Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei
Practica pentru elaborarea proiectului
de diploma
Cod
dsiciplina
8.PC01.DPS
Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare final (E, C, V,
PR)
C
e!imul disciplinei (O " o#li!atorie$ OP "
op%ional$ FC " facultativ)
&' (umr de credite )
Total ore din
planul de
*nv%m+nt
,0 Total ore studiu individual Total ore pe
semestru
,0
Cate!oria
formativ a
disciplinei
DPF pregtire fundamental, PTG pregtire tehnic general, PIG
pregtire inginereasc general, PET pregtire economic i
tehnologic general, DPS pregtire de specialitate, ELS educaie
pentru promovarea valorilor democraiei, tehnici de comunicare i limbi
strine;
DPS
Titularul(a-
disciplinei.
/acultatea /CCIA (umrul total de ore pe sem. din
planul de inv%m+nt
Domeniul In!inerie Civila Total C S 0 P
Speciali1area In!inerie 2r#ana si De1voltare
e!ionala
,0
&#iectivele disciplinei *n
termeni de competen%e
Coninutul disciplinei
(se va detalia continutul
cursului, numrul de ore
de predare pentru fiecare
capitol al acestuia i
numrul total de ore.)
I. Inginerie urbana
Varianta 1 Plan Integrat de Dezvoltare pentru o localitate/ o
zona de actiune urbana/
A13 Piese Scrise444444444444444..1) ore
1. Date !enerale3 limite si unitati administrativ5teritoriale$
date !eo!rafice etc
6. Audit teritorial3 demo!rafie$ competitivitate economica$
infrastructura te7nica si transporturi$ infrastructura
sociala si locuintele$ calitatea mediului
8. Anali1a S9&T
:. Strate!ia de de1voltare3 vi1iune$ o#iective strate!ice$
politici si pro!rame$ pro!rame prioritare
). Plan de actiune care cuprinde pac7etul de proiecte
,. /ise pentru trei dintre proiectele propuse in planul de
actiune
'13 Piese desenate............................................................1) ore
1. Incadrarea in teritoriu
6. Anali1a functionala
8. ;one prioritare de interventie cu locali1area proiectelor
Varianta 2: Elaborarea unui proiect pentru accesarea de
fonduri comunitare

A1 3 Piese scrise3............................................................1) ore
1. Anali1a situatiei e<istente
6. Identificarea principalelor disfunctionalitati
8. Propuneri de finantare3 date te7nice ale investitiei
propuse
:. Completarea cererii de finantare
'1.3Piese desenate..........................................................1) ore
1. Anali1a functionala
6. Plan de amplasare in 1ona
8. Planuri speciale$ profile lon!itudinale$ profile
transversale etc
2. tructuri
A63 Piese Scrise.................................................................1) ore
1. Tema proiectului " formular tipi1at
6. =emoriu te7nic (va cuprinde si lista codurilor de
proiectare folosite-
8. 'reviar de calcul ce va cuprinde3
a. >valuarea si !ruparea incarcarilor
#. Determinarea starii de eforturi si deformatie in
structura
c. Proiectarea elementelor structurale (156
elemente-
d. >lemente de te7nolo!ie (ve1i ane<a-
e. Calcule economice sau elemente de pro!ramare
a e<ecutiei
:. 'i#lio!rafie
'63 Piese desenate (ma<imum , planse-...........................1) ore
1. Planuri si sectiuni caracteristice5ar7itectura$ structura si
infrastructura
6. Detalii de e<ecutie pentru elementele structurale
proiectate
8. Plansa te7nolo!ica
:. Plan de or!ani1are de santier
T&TA0 ,0 ore
0a sta#ilirea notei finale se iau *n considerare Ponderea *n notare
e<primat *n procente
1. rspunsurile la colocviu (e<aminare final-
6. sus%inerea lucrrilor practice de la#orator
8. sus%inerea final a proiectelor )0?
:. testarea periodic prin lucrri de control
). testarea continu pe parcursul semestrului )0?
,. activit%i de *ntocmire a unor teme$ referate$ eseuri$ proiecte
44
@. alte activit%i (de precizat-444444444.
Descrie%i modalitatea practic de evaluare final3 Colocviu
>stima%i timpul total de ore pe semestru al activit%ilor de studiu individual solicitate studentului
(fiecare rnd se completeatz dup caz)
1. studiul noti%elor de curs 8. pre!tirea pentru e<aminarea final
6. studiul suporturilor de curs 5
manuale$ cr%i etc.
A. participarea la consulta%ii
8. studiul #i#lio!rafiei minimale
recomandate
10. documentarea *n teren
:. activit%ile specifice de pre!tire
pentru seminar$ proiect$ la#orator etc.
11. documentarea suplimentar *n
#i#liotec
). *ntocmirea de teme$ referate$ eseuri
etc.
16. documentarea prin re%eaua Internet
,. pre!tirea pentru lucrri de verificare 18. alte activit%i 4.
@. pre!tirea pentru pre1entri orale 1:. 444.
T&TA0 ore studiu individual pe semestru
iblio!ra"ie#
Cursurile si seminariile din cei : ani de studii.
Data completrii3 martie 6010 Semnturi
Titular (titulari- disciplin3
In!inerie 2r#ana Structuri
Conf. dr. in!. &ana 0uca Prof.dr.in!.Boria Asanac7e
Conf. dr. in!. /lorian Caman Conf.dr.in!. Ceor!e Vlaicu
Conf. dr. in!. /lorian Petrescu Conf. dr. in!. /lorin Delia
S.l. dr. in!. Cristina Iaco#oaea S.l dr. in!. Dra!os Voiculescu
As.drd.in!. =i7aela Ilinoiu S.l. dr. in!. Andrei Stanescu
Conf. dr. in!. Valentin Anton As. In!. Ti#eriu Pascu