Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea

Politehnicadin Bucures
,
ti
Facultatea de Energetica
Departamentul de Hidraulica, Mas
,
ini Hidraulice s
,
i Ingineria Mediului
Managementul proiectelor
Laboratorul 1
S
,
.l. dr. ing. Andrei Dragomirescu
andrei.dragomirescu@gmail.com
Managementul proiectelor s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Punctaj
Activitate Punctaj
Prezent
,
a 10
Lucrarea 1 (la seminar) 20
Lucrarea 2 (la laborator, n Microsoft Project) 20
Proiect (n Microsoft Project) 30
Total part
,
ial 80
Colocviu nal 20
Total General 100
Laborator 1 1 / 17
Managementul proiectelor s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Bibiliograe minimala
[1] F. Bus
,
e, A. Simionescu, N. Bud, Managementul proiectelor, Editura Economica,
Bucures
,
ti, 2008.
[2] D. Gogoas
,
e, M. Manoliu, Managementul proiectelor de mediu, Editura *H*G*A*,
Bucures
,
ti, 2000.
Laborator 1 2 / 17
Managementul proiectelor s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Motto
Daca vrem bani, trebuie sa avem proiecte. Dar nu orice
fel de proiecte. Ele trebuie sa e realiste, inteligibile, sa-
s
,
i propun a obiective realizabile s
,
i s a e ntocmite cu un
nalt profesionalism; n plus, sa faca dovada utilitat
,
ii s
,
i a
ecient
,
ei maxime.
Mugur Isarescu, n prefat
,
a la Managementul proiectelor, autori
F. Bus
,
e, A. Simionescu, N. Bud, Editura Economica, Bucures
,
ti, 2008
Laborator 1 3 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
1. Generalitat
,
i
Proiect: ansamblu de activit at
,
i
cu nceput s
,
i sf ars
,
it stabilite,
limitate de timp, resurse s
,
i buget,
av and ca scop atingerea unui obiectiv
denit.

termen de predare sau dat a limit a la care


proiectul trebuie s a e gata,
buget care limiteaz a num arul de oameni,
materiale s
,
i bani care pot folosit
,
i n
scopul naliz arii proiectului,
rezultat specic, dorit.
Observat
,
ie. Obiectivul este indicat prin numele s au.
Exemple:

Groapa ecologic a Ovidiu-Constant


,
a,

Stat
,
ia de tratare a apei Glina,

Barajul
Lacul Morii.
Program: proiect recurent (care se repet a).
Exemple: ntocmirea unui raport trimestrial;
masurarea zilnic a a nivelurilor poluant
,
ilor/parametrilor hidrolo-
gici/parametrilor meteorologici;
programul de vaccinare a populat
,
iei.
Manager de proiect:
persoana care s
,
i asum a responsabilitatea global a pentru punerea n aplicare a proiectului,
astfel nc at s a se obt
,
in a rezultatele as
,
teptate n limitele unui anumit buget s
,
i timp;
planic a, organizeaz a, conduce, coordoneaz a s
,
i controleaz a proiectul, ajutat de echipa de
management.
Laborator 1 4 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Fis
,
a proiectului: document care cont
,
ine
lista de activit at
,
i;
duratele activit at
,
ilor;
relat
,
iile de precedent
,
a ntre activit at
,
i;
resursele necesare (umane, materiale, echipamente);
costuri.
Activitatea Descrierea Durata Activitat
,
ile Resurse Costul Observat
,
ii
(cod) activitat
,
ii activitat
,
ii precedente necesare activitat
,
ii
necesare
a
b
c
. . .
Alte informat
,
ii care pot cont
,
inute n s
,
a proiectului:
disponibilitatea resurselor;
datele limit a la care trebuie ncheiate anumite activitat
,
i (eng. deadline);
important
,
a activitat
,
ii n desf as
,
urarea proiectului.
Observat
,
ie.

In metoda drumului critic se consider a c a durata unei activit at
,
i este o m arime
determinist a (cert a) ipoteza valabil a la realizarea proiectelor pentru care exist a o experient
,
a
anterioar a.
Laborator 1 5 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Activitate:
unitatea/elementul de baza (cea mai detaliat a
lucrare) din punctul de vedere al managemen-
tului proiectelor;
reprezinta un efort;
pentru ndeplinirea sa sunt necesare resurse
(umane, nanciare, de timp, sub forma de
echipamente/utilaje/mas
,
ini).
Componente de baza:
descrierea/denumirea activit at
,
ii s
,
i codul ei;
durata n timp (zile, s aptamani, luni);
resursele implicate (umane, materiale, echipa-
mente);
costurile asociate (resursele nanciare).
Activitat
,
ile:
trebuie ndeplinite ntr-o anumit a ordine:
n serie o activitate nu poatencepe pana
cand alta nu se termina;
Exemplu: turnarea fundat
,
iei unei
construct
,
ii nu este posibila p an a cand nu a
fost terminata saparea gropii de fundat
,
ie;
n paralel anumite activitat
,
i se pot
desf as
,
ura n acelas
,
i timp;
Exemplu: aprovizionarea cu materiale s
,
i zu-
gr avitul.
modalitat
,
i de notare:
e cu litere a, b, c, . . . , sau A, B, C, . . . ;
e prin doua numere desp art
,
ite cu o linie
1-2, 2-3, 7-8, . . .
Simbolizari:
cu sageat a:
1 2
a(t)
unde t reprezint a durata n timp a activitat
,
ii;
printr-o casut
,
a dreptunghiulara:
1-2
Laborator 1 6 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Eveniment:
nceperea sau
ndeplinirea (terminarea)

uneia sau mai multor activitat


,
i la un anumit moment
de timp.
Evenimentele:
se noteaza, de regula, cu cifre;
delimiteaza activitat
,
ile daca o activitate este notata prin doua cifre, acestea au
urm atoarele semnicat
,
ii:
prima cifr a evenimentul de nceput al activitat
,
ii,
a doua cifra evenimentul de sfars
,
it al activitat
,
ii;
nu au durata n sine.
Eveniment marcant (important):

punct de rascruce sau

borna kilometrica (eng.


milestone) n desfas
,
urarea proiectului.
Evenimente
scopuri atinse.
Activitat
,
i
mijloace necesare atingerii scopurilor.
Laborator 1 7 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Proiect: ns
,
iruire/colect
,
ie de activitat
,
i (s
,
i de evenimente), desfas
,
urate ntr-o anumita
perioada de timp, cu nceput s
,
i sfars
,
it denite, avand scopul de a satisface un
anumit set de obiective.
Exemple: construirea unui pod;
ntocmirea unui proiect de licent
,
a;
executarea de reparat
,
ii capitale la un hidroagregat.

Intr-un proiect
sunt specicate:
activitat
,
i s
,
i evenimente unice;
date de ncepere s
,
i terminare a activitat
,
ilor;
buget sau cost.
Observat
,
ii:
Tipul, natura s
,
i amploarea activitat
,
ilor implicate ntr-un proiect difera de la
situat
,
ie la situat
,
ie managementul proiectelor are un caracter nou, nerepetitiv
= managementul product
,
iei.
Pentru un proiect complex, setul complet de activitat
,
i necesare ndeplinirii acestuia
cont
,
ine, de regula, o combinat
,
ie de activitat
,
i n serie s
,
i paralel ret
,
ea care poate
reprezentata grac.
Laborator 1 8 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Reprezentarea graca a proiectelor: pentru un proiect complex, setul complet de
activitat
,
i necesare ndeplinirii acestuia cont
,
ine o combinat
,
ie de activitat
,
i n serie s
,
i
paralel ret
,
ea care poate reprezentata grac.
Tipuri de reprezentari grace
Ret
,
ele PERT (eng. Program Evaluation and Review Technique) sau diagrame sau
grafuri sau grace ret
,
ea ilustrari/modelari grace ale proiectelor prin intermediul
relat
,
iilor logice s
,
i cronologice dintre activitat
,
ile s
,
i evenimentele componente.
Pentru construirea ret
,
elelor PERT se utilizeaza doua tipuri de simbolistica:
a) simbolistica orientata pe evenimente activit at
,
i pe arce;
b) simbolistica orientata pe activitat
,
i activitat
,
i n noduri.
Grace Gantt ilustrari sub forma unor ret
,
ele n care activitat
,
ile s
,
i evenimentele
sunt transpuse calendaristic pe o axa orizontala a timpului.
Laborator 1 9 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Ret
,
ele PERT n simbolistica orientata pe
evenimente cu activitat
,
i pe arce
stau la baza metodelor de planicare CPM
s
,
i PERT;
sunt pretabile analizei manuale (pe h artie);
evenimentele sunt simbolizate cu cercuri;
n interiorul cercurilor se noteaz a cu nu-
mere evenimentele respective;
activitat
,
ile se simbolizeaz a cu arcuri (sau
segmente) terminate cu s aget
,
i, care unesc
evenimentele de nceput s
,
i sfars
,
it ale e-
c arei activit at
,
i;
deasupra arcelor se indic a codurile
activitat
,
ilor;
duratele activit at
,
ilor se indic a al aturi de
coduri, ntre paranteze, sau sub arcuri.
Observat
,
ii:
Nu este obligatorie numerotarea eveni-
mentelor ntr-o anumit a ordine.
Lungimile s aget
,
ilor nu au leg atur a cu du-
ratele activit at
,
ilor, ci se aleg astfel nc at
s a e trasat a convenabil ret
,
eaua.
Construirea unei ret
,
ele:
de la st anga spre dreapta;
se ncepe cu evenimentul 1 evenimentul de
nceput care precede orice prim a activitate;
se termin a cu evenimentul n evenimen-
tul de sf ars
,
it al proiectului.
Trebuie cunoscute:
ce activitat
,
i preced activit at
,
ii curente;
ce activitat
,
i urmeaz a activit at
,
ii curente;
ce activit at
,
i se pot desf as
,
ura concomitent
cu activitatea curent a.
Laborator 1 10 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
1 2
3
4
5 6
a(t
a
)
b
(
t
b
)
c
(
t
c
)
d
(
t
d
)
e
(
t
e
)
f(t
f
)
g
(
tg
)
Exemplu de ret
,
ea PERTn simbolizarea bazata pe evenimente
Laborator 1 11 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Ret
,
ele PERTn simbolistica orientata pe activitat
,
i cu activitat
,
i n noduri
activitat
,
ile sunt reprezentate prin dreptunghiuri care cont
,
in informat
,
ii despre
activitat
,
i:
cod,
durata,
rezerva de timp,
timpi de ncepere,
timpi de terminare;
evenimentele sunt simbolizate prin puncte situate la intersect
,
ia liniilor ce unesc n
mod secvent
,
ial (de la stanga la dreapta, n sens cronologic) activitat
,
ile.
Observat
,
ii
Simbolistica orientata pe activitat
,
i este modul de reprezentare specic programelor
comerciale de managementul proiectelor (ex. Microsoft Project, Primavera).
Evenimentele de nceput (Start) s
,
i sfars
,
it (Finish) ale proiectului pot lipsi din
diagrama.
Laborator 1 12 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Start 1-2
2-3 3-5
5-6 Finish
2-4 4-5
4-6
Early
Start
Duration Early
Finish
Activity Code
Late
Start
Slack
(Float)
Late
Finish
Legenda
Activiy Code Codul activitat
,
ii
Early Start Timp minim de ncepere
Late Start Timp maxim de ncepere
Early Finish Timp minim de terminare
Late Finish Timp maxim de terminare
Duration Durata activitat
,
ii
Slack (Float) Rezerva de timp
Exemplu de ret
,
ea PERTn simbolizarea bazata pe activitat
,
i s
,
i modalitate de
detaliere a caracteristicilor unei activitat
,
i
Laborator 1 13 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Drum: succesiune de activit at
,
i adiacente ce
conduc de la un eveniment la altul.
Modalitat
,
i de reprezentare:
prin succesiunea de activit at
,
i parcurse
exemplu: a b d e;
prin succesiunea de evenimente parcurse
exemplu: 1 2 4 5 7.
Activitate critica: activitate care, daca este
nt arziat a, va nt arzia, la r andul ei, data
programat a pentru terminarea ntregului
proiect.
Modalitat
,
i de reprezentare:
cu o culoare diferit a;
cu o grosime mai mare a s aget
,
ii asociate.
Eveniment critic: eveniment care marcheaz a
nceputul sau sfars
,
itul unei activit at
,
i critice.
Modalitate de reprezentare: prin desenarea
unui p atrat n jurul cercului care simboli-
zeaz a evenimentul respectiv.
Drum critic (DC):
succesiunea de activit at
,
i s
,
i evenimente cri-
tice care formeaza un drum continuu ntre
nceputul s
,
i sf ars
,
itul proiectului;
drumul cel mai lung, ca durat a, din ntre-
gul proiect.
Observat
,
ie.

In cadrul proiectele complexe
pot exista mai multe drumuri critice, egale
ca durat a.
Laborator 1 14 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
1 2
3
4
5 6
a(t
a
)
b
(
t
b
)
c
(
t
c
)
d
(
t
d
)
e
(
t
e
)
f(t
f
)
g
(
tg
)
Start 1-2
2-3 3-5
5-6 Finish
2-4 4-5
4-6
Evenimente, activitat
,
i s
,
i drumuri critice n ret
,
ele PERT
Laborator 1 15 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Grac Gantt (dezvoltat ntre 19101915 de catre Henry Laurence Gantt
1
)
ret
,
ea n care activitat
,
ile s
,
i evenimentele sunt transpuse calendaristic pe o axa
orizontala a timpului;
ecarei activitat
,
i i se asociaza o bara de lungime direct proport
,
ionala cu durata
estimata.
Dezavantaj. Gracul Gantt clasic nu arata interdependent
,
ele dintre activitat
,
i s
,
i
evenimente, as
,
a cum fac ret
,
elele PERT.
Observat
,
ie. Programele moderne de managementul proiectelor (cum este Microsoft
Project) indica interdependent
,
ele dintre activitat
,
i s
,
i evenimente prin intermediul unor
saget
,
i care unesc barele ce reprezinta activitat
,
ile.
1
Inginer mecanic s
,
i consultant pe probleme de management.
Laborator 1 16 / 17
Managementul proiectelor 1. Generalitat
,
i s
,
.l. dr. ing. A. Dragomirescu
Legenda
Culoare Semnicat
,
ie
Activitate necritica
Activitate critica
Rezerva libera de
timp
Rezerva totala de
timp
Subproiect
Exemplu de grac Gantt
Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1 Sfars
,
itul laboratorului 1
Laborator 1 17 / 17