Sunteți pe pagina 1din 5

1

Despre porunc! "i libertateCateheza I

PREG!TIREA APERCEPTIV!
1

Atunci cnd vorbim despre norme, legi, porunci, fie ele generate de
autoritatea religioas! sau civil!, tendin"a este de a le pune n raport direct cu
libertatea. De ce cu libertatea? Pentru c! fiin"a noastr! vibreaz! la acest dar #i
pentru c! una din cele mai mari frici ale omului este pierderea libert!"ii. n
catehezele din Postul Sfintelor Patimi am atins problema robiei p!catului #i a
eliber!rii din aceasta prin Taina Sfntului Botez. ns! nu am detaliat modul
cum ne p!str!m liberi fa"! de p!cat #i nici cum Dumnezeu ne ajut! n acest
efort.
ANUN"AREA TEMEI
n aceast! catehez! inaugural! v! invit s! ne concentr!m asupra a dou!
no"iuni lege #i libert#te, a raportului dintre lege #i libertate. Dup! ce ne vom
l!muri asupra acestor probleme vom putea face un pas mai departe. Vom
deschide cartea Ie#irii, capitolul 20, #i vom reflecta asupra celor Zece Porunci
date de Dumnezeu lui Mosie pe muntele Sinai. n fapt, Decalogul constituie
tema celor 12 cateheze din Postul Adormirii Maicii Domnului 2014.
TRATAREA
Ce este legea, porunca, norma?
n Dic"ionarul Explicativ al Limbii Romne este definit! astfel: Regul!
imperativ! stabilit! de autoritatea suprem!; dispozi"ie dat! de c!tre o
autoritate sau de c!tre o persoan! cu autoritate #i care trebuie executat!
ntocmai; ordin, decizie, hot!rre.

1
Prima catehez! va avea enumerate momentele unei cateheze, n timp ce toate
celelalte nu vor mai fi ntrerupte de aceast! precizare tehnic!, ea subn"elegndu-se
din context.


*Aceste cateheze au un caracter pur orientativ #i reprezint! perspectiva autorului
asupra Decalogului. Dac! nu vor r!spunde nevoilor din parohiile n care programul
catehetic se va desf!#ura, preotul are libertatea de a scrie el cateheza potrivit! #i
specific! comunit!"ii pe care o p!store#te.
2
$i numai rezumndu-ne la aceste defini"ii ne-am putem explica
repulsia, sentimentul de respingere pe care-l tr!im atunci cnd vine vorba de
legi, reguli sau porunci. Pe de o parte p!str!m n gena noastr! reziduurile
abuzurilor istoriei, a regimurilor politice, dar pe de alt! parte, rezon!m #i cu
frica provocat! de robia adus! de neascultare, robia p!catului, iar aceasta este
cel mai important. Deci, chiar dac! din perspectiv! uman!, laic!, se poate
argumenta c! legile pot ngr!di libertatea, r!mne de v!zut cum putem s! ne
raport!m din perspectiv! religioas!. Pe parcusul istoriei legile, care
reglementau raporturile sociale, emise de autorit!"ile de stat, s-au schimbat
mult. Regimurile dicatoriale au ngr!dit libertatea de exprimare, ceea ce a
nsemnat implicit un atac la libertatea propriu-zis!. Dar legile Bunului
Dumnezeu n-au f!cut nicioadat! asta. $i atunci, totu#i, cum putem explica
rezisten"a la porunc!? Un prim r!spuns const! n faptul c! nu n"elegem
porunca n sensul ei cel mai profund. Iar acest r!spuns impune l!muriri pe
care vom ncerca s! le d!m mai jos.
n desf!#urarea biblic! cunoa#tem, ntr-o prezentare nepreten"ioas!,
trei grupuri de legi: legea premozaic!, legea mozaic! #i legea iubirii.
Legea premozaic# a fost dat! de Dumnezeu lui Noe #i, mai trziu lui
Avraam (Fc.9; 17) . Aceasta presupunea anumite interdic"ii date poporului
evreu respectiv o nt!rire a leg!mntului lui Dumnezeu cu poporul s!u,
simbolizat prin t!ierea mprejur. Detaliile le putem g!si n cartea Facerii.
Legea mozaic# se define#te n primul rnd prin prescrip"iile date pe
muntele Sinai, cunoscute de noi ca cele 10 porunci, dar #i prin alte legi cu
statut temporar, care reglementau anumite rnduieli sociale #i politice.
Legea iubirii, legea care le cuprinde pe toate, care este des!vr#it!, este
dat! de Iisus Hristos #i exemplificat! prin propria ntrupare, Jertf! #i n!l"are,
ca o mplinire a toate.
Acum c! le-am prezentat succint, s! ne ntoarcem pu"in nspre
definirea libert!"ii. Ce este libertatea? Acela#i DEX ne spune foarte simplu c!
libertatea este posibilitatea de a ac"iona dup! propria voin"! sau putin"!. Or
aceast! defini"ie poate fi interpretat! n fel #i chip ntruct este golit! de sensul
moral-cre#tin. Ce poate nsemna posibilitatea de a ac"iona dup! propria
voin"! sau putin"!? n baza acesteia unii ar putea spune c! pot s! fac! ce
doresc, prin urmare pot exagera n toate. Acest lucru ar nsemna c! la fel de
liberi sunt viruto#ii ca p!c!to#ii, #i viceversa. Ar putea fi liberi fa"! de cele
3
bune cum #i fa"! de cele rele. Or, dup! cum vom vedea, adev!rata libertate
este doar n raport cu r!ul. Nu po"i liber n raport cu binele, este tautologic.
Binele este m!rturisirea plenar! a libert!"ii.
Dac! legea omeneasc! este temporar!, cea divin! este ve#nic!, dac! cea
politic! este mundan!, dat! n vederea reglement!rii vie"ii cet!"ii, cea
dumnezeiasc! este ntr-o perspectiv! eshatologic!, oferit! n beneficiul
omului, spre mntuire. Sf.Ap.Pavel n 2 Cor. 3, 17, ne spune Unde este
Duhul Domnului acolo este libertatea. n"elegnd acest verset vom n"elege
ce este libertatea.
Am observat c! Dumnezeu pe parcursul revela"iei, o revela"ie
gradual!, a dat omenirii mai multe legi. ntrebarea pe care am putea-o ridica
este la ce foloseau #i folosesc aceste legi?
n chip firesc, raportndu-ne la normele civile, ne putem r!spunde c!
legea e necesar! pentru buna desf!#urare a vie"ii civice. Aceste legi ne pot mai
mult sau mai pu"in ngr!di libertatea. Dar cum r!mne cu poruncile
dumnezeie#ti? Un teolog grec spunea c! poruncile lui Dumnezeu cultiv!
virtu"ile #i l ndreapt! pe credincios spre sfin"enie (G.Mantzaridis, 2006).
Aceste cuvinte ne ajut! s! facem un pas n plus nspre n"elegerea legii #i a
raportului acesteia cu libertatea.
V! invit acum s! facem o leg!tur! ntre versetul din 2 Cor.3, 17, ceea ce
spunea Mantzaridis #i un alt verset din 1 Cor.6,12, Toate mi sunt ng!duite,
dar nu toate mi sunt de folos. Toate mi sunt ng!duite, dar nu m! voi l!sa
biruit de ceva. n Duhul Domnului este libertatea. Adic! acolo unde este
harul, sfin"enia este libertatea. Chiar dac! omului i sunt ng!duite toate,
pentru c! este liber, nu toate i sunt de folos. n aceast! situa"ie ne ntreb!m
simplu. Dac! poruncile l ndreapt! pe om spre sfin"enie, spre libertatea
absolut!, nerespectarea lor nspre ce l ndreapt!?
Poate sunt printre noi credincio#i care respect! toate poruncile #i nu
simt nici harul sfin"itor #i nici duhul p!cii. Oare care s! fie cauza?
Sfntul Maxim M!rturisitorul mparte pe cei care respect! poruncile
dumnezeie#ti n trei categorii: robii, n!imi"ii #i liberii. Vom prezenta fiecare
categorie pentru a ne putea identifica #i pentru a putea, n cazul n care nu
suntem n cea potrivit!, s! o schimb!m.
Robii sunt cre#tinii care mplinesc poruncile din fric!, nu din
convingere. Dar lucrul de care trebuie s! se team! omul nu este pedeapsa ci
4
lipsa comuniunii cu Dumnezeu. N#imi$ii, simbria#ii respect! poruncile doar
pentru a ob"ine un beneficiu.N!imi"ii ca #i robii, se mi#c! la nivelul legii #i
nu simt libertatea harului. Liberii sunt cei care "in poruncile din dragoste
pentru virtute, pentru Dumnezeu #i nu de fric! sau din interes personal. Iat!
foarte pe scurt ce categorii de oameni avem cnd vine vorba de respectarea
poruncilor.
Trebuie s! #tim, totu#i, c! libertatea interioar! nu coincide ntotdeauna
cu cea exterioar!. Via"a martirilor ne este un exemplu n acest sens. Ei au
dobndit libertatea duhului renun"nd la cea a trupului, au murit dar au fost
vii. Acest lucru nu s-a ntmplat n schimb cu cei care s-au lep!dat de credin"!
#i neam, tr!dnd cu scopul de a fi liberi.
Ne vom opri aici cu prezentarea celor dou! no"iuni. n aceast! catehez!
nu am avut preten"ia de a da noi defini"ii poruncii #i libert!"ii ci de a oferi
cteva indica"ii vizavi de acestea. Mai degrab! ne-am dorit s! n"elegem din
context ce sunt cele dou! #i la ce folosesc ele.
RECAPITULARE
Ar fi potrivit s! re"inem c! porunca dumnezeiasc! spre deosebire de
unele legi civile nu ngr!de#te libertatea omului ci o ofer!. Apoi s! percepem
libertatea ca pe ceva dependent de har, or Unde este Duhul Domnului acolo
este libertate, iar raportul dintre porunc! #i libertatea adev!rat! este unul
direct, respect!m porunca sunt liberi, suntem liberi dac! respect!m legea
dumnezeiasc!. Porunca nu se impune, ci se propune.
ASOCIERE
Poruncile dumnezeie#ti pot fi asociate ntr-o oarecare m!sur! cu legile
fizice. Aceasta mai ales la nivelul rostului lor #i a necesit!"ii respect!rii lor. De
exemplu, orict am ncerca s! "inem un obiect suspendat n aer, f!r! a-l
sus"ine de ceva, el nu se poate s! r!mn! acolo ntruct legea gravita"iei nu-i
permite. Dac! m!rul va fi aruncat de la etaj, n mod firesc el va ajunge jos.
Orice ncercare de a nc!lca aceast! lege se soldeaz! cu un e#ec. Exemplele pot
continua.
ACTUALIZAREA
Pentru omul de ast!zi este important! n"elegerea corect! a poruncii.
Normele dumnezei#ti ne invit! la o separare de lume. Or, aceast! separare de
lume este perceput! n mentalitatea consumist! ca o rupere de lume #i o
condamnare a lumii ca ceva r!u. NU este a#a! %inerea poruncilor
5
dumnezeie#ti are un caracter pozitiv #i constructiv. Nu urm!re#te negarea sau
desconsiderarea vie"ii cotidiene, ci dimpotriv!, afirmarea #i valorificarea ei
real!. Toate cte Dumnezeu le porunce#te omului sunt via"! #i aduc!toare
ale vie"ii ve#nice. Sunt puterea care nnoie#te #i d! sens vie"ii cotidiene
(G.Matzaridis, 2006). Pe de alt! parte eliberarea de lume nu nseamn!
p!r!sire a lumii, ci reg!sirea rela"iilor corecte cu ea. Lumea nu este
dispre"uit!, ci reconsiderat! pe locul ce i se cuvine. %innd poruncile,
cre#tinul se elibereaz! de lume.
Pentru aceea, lep!dnd toat! spurc!ciunea &i toat! r!m!&i'a r!ut!'ii,
primi'i cu dulcea'! Cuvntul s!dit n voi, cel ce poate s! v! mntuiasc!
sufletele. Fi'i dar mplinitori ai Cuvntului, &i nu numai ascult!tori ai lui
am!gindu-v! pe voi n&iv!. C! dac! cineva este ascult!tor al Cuvntului f!r!
a-i fi &i mplinitor, el seam!n! cu omul care-&i prive&te'n oglind! fa'a sa
fireasc!: s-a privit &i s'a dus &i'ndat! a uitat cum era; dar cel ce se uit! cu luare-
aminte ntr'o lege des#vr%it#, aceea a libert#&ii, &i a r!mas n ea, fiind el nu
un ascult!tor care uit!, ci un mplinitor care face, acela fericit va fi n faptele
sale (Iac.1, 21-25).
Aceast! catehez! a avut doar un rol introductiv n no"iunile de porunc!
#i lege. n ntlnirile viitoare obiectivul nostru va fi acela de a n"elege ct mai
bine cele 10 porunci. Mine, vom insista pe contextul n care Decalogul a fost
dat lui Moise #i pe rela"ia acestor porunci cu via"a cre#tinului dirijat! dup!
regulile Noului Testament. Amin!