Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA, BALS, OLT

profesor : BARBU MARIA


2013-2014
M numesc BARBU MARIA i sunt angajat ca profesor titular pe catedra de stiinte socio-umane, la
Liceul teoretic PERE PA!"REA , a#$nd gradul didactic I
Principalele mele acti#it%i i responsa&ilit%i sunt '
-responsa&il comisie ( consiliere si orientare, profesori diriginti, liceu
-mem&ru in )onsiliu consultati#-I*P*+*-,L-stiinte socio-umane
-responsa&il comisie de acordare a &urselor sociale
A)I-IAEA PR,.E/I,!AL0 '
1*Proiectarea eficient a curriculumului
Am fundamentat proiectarea didactic pe ac2i3i%iile anterioare de 4n#%are ale educa&ililor , asigur$nd i
caracterului aplicati# al proiectrii curriculare *
Respectarea reglementrilor legale 4n #igoare pri#ind con%inutul i forma documentelor de proiectare a
fost permanent 4n aten%ia mea* .undamentarea proiectrii curriculare pe re3ultatele e#alurilor a fost aplicat
dup fiecare unitate de 4n#%are*conform planificrilor pe detalierile de con%iut* Adaptarea la particularit%ile
grupului de ele#i a tuturor con%inuturilor 4n#%ate a a#ut un caracter de permanen%
otodat , in proiectare, s-a %inut seama i de particularit%ile specificului local , comunitatea si
elementele caracteristice ale locului natal, fiind cele care au dat o not definitorie 4n acti#itatea de 3i cu 3i i 4n
acti#itatea e5tracurricular* )unoaterea re3ultatelor e#alurilor na%ionale6locale ale propriilor ele#i ,dar i la
ni#elul localit%ii6colii, 4n urma participrilor organi3ate la concursuri colare, a constituit o not de oferire a
unui feed-&ac7 permanent al muncii mele ,prin raportarea proiectrii la aceste re3ultate* Lista concursurilor i a
re3ultatelor este o do#ad a justificrilor facute*
8* Reali3area curriculumului
Utili3area metodelor acti#e &a3ate pe acti#itatea independent a ele#ului, acti#itatea indi#idual sau 4n
grup 4n acti#it%ile de 4n#%are, a fost demonstrat i pro&at 3ilnic prin re3ultatele o&%inute de ele#i, dar
i prin intermediul acti#it%ilor metodice derulate deseori 4n pre3en%a colegilor*
Adaptarea lim&ajului la ni#elul ac2i3i%iilor anterioare ale ele#ilor a fost o prioritate a mea pe parcursul
tuturor demersurilor educa%ionale a&ordate*
Utili3area manualelor, a au5iliarelor curriculare autori3ate i a &a3ei logistice e5istente 4n unitatea de
4n#%m$nt poate fi pro&at i prin e5isten%a unor acorduri de parteneriat fcute cu prin%ii, dar i prin
#erificarea ele#ilor care au &eneficiat 4n lec%ii de cele mai atracti#e mijloace de 4n#%are *
Utili3area e5perien%ei indi#iduale i a ac2i3i%iilor anterioare de 4n#%are ale educa&ililor a fost 4n
permanen% o prioritate, iar re3ultatele consemnate de ele#i prin diplome la di#ersele competi%ii este o
do#ad 4n plus pentru a argumenta aceast criteriu*
.urni3area de feed-&ac7 i informarea sistematic a ele#ilor i, a prin%ilor 4n pri#in%a progresului colar
reali3at s-a fcut 4n permenen% prin 4nt$lniri de lucru sptm$nale, prin discu%ii indi#iduale, iar acolo
unde au e5istat di#erse pro&leme s-a trecut la consilierea ele#ilor i a prin%ilor prin intermediul meu
Reali3area o&iecti#elor curriculare 4n timpul acti#it%ii colare a fost urmrit cu ma5im
meticulo3itate, iar ele au fost atinse 4n totalitate p$n la finele anului colar*
Am do#edit punctualitate i am reali3at 4ntocmai i la timp toate acti#it%ile planificate, indiferent c au
fost la clas sau 4n afara clasei*
Asigurarea caracterului aplicati# al cunotin%elor predate a fost permanent pro&at prin atitudinea
ele#ilor 4n coal i 4n afara ei la di#erse programe, proiecte educati#e sau concursuri locale, jude%eme i
na%ionale sau interna%ionale*
Am respectat 4ntocmai cumulul indica%iilor metodice asociate documentelor curriculare 4n u3, fie c a
fost #or&a de planificare, program, acte normati#e ela&orate prin intermediul scolii sau cele #enite pe
parcursul anului de la inspectoratul colar sau minister*
Adaptarea metodologiei didactice la particularit%ile geografice, demografice, etnice, economice, sociale
i culturale ale comunit%ii 4n care func%ionea3 unitatea de 4n#%m$nt a fost fcut i prin intermediul
proiectelor derulate la clas, iar ele#ii mei au 4n%eles ce e respectul i toleran%a i fa% de prin%i, dar i
fa% de ele#ii de alta #arsta
Respectarea tuturor pre#ederilor legale pri#ind drepturile copilului i drepturile omului a fost 4n aten%ia
mea , ls$nd copii s se e5prime li&er , d$ndu-le 4ncredere 4n ei, acord$ndu-le dreptul de a-i alege
programe i proiecte, concursuri sau c2iar parcusuri de 4n#%are* !egocierea dirijat a a#ut ca scop
educarea ele#ilor 4n spiritul 4n%elegerii democra%iei rela%iilor din cadrul grupului, a drepturilor, dar i
o&liga%iilor pe care le are fiecare*
Acordarea unui respect egal tuturor educa&ililor, indiferent de mediul de pro#enien%, capacitatea de,
4n#%are i re3ultatele o&%inute, este un criteriu ce poate fi #erificat prin masurile luate cu unii ele#i ce au
a#ut ne#oie de sprijinul scolii, dar ,indiferent de mediul social interiori3at al ele#ului, am cutat s
de3#olt la fiecare tot ceea ce a a#ut i a demonstrat c are mai &un*

9* E#aluarea re3ultatelor 4n#%rii
Am aplicat e#aluarea continu i notarea conform reglementrilor legale i standardelor na%ionale 4n
#igoare , asigurarea transparen%ei criteriilor i a procedurilor de e#aluare fiind fcut prin intermediul fielor de
e#aluare 4ndosariate 4n portofoliul personal al ele#ului
E#aluarea ele#ilor s-a fcut conform procedurilor sta&ilite la ni#elul unit%ii de 4n#%m$nt,
4nregistrarea acti#it%ilor de e#aluare 4n conformitate cu legisla%ia 4n #igoare )omunicarea sistematic,
periodic ctre &eneficiarii de educa%ie, ele#i i prin%i, a re3ultatelor e#alurii s-a fcut la ni#el indi#idual, dar
i la ni#elul grupului, prin intermediul edin%elor cu prin%ii i prin intermediul lectoratelor i a consulta%iilor*-
Promo#area autoe#alurii educa&ililor a fost fcut prin jocuri de rol i prin autonotare, notare prin negociere
etc**
Am fost preocupat de moti#area notelor i a calificati#elor acordate 4n termeni accesi&ili at$t ele#ilor
c$t i prin%ilor, de consemnarea de fiecare dat a notelor 4n carnetele de ele# *)omunicarea re3ultatelor s-a
fcut prin 4nt$lniri programate cu prin%ii i prin alcatuirea unor portofolii indi#iduale cu fiele ele#ilor, care au
fost permanent un punct de o&ser#are permanent a re3ultatelor, deoarece aceste portofolii au stat la ele#i*
Acolo unde am constatat disfunc%ii am asistat i consiliat familiile pentru corijarea deficien%elor
ele#ilor* Proiectarea de acti#it%i cu caracter de autoe#aluare sau inter-e#aluare colegial ,promo#area i
4ncurajarea altor forme de e#aluare 4n afar de cele tradi%ionale , a fost un studiu a&ordat asupra colecti#ului de
ele#i, studiu care a fost populari3at i 4n cadrul )ercului Pedagogic , cu titlul, ,, /trategii de formare a
competentelor de utili3are a calculatorului 4n conte5tul educa%iei inclusi#e:


;*Reali3area acti#it%ilor e5tracurriculare

Proiectarea acti#it%ilor e5tracurriculare s-a fcut pe &a3a consultrii ele#ilor, a familiilor lor i
sta&ilirea de o&iecti#e educa%ionale a fost conceput 4n concordan% cu reglementrile 4n #igoare
/-au 4nc2eiat di#erse parteneriate pentru reali3area o&iecti#elor propuse 4n acti#itatea e5tracurricular cu
&i&lioteca, politia , pompierii, primaria , medicul de familie *
Am fost implicat 4n acti#it%i e5tracurriculare la ni#elul unit%ii colare i am consemnat acti#it%ile
e5tracolare 4n di#erse documente< proiect, condic, am stimulat ele#ii participan%i prin acordarea de diplome,
premii, recompense materiale ,acordate cu sprilinul prin%ilor sau cu contri&u%ia asocia%iilor care au derulat
programele i concursurile* =coordonator proiect de parteneriat educational>)ultura, Amica -eritas>?
Atragerea prin%ilor 4n acti#it%ile e5tracurriculare i comunitare prin implicarea acestora efecti# 4n
acti#itate i prin sus%inere material a unor programe i proiecte a fost i o strategie de a-i face s 4n%eleag
ne#oile colii i de a-i face s fie desc2ii ctre priorit%ile unei coli moderne, repre3entati#e pentru
comunitatea 4n care trim* Lista e5emplelor poate fi conturat de la recepti#itatea pe care au a#ut-o ctre
au5iliarele colare, fondul colii, sus%inerea financiar a multor competi%ii indi#iduale i colecti#e, p$n la
atitudini de implicare direct 4n colectarea unor materiale recicla&ile i 4n str$ngerea unor deeuri pentru
ecologi3area unor 3one turistice*
Prin creterea gradului de originalitate i independen% 4n organi3area acti#it%ilor e5tracurriculare, am
4ncercat s populari3e3 e5perien%ele po3iti#e ale colii, tocmai cu scopul de a crete prestigiul organi3a%iei
educati#e unde 4mi desfsor acti#itatea*
@*"e3#oltarea profesional, acti#itatea metodic i tiin%ific
Participarea la programele de formare o&ligatorii sta&ilite la ni#el na%ional sau local
Aplicarea 4n acti#itatea didactic a re3ultatelor participrii la acti#it%ile metodice, tiin%ifice i de
de3#oltare profesional
Am folosit cunotin%elor do&$ndite prin acti#it%i specifice de formare sau din cadrul acti#it%ilor
metodice 4n cadrul unei strategii proprii de populari3are a unei 4magini po3iti#e a colii mele i ,4n
acelai timp,am 4ncercat s contri&ui i la de3#oltarea managementului educa%ional i institu%ional*
Participarea acti# la acti#it%ile comisiei metodice, consilii profesorale cu tem, consftuirile cadrelor
didactice, la cercurile pedagogice, pre3en%a la acti#it%ile comisiei metodice din coal, ela&orarea i
pre3entarea de materiale , consemnarea lucrrilor 4n caietul de procese #er&ale , sunt si altele din
preocuprile din acest an colar*
*A*)ontri&u%ia la acti#itatea general a unit%ii de 4n#%m$nt i la promo#area imaginii
acesteia
Promo#area 4n comunitate a acti#it%ii unit%ii de 4n#%m$nt i a ofertei educa%ionale a fost o alta latur
a acti#it%ii pe care o desfor 4n unitate, cola&orarea permanent cu comunitatea local, cu agen%i economici,
cu prin%ii, c2iar i cu presa, cu factorii de cultur, etc* a fost fcut cu scopul contri&u%iei la o imagine corect
i fa#ora&ila a colii mele*
Acti#it%ile mele de coordonare, m-au ajutat s pun 4n #aloare 4nteresul i prestigiul colii, iar 4n
calitatea mea de participant i coordonator al di#erselor acti#it%i pe liniile pe care le #oi men%iona ulterior am
cutat s populari3e3 toate e5perien%ele i re3ultatele po3iti#e ale colii*

Bn calitate de profesor mi-am desfurat acti#itatea urmrind '
corelarea con%inuturilor acti#it%ilor de 4n#%are cu o&iecti#ele generale pre#3ute de program i 4n
conformitate cu timpul de instruire aferent <
parcurgerea integral a programei , alegerea strategiilor didactice de tip acti# , participati# , formati# ,
adec#ate astfel 4nc$t s (mi ating o&iecti#ele propuse <
monitori3area continu a re3ultatelor ele#ilor <
folosirea mijloacelor i materialelor didactice eficiente <
anali3a i selectarea din oferta de manuale a manualelor i materialelor adec#ate
4ntocmirea corect a planificrilor calendaristice i a planificrilor pe unit%i de 4n#%are <
adaptarea planificrii i reactuali3area ei 4n conformitate cu situa%iile reale e5istente <
stimularea g$ndirii ele#ului prin formarea deprinderilor de munc i studiu <
recondi%ionarea materialului didactic <
organi3area ca&inetului de stiinte socio-umane <
corelarea materialelor didactice complementare cu con%inuturile de 4n#%are <
corelarea tipurilor de itemi cu natura o&iecti#elor i con%inuturilor <
sta&ilirea strategiilor didactice adec#ate 4n scopul remedierii deficien%elor procesului educa%ional <
moti#area i corectarea comportamentului ele#ilor prin recompense i sanc%iuni <
sta&ilirea cu acurate%e a unui op%ional , selectarea con%inutului acestuia astfel 4nc$t s rspund
o&iecti#elor propuse , ne#oilor i timpului disponi&il al ele#ilor <
creati#itate 4n selectarea acti#it%ilor , situa%iilor de lucru , astfel 4nc$t acestea s capete caracter
antrenant <
participarea la comisia metodic a profesorilor prin sus%inerea de lec%ii demonstrati#e i referate
)a si coordonator al )omisiei metodice a profesorilor diriginti mi-am desfurat acti#itatea urmrind '
monitori3area re3ultatelor colare =la 4n#%tur , disciplin , frec#en% ?<
de3#oltarea deprinderilor de anali3 6 sinte36 comparare 6 studiu de ca3
o &un rela%ie cu prin%ii ele#ilor , informarea familiei ele#ilor ,periodic , cu pri#ire la progresele
,regresele sau pro&lemele i#ite 4n demersul didactic <
de3#oltarea comunicrii ele#-ele# , ele# - profesor, ele#-printe , ele# (mem&rii ai comunit%ii <
atragerea familiei 4n re3ol#area unor pro&leme ale colii <
formarea atitudinilor po3iti#e , ac2i3i%ionarea cunotin%elor i a&ilit%ilor interpersonale<
e5ersarea a&ilit%ilor de management al unui stil de #ia% de calitate <
acti#i3area rela%iei ele#i-prin%i (profesori <
participarea i coordonarea de acti#it%i colare i e5tracolare <
manifestarea interesului pentru nou i consec#en% 4n procesul de autoinstruire <
participarea la comisia metodic a profesorilor diriginti prin sus%inerea de lec%ii demonstrati#e i
referate <
organi3area planului managerial i al programului comisiei metodice a profesorilor diriginti <
monitori3area acti#it%ii profesorilor diriginti la clase
Bn acti#itatea de profesor de stiinte socio-umane am reali3at urmtoarele ' am parcurs toat
materia conform planificrii , am sus%inut lec%ii i referate*
Participarea acti#a in cadrul cercului pedagogic , precum si implicarea in di#erse acti#itati de
#oluntariat au completat acti#itatea desfasurata in anul scolar 8C19-8C1;
1*>,ameni si locuri din ,ltenia>-Asociatia culturala DAU"EAMU/, lucrarea, >/im&olistica pe ouale
incondeiate de pe -alea ,ltetului>
8*)oncursul regional de creatie>Pe urmele lui Brancusi>-editia IMartie 8C1;-CE-11
9*/impo3ionul International >raditii si mestesuguri romanesti>
;*)ursul de formare continua>Educatie pentru respectarea drepturilor copilului>
Bn conclu3ie acti#itatea desfurat a fost mult di#ersificat i cu re3ultate po3iti#e 4n e#olu%ia ele#ilor*
Men%ione3 c de c$nd sunt titulara acestei coli am a#ut calificati#ul .,ARE BI!E at$t la inspec%iile
de specialitate ,inspec%iile curente , c$t i pentru acti#itatea reali3at 4n coal *
Profesor ' BARBU MARIA, LI)EUL E,REI) PERE PA!"REA, BAL/,
+U"* ,L