Sunteți pe pagina 1din 25

1. Este valabila clauza inserata in actul constitutiv privind raspunderea Asoc. obligatiile soc.i? Raspuns: Conf. art.

85, Asoc. sunt obligati nelimitat si solidar pt. operatiunile indeplinite in numele soc.i de persoanele care o reprezinta.
Deoarece SC MM este o soc.cu raspundere limitata ea raspunde limitat numai pt. actiunile intreprinse in cadrul propriei
soc.. In ceea ce prieste Soc. in nume colecti, Asoc.ul SC MM SR! a raspunde solidar si nelimitat iar clauza inserata in
actul constituti nu este alabila.
2 Asoc. raspund in mod solidar pt. obligatiile soc.i? Asoc. au beneficiul de discutiune in cazul in care sunt actionati
de creditorii soc.i"
Raspuns: a# Conf. art. $ Asoc. in soc. in nume colecti raspund nelimitat si solidar pt. obligatiile soc.i. Creditorii soc.i se
or indrepta mai intai impotria acesteia pt. obligatiile ei si, numai daca soc. nu le plateste in termen de cel mult %5 zile de
la data punerii in intarziere, se or putea indrepta impotria acestor Asoc.i. b# &eneficiul de discutiune este de fapt,
obligatia creditorului de actiona mai intai soc. debitoare pt. recuperarea pre'udiciului si numai in masura in care, aceasta
nu(si acopera datoriile in termen de %5 zile stabilit de lege, sa se indrepte impotria Asoc.ilor.
3. Prin ce modalitati (mijloace) se realizeaza punerea in intarziere in conte!tul art. 3 alin. 2 din "egea nr.
31#1$$%& republicata?
Raspuns: )unerea in intarziere se efectueaza prin notificare sau somatie de plata,conf. art. %*+, din Codul Ciil.
'.Aratati care sunt neregularitatile sesizate de instanta de judecata cu privire la capitalul social si la felurile
aporturilor Asoc.ilor.
Raspuns: Conf. art. %-, prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau ma'orarea capitalului social. !a
infiintarea soc.i cu raspundere limitata, sunt acceptate doar aporturi in bani sau natura legea neadmitand aportul in
creante..u este deci legal aportul in munca pe care il au cei doi Asoc.i persoane fizice.
(. )e poate infiinta o soc.com. declarandu*si sediul intr*un spatiu in care functioneaza mai multe soc.? Raspuns:
Conf. art. %+, la acelasi sediu or putea functiona mai multe soc., daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele
conditii:
a# imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor soc. in incaperi diferite/
b# cel putin o pers este, in conditiile legii, Asoc. in fiecare dintre soc./
c# daca cel putin unul dintre Asoc.i este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul soc.i.
+. Actiunea in constatarea nulitatii prospectului de emisiune intocmit de fondatori este intemeiata? Argumentati
solutia.
Raspuns: Conf. art. %8, prospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile sunt nule. Subscriitorul nu a putea
inoca aceasta nulitate, daca a luat parte la adunarea constitutia sau daca a e0ercitat drepturile si indatoririle de actionar.
Subscriitorul si(a e0ercitat drepturile si indatoririle de actionar prin plata actiunilor subscrise, deci actiunea sa nu este
intemeiata.
,.-n ce situatii acceptantii prospectului de emisiune privind constituirea unei soc. pe actiuni prin subscriptie
publica se pot retrage in faza prealabila inmatricularii soc.i in registrul comertului? Raspuns: Conf. art. 1+, daca
aloarea aporturilor in natura, stabilita de e0perti, este inferioara cu o cincime aceleia preazute de fondatori in prospectul
de emisiune, oricare acceptant se poate retrage, anuntandu(i pe fondatori, pana la data fi0ata pt. adunarea constitutia.
..Este valabil acordul verbal inc/eiat intre cei doi Asoc.i privind imprumutul acordat soc.i? -n ce cazuri legea
prevede obligativitatea formei scrise?
Raspuns: Conf. art. %5, contractele intre soc. cu raspundere limitata si pers fizica sau 'uridica, Asoc. unic al celei dintai, se
inc2eie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. Acordul erbal este alabil intre Asoc.i daca acestia pot face
doada actului3actiunii realizate, conf. art. %%,%din Codul Ciil si art. 4- din Codul Comercial
$.-ntr*o soc.cu raspundere limitata in care partile sociale apartin unei singure persoane& e!ista ca organ de
conducere adunarea generala a Asoc.ilor? Asoc.ul unic poate indeplini mandatul de adm. al soc.i" Raspuns: Conf. art.
%$, in cazul in care, intr(o soc.cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de
Asoc. unic, are drepturile si obligatiile ce rein adunarii generale a Asoc.ilor.
Daca Asoc.ul unic este adm., ii rein si obligatiile preazute de lege pt. aceasta calitate.
1%.-n actul constitutiv al )0 1"2E3 )40 s*a prevazut ca Asoc.ul "E sa procure clientela soc.i prin deplasarea in
tara pt. a face publicitate acesteia& urmand sa participe la profit si pierderi in proportie de 3%5. Activitatea la care
s*a obligat Asoc.ul "E reprezinta aport la capitalul social al soc.i?
Raspuns: Conf. art. %-, prestatiile in munca sau sericii nu pot constitui aport la formarea ori ma'orarea capitalului social.
Actiitatea la care s(a obligat Asoc.ul !5 nu reprezinta aport la capitalul social al soc.i.
%%.-n cazul unei soc. pe actiuni constituita prin subscriptie publica& avantajele acordate membrilor fondatori au
fost acceptate de subscriitori. Este suficient ca subscriitorii sa accepte avantajele patrimoniale acordate
fondatorilor? Raspuns: )articiparile la beneficiile soc.i, rezerate de fondatori in folosul lor, desi acceptate de
%
subscriitori, nu au efect decat daca or fi aprobate de adunarea constitutia. Conf. art. 8, orice aanta' special acordat
oricarei persoane care a participat la constituirea soc.i, trebuie mentionat in actul constituti pt. a fi alabil.
12."a constituirea soc.i pe actiuni prin subscriptie publica& aportul in natura poate fi varsat numai in proportie de
(%5? Raspuns: Conf. art. 1%, actiunile ce reprezinta aporturi in natura or trebui acoperite integral. Aportul in numerar
poate fi arsat in proportie de 5*6 iar diferenta in termen de %1 luni de la inmatriculare.
13.Precizati cine are competenta legala de a e!amina si valida raspunsul e!pertilor de evaluare a aporturilor in
natura& in cazul constituirii unei soc. pe actiuni prin subscriptie pulica. Raspuns: Conf. art. 18, Adunarea constitutia
are competenta legala de a e0amina si alida raspunsul e0pertilor de ealuare a aporturilor in natura.
1'.)0 6-3 )A este o soc.pe actiuni care s*a constituit prin subscriptie publica pe o durata de 1% ani& prevazandu*se
in actul constitutiv ca fondatorii vor incasa timp de ( ani de la constituirea soc.i un procent de +5 din profitul net
al soc.i. -ntrucat soc. nu a realizat profit in primii doi ani& actionarii au /otarat dizolvarea soc.i. 7ondatorii carora
li s*au recunoscut prin actul constitutiv avantaje patrimoniale se pot opune dizolvarii /otarate de actionari"
Raspuns: Conf. art. $$, in caz de dizolare anticipata a soc.i, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca
dizolarea s(a facut in frauda drepturilor lor. Soc. a fost infiintata pe un termen de %* ani, ea s(a dizolat dupa 1 ani, fiind
orba despre o dizolare anticipata. 7ondatorii au dreptul la daune, dar nu se pot opune 2otararii adunarii constitutie.
1(.-ndicati situatiile in care& la constituirea soc.i pe actiuni& judecatorul delegat la 1ficiul 8egistrului 0omertului
dispune efectuarea unei e!pertize necesara inmatricularii unei soc. pe actiuni. Raspuns: Conf. art. $8, la soc. pe
actiuni, daca e0ista aporturi in natura, aanta'e rezerate oricarei persoane care a participat la constituirea soc.i sau la
tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni inc2eiate de fondatori pe seama soc.i ce se constituie si pe care
aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, 'udecatorul delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai
multi e0perti din lista e0pertilor autorizati. Acestia or intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de ealuare a
fiecarui bun aportat si or eidentia daca aloarea acestuia corespunde numarului si alorii actiunilor acordate in sc2imb,
precum si alte elemente indicate de 'udecatorul delegat.
1+. 0e trebuie sa cuprinda raportul de e!pertiza intocmit de e!perti in cazul in care judecatorul delegat la 1ficiul
8egistrului 0omertului dispune efectuarea unei e!pertize necesara inmatricularii unei soc. pe actiuni. Raspuns:
Raportul a cuprinde descrierea si modul de ealuare a fiecarui bun aportat si or eidentia daca aloarea acestuia
corespunde numarului si alorii actiunilor acordate in sc2imb, precum si alte elemente indicate de 'udecatorul delegat.
1,. Aratati care sunt incompatibilitatile prevazute de "egea 31#1$$%& republicata& privind calitatea de e!pert?
Raspuns: Conf. art. $,, nu pot fi numiti e0perti: rudele sau afinii pana la gradul al I8(lea inclusi ori sotii acelora care au
constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor/ persoanele care primesc, sub orice forma, pt. functiiile pe care le
indeplinesc, altele decat aceea de e0pert, un salariu ori o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit
aporturi in natura/ orice pers careia, ca urmare a relatiilor sale de afaceri, de munca sau de familie, ii lipseste independenta
pt. a realiza o ealuare obiectia a aporturilor in natura, potriit normelor care reglementeaza profesia.
1..)tabiliti valoarea de adevar a urmatoarei afirmatii9 7iliala reprezinta sediul secundar al soc.i comerciale
&&mama. 6otivati9 Adevarat sau fals.
Raspuns: 7ilialele sunt soc. comerciale cu personalitate 'uridica si se infiinteaza in una dintre formele de soc.enumerate la
art. 1 si in conditiile preazute pt. acea forma. 5le or aea regimul 'uridic al formei de soc.in care s(au constituit. Sediile
secundare sunt dezmembraminte fara personalitate 'uridica. Soc. mama isi e0ercita actiunea prin ot la filiale si prin
ordine directe in cazul sediilor secundare. Conf. art. 4$ nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala. Raspuns
fals.
1$. 0inci persoane fizice si o pers juridica au convenit constituirea unei soc. pe actiuni& semnand actul constitutiv&
procurand toate actele necesare inmatricularii soc.i in registrul comertului. Pt. depunerea cererii la registrul
comertului a fost desemnat reprezentantul Asoc.ului pers juridica& care nu a efectuat procedura in termen de 1(
zile de la semnarea actului constitutiv. 7ata de imprejurarea ca cererea de inmatriculare in registrul comertului a
soc.i nu a fost depusa de pers imputernicita& Asoc. pot obtine o /otarare judecatoreasca de obligare a persoanei
respective sa efectueze procedura?
Raspuns: Conf. art. 4+, in cazul in care fondatorii sau reprezentantii soc.i nu au cerut inmatricularea ei in termen legal,
oricare Asoc. poate cere 9ficiului Registrului Comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare
recomandata, i(a pus in intarziere, iar ei nu s(au conf.at in cel mult 8 zile de la primire.
2%.)0 6-0A )8" a fost inmatriculata in registrul comertului fara ca adm.ul desemnat prin actul constitutiv sa fi
depus specimenul de semnatura. :otodata& la dosar nu a fost depusa dovada sediului social. E!ista posibilitatea
acoperirii acestor lipsuri c/iar si dupa inmatricularea soc.i?
Raspuns: Conf. art. 48, in cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, soc. este obligata sa ia masuri pt.
inlaturarea lor, in cel mult 8 zile de la data constatarii acestor neregularitati. Daca soc. nu se conf.eaza, orice pers
1
interesata poate cere tribunalului sa oblige organele soc.i, sub sanctiunea platii de daune cominatorii, sa le regularizeze.
Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de
la data inmatricularii soc.i.
21. Este intemeiata actiunea in constatarea nulitatii" Raspuns: Conf. art. 48, dupa un an de zile de la inmatriculare,
dreptul la actiune de regularizare se prescrie. :otusi conf. art. 5- se specifica ca se poate cere nulitatea in conditiile in care
lipseste actul constituti sau nu a fost inc2eiat in forma autentica.
22. -ndicati cel putin ' cauze de nulitate a unei soc. -nmatriculate Raspuns: .ulitatea unei soc. inmatriculate in
registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand: lipseste actul constituti sau nu a fost inc2eiat in
forma autentica/ toti fondatorii au fost, potriit legii, incapabili, la data constituirii soc.i/ obiectul de actiitate al soc.i
este ilicit sau contrar ordinii pulicii/ lipseste inc2eierea 'udecatorului delegat de inmatriculare a soc.i/ actul constituti nu
preede denumirea soc.i, obiectul sau de actiitate, aporturile Asoc.ilor sau capitalul social subscris.
23. 0ui apartine raspunderea pt. actele juridice inc/eiate de reprezentantii soc.i in faza de constituire? 6otivati
solutia aleasa in cazul de fata.
Raspuns: Conf. art. 5$, fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat in numele unei soc. in curs de constituire,
raspund solidar si nelimitat fata de terti pt. actele 'uridice inc2eiate cu acestia in contul soc.i, in afara de cazul in care soc.,
dupa ce a dobandit personalitate 'uridica, le(a preluat asupra sa. Astfel, soc. preluand respectiele acte 'uridice asupra sa
;prin plata c2iriei pe o luna a preluat asupra sa actul 'uridic inc2eiat#, fondatorii nu mai pot fi raspunzatori, raspunderea
reenind soc.i.
2'.4ulitatea soc.i produce efecte asupra contractelor inc/eiate pana la data constatarii ei? 0are este calea de atac
impotriva inc/eierilor pronuntate de judecatorul delegat privitoare la inmatricularea sau la orice alte inregistrari
in registrul comertului si in ce termen se e!ercita?
Raspuns: Declararea nulitatii soc.i nu aduce atingere actelor inc2eiate in numele sau. Inc2eierile 'udecatorului delegat
priitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt e0ecutorii de drept si sunt supuse numai
recursului. :ermenul de recurs este de %5 zile si curge de la data pronuntarii inc2eierii pt. parti si de la data publicarii
inc2eierii sau a actului modificator al actului constituti in Monitorul 9ficial al Romaniei, partea a I8 a, pt. orice alte
persoane interesate. Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s(a facut inregistrarea. In termen de
$ zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla
sediul soc.i, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt 'udet, curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.
2(. 0e fel de aport reprezinta oblig.le? Este admisibil la o soc.in nume colectiv? )oc. creditoare poate sa*l
urmareasca silit pe Asoc.ul care a aportat oblig.le respective? Raspuns: Aporturile in creante sunt liberate potriit art.
84. Asemenea aporturi nu sunt admise la soc. pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la soc. in
comandita pe actiuni si soc. cu raspundere limitata. Asoc.ul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat
cat timp soc. nu a obtinut plata sumei pt. care au fost aduse. Daca plata nu s(a putut obtine prin urmarirea debitorului
cedat, Asoc.ul, in afara de daune, raspunde de suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor. 9blig.le
sunt un aport de creanta admisibil pt. soc. de persoane asemenea, soc.i in nume colecti. Soc. creditoare poate sa(l
urmareasca silit pe Asoc.ul care a adus ca aport oblig.le, insa acesta are dreptul de beneficiu de discutiune adica actiunea
se a indrepta in primul rand asupra soc.i care nu a onorat la termen oblig.le, si doar apoi in caz de nereusita sa se indrepte
asupra Asoc.ului.
2+. Actiunea indreptata impotriva adm.ului este intemeiata? Motiati solutia. Raspuns: Art. %4, ;Abrogat# Adm.ul
care are intr(o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor soc.i trebuie sa ii instiinteze despre
aceasta pe ceilalti adm.i si pe cenzori sau pe auditorii financiari si sa nu ia parte la nici o deliberare priitoare la aceasta
operatiune. Adm.ul care nu a respectat aceste preederi raspunde pt. daunele care au rezultat pt. societate. Adm.ul ar fi
trebuit sa se abtina de la o deliberare in aceasta directie, deci a suporta pre'udiciul cauzat, neincasarea sumelor cuenite.
2,. Poate fi e!clus Asoc.ul comanditat in situatia de fapt prezentata? Motiati solutia. Raspuns: Conf. art. 81, Asoc.
nu pot lua parte, ca Asoc.i cu raspunderenelimitata, in alte soc. concurente sau aand acelasi obiect de actiitate, nici sa
faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr(unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti
Asoc.i. Consimatamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constituti au fost
cunoscute de ceilalti Asoc.i si acestia nu au interzis continuarea lor. In caz de incalcare, soc., in afara de dreptul de a
e0clude pe Asoc., poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri .:otusi, intrucat interdictia in
cauza se refera doar la Asoc.ul comanditat nu si la sotia acestuia, Asoc.ul nu a putea fi e0clus insa a fi tras la raspundere
pt. ca nu a instiintat asupra acestui aspect.
2.. Apararile Asoc.ilor comanditati sunt intemeiate? 6otivati solutia. Raspuns: Conf. art. 85, Asoc. sunt obligati
nelimitat si solidar pt. operatiunile indeplinite in numele soc.i de persoanele care o reprezinta. <otararea 'udecatoreasca
obtinuta impotria soc.i este opozabila fiecarui Asoc.. Deci apararile lor nu sunt intemeiate.
$
2$.Este legala clauza inserata in actul constitutiv privind modul de participare a Asoc.ilor la profitul si pierderile
soc.i? Motiati raspunsul. Raspuns: 5ste legala preederea, legea spune ca in mod obisnuit participarea la profit si
pierderi a Asoc.ilor este direct proportionala cu participarea acestora la capitalul social. Insa, prin e0ceptie, prin actul
constituti pot fi preazute alte procente.
3%. -n ce termen soc. com. este obligata sa plateasca Asoc.ilor dividendele aprobate de adunarea generala a
Asoc.ilor (A;A) si care este sanctiunea prevazuta de lege in cazul neac/itarii lor? Raspuns: Conf. art. -+,
diidendele se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a Asoc.ilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar
nu mai tarziu de - luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente e0.lui financiar inc2eiat. In caz contrar, soc.
com. a plati daune = interese pt. perioada de intarziere, la nielul dobanzii legale, daca prin actul constituti sau prin
2otararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta e0.lui financiar inc2eiat nu s(a stabilit
o dobanda mai mare.
31. Aratati care este momentul de la care se calculeaza termenul de 3 ani prevazut de art. +, alin. ( din "egea
31#1$$%& republicata& privind prescriptia dreptului material la actiune al Asoc.ilor pt. plata dividendelor. Raspuns:
Alin. 5 ;Abrogat# Dreptul la actiunea de restituire a diidendelor se prescrie in termen de $ ani de la data distribuirii lor.
8arianta noua: Dreptul la actiunea de restituire a diidendelor, platite contrar preederilor alin. ;1# si ;$# se prescrie in
termen de $ ani de la data distribuirii lor. Alin. ;$# preede ca nu se or putea distribui diidende decat din profituri
determinate potriit legii.
32.0ererea de plata a dividendelor formulata de act<ul cedent 64 este intemeiata? Raspuns: Conf. art. -+,
diidendele care se cuin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au conenit
altfel. Actiunea este intemeiata deoarece M. a detinut pana la acea data toate drepturile si obligatiile Asoc.e actiunilor,
partile nestabilind o alta modalitate de repartizare a diidendelor.
33.=at fiind ca soc. care fuzioneaza nu*si inceteaza activitatea& dupa depunerea proiectului de fuziune la 8egistrul
0omertului& )0 6-"A2 )8" /otaraste majorarea capitalului social cu un utilaj procurat din strainatate pt. care
beneficia de facilitati fiscale (vamale). -dentificati problemele de drept privitoare la posibilitatea legala a fuziunii .
Raspuns: Conf. art. 15*, fuziunea sau diizarea are ca si consecinta transferul, atat in raporturile dintre soc. absorbita sau
diizata si soc. absorbanta3soc. beneficiare, cat si in raporturile cu tertii, catre soc. absorbanta sau fiecare dintre soc.
beneficiare al tuturor actielor si pasielor soc.lor absorbite3diizate. Cu priire la cele doua contracte, ocietatea
absorbanta, conf. art. 15*, dobandeste toate drepturile si obligatiile soc.i pe care o absoarbe. Cum fuziunea are loc la data
inscrierii mentiunii in Registrul Comertului priind ma'orarea capitalului social al soc.i absorbante iar in speta raportul de
sc2imb al partilor sociale este stabilit pt. o singura pers ;!M# c2iar in proiectul de fuziune, astfel ca soc. absorbanta poate
ma'ora capitalul social.
3'.=ispozitiile cuprinse in art. 222 din legea nr. 31#1$$%& republicata& privind cazurile de e!cludere din soc.sunt
e!pres si limitativ aratate de legiuitor? 0are este domeniul de aplicare a fiecarei dispozitii legale? Este corecta
solutia de dizolvare a soc.i?
Raspuns: Da, cazurile sunt limitati preazute. Conf. art. 111: )oate fi e0clus din soc. in nume colecti, in comandita
simpla sau cu raspundere limitata:
a# Asoc.ul care, pus in intraziere, nu aduce aportul la care s(a obligat/
priveste toate cele trei cazuri de soc.
b# Asoc.ul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a deenit legalmente incapabil/
se refera la soc. in nume colectiv si la Asoc. comanditati
c# Asoc.ul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie/
se refera la soc. in nume colectiv si la Asoc. comanditati
d# Asoc.ul adm. care comita frauda in dauna soc.i sau se sereste de semnatura sociala sau de capitalul social
in folosul lui sau al altora.
se aplica comanditatilor in soc. in comandita pe actiuni.
Art. 11, alin. 1 preede ca: se e0cepteaza cazul cand in actul constituti e0ista clauza de continuare cu mostenitorii sau
cand Asoc.ul ramas 2otaraste continuarea e0istentei soc.i sub forma soc.i cu raspundere limitata cu Asoc. unic. Cum din
te0t nu rezulta ce fel de soc.este, in cazul soc.i in nume colecti sau comandita pe actiuni solutia este corecta.
3(.Asoc. care au /otarat dizolvarea soc.i pot renunta la aceasta& c/iar si dupa publicarea in 6onitorul 1ficial a
/otarat Adunarii ;enerale E!traordinare a Asoc.ilor? Raspuns: In caz de dizolare a soc.i prin 2otarare a Asoc.ilor,
acestia or putea reeni, cu ma'oritatea ceruta pt. modificarea actului constituti, asupra 2otararii luate, atat timp cat nu s(a
facut nici o repartitie din acti. .oua 2otarare se mentioneaza in registrul comertului, dupa care oficiul registrului
comertului o a trimite Monitorul 9ficial al Romaniei, spre publicare in )artea a I8 a, pe c2eltuiala soc.i. Creditorii si
orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotria 2otararii, in conditiile art. -1.
4
3+. Aratati in ce consta &&contrarietatea de interese in cazul Asoc.ilor unei soc. in nume colectiv. Raspuns: Conf. art.
+,, Asoc.ul care intr(o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale soc.i,
nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie priind aceasta operatiune. Art. 8* Asoc.ul care, fara consimtamantul
scris al celorlalti Asoc.i, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul soc.i in folosul sau in acela al unei alte persoane
este obligat sa restituie soc.i beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pt. daunele cauzate. Art. 81 Asoc. nu pot
lua parte, ca Asoc.i cu raspundere nelimitate in alte soc. concurente sau aand acelasi obiect de actiitate, nici sa faca
operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr(unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti
Asoc.i.
3,. 6 )A si )0 2" )A prin reprezentantii legali& au inc/eiat un protocol prin care au /otarat reorganizarea prin
dizolvare a )0 2" si transmiterea cu titlu universal a patrimoniului soc.i )0 2" catre )0 6 )A. Protocolul
inc/eiat intre cele doua soc. este suficient pt. realizarea transmisiunii cu titlu universal a patrimoniului )0 2" )A
catre )0 6 )A? Raspuns: Conf. art. 1$1, dizolarea soc.lor comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si
publicata in Monitorul 9ficial al Romaniei, )artea a I8 a, in afara de cazul preazut la art. 11+ alin. %, lit. a. Inscrierea si
publicarea se or face conf. art. 1*4, cand dizolarea are loc in baza unei 2otarari a adunarii generale, si in termen de %5
zile de la data la care 2otararea 'udecatoreasca a deenit ireocabila, cand dizolarea a fost pronuntata de 'ustitie. Conf.
art. 1$$, dizolarea are ca efect desc2iderea procedurii lic2idarii. Dizolarea are loc fara lic2idare, in cazul fuziunii ori
diizarii totale a soc.i sau in alte cazuri preazute de lege. :ransmiterea uniersala a patrimoniului soc.i 8! are loc in
cazul fuziunii dintre cele doua soc.. )t. fuziunea a doua soc. este necesara intocmirea de catre adm.i a unui proiect de
fuziune care se intocmeste pe baza 2otararii A>A a celor doua soc.. )rotocolul nu este suficient in cazul de fata.
3..Este legala /otararea de majorare a capitalului social in conditiile stabilite de actionari?
Raspuns: Conf. art. 11*, actiunile emise in sc2imbul aporturilor in numerar or trebui platite, la data subscrierii, in
proportie de cel putin $*6 din aloarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult $ ani de la data publicarii in
Monitorul 9ficial al Romaniei, partea a I8 a, a 2otararii generale. Cand s(a preazut o prima de emisiune aceasta trebuie
integral platita la data subscrierii. Ca urmare, 2otararea actionarilor in acest sens nu este alabila.
3$.)otia supravietuitoare are drept de vot in Adunarea ;enerala a Asoc.ilor& fiind mostenitoarea legala in nume
propriu si ca reprezentanta a minorului Asoc.ului decedat? 6otivati solutia. Raspuns: Daca in actul constituti s(a
preazut o clauza de continuare cu mostenitori, sotia supraietuitoare are drept de ot. In caz de neacceptare a mostenirii
sau in lipsa unei preederi in acest sens in actul constituti, soc. are obligatia la plata partilor sociale mostenite catre
succesori conf. ultimului bilant aprobat.
'%. -n actul constitutiv al )0 " )8" s*a prevazut ca modificarea actului constitutiv poate fi decisa cu votul Asoc.ilor
care reprezinta majoritatea calificata a capitalului social. Avand in vedere dispozitia cuprinsa in art. 1$2 din "egea
nr. 31#1$$%& republicata& actul aditional la actul constitutiv trebuie sa fie semnat de toti actionarii? Raspuns: Conf.
art. %,1, pt. 2otararile aand ca obiect modificarea actului constituti este necesar otul tuturor Asoc.ilor, in afara de cazul
cand legea sau actul constituti preede altfel.Astfel, in cazul de fata, cand prin actul constituti se preede aprobarea
modificarii actului constituti de ma'oritatea calificata a capitalului social, preederea este alabila si nu este neoie de
acordul tuturor Asoc.ilor pt. modificarea dorita.
'1.8etragerea dintr*o soc.com. este prevazuta de legiuitor pt. Asoc. din soc. in nume colectiv& in comandita simpla
sau cu raspundere limitata (art. 22+ din "egea nr. 31#1$$%& republicata). 0u toate acestea& e!ista posibilitatea legala
ca si actionarii dintr*o soc.pe actiuni sa se retraga?
Raspuns: Conf. art. %$4, actionarii care nu au otat in faoarea unei 2otarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage
din soc.si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectia 2otarare a adunarii generale are
ca obiect sc2imbarea obiectului principal de actiitate, mutarea sediului soc.i in strainatate, sc2imbarea formei soc.i,
fuziunea sau diizarea soc.i.
'2. 0are sunt drepturile cuvenite actionarilor retrasi din societate? Raspuns: Conf. art. %$4, pretul platit a fi stabilit
de un e0pert autorizatindependent, ca aloarea medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de ealuare
recunoscute de legislatia in igoare la data ealuarii. 50pertul este numit de 'udecatorul delegat, la cererea consiliului de
administratie.
'3.)otii se pot asocia pt. a constitui o soc.com.? Este necesara impartirea bunurilor comune pt. a fi aduse la
capitalul social? 7aptul ca imobilul a fost adus la capitalul social in sc/imbul caruia sotii au primit parti sociale in
procent de (%5 fiecare inseamna o partajare conventionala a bunurilor comune& operatiune interzisa de legiuitor
potrivit art. 3% alin 2 din 0odul 7amiliei? Raspuns: Sotii se pot asocia si nu este necesara impartirea bunurilor comune,
fiind suficient sa fie ambii de acord cu aducerea ca aport a bunului imobil comun, neaand releanta cotele participarii la
beneficii. 9peratiunea nu este interzisa de art. $* din Codul 7amiliei. 44Cererea formulata de debitoare de respingere a
actiunii creditorilor este intemeiata" Raspuns: Cererea formulata este intemeiata deoarece debitorul este in stare de
5
insolenta nu in in stare de insolabilitate. Debitorul este in incapacitate temporara de a face plati, in urma incasarii la
randul lui a unor creante, respecti prin sec2estrarea bunurilor sale mobile, creditorul a putea sa(si recupereze pre'udiciul.
'(.Aratati care sunt principalele atributii jurisdictionale ale judecatorului sindic in procedura reorganizarii
judiciare si a falimentului.
Raspuns: a# pronuntarea motiata a 2otararii de desc2idere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment atat prin
procedura generala, cat si prin procedura simplificata/ b# 'udecarea contestatiei debitorului impotria cererii introductie a
creditorilor pt. inceperea procedurii/ c# desemnarea motiata a adm.ului 'udiciar proizoriu sau, dupa caz, a lic2idatorului/
d# confirmarea, prin inc2eiere, a administraorului 'udiciar sau a lic2idatorului desemnat de adunarea creditorilor,
confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor/ e# inlocuirea, pt. motie temeinice, prin inc2eiere, a adm.ului
'udiciar sau a lic2idatorului/ f# 'udecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a(si mai conduce actiitatea/ g#
'udecare cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la a'ungerea debitorului
in insolenta/ 2# 'udecarea actiunilor introduse de adm.ul 'udiciar sau de lic2idator pt. anularea unor acte frauduloase si a
unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare desc2iderii procedurii/ i# 'udecarea contestatiilor
debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotria masurilor luate de adm.ul 'udiciar sau
de lic2idator/ '# admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lic2idare, dupa otarea lui de catre
creditori/ ?# solutionarea cererii adm.ului 'udiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a procedurii de reorganizare
'udiciara si de intrare in faliment/ l# solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele adm.ului 'udiciar sau ale
lic2idatorului/ m# 'udecarea actiunii in anularea 2otararii adunarii creditorilor/ n# pronuntarea 2otararii de inc2idere a
procedurii.
'+. -mpotriva /otararii adoptate de creditorii prezenti& debitorul a formulat actiune in anulare pt. urmatoarele
motive9 Adunarea creditorilor nu putea fi convocata decat de adm. sau de lic/idator& potrivit art. 1'(2) din "egea
+'#1$$(> 2.1rdinea de zi a sedintei nu prevede in mod e!pres toate problemele care vor fi discutate> 3.?nii dintre
creditori au fost reprezentati de terte persoane& fara a avea procura speciala. Actiunea in anularea /otararii
adoptate de adunarea creditorilor este legala? Raspuns: %# AR: %$ Adunarea creditorilor poate fi conocata de catre
adm.ul 'udiciar sau de catre lic2idator, dar si de catre creditorii ale caror creante reprezinta $*6 din totalul acestora.
Adunarea conocata nu este alabila, fiind conocata de creditorii care detin doar 1*6 din creditori. 1# AR: %4 9rice
deliberare asupra unei c2estiuni necuprinse in conocare este nula, cu e0ceptia cazului in care la sedinta participa titularii
tuturor creantelor. $# Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica iar in cazul
creditorilor bugetari, prin delegatie semnata de conducatorul unitatii. Actiunea de anulare a 2otararii este legala.
',.0are sunt conditiile legale pe care trebuie sa le indeplineasca o pers fizica sau juridica pt. a fi desemnata ca adm.
in cadrul procedurii de reorganizare judiciare si de faliment? Raspuns: 9 pers fizica sau pers 'uridica poate fi numita
adm. 'udiciar daca are calitatea de practician in insolenta, conf. legii. De asemenea el trebuie sa faca doada ca este
asigurat pt. raspundere profesionala pt. acoperirea eentualelor pre'udicii cauzate in e0ercitarea atributiilor sale.
'..8aportul intocmit de adm.ul desemnat in cadrul procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului trebuie sa
contina elemente& date privind situatia patrimoniului debitorului si a activitatii sale. 0e aspecte trebuie mentionate
in cuprinsul raportului adm.ului? Raspuns: Adm.ul a e0amina actiitatea debitorului in raport cu situatia de fapt si a
intocmi un raport amanuntit asupra cauzelor si impre'urarilor care au dus la aparitia starii de insolenta, cu mentionarea
persoanelor carora le(ar fi imputabila, precum si asupra posibilitatii reale de reorganizare efectia a actiitatii debitorului
ori a motielor care nu permit reorganizarea.
'$.=efiniti starea de insolventa& potrivit "egii nr. +'#1$$( ("egea .(#2%%+). Raspuns: Insolenta este acea stare a
patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pt. plata datoriilor
e0igibile: a# insolenta este prezumata ca fiind adita atunci cand debitorul, dupa $* de zilede la scadenta, nu a platit
datoria sa fata de unul sau mai multi creditori/ b# insolenta este iminenta atunci cand se doedeste ca debitorul nu a
putea plati la scadenta datoriile e0igibile anga'ate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei/
(%.0are sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca creantele creditorilor pt. A putea fi declansata procedura
reorganizarii judiciare si a falimentului? Raspuns: )rin creditor indreptatit sa solicite desc2iderea procedurei
insolentei se intelege creditorul a carui creanta impotria patrimoniului debitorului este certa, lic2ida si e0igibila de mai
mult de $* zile iar cuantumul minim pt. a putea fi introdusa cerea creditorului este de %*.*** lei.
(1.=elimitati conceptul de insolventa de cel de insolvabilitate si de refuz de plata. Raspuns: Insolabilitatea
consta in imposibilitatea debitorului de a(si indeplini obligatiile fata de creditori, atat din lipsa lic2iditatilor cat si a altor
bunuri din care sa satisfaca creantele creditorilor. )rin insolenta se intelege acea stare a patrimoniului debitorului,
caracterizata prin incapacitate adita de plata a datoriilor e0igibile cu sumele de bani disponibile. Refuzul de plata consta
in reaua ointa a debitorului de a(si ac2ita datoriile in conditiile in care dispune de mi'loace banesti.
(2.-n cazul cererii introductive formulate de creditori& depunerea unei cautiuni este obligatorie? 0are este
consecinta nedepunerii cautiunii?
-
Raspuns: !a cererea debitorului, 'udecatorul sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, in
termen de %5 zile, la o banca, o cautiune de cel mult %*6 din aloarea creantelor. Cautiunea a fi restituita creditorilor,
daca cererea lor a fi admisa. Daca cererea a fi respinsa, cautiunea poate fi folosita pt. a acoperi pagubele suferite de
debitor. Daca nu este consemnata in termen cautiunea, cererea introductia a fi respinsa.
(3. 0are sunt principalele efecte patrimoniale ale desc/iderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului?
Raspuns: Art. $- De la data desc2iderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile 'udiciare sau e0tra'udiciare pt.
realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurile sale. Art. 4*: Desc2iderea procedurii suspenda orice termene de
prescriptie a actiunilor preazute la art. $-. Art. 4%: .icio dobanda, ma'orare sau penalitate de orice fel ori c2eltuiala, nu
a mai putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei desc2iderii procedurii. Art. 41: 5ste interzis adm.ilor debitorilor,
persoane 'uridice, sub sanctiunea nulitatii, sa instraineze, fara acordul 'udecatorului sindic, actiunile ori partile lor sociale
sau de interes detinute de debitorul care face obiectul acestei proceduri. Art. 4+: Desc2iderea procedurii ridica debitorului
dreptul de administrare = constand in dreptul de a(si conduce actiitatea, de a(si administra bunurile din aere si de a
dispune de acestea( daca acesta nu si(a declarat intentia de reorganizare. C2iar si in cazul intentiei de reorganizare,
creditorii pot cere 'udecatorului sindic sa ridice debitorului dreptul de administrare, daca constata pierderi continue in
aerea debitorului sau e0ista indicii de imposibilitatea realizarii planului de reorganizare.
('. )tabiliti valoarea de adevar a urmatoarei afirmatii9 && =esc/iderea procedurii reorganizarii judiciare si a
falimentului are ca efect ridicarea dreptului debitorului de administrare& constand in dreptul de a*si conduce
activitatea& de a*si administra bunurile (averea) si de a dispune de ele.
Raspuns: Desc2iderea procedurii ridica debitorului dreptul de administrare, constand in dreptul de a(si mai conduce
actiitatea, de a(si administra bunurile din aere si de a dispune de acestea, cu e0ceptia cazului cand si(a manifestat
intentia de reorganizare. C2iar si in cazul intentiei de reorganizare, creditorii pot cere 'udecatorului sindic sa ridice
debitorului dreptul de administrare, daca constata pierderi continue in aerea debitorului sau e0ista indicii de
imposibilitatea realizarii planului de reorganizare. Afirmatia este partial adearata.
((. -ndicati categoriile de acte juridice inc/eiate de debitor in cei trei ani anteriori desc/iderii procedurii
reorganizarii judiciare si a falimentului& acte in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita. Raspuns:
%. Contracte de anzare = cumparare in care pretul platit de debitor depaseste in mod adit aloarea bunului cumparat/ 1.
Contracte care au ca obiect prestarea unor sericii = mandat, transport, comision, consultanta, in care prestatia debitorului
este adit superioara din punct de edere aloric fata de prestatia celeilalte parti. $. Acte de trasnfer cu titlu gratuit:
contractul de donatie, cesiunea de creanta cu titlu gratuit, prestarile de sericiu cu titlu gratuit.
(+.-ndicati trei categorii de acte juridice inc/eiate de debitor in cei trei ani anteriori desc/iderii procedurii
reorganizarii judiciare si a falimentului& acte care sunt supuse anularii. Raspuns: a# Acte de transfer cu titlu gratuit,
efectuate in cei $ ani anteriori desc2iderii procedurii / sunt e0ceptate sponsorizarile in scop umanitar/ b# acte inc2eiate in
cei $ ani anteriori desc2iderii procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la
urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile/ c# operatiunile comerciale in care prestatia
debitorului depaseste adit pe cea primita, efectuate in cei $ ani anteriori desc2iderii procedurii/ d# acte de transfer de
proprietate catre un creditor pt. stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele %1* de zile
anterioare desc2iderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este
mai mica decat aloarea actului de transfer.
(,.0ontractul de inc/iriere privind un bun imobil al debitorului poate fi desfiintat in cadrul proceduri
reorganizarii judiciare si a falimentului?
Raspuns: AR: ,% 7aptul ca un proprietar al unui imobil inc2iriat este debitor in prezenta procedura nu a desfiinta
contractul de inc2iriere, in afara de cazul in care c2iria nu este inferioara c2iriei practicate pe piata. Cu toate acestea,
adm.ul 'udiciar3lic2idatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricaror sericii datorate de proprietar c2iriasului pe
timpul inc2irierii. In acest caz, c2iriasul poate eacua cladirea si poate sa ceara inregistrarea creantei sale in tabel sau
poate detine in continuare imobilul, scazand din c2iria pe care o plateste costul sericiilor datorate de proprietar. Daca
c2iriasul alege sa continue a detine imobilul, nu a fi indreptatit la inscrierea creantei in tabel, ci a aea numai dreptul de
a scadea din c2iria pe care o plateste costul sericiilor datorate de proprietar.
(.. 0are sunt categoriile de creante bugetare e!ceptate de la procedura de verificare prevazuta de "egea nr.
+'#1$$(& republicata ("egea .(#2%%+)?
Raspuns: AR: -- %# :oate creantele or fi supuse procedurii de erificare preazute de prezenta lege, cu e0ceptia
creantelor constatate prin titluri e0ecutorii. 1# .u sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr(un titlu
e0ecutoriu necontestat in termenele preazute de legi speciale.
($.0are sunt efectele decaderii din dreptul de a depune cerere de admitere a creantelor in cadrul procedurii
reorganizarii judiciare si a falimentului& prevazuta de "egea nr. +'#1$$(& republicata ("egea nr. .(#2%%+)? Raspuns:
:itularul de creante anterioare desc2iderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la e0pirarea
+
termenului preazut la art. -1, este decazut, cat prieste creantele respectie, din urmatoarele drepturi:dreptul de a
participa si de a ota in cadrul adunarii generale a creditorilor/ dreptul de a participa la distribuirile de sume in cadrul
reorganizarii si falimentului/ dreptul de a(si realiza creantele impotria debitorului sau a membrilor ori Asoc.ilor cu
raspundere nelimitate ai persoanei 'uridice debitoare, ulterior inc2iderii procedurii, sub rezera ca debitorul sa nu fi fost
condamnat pt. bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pt. efectuarea de plati ori transferuri
frauduloase.
+%.0are este continutul planului de reorganizare a activitatii debitorului& conf. "egii nr. +'#1$$(& republicata ("egea
nr. .(#2%%+)?
Raspuns: )lanul de reorganizare a indica perspectiele de redesare in raport cu posibilitatile si specificul actiitatii
debitorului, cu mi'loacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, si a cuprinde masuri
concordante cu ordinea publica, inclusi in ceea ce prieste modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a adm.ilor si a
directorilor. )lanul de reorganizare a cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor. 50ecutarea planului de
reorganizare nu a putea depasi $ ani, socotiti de la data confirmarii.
)lanul de reorganizare a mentiona:
a# categoriile de creante care nu sunt defaorizate, in sensul legii/
b# tratamentul categoriilor de creante defaorizate/
c# daca si in ce masura debitorul, membrii grupului de interes economic, Asoc. din soc. in nume colecti si Asoc.
comanditati din soc. in comandita or fi descarcati de raspundere/
d# ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparatie cu aloarea estimata ce ar
putea fi primita prin distribuire in caz de faliment/ aloarea estimatia se a calcula la data propunerii planului.
+1. Precizati care sunt regulile potrivit carora se voteaza planul de reorganizare a activitatii debitorului de catre
creditori.
Raspuns: !a inceputul sedintei de ot, adm.ul 'udiciar a informa creditorii prezenti despre oturile alabile primite in
scris. 7iecare creanta beneficiaza de un drept de ot, pe care titularul acesteia il e0ercita in categoria de creante din care
face parte creanta respectia. @rmatoarele creante constituie categorii distincte de creante, care oteaza separat: a#
creditorii cu creante garantate/ b# creditorii bugetari/ c# creditorii c2irografari.
@n plan a fi socotit acceptat de o categorie de creante daca in categoria respectia planul este acceptat de o ma'oritate
absoluta din aloarea creantelor din acea categorie. Categoriile care, direct sau indirect, controleaza, sunt controlate sau se
afla sub control comun cu debitorul, pot participa la sedinta, dar pot ota cu priire la plan doar in cazul in care acesta le
acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului.
@n plan a fi confirmat de catre 'udecatorul = sindic, daca sunt intrunite cumulati urmatoarele conditii:
A. Cel putin 'umatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in programul de plati, accepta sau sunt socotite ca
accepta planul, cu conditia ca minimum una dintre categoriile defaorizate sa accepte planul/
&. In cazul in care sunt doar doua categorii, planul se considerea acceptat in cazul in care categoria cu aloarea totala cea
mai mare a creantelor a acceptat planul/
C. 7iecare categorie defaorizata de creante care a respins planul a fi supusa unui tratament corect si ec2itabil prin plan.
+2.0e efecte produc votarea si confirmarea planului de reorganizare a activitatii debitorului& potrivit "egii nr.
+'#1$$( ("egea nr. .(#2%%+)?
Raspuns: %. Actiitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator/ 1. Creantele si drepturile creditorilor si ale
celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este preazut in plan. $. In cazul intrarii in faliment ca urmare a
esuarii plaului sau a unei e0ecutari silite, planul confirmat a fi socotit ca o 2atarare definitia si ireocabila impotria
debitorului.
+3.-ndicati situatiile in care judecatorul sindic dispune intrarea in faliment a debitorului aflat in stare de
insolventa.
Raspuns: A.a# Debitorul si(a declarat intentia de a intra in procedura simplificata/ b# debitorul nu si(a declarat intentia de
reorganizare sau, la cereea creditorului de desc2idere a procedurii, a contestat ca ar fi in stare de insolenta, iar contestatia
a fost respinsa de 'udecatorul = sindic/ c# nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de
reorganizare sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat / &. Debitorul si(a declarat intentia de
reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat/
C. 9bligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin planul confirmat sau
desfasurarea actiitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce pierderi aerii sale / D. A fost aprobat raportul
adm.ului 'udiciar prin care se propune intrarea in faliment.
+'. ).0. 3 )8" este supusa procedurii falimentului si are ( creditori& din . -n urma scoaterii la vanzare a
automobilelor insuficienta pt. acoperirea integrala a creantei creditorului @& creanta de 3%%.%%% lei. 0um isi va
recupera diferenta de creanta creditorul care a beneficiat de o garantie reala imobiliara (gaj)?Raspuns: Creditorii
8
care beneficiaza de garantii reale or fi satisfacuti din sumele de bani obtinute din anzarea bunurilor afectate de garantii.
Daca din sumele obtinute din anzare nu pot fi acoperite creantele garantate, pt. diferenta de incasat, creditorii or deeni
creditori c2irografari, intrand pt. restul de 1** milioane in concurs cu ceilalti 4 creditori, ale caror creante nu au fost
garantate printr(o garantie speciala.
+(.0are este ordinea de distribuire a sumelor de bani obtinute in urma lic/idarii averii debitorului? Raspuns:
Creantele or fi platite in urmatoarea ordine: %. :a0ele, timbrele sau orice alte c2eltuieli aferente procedurii instituite prin
prezenta lege, inclusi c2eltuielile necesare pt. conserarea si administrarea bunurilor din aerea debitorului, precum si
plata remuneratiilor persoanelor anga'ate pt. realizarea procedurii de reorganizare 'udiciara si a falimentului/ 1. Creantele
izorate din raportul de munca/ $. Creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si c2eltuielile aferente, acordate de
institutii de credit dupa desc2iderea procedurii/ 4. Creantele bugetare/ 5. Creantele reprezentand sumele datorate de catre
debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pt. minori sau de plata a unor sume periodice destinate
asigurarii mi'loacelor de e0istenta/ -. Creantele reprezentand sumele stabilite de 'udecatorul sindic pt. intretinerea
debitorului si a familiei sale, daca aceasta este pers fizica/ +. Creantele reprezentand credite bancare, cu c2eltuielile si
dobanzile aferente, cele rezultate din lirari de produse, prestari de sericii sau alte lucrari, precum si din c2irii/
8. Alte creante c2irografare/ ,. Creante subordonate.
++.0are sunt efectele /otararii judecatoresti ale inc/iderii procedurii falimentului? Raspuns: )rin inc2iderea
procedurii, 'udecatorul = sindic, adm.ul3lic2idatorul si toate persoanele care i(au asistat sunt descarcati de orice indatoriri
sau responsabilitati cu priire la procedura, debitor si aerea lui, creditori, titulari de garantii, actionari sau Asoc.i. )rin
inc2iderea procedurii de faliment, debitorul pers fizica a fi descarcat de obligatiile pe care le aea inainte de intrarea in
faliment, insa sub rezera de a nu fi gasit inoat de bancruta frauduloasa sau de plati ori transferuri frauduloase/ in astfel
de situatii, el a fi descarcat de obligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii.
+,.=efiniti infractiunea de bancruta frauduloasa. Raspuns: Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se
sanctioneaza cu inc2isoare de la - luni la 5 ani fapta persoanei care: falsifica, sustrage sau distruge eidentele debitorului
ori ascunde o parte dinactiul aerii acestuia/ b# infatiseaza datorii ine0istente sau prezinta in registrele debitorului, in alt
act sau in situatia financiara sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind saarsite in frauda creditorilor/ c#
instraineaza, in frauda creditorilor, in caz de insolenta a debitorului, o parte din actie.
+..Aratati ce efecte produce inregistrarea in 8egistrul 0omertului a firmei si a celorlalte date cu privire la calitatea
de comerciant a celui care solicita inregistrarea. Raspuns: Inregistrarea in Registrul Comertului a firmei si a celorlalte
date, are un efect declarati cu priire la calitatea persoanei, creandu(se o prezumtie relatia de comercialitate cu priire la
faptele pe care aceasta le saarseste si cu priire la calitatea de comerciant.
+$.).0. A6 )8" s*a constituit cu doi Asoc.i& respectiv )" si 24& cu participare egala la capitalul social& fiecare
detinand un procent de (%5 din totalul partilor sociale. Asoc.ul )" cesioneaza in totalitate partile sociale celuilalt
Asoc.& inc/eindu*se contractul de cesiune parti sociale fara ca operatiunea de cesiune sa fie inregistrata la 8egistrul
0omertului. 0ontractul de cesiune de parti sociale este opozabil si fata de tertele persoane sau produce efecte
numai intre Asoc.i? Raspuns: Contractul de cesiune produce efecte numai intre Asoc.i. )ers care are obligatia de a cere o
inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate, in afara de cazul in care face doada ca ele erau
cunoscute de acestia.
,%. 0are sunt categoriile de persoane care au obligatia sa ceara inmatricularea in 8egistrul 0omertului a activitatii
pe care o desfasoara si totodata sa solicite inscrierea de mentiuni in registrul comertului? Raspuns: Art. %3 !egea
1-3%,,* AAComerciantii, inainte de inceperea comertului, precum si alte persoane fizice sau 'uridice, preazute in mod
e0pres de lege, inainte de inceperea actiitatii acestora, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului, iar in
cursul e0ercitarii si la incetarea comertului sau, dupa caz, a actiitatii respectie, sa ceara inscrierea in acelasi registru a
mentiunilor priind actele si faptele a caror inregistrare este preazute de lege. In intelesul prezentei legi, comerciantii sunt
persoanele fizice si Asoc.le familiale, care efectueaza in mod obisnuit acte de comert, soc. comerciale, companiile
nationale si soc. nationale, regiile autonome, grupurile de interes economic cu caracter comercial si organizatiile
cooperatiste.
,1. 0are este regimul juridic al inc/eierilor pronuntate de judecatorul delegat la 1ficiul 8egistrului 0omertului
privitoare la inmatricularea sau la orice alte inregistrari in 8egistrul 0omertului? Raspuns: Inc2irierile 'udecatorului
delegat priitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt e0ecutorii de drept si sunt
supuse numai recursului.
,2. 0are este instanta de judecata competenta sa solutioneze recursul indreptat impotriva inc/eierii pronuntate de
judecatorul delegat la 1ficiul 8egistrului 0omertului? Raspuns: Recursul este solutionat de Curtea de Apel in a carei
raza teritoriala se afla la domiciliul sau sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt 'udet, la curtea de
apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.
,
,3. 0ine poate solicita radierea din 8egistrul 0omertului a inmatricularilor sau a mentiunilor efectuate? Raspuns:
AR: 15 AA 9rice pers fizica sau 'uridica pre'udiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr(o mentiune in registrul
comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu priire la anumite elemente ale
acesteia, in cazul in care prin 2otarari 'udecatoresti ireocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele
care au stat la baza inregistrarii cu priire la care se solicita radierea, daca prin 2otararea 'udecatoreasca nu a fost dispusa
mentionarea in registrul comertului.
,'.=efiniti fondul de comert si aratati care este temeiul juridic. Raspuns: Constituie fond de comert ansamblul
bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale ;marci, firme, embleme, breete de inentii, ad comercial#, utilizate
de un comerciant in ederea desfasurarii actiitatii sale ;!egea 1,831**%#.
,(.=elimitati fondul de comert de notiunea de sucursala. Raspuns: 1. 7ondul de comert ca entitate de sine
statatoare se regaseste atat in cadrul intreprinderii, soc.i, cat si in cadrul sucursalei, fiind element comun pt. acestea, fara
insa a se confunda cu fiecare dintre ele. 2. !egea $%3%,,* defineste sucursalele ca dezmembraminte fara personalitate
'uridica ale soc.lor comerciale fiind calificate ca sedii secundare ale acestora la fel ca agentiile, reprezentantele sau alte
sedii secundare care au autonomie de gestiune.
,+.=efiniti firma si aratati care sunt caracterele (trasaturile) acesteia. Raspuns: 7irma este numele sau, dupa caz,
denumirea sub care un comerciant isi e0ercita comertul si sub care semneaza. Caracteristicile acesteia sunt: este un atribut
de identificare a comerciantului/
( noutatea firmei, conditiile de aliditate ;orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele e0istente#/
( disponibilitatea firmei ;sa nu produca confuzie si sa nu fie de'a inregistrata#/
( liceitatea firmei ;nici o firma nu a cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public#.
,,.0omparatie intre clientela si vadul comercial. Raspuns: 8adul comercial reprezinta puterea sau capacitatea
comerciantului de a atrage clientela. Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si 'uridice care se afla in raporturi
'uridice cu un comerciant.
,..Este valabil contractul de vanzare B cumparare privind marfuri care fac obiectul unei garantii reale mobiliare
(gaj)?Raspuns: In cazul in care obiectul garantiei reale mobiliere este inlocuit cu un alt bun, acesta din urma este
considerat produsul primului si a constitui obiectul garantiei respectie. Creanta de incasat de la client in termen de $* de
zile a fi considerata ca si garantie pt. nerambursarea imprumutului bancar. Contractul de anzare ( cumparare este
alabil.
,$.0are este deosebirea dintre aportul in soc.al fondului de comert si vanzarea acestuia? Raspuns: 7ondul de comert
poate constitui aport la capitalul social al unei soc. comerciale, fiind un aport in natura de bun incorporal. Aportul in soc.al
fondului de comert se deosebeste de anzarea cumpararea acestuia intrucat in cazul aportului, in locul fondului de comert,
Asoc.ul primeste parti sociale sau actiuni, pe cata reme in cazul anzarii, anzatorul primeste de la cumparator pretul
fondului de comert andut.
.%.-n situatia in care un contract de garantie reala mobiliara (gaj) este anulat pt. eroare B viciu de consimtamant&
inscrierea garantiei in Ar/iva Electronica de ;arantii 8eale 6obiliare are ca efect valabilitatea contractului?
50plicati raspunsul. Raspuns: .u. Daca o garantie reala este loita de nulitate, inscrierea in Ar2ia nu confera alabilitate
garantiei, ceea ce inseamna ca are doar rolul de a face opozabila fata de terti garantia constituita.
.1.Este admisibila cesiunea contractului de locatiune asupra fondului de comert? Aceste conditii sunt9 cesiunea sa
fie notificata locatorului (debitorul cedat) sau sa fie acceptata in forma autentica de catre acesta. Raspuns: Cesiunea
contractului de locatiune asupra fondului de comert este de fapt o anzare a dreptului de folosinta si este admisibila in
cazul in care nu este interzis prin contractul de locatiune. :otodata, este cerut consimtamantul locatorului = daca prin
contract s(a preazut acest lucru, fiind o cesiune de creanta ( creanta trebuie notificata locatorului sau acceptat in forma
autentica de catre acesta.
.2. 0e suma va fi tinut sa plateasca fidejusorul? Argumentati. Raspuns: 7ide'usorul este pers care se obliga fata de
creditor sa e0ecute obligatia in cazul in care creditorul nu o face. In dreptul comercial, de regula garantii personali ai
debitorului raspund solidar, suprimandu(li(se dreptul de discutiune si de diiziune, impartire a datoriei cu alti fide'usori.
&anca este deci indreptatita in actiunile sale. 7ide'usorul este obligat sa plateasca intreaga datorie: credit nerambursat si
dobanzi aferente, dobanzi care erau preazute in contractul inc2eiat.
.3.1 soc.com. 0arol )A& a inceput sa distribuie dividendele actionarilor pt. 2%%'& incepand cu data de ' martie
2%%(. Act<ul A6& constatand ca nu*si primeste dividendele& a actionat in judecata soc. com. la data de 1, aprilie
2%%(. =e la ce data poate cere si dobanzi de intarziere? Argumentati solutia aleasa. Raspuns: Diidendele se platesc
in termenul stabilit de catre adunarea generala a Asoc.ilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de -
luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente e0.lui financiar inc2eiat. In caz contrar, soc. com. a plati o
penalitate aferenta perioadei de intarziere, la nielul dobanzii legale. Astfel, actBul AM a putea cere dobanzi de intarziere
incepand cu data de 4 martie, data 2otarata de A>A pt. distribuirea diidendelor.
%*
.'.0arei instante urmeaza sa se adreseze partile9 instantei de contencios administrativ sau instantei comerciale?
6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. 5- din Codul Comercial, daca un act este comercial numai pt. una din parti,
toti contractantii sunt supusi, incat prieste acest act, legii comerciale, afara de dispozitiile priitoare la pers c2iar a
comerciantilor si de cazurile in care legea ar dispune altfel. Conf. art. 8,$, c2iar cand actul este comercial numai pt. una
din parti, actiunile ce deria dintr(insul sunt de competinta 'urisdictiunei comerciale. Competenta reine sectiei
comerciale. Daca ne referim la natura litigiului, litigiul este unul comercial, anzarea de actiuni fiind o fapta de comert
cone0a si nu are releanta ca una din parti este necomerciant ;A)A)S#, caci si in acest caz ;unul necomerciant, cealalta
parte comerciant# litigiul este comercial, fiind o fapta de comert unilaterala. De asemenea, litigiul nu este de competenta
sectiei de contencios administrati, deoarece litigiul nu este legat de emiterea unui act administrati.
.(.A.6. inc/eie un contract de asigurare de viata cu soc. 0A816 )A& obligandu*se sa*i plateasca trimestrial
primele de asigurare. Pt. ca nu si*a respectat obligatia de plata& soc. de asigurari intenteaza o actiune
judecatoreasca impotriva lui A6. 0arei instante i se va adresa asiguratorul& celei civile sau celei comerciale?
6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. -, asigurarile de lucruri sau stabilamente care nu sunt obiectul comertului si
asigurarile asupra ietii sunt fapte de comert numai in ce prieste pe asigurator. Asadar, aceste contracte de asigurare au
caracter comercial pt. asigurator si caracter ciil pt. asigurat, de aceea sunt numite acte 'uridice de comert mi0te. Deci,
asiguratorul se a adresa instantei ciile.
.+ Pt. nerespectarea obligatiilor contractuale& Asoc.ia de "ocatari& in calitate de reclamanta& se va adresa instantei
civile sau celei comerciale? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Contractul de lucrari este inc2eiat intre doua persoane
'uridice ;Regia autonoma = soc.com. si Asoc.ia de locatari care este pers 'uridica in conditiile !egii locuintelor nr.
%%43%,,-#. !itigiul este de natura com. ;unul necomerciant, cealalta parte comerciant# si, prin urmare, Asoc.ia de !ocatari
se a adresa instantei comerciale.
.,.A:& comerciant& cumpara la data de 1 octombrie 2%%' o garsoniera. "a data de 2% decembrie 2%%' o vinde& iar in
1( ianuarie 2%%( isi cumpara o noua garsoniera. Au vanzarile*cumpararile inc/eiate de comerciant natura com.?
Argumentati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. 5, nu se poate considera ca fapt de comert cumpararea de producte sau
de marfuri ce s(ar face pt. uzul sau consumatia cumparatorului, ori a familiei sale, de asemenea reanzarea acestor lucruri.
.u au natura com., intrucat anzarile(cumpararile nu sunt comerciale
...A: si A:& casatoriti& avand doi copii minori de 1+& respectiv 1, ani& vor sa desfasoare o activitate economica
avand ca obiect comertul cu flori& in cadrul unei Asoc. familiale. Potrivit reglementarilor in vigoare& este posibila
constituirea acesteia? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: )ot desfasura actiitati economice in mod independent sau in
cadrul Asoc.ilor familiale, persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulati, urmatoarele conditii: au implinit arsta de
%8 ani, in cazul persoanelor fizice ce solicita autorizarea pt. desfasurarea de actiitati economice in mod independent si a
persoanelor fizice care au initiatia constiturii Asoc.iei familiale, respecti arsta de %- ani, in cazul membrilor Asoc.iei
familiale.
Da, conf. legii, copiii trebuie sa fi implinit arsta de %- ani.
.$.A: a fost condamnat prin /otarare judecatoreasca definitiva pt. Evaziune fiscala pe cand desfasura o activitate
economica in mod independent. Poate el sa se constituie ca reprezentant al unei Asoc. familiale? Argumentati solutia.
Raspuns: .u pot desfasura actiitati economice in mod independent sau in cadrul Asoc.lor familiale, persoanele fizice care
au fost condamnate penal prin 2otarare 'udecatoreasca ramasa definitia pt. saarsirea de fapte sanctionate de legile
financiare, amale si cele care priesc disciplina financiar = fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.
$%.0omerciantul AC s*a inmatriculat la 8egistrul 0omertului din judetul 0onstanta& avand sediul principal in
municipiul 0onstanta. -nfiintandu*se o sucursala in orasul 6angalia& va fi nevoit sa faca o noua inregistrare& de
data aceasta a )ucursalei? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. 4$, sucursalele sunt dezmembraminte fara
personalitate 'uridica ale soc.lor comerciale si se inmatriculeaza, inainte de inceperea actiitatii lor, in registrul comertului
din 'udetul in care or functiona. Daca sucursala este desc2isa intr(o localitate din acelasi 'udet sau in aceeasi localitate cu
soc., ea se a inregistra in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inregistrare separata.
$1.Prin divizarea soc.i A& soc. A si 0& soc. pe actiuni& preiau patrimoniul soc.i A care isi inceteaza
activitatea. 0u ocazia adunarii generale e!traordinare a soc.i A& se aproba proiectul de divizare si preluare a
patrimoniului soc.i A (in cota parte prevazuta de proiect)& precum si marirea obligatiilor actionarilor soc.i A&
ca urmare a a divizarii& cu votul a (%5 din actionari. Este legala decizia A;A? 6otivati.
Raspuns: Conf. art. 14+, cand fuziunea sau diizarea are ca efect marirea obligatiilor Asoc.ilor uneia dintre soc.
participante, 2otararea se ia cu unanimitate de oturi. Decizia A>A nu este legala.
$2. )unt corecte efectele fuziunii prin absorbtie enumerate? 6otivati raspunsul.
Raspuns: Conf. art. 1$$, dizolarea soc.i are ca efect desc2iderea procedurii lic2idarii. Dizolarea are loc fara lic2idare, in
cazul fuziunii ori diizarii totale a soc.i sau in alte cazuri preazute de lege. Conf. art. 1$8, fuziunea este operatiunea prin
care una sau mai multe soc. sunt dizolate fara a intra in lic2idare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte soc., in
%%
sc2imbul repartizarii de actiuni la soc. beneficiare si, eentual, al unei plati in numerar de ma0imum %*6 din aloarea
nominala a actiunilor astfel repartizate. .u este corecta fraza: dizolare cu lic2idare.
$3. Acestia au invocat lipsa autentificarii prin aceea ca imobilul facea parte din patrimoniul soc.i in nume colectiv&
al carui act de constituire fusese autentificat& dar& prin incetarea e!istentei acestei soc. si prin faptul ca noua
soc.constituita prin contopire nu mai este o soc.de persoane& ci de capital& actul constitutiv nu mai trebuie
autentificat. 0ine are dreptate? Motiati. Raspuns: Conf. art. 1$,, daca, prin fuziune sau diizare, se infiinteaza o noua
societate, aceasta se constituie in conditiile preazute de prezenta lege pt. forma de soc.conenita. Conf. art. 5, forma
autentica a actului constituti este obligatorie atunci cand printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un
teren. Aducandu(se un teren ca aport actul constituti trebuie intocmit in forma autentica.
$'.:ribunalul a respins ca nefondata cererea reclamantului& Asoc. la o )8" aflata in lic/idare& de a numi un alt
lic/idator& pe motivul ca actualul lic/idator nu a intrunit unanimitatea voturilor Asoc.ilor. 8eclamantul a
considerat nelegala numirea lic/idatorului& desi el intrunise cvorumul cerut D din numarul Asoc.ilor impus de
actul constitutiv& sustinand ca "egea nr. 31#1$$% republicata& 6. 1f. 1%++ din 1, nov. 2%%'& prevede ca numirea
lic/idatorilor la )8"*uri se poate face numai cu votul tuturor Asoc.ilor& fapt ce nu s*a realizat. =e ce a fost respinsa
cererea? Este corect? Raspuns: Conf. art. 1-1, numirea lic2idatorilor in soc. cu raspundere limitata a fi facuta de toti
Asoc., daca in contractul de soc.nu se preede altfel. Respingerea cererii s(a facut corect.
$(.-ntr*o )8" cu doi Asoc.i& unul dintre acestia decedeaza. -n actul constitutiv e!ista clauza de continuare a soc.i
cu mostenitorii& dar acestia nu consimt sa continue activitatea in cadrul soc.lor in locul defunctului. Este aceasta o
cauza de dizolvare a soc.i? 0e vor primi mostenitorii? Raspuns: AR: 11, ;%#Soc. in nume colecti sau cu raspundere
limitata se dizola prin falimentul, incapacitatea, e0cluderea, retragerea sau decesul unuia dintre Asoc.i, cand, datorita
acestor cauze, numarul Asoc.ilor s(a redus la unul singur. ;1# Se e0cepteaza cazul cand in actul constituti e0ista clauza de
continuare cu mostenitorii sau cand Asoc.ul ramas 2otaraste continuraea e0istentei soc.i sub forma soc.i cu raspundere
limitata cu Asoc. unic. .u este o clauza de dizolare a soc.i. Daca Asoc.ul ramas nu doreste continuarea actiitatii sub
forma soc.i cu raspundere limitata cu Asoc. unic soc. se dizola.
$+."ic/idatorul unei ).A. face dovada& prin prezentarea situatiei financiare anuale& ca activul soc.i este in valoare
de 3%% milioane de lei& iar pasivul de +%% milioane lei. 0e trebuie sa faca lic/idato rul cand fondurile de care
dispune soc. nu sunt suficiente sa acopere pasivul e!igibil?
Raspuns: !ic2idatorii care probeaza, prin prezentarea situatiei financiare anuale, ca fondurile de care dispune soc. nu sunt
suficiente sa acopere pasiul e0igibil trebuie sa ceara sumele necesare Asoc.ilor care raspund nelimitat sau celor care nu
au efectuat integral arsamintele, daca acestia sunt obligati, potriit formei soc.i, sa le procure sau, daca sunt debitori fata
de societate, pt. arsamintele neefectuate, la care erau obligati in calitate de Asoc..
$,. 0e se intampla& in aceste conditii& daca dupa 2 luni de la publicarea situatiei financiare nici un actionar nu si*a
incasat suma cuvenita prin repartizare? Raspuns: Conf. art. 1+*, sumele cuenite actionarilor, neincasate in termen de 1
luni de la publicarea situatiei financiare, or fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si
prenumelui actBului, daca actiunile sunt nominatie, sau a numerelor actiunilor, daca ele sunt la purtator. )lata se a face
persoanei aratate sau posesorului actiunilor, retinandu(se titlul.
$..-nstanta a respins actiunea reclamantei& considerand*o nula pe motiv ca parata& soc. com. a intrat in lic/idare&
moment la care nu mai are personalitate juridica si nu mai poate fi atacata in instanta. Este corecta solutia
instantei de respingere a actiunii? Argumentati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. 151, dupa numirea lic2idatorilor, acestia or depune semnatura lor in registrul comertului si or
e0ercita aceasta functie. @lterior nicio actiune nu se poate e0ercita pt. soc.sau contra acesteia decat in numele lic2idatorilor
sau impotria lor. :oate actele emanand de la soc.trebuie sa arate ca aceasta este in lic2idare. Soc. nu(si pierde
personalitatea 'uridica pana la radierea din Registrul Comertului. Solutia instantei este gresita.
$$.0e poate cere Asoc.ul 4.). in aceste conditii? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Anularea 2otararii A>A prin care s(
a 2otarat modificarea contractului de asociere sau formularea recursului impotria inc2eierii prin care 'udecatorul delegat
a admis cererea de inscriere de mentiuni.
Daca actul constituti dispune ca adm.ii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in unanimitate/ in caz de diergenta
intre adm.i, or decide Asoc. care reprezinta ma'oritatea absoluta a capitalului social. Asoc.ul .S poate cere in aceste
conditii, retragerea din societate, aand dreptul la partea sa de interes, capitalul social reducandu(se corespunzator.
1%%.Adm.ul in contradictoriu& sustine ca& in mod automat& la implinirea datei prevazute in actul constitutiv pt.
incetarea activitatii& soc. se dizolva de plin drept. 0ine are dreptate? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. 11+
din !egea $%3%,,*, Asoc. trebuie sa fie consultati de adm.i, cu cel putin $ luni inainte de e0pirarea duratei soc.i, cu priire
la eentuala prelungire a acesteia. In lipsa la cerea oricaruia dintre Asoc.i, tribunalul a putea dispune, prin inc2eiere,
efectuarea consultarii, conf. art. %%,. Asoc. au dreptate.
%1
%*%.5ste corecta numirea lui I9 ca lic2idator" Raspuns: Art. 1-1 ;%# .umirea lic2idatorilor in soc. in nume colecti, in
comandita simpla sau cu raspundere limitata a fi facuta de toti Asoc., daca in contractul de soc.nu se preede altfel .;1#
Daca nu se a putea intruni unanimitatea oturilor, numirea lic2idatorilor a fi facuta de instanta, la cererea oricarui Asoc.
ori adm., cu ascultarea tuturor Asoc.ilor si adm.ilor.;$# Impotria sentintei se poate declara numai recurs de catre Asoc.i
sau adm.i, in termen de %5 zile de la pronuntare. Da, intrucat Asoc. neintelagandu(se numirea se face de instanta cu
ascultarea partilor.
1%2.=eoarece actiunile sunt la purtator& se pune intrebarea& cum se va determina& cine sunt cei ce trebuie urmariti
la plata? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Actiunile neplatite sunt intotdeauna nominatie. 1%3.9 soc.com. pe actiuni, constituita cu 5 actionari si cu un
capital social de 5*.*** lei, diizat in 5** de actiuni a cate %** lei fiecare, decide sa(si ma'oreze capitalul social cu suma
de +*.*** lei prin emitere de noi actiuni. )rezentand situatia financiara a soc.i, adm.ul precizeaza ca %** din actiunile
emise de'a nu au fost integral platite. Ce a decide Adunarea generala e0traordinara" Motiati solutia aleasa. Raspuns: Art.
,1 din !egea $%3%,,* Capitalul social nu a putea fi ma'orat si nu se or putea emite noi actiuni pana cand nu or fi fost
complet platite cele din emisiunea precedenta. Adunarea generala e0traordinara a decide sa nu se ma'oreze capitalul
social pana la plata integrala a actiunilor din emisiunea precedenta.
1%'.Adunarea generala e!traordinara a unei soc. comerciale pe actiuni este intrunita la prima convocare& fiind
prezenti actionarii reprezentand D din capitalul social si obtinandu*se votul a 2(5 dintre ei in vederea conversiei
actiunilor nominative in actiuni la purtator. -ntrebarea este daca /otararea A;A este temeinica? 6otivati solutia
aleasa. Raspuns: Art. %%5 din !egea $%3%,,* )t. aliditatea deliberarilor adunarii generale e0traordinare, cand actul
constituti nu preede altfel, sunt necesare: la prima conocare, prezenta actionarilor reprezentand o patrime din numarul
total de drepturi de ot, iar 2otararile sa fie luate cu ma'oritatea oturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
<otararea nu este legala.
1%(.0ontinutul actiunilor respecta prevederile legale? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. ,$, aloarea
nominala a unei actiuni nu a putea fi mai mica de %.*** lei. .u sunt respectate preederile legale pt. actiunile la purtator.
1%+. 1 soc.in comandita pe actiuni a emis 1%%% de actiuni. (%% din ele au fost inmanate comanditatilor& purtand
semnaturile ambilor adm.i& iar restul de (%% au fost inmanate comanditarilor purtand semnatura unui singur adm..
)unt indeplinite conditiile legale la inmanarea actiunilor? 6otivati.
Raspuns: Actiunile trebuie sa poarta semnatura a doi adm.i, cand sunt mai multi, sau a unicului adm.. Indiferent cui le or
fi inmanate actiunile trebuie semnate de doi adm.i daca soc. are mai multi adm.i. .u sunt indeplinite conditiile legale la
inmanarea actiunilor.
1%,.1 soc.com. pe actiuni& avand un capital social de 1%%.%%% lei& emite ,( de actiuni nominative materializate in
valoare de 1.%%% lei fiecare si 1% de actiuni la purtator in valoare de 2.(%% lei fiecare. 0orespunde aceasta
repartizare prevederilor legale? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: .u, conf. art. ,4 actiunile trebuie sa fie de o egala
aloare. Soc. nu poate emite actiuni de alori diferite indiferent daca sunt nominatie sau la purtator.
1%..Este legala stipularea intr*un act constitutiv al unei ).A. potrivit careia capitalului social de .%.%%% lei este
divizat in +% de actiuni ordinare a cate 1.%%% lei fiecare si 2% de actiuni cu dividend prioritar a cate 1.%%% lei fiecare?
6otivati. Raspuns: Art. ,5 !egea $%3%,,* Actiunile cu diidend prioritar, fara drept de ot, nu pot depasi o patrime din
capitalul social si or aea aceeasi aloare nominala ca si actiunile ordinare. Stipularea din actul constituti este legala.
1%$. )*au respectat prevederile legale? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. ,5, adm.ii si cenzorii soc.i nu pot fi
titulari de actiuni cu diidend prioritar fara drept de ot. Repartizarea actiunilor preferentiale catre adm.i si cenzori nu este
legala.
11%.0e efecte juridice va avea lipsa acestor prevederi? 2a atrage nulitatea dispozitiilor privind adunarile speciale?
Raspuns: Conf. art. %%-, dispozitiile cu priire la conocarea, corumul si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor
se aplica si adunarilor speciale. <otararile initiate de adunarile speciale or fi supuse aprobarii adunarilor generale
corespunzatoare. Dispozitiile priind adunarile speciale nu sunt loite de nulitate deoarece aspectele inocate sunt stabilite
prin !egea nr. $%3%,,*.
111.A: este titularul a 1( actiuni nominative dematerializate la o soc.com. pe actiuni. =eoarece doreste sa le
instraineze o data cu incasarea pretului lor& le inmaneaza cumparatorului. Este valabila transmiterea dreptului de
proprietate catre cumparator? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominatie emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie
facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu, semnata de cedent si de cesionar sau mandatarii lor.
:ransmiterea dreptului de proprietate nu este alabila.
112.-n actul constitutiv al unei soc. comerciale in comandita pe actiuni se prevede e!pres ca actiunile preferentiale
cu dividend prioritar& fara drept de vot& se pot transmite catre terti& cu conditia ca dobanditorii sa devina actionari
comanditati cu atributii de administrare. Este legala stipulatia din actul constitutiv? 6otivati solutia aleasa.
%$
Raspuns: Conf. art. ,5, adm.ii si cenzorii soc.i nu pot fi titulari de actiuni cu diidend prioritar fara drept de ot. Actionarii
comanditati cu atributii de administrare nu pot dobandi actiuni cu diidend prioritar fara drept de ot.
.u este legala stipulatia din actul constituti in conditiile in care tertii or aea atributii de administrare.
113.A6& titular a ( actiuni nominative materializate& vrea sa i le cesioneze lui -1. Pt. aceasta& pe fiecare dintre
actiuni A6 mentioneaza declaratia de cesiune si o semneaza alaturi de semnatura cumparatorului (cesionar) la
data de 1 martie 2%%,. Predarea actiunilor si plata lor se face la 1( martie 2%%,.=in ce moment poate cesionarul sa
devina actionar al soc.i emitente? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominatie
emise in forma materiala se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu,
semnata cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Data la care cesionarul deine actionar este data la care s(a semnat
declaratia de cesiune, respecti % martie 1**+.
11'.. Este intemeiat refuzul de plata al lui -1? Motiati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. ,8, subscriitorii si cesionarii
ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de $ ani, socotiti de la data cand s(a facut mentiunea de
transmitere in registrul actionarilor. Refuzul de plata al lui I9 nu este intemeiat, acesta trebuie sa raspunda solidar cu A:.
11(.1 soc.pe actiuni& constituita la data de 1( ianuarie 2%%+& constata ca& la data de 2% ianuarie 2%%,& 1% actionari
nu si*au e!ecutat integral obligatia de varsamant. 0um ii poate invita sa*si indeplineasca aceasta obligatie?
6otivati solutia aleasa. Raspuns: Art. %** !egea $%3%,,* cand actionarii nu au efectuat plata arsamintelor pe care le
datoreaza soc. ii a inita sa(si indeplineasca aceasta obligatie, printr(o somatie colectia, publicata de doua ori, la un
interal de %5 zile, in Monitorul 9ficial al Romaniei, )artea a I8 a, si intr(un ziar de larga raspandire. Cand nici in urma
acestei somatii, actionarii nu or efectua arsamintele, consiliul de administratie a putea decide fie urmarirea actionarilor
pt. arsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominatie.
11+.0e solutie va putea adopta consiliul de administratie in cazul in care& c/iar in urma somatiilor colective&
actionarii nu si*au efectuat varsamintele? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Cand nici in urma acestei somatii,
actionarii nu or efectua arsamintele, consiliul de administratie a putea decide fie urmarirea actionarilor pt. arsamintele
restante, fie anularea acestor actiuni nominatie. Decizia de anulare se a publica in Monitorul 9ficial )artea a I8 a, cu
specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
11,.1 soc.com. pe actiuni are 3 actionari care& in termen de 1 an de la inmatriculare& nu si*au e!ecutat obligatia de
plata a varsamintelor restante. =upa implinirea acestui termen& respectand dispozitiile legii& i*a somat pe cei trei sa
plateasca si& constatand ca nici in urma somatiei nu*si indeplinesc obligatia& a decis anularea actiunilor nominative
ale celor trei. =in ce moment este opozabil tertilor aceasta decizie? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Decizia de anulare se a publica in Monitorul 9ficial al Romaniei, )artea a I8 a, cu specificarea numarului de
ordine al actiunilor anulate. Decizia deine opozabila tertilor din momentul publicarii in Monitorul 9ficial.
11..0onstatand neindeplinirea obligatiilor de varsamant a unor actionari& si ca nici dupa somatia publicata in
conditiile legii debitorii nu*si ac/ita datoria& consiliul de administratie al unei )A decide anularea actiunilor
nominative ale actionarilor. ?lterior se publica in 6onitorul 1ficial& partea a -2 a& numele actionarilor ale caror
actiuni au fost anulate. Este legala aceasta masura? 6otivati. Raspuns: Decizia de anulare se a publica in Monitorul
9ficial al Romaniei, )artea a I8a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate. Masura nu este legala, trebuia
doar numarul de ordine al actiunilor publicat nu si numele actionarilor.
11$.-n cazul in care o soc.com. pe actiuni decide si publica decizia de anulare a actiunilor acelor actionari ce nu si*
au indeplinit varsamintele restante& este obligatorie reducerea capitalului social cu valoarea actiunilor anulate?
6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Art. %** !egea $%3%,,* In locul actiunilor anulate or fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care or fi
andute. Sumele obtinute din anzare or fi intrebuintate pt. acoperirea c2eltuielilor de publicare si de anzare, a
dobanzilor de intarziere si a arsamintelor neefectuate/ restul a fi inapoiat actionarilor. Daca pretul obtinut nu este
indestulator pt. acoperirea tuturor sumelor datorate soc.i sau daca anzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, soc. a
putea sa se indrepte impotria subscriitorilor si cesionarilor. Daca, in urma indeplinirii acestor formalitati, nu s(au realizat
sumele datorate soc.i, se a proceda de indata de indata la reducerea capitalului social in proportie cu diferenta dintre
acesta si capitalul e0istent.
12%.Act<ul A: detine la o )A 3 actiuni nominative& avand numerele de ordine 3'&3(&3+ in valoare de 1% lei bucata.
Pt. ca a intarziat cu plata acestora& consiliul de administratie decide anularea actiunilor si& dupa publicarea deciziei
de anulare& emite noi actiuni& avand numerele de ordine '%&'1&'2& in valoare de 1%% lei fiecare pe care le pune in
vanzare. Este corecta solutia adoptata de )A? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: In locul actiunilor anulate or fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care or fi andute. Solutia adoptata nu
este corecta.
%4
121.-n cazul in care soc. emitenta decide anularea unei parti din actiunile emise si revanzarea lor ca sanctiune a
neplatii varsamintelor restante de catre actionarii titulari& se pune problema& ce suma se va restitui actionarilor ale
caror actiuni au fost anulate? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. %**, in locul actiunilor anulate or fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care or fi andute.
Sumele obtinute din anzare or fi intrebuintate pt. acoperirea c2eltuielilor de publicare si de anzare, a dobanzilor de
intarziere si a arsamintelor neefectuate/ restul a fi inapoiat actionarilor.
122."a o soc.com. pe actiuni& ca urmare a anularii unui numar de actiuni ca efect al neacoperirii varsamintelor
restante de catre unii actionari& s*au efectuat urmatoarele c/eltuieli9 2%% lei pt. publicare si vanzare a noilor actiuni
emise in locul celor anulate& +%% lei pt. dobanzile de intarziere& iar din vanzarea noilor actiuni s*a obtinut doar
suma de 3%% lei. =e la cine se va recupera suma neacoperita? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. %**, daca pretul obtinut nu este indestulator pt. acoperirea tuturor sumelor datorate soc.i sau daca
anzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, soc. a putea sa se indrepte impotria subscriitorilor si cesionarilor. Daca, in
urma indeplinirii acestor formalitati, nu s(au realizat sumele datorate soc.i, se a proceda de indata de indata la reducerea
capitalului social in proportie cu diferenta dintre acesta si capitalul e0istent.
123. =eoarece soc. com. s*a inregistrat in 8egistrul 0omertului la data de 1 martie 2%%1& A: a refuzat plata pt. care
era urmarit in mod solidar& motivand ca obligatia era prescrisa deoarece au trecut ' ani de la constituirea soc.i
comerciale. Este corecta argumentatia lui A:? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. ,8, subscriitorii si
cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de $ ani, socotiti de la data cand s(a facut mentiunea
de transmitere in registrul actionarilor. .u este corecta argumentatia deoarece obligatia se prescrie in $ ani de la cesionarea
actiunilor nu de la infiintarea soc.i.
12'. 4eputand acoperi intreaga suma datorata soc.i& A;A e!traordinara a decis reducerea capitalului social cu
suma de 1(.%%% ei. Este legala decizia? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Art. %** !egea $%3%,,* In locul actiunilor
anulate or fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care or fi andute. Sumele obtinute din anzare or fi intrebuintate
pt. acoperirea c2eltuielilor de publicare si de anzare, a dobanzilor de intarziere si a arsamintelor neefectuate/ restul a fi
inapoiat actionarilor. Daca pretul obtinut nu este indestulator pt. acoperirea tuturor sumelor datorate soc.i sau daca
anzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, soc. a putea sa se indrepte impotria subscriitorilor si cesionarilor. Daca, in
urma indeplinirii acestor formalitati, nu s(au realizat sumele datorate soc.i, se a proceda de indata de indata la reducerea
capitalului social in proportie cu diferenta dintre acesta si capitalul e0istent. Decizia nu este legala deoarece suma cu care
trebuia diminuat capitalul social era de %*.*** lei.
12(.Act<ul A: detine 1( actiuni ac/itate integral si este mandatat sa voteze in A;A& din data de 1, martie 2%%,& in
locul unui alt actionar ce detine ( actiuni integral ac/itate. -n lipsa oricarei stipulatii contrare in actul constitutiv&
cate voturi poate e!ercita A: la data de 1, martie 2%%, in nume propriu? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf.
legii, orice actiune platita da dreptul la un ot in adunarea generala, daca prin actul constituti nu s(a preazut altfel.
Dreptul de ot nu poate fi cedat. 9rice conentie priind e0ercitarea intr(un anumit fel a dreptului de ot este nula. )otriit
legii, actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale decat de alti actionari in baza unei procuri speciale iar fiecare
actiune platita da dreptul la un ot in adunarea generala. Din enunt rezulta ca atat actiunile lui A:, cat si ale celuilalt
actionar sunt integral ac2itate si A: este mandatat de un actionar al soc.i ;presupunem prin procura speciala# sa oteze,
deci A: poate e0ercita in A>A un numar de %5 oturi in nume propriu si 5 oturi in numele celuilalt.
12+.Act<ul A6 detine (% de actiuni la soc. com. &&0oral )A. Actul constitutiv al soc.i prevede dreptul de vot al
actionarilor ce detin mai mult de '% de actiuni este limitat. Act<ul A6 considera ca stipulatia din actul constitutiv
este nelegala& deoarece "egea 31#1$$%& formuleaza principiul proportionalitatii& potrivit caruia orice actiune platita
da dreptul la un vot in A;A. Este temeinica sustinerea lui A6? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Art. %*% 9rice actiune platite da dreptul la un ot in adunarea generala,daca prin actul constituti nu s(a preazut
altfel. Actul constituti poate limita numarul oturilor apartinand actionarilor careposeda mai mult de o actiune.
)reederea din actul constituti este legala iar sustinerea lui AM nu este temeinica.
12,.0onstatand ca& de la data de 1( iunie 2%%,& act<ul A6 este in intarziere cu plata varsamintelor& consiliul de
administratie al soc.i comerciale care a emis actiunile decide anularea actiunilor lui A6& la data de 1, august 2%%,&
dupa ce& in prealabil& l*a somat sa*si e!ecute obligatia la 1( aprilie 2%%,& respectand dispozitiile legii. =e la ce data
este suspendat dreptul de vot in A;A al act<ului A6? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. %*%, e0.l dreptului
de ot este suspendat pt. actionarii care nu sunt la curent cu arsamintele a'unse la scadenta. Dreptul de ot a fost
suspendat incepand cu data de %5 aprilie cand actBul nu si(a e0ecutat obligatia a'unsa la scadenta.
12..0onf. testamentului lasat de A6& cei trei fii ai sai mostenesc si actiunile lui A6 la soc. com. 8elon )A. :inand
cont ca este vorba de 1, actiuni nominative& cate va mosteni fiecare dintre fii? 6otivati solutia aleasa. Raspuns:
Conf. art. %*1, cand o actiune nominatia deine proprietatea mai multor persoane, soc. nu este obligata sa inscrie
%5
transmiterea atata timp cat acele persoane nu or desemna un reprezentant unic pt. e0ercitarea drepturilor rezultand din
actiune. 7ii or trebui sa aleaga un reprezentant unic pt. e0ercitarea dreptului ce rezulta din actiuni.
12$.=oi frati ac/izitioneaza prin cesiune 2$ de actiuni la purtator de la o societate com. pe actiuni. =eoarece in
contractul de cesiune nu s*a prevazut de cate actiuni vor beneficia fiecare& cum se va proceda dupa plata pretului?
6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. %*1, cand o actiune la purtator apartine mai multor persoane, acestea trebuie
sa desemneze un reprezentant comun. 13%.Ca efect al desc2iderii succesiunii, A si & dobandesc certificat de mostenitor in
cota egala a aerii defunctului. )rintre bunurile mostenite se afla si %* actiuni la soc. com. Sara SA. :inand cont ca
defuncta aea de efectuat unele arsaminte restante catre soc. com., pt. cat din datoria defunctei poate fi tinut A si pt. cat
&" Motiati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. %*1, atat timp cat o actiune este proprietatea indiiza sau comuna a mai
multor persoane, acestea sunt raspunzatoare in mod solidar pt. efectuarea arsamintelor datorate. Deci, cei doi frati
raspund solidar pt. intreg arsamantul restant.
131.Adunarea generala e!traordinara a decis dobandirea de actiuni proprii in valoare de (5 din capitalul social
subscris. -mpotriva deciziei au facut opozitie 3% de actionari& motivand ca "egea nr. 31#1$$%& interzice dobandirea
de actiuni proprii. 0ine are dreptate? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Art. %*$ Soc. nu poate dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume
propriu, dar pe seama acestei soc., in afara de cazul in care adunarea generala e0traordinara a actionarilor 2otaraste altfel,
cu respectarea dispozitiilor care urmeaza. Autorizand dobandirea, adunarea generala e0traordinara a stabili, in principal,
modalitatile de dobandire, numarul ma0im de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, contraaloarea lor minima si ma0ima si
perioada efectuarii operatiunii, care nu a putea depasi %8 luni de la data publicarii 2otararii adunarii generale in
Monitorul 9ficial al Romaniei, )artea a I8 a. 8aloarea actiunilor proprii, dobandite de societate, inclusi a celor aflate in
portofoliul sau, nu poate depasi %*6 din capitalul social subscris. Decizia luata de A>A este legala.
132.Adunarea generala e!traordinara a unei soc. in comandita pe actiuni a decis dobandirea de actiuni proprii
astfel incat& impreuna cu cele aflate in portofoliul sau& reprezinta 1%5 din capitalul social subscris. -n cadrul
adunarii s*a aratat ca la data adunarii capitalul varsat reprezinta $%5 din capitalul subscris. Este legala decizia
ac/izitiei de actiuni proprii? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. %*$, aloarea actiunilor proprii, dobandite de
societate, inclusi a celor aflate in portofoliul sau, nu poate depasi %*6 din capitalul social subscris. Se pot dobandi numai
actiuni integral liberate deci, decizia nu este legala deoarece nu respecta conditia de capital social subscris integral arsat.
133.-n conditiile in care A;A e!traordinara& /otarand dobandirea de actiuni proprii in conditiile legii& precizeaza
ca termen limita pt. efectuarea operatiunii 12 luni& depasirea acestui termen si realizarea efectiva dupa 2% de luni
va atrage nulitatea absoluta a /otararii de dobandire de actiuni proprii? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art.
%*$, autorizand dobandirea, adunarea generala e0traordinara a stabili, in principal, modalitatile de dobandire, numarul
ma0im de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, contraaloarea lor minima si ma0ima si perioada efectuarii operatiunii, care
nu a putea depasi %8 luni de la data publicarii 2otararii adunarii generale in Monitorul 9ficial al Romaniei, )artea a I8 a,
si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contraaloarea lor minima si ma0ima. Realizarea efectia dupa 1* de luni a
atrage nulitatea absoluta.
13'.-n cazul in care un actionar garanteaza un imprumut bancar cu actiunile sale nominale materializate& unde
trebuie inregistrat gajul constituit asupra actiunilor? 6otivati. Raspuns: Conf. art. ,,, constituirea de garantii reale
mobiliare asupra actiunilor se face prin inscris sub semnatura priata, in care se or arata cuantumul datoriei, aloarea si
categoria actiunilor cu care se garanteaza, iar in cazul actiunilor la purtator si nominatie emise in forma materiala, si prin
mentionarea garantiei pe titlu, semnata de creditor si debitorul actionar sau de mandatarii acestora. >arantia se
inregistreaza in registrul actionarilor tinut de consiliul de administratie, respecti directorat, sau dupa caz, de soc.
independenta care tine registrul actionarilor. Creditorului in faoarea caruia s(a constituit garantia reala mobiliara asupra
actiunilor i se elibereaza o doada a inregistrarii acesteia. >arantia deine opozabila tertilor si dobandeste rangul in
ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Ar2ia 5lectronica de >arantii Reale Mobiliare.
13(.A6 a dobandit 1% actiuni la purtator materializate de la -1 la data de 1 martie 2%%,. Pe data de 1( aprilie a
fost somat sa restituie actiunile lui A6& deoarece acesta le constituise ca garantii pt. un imprumut bancar pe care
nu l*a restituit. 0e poate invoca -1 in apararea sa? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Daca garantia nu a fost inregistrata pana la % martie 1**+ in Ar2ia 5lectronica de >arantii Mobiliare, AM poate
inoca inopozabilitatea garantiei fata de el care este tert.
13+.=eoarece in localitatea in care se afla sediul soc.i nu e!ista niciun ziar de larga raspandire&convocarea A;A s*a
facut numai prin publicare in 6onitorul 1ficial. 0onvocarea A;A indeplineste conditiile legale?6otivati
raspunsul. Raspuns: Conf. art. %%+, conocarea a fi publicata in monitorul 9ficial al Romaniei, )artea a I8 a, si intr(
unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul soc.i sau din cea mai apropiata localitate. .u
este legala intrunirea A>A.
%-
13,. -n te!tul convocarii pt. prima A;A afisat la sediul soc.i& se precizeaza ca&daca nu se tine prima adunare&
programata la orele 12&%%& in aceeasi zi la orele 1.&%% va avea loc cea de*a doua adunare. Este legal intrunita A;A?
6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Art. %%8 !egea $%3%,,* A doua adunare generala nu se poate intruni in c2iar ziua fi0ata pt. prima adunare. .u
este legala intrunirea A>A.
13.. -n replica& adm.ul unic al soc.i i*a amintit lui A6 ca este in intarziere cu varsamintele datorate soc.i si pe
perioada cat intarzie sa e!ecute dreptul sau de vot este suspendat. 0ine are dreptate? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Art. %*% !egea $%3%,,* 50.l dreptului de ot este suspendat pt. actionarii care nu sunt la curent cu arsamintele
a'unse la scadenta. C2iar daca unul din actionari are dreptul de ot suspendat, conocatorul trebuia semnat si de el, caci nu
pierde dreptul de a participa la aceasta adunare ci doar dreptul de ot.
13$. Act<ul -1 considera ca /otararea adunarii generale este ilegala si ca atare nu*i este opozabila& deoarece desi el
a votat contra& /otararea a fost considerata adoptatat. Este temeinica motivarea lui -1? Motiati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. %$1, 2otararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constituti sunt obligatorii c2iar
si pt. actionarii care nu au luat parte la adunare sau au otat contra.<otararile adunarii generale contrare legii sau actului
constituti pot fi atacate in 'ustitie, in termen de %5 zile de la data publicarii in Monitorul 9ficial al Romaniei, partea a I8
a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au otat contra si au cerut sa se insereze
aceasta in procesul erbal al sedintei.
1'%.Este temeinica sustinerea lui A6? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Art %15 din !egea $%3%,,* Actionarii nu or putea fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari,
in baza unei imputerniciri acordate. Sustinerea lui AM este temeinica. )ersoanele 'uridice pot fi reprezentati3reprezentate
prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicite pt. respectia adunare generala. .u este
temeinica, intrucat persoanele 'uridice sunt reprezentate in A>A de reprezentantii legali ;presedinte, icepresedinte etc#
care nu trebuie sa aiba procura speciala daca face doada calitatii de reprezentant legal.
1'1. Act<ul -1 a atacat in justitie /otararea adunarii generale a soc.i comerciale pe actiuni al carui actionar este&
invocand absenta sa la A;A& fapt consemnat si in procesul verbal al sedintelor A;A& motiv pt. care considera ca
/otararea A;A nu ii este opozabila si nu poate produce efecte nici fata de ceilalti actionari. 0e va /otara instanta
de judecata? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. %$1, 2otararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constituti sunt obligatorii c2iar
si pt. actionarii care nu au luat parte la adunare sau au otat contra. Instanta a 2otara ca 2otararea A>A ii este opozabila si
a produce efecte.
1'2. Act<ul A6& detinator al unui numar de actiuni reprezentand (1&315 din capitalul social& s*a adresat instantei
judecatoresti& solicitandu*i sa autorizeze convocarea adunarii generale si stabilirea persoanei care o va prezida&
motivand ca& desi erau intrunite conditiile din actul constitutiv pt. convocarea A;A& adm.ul soc.i comerciale refuza
sa o convoace. 0e solutie va formula instanta? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Art. %%, Consiliul de administratie
conoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, indiidual sau impreuna, cel putin 56 din
capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constituti se preede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra
in atributiile adunarii. Adunarea generela a fi conocata in termen de cel mult $* zile si se a intruni in termen de cel
mult -* zile de la data primirii cererii. In cazul in care consiliul de administratie, respecti directoratul, nu conoaca
adunarea generala, instanta de la sediul soc.i, cu citarea consiliului de administratie, respecti a directoratului, a putea
autoriza conocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. )rin aceeasi inc2eiere instanta aproba
ordinea de zi, satbileste data de referinta, data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, pers care o a prezida. In
concluzie, instanta a admite cererea de conocare.
1'3. Adm.ul unei soc. comerciale pe actiuni a cerut intrunirea A;A ordinara la o a doua convocare& considerand ca
la primul termen nu s*a intrunit cvorumul legal de actionari reprezentand cel putin jumatate din capitalul social.
Actionarii reprezentand intregul capital social au respins cererea adm.ului sustinand ca& datorita faptului ca prima
convocare se datoreaza actionarilor reprezentand intregul capital social& si& deoarece nici unul dintre acestia nu au
facut opozitie& adunarea se poate considera valabil intrunita c/iar fara intrunirea cvorumului legal invocat de
adm.. 0ine are dreptate? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Art. %1%, Actionarii reprezentand intreg capitalul social or
putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice 2otarare de competenta adunarii, fara
respectarea formalitatilor cerute pt. conocarea ei. A>A este alabil intrunita, actionarii au dreptate.
1''. -n fata instantei de recurs& act<ul A6 a sustinut ca in mod gresit prima instanta i*a respins actiunea ca tardiva
(intentata prea tarziu)& deoarece pt. actiunea in anulare a unei /otarari a adunarii generale contrare actului
constitutiv& termenul general de prescriere este de 3 ani& potrivit =ecretului 1+,#1$(.& iar el a atacat o /otarare a
A;A& dupa 1+ zile de la data publicarii acesteia in 6onitorul 1ficial. Este temeinica sustinerea lui A6? 6otivati
solutia aleasa. Raspuns: Art. %$1 !egea $%3%,,* cand se inoca motie de nulitate absoluta, dreptul la actiune este
%+
imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata si de orice pers interesata. <otararile adunarii generale contrare legii sau
actului constituti pot fi atacate in 'ustitie, in termen de %5 zile de la data publicarii in Monitorul 9ficial al Romaniei,
partea a I8 a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au otat contra si au cerut sa
se insereze aceasta in procesul erbal al sedintei. Actiunea in anulare se introduce in termen de %5 zile de la data publicarii
in Monitorul 9ficial, deci actiunea lui AM nu este temeinica. %45. Dreptul de uzufruct al unui numar de %* actiuni
nominatie a fost transmis de AM lui I9 la data de %+ mai 1**+. Cine a aea dreptul de ot in adunarea generala
e0traordinara din data de % iunie 1**+, AM sau I9" Motiati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. %14, daca actiunile sunt
greate de un drept de uzufruct, dreptul de ot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale
ordinare si nudului proprietar in adunarile generale e0traordinare. AM a aea drept de ot in adunarea generala
e0traordinara.
1'+. A6& actionar al unei soc. comerciale pe actiuni& si*a depus in gaj 1% actiuni la purtator la sediul A08& ca
garantie pt. creditul acordat de aceasta& rambursabil la data de 1( nov. 2%%,. =aca la data de 1, oct. 2%%, are loc o
adunare generala e!traordinara& cine are dreptul de vot pt. cele 1% actiuni? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. %14, daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de ot apartine
proprietarului.
1',. Act<ul A:& minor de 1+ ani& reprezentat in A;A de tutorele sau& ii da procura speciala imputernicindu*l sa
voteze in locul sau& la adunarea din 1, martie 2%%,& pe act<ul major -6& deoarece la acea data tutorele sau nu poate
fi prezent la A;A. Este temeinica imputernicirea data de A:? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Art. %15, actionarii
care nu au capacitate de e0., precum si persoanele 'uridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul
lor, pot da procura speciala altor actionari. )rocurile or fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in
termenul preazut de actul constituti, sub sanctiunea pierderii e0.lui dreptului de ot in acea adunare. 5le or fi retinute
de societate, facandu(se mentiune despre aceasta in procesul = erbal. In cauza, imputernicirea nu este legala intrucat
aceasta trebuie data de tutore.
1'.. "a data de 1, martie 2%%,& actionarii neplatiti isi formuleaza cererea pt. Plata dividendelor& /otarata in A;A
din data de 2% decembrie 2%%'. )oc. emitenta si*a dobandit $5 din propriile actiuni in 2%%'. Poate ea sa se alature
celorlalti actionari creditori ai platii dividendelor? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Actiunile proprii dobandite nu dau dreptul la diidende. )e toata durata posedarii lor de catre societate, dreptul
de ot pe care il confera aceste actiuni este suspendat, iar ma'oritatile de prezenta si de ot pt. luarea in mod alabil a
2otararilor in adunarile generale se raporteaza la restul capitalului social. Soc. nu se poate alatura celorlalti actionari
creditori ai platii diidendelor.
1'$. Avand la ordinea de zi a adunarii generale ordinare a unei )A alegerea membrilor consiliului de administratie&
s*a propus& respectand prevederile actului constituiv& sa se treaca la vot desc/is in vederea alegerii. Este legala
propunerea formulata? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Art. %$*, oricare ar fi preederile actului constituti, otul
secret este obligatoriu pt. alegerea membrilor consiliul de administratie, respecti a membrilor consiliului de supraeg2ere
si a cenzorilor3auditorilor interni, pt. reocarea lor si pt. luarea 2otararilor referitoare la raspunderea adm.ilor. .u, intrucat
otul secret este obligatoriu.
1(%.. Pt. opozabilitate fata de terti a /otararii A;A& se va depune la 8egistrul 0omertului si se va publica in
monitorul oficial te!tul /otararii A;A& sau actul aditional& sau si una si cealalta? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. 1*4, dupa fiecare modificare a actului constituti, adm.ii, respecti directoratul, a depune la registrul
comertului, in termen de %5 zile, actul modificator si te0tul complet al actului constituti, actualizat cu toate modificarile,
care or fi inregistrate in temeiul 2otararii 'udecatorului(delegat. 9ficiul registrului comertului a inainta din oficiu actul
modificator astfel inregistrat si o notificare asupra depunerii te0tului actulizat al actului constituti catre Regia Autonoma
Monitorul 9ficial, spre a fi publicate in Monitorul 9ficial al Romaniei, partea a I8 a, pe c2eltuiala soc.i.
1(1. -n cadrul adunarii generale ordinare& unicul adm. al unei )A a fost revocat din functie. ?n actionar a atacat in
instanta /otararea adunarii generale de revocare. =eoarece o astfel de actiune se judeca de catre tribunalul de la
sediul soc.i si& tinand cont ca cererea se solutioneaza in contradictoriu cu soc.& se pune intrebarea9 cine o va
reprezenta pe aceasta daca adm.ul a fost revocat? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. %$1, soc. a fi reprezentata in 'ustitie de pers desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei,
care a indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, conocata in acest scop, a alege alta
pers.
1(2. 0and se poate retrage un actionar al unei )A si care este procedura in acest caz? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. %$4, actionarii care nu sunt de acord cu 2otararile luate de adunarea generala cu priire la sc2imbarea
obiectului principal de actiitate, la mutarea sediului soc.i in strainatate, sc2imbarea formei soc.i sau fuziunea ori diizarea
soc.i, au dreptul de a se retrage din soc.si de a obtine de la soc.contraaloarea actiunilor pe care le poseda, la aloarea
%8
medie determinata de catre un e0pert autorizat, prin folosirea a cel putin doua metode de ealuare recunoscute de
standardele europene de ealuare ;58S#. Costurile generate de efectuarea e0pertizei se suporta de soc. in cauza.
1(3. 1 )8" este actionara in cadrul unei )A. Pt. ca nu a fost de acord cu sc/imbarea obiectului principal de
activitate& )8"*ul& ca actionar pers juridica& se retrage din )A. 0e se va intampla cu actiunile la purtator detinute
de )8"? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art 1$4, actionarii care nu sunt de acord cu 2otararile luate de adunarea
generala cu priire la sc2imbarea obiectului principal de actiitate, la mutarea sediului soc.i in strainatate sau la forma
soc.i au dreptul de a se retrage din soc.si de a obtine de la soc.contraaloarea actiunilor pe care le poseda, la aloarea
medie determinata de catre un e0pert autorizat, prin folosirea a cel putin doua metode de ealuare recunoscute de
standardele europene de ealuare ;58S#. Costurile generate de efectuarea e0pertizei se suporta de soc. in cauza. Ca urmare
a retragerii actionarilor actiunile acestora or fi dobandite de societate. Actiunile proprii dobandite or fi instrainate in
termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, in modul stabilit de adunarea generala e0traordinara. Cele neinstrainate
in acest termen or fi anulate, soc. fiind obligata sa reduca corespunzator capitalul social.
1('. 0um raspund membrii grupului de interes economic pt. obligatiile asumate de grup? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Membrii grupului de interes economic raspund nelimitat pt. obligatiile grupului si solidar, in lipsa unei stipulatii
contrare cu tertii co(contractanti. Creditorii grupului se or indrepta mai intai impotria acestuia pt. obligatiile lui si,
numai daca acesta nu le plateste in termen de %5 zile de la data punerii in intarziere, se or putea indrepta impotria
membrilor grupului. )rin derogare si in masura in care actul constituti o permite, un membru nou al grupului poate fi
e0onerat de obligatiile acestuia, nascute anterior aderarii sale/ 2otararea de e0onerare este opozabila tertilor de la data
mentionarii in regsitrul comertului si a publicarii in Monitorul 9ficial al Romaniei, partea a I8 a. De asemenea, membrii
grupului pot inoca beneficiul de discutiune.
1((. 0are sunt prevederile legale privind capitalul social cu care se poate constitui grupul de interes economic?
6otivati raspunsul.
Raspuns: >rupurile de interes economic se aseamana cu soc. in nume colecti prin faptul ca legea nu preede un minim de
capital, mai mult, grupul se poate constitui fara capital. Aporturile pot fi de orice natura, numerar, in natura, creante. .u
pot constitui ca aport sau element de ma'orare al capitalului social prestatiile in munca.
1(+. ;rupul de interes economic se poate constitui si prin act sub semnatura privata? 6otivati raspunsul. Raspuns:
Conf. art. %1* din !egea %-%31**$, grupul de interes economic se constituie prin contract semnat de toti membrii si
inc2eiat in forma autentica, denumit act constituti. Semnatarii actului constituti, precum si persoanele care au un rol
determinant in constituirea grupului sunt considerati fondatori.
1(,. "a data de 1$ noiembrie 2%%'& cand are loc o adunare generala a soc.i& in procesul verbal al adunarii se
consemneaza participarea lui A6 in calitate de actionar. -1& tert fata de societate& introduce actiune impotriva soc.i
comerciale& cerand dizolvarea ei de la data de 13 ianuarie 2%%'& cand nemaiavand numarul minim de cinci
actionari& se incadreaza in cazurile speciale de dizolvare. Este intemeiata cererea lui -1? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. %* si art. 118 , soc. pe actiuni se dizola in situatia in care numarul actionarilor este mai mic de 1. In
cazul in care soc. are mai putin de doi actionari pe o perioada mai lunga de , luni, orice pers interesata poate solicita
instantei dizolarea soc.i. Soc. nu a putea fi dizolata daca, pana la ramanerea ireocabila a 2otararii 'udecatoresti de
dizolare, numarul minim de actionari preazut de prezenta lege este reconstituit.
1(.. Este revocarea lui A6 din calitatea de adm. o cauza de dizolvare a soc.i in comandita pe actiuni? 6otivati
solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. %8,, adunarea generala, alege alta pers in locul adm.ului reocat, decedat sau care a
incetat e0ercitarea mandatului sau. .oul adm. deine Asoc. comanditat. .u este o cauza de dizolare a soc.i, intrucat c2iar
daca adm.i pot fi numai Asoc. comanditati, totusi in momentul numirii ca adm. a unui comanditar acesta deine automat
comanditat.
1($. )oc. com. 6oni )A avea la constituire un capital social de $%.%%% lei . a data de 1( martie 2%%,& A;A
e!traordinara decide reducerea capitalului social la 2%.%%%. Peste o luna& la data de 1( aprilie & A;EA
e!traordinara decide transformarea soc.i in )8". Este legala decizia de transformare sau trebuia sa se dizolve de la
data de 1( martie 2%%,? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Art. 118 ;7orma ec2e abrogata# Soc. pe actiuni se dizola cand capitalul social se reduce sub minimul legal,
e0ceptand cazul in care, in termen de , luni de la data constatarii pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este
reintregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal sau cand soc. se transforma intr(o alta forma la care capitalul
social e0istent corespunde. Decizia de transformare este legala.
1+%. -n adunarea generala e!traordinara a unei )A s*a /otarat dizolvarea soc.i comerciale. =eoarece nu avusese loc
nici o repartitie din activ& dupa o luna tot adunarea generala e!traordinara& cu cvorumul cerut de lege& decide ca
soc. sa nu se dizolve& ci sa*si continue activitatea. Este legala o astfel de revenire asupra primei /otarari? 6otivati
solutia aleasa.
%,
Raspuns: Conf. art. 1$%, in caz de dizolare a soc.i prin 2otarare a Asoc.ilor, acestia or putea reeni, cu ma'oritatea ceruta
pt. modificarea actului constituti, asupra 2otararii luate, atat timp cat nu s(a facut nici o repartitie din acti. .oua 2otarare
se mentioneaza in registrul comertului, dupa care oficiul registrului comertului o a trimite Monitorului 9ficial al
Romaniei, spre publicare in )artea a I8 a, pe c2eltuiala soc.i.
1+1. 0and o pers detine actiuni la purtator& ce va trebui sa faca pt. a*si e!ercita dreptul de vot in adunarea generala
a actionarilor? Raspuns: Conf. art. %1$, la adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de ot
numai daca le(au depus la locurile aratate prin actul constituti sau prin instiintarea de conocare, cu cel putin %* zile
inainte de adunare. Secretarul te2nic a constata, printr(un proces erbal, depunerea la timp a actiunilor. Actiunile or
ramane depuse pana dupa adunarea generala, dar nu or putea fi retinute mai mult de 5 zile de la data acesteia.
1+2. 0um se stabileste care sunt actionarii indreptatiti sa incaseze dividende?
Raspuns: Conf. art. %1$, actionarii indreptatiti sa incaseze diidende sau sa e0ercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in
eidentele soc.i sau in cele furnizate de registrul independent priat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta.
Conf. art. -+, diidendele se platesc Asoc.ilor proportional cu cota de participare la capitalul social arsat, daca prin actul
constituti nu se preede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a Asoc.ilor sau, dupa caz,
stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de - luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente e0.lui
financiar inc2eiat.
1+3. =aca in actul constitutiv se precizeaza ca termenul de depunere al procurilor speciale prin care actionarii
imputernicesc alti actionari sa voteze in locul lor este de cinci zile inainte de data la care va avea loc adunarea
generala& iar in convocator se precizeaza un termen mai scurt& respectiv de doua zile& care este termenul valabil?
Raspuns: Conf. art. %15, procurile or fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul preazut de
actul constituti. :ermenul alabil a fi cel inscris in actul constituti.
1+'. Prin ce mijloace se face convocarea actiunilor cand toate actiunile sunt nominative? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. %%+, daca toate actiunile soc.i sunt nominatie, conocarea poate fi facuta numai prin scrisoare
recomandata sau, daca actul constituti permite, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, e0pediata cu cel putin $* de
zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actBului, inscrisa in registrul actionarilor. Sc2imbarea adresei nu poate fi
opusa soc.i, daca nu i(a fost comunicata in scris de actionar. Conocarea a cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum
si ordinea de zi, cu mentionarea e0plicita a tuturor problemelor care or face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in
care pe ordinea de zi figureaza numirea adm.ilor sau a membrilor consiliului de supraeg2ere, in conocare se a
mentiona ca lista cuprinzand informatii cu priire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale
persoanelor propuse pt. functia de adm. se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
1+(. 0e date trebuie sa contina in mod obligatoriu convocarea actionarilor la adunarea generala? 6otivati solutia
aleasa.
Raspuns: Conf. art. %%+, conocarea a cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea
e0plicita a tuturor problemelor care or face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza
numirea adm.ilor sau a membrilor consiliului de supraeg2ere, in conocare se a mentiona ca lista cuprinzand informatii
cu priire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pt. functia de adm. se afla
la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
1++. -n ce consta dreptul la e!pertiza al actionarilor unei )A? Raspuns: Conf. art. %$-, unul sau mai multi actionari,
reprezentand, indiidual sau impreuna, cel putin %*6 din capitalul social, or putea cere instantei sa desemneze unul sau
mai multi e0perti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea soc.i si sa intocmeasca un raport, care sa le fie
inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, respecti directoratului si consiliului de supraeg2ere,
precum si cenzorilor sau auditorilor interni ai soc.i, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespnzatoare.
Consiliul de administratie, respecti directoratul, a include raportul intocmit pe ordinea de zi a urmatoarei adunari
generale a actionarilor. 9norariile e0pertilor or fi suportate de societate, cu e0ceptia cazurilor in care sesizarea a fost
facuta cu rea credinta.
1+,. "a data de 13 martie 2%%,& o soc.pe actiuni a decis emiterea a ,% de oblig. de (%% lei si 1%% de oblig. de ,(% lei.
Este legala decizia soc.i comerciale privind emiterea de oblig.? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. %-+,
oblig.le din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o aloare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale. 5misiunea de oblig.
nu este legala.
1+.. )ubscriind 1% oblig. in valoare de ,(% lei fiecare& ce suma va trebui sa verse de la inceput A6& subscriitorul?
6otivati solutia aleasa.
Raspuns: 8a subscrie +5* lei, aloarea oblig.lor subscrise trebuie sa fie integral arsata ;Art. %+*#.
1+$. =aca se supun conversiei 1%% de actiuni a cate (%% fiecare& care va fi valoarea totala a oblig.lor ce se vor
obtine? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. %%$, doar oblig.le se pot conerti in actiuni, nu si iners.
1*
1,%. -n cadrul adunarii generale& reprezentantul detinatorilor de oblig. a cerut sa se consemneze in procesul verbal
ca se opune conversiei oblig.lor in actiuni si ca el contesta decizia A;A deoarece nu i s*a permis sa voteze. Este
intemeiata pretentia sa? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Reprezentantul detinatorilor de oblig. a putea asista la adunarea generala dar nu are drept de ot in A>A, deci
pretentia sa nu este 'ustificata.
1,1. 1bligatarul A6& constatand ca s*au distribuit dividendele de catre soc. emitenta& a solicitat adm.ului sa i se
plateasca si lui dividendele& prezentand ca dovada obligatiunea ce o detinea a carei scadenta se implinise. Este
intemeiata pretentia lui A6? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: 9bligatarul AM nu este actionar si drept urmare nu are
drept sa incaseze diidende. 9blig.le nu dau dreptul de a incasa diidende, detinatorii lor primind suma imprumutata si
dobanzi.
1,2. Este suficienta evidenta in registrul actionarilor a valorilor mobiliare emise de o soc.detinuta public&
tranzactionate pe o piata reglementata? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: .u, eidenta alorilor mobiliare emise de o
soc.detinuta public, tranzactionate pe o piata reglementata, a fi tinuta de o soc.de registru autorizata de Comisia .ationala
a 8alorilor Mobiliare, conf. preederilor 9rdonantei de @rgenta a >uernului nr. 1831**4.
1,3. 0u cat timp inainte de ziua stabilita pt. sedinta adunarii generale adm.ii trebuie sa prezinte cenzorilor sau
auditorilor financiari situatia financiara anuala pt. e!.l financiar precedent& insotita de raportul lor si de doc.le
justificative? Raspuns: Conf. art. %8%, consiliul de administratie, respecti directoratul ,trebuie sa prezinte cenzorilor,
respecti auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin $* de zile inainte de ziua stabilita pt. sedinta adunarii
generale, situatia financiara anuala pt. e0.l financiar precedent, insotita de raportul lor si de doc.le 'ustificatie.
1,'. 0um se constituie fondul de rezerva al unei soc. pe actiuni? 6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. %8$, din profitul soc.i se a prelua, in fiecare an, cel putin 56 pt. formarea fondului de rezera, pana
ce acesta a atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca fondul de rezera, dupa constituire, s(a micsorat din
orice cauza, a fi completat, cu respectarea preederilor alin. %. De asemenea, se include in fondul de rezera, c2iar daca
acesta a atins suma preazuta la alin. %, e0cedentul obtinut prin anzarea actiunilor la un curs mai mare decat aloarea lor
nominala, daca acest e0cedent nu este intrebuintat la plata c2eltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor.
1,(. 0e doc. trebuie sa depuna adm.ii in termen de 1( zile de la data adunarii generale la 1ficiul registrului
0omertului& precum si la ministerul 7inantelor Publice? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Consiliul de administratie,
respecti directoratul, este obligat ca, in termen de %5 zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului
copii pe suport 2artie si in forma electronica sau numai in forma electronica, aand atasata o semnatura electronica
e0tinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari,
precum si de procesul erbal al adunarii generale.
1,+. 0are soc. comerciale au obligatia publicarii in 61& partea a -2 a pe c/eltuiala soc.i si prin grija 1ficiului
8egistrului 0omertului& a unui anunt prin care se confirma depunerea situatiilor financiare anuale la 1ficiul
8egistrului 0omertului si 6inisterul 7inantelor Publice?
Raspuns: Conf. art. %85, soc. comeriale care au o cifra anuala de afaceri de peste %.*** lei.
1,,. -n cadrul carei forme de soc.com. administrarea este incredintata unuia sau mai multor Asoc.i comanditati?
6otivati solutia aleasa.
Raspuns: Conf. art. %88, soc.i in comandita pe actiuni.
1,.. 0are registre ale soc.lor comerciale pe actiuni se pot tine manual sau in sistem computerizat? Raspuns:
Registrul actionarilor si registrul oblig.lor se pot tine manual sau computerizat.
1,$. 0e doc. trebuie sa ramana depuse la sediul soc.i si la cel al sucursalelor in cele 1( zile ce preced adunarea
generala& pt. a fi consultate de actionari? 6otivati solutia aleasa. Raspuns: Conf. art. %84, raportul cenzorilor sau, dupa
caz, al auditorului financiar ramane depus la sediul soc.i si la cel al sucursalelor in cele %5 zile care preced intrunirea
adunarii generale, pt. a fi consultate de actionari..
1.%. )alariatii debitorului& respectiv )0 -4016E: )A au calitatea de creditori& c/iar daca nu au deous personal
decl.de creante?
Au calitatea de debitor, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului. Art. $ alin + si art. -4 alin. %
!.).I.
1.1. 0E"E =1?A 6A)?8- =E 8E18;.A A0:-2-:A:-- )?4: 016PA:-A-"E? Da. )lanul a putea sa preada
fie restructurarea si continuarea actiitatii sau lic2idarea unor bunuri din aerea debitorului. Se accepta si o combinatie
intre cele doua. Art. ,4 alin $ !.).I.
1.2. A0:-?4EA 7186?"A:A -6P1:8-2A PE8).0A8E "A =A:A =E)0E-=E8-- P810E)?"?-
-4)1"2E4:E- 4? 6A- 014=?0 A0:-2-:.=EA-:18?"?- E):E -4:E6E-A:A" Cudecatorul sindic poate
dispune ca o parte a pasiului debitorului a'uns in insolenta sa fie suportat de conducerea soc.i, daca sunt indeplinite
1%
conditiile inscrise in art. %$8 din !.).I. .u conteaza daca conducerea soc.i este cea din inainte de inceperea procedurii
insolentei sau daca este cea din timpul procedurii insolentei.
1.3. P810E=?8A -4)1"2E4:E- =E)0E-)A P1:8-2-: "E;-- 48..(#2%%+ )E )?)PE4=A 0147.A8:.1$
A"-42.......? 4u.
1.'. =E)E64A8EA A=6.)PE0-A" =E 0A:8E 08E=-:18-- =EA-:18- E):E -4 014018=A4:A 0?
=-)P1C-:--"E "E;A"E?
.u. Adm.ul special este desemnat de adunarea generala a actionarilor3 Asoc.ilor debitorului nu de creditorii debitorului.
Art. %8 alin. % !.).I.
1.(. A"10AF?" 7-4A40-A8 )- 4E-40A)A8EA 08EA4:E"18 P81P8-- )?4: 61:-2E -4:E6E-A:E
P:.A=6-:E8EA 014:E):A:-E-? .u pt. ca insolenta nu este ec2ialenta cu insolabilitatea. Insolenta inseamna
lipsa de lic2iditati.
1.+.08E=-:1A8EA )0 A2 )8" A8E =8EP:?" )A PA8:-0-PE "A ..................? .u. Creditorul care depune
cererea de admitere a creantelor cu depasirea termenului limita stabilit de 'udecatorul sindic este decazut din dreptul de a
participa la distribuirea sumelor de bani. Art. +- alin % !.).I.
1.,. A2A4= -4 2E=E8E =-)P1C."E;-- 48..(#2%%+ E1:.P814?4:A:A =E :8-A?4A" E):E
-4:E6E-A:A?
5ste temeinica si legala pt. ca creditorul cere admiterea unei noi creante dupa trecerea termenului de decadere. Creditorul
nu cere rectificarea unei greseli facute de lic2idator in tabelul preliminar. Art. -1 alin.% lit. b !.).I.
1... 7A:A =E )-:.=E 7AP: 014):A:A:A =E "-0E-=A:18?" F?=-0-A8 :8-A?4A"?" P1A:E )A
=-)P?4A -40E-=E8EA P810E=?8-- -4)1"2E4:E-? )ornind de la premisa ca a fost satisfacut doar creditorul
A7), iar creditorul SC M.).9. SR! nu, consider ca tribunalul nu poate sa ceara inc2iderea procedurii. Art. %$$ lit. b !.).I.
%8,. %. .u este cauza de dizolare deoarece poate e0ista un S.R.!. cu Asoc. unic. Art.%$ alin. % !.S.C.
1. !ic2idatorii trebuie sa fie autorizati in conditiile legii. Art. 15$ alin. % !.S.C.
1$%.E3-):A 61:-2E =E A4?"A8E A E1:A8A8-- A=1P:A:E =E A=.;E4E8A"A E3:8A18=-4A8A?
:ermenul pt. intrunire nu poate fi mai mic de $* de zile de la data publicarii conocarii. Art. %%+ alin. 1 !.S.C. .umirea
unui adm. se face in adunarea generala ordinara. 8anzarea de bunuri pt. obtinerea de resurse financiare se face in adunarea
generala ordinara.
ActBul A a fost absent si are dreptul la o astfel de obtiune. Art. %%% si %%$ !.S.C.
1$1.08EA4:A ):AA-"-:A PE AACA E3PE8:-CE- E7E0:?A:E E):E 1 08EA4:A 0E8:A& "-0E-=A )-
E3-;-A-"A? 4u.
1$2. E1:A8A8EA 014)-"-"?- =E A=6-4-):8A:-E E):E "E;A"A?
Actul constituti nu poate face altfel decat preede legea. 5ste o masura pe care o ia adunarea generala e0traordinara. Art.
%%$ lit. d !.S.C.
1$3.-4 )PE:A 014)-"-?" =E A=6-4-):8A:-E A2EA P1)-A-"-:A:EA )A E1:A8EA)0A
6AF.0AP.)10? . 5ste posibil ca ma'orarea sa se faca numai in ipoteza ma'orarii de capital in sc2imbul aporturilor.
Situatia trebuie preazuta in actul constituti si se face pe o perioada ce nu poate depasi 5 ani de la inmatricularea soc.i sau
printr(o modificare a actului constituti 2otarata de adunarea generala pe o perioada ce nu poate fi mai mare de 5 ani de la
data inregistrarii modificarii. Art. %%4 alin. %,1 si art. 11*D% alin. %, 1 !.S.C.
1$'.E):E 018E0:A =E0-C-A )10."70 )8"? .u este legala.Asoc. raspund in subsidiar fata de soc. creditoare pt.
datoriile soc.i.
1$(.)?):-4E8EA A)10.0A8E )*A 1P?) AP81AA8-- )-:.7-4A40-A8E 014)-=E8A4= 0A
E1:.A=1P:A:A E):E 4E"E;A"A A8E )?P18: "E;A"? .u are suport legal pt. ca este neoie de ma'oritatea
absoluta pt. aprobarea situatiei financiare si nu de otul tuturor Asoc.ilor. Art. 8- !.S.C.
1$+.E):E "E;A"A E1:.0E"18 3 A)10-A:- =E A )E 1P?4E.....................?
.u este legala pt. ca se poate realiza cesiunea daca acest lucru este preazut in contractul de societate. Art. 8+ !.S.C.
1$,. 8E7?C?" =EA-:18?"?- =E A 7A0E P"A:A =A:18-E- 0A:8E )10.0E)-14A8A E):E
-4:E6E-A:?
Aportul cu o creanta are efectul unei cesiuni a creantei. Aceasta cesiune produce efecte fata de creditor din momentul
notificarii.
1$..P8E2E=E8EA =-4 A0:?" 014):-:?:-2 014:8A2-4E =-)P1C-:-E- 0?P8-4)E -4 A8:.+, =-4
"E;EA 48.31#1$$%......?
.u. Asoc. pot lua din casa sume de bani pt. c2eltuielile lor particulare. Art. 8% alin. $ !.S.C.
1$$. 61:-2E"E =E 8E)P-4;E8E A A0:-?4-- A8A:A:E =E A)10.=EA-:18 )?4: -4:E6E-A:E?
Asoc.ul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite, iar daca aportul a fost stipulat in
numerar este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa faca arsamant. Art. -5 alin 1 !.S.C.
11
2%%.E):E 018E0:A )1"?:-A A=1P:A:A =E "-0E-=A:18? 0e a facut e legal. &unurile aduse ca aport de catre
Asoc.i, care sunt cuprinse in actiul social, formeaza ga'ul general al creditorilor sociali. Asta, indiferent daca s(au
respectat sau nu formele de inregistrare contabila.
2%1.7A:A =E )-:?A:-A =E 7AP: P8ECE4:A:A )1:-A P1A:E P8E:-4=E 28E?4 =8EP:.......? Soc. are
patrimoniu si autonomie patrimoniala. Sotia nu este Asoc. in soc.si ea nu poate inoca drepturi reale asupra bunurilor
soc.i. Cel mult fundamentat pe regimul matrimonial poate cere drepturi de creanta asupra sotului Asoc..
2%2.E):E -4=8EP:A:-: P81P8-E:A8?" :E8E4?"?-.........? .u. Reendicantul este un tert si poate cere drept
de creanta bazat pe imbogatirea fara 'usta cauza sau pe dezdaunari, dar nu poate cere diidende.
2%3.AA40A 08E=-:1A8E P1A:E )A =E2-4A A)10-A: A" )0 1"-6P )8"...................................? .u.
50ecutarea silita a creantelor nu presupune preluarea actiunilor, ci presupune anzarea silita a acestora.
2%'. ):AA-"-:- 2A"1A8EA =E A=E2A8 A ?86.A7-86A:-- .u.
2%(. 08E=-:18?" ?4?- A)10.A" ?4E- )8" P1A:E 1A:-4E E3E0?:A8E )-"-:A A PA8:-"18 )10.
4u.
2%+. E1:.A=1P:A:A =E A0:.-4 0A=8?" A=.;E4. 0? P8-2-8E "A 61=?" =E P"A:A A =-2-=. .....".u
este legala. Diidendele se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a actionarilor, dar nu mai tarziu de - luni de la
data aprobarii situatiei financiare aferente e0.lui financiar inc2eiat. Deduc ca e0ista o singura scadenta, nu mai multe
scadente. Art. -+ alin. 1 !.S.C.
2%,.P1)-A-"-:A:EA "E;A"A 8E0?41)0?:A A0:.0A8E -4=-2-=?A" )A? -6P8E?4A =E:-4 0E"
P?:-4 1%5.....? .u, instanta de 'udecata poate face un astfel de demers doar in situatia in care actionarii reprezentand,
indiidul sau impreuna, cel putin %*6 din capitalul social o or cere sa o faca. Art. %$- alin. % !.S.C. .u pt. ca numirea
e0pertilor independenti pt. controlul de gestiune se face face printr(o procedura necontencioasa in fata 'udecatorului conf.
art. $$%($$, Cod )roc. Ciila.
2%.. -4):A4:A =E F?=E0A:A 2A A=6-:E 0E8E8EA 7186?"A:A =E A0:-14A8-? .u, auditul are
regimul general stabilit in soc. cu sistem dualist conf. art. %-$, %-4 si %-4D% din !.S.C.
2%$. 0E4C18-- )10.=E)- 4? A? =PE8: =E 21:...................?Da, prin informatiile pe care le aduc adm.ilor. 5i au
obligatia de a aduce la cunostinta adm.ilor neregularitatile din administratie si incalcarile actului constituti. Art. %-$ alin.
5 !.S.C.
21%.A0:-?4EA -4 A4?"A8EA E1:.A=1P:A:E =E A;A E):E -4:E6E-A:A? Da deoarece conocarea
trebuia sa cuprinda si te0tul integral al modificarilor actului constituti, adm.ul A.M. fiind numit prin actul constituti.
Art. %%+ alin. - si + !.S.C.
211. E):E A=6-)-A-"A -4"10?-8EA A=6-4.P8-4:8*1 E1:.F?=E0A:18EA)0A?.u. Reocarea adm.ilor
este un drept al adunarii generale ordinare a actionarilor.
212.P8E2E=E8EA A0:?"?- 014):-:?:-2 )E AP"-0A -4=-7E8E4: =A0A E):E P8-6A......? )t.
adunarea generala intrunita la a doua conocare, actul constituti nu poate preedea un corum minim sau oma'oritate mai
ridicata. Regula este dedusa din art. %%1 alin. 1 !.S.C.
213.P8E2E=E8-"E =-4 A0:?" 014):-:?:-2 )?4: "E;A"E? .u sunt legale. )rin adm. nee0ecuti legea
intelege adm.ul care a nu a fost numit director ;art. %$8D% din !.S.C.#. In cazul in care consiliul de administreaza deleaga
directorilor atributiile de conducere a soc.i puterea de reprezentare a soc.i apartine directorului general ;art. %41D$ alin. 4
din !.S.C.#. 1%4. d. 1%5. a, b, f. 1%-. a, e. 11*. a, b, c.
21,. -4 )-:.-4 0A8E 1 )10.PE A0:-?4- 2-4=E ?4E- P7 ?4 48.=E 1% A0:-?4-........?7apta de comert.
21..E):E 2A"AA-" A1 E6-)? .u pt. ca nu da certitudine asupra scadentei ;scadenta e conditionata#.
21$. ?4=E 2A 0E8E ;-8A4:?" P"A:A 0A6A-E- "A A?0& "A A8A)12?!a &ucuresti pt. ca conentia nu
produce efecte fata de giratar.
221.0?6 -4:E8P8E:A:- )- AP"-0A:- =-)P1C.0?P8-4)E -4 A8:.1.2 )=-4 "E;EA 48.31#11$%....? In
calitate de comerciant, soc. pe actiuni are obligatia sa tina anumite registre comerciale ;de contabilitate#, in care sa
consemneze operatiunile patrimoniale efectuate in cursul e0ecitiului financiar si sa faca recapitularea lor periodica, prin
intocmirea inentarului si a situatiei financiare anuale. Situatiile financiare se pot fi in forma e0tinsa sau simplificata. Cele
in forma e0tinsa trebuie sa indeplineasca doua din cele trei criterii de marime: actiele totale depasesc $.-5*.*** 5uro,
cifra neta de afaceri depaseste +.$**.*** 5uro si numarul mediu de anga'ati in cursul e0.lui financiar este mai mare de 5*.
9bligatia legala a auditarii prieste soc.ile care intocmesc situatii financiare anuale in forma e0tinsa sau pe cele care au
adoptat forma de conducere dualista.
222.0E4C18?" A P810E=A: 018E0: 016?4-0A4= A0:-14A8?"?- -4 0A?CA
)-:.1PE8A:-?4-"18 -48E;.-4 014:AA? 5ste interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau
tertilor datele referitoare la operatiunile soc.i, cu ocazia e0ercitarii mandatului lor.
1$
223. 0A8E E):E 1A"-;A:-A 0E4C18-"18 -4 )-:.-4 0A8E )?4:....?In cazul in care actionarii soc.i
reprezentand, indiidual sau impreuna, 56 din capitalul social fac o reclamatie cenzorilor acestia din urma au obligatia sa
erifice. Daca considera reclamatia urgenta si intemeiata cenzorii trebuie sa conoace adunarea generala si sa prezinte
obseratiile lor. In caz contrar, cenzorii trebuie sa puna in discutie problema la prima adunare.
22'. -4 0AC?" ?4E- 7?C-?4- :8A4)7814:A"-E8E.........................? .u. .imic nu 'ustifica transformarea
actionarilor comanditati in comanditari. Asta daca la fuziune nu se stabilesc clauze speciale in acest sens.
22(.A0:-14A8?" A P1A:E 7- E30"?) =-4 )10-E:A:E....? .u. Ratiunea e0cluderii este prote'area intereselor
soc.i pe iitor. Cata reme Asoc.ul s(a retras din soc. concurenta acest pericol care e0plica ratiunea normei de e0cludere nu
mai subzista.
22+. 7AP:A A=6-4-):8A:18?"?- P1A:E 014):-:?-- 61:-2 :E6E-4-0 P:.E30"?=E8EA )A =-4
)10?Da pt. ca Asoc.ul adm. nu are acordul scris al celorlalti Asoc.i.
22,.-4 )-:.E3-):E4:E- ?4E- 1PE8A:-?4- -4 0?8) =E E3E0?:A8E................?. Asoc.ul este obligat sa
suporte consecintele si nu(si a putea retrage partea ce i se cuine decat dupa terminarea acelor operatiuni.
22..7AP:A A=6-4.A)10-A: A" ?4E- )10 016.0A8E 014):A -4 8E7?C?".......? .u.
22$. E):E 1A"-;A:18-? 0A -4 0AC?" ?4E- )10........? .u este obligatoriu. Art. %$8D1 !.S.C.
23%.014)-"-?" =E A=6-4-):8A:-E A8E P1)-A-"-:A:EA )?)PE4=A8--.? .u.
231.=A0A 8A)P?4)?" E):E A7-86A:-2 A8A:A:- :E6E-?" "E;A"...? Comitetul creditorilor poate cere
'udecEtorului(sindic sE fie autorizat sE introducE acFiunea prin care o parte a pasiului debitorului sa fie suportat de
membrii organulor de supraeg2ere sau de conducere, dacE adm.ul 'udiciar sau lic2idatorul a omis sE indice, Gn raportul
sEu asupra cauzelor insolenFei, persoanele culpabile de starea de insolenFE a patrimoniului debitorului persoanE 'uridicE
ori dacE acesta a omis sE formuleze acFiunea Hi rEspunderea persoanelor culpabile ameninFE sE se prescrie. Art. %$8 alin. $
!.).I.
232. ):-?: 7--4= 0A -4):8A-4A8EA :E8E4?8-"18 E):E )?P?)A 8E;"E6E4:A8-"18
)PE0-A"E.....? .u.
233. 08E=-:18-- A0.)10.A"E 0A818 08EA4:E )?4: A4:E8-1A8E....?Da pot face opozitie in conditiile
articolului -1 din !.S.C.
23'.0A8E )?4: 0A:E;18--"E PE P7 0A8E P1: =E)7A)?8A A0:-2-:A:- E0. PE :E8-:18-?" 816?
)ersoanele fizice cetateni romani, strainii si apatrizii. Art. %$4 din Constitutie.
23(. 0E 2A =E0-=E -4):A4:A? Instanta respinge cererea creditorului. Creditorul trebuie si poate sa e0ecute ga'urile.
23+. 0E 1A"-;A:-E "E;A"A A? "-0E-=A:18-- P1:8-2-:..?In cazul in care soc. aflata in lic2idare este in stare
de insolenta , lic2idatorul este obligat sa ceara desc2iderea procedurii insolentei. Art. 1+*D% !.S.C.
23,.0A8E )?4: 8E;"E6E4:A8-"E "E;A"E AP"-0AA-"E ?4E- )10.E?81PE4E -46A:8-0?"A:E
-4 816? Soc.lor europene cu sediul in Romania le sunt aplicabile preederile Regulamentului Consiliului ;C5# nr.
1.%5+31**% din 8 octombrie 1**% priind statutul soc.loe europene.
23.. 0A8E )?4: 014=.P8E2AC?:E P8-4 "E;E P:.0A 1 )10.E?81PEA4A )A 7-E -46A:8-0?"A:A
-4 816 )- )A =1AA4=EA)0A PE8)14A"-:A:E F?8-=-0A?Art. 1+*D1 lit. & ( sa aiba sediul social in
Romania/
( acord priind implicarea anga'atilor in actiitatea soc.i conf. <.>. %8+31**+/
( comunicarea catre Curnalul 9ficial al @5 al unui anunt priind inmatricularea.
23$.0E 1A"-;A:-- A8E "-0E-=A:18?" PA:8-614-?"?- ?4E- )10.016. P1:8-2-: "E;-- 48.31#11$%
DupE terminarea lic2idErii, lic2idatorii Gntocmesc situaFia financiarE finalE, arEtInd partea ce se cuine fiecErei acFiuni din
repartizarea actiului societEFii, GnsoFitE de raportul cenzorilor sau, dupE caz, raportul auditorilor financiari.SituaFia
financiarE, semnatE de lic2idatori, se a depune, pt. a fi menFionatE, la oficiul registrului comerFului Hi se a publica Gn
Monitorul 9ficial al RomIniei, )artea a I8(a. 9rice acFionar poate face opoziFie, Gn condiFiile art. -1. Art. 1-8 !.S.C.
2'%.-4 -P1:ECA -4 0A8E A0:.4?*)- -40A)EACA )?6E"E =E AA4-...? Regimul 'uridic al sumelor de bani
cuenite, repartizate si neincasate:
( creante subordonate ( se calculeaza si se repartizeaza dupa ce in prealabil se ac2ita pasiul soc.i/ sumele se depun la
C.5.C. sau la o banca si sunt purtatoare de dobanzi, e0primand o creanta in numerar/
( sunt creante prescriptibile e0tincti.
2'1.A2A4= -4 2E=E8E 8E;?"A P8E2AC?:A -4 A8:.1%+ A"-4.(1) =-4 "E;EA 48.31#11$%......? 5ste posibil
in conditiile stabilite de articolul %*$D% din !.S.C.
2'2. E):E P1)-A-" 0A -4 A0:?" 014):-:?:-2 )A )E P8E2A=A 0A 4?6-8EA )- 8E210A8EA
0E4C18-"18...? .u este posibil ca in actul constituti sa se preada ca numirea si reocarea cenzorilor este atributul
adunarii generale e0traordinare. .umirea si reocarea cenzorilor nu poate fi delegata consiliului de administratie.
14
2'3. 014:8A0:?" =E -P1:E0A E):E 2A"AA-" -40EE-A:?Sunt limitari priind ipotecarile la bunurile care
depasesc 'umatate din aloarea contabila a actielor soc.i. Daca nu este incalcata aceasta preedere ipoteca este alabila.
Art. %5$D11 !.S.C.
2''. 7A:A =E 61:-2E"E -4210A:E =E 08E=-:18- 0E8E8EA =E 1P1C-:-E E):E -4:E6E-A:A".u e
intemeiata deoarece lic2idarea urmeaza dizolarii si nu se poate depune opozitie la dizolare pe motie ce priesc un
proces ulterior acesteia.
2'(.A2A4= -4 2E=E8E =-)P1C-:--"E A8:.3& 31& (2 =-4 "E;EA 48..(#2%%+ )E P1A:E 1PE8A
016PE4)A8-"E...?
Da, compensarea poate opera. Art. 51 !.).I.
2'+. 08EA4:A 8EP8ECE4:A4= 0E-8-E 0A ?86A8E A :A0-:E- 8E"10A:-?4-..........?.u.
2',.0E )E -4:E"E;E P8-4 0AP-:A" A?:18-CA:.....? =reptul acordat consiliului de administratie al unei soc. pe
actiuni de a emite actiuni la concurenta sumei autorizate a capitalului social. Dreptul de a 2otari emisiunea de noi actiuni
apartine adunarii generale e0traordinar. Acest drept poate fi delegat consiliului de administratie in conditiile art. %%4 din
!.S.C.
2'..P8-6A =E E6-)-?4E )E P1A:E A0E-:A :1: -4 P810E4: =E 3%5 -4 616E4:?" A?A)08-E8--
A0:.?
.u. )rima de emisiune trebuie platita integral la data subscrierii. Art. 11* din !.S.C.
2'$. P8-4 2A4CA8EA A0:-?4-"18 0-4E 2A 8A)P?4=E -4 0AC =E 4EA0E-:A8E A A0E):18A -4
:E86E4?" =E 3 A4-?
Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de $ ani, socotiti de la data cand s(a
facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor. Art. ,8 alin. $ !.S.C.
2(%. A)10-A:?" 8E:8A) A8E =8PE:?" )A P8E:-4=A )10.A:A: )?6A =A:18A:A 0A: )-
=1A."E;A"A........?Se platesc si dobanzi. 5ste o dobanda com., creanta izorand din raport comercial
15