Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE CONSIGNAIE

Nr._____________din data de ____________


ncheiat ntre:
.................................., persoana juridica romana, cu sediul n Bucuresti, str. C.A. Rosetti, nr. 2-4,
sector , tel. !"#.$2.!".##, %a&.: !"#.$2.!".#', e-mail: (alerie)(alateca.ro, nre(istrat* n
Re(istrul Comer+ului su, nr. -4!.2'2!.2!, C/0 212#2!', cod 0BAN
R34#B435#!!'"411'!R3N!2, deschis la Banc4ost sucursala 6itan, repre7entata le(al prin
Administrator - Tufan Iuliana, in calitate de CONSIGNATAR,
8i
S.C. ________________________ S.R.L., cu sediul n ____________________, str.
______________, nr. ___, ,l. ___, ap. ___, sector.jude+ ___________________, cod po9tal
_____________ tele%on ____________, %a&__________, e-mail _______________,
nmatriculat: la 3%iciul Re(istrului Comer+ului su, nr. _________________, C/0
_____________, C3; 0BAN: ___________________________________, Banca
_______________________________, repre7entat: le(al prin _______________-
________________________, n calitate de CONSIGNANT,
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI:
. 3,iectul contractului l constituie li<rarea. predarea de c:tre C3N50=NAN6 a Bunurilor
pre<a7ute in Ane&a nr. la pre7entul Contract si preluarea acestora de c:tre C3N50=NA6AR,
n <ederea <an7arii ,unurilor respecti<e.
.2 C3N50=NAN6/> 9i e&prim: acordul cu pri<ire la promo<area 9i <?n7area ,unurilor sale
de c:tre C3N50=NA6AR prin intermediul tuturor mijloacelor pe care acesta le are la dispo7i+ie.
." 4re+ul de <?n7are cu am:nuntul al ,unurilor este cel practicat de C3N50=NA6AR, dar
tinand cont de cel sta,ilit de C3N50=NAN6 9i certi%icat n ,a7a documentelor emise @a<i7 de
inso+ire a m:r%ii sau %acturaA de acesta.
.4 Bunurile nu de<in proprietatea C3N50=NA6AR/>/0, acestea <or %i <?ndute n numele
s:u, dar n %olosul C3N50=NAN6/>/0.
Art. 2. - DURATA, ODI!ICAREA "I #RELUNGIREA CONTRACTULUI:
2.. 4re7entul contract intr: n <i(oare la data semn:rii 9i este <ala,il, respecti< de la data de
____________ si pana la data de _______________B
2.2. ;urata contractului se poate prelun(i, prin acordul am,elor parti contractante, prin
incheierea unui Act aditional in acest sens.
Art. $. DRE#TURILE "I OBLIGAIILE #%RILOR:
$.1. CONSIGNANTUL se o,li(::
Page 1 of 5
a. s: pun: la dispo7i+ia C3N50=NA6AR/>/0 lista complet: a ,unurilor o%erite spre
<?n7are, ast%el cum sunt pre<a7ute in Ane&a nr. la pre7entul contractB
,. s: li<re7e inte(ral produsele a%late n stoc, in ma&imum 2 @douaA 7ile calendaristice de
la data semnarii pre7entului contract,mpreun: cu documentele de nso+ire a m:r%ii
@a<i7.%acturaAB Cheltuielile de transport sunt suportate de c:tre C3N50=NAN6.
c. s: (arante7e calitatea ,unurilor li<rate, o,li(?ndu-se s: nlocuiasc:, n limita stocului
disponi,il, ,unurile care pre7int: de%ecte de %a,rica+ie sau de%ecte din cau7a transportului
necorespun7:tor la sediul C3N50=NA6AR/>/0B
$.2. CONSIGNATARUL se o,li(::
a. s: e%ectue7e distri,u+ia ,unurilor C3N50=NAN6/>/0, n la urmatoarea
adresa:_______________________________________________________________________B
,. s: %ac: comen7i periodice de completare de stoc pentru toate produsele care au a<ut
<?n7are semni%icati<:, daca este ca7ulB
Art. &. #RETUL SI CONDIIILE DE #LAT%:
4. Remuneratia C3N50=NA6AR/>/0 consta in di%erenta dintre pretul de <an7are sta,ilit de
C3N50=NAN6 si pretul e%ecti< al <an7arii ,unurilor respecti<e.
4.2 4lata se <a %ace pe m:sura <?n7:rii, prin ordin de plat: sau numerar.
4.". C3N50=NA6AR/> <a intocmi in primele 2 @cincispre7eceA 7ile calendaristice ale %iec:rei
luni raportul de <an7ari pentru luna anterioar: si <a transmite C3N50=NAN6/>/0 n termen
! @7eceA 7ile calendaristice de la data intocmirii raportului respecti<.
4.4. 4e ,a7a raportului, C3N50=NAN6/> emite %actura @care <a re%lecta pretul de <an7are al
,unurilor catre C3N50=NA6ARA, iar C3N50=NA6AR/> e%ectuea7: plata n termen de 2
@cincispre7eceA 7ile calendaristice de la data primirii %acturii.
Art.'. LITIGII:
2. C<entualele neconcordan+e pri<ind decontarea sau e&pedi+ia se <or re7ol<a pe cale amia,il:
n termen de 22 de 7ile lucr:toare.
2.2 n ca7ul n care liti(iile nu se pot re7ol<a pe cale amia,il:, acestea se supun solu+ion:rii de
c:tre instan+a judecatoreasc: competent: din ra7a sediului C3N50=NA6AR/>/0.
Art. ( - CLAU)E S#ECIALE:
$. C3N50=NAN6/> tre,uie s:-l (arante7e pe C3N50=NA6AR c: ,unurile li<rate sunt
e&ecutate 9i distri,uite n con%ormitate cu pre<ederile le(isla+iei n materie de proprietate
intelectual:, inclusi< >e(ii ;reptului de Autor.
$.2 C3N50=NAN6/> tre,uie s: de+in: toate a<i7ele, autori7a+iile 9i licen+ele necesare
comerciali7:rii 9i li<r:rii n deplin: le(alitate c:tre C3N50=NA6AR a produselor ce %ac
o,iectul pre7entului contract.
$." C3N50=NAN6/> nu tre,uie s: ncalce prin e&ecutarea pre7entului contract drepturile
intelectuale ale unei ter+e persoane @in<en+ie, ino<a+ie, marc:, desene 9i modele industriale,
em,lem:, denumire, drept de autor etcA, n ca7 contrar %iind sin(urul r:spun7:tor pentru
prejudiciile su%erite de titularul dreptului de proprietate intelectual: ce a %ost nc:lcat.
Page 2 of 5
$.4 C3N50=NAN6/> (arantea7: C3N50=NA6AR/> contra e<ic+iunii 9i contra <iciilor
,unurilor <?ndute. ;easemenea, C3N50=NAN6/> (arantea7: C3N50=NA6AR/> pentru
ncadrarea n re(lement:rile le(ale speci%ice produsului, pun?nd la dispo7i+ia
C3N50=NA6AR/>/0 toate a<i7ele, autori7a+iile 9i licen+ele necesare <?n7:rii n deplin:
le(alitate a respecti<elor produse.
$.2 C3N50=NAN6/> <a consulta n preala,il C3N50=NA6AR/> cu pri<ire la materialele
pu,licitare distri,uite n ma(a7inele C3N50=NA6AR/>/0.
$.$ 4:r+ile se o,li(: s: trate7e toate in%orma+iile 9i documenta+iile de care au luat cuno9tin+: n
timpul derul:rii pre7entului contract ca in%orma+ii con%iden+iale 9i s: nu le di<ul(e ter+ilor, at?t
pe durata contractului, c?t 9i dup: ncetarea acestuia.
$.# C3N50=NA6AR/> poate s: reali7e7e campanii promo+ionale n ma(a7inele proprii,
inclu7?nd produse ale C3N50=NAN6/>/0. 4entru aceasta C3N50=NAN6/> acorda
C3N50=NA6AR/>/0 dreptul de a %olosi detalii ale produsului. n ca7ul n care o campanie a
C3N50=NA6AR/>/0 implic: 9i discount-uri acordate consumatorilor, p:r+ile pot con<eni
suportarea discount-ului n p:r+i e(ale de c:tre C3N50=NAN6 9i C3N50=NA6AR.
$.' n ca7ul n care C3N50=NA6AR/> consider: c: ,unurile sunt (reu <anda,ile,
C3N50=NA6AR/> restituie n termen de 2 7ile lucratoare ,unurile ne<?nduteB
$.1 C3N50=NA6AR/> poate s: solicite C3N50=NAN6/>/0 schim,area ,unurilor care
pre7int: de%ecte de %a,rica+ie, su, re7er<a stocului disponi,il.
Art. *. INCETAREA+RE)ILIEREA CONTRACTULUI:
#. 4re7entul contract ncetea7: nainte de termenul pentru care a %ost ncheiat, n urm:toarele
ca7uri:
a.A prin denun+area unilateral: a acestuia de c:tre C3N50=NA6AR, noti%icat: n scris
celeilalte p:r+i cu minimum "! de 7ile calendaristice nainte. C3N50=NA6AR/> este
indreptatit sa denunte unilateral Contractul, cand doreste, in orice moment pe parcursul derularii
Contractului, prin inaintarea catre C3N50NAN6, respectand termenul pre<a7ut in alin.
precedent, %ara a %i o,li(at la plata <reunei compensatii, despa(u,iri sau penalitati.
,.A una din p:r+i nu ndepline9te una sau mai multe din o,li(a+iile asumate prin acest
contractB
c.A %alimentul, reor(ani7area judiciar:, lichidarea uneia dintre p:r+i sau %or+a major:B
d.A prin acordul partilorB
e.A la e&pirarea duratei contractului.
Page 3 of 5
Art. ,. - #RE-EDERI !INALE:
'. 4re7entul contract se completea7: cu pre<ederile Codului Ci<il, repre7int: <oin+a p:r+ilor 9i
are <aloare de le(e ntre p:r+ile contractante.
'.2 Dodi%icarea pre7entului contract se %ace n scris, cu acordul am,elor p:r+i, prin incheierea
unui Act aditional.
C.ntra/tul a f.0t 1n/23iat la 4ata 43555555555555555555555, 1n 4.u6 37389lar3
.ri:inal3, /;t3 unul 93ntru fi3/ar3 9art3.
CONSIGNATAR, CONSIGNANT,
S.C. BRAIN INTL LTD S.R.L., 5555555555555555555555555,
#rin r39r3<3ntant l3:al, #rin r39r3<3ntant l3:al,
ANE=A NR. 1 DIN DATA DE ...............
Page 4 of 5
LA CONTRACTUL DE CONSIGNAIE NR.5555555555555DIN DATA 555555555555
ncheiata ntre:
S.C. BRAIN INTL LTD S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul n Bucuresti, str. C.A.
Rosetti, nr. 2-4, sector , tel. !"#.$2.!".##, %a&.: !"#.$2.!".#', e-mail: (alerie)(alateca.ro, nre(istrat* n
Re(istrul Comer+ului su, nr. -4!.2'2!.2!, C/0 212#2!', cod 0BAN
R34#B435#!!'"411'!R3N!2, deschis la Banc4ost sucursala 6itan, repre7entata le(al prin
Administrator - Tufan Iuliana, in calitate de CONSIGNATAR,
9i
S.C. ________________________, cu sediul n ____________________, str. ______________,
nr. ___, ,l. ___, ap. ___, sector.jude+ ___________________, cod po9tal _____________ tele%on
____________, %a&__________, e-mail _______________, nmatriculat: la 3%iciul Re(istrului
Comer+ului su, nr. _________________, C/0 _____________, C3; 0BAN:
___________________________________, Banca _______________________________, repre7entat:
le(al prin _______________- ________________________, n calitate de CONSIGNANT,
NR. DENUIRE BUNURI CANTITATE #RET #ER
BUN
>INDI-IDUAL?
#RET TOTAL
CONSIGNANT
#r3<3nta An37a fa/3 9art3 int3:ranta 4in C.ntra/tul 43 /.n0i:nati3 nr. 5555 4in 4ata 43
5555555555 0i 0-a in/23iat intr-un nu8ar 43 2 >4.ua? 37389lar3 .ri:inal3, /at3 unul 93ntru fi3/ar3,
a0ta<i 555555555, 4ata 038narii a/30t3ia.
CONSIGNATAR, CONSIGNANT,
S.C. BRAIN INTL LTD S.R.L., S.C. 555555555555555555555S.R.L.,
#rin r39r3<3ntant l3:al, #rin r39r3<3ntant l3:al,
Page 5 of 5