Sunteți pe pagina 1din 4

SEMESTRUL 2 MODUL 1

CURS 9 24.03.2014
Patologia i terapia aparatului respirator
Semiologia aparatului respirator
! "o#po!e! a aparatului respirator se $es"riu %
& ele#e!te stri"te ale a"estui aparat '"(ile aerie!e i pla#)!ii*
& ele#e!te ale siste#ului lo"o#otor tora"i"
Cile aeriene: au +ost ,#p(r i!e ,!%
a* "(i aerie!e superioare repre-e!tate $e !as. si!usuri para!a-ale. "a/itatea 0u"al(.
+ari!ge. lari!ge
0* "(i aerie!e i!+erioare repre-e!tate $e tra1ee. 0ro!1ii pri!"ipale. 0ro!1ii lo0are. 0ro!1ii
seg#e!tare. 0ro!1iole. al/eole. $u"t al/eolar. al/eola pul#o!ar(
Plmnii su!t +or#a i $i!tr&u! 2s"1elet3 repre-e!tat $e re eaua 0ro!1i"( i /as"ular( i $i!
esut "o!4u!"ti/ i!tersti ial'"elule*. Su!t a"operi i $e o #e#0ra!( 0ogat /as"ulari-at( i i!er/at(
!u#it( pleur(. Pleura este +or#at( $i! 2 +oi e%
& +oi a /is"eral( a$er( i!ti# la supra+a a pl(#)!ului
& +oi a parietal( a$er( i!ti# la supra+a a i!ter!( a "utiei tora"i"e
!tre "ele 2 +oi e se a+l( spa iul pleural "e "o! i!e o "a!titate #i"( $e li"1i$ pleural. a/)!$ o
presiu!e !egati/( ast+el ,!")t s( i!( +oi ele ,! "o!ta"t. Ele pot alu!e"a u!a +a ( $e "ealalt(
$ar !u se pot $e-lipi.
Aparatul locomotor toracic "upri!$e%
& 2s"1eletul3 repre-e!tat $e %
Ster!
Coaste
Coloa!a /erte0ral( $orsal(
& arti"ula ii repre-e!tate $e %
arti"ula iile ster!o&"ostale
arti"ula iile "osto&/erte0rale
arti"ula iile "osto&"la/i"ulare
arti"ula iile ster!o&"la/i"ulare
arti"ula ia s"apulo&tora"i"(
& #u "1ii respiratori
Anamneza
1. /)rsta %
a. ,! perioa$a "opil(riei pre$o#i!( i!+e" iile a"ute respiratorii 'ri!o&+ari!git( a"ut(.
0ro! ite a"ute *
0. la /)rsta a$ult( apar a+e" iu!ile respiratorii "ro!i"e
". la /)rsta a 555 a "re te +re"/e! a !eoplas#ului 0ro!1o&pul#o!ar iar "elelalte
a+e" iu!i su!t #ai gra/e $atorit( s"($erii re-iste! ei orga!is#ului
2. a!te"e$e!te 1etero&"olaterale % e6ist( pre$ispo-i ii +a#iliale "(tre a!u#ite a+e" iu!i
'ast#ul 0ro! i". T7C pul#o!ar ,! "are se "er"etea-( o0ligatoriu ,!treaga +a#ilie
3. a!te"e$e!te perso!ale i#porta!te pe!tru "a u!ele a+e" iu!i pot $eter#i!a alte a+e" iu!i
'ri!ite "ro!i"e i $e/ia iile $e sept pot $eter#i!a 0ro! ite "ro!i"e. 0ro! itele repetate pot
+a/ori-a apari ia tu0er"ulo-ei pul#o!are*
4. "o!$i iile $e #u!"( i $e /ia (
a. o lo"ui! ( i!salu0r( aso"iat( "u ali#e!ta ie !ea$e"/at( i etilis# pot +a/ori-a
apari ia tu0er"ulo-ei pul#o!are
0. 8u#atul +a"tor +a/ori-a!t al 0ro! itei i !eoplas#ului pul#o!ar
". Lo"ul $e #u!"( este i#porta!t pri! e6iste! a u!or !o6e respiratorii "are pot $u"e
la a+e" iu!i rspiratorii +a")!$ parte $i! 0olile pro+esio!ale. 9"este a+e" iu!i apar ,!
i!$ustria e6tra"ti/(. te6til(. prelu"rarea pieilor
:. istori"ul 0olii "upri!$e i!+or#a ii pri!i!$ #o#e!tul apari iei a+e" iu!ii . #o$alitatea $e
$e0ut '0rus" sau le!t*. e/olu ia 'a"ut(. "ro!i"(. "ro!i"( "u a"uti-(ri*. trata#e!te e+e"tuate
La e6a#e!ul ge!eral al pa"ie!tului pute# o0ser/a +e0ra. aste!ia +i-i"(. i!apete! a .
La e6a#e!ul aparatului respirator se e/i$e! ia-(%
9* durerea toracic poate +i $at( $e a+e" iu!i ale "utiei tora"i"e. a+e" iu!i ale orga!elor
$i! "utia tora"i"( sau a+e" iu!i ale orga!elor ,!/e"i!ate
a. Cau-ele $urerilor "utiei tora"i"e%
1. !e/ralgii i!ter"ostale
2. spo!$ilo-( 'artro-a lo"ali-at( la !i/elul "oloa!ei /erte0rale*
3. $is"opatii /erte0rale '1er!ii*
4. #etasta-e osoase
0. Cau-ele $urerilor i!tratora"i"e%
1. a+e" iu!i pleuro&pul#o!are 'tra1eit( a"ut(. pleurit(*
2. a+e" iu!i "ar$io&/as"ulare 'i!+ar"t #io"ar$i". le-iu!i aorti"e*
3. a+e" iu!i ale eso+agului 'eso+agite. !eoplas# eso+agia!*
". Dureri ale orga!elor $i! /e"i!(tate%
1. ul"erul gastri"
2. 1er!ia $ia+rag#ati"(
3. "ole"istita
7* dispneea tul0urare respiratorie "ara"teri-at( pri! #o$i+i"area rit#ului i i!te!sit( ii
#i "(rilor respiratorii. Co!stituie o rea" ie $e a$aptare a orga!is#ului la lipsa $e o6ige!
i a"u#ularea $e $io6i$ $e "ar0o! .
Poate +i %
& $e "au-( e6trapul#o!ar( ,! a+e" iu!i "ar$io/as"ulare 'peri"ar$ita*. a+e" iu!i !er/oase
' psi1o-e. e!"e+alite* sau ,! 0oli ale s)!gelui 'a!e#ii*
& $e "au-( pul#o!ar( poate +i $e 3 +or#e %
o $isp!ee o0stru"ti/( $atorat( ,!gust(rii "(ilor respiratorii. 9pare ,! si!$roa#ele
/e!tilatorii o0stru"ti/e $atorate ste!o-ei lari!gie!e sau ast#ului 0ro! i"
o $isp!ee restri"ti/( apare ,! a+e" iu!ile "are pro$u" restr)!gerea ariei s"1i#0ului
ga-os '$istrugerea al/eolelor* T7C. e#+i-e#
o $isp!eea #i6t( apare ,! si!$roa#e respiratorii #i6te repre-e!tate $e
p!eu#o"o!io-e '0oli pul#o!are $atorate i!1al(rii !o6elor % sili"o-(. a-0esto-a.
0oala+er#ierului*
Disp!eea poate lua $i/erse aspe"te %
& polip!eea repre-i!t( o a""elerare a rt#ului respirator "u $urat( s"urt( "are apare la
e#o ii sau la e+ort +i-i"
& ta1ip!eea repre-i!t( o a""elerare !e"o#pe!sat( a rit#ului respirator 'apare ,! ata"ul $e
pa!i"(*
& 0ra$ip!eea repre-i!t( o s"($ere a rit#ului respirator. poate +i %
o i!spiratorie
o e6piratorie ,! ast#ul 0ro! i" ' ;eesi!g*
& respira ia !eregulat( este $e #ai #ulte +eluri
& ap!eea oprirea #i "(rilor respiratorii
C* Tusea este u! a"t /olu!tar sau re+le6 a/)!$ "a re-ultat e6pul-area /iole!t( i so!or( a
aerului i!trapul#o!ar sau a e/e!tualelor se"re ii sau "orp str(i!. Este o rea" ie $e ap(rare
a orga!is#ului. apare $atorit( u!ei irita ii la !i/elul $i+eritelor ele#e!te ale aparatului
respirator sau irit(rii altor orga!e 'eso+ag. sto#a". peri!eu*. Poate +i u#e$( 'pro$u"ti/(*
sau us"at( '!epro$u"ti/(. iritati/(*
D* Sputa re-ultatul e6pe"tora iei. este u! pro$us patologi" "are poate "o! i!e o se"re ie
seroas(. 's)!ge. puroi*. 9re u!ele "ara"tere "are pot orie!ta $iag!osti"ul%
a. Co!siste! a
1. seroas( < e$e#ul pul#o!ar a"ut
2. purule!t( < a0"esul pul#o!ar
3. sa!g1i!ole!t( < T7C. !eoplas# 0ro!si"
0. "uloarea
1. al0&ro-at( < e$e# pul#o!ar a"ut
2. gal0e!&/er-uie < sput( purule!t(
3. ro ie < sput( 1e#optoi"( < T7C
". "a!titatea
1. 0< tuse sea"(
2. 2l=-i < /o#i"
Semne obiective n afec iunile respiratorii
1. inspec ia
a. tegu#e!telor se pu!e ,! e/i$e! ( %
i. "ia!o-a +e ei "olora ie /iola"ee& ,! T7C i "a!"er
ii. pali$itatea +e ei "u !ua! e $e "e!u iu ,! T7C
iii. ro ea a +e ei ,! spe"ial a po#e ilor ,! p!eu#o!ia 0a"teria!(
0. po-i ia su0ie"tului poate +i %
i. e-)!$ la #argi!ea patului po-i ie ortop!ei"(
ii. $e"u0it lateral pe partea 0ol!a/( ,! pleure-ie a0u!$e!t(
". $egete 1ipo"rati"e 0o#0area u!g1iilor i ,!gro area ulti#elor +ala!ge ',!
supura ii pul#o!are i T7C*
La i!spe" ia lo"al( se o0ser/(%
& tora"e e#+i-e#atos tora"e "u $ia#etre e #(rite '+or#( glo0uloasa*
& tora"e ra1iti" ,! "are! a $e Ca. se #a!i+est( pri! tora"e ,! "are!( 'piept $e pas(re*.
tora"e "u ster! ,!+u!$at i pre-e! a #(t(!iilor "ostale
& tora"e aste!i" tora"e plat i alu!git "u #i "(ri respiratorii re$use i super+i"iale
& tora"e e/a-at la 0a-( "u re0or$urile "ostale spre a+ar( 'apare ,! a+e" iu!ile tora"o&
a0$o#i!ale sau a0$o#i!ale < as"it(*
. Palparea& se o0 i! i!+or#a ii pri/i!$ "o!+or#a ia tora"elui . per"eperea /i0ra iilor /o"ale
i u!ele aspe"te patologi"e "u# ar +i +re"(tura pleural(
!. Percu ia
". Ausculta ia # se +a"e siste#ati". "o#parati/ i si#etri".
$a omul sntos se percep:
& su+lul tu0ar $atorat tre"ereii aerului pri! "(ile aerie!e #ari la !i/el lari!gia!. ster!al
& #ur#urul /e-i"ular -go#ot pro$us $e aer pri! "(ile aerie!e #i"i
Patologic se pot ausculta -go#ote supraa$augate %
& raluri us"ate -go#ote pro$use $e tre"erea aerului pri! "(ile respiratorii ,!gustate
9"estea pot +i %
o raluri ro!+la!te ase#(!(toare "u s+or(itul u!ui o#
o raluri si0ila!te "a iuitul /)!tului
& raluri u#e$e pro$use $e /i0ra ia se"re iilor ,! ar0orele 0ro! i".
9"estea pot +i%
o raluri "repita!te se au$ "a +re"atul p(rului ,! #)!(
o raluri 0uloase #u"oase
o raluri "a/er!oase ,! "a/er!e pul#o!are
%etode de e&plorare func ional a plmnului
& spiro#etria #(soar( /olu#ele i $e0itele respiratorii
o >C < /olu#ul "ure!t
o >5R < /olu#ul i!spirator $e re-er/(
o >ER < /olu#ul e6pirator $e re-er/(
o >R < /olu#ul re-i$ual
& 0ro!1os"opia
& 0iopsia 0ro! i"(
& e6a#e!ul sputei
& e6a#e!ul li"1i$ului pleural