Sunteți pe pagina 1din 8

Republica Moldova este un stat de drept

1
,democratic,in care cetatenii beneficiaza de drepturile si
libertatile consecrate prin Constitutie si prin alte legi, dar supunindu-se si obligatiilor prevazute
de acestea , fiind egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.
Respectarea cerintelor de supunere legii impune stabilirea unor reguli de conduita intr-un cadru
legal bine determinat care configureaza continutul diferitelor ramuri de drept.Incalcarea unei
asemenea reguli de conduita determina aplicarea sanctiunii prevazute de lege, interventie ce nu
poate avea loc decit prin desfasurarea unor activitati de catre organele imputernicite in acest
scop. Procesul contravenional reprezint totalitatea de norme din Codul contravenional al
Republicii Moldova care reglementeaz procedura contravenional.
Procesul contravenional este activitatea desfurat de autoritatea competent, cu participarea
prilor i a altor persoane titulare de drepturi i de obligaii, avnd ca scop constatarea
contraveniei, examinarea i soluionarea cauzei contravenionale, constatarea cauzelor i
condiiilor care au contribuit la svrirea contraveniei.
Procesul contravenional se desfoar pe principii generale de drept contravenional, n temeiul
normelor dreptului internaional i ale tratatelor internaionale cu privire la drepturile i
libertile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte.
Conform prevederilor legale, contravenia constituie fapta aciunea sau inaciunea ilicit, cu
un grad de pericol social mai redus dect infraciunea, svrit cu vinovie, care atenteaz la
valorile sociale ocrotite de lege, este prevzut de Codul contravenional al Republicii Moldova
i este pasibil de sanciune contravenional.
Participanii la procesul contravenional, drepturile i obligaiile lor, sunt stabilite n capitolul II,
titlul I, cartea a doua, al Codului contravenional al Republicii Moldova.
2


Participantii la procesul contraventional. Probele si masurile procesuale de constringere.
*1. Caracteristica participantilor la procesul contraventional
Conform Codului Contraventional participantii la procesul contraventional se impart in :
1. Organele statale(agentul constatator, procurorul).Interesele statului in procesul
contraventional sunt reprezentate de agentul constatator (art.385) si procuror (art.386).
a) Agentul constatator prevazut in art 385
3
este reprezentantul autoritatii publice care
solutioneaza in limitele competentei sale cauza contraventionala ,este desemnat ca agent
constatator functionarul din autoritatile indicate la art.400-423. imputernicit cu atributii de
constatare a contraventiei si/sau de sanctionare.
b) Procurorul prevazut in art 386
4
participa la precesul contraventional in limitele
competentei stabilite prin lege care este destul de larga. n conformitate cu art.386 drepturile
procurorului sunt:
1. Sa porneasca procesul contraventional;
2. Sa aplice in cazurile prevazute de lege sanctiunea contraventionala;

1
Sergiu Furdui procedura in cazurile cu privire la contraventiile administrative, Chisinau 2000,Asociatia
judecatorilor din Moldova si Centrul de Drept. pag,12
2
Codul contraventional al RM nr.218-XVI din 24 octombrie 2008(Monitorul Oficial al RM din 16 ianuarie 2009,nr.
3-6, art 15) (Codul cu privire la contraventiile administrative din 29 martie 1985).
3
Codul contraventional al RM art 385.Agentul constatator
4
Codul contraventional al RM art 386Procurorul


3. Sa solicite aplicarea de catre instanta de judecata a unei sanctiuni contraventionale;
4. Sa verifice legalitatea actiunilor agentului constatator;
5. Sa atace decizia agentului constatator sau a instantei de judecata ;
6. Sa participle le examinarea cauzei in instant de judecata atunci cind procesul
contraventional a fost pornit de el;
7.
1
Sa exercite alte drepturi prevazute de lege;
5

6
Procurorul este in drept in termen de 15 zile , sa atace decizia agentului constatator emisa in
cazul contraventional..Contestatia se declara si se examineaza in conformitate cu art 448 care
prevede ca:
in decurs de 15 zile de la data aducerii la cunostinta a faptului incheierii procesului-verbal cu
privire la contraventie, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora,procurorul sint in
drept sa-l contesteze in instanta de judecata in a carei raza teritoriala activeaza autoritatea din
care face parte agentul constatator.
Contestatia impotriva procesului-verbal cu privire la contraventie se depune la autoritatea din
care face parte agentul constatator.In cel mult 3 zile de la data depunerii contestatiei,agentul
constatator expediaza in instant contestatie si dosarul cauzei contraventionale.Contestatia
suspenda executarea sanctiunii contraventionale aplicata prin proces verbal. Persoana care face
contestatia impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii contraventionale nu plateste taxa de stat.
Contestatia impotriva hotaririi cu privire la contraventie poate fi depusa in decursul la 15 zile de
la data pronuntarii hotaririi sau de la data aducerii ei la cunostinta, dupa caz. In cazul omiterii
acestui termen din motive intemeiate, persoana fata de care a fost pronuntata hotarirea poate fi
repusa in termen, la cerere, de catre autroritatea (persoana cu functie de raspundere)
imputernicita sa examineze contestatia.
2. Partile interesate ale procesului contraventional (persoana in a carei previnta a fost pornit
process contraventional, partea vatamata/victima).
a) persoana in a carei previnta a fost pornit proces contraventional.
Prin contravenient se intelege persoana in a carei privinta a fost pornit proces contraventional si
careia prin hotarire definitiva i s-a stabilit o sanctiune contraventionala sau a carei raspundere
contraventionala sau executare a sanctiunii contraventionale aplicate este inlaturata prin hotarire
defenitiva (art.384).
7

Drepturile contravenientului:
1. Dreptul la aparae
.2. Sa cunoasca fapta imputata.
3. Sa fieasigurata in cel mult 3 ore de la retinere cu un avocat care acorda asistenta juridica
garantata de stat daca este pasibila de sanctiunea arestului contravetional.
4. Sa anunte in cazul retinerei prin autoritatea competenta sa solutioneze cauza
contraventionala doua persoane la alegerea sa despre faptul si locul retinerei.
5. Sa primeasca informatie scrisa si explicare drepturilor sale inclusiv a dreptului de a tacea
si de a nu marturisi impotriva sa, rudelor sale apropiate precum si asi recunoaste vinovatia
.6. Sa fie audiata in prezenta aparatorului daca accepta sau cere sa fie audiata .
7. Sa aiba intrevederi cu aparatorul in conditii confidentiale, fara limitarea
numarului si duratei intrevederilor.

5
Legea cu privire la Procuratura nr 294 din 25.12.2008 (Monitorul Oficial nr 55-56 din 17.03.2009. Data intrarii in
vigoare 17.03.2009.
6
Codul Contraventional art 448 Contestatia impotriva procesului-verbal cu privire la contraventie.
7
Codul Contraventional art 384 Persoana in a carei privinta a fost pornit process contraventional.


8. Sa ia cunostinta de materialele din dosar si sa i se elibereze la cerere in cel
mult 24 ore copii de pe procesul verbal.
9. Sa prezinte probe.
10. Sa formuleze cereri.
11. Sa conteste decizia asupra cauzei.
12. Sa ceara refuzarea reprezentantului autoritatii competente, expertului, interpretului,
traducatorului,grifierului.
13. Sa solicite audierea martorilor.
14. Sa se impace cu victima.
15. Sa cear a s i pr i meas ca r epar ar ea pr ej udi ci ul ui cauz at de act i uni l e ne
l i gi t i me al e aut or i t at i i competente.
16. Sa atace in modul stabilit de lege actiunile si deciziile autoritatii competente, inclusiv a
instantei de judecata.
Obligatiile:
1. Sa se prezinte la citarea autoritatii competente.
2. Sa accepte la cererea autoritatii competente examinarea si perchezitia sa corporala
.3. Sa accepte neconditionat la cererea autoritatii competente testarea alcooloscopica, examinul
medical,dactiloscopia, relevarea de singe si de secretii ale corpului pentru analiza.
4. Sa fie supusa expertizei judiciare la cererea agentului constatator sau a instantei.
5. Sa se supuna dispozitiilor legale ale agentului constatator si ale presedintelui sedintei de
judecata.
6. Sa respecte ordinea in sedinta de judecata si sa nu paraseasca sala de sedinta fara invoirea data
de presedintele sedintei.n conformitate cu C.Cont - dreptuile minorilor se realizeaza si de
reprezentantul lui legal.Procesul contraventional se aplica in mod corespunzator prevederile
Codului de Procedura Penala
8
cu privire la drepturile reprezentantului legal al minorului.
b) Partea vatamata/victima- persoana fizica sau juridica careia prin contraventie iau
fosta cauzate prejudicii morale, fizice sau materiale.
Drepturile victimei:
Sa prezinte documente, alte mijloace de proba in vederea confirmarii pretentiilor sale.
Sa-si retraga cererea in cazurile prevazute de lege
Sa atace decizia autoritatii competente.
Sa fie asistata in procesul contraventional de un aparator ales.
Sa i se elibereze la cerere in cel mult 24 ore copii de pe materialele din dosarul
contraventionl.Victima poarta raspundere pentru declaratii calomnioase, fapt despre care ea
este prevenita in scris in procesul audierii.
Obligatiile victimei:
1. Sa se prezinte la citarea autoritatii competente. Sa dea explicatii la solicitarea acestuia.
2. Sa prezinte la cererea autoritatii competente sa aduca documente si mijloace de
proba de care dispune

8
Codul de Procedura Penala art 78 drepturile si obligatiile reprezentatului legal al victimei,partii vatamate, partii
civile, banuitului, invinuitului,inculpatului


.3. Sa accepte la cererea autoritatii competente a fi supuse examenului medical in cazul in care
preti deca i s-a cauzat un prejudiciu fizic
.4. Sa se supuna dispozitiilor legitime ale autoritatii competente.
3. Persoanele care contribue la desfasurarea procesului contraventional
(aparator, martorul, expertul, specialistul, interpretul, traducatorul).
a) Aparator
9
es t e per s oana admi s a i n pr of es i a de avocat avi nd dr ept ul s a
par t i ci pe l a pr oces ul contraventional pentru a asigura asistenta juridica sau
reprezenta partea pe care o asista in baza de contract sau in urma desemnarii de catre
coordonatorul oficiului terirorial al consiliului national pentru asistenta juridica garantata de stat.
Drepturile aparatorului:
1. Sa ia cunostinta cu materialele din cosarul contraventional.
2. Sa formuleze cereri/demersuri.
3. Din insarcinarea persoanei care l -a invitat sa depuna in numele ei plingeri
impotriva aplicarii masurilor de asigurare a procedurei contraventionale.
4. Sa participe la'toate actiunile procesuale efacuate la solicitarea sa.
5. Sa depuna plingeri impotriva actiunilor si hotarirelor organului care examineaza cauza.
6. Sa fie compensate cheltuielile suportate in procesul contraventional de catre persoana ale carei
interese le apara
.7. Sa atace hotarirea pronuntata asupra cazului contraventional
.Obligatiile aparatorului:
:1. Sa se supuna dispozitiilor legitime ale organului care examineaza cauza.
2. Sa se prezinte la cererea organului care examineaza cauza
.3. Sa respente ordinea stabilita in sedinta de examinare a cazului.
Martorul
10
- persoana chemata de autoritatea competenta care are
cunostinta despre vreo fapta sau imprejurare de natura sa serveasca aflarii adevarului in
procesul contraventional
.Drepturile martorului:
1. Sa stie in legatura cu ce cauza este citat.
2. Sa ceara refuzarea interpretului sau traducatorului care participa la audiere
.3. Sa refuze a face declaratii, a prezenta diferite probe, daca acestea pot fi folosite
ca probe care marturisesc impotriva sa, a rudelor sale apropiate.
4. Sa faca declaratii in limba materna sau in orice alta limba, sa ceara si sa ia cunostinta
declaratiil esale inregistrate.
5. Sa ceara compensarea cheltuirelilor suportate.
6. Sa inaiteze cereri.
7. Sa fie asistat de un aparator pe care l-a ales.
Obligatiile martorului:
1. Sa se prezinte la citarea agentului constatator sau a instantei de judecata pentru a face depozitii
si a participa la actiuni procesuale.
2. Sa faca depozitii veridice (adevarate), sa comunice tot ceea ce stie care are
legatura cu cauza respectiva, sa raspunda la intrebari, sa semneze exacti tatea
depozitiilor consemnate in procesul verbal.

9
Legea cu privire la Avocatura nr.1260-XV din 19 iulie 2002 Codul contraventional art 392
10
Codul contraventional art 388 martorul
Legea cu privire la protectia martorilor si a altor partcipanti in procesul penal din 27.10.2008


3. Sa prezinte la cererea organului de urmarire contraventionala sau a instantei documente si alte
mijloace de proba
.4. Sa se supuna dispozitiilor legale ale agentului constatator sau ale instantei de
judecata.Refuzul sau eschivarea martorului de a face depozitii se sanctioneaza in
conformitate cu art.313CP, iar prezentarea intentionata de depozitii minciunoase
in conformitate cu art.312 CP.Martorul minor este asistat de reprezentantul legal sau a
autoritatii tutelare, acesta urmeaza a fi interogat numai in prezenta unui pedagog.
Expertul
11
- persoana numita pentru a efectua investigatii in cazurile prevazute in
Codul Contraventional care nu este interesata de rezultatele cauzei contraventionale
si care aplicind cunostinte speciale din diferite domenii si deprinderi practice prezinta
rapoarte in baza investigatiilor realizate.Expertul nu poate participa la actiuni procesuale
daca are direct sau indirect un interes care iar afecta impartialitatea. Pentru prezentarea
cu buna stiinta a unor concluzii false expertul raspunde in conformitate cu art.3 12CP
12

.Drepturile expertului:
1. Sa ia cunostinta de materialele din dosarul contraventional.
2. Sa formuleze demersuri
.3. Sa adreseze intrebati contravenientului, partii vatamate, marturilor si altor partocipanti la
process ce tin de obiectul expertizei
.4. Sa asiste la examinarea cazului.
5. Sa prezinte concluzii.
Obligatiile expertului:
1. Sa se prezinte la chemarea organului competent sau persoanei cu functie de
raspundere care exameneaza cazul.
2. Sa prezinte o concluzie obiectiva.
3. Sa nu devulge circumstantele si datele ce iau devenit cunoscute in urma efectuarii expertizei.
4. Sa se supuna diapozitiilor legale ale organului care efectuaza cercetarea cazului.Expertize:
1. Contabila/Bancara.
2. Tehnico-auto, Trasologica.
3. Tehnica-incendiara.
4. Ecologica.
5. Merciologica.
6. Biologica.
7. Criminologica.
8. Balistica.
Specialistul
13
- persoana neinteresata de rezultatele cauzei contraventionale cu suficiente
cunostinte s i depr i nder i s peci al e pent r u a acor da aj ut or agent ul ui cons t at at or
s au i ns t ant ei de j udecat a chemata sa participe la efectuarea actiunilor procesuale in
cazurile prevazute de C.Cont.Specialistul nu poate participa la actiuni procesuale daca
are direct/indirect un interes care iar afecta impartialitatea.
Drepturile specialistului:
1. Sa ia cunostinta cu materialele cauzei, procesele verbale.
2. Sa puna intrebari participantilor la procesul contraventional.
3. Sa dea explicatii refiritor la chestiunile ce tin de competenta sa profesionala
.4 . S a c e a r a c o mp e n s a r e a c h e l t u i e l o i l o r s u p o r t a t e i n c a u z a c o n t r a v
e n t i o n a l a s i r e p a r a r e a prejudiciului cauzat a actiunilor nelegitime ale agentului
constatator/instantei.
5. Sa ceara recompensa pentru lucrul efectuat.

11
Codul contraventional art 290 , Legea cu privire la expertiza judiciara constatarile tehnico-stiintifice si medico-
legale nr. 1086 din 23.06.2006, Monitorul Oficial nr 144-145 \1056 din 16.11.2000
12
Codul penal art 312
13
Codul contraventional art 389


Obligatiile specialistului:
1. Sa se prezinte la chemarea agentului constatator/instantei de judecata.
2. Sa aplice toate cunostintele si deprinderele sale speciale pentru acordarea
de ajutor organului care efectuaza actiuni procesuale.
3. Sa dea explicatii referitor la problemele ce tin de competenta sa profesionala.
4. Sa faca concluzii de constatare tehnico-stiintifica sau medico-legala.
5. Sa respecte ordinea stabilita in sedinta de judecata
.6. Sa se supuna dispozitiilor legale ale agentului constatator
.7. Sa nu devulge date ce se refera la inviolabilitatea vietii private, de familie, cele
care constituie secret de stat, de serviciu, comercial, sau alt secret ocrotit de lege.n
cazul prezentarii cu buna stiinta a unor concluzii false specialistul
poarta raspundere conform art.312 CP.
Interpretul/Traducatorul
14
- este persoana care poate traduce dintr-o alta limba, poate
interpreta semnele celor surzi ori muti, cunoaste terminolagia juridica, nu este
interesata in rezultatele cauzei contraventionale si accepta sa participe in aceasta
calitate.Persoana nu poate participa la actiuni procesuale in calitate de interpret daca are
direct/indirect un interes care iar afecta impartialitatea.
Drepturile interpretului:
1. Sa adreseze intrebari persoanei prezente la proces pentru precezarea traducerei.
2. Sa ia cunostinta de procesul-verbal, precum si de declaratiile persoanei audiate in sedinta
.3. Sa faca obiectii referitor la caracterul compelt si exact al traducerei inscrise.
S a c e a r a c o mp e n s a r e a c h e l t u i e l i l o r s u p o r t a t e i n l e g a t u r a c u p a r t i c i
p a r e a l a p r o c e s u l contraventional, cu exceptia cazurilor in care si -a executat
obligatiile de traducator in timpul serviciului.
Obligatiile interpretului:
1. Sa se prezinte la chemarea organului competent/persoanei cu functie de raspundere.
2. Sa efectueze complet si exact traducerea ce i sa incredintat.
3. Sa confirme prin semanatura exactitatea traducerei.
4. Sa nu devulge date care i-au devenit cunoscute in timpul participarii la proces.Pentru traducere
intentionat incorecta interpretul raspunde conform art.312 CP.Concluziile expertilor si
opiniile specialistilor sunt utilizate pe larg la constatarea starii de betie.Apartinenta
substantelor ridicate la substantele narcotice, la stabilirea cantitatii de substante
narcotice ridicate.La masurarea daunei precinuite in urma unui accident rutier sau in urma uni
incident, la evoluarea coatului obiectilor ridicate, la determinarea leziunilor corporale pricinuite
partii vatamate.Testarea alcooloscopica, examinul medical, prelevarea de singe si alte
teste se efectuaza de un specialist abilitat.
2. Probele
15
care sunt prevazute in art 425 in Codul Contraventional al Republicii Moldova.In
procesul contraventional constitue proba orice element de fapt obtinut legal care
serveste la constatarea existentei/inexistentei unei contraventii, la identificarea faptuitorului si
la cunoasterea circumstantelor pentru justa solutionare a cauzei.n calitate de probe se admit
mijloace de constatare ale probelor
1. Declaratiile partilor si alor participanti la proces.
2. Actele de procedura contraventionala (procesul-verbal).
3. Inscrisurile
4. Inregistrarile Video/Audio.
5. Fotografiile
.6. corpurile delicte.
7.Obiectele si documentele
.8. Raportul de expertiza

14
Codul contraventional art 391 Interpretul, traducatorul
15
Codul contraventional al RM art 425 cu privire la probe


Aprecierea probelor se face de persoana competenta sa solutioneze cauza contraventionala
potrivit c o n v i n g e r e i s a l e p e c a r e s i - a f o r ma t -
o c e r c e t i n d t o a t e p r o b e l e a d mi n i s t r a t e i n r a p o r t c u circumstantele
constatate ele cauzei si calauzindule de lege.
Probatoriu - invocarea de probe si propunerea de probe, admiterea si administrarea lor in scopul
constatarii circumstantelor relevante pentru cauza. Nici o proba nu are valoare prestabilita.
Sunt admisibile probele pertinenete, concludente si utile,administrate in conformitate cu
legislatia in vigoare
.Probele pertinente - care au legatura cu cauza contraventionala.
P r o b e c o n c l u d e n t e -
p r o b e l e p e r t i n e n t e s i c a r e i n f l u e c t e z a a s u p r a s o l u t i o n a r i i c a u z e i
contraventionale.
Pr obe ut i l e - s unt pr obel e concl udent e car e pr i n i nf or mat i a pe car e o
cont i n s unt neces ar e solutionarii cauzei.
1. Nu pot fi admise ca probe datele care au fost obtinute prin violenta,
amenintari, sau prin alte mijloace de constringere
2. Prin metode ce contravin prevederilor stiintifice.
3. .Prin incalcarea a drepturilor si libertatilor contraventionale ale persoanei inclusiv a
dreptului la aparare sau a dreptului la interpret.
Administrarea probelor f ol os i r ea mi j l oacel or de pr oba i n pr oces ul cont r avent i
onal car e presupune colectarea si verificarea probelor in favoarea/defavoarea faptuitorului de
catre organelle competente sau persoane cu functie de raspundere imputernicite sa constate cazul
contraventional si sa-l examineze la cererea altor participanti la proces.
Mijloacele de dobindire a probelor
1. Cercetarea la fata locului.(426)
16

2. Ridicarea obiectilor/documentelor (427).
17

3. Perchezitia corporala (428).
18

4. Perchezitia la domiciliu (429)
19
.Conform art.431
20
se considera corpuri delicte inclusiv banii,
documentele, mijloacele de transport,alte valori fata de care exista temeiuri a presupune
ca au servit la savirsirea contraventiei, au pastrat asupra lor urmele faptei
contraventionale sau a constituit obiectul acestei fapte sau pot
s e r v i c a mi j l o c d e c o n s t a t a r e a e x i s t e n t e i s a u a i n e x i s t e n t e i e l e me
n t e l o r c o n s t i t u t i v e a l e contraventiei. Corpurile delicte se anexeaza la procesul-verbal
in care se descriu amanuntit ori se pastreaza in alt mod prevazut de lege.Mijlocul de transport
deteriorat in urma accidentului rutier, pasaportul tehnic falsificat, substanta narcotica ridicata,
arma individuala ridicata in care s-au pastrat semnele contraventiei.
Masurile procesuale de constringere (art.432):
21

1. Retinerea.
2. Aducerea silita
.3. Inlaturarea de la conducerea vehicolului.
4. Examenul medical pentru constatarea starii de ebrietate produsa de alcool sau de
catre alte substante.
5. Retinerea vehicolului.16
Codul Contraventional art 426;
17
Codul Contraventional art 427;
18
Codul Contraventional art 428;
19
Codul Contraventional art 429;
20
Codul Contraventional art 431;
21
Codul Contraventional art 432;

S-ar putea să vă placă și