Sunteți pe pagina 1din 11

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA

EXAMENULUI NAIONAL DE DEFINITIVARE N NVMNT


Aprobat pr! OME"TS !r# $%&'()*%)

"apto+,+ I
D-po./ 01!1ra+1
Art. 1 Prevederile Metodologiei privind organizarea i desf urarea examenului na ional de
definitivare n nv mnt, numit n continuare metodologie, se aplic personalului didactic din
nvmntul preuniversitar pu!lic "i privat, inclusiv personalului didactic din corpul instructorilor
militari#de informaii, ordine pu!lic "i securitate naional.
Art. $ %1& 'oordonarea metodologic a examenului naional de definitivare n nvmnt este
asigurat de Ministerul (ducaiei, 'ercetrii, )ineretului "i *portului prin 'omisia naional de examen,
numit prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului "i sportului
%$& +rganizarea "i desf"urarea examenului este asigurat de ctre inspectoratele "colare, prin
comisia ,udeean de examen# comisia de examen a municipiului -ucure"ti, numit prin decizia
inspectorului colar general.
Art. . %1& (xamenul naional de definitivare n nvmnt, numit n continuare examen, se
susine n lim!a romn.
%$& 'adrele didactice care predau la clase cu predare integral n lim!ile minoritilor naionale pot
susine pro!ele examenului n lim!a de predare a disciplinei.
Art. / %1& (xamenul naional de definitivare n nvmnt se organizeaz distinct pe discipline sau
pe specializri, n conformitate cu Calendarul desf urrii examenului na ional de definitivare n
nv mnt , numit n continuare 'alendar, prevzut n anexa 1, parte integrant a prezentei metodologii.
%$& 0efinitivarea n nvmnt poate fi o!inut la una din specializrile nscrise pe
diploma#diplomele pe care candidatul le de ine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le
poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de nvmnt, domeniile i specializrile,
precum i probele de concurs valabile pentru ncadrarea personalului didactic din nvmntul
preuniversitar, numit n continuare 'entralizator.
%.& *pecializrile#programele de studii ale a!solvenilor cu studii universitare de lung#scurt durat
sau care au finalizat ciclul 1 de studii universitare de licen, nscri i la examenul de definitivare n
nvmnt, care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a 2egii nr. 33#144. privind acreditarea
instituiilor din nvmntul superior "i recunoa"terea diplomelor, repu!licat, tre!uie s fi fost acreditate
sau autorizate s func ioneze provizoriu, n !aza unei 5otrri de 6uvern.
Art. 7 'adrele didactice care promoveaz examenul naional de definitivare n nvmnt
do!ndesc dreptul de practic n nvmntul preuniversitar.
"apto+,+ a+ II2+1a
Or0a!.ar1a 31-4 ,rar1a 15a61!,+,
!-7r1r1a 7a!33a +or
Art. 8 %1& 9nscrierea la examen se face la unit ile de nv mnt, pe !aza dosarului de nscriere,
care con ine urmtoarele documente:
1
a& fi"a de nscriere ; prevzut n anexa nr. $, parte integrant a prezentei Metodologii ;completat i
confirmat de conducerea unit ii de nv mnt i semnat de candidat<
!& copii legalizate ale diplomelor de studii, nsoite de foaia matricol#suplimentul la diplom<
c& document legalizat din care s rezulte ndeplinirea condi iilor legale privind a!solvirea programului de
pregtire psi=opedagogic "i metodic<
d& copii ale urmtoarelor documente, certificate conform cu originalul de ctre conducerea unit ii de
nv mnt unde candidatul are norma de !az: !uletin#carte de identitate, certificat de na tere, certificat
de cstorie, document privind sc=im!area numelui ; dup caz<
e& recomandare scris asupra activitii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitii de
nvmnt unde acesta are norma de !az<
f& adeverina privind calificativul par ial pentru anul colar n curs<
g& adeverin din care s rezulte vec=imea de predare efectiv la catedr a candidatului.
=& procesele ver!ale de la inspeciile speciale la clas, n copie autentificat prin "tampila "i semntura
conductorului unitii de nvmnt n care s;au efectuat inspeciile<
%$& 0osarele cadrelor didactice care con in toate documentele men ionate la alin %1&, litera a& > g& sunt
transmise i nregistrate la inspectoratul colar.
%.& 9n"tiinarea candidailor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de nscriere se realizeaz de
ctre inspectorul "colar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afi"are la inspectoratul "colar "i pe site;ul
1*?#1*M-. 9n caz de respingere a dosarului, candidatul este n"tiinat "i n scris, cu precizarea motivrii
respingerii dosarului, argumentat de articolul legislativ care prevede reglementri n acest sens.
Art. @ 'onducerile unitilor de nvmnt rspund de corectitudinea datelor transmise "i de
legalitatea actelor predate.
Art. 3 Pentru a se putea prezenta la pro!a scris din cadrul examenului, candida ii tre!uie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele condi ii:
a& calificativul par ial pentru anul colar n curs: -ine sau Aoarte -ine<
!& cel pu in media 3 la inspec iile speciale<
c& stagiu efectiv de predare de cel puin 1 an la catedr %sau ore de predare ec=ivalente normei de 1
an&.
Art. 4 Ministerul (duca iei, 'ercetrii, )ineretului i *portului poate acorda derogare de maximum
o lun de la vec=imea la catedr de 1 an, prevzut la art. 3.
Art. 1B Personalul didactic se poate prezenta la examen n . sesiuni, n cel mult 7 ani de la
finalizarea stagiului de 1 an.
Art. 11. 0atele din fi"a de nscriere a candidailor sunt introduse n sistemul informatizat. 2a
nscriere, candidatul prime"te o copie a fi"ei de nscriere.
S,- !1r1a 15a61!,+,
Art. 1$ (xamenul naional de acordare a definitivrii n nv mnt const n:
a& susinerea a cel puin dou inspecii speciale la clas<
!& o pro! scris.
Art. 1. %1& 1nspeciile speciale se susin n unitatea de nvmnt la care este ncadrat candidatul
sau, dup caz, ntr;o alt unitate de nvmnt, cu avizul inspectorului "colar pentru dezvoltarea resursei
umane "i al directorului unitii de nvmnt primitoare.
$
%$& Aiecare inspecie special se efectueaz la / activiti didactice i este vala!il numai pentru
anul "colar n care a fost efectuat. Cotele acordate la inspecii nu pot fi contestate.
%.& 9n situaia n care candidatul este ncadrat conform specializrilor#programelor de studiu nscrise
pe diploma#diplomele de a!solvire#licen, sau pe una dintre disciplinele pe care o poate preda conform
'entralizatorului, inspeciile la clas se efectueaz la disciplina pe care cadrul didactic este ncadrat n
anul "colar respectiv.
%/& 9n situaia n care candidatul nu este ncadrat conform specializrilor#programelor de studiu
nscrise pe diploma#diplomele de a!solvire#licen, sau pe una dintre disciplinele pe care le poate preda
conform 'entralizatorului, inspeciile la clas se efectueaz la dou activiti didactice la disciplina pe
care este ncadrat n anul "colar respectiv "i la dou activiti didactice la disciplina la care s;a nscris s
susin examenul.
%7& 1nspecia special la clas este efectuat de o comisie format din:
;un inspector de specialitate # cadru didactic metodist delegat de inspectoratul colar, avnd cel
puin gradul didactic 11 i aceea"i specializare cu cea n care candidatul susine inspecia la clas sau care
poate preda disciplina celui inspectat potrivit 'entralizatorului
;directorul#directorul ad,unct al unit ii de nv mnt.
%8& 1nspeciile speciale la clas se noteaz de la 1B la 1. Cota o! inut se trece n procesul ver!al de
inspec ie, prevzut n anexa nr. ., parte integrant din prezenta metodologie i se semneaz de ctre
comisie.
Art. 1/ Pro!a scris a examenului se sus ine astfel:
a& pentru profesori din nvmntul de mas "i din nvmntul special, antrenori "i cadre
didactice medicale cu studii superioare ; disciplina de specialitate, metodica predrii acesteia, pedagogie
i elemente de psi=ologie a educaiei.
!& pentru nvtori, institutori "i profesori pentru nvmntul primar din unitile "colare cu lim!a
de predare romn ; lim!a "i literatura romn "i matematic, metodica predrii acestora, pedagogie
"colar "i elemente de psi=ologie a educaiei<
c& pentru nvtori, institutori "i profesori pentru nvmntul primar din unitile "colare cu lim!a
de predare n una dintre lim!ile minoritilor ; lim!a "i literatura romn "i universal pentru copii, lim!a
"i literatura matern, matematic, metodica predrii acestora la clasele cu predare n lim!ile minoritilor,
pedagogie "colar "i elemente de psi=ologie a educaiei<
d& pentru educatoare, institutori "i profesori pentru nvmntul pre"colar din unitile pre"colare
cu predare n lim!a romn ; lim!a romn "i literatura pentru copii, metodica activitii instructiv;
educative din nvmntul pre"colar, pedagogie pre"colar "i elemente de psi=ologie a educaiei<
e& pentru educatoare, institutori "i profesori pentru nvmntul pre"colar din unitile pre"colare
cu lim!a de predare n una dintre lim!ile minoritilor ; lim!a "i literatura romn "i universal pentru
copii, lim!a "i literatura matern, metodica predrii acestora, pedagogie pre"colar "i elemente de
psi=ologie a educaiei<
f& pentru nvtori;educatori, din nvmntul special > psi=opedagogie special, pedagogie
colar i elemente de psi=ologie a educa iei potrivit programei vala!ile pentru nvtorii;institutorii din
nvmntul de mas.
g& pentru nvtori, nvtori;itinerani, institutori, profesori pentru nvmntul primar din
nvmntul special cu predare n lim!a romn ; lim!a romn "i literatura pentru copii, matematica,
metodica predrii acestora, pedagogie "colar "i elemente de psi=ologie a educaiei, potrivit programei
vala!ile pentru nvtori;institutori din nvmntul de mas sau psi=opedagogie special<
=& pentru nvtori, nvtori ; itinerani, institutori, profesori pentru nvmntul primar din
nvmntul special cu predare n una dintre lim!ile minoritilor ; lim!a "i literatura romn "i
.
universal pentru copii, lim!a "i literatura matern, matematica, metodica acestora la clasele cu predare n
lim!ile minoritilor, pedagogie "colar "i elemente de psi=ologie a educaiei, potrivit programei vala!ile
pentru nvtori;institutori din nvmntul de mas sau psi=opedagogie special<
i& pentru educatoare, institutori, profesori pentru nvmntul pre"colar din nvmntul special
cu predare n lim!a romn ; lim!a romn "i literatura pentru copii, metodica activitii instructiv;
educative n nvmntul pre"colar, pedagogie pre"colar "i elemente de psi=ologie a educaiei, potrivit
programei vala!ile pentru educatoare;institutor din nvmntul de mas sau psi=opedagogie special<
,& pentru educatoare, institutori, profesori pentru nvmntul pre"colar din nvmntul special
cu predare n una dintre lim!ile minoritilor ; lim!a "i literatura romn "i universal pentru copii, lim!a
"i literatura matern, metodica predrii acestora, pedagogie pre"colar "i elemente de psi=ologie a
educaiei, potrivit programei vala!ile pentru educatoare;institutor din nvmntul de mas sau
psi=opedagogie special<
D& pentru mai"tri;instructori, antrenori "i cadre didactice medicale cu studii medii ; disciplina de
specialitate "i didactica acesteia, pedagogie "i elemente de psi=ologie a educaiei.
Art. 17 %1& *e constituie prin ordin al ministrului educa iei, cercetrii, tineretului i sportului
'omisia na ional, n urmtoarea componen :
a& pre edinte > secretar de stat cu atri!u ii n coordonarea nv mntului preuniversitar<
!& vicepre edin i > directori generali#directori ai direc iilor generale#direc iilor din Ministerul
(duca iei, 'ercetrii, )ineretului i *portului cu atri!u ii n nv mntul preuniversitar<
c& secretari > inspectori#consilieri de specialitate<
d& mem!ri > coordonatorii comisiilor pentru ela!orarea su!iectelor i !aremelor de evaluare a
lucrrilor scrise, exper i#inspectori#consilieri#inspectori de specialitate desemna i pentru ela!orarea
su!iectelor i !aremelor de ctre 'entrul Ca ional de (valuare i (xaminare.
%$& 'omisia na ional prevzut la alin %1& are urmtoarele atri!uii:
a& apro! propunerile inspectoratelor "colare privind centrele de examen<
!& desemneaz unitile de nvmnt centre de evaluare a lucrrilor scrise#de solu ionare a
contestaiilor, numite n continuare centre de evaluare, respectiv centre de contesta ii<
c& controleaz modul n care "i desf"oar activitatea comisiile ,udeene # a municipiului -ucure"ti<
d& analizeaz desf"urarea "i rezultatele examenului naional de definitivare n nvmnt "i
prezint conducerii Ministerului, (ducaiei, 'ercetrii, )ineretului "i *portului concluziile analizei<
e& emite note, precizri sau dispoziii n vederea aplicrii prevederilor prezentei metodologii<
f& nume te delega i n vederea monitorizrii examenului.
Art. 18 %1& Pre"edinii comisiilor din centrele de examen# evaluare# contestaii se propun de ctre
instituiile de nvmnt superior, din rndul cadrelor didactice universitare de predare avnd titlul
tiin ific de doctor "i se numesc de ctre 'omisia naional, prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului "i sportului.
%$& 9n situaia n care pre"edintele centrului de examen#evaluare#contesta ii desemnat nu se prezint
pn n preziua nceperii activit ii n centrul respectiv, inspectorul colar general nume"te un pre"edinte
din rndul cadrelor didactice titulare din nvmntul liceal, avnd gradul didactic 1 "i performane
profesionale deose!ite. Cumirea este comunicat n scris, 'omisiei naionale de examen.
%.& Procedura menionat la alin. %$& se aplic "i n situaia n care, din motive o!iective, comisia
,udeean de examen#comisia de examen a municipiului -ucure"ti solicit 'omisiei naionale nlocuirea
pre"edintelui.
Art. 1@ 'omisia ,ude ean de examen# comisia de examen a municipiului -ucure ti este numit prin
decizia inspectorului colar general, n urmtoarea componen :
a& pre"edinte ; inspector "colar general ad,unct<
/
!& vicepre edinte ; inspector "colar pentru dezvoltarea resursei umane
c& secretar ; informatician<
d& mem!ri ; inspectori "colari de specialitate, informaticieni.
Art. 13 'omisia ,udeean #a municipiului -ucure"ti are urmtoarele atri!u ii:
a& realizeaz demersurile necesare pentru soluionarea pro!lemelor de finanare a aciunilor legate
de organizarea "i desf"urarea examenului "i pentru dotarea centrelor de examen cu tipizate, consuma!ile
"i logistica necesar: camere video, calculatoare, copiatoare, imprimante, telefon, fax, conexiune internet,
fi"et metalic.
!& solicit, n !aza protocoalelor nc=eiate de M(')*, autoritilor locale#,udeene de sntate
pu!lic, structurilor de poliie "i de ,andarmerie de la nivel local, prin adres scris, asigurarea prezenei
personalului medical, a poli i tilor sau a ,andarmilor n fiecare centru n care se susine pro!a scris<
solicit prezen a ,andarmilor pentru paza lucrrilor scrise pe perioada transportului ntre centrele de
examen i centrele de evaluare#contesta ii.
c& solicit operatorilor de energie electric, de ca!lu i de telefonie, prin adres scris, asigurarea
condiiilor corespunztoare pentru desf"urarea examenului<
d& asigur confidenialitatea su!iectelor din momentul transmiterii#prelurii variantei de su!iect
extrase, pn n momentul cnd acestea devin pu!lice.
e& asigur tiprirea foilor tipizate de examen i confecionarea "tampilelor;tip, circulare, cu
diametrul de $7 mm, cu nscrisul E0(A1C1)1FA)<
f& comunic unitilor de nvmnt "i afi"eaz la avizierul inspectoratului "colar centrele de
examen sta!ilite<
g& realizeaz instruirea tuturor persoanelor implicate la nivelul ,udeului#municipiului -ucure"ti n
organizarea "i desf"urarea examenului de definitivat<
=& sesizeaz imediat 'omisiei naionale orice situaie a crei rezolvare nu este prevzut n
metodologie<
i& ela!oreaz "i transmite 'omisiei naionale listele "i rapoartele solicitate de aceasta sau prevzute
n prezenta metodologie, la termenele sta!ilite
,& poate decide prin consens, suspendarea pe o perioada de 1;7 ani a dreptului de participare n
comisiile de examen din sesiunile urmtoare a cadrelor didactice care nu "i;au ndeplinit n mod
corespunztor atri!uiile n organizarea "i desf"urarea examenului naional de definitivare n nvmnt,
atri!uii sta!ilite prin ordine, decizii "i#sau prin prezenta metodologie<
D& poate dispune demararea procedurilor prevzute de lege pentru cercetarea faptelor "i, dup caz,
pentru sancionarea persoanelor care ncalc prevederile prezentei metodologii<
l& transmite centrelor de examen sta!ilite datele candidailor admi"i pentru a participa la pro!a
scris, potrivit specializrii pentru care a optat fiecare candidat<
m& asigur transportul n deplin siguran "i predarea, pe !az de proces;ver!al, la centrele de
evaluare, a lucrrilor scrise.
Art. 14 'entrele de examen se sta!ilesc de consiliul de administraie al inspectoratului "colar, n
unitile de nvmnt care permit organizarea, n aceea"i cldire, a slilor de examen "i a slilor n care
"i desf"oar activitatea comisia din centrul respectiv.
Art. $B 'omisia din centrul de examen este numit prin decizia inspectorului colar general, cu
excep ia pre edintelui, n urmtoarea componen:
a& pre"edinte ; un cadru didactic universitar, avnd titlul "tiinific de doctor, numit prin ordin al
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului "i sportului<
7
!& 1;$ vicepre"edini ; inspectori de specialitate sau directori, al doilea vicepre"edinte fiind numit
numai la comisiile de examen cu peste /7B de candidai<
c& 1;$ secretari ; cadre didactice titulare n nvmntul preuniversitar cu a!iliti de operare pe
calculator sau informaticieni<
d& mem!ri ; 1;7 profesori titulari din nvmntul preuniversitar, avnd gradul didactic 1 sau 11.
Art. $1 'omisia din centrul de examen are urmtoarele atri!u ii:
a& asigur condiiile necesare organizrii "i desf"urrii examenului > slile de examen, camere
video, calculatoare "i imprimante, copiatoare, fi"ete pentru pstrarea documentelor n deplin siguran,
telefon, fax, 1nternet<
!& preia, su! semntura pre"edintelui, de la directorul unitii de nvmnt n care se afl centrul
de examen, logistica necesar desf"urrii examenului naional de definitivare n nvmnt<
c& tipre te listele de candidai, pe !aza datelor transmise de inspectoratul "colar<
d& afi"eaz listele de candidai "i disciplina la care ace tia susin examenul, cu $/ de ore nainte de
nceperea pro!ei scrise, la avizier "i pe u"ile slilor de examen n care ace tia sunt repartiza i<
e& sesizeaz imediat comisiei ,udeene #comisiei municipiului -ucure"ti orice situaie deose!it
aprut n timpul desf"urrii pro!ei scrise<
f& sta!ile"te, prin tragere la sori, repartizarea pe sli a asistenilor supraveg=etori "i i instruie"te<
g& preia de la 'entrul Caional de (valuare "i (xaminare, conform procedurilor apro!ate, su!iectele
"i le multiplic pentru fiecare candidat, imediat dup extragerea variantei de examen, asigurnd
confidenialitatea su!iectelor din momentul prelurii acestora pn n momentul cnd acestea devin
pu!lice.
=& distri!uie candidailor su!iectele multiplicate pentru pro!a scris<
i& afi"eaz listele cu rezultatele o!inute de candidai la pro!a scris, dup finalizarea evalurii
lucrrilor scrise.
,& prime"te contestaiile la pro!a scris, transmite comisiilor din centrele de evaluare ta!elele
cuprinznd datele candidailor care contest notele o!inute la evaluarea iniial, conform procedurilor
sta!ilite, "i, dup solu ionarea contestaiilor, afi"eaz rezultatele definitive.
D& n termen de . zile de la nc=eierea examenului, comisia din centrul de examen pred comisiei
,ude ene, pe !az de proces;ver!al, un exemplar tiprit al listei cu rezultatele finale, semnat de
pre edintele comisiei din centrul de examen, un raport succint privind organizarea "i desf"urarea
examenului precum "i celelalte documente ntocmite pentru organizarea examenului.
Art. $$ %1& *u!iectele, !aremele de evaluare, modelele;cadru de su!iecte i !areme pentru pro!a
scris se ela!oreaz n conformitate cu tematica "i !i!liografia apro!ate prin ordin al ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului "i sportului, pentru fiecare disciplin de examen, de ctre 'entrul Caional
de (valuare "i (xaminare, cruia i revine integral responsa!ilitatea respectrii legisla iei i a procedurilor
privind securizarea su!iectelor. 'entrul Caional de (valuare "i (xaminare asigur traducerea su!iectelor
pentru pro!a scris, conform solicitrilor inspectoratelor "colare, centralizate la 'omisia Ca ional.
%$& 'oordonatorii comisiilor pentru ela!orarea su!iectelor "i a !aremelor de evaluare sunt numii
prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului "i sportului i rspund pentru adecvarea i
acurate ea su!iectelor ela!orate.
%.& *u!iectele pentru pro!a scris din cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt se
transmit centrelor de examen n !aza unei proceduri specifice, ela!orate de Ministerul (ducaiei,
'ercetrii, )ineretului "i *portului.
Art. $. %1& 2ucrarea scris se desf"oar n centrele de examen, ncepnd cu ora 1B.BB, durata de
redactare a lucrrii fiind de / ore.
8
%$& Prezentarea comisiei la centrul de examen se face n intervalul orar @ > @..B, pe !aza
!uletinului #crii de identitate "i a delega iei de serviciu.
%.& Accesul candidailor n centrul de examen la pro!a scris se face n intervalul 3.BB > 3..B, pe
!aza actului de identitate i nainte de a fi desc=is plicul cu su!iecte.
%/& Cu este permis pstrarea n !ncile slii de examen a urmtoarelor materiale: gen i, po ete,
telefoane mo!ile, mi,loace electronice de calcul sau de comunicare, ziare, reviste, cri.
Art. $/ %1& 9n vederea desf"urrii pro!ei scrise, se asigur supraveg=erea fiecrei sli de ctre $;.
asisteni supraveg=etori, care verific identitatea candidailor din sala respectiv, pe !aza actului de
identitate prezentat de ace"tia i rspund de corectitudinea derulrii lucrrii scrise.
%$& Asistenii supraveg=etori responsa!ili de sli primesc, su! semntur, de la secretariatul
comisiei de examen, ta!elul nominal cu candidaii repartizai n sala respectiv, precum "i foile tipizate de
examen "i ciornele necesare stampilate, n funcie de numrul concurenilor din sal.
%.& 9nainte de aducerea su!iectelor n sli, supraveg=etorii instruiesc candidaii cu privire la modul
de desf"urare a pro!ei scrise "i la modul de completare a datelor personale pe foaia tipizat.
Art. $7 %1& Mem!rii comisiei de examen, desemnai pentru multiplicarea su!iectelor, asigur
numrul necesar de exemplare care se introduc n plicuri, se securizeaz i rspund de pstrarea
secretizrii.
%$& Pre"edintele comisiei de examen, mpreun cu secretarul comisei, distri!uie n slile de examen
plicurile secretizate cu su!iecte, astfel nct, la ora 1B.BB, acestea s poat fi desfcute n prezena
candidailor.
%.& 0in momentul desc=iderii plicului cu su!iecte, niciun candidat nu mai poate prsi sala, dect
dac pred lucrarea "i semneaz de predare. 'andidaii care nu se afl n sal n momentul desc=iderii
plicului cu su!iecte, pierd dreptul de a mai susine examenul n sesiunea respectiv.
Art. $8 %1& Pentru redactarea lucrrilor se folose"te cerneal sau pix de culoare al!astr<
desenele#graficele se execut cu creion negru.
%$& 'andidaii pot avea dicionare pentru disciplinele latin sau greac vec=e "i planuri de conturi
pentru disciplinele economice.
%.& Asistenii supraveg=etori care furnizeaz soluii ale su!iectelor de examen, falsific lucrri,
tolereaz aciuni sau intenii de fraud ale candidailor sau manifest negli,en n ndeplinirea atri!uiilor,
rspund disciplinar, n conformitate cu art. $3B;$3$ din 2egea educaiei naionale nr. 1#$B11, cu
modificrile i completrile ulterioare, sau penal, dup caz.
%/& 9nscrierea numelui candidailor n afara spaiului care se sigileaz, precum "i orice alte semne
distinctive pe foile de examen sau pe ciorne, determin anularea lucrrilor scrise. 'andidaii care doresc
s corecteze o gre"eal taie fiecare rnd din pasa,ul gre"it cu o linie orizontal iar sc=emele#desenele cu o
linie o!lic.
%7& 'andidaii care n timpul desf"urrii pro!ei scrise sunt surprin"i copiind, primind sau
transmind soluii cu privire la su!iecte, sunt eliminai din examen, nc=eindu;se un proces ver!al n
acest sens de ctre asistenii supraveg=etori sau mem!rii comisiei de examen. 'andidaii eliminai pierd
dreptul de nscriere la examenul naional de definitivare n nvmnt n sesiunea imediat urmtoare.
Aceea"i msur se aplic "i pentru orice alt tentativ de fraud.
Art. $@ %1& 'andidatul care se retrage din proprie ini iativ, poate solicita anularea lucrrii, pe !aza
unei declaraii "i prse te sala dup cel puin o or de la desc=iderea plicului cu su!iecte. 9n acest caz,
lucrarea scris nu este evaluat, iar n statistici candidatul respectiv se consider retras, cu dreptul de a se
nscrie n sesiunea imediat urmtoare, conform prevederilor legale.
@
%$& 9n cazuri excepionale, dac un candidat solicit prsirea temporar a slii, el este nsoit de
unul dintre asistenii supraveg=etori pn la napoierea n sala de examen, fr a !eneficia de prelungirea
timpului alocat rezolvrii su!iectelor.
Art. $3 %1& 2a expirarea timpului de examen, candidaii predau responsa!ilului de sal lucrrile "i
semneaz n !orderoul de predare, menionnd numrul de pagini scrise. *paiile li!ere ale ntregii lucrri
se anuleaz de ctre unul dintre asistenii supraveg=etori cu linie frnt n forma literei EG, n faa
candidatului. Pn la predarea ultimei lucrri, n sal rmn cel puin . candidai.
%$& 'iornele se predau separat responsa!ilului de sal, odat cu lucrarea, fr s fie luate n
considerare n evaluarea lucrrii "i la eventualele contestaii.
%.& *upraveg=etorii de sal predau comisiei de examen lucrrile candidailor, !orderourile de
predare a lucrrilor, tipizatele anulate "i cele nefolosite, ta!elele de prezen i ciornele.
Art. $4 Hezultatele pro!ei scrise se afi"eaz la sediul centrului de examen i se pu!lic pe site;ul
definitivat.edu.ro.
Art. .B 'omisia ,udeean #comisia municipiului -ucure"ti avizeaz, la propunerea comisiilor din
centrele de examen, procedurile de susinere a examenului de ctre candidaii cu deficiene: utilizarea
sistemului -raille de ctre candidaii nevztori, respectiv a lim!a,ului mimico;gestual de ctre candidaii
cu deficiene de auz, mrirea timpului destinat efecturii lucrrii scrise de ctre candidaii cu deficiene
vizuale grave, asigurarea scrisului cu caractere mrite pentru candidaii am!liopi, realizarea pro!ei scrise
prin dictarea coninutului acesteia de ctre candidatul cu deficiene ctre un supraveg=etor de alt
specialitate dect cea la care se desf"oar pro!a respectiv. Ministerul (ducaiei, 'ercetrii, )ineretului
"i *portului este informat asupra solu ionrii situaiilor privind candidaii cu deficiene.
Art. .1 %1& 0elegatul 'omisiei naionale poate intra n centrele de examen#evaluare# contestaii pe
!aza delegaiei "i a crii de identitate i poate verifica documentele comisiei ,udeene #a municipiului
-ucure"ti, spa iile utilizate "i documentele comisiei din centrele de examen#evaluare#contestaii
inspectate.
%$& 0elegatul comisiei ,udeene #a municipiului -ucure"ti are ca atri!uii monitorizarea desf"urrii
examenului n centrele de examen "i sesizarea imediat a comisiei ,udeene #a municipiului -ucure"ti
asupra disfunciilor constatate, avnd acelea"i drepturi de acces ca "i delegatul 'omisiei naionale de
examen.
E8a+,ar1a +,7rr+or
Art. .$ %1& Pentru evaluarea lucrrilor scrise i solu ionarea contesta iilor, se constituie centre de
evaluare#contesta ii la nivel na ional.
%$& Arondarea disciplinelor de examen la centrele de evaluare#contesta ii i procedura specific
pentru evaluarea lucrrilor scrise se realizeaz de ctre Ministerul (duca iei, 'ercetrii, )ineretului i
*portului i se comunic inspectoratelor colare.
%.& 'omisia din centrul de evaluare este numit prin decizia inspectorului colar general, cu
excep ia pre edintelui, n urmtoarea componen:
a& pre"edinte ; profesor universitar#confereniar universitar, numit prin ordin al ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului "i sportului<
!& vicepre edinte > inspector colar de specialitate sau director:
c& secretari ; cte $;. cadre didactice sau informaticieni#1BBB de candidai
d& mem!ri evaluatori ; cte / profesori evaluatori, de regul pentru 1BB lucrri scrise, organiza i n
dou comisii, fiecare comisie fiind alctuit din dou cadre didactice, respectndu;se urmtoarele criterii:
3
; un profesor din nvmntul universitar i un profesor titular din nvmntul preuniversitar
avnd gradul didactic 1 sau 11<
; un evaluator pentru su!iectele la disciplina de specialitate "i didactica#metodica predrii
disciplinei de specialitate i un evaluator pentru su!iectele de pedagogie "i psi=ologie a educaiei.
(valuatorul pentru su!iectele de pedagogie "i psi=ologie a educaiei poate face parte din comisiile de la
mai multe specializri.
%/& Pentru disciplinele la care nu se nscriu profesori evaluatori din nv mntul universitar,
inspectorul colar general va numi n comisie profesori titulari din nvmntul preuniversitar, avnd
gradul didactic 1 sau 11.
%7& 9n mod excepional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori evaluatori din
nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic 1 sau 11, inspectorul "colar general poate numi, cu
avizul Ministerului (ducaiei, 'ercetrii, )ineretului "i *portului, mem!ri n comisiile de evaluare a
lucrrilor scrise profesori titulari din nvmntul preuniversitar, avnd gradul didactic definitiv.
%8& 0in comisie nu pot face parte persoane care au n rndul candidailor soul#soia, rude sau afini
pn la gradul 1F inclusiv, mem!rii comisiei semnnd n acest sens o declaraie pe proprie rspundere.
Art. .. 'omisia de evaluare a lucrrilor scrise are urmtoarele atri!u ii:
a& prime"te, n ziua n care se susine pro!a scris, pe !az de proces;ver!al semnat de pre"edinte "i
secretar#mem!ru, lucrrile scrise aduse de delegaii comisiilor ,udeene#a municipiului -ucure"ti, spre a fi
evaluate<
!& asigur securitatea "i integritatea lucrrilor scrise, pe perioada n care acestea se afl n centrul de
evaluare<
c& asigur evaluarea lucrrilor scrise, respectnd !aremul de evaluare, precum "i prevederile
prezentei metodologii<
d& nregistreaz n aplica ie nota o! inut de candida i la pro!a scris<
e& prime"te de la delegaii centrelor de examen arondate centrului de evaluare respectiv, lista
candidailor care contest notele o!inute la evaluare, respectiv disciplina la care s;a depus contesta ia<
f& pred ctre centrul de contestaii, n deplin siguran, lucrrile scrise sigilate, ale cror note
iniiale au fost contestate<
g& prime"te, de la comisia de rezolvare a contestaiilor, lucrrile scrise care au fost reevaluate "i o
copie a procesului;ver!al cuprinznd deciziile acesteia<
=& pred cu proces;ver!al, prin pre"edinte, lucrrile scrise, !orderourile de evaluare "i celelalte
documente de examen ctre directorul instituiei de nvmnt n care s;a organizat centrul de evaluare.
Art. ./ %1& Aiecare lucrare scris este evaluat independent, n sli separate, de cele dou comisii "i
apreciat cu note de 1B la 1, conform !aremului de evaluare i notare, fr a se face nsemnri pe lucrare.
%$& Aiecare comisie sta!ile te, prin raportare la !aremul de evaluare i notare, nota lucrrii scrise.
Pentru validarea evalurilor, diferena dintre notele celor dou comisii nu tre!uie s fie mai mare de 1
punct.
%.& 9n cazul n care apar lucrri pentru care diferena dintre notele acordate de cele dou comisii este
mai mare de 1 punct, pre"edintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrrilor respective, n
prezena sa, de ctre cele $ comisii. 9n funcie de rezultatele reverificrii, se decide, prin consens, nota
lucrrii.
%/& 0up finalizarea operaiilor de evaluare, notele acordate de comisii se trec ntr;un !orderou;
centralizator de ctre profesorii evaluatori, care semneaz n dreptul notei acordate. Pre"edintele comisiei
de evaluare calculeaz "i scrie, n !orderoul;centralizator i pe fiecare lucrare, media aritmetic a celor
dou note, cu dou zecimale, fr rotun,ire, aceasta reprezentnd nota o!inut de candidat la pro!a scris.
%8& 2ucrrile candidailor, mpreun cu !orderourile de corectare sunt preluate de pre"edintele
comisiei de evaluare.
4
Art. .7 Cota o! inut la pro!a scris este nota la examen. Cota minim de promovare a examenului
este 3 %opt&.
Art. .8 %1& 'ontestaiile se depun la centrele de examen.
%$& 2ucrrile scrise pentru care se depun contestaii n termenul prevzut n 'alendar, se resigileaz
n vederea reevalurii, secretizndu;se "i nota acordat la prima evaluare.
Art. .@ 'omisia de solu ionare a contestaiilor, format n ntregime din alte persoane dect cele din
comisia de evaluare a lucrrilor scrise, se constituie prin decizia inspectorului "colar general, cu excep ia
pre edintelui, n componen a prevzut la art. .$, alin. %.&, lit. d& i alin. %/&;%8&.
Art. .3 'omisia de solu ionare a contestaiilor are urmtoarele atri!uii:
a& prime"te, prin proces;ver!al semnat de pre"edinte "i secretar sau mem!ru al comisiei din centrul
de evaluare, lucrrile scrise aduse spre a fi reevaluate<
!& rspunde de securitatea lucrrilor scrise, pe perioada n care acestea se afl n centrul de
contestaii<
c& reevalueaz lucrrile scrise, respectnd !aremul de evaluare "i prevederile prezentei metodologii<
d& nregistreaz, pe lucrrile scrise "i n procesul;ver!al, notele acordate pentru fiecare lucrare scris
contestat<
e& pred, prin pre"edinte, lucrrile scrise reevaluate, n conformitate cu procesele;ver!ale de
predare;primire menionate la lit. a&, mpreun cu o copie a procesului;ver!al, delegailor comisiei din
centrul de evaluare.
Art. .4 %1& Hecorectarea lucrrilor se face conform procedurii de evaluare a lucrrilor scrise,
prevzute n prezenta metodologie.
%$& 9n cazul n care diferena ; n plus sau n minus ; dintre nota acordat de comisia de rezolvare a
contestaiilor "i nota acordat de comisia de evaluare este de cel mult B,7 puncte, rmne definitiv nota
acordat de comisia de evaluare.
%.& 0ac diferena dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor "i nota final
sta!ilit n urma evalurii iniiale este mai mare de B,7 puncte, rmne definitiv nota acordat de comisia
de rezolvare a contestaiilor.
%/& 9n situaia lucrrilor notate cu o not cel puin egal cu 4,7B, nota definitiv este nota final
atri!uit la recorectare.
%7& 5otrrea comisiei de rezolvare a contestaiilor este definitiv.
Art. /B Falidarea rezultatelor examenului naional de definitivare n nvmnt se realizeaz de
ctre Ministerul (ducaiei, 'ercetrii, )ineretului "i *portului, prin ordin al ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului "i sportului, pe !aza ta!elelor transmise de comisiile ,udeene de examen#comisia
municipiului -ucure"ti, ntocmite dup situaia extras din aplica ia electronic, semnate de inspectorul
general i stampilate.
Art. /1 0repturile salariale se acord cadrelor didactice care au promovat examenul, ncepnd cu
data de 1 septem!rie a anului "colar urmtor celui n care s;a desf"urat examenul.
"apto+,+ a+ III2+1a
D-po./ 4!a+1
Art. /$ %1& '=eltuielile privind organizarea "i desf"urarea examenului precum "i plata cadrelor
didactice care particip la organizarea "i desf"urarea examenului se asigur de ctre Ministerului
(ducaiei, 'ercetrii, )ineretului "i *portului, prin inspectoratele "colare, n conformitate cu art. 111 din
2egea educaiei naionale nr. 1#$B11, cu modificrile i completrile ulterioare.
1B
%$& Cormarea activitii "i salarizarea mem!rilor comisiilor implicate n organizarea "i desf"urarea
examenului naional de definitivare n nvmnt se sta!ile"te prin ordin al ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului "i sportului.
11