ s! "e *r!ne%s#!) de#/t s! "e "%se s! ,"!$/nze%s#!'
O$u" tie #u %pro&i$%ie #e s! de% #orpu"ui s!u ,izi# :zi# %pro&i$%tiv pentru #!
$%2orit%te% $!n/n#! #%rne) #%re e d!un%to%re %t/t ,izi# #/t i psi*i#;)d%r nu %re idee #e s! de%
#orpu"ui eteri# :vit%";) %str%" :e$oion%";) $ent%" )s! nu $%i vorbi$ de #e"e superio%re'
3up! #u$ v4%$ spus e de %2utor pentru #orpu" ,izi# s! $%sti#!$ bine) d%r pentru #orpu"
eteri# e nevoie s! %d!u.!$ #ev% +n p"us< respir%i%' L% ,e" #u$ o briz! %ni$! ,"%#!r% :su,"%i
pe o s#/nteie pentru % %prinde ,o#u"; %st,e") respir/nd pro,und +n ti$pu" $esei %2ut! "%
#o$bustie' 3i.esti%) respir%i% i $edit%i% sunt ,or$e de #o$bustie) sin.ur% di,eren! ,iind +n
.r%du" de #!"dur! i purit%te% subst%nei' 3%#! +n#et%i s! $/n#%i din #/nd +n #/nd i r!su,"%i
pro,und) %rdere% #e %re "o# per$ite #orpu"ui eteri# s! e&tr%.! p%rti#o"e"e subti"e din $/n#%re%
de #%re %vei nevoie i) #u$ #orpu" eteri# este #entru" vit%"it!ii) $e$oriei i sensibi"it!ii) e
spre %v%nt%2u" dvs' s! %vei .ri2! s! ,ie %"i$ent%t' Corpu" %str%" este *r!nit #u o subst%n! #*i%r
$%i subti"! de#/t p%rti#o"e"e eteri#e0 e$oii i senti$ente' 3%#! v! #on#entr%i %supr% $/n#!rii
#e o $/n#%i #u dr%.oste) #orpu" vostru %str%" v! e&tr%.e din e% p!ri"e preio%se de #%re %re
nevoie i #% rezu"t%t) se v% u$p"e #u dr%.oste pentru to%t! "u$e% 7v! vei si$ti ,eri#ii i
+$p!#%i) do%r #u o dorin! 4 s! tr!ii +n %r$onie #u n%tur%'9A#est senti$ent nu pre% $%i e&ist!
%zi) pentru #! o%$enii nu $%i %u %#e% %titudine prote#to%re de % ,i %teni i p"ini de dr%.oste #u
obie#te"e) #op%#ii) $unii) ste"e"e et#' sunt pre% o#up%i de ei +nii i se si$t %$enin%i #*i%r
i #/nd sunt +n si.ur%n! %#%s! s%u dor$' 3e ,%pt ei nu sunt %$enin%i) senti$entu" de % ,i
%b%ndon%t de M%$% N%tur! vine din ,%ptu" #! nu i4%u *r!nit #orpu" %str%"1 C/nd %#est% e
#orespunz!tor *r!nit) %vei un senti$ent $inun%t de bun!st%re #%re te ,%#e s! ,ii .eneros i
to"er%nt +n vi%! i d%#! %i prob"e$e i$port%nte de rezo"v%t) pro#edezi #u t%#t i +ne"e.ere) tii
#u$ s! ,%#i #on#esii'
-entru % %"i$ent% #orpu" $ent%") Inii%tu" se #on#entre%z! #u o#*ii +n#*ii %supr%
$/n#!rii0 #u$ $/n#%re% este pentru e" o $%ni,est%re % "ui 3u$nezeu) e" +n#e%r#! s!4i v%d!
to%te %spe#te"e)de unde vine) #e #onine) #e #%"it!i %re) #e entit!i %u +n.ri2it4o) pentru #!
e&ist! ,iine invizibi"e #%re %u .ri2! de p"%nte i #op%#i' Minte% +i e preo#up%t! de %#este
"u#ruri +n ti$p #e e" e&tr%.e e"e$ente din $/n#%re) #%re sunt +n#! $%i subti"e de#/t #e"e
ne#es%re #orpu"ui %str%"' O $%s! "u%t! %st,e" +" "%s! #u o +ne"e.ere pe #%re nu o %ve% "%
+n#eput)e" vede to%te "u#ruri"e $%i #"%r i e .%t% s! ,%#! #e% $%i e&%#t! $un#! $ent%"!'
M%2orit%te% o%$eni"or +i i$%.ine%z% #! prin "e#tur!) studiu i $edit%ie +i dezvo"t!
#%p%#it!i"e inte"e#tu%"e''''nu) dei studiu" i $edit%i% sunt #u si.ur%n! indispens%bi"e) e"e
sin.ure nu sunt su,i#iente' Corpu" $ent%" trebuie s! ,ie *r!nit #u %nu$ite e"e$ente +n ti$pu"
$ese"or)#% s! ,ie puterni# i rezistent pentru % ,%#e e,orturi pre"un.ite' Trebuie s! +nte"e.ei #!
#orpu" %str%" e #e" #%re susine e$oii"e i%r #orpu" $ent%" v! susine $inte%) ./ndire%0 %#este
dou! #orpuri trebuie s! ,ie *r!nite #orespunz!tor +n%inte de % v! %tept% s! ,ii e.%"i +n ,%%
s%r#inii de % v! tr!i vi%%'
-e "/n.! #orpuri"e eteri#) %str%") $ent%") o$u" %re i %"te #orpuri %"#!tuite dintr4o
subst%n! i $%i spiritu%"!) #orpuri"e< #%uz%") budd*i# i %t$i# s%u #entre"e r%iunii) su,"etu"ui
i % spiritu"ui) #%re trebuie s! ,ie i e"e *r!nite' Hr%n% "or e senti$entu" de .r%titudine ,%! de
3u$nezeu'
?
Gr%titudine% #%re) de %se$ene%) e pe #%"e de disp%riie din e&isten% u$%n!) e #e% #%re
des#*ide ui"e spiritu%"e spre to%te bine#uv/nt!ri"e' Totu" devine #"%r) vedei) si$ii) tr!ii1
Gr%titudine% tr%ns,or$! $%teri% .rosier! +n "u$in! i vese"ie' 6nv!%i s! ,ii re#unos#!tori'
C/nd v! *r!nii #e"e trei #orpuri superio%re) p%rti#o"e"e subti"e desprinse sunt distribuite
+n #reier) "% p"e&u" so"%r i to%te #e"e"%"te or.%ne' V! d%i se%$% #! %vei i %"te ne#esit!i
superio%re) #! "u#ruri de o n%tur! in,init superio%r! e&ist! pentru voi) i%r %#e%st% v! des#*ide
po%rt% spre posibi"it!i $%i $%ri' C/nd %i ter$in%t de $/n#%t) nu trebuie s! v! +nto%r#ei "%
dispute s%u $un#!) ni#i s! v! +ntindei' R!$/n/nd "initit un $o$ent i respir/nd pro,und)
ener.ii"e #e "e4%i %#u$u"%t vor ,i distribuite +n tot siste$u" i %tun#i vei ,i .%t% s! e,e#tu%i
ori#e $un#!' Nu uit%i) +n#eputu" este #e" $%i i$port%nt $o$ent +n to%t! %#tivit%te%'
2. HRANI YOGA
6n prezent o%$enii sunt deze#*i"ibr%i de vi%% %.it%t! pe #%re o du# i dores# s! +n#er#e
ori#e +n sper%n% de %4i re#/ti.% e#*i"ibru"'''' @o.%) zen) $edit%ie tr%ns#edent%"!) re"%&%re''''
Nu %$ ni$i# +$potriv% %#estor%) d%r e&ist! un $od $%i si$p"u i $%i e,i#%#e de ree#*i"ibr%re
i %nu$e #e" de % +nv!% s! $/n#!$ #ore#t'
C/nd $!n/n#i ne."i2ent i indi,erent) .r!bit) +n $i2"o#u" .!"!.iei % dis#uii"or) tensiunii)
"% #e bun s! $editezi s%u ori#e %"t#ev% dup! %#ee%8 Te%tru1 Ar ,i $%i bine s! se ,o"ose%s#!
%#e%st! o#%zie pe #%re o %vei de dou! s%u trei ori pe zi) zi"ni#) pentru % ,%#e #ev%) #u$ e ,%ptu"
de % $/n#%) #%re s! pun! +n re.u"! #e"u"e"e i s! v! %r$onizeze +ntre.u" siste$' 3%#! v! #er s!
,%#ei un e,ort i s! $/n#%ti +n "inite :rein/ndu4v! nu nu$%i de "% % vorbi) #i i de "% % ,%#e
z.o$ot #u #uitu") ,ur#u"i%) et#'; s! $este#%i ,ie#%re bu#!i#! $u"t ti$p i) din #/nd +n #/nd)
s! respir%i pro,und i $%i %"es s! $u"tu$ii #eru"ui #/nd $/n#%i) pentru to%te bo.!ii"e
#oninute +n $/n#%re e pentru #% %#este e&er#iii) %p%rent ne+nse$n%te) sunt $i2"o%#e de
dob/ndire % %uto#ontro"u"ui' 6nv!/nd s! #ontro"!$ "u#ruri $!runte) dob/ndii #ontro" %supr%
"u#ruri"or $%ri' C/nd v!d pe #inev% #! e ne."i2ent i ne%tent +n prob"e$e $!runte) tiu #! vi%%
"ui % ,ost dezordon%t! +n tre#ut i v% ,i i pe viitor d%#! nu ,%#e #ev% +n "e.!tur! #u %#e%st!
"ips!) pentru #! totu" este interre"%ion%t'
5tiu #! nu e uor s! st%i t!#ut +n ti$pu" $esei i s! te #on#entrezi nu$%i %supr%
$/n#!rii) #*i%r d%#! reueti s! ,ii "initit i s!4i #ontro"ezi .esturi"e +n interior ,%#i .!"!.ie #u
senti$ente"e s%u po%te e"e sunt sub #ontro") d%r ./nduri"e *oin!res#' Nutrii% este o @o.% prin
%#ee% #! %2un.i) #/nd $!n/n#i) s!4i dedi#i to%te e,orturi"e) %teni%) #on#entr%i% i #ontro"u"
pro#esu"ui de % $/n#%'
-entru % pute% s!4i #on#entrezi ./nduri"e +n ti$pu" $esei) trebuie s! ,i dob/ndit
obi#eiu" de %4i #ontro"% ./nduri"e +n vi%% zi"ni#!' 3%#! %i ,ost %tent $ereu s! nu te "%i
#uprins de ./nduri i senti$ente ne.%tive) %tun#i dru$u" e p%v%t i +i v% ,i uor' Ai#i 7Trebuie
s! petre#i o vi%! +ntre%.! s! +nvei s! $!n/n#i #ore#t87 3% i nu' E #"%r #! nu to%te
prob"e$e"e t%"e vor ,i rezo"v%te do%r pentru #! tu $!n/n#i #ore#t) #i %#est "u#ru e un pun#t de
p"e#%re) o tr%$bu"in! du#/nd "% "u#ruri e&tr%ordin%r de bene,i#e)d%r nu +nse%$n! #! ni$i#
%"t#ev% nu e i$port%nt i #! poi s! te re"%&ezi +n restu" ti$pu"ui' -e s#urt) e de dorit s!
$!n/n#i %tent) #u vi.i"en% i e bine s! ,ii %tent i vi.i"ent i +n ti$pu" zi"ei' Un% nu e&#"ude pe
#e%"%"t!' M/n#%tu" este un ritu%" $%.i# +n #%re $/n#%re% se tr%ns,or$! +n s!n!t%te) ,or! )
dr%.oste) "u$in!' Observ%i4v! sin.uri) d%#! $/n#%i +ntr4o st%re de $/nie) %.it%ie)
ne$u"u$it) vei r!$/ne #u un .ust %$%r +n .ur! to%t! ziu%0 v! vei si$i nervos i +n#ord%t i)
d%#! sunt prob"e$e de rezo"v%t) vei ,i ne.%tiv +n re%#ii) de#izii"e vor du#e "ips! de
#ore#titudine i +ne"e.ere) nu vei ,i destu" de .eneros pentru % ,%#e #on#esii' Nu %re rost s! v!
2usti,i#%i 7Nu e .ree%"% $e%) sunt %% de nervos) nu %$ +n#otro19 i %poi s! "u%i nite
$edi#%$ente pentru % +n#er#% s! v! #%"$%i' -entru % v! %$e"ior% siste$u" nervos) trebuie s!
+nv!%i s! $/n#%i #ore#t' Ori#e %"t#ev% trebuie "!s%t deop%rte #/nd v! %ez%i s! $/n#%i)
#*i%r %,%#eri i$port%nte) pentru #! sin.uru" "u#ru i$port%nt %#u$ e s! v! *r!nii +n %#ord #u
re.u"i"e divine' 3%#! $/n#%i #ore#t) restu" se v% %r%n2% de "% sine #/nd vei ,i ter$in%t' Ast,e"
e#ono$isii i ti$p i e,ort' Nu trebuie s! #redei #! prob"e$e"e se rezo"v! $%i bine i $%i
B
r%pid d%#! suntei +n#ord%t i ner!bd!tor0 de ,%pt inversu" e v%"%bi"0 "u#ruri"e v! s#%p! din
$/ini) zi#ei "u#ruri ne#*ibzuite) %vei un e,e#t ne.%tiv %supr% %"tor%)dup! #%re trebuie s!
petre#ei zi"e pentru % ,%#e rep%r%ii"e ne#es%re' M%2orit%te% o%$eni"or nu v!d #! i #e% $%i
$i#! %#iune din vi%% zi"ni#!) este se$ni,i#%tiv!) %st,e" #u$ s! te %stepi #% ei s! v%d! #!
$odu" de %4i dezvo"t% inte"i.en%) dr%.oste%) putere% voinei) e de % $/n#% +n $od #ore#t'
Toi #red #! inte"i.en% e #ev% #e dezvo"i prin "e#tur! i studiu) 2ude#/nd tribu"%ii #/nd
eti ob"i.%t s! .!seti o #%"e de ieire' Ei #red #! ini$% e trezit! #/nd %i o soie i #opii de #%re
s! %i .ri2! i s! +i prote2ezi0 i #! putere% voinei o dezvo"i prin e,ort ,izi#) sport) et#''' d%r s!4i
dezvo"i $inte% i ini$% +n ti$pu" $esei8 -!i %#est ,e" de % 2ude#% dovedete #! nu %u +n#eput
s! +ne"e%.! 6nv!!tur%' E +n ti$pu" $esei #/nd ,%#i $un#% re%"!) #e% eseni%"!) %di#! s!4i
dezvo"i ini$%) $inte%) voin%' -o%te #! nu poi petre#e tot ti$pu" +n bib"iote#! i "%
universit%te) po%te nu te #!s!toreti i nu %i #opii) po%te nu %i o#%zi% pentru un e,ort pre"un.it)
d%r #u si.ur%n! vei $/n#%) toi sunt ob"i.%i s! $!n/n#e'
Vrei s! v! dezvo"t%i $inte%8 3e #/te ori $/nuii #ev% pe $%s! +n ti$pu" $esei) ,!#/nd4
o #u .ri2!) ,!r! % "ovi "u#ruri"e unu" de #e"!"%"t) ,!r! % der%n2% pe ni$eni) v! dezvo"t%i $inte%)
devenii inte"i.ent) %tent i re#eptiv' C/nd v!d o%$enii s#!p/nd #uite"e i ,ur#u"ie"e)
r!sturn/nd "u#ruri) tiu i$edi%t #! ei du# "ips! de inte"i.en!' -ot %ve% tot ,e"u" de tit"uri i
dip"o$e) d%r pentru $ine nu %u inte"i.en!' L% #e bun un tit"u d%#! nu eti bun s! %pre#iezi
dist%ne"e8
>! zi#e$ #! vrei s! $ui un p%*%r0 d%#! nu $!sori #u o#*iu" #/t de dep%rte e p%*%ru" de
%"te obie#te) vei dobor+ #ev% i4" vei sp%r.e' Vei zi#e #! %#est% este un det%"iu) o $i#! "ips!) d%r
un% #%re po%te %tin.e proporii uri%e +n eveni$ente"e viito%re din vi%!' O%$enii #%re sunt
ne+nde$/n%te#i i ne."i2eni +n vi%! +i %du# $%ri p%.ube' A nu ,i %tent) ,ie pe o s#%r! $i#!)
,ie pe un% $%re) % ,%#e .%,e) % r!ni o%$enii) % der%n2% "u#ruri"e) sunt to%te p%rte % unei
%titudini #%re provo%#! su,erin! i resenti$ente #%re ne#esit! %ni pentru % ,i rep%r%te' 6n%inte
#% eu s! i%u %#e%st! sti#"! #u %p! de pe $%s!) +$i %$intes# #! % ,ost +n ,ri.ider) #! e u$ed! i
%"une#o%s!' Ast,e") o ter. +n%inte de % o "u% i %st,e" sunt si.ur #! nu v% #!de%' A% trebuie s!
,ie totu") pe $%s! s%u +n vi%!' 3%#! #ev% e +n %,%r% #ontiinei t%"e) v% ,i +n %,%r% #ontro"u"ui
t!u) nu +i vei ,i st!p/n i nu te v% %s#u"t%' -entru % #ontro"% #ev%) trebuie s!4" do$ini +n ./nd'
Un %"t "u#ru) +n%inte de % v! %ez% "% $%s!) +n#er#%i s! v! %si.ur%i #! nu "ipsete ni$i#)
%st,e" #! nu v% trebui s! v! ridi#%i s! %du#ei s%re%) o ,%r,urie) un #uit' Adese% #/nd sunt
invit%t) .%zd% trebuie s! p!rse%s#! $%s% de $%i $u"te ori pentru #! % uit%t #ev%0 totui %r
trebui s! tie #e e ne#es%r) e% repet! %#e"%i "u#ru +n ,ie#%re zi' 3%r ni$eni nu d! ni#i o %tenie
i %st,e" o vi%! +ntre%.! e petre#ut! +ntrerup/nd $%s% pentru % %du#e #ev% #e %i uit%t' E un
se$n si.ur #! nu eti %tent i .ri2u"iu ni#i +n prob"e$e $%i $%ri' V! du#e %st% "% su##es8
3%#! +n#er#i s! $!n/n#i ,!r! % ,%#e z.o$ot s%u %4i der%n2% pe #ei din 2uru" t!u #%re %u
nevoie de "inite pentru % se #on#entr% i $edit%) +i v% dezvo"t% ini$%' O%$enii
./ndes#<9Cei"%"i8 Ce sunt #ei"%"i pentru $ine89i de %#ee% "u$e% +ntre%.! de.enere%z!0
ni$eni nu se ./ndete "% #ei"%"i' O%$enii nu sunt #%p%bi"i s! tr!i%s#! +$preun!) pentru #! nu
%u respe#t) .ri2! unii pentru #ei"%"i' A $/n#% +$preun! "e d! o %ns! s!4i dezvo"te #%r%#teru"
i s!4i "!r.e%s#! #ontiin%'
3e %#ee% eu zi# #! "% $%s! poi +nv!% #ontro"u" supr%ve.*indu4i .esturi"e i rein/ndu4
te de "% % ,%#e z.o$ot' 5tiu #! v! #er #ev% e&tre$ de .reu de re%"iz%t) d%r d%#! reuii) ori#ine
v% veni v% ,i ui$it i v% zi#e<93%r nu e posibi") nu4$i #red o#*i"or19 >e po%te spune #/t de
dep%rte +n evo"ui% s% este o perso%n! dup! ,%ptu" #! e s%u nu #onient #! nu4i %p%rine nu$%i
"ui) #i unui +ntre. i %r$oni% +ntre.u"ui nu trebuie s! ,ie perturb%t! de %#iuni"e) ./nduri"e i
senti$ente"e "ui) .!"!.i% "ui interio%r!' Vei zi#e < 9Ce +nse%$n! %st% ) .!"!.i% "ui
interio%r!89G!"!.i% e dison%n!) noi ,%#e$ .!"!.ie +n interioru" nostru #u durere% i ne"inite%
no%str!) rebe"iune% i ne$u"u$ire% no%str!) i %st% perturb! %t$os,er% psi*i#! % +ntre.u"ui' Nu
ne d!$ se%$% #/t de d!un!to%re este %#e%st! .!"!.ie pentru noi +nine i pentru ori#ine
%"t#inev% p/n! vine ziu% #/nd siste$u" nostru #ede%z! i %ve$ de +n,runt%t bo%"% psi*i#! s%u
,izi#!'
C
6n ti$p #e $/n#%i)trebuie s! v! .+ndii "% $/n#%re #u dr%.oste pentru #! %#e%st% o v%
,%#e s!4i des#*id! #o$ori"e pentru voi ''' #/nd so%re"e +n#!"zete ,"ori"e)e"e se des#*id0 #/nd
e" disp%re) e"e se +n#*id'
3%#! iubii $/n#%re%) o $/n#%i #u dr%.oste %dev!r%t!) e% se v% des#*ide i v% e$%n% o
%ro$! pentru voi i v! v% d% p%rti#o"e eteri#e pe #%re "e #!ut%i'
Vei vede% +n #e st%re $inun%t! v! vei %,"%) din $o$entu" +n #%re vei +n#et% s! $%i
$/n#%i %uto$%t) ,!r! dr%.oste) do%r pentru % u$p"e .o"u" din sto$%#u" vostru'
5tiu #! nu %re rost s! vorbes# %st,e" despre dr%.oste) o%$enii nu tiu s! se tr%teze #u
dr%.oste) #u$ s! vorbe%s#!) $e%r.!) s! prive%s#! i s! respire #u dr%.oste'''Ei nu tiu1 Ei #red
#! dr%.oste% +nse%$n! % te #u"#% #u #inev%) d%r rezu"t%te"e dovedes# #! %#e%st% nu e dr%.oste)
d%#! %r ti) +ntr4%dev!r) s! se iube%s#!) Ceru" %r ,i #u ei'
6n ti$pu" $esei) poti s!4i dezvo"i $inte% i ini$% i voin%) din $o$ent #e pentru %
dob+ndi obi#eiu" de % ,%#e .esturi reinute) intenion%te) %r$onio%se) se ,o"osete voin%' C/nd
eti nervos) i% ur$!to%re% $%s! #% o o#%zie de % te #%"$%) $este#! ,o%rte +n#et i ,ii %tent #u
ori#e .est0 +n #+tev% $inute vei ,i #%"$ din nou'3%#! +n#epi ziu% +n st%re de %.it%ie i $er.i "%
servi#iu s%u vorbeti #u #inev% ,!r! % ,%#e #ev% pentru % s#*i$b% $odu" +n #%re te si$i) vei
r!$/ne %.it%t to%t! ziu% i ener.i% t% se v% ev%por%) %i uit%t s! +n#*izi robinetu" ' E&ist! un
re$ediu si$p"u i e,i#%#e pentru nervi) %nu$e % te opri din ori#e i s! r!$/i ,!r! % vorbi o
se#und! s%u dou!) +n ti$p #e ,%#i un e,ort #ontient pentru % s#*i$b% ritu" t!u) s! %"e.i o %"t!
dire#ie i %poi s! +n#epi din nou'
C/nd $!n/n#i +n "inite i p%#e interio%r!) %#ee%i st%re persist! to%t! ziu%0 d%#! trebuie
s! ,u.i de #o"o #o"o to%t! ziu%) d%#! te opreti pentru o se#und! vei vede% #! "inite% e %#o"o'
-entru #! %i $/n#%t #ore#t' 3%#! nu) vei ,i %.it%t i tu"bur%t) nervos i +n#ord%t to%t! ziu%)
indi,erent #e +n#er#i s! ,%#i pentru % te #%"$%'
Vine ziu% #/nd nutrii% v% ,i #e% $%i bun! @o.%) dei nu % ,ost $enion%t! $%i +n%inte'
To%te #e"e"%"te< R%d2%4@o.%) D%r$%4@o.%) H%t*%4@o.%) En%ni4@o.%) A.ni4@o.% sunt $inun%te)
d%r e nevoie de %ni pentru % obine #e"e $%i $i#i rezu"t%te) +n ti$p #e Hr%ni4@o.%) #u$ zi# eu)
: Hr%ni +nse%$n! $/n#%re +n "i$b% bu".%r! ; rezu"t%te"e sunt i$edi%te' E #e% $%i uo%r! @o.%
de +nv!%t) to%te #re%turi"e o pr%#ti#! in#ontient'A#e%st! @o.% este %% de puin #unos#ut!) %%
de .reit +ne"e%s!) %re totu") to%t! %"#*i$i%) to%t! $%.i%'
C*i%r d%#! eti #op"eit de $un#! s%u "u#ruri de ,!#ut) nu +n#er#% s! te %s#unzi +n sp%te"e
prete&tu"ui de % nu %ve% ti$p pentru vi%% spiritu%"!'''3e trei ori pe zi) zi"ni#) %i #e"e $%i bune
#ondiii pentru % #o$uni#% #u Ceru") #u 3u$nezeu' >e po%te s! nu %i ti$p pentru ru.!#iune)
pentru "e#tur! s%u $edit%ie) d%r ori#ine %re ti$p pentru % $/n#%'3e #e s! nu ,o"osi$ %#est
$o$ent pentru % $er.e un p%s +n%inte spre per,e#iune) tri$i/nd "ui 3u$nezeu un ./nd p"in
de dr%.oste i re#unotin!'
6n#epei %zi s! ,%#ei din $ese"e vo%stre un $o$ent spiritu%") #ev% #e e %% de ne#es%r)
%% indispens%bi"' O%$enii #red #! ei de2% sunt per,e#i : de #e nu) ei se #on,or$e%z! "e.i"or
so#iet!ii) ei nu ,%# ni#i un r!u) +i +ndep"ines# d%torii"e pro,esion%"e i ,%$i"i%"e ; d%r d%#! nu
%u i %#tivit%te spiritu%"!) "u$e% divin! "e v% r!$/ne +n#*is! i nu v% .ust% ni#iod%t! bu#uri% )
,eri#ire%) p"enitudine%) "u$in% pe #%re vi%% divin! o %du#e' 3%) ei sunt per,e#i0 d%r #e este
%#e%st! str%nie per,e#iune #%re nu %re ti$p pentru su,"et i spirit8
3esi.ur) toi trebuie s! "u#reze pentru propri% e&isten!) pentru % supr%vieui ,!r! % ,i o
pov%r! pentru %"ii) d%r ,ie#%re trebuie s! .!se%s#! i #/tev% $inute pentru % *r!ni su,"etu" i
spiritu"' Toi %u venit pe -!$/nt #u o $isiune) d%r $%2orit%te% sunt pre% o#up%i ./ndindu4se
"% su##esu" "or so#i%") #rez+nd #! ei sunt per,e#i'''3e #e nu e$%n! "u$in% dinspre ei) d%#! sunt
per,e#i8 -entru #! nu %u ti$p) ,ie pentru vi%% spiritu%"! s%u propriu" "or pro.res'
>unte$ %i#i pe -!$/nt) pentru un ,o%rte s#urt ti$p i #/nd p"e#!$) nu vo$ pute% "u%
ni#i un% din %#*iziii"e $%teri%"e) $%ini) #%se) posesiuni'''Tot #e v% r!$/ne +n ur$! ) ni se vor
per$ite do%r %#*iziii"e interio%re' A#est "u#ru e #e nu %i +nte"es +ntr4%dev!r) i de %#ee%
suntei #uprini de %#tivit!i $%teri%"e' -entru #e8 Vei p!r!si totu" #/nd p"e#%i) vei ,i .oi)
s!r%#i i nenoro#ii'
F
A#u$ tii #! trebuie s! "u#r%i spiritu%" "% $%s!' >e po%te #% rezu"t%te"e s! nu se v%d!
i$edi%t) po%te ni$eni nu v% %pre#i% #e +n#er#%i s! ,%#ei) d%r $er.ei +n%inte) #ontinu%i s!
p!str%i bo.!ii spiritu%"e) dezvo"t/nd #e"e $%i bune #%"it!i i virtui +n sine"e vostru'C/nd v!
+nto%r#ei +n ur$!to%re% +n#%rn%re) Ceru" v! v% d% #ondiii $%i bune pentru % v! %2ut% s!
+n,"oriI +n #ontinu%re) pentru #! %i +n#eput $un#%) %dev!r%t% $un#!) +n %#e%st!
+n#%rn%re'A#est %dev!r) "u%t din 5tiin% 3ivin!) este pentru voi) s! o tii) i #*i%r d%#! nu o
%##ept%i) +n #e"e din ur$! v% triu$,%) +n #e"e din ur$! v! v% i"u$in% i vei ,i s%"v%t'
3. O SCRISOARE DE LA DUMNEZEU
Lu%i un ,ru#t''' pe $o$ent ,!r! % ne preo#up% .ustu") p%r,u$u") #u"o%re%0 s! ne
#on#entr!$ pe idee% #! e o s#riso%re s#ris! de Cre%tor #u r%ze de so%re i #! vi%% no%str!
depinde de ,e"u" +n #%re #iti$ %#e%st! s#riso%re' 3%#! nu ti$ s! o #iti$) nu vo$ tr%.e $u"te
bene,i#ii din e%0 #e p!#%t1 O ,%t! s%u un b!i%t #%re pri$ete o s#riso%re de "% iubit) o #itete i
o re#itete) #u #/t! .ri2! o $/nuies#) #/t de preio%s! este e% pentru ei' Noi %run#!$ s#riso%re%
de "% E" +n #ou" de .unoi''' nu $erit! s! ,ie #itit!8 O$u" e sin.ur% #re%tur! #%re nu ,%#e ni#i
un e,ort pentru % des#i,r% %#e%st! s#riso%re) #*i%r i %ni$%"e"e sunt $%i interes%te) d%) vite"e de
e&e$p"u) e"e tiu #/nd nu %u #itit4o #ore#t i o re#ites#' (ru#tu" este o s#riso%re de dr%.oste de
"% 3u$nezeu) #%re trebuie des#i,r%t!' Este #e% $%i e"o#vent!) #e% $%i $i#!to%re s#riso%re de
dr%.oste) deo%re#e e% zi#e GEti iubit1 Cinev% ine "% tine %% de $u"t +n#+t vre% #% tu s! %i
vi%! i +i tri$ite $i2"o#u" de % tr!i1G O%$enii pre,er! s! +n.*it! +n .r%b! i nu ,%# ni#i o
+n#er#%re de % #iti #e zi#e E"< GCopi"u" $eu) vre%u #% tu s! devii #% %#est ,ru#t) .ustos i du"#e
i per,e#t' A#u$ tu eti t%re i %#ru) +n#! ne#opt i %st,e" tu trebuie s! +nvei' A#est ,ru#t s4%
#opt prin e&punere "% so%re< ,ii #% e") e&pune4te "% so%re) so%re"e spiritu%") i e" te v%
tr%ns,or$% din #ev% %#id i indi.est +ntr4o ,iin! #u #u"ori #eretiG' Ast% % pus 3u$nezeu +n
$/n#%re pentru noi) #% noi s! %uzi$ i s! %#ion!$) se po%te #% voi s! nu4L %uzii) d%r eu 6"
%ud'
3%#! ti$ #u$ s! %s#u"t!$) $/n#%re% ne vorbete' E% este "u$in! i sunet #ondens%te)
d%r d%#! ./nduri"e v! sunt o#up%te +n %"t! p%rte) nu putei %uzi vo#e% G "u$inii G' Lu$in% i
sunetu" nu sunt "u#ruri sep%r%te) "u$in% #/nt!) e% este $uzi#!' Ar trebui s! %s#u"t%i $uzi#%
"u$inii0 este Cuv/ntu" s%#ru'
>4%r pute%) de%se$eni) zi#e #! $/n#%re% este un ,e" de Gr%diestezieG' (ie#%re ,iin!)
obie#t +i %re propri% s% r%di%ie) i%r un r%diestezist este #e" #%re prinde %#este r%di%ii i "e
interprete%z!' M/n#%re% pe #%re o $/n#!$ % pri$it r%di%ii de pretutindeni) din #os$os) so%re)
ste"e) #e"e C e"e$ente i to%te %#este r%di%ii %u "!s%t ur$e #%re sunt invizibi"e) d%r totui re%"e)
de ,or$% ,orte"or i p%rti#o"e"or de ener.ie' >4%u +nre.istr%t ur$e %"e tuturor ,iine"or #%re %u
u$b"%t i %u $un#it pe #+$pu" unde % #res#ut i v! v% spune poveste% #u$ 3u$nezeu)
so%re"e) +n.erii i o%$enii %u $un#it zi i no%pte) u$p"/ndu4" de propriet!i #%re sunt de ,o"os
o%$eni"or) #opiii "ui 3u$nezeu'
3ei N%tur% vede #/t de i.nor%ni i so$no"eni sunt o%$enii) e% este %% de .enero%s!
+n#/t zi#e< G Ce #onte%z!' Le voi u$p"e $/n#%re% #u ,ore"e #%re +i in +n vi%!) ,ie #! sunt
#ontieni s%u nu1G C/nd o$u" e tot %% de in#ontient #/nd $!n+n#!) #% i %ni$%"e"e)
$/n#%re% +i %2ut! s! #re%s#! ,izi#) +" ine +n vi%!) d%r nu +i v% %2ut% spiritu%"'
-entru % pri$i #e"e $%i subti"e p%rti#o"e din $/n#%re) trebuie s! ,ii pe dep"in #ontient)
bine trezit) p"in de dr%.oste' 3%#! +ntre.u" siste$ e .%t% s! pri$e%s#! *r%n% +n %#est $od
per,e#t) %tun#i *r%n% e deter$in%t! s! se reverse +n bo.!ii"e4i %s#unse' C% i #inev% pe #%re +"
pri$eti #u dr%.oste) se des#*ide i +i d! tot #e %re0 d%#! eti re%) r!$/ne +n#*is' E&punei o
,"o%re "% #!"dur! i "u$in!) se v% des#*ide i v! v% d% p%r,u$u" ei) d%r d%#! o "!s%i "%
+ntuneri#) %,%r! +n ,ri.) nu se v% des#*ide' Hr%n% r!$/ne i e% des#*is! s%u +n#*is!) depinz/nd
de %titudine% #e"ui #%re o i%0 #/nd e% se des#*ide) v! d! tot #e %re +n $odu" ener.ii"or pure)
divine'
4. ALEGEREA HRANEI
H
Unii o%$eni nu v!d "e.!tur% +ntre #e #onsu$! #% %"i$ente i st%re% s!n!t!ii "or'
Totui) o$u" +i #onstruiete #orpu" #u *r%n% pe #%re o %bso%rbe) e" e ,or$%t din #ee% #e
#onsu$! i pentru %#e%st% trebuie s! +n#et%i s! #redei #! vei str!"u#i de s!n!t%te indi,erent #e
+n.*iii) trebuie s! v! d%i se%$% #! e&ist! un r%port +ntre #e $/n#%i i #u$ v! odi*nii' C/nd
v! +ndop%i #u %$este#uri ne,ireti) siste$u" vostru nu v% ,i #%p%bi" s! "e e"i$ine i v! vei
+$bo"n!vi' E i$port%nt s! ,ii %teni "% #e introdu#ei +n #orpu" vostru'
Cinev% v% %du#e versu" din Ev%n.*e"ie +n #%re Iisus zi#e #! nu e i$port%nt #e intr! +n
o$) #i #ee% #e iese din e"''' d%r %#est "u#ru trebuie interpret%t' E r%ion%" s! ./ndeti #! d%#!
pui $urd!rie +n #ev%) v% iei purit%te8 3%#! nu eti Inii%t #u #%p%#it%te% de % tr%ns,or$% ori#e
$!n+n#i +n "u$in!' Cei"%"i) d%#! vor #onsu$% i$purit!i) e"e vor i iei' Nu e posibi" #% ei s!
"e tr%ns,or$e d%#! nu sunt ni#i inte"i.eni) ni#i puri) ni#i iubitori i ni#i buni'
Iisus ni#iod%t! nu % d%t s,%tu" s! se $!n+n#e s%u be% ori#e) ni#i un Inii%t nu %r ,%#e %st%'
Nu$%i d%#! tii #u$ s! "u#rezi spiritu%") s! poi neutr%"iz% otr%v% i i$purit%te% i s! "e
tr%ns,or$i +n "u$in! eti "iber s! +n.*ii ori#e doreti' 5i #ontr%riu") d%#! nu %i de#is s! "u#rezi
spiritu%") #e% $%i bun! *r%n! din "u$e nu v% pute% s! te tr%ns,or$e' Este puterni#! vi%%
interio%r! % ./ndu"ui i % senti$entu"ui #%re este eseni%"!'
5tiu #! e&perii +n re.i$uri sunt pentru %nu$ite %"i$ente +n r%port #u %"te"e0 i %r
pute% %ve% drept%te) d%r $%i +nt/i e $odu" +n #%re $!n/n#i' M!n/n#! #/t +i p"%#e) d%r nu$%i
d%#! $!n+n#i +ntr4un %nu$it ,e" i +n #%ntit!i rezon%bi"e) vei ,i s!n!tos' A$ observ%t #!
o%$enii #%re ur$e%z! un re.i$ $%#robioti# s%u %"te re.i$uri nu devin $%i buni s%u $%i
puterni#i) #i di$potriv!) sunt +n st%re $%i pro%st!' Nu %$ ni$i# +$potriv% $%#robioti#ii)
re#unos# #! e #ev% bun +n e%) d%r nu sunt de %#ord #! *r%n% s%u $/n#%tu" trebuie pus pe
pri$u" p"%n) #% i #e" $%i i$port%nt "u#ru +n vi%!' Hr%n% e do%r un $i2"o#) "u#ru" i$port%nt e
vi%% psi*i#!) spiritu%"!) din sp%te"e %#iunii de % $/n#%'
Ni#i o $/n#%re $inun%t! nu % +$piedi#%t vreod%t! pe #inev% s! ,ie #rud s%u r!u) s%u
depr%v%t s%u "% % dori s! do$ine "u$e%' Ap%rent) % ,i ve.et%ri%n nu %2ut! "% ni$i#) Hit"er % ,ost
ve.et%ri%n1 6n ti$p #e %"ii #%re %u $/n#%t #%rne s%u ori#e "i s4% d%t) %u devenit s,ini i
pro,ei' (!r! edu#%ie) i.ien!) *r%n!) do%r #e .!se%u) d%r #u #ee% #e ei #onsider%u #e" $%i
i$port%nt) spiritu") #/tev% %dev!ruri i dorin% nest!vi"it! de % re%"iz% %#este %dev!ruri) ei %u
,!#ut $inuni1
>! ne +nto%r#e$ "% *r%n% de ,ie#%re zi' -e p"%n ,izi#) e% nu v% ,i %bso"ut pur!) de #e"e $%i
$u"te ori nu ti$ #e ni se d!) d%r +n do$eniu" ./ndu"ui i senti$entu"ui e di,erit) poi %"e.e #e
+i p"%#e) per$i/ndu4i s! iei #ee% #e e $%i bun i s! %run#i restu"'
G/nduri"e i senti$ente"e sunt subst%n% #orpuri"or vo%stre $%i subti"e) i d%#! vo$
#onstrui o #o#io%b!) si$bo"i# vorbind) nu ne v% vizit% un prin s%u un +n%"t pre"%t) #i un
#eretor s%u un *o' Ne #onstrui$ sin.uri #orpuri"e eteri#) %str%" i $ent%" i destinu" nostru
depinde de $%teri%"u" pe #%re +" ,o"osi$' -otrivit #%"it!ii #orpuri"or no%stre $%i subti"e) vo$
,i vizit%i de entit!i str!"u#ito%re s%u +ntune#%te) bine#uv/nt%i #u bu#urie s%u su,erin!) vo$
re%"iz% %dev!r%t% ."orie s%u vo$ s,/ri +n +ntuneri#'
Viitoru" ,ie#!rui% dintre noi depinde de $odu" +n #%re ne *r!ni$' C/nd $!n/n#i *r%n%
in,erio%r! pe p"%n ,izi#) #e se +nt/$p"!8 >e vede +n ,e"u" +n #%re %r!i i te si$i i o%$enii te
+ntre%b! #e s4% +nt/$p"%t' 3%#! #%"it%te% *r%nei +i s#*i$b! %spe#tu") de #e nu %r ,i "% ,e" i #u
./nduri"e i senti$ente"e t%"e8 Une"e ./nduri) une"e senti$ente te ,%# ,ru$os i s!n!tos) i%r
%"te"e te ,%# ur/t i bo"n!vi#ios0 de #e s! nu ine$ se%$% de %#e%st% i s! nu %#tion!$ +n
#onse#in!8
6n%inte de % se tr%ns,or$% pe sine) o$u" trebuie s! dob/nde%s#! noi p%rti#o"e de o
#%"it%te $%i bun!) $%i ,in!' 3e#i) do%r % respe#t% "inite% "% $%s! nu e su,i#ient) trebuie s!
u$p"e$ %#e%st! "inite #u #e"e $%i e"ev%te ./nduri i senti$ente) d%#! e s! %ve$ putere%
e"e$entu"ui $%.i# #%re e *r%n% %de#v%t! pentru #orpuri"e no%stre $%i subti"e' Linite% nu
trebuie s! ,ie un .o") +n N%tur! nu e&ist! %% #ev%) ,ie#%re sp%iu e u$p"ut #u ,ore i e"e$ente
#%re devin tot $%i
I
pure #u #/t sunt $%i sus i $%i %pro%pe de zone"e #ereti' T!#ere% este o $in! de %ur
$%.i#! i p"in! de bo.!ii'
Ce"e p%tru e"e$ente : p!$/nt) %p!) %er) ,o# ; #orespund #e"or p%tru st!ri %"e $%teriei
#oninute +n *r%n% pe #%re o %bsorbi$ +n ,ie#%re zi' Trebuie s! #o$uni#!$ #u 6n.erii %#estor
e"e$ente #/nd $/n#!$) 6n.eru" -!$/ntu"ui) %" Apei) %" Aeru"ui) %" (o#u"ui i s! "e #ere$ s!
re#onstrui%s#! #orpu" nostru ,izi# i s!4" ,%#! %% pur +n#/t s! #orespund! "ui C*ristos'
(ie#%re 6n.er reprezint% o virtute %nu$e s%u o #%"it%te< -!$/ntu" 4 st%bi"it%te) Ap% 4
purit%te) Aer 4 inte"i.en!) (o# 4 dr%.oste% divin!'
3%#!) +n ti$p #e $/n#!$) o$u" se "e%.! de %#eti p%tru 6n.eri) p%rti#o"e"e #e "e pri$ete
vor ,i spiritu%"e) #u #%re e" +i po%te #onstrui #orpuri"e s%"e subti"e) in#"usiv #orpu" de "u$in!'
C/nd po%te s!4i #onstrui%s#! %#e" #orp "u$inos nu$it +n >#riptur! Corpu" G"oriei) %tun#i e" e
+ntr4%dev!r ne$uritor' Corpu" s!u ,izi# nu dure%z! $u"t) e" trebuie s!4" restituie) #u to%te
e"e$ente"e "ui) $%$ei -!$/nt de unde % venit' 3%r +n #orpu" "ui de "u$in!) Corpu" G"oriei)
o$u" tr!iete etern'
Corpu" G"oriei este un s/$bure eteri#) un s/$bure $inus#u" s%u e"e#tron pe #%re4"
$oteni$ i #%re trebuie s! +" dezvo"t!$) *r!ni$ i ,or$!$) "% ,e" #u$ $%$% "u#re%z! "uni "%
s!$/n% pri$it! de "% t%t%) %d!u./nd #e" $%i bun $%teri%" pentru % ,or$% ,iin% #%re s! $ite
"u$e%) %% trebuie s! "u#r!$ noi pe p"%n spiritu%"' 3%#! nu ne .+ndi$ ni#iod%t! "% %#e%st%)
d%#! nu ,%#e$ ni$i#) %tun#i e" r!$/ne %s#uns) %run#%t "% o p%rte) +n$or$/nt%t' 3in ,eri#ire e"
nu $o%re) #!#i e ,!r! de $o%rte) #i %te%pt! %s#uns p/n! ni se trezete #ontiin% s! $un#i$)
s!4" dezvo"t!$) s!4" ,%#e$ "u$inos i puterni#'
>unt ne#es%re e"e$ente e&tre$ de pure pentru % dezvo"t% Corpu" G"oriei) d%r #e"e $%i
intense vibr%ii de "u$in! pot "upt% +$potriv% pro#esu"ui de bo%"! i $o%rte) dezor.%niz%re)
,er$ent%ie) dezinte.r%re) i%r #/nd "u$in% triu$,! +n o$) e" este ne$uritor' 3in %#est $otiv
trebuie s! +nv!%i s! $/n#%i i s! bei "u$in% #/nd $/n#%i) ,iind %bso"ut si.uri #! $/n#%re%
vo%str! v! %du#e nou% vi%!'
3%#! vei #o$uni#% #u 6n.erii #e"or p%tru e"e$ente #/nd $/n#%i) ei vor deveni prietenii
votri i #o"%bor%tori' Uit%i4v! to%te $i#i"e .ri2i i ./nduri"e re"e #%re otr!ves# $/n#%re% i v!
+$bo"n!ves# i #one#t%i4v! #u 6n.erii #e"or p%tru e"e$ente' Ai#ei<
G O) 6n.er %" -!$/ntu"ui) u$p"e4$! #u st%bi"it%te1
O) 6n.er %" Apei) u$p"e4$! #u purit%te% t%1
O) 6n.er %" Aeru"ui) u$p"e4$! #u inte"i.en% t%1
O) 6n.er %" (o#u"ui) u$p"e4$! #u 3r%.oste% t% 3ivin!1G
Ast,e" v! vei n%te +ntr4o nou! vi%!'

5.VEGETARIANISM.
-rob"e$% nutriiei e un% ,o%rte %$p"!) #u $u"te r%$i,i#%ii' Noi sunte$ *r!nii nu do%r
de $/n#%re% i b!utur% #e o #onsu$!$ "% $%s!) #i i de %"te "u#ruri) #u$ %r ,i< sunete) #u"ori)
$irosuri' Idee% #! +n "u$e% invizibi"! sunt ,iine #%re se *r!nes# #u $irosuri p"!#ute :s%u re"e;)
d! n%tere "% idee% tr%d+iei de % %rde t!$/ie +n biseri#! pentru #! $irosu" pur i p"!#ut %tr%.e
spirite "u$ino%se) i%r $irosu" .reos %tr%.e entit!i di%bo"i#e' >pirite"e se *r!nes# de %se$ene%
#u sunet i #u"o%re) i%r %#este% pot ,i ,o"osite #% $i2"o# de % "e %tr%.e' M%rii pi#tori %u tiut
%#est "u#ru) ei %u pi#t%t 6n.erii +n #u"ori str!"u#ito%re) #/nt/nd $uzi#% #ere%s#! "%
instru$ente"e "or %urii'
6n Ev%n.*e"ii se zi#e<G >untei te$p"u" "ui 3u$nezeu #e" viuG' 3%#! %#est% e #rezu"
nostru) de #e s! p!t!$ %#est te$p"u #u i$purit!i8 3%#! o%$enii %r +ne"e.e) +n pri$u" r/nd)
#u$ %u ,ost #re%i) +n %te"iere"e "ui 3u$nezeu) %r ,i $%i %teni #u $%teri%"u" pe #%re i" ,o"oses#
pentru % #onstrui %#est te$p"u +n #%re E" po%te veni i "o#ui' (%ptu" #! o$u" $!n/n#! #%rne +"
%se%$!n! $%i $u"t #u un #i$itir p"in de #%d%vre +n putre,%#ie de#/t #u un te$p"u'
(ie#%re #re%tur!) %ni$%" s%u o$) e "iber s!4i %"e%.! %"i$ente"e) i%r %"e.ere% "ui este
,o%rte se$ni,i#%tiv!' 3%#! vrei s! tii e,e#te"e unei diete #%rnivore) $er.ei "% Aoo) privii
#%rnivore"e i vei tii totu" despre e"e1 3e ,%pt ni#i nu e ne#es%r %#est "u#ru) ,iine"e u$%ne
J
re,"e#t! ,ie#%re spe#i$en %ni$%" #unos#ut) i #*i%r ne#unos#ut "% Aoo) #% dinoz%uri) $%$ui
et#' Vei vede% sin.uri #! $%ri"e $%ni,ere #%rnivore sunt %ni$%"e +nsp!i$+nt!to%re #%re e$%n!
$irosuri e&tre$ de puterni#e) +n ti$p #e ierbivore"e %u obi#eiuri p%ni#e) pentru #! *r%n% "or
nu "e ,%#e vio"ente i %.resive' C%rnivore"e sunt ,!#ute irit%bi"e i vio"ente de diet% "or) i "% ,e"
e i #u o%$enii0 #ei #%re $!n/n#! #%rne sunt $%i brut%"i i destru#tivi de#/t ve.et%rienii'
3i,eren% +ntre *r%n% ve.et%ri%n! i #%rnivor! st! +n #%ntit%te% de r%ze so"%re pe #%re o
#onin< ,ru#te"e i "e.u$e"e sunt i$pre.n%te #u "u$in! so"%r! +n %se$ene% $!sur! +n#/t %i
pute% zi#e #! sunt "u$in! #ondens%t!' M/n#/nd ,ru#te i "e.u$e) %bsorbi "u$in! so"%r! i nu e
i$p"i#%t! $%terie rezidu%"!' -e de %"t! p%rte) #%rne% e #o$p%r%tiv s!r%#! +n ener.i% so"%r! i de
%#ee% se stri#! repede0 ori#e se stri#! repede este d!un!tor or.%nis$u"ui' M%i e&ist! un peri#o"
+n % #onsu$% #%rne' C/nd %ni$%"e"e sunt s%#ri,i#%te e"e sunt +n p%ni#!' A#e%st! te%$! u$p"e
."%nde"e #u o se#reie "et%"! #%re p!trunde +n siste$u" #e"ui #e $!n/n#!''' #u e,e#te
dez%struo%se %supr% s!n!t!ii i vieii'
Ai#ei<G 3%) d%r #%rne% e %% de bun!1G I%t!4v! din nou) ./ndindu4v! nu$%i "%
.r%ti,i#%re% person%"!1 Tot #e te interese%z! e p"!#ere% t%) tot #e #onte%z! e $o$entu") #*i%r
d%#! e" +nse%$n! $%s%#ru" % $i"io%ne de %ni$%"e''' i %" t!u'
Trebuie s! tii #! tot #e %bsorbii #% *r%n!) devine un ,e" de %nten! intern! #e #%pte%z!
diverse unde''' #%rne% v! "e%.! #u zone"e in,erio%re %"e "u$ii %str%"e i #u ,iine"e #e se devor!
#% %ni$%"e s!"b%ti#e' C%rne% este o "e.!tur! invizibi"! #u te%$%) #ruzi$e%) senzu%"it%te%)
"u$e% %ni$%"!' Ori#ine po%te vede% spe#tru") %r ,i tu"bur%t de #u"ori"e din %ur%
du$ne%vo%str!'
6n s,/rit) este o .r%v! respons%bi"it%te s! iei vi%% unui %ni$%"' Nu nu$%i #! +n#%"#!
porun#% G>! nu u#izi1G) #i +i ,ur! %ni$%"u"ui %ns% de % evo"u% +n e&isten% prezent!' A o$or/
un %ni$%" e nu nu$%i %4i "u% vi%%) #i i %ns% #e i4% d%t4o N%tur%' >u,"etu" %ni$%" nu e "% ,e"
#% su,"etu" u$%n) d%r totui e su,"et) i%r perso%n% #e $!n/n#! #%rne po%rt! su,"ete de %ni$%"e
+n 2uru" ei) #e se $%ni,est! prin e% +n $od s!"b%ti#'
6n "u$e% invizibi"!) su,"ete"e %ni$%"e"or o$or/te i $/n#%te de o$ se %t%e%z! de e" i
#er s! ,ie #o$pens%te< G Ne4%i "ipsit de posibi"it%te% de % evo"u% i %#u$ tu trebuie s! ne d%i
edu#%i% #e ne4%i ,ur%t4o1G' A% se e&p"i#! de #e $u"i o%$eni %u re%#ii %ni$%"i#e i) d%#!
+n#e%r#! s!4i dezvo"te n%tur% superio%r!) vor ,i +$piedi#%i s! o ,%#! de #e"u"e"e de %ni$%" din
interior) #%re re,uz! s! %s#u"te'
6n Genez! se zi#e #!) +n%inte de #!dere) #/nd 3u$nezeu #re% susinere% ,izi#! % o$u"ui)
E" % zis si$p"u<G -rivete) i4%$ d%t to%te se$ine"e purt!to%re de i%rb! de pe -!$/nt) i ori#e
#op%# pe #%re e un ,ru#t #e %re s/$buri) ie +i v% ,i #%rneG'
6n #ee% #e priveste pete"e) prob"e$% e di,erit!' 3e $i"io%ne de %ni petii %u e&ist%t ,!r!
#ondiii %de#v%te evo"uiei) ei %u siste$ nervos ,o%rte rudi$ent%r) %st,e" #! s4%r pute% spune #!
$/n#/ndu4i) +i ,%#e$ s! evo"ueze''' -e "+n.! ,%ptu" #! pete"e #onine un e"e$ent nu$it iod)
#%re % ,ost destin%t pentru %#e%st! epo#!'
M/n#%re% #e o $/n#!$ intr! +n s/n.e"e nostru) i de %#o"o e&tr%.e entit!i #%re +i
#orespund +n N%tur!' Ev%n.*e"i% zi#e<G Oriunde este st/rv) vor ,i i vu"turi %dun%iG i %#est
%dev!r se %p"i#! pe to%te p"%nuri"e< ,izi#) %str%") $ent%"' 3%#! dorii s! ,ii s!n!tos) nu %tr%.ei
vu"turi #u st/rvuri) pe ni#i un p"%n1 Ceru" nu se v% $%ni,est% prin ni$eni #%re e des#*is
i$purit!ii ,izi#e) %str%"e s%u $ent%"e' C%rne% #orespunde unui %nu$it e"e$ent +n ./nduri"e)
senti$ente"e i %#iuni"e no%stre' 3e e&e$p"u) d%#! vis%i #! vei $/n#% #%rne) trebuie s! ,ii
,o%rte %tent) pentru #! %st% +nse%$n! #! vei +n,runt% o tent%ie de un %nu$it ,e") du#/nd "% %#te
de vio"en!) senti$ente senzu%"e i e.oiste) ./nduri nedrepte0 #%rne% reprezint! vio"en% pe
p"%n ,izi#) senzu%"it%te% pe p"%n %str%" i e.ois$ pe p"%n $ent%"'
Tr%dii% zi#e #! +n%inte de C!dere) Ad%$ %ve% o ,%! ,ru$o%s! i str!"u#ito%re) i er%
+ndr!.ostit de %ni$%"e) #%re +" respe#t%u i +" %s#u"t%u' 3up! C!dere) e" i4% pierdut ,%% pur! i
str!"u#ito%re) i%r %ni$%"e"e i4%u devenit du$%ni' Ani$%"e"e nu %u +n#redere +n o$) p!s!ri"e
zbo%r! "% %propiere% "ui) to%t! Cre%tur% se ./ndete "% e" #% "% un du$%n i trebuie s! e&iste
un $otiv< pentru #! % #!zut din +n!"i$i"e spiritu%"e' A#u$ e" po%te s!4i re#/ti.e sp"endo%re%
K
ori.in%"!) supun/ndu4se "e.i"or Iubirii i 6ne"ep#iunii) #u$ o ,!#e% #/ndv%) i s! se
re#on#i"ieze #u Cre%i%' C/nd o v% ,%#e) v% %du#e Re.%tu" 3o$nu"ui pe -!$/nt'
6n %p%ren!) r!zbo%ie"e sunt #%uz%te de prob"e$e e#ono$i#e) po"iti#e) et#' d%r de ,%pt
sunt rezu"t%tu" ,e"u"ui +n #%re o%$enii t%ie %ni$%"e"e' Le.e% drept!ii este i$p"%#%bi"!' O$u"
trebuie s! p"!te%s#! #u s/n.e) pentru tot s/n.e"e v!rs%t) o$enes# s%u %ni$%"' Mi"io%ne de "itri
de s/n.e #er/nd r!zbun%re% Ceru"ui s4%u %bsorbit +n -!$/nt) ev%por%re% "ui %tr%.e nu nu$%i
$i#robi) #i i "%rve i entit!i $%i 2o%se din "u$e% invizibi"!' A#este %dev!ruri v! sunt +n#!
ne#unos#ute vou! i $%2orit!ii o%$eni"or i nu vor ,i) prob%bi") %##ept%te) d%r sunt ob"i.%t s!
vi "e dezv!"ui ,ie #! "e %##ept%i s%u nu'
5i %% noi #ontinu!$ s! u#ide$ %ni$%"e"e' Nu ne d!$ se%$% #! N%tur% e un or.%nis$
v%st) un siste$ % #!rui ,union%re e perturb%t! de u#idere% %t/tor #e"u"e) se #ree%z! un
deze#*i"ibru i nu trebuie s! ,i$ surprini #/nd izbu#nes# r!zbo%ie"e' 3%) $i"io%ne de %ni$%"e
sunt $!#e"!rite de noi pentru #onsu$) ,!r! % ti #! +n "u$e% invizibi"! %#este %ni$%"e sunt
"e.%te de o%$eni i) de#i) u#ide$ o%$enii< u#i./nd %ni$%"e) u#ide$ o%$eni' Toi vorbes# de
% s#o%te r!zboiu" +n %,%r% "e.ii) i s! %du#e$ p%#e% #u ori#e pre) d%r p%#e% nu po%te rezist% pe
-!$/nt #/t ti$p o$or/$ %ni$%"e"e'
6.ASPECTUL MORAL
O%$enii +i i$%.ine%z! #! trebuie s! $!n/n#e $%ri #%ntit!i de $/n#%re pentru % ,i
puterni#i i s!n!toi) d%r de ,%pt) obosii siste$u" #/nd +" supr%+n#!r#%i) pro#esu" di.estiv este
st/n2enit) i) #/nd siste$u" nu po%te e"i$in% #orespunz!tor) %p%re bo%"%''' Totu" din #%uz% ideii
eron%te #! trebuie s! $!n/n#i $u"t pentru % ,i s!n!tos'
3e ,%pt) puin! ,o%$e pre"un.ete vi%%' 3%#! +ntotde%un% $!n/n#i #/t poi i eti
+$buib%t dup! ,ie#%re $%s!) +i "ipsete ener.i%) eti .reoi i so$no"ent i nu %i #*e, s! ,%#i
$un#% de % te per,e#ion%' 3%#!) pe de %"t! p%rte) p!r!seti $%s% uor ,"!$/nd) re,uz+nd %"te
#/tev% +$bu#!turi #%re i4%r ,i p"!#ut) #orpu" eteri#) pentru % #o$pens%) $er.e +n zone $%i
+n%"te dup! e"e$ente"e de #%re %i nevoie' 6n "o# de % ,i ,"!$/nd) eti vioi i uor) .%t% de "u#ru)
pentru #! #orpu" eteri# % %bsorbit e"e$ente"e #%re sunt superio%re $/n#!rii obinuite'
M/n#/nd pe s!tur%te) d%#! suntei din #ei #!ror% "e p"%#e s! $!n/n#e +n e&#es) v!
deze#*i"ibr%i siste$u" i ni#iod%t! nu vei %ve% destu"'
-e "/n.! +n.reun%re% siste$u"ui #/nd $!n/n#i pre% $u"t) de %se$ene% +$piedi#%i
#orpu" eteri# s! ,un#ioneze %% #u$ trebuie) #ee% #e des#*ide u% entit!i"or din p"%nu" %str%"
in,erior< v!z/nd %bunden% de *r%n! pe #%re +n $od in#ontient "e4%i o,erit4o) se reped "%
b%n#*et' 3up! #/tev% $inute suntei din nou ,"!$/nd' Go"u" este %#o"o) $ereu) +ntotde%un%
#er/nd $%i $u"t) i de ,ie#%re d%t! nedoriii %p%r din nou' Voi +niv! spri2inii ,urtu")
e"e$ente"e nedorite +n,o$et%te din p"%nu" %str%" in,erior ,iind bine *r!nite pe so#ote%"%
vo%str!'
C/nd zi# s! p!r!si$ $%s% uor ,"!$/nzi) #*i%r %st% vre%u s! zi#) pentru #! d%#! +i
re,uz%i siste$u"ui vostru totu") #orpu" eteri# nu po%te #o$p"et% di,eren%' 3%r) d%#!) s! zi#e$)
renun%i "% ?L .r%$e din ,ie#%re Mi"o.r%$) %tun#i din #%uz% e,e#tu"ui eteri# #%re se %d%u.!) v!
vei si$i uor i dorni# de $un#!' Vei zi#e< G3%r e %% de tent%nt s! iei1G 5tiu) d%r #e zi#ei de
putere% voinei) de *ot!r/re% vo%str!0 %#est% e $o$entu" s! o +n#er#%i'
L% petre#eri i re#epii trebuie s! +nv!%i s! re,uz%i) #u$ ,%# eu' Ori de #/te ori sunt
invit%t "% #in!) #*i%r d%#! +i spun .%zdei) +n%inte) s! nu prep%re ni$i# spe#i%") #i do%r s!4$i de%
nite s%"%t!) "e.u$e i ,ru#te) ni$i# $%i $u"t) ni$eni nu d! vreo %tenie0 i #/nd v!d #/t de
puin $!n/n#) sunt dez%$!.ii' Ar trebui s! %s#u"te #e "e spun'
3e $u"t %$ +ne"es #!) $/n#/nd pre% $u"t) pierde$ #ev% preios i $%i subti" de#/t
*r%n% zi"ni#! de o,erit) indi,erent #/t de su#u"ent e ,e"u" de $/n#%re' Trebuie s! +nv!%i s!
re,uz%i #/nd vi se o,er! pre% $u"t) %"t,e" vei ,i pre% p"in) pre% so$noros s! ,%#ei #ev%
$eritoriu) $un#% spiritu%"! e pus! "% o p%rte i %#o"o %te%pt!' Nu dor$ii) e $un#! de ,!#ut'
=L
3esi.ur) depinde de ,ie#%re s! tie #/t! $/n#%re s! $!n/n#e) nu toi %u %#ee%i
#%p%#it%te' A$ v!zut #/iv% .ur$%nzi ,eno$en%"i +n vi%% $e%' 3%r voi tot trebuie s! tii #!
pre% $u"t! $/n#%re este d!un%to%re s!n!t!ii' 6n p"us) #/nd $/n#%i $%i $u"t de#/t e ne#es%r
susinerii) iei de "% %"ii) i d%#! toi %r ,%#e %st,e") %r deze#*i"ibr% "u$e%' Ne+ne"e.eri)
revo"uii) r!zbo%ie %u un "u#ru "% ori.ine% "or< "!#o$i%) #upidit%te% o%$eni"or #%re +i pot
per$ite s! %#u$u"eze tot ,e"u" de "u#ruri) %"i$ente) p!$/nt) obie#te) +n dez%v%nt%2u" %"tor%'
Contiin% #o"e#tiv! nu este +n#! su,i#ient trezit! pentru % re%"iz% %#e%st%) ni#i #% s! prev%d!
#onse#ine"e "!#o$iei e&#esive'
Nevoi% de % "u% i %bsorbi $%i $u"t de#/t e nevoie) $%i $u"t de#/t p%rte% s%) e #ee% #e
,%#e o%$enii s! vre% s! sub2u.e totu" i s! do$ine) #*i%r s!4i u#id! pe %"ii' Nese$ni,i#%tiv i
$!runt #u$ po%te s! p%r!) %#est% e pun#tu" de pornire pentru to%te #%t%stro,e"e' Trebuie s! ,i$
+nv!%i de "% #e% $%i $i#! v/rst! s! #ontro"!$) $!sur!$ i ordon!$ %#est instin#t0 d%#! nu)
v% %tin.e proporii uri%e +n ,ie#%re do$eniu %" e&istenei no%stre i v% ,i pentru noi o surs! de
$%re ne,eri#ire'
A#est% e $otivu" pentru #%re un dis#ipo" trebuie s! +nvee s! nu tre%#! de %nu$ite "i$ite
#/nd $!n/n#!) s! se opre%s#! +n%inte de % se s!tur%' Netiind #/nd s! se opre%s#!) +i *r!nete
dorine"e nen%tur%"e i devine #% o%$enii #u pre% $u"i b%ni #%re vor s! posede totu"0 ei de2%
%u tot #e %u nevoie) d%r %$bii% "or i "!#o$i% sunt %st,e" +n#/t vor s! +n.*it! to%t! "u$e%'
Iisus % zis #! e $%i uor s! tre%#! o #!$i"! prin ure#*e% %#u"ui de#/t s! intre un bo.%t +n
6$p!r!i% "ui 3u$nezeu' ?LLL de %ni %#e%st! i$%.ine % r!$%s nee&p"i#%t! i d%#! nu vedei
+ne"esu" %s#uns) e o i$%.ine #iud%t! +ntr4%dev!r' 3e ,%pt) Iisus se re,ere% nu "% #orpu" ,izi#) #i
"% #e" %str%"0 #orpu" %str%" %" unui bo.%t) #orpu" dorinei) #/nd este di"%t%t de "!#o$ie e&#esiv!
devine o tu$or!) un% i$ens! #%re +" +$piedi#! s! tre%#! prin pori"e 6$p!r!iei) %% de "%r.i
#u$ sunt e"e' Corpu" %str%" %" #!$i"ei e $i#) dorine"e ei sunt puine) e% se $u"u$ete #u
,o%rte puin' A#est "u#ru +i d! posibi"it%te% s! tr%verseze deertu") s! $e%r.! $%i dep%rte #/nd
toi %u renun%t'
5i %st,e") vedei) %st% e #e se +nt/$p"!0 #ei #%re nu ./ndes# +n %#est $od) #%re $!n/n#!
pre% $u"t pe ,ie#%re p"%n) +i dezvo"t! tu$ori +n #orpu" %str%" #%re +i +$piedi#! s! tre%#! prin
pori"e spre Iniiere' Ei) de %se$ene% ,%# d%torii) "u/nd #ee% #e %p%rine %"tor%) o %titudine #%re
e +$potriv% "e.ii "u$ii spiritu%"e #%re #ere o distribuire % "u#ruri"or or.%niz%t!) %r$onio%s!)
2ust! i e#*it%bi"!'
3%#! ,iine"e superio%re v!d #! $ent%"it%te% t% e e.oist! i dur!) e"e nu te vor %##ept%
printre e"e) #i vor zi#e G>t%i %#o"o #u %ni$%"e"e #e se devor! une"e pe %"te"e''' %#o"o %p%riiG'
C*i%r d%#! te p"/n.i #! eti devor%t) ni$i# nu te v% %2ut%) v% trebui s! su,eri' -/n! #/nd vei
%dopt% ,i"ozo,i% $%rii (i"ozo,ii Univers%"e) ui"e Ceru"ui +i vor ,i +n#*ise'
Tu trebuie s! +ne"e.i #! nutrii% nu e nu$%i o prob"e$! de %"i$ent%re ,izi#!) %#e"e%i
"e.i e&ist! i +n do$eniu" ./nduri"or i senti$ente"or' 6ndr!.ostiii #%re $!n/n#! p/n! "%
s%iet%te +i ,or$e%z! tu$ori pe #orpuri"e "or %str%"e) #%re vor +n#*ide pori"e Ceru"ui pentru ei'
3ov%d! #! Ceru" nu este #u ei e #! ei sunt #ur/nd dez.ust%i) inspir%i% +i p!r!sete) ei se
desp%rt s%u #*i%r se u#id unu" pe #e"!"%"t'
A#u$) p!r!sii idee% #! trebuie s! $/n#%i $u"t pentru % ,i s!n!toi' O $%$! %r trebui
s!4i +nvee #opi"u" s! $!so%re "u#ruri"e #u %tenie) s! +ne"e%.! #!) "u/nd pre% $u"t pentru e")
"ipsete pe %"t#inev% de %#e" #ev%) d%#! nu pe p"%n ,izi# %tun#i pe p"%nuri"e %str%" s%u $ent%"'
Trebuie s! ne ./ndi$ "% %"ii' C/i dintre noi +i +$p%rt bo.!i% dup! #e o dob/ndes#) vre%u s!
zi# bo.!i% ./nduri"or i senti$ente"or8 C/nd suntei +ntr4o st%re $inun%t!)#/nd v! si$ii
bo.%t i ,eri#it +n "e.!tur! #u #ev% #e v! provo%#! bu#urie) v! ./ndii s! +$p!rt!ii %#e%
bo.!ie #e"or de "/n.! voi) #%re sunt nenoro#ii) s%u o p!str%i to%t!8 C/nd debord%i de
,eri#ire) d%i puin din %#e%st! %bunden! i zi#ei<G 3r%.i ,r%i i surori din "u$e) #e %$ eu e
%% de %bundent i $inun%t #! vre%u s! o +$p!rt!es# #u voi0 "u%i puin din %#e%st! ,eri#ire)
din %#e%st! bu#urie) din %#e%st! "u$in!1G
3%#! putei ,%#e %st%) d%#! #ontiin% v! e dezvo"t%t! su,i#ient #% s! si$ii %st,e") %tun#i
nu$e"e vostru v% ,i +ns#ris +n re.istre"e #ereti #% ,iind inte"i.ent i iubitor' Cee% #e d%i v% ,i
==
#redit%t +n #ontu" t!u de unde vei "u% #/nd %i nevoie) i%r bu#uri% t% r!$/ne +ntre%.!) ni$eni nu
i4o po%te "u% pentru #! %i pus4o "% "o# si.ur'
6n p"us d%#! te vei observ%) vei vede% #! %tun#i #/nd %i o bu#urie i o ii pentru tine) i se
v% +nt/$p"% #ev% ) ,iine"e r!uvoito%re din "u$e% invizibi"! :#%re ur$!res# #onst%nt; i4o i%u
prin #inev% s%u #ev% %propi%t ie' 6i pierzi bu#uri% pentru #! nu te4%i ./ndit s! o d%i "ui
3u$nezeu) M%$ei 3ivine zi#/nd< G O)3o%$ne1 O) Hr%n! 3ivin!) sunt pre% prost s! tiu #u$
s! +$p%rt %#e%st! bu#urie %% #! i4o d%u ie s! o +$p%ri #u$ #rezi #! e potrivitG' Ei vor vede%4
o i o vor depune +n b!n#i"e #ereti' Ast,e") nu nu$%i #! vei ,i %2ut%t) d%r ,%#i s! bene,i#ieze
+ntre%.% "u$e'
3e %#u$ +n%inte) nu uit% s! p!strezi +n "i$ite rezon%bi"e $/n#%re% #e o $!n/n#i i nu
uit% #! $/n#%tu" nu e do%r ,izi#' 6n p"us d%#! +nvei s! $!n/n#i #ontient i #u dr%.oste) #*i%r
d%#! redu#i din #%ntit%te ) vei e&tr%.e o #%ntit%te in#redibi"! de ener.ie' O sin.ur! bu#!i#!
$/n#%t! %% d! su,i#ient! ener.ie pentru % tri$ite un tren +n 2uru" "u$ii'''
7.POSTITUL
I.P!"#"$% &' ($)#*#&')+

5tii #! %tun#i #/nd $/n#%i) siste$u" vostru %bso%rbe #e +i este ne#es%r i +n#e%r#! s! se
deb%r%seze de #e e str!in s%u d!un!tor' >iste$u" nu po%te ,%#e %#e%st! e"i$in%re #/nd e
supr%+n#!r#%t s%u #/nd $/n#%re% #e +i este d%t! #onine pre% $u"te i$purit!i' Reziduuri"e
%tun#i se %#u$u"e%z! +n di,erite or.%ne) $%i %"es +n intestine'
Cu$ pute$ distin.e *r%n% pur! de #e% i$pur!8 Hr%n% #%re putrezete repede i "%s!
$u"te r!$!ite +n siste$ nu este pur!) #*i%r d%#! e sp!"%t! i .!tit!' Hr%n% #%re nu se
de.r%de%z! repede) #% ,ru#te"e i "e.u$e"e #%re sunt p"ine de ener.ie so"%r!) e pur!'
C*i%r i #/nd e pur!) *r%n% "%s! +n ur$! $u"te reziduuri +n siste$) i de %#ee% Inii%tu"
re#o$%nd! postu" din #/nd +n #/nd pentru % e"iber% #orpu" ,izi# de i$purit!i' -ostitu" e
re#o$%nd%t de N%tur!) %ni$%"e"e tiu instin#tiv #! trebuie s! poste%s#! i e"e $!n/n#! i%rb!
pentru % "e puri,i#% %tun#i #/nd sunt bo"n%ve'
C/nd $obi"% e %#operit! de pr%, o ter.ei) d%r #/nd se pune prob"e$% de % ne #ur!%
propriu" or.%nis$ #e" puin o d%t! pe s!pt!$/n! %st,e" #! $i"io%ne de $un#itori) #e"u"e"e
#orpu"ui nostru) s! po%t! s! se odi*ne%s#!) nu ,%#ei ni$i#' C/teod%t% %vei ,ebr!) v! #ur.e
n%su") erupii pe pie"e0 este o puri,i#%re' O%$enii sunt pre% +n#!p!/n%i s! se puri,i#e sin.uri)
i%r or.%ne"e sunt ob"i.%te s! o ,%#! sin.ure'
Eu su.erez ?C de ore de post +n ,ie#%re s!pt!$/n!0 ?C de ore nu #onsu$%i ni$i# %"t#ev%
de#/t %p! ,ierbinte' 6n %#est ti$p "u#r%i spiritu%") v! ./ndii "% ,iine"e superio%re) %s#u"t%i
$uzi#! bun! i #itii #!ri #e inspir!) pentru % v! puri,i#% ./nduri"e i senti$ente"e #% i #orpu"
,izi#' 3%#! ,%#ei %#est "u#ru re.u"%t vei #onst%t% #! reziduuri"e #e "e ev%#u%i nu %u ni#i un
$iros0 nu ,ii o#%t) ./ndii "% $ine pe $o$ent #% "% un do#tor0 d%#! reziduuri"e e"i$in%te de
intestine i prin tr%nspir%ie %u un puterni# $iros nep"!#ut) putei ,i si.ur #! s%u suntei bo"n%v
s%u vei ,i) ,izi# s%u psi*i#' Vei r!spunde #! $irosu" depinde de *r%n% #e o #onsu$%i0 nu)
d%#! v! vei ur$!ri #u %tentie) vei vede% #! %tun#i #/nd suntei %n&ios s%u sup!r%t) ,urios s%u
.e"os) $irosu" se s#*i$b!' Mirosu" unei perso%ne este ,o%rte reve"%tor'
-ri$es# ,o%rte $u"te s#risori : $%i %"es de "% ,e$ei ; zi#/nd< GEu vre%u s! postes#) d%r
#/nd o ,%# devin ur/t!1G' 3%) po%te "% +n#eput) d%r %st% dovedete do%r prezen% unui $%re
re,uz de #%re trebuie s! s#!p!$' L% +n#eput putei %ve% i dureri de #%p) p%"pit%ii) senz%tii de
"ein) d%r nu %vei de #e v! te$e) e nor$%"' Ni$eni nu % $urit din % posti din #/nd +n #/nd) d%r
$ii i $ii $or din supr%%"i$ent%re' -o%te ,i nou i der%n2%nt pentru siste$ "% +n#eput) d%r e
do%r $o$ent%n) i de ,%pt e un se$n bun'
3%#! putei suport% puin! nep"!#ere i s! #ontinu%i postu") vei vede% #! +n o zi s%u
dou! tu"bur!ri"e interne d%u "o# unei "initi e&tr%ordin%re'
Nu trebuie s! 2ude#%i postitu" dup! pri$e"e e,e#te) nu e i$p"i#%t ni#i un peri#o"0
di$potriv!) o%$enii #%re sunt tu"bur%i sunt #*i%r #ei #%re %u #e% $%i $%re nevoie de post)
=?
tu"bur%re% e d%t! de reziduuri"e supr%%bundente v!rs%te +n s/n.e' O%$enii #red #! postu" +i
s"!bete i "e d! un %spe#t nes!n!tos) #ee% #e po%te ,i %dev!r%t "% +n#eput) d%r #/nd devii $%i
uor) pie"e% i se "u$ine%z! i eti $%i p"!#ut "% privire' 3%#! nu #unoti "i$b%2u" N%turii) te
poi speri% de $o%rte de un $i# dis#on,ort' Crezi<G Cu %#este p%"pit%ii pot s! $or) $! si$t
s"!bit1G i +n#epi s! $!n/n#i din nou) #on.estion+ndu4i siste$u" #u$ % ,ost "% +n#eput' Cu$
perturb!ri"e disp%r #/nd +n#epi s! $!n/n#i) tr%.i #on#"uzi% #! %i %vut drept%te "% +ntrerupere%
postu"ui) d%r nu e %%'
O%$enii #%re sunt serios interes%i de post) trebuie s! +nvee s! .+nde%s#! %"t,e"' 3%#!
sunt tu"bur%i) nu trebuie s! %#orde %tenie) #i s! #ontinue p/n! +n#ete%z! tu"bur!ri"e) #ee% #e
v% ,i +n s#urt ti$p' Tu"bur!ri"e sunt rezu"t%tu" N%turii #e +n#e%r#! s! e"ibereze or.%nis$u" de
depuneri) i%r #e" $%i bun "u#ru e s! %tept!$ p/n! se ,%#e %#e" "u#ru' Re,uz/nd s! %tepi) ,%#i
%#ee%i .ree%"! #% o%$enii #%re i%u pi"u"e pentru % opri ,ebr%' A#e%st% +i po%te ,%#e s! se
si$t! $%i bine pe $o$ent) d%r % #obor+ ,ebr% pre.!tete #%"e% pentru o bo%"! $u"t $%i
serio%s!' E $%i bine s! "!s!$ siste$u" s! re%#ioneze sin.ur'
C/nd siste$u" este supr%+n#!r#%t) re%#ione%z! ,!#/nd tot #e se po%te pentru % e"i$in%
reziduuri"e i %#est pro#es de % te dizo"v% i e"i$in% v! d! te$per%tur%) e #ur!ire% interio%r!'
Cu$ putei %2ut% siste$u" s! o ,%#!8 3%#! bei %p!) %p! ,ierbinte' C/tev% #eti su##esive vor
#obor/ ,ebr% i$edi%t< #%n%"e"e se di"%t! i s/n.e"e #ir#u"! "iber) du#/nd i$purit!i"e %,%r! din
#orp pe #%n%"e nor$%"e'''
Ap% ,ierbinte e eseni%"! #/nd postii' Adu#ei4o "% pun#tu" de ,ierbere #% s! u#idei
.er$enii i "!s%i4o s! se %eze' C/nd sp!"%i v%se"e #u %p! re#e) ,%r,urii"e sunt +n#! unsuro%se0
%p% ,ierbinte e ne#es%r! i +n or.%nis$ pentru % dizo"v% subst%ne pe #%re %p% re#e "e "%s!
int%#te) i "e s#o%te din or.%nis$ prin pori) rini#*i) et#' i vei ,i +ntinerit' Ai pute% be% %p!
,ierbinte +n ,ie#%re zi) +n%inte de $i#u" de2un0 este un e&#e"ent re$ediu +$potriv%
%rterios#"erozei) reu$%tis$u"ui) et#'
Ap% ,ierbinte po%te s! nu ,ie %petis%nt! "% +n#eput) d%r puin #/te puin vei +n#epe s!
si$ii #! devine o p"!#ere' Ap% ,ierbinte este un re$ediu e&#e"ent) d%r e %% de si$p"!)
ie,tin!) #! ni$eni nu o i% +n serios' Unu" din ,r%i s4% vinde#%t de o bo%"! nevinde#%t! de un
do#tor'
C/nd postii) #orpu" vostru eteri# "u#re%z! pentru % %du#e purit%te% #orpu"ui ,izi#) $%i
$u"te e"e$ente subti"e) ve.*e%z! %supr% #orpu"ui ,izi# i +i red! ener.i% #/nd e nevoie0 postu"
,%#e #orpu" eteri# s! "u#reze) ti$p +n #%re #orpu" ,izi# se odi*nete' 3%#! postu" ine pre% $u"t)
#orpu" eteri# e epuiz%t) %re de rezo"v%t pre% $u"te' Corpu" ,izi# i #e" eteri# sunt p%rteneri i
d%#! do%r unu" "u#re%z!) b%"%n% e deze#*i"ibr%t!'
V4%$ spus #! un% din #e"e $%i i$port%nte re.u"i de nutriie e de % +n#et% s! $/n#%i
+n%inte de % ,i s!tui' 3e #e8 -entru #! d%#! v! ridi#%i de "% $%s! +n#! ,"!$/nd) siste$u" vostru
re%#ione%z! "% %#e%st! insu,i#ien!) i%r #orpu" eteri# %si.ur! #ee% #e "ipsete0 de %#ee% d%#!
%stept%i puin) nu v! $%i e ,o%$e i v! si$ii $u"t $%i bine de#/t d%#! %i ,i $/n#%t pe
s!tur%te' Totde%un% p!r!sii $%s% uor ,"!$/nzi' O%$enii #red #! e $%i bine s! $!n/n#i $u"t)
d%r ni$i# nu te ,%#e s! +$b!tr/neti $%i repede de#/t %4i +n#!r#% sto$%#u"' 5i #/nd zi# uor
,"!$/nzi) %% e' 3%#! v! "ipsii siste$u" de #ev% #e %re nevoie o perio%d! "un.! de ti$p)
#orpu" eteri# nu po%te %ve% .ri2! de e") d%r d%#! $/n#%i puin $%i puin de#/t obinuii) v!
vei si$i $%i uor i $%i binedispus din #%uz% e"e$entu"ui eteri# %d!u.%t' 3%#! $/n#%i pre%
$u"t) v! si$ii .reoi i so$noros' 3e #e8 -entru #! so$nu" e ne#es%r +n ti$p #e #orpu" eteri#
e"ibere%z! siste$u" de *r%n% +$pov!r!to%re' 3%#! surp"usu" trebuie +ndep!rt%t) de #e s!4" $%i
%#u$u"!$8
Credei #! #ee% #e v! spun nu este ,o%rte i$port%nt i #u si.ur%n! nu e un subie#t
inii%ti#) d%r d%#! p!r!sii $%s% de ,ie#%re d%t! si$indu4v! uor .o") d%#! postii i bei %p!
,ierbinte din #/nd +n #/nd) vei vede% bine,%#eri"e e&tr%ordin%re #*i%r i +n vi%% dvs'
spiritu%"!'
Voi %d!u.% #/tev% #uvinte despre #u$ trebuie s! ter$in%i un post #%re % dur%t #/tev%
zi"e''' d%#! $/n#%i nor$%" brus#) po%te ,i ,%t%"'
=B
-ri$% zi) "u%i #/tev% #!ni de bu"ion0 ziu% % dou%) sup! i bis#uii0 % trei%) +n#epei s!
$/n#%i nor$%") d%r nu pre% $u"t' Ast,e") nu ris#%i ni$i#0 dup! un %se$ene% post suntei p"in
de senti$ente i reve"%ii noi) subti"e i $inun%te) v! si$ii i %r!t%ti $%i t/n!r) $%i "iber) #% i
#u$ #ev% .reu din siste$u" dvs' % ,ost %rs od%t! #u i$purit!i"e'
(ri#% i i.nor%n% %u +$piedi#%t o%$enii s! poste%s#! i s! se re.enereze'
II.POSTUL CA ,ORM- DE HRAN-
-rob"e$% postu"ui e $u"t $%i %$p"! de#/t p%re % ,i' O$u" %tr%.e nenoro#iri"e %supr% "ui
din #%uz% i$purit!ii din e") r!$%s! din viei"e %nterio%re' (ie#%re p!#%t) .re%"! i4%u "!s%t
se$nu") dro2di% +n#! %#o"o' -ostind) e"i$in%i %#este i$purit!i) i%r "u$in% po%te str!"u#i)
,!#/ndu4v! s! v! si$ii $%i uor i $%i ,eri#it' 3in %#est $otiv) $%rii 6nv!!tori spiritu%"i din
to%te re"i.ii"e %u re#o$%nd%t +ntotde%un% postu"'
A posti nu +nse%$n! % te "ipsi) #i e $%i puin o ,or$! de renun%re de#/t de *r!nire'
C/nd #orpu" ,izi# e "ipsit de *r%n!) #e"e"%"te #orpuri :eteri#) %str%") $ent%" ; trebuie s!
$un#e%s#!' E&ist! un prin#ipiu +n ,ie#%re o$ #e +" ob"i.! s! ,%#! un e,ort pentru % se
+$piedi#% s! $o%r!) i%r #/nd #orpu" ,izi# nu e *r!nit #ore#t) %"%r$% se +ntinde "% entit!i"e din
zone"e superio%re pentru % veni +n %2utor #u e"e$ente $%i ,ine din %t$os,er!' 3%#! perso%n%
#%re postete +i +ntrerupe respir%i% +n %#e" $o$ent) pentru o se#und!) entit!i din zone i $%i
+n%"te vor %du#e #e% $%i +n%"t! ,or$! de *r%n!'
Inii%ii ne spun #! pri$u" o$ s4% *r!nit #u ,o# i "u$in!' 6n #ursu" invo"uiei o$u"ui) %
#!zut tot $%i 2os +n $%terie) i%r nevoi"e "ui %u devenit trept%t $%i .re"e i $%i dense p/n! %
,ost ob"i.%t s! se *r!ne%s#! %% #% %zi' 3e %#ee%) Inii%ii) re%"iz/nd #! $odu" +n #%re $/n#!$
%#u$ e rezu"t%tu" invo"uiei) ,%# to%te +n#er#!ri"e s! ne +nto%r#e$ "% st%re% ori.in%r! % o$u"ui)
+nv!/ndu4ne #u$ s! #%pt!$ i %bsorbi$ e"e$ente"e #e"e $%i subti"e i ,ine' Ei +i #ontro"e%z!
#onsu$u") #% i #/nd) te$por%r) %r respin.e $%i +nt/i sto$%#u" i %poi p"!$/nii) pentru %4i
e"iber% ./nduri"e' A#est "u#ru ne#esit! dis#ip"in! +nde"un.%t!) #*i%r +n Indi% ,o%rte puini %u
#ontro" %supr% respir%iei' Cei #%re %u %#est #ontro") pot zbur% +n AM%s*%) eteru" #os$i# i s!
dob/nde%s#! #uno%tere tot%"!) pentru #! ei sunt "iberi'
O$u" % #obor/t din zone"e #e"este prin invo"uie' Cu$ % #obor/t +n $%terie i % intr%t +n
zone"e re#i "% peri,erie) #orpu" "ui % devenit $%i .reu i $%i dens p/n! % devenit #orpu"
,izi# #e +" ti$'
(%#e$ "% ,e" i%rn% #/nd pune$ *%ine $%i .ro%se pentru % ne prote2% de ,ri.' A#u$)
+n%inte #% o$u" s! o i% pe #%"e% %s#endent! +n%inte de % se +nto%r#e sus) e" trebuie) si$bo"i#
vorbind) s! s#%pe de tot #e +" tr%.e +n 2os' -ostu" este $i2"o#u" de % deveni uor din nou) de %4i
redob/ndi purit%te% i uurin%'
>#opu" postu"ui totui) nu e do%r de % te %bine de "% *r%n% ,izi#!) #i i de "% %nu$ite
senti$ente) ./nduri ne.%tive' 6n "o# s! vre$ $ereu s! %bsorbi$) +n.*ii$) %#u$u"!$) s! "u!$
pre% $u"t din to%te) trebuie s! +nv!!$ s! renun!$) s! ,i$ det%%i' A#e%st! %#u$u"%re ne
,%#e s! $er.e$ +n 2os' (ie#%re ./nd) senti$ent) dorin! #%re nu e de n%tur! senti$ent%"! ne
tr%.e +n 2os' Ave$ nevoie de so%re"e #%"d i s! ,i$ noi +nine' C/nd %$ respins to%te
%#u$u"!ri"e inuti"e +n noi) %tun#i ne vo$ si$i tr%ns,or$%i) %dui "% vi%! de su,"%re% divin!'
3%#! vei #ontinu% s! %#u$u"%i "u#ruri +n #%p s%u ini$!) nu $%i %vei "o# pentru
3u$nezeu i +n.erii "ui' >! nu +nte"e.ei .reit0 eu nu zi# s! nu v! ,o"osii de sto$%#) p"!$/ni)
intestine0 nu distru./ndu4v! #orpu" ,izi# vei +ne"e.e %dev!ru"' Corpu" trebuie s! ,ie int%#t)
#%p) ini$!) p"!$/ni) sto$%#)et#' I$port%nt este s! ,ie +n %r$onie0 %#est% este s#opu" postu"ui'
..COMUNIUNEA S,/NT-.
Un "u#ru eseni%" "% biseri#% #retin! e s%#r%$entu" >,intei Co$uniuni) dei nu Iisus %
,ost #e" #%re % ,ond%t %#e%st! instituie' Genez% zi#e #!) se#o"e +n%inte de Iisus) Me"#*isedeM)
preot %" #e"ui -re% 6n%"t) % venit s!4" +nt/$pine pe Abr%*%$ #u p/ine i vin'
=C
3%r #o$uniune% nu trebuie "i$it%t! "% % +n.*ii) din #/nd +n #/nd) #/tev% pi#oturi
bine#uv/nt%te de preot' (ie#%re din noi e un M%re -reot) e vo#%i% no%str! s! ne +n,!i!$
+n%inte% #e"u"e"or no%stre) +n ,ie#%re zi) #% o,i#i%nt #e "e %du#e p/ine i vin' 3%#! 2u#%i %#est
ro" #ontient)#e"u"e"e vor pri$i o re%"! #o$uniune) %di#! e"e$entu" s%#ru "e v% s%n#ti,i#%
$un#%) i%r bu#uri% #e o si$t +n ,%ptu" #! pot s!4i ,%#! $un#%) se v% re,"e#t% +n voi'
-entru % +ne"e.e $isteru" Cinei 3o$nu"ui) trebuie s! +n#epei #u $/n#%re%) #u *r%n%'
3esi.ur) to%te e&er#iii"e spiritu%"e) respir%ie) #onte$p"%ie) identi,i#%re sunt o ,or$! de
#o$uniune) d%r pentru % +ne"e.e) trebuie s! +n#epei +ne"e./nd nutrii%' Nu e uor pentru toi
s! $editeze s%u s! #onte$p"e) o%$enii pot s! nu %ib! #ondiii s%u o#%zii bune) s%u #*i%r d%ru"'
3%r toi $!n/n#! i +n ,ie#%re zi' (e"u" +n #%re +ne"e.ei #o$uniune% e s! +n#epei pe p"%n
,izi#'
-entru % #o$uni#% se ,%#e un s#*i$b< d%i #ev% i pri$eti #ev% +n s#*i$b' Ai#i #! tot #e
,%#i #/nd $!n/n#i e s! iei) d%r .reii) de %se$ene% d%i #ev%' 3%#! nu) nu #o$uni#%i'
3enu$ire% %dev!r%t! e de s#*i$b divin' Eu#%ristu" >,/nt +i %du#e bine#uv/nt%re) d%r d%#! iei
,!r! % d% dr%.oste i respe#t) nu e #o$uniune) e ne#instit' C/nd iei) trebuie s! d%i' 3%#! d%i #u
dr%.oste i respe#t #redin% t%) vei pri$i e"e$ente"e divine' Cei #%re se +$p!rt!es# din
>,/ntu" Eu#%rist ,!r! %#e%st! %titudine s,/nt!) nu se vor tr%ns,or$% ni#iod%t!) pentru #! ni#i un
obie#t nu %#ione%z! %supr% no%str!) #i +n#redere% i dr%.oste% #e o pune$ +n obie#t ne
in,"uene%z!'
-entru % #o$uni#% #u 3u$nezeu) trebuie s!4i d%i Lui dr%.oste%) .r%titudine%) "oi%"it%te%'
Nu #! E" %r %ve% nevoie de ori#e I4%i pute% d% tu) E" e %% de bo.%t #! nu %r %ve% nevoie de
ni$i#) #i eti tu #e" #%re) vr/nd s!4i d%i #ev% din ini$! i su,"et trezeti %nu$ii #entri
spiritu%"i) i%r #%"it!i"e i virtui"e divine +n#ep s! #ur.! %bundent'
A#u$ s! ne +nto%r#e$ "% nutriie' C*i%r i #/nd .!teti o $%s! trebuie s! te ./ndeti
#/nd %tin.i $/n#%re% #! o i$pre.nezi #u dr%.oste' Vorbete #u e%<G Tu #%re +$i %du#i vi%! de
"% 3u$nezeu) te iubes# i te %pre#iez) tiu #e bo.!ie e&tr%ordin%r! e +n tine' A$ o ,%$i"ie)
$i"io%ne de "o#uitori +n $ine pe #%re s!4i *r!nes#) %% #! te ro. d!4"e #ev% din vi%% %bundent!
pe #%re o %iG' 3%#! +i ,or$ezi obi#eiu" s! vorbeti %st,e" $/n#!rii #/nd $!n/n#i) e% se v%
tr%ns,or$% +n putere i "u$in!) pentru #! tu #o$uni#i #u N%tur%'
E inte"i.ent s! #rezi #! do%r #/nd pri$eti >,/ntu" Eu#%rist #o$uni#i #u 3u$nezeu8
Totu" depinde de ,%ptu" d%#! eti #ontient s%u nu #! E" i4% pus vi%% +n $/n#%re% pe #%re o
$!n/n#i' C/nd o $!n/n#i +n %#este #ondiii eti #% preotu" #%re % bine#uv/nt%t p/ine% i vinu"
i +n ,ie#%re zi #/nd $!n/n#i) intri +n #o$uni#%re #u vi%% divin!'
Cred +n +ne"e.ere% i respe#t%re% "u#ruri"or s%#re i de %#ee% v! invit s! pr%#ti#%i %#este
"u#ruri' 5tiu #! vine ti$pu" #/nd ,ie#%re din noi v% ,i preot +n ,%% Eternu"ui' -reot e #e" #%re
+ne"e.e #re%i% "ui 3u$nezeu) #%re o iubete i o onore%z! #u to%te #re%turi"e ei' -reot e #e"
dedi#%t "ui 3u$nezeu0 E" e $%i presus de to%te) nu pri$ete ordine de "% ni$eni) nu po%te ,i
"u%t #u ,or% i +n#*is +ntr4un pi#ot pentru toi' 3e #e s!4" ,or!$) #/nd E" intr! de bun!voie +n
$/n#%re% no%str! +n pri$u" r/nd8 Nu4i p"%#e s! ,ie ob"i.%t' Adese% #/nd #rede$ #! E" e %i#i)
E" nu e'
E&%.er/nd i$port%n% >,intei Co$uniuni) o%$enii %u ne."i2%t i$port%n% *r%nei) nutrii%
no%str! zi"ni#! i #o$uniune%' A$ uit%t #! %#e%st! $/n#%re ne "e%.! de 3u$nezeu' 3ores# s!
v! des#*id o#*ii %supr% ,%ptu"ui #! $/n#%re% #e o $/n#%i este tot %% s%#r! #% i G%zd%)
pentru #! este N%tur% pe #%re E" % prep%r%t4o #u #*intesen% "ui' -o%te bine#uv/nt%re% unui
preot %d!u.% #ev% "% %st%8
Niseri#% % in,or$%t o%$enii %% .reit #! %#u$ e .reu s!4i ,%#i s! +ne"e%.! $inuni"e pe
#%re 3u$nezeu "e4% #re%t' Ce %u #re%t ei) d%r #e % #re%t E"''' ei sunt $%i presus de %st%' 3%#!
+ntreb%i un preot e" nu v% zi#e #! se #onsider! superior "ui 3u$nezeu) d%r +n pr%#ti#! e e&%#t
#% i #/nd s4%r p"%s% de%supr%' 6n "o# s! zi#!<GRespe#t%i vi%%) #opii) pentru #! totu" e s%#ru)
totu" +n N%tur! e t%"is$%n pe #%re E" "4% pus pentru noiG) #onte%z! biseri#%) #o$uniune%)
roz%ru") et#'
Nu $i#orez ro"u" preoi"or) s%u % #o$uniunii) eu vre%u s! des#*id noi orizonturi pentru
voi) #% voi s! vedei #! >,/nt% Co$uniune este un %#t indispens%bi" #%re trebuie repet%t +n
=F
,ie#%re zi' Co$uni#/nd de ?4B ori pe %n) #e #redei #! se s#*i$b! +n voi8 Ni$i#) s! vibreze #u
tine i vi%% t%) te bu#uri +ntor#/ndu4te "% e%0 % devenit %#%s!'
L% ,e" i "% $/n#%re' Curios) ni$eni nu se ./ndete #! $/n#%re% %re nevoie s! ,ie tr%t%t!
+ntr4un %nu$it ,e" pentru % se ,or$% o "e.!tur! +ntre voi) #% e% s! ,ie ,%$i"i%riz%t! #u tine i
nevoi"e t%"e' 6n%inte de % ,i pus! pe $%s!) % ,ost $/nuit! i +$p%#*et%t! de tot ,e"u" de d%#!
:#e"e"%"te; #e"u"e"e vo%stre r!$/n %#e"e%i) vei r!$/ne #ee% #e suntei' -entru % s#*i$b%
#orpu") #orpu" ,izi# #%re e %% de +n#!p!/n%t) trebuie s! ,%#i e,orturi s!4" tr%ns,or$i +n ,ie#%re
zi #u tot .+ndu") dr%.oste%) #redin% i +n ,in%" %#e%st! #%r#%s! ve#*e i dur! v% +n#epe s!
vibreze'
Ritu%"uri"e re"i.io%se instituite de biseri#! nu trebuie s! %s#und! re"i.i%' Adese% ne
"i$it!$ "% o viziune +n.ust! % re"i.iei i "!s!$ tot restu" +n u$br!' Ce bine ,%#e d%#! re"i.i%
#!rei% +i %p%rii %s#unde #re%i% "ui 3u$nezeu i +i +$piedi#! pe o%$eni s! se +nto%r#! "% E"8
0.NELESUL 1INECUV/NT-RII.
Azi) #e% $%i $%re p%rte % %"i$ente"or #e "e $/n#!$ % ,ost otr!vit! #u tot ,e"u" de
produi #*i$i#i' -r%#ti#) e i$posibi" s! .!seti #ev% #o$estibi" #%re s! ,ie re%"$ente pro%sp!t
i pur' (ru#te"e i "e.u$e"e sunt #u ,erti"iz%tori) petii sunt +n %pe po"u%te0 #/t ti$p vor $%i
pute% o%$enii s! supr%vieui%s#! +ntr4o %se$ene% "u$e8 Totui tot de #e p%re s! "e pese sunt
%,%#eri"e i pro,itu") i%r d%#! $uri$ s%u nu otr!vii) prezint! puin interes'
E i$port%nt #% noi s! ti$ #! *r%n% no%str! po%te ,i %,e#t%t!) %"ter%t! de $odu" nostru de
% ./ndi "% e% +n ti$p #e o $/n#!$' R%iune% ru.!#iunii) s#opu" bine#uv/nt!rii +n%inte% $esei
o s! ne situeze +n #e% $%i bun! #ondiie pentru % pri$i *r%n%' Ru.!#iuni"e i bine#uv/nt!ri"e
nu pot %d!u.% ni$i# Hr%nei #% vi%% s%u ,or% vit%"!) %#est "u#ru de2% % ,ost ,!#ut de
3u$nezeu i s"u2itorii s!i) so%re"e) v/ntu") ste"e"e) %p%) p!$/ntu"' 3%#! %$ pute% %d!u.% vi%!
*r%nei prin si$p"% bine#uv/nt%re) de #e s! nu bine#uv/nt!$ o bu#%t! de "e$n s%u pi%tr! s%u
$et%" i s4o $/n#!$8 Nu) bine#uv/nt%re% nu po%te %d!u.% vi%! *r%nei'
GAtun#i #e rost %re s! bine#uv/nt%$ *r%n%8G vei +ntreb%' 3%) #uvinte"e i .esturi"e
bine#uv/nt!rii sunt i$port%nte pentru #! e"e +nve"es# *r%n% +n ,"uide i e$%n%ii subti"e #%re
u$p"u pe ori#ine "e $!n/n#! #u %r$onie i #orpuri"e s%"e subti"e vor pute% %##ept% bo.!ii"e
pe #%re "e #onine *r%n%'
C/nd doi o%$eni se +nt/"nes#) "% +n#eput ei vibre%z! di,erit) nu e +ntotde%un% uor s! ,ii
%r$onios de +nd%t!' Totui) #u$ tre#e ti$pu") ei +n#ep s! ,%#! s#*i$b i %re "o# un ,e" de
rezon%n! #%re +i ,%#e s! vibreze "% unison'
E "% ,e" i #u $/n#%re%0 d%#! $!n/n#i distr%t) ,!r! pre.!tire) $/n#%re% r!$/ne str!in!)
d%r d%#! st%bi"eti o re"%ie #u e% "% +n#eput) v% %ve% un e,e#t tot%" di,erit' Ai v!zut #u$ in un
,ru#t +n $/ini +n%inte de %4" $/n#%0 o ,%# pentru %4" +n#!"zi) %4" ,%$i"i%riz% #u $ine i s!4i ,%#
#orpu" eteri# s! i se des#*id! spre $ine i s! $! *r!ne%s#!'
C/nd vrei s! +$b"/nzeti un %ni$%" s!"b%ti#) $%i +nt/i +n#er#i s! te +$prieteneti #u e"0
z/$beti i +i vorbeti b"/nd' Ani$%"e"e) p"%nte"e) #*i%r i o%$enii %u nevoie s! si$t! dr%.oste
+n%inte de % %##ept% s! ,ie +$b"/nzii' L% ,e" e #u $/n#%re% i de %se$ene% #u $edi#%$ente"e0
trebuie s! "u#rezi %supr% $%teriei eteri#e +n%inte #% e% s! po%t! %#ion% ,%vor%bi" %supr%
siste$u"ui t!u' O pi%tr! +n $/n!) d%#! e ,!#ut! s! vibreze +n $od prietenos devine prote#to%re)
po%te #*i%r s! te vinde#e' 5i %#e%st! "e.e e&ist! +n to%te do$enii"e'
C/nd #u$peri o nou! pere#*e de p%nto,i) "% +n#eput sunt pre% str/$i i epeni0 d%r puin
#/te puin se "%s! i devin purt%bi"i0 %u ,ost ,o"osii de tine' C/nd te $ui +ntr4o #%s! nou!) o
#%$er! str!in!0 "% +n#eput te si$i ne"%"o#u" t!u0 eti str!in %#o"o' 6n ti$p) +n#epe s! vibreze #u
tine i vi%% t%' Te bu#uri +ntor#/ndu4te "% e%0 % devenit %#%s!'
L% ,e" i "% $/n#%re' Curios) ni$eni nu se ./ndete #! $/n#%re% %re nevoie s! ,ie tr%t%t!
+ntr4un %nu$it ,e" pentru % se ,or$% o "e.!tur! +ntre voi) #% s! ,ie ,%$i"i%riz%t! #u tine) #u
nevoi"e t%"e' 6n%inte s! ,ie pus! pe $%s!) % ,ost $/nuit! i +$p%#*et%t! de tot ,e"u" de o%$eni)
suntei str!ini) nu e&ist! ni#i o "e.!tur!' 3%r d%#! #u"e.i un ,ru#t i +" ii +n $/ini #u dr%.) #u
respe#t) v% +n#epe s! vibreze di,erit) v% deveni prietenu" t!u' >e#retu" de % ,%#e $/n#%re% s!
=H
de% tot #e %re $%i bun e de % o +n#!"zi) de % o u$p"e #u dr%.oste% t% +n%inte de % o $/n#%' >e
v% des#*ide #% o ,"o%re i +i v% d% p%r,u$u"' 3%#! nu4i p"%#e $/n#%re% din%inte% t%) nu o
$/n#%) pentru #! +i v% ,i du$%n i siste$u" t!u nu o v% pute% %bsorbi' Ni#iod%t! nu $/n#!$
$/n#%re% #e ne disp"%#e'
A#u$ +n#er#%i %#est e&er#iiu< "u%i un ,ru#t +n $/n! i $ent%") vorbii4i' Cu$ ,%#ei
%st%) #ev% din $!r este tr%ns,or$%t i #/nd +" $/n#%i) v! v% d% #e% $%i bun! p%rte din sine i
v! v% *r!ni +n to%te ,e"uri"e'
E&ist! o putere +n voi #%re % ,ost $ereu %#o"o) % supr%vieuit se#o"e de inerie i
st%.n%re' 3%#! +n#epei s! ,%#ei %#este e&er#iii) s! $edit%i i s! v! ru.%i) %#e%st! putere v%
+n#epe s! se $ite' Con#entr%i4v! pe dorin% de % %d!u.% #ev% +n p"us vieii dvs') #ev% $%i
subti" i pur de#/t ori#e %i tiut vreod%t!'

12. SCOPUL M/NCATULUI
(ru#te"e i "e.u$e"e pe #%re "e $/n#!$ sunt p"ine de ener.ie so"%r! #on#entr%t!' Trebuie
s! +nv!!$ #u$ s! e&tr%.e$ %#e%st! ener.ie i s! o tri$ite$ #entri"or) #% siste$u" s! o
distribuie' A#est "u#ru po%te ,i ,!#ut do%r ./ndind) p%rti#ip/nd +n ./nd #/nd $!n/n#i0 nu$%i
prin ./nd #ontient i #on#entr%t vei ,%#e $/n#%re% s! e"ibereze %#e%st! ener.ie +n#*is!'
-ro#esu" e "% ,e" #% +ntr4un #entru nu#"e%r' 3e ,%pt) d%#! %i ti #u$ s! $/n#%i #/tev%
+$bu#!turi %r ,i su,i#iente pentru % e&tr%.e destu"! ener.ie pentru % $i#% tot universu"'
-ro#esu" ,isiunii nu e "i$it%t do%r "% sto$%#) e" %re "o# i +n p"!$/ni i +n #reier' 6n
#reier8 vei +ntreb%' 3%) un Inii%t %d/n#it +n $edit%ie) e&t%z tri$ite #ureni i unde i ,"!#!ri
+n sp%iu' 3e unde vine to%t! %#e%st! ener.ie8 3in #reier' 5i totui .reut%te% $esei r!$/ne
%#ee%i' C/tev% p%rti#o"e de $%terie se dezinte.re%z! +n #reier i%r %#e%st! dezinte.r%re
e"ibere%z! ener.i% psi*i#! pe #%re o tri$ite +n "u$e'
O%$enii de tiin! #onte$por%ni #red #! ei %u ,!#ut des#operire% ,isiunii) s%u % s#ind!rii
%to$u"ui) d%r pro#esu" % ,ost #unos#ut Inii%ii"or de $ii de %ni' Ei nu i4%u dezv!"uit
#unotiine"e din #%uz% peri#o"u"ui) ei ti%u #! o$u" nu e +n#! st!p+n %" instin#te"or s%"e i #!
v% ,o"osi %#e%st! des#operire pentru % distru.e "u$e%) #ee% #e s4% i +nt/$p"%t' 6n viitor) #/nd
o%$enii vor ,i $%i evo"u%i i vor %ve% %##es "% $%ri"e $istere %"e N%turii) ei vor ti #u$ s!
e&tr%.! ener.ie din o#e%n) %er) $iner%"e) #op%#i) et#' i vor pute% %ve% re%"iz!ri ui$ito%re'
-e $o$ent) %r ,i su,i#ient s!4i de% se%$% #/t! ener.ie se po%te obine din $/n#%re)
./ndind +ntr4un %nu$it $od +n ti$p #e $!n/n#i' Nutrii% nu e %"t#ev% de#/t un r!zboi +ntre
or.%nis$u" u$%n i $%terie) e"e$ente"e de %si$i"%t< #ee% #e e %##ept%bi" e %si$i"%t) restu" e
respins' C% siste$u" s! %bso%rb! *r%n% #ore#t) trebuie s! des#o$pun! *r%n%) pentru % #onstrui
trebuie $%i +nt/i s! distru.i' A#est "u#ru se ,%#e %uto$%t) in#ontient) d%r p%rti#ip/nd +n ./nd
+ntr4un %nu$it ,e" pute$ %#ion% %supr% $/n#!rii pentru % o ,%#e s! se des#*id! i s! ne
per$it! s! e&tr%.e$ ener.i% de #%re %ve$ nevoie pentru % ne re%"iz% $un#% $%teri%"! i
spiritu%"!'
O$u" $!n/n#!) to%te #re%turi"e $!n/n#!) d%r #e $!n/n#!8 Toi tiu de #e) e pentru %
tr!i' 3%r e %#est% sin.uru" $otiv8 E&ist! $%i $u"t de un $otiv) s#op) +n tot #e ,%#e$) i %
$/n#% e $%i $u"t de#/t % r!$/ne +n vi%!'
R/$e"e $!n/n#! so"u" i ,!#/nd %st% +" ,erti"ize%z! +n%inte de %4" e"i$in%) +i d%u noi
#%"it!i' L% ,e" e #u noi i $/n#%re% #e o $/n#!$' O%$enii sunt $%i evo"u%i de#/t $%teri%)
*r%n%) sunt dot%i #u vi%! i putere% de % ./ndi i si$i i tre#/nd $/n#%re% +n #orpu" "or ei o
tr%ns,or$! +n #ev% $%i viu) $%i r%,in%t) $%i spiritu%"'
To%te #re%turi"e) p"%nte"e) %ni$%"e"e) o%$enii ,%# $%teri% #u #%re se *r!nes# s! evo"ueze)
pentru #! o i$pre.ne%z! #u noi e"e$ente' Este d%tori% ,ie#!rui% din N%tur! s! *r!ne%s#!
do$eniu" de sub e" %st,e" s! po%t! evo"u%' A% se +nt+$p"! i #u noi) sunt ,iine de%supr%) $%i
sus i $%i %v%ns%te de#/t noi) % #!ror $enire e s! ne devore) #% noi s! pute$ ,i tr%ns,or$%i'
Vi%% e o serie ne+ntrerupt! de s#*i$b!ri +ntre "i$ite"e or.%ni#! i %nor.%ni#!) s#*i$buri #%re
%u "o# "% ,ie#%re nive"' Ast,e" o%$enii #%re sunt $%i inte"i.eni +i edu#! pe i.nor%ni) #ei #%re
sunt buni i .eneroi %u .ri2! de de"i#veni i #ri$in%"i) #ei puterni#i +i %2ut! pe #ei s"%bi) #ei
=I
bo.%i d%u s!r%#i"or''' 3e #e8 3e dr%.u" evo"uiei) pentru #% %#ei% #e sunt +n ur$! s!
%v%nseze'
-entru #% evo"ui% s! %ib! "o#) trebuie s! e&iste un s#*i$b +ntre doi po"i opui' A#est% e
$otivu" re%" pentru % $/n#%) $otivu" din sp%te"e nevoii de nutriie' Inte"i.en% Cos$i#! %r ,i
putut) ,!r! +ndoi%"!) s! .!se%s#! %"te $i2"o%#e s!4i ,%#! #re%turi"e s! evo"ueze) d%r E" % %"es
%#e%st%' -entru % evo"u%) ,ie#%re #re%tur! trebui% s! ,ie %bsorbit! $%i sus de#/t e%' Vedei)
o%$enii i r/$e"e %u %#ee%i d%torie) ei sunt #o"%bor%tori ,ie #! +i d%u se%$% s%u nu' 6n%inte
de % #obor/ pe -!$/nt) ei %u se$n%t #ontr%#te) pro$i/nd s! $un#e%s#! pentru % tr%ns,or$%)
%4i d% vi%!'
Corpu" u$%n e %"#!tuit din p%rti#o"e de $%terie #%re) #/nd $o%re #orpu") se +ntor# "%
#e"e p%tru e"e$ente< p!$/nt) %p!) %er) ,o#' 3%#! +n ti$pu" vieii o$u"ui %i#i pe -!$/nt) %#este
p%rti#o"e devin $%i vii i inte"i.ente) $%i e&presive) vor ,i ,o"osite pentru % ,or$% #re%turi de
un ordin $%i ridi#%t0 d%#! e"e) +n s#*i$b) %u de.ener%t +n "o# de % se %$e"ior% din #%uz% vieii
de %ni$%" s%u #ri$in%" pe #%re #orpu" % dus4o) %tun#i vor servi s! ,or$eze do%r #re%turi
in,erio%re) n%turi din #e"e $%i .rosiere si %ni$%"e' A#u$ vedei #/t de dep%rte $er.
respons%bi"it!i"e u$%ne8
O$u" este r!spunz!tor +n ti$pu" vieii pe p!$/nt i #*i%r dup! $o%rte) de p%rti#u"e"e de
$%terie din #orpu" s!u) d%#! e"e sunt i$pre.n%te #u "u$in!) dr%.oste) bun!t%te i purit%te s%u
d%#! sunt i$pre.n%te #u vibr%ii re"e) e$%n%te de e.ois$) %#tivit!i #ri$in%"e s%u vi%!
de.ener%t!' C*i%r dup! $o%rte) e" #ontinu! s! ,ie respons%bi"' Nu v% ,i ur$!rit de ni$eni
pentru #ri$e"e #o$ise) d%torii"e ,!#ute0 #u$ %r ,i prins8 Mo%rte% rezo"v! $u"te prob"e$e +n
"u$e) d%r pe de %"t! p%rte e% nu %2ut! "% ni$i#) o$u" e respons%bi" pentru ./nduri"e re"e)
senti$ente"e re"e) %#iuni"e re"e' A#est% e %dev!ru") dei $%2orit%te% dintre noi nu sunte$
#ontieni de %st% i nu %ve$ idee #/t de dep%rte $er.e respons%bi"it%te% no%str!'
M/n#%tu") b!utu") respir%tu") $un#%) +n ,ie#%re din %#tivit!i"e no%stre pute$ tr%ns,or$%
$%teri% u$p"/nd4o #u #e %ve$) %di#! +i d!$ $%i $u"t! vi%!) $%i $u"t! dr%.oste) $%i $u"t!
inte"i.en! i "u$in!' -"%nte"e se *r!nes# #u $iner%"e i ,!#/nd %st% "e ridi#! "% nive"u" de
p"%nte0 %ni$%"e"e $!n/n#! p"%nte i "e ridi#! "% nive"u" de %ni$%"0 o%$enii $!n/n#! %ni$%"e
i "e ridi#! "% nive" u$%n' 6ntreb%re% pe #%re nu %i pus4o ni#iod%t! e< #ine $!n/n#! o%$enii8
3ou! ,e"uri de #re%turi se *r!nes# #u ,iine u$%ne' A% #u$ unii o%$eni $!n/n#! ) nu
%ni$%"e ) #i produse %ni$%"iere #% "%pte i ou!) %% entit!i invizibi"e $!n/n#! nu ,iine
u$%ne) #i e$%n%ii %"e "or) ./nduri i senti$ente' 3epinz/nd de ,%ptu" d%#! e"e sunt bune s%u
re"e) %di#! ./nduri +n!"!to%re s%u 2osni#e) senti$ente nobi"e s%u .rosiere) e"e serves# s!
*r!ne%s#! ,ie +n.eri) ,ie entit!i 2osni#e' Trebuie s! +ne"e.ei +n #e ,e" +n.erii *r!nes#
%r*%n.*e"ii) %#eti% prin#ip%"it!i"e i %% $%i dep%rte p+n! "% >er%,i$ % #!rui e$%n%ie e *r%n!
pentru 3u$nezeu'
3in #e"e $%i ve#*i ti$puri) Inii%ii %u tiut #! tiin% "or v% ,i .reit interpret%t! de
neinii%i) de $%se) i %% %u +$br!#%t ,ie#%re $%re %dev!r) ,ie#%re reve"%ie +n i$%.ini de
des#i,r%t do%r de #ei pre.!tii su,i#ient' 3e e&e$p"u Nib"i% zi#e #! "ui 3u$nezeu +i ,%#e
p"!#ere du"#e"e $iros de s%#ri,i#iu i o,r%nde %rz/nd) +nse%$n! %st% #! +i p"%#e $irosu" de
,riptur!) s%u nu e $%i de.r%b! o i$%.ine pentru % ne %r%t! #! e$%n%ii"e spiritu%"e venite dintr4
un s%#ri,i#iu o,erit Lui +i serves# #% *r%n! pentru to%te entit!i"e superio%re) in#"usiv
3u$nezeu' -entru #! i E" %##ept! *r%n%' Cu$ suntei #re%i dup! i$%.ine% "ui i $/n#!$)
trebuie #! i E" $!n/n#!' -o%te nu e&%#t +n %#e"%i $od) #u dinii) sto$%# i intestine' E" e %%
pur i %% sub"i$ #! nu ni4L pute$ i$%.in% $/n#/nd' 3%r %r ,i %#est "u#ru $enion%t +n
Nib"ie d%#! nu %r ,i un %dev!r pro,und %s#uns +n sp%te"e i$%.inii8
>%r#in% o$u"ui e s! %bso%rb! $%terie i s!4i de% vi%!) tre#/nd4o prin #orpu" "ui' A#est%
e %dev!r%tu" s#op %" $/n#%tu"ui'
To%t! o$enire% $!n/n#! de $i"io%ne de %ni i puin #/te puin "u$e% s4% s#*i$b%t) $%i
%"es pentru #! sunt %% de $u"i o%$eni #ontieni) ,!#/ndu4i $un#% %% de .eneros +n#/t
$!n/n#! i de F4 H ori pe zi0 #ontribuind "% tr%ns,or$%re% $%teriei'
Lu$e% %r trebui s! r!sp"!te%s#! i s! +n#ur%2eze %se$ene% o%$eni pentru $un#% "or'
G/ndii4v! "% toi %#ei por#i) #ur#%ni) pui i iepuri #%re disp%r d%torit! "or1 Ase$ene%
=J
ner!bd%re de % +$bun!t!i "u$e%) #e %ber%ie1 6n ti$p #e s!r%#ii ve.et%rieni #u ,runze"e "or de
s%"%t!) #u$ s!4i pui pe piedest%"8
3e ,%pt nu e o prob"e$! de % introdu#e $%terie +n sto$%# #i de % o ,%#e s! tre%#! prin
p"!$/ni) ini$!) #reier' Vi%t% nu st! ne#"intit! od%t! #e %$ pri$it4o) e% #ur.e +n%inte i noi
pri$i$ #onst%nt $%i $u"t! vi%!) $ereu nou!) pro%sp!t!' 3e %#ee%) nu do%r $/n#/nd
+$bun!t!i$ $%teri%) #i prin %#iuni"e no%stre) ,e"u" +n #%re vorbi$) privi$) $er.e$) $un#i$0
d%) nutrii% #uprinde i to%te %#este "u#ruri' -entru % servi #re%i%) % ,i ,o"ositor "u$ii
introdu#/nd un e"e$ent divin +n e%) trebuie s! %ve$ o vi%! per,e#t! i s! ,i$ i$pre.n%i #u
"u$in!) %st,e" #% viei"e no%stre s! u$p"e pe toi i to%te din 2uru" nostru #u "u$in!' 5i %tun#i)
%#est ide%" de % ,%#e tot #u #e veni$ +n #ont%#t) $%i viu i "u$inos) $%i ,ru$os) de#i
tr%ns,or$%t) ne v% tr%ns,or$% i pe noi' 6n noi v% ,i o $obi"iz%re tot%"!) i%r "u$e% invizibi"! ni
se v% %"!tur% #% s! pute$ +nvin.e'
11 . LEGEA INTERSCHIM1URILOR.
E surprinz!tor de observ%t #! o%$enii #%re se $/ndres# #! tiu $%ri"e $istere %"e
Cre%iei) %u tre#ut #u vedere% un pro#es %% i$port%nt #% nutrii%) %"i$ent%i% zi"ni#! pe #%re
3u$nezeu % u$p"ut4o #u dr%.oste% i +ne"ep#iune% "ui' 3%#! %r trebui s! studi%i "e.i"e
nutriiei) %i vede% #! %#e"e%i "e.i #ontro"e%z! to%te s#*i$buri"e de peste tot +n univers) +ntre
so%re i p"%nete i $%i %"es +n do$eniu" dr%.ostei' 3%) %#ee%i "e.e #e .uverne%z! #on#epi% i
.est%i% e %#ee%i "e.e #% +n nutriie'
Tot #e $/n#!$) pete s%u ,ru#t) "e.u$! s%u br/nz!) %re o p%rte #e trebuie +ndep!rt%t!
+n%inte de % o $/n#%) ,ie o%se) pie"e) #rust!) ori#u$) trebuie sp!"%te i veri,i#%te +n%inte de % "e
$/n#%' Ase$ene% pre#%uii sunt ne#es%re pentru % prote2% p%"%tu") dinii i sto$%#u"' 3e #e nu
%r ,i "% ,e" i #u nutrii% no%str! psi*i#!8 6n%inte de % %##ept% #ev% +n ini$! i +n su,"et) nu %r
trebui s! v! %si.ur%i #! e +n st%re #orespunz!to%re pentru % ,i %bsorbit i di.er%t ,!r! % produ#e
r!ni8 G3%r e dr%.osteG zi#ei' 5tiu #! %% .+ndii) d%r dr%.oste% #%re este o%rb! nu este dr%.oste
%dev!r%t!' 3r%.oste% %dev%r%t! este i"u$in%t!) e #ondus! de +ne"ep#iune) nu de nebunie'
3e #e"e $%i $u"te ori #/nd o%$enii se +nt/"nes#) ei ,%# s#*i$b) se +$br!ie%z! ,!r! ni#i
o pre.!tire) %#operii de ,unin.ine% %#u$u"%t! +n ini$! i su,"et) d%torit! tre#erii prin #ou"
o$enirii' Un Inii%t nu ,%#e %st%0 #/nd +nt/"nete pe #inev%) +" privete #% pe un ,ru#t de"i#ios)
d%r) #% i "% un ,ru#t) %#est% trebuie sp!"%t i #ur!%t +n%inte de %4" $/n#%' A#e%st% este
di,eren% +ntre Inii%t si o%$enii obinuii #%re ,%# s#*i$buri i %so#i%ii orbete ,!r! % ,o"osi
+ne"ep#iune% s%u #unotine"e' Ei sunt #% pisi#%) #%re +n.*ite o%re#e"e +ntre.) #u pie"e #u tot'
5i %poi se p"/n.< G>unt %% de ne,eri#it #u soi% $e%G s%u G-rivete #e %$ #u"es #% soG' 3e #e
s! ne .r!bi$ s! $/n#!$ %#e" b!rb%tO,e$eie +n%inte de % veri,i#% s! vede$ #%re e ./ndire% "or)
si$ire%) respir%i%) +n %"te #uvinte) %ur%'
A#u$ e ti$pu" s! v! %n%"iz%i i s! v! revizuii vi%%' Vei vede% #! v4%i #on#entr%t
$ereu %supr% det%"ii"or i %p%rene"or) ,!r! % privi s! vedei #%re sunt ide%"uri"e perso%nei) #u$
./ndete i #e si$te +n "e.!tur! #u vi%%' Inii%ii sunt $%i .reu de s%tis,!#ut i ei %u drept%te'
Ei %u +nv!%t "e#i% pe #%re N%tur% trebuie s! ne +nvee despre $/n#%re% no%str! i ei o %p"i#!
i nutriiei psi*i#e'
O%$enii re%"ize%z! #! $/n#%re% pe #%re o $!n/n#! trebuie s! ,ie veri,i#%t! i #ur!%t!
+n%inte de % ,i servit!) d%r ei nu %u re%"iz%t #! "e#i% pe #%re N%tur% +n#e%r#! s! ne +nvee) se
%p"i#! i pe p"%n psi*i#' O $%$! +i iubete #opi"u" $%i $u"t de#/t ori#e pe "u$e) d%r #/nd
este $urd%r +" sp%"! +n%inte de %4" s!rut%'
A#ord%i o $%re %tenie %"e./nd $/n#%re% #e o $/n#%i de trei ori pe zi) v! %si.ur%i #! e
bun!) d%r vei %##ept% pe ori#ine v! %p%re +n vi%!' C% rezu"t%t) vi%% v! e otr!vit!' 3u$nezeu e
sin.uru" pe #%re +" putei iubi ,!r! % $%i trebui s!4" #uno%tei' Nu +" vei ti pe 3u$nezeu d%#!
nu +" vei iubi) i e "% ,e" i #u $%re"e >t!p/n 6nv!!tor< d%#! nu +n#epei iubindu4") v% r!$/ne
+n#*is' 3%r o%$enii trebuie #unos#ui +n%inte de %4i iubi) %di#!) +n%inte de %4i $/n#% s%u %4i
%##ept% +n s%n#tu%ru" intern' -rob"e$% e #u$ s! iubeti un >t!p/nO6nv!!tor' O%$enii pot s!
./nde%s#! "% un st!p/n #% "% un "%# +n #%re te spe"i i s#%pi de $urd!rie) ,!r! s! se ./nde%s#!
=K
#! %"i o%$eni be%u din %p% "%#u"ui) %% #! #e r!$/ne pentru ei8 O%$enii vin s! v%d! un
>t!p/nOInv!!tor pentru %4i v!rs% to%t! $urd!ri% #e %u %dun%t4o +n vi%% "or) %tept/nd de "% e"
s!4i spe"e de i$purit%te) s%u s4o tr%ns,or$e) %st,e" %d!u./nd "% %.end% "ui +n#!r#%t!' 3%#! un
>t!p/nO6nv!!tor si$te nevoi% de % puri,i#%) nu "% ,e" s! ,%#! i %"i o%$eni' >%u ei #red #! sunt
,!r! de p%t!) nu v!d $urd!ri% pe #%re %u "!s%t4o di%vo"ii i de$onii #u #%re %u ,ost8
3%r s! "!s!$ %st% i s! ne +nto%r#e$ "% "e#i% despre $/n#%t' O%$enii sunt #% ,ru#te"e
s%u ori#e %"t %"i$ent) %di#! %u o p%rte #%re nu e di.er%bi"! i un% #%re e de"i#io%s! si .usto%s!'
A#ee% e #e% de p!str%t' (ie#%re din noi %re o s#/nteie +n interior) pus! %#o"o de 3u$nezeu i
de#i %#e% s#/nteie trebuie #!ut%t! "% #ei"%"i' 3%#! privii s#/ntei% +n "o# s! privii do%r "%
e&terior) vei des#operi #! toi i to%te o %u) %ni$%"e) p"%nte) pietre #*i%r i #ri$in%"ii' 5i d%#!
putei %ni$% %#e%st! s#/nteie) %dres/ndu4v! ei) vei pute% #o$uni#% #u to%t! "u$e% #*i%r #u
#ri$in%"ii'
Inii%ii nu vor s! intre +n "e.!tur! #u n%tur% in,erio%r! % o$u"ui) person%"it%te% "ui0 tiind
#! obo"%nii i %"te"e %se$ene% "u#ruri tr!ies# +n pivni%) #i pre,er! s! r!$/n! de%supr% "%
nive"e"e #e"e $%i +n%"te' >pre deosebire de #ei"%"i o%$eni #%re se interese%z! de de,e#te"e
#e"or"%"i i +i petre# ti$pu" vorbind de e"e #/nd se +nt/"nes#) un Inii%t #%ut! s#/ntei% +n %"ii)
pentru %4i "e.% de T%t!" Ceres# i *%in% divin!' E" %st,e" "u#re%z! %supr% o%$eni"or) i +ntr4o zi
v% veni "u$in% i ei vor ,i i"u$in%i de e%) $u"u$it! $un#ii pe #%re % ,!#ut4o' Ast,e" un
6nv!!tor "u#re%z! pentru pro.resu" dis#ipo"i"or "ui +ntotde%un% %dres/ndu4se do%r s#/nteii din
,ie#%re' 3e %#ee% ei +" iubes# i +i per$it s! s#o%t! tot #e e $%i bun +n ei'
5i voi) #/nd +nt/"nii pe #inev%) %r trebui s! v! ./ndii s! des#operii s#/ntei% divin! din
interior) >ine"e >upre$) pentru #! %st,e" +" %2ut! s! ,or$eze o "e.!tur! #u 3u$nezeu' A#e%st% e
dr%.oste +n ,or$% #e% $%i +n%"t!) #e% $%i evo"u%t!) % pute% s! ,%#i "e.%tur% #u s#/ntei% divin!
din ,ie#%re #re%tur!) s! o %"i$entezi i s! o +nt!reti' Nu e nevoie s! ,ii %tent d%#! o ,%#i) nu e
nevoie s! pierzi ti$p studiind perso%ne +n%inte de %4i +n.!dui s! o iubeti i s! o %##epi)
pentru #! s#/ntei% este tot%" pur!' 6n ti$p #e) d%#! e o prob"e$! % person%"it%ii) e $%i bine s!
tii +n%inte de % o %##ept%' >#/ntei% divin! #e str!"u#ete +n ,ie#%re po%te +ntotde%un% ,i
%##ept%t! ,!r! ezit%re'
3%#! +i privii pe o%$eni #% pe ,ru#te) #u$ %$ su.er%t) vei des#operi) #/nd +i vei privi)
%s#u"t% i "e vei vorbi) #! putei de ,%pt s! +i .ust%i' 3e obi#ei vedei do%r e&terioru") *%ine"e
#e "e po%rt!) bi2uterii"e) ,%% "or i p!ru") d%r nu i vi%% %s#uns! % su,"etu"ui i spiritu"ui "or' 3e
,%pt) %st% e #e %r trebui s! v! intereseze' 6n s#*i$b) v! oprii repede "% i$presie) supr%,%!)
"u%i inst%nt%nee GI%t! o ,%t! #u #%re $i4%r p"!#e% s! dor$G' Ce tii despre e%8 -i#io%re) si"uet!)
n%s0 interesu" e "i$it%t "% dorin% t% de distr%#ie i s%tis,%#ie'
Unui Inii%t +i p"%#e s! $!n/n#e) d%r e" pre,er! *r%n% divin!) e" #%ut! vi%% divin% +n
o%$eni' C/nd .!sete ,ru#te i ,"ori) %di#! o%$eni #%re vibre%z! de vi%% divin!) %tun#i e
,eri#it) $u"u$it s! "e %d$ire ,or$e"e i #u"ori"e ,ru$o%se) s! "e respire e$%n%ii"e) e" nu %re
nevoie s! "e devore' Totui) e" e $u"u$it) pentru #! %#est ,ru#t) %#este ,"ori "4%u %propi%t de
Cer'
3%#% putei +ne"e.e nutrii%) nutrii% re%"!) vei vede% #! e% rezo"v! to%te prob"e$e"e)
in#"usiv se&u"' 3%) ori#ine % de#is s! nu %tin.! *r%n% de "o#) %di#! s! evite b!rb%i s%u ,e$ei
pentru #! se presupune #! e #%"e% spre % ,i pur i #%st) e +n dru$ spre $o%rte% spiritu%"!) po%te
#*i%r $o%rte% ,izi#!' -oi $/n#% ori#e d%#! tii +n #e ,e" s! $!n/n#i'
>e#retu" #onst! +n % "u% doze *o$eop%ti#e) %di#! % te "i$it% "% % privi) %s#u"t%) respir%'
Nu vei deveni >,/nt renun/nd "% $/n#%t) nu vei ti ni#iod%t! ni$i# %st,e") i #e" $%i puin pe
3u$nezeu' Vi%% te v% %b%ndon% d%#! vei ,%#e %st%) nu vei %ve% inspir%ie) verv!) bu#urie'
>,ineni% e e% +ns!i nutriie) %#est% e dru$u" inii%ti# de % o privi' 6n "o# de % $/n#% *r%n%
i$pur!) dens!) s,inii $!n/n#! *r%n! divin!' 6n do$eniu" se&u%"it%ii) o%$enii $er. "%
e&tre$it!i) ,ie #! se +n,o$ete%z! de $o%rte) ,ie #! %buze%z!'
C/nd +n#epi s! studiezi nutrii%) vei vede% #! sunt di,erite $oduri de % $/n#% pe ,ie#%re
din p"%nuri' Vei vede% #! nu e posibi" s! tr!ieti ,!r! % $/n#% i #*i%r i 6n.erii i +nsui
3u$nezeu trebuie s! $!n/n#e' 3u$nezeu $!n/n#! #*intesen% subti"! din #op%#ii #e i4%
?L
p"%nt%t< #re%turi"e s%"e' 3%) e" $!n/n#! i e s!n!tos) pentru #! E" nu %bso%rbe ni#iod%t!
i$purit%i' E" "%s! pe %"i s!4i tr%ns,or$e purit%te% +n%inte de % i se o,eri Lui'
6ntreb%i #u$ e posibi" s! se %r%te di,eren% +ntre #inev% #%re $!n/n#! #ore#t i #inev%
#%re nu o ,%#e8 Nu e uor de v!zut di,eren% +ntre un #eretor #%re #%ut! *r%n% +n .uno%ie i
prinu" #%re st! zi"ni# "% $%s% +n#!r#%t! #u ,e"uri de"i#io%se8 6n "u$e% spiritu%"! e "% ,e"1
Inii%ii %u o %"t! #o$port%re #%re +i distin.e de o%$enii #o$uni) dovedind #! sunt bine
G*r!niiG) +n ti$p #e o$u" #o$un nu %#ord! %tenie "% #e $!n/n#!'
Criteriu" $eu e #% %tun#i #/nd v!d pe #inev% % #!rui ,%! nu %re "u$in!) tiu i$edi%t #!
e" e subnutrit' Ai#ei< GEi bine) e" $er.e $ereu "% biseri#!) d! s!r%#i"or) +i #obo%r! privire% +n
prezen% ,e$ei"or'''G -osibi") totui eu v!d #! e" pre,er! *r%n% de#%dent!) %% %r%t! e"' C/nd
+nt/"nes# pe #inev% #%re r%di%z! "u$in!) indi,erent #e +$i spune despre e") ./ndes#< GM! +ntreb
#%re e se#retu" "ui) e #% un izvor #%re #ur.e 1G Ai#ei< G3%r "4%$ v!zut privind ,ete"e pe p"%2!1G
Ast% nu e i$port%nt) i$port%nt e #e vede) #u$ "e privete' 3%#! #inev% se +n%"! spre
3u$nezeu #% rezu"t%t %" %d$ir%iei "ui #/nd vede ,ru$usee% ,e$inin!) de #e s! nu4" pri$i$8
>#*i$buri"e ,or$e%z! b%z% vieii) s#*i$buri"e #e "e ,%#e$ #u *r%n%) %p%) %eru") #u
se$enii notrii i %"te #re%turi din univers) #u 6n.erii i Ar*%n.*e"ii i #u 3u$nezeu' Nu do%r
#/nd $/n#!$ i be$ ,%#e$ s#*i$buri s%u $%i de.r%b! %tun#i ,%#e$ s#*i$buri #%re ne %du#
vi%%) #%re ne in vii pe to%te p"%nuri"e) nu nu$%i pe p"%n ,izi#' C/nd zi# #! nutrii% e pri$%)
$/n#%re% #e o $/n#!$ i s#*i$buri"e #e "e ,%#e$ +n to%te zone"e din univers *r!nes# +ntre.u"
o$) nu nu$%i #orpu" ,izi#) #i to%te #orpuri"e subti"e' 3%#! insist $ereu %supr% nevoii de
puri,i#%re psi*i#! "% ,e" i #e% ,izi#!) e pentru #% purit%te% rest%bi"ete #o$uni#%re%) i od%t! #e
e rest%bi"it! #o$uni#%re% #u zone"e superio%re) pri$ii #ureni "u$inoi de ener.ie #%re #ir#u"!
+n sp%iu'
Ru.!#iune%) $edit%i%) #onte$p"%i%) e&t%zu" sunt to%te ,or$e de nutriie) ."orio%s!
nutriie nu$it! %$brozie #e"est!' (ie#%re re"i.ie vorbete de %#e%st! b!utur! ne$urito%re pe
#%re %"#*i$itii %u nu$it4o E"i&iru" Vieii Eterne' A#est e"i&ir po%te ,i .ust%t pe p"%n ,izi#) d%r
nu$%i #u o #ondiie) s! $er.i i s!4" .!seti +n zone"e #e"e $%i pure i e"ev%te'
Motivu" nostru de % #onte$p"% r!s!ritu" de so%re e s!4i be$ %$brozi% pe #%re so%re"e o
distribuie %% .eneros peste ro#i) p"%nte) %ni$%"e) o%$eni i to%t! #re%i%' -"%nte"e sunt $%i
inte"i.ente de#/t o%$enii) e"e tiu #! d%#! ,%# "e.!tur% #u so%re"e) vor ,i rezu"t%te' O%$enii
pre,er! s! do%r$! p/n% "% %$i%z!) s%u s! prive%s#! %pusu") ei nu sunt %tr%i de #ev% #e ur#!) se
e&tinde i +n,"orete) #i pre,er! "u#ruri"e #%re #%d) $or i disp%r' Le.e% zi#e #!) +n #e"e din
ur$!) se$eni #u #ee% #e priveti i %d$iri) i %st,e") #on#entr/ndu4te %supr% %pusu"ui de so%re)
deveni$ tot $%i s"%bi +n interior) p/n! ne stin.e$'
Vei des#operi #! sensu" vieii se %s#unde +n nutriie) d%#! *r%n% pur!) p%rti#o"e
str!"u#ito%re) #*intesen% #e"est!) etern! se .!sete +n so%re' Con#entr/ndu4ne pe so%re +n
,ie#%re di$ine%! i +n#er#/nd s!4i inspir!$ #*intesen%) s!n!t%te% se v% %$e"ior%) vo$ deveni
$%i str!"u#itori i #u o voin! puterni#! i ini$! vese"!'
Ai#ei #! privii r!s!ritu" de %ni de zi"e i nu %i observ%t ni$i#' Ast% pentru #! nu tii
#u$ s! privii "% so%re' E $odu" +n #%re ,%#ei "u#ruri"e) dr%.oste% intens! i ./ndu" #e4" pui +n
%#e%st%) #ee% #e %du#e rezu"t%te) nu ti$pu" dedi#%t' Ori de #/te ori te si$i viu i +$p"init) %zi
de e&e$p"u) e pentru #! %i "u%t #/tev% pi#!turi de vi%! de "% surs!) izvoru" nese#%t %" so%re"ui'
E %% de .reu de +ne"es8
>o%re"e e nutriie) nu uit%i %st%) e #e% $%i bun! *r%n! din to%te' 3e #e s! ne "i$it!$ "%
e"e$ente"e de pe p!$/nt) %p! i %er8 E&ist! un %"t e"e$ent i trebuie s! +nv!!$ s! ne *r!ni$
#u ,o#u") "u$in%' Ast% e #ee% #e ,%#e$ "% r!s!ritu" so%re"ui'
C/nd Aoro%stru "4% +ntreb%t pe A*@r% M%zd% #u #e s4% *r!nit pri$u" o$) A*@r% M%zd% %
r!spuns< GE" % $/n#%t ,o# i % b!ut "u$in!G spun/nd #! s4% *r!nit #u r%ze"e so%re"ui) % pri$it
vi%% de "% so%re i %st,e" % putut +ne"e.e Mistere"e Universu"ui'
3%#! %r ,i s! v! spun #! "e.i"e .uvern/nd nutrii% sunt %#e"e%i #e .uverne%z! #on#epi%)
vei ,i surprini i nu vei vede% "e.!tur%' E&ist! "e.!tur!' 6n $inutu" #/nd v! %ez%i s!
$/n#%i #re%i #ondiii #%re vor %,e#t% n%tere% ./nduri"or) senti$ente"or) %#iuni"or' Nu putei
?=
#re% ,!r! % $/n#%' >t%re% p!rini"or +n $o$entu" #on#epiei deter$in! destinu" #opi"u"ui0
st%re% +n #%re eti deter$in! n%tur% #o$port%$entu"ui t!u ,izi# i psi*i#'
M/n#%re% e s!$/n% vie #e produ#e un #opi") #opi"u" ./ndirii) si$irii) %#ion!rii
vo%stre' C%re vor ,i ,ore"e #%re vor ur$% unirii vo%stre8 Voi suntei t%t%) deo%re#e #ontribuii
#u *r%n%) i%r #orpu" ,izi# e $%$%0 d%#! ni#i $%$%) ni#i t%t% nu este inte"i.ent) %tent) rezon%bi")
s!n!tos "% $inte i trup) rezu"t%tu" v% ,i #%t%stro,%"'
C/nd $!n/n#i +n,uri%t) ne$u"u$it s%u stres%t +n%inte de % $er.e "% servi#iu) vei ,i
prost dispus to%t! ziu%) vibr%ii"e t%"e *%oti#e i tot #e vei ,%#e v% ,i %,e#t%t' C*i%r d%#! p%ri
#%"$) e$%n%ii"e t%"e vor tr!d% %.it%i% i tensiune% intern!) indi,erent #/t +n#er#i s! "e
#ontro"ezi'
6n ti$p #e d%#! $!n/n#i +n #ondiii %r$onio%se vei r!$/ne to%t! ziu% %r$onios)
indi,erent #/t %i de %"er.%t) sub #/t stres eti) +n tine v% ,i "inite' Nu "u% ne"ininite% i
prob"e$e"e t%"e "% $%s!) "%s!4"e "% u!) pentru % ,i re"u%te #/nd %i ter$in%t de $/n#%t) d%#!
trebuie' 3%#! $!n/n#i %r$onios) +i v% d% so"ui% "% prob"e$e"e t%"e' Repet) $%s% e o o#%zie
pentru e&er#iiu spiritu%"0 +n#epe4o #ur!/ndu4i $inte% de ori#e te4%r +$piedi#% s! $!n/n#i +n
"inite i %r$onie i d%#! nu poi i$edi%t) %te%pt! p/n! te #%"$ezi) pentru #! %"t,e" +i vei
otr!vi siste$u") *r%n% v% ,i #ont%$in%t! de ne"inite i tu vei ,i +ntr4o st%re *%oti#!) rezu"t%t %"
$/n#%tu"ui +n #ondiii in#ore#te'
3%r) #u$ v% +ne"e.e o$u" vreod%t! i$port%n% st!rii +n #%re se %,"! #/nd $!n/n#!) d%#!
e" nu po%te #re% un #opi" ,!r! % se uni unu" pe #e"!"%"t8 Au ei idee #e "u#ruri +n.rozito%re d%u
ei viitoru"ui #opi" %st,e") #/t v% su,eri %#est%8 5i %poi) e" v% ,i p"in de venin i +i v% e$%n% pe
#ei din 2ur'
Nutrii% este o ,or$! de #on#epie) i%r dr%.oste% e o ,or$! de nutriie' Ceru" te v% ,%#e
r!spunz!tor pentru #e %i pus +n su,"etu" i ini$% p%rteneru"ui t!u' Restu" nu prezint! interes'
3%r d%#! +$br!iezi pe #e" dr%. #/nd eti ne,eri#it i des#ur%2%t) pentru % te ,%#e s! te si$i
$%i bine :"u#ru ,re#vent; ) ,%#i #ev% #e e #ri$in%"0 #ont%$inezi #e%"%"t! perso%n! #u to%t!
$izeri% i $urd!ri% t%' Nu trebuie s! %"e.i %#e" $o$ent' Iubete pe #ine +i p"%#e) s!rut! pe
#ine +i p"%#e) d%r nu +n%inte de % te %si.ur% +n ini$! i su,"et #! nu "e d%i de#/t dr%.oste i
"u$in!' 6n %#este #ondiii) Ceru" v% ,i de p%rte% t%' O%$enii te pot #ond%$n% pentru %st%) d%r
Ceru" v% %p"%ud%' Un #opi" petre#e K "uni +n p/nte#u" $%$ei i #/nd se n%te) #ordonu"
o$bi"i#%" e t!i%t i e "!s%t s! se *r!ne%s#! independent' E %dev!r%t #! nu $%i e +n p/nte#u"
$%$ei) #i +n %#e"% %" M%$ei N%turi i e *r!nit prin %"t #ordon o$bi"i#%") p"e&u" so"%r' 6n !ri #%
Indi%) C*in%) E%poni% e&ist! te*ni#i ve#*i de % te *r!ni prin p"e&u" so"%r' 5tiu #! %i vre% s! vi
"e des#riu) d%r "% #e bun d%#! nu putei $/n#% ni#i $!#%r +n spiritu" drept8
E i$posibi" s! nu ,ii p"in de %d$ir%ie pentru $odu" ,ru$os +n #%re Inte"i.en% 3ivin! %
%r%n2%t "u#ruri"e' -rin si$p"u" .est de % $/n#% un ,ru#t) pui vi%! +n +ntre.u" t!u or.%nis$'
Inte"i.en% 3ivin! % tiut #e %re nevoie ,ie#%re or.%n) #e"u"!) $i# %to$ din #orpu" nostru)
pentru % ,%#e +ntre.u" s! ,un#ioneze' Mu"u$it! *r%nei #e o $/n#!$) #ontinu!$ s! vede$) s!
%uzi$) respir!$) .ust!$) %tin.e$) vorbi$) #/nt!$) et#' Nu poi s! nu te $iri i s! te u$p"i de
%d$ir%ie'
3e %#u$ +n#o"o) trebuie s! v! ./ndii puin $%i des "% % v! "e.% de Inte"i.en!) "% % v!
%r!t% re#unotiin%' Ai pute% o%re s! %2ut%i N%tur% +n $un#! i) #/nd suntei .%t%) vei ,i
%##ept%t +n di,erite pun#te de "u#ru) vi se v% %r!t% #u$ s! $un#ii) ,ie %supr% vo%str! s%u 2os +n
p!$/nt %supr% $iner%"e"or) $et%"e) #rist%"e i pietre preio%se' Vei ,%#e des#operiri
e&tr%ordin%re'
Unde #redei #! +i %re ori.ine% %#e%st! 5tiin% Inii%ti#! 8 A ,ost d%t! o$enirii de ,iine
superio%re #%re i4%u putut dezvo"t% ,%#u"t%te% de bi"o#%ie i %st,e" %u putut vizit% #entru"
-!$/ntu"ui) %d/n#i$e% o#e%nu"ui) #e"e"%"te p"%nete i #*i%r so%re"e' Au v!zut inuturi
ini$%.in%bi"e) popu"%te #u #re%turi ,o%rte evo"u%te) "u$ino%se0 GAretz *% H%i$G din ps%"$i)
%r% Vieii) >o%re"e'
A#este spirite ,o%rte evo"u%te ne4%u "!s%t 5tiin% Inii%ti#! drept $otenire) i %#e%st% v4o
prezint %#u$' 3%i4$i voie s! v! spun repede #! i eu tiu pre% puin despre e%) d%r %$
+n#redere #! +n ti$p voi ti $%i $u"t' Nu4$i "u%i %#e%st! sper%n!1
??
Cuprins
NUTRIIA -RIVE5TE 6NTREGUL OM
HRANI YOGA
O >CRI>OARE 3E LA 3UMNEAEU
ALEGEREA HRANEI
VEGETARIANI>M
A>-ECTUL MORAL
POSTITUL
I.P!"#"$% &' ($)#*#&')+
II.POSTUL CA ,ORM- DE HRAN-
COMUNIUNEA >(PNTQ
6NELE>UL NINECUVPNTQRII
>CO-UL MPNCATULUI
LEGEA INTER>CHIMNURILOR
?B