Sunteți pe pagina 1din 116

Tehnici de comutaie i de transmisiuni

Material de nvare
Domeniul: Electronic automatizri
Calificarea: Tehnician de telecomunicaii
Nivel 3
2!
"#T$%:
"N&E'" D$(N" %$)C" * Profesor grad didactic I
C$$%D$N"T$%:
M(%E'" '(E * Profesor grad didactic I
C$N+#'T"N,-:
($"N" C.%+TE" expert CNDIPT
&"/%(E'" C($/"N# expert CNDIPT
"N&E'" 0$0E+C# expert CNDIPT
D"N" +T%$(E expert CNDIPT
Acest material a fost elaborat n cadrul proiectului nvmntul profesional i tehnic n
domeniul TIC, proiect cofinanat din Fondul Social uropean n cadrul P!S D"# $%%&'
$%()
Cu1rins
I. Introducere...................................................................................................................................5
II. Resurse......................................................................................................................................10
Tema 1: Structura general a unui sistem de comutaie i de transmisiuni...................................11
Fia de documentare 1.1. Definirea unui sistem de comutaie.................................................11
Actiitatea de !nare 1: Transmiterea informaiilor............................................................1"
Actiitatea de !nare #: Ti$uri de a$eluri deserite de un sistem de comutaie.................1%
Actiitatea de !nare ": Definirea unui sistem de comutaie.............................................15
Tema 1: Structura general a unui sistem de comutaie i de transmisiuni...................................1&
Fia de documentare 1.#. 'locurile funcionale ale unui sistem de comutaie..........................1&
Actiitatea de !nare 1: Sc(ema )loc a unui sistem de comutaie......................................1*
Actiitatea de !nare #: 'locurile funcionale ale unui sistem de comutaie......................1+
Actiitatea de !nare ": ,one-iuni reali.ate de un sistem de comutaie............................#0
Tema 1: Structura general a unui sistem de comutaie i de transmisiuni...................................#1
Fia de documentare 1.". /ta$ele de tratare a a$elurilor...........................................................#1
Actiitatea de !nare 1: /ta$ele de tratare a a$elurilor.......................................................#5
Actiitatea de !nare #: Definirea fa.elor de tratare a a$elurilor.......................................#&
Actiitatea de !nare ": Fa.ele de tratare a unui a$el de ieire...........................................#0
Actiitatea de !nare %: Fa.ele de tratare a unui a$el de intrare.........................................#*
Tema #: Te(nici de comutaie i de transmisiuni...........................................................................#+
Fia de documentare #.1. ,omutaia de circuite i comutaia de $ac(ete................................#+
Actiitatea de !nare 1: Definirea te(nicilor de comutaie................................................."#
Actiitatea de !nare #: ,omutaia asincron.....................................................................""
Actiitatea de !nare ": Te(nica de diri1are a $ac(etelor !n reea......................................."%
Actiitatea de !nare %: 2ecanismul de )a. !n comutaia tem$oral asincron..............."5
Tema #: Te(nici de comutaie i de transmisiuni..........................................................................."&
Fia de documentare #.#. ,omutatoare utili.ate !n reeaua de comutaie digital. ,omutator
tem$oral 3T4..............................................................................................................................."&
Actiitatea de !nare 1: /lementele unui comutator tem$oral..........................................."+
Actiitatea de !nare #: 5rinci$iul unui comutator tem$oral..............................................%0
Actiitatea de !nare ": Sta)ilirea cone-iunilor $rintr6un comutator tem$oral..................%1
Tema #: Te(nici de comutaie i de transmisiuni...........................................................................%#
Fia de documentare #.". ,omutatoare utili.ate !n reeaua de comutaie digital. ,omutator
s$aial 3S4...................................................................................................................................%#
Actiitatea de !nare 1: Definirea unui comutator s$aial.................................................%%
Actiitatea de !nare #: 5rinci$iul unui comutator s$aial.................................................%5
Actiitatea de !nare ": Sta)ilirea cone-iunilor $rintr6un comutator s$aial......................%&
Tema #: Te(nici de comutaie i de transmisiuni...........................................................................%0
Fia de documentare #.%. ,omutatoare utili.ate !n reeaua de comutaie digital. ,omutator
digital 7 s$aio6tem$oral 3D4.....................................................................................................%0
Actiitatea de !nare 1: 'locuri com$onente ale unui comutator digital...........................%+
Actiitatea de !nare #: 5rinci$iul unui comutator digital..................................................50
Actiitatea de !nare ": Sta)ilirea cone-iunilor $rintr6un comutator digital......................51
Tema #: Te(nici de comutaie i de transmisiuni...........................................................................5#
Fia de documentare #.5. Te(nici de transmisiuni digitale i domenii de a$lica)ilitate.
2odulaia de am$litudine..........................................................................................................5#
Actiitatea de !nare 1: Semnale analogice i digitale.......................................................5&
Actiitatea de !nare #: Te(nici de modulaie i multi$le-area semnalelor.......................50
Actiitatea de !nare ": 2odulaia de am$litudine 32A4...................................................5*
Actiitatea de !nare %: 2odulaia de am$litudine 32A46 fi de lucru............................5+
Tema #: Te(nici de comutaie i de transmisiuni...........................................................................&0
Fia de documentare #.&. Te(nici de transmisiuni digitale i domenii de a$lica)ilitate. 2etoda
5,2 35ulse ,ode 2odulation4................................................................................................&0
Actiitatea de !nare 1: 2etoda 5,2 35ulse ,ode 2odulation4.......................................&%
Actiitatea de !nare #: ,odarea eantioanelor..................................................................&5
Actiitatea de !nare ": ,aracteristicile semnalului digital )inar re.ultat $rin modulaia
im$ulsurilor !n cod.................................................................................................................&&
Tema #: Te(nici de comutaie i de transmisiuni...........................................................................&0
Fia de documentare #.0. Te(nici de transmisiuni digitale i domenii de a$lica)ilitate. 2etoda
D,52 3Differential 5ulse ,ode 2odulation4 i DT2 3Discrete 2ultitone4............................&0
Actiitatea de !nare 1: 2etoda D,52 3Differential 5ulse ,ode 2odulation4 i DT2
3Discrete 2ultitone4..............................................................................................................&+
Tema #: Te(nici de comutaie i de transmisiuni...........................................................................00
Fia de documentare #.*. Te(nici de transmisiuni digitale i domenii de a$lica)ilitate.
2odulaia digital......................................................................................................................00
Actiitatea de !nare 1: 2odulaii digitale i domenii de a$lica)ilitate.............................0%
Tema #: Te(nici de comutaie i de transmisiuni...........................................................................05
Fia de documentare #.+. 5rinci$ii generale de reali.are a sistemelor de transmisiuni digitale05
Actiitatea de !nare 1: Sisteme de transmisiuni digitale...................................................0+
Tema #: Te(nici de comutaie i de transmisiuni...........................................................................*0
Fia de documentare #.10. ,oduri de linie utili.ate !n transmisiunile digitale..........................*0
Actiitatea de !nare 1: ,oduri de linie utili.ate !n transmisiunile digitale.......................*5
Actiitatea de !nare #: Transformarea semnalului digital )inar !ntr6un cod de
linie........................................................................................................................................*&
Tema #: Te(nici de comutaie i de transmisiuni...........................................................................*0
Fia de documentare #.11. Transmisia digital $entru telefonia celular..................................*0
,aracteristicile reelei celulare..................................................................................................*0
Actiitatea de !nare 1: ,aracteristicile reelei celulare.....................................................+1
Actiitatea de !nare #: Su)sistemele 8S2.......................................................................+#
Tema #: Te(nici de comutaie i de transmisiuni...........................................................................+"
Fia de documentare #.1#. Transmisia digital $entru telefonia celular..................................+"
Actiitatea de !nare 1: Te(nici de acces $e canal radio....................................................+5
Tema ": Semnali.ri !n telecomunicaii........................................................................................+&
Fia de documentare ".1. Ti$uri de semnali.ri........................................................................+&
Actiitatea de !nare 1: Ti$uri de semnali.ri....................................................................++
Actiitatea de !nare #: Semnali.ri !ntre terminalul a)onatului i centrala telefonic...100
Tema ": Semnali.ri !n telecomunicaii......................................................................................101
Fia de documentare ".#. Semnali.ri !ntre centralele telefonice...........................................101
Actiitatea de !nare 1: Semnali.ri de linie....................................................................105
Actiitatea de !nare #: ,odul multifrecen..................................................................10&
Tema ": Semnali.ri !n telecomunicaii......................................................................................100
Fia de documentare ".". Semnali.ri transmise $rin canal semafor 3comun4 7 9r.0 IT:....100
Actiitatea de !nare 1: Ti$uri de semnali.ri !ntre centralele telefonice........................110
Actiitatea de !nare #: Sistemul de semnali.are 9r.0 ,,ITT;IT:.................................111
III. 8losar.....................................................................................................................................11#
I<. 'i)liografie............................................................................................................................11%
(2 (ntroducere
*aterialul de in+,are are rolul de a conduce ele+ul la dob-ndirea competenelor
te.nice speciali/ate Caracterizarea tehnicilor i sistemelor de comutaie i de
transmisiuni agregate cu competenele din unit,ile de competene c.eie
Comunicare 0i 0rocesarea datelor numerice1
Domeniul2 Electronic automatizri
Calificarea2 Tehnician de telecomunicaii
Ni+elul de calificare2 3
*aterialul cuprinde2
' fi0e de documentare
' acti+it,i de n+,are
' glosar
Pre/entul material de in+atare se adresea/, ele+ilor din cadrul liceelor te.nologice
domeniul Electronic automatizri3 calificarea Tehnician de telecomunicaii2
Com1etena 3
%ezultatul
nvrii
Teme
Elemente com1onente
1. Identific
structura
general a unui
sistem de
comutaie i de
transmisiuni
Tema 4: +tructura
5eneral a unui sistem
de comutaie i de
transmisiuni
Fia de documentare 1.1. Definirea
unui sistem de comutaie
Acti+itatea de n+,are(1
Transmiterea informaiilor
Acti+itatea de n+,are $1 Tipuri de
apeluri deser+ite de un sistem de
comutaie
Acti+itatea de n+,are )1 Definirea
unui sistem de comutaie
Fia de documentare 1.2.
Blocurile funcionale ale unui sistem
de comutaie
Acti+itatea de n+,are (1 Sc.ema
bloc a unui sistem de comutaie
Acti+itatea de n+,are $ 4locurile
funcionale ale unui sistem de
comutaie
Acti+itatea de n+,are )1 Conexiuni
reali/ate de un sistem de comutaie
Fia de documentare 1.3.
Etapele de tratare a apelurilor
Acti+itatea de n+,are (1 tapele de
tratare a apelurilor
Acti+itatea de n+,are $1 Definirea
fa/elor de tratare a apelurilor
Com1etena 3
%ezultatul
nvrii
Teme
Elemente com1onente
1. Identific
structura
general a unui
sistem de
comutaie i de
transmisiuni
Tema 4: +tructura
5eneral a unui sistem
de comutaie i de
transmisiuni
Acti+itatea de n+,are )1 Fa/ele de
tratare a unui apel de ie0ire
Acti+itatea de n+,are 51 Fa/ele de
tratare a unui apel de intrare
Tema 2: Tehnici de
comutaie i de
transmisiuni
Fia de documentare 2.9.
Principii generale de realiare a
sistemelor de transmisiuni
Acti+itatea de n+,are (1 Sisteme de
transmisiuni digitale
2.Descrie
te!nicile de
comutaie i de
transmisiuni
Tema 2: Tehnici de
comutaie i de
transmisiuni
Fia de documentare 2.1. "omutaia
de circuite i comutaia de pac!ete
Acti+itatea de n+,are (1 Definirea
te.nicilor de comutaie
Acti+itatea de n+,are $1 Comutaia
asincron,
Acti+itatea de n+,are )1 Te.nica de
diri6are a pac.etelor n reea
Acti+itatea de n+,are 51
*ecanismul de ba/, n comutaia
temporal, asincron,
Fia de documentare 2.2.
"omutatoare utiliate #n reeaua de
comutaie digital. "omutator
temporal $%&
Acti+itatea de n+,are (1 lementele
unui comutator temporal
Acti+itatea de n+,are $1 Principiul
unui comutator temporal
Acti+itatea de n+,are )1 Stabilirea
conexiunilor printr'un comutator
temporal
Fia de documentare 2.3.
"omutatoare utiliate #n reeaua de
comutaie digital. "omutator spaial
$'&
Acti+itatea de n+,are (1Definirea
unui comutator spaial
Acti+itatea de n+,are $1 Principiul
unui comutator spaial
Acti+itatea de n+,are )1 Stabilirea
conexiunilor printr'un comutator
spaial
Com1etena 3
%ezultatul
nvrii
Teme
Elemente com1onente
2.Descrie
te!nicile de
comutaie i de
transmisiuni
Tema 2: Tehnici de
comutaie i de
transmisiuni
Fia de documentare 2.(.
"omutatoare utiliate #n reeaua de
comutaie digital. "omutator digital
) spaio*temporal $D&
Acti+itatea de n+,are (1 4locuri
componente ale unui comutator
digital
Acti+itatea de n+,are $1 Principiul
unui comutator digital
Acti+itatea de n+,are )1 Stabilirea
conexiunilor printr'un comutator
digital
Fia de documentare 2.+.
%e!nici de transmisiuni digitale i
domenii de aplica,ilitate. -odulaia
de amplitudine
Acti+itatea de n+,are (1 Semnale
analogice 0i digitale
Acti+itatea de n+,are $1 Te.nici de
modulaie 0i multiplexarea
semnalelor
Acti+itatea de n+,are )1 *odulaia
de amplitudine
Acti+itatea de n+,are 51 *odulaia
de amplitudine fi0, de lucru
Fia de documentare 2...
%e!nici de transmisiuni digitale i
domenii de aplica,ilitate. -etoda
P"- $Pulse "ode -odulation&
Acti+itatea de n+,are (1 *etoda
PC* 7Pulse Code *odulation8
Acti+itatea de n+,are $1 Codarea
e0antioanelor
Acti+itatea de n+,are )1
Caracteristicile semnalului digital
binar re/ultat prin modulaia
impulsurilor n cod
Fia de documentare 2./.
%e!nici de transmisiuni digitale i
domenii de aplica,ilitate. -etoda
D"P- $Differential Pulse "ode
-odulation& i D%- $Discrete
-ultitone&
Com1etena 3
%ezultatul
nvrii
Teme
Elemente com1onente
2.Descrie
te!nicile de
comutaie i de
transmisiuni
Tema 2: Tehnici de
comutaie i de
transmisiuni
Acti+itatea de n+,are (1 *etoda
DCP* 7Differential Pulse Code
*odulation8 0i DT* 7Discrete *ultitone8
Fia de documentare 2.0.
%e!nici de transmisiuni digitale i
domenii de aplica,ilitate. -odulaia
digital
Acti+itatea de n+,are (1 Te.nici de
transmisiuni digitale 0i domenii de
aplicabilitate1 *odulaia digital,
Fia de documentare 2.11.
"oduri de linie utiliate #n
transmisiunile digitale
Acti+itatea de n+,are (1 Coduri de
linie utili/ate n transmisiunile digitale
Acti+itatea de n+,are $1
Transformarea semnalului digital
binar ntr'un cod de linie
Fia de documentare 2.11.
%ransmisia digital pentru telefonia
celular. "aracteristicile reelei
celulare
Acti+itatea de n+,are (1
Caracteristicile reelei celulare
Acti+itatea de n+,are $1
Subsistemele 9S*
Fia de documentare 2.12.
%ransmisia digital pentru telefonia
celular.%e!nici de acces pe canal
radio
Acti+itatea de n+,are (1 Te.nici de
acces pe canal radio
Com1etena 3
%ezultatul
nvrii
Teme
Elemente com1onente
3. Preciea
semnalirile
folosite #n
telecomunicaii
Tema 3: +emnalizri n
telecomunicaii
Fia de documentare 3.1.
%ipuri de semnaliri
Acti+itatea de n+,are (1Tipuri de
semnali/,ri
Acti+itatea de n+,are $1 Semnali/,ri
ntre terminalul de abonat 0i centrala
telefonic,
Fia de documentare 3.2. 'emnaliri
#ntre centralele telefonice
Acti+itatea de n+,are (1 Semnali/,ri
de linie
Acti+itatea de n+,are $1 Codul
multifrec+en,
Fia de documentare 3.3.
'emnaliri transmise prin canal
semafor $comun& ) 2r./ I%3
Acti+itatea de n+,are (1 Tipuri de
semnali/,ri ntre centralele telefonice
Acti+itatea de n+,are $1 Sistemul de
semnali/are Nr1 & CCITT:IT#
Absol+enii ni+elului trei3 liceu te.nologic3 calificarea2 Tehnician de telecomunicaii3
+or fi capabili s, ndeplineasc, sarcini cu caracter te.nic de monta63 punere n
funciune3 ntreinere3 exploatare 0i reparare a reelelor de telecomunicaii1 #tili/ea/,
elementele de ba/, n te.nologia informaiei 0i comunicaiilor1
Testea/, prototipurile3 concep 0i reali/ea/, sc.eme de monta6 ale ec.ipamentelor de
telecomunicaii3 contribuie la estimarea cantit,ilor 0i costurilor de materiale3 la
estimarea forei de munc, necesare1 Asigur, controlul te.nic al instalaiilor3 ntreine
sistemele de telecomunicaii n +ederea funcion,rii conform specificaiilor 0i
reglement,rilor1
((2 %esurse
Pre/entul material de n+,are cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de
ele+i2
' fi0e de documentare
' acti+it,i de n+,are
le+ii pot folosi at-t materialul pre/ent 7n forma printat,8 c-t 0i +arianta ec.i+alent,
online1
Tema 4: +tructura 5eneral a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
6ia de documentare 4242 Definirea unui sistem de comutaie
(ntroducere
Apariia sistemelor de comutaie i de transmisiuni di5itale a desc.is perspecti+e
considerabile pentru telecomunicaii 0i informatic,3 deoarece acestea pot reali/a un
transfer ra1id i si5ur de informaii diverse 7voce8 date8 te9te8 ima5ini:8 r,spun/-nd
astfel cerinelor abonailor pri+ind di+ersificarea ser+iciilor 0i asigurarea unei calit,i
deosebite pentru acestea1
Pentru a defini un sistem de comutaie trebuie preci/at mai nt-i care sunt funciile
eseniale ale comutaiei telefonice1
Dup, cum se 0tie3 domeniul sc.imburilor de informaii este format din trei 1ri2
' transmisia3 adic, transportul semnalelor electrice care repre/int, informaia2
' comutaia3 adic, diri6area spre corespondentul desemnat;
' informatica3 sau prelucrarea acestei informaii la plecare3 la sosire 0i n cursul
desfa0ur,rii comunicaiei1
Sistemele de comutaie au nregistrat numeroase modific,ri3 de la diferite +ersiuni de
sisteme electromecanice la sistemele de comutaie electronice digitale1
Definiie
+istemele de comutaie sunt noduri ale reelei publice de telecomunicaii3 centrale
telefonice care asigur stabilirea de conexiuni ntre terminalele mediului telefonic i
asigur controlul taxrii
Terminalele mediului telefonic pot fi2
42 linii de a;onai 7analogice sau digitale8 conexiune de la terminalul telefonic la
centrala telefonic,;
22 <onciuni 7 analogice sau digitale8 ntre centrale telefonice conexiuni ntre
centrale telefonice1
Din punct de +edere al conexiunilor reali/ate3 a1elurile 1ot fi2
apeluri locale conexiuni ntre linii telefonice locale 7linii de abonat conectate la
aceia0i central, telefonic,;
apeluri de ieire conectarea unei linii locale la o alt, central, telefonic,;
apeluri de intrare conectarea unei 6onciuni de la alt, central, la o linie local,;
apeluri de tranit conectarea ntre centrale prin intermediul circuitelor de
6onciune asociate1
xemplu2
"ctivitatea de nvare 4: Transmiterea informaiilor
Com1etena: Identific structura general a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici componentele unui sc.imb de informaii
s, define0ti componentele unui sc.imb de informaii
Durata: < minute
Ti1ul activitii: =mperec.ere 7potri+ire8
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru
Completai tabelul de mai 6os cu sintagmele preci/ate n prima linie a tabelului1
%ransmisia4 "omutaia4 Informatica
diri6area apelului spre corespondentul desemnat
prelucrarea informaiilor la plecare3 la sosire 0i n cursul
desfa0ur,rii comunicaiei1
transportul semnalelor electrice care repre/int, informaia
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare (1( 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare 2: Ti1uri de a1eluri deservite de un sistem de comutaie
Com1etena: Identific structura general a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici tipurile de apeluri care se pot stabili printr'un sistem de comutaie
Durata: (% minute
Ti1ul activitii: =mperec.ere 7potri+ire8
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru
+arcina de lucru:
=n figura dat, (3 $3 )3 5 repre/int, tipurile de apeluri care se pot stabili ntre terminalele
abonailor1 Completai tabelul de mai 6os cu tipurile de apeluri preci/ate n prima linie a
tabelului1
a1el de ieire din "8 a1el de intrare n C8 a1el de tranzit8 a1el local
4
2
3
=
"ctivitatea de nvare 3: Definirea unui sistem de comutaie
Com1etena: Identific structura general a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, define0ti un sistem de comutaie
s, identifici terminalele mediului telefonic
s, define0ti tipurile de apeluri
Durata: (< minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
' acti+itatea se poate face 0i indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator3 folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
Pornind de la urm,toarele trei enunuri incomplete3 reali/ai un eseu de aproximati+ (%
r-nduri n care s, de/+oltai ideile coninute n enunuri1 =n reali/area eseului trebuie s,
folosii minim (% expresii din lista de mai 6os1
Ti1ul activitii: xpansiune
,,!istemele de comutaie sunt noduri ale reelei publice de telecomunicaii, centrale
telefonice care asigur stabilirea de conexiuni ntre """""""""""""""#
,,Terminalele mediului telefonic sunt$#
,,%in punct de vedere al conexiunilor reali&ate, apelurile pot fi#
5ista de cu6inte: Comutaie3 mediu telefonic3 transmisie3 prelucrare3 linii de abonai3
conexiune3 terminal3 centrala telefonic,3 6onciuni3 apel3 local3 ie0ire3 linie local,3 intrare3
tran/it3 taxare3 informaii3 transfer3 ser+icii3 date1
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare (1( 0i a 9losarului de termeni1
Tema 4: +tructura 5eneral a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
6ia de documentare 4222 /locurile funcionale ale unui sistem de
comutaie
! central, telefonic, include urm,toarele ;locuri funcionale 7fig1 (82
#nitate de acces pentru conectarea la linii de abonat sau 6onciuni; ele asigur
interfaa cu mediul telefonic pentru transmiterea +ocii 0i a semnali/,rilor ntre terminalul
de abonat 0i centrala telefonic,1 #nitatea de acces la linii de abonai conine2
(' interfee cu linii de a;onat3 grupate n module3 care sunt incluse ntr'un
concentrator digital1 Concentratoarele pot fi instalate local 7n central,8 sau distant3 n
+ecin,tatea unei grupe de abonai1 Au rolul de a prelua semnalele de stare de la linii de
abonat 0i de a le transmite spre #C de la care preiau comen/i 0i semnali/,ri 0i le
transmit spre linii de abonat1
(> interfee de <onciuni3 au rolul de a reali/a conexiuni spre 0i dinspre alte
centrale telefonice1
%C reeaua de cone9iune 7c?m1ul de comutaie: repre/int, unitatea care
reali/ea/, conectarea ntre oricare dintre canalele de comunicaie folosite pentru
interconectarea utili/atorilor sau pentru semnali/,ri interne 0i externe sistemului de
comutaie;
#+ * unitatea de semnalizare controlea/, sc.imbul de informaii de
semnali/are cu posturile terminale de abonai sau ntre centralele telefonice1
#nitatea de comand i control sistem #C permite reali/area super+i/,rii 0i
comen/ii pentru toate unit,ile centralei 0i asigur, facilit,i de exploatare 0i ntreinere a
sistemului1
Fig.1. Blocurile funcionale ale unui sistem de comutaie
#nitatea de comand, este descentrali/at,3 ceea ce nseamn, c, centrala are unit,i de
comand, dispuse n toate unit,ile centralei3 aceasta comunic, cu unitatea central, de
comand, 0i control1 xist, ns, 0i o unitate de comand, central,3 care execut, funcii
de coordonare 0i super+i/area general, a sistemului1 Aceasta poate comanda
conexiunile n reeaua de comutaie 7comand, centrali/at, a reelei de comutaie81
Centralele telefonice electronice utili/ate n pre/ent sunt centrale digitale1 le
asigur, e+oluia spre reeaua numeric, 7digital, 8 cu integrarea ser+iciilor ISDN
Integrated !ervices %igital 'et(or)3 permi-nd abonatului acces direct la canalele
digitale de >5 ?bit:s1
"ctivitatea de nvare 4: +chema ;loc a unui sistem de comutaie
Com1etena: Identific structura general a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici blocurile funcionale ale unui sistem de comutaie
Durata: (% minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+arcina de lucru:
=n c,suele goale din sc.ema de mai 6os a0e/ai denumirile blocurilor componente ale
unui sistem de comutaie folosind lista de cu+inte c.eie1
@ista de cu+inte2 linii de a,onai7 8onciuni7 unitate de acces7 I57 I97 :"7 3'7 3".
Ti1ul activitii: =mperec.ere 7potri+ire8
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare (1$ 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare 2: /locurile funcionale ale unui sistem de comutaie
Com1etena: Identific structura general a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici blocurile funcionale ale unui sistem de comutaie
s, preci/e/i rolul blocurilor funcionale ale unui sistem de comutaie
Durata: $% minute
+u5estii:
' ele+ii se +or mp,ri n < grupe;
+arcina de lucru:
Fiecare grup, trebuie s, complete/e c-te o linie a tabelului1 Pentru acest lucru a+ei la
dispo/iie (% minute1 Dup, ce ai de+enit 33experiA n subtema studiat,3 reorgani/ai
Ti1ul activitii: Peer learning metoda grupurilor de experi
grupele astfel nc-t n grupele nou formate s, existe cel puin o persoan, din fiecare
grup, iniial,1 Timp de (% minute +ei mp,ri cu ceilali colegi din grupa nou format,
cuno0tinele acumulate la pasul anterior1
/locurile
funcionale ale
unui sistem de
comutaie
Denumire %ol
('
(>
%C
#+
#C
"ctivitatea de nvare 3: Cone9iuni realizate de un sistem de comutaie
Com1etena: Identific structura general a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici conexiunile reali/ate printr'un sistem de comutaie
Durata: $% minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator;
+cenariu:
Ab (3$3)Bn sunt liniile abonailor conectate la centrala telefonic, A 7CT A81 Centrala
telefonic, A este conectat, n reea prin fascicole de 6onciuni cu centralele telefonice 4
0i C1 Se doresc stabilirea urm,toarelor conexiuni ntre liniile de abonai2
a1 Abonatul ( dore0te o con+orbire cu abonatul n1
b1 Abonatul $ dore0te o con+orbire telefonic, cu un abonat al centralei 41
Ti1ul activitii: Studiu de ca/
c1 Abonatul ) este c.emat la con+orbire de un abonat al centralei C1
Stabilii denumirile acestor apeluri 0i traseele conexiunilor reali/ate prin sistemul de
comutaie1
a2 a1el@@@@@@23 cone9iuni 1rin CT "@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
;2 a1el@@@@@@23 cone9iuni 1rin CT "@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
c2 a1el@@@@@@23 cone9iuni 1rin CT "@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Tema 4: +tructura 5eneral a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
6ia de documentare 4232 Eta1ele de tratare a a1elurilor
Pentru tratarea unui a1el3 centrala telefonic, +a controla urm,toarele fa/e2
6 preselecia;
6 recepia num,rului apelat;
6 selecia traseului de conexiune 0i comanda conexiunii;
6 semnali/area cu centrala distant, pentru apelul de ie0ire sau de tran/it;
6 apelul spre apelat;
6 super+i/area 0i taxarea comunicaiei;
6 eliberarea conexiunii la terminarea comunicaiei1
a2 0reselecia
Definiie
0reselecia repre/int, ansamblul de operaii necesare stabilirii conexiunii apelantului
7linie c.em,toare sau 6onciune de intrare8 la un receptor al num,rului apelat1
Preselecia pentru un apel pro+enit de la un a;onat local repre/int, operaiile efectuate
de central, p-n, n momentul transmiterii tonului de disc 7TD81 =n acest ca/3 circuitul
liniei de abonat care alimentea/, linia abonatului3 reali/ea/, detecia apelului1 Centrala
telefonic, recunoa0te categoria liniei abonatului3 care indic, dac, numerotarea
7transmiterea num,rului c.emat8 se face prin impulsuri de c1c1 7DP C Dial Pulse8 sau
DT*F 7Dual Tone *ulti'FreDuencE81 =n ca/ul numerot,rii DT*F este necesar,
conectarea circuitului de linie la un receptor speciali/at de tip DT*F1 C-nd centrala
telefonic, este preg,tit, s, recepione/e num,rul apelat acesta conectea/, tonul de
disc spre terminalul abonatului1
Fig.1. "one;iuni realiate #n faa de preselecie
Preselecia pentru apelul pro+enit de la o <onciune de intrare repre/int, ansamblul
operaiilor efectuate din momentul recepiei apelului n 6onciunea de intrare p-n, n
momentul n care centrala telefonic, este preg,tit, s, recepione/e num,rul apelat1
Dac, semnali/area se face prin canal semafor3 aceast, fa/, nu exist,3 deoarece
canalul comun este n permanen, preg,tit s, recepione/e semnale de apel sau
numerotare1 Pentru sistemele cu semnali/are pe cale indi+idual,3 fiecare 6onciune are
asociat un circuit de 6onciune de intrare3 care detectea/, cererea de anga6are1 Timpul
de ocupare a unei 6onciuni de intrare este mult mai mare n comparaie cu timpul de
ocupare a unui receptor de numerotare1 Din acest moti+ este necesar, conexiunea unei
6onciuni de intrare la un receptor de numerotare adec+at3 conexiune reali/at, prin
intermediul unei reele de comutaie1
Conclu/ie2
6aza de 1reselecie cu1rinde2
detecia apelului n 6onciunea de intrare;
conexiunea la un receptor de numerotare adec+at;
transmiterea in+itaiei de transmitere a num,rului apelat1
;2 6aza de rece1ie a numrului a1elat i selecia
Centrala telefonic, recepionea/, 0i nregistrea/, num,rul apelat1 Acesta +a fi
utili/at pentru selecia traseului de conexiune spre apelat fa/, numit, selecie2
Primele cifre din num,rul apelat permit determinarea tipului de apel1 Dac, apelul este
un apel de ie0ire3 prin anali/a primelor cifre se define0te direcia 0i tipul semnali/,rii
utili/ate n +ederea anga6,rii unui transmi,tor de semnali/are adec+at1
Conexiunea spre liniile de abonai se reali/ea/, prin unitatea de acces s1re a;onai
7unitate de racordare8 care dispune de o unitate de comutaie pentru reali/area2
' concentr,rii de trafic pentru apelurile de la abonaii apelani
' expansiune pentru acces la liniile apelate1
Fig. 2. "one;iuni realiate prin centrala telefonic electronic
c2 6aza de semnalizare
Aceast, fa/, este necesar, numai pentru apelurile de ie0ire sau pentru apelurile de
tran/it1 Pentru apelurile de intrare3 fa/a de semnali/are se suprapune cu fa/a de
recepie a num,rului apelat1
6aza de semnalizare asigur, sc.imbul necesar de informaii ntre centralele
telefonice3 care sunt interconectate3 necesare finali/,rii conexiunii spre apelat pentru
apelurile de ie0ire sau pentru apelurile de tran/it1
Centrala telefonic, de plecare transmite o cerere de apel care determin, n centrala
telefonic, apelat, 7centrala de sosire8 realizarea unei cone9iuni ntre circuitul
6onciunii de intrare 7>(8 0i unitatea de semnali/are 7#+81
Centrala telefonic, solicitat, r,spunde cu o invitaie de transmitere a numrului
a1elat atunci c-nd receptorul este preg,tit s, recepione/e acest num,r1
Semnali/,rile transmise ntre centralele telefonice pot a+ea urm,toarele semnificaii2
a8 de la centrala telefonic, de plecare c,tre centrala de sosire 7semnale nainte82
cifrele num,rului apelat;
categoria apelantului;
b8 de la centrala telefonic, de sosire c,tre centrala telefonic, de plecare
7semnale napoi82
cereri de cifre:categorie;
condiia liniei apelate 7liber,3 ocupat,3 inexistent,3 congestie81
UA = Unitate de acces RC = Reea de comutaie
JO = Jonciune de ieire JI = Jonciune de intrare
US = Unitate de semnalizare UCC = Unitate de comand i control
Fig. 3. <pel de ieire cu semnaliare prin cale indi6idual
=n centralele telefonice cu semnaliare pe ci indi6iduale3 fa/a de
semnali/are este singura n care se pot reali/a semnali/,ri ntre aceste sisteme3
deoarece numai n aceast, fa/, ele sunt anga6ate 0i pot comunica ntre ele
transmi,torul 0i receptorul de semnali/are din unit,ile de semnali/are1
5a sistemele cu semnaliare pe canal semafor 7canal comun83 semnali/,rile pot
a+ea loc n orice moment3 inclusi+ pe durata comunicaiei3 ceea ce permite introducerea
de ser+icii noi1
d2 6aza de a1el
Dup, finali/area semnali/,rii3 aceast, conexiune +a fi ntrerupt, 0i se +a stabili
conexiunea pentru comunicaie3 dac, abonatul apelat este liber1 Centrala telefonic, de
sosire +a transmite semnal de apel ctre linia apelat 0i semnal de re6ers apel
ctre apelant prin centrala telefonic, de plecare 7apelantul este astfel informat c, linia
apelat, este sunat,81
Dac, linia apelat, nu este liber,3 sau se nregistre/, o congestie n central,3 linia
c.em,toare +a fi conectat, la un generator de ton de ocupat c,tre linia apelant, sau se
face conexiunea c,tre generator de tonalitate sau de anunuri nregistrate1
Apelul 0i re+ers apelul se transmit din centrala la care este conectat c.ematul1
RA = Generator de revers apel GA = Generator de apel
Fig. (. %ransmiterea apelului i re6ers apelului
e2 +u1ervizarea i ta9area comunicaiei
Pe durata transmiterii apelului 0i re+ers apelului3 centrala telefonic, super6iea
starea liniei apelante i >sau apelate1 Dac, abonatul apelat r,spunde3 centrala
telefonic, de sosire comand,2
6 ntreruperea apelului c,tre apelat 0i a re+ers apelului c,tre apelant
6 prelungirea conexiunii ntre cei doi abonai n +ederea reali/,rii comunicaiei1
Centrala telefonic, de plecare este informat, c, a,onatul c!emat a rspuns 0i ncepe
controlul ta;rii pentru c!emtor.
Fig. +. "one;iunea #ntre a,onai pe durata comunicaiei
f2 Eli;erarea cone9iunii la terminarea comunicaiei
@a sf-r0itul con+orbirii centrala care a sesiat sf?ritul comunicaiei eli,erea
cone;iunea i circuitul de linie asociat1 =n centrala telefonic, corespondent, se
reali/ea/, eliberarea conexiunii1 Dac, linia asociat, abonatului corespondent celui care
a nc.is aparatul terminal indic, faptul c, abonatul nu a nc.is n inter+alul de timp
definit de o tempori/are predefinit,3 atunci acesta +a primi ton de ocupat p-n, c-nd +a
nc.ide aparatul1
"ctivitatea de nvare 4: Eta1ele de tratare a a1elurilor
Com1etena: Identific structura general a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici fa/ele de tratare a unui apel telefonic;
s, caracteri/e/i etapele unui apel1
Durata: $% minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+arcina de lucru:
Ti1ul activitii: "e/umare
Folosind surse diferite 7internet3 manuale de specialitate3 caiet de notie3 fi0e de
documentare8 re/umai ntr'un text de o pagin, caracteristicile eseniale ale fa/elor de
tratare a unui apel telefonic1
"lte su5estii i recomandri:
Nu uitai s,2
(1 Preci/ai ce determin, primele cifre din num,rul c.emat1 Ce semnificaie au cifrele
n ca/ul apelului de ie0ire 0i a apelului localF
$1 Apelul 0i re+ers apelul se transmit din centrala la care este conectat c.ematul1 Ce
se nt-mpl, dac, abonatul c.emat este ocupatF
)1 Ar,tai conexiunile din fa/a de apel precum 0i conexiunile ntre abonai pe durata
comunicaiei
51 Preci/ai rolul centralei telefonice pe durata transmiterii apelului1
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare (1) 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare 2: Definirea fazelor de tratare a a1elurilor
Com1etena: Identific structura general a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, define0ti fa/ele de tratare a unui apel telefonic;
Durata: < minute
Ti1ul activitii: =mperec.ere 7potri+ire8
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru
Completai tabelul de mai 6os cu sintagmele preci/ate n prima linie a tabelului1
1. preselecia4
2. recepia numrului apelat4
3. selecia4
(. semnaliarea4
+. apelul spre apelat4
.. super6iarea i ta;area comunicaiei4
/. eli,erarea cone;iunii.
ansamblul de operaii necesare recepionrii i nregistrrii
numrului apelat
asigur schimbul necesar de informaii ntre centralele telefonice
interconectate
ntreruperea apelului ctre apelat, a revers apelului ctre apelant
i prelungirea conexiunii ntre cei doi abonai
alegerea traseului de conexiune spre apelat
eliberarea conexiunii i a circuitul de linie asociat
ansamblul de operaii necesare stabilirii conexiunii apelantului la
un receptor al numrului apelat
transmiterea semnalului de apel ctre linia apelat i semnalului
de revers apel ctre apelant
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare (1) 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare 3: 6azele de tratare a unui a1el de ieire
Com1etena: Identific structura general a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, anali/e/i operaiile reali/ate de un sistem de comutaie n ca/ul unui apel de
ie0ire
Durata: (< minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+cenariu:
#n abonat conectat ntr'o central, telefonic, x dore0te o con+orbire cu un abonat
conectat n centrala telefonic, E1
Ti1ul activitii: Studiu de ca/
+arcina de lucru:
Anali/ai fa/ele de tratare a acestui apel de ie0ire din centrala x argument-nd operaiile
pe care centralele telefonice le execut,1
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare (1) 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare =: 6azele de tratare a unui a1el de intrare
Com1etena: Identific structura general a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, anali/e/i operaiile reali/ate de un sistem de comutaie n ca/ul unui apel de
intrare
Durata: (< minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+cenariu:
#n abonat conectat ntr'o central, telefonic, x dore0te o con+orbire cu un abonat
conectat n centrala telefonic, E1
+arcina de lucru:
Ti1ul activitii: Studiu de ca/
Anali/ai fa/ele de tratare a acestui apel de intrare n centrala E argument-nd operaiile
pe care centralele telefonice le execut,1
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare (1) 0i a 9losarului de termeni1
Tema 2: Tehnici de comutaie i de transmisiuni
6ia de documentare 2242 Comutaia de circuite i comutaia de
1achete
Sistemele clasice utili/ea/, tehnici de comutaie s1aial3 care aloc, pentru fiecare
comunicaie un traseu de conexiune pe toat, durata comunicaiei3 astfel c, se
reali/ea/, o comutaie de circuite1
Tehnica de comutaie di5ital se caracteri/ea/, prin faptul c, utili/ea/, comutatoare
conectate la linii de intrare 0i de ie0ire a+-nd semnale multiplexate n timp3 care
reali/ea/, conexiunea ntre canalele temporale de intrare 0i canale temporale de ie0ire1
"eeaua de comutaie reali/ea/,2
6 tratarea direct, a multiplexurilor temporale de intrare 0i de ie0ire;
6 stabilirea de trasee de conexiune care se modific, n timp n funcie de conexiunea
solicitat, pentru fiecare cale de comunicaie2 astfel n fig1 (1 cone9iunea 74: comut,
un canal temporal al liniei de intrare " la un canal al liniei de ie0ire /3 iar
cone9iunea 72: comut, un canal temporal al liniei de intrare " la un canal temporal
al liniei de ie0ire C1

Fig. 1. Principiul comutaiei digitale
Comutaia temporal, poate fi reali/at, n mod circuit sau n mod 1achet1
Pentru comutaia tem1oral n mod circuit3 numit, 0i comutaie sincron3 se
asigur, pentru fiecare comunicaie un debit constant3 prin asocierea de canale
temporale prin care informaia de comunicaie este transmis, periodic1 Traseul de
conexiune este fix pe durata comunicaiei 0i este alocat exclusi+ pentru o comunicaie1
Fig. 2. -ultiple;area temporal a cadrelor ciclice
Informaia digital, de comunicaie este transmis, periodic cu un debit binar de >5 ?bit:s
7G bii la fiecare ($< Hs C e0antioane cu G ?I/81 Deoarece nu exist, permanent
informaie util, de transmis3 canalele temporale asociate comunicaiei nu sunt folosite
eficient1
Comutaia asincron3 numit, 0i comutaie de 1achete3 se caracteri/ea/, prin
transmiterea de informaii sub form, de pac.ete de date3 care sunt asincrone unele n
raport cu celelalte1 Pac.etele de date pot fi de lungimi diferite1 Pentru a asigura
transmisia sincron, pe suportul de transmisie este necesar, sincroni/area de bit1 Din
acest moti+3 n absena unor pac.ete de date de transmis3 n linie se transmit cu+inte de
sincroni/are1 Delimitarea pac.etelor de date se reali/ea/, cu a6utorul delimitatorilor 7D83
care ncadrea/, pac.etul de date 7Flag:delimitator de nceput de cadru 0i de sf-r0it de
cadru81 Acest delimitator poate constitui cu+-nt de sincroni/are; acesta se transmite n
linie n absena cadrelor 7pac.ete de informaii81
Pentru diri6area corect, a pac.etelor de date prin reeaua de telecomunicaii3 fiecare
pac.et are asociat, o etichet3 care permite identificarea c,ii de diri6are a pac.etului
respecti+1
Fig. 3. -ultiple;area temporal aciclic a cadrelor i delimitarea acestora
=n funcie de te.nica de diri6are a pac.etelor n reea3 se disting trei tipuri de comutaii2
comutaie pe circuit +irtual3 autodiri6are 0i datagram, 7fig1581
=n ca/ul utili/,rii comutaiei 1e circuit virtual3 pac.etul de date are asociat, o etic.et,
de identificare a canalului temporal alocat n cadrul multiplexului temporal1
"utodiri<area presupune utili/area de etic.ete care descriu explicit direciile succesi+e
de ndrumare prin comutatoarele tra+ersate; etic.eta trebuie deci s, conin, un pointer
care s, indice /ona urm,toare util, a etic.etei de ndrumare1
Data5rama utili/ea/, pac.ete de date3 care conin o etic.et, de identificare a
destinatarului1
Fig. (. -odificarea etic!etei #n comutaia temporal asincron
*ecanismul de ba/, n comutaia temporal, asincron, este pre/entat n fig1 <1
#n comutator temporal asincron reali/ea/, urm,toarele funcii2
6 anali/ea/, etic.eta pac.etului de date recepionat pentru a determina diri6area
pac.etului; n funcie de modul de diri6are se poate reali/a modificarea acestei
etic.ete;
6 diri6ea/, pac.etul de date spre multiplexul de ie0ire adec+at 7comutaie spaial,8;
6 multiplexarea n timp a pac.etelor destinate unui multiplex de ie0ire1
Fig. +. Funciile comutatorului temporal asincron
"ctivitatea de nvare 4: Definirea tehnicilor de comutaie
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, define0ti te.nicile de comutaie
Durata: < minute
Ti1ul activitii: =mperec.ere 7potri+ire8
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
"eali/ai asocierile necesare dintre sintagmele preci/ate n prima linie a tabelului 0i
caracteristicile specificate n tabel1
1. "omutaie asincron4
2. "omutaie sincron4
3. "omutaie spaial4
(. "omutaie digital4
reali&ea& conexiunea ntre canalele temporale de
intrare i canale temporale de ieire
aloc pentru fiecare comunicaie un traseu de conexiune
pe toat durata comunicaiei
transmiterea de informaii sub form de pachete de date
asocierea de canale temporale prin care informaia de
comunicaie este transmis periodic
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1( 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare 2: Comutaia asincron
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, define0ti comutaia asincron,;
s, anali/e/i te.nica comutaiei de pac.ete1
Durata: (< minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+arcina de lucru:
Folosind surse diferite 7internet3 re+iste de specialitate3 caiet de notie etc18 obinei
informaii despre comutaia de pac.ete1 !rgani/ai informaiile dup, modelul urm,tor1
Ti1ul activitii: Diagrama p,ian6en
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1( 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare 3: Tehnica de diri<are a 1achetelor n reea
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici te.nicile de diri6are a pac.etelor n reea
Durata: < minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
=n c,suele goale din sc.ema de mai 6os a0e/ai denumirile corespun/,toare folosind
lista de cu+inte c.eie1
@ista de cu+inte2 Etic!et7 pointer7 cale 6irtual7 adresa destinaie7 datagram
circuit 6irtual.
D(%(>"%E"
0"CAETE'$%
D(%(>"%E"
0"CAETE'$%
DE'(M(T"%E"
0"CAETE'$%
DE'(M(T"%E"
0"CAETE'$%
,=2:TA>IA ,=2:TA>IA
ASI9,R=9? ASI9,R=9?
,=2:TA>IA ,=2:TA>IA
ASI9,R=9? ASI9,R=9?
DEN#M(%E
DEN#M(%E
DE6(N(%E
DE6(N(%E
%$'#'
ET(CAETE'$%
%$'#'
ET(CAETE'$%
Ti1ul activitii: =mperec.ere 7potri+ire8
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1( 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare =: Mecanismul de ;az n comutaia tem1oral asincron
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici funciile unui comutator temporal
s, anali/e/i mecanismul de ba/, n comutaia temporal, asincron,
Durata: (< minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual folosind aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
Ponind de la sc.ema de principiu a unui comutator temporal asincron identific, 0i
ordonea/, logic n scris etapele mecanismului de ba/, n comutaia temporal,
asincron,1
Ti1ul activitii: Iarta tip traseu
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1( 0i a 9losarului de termeni1
Tema 2: Tehnici de comutaie i de transmisiuni
6ia de documentare 2222 Comutatoare utilizate n reeaua de
comutaie di5ital2 Comutator tem1oral 7T:
%eeaua de comutaie di5ital sincron
6unciile reelei de comutaie di5ital
Definiie
%eeaua de cone9iune 7comutaie: di5ital este un ec.ipament care recepionea/,
informaiile prin liniile de intrare 0i transmite aceste informaii la liniile de ie0ire1
Semnalele din liniile de intrare 0i de ie0ire sunt multiplexate n timp1
#n comutator digital controlea/, stabilirea3 meninerea 0i eliberarea c,ilor de conexiune
ntre intr,ri 0i ie0iri1
Fig.1. Funcia de comutare temporal
=n figura ( se presupun dou, canale temporale asociate c,ilor de intrare " 74: 0i " 72:2
Fiecare cale are asociat un inter+al de timp 7 (T8 prin care se asigur, recepia ciclic, a
informaiei1
Comutatorul digital din fig1( reali/ea/, conectarea2
' intr,rii " 74: la ie0irea / 7B:
' intr,rii " 72: la ie0irea C 7!:
Conexiunea ntre un canal de intrare 0i un canal de ie0ire nu este permanent, ca la
reeaua de comutaie spaial,3 ci ea se reali/ea/, ciclic pe durata unui canal temporal1
lementele de comutaie utili/ate n %C di5ital sunt de trei tipuri2
' comutatoare temporale TC
' comutatoare spaiale +C
' comutatoare digitale DC
Comutator tem1oral ciclic 7T:
Comutatorul tem1oral T realizeaz conectarea unui canal tem1oral al intrrii la
orice canal tem1oral al ieirii 7de e92 .ntre (N (T i i $#T (T <:2
Principiul unui comutator temporal ciclic este pre/entat n fig1 $1
"omutatorul temporal conine2
memorie de con6or,ire * numit i memorie tampon +-%, n care se nscriu
eantioanele pre&entate la intrare n format paralel
registrul de intrare $:I& * asociat fiecrei linii de intrare + are o linie de intrare pe
un singur fir i o linie de ieire pe - fire, reali&ea& conversia serie*paralel
memorie de comand $ -"& sau memorie de conexiuni diri.ea& modalitatea de
executare a comutaiei controlnd fie scrierea, fie citirea n memoria tampon
registrul de ieire $:E& reali&ea& transferul informaiei la ieirea 8 n format
serial +conversie paralel*serie,
Fig. 2. "omutatorul temporal "%@
7a8 principiul comutaiei; 7b8 simbolul grafic3 7c8 sc.ema bloc de principiu
Comutaia tem1oral const n a re1artiza eantioanele ce sosesc 1e linia
multi1le9 de intrare8 M#D (8 a comutatorului n ci convena;ile ale liniei multi1le9
de ieire8 M#D E2 De aici re/ult, necesitatea ca3 imediat ce un e0antion se pre/int, la
intrare3 s, fie memorat n memoria tampon MT3 unde +a fi meninut p-n, c-nd +a trebui
s, fie retransmis1
=n aceast, memorie3 cadru dup, cadru se #nscriu Jcu+inteleJ 7e0antioane cuanti/ate 0i
codificate8 pro+enite din fluxul de intrare3 oferit pe *#K I3 0i se JcitescJ aceste cu+inte
pentru a genera fluxul de ie0ire3 scurs pe *#K 1 Coninutul *T r,m-ne nesc.imbat
ntre dou, operaii succesi+e de scriere3 adic, pe durata unei perioade de ($< sec1 =n
decursul acestei perioade coninutul fiec,rei locaii de memorie *T poate fi citit n orice
moment 0i eliberat astfel pe linia de ie0ire1
Pentru ca un e0antion s, poat, fi eliberat pe multiplexul de ie0ire3 trebuie s, se 0tie cu
preci/ie adresa de unde el se extrage 0i pentru aceasta se cite0te o alt, memorie a
comutatorului3 numit, memorie de comand7 MC2 Aceast, memorie conser+, relaia
dintre c,ile de intrare 0i c,ile de ie0ire3 ceea ce nseamn, c, ea asigur, reali/area
conexiunii1 Se poate spune deci c, este o ade+,rat, memorie a cone;iunii
+connection memor/,, care furni/ea/, n mod periodic indicaiile de desc.idere a
JporilorJ de comutare a impulsurilor binare ce caracteri/ea/, c,ile temporale1 Se
preci/ea/, c, cele dou, 1memorii componente ale comutatorului sunt de tip "A*
+0andom 1ccess 2emor/,, deci cu acces aleator pentru scriere 0i pentru citire1
Comutatorului temporal i sunt asociate elemente auxiliare care reali/ea/,
transformarea de format a fluxului binar al liniilor multiplex3 anume un registru "l de
intrare3 care efectuea/, con+ersia de format serie'paralel3 0i un registru " de ie0ire3
pentru con+ersia complementar, paralel'serie1
Din punct de +edere al disciplinei de scriere n 0i citire din memoria tampon3 se
deosebesc dou, +ariante ale comutatoarelor numerice temporale2 cu comand la
ieire 7cu scriere ordonat, 0i citire controlat,8 0i cu comand la intrare 7cu scriere
controlat, 0i citire ordonat,81
Ca1acitatea memoriei tem1orale depinde de num,rul de canale temporale
multiplexate1 Pentru fiecare canal temporal este necesar, memorarea ciclic, 7f C G?I/8
a unui octet1
Pentru un multiplex primar digital 7)$ canale temporale8 capacitatea C a memoriei
temporale 7*T8 este 2
CEMTF G 32 9 H ;ii
*emoria de comand, 7*C8 trebuie s, memore/e )$ de adrese
7corespun/,toare celor )$ IT8 de c-te < bii fiecare 7$
<
C )$81 Ca1acitatea memoriei de
comand +a fi 2
CEMCF G 32 9 B ;ii
Comutatorul T este f,r, bloca6 este ntotdeauna posibil, o conexiune ntre o
intrare i 0i o ie0ire liber, <1
"ctivitatea de nvare 4: Elementele unui comutator tem1oral
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, preci/e/i elementele unui comutator temporal 0i rolul acestora
Durata: < minute
Ti1ul activitii: =mperec.ere 7potri+ire8
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
"eali/ai asocierile necesare dintre sintagmele preci/ate n prima linie a tabelului 0i
funciile specificate n tabel1
1. -emorie tampon
2. -emorie de comand
3. :egistru de intrare
(. :egistru de ieire
memoria care diri.ea& modalitatea de executare a
comutaiei, controlnd citirea i scrierea informaiilor
reali&ea& conversia paralel* serie
memoria n care se nscriu eantioanele pre&entate la
intrere n format paralel
reali&ea& conversia serie*paralel
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1$ 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare 2: 0rinci1iul unui comutator tem1oral
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei fi ca1a;il:
s, preci/e/i principiul de funcionare a unui comutator temporal
Durata: (< minute

+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator
+arcina de lucru:
=n sc.ema de principiu a unui comutator temporal de mai 6os se obser+, stabilirea unei
conexiuni pe multiplexul de intrare3 canalul temporal ) cu canalul temporal ( pe
multiplexul de ie0ire1 #rm,rii traseul de reali/are a acestei conexiuni preci/-nd
urm,toarele2
3 Care sunt aciunile care intervin n stabilirea conexiunii ntre I' 4 i 56T 3
7 %enumirile blocurilor componente ale comutatorului temporal prin intermediul cruia
se stabilete aceast conexiune
4 0olul blocurilor componente ale comutatorului temporal
Ti1ul activitii: !bser+are sistematic, 0i independent,
8 Traseul pe care se transmit informaiile
"ctivitatea de nvare 3: +ta;ilirea cone9iunilor 1rintrIun comutator tem1oral
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, anali/e/i principiul de funcionare a unui comutator temporal
Durata: $< minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator folosind soft
speciali/at
+arcina de lucru:
=n sc.ema de principiu a unui comutator temporal alegei stabilirea de conexiuni ntre
intr,ri pe multiplexul de intrare 0i ie0iri pe multiplexul de ie0ire 7de ex1 IN$ cu !#T)81
#rm,rii traseul de reali/are a acestor conexiuni preci/-nd urm,toarele2
Ti1ul activitii: Simulare

1. "are sunt aciunile care inter6in #n sta,ilirea cone;iunilor
2. Etapele de realiare a cone;iunilor
3. :olul ,locurilor componente care inter6in #n sta,ilirea cone;iunilor alese.
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1$ 0i a 9losarului de termeni1
Tema 2: Tehnici de comutaie i de transmisiuni
6ia de documentare 2232 Comutatoare utilizate n reeaua de
comutaie di5ital2 Comutator s1aial 7+:
Comutator s1aial 7+:
Definiie
Comutatorul + asigur, comutaia ntre intr,ri 0i ie0iri numai n cadrul aceluia0i inter+al
de timp 7IT81
Fig. 1. Definirea comutatorului spaial '
Nu necesit, memorarea informaiei1
Corespondena ntre num,rul liniei de intrare 0i num,rul liniei de ie0ire este reali/at, cu
a6utorul unei memorii de comand MC1 Cel mai utili/at comutator + cel cu comand,
la ie0ire 7fig1 $81
Fig. 2. "omutatorul spaial
Fiecare multiplexor digital are asociat, o ie0ire 0i o memorie de comand, *C1 =n
memoriile de comand MC I J se nre5istreaz numrul intrrii care se va conecta
la ieirea J2
E;emplu@
Comanda de conexiune nregistrat pentru ieirea 9 n 2C9 este 2C9:i; < 4 ceea ce
nseamn c pe durata intervalului i ieirea 1 este conectat la intrarea 3.
Presupun-nd c, se folose0te multiplexul primar de )$ de c,i 7)$ IT83 fiecare memorie
de comand, trebuie s, nregistre/e )$ de cu+inte corespun/,toare celor )$ IT1 Num,rul
de bii al unui cu+-nt din *C depinde de num,rul de intr,ri ale comutatorului spaial S1
Comutatoarele S se reali/ea/, cu a6utorul multiplexoarelor care sunt controlate de
memoriile de comand, asociate1
A,ser6aie pentru a permite comutarea oricrei intrri la oricare ieire3 fiecare
linie de intrare se multiplic, pe toate multiplexoarele liniilor de ie0ire1
"ctivitatea de nvare 4: Definirea unui comutator s1aial
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, define0ti un comutator spaial
s, identifici componentele unui comutator spaial
s, caracteri/e/i un comutator spaial
Durata: (< minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+arcina de lucru:
Pornind de la urm,toarele enunuri incomplete3 reali/ai un eseu de aproximati+ (%
r-nduri n care s, de/+oltai ideile coninute n enunuri1 =n reali/area eseului trebuie s,
folosii minim (% expresii din lista de mai 6os1
,,Comutatorul spaial
asigur"""""""""""""""""""""""""#
,,Comutatorul spaial nu necesit#
,,Corespondena ntre numrul liniei de intrare i numrul liniei de ieire este
reali&at
#
,,=iecare multiplexor digital are asociat o#
,,n memoriile de comand 2C se nregistrea&
5ista de cu6inte: linie3 apel3 memorare3 ie0ire3 memorie de comand, *C3 num,rul
intr,rii3 comutaia3 intr,ri3 inter+al de timp 7IT83 informaie3 comutator3 bii3 multiplexor1
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1) 0i a 9losarului de termeni
Ti1ul activitii: xpansiune
"ctivitatea de nvare 2: 0rinci1iul unui comutator s1aial
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei fi ca1a;il:
s, anali/e/i principiul de funcionare a unui comutator spaial
Durata: (< minute

+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator
+arcina de lucru:
=n sc.ema de principiu a unui comutator spaial de mai 6os se obser+, stabilirea
conexiunii ntre intr,rea IN% 0i ie0irea !#T $1 #rm,rii traseul de reali/are a acestei
conexiuni preci/-nd urm,toarele2
Ti1ul activitii: !bser+are sistematic, 0i independent,
"ctivitatea de nvare 3:
+ta;ilirea cone9iunilor
1rintrIun comutator s1aial
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, anali/e/i principiul de funcionare a unui comutator spaial
Durata: $< minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator folosind soft
speciali/at
+arcina de lucru:
(1 Care sunt aciunile care inter+in n
stabilirea conexiuniiF
$1 Denumirile blocurilor componente ale
comutatorului spaial prin intermediul
c,rora se stabile0te conexiunea 0i rolul
acestora1
)1 Traseul conexiunii1
Ti1ul activitii: Simulare
=n sc.ema de principiu a unui comutator spaial alegei stabilirea de conexiuni ntre
intr,ri 0i ie0iri 7de ex1 IN$ cu !#T%81 #rm,rii traseul de reali/are a acestor conexiuni
preci/-nd urm,toarele2
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1) 0i a 9losarului de termeni1
Tema 2: Tehnici de comutaie i de transmisiuni
6ia de documentare 22=2 Comutatoare utilizate n reeaua de
comutaie di5ital2 Comutator di5ital * s1aioItem1oral 7D:
Comutator di5ital * s1aioItem1oral D 7T:
Definiie
#n comutator di5ital este un comutator cu n intr,ri digitale 0i n ie0iri digitale3 care
permite reali/area de conexiuni ntre un canal temporal asociat unei intr,ri 0i orice canal
temporal asociat oric,rei ie0iri1
Comutatorul D se poate reali/a cu a6utorul unui comutator T care recepionea/, la
intrarea sa semnalele multiplexate ale intr,rilor n multiplexorul * 7fig1 (181
Astfel coninutul IT i din IN $ este transferat prin multiplexorul * n inter+alul de timp T$
din IT i alocat liniei $1 @a ie0irea comutatorului T se obin semnalele multiplexate
destinate ie0irilor !#T (!#T 5 pentru IT

61
Comutatorul T trebuie s, nregistre/e n MC corespondena ntre intrarea definit, prin
num,rul liniei de intrare 0i al canalului temporal 7IN $3 IT i8 0i ie0irea definit, prin
num,rul liniei de ie0ire 0i al canalului temporal 7!#T 53 IT

681

1. "are sunt aciunile care inter6in #n sta,ilirea cone;iunilor
2. Etapele de realiare a cone;iunilor
3. :olul ,locurilor componente care inter6in #n sta,ilirea cone;iunilor alese.
Se remarc, faptul c, multi1le9orul tem1oral transform, identitatea spaial, a liniei
de intrare n identitatea temporal, 7num,rul inter+alului de timp asociat intr,rii n cadrul
aceluia0i IT81
Demulti1le9orul reali/ea/, transformarea in+ers, 7identitate temporal, n identitate
spaial,81
Inter+alul de timp asociat unui canal temporal este mp,rit ntr'un num,r de cuante de
tim1 egal cu num,rul de intr,ri:ie0iri1 0e durata unei cuante de tim1 asociate unei
linii de intrare:ie0ire este necesar s, se reali/e/e nre5istrarea n memoria tem1oral
a octetului recepionat la intrare 7":L C %8 0i citirea din memoria tem1oral a octetului
destinat ie0irii 7":L C (81
Dac, se consider, c, n este num,rul de linii de intrare 0i de ie0ire ale comutatorului D
0i c, o linie are )$ de canale temporale 7IT83 re/ult, 2
a8 Ca1acitatea MT este n 9 32 octei ;
b8 Ca1acitatea MC este n 9 32 cuvinte de adrese1
Fig. 1. "omutatorul digital
"ctivitatea de nvare 4: /locuri com1onente ale unui comutator di5ital
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici blocurile componente ale unui comutator digital
Durata: < minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
=n c,suele goale din sc.ema de mai 6os a0e/ai denumirile corespun/,toare folosind
lista de cu+inte c.eie1
@ista de cu+inte2 demultiple;or temporal7 multiple;or temporal7 multiple; de ieire
$de,it (;d&7 multiple; de ieire $de,it d&7 multiple; de intrare $de,it d&7 multiple;
de intrare $de,it (;d&7 comutator temporal.
Ti1ul activitii: =mperec.ere 7potri+ire8
"ctivitatea de nvare 2:
0rinci1iul unui
comutator
di5ital
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei fi ca1a;il:
s, anali/e/i principiul de funcionare a unui comutator digital
Durata: (< minute

+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator
+arcina de lucru:
=n sc.ema de principiu a unui comutator digital de mai 6os se alege stabilirea unei
conexiuni ntre intr,ri IN$ pe multiplexul de intrare 0i ie0irea !#T5 pe multiplexul de
ie0ire1 #rm,rii traseul de reali/are a acestei conexiuni preci/-nd urm,toarele2
Ti1ul activitii: !bser+are sistematic, 0i independent,
"ctivitatea de nvare 3: +ta;ilirea cone9iunilor 1rintrIun comutator di5ital
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, anali/e/i principiul de funcionare a unui comutator digital
Durata: $< minute
+u5estii:
3 Care sunt aciunile care intervin n stabilirea conexiunii ntre I'7 i 56T8
7 %enumirile blocurilor componente ale comutatorului digital prin intermediul
cruia se stabilete aceast conexiune
4 0olul blocurilor componente ale comutatorului digital
Ti1ul activitii: Simulare
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator folosind soft
speciali/at
+arcina de lucru:
=n sc.ema de principiu a unui comutator digital alegei stabilirea de conexiuni ntre
intr,ri pe multiplexul de intrare 0i ie0iri pe multiplexul de ie0ire 7de ex1 IN( cu !#T)81
#rm,rii traseul de reali/are a acestor conexiuni preci/-nd urm,toarele2
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $15 0i a 9losarului de termeni1

1. "are sunt aciunile care inter6in #n sta,ilirea cone;iunilor
2. Etapele de realiare a cone;iunilor
3. :olul ,locurilor componente care inter6in #n sta,ilirea cone;iunilor alese.
Tema 2: Tehnici de comutaie i de transmisiuni
6ia de documentare 22B2 Tehnici de transmisiuni di5itale i domenii
de a1lica;ilitate2 Modulaia de am1litudine
+emnale analo5ice si di5itale
Definiie
#n semnal electric este numit analo5ic c-nd este proporional cu m,rimea fi/ic, pe
care o repre/int, semnalul electric 7de ex1 curentul generat de microfon este un semnal
analogic3 care este permanent proporional cu presiunea acustic, exercitat, asupra
membranei microfonului81
Definiie
#n semnal electric este di5ital dac, este compus dintr'o succesiune de simboluri3
fiecare simbol put-nd lua o +aloare dintr'un num,r finit de +alori posibile 7de ex1 un
semnal compus dintr'o succesiune de simboluri binare3 care pot a+ea una din dou,
+alori posibile2 pre/ena sau absena semnalului81

Fig. 1. 'emnale electrice @ a& analogic4 ,& digital
Fiecare simbol al unui semnal digital poart, n el o cantitate de informaie K3 care
depinde de num,rul m de +alori posibile ale simbolului2
K G lo5
2
m 7;ii:
#nitatea de informaie se nume0te ;it 0i corespunde unui simbol binar1
Mite/a de transmisie 7rata de transfer8 repre/int, num,rul de simboluri binare
transmise ntr'o secund, 0i se exprim, n bii:s 7;1s81
Semnalele digitale au fa, de semnalele analogice a+anta6ul de a fi simple 0i re/istente
la perturbaii1 Dac, semnalul sursei este de tip analogic este necesar, con+ersia lui n
semnal digital3 con+ersie reali/at, fie direct n terminalul abonatului3 fie n circuitul de
interfa, cu linia analogic, a abonatului1 @a destinaie se +a reali/a con+ersia digital'
analogic, pentru reconstituirea semnalului analogic al sursei1
Dintre metodele de con+ersie analog'digital, a semnalului3 cea mai folosit, este
modulaia impulsurilor in cod 7*IC8 sau PC* Pulse Code *odulation1
Tehnici de modulaie i multi1le9area semnalelor
*odulaia este un proces prin care un parametru care caracteri/ea/, un semnal
purt,tor 7amplitudine3 frec+en,3 fa/,8 este modificat de un semnal de modulaie3 astfel
nc-t parametrul modulat urm,re0te fidel forma semnalului de modulaie3 re/ult-nd2
modulaia de amplitudine3 de frec+en, sau de fa/,1
Semnalul care este modulat poartN numele de semnal purtBtor deoarece el transport,
informaia de la un capNt la cel,lalt al canalului de comunicaie1
Folosind frec+ene mari ca purt,toare3 modulate cu semnale de frec+ene +ocale 7)%%
)5%% I/83 se +or putea reali/a simultan3 pe acelasi circuit fi/ic3 at-tea legaturi de
telecomunicaii c-te frec+ene purt,toare se utili/ea/,1 Deci prin multiplexare n
frec+en, reali/,m sc.imbarea prin modulare a frec+enei c,ilor pentru a utili/a ntregul
spectru de transmitere1
#nda purt,toare de frec+en, nalt, are expresia2
#
6
7t: G "

cos L

t G " cos 2M6t


!ricare dintre cei trei parametrii ai s,i 7amplitudine A3 frec+en, F sau fa/, O8 poate fi
modificat de semnalul modulator #
f
de 6oas, frec+en,1
#
f
7t: G "
m
cos L
m
t G "
m
cos 2M ft
"e/ult, astfel trei tipuri de modulaii2
modulaia de am1litudine 7M": C amplitudinea instantanee a undei purt,toare
+aria/, n funcie de semnalul de modulaie;
modulaie de frecvenN 7M6: C frec+ena instantanee a undei purt,toare +aria/,
n funcie de semnalul de modulaie;
modulaia de fazN 7M0: C fa/a instantanee O a undei purt,toare +aria/, n
funcie de semnalul de modulaie1
Modulaia de am1litudine 7M":2
Acest tip de modulaie se reali/ea/, prin monta6e cu elemente neliniare numite
modulatoare1
#nda purt,toare2 #
6
7t: G "

cos L

t G "

cos 2M6t
Semnalul modulator2 #
f
7t: G "
m
cos L
m
t G "
m
cos 2M ft
#nda modulat, n amplitudine +a a+ea o amplitudine +ariabil, n timp ntre dou, +alori
extreme A
max
si A
min
1 @a amplitudinea A
%
a purt,toarei se adun, semnalul modulator1
A7t8 C A
%
P A
m
cos Q
m
t C A
%
7(P A
m
:A
%
cos Q
m
t8 C A
%
7(P m cos Q
m
t8
unde3 m G "
m
3"

repre/int, gradul de modulaie


Semnalul modulat #7t8 +a a+ea expresia2
#7t8 C A
%
7(P m cos Q
m
t8 cos Q
%
t
#7t8 C A
%
cos Q
m
t P mA
%
:$ cos 7Q
%
'Q
m
8t P mA
%
:$ cos 7Q
%
PQ
m
8t
Aceast, expresie arat, c, semnalul modulat n amplitudine *A are trei componente2
42 0urttoarea I cu 1arametrii: "

8 68 O
22 $ com1onent lateral inferioar I cu 1arametrii: m8 "

328 6If
32 $ com1onent lateral su1erioar I cu 1arametrii: m8 "

328 6Pf
"epre/ent-nd pe o ax, a frec+enelor amplitudinile acestor componente re/ult, spectrul
de frec+ene a oscilaiilor modulate n amplitudine 7fig1 $81
Fig. 2. 'pectrul de frec6en a oscilaiilor modulate #n amplitudine
Dac, semnalul modulator este nesinusoidal dar periodic acesta poate fi descompus n
armonice3 iar spectrul oscilaiilor modulate n amplitudine +a conine2
(1 o banda lateral, inferioar, cuprin/-nd toate componentele de frec+ene F'f3 F'$fB1
$1 o banda lateral, superioar, cu componente de frec+en, FPf3 FP$fBB
Fig. /. 'pectrul de frec6en a oscilaiilor modulate #n amplitudine cu un modul
nesinusoidal dar periodic
Am$litudine;
<
Am$litudine;
<
Frecen;
@.
Frecen;@.
f
1
f
#
F6f
#
$
F6f
1
FAf
1
FAf
#
F
F6#f
mA
0
;#
A
0
mA
0
;#
F FA#f F6nf F6"f F6f FAf FA"f FAnf
mA
0
;#
mA
0
;#
mA
0
;# mA
0
;#
mA
0
;#
mA
0
;#
4anda de frec+ene2 / G f
ma9
*f
min
G 2 f
ma9
8
iar gradul de modulaie este2 m G "
m
3"

3
m G 7"
ma9
* "
min
: 3 7"
ma9
P "
min
:C m (
Forma semnalelor *A este pre/entat, n fig1G1Fig.0 Forma semnalelor -<@ a * semnal modulator4 , * semnal purttor4
c * semnal modulat.
a
;
c
Tim$;
s
Am$litudine;
<
Tim$;
s
Am$litudine;
<
:
2Ama-
:
2Amin
:
$
Tim$;
s
Am$litudine;
<
)
a
"ctivitatea de nvare 4: +emnale analo5ice i di5itale
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, define0ti un semnal analogic 0i un semnal digital
Durata: (< minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+arcina de lucru:
Pornind de la urm,toarele enunuri incomplete3 reali/ai un eseu de aproximati+ (%
r-nduri n care s, de/+oltai ideile coninute n enunuri1 =n reali/area eseului trebuie s,
folosii minim (% expresii din lista de mai 6os1
,,6n semnal electric este numit analogic""""""""""""""""""""#
,,6n semnal electric este digital dac #
,,=iecare simbol al unui semnal digital poart n el o cantitate de informaie#
,,6nitatea de informaie se
numete#
,,>ite&a de transmisie +rata de transfer, repre&int#
,,!emnalele digitale au fa de semnalele analogice avanta.ul de a fi#
5ista de cu6inte: perturbaii3 simbol binar3 m,rime fi/ic,3 secund,3 bii:s3 num,r3 +alori3
simbol3 bii3 succesiune3 +aloare3 simple3 re/istente3 semnal3 proporional3 electric1
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1< 0i a 9losarului de termeni
Ti1ul activitii: xpansiune
"ctivitatea de nvare 2: Tehnici de modulaie i multi1le9area semnalelor
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, define0ti modulaia
s, identifici tipurile de te.nici de modulaie
s, define0ti multiplexarea
Durata: (< minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+arcina de lucru:
Folosind surse diferite 7internet3 re+iste de specialitate3 caiet de notie etc18 obinei
informaii despre te.nicile de modulaie 0i multiplexare a semnalelor1 !rgani/ai
informaiile dup, modelul urm,tor1
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1< 0i a 9losarului de termeni1
Ti1ul activitii: Diagrama p,ian6en
T(0#%(
T(0#%(
M#'T(0'ED"%E
M#'T(0'ED"%E
2=D:BA>IA 2=D:BA>IA
2=D:BA>IA 2=D:BA>IA
DE6(N(%E
DE6(N(%E
+EMN"'E
+EMN"'E
"ctivitatea de nvare 3: Modulaia de am1litudine 7M":
Com1etena@ Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, anali/e/i o transmisie telefonic, cu modulaia n amplitudine
s, determini +alorile ben/ilor de frec+en, ale unui semnalului modulat
s, repre/ini grafic spectrul de frec+en, a oscilaiilor modulate n amplitudine
Durata: $% minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+arcina de lucru:
Se d, sc.ema de mai 6os a unei transmisii telefonice cu ambele ben/i laterale unde2
( modulator
$ 0i ) filtre trece band,
5 demodulator
< filtru trece 6os
Se cere2
a8 Calculai spectrele de frec+en, obinute pentru o transmisie telefonic, 3 la ie0irea
elementului $ dac, la cele $ intr,ri se aplic, semnalele2
' purt,tor u
F
C <% cos $ (%
5
t M
' modulator u
f
C )% cos $ (%
)
t M
b8 "epre/entai grafic spectrele de frec+en, pentru aceast, transmisie1
c8 Calculai gradul de modulaie al semnalului la ie0irea elementului (1
Ti1ul activitii: Problemati/area
"ctivitatea de nvare =: Modulaia de am1litudine 7M":I fi de lucru
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, anali/e/i modulaia n amplitudine
s, +i/uali/e/i cu a6utorul osciloscopului semnalele2 modulator3 purt,tor3 modulat
s, interprete/i forma semnalelor
s, calcule/i gradul de modulaie 0i s,'l interprete/i1
Durata: )% minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$ ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+arcina de lucru:
Alegei aparatele necesare pentru a +i/uali/a semnalele necesare unei modulaii n
amplitudine 0i anume2
circuit modulator cu elemente neliniare aflat n dotarea la;oratorului
5enerator de semnale
oscilosco1 cu 2 canaleC sonde oscilosco1
surs de alimentare a circuitului modulator
cordoane de le5tur
"eali/ai conexiunile necesare astfel nc-t la intrarea circuitului modulator s, conectai
semnalul modulator 0i semnalul purt,tor1 Alegei parametrii acestor semnale n funcie
de circuitul modulator aflat n dotarea laboratorului1 Mi/uali/ai pe r-nd cu a6utorul
osciloscopului cele $ semnale de intrare n circuit iar pe cel de'al doilea canal al
osciloscopului conectai'l ia ie0irea circuitului modulator +fig de mai .os,
Calculai gradul de modulaie
folosind formula2
m G 7"
ma9
* "
min
: 3 7"
ma9
P "
min
:
Tema 2: Tehnici de comutaie i de transmisiuni
6ia de documentare 22Q2 Tehnici de transmisiuni di5itale i domenii
de a1lica;ilitate2 Metoda 0CM 70ulse Code Modulation:
Pentru transformarea prin modulaia impulsurilor n cod ' 0CM 7?ulse Code
2odulation8 ' modulaia impulsurilor n cod ' a unui semnal electric analog n semnal
digital sunt necesare trei operaiuni2
' e0antionarea semnalului analog;
' cuanti/area e0antioanelor;
' codarea e0antioanelor1
Eantionarea semnalelor analo5ice
Definiie
Se nume0te eantionare procesul prin care o funcie continu, n timp este nlocuit, cu
+alori discrete pe care funcia le ia n anumite momente1 @a un semnal electric
e0antionarea const, n nlocuirea semnalului continuu cu o succesiune de impulsuri
situate la inter+ale de timp egale 0i ale c,ror amplitudini sunt egale cu amplitudinile
semnalului la momentele respecti+e1
Fig.1. Eantionarea unui semnal analog
Impulsurile se numesc Re0antioaneA; inter+alul de timp T dintre e0antioane se nume0te
Rperioada de e0antionareA1 "e/ult, frec+ena de e0antionare2
T
fT
1
=
Teorema e0antion,rii arat, c, un semnal continuu cu spectrul limitat la o frec+en,
maxim, f
M
este complet definit de e0antioanele sale3 cu condiia ca frec+ena de
e0antionare s, fie mai mare sau cel puin egal, cu dublul frec+enei f
*1
M f #
1
T

f
T
R 2f
M

Teorema e0antion,rii este u0or explicabil, prin obser+area spectrelor de frec+en, ale
semnalului original1 7Fig1 $18
Fig 2. 'pectrele de frec6en
a ) semnal original4 ,* semnal eantionat
Spectrul semnalului e0antionat p,strea/, o component, de 6oas, frec+en, identic,
7doar atenuat,8 cu spectrul semnalului original3 care poate fi separat, de restul
spectrului printr'o simpl, filtrare trece 6os1
Filtrarea este posibil, dac, f
T
' f
*
S f
*
deci f
T
S $ f
*
astfel ca spectrul de 6oas, frec+en, 0i
prima band, lateral, inferioar, s, nu se ntrep,trund,1
Tin-nd seama c, banda de frec+ene a semnalului telefonic este standardi/at, la
3 S 3= Az3 f
T
trebuie s, fie mai mare de >3G ?I/1
Din moti+e te.nice de proiectare 7condiiile filtrului trece 6os8 s'a stabilit pe plan
mondial ca frecvena de eantionare 1entru telefonie s fie de H JAz2
"e/ult, perioada de e0antionare
s C 1#5
*000
1
T = =
Hz
1
Procedeul de nlocuire a unui semnal electric continuu printr'un tren de impulsuri
modulate #n amplitudine se nume0te prescurtat PA* 7Pulse Amplitude *odulation81
Deoarece durata t
i
a e0antioanelor este mult mai mic, dec-t perioada de e0antionare T3
timpul r,mas disponibil poate fi folosit pentru transmisia simultan, pe acela0i circuit fi/ic
a mai multor semnale PA*3 dar cel mult
1 t
T
3 reali/-nd astfel multiple;area #n timp a
semnalelor analogice.
"uantiarea eantioanelor
=ntregul domeniu de amplitudini posibile a semnalului este mp,rit ntr'un num,r finit de
inter+ale de cuanti/are1 Dou, inter+ale +ecine sunt separate prin a0a numitul Tnivel de
decizieU; n centrul fiec,rui inter+al se g,se0te Tnivelul de reconstrucieU2
Definiie
Prin cuantizare3 toate e0antioanele a c,ror amplitudini se g,sesc ntr'un acela0i
inter+al cap,t, amplitudinea ni+elului de reconstrucie respecti+1 7Fig1 )81
Fig. 3. "uantiarea
eantioanelor
Codarea
Prin e0antionare 0i cuanti/are s'a
transformat semnalul analog ntr'o succesiune de e0antioane3 fiecare a+-nd o +aloare
dintr'un total de $<> +alori posibile 7($G po/iti+e 0i ($G negati+e81 Aceast, succesiune
de +alori constituie semnalul di5ital1
Definiie
Codarea const, n transmiterea fiec,rui num,r ntreg cuprins ntre I42H si P42H cu
a6utorul unui cod format din opt simboluri binare 7bii81
Altfel spus3 fiecare e0antion poate fi repre/entat de un cuv?nt ;inar de H ;ii1 Acest
cu+-nt se nume0te n te.nica de calcul RoctetA sau RbEteA1
Semnalul digital se compune din G bii 7$
G
C $<>8 astfel2
Primul bit repre/int, semnul2 4 pentru VPU 3 pentru VIU2
#rm,torii & bii exprim, n cod binar n cod binar +aloarea absolut, a
num,rului ntreg cuprins ntre ( 0i $
&
C ($G1
Prin cele trei operaii 7e0antionare3 cuanti/are3 codare8 care definesc modulaia
impulsurilor n cod se obine din semnalul telefonic analog original un semnal di5ital
;inar cu viteza de2
H JAz 9 H ;ii G Q= J;3s
Folosind multiplexarea n timp3 se ntrees e0antioanele pro+enind de la mai multe
canale telefonice care folosesc acela0i suport de transmisie1
De;itul ;inar n linie re/ult, de2
H WAz 9 H ;ii 9 32 ci G 28=H M;1s
Durata unui eantion 7octet8 pentru o cale telefonic, este2
42B Xs332 canale G 38! Xs 1entru transmiterea unui eantion
Durata unui sim;ol ;inar este2
38! Xs3H sim;oluri ;inare G =HH ns
Ansamblul de )$ inter+ale se nume0te VcadruU i are durata egal, cu2
32 canale 9 38! Xs3eantion G 42B Xs
Modelul unui sistem 0CM
#n sistem PC* are3 n general3 structura de principiu pre/entat, n figura 51
@a emisie3 semnalul n banda de ba/, este trecut printr'un FTU3 pentru a'i limita banda3
0i apoi e0antionat la inter+ale regulate3 e0antioanele fiind con+ertite A:D 0i trimise n
linie1 Con+ertorul A:D este comun tuturor canalelor sistemului3 a+-nd n +edere
separarea c,ilor n timp1
Dup, e0antionare3 se memorea/, +aloarea e0antionului3 care este apoi con+ertit, A:D3
la ie0irea con+ertorului A:D obin-nd un num,r binar3 care corespunde celei mai
apropiate +alori discrete a amplitudinii1 4iii astfel obinui sunt codai3 pentru a a+ea o
form, c-t mai adec+at, transmisiei prin canal1
Fig. +. 'tructura funcional a unui sistem P"-
@a recepie se efectuea/, operaiile in+erse; separarea canalelor se face cu a6utorul
porilor de e0antionare comandate n sincronism cu cele de la emisie1 @a ie0irea
con+ertorului D:A se obine o +ersiune cuanti/at, a semnalului analogic3 care este
filtrat, pentru a obine semnalul n banda de ba/,1 Aceast, structur, funcional, a
sistemului este dat, n figura <1
"ctivitatea de nvare 4: Metoda 0CM 70ulse Code Modulation:
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
Fig.(. 'tructura de principiu a unui sistem P"-
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici etapele de transformare a unui semnal analogic n semnal digital prin
metoda PC*
Durata: $% minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual folosind aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
Identificai 0i ordonai logic etapele de transformare a unui semnal analogic n semnal
digital prin metoda PC*
"ctivitatea de nvare 2: Codarea eantioanelor
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
Ti1ul activitii: Iarta tip traseu
C"%"CTE%(+T(C(
C"%"CTE%(+T(C(
+EMN"' D(&(T"'
+EMN"' D(&(T"'
DE6(N(%E
DE6(N(%E
3
3
2
2
DE6(N(%E
DE6(N(%E
C"%"CTE%(+T(C(
C"%"CTE%(+T(C(
DE6(N(%E
DE6(N(%E
C"%"CTE%(+T(C(
C"%"CTE%(+T(C( 4
4
ET"0E
ET"0E
5,2 6 5:BS/ ,=D/ 5,2 6 5:BS/ ,=D/
2=D:BATI=9 2=D:BATI=9
5,2 6 5:BS/ ,=D/ 5,2 6 5:BS/ ,=D/
2=D:BATI=9 2=D:BATI=9
+EMN"' "N"'$&(C
+EMN"' "N"'$&(C
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, transformi +alori /ecimale ale e0antioanelor n cod binar
Durata: (< minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+arcina de lucru:
Prin e0antionare 0i cuanti/are s'a transformat un semnal analog printr'un sistem PC*
ntr'o succesiune de e0antioane3 fiecare a+-nd o +aloare1 Se presupune c, +alorile
e0antioanelor sunt2
P 4H
P =2
I 4
I 4B
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1> 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare 3: Caracteristicile semnalului di5ital ;inar rezultat 1rin
modulaia im1ulsurilor n cod
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
Ti1ul activitii: Problemati/area
42 %ealizai codarea n cod ;inar i re1rezentarea 5rafic a acestui semnal2
22 %ealizai sarcinile de la 1unctul 4 1entru o succesiune aleas de voi2
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, caracteri/e/i semnalul digital binar re/ultat prin modulaia impulsurilor n cod
Durata: < minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
"eali/ai asocierile necesare dintre sintagmele preci/ate n prima linie a tabelului 0i
caracteristicile specificate n tabel1
1. Citea semnalului digital ,inar4
2. De,itul ,inar #n linie4
3. Durata unui eantion $octet& pentru o cale telefonic4
(. Durata unui sim,ol ,inar4
+. Durata unui cadru4
H WAz 9 H ;ii 9 32 ci G 28=H M;1s
H JAz 9 H ;ii G Q= J;3s
38! Xs3H sim;oluri ;inare G =HH ns
32 canale 9 38! Xs3eantion G 42B Xs
42B Xs332 canale G 38! Xs
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1> 0i a 9losarului de termeni1
Ti1ul activitii: =mperec.ere 7potri+ire8
Tema 2: Tehnici de comutaie i de transmisiuni
6ia de documentare 22Y2 Tehnici de transmisiuni di5itale i domenii
de a1lica;ilitate2 Metoda DC0M 7Differential 0ulse Code
Modulation: i DTM 7Discrete Multitone:
D0CM sau 0CM diferenial
Definiie
=n metoda D0CM sau 0CM diferenial3 informaia digital, este obinut, prin codarea
diferenei ntre amplitudinile a dou, e0antioane succesi+e n locul cod,rii +alorii
absolute a e0antioanelor de semnal 7fig1 (8
Fig.1. DP"- $Differential Pulse "ode -odulation&
Semnalele audio sau +ideo pre/int,
destul de rar +ariaii abrupte de ni+el1 Pe
de alt, parte3 ele sunt e0antionate cu o
+ite/, mare3 ceea ce face ca ntre dou,
e0antioane al,turate s, existe un grad
nalt de corelaie1 Cu alte cu+inte3
diferena a $ e0antioane al,turate are o
+arian, mai mic, dec-t +ariana
semnalului3 iar semnalul codat +a conine deci bii redundani1 Prin nl,turarea acestora
se obine o transmisie mai eficient,1 =n figura $ este ilustrat, sc.ema sistemului PC*
diferenial 7DPC*83 care nl,tur, redundana prin transmiterea nu a e0antionului curent3
ci a diferenei dintre e0antionul curent 0i cel anterior1
Fig.2. 'istem DP"-
Domenii de a1lica;ilitate:
Te.nica este larg aplicat, la semnalele TM3 datorit, redundanei mari 0i o nt-lnim n
nregistrarea digital, a imaginii3 sisteme TM prin cablu3 tele'conferin,3 transmiterea
imaginilor prin satelit 0i +ideotelefon3 urm,rindu'se reducerea ben/ii semnalului1
Modulaia DTM 7Discrete Multitone:
Definiie
Modulaia DTM se ba/ea/, pe di+i/area unei l,rgimi de band, ntr'un set de canale
paralele independente1
Fiecare subcanal este e+aluat din punct de +edere cantitati+ prin raportul
semnal:/gomot3 pentru a'i aloca num,rul cel mai adec+at de bii1 =n acest fel3 sistemul
DT* reali/ea/, o optimi/are a performanelor canalului utili/at3 pe ba/a aloc,rii
selecti+e a biilor de informaie pentru fiecare canal1
Structura de ba/, a sistemului D*T este pre/entat, n fig1 )1
@a transmisie3 datele sunt modulate cu a6utorul purt,torilor p
8
p
42222222
p
nI48
unde n este
num,rul de subcanale independente1 Semnalele modulate sunt nsumate 0i transmise
pe canalul comun .
J2
@a recepie3 semnalul este demodulat cu a6utorul purt,torilor p
8
p
42222222
p
nI4
pentru separarea semnalelor transmise prin canalele paralele independente1
Fig. 3. 'tructura de ,a a sistemului D-%
A+anta6ele oferite de te.nica D*T sunt urm,toarele2
! bun, imunitate la /gomot;
Adaptare permanent, a debitului pe fiecare subcanal3 n funcie de posibilele
surse discrete de perturbaii existente n banda utili/at, sau de alte imperfeciuni
7cre0terea atenu,rii cu frec+ena3 pre/ena deri+aiilor3 diafonia3 etc18
Complexitate redus, de implementare1
Domenii de a1lica;ilitate:
6 Aceast, metod, este folosit, de modemul ADS@ 71s/nchronous %igital !ubscriber
@ine8 n reeaua de acces pe linia de abonat1
"ctivitatea de nvare 4: Metoda DC0M 7Differential 0ulse Code Modulation: i
DTM 7Discrete Multitone:
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, define0ti te.nicile de transmisiuni digitale prin *etoda DCP* 7Differential
Pulse Code *odulation8 0i prin metoda DT* 7Discrete *ultitone8
s, preci/e/i domeniile de aplicabilitate a acestor metode de modulaie
Durata: < minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
"eali/ai asocierile necesare dintre metodele de modulaie preci/ate n prima linie a
tabelului 0i definiiile specificate n tabel precum 0i dintre metodele de modulaie 0i
domeniile de aplicabilitate1
1. -etoda D"P- $Differential Pulse "ode -odulation&
2. -etoda D%- $Discrete -ultitone&
se ba/ea/, pe di+i/area unei l,rgimi de band, ntr'un set
de canale paralele independente
Definiie
informaia digital, este obinut, prin codarea diferenei
ntre amplitudinile a dou, e0antioane succesi+e n locul
cod,rii +alorii absolute a e0antioanelor de semnal
metoda este folosit, de modemul ADS@ 71s/nchronous
%igital !ubscriber @ine8 n reeaua de acces pe linia de
abonat
Domenii de
aplicabilitate
*etoda este aplicat, la semnalele TM3 n nregistrarea
digital, a imaginii3 sisteme TM prin cablu3 tele'conferin,3
transmiterea imaginilor prin satelit 0i +ideotelefon
Ti1ul activitii: =mperec.ere 7potri+ire8
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1& 0i a 9losarului de termeni1
Tema 2: Tehnici de comutaie i de transmisiuni
6ia de documentare 22H2 Tehnici de transmisiuni di5itale i domenii
de a1lica;ilitate2 Modulaia di5ital
Spre deosebire de prelucrarea prin modulaie analogic, unde semnalul modulator
este analogic3 n ca/ul prelucr,rii prin modulaie digital, semnalul modulator are
form di5ital2 +emnalele di5itale se pot transmite n banda de ba/, 7neprelucrate83
sau ntr'o band, translatat, pe axa frec+enelor3 prin procedeul de modulaie1 Alegerea
unei te.nici adec+ate de modulaie permite obinerea performanelor maxime1
Cele mai importante te.nici digitale de transmisiuni sunt2
Te.nici de modulaie n amplitudine
a1 SC'A* 72odulaie digital de amplitudine cu purttoare suprimat8;
b1 DS4'SC'A* 72odulaie digital de amplitudine cu purttoare suprimat i band
lateral dubl8;
(1 Te.nici de modulaie n frec+en,
a1 FSV 7*odulaie digital, cu deplasare de frec+en,8;
b1 *SV 7*odulaie digital, cu deplasare minim, de frec+en,8;
c1 D*SV 7*odulaie *SV diferenial,8;
d1 9*SV 7*odulaie *SV generali/at, sau gaussian,8;
$1 Te.nici de modulaie n fa/,
a1 PSV 7*odulaie digital, cu deplasare de fa/,8;
b1 DPSV 7*odulaie PSV diferenial,8;
)1 Te.nici combinate de modulaie
a1 WA* 7*odulaie de amplitudine n cuadratur,8;
b1 WPSV 7*odulaie PSV n cuadratur,8;
c1 APV 7*odulaie de amplitudine 0i fa/,8;
d1 ADS@ 7*odulaie multi'tonal, discret,81
=n Fig1( sunt pre/entate semnalele care re/ult, n urma modulaiilor digitale n
amplitudine3 n frec+en, 0i n fa/,1
a'semnal binar; ;'semnal digital cu *A; c' semnal digital cu *F 7FSV8; d'semnal digital *P 7PSV8
Fig. 1. 'emnale modulate digital
Definiii
Modulaia di5ital de am1litudine ' transmiterea unei anumite frec+ene 7F8 pentru
+aloarea binar, RunuA3 iar pentru +aloarea binar, R/eroA linia de transmisie este n
a0teptare 7repaus81 Acest tip de modulaie este rar utili/at, f,r, alte prelucr,ri3 deoarece
are re/isten, mic, la /gomote1
Modulaia di5ital de frecven const, n asocierea unei frec+ene XXF(XX pentru
+aloarea binar, RunuA 0i asocierea altei frec+ene RF$A pentru +aloarea binar, R/eroA1
Semnalul cu modulaie binar, de frec+en, este cunoscut sub denumirea de semnal
6+W 7Frec6encD '!ift EeDng: 0i a fost frec+ent utili/at, la reali/area primelor
modemuri de band, +ocal,1 Prin +arianta 9*SV acest tip de modulaie digital, este
pre/ent, n transmisiile de radiotelefonie mobil,1
Modulaia di5ital de faz const, n asocierea unui semnal sinusoidal cu fa/a /ero
pentru +aloarea binar, RunuA 0i cu fa/, deplasat, 7ntre %
%
0i (G%
%
8 pentru +aloarea
binar, R/eroA1 Semnalul cu modulaie binar, de fa/, se nume0te semnal 0+W 7P!ase
'!ift EeDng:2 Acest tip de modulaie prin +arianta DPSV a contribuit substanial la
cre0terea +ite/elor de transmisie ale modemurilor1
@a nceputul prelucr,rilor prin modulaie3 fiecare bit era semnali/at printr'o sin5ur
modificare f,cut, semnalului purt,tor 7n amplitudine3 n frec+en,3 sau n fa/,81 Mite/e
m,rite au putut fi ns, obinute c-nd o semnali/are s'a asociat unui grup de bii1 =n ca/ul
modulaiei digitale DPSV3 dac, se face o semnali/are pentru un grup de $ bii +or fi
necesare 5 modific,ri de fa/,3 iar dac, se face o semnali/are pentru un grup de ) bii
+or fi necesare G modific,ri de fa/, 7o RdeplasareA de fa/, pentru fiecare combinaie
diferit, a grupului de trei bii81 =n ca/ul modulaiei WA*3 dac, se face o semnali/are
pentru fiecare grup de c-te G bii3 +a fi necesar ca fiecare semnali/are s, poat, a+ea
$<> de R+ariante distincteA 7$<> de semnali/,ri3 care s, se asocie/e cu cele $<>
combinaii posibile cu G bii81
Te.nicile combinate de modulaie au mai multe grade de libertate pentru reali/area
practic, a unui num,r mare de st,ri1 De exemplu3 modulaia digital, WA* fiind simultan
o Rmodulaie n amplitudine 0i n fa/,A3 re/ult, c, una dintre st,ri +a fi definit, de o
amplitudine din N ni+ele posibile 0i de o fa/, din * ung.iuri posibile1 Dac, se
anali/ea/, modulaia digital, (>'WA*3 aceasta are (> tipuri de semnali/,ri 7(> st,ri83
care sunt definite prin G ung.iuri posibile3 iar fiecare ung.i a+-nd asociate $ amplitudini
7G$C(>81 =n Fig1 $ este repre/entat, Rconstelaia de st,riA a unui astfel de modem 7(>'
WA*81
Constelaia st,rilor3 sau diagrama spaial, a semnalului modulat digital de+ine tot mai
complex, pe m,sur, ce num,rul de bii transmi0i printr'o semnali/are cre0te1 Acest
lucru este e+ident3 deoarece n ca/ul c-nd se semnali/ea/, fiecare grup de G bii
constelaia +a e+idenia $<> de puncte3 iar pentru un grup de (% bii constelaia +a a+ea
(%$5 puncte1 =n astfel de situaii3 este obligatoriu s, se lucre/e cu mai multe deplas,ri n
amplitudine3 mai multe deplas,ri n frec+en,3 mai multe deplas,ri n fa/,1 Transmisii
(G%
o
%
o
/ "
C
D
5<
o
E
6
Y%
o
&
A
()<
o
Stare '
1
'
#
'
"
'
%
9iel Fa.3
0
4
A % % % ( 7(8 ) %
4 ( % % ( 7Y8 < %
C % % % % 7%8 $ 5<
D 1 0 0 0 (8) 32 45
E 0 0 1 0 (2) 3 90

F 1 0 1 0 (10) 5 90

G 0 0 1 1 (3) 2 135
H 1 0 1 1 (11) 32 135
I 0 1 1 1 (7) 3 180

J 1 1 1 1 (15) 5 180

K 0 1 1 0 (6) 2 225
L 1 1 1 0 (14) 32 225

M 0 1 0 0 (4) 3 270

N 1 1 0 0 (12) 5 270

O 0 1 0 1 354 2 315

P 1 1 0 1 31"4 32 315
( >
W
'
$$<
o
M
N
$&%
o
$
0
)(<
o
Fig. 2 "onstelaia strilor 1.*F<-
WA* cu (> sau )$ ni+ele3 cu (> sau )$ deplas,ri ale fa/ei3 nu mai sunt proiecte ci au
de+enit aplicaii1 =n figura ) sunt repre/entate sc.ematic o constelaie cu 5 simboluri de
semnali/are 7WPSV83 cu (> simboluri 7(>WA*8 0i cu >5 simboluri 7>5WA*81
a*FP'E4 ,*1.F<-4 c*.(F<-
Fig. 3 E;emple de constelaii $-odulaie digital&
Te.nica de modulaie ADS@ face parte din te.nicile combinate3 deoarece la aceea0i
transmisie sunt utili/ate n paralel mai multe semnale purt,toare1
Domenii de a1lica;ilitate:
Transformarea prin modulaie di5ital este utili/at, n te.nologia modemurilor digitale3
necesare n transmisiile eficiente 7+ite/,3 spectru3 putere consumat,8 pe di+erse
suporturi2 cabluri cu perec.i simetrice3 cabluri coaxiale3 leg,turi n microunde1
*a6oritatea te.nicilor de modulaie digital, dup, ce au fost abordate 0i de/+oltate pentru
aplicaii specifice reelei telefonice cu band, de trecere de la )%% I/ la )5%% I/3 au fost
ulterior adaptate canalelor de transmisiuni cu banda mai extins,3 a0a cum sunt canalele
de comunicaii pe cablu coaxial sau leg,turile radio n microunde1 *odemurile >5'WA*3
sau $<>'WA* au fost utili/ate cu re/ultate foarte bune n ec.ipamentele de
telecomunicaii din sistemele terestre pentru microunde1
"ctivitatea de nvare 4: Modulaii di5itale i domenii de a1lica;ilitate
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, anali/e/i modulaiile digitale
Durata: $ s,pt,m-ni
+u5estii:
' le+ii +or lucra indi+idual3 iar re/ultatele se +or pre/enta ntregii clase1
+arcina de lucru:
Folosii surse diferite 7internet3 manuale de specialitate3 fi0e de documentare8 pentru a
aduna informaii despre modulaiile digitale 0i domeniile lor de aplicabilitate1 =ntocmii pe
ba/a document,rilor f,cute un proiect care s, ating, urm,toarele puncte2
42 Denumirea ti1urilor de modulaii di5itale
22 Definirea ti1urilor de modulaii
32 Caracteristicile modulaiilor
=2 Domenii de a1lica;ilitate 1entru fiecare ti1 de modulaie2
Ti1ul activitii: Proiect
Tema 2: Tehnici de comutaie i de transmisiuni
6ia de documentare 22!2 0rinci1ii 5enerale de realizare a sistemelor
de transmisiuni di5itale

+isteme de transmisiuni di5itale2
Tendinele de de/+oltare nregistrate n domeniul transmisiunilor sunt urm,toarele2
sisteme optoelectronice cu debite de transmisie foarte mari;
sisteme PC* destinate liniilor de abonai 0i 6onciunilor3 care s, permit, alocarea
canalelor temporale3 inseria sau extragerea de canale de comunicaie;
sisteme destinate ISDN de band, ngust, sau de band, larg,;
modemuri n banda de ba/, sau de mare +ite/,;
sisteme de transmisiuni pentru comunicaii radio'mobile1
+istemele de transmisiuni analo5ice utili/ea/, multiplexarea n frec+en, 0i pot fi
reali/ate pentru capacit,i de )3 ($3 $53)%3 >%3 ($%3 )%%3 Y>%3 )>%%3 Y>%% 0i (%G%%
canale telefonice1
+isteme de transmisiuni di5itale3 pot fi reali/ate pentru debite foarte mari pe suportul
de transmisie 7$ *bit:s 5% 9bit:s8 0i permit transmisie de +oce3 date3 imagini1
+isteme de transmisiuni di5itale 0DA 7PlesDioc!ronous Digital Gierarc!D:2
=n sistemele de transmisiuni digitale3 semnalele telefonice analogice sunt con+ertite n
semnale digitale folosind PC* 7?ulse Code 2odulation81 Sistemele de transmisiuni
PC*)% 7standard utili/at n uropa : $%5G ?bit:s8 0i PC*$5 7standard utili/at n S#A3
Uaponia: (<55 ?bit:s8 sunt sisteme de ba/, folosite pentru aceast, con+ersie1=n sistemul
de transmisiuni PC* se asigur,3 pentru fiecare cale de comunicaie3 atribuirea unui
canal temporal pe linia de transmisie 0i un canal temporal pe linia de recepie1
Interconectarea ec.ipamentelor PC* se reali/ea/, pe 5 fire 7dou, pentru transmisie3
dou, pentru recepie81 Fiecare ec.ipament PC* conine o unitate de transmisie3 care
reali/ea/, con+ersia A:D 0i formea/, cadrele PC*3 0i o unitate de recepie3 care
asigur, separarea canalelor de comunicaie prin demultiplexare3 urmat, de con+ersia
D:A 7conform figurii A* fia de documentare 7A structura de principiu a unui sistem
?C2,=n uropa grupul PC* de ba/, conine )$ de canale3 din care )% sunt efecti+e iar
$ se folosesc pentru control3 semnali/are 0i delimitare 7Fig1(81 Acesta este denumit pe
scurt B*31 Debitul grupului primar B*3 este de $3%5G *bii:s 7
4 * *000 "#
Aceste +ariante de transmisie erau economice la distane mici de transmisie 7G'G% ?m81
!dat, cu cre0terea +olumului de date +e.iculat n format digital 7date3 +oce3 imagini3
+ideo3 etc18 au fost necesare standarde care definesc nu numai procesul de con+ersie
analog:digital, a semnalelor ci 0i organi/area3 structura 0i formatul grupurilor de
multiplexare precum 0i caracteristicile interfeei cu reeaua de transmisiuni1
=n uropa s'a impus urm,toarea ierar.ie 7tabelul (82 grupul B*7 conine 5 grupuri B*3 0i
reali/ea/, un debit de G355G *bii:s1 *ultiplexul B*4 este format din 5 grupuri B*7 0i are
un debit de )53)>G *bii:s1 @a r-ndul lui3 B*8 conine 5 grupuri B*4 0i are un debit de
()Y3$>5 *bii:s1
Nivel
ierarhic
Euro1a
De;it
J;3s
Numr de
circuite de
Q= J;3s
0 &% 1
1 #0%* "0
# *%%* 1#0
" "%"&* %*0
% 1"+#&% 1+#0
Ta;elul 4 (erarhia euro1ean
Fig.1. 'tructura cadrului grupului P"- E1
Acest proces3 destul de complex n sine3 este cunoscut sub denumirea de
funcionare plesiocron, 7aproape sincron,83 iar ierar.ia corespun/,toare este
cunoscut, ca PDI 7Plesioc!ronous Digital Gierarc!D81
+isteme de transmisiuni di5itale +DA 7+Znchronous Di5ital AierarchZ:
Pentru nl,turarea limit,rilor sistemelor PDI este necesar, utili/area unei multiplex,ri a
canalelor n timp de tip sincron1 Deosebirea dintre aceste te.nici poate fi re/umat, n
c-te+a cu+inte2
Ta;elul 22 (erarhia 0DA
*ultiplexare SINC"!NZ2 semnalele utili/ate au aceea0i frec+en, 0i fa/,;
*ultiplexare P@SI!C"!NZ2 semnalele utili/ate au frec+ene foarte
apropiate iar fa/a este necunoscut, 0i +aria/,1
! te.nic, intermediar, este cea i/ocron, care folose0te semnale cu aceea0i
frec+en,3 iar fa/a este constant, 0i de +aloare cunoscut,1
Ierar.ia digital, sincron, sau SDI 7!/nchronous %igital Cierarch/8 constituie
urm,toarea etap, de de/+oltare te.nic, 0i a implicat serioase eforturi de standardi/are
pentru a re/ol+a c-te+a probleme dificile2
Asigurarea compatibilit,ii ntre sistemele din America de Nord 0i uropa;
Pre+ederea de spaiu suficient pentru informaia de management a reelelor;
Definirea de interfee standard ntre ec.ipamente produse de fabricani
diferii1
De/+oltarea ierar.iei SDI a plecat pe dou, c,i3 care se nt-lnesc pe alocuri3 pentru a
se asigura compatibilitatea2
.n "merica de Nord s'a standardi/at sistemul +$NET $'Dnc!ronous Aptical
2etHorI:8 ba/at pe fluxul de ba/, de <(1G5 *b:s denumit STS'( 7!/nchronous
Transport !ignal, @evel 381 l poate fi considerat ca o parte component, a ierar.iei
Ni+el
ierar.ic
uropa S1#1A1 Uaponia
Debit
?b:s
Num,r
de
circuite
de >5
?b:s
Debit
?b:s
Num,r
de
circuite
de >5
?b:s
Debit
?b:s
Num,r
de
circuite
de >5
?b:s
0 &% 1 &% 1 &% 1
1 #0%* "0 15%% #% 15%% #%
# *%%* 1#0 &"1# +& &"1# +&
" "%"&* %*0 %%0"& &0# "#0&% %*0
% 1"+#&% 1+#0 1"+#&% 1+#0 +00#* 1%%0
SDI1 Fluxurile !T!*n sunt transportate de cabluri n fibr, optic, denumite 5C*n
75ptical Carrier Dn81 De exemplu 5C*4 transport, fluxul !T!*41
.n Euro1a s'a standardi/at sistemul european +DA prin "ecomand,rile IT#1 !
comparaie ntre cele dou, standarde apare n tabelul ) redat mai 6os1 @a anumite
ni+eluri ierar.ice +ite/ele de transmisie 0i structura cadrului este aceea0i3 ceea ce
asigur, compatibilitatea1 A0a cum se obser+, din tabelul )3 "ecomand,rile IT# definesc
c-te+a +ite/e de transmisie de ba/,1 Prima dintre ele este denumit, ST*'
(7!/nchronous Transport 2odule8 0i are +aloarea de (<<3<$ *bii:s3 sau pe scurt (<<
*b:s1
Sistemele de transmisie sincrone sunt sisteme de ba/, n sistemele de transport ale
reelelor de band, larg,1
T"/E'#' 32 Cores1onden +DA * +$NET
,adru SD@ ,adru S=9/T De)it 2);s
6 STS61 51.*%
ST261 STS6" 155.52
6 STS6+ %&&.5&
ST26% STS61# 622.08
6 STS61* +"".1#
6 STS6#% 1#%%.1&
6 STS6"& 1*&&.#%
ST261& STS6%* 2488.32
ST26&% STS61+# 9953.280
"ctivitatea de nvare 4: +isteme de transmisiuni di5itale
Com1etena: Identific structura general a unui sistem de comutaie i de
transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici tipurile de transmisiuni digitale
Durata: $% minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual sau n grup de $') ele+i folosind aceast, fi0,
de lucru1
+arcina de lucru:
Clasai sistemele de transmisiuni digitale n categorii distincte n funcie de urm,toarele
criterii2
(1 Dup, tipul semnalelor utili/ate
$1 Dup, tipul de multiplexare a semnalelor
)1 Dup, ierar.i/are n reeaua de telecomunicaii internaional,
51 Dup, ni+elul ierar.ic digital
<1 Dup, tendinele de de/+oltare nregistrate n domeniul transmisiunilor1
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1Y 0i a 9losarului de termeni1
Ti1ul activitii: =n+,are prin categorisire
Tema 2: Tehnici de comutaie i de transmisiuni
6ia de documentare 2242 Coduri de linie utilizate n transmisiunile
di5itale
Semnalul digital generat de multiplexorul PC* este impropriu transmiterii pe linie1
Codarea de linie3 adic, transformarea semnalului di5ital 1e ;aza unui cod de linie
+a da semnalului digital propriet,i pentru transmisia n linie cu un minimum de erori1
Semnalul binar trebuie prelucrat astfel nc-t s, ndeplineasc, urm,toarele condiii2
(1 S, nu conin, n spectru componente de curent continuu sau de foarte 6oas,
frec+en,;
$1 S, nu conin, succesiuni prea lungi de simboluri cu aceeasi +aloare binar, 7% sau
(83 dar s, permit, posibilitatea de a transmite unele succesiuni de /erouri 7Jbit
seDuence independenceJ8 n spectru;
)1 S, permit, detectarea n timpul traficului real a erorilor de trasmisie 7abateri de la
regulile de codare8 prin m,sur,ri de monitori/are1
Codul binar nu ndepline0te cerinele de mai sus1 Codurile de linie pot s, apar, n dou,
+ariante2
a8 +ariante de cod N"[ 7Non'return to /ero8
b8 +ariante de cod "[ 7"eturn to /ero81
=n funcie de repre/entarea electric, a simbolurilor codurile de linie se clasific, n2
+istem mono1olar I pragul de deci/ie dintre cele dou, ni+ele % 0i ( este diferit de /ero
0i situat de obicei la mi6locul distanei ntre cele dou, ni+ele1 xist, monopolare N"[ 0i
"[1
+isteme 1olare I simbolurile sunt repre/entate prin cureni de polaritate diferit,; pragul
de deci/ie este /ero1 Cel mai cunoscut este sistemul ;i1olar cu impulsuri egale3 de
polaritate opus, 0i cu pau/e intercalate care este folosit at-t la codurile binare c-t 0i la
codurile ternare1
Pentru transmisia pe linie se folosesc 0i codurile ternare3 ceea ce nseamn, c, fiecare
bit poate lua trei +alori distincte notate simbolic cu P(3% 0i '( 7fig1(81
Fig.1. 'emnale ternare
42 +istem cu ntoarcere la zero 7%[:
=n codul bipolar %[ 7%eturn to [ero: se atri;uie ;iilor V4U semnal de tensiune
ne5ativ3 iar ;iilor VU semnal de tensiune 1ozitiv8 cu asi5urarea ntoarcerii la
nivel zero 1e o durat e5al cu <umtate din durata elementului ;inar2 Codarea N[
necesit, o l,rgime de band, de dou, ori mai mare fa, de codul N"[1
22 +istem fr ntoarcere la zero 7N%[:
Codul bipolar N%[ 7Non %eturn to [ero: este utili/at n reelele de comutaie digital,1
=n acest cod se atri;uie ;iilor V4U semnal de tensiune ne5ativ 1e durata ;itului3
iar ;iilor VU semnal de tensiune 1ozitiv8 fr a asi5ura ntoarcerea la nivel zero
ntre ;iii individuali3 a0a cum se reali/ea/, n codul "[ 7"eturn to [ero81
Fiecare impuls de semnal ocup, complet o unitate de inter+al1 Acest format este u0or
de generat 0i de decodificat 0i necesit, cea mai mic, l,rgime de band, n comparaie
cu alte forme de codare digital,1
Fig.2. "odurile 2:J i :J
Codul "M( 7"lternate MarJ (nversion:
ste un cod ternar utili/at la transmisiuni cu +ite/a de $%5GVbps1 Con+ersia unui
semnal binar n semnal A*I se reali/ea/a dup, urm,toarele reguli2
' simbolurile cu +aloarea binar, \\ p,strea/, aceast, +aloare 0i n semnalul
codat1
' simbolurile cu +aloare binar, \4\ 0i sc.imb, alternati+ polaritatea po/iti+, 0i
negati+,1
Se obser+, c, simbolurile \4\ sunt emise cu o durat care re1rezint <umtate din
durata normal a unui sim;ol ;inar adic \format\ %[ 72== ns:2
Fig.3. "odul <-I
a* diagrame de timp pentru semnalul original si codat
,* spectrele de frec6enta ale semnalul original si codat
=n spectrul semnalului A*I lipsesc componentele continue 0i de 6oas, frec+en,3 o
condiie a bunei funcion,ri a unui cod de linie 7fig1)18
Codul AD/I3 7Ai5h DensitZ /i1olar:
Acest cod asigur, o densitate suficient, a impulsurilor cu polaritate alternat,1 Cifra )
indic, faptul ca n acest cod nu a1ar niciodat mai mult de trei zerouri consecutive1
'a a1ariia a 1atru zerouri consecutive3 ultimul este nlocuit printr'un impuls cu
+aloarea (3 cu simbolul M numit viol de 1olaritate 7J+iolation pulseJ81 Acest impuls M are
aceea0i polaritate cu impulsul ( anterior1 =n ca/ul n care apare un simbol M 7ca re/ultat
a unei succesiuni de patru /erouri8 urmat apoi de un num,r par de simboluri cu
+aloarea (3 n seria care urmea/, de patru /erouri 7aceasta ca o e+entualitate8 primul
/ero din serie +a fi nlocuit cu un impuls cu +aloare ( numit \/\ cu polaritatea opus,
simbolului ( care l precede 7fig1581 Prin aceasta3 polaritatea simbolului care urmea/,
7conform regulei cu seria de patru /erouri8 este opus, fa, de polaritatea simbolului M
anterior1
Fig.(. "on6ersia unui semnal ,inar #n semnal codat GDB*3
Se asigur, astfel lipsa din spectru a unor componente continue sau de 6oas, frec+en,1
Practic dup, prima serie de patru /erouri 7unde ultimul /ero se nlocuie0te cu un impuls
de +iol8 la urm,toarele serii de patru /erouri3 apare seria J4%%MA n care J4J 0i JMJ au
polarit,i opuse fa, de seria precedenta 7fig1<81
Codul ID4') este utili/at de asemenea pentru transmisia n linie PC* )%:)$1
Fig.+. =nlocuirea a patru K1L cu KB11CL
Codul CM( 7Coded MarJ (nversion:
Acest cod este recomandat pentru semnalul multiplex PC* cu +ite/a de ()Y1$>5 Vbps1
ste un cod de tip binar f,r, component, continu,3 asigur, recuperarea semnalului de
tact fiindc, 0i zerourile din semnalul ori5inal sunt 5eneratoare de tranziii in
semnalul codat1
Codarea n C*I se face astfel2
' pentru simbolul VU din semnalul original a1are ntotdeauna n ;itul CM( o
tranziie de la I4 sau P42
' pentru simbolul V4U din semnalul original a1are un sim;ol 7;it: com1let a
crui valoare 7P4 sau I4: este intotdeauna o1usul valorii 1e care a luatIo n CM(
sim;olul V4\ anterior1 xemplu fig1>1
Fig... "odarea unui semnal ,inar #n semnal "-I
1 1 1
1
!inar
C"I
11
1

1
Codul =/3T
Acest cod este utili/at pentru transmisia pe cablu coaxial a semnalelor digitale cu +ite/a
de )51)>G Vbps si ()Y1$>5 Vbps1 ste un cod ternar1 =n acest cod se nlocuiete
fiecare 5ru1 de 1atru ;ii din semnalul ;inar ori5inal8 1rin trei sim;oluri ternare in
semnalul codat1
Codul B/3Q/
Codul <4:>4 este un cod de transmisie binar n care se reali/ea/, conversia de
;locuri ;inare de B ;ii n ;locuri ;inare de Q ;ii1 4itul redundant este folosit pentru
monitori/area transmisiei semnalului1 Printr'o lege de codare adec+at, se obine o
distribuie egal, pentru elementele \(A 0i \%A transmise3 exemplu n fig1&1
Fig. /. "on6ersia codului 2:J #n cod +B>.B
"ctivitatea de nvare 4: Coduri de linie utilizate n transmisiunile di5itale
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, caracteri/e/i codurile de linie utili/ate n transmisiunile digitale
Durata: (% minute
+u5estii:
' ele+ii se +or mp,ri n < grupe;
+arcina de lucru:
Fiecare grup, trebuie s, complete/e c-te o linie a tabelului1 Pentru acest lucru a+ei la
dispo/iie (% minute1 Dup, ce ai de+enit 33experiA n subtema studiat,3 reorgani/ai
grupele astfel nc-t n grupele nou formate s, existe cel puin o persoan, din fiecare
grup, iniial,1 Timp de (% minute +ei mp,ri cu ceilali colegi din grupa nou format,
cuno0tinele acumulate la pasul anterior1
Coduri de
linie
Definire Caracteristici
%[C N%[
"M(
AD/ 3
CM(
=/3TC
B/3Q/
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1(% 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare 2: Transformarea semnalului di5ital ;inar ntrIun cod de
linie
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
Ti1ul activitii: Peer learning metoda grupurilor de experi
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, transformi un semnal digital binar ntr'un cod de linie
s, repre/ini grafic codurile de linie utili/ate n transmisiunile digitale
Durata: (< minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
Se dore0te transmiterea pe linia telefonic, a urm,torului semnal digital pro+enit de la
multiplexorul PC*2
4444
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1(% 0i a 9losarului de termeni1
Ti1ul activitii: Simulare
42 "eali/ai transformarea 0i repre/entarea grafic, a acestui semnal digital binar
n codurile de linie2
"M( 7"lternate MarJ (nversion:
AD/I3 7Ai5h DensitZ /i1olar:
CM( 7Coded MarJ (nversion:
=/3T
22 "eali/ai sarcinile de la punctul ( pentru o succesiune de bii aleas, de +oi1
Tema 2: Tehnici de comutaie i de transmisiuni
6ia de documentare 22442 Transmisia di5ital 1entru telefonia
celular2
Caracteristicile reelei celulare
"eeaua pentru telefonie celular, este format, din mai multe sute de amplasamente de
celule3 dispuse suprapus una peste cealat,3 n a0a fel nc-t s, re/ulte o acoperire cu
radio'emisie continu,3 nentrerupt,1 Pe parcursul con+orbirii3 terminalul mobil se
conectea/, prin unde radio la staia radio plasat, n /ona n care se g,se0te abonatul1
@a trecerea dintr'o celul, ntr'alta3 apelul este trimis f,r, ca utili/atorul s, reali/e/e
procesul de trecere dintr'un canal n altul1
Altfel spus reeaua de radiotelefonie mobil, celular, este di+i/at, n celule3 n fiecare
celul, fiind montat, o staie de ;az care acoper,3 din punct de +edere radio3 teritoriul
respecti+1 =n sistemele celulare se reali/ea/, transferul automat al leg,turii staiei
mobile de la o staie la alta3 n funcie de po/iia staiei mobile1 Teoretic reeaua este
mp,rit, n .exagoane3 care acoper, teritoriul care deser+e0te ser+iciul radiotelefonic1
Fiecare celul, utili/ea/, un num,r de canale3 n funcie de traficul estimat1
#n grup de celule .exagonale n care nu se repet, nici un canal util3 dar pe care s'au
reparti/at toate canalele disponibile3 formea/, o /on, de repartiie radio1
=ntr'o /on, de recepie radio se pot grupa NC )3 &3 Y 3($3 () etc1 celule1
Se obser+, c, din considerente geometrice3 N nu poate lua orice +aloare ntreag,1
Fiecare celul, are asociat, o staie ba/,1 Num,rul de celule dintr'o /on, este stabilit n
funcie de raportul semnal:perturbaie 7S:P8 admis1
Fiec,rei staii de ba/, i se reparti/ea/, mai multe canale utili/ate n /ona de ser+ire a
celulei asociate1
=n sistemul 9S*3 interfaa radio3 aflat, ntre staia mobil, 0i staia de ba/,3 utili/ea/,
ben/ile de frec+en,2
H!I!4B MAz pentru sensul de transmisie de la staia mobil, la staia de
ba/,;
!3BI!Q MAz pentru sensul de transmisie de la staia de ;az la staia
mo;il2
=n fiecare din aceste ben/i sunt stabilite c-te 42= de frecvene 1urttoare3 distanate
ntre ele cu 2 JAz1 Fiecare staie de ba/, are alocate un num,r de frec+ene
purt,toare3 n funcie de traficul estimat n celula respecti+,1 Distana dintre o purt,toare
utili/at, pentru emisie 0i una utili/at, pentru recepie n staia de ba/, este de 5< *I/1
Canalul de comunicaie este duplex1
Pe fiecare purt,toare sunt multiplexate 7n 9S*83 cu di+i/iune de timp3 c-te G canale
\fi/iceA1 =n acest fel3 opt staii mobile pot reali/a leg,turi radio bidirecionale cu staia de
ba/, pe o perec.e de frec+ene purt,toare1
Pentru reducerea num,rului de transferuri 7.ando+ers83 sistemele de radiocomunicaii
mobile au posibilitatea de a organi/a celule mai mari numite \umbreleA3 care +or fi
folosite numai pentru utili/atorii ce se deplasea/, cu +ite/, mare1
Com1onentele reelei &+M
Centrala 7Mo;ile +]itchin5 +Zstem * M++:: orice amplasament de celul, are
posibilitatea s, transmit, sau s, primeasc, semnale de la un telefon mobil1
Amplasamentul de celul, se conectea/, prin microunde3 cablu sau fibre optice la un
calculator central de comutare 9S*1 Fiecare central, este conectat, la un sistem de
telefonie fix,3 f,c-nd posibil, transmiterea 0i primirea apelurilor c,tre 0i dinspre orice
destinaie de pe glob1
Terminalul &+M: permite transmisia 0i recepia simultan, de unde radio1 l transmite
semnale radio la un amplasament de celul, 0i prime0te napoi semnale radio de la acel
amplasament1
Cartela +(M 7+u; scri;er (denttitZ Module:: cartela SI* este un cip pe care sunt
stocate informaiile despre utili/ator 0i despre ser+iicile la care acesta are acces n
reeaua 9S*1
+u;sitemele &+M
! reea 9S*'P@*N pre/int, trei interfae2
42 interfaa radio* M'- * interfaa cu utili/atorul1
22 interfaa < i interfaa <,is interfee cu reeaua fix,1
32 interfaa cu reele de telecomunicaii fi;e sau mo,ile non*M'- este
realiat de ctre funcia INF $2etHorI InterHorIing Function&.
Subsistemele 9S* sunt2
42 *S ' telefonul mobil 7staia mobil,8 72obil !tation8
22 4SS staia de ba/, 7Ease !tation !ubs/stem8
32 NSS subsistemul reea 0i comunicaie 7'et(or) and !(itching !ubs/stem8
=2 !*S subsistemul operare 0i ntreinere 75peration and 2aintenance
!ubs/stem8
1. +taia mo;il 7M+GMo;ile +tation:
Staia mobil, este ec.ipamentul utili/at de abonat pentru a obine acces la ser+iciile
sistemului1 Identificarea staiei este reali/at, printr'un Rnum,r de identificare
internaionalA al ec.ipamentului staiei mobile 7(ME( G International 2obil !tation
BFuipment Identit/83 7(M+( G International 2obil !ubscriber Identit/83 alocat de c,tre
sistem1
22 +u;sistemul /++
Subsistemul radio de ba/, 74SS C Ease !tation !/stem8 este format din staii de ba/,
74S C Ease !tation8 0i controlerele staiilor de ba/, 74SC C Ease !tation Controller81
/T+ * include toate echi1amentele radio i de interfa cu reeaua fi91
Staia de ba/, repre/int, un ec.ipament de emisie'recepie care acoper, din punct de
+edere radio o celul, sau un sector al acesteia1 ! staie de ba/, este format, din relee
radio care asigur, acoperirea /onei geografice pe care o deser+e0te1 ! staie de ba/,
gestionea/, p-n, la )% de comunicaii simultan ntr'un singur cadru standard1
/+C * 5estioneaz interfaa radio 1rin comanda de la distan a /T+2
Controlerul staiei de ba/, este o component, a subsistemului radio 0i are ca principal,
sarcin, gestionarea canalelor radio a staiilor de ba/, aflate n subordine1 =n cursul
con+orbirii3 staia mobil, controlea/, intensitatea semnalului recepionat de la staia de
ba/, 0i raportea/, n mod continuu3 c,tre 4SC3 despre ni+elul semnalului recepionat
pe canalul de comunicaie al altor staii de ba/,1 =n acest mod3 4SC poate decide
transferul 7handover8 leg,turii radio de la o staie de ba/, la alta1 Dac, transferul
leg,turii trebuie reali/at ntre staii de ba/, care nu sunt gestionate de acela0i 4SC3
deci/ia de transfer a leg,turii este luat, de *SC care controlea/, staia1
32 +u;sistemul N++ include I 1rinci1alele funcii de comutare ale reelei
I ;aze de date necesare 5estiunii mo;ilitaii2
M+C * deservete un numr de /+C I 1rinci1alul echi1ament de comutaie1
Subsistemul de reea este organi/at n 6urul *SC3 care este o central, telefonic,
digital, ce controlea/, procedurile de tratare a apelului 7comutaie3 semnali/,ri etc181 Se
reali/ea/, n acest fel controlul reelei deser+ite de un *SC1 Controlul comunicailor
radiomobile este reali/at prin a0a numitele puncte de comand, pentru radiomobile
7"CP C "adio Control Point81
De asemenea3 *SC coordonea/, traficul nspre 0i dinspre reeaua telefonic, public,
comutat,3 asigur-nd astfel interfaa ntre aceasta 0i reeaua de radiotelefonie1
Anali/-nd traficul radiotelefonic3 se constat, c,3 spre deosebire de reelele fixe3 traficul
de semnali/are este numai n mic, m,sur, trafic de semnali/are pentru prelucrarea
apelului1 Cea mai mare parte a semnali/,rilor n ca/ul radiotelefoniei mobile sunt
destinate reali/,rii funciilor de mobilitate3 adic, pentru \roamin5A 7migrare83 0i
\handoverA 7transferul conexiunii83 la locali/area 0i identificarea abonatului1
Funciile specifice 9S* pot fi separate 0i tratate conform principiului de orientare c,tre
ser+icii utili/at n reelele inteligente 7I' < Inteligent 'et(or)81
&M+C * asi5ur n 1lus fa de comutare i interfaa cu reelele e9terne2
^'% * repre/int, o ba/, de date ce conine informaii despre locali/area curent, a
abonailor n /ona deser+it, de un anumit *SC1 Pentru reducerea +olumului de
semnali/,ri el este amplasat de obicei n acela0i loc cu ec.ipamentul *SC1
A'% * este un calculator ce conine ba/a de date cuprin/-nd toi abonaii reelei 9S*
P@*N respecti+e1 Informaiile sunt de dou, tipuri2 informaiile statistice 7numerotare3
categoria abonatului la ni+el de *SC3 lista ser+iciilor suplimentare cerute de c,tre
abonat81
=2 +u;sistemul $M+ include o serie de ec.ipamente de calcul 0i periferice
conectate la ec.ipamentele NSS 0i 4SS 7mai exact 4SC81 "eali/ea/, funciile de
operare 0i ntreinere a reelei3 gestiunea abonailor 7inclusi+ tarifarea 0i autentificarea
prin A#C3 care este legat, prin reeaua de semnali/,ri la I@"8 0i gestiunea
ec.ipamentelor 7prin I" care este conectat la NSS tot prin reeaua de semnali/,ri81
"#C * ec.ipamentul de calcul ce furni/ea/, la I@" parametrii de autentificare 0i
cifrare1
E(% * ba/, de date ce conine indentificarea ec.ipamentelor mobile 7partea de
.ard]are81 Are ca principal scop pre+enirea utili/,rii ec.ipamentelor neaprobate3 furate3
etc1 ste format3 pe de o parte3 dintr'un ec.ipament sau dintr'o reea de ec.ipamente
de calcul 0i periferice ce asigur, operarea 0i ntreinerea reelei 9S*1 Pe de alt, parte3
!*C conine ec.ipamente de calcul ce asigur, tarifarea 0i gestionarea abonailor
7administrati+,81
"ctivitatea de nvare 4: Caracteristicile reelei celulare
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, caracteri/e/i reeaua celular,
Durata: (< minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+arcina de lucru:
Pornind de la urm,toarele enunuri incomplete3 reali/ai un eseu de aproximati+ (<
r-nduri n care s, de/+oltai ideile coninute n enunuri1 =n reali/area eseului trebuie s,
folosii minim $% expresii din lista de mai 6os1
G0eeaua pentru telefonie celular este format din mai multe sute de"""""""#
G?e parcursul convorbirii, terminalul mobil se conectea& prin#
G0eeaua de radiotelefonie mobil celular este divi&at n#
Gn sistemele celulare se reali&ea& transferul automat al legturii#
GTeoretic reeaua este mprit n#
G=iecare celul utili&ea& un numr de"""""""""""""""""""" #
G6n grup de celule hexagonale"""""""""""""""""""""""" #
5ista de cu6inte: ser+iciul radiotelefonic 3 protocol3 semnali/are3 canale3 trafic estimat3
staie mobil,3 po/iie8 unde radio3 staia radio3 /ona3 abonat3 amplasamente3 celule3
acoperire3 radio'emisie8 .exagoane3 teritoriul3 staie de ;az3 radio3 canal util3
repartiie3 reea3 funcie3 procedur,1
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1(( 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare 2: +u;sistemele &+M
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
Ti1ul activitii: xpansiune
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici subsistemele 9S* 0i funciile acestora
Durata: (< minute
+u5estii:
' ele+ii se +or mp,ri n 5 grupe;
+arcina de lucru:
Fiecare grup, trebuie s, complete/e c-te o linie a tabelului1 Pentru acest lucru a+ei la
dispo/iie (% minute1 Dup, ce ai de+enit 33experiA n subtema studiat,3 reorgani/ai
grupele astfel nc-t n grupele nou formate s, existe cel puin o persoan, din fiecare
grup, iniial,1 Timp de (% minute +ei mp,ri cu ceilali colegi din grupa nou format,
cuno0tinele acumulate la pasul anterior1
+u;sitemele
&+M
Denumire 6uncii3Echi1amente
M+
/++
N++
$M+
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1(( 0i a 9losarului de termeni1
Ti1ul activitii: Peer learning metoda grupurilor de experi
Tema 2: Tehnici de comutaie i de transmisiuni
6ia de documentare 22422 Transmisia di5ital 1entru telefonia
celular
Tehnici de acces 1e canal radio
Sistemul 9S* utili/ea/, o combinaie de te.nici de acces la canalul radio2
multiplexarea n frec+en, 76DM" * 6reKuencZ Division Multi1le "ccess: 0i
multiplexarea n timp 7TDM" * Time Division Multi1le "ccess:2
Iniial3 pentru sistemul 9S* a fost alocat, banda de Y%% *I/3 iar mai t-r/iu au fost
alocate frec+enele 0i la (1G%% *I/ pentru al doilea sistem3 care n esen, este similar
cu 9S*3 numit DC+ 7Digital "ommunication 'Dstem pe 3-998
=n cadrul 9S*3 fiecare celul, deser+it, de o staie radio de ba/, 7Base %rancei6er
'tation * /T+: admite $%% de canale full'duplex1
Fiecare canal este construit dintr'o frec+en, purt,toare tur3 de la staia mobil, la staia
de ba/, 7uplin)8 n gama GY%111Y(< *I/3 0i o frec+en, purt,toare retur3 de la staia de
ba/, la staia mobil,3 7do(nlin)8 n gama Y)<111Y>% *I/1 Fiecare band, de frec+en,
are o l,rgime de $%% ?./1
6DM" * 6reKuencZ Division Multi1le "ccess
Definiie
Te.nica de acces multiplu cu di+i/iune n frec+en,3 FD*A3 aloc fiecrui utilizator
c?te un canal 7n spe, o frec+en, purt,toare 0i o band, de frec+ene83 la cererea
acestuia1
Pe toat, durata con+orbirii3 acest canal este folosit doar de utili/atorul c,ruia i'a fost
alocat1 Atunci c-nd o anumit, con+ersaie se nc.eie sau se produce un transfer
7.ando+er utili/atorul mobil trece dintr'o celul, ntr'alta3 iar con+orbirea se transfer,
de pe o staie de ba/, pe cea corespun/,toare noii celule8 canalul este eliberat 0i oferit
altui utili/ator1 Semnalele +ocale sau de alt, natur, sunt transmise de la staia mobil, la
staia de ba/, prin canalul asociat leg,turii ascendente3 iar n sens in+ers pe cel asociat
leg,turii descendente1 Ca te.nic, de modulaie se folose0te modulaia n frec+en, de
band, ngust,1
Te.nica de acces multiplu cu di+i/iune n frec+en,3 FD*A3 mparte banda de
frec+en, alocat, sistemului ntr'un num,r de su;;enzi sau canale3 care nu se
suprapun ntre ele3 fiec,rui utili/ator aloc-ndu'i'se un canal1
*etoda de acces FD*A este pre/entat, n figura (1
Fig. 1. <ccesul cu di6iare #n frec6en FD-<
Not-nd cu / ;anda total 0i cu ; ;anda canalului frecvenial3 numrul total de
utilizatori care pot accesa 0i utili/a resursele din sistem este N G /3;2
TDM" * Time Division Multi1le "ccess
Definiie
TD*A Time %ivision 2ultiple 1ccess este o te.nologie de transmisie digital,3 ce
permite tuturor utili/atorilor s, foloseasc, aceea0i frec+en,3 f,r, interferen,3 aloc-ndu'
li'se c-te un inter+al temporal n fiecare canal1
Sistemul TD*A di+ide spectrul radio n intervale tem1orale 0i fiec,rui utili/ator i se
permite s, transmit, sau s, recepione/e mesa6e n inter+alul ce i este alocat n mod
ciclic1
=n TDM"8 tim1ul este divizat n cadre tem1orale de durat e5al 7time frames8 0i
fiecare cadru3 la r-ndul lui este di+i/at ntr'un num,r fix de inter+ale temporale 7time
slots81 De asemenea3 inter+alele temporale sunt de durat, egal, 7fig1 $81
Fig. 2. <ccesul cu di6iare #n timp %D-<
Fiec,rui utili/ator i este alocat un inter+al 0i aceast, alocare este re/er+at, pentru
utili/atorul respecti+ n toate cadrele temporale ce se succed sec+enial1 Prin urmare
ca1acitatea canalului este divizat n mod e5al ntre toi utilizatorii1 Not-nd cu n
num,rul de inter+ale temporale dintr'un cadru3 num,rul total de utili/atori care pot
accesa 0i utili/a resursele este N G n2
"ctivitatea de nvare 4: Tehnici de acces 1e canal radio
Com1etena: Descrie te!nicile de comutaie i de transmisiuni
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, define0ti te.nicile de acces pe canal radio;
s, anali/e/i multiplexarea n frec+en, 0i multiplexarea n timp1
Durata: $% minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+arcina de lucru:
Folosind surse diferite 7internet3 re+iste de specialitate3 caiet de notie etc18 obinei
informaii despre comutaia de pac.ete1 !rgani/ai informaiile dup, modelul urm,tor1
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare $1($ 0i a 9losarului de termeni1
Ti1ul activitii: Diagrama p,ian6en
Tema 3: +emnalizri n telecomunicaii
6ia de documentare 3242 Ti1uri de semnalizri
Definiie
=n comunicaii un sistem de semnalizare ++ 7'ignalling 'Dstem: are rolul de a
asi5ura mecanismul necesar sta;ilirii8 monitorizrii i eli;errii cone9iunilor de
comunicaii2
Ti1uri de semnalizri
Semnali/,rile pot fi clasificate din punct de +edere al interfeei n care se reali/ea/,
semnali/,rile2
'emnaliri #n interfaa cu utiliatorul3 care apar ntre terminalul abonatului
0i centrala telefonic,;
'emnaliri de trunc!iuri8 care apar ntre centralele telefonice n +ederea
reali/,rii3 meninerii 0i eliber,rii conexiunilor;
'emnaliri pentru ser6icii a6ansate7 repre/int, semnali/,rile necesare
pentru reali/area de ser+icii suplimentare pentru abonai 7ex1 ser+icii
freephone3 >?'H >irtual ?rivate 'et(or) etc181
Din punct de +edere al modului de transferare al informaiilor de semnali/are3 putem
clasifica semnali/,rile astfel2
+emnalizri 1e canal asociat 7indi+idual8 C"+ 7Channel 1ssociated
!ignalling8;
+emnalizri 1e canal comun CC+ 7Common Channel !ignalling81
+emnalizri ntre centrala telefonic i terminalul de a;onat
Definiie
+emnalizrile ntre centrala telefonic i terminalul de a;onat sunt destinate
reali/,rii3 meninerii 0i eliber,rii conexiunii de comunicaii1
Principalele semnali/,ri3 reparti/ate pe fa/ele importante de tratare a apelului telefonic
sunt pre/entate n fig1(1
Fig. 1. 'emnaliri #ntre terminalul a,onatului i centrala telefonic
Semnali/,rile ntre postul telefonic 0i centrala telefonic, sunt urm,toarele2
a: semnalizri de la 1ostul telefonic s1re central:
6 apel:sf-r0it de con+orbire 7nc.idere:desc.idere bucl, de curent continuu8;
6 semnale de numerotare2
DP 7%ial ?ulse8 impulsuri de curent continuu;
DT*F 7%ual Tone 2ulti*=recFuenc/8 cod multifrec+en,;
P4K : DID 7%irect In(ard %ialling81
;: semnalizri de la central la 1ostul telefonic:
6 impulsuri de taxare3 care pot fi2
impulsuri obinute prin in+ersare de polaritate;
impulsuri de ($?I/ sau (> ?I/;
impulsuri de <% I/1
6 tonalit,i pri+ind progresul apelului2 TD 7ton de disc83 "A 7 re+ers apel83 T! 7ton
de ocupat83 TI 7ton de inexistent83 TA 7ton de a+erti/are8;
6 apelul c,tre abonatul apelat 7&< M
ef
: $< I/8;
6 mesa6e nregistrate1
Se constat, c, semnalizrile ntre central i 1osturile de a;onat pot fi
clasificate n semnalizri vocale 7numerotare DT*F3 tonalit,i3 mesa6e nregistrate8 0i
semnale n afara ;enzii vocale de )%% I/ ' )5%% I/1
Pentru liniile ISDN3 semnali/,rile n afara ben/ii +ocale se reali/ea/, prin canalul
comun de semnali/are D1 Semnali/,rile +ocale sunt transmise prin calea temporal,
alocat, pentru comunicaie1
+emnalizrile ntre central i terminalul de a;onat situate n afara ben/ii +ocale
7semnal de apel spre apelat3 semnal de apel 0i sf-r0it de con+orbire3 semnale de
numerotare prin impulsuri de curent continuu3 semnal de teletaxare8 utili/ea/, canalul
(> al multiplexului primar1 Aceste mesa6e de semnali/are sunt codate dup, cum re/ult,
din tabelul (1 =iecare cuvnt de semnali&are asociat unei ci de comunicaie3 este
format din 5 bii notai cu A3 43 C3 D1 Indicele acestora este f +=or(ard, pentru
semnali/,ri nainte sau , +Eac),pentru semnali/,ri napoi1
Ta;elul 42 Codarea semnalizrilor 1e cale individual ntre central i terminalul
de a;onat
+tarea liniei .nainte 7central I a;onat: .na1oi 7a;onat I central:
A
f
4
f
C
f
D
f
A
b
4
b
C
b
D
b
%e1aus ( ( ( ( ( ( % (
"1el central K K K ( % ( % (
Numerotare K K K ( %:(:% ( % (
+onerie (:%:( ( ( ( K ( % (
Ta9are ( (:%:( ( ( K ( % (
"cces test K K % ( K ( % (
A
f
C semnal de sonerie 4
f
C impuls de taxare
C
f
C cerere de testare K C % sau (
A
b
C condiia liniei abonatului 7apel : repaus sau impulsuri de numerotare8
"ctivitatea de nvare 4: Ti1uri de semnalizri
Com1etena: Preciea semnalirile folosite #n telecomunicaii
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, define0ti tipurile de semnali/,ri
Durata: < minute
Ti1ul activitii: =mperec.ere 7potri+ire8
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
"eali/ai asocierile necesare dintre sintagmele preci/ate n prima linie a tabelului 0i
definiiile specificate n tabel1
1. 'istem de semnaliare ''4
2. 'emnaliri #n interfaa cu utiliatorul4
3. 'emnaliri de trunc!iuri4
4. 'emnaliri pentru ser6icii a6ansate4
semnali/,rile care apar ntre terminalul abonatului 0i
centrala telefonic,;
semnali/,rile necesare pentru reali/area de ser+icii
suplimentare pentru abonai
semnali/,rile care asigur, mecanismul necesar stabilirii3
monitori/,rii 0i eliber,rii conexiunilor de comunicaii
semnali/,rile care apar ntre centralele telefonice n
+ederea reali/,rii3 meninerii 0i eliber,rii conexiunilor;
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare )1( 0i a 9losarului de termeni1
"ctivitatea de nvare 2: +emnalizri ntre terminalul a;onatului i centrala
telefonic
Com1etena: Preciea semnalirile folosite #n telecomunicaii
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici semnali/,rile ntre terminalul abonatului 0i centrala telefonic,
Durata: (% minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
Pornind de la sc.ema de mai 6os n care ('G repre/int, fa/ele unei comunicaii
7semnali/,rile ntre terminalul telefonic 0i central,83 reali/ai n c,sua asociat, sc.emei
ordonarea acestor fa/e prin in+ersare sau prin specificarea n c,sue a num,rului
corespun/,tor fa/ei1
apel
numr c!emat
cerere de apel
#nc!idere
re6ers apel
in6itaie la #nc!idere
in6itaie la cla6iatur
rspuns c!emat
Ti1ul activitii: Concasarea
Tema 3: +emnalizri n telecomunicaii
6ia de documentare 3222 +emnalizri ntre centralele telefonice
Definiie
+emnalizrile ntre centralele telefonice automate asigur, sc.imbul de informaii
necesare controlului conexiunilor ntre abonaii conectai n centrale diferite1
Din punct de +edere al modului de reali/are a semnali/,rilor ntre centrale3 acestea pot
fi clasificate n2
semnali/,ri pe canal asociat 7c,i indi+iduale8;
semnali/,ri pe canal semafor 7canal comun81
+emnalizri 1e ci individuale
Definiie
Prin semnalizare 1e cale individual se nelege utili/area pentru semnali/,rile
asociate unui apel a unui circuit indi+idual3 care ulterior este folosit pentru comunicaie
7fig1(81
Informaiile de semnali/are pot fi grupate n2
semnalizri de linie
semnalizri de selecie
Fig. 1. Principiul realirii semnalirilor pe ci indi6iduale
42 +emnalizri de linie
Semnali/,rile de linie sunt semnali/,ri care se reali/ea/, ntre interfeele de 6onciune 0i
cuprind semnale cu urm,toarele semnificaii2
6 pentru sensul 88nainteU 7 de la centrala de plecare la centrala de sosire82
6 solicitare de anga6are a interfeei de 6onciune din centrala destinatar,;
6 semnal de sf-r0it de comunicaie n ca/ul n care nc.ide apelantul3 semnal care
determin, eliberarea ec.ipamentului anga6at pentru deser+irea apelului;
6 pentru sensul 88na1oiU 7 de la centrala de sosire la centrala de plecare82
6 confirmarea anga6,rii 0i in+itaie de transmitere a informaiei de numerotare;
6 r,spuns al apelatului;
6 impulsuri de taxare;
6 cerere de identificare a apelantului;
6 sf-r0it de con+orbire n ca/ul n care nc.ide apelatul1
Semnali/,rile de linie se reali/ea/, prin interfee speciali/ate3 care asigur, adaptarea
ntre diferite tipuri de centrale1
+emnalizarea de linie 1e linii di5itale se reali/ea/, prin canalul (> 0i este
reglementat, de sistemul de semnali/are (T# %2 * versiunea di5ital 7IT# #niunea
Internaional, de Telecomunicaii81 Semnali/,rile n afara ben/ii +ocale asociate unei
c,i de comunicaie se transmit prin aceste c,i de date din IT(>3 care au re/er+ate
pentru fiecare cale de comunicaie c-te = ;ii de semnalizare3 deci o +ite/, binar, de2
<%% I/ x 5 bii:canal semnali/are C $%%% bit:s1
=n ca/ul utili/,rii semnalizrilor 1e linii analo5ice3 sistemul de semnali/are "$ IT#
recomand, utili/area semnalului de )G$< I/ 7semnali/are n afara ben/ii de frec+en,
telefonice3 utili/at, n sistemele multiplex analogice81
22 +emnalizri de selecie
Semnali/,rile de selecie se refer, la sc.imbul de informaii ntre unit,ile de comand,
ale centralelor telefonice3 care controlea/, reali/area conexiunilor1 le au ca scop
transmiterea cate5oriei a1elantului 7semnale n sens nainte: i a condiiei liniei
a1elate 7semnale n sens na1oi:2
Semnali/,rile de selecie utili/ate n reeaua telefonic, din "om-nia se pot reali/a cu
semnale multifrec+en, 7de ex1 Sistemul de semnali/are IT# "$3 Nr1< sau Nr1581
Suportul de transmisie pentru semnali/,ri poate fi analogic sau digital 7canalul (> al
liniei digitale *IC81
'istemul de semnaliare :2 I%3
Prin folosirea sistemului de semnali/are "$ IT# se asigur, transmiterea de semnale
nainte 7de la centrala de 1lecare la centrala de sosire: a numrului a1elantului i
a cate5oriei a1elantului2 De la centrala de sosire se pot recepiona informaii pri+ind
cereri de cifre sau de preci/are a categoriei liniei apelante3 precum 0i informaii pri+ind
condiia liniei apelate1
Pentru transmiterea semnali/,rilor de selecie se folosesc firele de interconexiune RaA 0i
RbA1 Semnalele folosite se pot clasifica n semnale nainte 0i semnale napoi1 Acestea
sunt semnale codificate n cod $:53 $:< sau $:> *F 7multifrec+en,83 ceea ce nseamn,
c,3 pentru un cod $:m3 se transmit simultan n linie dou, frec+ene din cele RmA
accesibile pentru semnali/are1
Dac, not,m cu F(:F> frec+enele semnalelor3 atunci se pot pre/enta codurile $:> *F ca
n tabelul (1 7conform recomand,rilor IT#3 se atribuie celor > frec+ene ponderile
%3(3$353&3((81
%a,elul 1. "odul 2>. -F
9r.
Frecena3@.4 ; $ondere
F1 F# F" F% F5 F&
0 1 # % 0 11
1.
#.
".
%.
5.
&.
0.
*.
+.
10.
11.
1#.
1".
1%.
15.
D
D
6
D
6
6
D
6
6
6
D
6
6
6
6
D
6
D
6
D
6
6
D
6
6
6
D
6
6
6
6
D
D
6
6
D
6
6
D
6
6
6
D
6
6
6
6
6
D
D
D
6
6
6
D
6
6
6
D
6
6
6
6
6
6
6
D
D
D
D
6
6
6
6
D
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
D
D
D
D
D
+emnalele nainte sunt semnale care se transmit de la centrala de plecare la centrala
de sosire 0i pot a+ea urm,toarele frec+ene2
6i G 43H P 7iI4: 9 42 Az
unde i C (3 $3 )3 53 <3 >1
Semnalele nainte pot a+ea dubl, semnificaie 0i sunt cunoscute ca semnale din grupa I
0i a II'a 2
grupa I este folosit, pentru transmiterea cifrelor num,rului apelat
grupa a II'a pentru transmiterea categoriei apelantului1
+emnalele na1oi 7transmise de la centrala de sosire la centrala de plecare8 sunt
folosite pentru2
a transmite cereri de cifre ale num,rului apelat
cerere a categoriei apelantului
a transmite informaii pri+ind starea abonatului apelat1
Frec+enele asociate semnalelor na1oi transmise n cod $:53 $:<3 sau $:> *F se obin
folosind relaia2
F6 C ((5% 76'(8 x ($% I/
unde 6 C (3 $3 )3 53 <3 >1
+istemul de semnalizare Nr2= (T#
Sc.imbul de informaii ntre dou, centrale telefonice internaionale se poate reali/a cu
a6utorul sistemului de semnali/are Nr15 IT#3 care cuprinde semnali/,ri de linie 0i de
selecie1 Codurile de semnali/are internaional, sunt numite coduri de dou, frec+ene
+ocale 7$FM83 deoarece ele utili/ea/, semnale de $%5% I/ 0i de $5%% I/1
+istemul de semnalizare Nr2 B (T#
Sistemul de semnali/are Nr1 < IT# este folosit n special pe circuite internaionale1
Semnali/,rile de linie utili/ea/, semnale de frec+ene f( C $5%% I/ 0i f$ C $>%% I/1
"ctivitatea de nvare 4: +emnalizri de linie
Com1etena: Preciea semnalirile folosite #n telecomunicaii
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici semnali/,rile de linie
Durata: (% minute
Ti1ul activitii: =mperec.ere 7potri+ire8
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
Potri+ii semnali/,rile de linie preci/ate n prima coloan, a tabelului cu semnificaia
acestora din coloanele $ 0i )1
+emnalizri de linie
pentru sensul
88nainteU
pentru sensul
88na1oiU
74: 72: 73:
a. cerere de identificare a apelantuluiI
,. semnal de sfrit de comunicaie n ca&ul n
care nchide apelantul
c. sfrit de convorbire n ca&ul n care nchide
apelatul
d. confirmarea anga.rii i invitaie de
transmitere a informaiei de numerotare
e. rspuns al apelatuluiI
f. solicitare de anga.are a interfeei de .onciune
din centrala destinatarI
g. impulsuri de taxare
"ctivitatea de nvare 2: Codul multifrecven
Com1etena: Preciea semnalirile folosite #n telecomunicaii
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, determini +alorile frec+enelor transmise n linie prin cod multifrec+en,
Durata: $% minute

+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual sau pe grupe 7$') ele+i8 folosind aceast, fi0,
de lucru1
+arcina de lucru:
De la centrala de plecare la centrala de sosire se transmit cifrele din tabelul de mai 6os1
Preci/ai frec+enele care se transmit 0i +aloarea acestora2
C(6%" 6%EC^EN,E ^"'$%('E 6%EC^EN,E'$%

2
Q
=
4
!
3
4
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare )1$ 0i a 9losarului de termeni1
Ti1ul activitii: Problemati/area
Tema 3: +emnalizri n telecomunicaii
6ia de documentare 3232 +emnalizri transmise 1rin canal semafor
7comun: * Nr2Y (T#
Definiie i caracteristici ale sistemului de semnalizare Nr2Y 7++Y:
Sistemul de semnali/are prin canal'semafor utili/ea/, un circuit de date s1ecializat
pentru reali/area semnalizrilor1 Sc.imbul de informaii de semnali/are se reali/ea/,
sub form, de mesa<e3 printr'o linie de transmisiuni de date3 comun, unui num,r mare
de apeluri c,tre central,1
Folosirea canalului semafor pentru un num,r mare de comunicaii impune proceduri
speciale de asigurare a fiabilit,ii sistemului 0i garantarea permanenei ser+iciului n
ca/ul apariiei de deran6amente1 Fiabilitatea sistemului de semnali/are SS& este
asigurat, prin posibilitatea deteciei 0i coreciei erorilor 0i prin asigurarea unei
redundane pri+ind rutele de ndrumare a mesa6elor de semnali/are1
Fig. 1. 'emnaliare #ntre centralele telefonice prin canal semafor $canal comun&
$;iective ale ++Y
SS& trebuie s, asigure optimi/area utili/,rii reelei digitale de telecomunicaii n sensul
e+it,rii transmiterii repetate a informaiilor de selecie 7n sistemul de semnali/are pe c,i
indi+iduale se transmit cifrele prefixului interurban c,tre toate centrele de comutaie prin
care se +a reali/a conexiunea interurban,81
SS& trebuie conceput astfel nc-t s, fie utili/at pentru transportul de informaii di+erse1
Domeniile de aplicaie pentru SS& pot fi2 semnali/,ri de tratare a apelurilor telefonice3
comunicaii mobile3 exploatare3 ntreinere3 telecomen/i3 date etc1
Transportul mesa6elor trebuie reali/at corect prin meninerea ordinii pac.etelor emise de
surs,3 prin eliminarea duplic,rilor sau pierderilor de pac.ete de date1
"vanta<ele utilizrii sistemului de semnalizare Nr2Y CC(TT3(T#
Semnali/,rile prin canal'semafor pre/int, urm,toarele a+anta6e2
- viteza de transfer a mesa6elor este mare1 Debitele fluxurilor de date folosite curent
sunt >5 Vbit:s pentru liniile digitale 0i 5G%% bit:s sau Y>%% bit:s pentru linii analogice1
=n acest fel se poate obine o reducere su;stanial a tim1ului de sta;ilire a
cone9iunii;
- se obine un randament ma9im de utili/are a ec.ipamentului digital prin reducerea
informaiei redundante1 "aportul ntre informaia util, 0i informaia transmis, tinde
c,tre (;
- se reduce volumul i costul ec.ipamentelor de semnali/are;
- crete ca1acitatea de semnalizare3 deoarece mesa6ele pot conine informaii
multiple;
- semnali/,rile pot fi transmise n orice moment3 ceea ce permite introducerea de
servicii noi pentru abonai;
- se poate organi/a o reea semafor3 care s, deser+easc, di+er0i utili/atori1 Pentru
centralele telefonice3 reeaua'semafor asigur, semnali/,rile de linie 0i de selecie
necesare deser+irii apelurilor1 "eeaua'semafor poate fi utili/at, pentru reali/area
centrali/at, a funciilor de exploatare 0i ntreinere a centralelor3 pentru taxare
centrali/at, etc1
+tructura sistemului de semnalizare Nr2Y CC(TT3(T#
Sistemul de semnali/are Nr1& este definit de dou, concepte2 reeaua de semnali/are 0i
protocolul de semnali/are1
%eeaua de semnalizare ++Y
"eeaua de semnali/are este alc,tuit, din noduri interconectate prin circuite1 Nodurile
trebuie s, conin, componente .ard]are 0i soft]are care s, permit, acestora s,
funcione/e ca puncte de semnali/are 70+81 Circuitele de interconexiune se comport,
ca lin?uri de semnali/are1
"eeaua de semnali/are poate fi pri+it, ca o reea paralel, reelei utile 7de ex1 reeaua
telefonic,81 #nui nod al reelei utile i corespunde cel puin un nod al reelei de
semnali/are 7de ex1 unui nod central, de acces la internaional +a a+ea asociat un
punct de semnali/are internaional 0i un punct de semnali/are naional,81
Fig. 2 :eea de semnaliare i reea util
Punctele semafor 70+8 trebuie s, fie asociate unui nod al reelei utile 7de ex1 reea
telefonic,8 pentru care se reali/ea/, transferul de mesa6e1 Punctele semafor sunt
generatoare de informaii de semnali/are3 care sunt ndrumate prin reeaua semafor
c,tre alte puncte'semafor1 Punctele semafor sunt de asemenea3 consumatoare de
informaie de semnali/are1 Fiecare punct'semafor are asociat un cod de identificare3
necesar ndrum,rii informaiei de semnali/are n reeaua SS&1 "eeaua poate conine
puncte de semnali/are de tran/it3 care reali/ea/, numai tran/itul pentru informaiile de
semnali/are1
'e5tura de semnalizare conine circuitul de date de semnali/are 0i resursele
.ard]are 0i soft]are necesare transportului corect de mesa6e prin SS&1 Circuitul de
date poate utili/a un canal digital de >5 ?bit:s al unei linii digitale sau poate fi un canal
analogic3 la care se +a reali/a conectarea prin *!D*'uri3 care lucrea/, cu debit de
5G%% bit:s sau Y>%% bit:s1
Punctele'semafor interconectate direct prin leg,tur, de semnali/are se numesc PS
adiacente1 PS ntre care se reali/ea/, sc.imb de informaie pot fi interconectate direct
7mod asociat8 sau pot fi interconectate prin PS de tran/it 7PS'T8 7mod c+asiasociat81
Fig.3. E;emple de reele de semnaliare
"ctivitatea de nvare 4: Ti1uri de semnalizri ntre centralele telefonice
Com1etena: Preciea semnalirile folosite #n telecomunicaii
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, identifici tipurile de semnali/,ri ntre centralele telefonice
Durata: < minute
+u5estii:
' acti+itatea se poate face indi+idual3 un ele+ la c-te un calculator sau folosind
aceast, fi0, de lucru1
+arcina de lucru:
"econfigurai sc.emele de mai 6os astfel nc-t s, obinei la prima sc.em, principiul
semnali/,rilor pe c,i indi+iduale iar la cea de a doua sc.em, principiul semnali/,rilor
prin canal semafor1
Ti1ul activitii: Concasarea
"ctivitatea de nvare 2: +istemul de semnalizare Nr2Y CC(TT3(T#
Com1etena: Preciea semnalirile folosite #n telecomunicaii
$;iectivul3o;iective vizate:
Du1 realizarea acestei activiti vei 1utea:
s, anali/e/i sistemul de semnali/are SS&
Durata: (< minute
+u5estii:
' ele+ii se pot organi/a n grupe mici 7$') ele+i8 sau pot lucra indi+idual;
+arcina de lucru:
Folosind surse diferite 7internet3 re+iste de specialitate3 caiet de notie etc18 obinei
informaii despre sistemul de semnali/are Nr1& CCITT:IT#1 !rgani/ai informaiile dup,
modelul urm,tor1
"lte su5estii i recomandri:
Pentru re/ol+area acestei acti+it,i de n+,are este necesar, parcurgerea Fi0ei de
documentare )1) 0i a 9losarului de termeni1
Ti1ul activitii: Diagrama p,ian6en
(((2 &losar
"D+' C linie de abonat digital, asimetric, 7AsEnc.ronous Digital Subscriber @ine8
"M( C Alternate *ar? In+ersion code
/D C ba/, de date
/+ C staie de ba/, 74ase Station8
/+C C controler de staie de ba/, 74ase Station Controler8
/++ C subsistemul staiei de ba/, 74ase Station SubsEstem8
C"+ C semnali/are pe canal asociat 7C.annel Associated Signalling8;
CC+ C semnali/are pe canal comun 7Common C.annel Signalling81
CM( C Coded *ar? In+ersion
C$ C central, de oficiu 7Central !ffice8
CT C comutator temporal
CT" C central, telefonic, automat,
C0 C procesor coordonator 7Coordinator Processor8
C# C unitate de control 7Control #nit8
DC+ C sistem celular digital 7Digital Cellular SEstem8
DMT C modulaie multitonal, 7Discrete *ulti'Tone8
D0 C impulsuri de numerotare 7Dial Pulse8
D0CM C *odulaia impulsurilor n cod diferenial, 7Differential Pulse Code *odulation8
DTM6 C Numerotare multifrec+en, cu dou, tonuri 7Dual Tone *ultiFreDuencE8
6DM C multiplexare cu di+i/iune n frec+en, 7FreDuencE Di+ision *ultiplexing8
6T> C filtru trece 6os
6+W C modulaia digital, de frec+en, 7Frec+encE S.ift VeEng8
&+M C sistem global pentru comunicaii mobile 79lobal SEstem for *obile
Communication8
AD/3 C cod bipolar de densitate mare deordinul ) 7 ) !rder Iig. DensitE 4ipolar Code8
(' C interfa, de linie
(> C interfa, de 6onciune
(N C intrare
(N C reea inteligent, 7Inteligent Net]or?8
(+DN C reea digital, cu integrarea ser+iciilor 7Integrated Ser+ices Digital Net]or?8
(T C inter+al de timp
(T# C#niunea Internaional, de Telecomunicaii 7International Telecommunication
#nion8
>( C 6onciuni de intrare
>$ C 6onciuni de ie0ire
M" C modulaia de amplitudine
MC C memorie de comand,
M6 C modulaia de frec+en,
M0 C modulaia de fa/,
M(" C modulaia impulsurilor n amplitudine
M(C C modulaia impulsurilor n cod
M+ C staie mobil, 7*obile Station8
M+C C staie de comutaie pentru telefonie mobil, 7*obile S]itc.ing Centre8
MT C memorie temporal,
M#D C multiplexor
N%[ C Non "eturn to [ero code
0"/D C central, automat, pri+at, 7Pri+ate AutomatiDue 4ranc. xc.ange8
0"M C modulaia impulsurilor n amplitudine 7Pulse Amplitude *odulation8
0CM C modulaia impulsurilor n cod 7Pulse Code *odulation8
0DA C ierar.ii digitale plesiocrone 7PlesEioc.ronous Digital Iierarc.E8
0+ C punct semafor
0+W C modulaia digital, de fa/, 7P.ase S.ift VeEng81
0+TN C reea comutat, public, de telecomunicaii 7Public S]itc.ed Telecommunications
Net]or?8
%" C re+ers apel
%"M C memorie cu acces aleatoriu 7"andom Access *emorE8
%C C reea de comutaie
%( C registru de intrare
%C0 C punct de comand, pentru radio 7"adio Control Point8
%E C registru de ie0ire
%N C receptor de numerotare
%[ C "eturn to /ero code
+DA C ierar.ie digital, sincron, 7+Znchronous Di5ital AierarchZ:
+$NET C reea optic, sincron, 7SEnc.ronous !ptical Net]or?83
++Y C sistem de semnali/are nr1 & IT#
+TM C mod transfer sincron 7SEnc.ronous Transport *odule8
TD C ton de disc
TDM C multiplexare cu di+i/iune n timp
T( C ton de inexistent
T$ C ton de ocupat
#CC C unitate de comand, 0i control
#" C unitate de acces
#+ C unitate de semnali/are
(^2 /i;lio5rafie
3 ",dulescu3 Tatiana1 7$%%$81 0etele de telecomunicaii3 4ucure0ti2 ditura T.alia
7 ",dulescu3 Tatiana1 7(YYG81 Telecomunicaii3 4ucure0ti2 ditura Teora
4 [,.an3 Sorina1 7$%%(81 Comunicaii mobile Bvoluia spre 4J, Clu6 Napoca2
ditura Albastr,
8 Ilie3 Andrei17$%%>81Tehnica transmisiei informaiei3 4ucure0ti2 ditura Printec.
A 4ossie3 Ioan1 Lardalla1 7$%%%81 2surri speciale n telecomunicaii
>olumul II,4ucure0ti2 ditura Agir
K ^^^1 @a .ttp2::.ermes1etc1upt1ro:docs:cercetare::te/e_doctorat:ir1pdf3 ((1%<1$%%Y