Sunteți pe pagina 1din 5

Receptie marfuri pe baza de aviz de insotire

Receptia bunurilor se inregistreaza in contul de materii prime pe baza avizului in corespondenta


cu contul 408 Furnizori facturi nesosite:
% = 408 100000 lei
!01
44"8
408 # furnizori facturi nesosite
!01 # materii prime
44"8 # $%& nee'igibila
(onform prevederilor )*F+ !0,,-"00.:
Pct.155 (1):/nregistrarea 0n contabilitate a intr1rii stocurilor se efectueaz1 la data transferului riscurilor
2i beneficiarilor
(2) /n general3 datele de transfer al controlului3 de transfer al propriet14ii 2i de livrare coincid
$otu2i3 pot e'ista decala5e de timp3 de e'emplu3 pentru:
6bunuri v7ndute 0n consigna4ie sau stocurile la dispozi4ia clientului8
6stocuri ga5ate livrate creditorului beneficiar al ga5ului3 care r1m7n 0n eviden4a
debitorului p7n1 la v7nzarea lor8
6bunuri recep4ionate pentru care nu s6a primit 0nc1 factura3 care trebuie 0nregistrate 0n
activele cump1r1torului8
6bunuri livrate 2i nefacturate3 care trebuie scoase din eviden413 transferul de proprietate
av7nd loc8
6bunuri v7ndute 2i nelivrate 0nc13 pentru care a avut loc transferul propriet14ii 9e
e'emplu3 la v7nz1rile cu condi4ia de livrare :e'6;or<=3 bunurile v7ndute ies din stocul v7nz1torului din
momentul punerii lor la dispozi4ia cump1r1torului etc
Pct.156 (1) 9e4inerea3 cu orice titlu3 de bunuri materiale3 precum 2i efectuarea de opera4iuni
economice3 f1r1 s1 fie 0nregistrate 0n contabilitate3 sunt interzise
(2) /n aplicarea alin >1? este necesar s1 se asigure:
a?recep4ionarea tuturor bunurilor materiale intrate 0n entitate 2i 0nregistrarea acestora la
locurile de depozitare @unurile materiale primite pentru prelucrare3 0n custodie sau 0n consigna4ie se
recep4ioneaz1 2i 0nregistreaz1 distinct ca intr1ri 0n gestiune /n contabilitate3 valoarea acestor bunuri se
0nregistreaz1 0n conturi 0n afara bilan4ului
b?0n situa4ia unor decala5e 0ntre aprovizionarea 2i recep4ia bunurilor care se dovedesc a fi
0n mod cert 0n proprietatea entit14ii3 se procedeaz1 astfel:
6bunurile sosite fr factur se nregistreaz ca intrri n gestiune att la
locul de depozitare, ct i n contabilitate, pe baza recep!iei i a docu"entelor nso!itoare8
6bunurile sosite 2i nerecep4ionate se 0nregistreaz1 distinct 0n contabilitate ca
intrare 0n gestiune8
c?0n cazul unor decala5e 0ntre v7nzarea 2i livrarea bunurilor3 acestea se 0nregistreaz1 ca
ie2iri din entitate3 nemaifiind considerate proprietatea acesteia3 astfel:
6bunurile v7ndute 2i nelivrate se 0nregistreaz1 distinct 0n gestiune3 iar 0n
contabilitate 0n conturi 0n afara bilan4ului8
6bunurile livrate3 dar nefacturate3 se 0nregistreaz1 ca ie2iri din gestiune at7t la
locurile de depozitare3 c7t 2i 0n contabilitate3 pe baza documentelor care confirm1 ie2irea din gestiune
potrivit legii8
d?bunurile aprovizionate sau v7ndute cu clauze privind dreptul de proprietate se
0nregistreaz1 la intr1ri 2i3 respectiv3 la ie2iri3 at7t 0n gestiune3 c7t 2i 0n contabilitate3 potrivit contractelor
0ncAeiate
Pct.1#$ (1) /n contabilitatea furnizorilor 2i clien4ilor se 0nregistreaz1 opera4iunile privind cump1r1rile3
respectiv livr1rile de m1rfuri 2i produse3 serviciile prestate3 precum 2i alte opera4iuni similare
efectuate9atoriile c1tre furnizorii de bunuri3 respectiv prestatorii de servicii3 de la care3 p7n1 la finele
lunii3 nu s6au primit facturile se eviden4iaz1 distinct 0n contabilitate >contul 408 BFurnizori
6 facturi nesositeB?3 pe baza documentelor care atest1 primirea bunurilor3 respectiv a serviciilor
(rean4ele fa41 de clien4ii pentru care3 p7n1 la finele lunii3 nu au fost 0ntocmite facturile se eviden4iaz1
distinct 0n contabilitate >contul 418 B(lien4i 6 facturi de 0ntocmitB?3 pe baza documentelor care atest1
livrarea bunurilor3 respectiv prestarea serviciilor
(2) /n baza contabilit14ii de anga5amente3 entit14ile trebuie s1 eviden4ieze 0n contabilitate toate
veniturile 2i cAeltuielile3 respectiv crean4ele 2i datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau
contractuale
(%) /n conturile de furnizori 2i clien4i se eviden4iaz1 distinct datoriile3 respectiv crean4ele din
penalit14i stabilite conform clauzelor contractuale3 desp1gubiri datorate pentru contracte 0ntrerupte
0nainte de termen 2i alte elemente de natur1 similar1
Pct. 1&& $a'a pe valoarea ad1ugat1 pentru acAizi4iile din Rom7nia 2i pentru livr1rile de bunuri sau
prest1rile de servicii efectuate 0n Rom7nia se determin1 2i se 0nregistreaz1 0n contabilitate potrivit legii
(onform prevederilor )rdonanta Cuvernului nr 1, din "! august "01" pentru modificarea si
completarea Degii nr ,E1-"00! privind (odul Fiscal a fost publicata in *onitorul )ficial nrF"1 din ".
august "01"
'rt. 1%()2 (1) G'igibilitatea ta'ei intervine la data la care are loc faptul generator
(2) +rin e'ceptie de la prevederile alin >1?3 e'igibilitatea ta'ei intervine:
a? la data emiterii unei facturi3 inainte de data la care intervine faptul generator8
b? la data la care se incaseaza avansul3 pentru platile in avans efectuate inainte de
data la care intervine faptul generator &vansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii
bunurilor si serviciilor3 efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora8
c? la data e'tragerii numerarului3 pentru livrarile de bunuri sau prestarile de
servicii realizate prin masini automate de vanzare3 de 5ocuri sau alte masini similare
(%) +rin e'ceptie de la prevederile alin >1? si alin >"? lit a? se aplica sistemul $%& la
incasare3 respectiv e'igibilitatea ta'ei intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a
livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii3 astfel:
a? in cazul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de $%& conform art
1,!3 care au sediul activitatii economice in Romania conform art 1",H1 alin >"? lit a?3 a caror cifra de
afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de "",0000 lei +ersoana impozabila
care in anul precedent nu a aplicat sistemul $%& la incasare3 dar a carei cifra de afaceri pentru anul
respectiv este inferioara plafonului de "",0000 lei aplica sistemul $%& la incasare incepand cu prima
zi a celei de6a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul3 cu e'ceptia
situatiei in care persoana impozabila este inregistrata din oficiu in Registrul persoanelor impozabile
care aplica sistemul $%& a incasare prevazut la art 1,FH! alin >1!? si care aplica sistemul de la data
inscrisa in decizia de inregistrare in registru(ifra de afaceri pentru calculul plafonului de "",0000 lei
este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii ta'abile si-sau scutite
cu drept de deducere3 precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul
livrarii-prestarii se considera ca fiind in strainatate3 conform art 1!" si 1!!3 realizate in cursul unui an
calendaristic8
b? in cazul persoanelor impozabile3 care au sediul activitatii economice in Romania
conform art 1",H1 alin >"? lit a?3 care se inregistreaza in scopuri de $%& conform art 1,! in cursul
anului calendaristic curent3 incepand cu data inregistrarii in scopuri de $%&
(() 9aca in cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile
prevazute la alin >!? depaseste plafonul de "",0000 lei3 sistemul $%& la incasare se aplica pana la
sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit
(5) In cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului $%& la incasare nu
au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen
de .0 de zile calendaristice de la data emiterii facturii3 calculate conform dispozitiilor (odului de
procedura civila3 e'igibilitatea ta'ei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de6a .06a
zi calendaristica3 de la data emiterii facturii in situatia in care factura nu a fost emisa in termenul
prevazut de lege3 e'igibilitatea ta'ei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de6a .06a zi
calendaristica de la termenul6limita prevazut de lege pentru emiterea facturii3 calculata conform
dispozitiilor (odului de procedura civila
(6) &plicarea prevederilor sistemului de $%& la incasare este obligatorie pentru persoanele
impozabile prevazute la alin >!?3 dar nu se aplica de persoanele impozabile care fac parte dintr6un grup
fiscal unic conform prevederilor art 1"E alin >8? Jistemul $%& vla incasare se aplica numai pentru
operatiuni pentru care locul livrarii3 conform prevederilor art 1!"3 sau locul prestarii3 conform
prevederilor art 1!!3 se considera a fi in Romania+ersoanele impozabile care au obligatia aplicarii
sistemului $%& la incasare nu aplica sistemul pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta
regulilor generale privind e'igibilitatea $%&:
a? in cazul livrarilor de bunuri-prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este
persoana obligata la plata ta'ei conform art 1,0 alin >"? 6 >F?3 art 1,"H! alin >10? sau art 1F08
b? in cazul livrarilor de bunuri-prestarilor de servicii care sunt scutite de $%&8
c? in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale prevazute la art 1,"H1 6 1,"H!8
d? in cazul livrarilor de bunuri-prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata3
partial sau total3 cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului $%& la
incasare de la beneficiari persoane 5uridice persoane fizice inregistrate in scopuri de $%& persoane
fizice autorizate3 liber profesionisti si asocieri fara personalitate 5uridica8
e? in cazul livrarilor de bunuri-prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o
persoana afiliata furnizorului-prestatorului potrivit art E alin >1? pct "1
(*) in cazul facturilor emise de persoanele impozabile inainte de intrarea sau iesirea in-din
sistemul de $%& la incasare se aplica urmatoarele reguli:
a? in cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri ori a prestarii de
servicii emise inainte de data intrarii in sistemul de $%& la incasare3
Indiferent daca acestea sunt sau nu incasate3 pentru care faptul generator de ta'a intervine dupa intrarea
in sistemul $%& la incasare3 nu se aplica prevederile alin >!? si >,? in cazul facturilor pentru
contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data intrarii in
sistemul de $%& la incasare3 care au fost ori nu incasate3 pentru care faptul generator de ta'a intervine
dupa data intrarii persoanei impozabile in sistem3 se vor aplica prevederile alin >!? si >,? pentru
diferentele care vor fi facturate dupa data intrarii in sistemul de $%& la incasare al persoanei
impozabile8
b? In cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri sau a prestarii de
servicii emise inainte de data iesirii din sistemul de $%& la incasare3 indiferent daca acestea sunt ori nu
incasate3 pentru care faptul generator de ta'a intervine dupa iesirea din sistemul $%& de incasare3 se
continua aplicarea sistemului3 respectiv e'igibilitatea ta'ei intervine conform alin >!? si >,? In cazul
facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de
data iesirii din sistemul de $%& la incasare3 pentru care faptul generator de ta'a intervine dupa data
iesirii persoanei impozabile din sistemul $%& la incasare3 se vor aplica prevederile alin >!? si >,?
numai pentru ta'a aferenta contravalorii partiale a livrarilor-prestarilor facturate inainte de iesirea din
sistem a persoanei impozabile
(#) +entru determinarea ta'ei aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de
bunuri ori a prestarii de servicii3 care devine e'igibila potrivit prevederilor alin >!?3 fiecare incasare
totala sau partiala se considera ca include si ta'a aferenta aplicandu6se urmatorul mecanism de calcul
pentru determinarea sumei ta'ei3 respectiv "4 ' 100-1"43 in cazul cotei standard3 si . '
100-10. ori , ' 100-10,3 in cazul cotelor reduse &celeasi prevederi se aplica corespunzator si pentru
situatiile prevazute la alin >,?
(&) In cazul evenimentelor mentionate la art 1!83 ta'a este e'igibila la data la care intervine
oricare dintre evenimente3 iar regimul de impozitare3 cotele aplicabile si cursul de scAimb valutar sunt
aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente
(1$) In situatia livrarilor de bunuri-prestarilor de servicii pentru se aplica sistemul $%& la
incasare3 in cazul evenimentelor mentionate la art 1!83 regimul de impozitare3 cotele aplicabile si
cursul de scAimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente3
dar pentru stabilirea e'igibilitatii ta'ei se aplica urmatoarele prevederi:
a? pentru situatia prevazuta la art 1!8 lit a?:
1 In cazul in care operatiunea este anulata total inainte de livrare-prestare3
e'igibilitatea ta'ei intervine la data anularii operatiunii3 pentru contravaloarea pentru care a intervenit
e'igibilitatea ta'ei +entru contravaloarea pentru care nu a intervenit e'igibilitatea ta'ei se opereaza
anularea ta'ei nee'igibile aferente8
" In cazul in care operatiunea este anulata partial inainte de livrare-prestare3 se
opereaza reducerea ta'ei nee'igibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit e'igibilitatea
ta'ei3 iar in situatia in care cuantumul ta'ei aferente anularii depaseste ta'a nee'igibila3 pentru
diferenta e'igibilitatea ta'ei intervine la data anularii operatiunii8
b? pentru situatia prevazuta la art 1!8 lit b? se aplica corespunzator prevederile lit a?8
c? pentru situatia prevazuta la art 1!8 lit c? se aplica corespunzator prevederile lit a?
pct "8
d? pentru situatia prevazuta la art 1!8 lit d? se opereaza anularea ta'ei nee'igibile
aferente8
e? pentru situatia prevazuta la art 1!8 lit e? se aplica corespunzator prevederile lit a?
(11) In situatia livrarilor de bunuri-prestarilor de servicii pentru se aplica sistemul $%&la
incasare3 daca evenimentele mentionate la art 1!8 intervin dupa cea de6a .06a zi de la data emiterii
facturii sau3 dupa caz3 de la data termenului6limita pentru emiterea acesteia3 ta'a este e'igibila la data
la care intervine evenimentulB
Contul 408 Furnizori facturi nesositeeste un cont de datorii pe termen scurt in care se
inregistreaza contravaloarea bunurilor sau serviciilor primite dar pentru care inca nu s6au intocmit
facturi
C ontul 418 Clienti- facturi de intocmit este un cont de creante in care se inregistreaza
contravaloarea bunurilor sau serviciilor livrate- efectuate pentru care inca nu s6au emis facturi
G'emplu :
K firma livreaza materii prime in valoare de 80F4,31F ron plus $%& pe baza de aviz de insotire a
marfii Factura este intocmita ulterior
+n contabilitatea furnziorului se fac ur"atoarele inregistrari :
a? Divrarea pe baza de aviz :
418 = % 100000300 lei
E01 80F4,31F lei
44"8 1.!,484 lei
418 6 (lienti6 facturi de intocmit
E01 6 %enituri din vanzarea produselor finite
44"8 6$va nee'igibila
b? 1Gmiterea facturii :
411 = 418 100000300 lei
" $va devine e'igibila
44"8 = 44"E 1.!,4384 lei
411 # (lienti
44"E # $%& colectata
+n contabilitatea clientului se fac ur"atoarele inregistrari :
a? preluarea in gestiune a bunurilor
% = 408 100000300 lei
!0! 80F4,31F lei
44"8 1.!,4384 lei
408 # Furnizori # facturi nesosite
!0! # *ateriale de natura obiectelor de inventar
b?primirea facturii:
6 transformarea avizului in factura
408 = 401 80F4,31F lei
6 $%& devine e'igibila
44"F = 44"8 1.!,4384 lei
44"F # $%& deductibila
401 # Furnizori
&ceste doua conturi sunt foarte importante datorita necesitatii faptului ca trebuie respectate
principiile contabilitatii de anga5amente3 adica inregistrarea operatiunilor economico6financiare trebuie
realizata in momentul efectuarii lor si nu in momentul in care se deconteaza tranzactiile >asa cum este
in cazul contabilitatii pe baza de casA flo;?
Anee!
1&viz de insotire a marfii
"Lota de receptie si constatare de diferente de magazin
!Factura proforma
4Factura
,Fisele conturilor