Sunteți pe pagina 1din 11

Tema 1. Sistemul bancar.

Veriga de baz a sistemului de credit a Economiei Na ionale


1.Esen a i func iile bncilor n economie
2.No iunea, caracteristica i clasificarea sistemului bancar
3.Sistemul bancar al Republicii Moldova. Evolu ia i structura lui n condi iile actuale
1.n Economia de Pia se presupune existen a unui Sistem Bancar ce va asigura mobilizarea
disponibilit ilor monetare ale economiei i orientarea lor spre desf urarea unor activit i economice
eficiente. n esen , banca poate fi definit ca o institu ie ce mobilizeaz mijloacele bne ti disponibile,
finan eaz i crediteaz persoanele juridice i fizice, organizeaz i efectueaz decontrile i pl ile n cadrul
economiei na ionale i n rela iile cu celelalte state n scopul ob inerii de profit. Bncile, ca institu iile
specializate, se ocup de realizarea i organizarea diferitor servicii bancare, obiectul lor de activitate fiind
gestionarea acestora, iar scopul final! ob inerea profitului. "nstrumentul de gestionare al opera iunilor bancare
snt banii. Bncile ndeplinesc rolul de intermediar ntre de intorii de capital i utilizatorii acestora.
Bncile ndeplinesc urmtoarele func ii#
Func ia depoitar ! efectuarea opera iunilor de depozit$
Func ia investi ional % acordarea creditelor n moned na ional&valut strin persoanelor fizice i
juridice, i n participarea, n calitatea de ac ionar, nfiin area unor institu ii bancare sau nebancare n
ar sau peste 'otare i n ac'izi ionarea activelor financiare n nume propriu$
Func ia comercial % efectuarea decontrilor, opera iuni valutare, stipulative, consulta ii
(ceste func ii pot fi grupate n cele ce au evoluat sub diverse forme, n dependen de evolu ia activit ii
bncilor i rolul lor n economie.
E!ercitarea func iei compensatoare n spa iu % circuitului economic i corespunde n mod necesar i
firesc circuitului bnesc. )rganizarea pl ilor ntre agen ii economici$ efectuarea viramentelor ntre
conturi$ transferul de fonduri dintr!un loc n altul, reprezint compensarea crean elor i datoriilor
crescute n rela iile economice interne i interna ionale.n calitate de casier al clientului, banca
efectueaz colectarea resurselor sub forma de depozite bancare i exercit ordinele de ncasri i pl i
ale acestora.
E!ercitarea func iei compensatoare n timp % finan nd att productorii, ct i distribuitorii i
consumatorii, bncile se implic integral n ciclul economic. *nii agen i economici produc mai mult
dect consum, degajnd astfel un surplus ce corespunde, n expresie bancar, unei capacit i de
finan are. +anifestarea acestor , fenomene determin voca ia compensatoare n timp a bncii.
-ecalajul dintre venituri i c'eltuieli pot aprea la , nivele#
". "a nivelul casieriei a#en ilor economici, ntre ncasrile zilnice i pl ile lunare ce se
exprim ntr!un excedent de numerar i rolul bncii este de a compensa aceste decalaje n
timp$
"". "a nivelul circuitului economic de produc ie sau de distribu ie a unui agent economic la care
apare decalaje ntre timp. (ici misiunea bncii este de a compensa capacit ile i posibilit ile
cererilor de finan are pe parcursul perioadei de gestiune a agentului.
Func ia de pia monetar % fiecrei economii na ionale i corespunde, la un moment dat, un anumit
stoc monetar, nscut n principal din capacitatea de crea ie a bncilor. *nul din factorii creatori, cel
mai semnificativ, este creditul prin scont. Puterea creatoare a bncilor i are limitele sale naturale i
artificiale. .imitelor fizice ale posibilit ilor de creditare li se altur limitele determinate de
retragerile de fonduri, dac banca apeleaz la credite din partea bncii centrale se pune n func iune
ac iunea creatoare a ultimei. nc o limitare natural decurge din obligativitatea bncii de a de ine
permanent rezerve obligatorii n conturile ce trebuie s le desc'id la banca central.
Func ia de crea ie economic % manifestndu!se pe plan financiar /participarea bncilor la capitalul
social al societ ilor comerciale$ acordarea n calitate de asociat sau ac ionar, de mprumuturi n
favoarea societ ii comerciale la care particip$acordarea de credite bancare societ ilor comerciale0
i te'nic /bncile joac rolul de consilier financiar al agen ilor economici n cutarea de resurse de
finan are ori de mijloace de investi ie a resurselor$ acord asisten social!comercial, n cazul de
majorare a capitalului acestor societ i. Prin subscrip ie public sau prin emisiunea de obliga iuni0.
2.Sistemul bancar n orice ar reprezint un ansamblu coerent diferitelor bnci na ionale, institu iilor
bancare i altor institu ii de credit ce i desf oar activitatea n limita mecanismului monetar general. Snt
diferite modele de sistem bancar, dar structura acestora depinde, n primul rnd, de specificul dezvoltrii
istorice i tradi iile na ionale, nivelul dezvoltrii i cre terii economiei na ionale, metode de reglare ale
politicii monetare i ale circuitului monetar. (nsamblul bncilor n ar poate fi de 1 sau , nivele. 1arianta
sistemului bancar de 1 nivel poate fi, n cazul cnd n ar nu exist doar banc central ce ndepline te toate
opera iunile bancare. Primul caz a fost tipic etapelor timpurii de dezvoltare a afacerilor bancare cnd bncile
au avut posibilitatea afecturii diferitelor opera iuni, fr coordonarea activit ii sale cu cineva, inclusiv i
emisiunea semnelor bne ti. (l ,!lea caz a fost tipic n perioada *.2.S.S., unde toate opera iunile bancare
erau ndeplinite de banca de stat a *.2.S.S.. n prezent, practic n toate rile cu economia de pia snt create
sisteme bancare cu , nivele#
Banca 3entral % func ia de emisie, reglementare, supraveg'ere etc.
Bncile comerciale i alte institu ii financiar!creditare ce ndeplinesc diferite opera iuni
bancare.
"n general sistemul bancar dintr!o tara cuprinde cadru institutional format din /Banca 3entrala, banci
comerciale si alte institutii financiar creditare similare0 si cadrul juridic format din ansamblul reglementarilor
care guverneaza activitatea bancara.
Tema 2: Particularit ile func ionale i opera ionale ale BN
n 2+ ca i n majoritatea rilor n fruntea sistemului monetar se afl Banca 3entral denumit
B4+. B4+ este o persoan juridic public autonom, care ndepline te ni te func ii specifice i este
responsabil fa de parlamentul republicii. )biectivele bncii na onale sunt asigurarea i men inerea
stabilit ii pre urilor. -e competen a B4+ sunt urmtoarele atribu ii de ba #
! stabilirea i implementarea politicii monetare i valutare n stat
! ac ionarea ca banc'er i agent fiscal al statului
! ntocmirea analizelor economice i monetare i n baza lor adresarea guvernului propuneri,
! licen ierea supraveg'erea i reglementarea activit ii bncilor comerciale
! acordarea creditelor bncilor
! supraveg'erea sistemului de pl i n 2+
! activarea ca organ unic de emisiune a monedei na ionale
! stabilirea prin consultri cu guvernul regimul cursului de sc'imb al monedei na ionale
! pstrarea i gestionarea rezervelor valutare ale statului
! ntocmirea balan ei de pl i a statului
! reglementarea valutar pe teritoriul reublicii
! prezentarea 2+ n institu iile publice intrna ionale financiare
2eie ind din atribu iile numite B4+ ndepline te urmtoarele func ii$
1. elaborarea i promovarea politicii monetar creditare i valutare a statului
,. emisiunea monedei na ionale
5. Banca bancilor
6. banca statului
! Politica monetar poate fi definit ca ansamblul interven iilor B4+ care se efectueaz asupra
lic'idit ii economiei n scopul de a contribui prin utilizarea te'nicilor sau instrumentelor monetare la
realizarea obiectivelor economice.
"nstrumentele utilizate n influen are economiei sunt instrumente i te'nicile de interven indirect
sunt utilizate pn controlul indirect asupra ofertei de moned, limitnd accesul la lic'iditatea B3. 7e'nicile de
interven global i indirect se sprijin pe un triplu fundament# dependen a sistemului bancar fata de Banca
3entral, corela ia existent ntre volumul de credit i nivelul activit ii economice, caracterul elastic al
cererii de credit fa de nivelul dobnzii. Printre instrumente putem men iona taxa scontului, open mar8et, de
asemenea sistemul rezervelor minime obligatorii.
"nstrumentele sunt#
1. %a!a scontului ce reprezint dobnda uzual pentru creditele acordate ctre B3entral n
cadrul opera iilor de rescontare. 2escontul se poate defini pn Banca centrala ca o ac'izi ie
ferm cu plat imediat a unor crean e n termen prezentate de bncile comerciale.
)pera iunile de rescontare se desf oar pe baza unei rate a dobnzii fixe stabilite de ctre
Banca 3entral cunoscute n prealabil a crei valabilitate este de durat, nivelul acesteia fiind
determinat n orientarea bncior solicitante. n al , rnd ini iativa opera iunilor i oportunitatea
lor sunt 'otrte de bncile comerciale. n al 5 rnd furnizeaz la nevoie lic'idit i bncii
comerciale. n principal ac iunea taxei scontului influen eaz pia a capitalurilor, sfera
creditului i respectiv ritmul desf urrii vie ei economice n ansamblul ei. (stfel scderea
tazei scontului determin diminuarea general a dobnzilor, spore te eficien a utilizrii
creditelor pentru agen ii economici i i orienteaz n sensul dezvoltrii activit ii lor pe baza
angrenrii de capitaluri suplimentare.
,. politica open mar&et este nso itoarea fireasc a politicii de rescont. (mbele au originea n
economia englez unde se foloseau complementar pn asigurarea sensului dorit de evolu ie a
lic'idit ii creditului i dobnzii. 7rsturile specifice opera iilor la pia a liber sunt
urmtoarele#
! nivelul dobnzii practicate variaz func ia de evolu ie a pie ii i ndeosebi sunt
determiate de orientarea pe care Banca central dore te s!o impun
! banca central are rol activ, aceasta ini eaz alimentarea pie ii montare cu lic'idit i
n special prin oferte proprii
! opera iile de open m permit B3 deopotriv s acorde credite dar i s mprumute pe
aceast pia , reducnd astfel lic'idit ile bncilor i prin aceasta ale economiei
na ionale.
5. Sistemul reervelor minime obli#atorii const din obliga ia bncii comerciale care constituie
depozite s consemneze n fondurile sale desc'ise la B4+ o sum dimensionat prin cote
procentuale. Sistemul rezervelor minime obligatorii ndepline te o func ie de a determina un
anumit raport ntre volumul depozitelor i volumul creditelor ce se poate acorda n baza
acestor resurse de creditare. +odificarea cuantumului rezervii minime obligatorii are ca efect
modificarea acestui raport, numai B4+ are drept s stabileasc i s modifice ratele aplicate
pn men inerea rezervelor obligatorii . n domeniul politicii valutare B4a ional efectueaz
interven a pe pi a valutar, pn sus inerea cursului monedei na ionale n raport cu alte monede.
n acest scop B4, regelmenteaz opera iunile valutare pe teritoriul 2#+.
6.
!! "unc ia de emisiune a monedei na ionale. B4 are drept exclusiv de a emite n circula ie bancnote i
monede ca mijloc de plat pe teritoriul republicii. Banca stabile te valoarea nominal designul, dimensiunea
i alte caracteristici ale monedei na ionale asigur furnizarea periodic de bancnote i monede pn acoperirea
necesit ilor de moned ale economiei na ionale. (duce eviden a monedei emise, retrage din circula ie i
nlocuie te bancnotele i monedele metalice uzate.
!!! "unc ia Banca Bancilor. B4 este unica institu ie care efectueaz licen ierea, supraveg'erea i
reglementarea activit ii institu iilor financiare. 2olul deosebit al B4 const n ceea cclien ii de baz, B4
este creditorul lor, n ultim instan i centrul decontrilor interbancare, asigurnd rapiditatea i securitatea
decontrilor i pl ilor n economie. Stabile te reguli i emite acte normative respective.
!V "unc ia Banca Statului. B4 accept depozite de la trezorria statului i de la alte organe alte statului, n
baza unui demers al 9uvernului. "mpozitele taxle i alte pl i obligatorii, care s!au vrsat de la contriboabili
n conturile bugetului de stat i n fondurile speciale din bncile care!i deservesc, se transfer n contul unic
al trezorriei statului n B4. B4 organizeaz deservirea valorilor mobiliare dematerializate ale statului n
urmtoarele domenii#
1. desf urarea pe baza acordului nc'eiat cu +inisterul :inan elor a plasrii pe pia a primar a valorilor
mobiliare de stat
,. efectuarea nregistrrilor n sistemul de nscrieri n conturi ale valorilor mobiliare organizat de B4
5. mar8etingul valorilor mobiliare emise de stat i organele lui
6. plata sumei de baz la valorile mobiliare de stat a dobnzii i a altor comisioane
B4 este datoare s ofere 9uvernuli consulta ii n problemele monetare i financiare ce in de competen a sa.
(nual la elaborarea proiectului Bugetului de stat 9uvernul se consult n problemele economice i financiare
cu B4, precum i referitor la obiectivele sale n domeniul mprumuturilor interne i externe, sectorului public
pn urmtorul an financiar. "nclusiv la sumele i condi iile la care aceste mprumuturi vor fi contractate.
2eie ind din func iile B4 sunt determinate opera iunile#
)pera iunile pasive ale B4 sunt#
1. emisia monedei na ionale
,. desc'iderea conturilor i depozitelor a Bancilor comerciale, strine, a statului
5. formarea rezervelor etc
opera iunile active includ#
1. opera iuni cu titluri de valori emise de stat, sau de ctre B4
,. opera iuni pe pia a liber cu valori mobiliare de stat
5. acordarea creditelor bncilor comerciale
6. opera iuni cu valut strin i aur etc
2 #rganul de conducere al BN este consiliul de administra ie. $cesta este alctuit din % membri:
5 vice!guvernatori ai B4! membri ai consiliului
1. 9uvernatorul B4! pre edintele consiliului de administr
,. prim!viceguvernatorul B4! vicepre edinte al 3onsiliului
9uvernatorul B4 este numit de parlament la propunerea pre edintelui parlamentului. Prim!viceguvernatorul
i al i 5 sunt numi i de parlament la propunerea 9uvernatorului B4. 9uvernatorul este responsabil de
formularea ini iativelor n domeniul politicii monetare i valutare n a fi prezentate consiliului de
administra ie i de executarea lor. +embrii consiliului de administra ie sunt numi i pe un termen de ; ani i
mandatul lor poate fi rennoit cu condi ia ca ei s fie elegibili pn a fi reale i conform legisla iei. 3onsiliul de
administra ie are urmtoarele mputerniciri#
1. stabile te politica monetar de stat, inclusiv limitele pn opera iunile de pia desc'is efectuate de B4
,. rata dobnzii a depozitelor i creditelor la B4, condi iile de acordare a creditelor
5. tipul i nivelul rezervelor pe care institu iile fianciare sunt obligate s le in la B4
6. stabile te politica valutar inclusiv modalit ile de determinare a cursului de sc'imb al monedei
na ionale
<. adopt actele normative de aplicare general ale bncii na ionale
=. aprob rapoartele i recomandrile ce urmeaz a fi prezentate de B4 parlamentului i guvernului
;. stabile te modul de emisiune i circula ie a bancnotelor i monedelor metalice etc
B4 este structurat n departamente, direc ii i alte organe auxiliare. -irec iile principale de activitate sunt#
1 . creditarea i opera iuni de pia
,. opera iuni valutare i rela ii externe
5. politica monetar
6. reglementarea i supraveg'erea bancar
<. direc ia de decontri i de contabilitate
Tema &: Principii de organizare a bncii comerciale
1. Notiunea si esenta B'
-enumirea de Banca comercial provone din activitatea sa comercial i anume cumpr i vinde resurse. )
banc cumpr bani, prin atragerea depozitelor clien ilor i vinde bani prin acordarea creditelor clienilor.
'ncile pot desf ura urmtoarele activit i$
1. acceptarea depozitelor cu sau fr dobnd
,. acordarea creditelor
5. acordarea serviciilor de docontri i ncasri
6. emitrea i administrarea instrumentelor de plat / cr i de credit0
<. cumprarea i vnzarea banilor, inclusiv a valutei strine
=. mprumutarea de fonduri,
;. cumprarea ori vnzarea n cont propriu sau n contul clien ilor instrumente ale pie ii financiare,
instrumente privind rata dobnzii, titluri de valoare, leasing financiar,
>. acordarea serviciilor aferente creditelor
?. acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar
1@. opera iuni n valut strin
11. acordara de servicii fiduciare
1,. pstrarea i administrarea valorilor mobiliare i a altor valori
15. acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investi ii
16. acordarea de consulta ii privind investi iile
1<. orice alt activitate financiar permis de B4
(pera iunile ') pot fi clasificate n 3 tipuri$
1. opera iuni pasive % de formare a resurselor financiare inclusiv a capitalului
,. opera iuni active % de plasare a resurselor sub diferite forme inclusiv creditele investiiile
5. opera iuni de intermediere ! servicii de decontri, opera iuni de cas, opera iuni speculative cu valori
mobiliare sau valut strin etc
2. (icentierea si lic)iadrea B'
4umai B4 are dreptul exclusiv de a elibera i a retrage licen a B3. Pn eliberarea licen ei, de a desf ura
activit i financiare, banca comercial trebuie s depun la banca na ional o cerere scris la care se
anexeaz#
1. date despre calificarea i experien a administratorilor viitoarei institu ii financiare i activitatea lor
profesional din ultimii 1@ ani
,. date despre capitalul viitoarei bnci care se prevede s fie pltit
5. buissnes planul viitoarei bnci cuprinznd structura organizatoric tipurile de activit i financiare,
prognoza rezultatelor financiare pn urmtorii 5 ani, etc
6. informa ii privitoare la numele sau denumirea domiciliul sau sediul activitatea comercial, sau
profesional in ultimii 1@ ani i cota de participare a fiecrei persoane care inten ioneaz s de in <
la sut sau mai mult din ac iunile cu drept de vot ale bncii,
<. orice alte informa ii solicitate de B4
"n termen de 5 luni de la data primirii cererii, B4 aprob preliminar sau respinge aducnd n scris la
cuno tin a solicitantului decizia sa. 2efuzul de a elibera licen trebuie s fie motivat. -up aprobarea
preliminar a cererii B4 stabile te urmtoarele cerin e pn primirea licen ei.
1. depunerea capitalului ini ial care nu trebuie s fie mai mic dect capitalul minim necesar
,. angajarea de speciali ti
5. n'eierea de contract cu firma de audit
6. nc'irierea sau cumprarea de utilaj pn efectuarea opera iunilor bancare
dac n decursul unui an, banca nu ndepline te cerin ele enumerate, aprobarea preliminar a cererii se
anuleaz, dac cerin ele enumerate sunt satisfcute, B4 elibereaz licen a n termen de o lun. .icen a se
elibereaz pe un termen nedeterminat i este netransferabil. B4 ine registrul bncilor licen iate n care
se nscriu denumirea, adresele sediului central i ale filialelor la care se anexeaz copiile statului bncii i
regulamentul intern a activit ii. .icen a bncii poate fi retras n cazuri dac#
1. Banca comercial solicit retragerea licen ei
,. ( avut loc reorganizarea bncii sau vinderea unei pr i substan iale din activele bncii
5. dac din partea bncii au fost comise nclcrile grave legilor 2+ i regulamentelor B4.
&. #rganizarea si administrarea B'
Bncile sunt organizate ca societ i pe ac iuni. Banca dispune de independen juridic, opera ional,
financiar i administrativ, fa de orice persoan inclusiv fa de B4, de guvern i de alte autorit i a
administra iei publice i bcile pot desc'ide filiale i reprezentan e pe teritoriul republicii i n alte state
numai cu aprobarea bncii na ionale. Suma minim pe care banca o men ine n calitate de capital reglementat
nu poate fi mai mic de ct cuantumul capitalului minim stabilit de 1@@ mln lei. ncepnd cu ,@1, cuantumul
se stabile te n mrime de 1<@ mln.lei. i ncepnd cu ,@15 n mrime de ,@@ mln.lei. ac iunile se ac'it
integral cu mijloace bne ti, alte forme de ac'itare nu se permite. 7ransferul prin tranzac ii a unei cote din
capitalul bncii se efectueaz cu permisiunea scris a B4, dac n urma unui astfel de transfer, orice persoan
sau orice .
:r autoriza ia scris a B4 nici o banc singur sau n acord cu una sau mai multe persoane, direct sau
indirect nu poate
1. s de in n capitalul unei unit i economice angajjate n alte activit i dect cele financiare o cot care
fie c reprezint o cot substan ial, fie c dep e te conform valorii curente 1<A din capitalul
reglementat al bncii
,. s de in valoarea curent total a unor astfel de cote ce dep e te <@A din capitalul reglementat
reorganizarea bncilor sau vnzarea unei pr i subsan iale din activele bncii se efectueaz cu permisiunea
scris a B4.
Banca trebuie s aib un statut n care se specific denumirea, adresa, obiectul activit ii, func iile consiliului
bncii, cuantumul capitalului, tipul, numrul, valoarea nominal a ac iunilor i drepturile de vot legate de ele.
Banca se conduce de regulamente interne, aprobate de consiliul su, care n conformitate cu statutul bncii
stabilesc#
1 structura or#aniatoric i func iile bncii,
2 modul de formare i competen a or#anelor de administrare i control,
3 func iile unit ilor din structura bnciii ale administratorilor lor i ale func ionarilo bncii. ,
* limitele competen ei administratorilor i ale func ionarilor bncii de a se an#a+a n activit i financiare n
numele i n favoarea bncii.
, Func iile comisiei de cenori i ale altor comisiii permanente.
Bncile prezint B4 copia autorizat de pe statut i de pe regulamentele bncii. .ista persoanelor oficiale
autorizate s ac ioneze n numele ei. -ocumentul care stabile te limitele competen ei acestora i specimenele
semnturilor lor.
Principalul organ de conducere a bancii este $dunarea generala a ac ionarilor! este organul suprem de
conducere, i are un rol decisiv n luarea deciziilor importante n activitatea bncii. (9( poate fi organizat
o dat n an, n caz de urgen pot fi organizate adunri extraordinare. n competen a (9( intr#
1. aprobarea i efectuarea modificrilor statutului bncii
,. aprobarea regulamentelor interne ale consiliului bncii i ale comisiei de cenzori
5. aprobarea alegerii membrilor n aceste consilii
6. determinarea mrimii capitalului statutar i sc'imbarea ei
<. determinarea numrului, tipului i valorii nominale a ac iunilor emise de banc
=. determinarea structurii organizatorice a bncii
;. determinarea direc iilor principale de activitate
>. determinarea lrgirii re elei bancare
?. examinarea i aprobarea drii de seam anuale a rezultatelor financiare ale bncii i alte mputerniciri
conform legisla iei n vigoare.
'onsiliul bncii este organul de conducere n intervalul dintre adunrile generale i prezint darea de seam
cu privire la activitaea efectuat n fa a adunrii generale a ac ionarilor. +embrii consiliului bncii sunt ale i
de ctre (9( i nr lor trebuie s fie impar. +embrii consiliului sunt ale i pe un termen de 6 ani i pot fi
redesemna i pentru un nou mandat. Principalele mputerniciri ale consiliului bncii sunt#
1. determin structura organizatoric, mputernicirile i func iile, competen ele organului eecutiv
,. determin competen ele administratorilor departamentelor i func ionarilor bncii
5. alege pre edintele i vicepre edintele bncii
6. stabilesc mputernicirile lor
<. determin i coordoneaz principalele direc ii ale bnciii i anumite domenii
=. ia decizii privind emiterea valorilor mobiliare suplimentare
;. convoac edin ele etraordinare ale (9(
comisia de cenzori este organul de control al bncii. Pn controlul ativit ii financiare i economice a bncii,
(9( numesc membrii comisiei de cenzori n numr de 5 membri, pe o perioad de pn la 6 ani. 3omisia de
cenzori are urmtoarele mputerniciri#
1. stabile te pn banc procedura de eviden i de control contabil n temeiul regulamentelor bncii
na ionale.
,. supraveg'eaz respectarea lor
5. controleaz conturile i alte documente ale bncii
6. controleaz respectarea legilor i a regulamentelor aplicabile bncii
<. prezint consiliului bncii i (9( rapoartele respective.
=. prezint avize n problemele solicitate de consiliului bncii i n alte probleme
#rganul eecuti* al bncii care e organizat sub , forme
1. unipersonal / numai pre edintele bncii0
,. colegial / este prezentat de comitet de conducere0
comitetul de conducere include pre edintele bncii i vicepre edintele. 4r vicepre edin ilor depinde de
mrimea bncii.
Pre edintele bncii rspunde de desf urarea n condi ii optime i ct mai profitabile a ntregii activit i a
bncii. 1icepre edin ii ndeplinesc atribu iile stabilite de pre edinte coordoneaz i controleaz direc iile de
care au rspundere, iau msuri i rspund de activitatea acestora.
-irectorii departamentelor i filialelor organizeaz i rspund de ntreaga activitatea a departamentului pe
care l conduc n conformitate cu normele regulamentele, ordinile instruc iunile, i 'otrrile organelor de
conducere ale bncii, rspund de calitatea muncii de disciplina i comportamentul salaria ilor.
n cadrul structurii administrative a bncilor mai sunt organizate comitete, care dau posibilitatea lurii unor
decizii la un anumit nivel i tip de activitate. -intre acestea fac parte comitetul de dirijare a activelor i
pasivelor, comitetul de creditare i alte comitete.

Tema+: ,esursele proprii i atrase ale bncii
1. Resursele atase ale BC, tipuri trsturi specifice
2.1 resursele de depozit ale BC 1.2resursele nondepozitare ale BC
1.1 ,esursele atrase de banc constituie aproximativ >@!?@A din resursele totale ale bncii.
(ceste resurse bne ti sunt necesare pentru realizarea opera iunilor active i n primul rnd pentru
creditarea agen ilor economici care au nevoie de aceste mijloace.
-n func ie de caracteristicile resurselor atrase, ele pot fi #rupate n$
1. resurse depozit pe care banca le poate avea n portofoliul ei
,. resurse nondepozit sunt acele resurse pe care banca le poate procura n situa ii dificile, cum ar fi
lipsa de lic'idit i. 3um ar fi# imprumuturi de la B4, de la piata interbancara, de la alte banci,
emiterea obligatiunilor si cambiilor bancare.
-epozitul bancar constituie mijloacele bne ti ncredin ate unei bnci pentru pstrare. -eponentul avnd
dreptul s! i retrag conform termenului stabilit mijloacele bne ti cu o dobnd stabilit.
(ctualmente practica bancar utilizeaz diverse fonduri de depozitare i numrul lor continu s creasc.
(cest proces este condi ionat de tendin a bncilor de a satisface cerin ele clien ilor i de a atrage economiile
lor n conturile bncilor.
'onturile de depozit sunt clasificate dup anumite modalit i i anume:
! dupa timpul depoitrii pn la momentul retra#erii resurselor$
1. depozite la *edere, sunt mijloace depuse n contul de depozit de ctre persoane fizice sau juridice
fr a specifica termenul de retragere. (ceste depozite au un grad nalt de lic'iditate pentru posesorii
lor i de aceea banca bonific dobnzi mici. Petnru a utiliza pe perioade mai mari de timp, unele
bnci impun clien ilor si s fie anun ate cu cteva zile nainte n cazul n care se solicit retragerea
unor sume mari. (cest tip de depozit constituie o resurs ieftin pentru bnci.
.epoitele la vedere au mai multe forme de e!isten $
1. conturile curente reprezint o form special de deservire bancar a titularilor
de cont. Sunt conturi prin care agen ii economici ca i persoanele fizice, i desf oar
opera iunile curente. "n aceste conturi se inregistreaza intrari de sume prin virament, cecuti,
ordine de plata dispusede alte persoanein favoarea titularului de cont.
,. conturi de depozit care prin natura lor asigur fructificarea unei economii pe
un termen mai ndeungat.
4ormele de operare din aceste conturi orienteaz spre o dinamic stabil ntruct aceste
tipuri de conturi asigur pentru bncile comerciale marea majoritate a resurselor dimensional
i cu un mare grad de stabilitate n timp.
,. depozite la termen sunt mijloacele bne ti depuse pe o perioad fixat n contractul de depozit.
-epuntorul are dreptul de a! i retrage mijloacele depuse n acest cont, numai la termenul indicat n
contract.
.epoitele la termen se clasific n urmtoarele cate#orii$
! depozite pe termen scurt cu scaden a pn la 1 an
! depozite pe termen mediu cu scaden a de la 1 pn la 5 ani
! depozite pe termen lung cu scaden a de la 5 % ani
(ceste depozite sunt bonificate de banc la dobnda pie ii, dar spre deosebire de cele la vedere au
dobnzi mai nalte.
/n dependen de cate#oria de depuntori deosebim$
! depozitele persoanele fizice
! depozitele persoanelor -uridice
! depozitele ale altor bnci
/n func ie de valut n care se depune depoitul deosebim
! depozite depuse .n moned na ional
! depozite depuse .n *alut
.up modul de calcul de ac0itare a dobnii
! depozite la vedere i conturi curente la dobnzi
! depozite cu dobnzi i modul de calcul a dobnzii poate fi simplu i capitalizat.
.obnile bonificate de ctre bnci la conturile de depozit se calculeaz dup formula
/10 S1T1,d2&3%114456 unde /!suma dobnzii S! suma ini ial, suma
depus T! timpul pentru care se calculeaz dobnda n zile ,d! rata dobnzii
Bancile propun clien ilor dobni capitaliate la depozite cu scopul stimulrii atragerii resurselor
bne ti libere. i se calculeaz# /20 7S8/191T1,d2&3%1144
"a desc0iderea conturilor de depoit solicitantul scrie o cerere adresata bancii comerciale in care
mentioneaza# tipul contului de depozit, data desc'iderii, suma depusa, rata dobinzii si semneaza contractul de
depozit care contine in toate conditiile desc'iderii gestionarii si inc'eierii contului de depozit.
-epozitele persoanelor fizice n 2+ sunt garantate cu legea privind garantarea depozitelor persoanelor
fizice n sistemul bancar din ,=.1,.,@@5
:ondul se constituie ca persoan juridic de drept public. .a formarea mijloacelor fondului, sunt admise
i obligate s participe bncile autorizate de B4+.
,., # surs important utilizat de banca comercial pentru men inerea lc'idit ii i completrii
resurselor financiare necesare reprezint creditele interbancare.
)reditele interbancare pot fi de 2 feluri$
! centralizate, atunci cnd B4+ acord credite bncilor comerciale
! descentralizate, sunt credite acordate de la o banc la alt banc
.a momentul actual B4+, poate oferi bncilor comerciale urmtoarele tipuri de credite interbancare:
facilit ile permanente de creditare acordate bncilor n lei, sunt#
credite intrada1,
overni#0t.
Primele sunt credite sub frm de trageri descoperit de cont pe conturile de decontare ale bncilor,
acordat de B4+ pe parcursul zilei opera ionale pentru asigurarea efecturii pl ilor curente n termen
garantat cu valori mobiliare amanitate sau gajate B4+. (cordarea creditului intradaB pe parcursul zilei
opera ionale se efectueaz n cazul lipsei mijloacelor bne ti sau insuficien ei acestora n contul de
decontare, desc'is bncii participante n sistemul automatizat de pl i interbancare. 3reditul intradaB se
acord pe parcursul zilei opera ionale a sistemului automatizat de pl i interbancare cu scaden a n aceea i zi.
Pentru aceste credite nu se percep dobnzi, comisioane sau alte pl i. Pe parcursul zilei opera ionale banca
poate beneficia de mai multe credite intradaB n limita de politica monetar stabilit de B4+ i a gajului
disponibil. Pe parcursul zilei opera ionale curente din contul nregistrrilor mijloacelor bne ti n contul de
decontare al bncii, n sistemul automatizat de pl i interbancare S(P", primordial se ac'it creditul intradaB,
se acoper descoperitul de cont. 3reditul intradaB nu poate fi acordat pentru ac'itarea creditului overnig't.
-ac creditul intradaB nu a fost ac'itat n timpul zilei opera ionale, el se reperfecteaz n credit overnig't
fr acceptul bncii. "ar valorile mobiliare care au reprezentat asigurarea creditului intradaB rmn drept
asigurare pentru creditul overnig't.
'reditul o*ernig)t este o form de credit acordat de B4+ peste noapte bncilor pn acoperirea
descoperitului de cont neac'itat la sfr itul zilei opera ionale precum i n scopul men inerii rezervelor
obligatorii garantat cu valori mobiliare amanetate sau gajate B4+. (cordarea creditelor overnig't este
detrminat de urmtoarele necesit i #
neac'itarea creditului intradaB, pn la sfr itul zilei opera ionale a S(P"
insuficien a capitalului sau mijloacelor bne ti n contul B4+ pn men inerea rezervelor
obligatorii
/ob.nda la creditul overnig't se calculeaz pn termenul de o zi.
Termenu de rambursare a creditului overnig't nu poate fi prelungit.
'reditul o*ernig)t se acord bancilor care corespund cerin elor B4+ n baza cererii depuse .
$c)itarea creditelor i a dobnzii aferente se efectueaz n ziua opera ional urmtoare dup ziua
ob inerii creditului.
Pn a putea beneficia de creditele sus men ionate B3 trebuie s men ie un volum suficient de valori
mobiliare care pot constitui ga-ul.
'redite de lombard au ca scop impementarea unui mecanism pn administrarea B3. :acilitatea de
lombard const n cumprare de ctre B4+ a activelor eligibile vndute de o banc la un pre
determinat care este urmat de recumprarea acelora i active de ctre B3 de la B4+ la un pre
determinat de recumprare timp de < zile maximum. (ctivele eligibile pn cumprare i recumprare
conform facilit ii de lombard sunt valorile mobiliare de stat dematerializate emise de +inisterul
:inan elor i certificatele B4+ n moned na ional.
Eligibile sunt numai valorile mobiliare ce au data scaden ei dup data recumprrii de B3 i au
termen de circula ie de pn la ?1 zile din data cumprrii lor. 2ata de lombard se stabile te n mrimea
ratei de baz a B4+ C o marj de , puncte A.
acordarea creditelor sub forma acordurilor ,EP#. 2eprezint opera iuni de vnzare a valorilor
mobiliare de stat cu rscumprarea ulterioar a acelora i valori la o dat anumit sau la vedere la un
pre anumit stabilit la data vnzrii.
bonuri de trezorrie sunt valori mobiliare emise cu scont i rscumprate la valoarea lor
nominal la scaden , avnd termenul de circula ie pn la 1 an.
obliga iuni de stat sunt valori mobiliare emise pe un termen de 5=< zile i ami mare, pentru
care emitentul plte te periodic dobnzi potrivit ratei fixe sau flotante n conformitate cu
condi iile emiterii i sunt rscumprate la valoarea lor nominal la scaden . )bliga iunile de
stat pot fi vndute la un pre mai mic dect valoarea nominal sau la valoarea
certificatele B4+ sunt valori mobiliare emise de B4+ cu scont i rscumprate la scaden la
valoarea nominal, avnd termenul de circula ie pn la 1 an.
B4+ poate fi att cumprtorul ini ial al valorilor mobiliare de stat 2EP) cumprare, ct i vnztor
ini ial, 2EP) de vnzare. Prin opera iunea 2EP) de cumprare, B3 atrage resurse financiare temporare n
scopul men inerii lic'idit ii.
(pera iunile RE2( de cumprare sunt de 2 tipuri
de cumprare la rata *ariabil, unde cererile sunt satisfcute la ratele 2EP) propuse de ctre bnci
de cumprare la rata fi:a, unde cererile acceptate se satisfac la rata anun at de B4+.
'reditele descentralizate este un credit acordat de o banc altei bnci.
'onditiile de acordare a creditelor interbancare si rambursarea creditelor sunt stabilite de banci in mod
independent si unul din factorii care influenteaza aceste relatii este evaluarea bancii debitoare ca subiect a
acestor operatiuni.
Pe linga creditele centralizate si descentralizate banca comerciala are posibilitatea# de a emite titluri
financiare ca certificate de depozit, de economii, cambii bancaresi obligatiuni. 7oate acestea sunt resuse
atrase.
'ertificatele de depozit sunt titluri de valoare care confirma ca o anumita suma de bani a fost depozitata la
banca in baza caruia ii da dreptul deponentului de a primi la scadenta suma depozitului si a dobinzii.
/etinatorul certificatului il poate vinde oricind ianinte de scadenta.
'ertificatele de depozit pot fi eliberate doar persoanelor juridice.
'ertificatele de economiei pot fi eliberate doar persoanelor fizice.
Bancile 'omerciale pot emite si cambii simple caresve mai numesc bilet de ordin.
'ambiile bancare pot fi emise de banci pe un termen de 1 an si pot emite cambii la vedere sau la termen. "n
scopul atragerii mijloacelor banesti pe un anumit termen bancile emit cambii la termen, iar in scopul
acoperirii c'eltuielilor neprevazute sau mentinerii lic'iditatii banca emite cambii la *edere.
'ambia poate fi ac)itata de banca atit prin numerar cit si prin virament.
)bligatiunile sunt titluri de credit representative ale creantei asupra emitentului pt imprumutul acordat.
Emiterea titlurilor de valoare de catre banci implica in sine c'eltuieli de emisiune, plata dobinzilor. "n sc'imb
prin emiterea lor bancile au posibilitatea de a atrage resursele temporar libere in economie in scopul de a
invetsi aceste resurse sub forma creditelor.