Sunteți pe pagina 1din 45

ENGLEZA PENTRU AVANSATI

,
Schimbarile permanente din viata politica, econornica sociala din tara noastr:l au dcschis
drum uner noi posibilitati. pentru a Ie fructifica pe deplin este necesara
limbilor strainc. economia, comcrtul, cultura, turismul sunt sfere de activitate al caror
succes depinde in primul rand de maniera in care cle sunt prezentate intr-o limba de larga

Cea mai CUllOscuta mai populara limba este limba engleza. Acest fapt este demonstrat de
uuma-rul marc de tari in care engleza este vorbitii, dar de numarul de persoane care comunica
prin intermediul ei in intreaga lume.
Nu este de mirare ca in majoritatea tarilor limba engleza este 0 materie de studiu obligatorie in
toate institutiile de illVaHllmlnt.
, ,
Acum dumneavoastra va numarati printre cei care doresc sa largeasca sa
dobandeasca abilitatea de a comunica cficient in aceasta limba.
Cursul nostru pentru avansati va va da posibilitatea de a stapani limba, astfel indH veti putea
conduce discutii pe diferite teme, folosind un vocabular bogat. Textelc dialogurile va vor
ajuta sa studiati mai eficient. Pe 1:1nga un numar mare de cuvinte noi, grupate tematic in cadrul
caietelor de leetii, veti gasi informatii gramaticale. Vom acorda 0 deosebita atentie exercitiilor
rccapitulative, care nu vor urmari daar sa fixeze 0 anumiHi regula gramaticala, ci va vor testa
in pennanenta de Iimba engleza acumulate anterior.
Metoda de studiu propusa de EUROCOR are un marc succes in Statele Unite ale Americii
in multe din tartle europene. Dupa numai cateva lecrii va veti da seama cat de repede veti putea
obtine rezultate remarcabile cu ajutorul aeestei metode. Este necesar sa invatati sistematico
Yeti obtine cele mai bune rezultate studiind zilnic doar dite 15 minute.
, ,
Va mult succes,
Profesorul dumneavoastra
- 1
Informatii1e legate de regulile de pronuntie care merita
o atentic dcosebita vor fi plasate in interioml unui chenar.
Referiri la aceasta problema se fae in cadrul compendiului de gramatica pentm nive!
intennediar, la punctul 5.2.
Pe marginea Iectiilor veti gasi inserate urmatoarclc simboluri:
Un exercitiu care va testeaza de gramatica cuvintelc nou invatate.
Cuvinte noi
Cursul pentm avansati contine 32 de lectii. Fiecare lectic arc doua parti. Prima lectie din
caiet, ca prima parte a celei de-a doua, introduc notiuni noi pe care Ie yeti asimila Cll
ajutorul unor cxercitii special concepute. Ultima parte a lectiei 2 nu introduce materie noua,
ci contine exercitii recapitulative pentru materialul cursului dc nivel intermediar, precum
exercitii de pronuntie. Toate regulile gramaticalc introduse in cursul unei lectii sunt recapitulate
la fiecareia dintre acestea, sub fonna de rezumat. La fiecanai caiet de lectii
exista un vocabular care cuprinde toate elementele lcxicalc introduse pe parcursul celor doua
lectii.
Atunci cand inmlniti text tiparit eu care dispare cand estc acoperit cu filtrul
care este precedat de semnul ">" inseamna ca trcbuie sa urmati instructiunile date, de
excmplu sa completati propozitiile eu euvintele care lipsesc sau sa traduccti propozitiile
date.
Textul scris cu caractere italice in dreptul acestui semn introduce informatii gramaticale sau
fonetice noi.
NOUL SISTEM DE TRANSCRIERE FONETICA
in cadrul cursului pentru avansati vom introduce sistemul international de transcriere fonetici!.. Aceasta
va va pennite sa lovitati pronuntia exacta a fiecarui cuvant nou. Deoarece aceasta modalitate de
transcriere fonetica este folosita in majoritatea dictionarelor Englez - Roman sau diciionarele
explicative originale, ei vii va inlesni folosirea eficienta a acestor dictionare.
Pentru a va facilita asimilarea noilor simboluri fondice, Ie vom prezenta in para leI eli cele folosite
de noi in cadrul cursului pentru incepatori in eel pentru nivel medill, de asemenea. Va vom furniza
0 scum descriere a pronuntiei fiecarui sunet reprezentat de simbolul fonetic corespunzluor.
Sistemul EUROCOR Sistemul international
Vocale:
[a] [bas] [AJ-ascurt bus [bAS]
[a:] [ ba:
r
] fa:]- a lung bar [ba:]
[E] [trEfik] - un sunet care rezulta traffic ['tneflk]
din combinapa sune/clor
e lIi a
[ eJ [get] [e] - e scurt (sc pronunta ea e get [get]
din limba romanii)
raj, [hEpan], [hEpnl [;:>] - 5e pronunlii ca vocal a happen ['ha:p(g)n]
romlineasca a dar este mult
mai scurt (se poate amite in
pronuntie)
W],[a:] [ fa:rst]
d lung (fiindca r nu se first [[:):st]
pronuntii sau se pronun,aslab,
vocala devine lunga)
[ i] [in] [1]- i scuet In [lnJ
[i: ]
[i: vnin(g)] [i:]- i lung evening ['j :VTllTl ]
[0] [klok)
[::;] - (I deschis (deschidem gura clock [kbk]
ca l/i cum am vrea sa pronuntam
a l/i pronuntam 0)
[o:J [do:
r
] [:->: J
o deschis lung (nepronuntarea door [ d::;:]
lui r din cuvantul scris produce
lungirea vocalei)
rul [lukJ [u]
11 scurt din limba romana look [luk]
ttl:] [sku: IJ [ u:] u lung school [sku: I]
-2-
Silaba accentuata este marcata prin semnul [']. Acest simbol precede silaba accentuata.
In cadrul acestui sistem de transcriere fonetiea vom folosi simbolul [.] care precede silabele cu
accent secundar.
[peJ] paIr
- 3 -
['i:vnlll]
l CdJ- pronuntat ca eli in
indigestion
evening
[pear]
Accentul
Consoane:
In(g)J l sin(g)J [IlJ - grupul de sunete ng se aude sing [ SlY]]
ca in cuvfmtul romanesc pliing
(datorita denazalizarii lui n a
desonorizarii lui g)
[n [n - sunetul romanesc shop [fJpJ
] [tn - corespondentul grupului de church l tJCJ:tJ]
sunete transcris prin ci In limba
romana
[j] [gara:j] [3J- sunetul j din limba romana garage [gd'ra:3]
[dj] [djon] [d31 - corespondentul grupului
reprezentat in limba romana prin gi John [d3Jn]
["] [Uindau] [ w] - este u semivocalic din limba window ['wmdgw]
romiina (eg.: ca In cuvantul cuarf)
[P] lTsin(g)kJ [8] - este s interdental (se articuleaza think [81Y]k]
consoana s ell varful limbii lipi!
intre dinti)
[DZ] [ D'is] [0] - este z interdental (se articuleaza this [OISJ
zcu varful limbii Hpit de dinti)
Diftongi:
ex:
ex:
[cal
A. Completati propozitiile in limba engleza cu cuvintele care lipsesc, folosind filtrul
Ineepem eu recapitularea vocabularului introdus in prima leqie din cursul de nivel intermediar.
LECTIA 1 - PARTEA INTAI
,
Is it possible to get >a job >as a
teacher these days?
- This picture was taken >with a good
camera.
- >What a fool he is!
They won't let you in >without a valid
ticket.
- It is >such a lovely day for a picnic.
- You can stay here >for a change.
- He is small >for an adult.
- Eat >with a fork, please.
- We could do >with a double bed.
- He has been waiting for just >such an
occasIOn.
It's >a pity they could't join us.
- Next week I'll be away >on business.
- Travelling >by air is very exciting.
- We're having a >boring time here.
- The guard has already >clippcd our
tickets.
- Your >scason ticket is no longer valid.
Do not >lean out of the window.
- If you're making a >joumey to England,
make sure that your car is in good
condition.
Our trip to Africa was arranged through
this >travel agency.
- I'm with John who's going to be our
> guide for the next few days.
- Send this parcel >hy rail.
Pacat ca nu au venit ei ell noi.
4-
Ce prost e!
Este 0 zi alat de frumoasa pentm picnic.
Aceasta. fotografie a fost lacuta cu un aparat bun.
Este posibil sa gasesc un post de profesor
in diteva zile?
E seund pentm un adult.
Ai putea sa mai stai aici.
Maniinca eu fureulita, te rog!
Ne-am deseurea eu un pat dublu.
Nu decat 0 asemenea ocazie.
Nu va aplecati in afara.
Ne plictisim aiei.
Este foarte palpitant sa eu avionu!.
Trimite acest pachet eu trenu!.
Sunt cu John, care va fi ghidul nostru in
urmatoarele zile.
Abonamentul tau nu mai este valabil.
Calatoria noastra in Africa a fost organizata
prin aceasta agentie de voiaj.
Daca faci 0 calatorie in Anglia, asigura-te eft
ta este in buna stare.
Nu te vor Hisa sa intri rara un bilet valabil.
B. In exereitiul de mai jos vom repeta folosirea articolului nehotiiriit. Sa complelam spatiHe libere
din Propoziliile in limba engleza:
Conductorul ne-a perforat deja biletele.
'Saptamana viitoare voi fi pleeat cu afaceri.
Which of them has a doctor's degree? - Care dintre ei are doctoratul?
Acum vom folosi noile cuvinte in propozitii. Cititi-le cu voce tare, urmarind
traducerea lor In limba romana:
In cadrul primului caiet de leqii vom introduce vocabularul care va va permite
sa scrieti un curriculum vitae 0 scrisoare de intentie in Iimba engleza. Citili
cu voce tare pril1lul grup de cuvinte noi retineti traducerea In limba romana.
Particula "to" din infinitivul verbelor va fi omisa in transcrierea fonetica.
- a cauta
- dispus (sa), gata (sa),
domie
- Consiliul Municipal,
Primarie
- preferabil
- a fumiza, a asigura
- a lansa
- interesant; competitiv,
solicitant, complex
- ingenios, descurcarcl;
cu initiativa
- titlu de master
- titlu de doctor; doctorat
- asuma, a prelua
- sarcina, indatorire,
mlSlUne
- grad, titlu academic
- Compania eauta comis voiajori.
- crede cil este atiit de
ingenios.
- EI este licentiat.
- Pot sa discut eu el orieand, dar
preferabil nu inainte de ora doua.
- Am titlul de master.
- Consiliului Municipal
au loc 0 data la doua saptamani.
I would never think he's such a
resourceful man.
I have a master's degree.
- 5 -
I can talk to him at any time,
but preferably not before
two o'clock.
City Council > ['Sltl 'kauns;)l]
to seek >[si:k]
resourceful >
degree >[ch'gri:]
master's degree > ['ma:st:lz dl'gri:]
doctor's degree > dr'gri:]
(or doctorate) [ 'd:)kt;)r;)t]
preferably > ['pref;.1r;.1blJ1
willing > ['wrl!ll]
to take on > [telk :m]
challenging > ['tJa;I;mJ3111]
task > [ta:sk1
to launch > Lb:ntJJ
to provide > lrrd'vard]
He has a university degree.
City Council meetings are held
every second week.
The company is seeking commercial
travellers.
- 6
lata un alt grup de cuvinte noi. Sa Ie citim ell voce tare, acordand maxima atentie pronun\iei:
You will have to read extensively this academic year. - Va trebui sa citeljlti mult in acest an
universitar.
Aceasta scrisoare ne va furniza
informatiile de care avem nevoie.
- John este dispus sa colaboreze
cu noi?
- Ei lanseaza un nou atae.
- Aceasta este 0 indatorire lipsita de
satisfactii.
- Nu accepta sa luerezi in plus.
- Aceasta este 0 problema
interesanta.
Don't take on any extra-work.
Is John willing to cooperate with us?
acum ista cateva exemple in care aceste cuvintc sunt folosite in propozitii. Le vom citi eu voce
tare urmarind traducerea lor in limba romlina:
They're launching a new attack.
This letter will provide us with
the information we need.
accommodation > [;lb,I11;)'dcIJ\;m] loeuinta; conditii de cazare
required > solicitat, cerut
extensively > Llk'stenslVlI] - extensiv, mult, considerabil
all over > [:'l:l ';XW;)J - peste tot, pretutindeni
to handle > [hrendl] - a a rezolva
variOUS > ['ve;:lrI;)s]
-
diverse/di
commensurate > [b'menJ:tf:>t (win)] - proportional (eu), corespunzator
essential > [l'senS;)]] - esential
application > [,3.'ph'ke1f;;ml - cerere
resume > [rczjomel}, ['rezjumelJ autobiografie, c.v.
to Soubmit > [s;;lb'nlIt] - a supune spre examinare, a depune,
a 1nainta
This is a thankless task.
It was a difficult situation but he handled it well. A fost 0 situatie dificila, dar el a
rezolvat-o foarte bine.
We're all required to show our passports. Ni g-a eerut tuturor sa ariitam
pappoartele.
This is a challenging problem.
The traveI agency will arrange accomodation for us. Agentia de voiaj se va oeupa de cazarea
noastra,
Yom vedea acum noile clivinte 'in text. lata un anun! pentro angajare dintr-un ziar:
. --
, {

/}
I
J
-------


- Eseurile voastre trebuie depuse pana la
saptiimanii.
- Experienta ta cste esentiala pentro
activitatea noastra.
- Acest salariu nu este corespunzator
experientei tale.
- Scrie aceasta cerere cat de repede poti.
- Nu sunt sigur daca acest lucru ar trehui
trecut in CY-ul meu.
- Din diverse motive refuz sa fac acest
lucru.
- 7 -
The City Council seeks a resourceful person with a university degree
(preferably a master's or a doctor's degree), who is willing to take on
challenging tasks. The Council is now launching a campaign to provide
meals and accommodation for children in need, and wants a person to take
care of it. The person will be required to travel extensively allover the
country and handle various kinds of situations. Salmy commensurate with
ability and experience. Driving licence essential. Application and resume
should be submitted to the City Council, Northampton.

Your essays should be submitted by the
end of the week.
Your experience is essential to our work.
For various reasons I refuse to do that.
I'm not sure whether this fact should
be included in my resume.
Write this application as quickly as possible.
This salary isn't commensurate with your
experience.
Sa comparam textul cu traducerea lui in limba romana:
Sa completfllTI propozitiile in limba engleza Cli cuvintele noi din primul grup. Vom folosi filtrul
Sarcina ta este sa 0 solutie la aceasta problema - Your> task is to find a solution to the
cat mai repede eu putinta. problem as quickly as possible.
- The government can'!'> provide all
young people with a job.
- [ wonder whether he has a >l11aster's
degree.
- I'll take care of this problem this week,
>prdcrahly on Friday.
- I hope to perform this> challenging
task without a mistake.
- Are you willing to> launch another
attack?
- I have to >take on extra work to earn
money for my holiday.
- My mother has a >doctor's degree.
- Why aren't you as >resourceful as
Jane's husband?
- She will >seek public office.
- I don't really understand why you're not
>wi Ill11g to learn English.
- The >City Council will finally decide
about the matter this afternoon.
- 8 -
dispus sa mai lansezi un atac?
Guvernul nu poate asigura locuri de munca
pentru toti tinerii.
De ee nu tu descurcaret ca sotul lui Jane?
Mil voi ocupa de aceasta problema in cursul acestei
saptamani, preferabil vineri.
Chiar nu de ce nu dispus sa inveti engleza.
Trebuie sa accept sa lucrez in plus pentm a
bani pentm vacanta.
Sper sa i'ndeplinesc aceasta sarcina interesanta
lara nici 0
Consiliul Municipal caula 0 persoana eu spirit intreprinzator, licentiata (preferabil
cu titlu de master sau de doctor), gata sa preia sareini interesante. Consiliul lanseaza
acurn 0 carnpanie pentm a asigura hrana adapost copiilor este
nevoie de 0 persoana care sa se ocupe de acest proiect. Persoana va trebui sa
calatoreasca considerabil in intreaga tara sa faca fata diferitelor tipuri de situatii.
Salariul este proportional cu capacitatea profesionala !?i Este esential
ca solicitantul sa aiba camet de conducere. 0 cerere un currriculum
vitae la Consiliul Municipa[ din Northampton.
Ea va caUla un post intr-o institutie publica.
Mama mea are titlul de doctor.
Consiliul Municipal va lua in 0 hotarare in
legatura cu aceasta problema in dupa-amiaza aceasta.
Ma intreb daca el are titlul de master.
Inca 0 remarca in legatura cu studiile universitare din universul anglo-saxon. Pe langa titlurile de
Master (Master's Degree) Doctor (Doctor's Degree) rnai exista titlul de Bachelor (Bachelor's
dl'gri:] ). Acesta se obtine dupa 2-3 ani de studii universitare (colegiu).
- 9 -
Ne vom largi despre forma gerund (eu terminatia -ing).
Completati spalii1e Jibere din propozitii1e in limba errgte-cii--CUSJ1vintele noi din al doilea grup:
- Tomorrow I'll > submit my resignation.
- The car will be >extensively modified.
- I'd like to travel >all over the world as
much as he does.
- Will you >handlc this matter?
- By tomorrow your >application must
be ready.
- I can't submit my >resume because
it's incomplete.
- There are >various questions I want
to ask him.
- No one is >required to join them.
- Which agency arranges student
>accomodation?
- I no longer want to work here because
the salary is not >commcnsurate with
my ability.
- In this case his qualifications are
>essential.
Ce agentie se oeupa de eazarea studen\ilor?
Maine 'jmi voi inainta demisia.
va fi eonsiderabil modifieata.
Pana maine cererea ta trebuie sa fie gata.
Nu pot sa-mi depun C.V.-ul pentru ca este incomplet.
Mi-ar pHieea sa clWitoresc in toata lumea
la fel de mult ea el.
Vreau sa-i pun diverse intrebari.
Nimanui nu i se cere sa mearga eu ei.
Vrei sa te ocupi de aceasta problema?
can't help > rka:nt help] - a nu se putea abtine, a nu pulea sa nu ...
mind > [mamd] - (in propozi{ii negative $i interogative)
a avea eeva impotriva, a se supara
admit > [dd'IllIt] - a
evade > [I'veld] - a evita, a ocoli, a scapa de,
a se sustrage de la
oppose > [g'P;;1UZ] - a se opune, a contrasta
envisage > [m'vlZldsl - a avea in vedere, a estima, a prevedea
Nu vreau sa mai luerez aici deoareee salariul
nu este proporlional cu capacitatea mea.
in acest caz specializarile pe care Ie are sunt esentiale.
lata cateva verbe # expresii urmate de gerund.
$i iata cllteva exemple de situatii in care ele sunt urmate de gerund:
lata cateva exemplc de propozilii in care acesrc cuvinte expresii sunt folosite:
Forma gerund se mai .o;i dupa anumite substantive sau adjective eu prepozi{ie:
- Compania este scutita de la plata
impozitelor.
- Te felicit eli ai luat examenul.
- Ea are darol de face prieteni.
- Inclina sa devina translator.
Nu am putut sa nu rad dind am viizut-o.
- Mil. opun exmatricularii lui.
- Cand estimezi ca ai putea sa incepi sa
lucrezi la proiect?
- A recunoscut cil. a furat banii.
- Nu te sustrage de la plata impozitelor.
- Nu rna deranjeaza sa rna uit la
emisiunea aceasta.
- 10-
The company is exempt from paying taxes,
I congratulate you on passing the exam.
She has a flair for making friends.
He is bent on b.e.com.ing a translator.
bent on > [hent ;om] - (a fi) talcntat la, cu Inclinatii pentru
congratulate on > [kongnetJolelt :m] - a felicita pentru
a tlair for > [d fieJ f;;>] - talentul, darul de a
exempt from > llg'zemr1 IbmJ - scutit de
discourage from > [dls'b.nd5 fr:Jrnj - a descuraja, pierde curajul
ashamed of > [;:t'jcnnd ;)vJ de/sa
tired of > ['taDd :lVJ satul, plictisit de
the pleasure of > [0;) 'plc3,)(r) ;)v] - placerea de a
I don't relish the > [1i1 're!.IJ - nu-mi suriide de putin
prospect of ... o;;lpr;)spekl dvl perspectiva de a ...
Don't evade paying taxes.
When do you envisage being able to start
working on this project?
I couldn't help laughing when ( saw her,
I don't mind watching this programme,
I oppose expelling him from the school.
He admitted stealing the money
Acum sa exersam utilizarea formei gerund. Completati spatiile libere din propozitiile in limba engleza:
forma gerund se in combinatie eu phrasal verbsl 'frcrz:J] V:J; bz]
(verbe complexe, a carol' structura contine un verb notional 0 particula).
- 11 -
- a renunta, a se [asa de;
- a amana, a reprograma
- A trebuit sa amanarn intiilnirea eu el.
- Doctorul m-a statuit sa renunt la bere.
- Nu ma incanta deloc perspectiva de
a-mi petrece cei rnai buni ani din viata
in 'inchisoare.
- Nu am mai avut plaeerea de a sta
de vorba?
- Tom m-a descurajat in privinta
frecventarii acestui curs.
- Ar trebui sa-ti fie sa spui
minciuni.
- M-am saturat sa lucrez aici.
- 1 don't> envisage having any trouble.
- I'm >cxcmpt from attending tll1S class.
- Ann has >a flair for writing poetry.
- J hope you don't >min$.l my leaving.
- I >couldn't help making this remark.
- I'm >tircd of talking to you.
- Are you>bent on becoming an actor?
- r don't >relisb the prospect of
becoming a teacher.
>[put :lfJ
>[glv Ap]
put off
Exemple de astfel de verbc:
give up
Nu prevad nici 0 problema.
Nu rn-am putut abtine sa nu fac aceasta remarca.
Ana are darul de a scrie poezii.
Sunt invoit de la aceasta ora de curs.
M-am saturat de disCllt eu tine.
lata diteva exemple de propozitii:
Sper ca nu te superi daea plee.
My doctor advised me to give up drinking beer.
We had to put off meeling him.
Nu rna incanta perspectiva de a deveni profesor.
Ai talent de actor?
Haven't I had the pleasure of talking
to you before?
I'm tired of working here.
I don't relish the prospect of sllending
the best years of my life in prison.
You should be ashamed of telling lies.
Tom discouraged me from taking
this course.
~ aeum, exereitiile de pronuntie. Vom repeta formele contrase ale verbului to be.
Formele contrase ale verbului sunt folosite atunci eand verbul se afla
in1r-o pozitie neaceentuata in propozitie.
[oe:l(r)]
[ju::l(r), jJ:(r)]
[wl;'J(r)]
>Jfyou'rc willing to negotiate with us,
we can start talks today.
> I'd Iike to travel extensively all over the
world.
>Can you deliver these tools today,
preferably before one o'clock?
>1 don't think I'll he able to find a
solution to this challenging problem.
>We won't launch any new projects
because we're short of money.
> I'm not able to arrange aceolllodation for you.
> I 'm too tired to take on any extra work.
they're
we're
you'rc
12 -
['judr d gud 'bJI]
['wIJr d'melzd]
['oe;Jr ::l'mju:7.LllJ
Sa citim eu voce tare. Atentie la pronuntie!
Daea ~ t dispus sa negociezi cu noi,
putem ineepe discutiile azi.
Mi-ar placea S3 eala10resc mult prin
toa13 lumea.
Sunt prea obosit sa mai muneese ~ in plus.
I'm [aIm]
you're [ju0(r), jJ:(r)]
he's lhi.z]
she's [Ji:z]
it's [ItS]
Nu vom lansa niei un proiect nou pentru eli
nu avem bani.
Pentru fonnele we're, you're, they're [r] se pronunta daca urmatorul euvant din propozitie ineepe
eu 0 voeala. Sa citim eu voce tare urma10arele exemple:
We're amazed.
Po\i sa livrezi aeeste ustensile azi, preferabil
inainte de ora unu?
Vom repeta elcmentele lexicale prezentate In aeeasta parte a leeliei, traduciind unnatoarele propozitii
in limba engleza:
Nu pot sa-ti asigur cazarea.
You're a good boy.
They're amusing.
Nu ered eli voi putea sa gasese 0
solutie la aeeasta problema complexa.
Cititi exemplele eu voce tare:
Vom reveni asupra vocabularului gramaticii eu 0 recapitulare:
LECTIA 1 - PARTEA A DOVA

B. Sa repetam acum articolul nehotarat substantiveIe abstracte care se folosesc Tara artico!.
Completati spatiile libere:
- Tell them about it > in a loud voice.
- He phones his wife> many times a day.
- Please, come in one> at a time, not all
together.
- The next train to Bucharest> is due at
one a.m.
- He's a very good teacher of > history.
- What do you do > for a living?
- She has> a good appetite.
- Yesterday evening she> had a fever.
- I no longer believe in her> honesty.
- They were green with> envy when they
saw our new house.
- I think I'll take a > fast train
- Don't tease her because she has>
a terrible headache.
- I want to travel in a first class>
compartment.
- This is a > smoker .You're allowed to
smoke in here.
- The> conductor is in the next
compartment.
- All> passengers are required to stay in
their compartments.
- I'll > see you olTat the bus station.
- There is a > goods train at platfonn one.
- My car is > insured against theft.
- The bus is > overdue.
- I'll be sitting in the second> carriage
from the end of the train.
A. Completati propozitiile in limba engleza:
Controloml este In eompartimentu[ de alaturi.
Autobuzul are lntarziere.
Acesta este un compartiment pentm fumatori.
Ai voie sa fumezi aici.
Voi fi In al doilea vagon de la coada trenului.
Unnatorul tren spre este la ora
unu noaptea.
Pasagerii sunt mgati sa ramana In compartimente.
La linia unu este un tren de marra.
mea este asigurata in caz de furt.
El e un foarte bun profesor de istorie.
Nu 0 necaji, pentm ca are 0 migrena ingrozitoare.
El ii telefoneaza sotiei de multe ori In fiecare zi.
cu voce tare.
S-au lnnegrit de ciuda cand au viizut casa
noastra cea noua.
Te conduc la statia de autobuz.
A avut febra ieri seara.
Va rog sa intrati cate unul, nu toti deodata.
Vreau sa calatoresc Intr-un compartiment
de clasa Intai.
Are pofta de mancare.
Nu mai cred in onestitatea ei.
- 13 -
Cred cli voi lua un tren rapid.
Cu ce te ocupi?
- 14-
Did you really read the Social Sciences? - Chiar ai studiat sociale?
He is a graduate from Oxford University. - El este absolvent al Universitatii
Oxford.
- accstei scrisori un cec
de 100 .
-Tom vrea sa studieze lirnba
eng1cza.
- Avem nevoie de mai multi
asistenti sociali.
- De ce nu ti-ai scris C.Y.-ul
pana acum?
- Ce i-ai scris ca raspuns
la sugestia lui?
- Mam.a va depune 0 cerere de
angajare pentru pastul de
director al
Acum este momentul sa introducern noi cuvinte expresii. Le vom citi eu
vocc tare pentru a invata traducerca lor in limba romana:
lata aCUIl1 exernple de propozitii in care aceste cuvinte sunt utilizate. Cititi-Ie
cu atentie, urmarind traducerea lor in limlJa romana:
What did you write in reply to
his suggestion?
Why haven't you written your
curriculum vitae yet?
Tom wants to read English.
We need more social workers.
in reply to > [m n'plal tJ] - ea urmare a, raspunzand
to apply for the > Id'pIa! f;J 8;) - a depune cerere pentru
position or P;)'SIJ:m dV] postul de ...
social worker > rsdUJ:lI 'w;;l:b] - asistent social
to enclose (with) > [m'kldUz (WIO)] - a (la)
curriculum vitae > [b'nkjulgtn 'vi:tal] - autobiografie; CV
graduate > ['grred}ultj - absolvent
to read > [ri:d] - a citi; a studia
the Social Sciences > rOd 'sdUJ::lI 'sa!dnsIzl - sociale
to graduate (from) > t 'grred3ult (fr:lm)] - a absolvi
considerable > [bn'sld::lr;Jbl] - considerabil, substantial
to deal with > [di:1 WID] - a se ocupa de
handicapped > ['hrendl krept] - handicapat
to establish > [ls'trebhJl - a stabili
I enclose a cheque for a hundred
pounds with this letter.
My mother is going to apply for the
position of headmaster.
Vom folosi noile cuvinte In propozitii pe care Ie yom citi dar eu voce tare:
- In aeeasta tara nu Incearea nimeni sa
faea eeva pentru a veni In intampinarea
nevoilor eelor In varsta.
- De ce te temi de eei cu difieultati fizice
psihice?
- a satisface nevoile, a raspunde nevoilor
- a
- cu dificultati fizice psihice
- interviu, lotiHnire
- a se angaja , a se implica
- institutie
- patrundere (psihologica), Intelegere,
intuitie
- largi orizontul, a experienta
- a aproviziona, a asigura, a da, a oferi
- a se eonfrunta eu
- a unnari (un seap); a se oeupa de
- voluntar
- cand iti convine
- eu stima
- cum vei vedea, un numar considerabil
de persoanc spun "nu" / se opun.
- Aceasta companie a fast infiintata in unna
cu multi ani.
- Exista cineva in aceasta companie
care se ocupa de reclamatii?
- Un prieten de-a! meu are un fiu handicapat.
- John a absolvit a universitate foarte
- 15 -
> ['fd:mJ]
> [P::l'sju: 1
> WAnz
h::l'rarz;mz)
> [Jt jJ: kJn'vi:l1l;lns]
> r'vJIJnt:lrI1
> [gem]
> ['mentJIr Jnd 'flZlklr
dlS'clbldl
> ['mlJvju:]
> ['Insalt ('mb)]
> [I'st<ebhJmJnt]
> [fels]
A friend <lfmine has a handicapped son.
Is there anybody in this company
who deals with complaints?
John graduated from a very good
university
As you will see, a considerable number
of people say "No".
to pursue
establishment
to gain
to face
interview
voluntary
to furnish
to cater for the needs of ... > l'kclt;l ni:dz
lata acum un alt grup de cuvinte noi. Le yom citi cu voce tare, acordand maxima atentie pronuntiei:
This company was established many
years ago.
to broaden one's horizons
to engage
In this country no attempt is made to cater
for the needs of the elderly.
insight (into)
Yours faithfully
mentally and physically
disabled
Why are you afraid of the mentally and
physically disabled?
at your convenience
You'Jl gain nothing by joining them.
These people are responsible for furnishing
us with the necessary translation.
After reading the book you will get an
insight into the problem.
They face big problems.
is he still engaged in politics?
We need you to do voluntary work.
Come and help us.
Travel broadens our horizons.
This is a government-run establishment.
I'd prefer not to pursue the matter.
Tomorrow I have an interview for the job.
Phone me at your convenience.
- Nu vei avea nimic de i i ~ t i g t daca e ~ t i alaturi
de ei.
- Aceste persoane au datoria de a ne
asigura tradueerile necesare.
- Dupa ce vei citi cartea vei i'ntelege
aceasta problema.
Ei se eonfrunta eu mari prablerne.
- Mai este irnplicat In politica?
- Avem nevoie de voluntari.
- Vino sa nc ajuti.
- Calatoriile ne largese orizontul.
- Aceasta este 0 institutie guvernamentala.
- Prefer sa nu rna oeup de aeeasta problema.
- Maine am un interviu pentru 0 slujba.
- Suna-ma dnd ili convine tie.
- j 6 -
Acum vom vedea cum funetioneazii noile cuvinte in textul unei scrisori de intentie. Cititi cu atentie:
20 Princess Street
Northampton BHI 1DW
15 November 1993
City Council
21 Church Road
Coventry
Dear Sir or Madam,
In reply to your advertisement in "The Star" on Monday, November 14th, I would like to apply
for the position of social worker with your Council.
As you can see from my enclosed curriculum vitae, I am a twenty six year old graduate from
the University of Cambridge, where I read the social sciences.
Since graduating I have had considerable practical training in dealing with handicapped children
of all ages. During the two years in which I was employed as a teacher in Paris, 1spent my vacations
in a holiday centre which had been established especially to cater for the needs of the mentally and
physically disabled. I feel that the experience I gained there has furnished me with an insight into the
problems such people face.
Since returning to England 1 have been engaged in doing voluntary social work at local schools
in Northampton, and am now extremely keen to broaden my horizons at an establishment such as
yours.
Should you wish to pursue my application, 1 would be available for an interview at your
convenience. Perhaps you could contact me at the following phone number: (052) 62743892
Yours faithfully,
John Brown
Sa vedem traducerea in limba romanii a textului de mai sus. Adresele vor fi omise:
Stimate domn / Stimata doamna,
In unna anunWlui din numarul de luni, 14 noiembrie al ziarului "The Star", dori sa candidez
pentm postul de asistent social in cadrul Consiliului Municipal.
Dupa cum reiese din curriculum vitae alaturat, am 26 de ani sunt absolvent al Universitatii
Cambridge, Facultatea de Sociale.
Dupa absolvire am acumulat 0 considerabila practica lucrand cu copii
de diferite viirste. Timp de doi ani am lucrat la Paris ca profesor, iar vacantele mi Ie-am petrecut intr-
o baza de agrement, creata special pentru a raspunde nevoilor celor handieapati fizic pSihic. Cred
ca experienta acumulata acolo mi-a dezvoltat capacitatea de a intelege problemele eu care se confrunHi.
aceste persoane.
De la intoarcerea in Angl ia m-am implicat ca voluntar in activi tati de asistenta sociala
in dm Northampton, iar acum doresc sa experienta in cadml unei institulii ea aceasta.
- 17 -
.fohn Brown
Cu stima,
cum ali observat. cateodata este imposibil sa dam tradllcerea exacta a fiecarlli cuvant atunci
cand trebuie sa tinem cant de intregul context in care ele apar.
- This is a long - > established company
- This problem should be > dealt
with by John.
- Do you know any> handicapped
people?
- I don't like> the social SClences.
- Ann is > reading law at the University
of Oxford.
- He says he has> conSIderable
experience but I don't believe him.
- John is a > graduate from this
university.
- When did you> graduate?
- I think it's worth> applying for a
position as a teacher at this school.
- > In reply to his application I will write
a letter to hun.
- Can I submit my > cun iculum vitae
tomorrow')
- 1 no longer want to work as a
> social worker.
- What else are you going to > enclose
with this letter?
18 -
EI spune ca are a expenen!a vasta dar
nu-I credo
De aceasta problema trebuie sa se oeupe John.
Aceasta este 0 eompanie infiintata eu
mult timp in
Ana studiaza dreptul la Universltatea Oxford.
vreo persoana handieapata?
Cand al absolvit?
In urma cererii lui, fi voi scrie 0 scrisoare.
Nu mai vreall sa luercz ca asistent social.
Pot sa depun maine un cllfriculum vitae?
John cste absolvent al accstci facultali.
Nu-mi plac sociale.
Ce vel mal anexa acestei scrisori?
Cred ca menta sa candidezi pentru un post
de profesor la aceasta
Daca yeti dori sa dati curs ccrerii mcle, va stau la dispozilie pentm un intervlu, cand veti considera
oportun. Ma puteti contacta la numarul de tclefon: (052) 62743R92.
In acest exercitiu va trebui sa completati spatiile iibere din propozillile in limba engleza. Pentru
inccput, cuvintcle care lipsesc sunt cele din primul grup prezentat:
Yom cxcrsa cuvintclc din al doilea grup, completiind spatiile libere din propoziriile de mai jos:
Yrci sa faei cariera 1ntr-o institLltie guvernamentaHi? - Do you want to > pursue your career in
a government-run cstabl ishmcnt?
to deserve >[ dJ'z;l:Vj - a merita
to be likely >rbi 'lurkll] - a fi probabil
to threaten
>r 'Oret;)n] - a amcninta
to be unable
>[bi: An'elb;)l]
- a fi incapabil, a nu fi in stare
to refuse >r rr'fju:z1 - a refuza, a respinge
to pretend
>[pn'tend] - a simula, a sc preface
to hesitate
>['hezltert] a ezita
Your> interview for the job will be
tomorrow.
Contact me > at your convenience
I'd like to work In an >establishment
like this.
What problems does this country
>face?
Attending these lectures> broadens my
horizons.
Ir you want to get an > insight into the
problems, you must attend the lectures.
The centre> caters for the needs
of the poor.
- Why do you> engnge In > voluntary
social work?
- You won't > gain much here.
- Will you > furnish me with all the
things?
- Would you like to deal with the
>mentnlly and physically disabled'!
Mi-ar pHicea sa lucrez intr-o institLltie ca aceasta.
lntcrviul tau pentm angaJal"C va ti maine.
tmi vei da tot ee lmi trcbuie?
Daca vrei sa intelegi in profunzime aceste
probleme, trebuie sa frecventezi cllrsurile.
Nu ai multc de aici.
Acut/1 110m introduce e:..presii IlrJl1ate de infinitiv:
De cc tc implici in activitati de asistenta
sociala voluntare?
eu ce probleme se conti'unta aceasta tara?
Contacteaza-ma cand 1ti convme.
Participarea la aceste cursuri 1mi orizontul.
Centrul vine In intampinarea nevoilor
celor saraci.
Ti-ar pHicea sa te ocupi de persoanele
eu difieultati tiziee psihicc?


III

X::;;:
lata aceste expresii in propozi1ii:
Out of the ten candidates applying for the job
he was the only one who descrvcd to get it.
- Din zece candidati care au depus
cererca pentrLl acest post el era singurul
care mcrita sa-l primeasca.
He's likely to arrive soon. - E probabil ca el sa soseasca in curand.
She thrcatcns to sue me. - Ea ameninta ca 111a da in judecata.
- 19 -
What made you change your mind? - Ce te-a facut sa te
He invited me to join them. - M-a invitat sa merg cu ei.
What induced you to do that? - Ce te-a determinat sa faci acest lucru?
- a alege
- a vrea, a dori
- COndl{iollal-opla{ivlI{ pentru
"a vrca", "a placea", "a dori"
- A ales sa ramana.
M-a ales pc mine sa raman.
- a face sa, a determina
- a lasa, a da voie
- a lncuraja
- a invita
- a detennina, a convinge
- Nu face pe prostu1.
- Nu ezita sa ma contactezi dind ai
nevoie de ajutor.
- Nu refuza sa-l iei eu
- Nu suntem in stare sa indeplinim
aceasta sarcina.
- 20 -
> [tJu:zl
> rwud lmkl
> [w:-mtJ
Sa ne amintim eft dupa verbe ca let make nu fol05im partieula to a
infinitivului, ca in cazul celorlalte verbe, urmate obligatoriu de infinitiv.
to choose
to want
would like
He chose me to stay.
He chose to stay.
I won't let )'ou go Ollt if you don't do your homework. - Nu te las sa te duci afara daca nu iti
faei tema.
$i acum. cateva exemple de verbe expresii verbale dupa care complementul direct poate apare.
dar nu este obligatoriu:
She encouraged me to apply for this position. - M-a iocurajat sa candidez pentru
acest post.
Don't pretend lo be a fool.
Don't hesitate to contact me when you're in need.
Don't refuse to give him a lift.
to induce
> [m'dju:s]
to invite
> IIll'val t1
to encourage > [ m'ki\nd31
to let > rlet]
to make
> [melk]
Unele verbe cer folosirea complementului direct inailltea injinitivullll alwi verb. latii aiteva dintr,
acestea:
We're unable to perform this task.
fnfinitivul poate fi folosit dupii cuvinte ea: whether, why, how, what, whom:
I don't know how to address him. - Nu cum sa ii vorbesc.
I'm wondering whether to go this way or
that way.
- Mii lntreb daca sa 0 iau pe aici sau pe
acolo.
Infinitivul poule apcirea in propozi{ii subordonate de scop:
I'll talk to him to explain it. - Voi vorbi cu el ca sa ii explic acest lucru.
fnfinitivul mai este folosit $I in expresii fIXe precum:
to be honest >[t,) bi: - sincer sa fiu
to put it briefly
to put it mildly
>[ t;) put Il 'bri:fllJ
>[ t:::> pot Il 'malldllJ
- pe scurt
- eufemistic vorbind; ca sa nu spun
mai mult
To be honest, I like him. - Sincer sa fiu, imi plaee de el.
- Pe scurt, nu
- Este un tip ciudat, ca sa nu spun
mai mull.
- You shouldn't >hesitatc to ask me a
question if there's something you don't
understand.
In urmatorul exercitiu va rugam sa completati spatiile libere din propozitiile in limba engleza:
Nu meriti sa 0 bicicleta de ziua tao - You don't >deserve to get a bike for
your birthday.
The terrorists> threaten to kill
everybody if we reject their demands.
ameninta ca ii omoara pe toti daca
nu Ie acceptam conditiile.
Nu trebuie sa eziti sa imi pui 0 intrebare daca
exista ceva ce nu intelegi.
To put it briefly, I don't know.
To put it mildly, he is a very strange man.

1
Intotdeauna se preface mai intelept dedit este. - He always >prctcnds to be wiser than
he actU<illy is.
A refuzat sa Imi vobeasca. He >refused to talk to me.
Nimic nu 0 sa ma determine sa spun ceva
atit de ridico!'
- Nothing will >induce me to say such a
ridiculous thing.
Ca sa fiu sincer, m-am saturat de el de ideile
lui ridicole.
- >To be honest, I'm fed up with him and
his ridiculous ideas.
Pe scurt, sunt impotriva acestui lucru.
Ie invit sa iei parte la noastra.
hi voi arata cum sa faci acest lucru.
- >To put it briefly, I'm against it.
I >in\'ite you to attend our meeting.
- I'll sbow you >how to do that.
- 21 -
Vom repeta materia lectiei 1, traduciind unnatoarele propozitii in limba engleza:
Articolul nehotarat a [:J] se leaga ill prolluntie atiit de fanna ltltreaga, cat de eea contrasa.
> You should give up drinking so
much coffee.
> Banks arc usually rcliahlc
establ ishmcnts.
> I don't deal with such prohlems.
> l'm sure the headmaster will choose us
to represent the school.
> They made us accept their demands.
> In this country military service
IS voluntary.
> I can't believe he is reading political
sCIences.
> If we miss the tram, we'll be unahle to
reach London before ten 0' clock.
> My wife's mother has a doctor's
degree.
>You're likely to get thi:; job.
> 1 don't know whether to do it
> Will you persuade him to give
up smoking?
> Don't let her leave.
> I want you to be hard working
and responsible.
> [z ,) bok on telbl]
> [De.:lZ::l bok ;)n D;} telbl]
In eadrul fonnei neeontrase este pronuntatr r].
[8e;}zJ
BaneiJe sunt, In general, institutii serioase.
in acesta tara serviciul militar este voluntar.
Mama sotiei mele are lidul de doctor.
Nu rna ocup de astfel de probleme.
Nu pot sa ered ell studiaza politiee.
il vei convinge sa se lase de fuma!?
Daca pierdem trenul nu vom putea
ajunge la Londra inainte de ora zece.
Nu ar trebui sa mai bei atat de multa cafea.
Sunt sigur ell direetorul ne va alege pe noi
sa reprezentam
there's
Nu 0 lasa sa pIece.
Probabil eli. vei fi angajat pe acest post.
Nu daea sa 0 fae sau nu.
Vreau sa fii responsabil.
Ne-au detenninat sa Ie acceptam revendicarile.
there is
La finalul acestei leetii, vom exersa pronuntia lui there is a formei sale contrase there's.
Cititi eu voce tare:
There is a book on the table.
Repetati acum ell voce tare propoziliile unnatoare exersand pronun\ia eelar doua forme: there is
there's:
There's a book on the table.
RECAPITULAREA LECTIEI 1
,
1.1. Forma gerund apare d\lpa multe verbe, printre care: to to admit, to deny.
He admitted ste.aling..the money. - A recunoscut cli a furat banii.
1.2. Fonna gerund este folosita dupa prepozi!ii expresii ca: bent on, exempt from, a flair
for.
The company is exempt from paying taxes. Compania este scutita de plata
impozitelor.
1.3. Forma gerund apare dupa phrasal verbs cum ar fi: to give up, to put off.
I decided to give up smoking.
1.4. Infinitivul este folosit In urmatoarele situatii:
- M-am hotarat sa rna las de fumat.
a) Dupa unele verbe fara complement: to deserve, to be likely, to be unable.
He is likely to_I_eject this application. - El va respinge probabil aceasta
eerere.
b) Dupa unele verbe eu complement: to invite, to induce.
Nobody will invite him
to cooperate on any project.
- Nimeni nu il va invita sa participe la
vreun proiect.
c) Dupa unele verbe eu rara complement: to choose, to want
Two years ago I chose to...stay_ here.
Two years ago I chose him tosta)' here.
d) Dupa unele euvinte, ca: how, what, whether.
Who knows what to do now?
- Acum doi ani am hotariit sa raman
aicL
- Acum doi ani am hotarat ca el sa
ramfma aici.
- Cine ce este de mcut acum?
e) Dupa expresii ca: to be honest, to put it briefly, to put it mildly.
To put it mildly, these wages
are not very high.
- 23 -
- Aceste salarii nu sunt deloc mari,
ca sa nu spun mai mult.
TEMA PENTRU ACASA 1
A. Traducc\i in limba romana:
I. Which of you knows how to handle the problems?
2. Yesterday we didn't have enough time to submit our applications.
3. To be honest, I don't relish the prospect of spending two weeks in such a boring place.
4. Everybody admires his flair for dealing with disabled children.
5. Why do you insist on buying such expensive food?
6. I am afraid the salary they offer is not commensurate with my experience.
B. Traduceti in limba englezll..
I. Trebuie sa il felicitam eli ocazia absolvirii.
2. Suntem scutiti de testul final.
3. EI studiaza istoria. (folosi{i verhul "to read")
4. Nu ar trebui sa avem i'ncredere in el, ca sa nu spun mai mult.
5. Nu am putut sa nu pliing cand mi-am vazut mallla dupa 20 de ani.
6. Nu al' trcbui sa eviti sa raspunzi la aceste i'ntrebari.
C. Alegeti continuarea corecta pentru fiecare din exemplele de mai jos:
1. I won't let him
a) go
b) going
c) to go
2. I don't mind
a) to smoke
b) smoking
c) to smoking
3. What induced you ... such a thing?
a) to saying
b) say
c) to say
4. I'm bent on ... a writer.
a) becoJnmg
b) to become
c) become
" 24
A. spatiile libere din in limba engleza.
Ineepem lectia ell reeapitularea elementelor de vocabular gramatica:
B. In exercitiul care urmeaza vom repeta folosirea articolului hotarat. Va rugam sa-l folositi
nllmai cand este necesar. Amintiti-v1\ c1\ in unele expresii nu exisUi artico!. Sa completam
spatiile libere din prorozitiile in limba engleza cu expresiile potrivite:
1 know that a lot of money is > at stake.
- >Joining the army isn't a good idea.
- He knows the subject from >hcginning
to end
- The lecture will be given >in the
rrcsence of the Queen.
- Now >it's the fashion to send children
away to expensive private schools.
- YOll work hard >at the expense of
your health.
- >On the occasion of his eighteenth
birthday his parents will buy him a car.
- We had to make a >forced landing,
- The enemy was >put to flight by
our army.
- Don't >board this train.
- > The sooner J make the decision
>the better.
- I've >lost all patience with you and
your excuses.
- I hope I'll find someone to >llJok after
my children.
- Thc plane >crashcd within a few
seconds of taking off.
- Last week another plane was >hijacked.
- The plane cannot take off because its
right >wing is damaged.
- The plane is making a >Ianding.
- These >seat-belts are reliable.
- How many passengers can this >airliner
carry?
- The >cockrit is on fire.
PARTEA iNTAI
ca sUllt ill joc 0 multime de bani.
- 25 -
din greu In detrimentul sanatatii talc.
Acum este la modi sa iti trimi\i copiii la
particulare scumpe.
subiectul in illtregime.
Inamicul a fast alungat de armata noastra.
A trcbuit sa facem 0 aterizare fortata.
Nu e 0 idee buna sa faei armata.
Aceste centuri de siguranta sunt sigure.
Avionu! face 0 aterizare.
Cu ocazia celei de-a optsprezecea <lni versari
parintii 1i vor cumpara 0
se va tine In prezenta reginei.
Avionul nu poate decola pentru ea aripa
dreapta este avariata.
Nu mai am rabdare sa iti tot ascult scuzele.
Nu lua trenul acesta.
Avionlll s-a la cateva secunde
de la decolare.
Sper sa gasesc pe cineva care sa aiM grija
de copiii mei.
Saptamana trecuta a mai fost deturnat un avion.
LECTIA2
,
Cu cat ma decid mai repede eu atiit mai bine.
Cabina pilotului este 1n tlacari.
pasageri poate transporta acest avian?
lata acum cateva cuvinte noi. Va rugam sa Ie cititi eu voce tare:
- 26-
- a menttne; a lntretine;
a sustine
- contributie
- date personale
- stare eivila
- Nu datcle sale
personale.
- a premia; a conferi,
a lnmana 0 recompensa
- dezvoltare, evolutie,
progres
- a supraveghea, a dirija,
a coordona
major, capital,
substantial
- rela!ii. leg<Huri,
conexiuni
- a ridica, a
a spori; a aduna
(desprc bani)
- 1 a avut 0 contributie
importalltil la succesul
echipei.
- Contributia ta la dezyoltarea
este de necontcst<lt.
- Casa are nevoie de repara!ii
capitale.
Actorul acela va primi
probabil premiul Oscar.
- Relatiile intre cele doua
popDare sunt foarte bune.
- Starea lui civila este in
continuare necunoscuUi.
- Ei sus\in ca Pamantul este
plat.
- Este el persoana potrivita
pentru a coordona 0 asemenea
activitate alai de vasta?
- Slrangem bani penrru cci

> lll1em'temj
> [r1'kiJ::mzl
> 'di:teilz]
> rrelZJ
> ['mre
> (dJ'veIJpmJl1t]
> (,k:mtn'bju:J::ll1]
> [;)'w:l:dJ
> ['SU:pgV3IZ1
to award
major
to raise
to supervise
marital status
That actor is likely to be awarded
an Oscar.
His marital status still remains unknown
personal details
relations
Is he the right man to supervise such
a big undertaking?
to maintain
He made an important contribution to
the success of the team.
We're raising money for the needy.
development
Wc don't know his personal details.
Vom folosi aceste cuvinte in propozi!ii:
They maintain that the Earth is flat.
Your contribution to the development
of the school is unqueslionable.
contribution
The house needs major repairs.
The relations between the l wo nations
are very good.
lata exemple de propozitii in care sunt folosite cuvintele de mai sus:
lata Inca un grup de cuvinte noi, Cititi-1e cu voce tare fiti atenti la pronuntie:
to be in charge of > fbi: III tJa:d3 ;wJ - a nlspunde de, a se ocupa de
additional > [o'dIJ;m;:lJJ - suplimentar, aditional
fluent > [llu:;mtJ - fluent, curgator
working knowledge > f'w;:l:kIIl 'nJlld3J - practice
parachuting > ['p<er;)Ju:tIlll -
hang-gliding > ['h<ert ,glaldrr[] deltaplanorism
currently > l'kArJntll] - in prezent, actual mente
to conduct > [bndAktl - a conduce, a
research > [n's:J:tn - (proiect de) cercetare,
studiu; cautare
related to > [n'leilld tdJ - legat de, referitor la
dissertation > r,dIS;:l'teIJ;)n] - dizertatie, expunere in
vederea obtinerii titlului de
master sau de doctor

II


-

-
Who's 111 charge of the project?
This is an additional reason why
we refuse to cooperate with them.
He speaks fluent French and Italian.
I'm fluent in English and have a working
knowledge of German.
We're not interested in parachuting.
Hang-gliding is exciting.
Currently we don't want to make any
changes.
The institute has no money to conduct
new research.
When do you start your research?
it took me five years to write my dissertation.
Do you have any questions related to this matter?
- 27 -
- Cine se ocupa de acest proiect?
- Accsta cstc un motiv in plus pentru care
refuzam sa colaborluTI cu ei.
- EI franceza italiana fluent.
- Vorbesc engleza fluent am
practice de germana.
- Nu ne intereseaza
- Deltaplanorismul este palpitant.
-In momcntul de fata nu vrcm sa facem
nici 0 schimbare.
- Institutul nu are bani pentm a
noi proiecte de cercetare.
- Cilnd Iti incepi cercetarea?
- Mi-a luat cinci ani sa Imi scriu

- Ai vreo intrebare in legatura cu aceasta
problema?
Cuvintele expresiiJe pe care tocmai le-ati invatat vor fi folosite in cadruf unui curriculum vitae:
Curriculum Vitae
Personal details
Name:
Date of birth:
Marital Status:
John Brown
20 March 1967
Married
Address:
Telephone:
20 Princess Street
Northampton BHl lDW
(052) 62743892
Education:
J 986 199]
Experience:
1991 - 1992
1993 - present
Cambridge University: awarded a master's degree in Social
Science - July 1991
Worked in a school for handicapped children of all ages (Paris). Made
major contributions to the organization and the development of the school.
Supervised the raising of money for children in need. Maintained close
relations with other schools of this type.
Voluntary social worker at local schools in Northampton. In charge o!
infonnal groups involved in voluntary socia] work.
Additional:
Special qualifications:
Travelled in France. Fluent in French, with a working knowledge ofItalian
Interested in parachuting and hang-gliding.
Currently conducting research relateu to my dissertation.
- 28 -
-:;7-- ..
. l

- 29-
Jata traducerca in limba romana:
Curriculum Vitae
20 Princess Street
Northampton BHI IDW
(052) 62743892
- This is one of the>ma lor cities in this
COllntry.
- What >contriblltion would you like to
make?
- We shouldn't let her >slIpcrvise this
work.
- What do we know about his >marital status')
-I don't think you'll >laise enough
money 10 solve all problems the school
is facing now.
- Which university >awarJed you the
degree?
- My language> development is very
slow now.
- When applying for this job you must
give as many >pelsonal details as possible.
Adresa:
Telefon:
In prczent activitati de cercetarc legate de pentru
doctorat.
Angajat intr-o pentru copii handiaeapati de toate varste1e (Paris).
Contribu\ii majorc la organizarea dezvoltarea Coordonator al
activitatilor de stringere de fond uri pentru copiii
Responsabil de mentinerea unor legiHuri stranse ell alte similare.
Casatorit
Asistent social voluntar 1a din Northampton. Responsabil de
grupurile neoficiale de voluntari imphcati in activita\i socia Ie.
CiiHitorii in Franta. Franceza fluent, practice de limba italiana.
Preocllpari extraprofeslonale: deltaplanorism.
Universitatea Cambridge; titlul de master in socia1c
. iulie 1991
John Brown
20 martie
Date personale:

1991-1992
1993 - prezent
Starea civila:
Nume:
Data
Alte informatii:
Speeializari:
Cu ce ai vrea sa contribui?
Acesta esle unul dintre cele mai
importante din tara.
Studii:
1986 -1991
La ee lIniversitate t1-ai oblinut titlul')
Ce despre starea lui civila?
Progresele mele in Invatarca limbii sunt aCllm
foarte Ientc.
Nu cred ca vei strange bani suficienti pentru
a rezolva toate probJemele eu care se confrunta
acum.
Completa\i spa\iile libere din propozi\iile In limba engleza eu noile cuvinte:
Cand eandidezi pentru acest post trebuic
sa dai cat mai multc detalii.
Nu ar trebui sa 0 13s3m pe ea sa supravcgheze
aeeasta activitate.
GRUPAI
lata cele mai importante verbe de acest tip in exemple de propozitii:
Sensul unei expresii este legat de jolosirea formei corespunziitoare - infinitiv sau gerund.
- We have no choice but to establish
friendly >relations with this country.
- Is it true that you want to take up
>hang-gliding')
- >in charge here?
- I've been interested in >parachuting
since childhood.
- My >working knowledge of Spanish
allows me to communicate in everyday
situations.
- The police failed to >mamtain order
during the match.
- The government is now >conducting an
anti-smoking campaign on television.
We don't need any >additional
evidence to accuse him of committing
the crime.
- I speak >fluent English, but I still make
errors.
- >Currently we want to make as much
profit as possible.
- Am locuit (candva) aici.
- M-am (sa locuiesc) aici.
- Nu rna voi niciodam sa ma
trezesc devreme dimineata.
- This >research is very expensive.
- It's a pity you don't want to write
a >disscrtation.
- 30 -
Politia nu a sa mentina ordinea in timpul
meciului.
In momentul de fata vrem sa obtinem
un profit cat mai mare.
Cine este responsabil aici?
Imi place para!?utismul din copiHirie.
Vorbesc engleza fluent dar mai fac JnCa
Nu putem dedit stabilim relatii
cu aceasHi
Used to
mele practice de spaniola imi permit
sa comunic in situatii
I used to live here.
I'm used (accustomed) to living here.
I'll never get used to getting up so early
in the morning.
Folositi cuvintele noi din al doilea grup pentru a completa propozitiile in limba engleza:
Nu avem nevoie de nici 0 proba suplimentara
pentru a-I acuza de comterea crimei.
Este adevarat cil. vrei sa te apuci de
deltaplanorism?
Guvernul desIa!?oara acum prin televiziune
o campanie impotriva fumatului.
Acest studiu costa [oarte mult.
Pacat cil nu vrei sa iti dai doctoratul
(sa scrii 0 dizertatie).
Vom revedea acum toate verbele !?i expresiile verbale care pot fi urmate atM de infinitiv cat de
gerund. Le vom imparti in doua grupe:
Expresia "to be / to get used to" estc sinonima cu "to be / to get accustomed to" [d'b.. st;;imd]
Retineti ca in acest caz "used" se pronunta: [ju:st] , nu lju:zq] .
Regret
..
..
,MHN%M'
':':-:':',
I regret to ten you.
I regret telling you.
Forget
He forgot to bring the book.
He forgot bringing the book.
Remember
Did you remember to lock the door?
1 remember locking the door.
Stop
He stopped to listen to me.
He stopped listening to me.
Help
1 couldn't help (to) drive the car.
I couldn't help driving the car.
Goon
He went on to describe the picture.
He went on to describing the picture.
Try
Try to talk to him. It's not easy.
Try talking to him. It will be a great
experience.
Need
I need to talk to you.
My car needs repairing.
- Regret sa iti spun acest lucru.
- Regret ca ti-am spus acest lucru.
- A uitat sa aduca acea carte.
- A uitat ca a adus cartea.
- Ti-ai arnintit sa incui
- Imi amintesc ca am incuiat
- S-a oprit ca sa rna asculte.
- A incetat sa rna mai asculte.
- Nu am putU! sa(-I) ajut sa conduca
- Nu putut sa rna ablin sa conduc .
- A inceput sa descrie desenul.
- A continuat sa descrie desenul.
- Incearca sa cu el. Nu este
- Incearca sa vezi cum este sa eu
eL Va fi 0 experienta extraordinariL
- Trebuie sa vorbese eu tine.
- mea are nevoie de reparatii.
- 31 -
32-
Aceste doua propozitii au In,e1es.
He's beginning to work. . coreet
* EI vrea sa fie conducatorul nostro.
- Stiloul meu are nevoie de cerneala.
- Imi pare rau cli va intrerup.
- Imi pare rilU ca v-am lntrerupt.
- Meritii sa lucreze aicL
Imi este groazll sa merg la dentist
- Imi este groaza sa rna gandesc ce i s-a
intiimplat.
Argumentul medIa discutat.
I begin working at eight o'clock.
I dread going to the dentist.
I'm sorry to interrupt.
He deserves to work here.
I dread to think what has happened to him.
Verbele want deserve au utilizari:
He wants to be our leader.
My pen wants tilling.
I'm sorry for intem.lpting.
The argument deserves discussing.
He's beginning - incorect
Fonna in ".jug" poate ti inlocuita aici de structura: "to be + past participle".
My car needs repairing. - My car needs repaired.
fnca 0 remarca:
To be sorry
Anumite verbe pot Ii urmate de infinitiv sau gerund [ara ca sensul sa difere in fimcfie de modz
verbal. Din aceastii grupiifae parte verbe ca: begin, start, continue.
I begin to work at eight o'clock.
Verbe precum: dread, like, love, prefer sun! folosite pentru a descrie un anume eveniment atune
cand sunt urmate de inJinitiv. Elc descriu 0 act/vitate tn general sau in plinadesfti!furare in momentu
vorbirii atunci cdnd sun! urmate de gerund.
GRUPAII
Forma gerund nu poatefi .f%sita eu aceste verbe atunci ciind ele insele sunt fa forma continua.
A,>G cum observafi in exemplele de mai sus, in acest caz folosim inlilziii!'ul.
Completati spatiile libere din Propoziliile in limba engleza, folosind formeIe eoreete de gerund sau
infinitiv:
Imi pare rau ca am fost atiit de nepoliticos
de el.
Nu rna voi niciodata sa lucrez sambata.
Nu uita sa-I duci pe Peter la doctor.
Te rog continua sa povestea este
foarte interesanta.
Pantofii mei trebuie lustruili.
Cand eram la primara luam leetii
de limba franceza.
Nu voi inceta niciodata sa rna giindesc la ea.
Nu te pot ajuta sa strangi bani pentru
eei
Dupa ce iti termini de facut temele, sa incepi sa
faci curatenie prin apartament.
Imi este groazii sa rna giindesc cum va reaqi6na
dind ii vom spune ca sa a fost ucisa
intr-un accident de
Imi rau ca ti-am creat atatea
necazun.
Chiar siimbata, prefer sa muncesc
in lac sa stau aeasa.
incepe sa ninga. Nu pot sa credo
Imi place foarte mult sa dansez eu ea.
- I >regret being so impolite to him.
- I'll never >get used (get accustomed) to
working on Saturday.
- Don't >forget to take Peter to the doctor.
- Please, >go on the story is so
exciting.
- My shoes >need polishing.
- [ >used to take French lessons when I
was at primary school.
- I'll never >stop thinking about her.
- I >can't help you (to) raise money for
the needy.
- When you've finished doing your
homework, >go on to clean up the flat.-
- I >dread La think how he'll behave
when we tell him that his wife was killed
in a car accident.
- I'm >sorry for causing you so much
trouble.
- Even on Saturday I >prefer working to
staying at home.
- It's >beginning to snow. I can't
believe it.
- r >love dancing with her.
Acum, urrneaza un exercitiu de pronuIllie. la formele contrase ale lui will:
I'll > [ad] we'll >[wi:l]
you'll > you'll
> Ug[]
he'll
>[hi:l] they'll > [Dell]
she'll > [Ii:]]
it'll > [lt1]
Forma negativa will+not se reduce la: won't [wgunt]. Pronuntia formei won't este diferita
isde cea a verbului want rw;Jntl.
J won't go.
I want to go.
>[al w:Jont g;}(J]
> raj w:mt t:l g:Jo]
- 33 -
- Nu rna voi duce.
- Vreau sa ma due.
Exersati acum pronuntia fonnelor contrase 'II won't cu ajutorul unnatoarelor propozitii:
I'll never do that.
Who'll help me?
She'll prepare dinner.
She won't buy it.
What'll happen to them?
We won't go there.
They'll tell us.
You'll drive a car.
- 34 -
> l at! 'neVel du: O<Et]
> fhu:1 help mi:]
> [Ii:] pn'ped 'drn:1J
> [Ji: W;:lunt bal It}
> [W:Jtl 'hrep;}n td i'icm1
> [wi: w:xmt gdU oed 1
> [bell tel:Js]
> lj;)1 'dralv :1 ka:l
- 35 -
LECTIA 2 - PARTEA A nOVA
,
in aceasta parte a leqiei nLi vom introduce material nou. Veti gasi aici exercitii care va vor ajuta sa
repetati elementele noi de gramatica vocabular cu care v-ati intalnit in lectia I in prima parte a
leetiei 2.
> I regret to inform you that your father is
dend.
> I doubt whether J'11 get used to working
at night.
> Would you like to go for a walk with
me':'
> We'r<; tired of tenching the same
expressions over and over again.
> I dread to think what'll happen if I tail
this exam.
> Don't hesitate to talk to him. He's such
a nice man.
> I'm bent on becoming a poillician.
> It's 110 use gomg Oll such a short trip.
> I prefer cooking to doing the dishes.
> .fohn is likely to arri\e in two hours.
> J think you'll be unable to handle such
challenging situations.
> rd like to stop painting before six o'clock.
> To Pllt it mildly, I find his ideas slightly
strange.
> I can't help eating these apples.
They're so delicious!
> Do you mind dancing?
> To be honest, ] don't fully understand hun.
> What made you change your mind?
> I am wondering whether to apply for
this position.
> Will you let me drive today?
> Why do you deny attending thIS course')
There's nothing to be ashamed of.
> 1 don'l envIsage conducting any research this
munth.
Ma intreb daea sa candidez pentm acest post.
Am inclinatii de politician.
John va sosi probabil in doua ore.
Nu rna pot abtine sa nu manane aceste mere.
Sunt atat de
Ne-am plictisit sa tot predam expresii.
Ce te-a flicut sa te
De ce negi ca mergi la acest curs?
Nu e nici 0
Prefer sa gatesc decat sa spa! vaseIe.
Te-ar deranja sa dansezi?
Nu ezita sa eu eL Este atat de amabil.
Ma indoiese cil rna voi sa luerez noaptea.
Ai vrea sa mergi eu mine la plimbare?
vrea sa terrnin de varuit inainte de ora
Traduceti in limba engleza urrnatoarele propozitii:
Regret sa va intormez ca tatal dumneavoastra
a murit.
Irni este groaza sa rna gfmdesc ce se va
intampla daca nu iau acest examen.
Cred cn IlU te vei descurea in situatii
atat de eomplexe. '
Nu are niei un rost sa pleci intr-o excursie
atiit de scurta.
Mil pe mine sa conduc azi?
Ca sa fiu sincer, nu llinteleg pe deplin.
Nu prevad nici unui proiect
de cercetare luna aceasta.
Eufemistic vorbind, ered ea ideile lui sunt
cam ciudate.
In acest ultim exercitiu va trebui sa completati spatiile libere din propozitiile in limba engleza:
- The doctor advises me to >give up
smoking, or else I'll be seriously ill.
- The >research you're conducting is te
expensive.
- I'm sorry I'll be unable >to help you
(to) dig in the garden.
- My husband has a >great flair for
making friends.
- I'm afraid I haven't had >thc pleasure
or meeting them before.
- John >evades taking responsibility.
- 1 can't believe he is >cxempt from
taking this exam.
- I >regret selling the house. Now I eoule
get more money for it.
- Adam >used to be a millionaire.
Now he is a beggar.
- Mark Twain is a > 1111jarAmerican
writer.
- I'm> in charge of this project and
) won't let anybody change anything
here.
- It's>starting to rain
- Please, don't forget >to submit YQur
application by the end of the week.
- > Currently we haven't any specific
plans about this project.
- 1 don't> like talking to people like hin
- I don't> relish the prospect of
hitch-hiking at night.
- He doesn't >remcrnber borrowing the
book from us two months ago.
- 36 -
Nu rna incanta deloe perspeetiva de a
face autostopul noaptea.
Doctorul ma sa mll las de fumat,
altre! rna voi imbolnavi foarte grav.
Imi pare rau, nu voi putea sa te ajut sa
sapi in gradinii.
Adam a fost milionar. Acum este
John evitii sa asume raspunderea.
Sotul mcu are marele dar de a se
imprieteni eu toata lumea.
rmi pare rau ca am vandut casa. Acum fi
putut obtine mai multi bani pc ea.
Nu pot sa cred ca estc scutit sa dea
acest examcn.
Tc rog, nu lIita sa iti depui cererea paoa
la saptamiinii.
In momentul de nu avem un
plan eoncret legat de acest proiect.
Mark Twain este un important serHtor
american.
Ma tem ca nu am avut pana aeum placerea
de a ii
lneepe sa ploua.
Nu ea a imprumutat cartca
de la noi acum doua luni.
Proiectul de cercetare pc care il
este prea scump.
Eu raspund de acest proiect nu voi lasa
pe nimeni sa schimbe eeva aiei.
Nu imi place sa stau de vorba
ell oameni ea cl.
..
.::;:;
IJI-li
-Voi ineepe sa senu in aeeasta seara.
2.2. Exista verbe care pot fi unnate atat de infinitiv, cat de gerund, rara schimba sensu):
2. I. Uncle verbe pot fi folosite cu infinitivul sau cu forma gerund in funclie de sensuI pe
care vrem sa 'il dam propozi(iei:
- Regret ca i-am povestit despre aceste
lucruri.
- Regret sa iti spun acest lucru.
- 37-
(coreet)
l'll start tu .write tonight.
to start
to continue
to begin
used to do something
I regret telling him about all these things.
to regret to do something
to regret doing something
I regret to tell you about it.
to be used to doing something
I'll start writing tonight.
He's beginning to swim.
RECAPITULAREA LECTIEI 2
,
2.3. Forma gerund nu poate t1 folosita dupa un verb la aspectul continuu:
He's (incorect)
TEMA PENTRU ACASA 2
A. Traduceti in limba ramana:
I. I don't envisage making any journey to France this month.
2. I regret to infonn you that you're no longer a student.
3. My clothes need washing.
4. When I was in England two years ago, I used to attend this professor's lectures.
5. I prefer watching TV to walking.
B. Traduceti in limba engleza:
I . Nu rna voi niciodata sa lucrez in acest
2. {mi este groaza sa rna gandesc ce se va intiimpla cand il voi intalni.
3. De ce negi ca scrisori de la ea?
4. Ai putea sa incetezi discutii1e? Nu pot sa aud nimic.
5. Probabil ca va ploua astazi. (folosifi "likely")
6. Imi pare rau ea va intrerup, dar vreau sa va spun ceva foarte important.
C. Corectati din fiecare propozitie:
1. Please remember to talking to him.
2. He used to playing the piano when he was a child.
3. My socks need to mend.
4. Would you like to playing bridge?
5. I'm just starting writing a letter to him.
d8-
VOCABULARUL LECTIILOR 1 2
accomodation
accustomed
to be accustomed to
to get accustomed to
additional
admit
adult
all over
application
to apply for
argument
ashamed of
at your convenience
to attend
available
to award
to be in charge of
bent on
to broaden
campaign
(1) can't help
to cater
challenging
City Council
commensurate
complaint
to conduct
considerable
:> LJ,bm;;l'delfJn]
> [J'bst:Jl11d]
> [J'd1f:mJlj
:> [Dd'mll]
> ['red/dt]
> [J: I ':mvd]
:> L,a:pll'kelf;.m]
:> L;;I'plal r;;l]
:> ['a:gju:mJt1t]
:> [J'feund :lv]
> [Jtj::l: bn'vi:m:ms]
> L:l'tcnc..l]
> l :l'v(;lbbl]
:> [J\v):d]
:> [bi: In 'tJa:d3 JV]
:> [bent ::m]
:> ['br::l:dJn]
:> [bm'pem]
:> [(a1) ka:nt help]
:> [ 'kelt;)]
> L'tfa:l;md::;ITj]
:> ['sItlkaUtlSJlj
> LkJ'mt:nJJr;::>t (Wlb)]
:> [bm'pleJl1t]
:> [bn'dAkt]
:> [k::m'sld:JrJblj
- 39 -
- (conditii de ) cazare
- deprins
- a fi sa .. .I cu .
- a se sa...1 cu .
- supHmentar, aditional
- a
- adult
- peste tot
- cerere, candidatura
- a candida pentru
- argument
- de / sa
- ciind va convine
- a participa la
- disponibil, liber
- a premia, a inmana 0 distinctie,
un premiu, a rasplati
- a raspunde de, a se ocupa de
incl inat spre, talentat la
- a largi
- campanie
- nu rna pot abtine, nu pot sa nu ....
- a alimenta, a aproviziona, a satisface
(nevoi)
- interesant, complex, dificil,
solicitant
- Consiliul Municipal; Primarie
- proportional, pe masura
- plangere, reclamatie
- a conduce, a
considerabil, remarcabil
contribution > [,bntn'bju:J;m}
-
council > ['kauns:llJ
- consiliu
currently > [ b\f:lntll]
in prezent, in momentul de fata,
actual mente
curriculum vitae > [kg'nkjolgm 'vi:tal]
- autobiografie, currriculum vitae
to deal with > [dd wiCi]
- a se ocupa de, a lucra cu
degree > [dI'gri:]
- titlu academic; grad
to deny > [Mnm]
- a nega, a nu
to deserve > [dJ'Z:l:v]
a merita
development > [dl'vebpm;mj]
- dezvoltarc, evolutie, progres
disabled > [dls'elblJj
- handicapat, cu dificultiiti
to discourage froIll > [dls'kAndj fom]
- a descuraj a
dissertation > [,dISg'telJgn]
- dizerta(ie, expunere in vcderea
obtinerii unui titlu academic
doctor's degree > ['d:lktdZ dl'gri:]
doctorat
(or doctorate) ['dClkt:lr:lt]
else > [els] - alt- ( ca in altceva)
to enclose (with) > [m'klguz (wI6)J - a alatura, a anexa
to encourage > [m'b.nd:;]
- a incnraja, a sustine
to engage > [m'geld3J - a se angaja; a Se impJica;
engaged in > [m' gC1d3d 1l1] - implicat / angrenat in
to envisage > [m'vlzld3] - a prevedea. a estima
essay > ['esel] - eseu, compunere
essential > [J'senJd]]
- esential, foarte important
to establish > []'strehllJ1 - a stabili. a fonda, a pune bazele,
a infiinta
establishment > [l'strebhJm.Jntl - institutie
to evade > [(veld]
- a evita, a ocoli (a eluda)
exempt from > [rg'7cmpl frJm] - scutit de
to expell > [lk'spelJ - a exmatricula, a exclude
extensively > llks'tens1vh] - extensiv, mull
extra > ['ekstr:l]
- in plus, suplimentar
- 40-
to face > l fels]
faithfully > ['feI8bli]
flair for > Lfleg fg]
fluent > l 'flu:gnt]
to furnish > ('fg:nin
to gain > [gem]
to go on g ~ :m]
to graduate (from) > ['gr<ed3oit (fr;,m)]
graduate > ['gmd30I tl
handicapped > ['h<endlk<ept]
to handle > [hlendl]
hang-gliding > ['h<ell ,glardlll]
to hesitate > ['hezItelt]
to hitch-hike > ['hlt]11alk]
horizon > [h;:l'ralz:m]
in reply to > [m f1'plal tg]
induce > [m'dju:s]
insight (into) > l'msaIl ('mIg)]
interview
to launch
lecture
likely
linguistics
to maintain
major
marital status
master's degree
mental
mildly
> ['mtgvju:]
> [b:ntD
> ['lekl.j'g]
> ['laIH]
> [hll'gWIstlks]
> lmem'tem}
> ['meld);)]
> ['m<entgl 'stelt::Js]
> [ma:stgz dI'gri:]
> ['ment"l]
> l'mmldll]
- 41 -
- a se eonfrunta eu
- Cli eredinta
- fler, talent, har, dar
- fluent
- a oferi, a dota; a asigura
- a c a ~ t i g a (experienla. va/oare)
- a continua
- a absolvi, a termina (0 $coalti etc)
- absolvent
- handicapat
- a rezolva, a manui
- deltaplanorism
- a ezita
- a face autostopul
- orizont, perspectiva
- ca raspulls la, ca urrnare a
- a determina, a convinge sa
- patrundere psihologica, intelegere
profunda
- interviu, i'ntiUnire
- a lansa
- conferinta, curs (la facultate)
- probabil
- lingvisitica
- a mentine; a Illtretine, a sustine (idei)
- major, de prima importantii, capital
- stare civila
- mastcrat, titlu de
- mental, psi hie
- bland; eufemistic
millionaire > r - milionar
mind > [mumd] - minte
or else > [:J:r e[s] - altfel
Oscar > [':Jska:] - Oscar
parachuting > ['pa:r:Jfu:tlll] -
to perfonn > rpo'f;):m] - a executa, a realiza, a juca (un roT)
personal detai [s > ['p:J:s:Jn:J1 'di:tcllz] - date personale
physical > r'flZlkl] - fizic
position > - pozitie, post, functie
preferably > ['prcbT;lbll J - preferabil
to pretend > [pn'tend] - a simula, a se preface
to provide > [prJ'vald] - a fumiza, a asigura, a oferi
to pursue > [po'sju:] - a realiza, a unnari (un scop)
qualifications > l.kw:JlIfJ'keII;:lOz] - specializari, calificari, calitati
to raise > frelz] - a ridica, a spori, a strange (bani)
to read > [ri:d] - a citi, a studia
to reconsider > [,ribn'Sldg] - a reanaliza, a se razgandi in
legatura eu
to reject > [n'd3ekt] - a respinge, a refuza
related to > [n'leItld to] - legat de, referitor la
relations > [n'leIInz] - relatii
to relish > ['rclljJ - a se bucura de, a fi incantat de
to require > [n'kWal;'l] - a cere, a necesita
research > [n'so:tD - (proiect de) cercetare, studiu;
documentare
resourceful > f n'z:J:sfJI] - ingenios, descurcaret
responsible > [n'sp:msabl] - cu simt de raspundere,
resume > ['rezjD1llCIJ,ln:'zjomel] - autobiografie, curriculum vitae
to seek > [si:k] - a cauta
servIce > ['S:J:VIS] serviciu (in administratie); favor
to settle > [setl] - a stabili, a rezolva
- 42-
slightly >['slalthJ - vag
the Social Sciences >[t):J 's;)(JJ:l1
- sociale (sociologie, asistenta
sociala)
social science >['sdUIgl 'saldnsl - sociala. disciplina sociologica
social worker >['sdUIdl 'wd:b] - asistent social
to stop >[ stJp] - a (se) apri, a inceta (0 activitate)
to submit >[sgb'mn] - a depune (spre examinare /
aprobare). a inainta (0 cerere etc,
catre 0 autoritate)
to sue >[su:l - a da in judecata
to supervise >[ 'su:p;waJzl - a supraveghea. a coordona
to take on >[ telk Jnj - a prelua, asuma (riseuri,
responsabilitiiti)
task >[ta:sk] - sarcina, indatorire
tax - impozit
thankless > ['El<efjkhs] - nesatisfiicator, neinteresant
to threaten > ['Elretdn] - a ameninta
undertaking >l.AnUg'telkIl1] - intreprindere (afacere); initiativa;
activitate
unquestionabIe > [An'kwestJ:lmbl] - de necontestat
vacations > [v;l'kcIJdnz] - vacanta.
valid > ['vxlrd] - valabil, in vigoare
various - diverse /
voluntary > ['vJl;:lnt;lrI] - voluntar, benevol
whether > ['weo;:>] - daca (in ProPoziliile completive)
willing > ['wI1111] - dispus sa
working knowledge > ['Wg:kr'l 'n.Jhd3] - practice
Yours faithfully > [jo:z 'feJ8f;:lh1 - eu stima
- 43 -