Sunteți pe pagina 1din 16

LEGE nr.

90 din 26 martie 2001 privind organizarea i


funcionarea Guvernului Romniei i a miniterelor
Forma sintetic la data 09-sep-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct
i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale !olters "lu#er.
$arlamentul %om&niei adopt prezenta lege.
!"#$%&L'L $( &rganizarea i funcionarea Guvernului
)E!*$'+E" 1( Rolul i funciile Guvernului
"rt. 1
,1-'u(ernul este autoritatea pu)lic a puterii e*ecuti(e+ care func,ioneaz -n
)aza (otului de -ncredere acordat de $arlament i care asigur realizarea
politicii interne i e*terne a ,rii i e*ercit conducerea general a
administra,iei pu)lice.
,2-'u(ernul are rolul de a asigura func,ionarea echili)rat i dez(oltarea
sistemului na,ional economic i social+ precum i racordarea acestuia la
sistemul economic mondial -n condi,iile promo(rii intereselor na,ionale.
,.-'u(ernul se organizeaz i func,ioneaz -n conformitate cu pre(ederile
constitu,ionale+ a(&nd la )az $rogramul de gu(ernare acceptat de
$arlament.
,/-.umirea 'u(ernului se face de $reedintele %om&niei pe )aza (otului de
-ncredere acordat 'u(ernului de $arlament.
,0-$entru realizarea $rogramului de gu(ernare 'u(ernul e*ercit
urmtoarele func,ii/
a-func,ia de strategie+ prin care se asigur ela)orarea strategiei de punere -n
aplicare a $rogramului de gu(ernare0
1-func,ia de reglementare+ prin care se asigur ela)orarea cadrului normati(
i institu,ional necesar -n (ederea realizrii o)iecti(elor strategice0
c-func,ia de administrare a propriet,ii statului+ prin care se asigur
administrarea propriet,ii pu)lice i pri(ate a statului+ precum i gestionarea
ser(iciilor pentru care statul este responsa)il0
d-func,ia de reprezentare+ prin care se asigur+ -n numele statului rom&n+
reprezentarea pe plan intern i e*tern0
e-func,ia de autoritate de stat+ prin care se asigur urmrirea i controlul
aplicrii i respectrii reglementrilor -n domeniul aprrii+ ordinii pu)lice i
siguran,ei na,ionale+ precum i -n domeniile economic i social i al
func,ionrii institu,iilor i organismelor care -i desfoar acti(itatea -n
su)ordinea sau su) autoritatea 'u(ernului.
)E!*$'+E" 2( !omponena Guvernului
"rt. 2
$ot fi mem)ri ai 'u(ernului persoanele care au numai cet,enia rom&n i
domiciliul -n ,ar+ se )ucur de e*erci,iul drepturilor electorale+ nu au suferit
condamnri penale i nu se gsesc -n unul dintre cazurile de incompati)ilitate
pre(zute la art. 4 alin. 112.
$ot fi mem)ri ai 'u(ernului persoanele care au cet,enia rom&n i domiciliul
-n ,ar+ se )ucur de e*erci,iul drepturilor electorale+ nu au suferit
condamnri penale i nu se gsesc -n unul dintre cazurile de incompati)ilitate
pre(zute -n cartea 3 titlul 34 din 5egea nr. 1612200. pri(ind unele msuri
pentru asigurarea transparen,ei -n e*ercitarea demnit,ilor pu)lice+ a
func,iilor pu)lice i -n mediul de afaceri+ pre(enirea i sanc,ionarea corup,iei+
cu modificrile i completrile ulterioare.
(la data 06-mar-2004 Art. 2 din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din
Legea 23/2004 )
"rt. .
,1-'u(ernul este alctuit din primul-ministru i minitri.
,2-6in 'u(ern pot face parte i minitri-delega,i+ cu -nsrcinri speciale pe
l&ng primul-ministru+ pre(zu,i -n lista 'u(ernului prezentat $arlamentului
pentru acordarea (otului de -ncredere.
,2-6in 'u(ern pot face parte i minitri de stat+ precum i minitri-delega,i
cu -nsrcinri speciale pe l&ng primul-ministru+ pre(zu,i -n lista 'u(ernului
prezentat $arlamentului pentru acordarea (otului de -ncredere.
(la data 06-mar-2004 Art. 3, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul
2. din Legea 23/2004 )
,2-6in 'u(ern pot face parte/ un (iceprim-ministru+ minitri de stat+ precum
i minitri-delega,i+ cu -nsrcinri speciale pe l&ng primul-ministru+
pre(zu,i -n lista 'u(ernului prezentat $arlamentului pentru acordarea
(otului de -ncredere.
(la data 24-dec-2008 Art. 3, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. 24,
punctul 1. din Ordonanta urgenta 221/2008 )
,2-6in 'u(ern pot face parte/ (iceprim-minitri+ minitri de stat+ precum i
minitri delega,i+ cu -nsrcinri speciale pe l&ng prim-ministru+ pre(zu,i -n
lista 'u(ernului prezentat $arlamentului pentru acordarea (otului de
-ncredere.
(la data 22-dec-2012 Art. 3, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. 33,
subpunctul .. din capitolul II din Ordonanta urgenta 96/2012 )
,2-6in 'u(ern pot face parte/ (iceprim-minitri+ minitri de stat+ precum i
minitri delega,i+ cu -nsrcinri speciale pe l&ng prim-ministru+ pre(zu,i -n
lista 'u(ernului prezentat $arlamentului pentru acordarea (otului de
-ncredere.
(la data 01-apr-2013 Art. 3, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul
31. din Legea 71/2013 )
,.-4iceprim-ministrul dispune de un aparat propriu de lucru care face parte
din aparatul de lucru al 'u(ernului i are -n coordonare urmtoarele autorit,i
i institu,ii pu)lice/
a-6epartamentul pentru Afaceri 7uropene0
1-6epartamentul pentru 5upta Antifraud din cadrul 8ancelariei $rimului-
9inistru0
c-Autoritatea .a,ional de %eglementare -n 6omeniul 7nergiei0
d-Autoritatea .a,ional pentru 8omunica,ii0
e-Autoritatea .a,ional de %eglementare pentru Ser(iciile 8omunitare de
:tilit,i $u)lice din su)ordinea 9inisterului Administra,iei i 3nternelor.
,.-4iceprim-ministrul dispune de un aparat propriu de lucru care face parte
din aparatul de lucru al 'u(ernului i coordoneaz acti(it,ile din domeniul
-n(,m&ntului+ culturii i protec,iei minorit,ilor na,ionale.
(la data 03-feb-2010 Art. 3, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul
1. din Ordonanta urgenta 2/2010 )
,.-;n cazul -n care (iceprim-ministrul nu are i calitatea de ministru+ acesta
dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al
'u(ernului.
(la data 10-mai-2012 Art. 3, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. !I din
Ordonanta urgenta 16/2012 )
,.-;n cazul -n care (iceprim-ministrul nu are i calitatea de ministru+ acesta
dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al
'u(ernului.
(la data 22-iul-2012 Art. 3, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1.
din Legea 132/2012 )
(la data 22-dec-2012 Art. 3, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 2 abro"at de Art. 34, punctul
2. din capitolul II din Ordonanta urgenta 96/2012 )
,/-Structura organizatoric+ statul de func,ii i numrul de ma*im de posturi
ale aparatului propriu de lucru al (iceprim-ministrului+ structur fr
personalitate <uridic+ finan,at prin )ugetul Secretariatului 'eneral al
'u(ernului+ se apro) prin decizie a primului-ministru+ cu -ncadrarea -n
numrul ma*im de posturi apro)at pentru aparatul de lucru al 'u(ernului.
(la data 22-iul-2012 Art. 3, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 2 abro"at de Art. I, punctul 1.
din Legea 132/2012 )
,0-4iceprim-ministrul este a<utat -n acti(itatea sa de unul sau mai mul,i
consilieri de stat+ numi,i+ respecti( eli)era,i din func,ie prin decizie a
primului-ministru+ la propunerea (iceprim-ministrului.
(la data 24-dec-2008 Art. 3 din capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. 24, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 221/2008 )
,6-3nstitu,iile i autorit,ile pu)lice din domeniile pre(zute la alin. 1=2
ela)oreaz i promo(eaz proiecte de acte normati(e+ conform legii+ cu
a(izul (iceprim-ministrului.
(la data 03-feb-2010 Art. 3, alin. (#) din capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul
2. din Ordonanta urgenta 2/2010 )
(la data 22-iul-2012 Art. 3, alin. (6) din capitolul I, sectiunea 2 abro"at de Art. I, punctul 1.
din Legea 132/2012 )
"rt. /
,1-Func,ia de mem)ru al 'u(ernului este incompati)il cu/
a-e*ercitarea altei func,ii pu)lice de autoritate+ cu e*cep,ia celei de deputat
sau de senator0
1-e*ercitarea unei func,ii de reprezentare profesional salarizat -n cadrul
organiza,iilor cu scop comercial0
c-e*ercitarea de acte de comer,+ cu e*cep,ia (&nzrii sau cumprrii de
ac,iuni ori alte titluri de (aloare0
d-e*ercitarea func,iei de administrator ori de cenzor la societ,ile comerciale
sau de reprezentant al statului -n adunrile generale ale unor asemenea
societ,i ori de mem)ru al consiliilor de administra,ie ale regiilor autonome+
companiilor na,ionale i societ,ilor na,ionale0
e-e*ercitarea unei func,ii pu)lice -n ser(iciul unei organiza,ii strine+ cu
e*cep,ia acelor func,ii pre(zute -n acordurile i con(en,iile la care %om&nia
este parte.
(la data 21-apr-2003 Art. 4, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 2 abro"at de Art. 11$ din
cartea I, titlul I!, capitolul !II din Legea 161/2003 )
,2-8onstatarea strii de incompati)ilitate se face de primul-ministru+ care (a
dispune msurile necesare pentru -ncetarea acesteia.
"rt. 0
Func,ia de mem)ru al 'u(ernului -nceteaz -n urma demisiei+ a re(ocrii+ a
pierderii drepturilor electorale+ a strii de incompati)ilitate+ a decesului i a
demiterii -n condi,iile pre(zute la art. > alin. 122.
"rt. 6
6emisia din func,ia de mem)ru al 'u(ernului se anun, pu)lic+ se prezint -n
scris primului-ministru i de(ine ire(oca)il din momentul -n care s-a lua act
de depunerea ei+ dar nu mai t&rziu de 1? zile de la data depunerii.
"rt. 3
,1-%e(ocarea din func,ia de mem)ru al 'u(ernului se face de $reedintele
%om&niei+ prin decret+ la propunerea primului-ministru.
,2-%e(ocarea are loc -n caz de remaniere gu(ernamental.
"rt. 4
,1-;n cazul -n care -ncetarea calit,ii de mem)ru al 'u(ernului inter(ine ca
urmare a demisiei+ a pierderii drepturilor electorale+ a incompati)ilit,ii+ a
decesului i -n alte situa,ii pre(zute de lege+ $reedintele %om&niei+ la
propunerea primului-ministru+ ia act de aceasta i declar (acant func,ia de
mem)ru al 'u(ernului.
,2-;n cazul -n care un mem)ru al 'u(ernului a fost condamnat penal printr-o
hotr&re <udectoreasc definiti( sau a(erea sa a fost declarat+ -n tot sau
-n parte+ ca fiind do)&ndit -n mod ilicit+ printr-o hotr&re <udectoreasc
ire(oca)il+ el este demis de $reedintele %om&niei+ la propunerea primului-
ministru.
"rt. 9
,1-6ac primul-ministru se afl -n una dintre situa,iile pre(zute la art. ? sau
este -n imposi)ilitate de a-i e*ercita atri)u,iile+ $reedintele %om&niei (a
desemna un alt mem)ru al 'u(ernului ca prim-ministru interimar+ pentru a
-ndeplini atri)u,iile primului-ministru+ p&n la formarea noului 'u(ern.
3nterimatul pe perioada imposi)ilit,ii e*ercitrii atri)u,iilor+ -nceteaz dac
primul-ministru -i reia acti(itatea -n 'u(ern -n cel mult 4? de zile.
,2-$re(ederile alin. 112 se aplic -n mod corespunztor i celorlal,i mem)ri ai
'u(ernului+ la propunerea primului-ministru+ pentru o perioad de cel mult
4? de zile.
,.-;n situa,iile pre(zute la alin. 122+ -nuntrul termenului de 4? de zile+
primul-ministru (a ini,ia procedurile pre(zute de lege pentru numirea unui
alt mem)ru al 'u(ernului.
"rt. 10
.umirea -n func,ia de mem)ru al 'u(ernului+ -n caz de remaniere
gu(ernamental sau de (acan, a postului+ se face de $reedintele %om&niei+
la propunerea primului-ministru.
)E!*$'+E" .( "tri1uiile Guvernului
"rt. 11
;n realizarea func,iilor sale 'u(ernul -ndeplinete urmtoarele atri)u,ii
principale/
a-e*ercit conducerea general a administra,iei pu)lice0
1-ini,iaz proiecte de lege i le supune spre adoptare $arlamentului0
1
1
-emite puncte de (edere asupra propunerilor legislati(e+ ini,iate cu
respectarea 8onstitu,iei+ i le transmite $arlamentului+ -n termen de @0 de
zile de la data solicitrii. .erespectarea acestui termen echi(aleaz cu
sus,inerea implicit a formei ini,iatorului0
(la data 30-iun-2006 Art. 11, litera %. din capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. 1,
punctul 1. din Legea 250/2006 )
c-emite hotr&ri pentru organizarea e*ecutrii legilor+ ordonan,e -n temeiul
unei legi speciale de a)ilitare i ordonan,e de urgen, potri(it 8onstitu,iei0
d-asigur e*ecutarea de ctre autorit,ile administra,iei pu)lice a legilor i a
celorlalte dispozi,ii normati(e date -n aplicarea acestora0
e-ela)oreaz proiectele de lege a )ugetului de stat i a )ugetului asigurrilor
sociale de stat i le supune spre adoptare $arlamentului0
f-apro) strategiile i programele de dez(oltare economic a ,rii+ pe ramuri
i domenii de acti(itate0
g-asigur realizarea politicii -n domeniul social potri(it $rogramului de
gu(ernare0
5-asigur aprarea ordinii de drept+ a linitii pu)lice i siguran,ei
cet,eanului+ precum i a drepturilor i li)ert,ilor cet,enilor+ -n condi,iile
pre(zute de lege0
i-aduce la -ndeplinire msurile adoptate+ potri(it legii+ pentru aprarea ,rii+
scop -n care organizeaz i -nzestreaz for,ele armate0
6-asigur realizarea politicii e*terne a ,rii i+ -n acest cadru+ integrarea
%om&niei -n structurile europene i interna,ionale0
7-negociaz tratatele+ acordurile i con(en,iile interna,ionale care anga<eaz
statul rom&n0 negociaz i -ncheie+ -n condi,iile legii+ con(en,ii i alte
-n,elegeri interna,ionale la ni(el gu(ernamental0
l-conduce i controleaz acti(itatea ministerelor i a celorlalte organe
centrale de specialitate din su)ordinea sa0
m-asigur administrarea propriet,ii pu)lice i pri(ate a statului0
n-acord i retrage cet,enia rom&n+ -n condi,iile legii0 apro) renun,area la
cet,enia rom&n+ -n aceleai condi,ii0
(la data 14-sep-200$ Art. 11, litera &. din capitolul I, sectiunea 3 abro"at de Art. I! din
Ordonanta urgenta 87/2007 )
o--nfiin,eaz+ cu a(izul 8ur,ii de 8onturi+ organe de specialitate -n su)ordinea
sa0
p-coopereaz cu organismele sociale interesate -n -ndeplinirea atri)u,iilor
sale0
r--ndeplinete orice alte atri)u,ii pre(zute de lege sau care decurg din rolul
i func,iile 'u(ernului.
"rt. 12
,1-$entru rezol(area unor pro)leme din competen,a sa 'u(ernul poate
constitui organisme cu caracter consultati(.
,2-;n scopul ela)orrii+ integrrii+ corelrii i monitorizrii de politici 'u(ernul
poate constitui consilii+ comisii i comitete interministeriale.
,.-9odul de organizare i func,ionare a structurilor pre(zute la alin. 112 i
122 i a ser(iciilor acestora se sta)ilete prin hotr&re a 'u(ernului+ -n limita
)ugetului apro)at.
)E!*$'+E" /( #rimul8minitru
"rt. 1.
$rimul-ministru conduce 'u(ernul i coordoneaz acti(itatea mem)rilor
acestuia+ cu respectarea atri)u,iilor legale care le re(in. $rimul-ministru
reprezint 'u(ernul -n rela,iile acestuia cu $arlamentul+ $reedintele
%om&niei+ 8urtea Suprem de Austi,ie+ 8urtea 8onstitu,ional+ 8urtea de
8onturi+ 8onsiliul 5egislati(+ 9inisterul $u)lic+ celelalte autorit,i i institu,ii
pu)lice+ partidele i alian,ele politice+ sindicatele+ cu alte organiza,ii
negu(ernamentale+ precum i -n rela,iile interna,ionale.
"rt. 1/
$rimul-ministru este (icepreedintele 8onsiliului Suprem de Aprare a Brii i
e*ercit toate atri)u,iile care deri( din aceast calitate.
"rt. 10
$rimul-ministru numete i eli)ereaz din func,ie/
a-conductorii organelor de specialitate din su)ordinea 'u(ernului+ cu
e*cep,ia persoanelor care au calitatea de mem)ru al 'u(ernului+ conform
art. = alin. 1120
1-secretarul general i secretarii generali ad<unc,i ai 'u(ernului+ -n cazul
utilizrii acestor func,ii0
c-personalul din cadrul aparatului de lucru al primului-ministru0
c-personalul din cadrul 8ancelariei $rimului-9inistru0
(la data 06-mar-2004 Art. 1#, litera '. din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. I,
punctul 3. din Legea 23/2004 )
c-personalul din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru0
(la data 0(-mar-200( Art. 1#, litera '. din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. I,
punctul 1. din Ordonanta urgenta 17/2009 )
c-secretarii de stat i consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al
'u(ernului0
(la data 20-mar-200( Art. 1#, litera '. din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 2 din
Ordonanta urgenta 24/2009 )
d-secretarii de stat0
d-secretarii de stat i su)secretarii de stat0
(la data 01-apr-2013 Art. 1#, litera ). din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul
31. din Legea 71/2013 )
e-alte persoane care -ndeplinesc func,ii pu)lice+ -n cazurile pre(zute de
lege.
"rt. 16
,1-$rimul-ministru prezint 8amerei 6eputa,ilor i Senatului rapoarte i
declara,ii cu pri(ire la politica 'u(ernului i rspunde la -ntre)rile ori
interpelrile care -i sunt adresate de ctre deputa,i sau senatori.
,2-$rimul-ministru poate desemna un mem)ru al 'u(ernului s rspund la
-ntre)rile i interpelrile adresate 'u(ernului de ctre deputa,i sau senatori+
-n func,ie de domeniul de acti(itate ce formeaz o)iectul interpelrii.
"rt. 13
$rimul-ministru contrasemneaz decretele emise de $reedintele %om&niei+ -n
cazul -n care 8onstitu,ia pre(ede o)ligati(itatea contrasemnrii acestora.
"rt. 14
,1-;n scopul rezol(rii unor pro)leme operati(e primul-ministru poate
constitui+ prin decizie+ consilii+ comisii i comitete interministeriale.
,2-$rimul-ministru -ndeplinete orice alte atri)u,ii pre(zute -n 8onstitu,ie i
de lege sau care decurg din rolul i func,iile 'u(ernului.
"rt. 19
;n -ndeplinirea atri)u,iilor ce -i re(in primul-ministru emite decizii+ -n condi,iile
legii.
,2-6eciziile primului-ministru se pu)lic -n 9onitorul Cficial al %om&niei+
$artea 3. .epu)licarea atrage ine*isten,a deciziilor.
(la data 12-mai-200# Art. 1( din capitolul I, sectiunea 4 completat de Art. 1, punctul 1. din
Legea 117/2005 )
)E!*$'+E" 0( &rganizarea aparatului de lucru al Guvernului
"rt. 20
Aparatul de lucru al 'u(ernului este alctuit din aparatul de lucru al primului-
ministru+ Secretariatul 'eneral al 'u(ernului+ departamente i alte asemenea
structuri organizatorice cu atri)u,ii specifice sta)ilite prin hotr&re a
'u(ernului.
Aparatul de lucru al 'u(ernului este alctuit din 8ancelaria $rimului-9inistru+
Secretariatul 'eneral al 'u(ernului+ departamente i alte asemenea structuri
organizatorice cu atri)u,ii specifice sta)ilite prin hotr&re a 'u(ernului.
(la data 06-mar-2004 Art. 20 din capitolul I, sectiunea # modificat de Art. I, punctul 4. din
Legea 23/2004 )
Aparatul de lucru al 'u(ernului este alctuit din Secretariatul 'eneral al
'u(ernului+ 8ancelaria $rimului-9inistru+ departamente i alte asemenea
structuri organizatorice cu atri)u,ii specifice sta)ilite prin hotr&re a
'u(ernului.
(la data 22-iul-2012 Art. 20 din capitolul I, sectiunea # modificat de Art. I, punctul 1. din
Legea 132/2012 )
"rt. 21
,1-Aparatul de lucru al primului-ministru este alctuit din/
a-corpul de consilieri ai primului-ministru0
1-corpul de control al primului-ministru0
1-compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes na,ional
cuprinse -n $rogramul de gu(ernare0
(la data 2(-iun-2003 Art. 21, alin. (1), litera %. din capitolul I, sectiunea # modificat de Art.
23, alin. (4), punctul 1. din Ordonanta urgenta 64/2003 )
c-aparatul tehnic al corpului de consilieri0
d-ca)inetul primului-ministru0
e-cancelaria primului-ministru0
f-compartimentul cu pro)leme speciale0
g-compartimentul documente secrete0
5-compartimentul care asigur protocolul primului-ministru.
,2-Acti(itatea corpului de consilieri i a aparatului tehnic al acestuia este
coordonat de unul dintre consilieri+ desemnat prin decizie a primului-
ministru.
,.-Atri)u,iile aparatului de lucru al primului-ministru se sta)ilesc prin decizie
a acestuia.
,/-$ersonalului pre(zut la alin. 112 nu i se aplic pre(ederile legii pri(ind
statutul func,ionarului pu)lic.
,1-8ancelaria $rimului-9inistru are personalitate <uridic i este coordonat
direct de primul-ministru.
,1-Atri)u,iile 8ancelariei $rimului-9inistru se sta)ilesc prin decizie a
primului-ministru.
(la data 22-iul-2012 Art. 21, alin. (1) din capitolul I, sectiunea # modificat de Art. I, punctul
1. din Legea 132/2012 )
,2-8ancelaria $rimului-9inistru este condus de eful cancelariei+ care are
rang de ministru i calitatea de ordonator principal de credite.
,.-Crganizarea i func,ionarea 8ancelariei $rimului-9inistru se apro) prin
decizie a primului-ministru.
,/-8onducerea compartimentelor din cadrul 8ancelariei $rimului-9inistru se
asigur+ dup caz+ de personal cu func,ii de conducere sau de demnitari.
,0-$ersonalului 8ancelariei $rimului-9inistru nu i se aplic pre(ederile legii
pri(ind statutul func,ionarilor pu)lici.
(la data 06-mar-2004 Art. 21 din capitolul I, sectiunea # modificat de Art. I, punctul #. din
Legea 23/2004 )
"rt. 22
,1-'u(ernul are un Secretariat 'eneral condus de secretarul general al
'u(ernului+ care poate a(ea rang de ministru+ a<utat de unul sau mai mul,i
secretari generali ad<unc,i+ care pot a(ea rang de secretar de stat+ numi,i
prin decizie a primului-ministru.
,2-Secretariatul 'eneral face parte din aparatul de lucru al 'u(ernului i
asigur derularea opera,iunilor tehnice aferente actelor de gu(ernare+
rezol(area pro)lemelor organizatorice+ <uridice+ economice i tehnice ale
acti(it,ii 'u(ernului+ precum i reprezentarea 'u(ernului -n fa,a instan,elor
<udectoreti.
,.-Crganizarea i atri)u,iile Secretariatului 'eneral al 'u(ernului se sta)ilesc
prin hotr&re a 'u(ernului.
,/-'u(ernul apro) proiectul )ugetului propriu+ care se include -n )ugetul de
stat. 9inistrul pentru coordonarea Secretariatului 'eneral al 'u(ernului sau+
dup caz+ secretarul general al 'u(ernului este ordonatorul principal de
credite.
,/-'u(ernul apro) proiectul )ugetului propriu+ care se include -n )ugetul de
stat. 9inistrul pentru coordonarea Secretariatului 'eneral al 'u(ernului sau+
dup caz+ secretarul general al 'u(ernului este ordonatorul principal de
credite pentru aparatul de lucru al 'u(ernului+ cu e*cep,ia 8ancelariei
$rimului-9inistru i a altor cazuri pre(zute de lege.
(la data 06-mar-2004 Art. 22, alin. (4) din capitolul I, sectiunea # modificat de Art. I,
punctul 6. din Legea 23/2004 )
,/-'u(ernul apro) proiectul )ugetului propriu+ care se include -n )ugetul de
stat. Secretarul general al 'u(ernului este ordonatorul principal de credite
pentru aparatul de lucru al 'u(ernului. Secretariatul 'eneral al 'u(ernului
are drept de ini,iati( legislati( pe domeniile aflate su) inciden,a atri)u,iilor
sale i ale autorit,ilor i institu,iilor pu)lice aflate -n su)ordinea sa ori a
'u(ernului.
(la data 0(-mar-200( Art. 22, alin. (4) din capitolul I, sectiunea # modificat de Art. I,
punctul 4. din Ordonanta urgenta 17/2009 )
,0-Secretariatul general al 'u(ernului asigur+ prin aparatul propriu+
continuitatea derulrii opera,iunilor tehnice aferente actelor de gu(ernare+
constituind elementul de legtur i sta)ilitate al gu(ernrii.
"rt. 2.
,1-6epartamentul este o structur organizatoric fr personalitate <uridic
i fr unit,i -n su)ordine+ su)ordonat primului-ministru+ a(&nd rolul de
coordonare i sintez -n domenii de interes general+ -n conformitate cu
atri)u,iile 'u(ernului.
,2-6epartamentul este condus de un demnitar.
,.-;n e*ercitarea atri)u,iilor ce -i re(in conductorul departamentului emite
ordine cu caracter indi(idual.
,/-;nfiin,area+ modul de organizare i func,ionare+ precum i atri)u,iile
departamentului se apro) prin hotr&re a 'u(ernului.
)E!*$'+E" 6( 9uncionarea Guvernului
"rt. 2/
,1-Dedin,ele 'u(ernului se con(oac i sunt conduse de primul-ministru.
,2-$reedintele %om&niei poate lua parte la edin,ele 'u(ernului -n care se
dez)at pro)leme de interes na,ional pri(ind politica e*tern+ aprarea ,rii+
asigurarea ordinii pu)lice i+ la cererea primului-ministru+ -n alte situa,ii.
,.-$reedintele %om&niei prezideaz edin,ele 'u(ernului la care particip.
"rt. 20
,1-'u(ernul se -ntrunete sptm&nal sau ori de c&te ori este ne(oie.
,2-;n cadrul edin,elor 'u(ernului se dez)at pro)leme ale politicii interne i
e*terne a ,rii+ precum i aspecte pri(ind conducerea general a
administra,iei pu)lice+ adopt&ndu-se msurile corespunztoare.
,.-5a edin,ele 'u(ernului pot participa+ -n calitate de in(ita,i+ conductori ai
unor organe de specialitate din su)ordinea 'u(ernului ori a ministerelor sau
ai unor autorit,i administrati(e autonome+ precum i orice alte persoane a
cror prezen, se apreciaz a fi util+ la solicitarea primului-ministru.
,/-6ez)aterile din edin,ele 'u(ernului i modul de adoptare a actelor
acestuia+ precum i a oricror alte msuri sta)ilite+ se -nregistreaz pe )and
magnetic i se consemneaz -n stenograma edin,ei+ certificat de
secretarul general al 'u(ernului.
,/-6ez)aterile din edin,ele 'u(ernului i modul de adoptare a actelor
acestuia+ precum i a oricror alte msuri sta)ilite se -nregistreaz pe )and
magnetic i se consemneaz+ -n scris+ -n stenograma edin,ei+ certificat de
eful 8ancelariei $rimului-9inistru i pstrat+ conform legii+ -n cadrul
8ancelariei $rimului-9inistru.
(la data 2#-mar-2004 Art. 2#, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 20,
punctul 1. din Ordonanta urgenta 11/2004 )
,/-6ez)aterile din edin,ele 'u(ernului i modul de adoptare a actelor
acestuia+ precum i a oricror alte msuri sta)ilite se -nregistreaz pe )anda
magnetic i se consemneaz -n scris -n stenograma edin,ei+ certificata de
ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului 'eneral al 'u(ernului i
pstrat+ conform legii+ -n cadrul Secretariatului 'eneral al 'u(ernului.
(la data 18-mar-200# Art. 2#, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 1#,
punctul 1. din Ordonanta urgenta 17/2005 )
"rt. 26
,1-;n e*ercitarea atri)u,iilor sale 'u(ernul adopt hotr&ri i ordonan,e.
Eotr&rile se emit pentru organizarea e*ecutrii legilor. Crdonan,ele se emit
-n temeiul unei legi speciale de a)ilitare sau+ -n cazuri e*cep,ionale+
ordonan,e de urgen,+ potri(it art. 114 alin.142 din 8onstitu,ie.
,2-9em)rii 'u(ernului pot propune proiecte de hotr&ri i de ordonan,e0 de
asemenea+ pot propune 'u(ernului proiecte de lege+ -n (ederea e*ercitrii
dreptului de ini,iati( legislati( a acestuia. 9etodologia de ela)orare i
-naintare la 'u(ern a acestor proiecte de acte normati(e se apro) prin
hotr&re a 'u(ernului.
(la data 20-ian-200# Art. 26, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 6 a se *edea referinte de
aplicare din Regulament din 2005 )
,.-;n cazul -ncetrii mandatului su+ -n condi,iile pre(zute de 8onstitu,ie+
p&n la depunerea <urm&ntului de ctre mem)rii noului 'u(ern+ 'u(ernul
continu s -ndeplineasc numai actele cu caracter indi(idual sau normati(+
necesare pentru administrarea tre)urilor pu)lice+ fr a promo(a politici noi.
;n aceast perioad 'u(ernul nu poate emite ordonan,e i nu poate ini,ia
proiecte de lege.
,/-$rin derogare de la pre(ederile alin. 1=2+ -n situa,ii e*traordinare a cror
reglementare nu poate fi am&nat+ 'u(ernul poate ini,ia proiecte de lege
pentru ratificarea unor tratate interna,ionale+ proiectele de lege pri(ind
)ugetul de stat i )ugetul asigurrilor sociale de stat+ precum i proiectul de
lege pri(ind responsa)ilitatea fiscal.
(la data 06-dec-200( Art. 26, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 6 completat de Art. 1 din
Legea 376/2009 )
"rt. 23
,1-'u(ernul adopt hotr&ri i ordonan,e -n prezen,a ma<orit,ii mem)rilor
si. Eotr&rile i ordonan,ele se adopt prin consens. 6ac nu se realizeaz
consensul+ hotrte primul-ministru.
,2-$re(ederile alin. 112 se aplic i -n cazul documentelor i al altor msuri
dez)tute -n 'u(ern.
,.-Eotr&rile i ordonan,ele 'u(ernului se semneaz de primul-ministru+ se
contrasemneaz de minitrii care au o)liga,ia punerii lor -n e*ecutare i se
pu)lic -n 9onitorul Cficial al %om&niei+ $artea 3. .epu)licarea atrage
ine*isten,a hotr&rii sau a ordonan,ei. Eotr&rile care au caracter militar se
comunic numai institu,iilor interesate.
"rt. 24
,1-;n realizarea func,iei sale de conducere general a administra,iei pu)lice
'u(ernul e*ercit controlul ierarhic asupra ministerelor+ organelor de
specialitate din su)ordinea sa+ precum i asupra prefec,ilor.
,2-;n e*ercitarea controlului ierarhic 'u(ernul are dreptul s anuleze actele
administrati(e ilegale sau inoportune emise de autorit,ile administra,iei
pu)lice din su)ordinea sa+ precum i ale prefec,ilor.
"rt. 29
'u(ernul se afl -n raporturi de cola)orare cu autorit,ile administrati(e
autonome.
"rt. .0
,1-'u(ernul numete c&te un prefect -n fiecare <ude, i -n municipiul
Fucureti.
,2-$refectul este reprezentantul 'u(ernului pe plan local. ;n aceast calitate
prefectul rspunde de aplicarea politicii 'u(ernului -n unit,ile administrati(-
teritoriale+ a(&nd o)liga,ia de a asigura e*ecutarea actelor 'u(ernului+
precum i pe cele ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate din
su)ordinea 'u(ernului ori a ministerelor.
,.-$refectul conduce ser(iciile pu)lice descentralizate ale ministerelor i ale
celorlalte organe centrale din unit,ile administrati(-teritoriale i e*ercit
controlul asupra legalit,ii actelor administrati(e ale consiliului local+ ale
primarului+ ale consiliului <ude,ean i ale preedintelui consiliului <ude,ean.
"rt. .1
'u(ernul rspunde politic numai -n fa,a $arlamentului pentru -ntreaga sa
acti(itate. Fiecare mem)ru al 'u(ernului rspunde politic solidar cu ceilal,i
mem)ri pentru acti(itatea 'u(ernului i pentru actele acestuia.
"rt. .2
%spunderea penal a mem)rilor 'u(ernului este reglementat printr-o lege
pri(ind responsa)ilitatea ministerial.
"rt. ..
,1-'u(ernul organizeaz+ prin %egia Autonom GAdministra,ia $atrimoniului
$rotocolului de StatG i prin %egia Autonom G5ocatoG+ administrarea
)unurilor proprietate pu)lic i pri(at a statului+ destinate unor ac,iuni de
reprezentare i protocol ale 8amerei 6eputa,ilor+ Senatului+ $reedintelui
%om&niei i 'u(ernului.
,2-Secretariatul 'eneral al 'u(ernului -ndeplinete atri)u,iile de minister de
resort fa, de %egia Autonom GAdministra,ia $atrimoniului $rotocolului de
StatG i fa, de %egia Autonom G5ocatoG.
,.-Secretariatului 'eneral al 'u(ernului -i pot fi date -n coordonare sau
trecute -n su)ordine organe de specialitate ale administra,iei pu)lice centrale+
cu e*cep,ia ministerelor.
,/-.ormati(ele de cheltuieli pentru ac,iunile de protocol ale 'u(ernului se
apro) prin hotr&re a acestuia.
!"#$%&L'L $$( &rganizarea i funcionarea miniterelor
)E!*$'+E" 1( :ipoziii generale
"rt. ./
9inisterele sunt organe de specialitate ale administra,iei pu)lice centrale care
realizeaz politica gu(ernamental -n domeniile de acti(itate ale acestora.
"rt. .0
,1-9inisterele se organizeaz i func,ioneaz numai -n su)ordinea
'u(ernului+ potri(it pre(ederilor 8onstitu,iei i prezentei legi.
,2-9inisterele sau alte organe de specialitate organizate -n su)ordinea
'u(ernului sunt conduse de minitri+ -n urma acordrii (otului de -ncredere
de ctre $arlament.
,.-9initrii rspund de -ntreaga acti(itate a ministerului -n fa,a 'u(ernului+
precum i+ -n calitate de mem)ri ai 'u(ernului+ -n fa,a $arlamentului.
"rt. .6
9inisterele i minitrii se apro) de ctre $arlament+ prin acordarea (otului
de -ncredere asupra $rogramului de gu(ernare i -ntregii liste a 'u(ernului+ la
-n(estitur.
"rt. .3
$rimul-ministru poate cere $arlamentului modificarea structurii 'u(ernului
prin -nfiin,area+ desfiin,area sau+ dup caz+ di(izarea ori comasarea unor
ministere. ;n astfel de situa,ii pre(ederile art. =@ se aplic -n mod
corespunztor.
,2-$rimul-ministru poate solicita $arlamentului ca unii dintre minitri s ai)
i calitatea de ministru de stat pentru coordonarea acti(it,ii unor ministere.
9inisterele care se afl -n coordonarea fiecrui ministru de stat se sta)ilesc
de primul-ministru.
(la data 06-mar-2004 Art. 3$ din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul $. din
Legea 23/2004 )
"rt. .4
;n caz de remaniere gu(ernamental sau de (acan, a func,iei $reedintele
%om&niei+ la propunerea primului-ministru+ re(oc i numete minitrii+ cu
respectarea pre(ederilor art. H-10.
"rt. .9
9inisterele au personalitate <uridic i au sediul -n municipiul Fucureti.
)E!*$'+E" 2( &rganizarea miniterelor
"rt. /0
,1-%olul+ func,iile+ atri)u,iile+ structura organizatoric i numrul de posturi
ale ministerelor se sta)ilesc -n raport cu importan,a+ (olumul+ comple*itatea
i specificul acti(it,ii desfurate i se apro) prin hotr&re a 'u(ernului.
,2-;n fiecare minister se (a organiza ca)inetul ministrului+ cu personal
propriu+ cruia nu i se aplic pre(ederile legii pri(ind statutul func,ionarului
pu)lic.
"rt. /1
,1-;n func,ie de natura atri)u,iilor unele ministere pot a(ea -n domeniul lor
de acti(itate compartimente -n strintate+ sta)ilite prin hotr&re a
'u(ernului.
,2-;nfiin,area+ desfiin,area sau schim)area rangului misiunilor diplomatice i
oficiilor consulare se apro) de $reedintele %om&niei+ la propunerea
'u(ernului.
"rt. /2
9inisterele pot -nfiin,a -n su)ordinea lor organe de specialitate+ cu a(izul
8ur,ii de 8onturi.
"rt. /.
9inisterele pot a(ea -n su)ordinea lor ser(icii pu)lice+ care func,ioneaz -n
unit,ile administrati(-teritoriale.
"rt. //
,1-;nfiin,area sau desfiin,area ser(iciilor pu)lice descentralizate ale
ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unit,ile administrati(-
teritoriale+ o)iectul de acti(itate+ structura organizatoric+ numrul i
-ncadrarea personalului+ criteriile de constituire a compartimentelor i
func,iile de conducere ale acestora se apro) prin ordin al ministrului+
respecti( al conductorului organului de specialitate -n su)ordinea cruia
aceste ser(icii sau organe -i desfoar acti(itatea.
,2-9inistrul numete i eli)ereaz din func,ie conductorii organelor de
specialitate din su)ordinea ministerului.
,.-8onductorii ser(iciilor pu)lice descentralizate se numesc i se eli)ereaz
din func,ie de ctre ministru+ cu a(izul consultati( al prefectului.
"rt. /0
Atri)u,iile compartimentelor ministerelor se sta)ilesc prin regulamentul de
organizare i func,ionare a ministerului+ apro)at prin ordin al ministrului.
)E!*$'+E" .( !onducerea miniterelor
"rt. /6
,1-8onducerea ministerelor se e*ercit de minitri.
,2-9inistrul reprezint ministerul -n raporturile cu celelalte autorit,i pu)lice+
cu persoanele <uridice i fizice din ,ar i din strintate+ precum i -n <usti,ie.
,.-;n e*ercitarea atri)u,iilor ce -i re(in ministrul emite ordine i instruc,iuni+
-n condi,iile legii.
"rt. /3
;n acti(itatea de conducere a ministerului ministrul este a<utat de unul sau
mai mul,i secretari de stat+ potri(it hotr&rii 'u(ernului de organizare i
func,ionare a ministerului.
,2-;n cadrul ministerelor+ institu,iilor pu)lice i altor organe de specialitate
ale administra,iei pu)lice centrale poate fi utilizat i func,ia de su)secretar
de stat+ potri(it hotr&rii 'u(ernului pri(ind organizarea i func,ionarea
acestora.
(la data 2(-iun-2003 Art. 4$ din capitolul II, sectiunea 3 completat de Art. 23, alin. (4),
punctul 2. din Ordonanta urgenta 64/2003 )
"rt. /4
Secretarii de stat e*ercit atri)u,iile delegate de ctre ministru.
"rt. /9
,1-Secretarul general al ministerului este func,ionar pu)lic de carier+ numit
prin concurs sau e*amen+ pe criterii de profesionalism. Acesta asigur
sta)ilitatea func,ionrii ministerului+ continuitatea conducerii i realizarea
legturilor func,ionale -ntre structurile ministerului.
,2-$rincipalele atri)u,ii i responsa)ilit,i ale secretarului general sunt
urmtoarele/
a-coordoneaz )una func,ionare a compartimentelor i acti(it,ilor cu
caracter func,ional din cadrul ministerului i asigur legtura operati( dintre
ministru i conductorii tuturor compartimentelor din minister i unit,ile
su)ordonate0
1-cola)oreaz cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului
'eneral al 'u(ernului+ cu secretarii generali din celelalte ministere+ precum i
cu secretarii <ude,elor i cu directorii generali de prefectur+ -n pro)leme de
interes comun0
c-primete i transmite spre a(izare ministerelor proiectele de acte
normati(e ini,iate de minister i asigur a(izarea actelor normati(e primite
de la al,i ini,iatori0
d-transmite Secretariatului 'eneral al 'u(ernului proiectele de acte
normati(e ini,iate de minister+ pentru a fi discutate -n edin,a 'u(ernului0
e-urmrete i asigur finalizarea actelor normati(e apro)ate de 'u(ern+
care au fost ini,iate de minister0
f-monitorizeaz i controleaz ela)orarea raportrilor periodice+ pre(zute de
reglementrile -n (igoare0
g-coordoneaz -ntregul personal al ministerului+ acti(itatea de ela)orare a
politicilor de personal i principiile directoare pentru managementul de
personal din cadrul compartimentelor.
,.-Secretarul general al ministerului poate -ndeplini i alte -nsrcinri
pre(zute de regulamentul de organizare i func,ionare a ministerului ori
-ncredin,ate de ministru.
"rt. 00
,1-;n realizarea atri)u,iilor ce -i re(in secretarul general poate fi a<utat de
unul sau doi ad<unc,i.
,2-Secretarii generali ad<unc,i sunt func,ionari pu)lici de carier+ numi,i prin
concurs sau e*amen.
"rt. 01
;n cazul -n care ministrul+ din diferite moti(e+ nu -i poate e*ercita atri)u,iile
curente+ (a desemna secretarul de stat care e*ercit aceste atri)u,ii+
-ntiin,&ndu-l pe primul-ministru despre aceasta.
"rt. 02
,1-$e l&ng ministru func,ioneaz+ ca organ consultati(+ colegiul ministerului.
,2-8omponen,a i regulamentul de func,ionare a colegiului ministerului se
apro) prin ordin al ministrului.
,.-8olegiul ministerului se -ntrunete+ la cererea i su) preedin,ia
ministrului+ pentru dez)aterea unor pro)leme pri(ind acti(itatea ministerului.
)E!*$'+E" /( "tri1uiile generale ale minitrilor
"rt. 0.
,1-9initrii -ndeplinesc -n domeniul lor de acti(itate urmtoarele atri)u,ii
generale/
a-organizeaz+ coordoneaz i controleaz aplicarea legilor+ ordonan,elor i
hotr&rilor 'u(ernului+ a ordinelor i instruc,iunilor emise potri(it legii+ cu
respectarea limitelor de autoritate i a principiului autonomiei locale a
institu,iilor pu)lice i a agen,ilor economici0
1-ini,iaz i a(izeaz proiecte de lege+ ordonan,e+ hotr&ri ale 'u(ernului+ -n
condi,iile sta)ilite prin metodologia apro)at de 'u(ern0
1-ela)oreaz i a(izeaz proiecte de lege+ ordonan,e+ hotr&ri ale
'u(ernului+ -n condi,iile sta)ilite prin metodologia apro)at de 'u(ern0
(la data 30-iun-2006 Art. #3, alin. (1), litera %. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art.
1, punctul 2. din Legea 250/2006 )
c-ac,ioneaz pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului+ integrat celei
de dez(oltare economico-social a 'u(ernului0
d-fundamenteaz i ela)oreaz propuneri pentru )ugetul anual+ pe care le
-nainteaz 'u(ernului0
e-urmresc proiectarea i realizarea in(esti,iilor din sistemul ministerului+ -n
)aza )ugetului apro)at0
f-reprezint interesele statului -n diferite organe i organisme interna,ionale+
-n conformitate cu acordurile i con(en,iile la care %om&nia este parte i cu
alte -n,elegeri sta)ilite -n acest scop+ i dez(olt rela,ii de cola)orare cu
organe i organiza,ii similare din alte state i cu organiza,ii interna,ionale ce
intereseaz domeniul lor de acti(itate0
g-ini,iaz i negociaz+ din -mputernicirea $reedintelui %om&niei sau a
'u(ernului+ -n condi,iile legii+ -ncheierea de con(en,ii+ acorduri i alte
-n,elegeri interna,ionale sau propun -ntocmirea formelor de aderare la cele
e*istente0
5-urmresc i controleaz aplicarea con(en,iilor i acordurilor interna,ionale
la care %om&nia este parte i iau msuri pentru realizarea condi,iilor -n
(ederea integrrii -n structurile europene sau -n alte organisme
interna,ionale0
i-coordoneaz i urmresc ela)orarea i implementarea de politici i strategii
-n domeniile de acti(itate ale ministerului+ potri(it strategiei generale a
'u(ernului0
6-a(izeaz+ -n condi,iile legii+ -nfiin,area organismelor negu(ernamentale i
coopereaz cu acestea -n realizarea scopului pentru care au fost create0
7-cola)oreaz cu institu,iile de specialitate pentru formarea i perfec,ionarea
pregtirii profesionale a personalului din sistemul lor0
l-apro)+ dup caz+ editarea pu)lica,iilor de specialitate i informare.
,2-9initrii -ndeplinesc -n domeniul lor de acti(itate i alte atri)u,ii specifice
sta)ilite prin acte normati(e.
,.-9initrii -i -ndeplinesc atri)u,iile ce le re(in folosind aparatul propriu al
ministerelor+ precum i prin institu,iile aflate -n su)ordonarea+ coordonarea
sau autoritatea ministerelor.
,/-9initrii de stat coordoneaz+ su) conducerea nemi<locit a primului-
ministru+ realizarea programului de gu(ernare acceptat de $arlament -ntr-un
domeniu de acti(itate+ scop -n care conlucreaz cu minitrii care rspund de
-ndeplinirea acestui program -n cadrul ministerelor pe care le conduc.
(la data 06-mar-2004 Art. #3 din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 8. din
Legea 23/2004 )
"rt. 0/
9inistrul conduce aparatul propriu al ministerului+ sta)ilit prin hotr&re a
'u(ernului+ numete i eli)ereaz din func,ie personalul acestuia.
"rt. 00
,1-Statele de func,ii ale ministerelor se apro) de minitri+ -n limita
numrului de posturi apro)ate prin hotr&re a 'u(ernului.
,2-'u(ernul poate apro)a modificrile ulterioare -n structura ministerelor+ a
organelor de specialitate+ a ser(iciilor pu)lice descentralizate i a institu,iilor
su)ordonate acestora numai -n limita aloca,iilor )ugetare.
"rt. 06
'u(ernul poate dispune prin hotr&re modificri -n organizarea i
func,ionarea ministerelor+ precum i transferul unor acti(it,i de la un
minister la altul ori la organe de specialitate din su)ordinea 'u(ernului.
!"#$%&L'L $$$( :ipoziii finale
"rt. 03
$ersonalul din aparatul de lucru al 'u(ernului+ din aparatul propriu al
ministerelor i al celorlalte organe centrale de specialitate+ care are calitatea
de func,ionar pu)lic+ se )ucur de toate drepturile i o)liga,iile pre(zute -n
legea pri(ind statutul func,ionarului pu)lic.
"rt. 04
Salarizarea personalului din aparatul de lucru al 'u(ernului i din aparatul
propriu al ministerelor se face potri(it legii.
"rt. 09
Crganizarea i func,ionarea ministerelor pri(ind aprarea na,ional i ordinea
pu)lic sunt reglementate prin legi speciale.
"rt. 60
6ispozi,iile prezentei legi+ prin care se reglementeaz organizarea i
func,ionarea 'u(ernului i ministerelor+ se aplic -n mod corespunztor i
celorlalte organe centrale de specialitate din su)ordinea 'u(ernului+ cu
e*cep,ia unor institu,ii de interes pu)lic a cror organizare i func,ionare sunt
reglementate prin legi speciale.
"rt. 61
$e data intrrii -n (igoare a prezentei legi se a)rog 5egea nr. .321990
pentru organizarea i func,ionarea 'u(ernului+ pu)licat -n 9onitorul Cficial
al %om&niei+ $artea 3+ nr. 1=H din > decem)rie 1990+ cu modificrile
ulterioare+ precum i orice alte dispozi,ii contrare.
-IIII-
Aceast lege a fost adoptat de Senat -n edin,a din 2@ fe)ruarie 2001+ cu
respectarea pre(ederilor art. H4 alin. 112 din 8onstitu,ia %om&niei.
p.$%7D763.J757 S7.AJ:5:3+
;"LE+%$+ <&L%"+ #')=")
Aceast lege a fost adoptat de 8amera 6eputa,ilor -n edin,a din 1 martie
2001+ cu respectarea pre(ederilor art. H4 alin.112 din 8onstitu,ia %om&niei.
$%7D763.J757 8A97%73 67$:JAB35C%
;"LER :&R+E"+'
$u)licat -n 9onitorul Cficial cu numrul 1@4 din data de 2 aprilie 2001
I2 ;n cuprinsul actelor normati(e -n (igoare+ sintagma Gaparatul de lucru al
primului-ministruG se -nlocuiete cu sintagma G8ancelaria $rimului-9inistruG.
(la data 06-mar-2004 Actul modificat de Art. II din Legea 23/2004 )
Forma sintetic la data 09-sep-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct
i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale !olters "lu#er.