Sunteți pe pagina 1din 6

Dreptul Familiei

01.11.2010
Cursul 3

Nulitatea casatoriei
Nerespectarea conditiilor de fond cerute de lege pt valabila incheiere a casatoriei, se
sanctioneaza- ca si in dreptul comun- cu nulitatea.
Cu toate acestea, in materia casatoriilor, legea instituie unele disozitii derogatorii, avand in
vedere importanta casatoriei si gravitatea consecintelor pe care le implica desfiintarea ei.
Nulitatile se clasifica astfel:
Dupa modul in care sunt reglem de lege: nulitatile sunt de regula exprese, dar exista si
nulitati virtuale- care nu sunt prevazute de lege.
D.p.d.v al interesului ocrotit, nulitatile sunt: absolute si relative.
Nulitatile absolute sunt:
1. Lipsa diferentei de sex- nu este reglementata in Codul amiliei, fiind prevazuta in art.!"#
si !$1- NCC% sub imperiul C.am, nulitatea este doar virtuala, insa NCC o consacra
expres.
!. Lipsa varstei matrimoniale- prevazuta in art.1" si art. & din C.am si in art.!"& din NCC%
spre deosebire de C.am, NCC distinge intre casatoria incheiata de minorul care nu a
implinit 1' ani- care este nula si casatoria incheiata de minorul care a implinit 1' ani, fara
incuviintarile prevazute de lege, cand sanctiunea este nulitatea relativa (art.!"$- NCC).
#. Lipsa totala a consimtamantului la casatorie- prev. de art.1" si 1' din C.am si art.!"# si
!$1 din NCC% nu exista deosebiri intre aceste reglementari.
&. Lipsa caracterului personal al consimtamantului- art.1" si 1'- C.am si art.!"# si !$1-
NCC% de asemenea, nu exista deosebiri.
*. +igamia- art.1", !! si *- C.am si art.!"# si !$# din NNC%
art !"#, spre deosebire de art. !!-C.am, stabileste expres ca nu exista bigamie daca sotul
celui declarat mort prin hotarare ,udecatoreasca, a fost de buna credinta.
'. -udenia- art.1" si '- C.am si art. !"# si !$# NCC% nu exista deosebiri.
$. .doptia- art.1" si $- C.am si art !"# si !$& din NCC% potrivit NCC, adoptia nu mai
constituie un impediment distinct de rudenie.
/. .lienatia si debilitatea mintala si lipsa discernamantului- art.1" si "- C.am si art.!"# si
!$' NCC% potrivit NCC, numai alienatia si debilitatea mintala atrag nulitatea absoluta,
lipsa discernamantului fiind sanctionata cu nulitatea relativa- potrivit art.!"".
". 0ncalcarea formalitatilor privind celebrarea casatoriei- prev de art.1" si 1'- C.am si art.
!"# si !/$ din NCC% nu exista deosebiri.
11. Lipsa publicitatii declaratiei de casatorie- art.1" si 1# din C.am% NCC nu a mai mentinut
acest caz de nulitate absoluta.
11. Necompetenta materiala a ofiterului de stare civila- art.$ din L. 11"23"', privind actele de
stare civila% se mentine ca o nulitate prevazuta de un text special.
1
Dreptul Familiei
01.11.2010
Cursul 3
1!. Casatoria fictiva 4 neprevazuta de C.am% in NCC este reglementata de art.!"*% sub
imperiul C.am, casatoria fictiva este un caz de nulitate virtuala, nefiind expres
reglementata.
.nalizand comparativ reglementarea din C.am si cea din NCC, rezulta urmatoarele
caracteristici:
Nulitatile virtuale sub imperiul C.am, au devenit nulitati exprese%
5ub imperiul C.am, nulitatile absolute exprese sunt prevazute de art.1" si de art.
. $ din Legea 11"% la acestea se adauga nulitatile absolute virtuale, in cazul casato-
a casatoriei persoanelor al caror sex nu este diferentiat, precum si in cazul casatoriei
a fictive.
6otrivit art.!"#, este lovita de nulitate absoluta casatoria incheiata cu incalcarea
a dispozitiilor art.!$1, !$#, !$&, !$', !/$. De asemenea, NCC reglementeaza
aaaaaaaaaaaaa expres nulitatea absoluta pentru lipsa varstei matrimoniale si a casatoriei fictive.
Nulitatile absolute exprese potrivit C.am, care nu au fost preluate de NCC. NCC
nu a mai prevazut nulitatea absoluta a casatoriei pentru lipsa publicitatii
declaratiei de casatorie.
-eglementarea casatoriei civile potrivit NCC- acest caz de nulitate nu era
reglementat in legislatie, ci reprezenta o creatie a doctrinei. 6otrivit art.!"& din
NCC, casatoria incheiata in alte scopuri decat acela de a intemeia o familie este
lovita de nulitatea absoluta. Cu toate aceastea, nulitatea casatoriei se acopera daca
pana la ramanearea definitiva a hotararii ,udecatoresti a intervenit convietuirea
sotilor, sotia a nascut sau a ramas insarcinata sau au trecut doi ani de la incheierea
casatoriei.
-egimul ,uridic al nulitatii absolute
.cesta presupune determinarea persoanelor care pot sa o invoce, daca actiunea este sau nu
prescriptibila si daca nulitatea poate sau nu sa fie acoperita.
7itularul actiunii- sub imperiul C.am, actiunea in constatare a nulitatii absolute putea fi
pornita de orice persoana care ,ustifica un interes- inclusiv de procuror, potriv art. &* din C6Civ,
daca unul dintre soti era pus sub interdictie sau era disparut. 8udecatorul nu putea invoca din
oficiu nulitatea casatoriei, dar putea pune in discutia partilor eventuale, cauza de nulitate.
6otrivit art.!"' din NCC, orice persoana interesata poate introduce actiunea in constatare a
nulitatii absolute a casatoriei. Cu toate acestea, procurorul nu poate introduce actiunea dupa
incetarea sau desfacerea casatoriei, cu exceptia cazului in care ar actiona pt apararea dreptului
minorilor sau a persoanelor puse sub interdictie.
0n ceea ce priv prescriptibilitatea,9999999999999999. ,actiunea este
imprescriptibila.
0n ceea ce priv posibilitatea acoperirii nulitatii, in principiu in dreptul comun, nulitatea absoluta
nu poate fi acoperita. 5ituatia este diferita in dr. fam deoarece mentinerea casatoriei si a familiei
poate fi impusa de necesitatea ocrotirii interesului superior al copilului si a vietii de familie.
2
Dreptul Familiei
01.11.2010
Cursul 3
De aceea, exista cazuri in care nulitatea absoluta poate fi acoperita:
1. Cel determinat de incalcarea varstei matrimoniale- art.!1 si !"&- NCC, in urmatoarele
doua situatii:
6ana la declararea nulitatii de catre instanta, sotul care nu avea varsta
matrimoniala a implinit-o%
Daca pana la declararea nulitatii, sotia a dat nastere unui copil sau a
ramas insarcinata%
!. Cel impus de nesocotirea impedimentului la casatorie, rezultand din gradul 0: de
rudenie, daca s-a obtinut chiar si dupa incheierea casatoriei dispensa de rudenie%
#. Casatoria fictiva%
&. Nulitatea prevazuta de art.$ din L. 11"23"'.
5ituatii in care nulitatea absoluta nu poate fi acoperita:
in cazul casatoriei unor persoane de acelasi sex sau al caror sex nu e diferentiat%
in cazul bigamiei%
in cazul rudeniei in linie dreapta sau colaterala-pana la gr. # inclusiv%
in cazul adoptiei cu efecte restranse%
in cazul alienatiei sau debilitatii mintale%
in cazul incalcarii formalitatilor pentru celebrarea casatoriei.
Nulitatile relative
1. Lipsa incuviintarilor cerute de lege minorului- art.1" si & din C.am si art. !"$ din
NCC. 5ub imperiul C.am, nulitatea era absoluta% NCC stabileste natura relativa a
nulitatii.
!. :iciile de consimtamant- art.!"/ din NCC si art.!1 din C.am.
#. Lipsa discernamantului- art.1" si " din C.am si art.!"/- NCC.
&. 7utela- art. #11 din NCC- reglementarea noua transforma tutela din impediment
prohibitiv in impediment dirimant.
Lipsa incuv. cerute de lege minorului- cerinta de fond referitoare la existenta incuv. parintilor
pt. casatoria minorului de 1' ani, a fost introdusa prin L. !//2!11$.
6revederile generale ale C.am au impus concluzia ca in absenta incuv. parintilor, sanctiunea
nu poate fi decat nulitatea absoluta a casatoriei.
6otrivit NCC, se face distinctie intre nulitatea absoluta- ce intervine in cazul casatoriei
incheiate de minorul ce nu a implinit varsta de 1' ani, cu particularitatea ca nulitatea absoluta se
acopera daca pana la ramanerea definitiva a hotararii ,udecatoresti, ambii soti au implinit varsta
de 1/ ani sau daca sotia a nascut ori a ramas insarcinata- si nulitatea relativa- care interv. in cazul
in care minorul se casatoreste fara sa aiba incuv. sau autoriz. prev. de lege.
3
Dreptul Familiei
01.11.2010
Cursul 3
Lipsa discernam.- potriv. art.1", este nula casatoria incheiata cu incalcarea art." din C.am.
.rt." acopera doua ipoteze distincte:
aceea a alientatului sau debilului mintal%
aceea a celui vremelnic lipsit de facultatile mintale.
6otrivit dr.comun, lipsa discernam. atrage doar nulitatea relativa a casatoriei. NCC clarifica
aceasta situatie, in sensul ca prevede expres in art.!"" ca lipsa discernam. atrage nulit. relativa a
casatoriei.
7utela-sub imperiul C.am, tutela nu era de natura sa atraga anularea casatoriei, fiind un elem.
prohibitiv, de nat. sa atraga sanctionarea ofiterului de stare civila% potriv. NCC, se instituie in
acest caz sanctiunea nulit. relative, potriv. art.#11.
-egimul ,uridic al nulitatii relative
7itularul actiunii- in ceea ce priveste viciile de consimtamant, din cuprinsul art.!1- C.am
rezulta ca anularea casatoriei pentru eroare, dol sau violenta poate fi ceruta numai de sotul al
carui consimtamant a fost viciat. 5olutia este aceeasi si in art.!"/ din NCC.
-eferitor la anularea pt lipsa incuviintarilor cerute de lege, art.!"$ prevede ca anulabilitatea
poate fi invocata numai de cel a carui incuviintare ori autorizare era necesara.
.nularea pt lipsa discernamantului poate fi invocata numai de sotul care a fost lipsit vremelnic
de discernamant.
0n cazul tutelei, anularea poate fi ceruta de sotul care s-a casatorit in timp ce era sub tutela.
;inisterul 6ublic poate formula o actiune in anulare a casatoriei daca unul din soti este pus sub
interdictie sau este disparut.
8udecatorul nu poate invoca din oficiu nulitatea relativa a casatoriei, dar poate pune in discutia
partilor, eventual cauza de nulitate relativa. .vand un caracter strict personal- potriv art.#1! din
NCC, dr. la actiune nu se transmite mostenitorilor, insa daca actiunea a fost pornita de unul dintre
soti, ea poate fi continuata de mostenitori.
6rescriptibilitatea actiunii- sub imperiul C.am, art.!1 prevedea ca termenul de prescriptie a
actiunii in anulare a casatoriei este de ' luni si incepe sa curga de la incetarea violentei sau de la
data descoperirii erorii sau a dolului. NCC reglem. prescriptia actiunii in anulare in art.#11,
stabilind astfel: anularea casatoriei poate fi ceruta in term. de 6 luni% in cz. prev. de art.!"$,
termenul curge de la data la care cei a caror incuviintare sau autorizare era necesara pt incheierea
casatoriei, au luat cunostiinta de aceasta% in cazul nulit. pt vicii de consimtamant sau lipsa
consimtam, termenul curge de la data incetarii violentei sau de la data la care cel interest a
cunoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnica a discernamantului. 0n cazul prevazut de art.#11- cel
referitor la tutela- termenul curge de la data inch. casatoriei.
Confirmarea nulitatii- ca orice nulitate relativa si nulitatea relativa a incheierii casat. poate fi
confirmata expres sau tacit, prin neintroducerea actiunii in anulare.
.coperirea nulitatii- ca si un aspect de noutate, art.#1# reglementeaza acoperirea nulitatii
relative% astfel, in cazul lipsei incuviintarilor cerute de lege pt casatoria minorului, nulitatea
relativa se acopera daca s-au obtinut incuviintarile si autorizarea cerute de lege. 0n cazul anularii
pt. vicii de consimtamant si a lipsei discernamantului, nulit. relativa se acopera daca sotii au
4
Dreptul Familiei
01.11.2010
Cursul 3
convietuit timp de ' luni de la data incetarii violentei sau de la data descoperirii dolului, erorii ori
a lipsei vremelnice a facultatilor mintale. 0n toate cazurile, nulitatea casatoriei se acopera daca
intre timp, ambii soti au implinit 1/ ani, sotia a nascut ori a ramas insarcinata.
<fectele nulitatii
Nulitatea casatoriei are crt. ,udiciar, in sensul ca aceasta trebuie sa fie constatata sau, dupa caz,
pronuntata de instanta ,udecatoreasca. Casatoria este desf. din ziua ramanerii definitive a
hotararii, potrivit NCC si irevocabila, potrivit C.am.
1. Efectul retroactiv al nulitatii casatoriei- in principiu, nulitatea casatoriei produce efecte
retroactive, ceea ce inseamna ca drepturile si obligatiile personale si patrimoniale dintre
soti nu au existat niciodata.
<xista doua exceptii:
in cazul copiilor nascuti in timpul unei asemena casatorii%
in cazul casatoriei putative.
0n ceea ce priveste relatiile personale dintre soti,se considera ca sotii nu au avut niciodata
calitatea de pers. casatorite si nu au avut niciuna din obligatiile rezultate din casatorie. De
asemenea, sotii redobandesc numele avute inainte de inch. casatoriei.
0n ceea ce priv. relatiile patrimoniale dintre soti, efectele nulitatii privesc regimul
matrimonial, obl. de intretinere si dr. de mostenire.
5ituatia copiilor- potriv. art.!# din C.am, desf. casatoriei nu are niciun efect in privinta
copiilor, care isi pastreaza situatia de copii din casatorie. =n text identic se regaseste in
art.#1* din NCC.
Casatoria putativa poate fi ca acea casatorie care, desi lovita de nulit. absoluta sau
relativa, produce anumite efecte fata de sotul care a fost de buna credinta. 6utativitatea
poate fi: bilaterala- cand ambii soti au fost de buna cred. sau unilaterala- cand doar unul
dintre soti a fost de buna credinta.
0n ce priveste buna credinta, ac. tb. sa indepl. urmatoarele conditii:
+una credinta presupune o eroare din partea unuia dintre soti ori a
ambilor, in sensul ca nu au cunoscut cauza de nulitate.
+una credinta trebuie sa existe la momentul incheierii casatoriei.
2. Opozabilitatea hotararii judecatoresti
>otararea ,udecatoreasca in materia nulitatii casatoriei este opozabila erga omnes.
Despre hotararea definitiva si irevocabila, se face mentiune pe actele de casatorie si pe
certificatele de nastere ale fostilor soti, potrivit art.&/ din Legea 11". ;entiunea se inscrie
din oficiu, pe baza comunicarii hotararii irevocabile care a constatat nulitatea. NCC
reglem expres opozabilitatea acestei hotarari, prin art.#1'.
Dupa ce se face mentiune pe actul de casatorie despre hotararea de constatare a nulitatii,
serviciul de stare civila comunica catre -egistrul National Notarial al -egimurilor
;atrimoniale, o copie de pe actul de casatorie cu aceasta mentiune.
5
Dreptul Familiei
01.11.2010
Cursul 3
3. ata de terti - incetarea -egistrului ;atrimonial prin efectul nulitatii casatoriei, poate fi
opusa de la data la care s-au indepl. formalitatile de publicitate prin registrul mentionat.
Drepturile si indatoririle sotilor
NCC consacra drepturilor si indatoririlor fundamentale ale sotilor: Cap. :. al Cartii a 00-a,
respectiv art.#1$-#11.
C.am a reglementat expres doar obligatia reciproca a sotilor de a-si acorda spri,in moral( in
art.!) si problema numelui sotilor( art.!/).
Celelalte obligatii precum: obligatia de fidelitate, indatoririle con,ugale si obligatia de a locui
impreuna, s-au desprins din analiza altor norme ,uridice.
NCC reglementeaza expres indatoririle sotilor in art.#1" si obl. de fidelitate si de a locui
impreuna. 0n plus, art.#11 consacra independenta sotilor, in ceea ce priv. corespondenta, relatiile
sociale si alegerea profesiei.
Luarea deciziilor de catre soti
6otriv. art.!'- C.am, sotii hotarasc de comun acord in tot ceea ce priv. casatoria. .ceeasi
regula este consacrata in art.#1/- NCC.
0n ce priv. indatoririle sotilor, potrivit art.! din C.am, relatiile de familie se bazeaza pe relatii
de prietenie si afectiune reciproca intre membrii ei, care sunt datori sa isi acorde unul altuia
spri,in moral si material. De asemenea, potriv art.#1" sotii isi datoreaza reciproc spri,in moral.
0n ce priv. indatorirea de a locui impreuna, C.am nu prevede expres aceasta obligatie a sotilor%
in schimb, NCC prevede expres in art.#1" ca sotii au indatorirea de a locui impreuna si doar pt
motive temeinice pot decide sa locuiasca separat.
0n ce priv. indatoririle con,ugale, nici C.am si nici NCC nu consacra special si expres aceasta
indatorire, dar ea decurge din natura casatoriei.
0n ce priv. obligatia de fidelitate, desi nu este consacrata expres de C.am, existenta sa nu,
poate fi pusa sub semnul indoielii. 0n schimb, aceasta obligatie este consacrata expres in art.#1"
din NCC.
0n ce priv. obligatia de a purta numele comun, art.!/ din C.am arata ca sotii sunt obligati sa
poarte in timpul casatoriei numele comun declarat. .ceasta prevedere se regaseste si in NCC
(art.#11).
0n ce priv. independenta personala a sotilor, spre deoseb. de C.am- care nu contine nicio
dispozitie in aceste sens, art.#11 din NCC prevede ca un sot nu are dreptul sa cenzureze
corespondenta, relatiile sociale si nici alegerea profesiei celuilalt sot.
6