Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba F
Filiera teoretică, profilul umanist, specializarea: ştiinţe sociale.
Filiera vocaţională: profilul militar, specializarea: ştiinţe sociale; profilul pedagogic, specializările:
bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar;
profilul sportiv, toate specializările.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p 1. Să se reprezinte grafic funcţia f : \ → \, f ( x ) = −2 x + 4 .
5p 2. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1, 4 ) , B ( 0,3) , C ( 3,1) . Să se calculeze perimetrul
triunghiului ABC .
 11 1 
5p 3. Fie mulţimea A =  2; 3; − ; 0; −1, 2(6); ; 7,83; 18  . Să se determine numărul elementelor
 6 49 
mulţimii B = A ∩ _ .
5p 4. Triunghiul ABC are m( Aˆ ) = 90D , m( Bˆ ) = 30D , AC = 4 . Să se calculeze aria triunghiului ABC.
5p 5. Să se determine a ∈ (0, +∞ ), a ≠ 1 , ştiind că punctul P ( 2,9 ) aparţine graficului funcţiei
f : \ → ( 0, +∞ ) , f ( x) = a x .
 y = − x + 6
5p 6. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
 y = x − 5 x + 10
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba F, MT3, programa M4_M5