Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCATIEI NAIONALE

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU


FACULTATEA DE DREPT SIMION BRNUIU
REFERAT
MASTERAND : Mihaela MUNTEAN, Adi!i"#$a%ie &'(li)* a! I
MATERIE DE STUDIU: C+!#$a)#e adi!i"#$a#i,e -i &a$#e!e$ia#'l &'(li).
&$i,a#
Si(i' /012
CONTRACTUL DE
CONCESIUNE
INTRODUCERE
CUPRINS
1. No iunea contractului de consesiune
2. Pr ile contractului de concesiune i drepturile i obliga iile acestora
a Concesionarul
b Drepturile concesionarului
c Obliga iile concesionarului
d Concedentul
e Drepturile concedentului
! Obliga iile concedentului
". Obiectul contractului de concesiune
#. Clasi!icarea contractelor de concesiune
$. Procedura de atribuire a contractelor de concesiune
%. Caracterele &uridice ale contractelor de concesiune
'. Respectarea ec(ilibrului !inanciar
). Incetarea concesiunii
CONC*U+II
,I,*IO-R./IE
INTRODUCERE
Contractul ad0inistrati1 a luat na tere din &urispruden a Consiliului de Stat
!rance23 de21oltat in doctrina de celebrul -aston 4e2e3 care intelege prin teoria
contractelor administrative, 5contractele inc(eiate de ad0inistratie pentru a
asigura !unctionarea unui ser1iciu public si care este supus3 din punct de 1edere
al regulilor particulare3 altor reguli decat cele care gu1ernea2a raporturile dintre
particulari6.
Odat cu di0inuarea bugetelor 7i pe 0sura a7teptrilor cet8enilor tot 0ai
ridicate cu pri1ire la accesul la ser1iciile publice gestionate de stat 7i la calitatea
lor3 gu1ernele s9au orientat ctre co0paniile pri1ate at:t ;n 1ederea !inan8rii
proiectelor publice3 c:t 7i pentru ;0bunt8irea gestiunii acestora gra8ie unui 0ai
bun 0anage0ent din partea sectorului pri1at. .st!el s9au nscut proiectele
!inan8ate de ctre co0paniile pri1ate3 denu0ite generic < Pri1ate /inance
Pro&ects = >P/P.
Ro0:nia a preluat ter0enul de parteneriat public pri1at ;n 2??23 cu oca2ia
adoptrii Ordonan8ei de -u1ern nr. 1%@2??2 pri1ind contractele de parteneriat
public9pri1at >O- nr. 1%@2??23 al crui 0ecanis0 era orientat ctre o!erirea
unor ser1icii publice pentru care era necesara construirea ori reabilitarea unui
bun public. Potri1it acestuia3 rela8iile ;ntre autoritate 7i in1estitor cu pri1ire la
bunul construit sau reabilitat etc. nu erau gu1ernate de un contract de ;nc(iriere3
ci de unul de concesiune.
Odat cu intrarea ;n 1igoare a Ordonan8ei de Urgen8 a -u1ernului nr. "#@2??%
pri1ind atribuirea contractelor de ac(i2i8ie public3 a contractelor de concesiune
de lucrri publice 7i a contractelor de concesiune de ser1icii3 at:t OU- nr.
1%@2??2 pri1ind contractele din parteneriatul public9pri1at3 c:t 7i *egea nr.
21A@1AA) pri1ind concesiunile au !ost abrogate. Bn consecin 3 ter0enul de
parteneriat public9pri1at nu s9a 0ai regsit ;n niciun act nor0ati1. Cu toate
acestea3 parteneriatele ;ntre autorit8i publice 7i co0paniile pri1ate au continuat3
!iind de data aceasta ;n 0od clar asi0ilate conceptului de concesiune3 principala
consecin8 !iind obligarea organi2rii de licita8ii.
1
Bn # noie0brie 2?1? a intrat ;n 1igoare *egea nr. 1')@2?1? a parteneriatului
public9pri1at3 ale crei nor0e 0etodologice de aplicare au !ost adoptate
prin Cotr:rea de -u1ern nr. 12"A@2?1?3 ;n 1igoare din 1" dece0brie 2?1?.
.ceast regle0entare a preluat 0are parte din cea speci!ic 1ec(ile nor0e
adoptate acu0 0ai bine de opt ani3 ;ns cu o serie de 0odi!icri. Printre acestea
regsi03 a0inti0 doar c:te1a deosebiriD actuala legisla ie pre1ede parteneriatul
at:t cu pri1ire la bunurile publice3 c:t i la ser1iciile publice3 obligati1itatea
;n!iin rii unei co0panii de proiect3 dar i durata neli0itat a parteneriatelor de
acest tip.
1
*ui2a Eanolea3 Parteneriatul public pri1atD D posibila solutie de de21oltare a ser1iciilor si in1estitiilor
publice3 articol publicat in nr. 95 din ianuarie februarie 2011 al Revistei Constructiv.
Concesiunea repre2int 0odul de organi2are a ser1iciilor publice3in care
ad0inistratia incredintea2a un ser1iciu public unui particular. .cesta se
anga&ea2a sa gire2e ser1iciul public pe socoteala si pe riscul sau3in con!or0itate
cu regulile stabilite de ad0inistratie3re0unerandu9se de taFele pe care le percepe
de la particulari3care se ser1esc de ser1iciul public concesionat.
2
1. No iunea contractului de concesiune
Contractul de concesiune este o !or0a de eFploatare a unui ser1iciu public in
care particularul ia asupra sa riscurile eFploatarii si conducerea acti1itatii
ser1iciului 3in sc(i0bul dreptului de a percepe taFele pentru ser1iciile prestate
>pro!. E.D. Trangul.
In pre2ent3 contractele de concesiune sunt regle0entate prin doua acte
nor0ati1eD O.-. nr. "#@2??% pri1ind atribuirea contractele de ac(i2itii publice3 a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
ser1icii
"
si O.U.- nr. $#@2??% pri1ind regi0ul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publica
#
.
Potri1it art.1 alin.2 din OU- nr.$#@2??%3 contractul de concesiune de bunuri
proprietate publica este acel contract inc(eiat in !or0a scrisa prin care o
autoritate publica3 denu0ita concedent3 trans0ite3 pe o perioada deter0inata3
unei persoane3 denu0ita concesionar3 care actionea2a pe riscul si raspunderea sa3
dreptul si obligatia de eFploatare a unui bun proprietate publica in sc(i0bul unei
rede1ente. Concesiunea este un act de gestiune a patri0oniului propriu si nu un
act de autoritate deoarece esenta concesiunii consta in ad0inistrarea de catre
pri1at a patri0oniului public3in 1ederea e!icienti2arii econo0ice a
acestuia
$
.Indi!erent de initiatorul concesiunii3 aceasta se ba2ea2a pe un studiu de
oportunitate si se aproba pe ba2a unui caiet de sarcini. Prin inc(eierea
contractului de concesiune nu are loc o trans0itere de la concedent catre
concesionar a proprietatii asupra bunului3 lucrarii publice3 sau a eFclusi1itatii
puterii de organi2are a ser1iciului public.
Contractul de concesiune a ser1iciului public este cel 0ai utili2at tip de contract
ad0inistrati1. Prin acest contract autoritatile ad0inistratiei publice ii
incredintea2a unui particular 0isiunea de a eFecuta3 de a pune in !unctiune o
acti1itate publica >ser1iciu contra unei re0uneratii denu0ita rede1enta3 taFa
incasata de la bene!iciarii >utili2atorii acestui ser1iciu
%
.Concesionarul
2
De!ini ie dat de pro!. Paul Negulescu
3
Publicat in Eonitorul O!icial al Ro0aniei3 Partea I3 nr. #1) din 1$0ai 2??%
4
Publicat in Eonitorul O!icial al Ro0aniei3 Partea I3 nr. $%A din "? iunie 2??%
5
I. .1ra03 Contractele de concesiune, Ed. Rosetti3 2??"
6
4ean Eic(el de /orges3 op. Cit. Pag. '? si Ei(ail T. Oro1eanu3 op. Cit. Pag. 1?1
>eFecutantul ser1iciului public pri0este sarcina sa reali2e2e si lucrarile publice
necesare reali2arii ser1iciului public caruia ii 1a asigura !unctionarea >eFD o linie
de tra01ai3 troleibu2 si in acest ca2. Contractul este de concesiunea de ser1iciu
public
'
.
Ele0entele esentiale ale contractului de concesiune ale ser1iciului public suntD
libera alegere a concesionarului cu respectarea dispo2itiilor legale in 0aterie3
natura regle0entara3 nu contractuala a clau2elor pri1itoare la organi2area
ser1iciului public3 acesta se &usti!ica prin !aptul ca responsabilitatea
ad0inistratiei pentru calitatea ser1iciului nu se trans!era asupra concesionarului3
ra0ane asupra ad0inistratiei3 dreptul de control al ad0inistratiei >concedente
asupra concesionarului care eFecuta ser1iciul. De ase0enea3 in te0eiul celor
a!ir0ate anterior responsabilitatea ad0inistratiei3 autoritatea ad0inistrati1a care
poate dicta sanctiuni unilaterale.
2. Pr ile contractului de concesiune i drepturile i obliga iile acestora
Contractul de concesiune publica se inc(eie intre concedent3 cel care trans0ite
dreptul sau obligatia de a eFploata obiectul concesiunii siconcesionar3 sau
in1estitor3 cel care eFercita dreptul si isi asu0a obligatia sa il eFploate2e3 pe
riscul si pe raspunderea sa3 in sc(i0bul unei su0e de bani3 nu0ita rede1enta.
a. Concesionarul
Calitatea de concesionar o poate a1ea orice persoane !i2ica sau &uridica de drept
pri1at3 ro0ana sau straina3 cu conditia de a detine capacitate &uridica de a
contracta.
In ca2ul contractelor de concesiune de lucrari publice si de servicii3
concesionarul pri0este din partea concedentului dreptul de a eFploata re2ultatul
lucrarilor sau ser1iciile3 pe o perioada deter0inata sau acest drept insotit de plata
unei su0e de bani prestabilite.
Concesionarul este repre2entat de catre operatorul econo0ic >persoana !i2ica sau
&uridica3 de drept public sau pri1at3 ori grupa de ast!el de persoane cu acti1itate
in do0eniul care o!era in 0od licit pe piata produse3 ser1icii si@sau eFecuta
lucrari.
b. Drepturile concesionarului
In ba2a contractului de concesiune3 concesionarul are dreptul sa eFploate2e3 pe
riscul si raspunderea sa bunul3 acti1itatea ori ser1iciul public ce !ace obiectul
contractului3 dar i sa inc(eie contracte cu terti pentru asigurarea ser1iciilor
publice ce !ac obiectul concesiunii3 dar !ara a putea trans!era acestora drepturile
dobandite prin concesiune
)
.
7
E. T. Oro1eanu
Spre deosebire de legislatia !rance2a unde prin rede1enta se intelege taFele sau
tari!ele pe care concesionarul le percepe de la u2ageri pentru ser1iciile prestate3
in legislatia noastra rede1enta este su0a de bani pe care o plateste concesionarul
pentru ca a pri0it in concesiune ser1iciul public si aceasta pentru ca eFista
posibilitatea reali2arii unui castig de catre concesionar prin incasarile pe care le
1a !ace de la u2ageri prin prestarea ser1iciului public. De aici pute0 trage
conclu2ia ca desi nu se pre1ede in 0od eFpres in *egea nr. 21A@1AA) sau in
Nor0ele 0etodologice 9 cadru3 concesionarul poate percepe taxe sau tarife de
la uzageri pentru serviciile pe care le presteaza.
Stabilirea taFelor sau tari!elor 1aria2a de la o concesiune la alta. Se poate
recunoaste concesionarului o anu0ita libertate pentru a deter0ina intre o li0ita
0ini0a si 0aFi0a taFele sau tari!ele e!ecti1 aplicate3 dar sub controlul
concedentului. .ceasta libertate nu a !ost niciodata absoluta si aceasta pentru ca
tari!ele sau taFele sunt ele0ente esentiale pentru organi2area si !unctionarea
ser1iciilor publice iar concedentul nu se poate de2interesa total de ele. In
contract pot !i pre1a2ute clau2e de re1i2uire ale acestora.
Concesionarul 0ai poate bene!icia de unele avantaje financiare >sub1entii
A
3
ocuparea do0eniului public3 pri1ilegii de eFploatare eFclusi1a prin care
concedentului i se inter2ice sa apele2e la intreprinderi concurentiale3 etc. .ceste
a1anta&e au o trasatura co0una si anu0e apartin clau2elor contractuale ale
concesiunii si aceasta insea0na ca nu se poate re1eni unilateral asupra lor.
In art. "2 din *egea nr. 21A@1AA) se pre1ede ca relatiile contractuale dintre
concedent si concesionar se ba2ea2a pe principiul echilibrului financiar al
concesiunii, respecti1 pe reali2area unei posibile egalitati intre a1anta&ele care ii
sunt acordate concesionarului si sarcinile care ii sunt i0puse. .ceasta insea0na
ca nu 1a !i obligat concesionarul sa suporte cresterea sarcinilor legate de
eFecutarea obligatiilor sale3 in ca2ul in care aceasta crestere re2ulta in ur0a unei
actiuni sau unei 0asuri i0puse de o autoritate publica
1?
sau datorita unui ca2 de
!orta 0a&ora ori unui ca2 !ortuit. Prin aceasta se ur0areste sal1area ruinei
concesionarului pentru a se sal1a ser1iciul public sau pentru a !ace !ata e1olutiei
interesului general.
Eodi!icarea ec(ilibrului !inanciar independenta de autoritatea concedenta pune
in discutie teoria i0pre1i2iunii.
8
.rt. $" alin." din Nor0ele 0etodologice 9 cadru
9
*egea nr. "#@1AA) pri1ind acordarea unor sub1entii asociatiilor si !undatiilor ro0ane cu personalitate &uridica3
care in!iintea2a si ad0inistrea2a unitati de asistenta sociala3 Publicata in Eonitorul O!icial al Ro0aniei3 Partea I3
nr. 2A@1AA).
10
Easura poate !i i0pusa si de catre autoritatea concedenta atunci cand ar 0odi!ica conditiile de prestare a
ser1iciilor publice3 i0punand un ser1iciu public 0ai oneros. Da0 ca eFe0plu situatia cand se cere un tra!ic 0ai
!rec1ent pentru o retea de transport. Intr9o ase0enea situatie concedentul trebuie sa plateasca concesionarului o
inde0ni2atie datorita 0odi!icarii. >G -. Hedel3 P. Del1ol1I3 op. cit.3 129e Idition3 p.''A.
c. bligatiile concesionarului
In pri0ul rand concesionarul trebuie sa preste2e personal ser1iciul public cu
care este obligat prin contractul de concesiune. Ser1iciul public trebuie prestat in
0od direct !ara a9l putea subconcesiona unei alte persoane3 ceea ce insea0na
ca subconcesiunea la un tert este nula. Eostenitorii concesionarului pot sa
continue prestarea ser1iciilor publice daca nu eFista clau2e contrare in caietul de
sarcini. In al doilea rand concesionarul are obligatia sa presteze ser1iciul public
in 0od continuu si permanent.
In conditiile incetarii contractului de concesiune din alte cau2e decat prin
a&ungere la ter0en3 !orta 0a&ora sau ca2 !ortuit3 concesionarul este obligat sa
asigure continuitatea prestarii ser1iciului public3 in conditiile stipulate in
contract3 pana la preluarea acestuia de catre concedent.
Daca concesionarul sesi2ea2a eFistenta unor cau2e sau i0inenta producerii unor
e1eni0ente de natura sa conduca la i0posibilitatea reali2arii ser1iciului public3
trebuie sa noti!ice i0ediat acest !apt concedentului3 in 1ederea luarii 0asurilor
ce se i0pun pentru asigurarea continuitatii ser1iciului public. In situatia in care
concedentul 0odi!ica in 0od unilateral partea regle0entara a contractului de
concesiune3 in conditiile legii3 concesionarul este obligat sa continue prestarea
ser1iciului in noile conditii stabilite de concedent3 !ara a putea solicita incetarea
contractului de concesiune.
In al treilea rand concesionarul este obligat sa plateasca redeventa la 1aloarea
pre1a2uta in o!erta si in 0odul stabilit in contractul de concesiune. De
ase0enea3 in ter0en de A? de 2ile de la data se0narii contractului de
concesiune3 concesionarul este obligat sa depuna garantia3 care este o su0a !iFa
ce repre2inta o cota9parte din su0a obligatiei de plata catre concedent si care
este datorata pentru pri0ul an de acti1itate.
*a incetarea contractului de concesiune prin a&ungere la ter0en concesionarul
este obligat sa restituie concedentului bunurile de retur in 0od gratuit si libere
de orice sarcini. Sunt bunuri de retur bunurile care au !acut obiectul concesiunii
precu0 si cele care au re2ultat in ur0a in1estitiilor i0puse prin caietul de
sarcini. Restituirea gratuita a lucrarilor reali2ate de concesionar este o
caracteristica a concesiunii.
d. Concedentul
Calitatea de concedent apartine statului sau colecti1itatii locale3 care o eFercita
prin persoanele ad0inistrati1e3 potri1it co0petentelor legale.
In contractul de concesiune de bunuri proprietate publica pot a1ea calitatea
de concedentD
9 0inisterele sau alte organe de specialitate ale ad0inistratiei publice centrale3
pentru bunurile proprietate publica a statuluiJ
9 consiliile &udetene3 consiliile locale3 Consiliul -eneral al 0un. ,ucuresti sau
institutiile publice de interes local pentru bunurile proprietate publica a
&udetului3 orasului sau co0unei.
In ca2ul contractelor de concesiune de lucrari publice si a celor de servicii3
calitatea de concedent o areD
9 orice organis0 al statului >autoritate publica sau institutie publica care
actionea2a la ni1el central3 regional sau localJ
9 orice organis0 de drept public3 cu personalitate &uridica3 care a !ost in!iintat
pentru a satis!ace ne1oi de interes general3 !ara caracter co0ercial sau industrial
9 alte structuri pre1a2ute in art.) din O.-. nr."#@2??%.
Concedentul are obligatia de a atribui contractul de concesiune3 adica de a9si
selecta concesionarul3 prin aplicarea procedurii licitatiei 9 regula3 ori
prin negociere directa G eFceptia. In 0od derogator de la regulile enuntate3
bunurile proprietate publica pot !i concesionate prin atribuire directa
co0paniilor nationale3 societatilor nationale sau societatilor co0erciale a!late in
subordinea 0inisterelor3 altor organe de specialitate ale ad0inistratiei publice
centrale3 consiliilor &udetene ori consiliilor locale.
e. Drepturile concedentului
Concedentul are dreptul sa verifice3 pe perioada derularii contractului de
concesiune modul in care concesionarul isi respecta obligatiile asumate prin
contract. .ceasta 1eri!icare se 1a eFercita insa3 cu noti!icarea prealabila a
concesionarului si in conditiile pre1a2ute in contract. Dreptul de supra1eg(ere
din partea ad0inistratiei este o caracteristica a tuturor contractelor
ad0inistrati1e.
.cesta poate modifica in mod unilateral partea reglementara a contractului de
concesiune
11
3 cu noti!icarea prealabila a concesionarului3 dar nu0ai pentru
0oti1e eFceptionale legate de interesul national sau local. In ur0a 0odi!icarii
contractului3 concesionarul este obligat sa continue prestarea ser1iciului public
11
.cest drept de 0odi!icare unilaterala3 nu este neli0itat3 0odi!icarile nu pot a!ecta a1anta&ele !inanciare ale
concesionaruluiJ daca acestea duc la ruperea ec(ilibrului !inanciar al concesiunii3 concesionarul are dreptul la o
co0pensatie !inanciara. De ase0enea 0odi!icarile i0puse nu pot eFcede o anu0ita a0ploareD cand
0oderni2area te(nicii sau cresterea ser1iciului public pentru a !ace !ata e1olutiei interesului general nu poate !i
pre1a2uta in 0o0entul se0narii actului de concesiune si se a&unge c(iar la crearea unui ser1iciu public nou3
concedentul trebuie sa propuna concesionarului un act aditional la contractul de concesiune. >G C. Kuin3 -.
4eannot3 op. cit.3 p.)2. 4urisprudenta !rance2a a ad0is pri0a data ca se pot i0pune concesionarului obligatii care
nu au !ost pre1a2ute in caietul de sarcini3 daca interesul public il cere3 prin celebra deci2ie din 1A1? 5 Co0pagnie
gInIrale des tra0LaMs6. >G E. *ong3 Contractul de concesiune publica. Concesionarea bunurilor proprietate
publicaJ
!ara a putea solicita incetarea contractului de concesiune. Daca 0odi!icarea
contractului deter0ina pentru concesionar obligatii in plus3 acesta nu poate
re!u2a eFecutarea sarcinilor supli0entare. El are insa dreptul sa pri0easca o
despagubire adec1ata si e!ecti1aJ in ca2 de de2acord intre concedent si
concesionar cu pri1ire la su0a despagubirii3 aceasta 1a !i stabilita de catre
instanta de &udecata co0petenta.
Desi in lege se pre1ede posibilitatea pentru concedent de a 0odi!ica in 0od
unilateral partea regle0entara a contractului de concesiune3 se poate ataca
(otararea de a 0odi!ica contractul la instanta de contencios ad0inistrati1.
Instanta trebuie sa 1eri!ice daca nu s9a actionat abu2i13 daca intr9ade1ar un
interes general i0pune o ase0enea 0odi!icare. *egea re2er1a dreptul de a
0odi!ica contractul concedentului. In ceea ce ne pri1este considera0 ca acest
drept ar trebui acordat -u1ernului3 consiliul &udetean ori consiliului local care
odata cu concesiunea aproba si caietul de sarcini. Proble0a nu se ridica daca
aceste organe au si calitatea de concedent3 insa cand aceasta calitate o
au celelalte organe pre1a2ute in lege nu pute0 ad0ite ca un organ ierar(ic
in!erior sa 0odi!ice un act al unui organ ierar(ic superior3 0oti1 pentru care
propune0 re!or0ularea art. "1 alin.1 din lege3 in sensul ca partea regle0entara a
contractului de concesiune poate !i 0odi!icata de concedent3 dupa aprobarea
data de autoritatea publica care a aprobat concesiunea.
f. bligatiile concedentului
Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in prestarea ser1iciului
public3 eFploatarea acti1itatii ori a bunului3 cu respectarea drepturilor acestuia
pre1a2ute in contractul de concesiune. Cu eFceptia ca2urilor pre1a2ute de lege3
concedentul nu are dreptul sa modifice unilateral contractul de concesiune.
De ase0enea3 acesta este obligat sa noti!ice concesionarului aparitia oricaror
i0pre&urari de natura sa aduca atingere drepturilor acestuia.
!. biectul contrctului de concesiune
Obiectul &uridic consta in trans0iterea de drepturi si obligatii de eFploatare a
unui bun proprietate publica3 a unei lucrari publice sau a unui ser1iciu public.
Concesiunea are ast!el ca obiect eFploatarea unui bun3 acti1itati sau ser1iciu
public in sc(i0bul platii unei rede1ente.
/ac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate publica a
statului sau a unitatilor ad0inistrati19teritoriale3 potri1it Constitutiei si
regle0entarilor legale pri1ind proprietatea publica. >O.U.-. nr. $#@2??%3 art.
".Contractul de concesiune se inc(eie in con!or0itate cu legea ro0ana3
indi!erent de nationalitatea sau de cetatenia concesionarului3 pentru o durata care
nu 1a putea depasi #A de ani3 incepand de la data se0narii lui3 duratastabilita de
catre concedent pe ba2a studiului de oportunitate. Contractul poate !i prelungit
pentru o perioada egala cu cel 0ult &u0atate din durata sa initiala3 prin si0plul
acord de 1ointa al partilor >O.U.-. nr. $#@2??%3 art. '.
". Clasificarea contractelor de concesiune
Contractele de concesiune pot !i cali!icate dupa 0ai 0ulte criterii3 ast!elD
Dupa criteriul obiectului lor3 legiuitorul pre1ede ca obiect al concesiunilor il
constituie bunurile proprietate publica sau pri1ata a statului3 &udetului3orasului3
co0unei sau acti1itatile si ser1iciile de interes national.
Dupa 0odul de inc(eiere >0odalitatea e!ecti1a de selectionare a concesionarului
de catre concedent3 procedura obligatorie si prealabila 0o0entului nasterii
drepturilor si obligatiilor de natura contractuala a partilor3 contractul de
concesiune poate !iD
9 contractul de concesiune inc(eiat prin negociere directaJ
9 contractele inc(eiate in ur0a unei licitatii publice a concesiuniiJ
9 contractul de concesiune inc(eiat direct si obligatoriu.
Dup natura concedentului3 pute0 distinge doua 0ari grupe de contracte de
concesiune in care concedent este un 0inister sau alt organ de specialitate a
ad0inistratiei publice centrale sau di0potri1a3 contracte in care aceasta calitate
o are consiliul &udetean sau local3 sau o institutie de interes public local.
5 . Procedura de atribuire a contractelor de concesiune
Ordonanta de Urgenta nr. $#@2??% instituie principiul aprobarii concesiunii pe
ba2a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini3 care se elaborea2a in ba2a
studiului de oportunitate3 prin Cotarare de -u1ern sau prin (otarare a consiliului
&udetean3 orasenesc sau co0unal.
Principiile care stau la ba2a atribuirii contractelor de concesiune suntD
a transparenta 9 punerea la dispo2itie tuturor celor interesati a in!or0atiilor
re!eritoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiuneJ
b trata0entul egal 9 aplicarea3 intr9o 0aniera nediscri0inatorie3 de catre
autoritatea publica3 a criteriilor de atribuire a contractului de concesiuneJ
c proportionalitatea 9 orice 0asura stabilita de autoritatea publica trebuie sa !ie
necesara si corespun2atoare naturii contractuluiJ
d nediscri0inarea 9 aplicarea de catre autoritatea publica a acelorasi reguli3
indi!erent de nationalitatea participantilor la procedura de atribuire a
contractului de concesiune3 cu respectarea conditiilor pre1a2ute in acordurile si
con1entiile la care Ro0ania este parteJ
e libera concurenta 9 asigurarea de catre autoritatea publica a conditiilor pentru
ca orice participant la procedura de atribuire sa aiba dreptul de a de1eni
concesionar in conditiile legii3 ale con1entiilor si acordurilor internationale la
care Ro0ania este parte >O.U.-. nr. $#@2??%3 art. 1".
Procedura de atribuire a unor ast!el de contracte catre concesionar se poate !ace3
dupa ca23 prin una dintre ur0atoarele !or0eD licitatie desc(isa3 licitatie restransa3
dialog co0petiti13 negociere3 cerere de o!erta3 concurs de solutii.
Procedura concesiunii i0pune ca aceasta se poate !aceD
9 prin licitatie publica desc(isa sau desc(isa cu preselectieJ
9 prin negociere directa3 atunci cand licitatia in una din !or0ele de 0ai sus
nu a deter0inat un castigator.
In contract sunt 0entionate pre1ederile legale pe care se inte0eia2a contractul
care 1a cuprinde ele0entele de identi!icare ale partilor.
*icitatia se derulea2a ast!elD
9concedentul are obligatia sa publice in Eonitorul O!icial3 partea aHl9a si intr9
un cotidian de circulatie nationala si locala anuntul de licitatie
9orice persoana interesata are dreptul de a solicita si de a obtine docu0entatia
de atribuire si clari!icari pri1ind aceasta docu0entatie
9concedentul are obligatia de a raspunde3 in 0od clar3 co0plet si !ara a0biguitati3
la clari!icari3 si de a trans0ite raspunsurile catre persoanele interesate
9procedura de licitatie se poate des!asura nu0ai daca3 in ur0a publicarii anuntului
de licitatie3 au !ost depuse cel putin " o!erte 1alabile. Daca nu s9au depus "
o!erteconcedentul este obligat sa anule2e procedura si sa organi2e2e o noua licitatie.
Concesionarea prin negociere directa se aplica atunci cand3 dupa
repetarea procedurii de licitatie3 nu au !ost depuse cel putin " o!erte 1alabile. Si aceasta
procedura presupune publicarea anuntului de negociere directa. Se pot
solicita clari!icari3 pe care concedentul este obligat sa le solutione2e.
Rede1enta re2ultata din concesionarea unui bun3 a unui ser1iciu sau a unei
acti1itati se !ace 1enit3 la bugetul de stat3 sau dupa ca23 la bugetul &udetean sau
local. Partile 1or stabilii ter0enele de ac(itare a rede1entei si 0odul de plata.
Nerespectarea ter0enelor de plata a rede1entei de catre concesionar atrage plata
unor penalitati3 calculate pe 2i de intar2iere.
#. Caracterele $uridice ale contractului de concesiune
Caracterele &uridice ale contractului de concesiune sunt ur0atoareleD
Da nastere la drepturi si obligatii in sarcina a0belor parti >sinalag0atic.
Se inc(eie in !or0a scrisa3 sub sanctiunea nulitatii absolute >sole0n.
Este cu titlu oneros si cu eFecutare succesi1a in ti0p.
Este constituti1 de drepturi reale.
Este inc(eiat pe o perioada deter0inata >cel 0ult #A de ani3 putand !i
prelungit pentru o perioada de cel 0ult &u0atate din cea initiala si are
caracter intuitu personae3 !apt care are doua consecinte &uridice directeD
subconcesionarea este inter2isa3 iar disparitia concesionarului duce la incetarea
contractului.
%. Respectarea ec&ilibrului financiar al contractului de concesiune
Contractul de concesiune este gu1ernat de principiul ec(ilibrului !inanciar al
concesiunii.
12
.cest principiu se0ni!ica !aptul ca intre drepturile si obligatiile de
natura contractuala ale celor doua parti trebuie sa eFiste un ec(ilibru per!ect.
Eai 0ult c(iar3 concesionarul nu 1a !i obligat sa suporte cresterea sarcinilor
legate de eFecutia obligatiilor sale3 in ca2ul in care aceasta crestere re2ulta in
ur0aD
a unei 0asuri dispuse de o autoritate publicaJ
b a unui ca2 de !orta 0a&ora >i0pre1i2ibil si insur0ontabil sau unui ca2 !ortuit
>de eF. cala0itatile naturale3 gre1a3 e0bargoul3 rec(i2itiile publice3 ra2boiul3
epide0iile3 lipsa 0i&loacelor de transport @ a energiei electrice3 cand lipsa nu se
datorea2a culpei unei parti.
.paritia si e!ectele ca2urilor de !orta 0a&ora trebuie noti!icate de partea care se
a!la in i0posibilitate de a9si indeplini obligatiile in ti0p util si trebuie do1edite
cu acte eliberate de organele co0petente. Ca2urile de !orta 0a&ora pot a1ea ca
e!ect !ie suspendarea eFecutarii contractului3 !ie incetarea contractului.
12
Stipulat in art.$# alin.1 din OU- nr. $#@2??%
Continutul contractului de concesiune este !or0at pe de9o parte din clau2e
regle0entare3 !iind cuprinse in caietul de sarcini. .ceste clau2e sunt prestabilite
si repre2inta unul din ele0entele speci!ice contractelor ad0inistrati1e.
*a inc(eierea contractului de concesiune partile 1or con1eni asupra ca2urilor
de incetare a contractului. In toate ca2urile3 contractul de concesiune 1a
0entiona interdictia pentru concesionar de a subconcesiona in tot sau in parte
unei alte persoane obiectul contractului.
O alta trasatura a contractului de concesiune pre1ede dreptul concedentului de a
0odi!ica unilateral partea regle0entata a contractului de concesiune cu
noti!icarea prealabila a concesionarului3 din 0oti1e eFceptionale3 legate de
interesul national sau local3 dupa ca2. Pentru prote&area concesionarului3 care a
su!erit un pre&udiciu prin 0odi!icarea unilaterala a contractului3 acesta are
dreptul sa pri0easca in 0od pro0pt o despagubire adec1ata si e!ecti1a.
Un alt ele0ent care atesta natura ad0inistrati1a a contractului de concesiune
repre2inta relatiile contractuale dintre concedent si concesionar care se ba2ea2a
pe principiul ec(ilibrului !inanciar al concesiunii. .ceasta dispo2itie este o
aplicare directa a principiului pre1i2iunii care caracteri2ea2a contractul
ad0inistrati1.
Potri1it contractului de concesiuneD bunurile proprietate publica sunt inalienabile
> ele pot !i date in ad0inistrare regiilor autono0e ori institutiilor publice sau pot
!i concesionate ori inc(iriate.
'. (ncetarea concesiunii
Incetarea contractului de concesiune poate a1ea loc prin una din ur0atoarele
0odalitati
1"
D
1) regulaD la eFpirarea duratei pentru care s9a inc(eiat contractul
2 eFceptiaD inainte de eFpirarea ter0enului3 in ur0atoarele situatiiD
a. prin denuntarea unilaterala din partea concedentului3 cu plata unei
despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului, in ca2 de neintelegere
!iindco0petenta instanta de &udecata
b. prin re2ilierea unilaterala a contractului de catre concedent3 atunci cand
concesionarul nu9si respecta obligatiile3 cu plata unor despagubiri catre
concedent dinpartea concesionarului3 0odalitate care are caracter sanctionator
c. re2ilierea unilaterala de catre concesionar atunci cand concedentul nu
isi respecta obligatiile ce9i re1in3 cu posibilitatea platii unor despagubiri catre
concesionar
13
P. Neil3 -. ,raibant3 P. Del1ol1I si -. -ene1ois3 op. cit., p.1"%91#"
d. in ca2ul disparitiei3 dintr9o cau2a de !orta 0a&ora3 a bunului concesionat sau in
ca2ul i0posibilitatii obiecti1e a concesionarului de a eFploata bunul3 prin
renuntare3!ara plata unei despagubiri
CONC*U+II

BIBLIOGRAFIE
1. Tratat de Drept .d0inistrati13 .ntonie Iorgo1an3 1olu0ul II3 ed. C.C. ,ecO3 ,ucuresti
2??$
2. Drept .d0inistrati13 .nton Trailescu3 curs Uni1ersitar. Editia "3 Editura C.C.
,ecO3 ,ucuresti 2??)
3. Drept .d0inistrati13 pro!. uni1. dr. Ioan .leFandru3 editura *u0ina*eF3 ,ucuresti 2??$
4. .na Hasile3 Drept ad0inistrati13 Editura .ugusta3 Ti0isoara3 2??1
5. Contractul de concesiune publica. Concesionarea bunurilor proprietate publica3 E. *ong
6. Contractele de concesiune3 I. .1ra03 Ed. Rosetti3 2??"
7. *ui2a Eanolea3 Parteneriatul public pri1atD D posibila solutie de de21oltare a ser1iciilor si
in1estitiilor publice3 articol publicat in nr. A$ din ianuarie G !ebruarie 2?11 al Re1istei
Constructi1.
8. Ordonan8a de Urgen8 a -u1ernului nr. "#@2??% pri1ind atribuirea contractelor de ac(i2i8ie
public3 a contractelor de concesiune de lucrri publice 7i a contractelor de concesiune de
ser1icii
9. *egea nr. "#@1AA) pri1ind acordarea unor sub1entii asociatiilor si !undatiilor ro0ane cu
personalitate &uridica3 care in!iintea2a si ad0inistrea2a unitati de asistenta sociala3 Publicata in
Eonitorul O!icial al Ro0aniei3 Partea I3 nr. 2A@1AA).
10. Surse online