Sunteți pe pagina 1din 32

Piaþa severineanã 10.11-12.11.

2009 1
2 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 3

ELECTRICE- FOTO-VIDEO- TRANSPORT ALTE DOMENII


BRD VINDE la licitatie …10.11.2009 ora 10 BEJ Cerbulescu ELECTRONICE AUDIO
@ A d u c @ Realizez
C. str. Independentei nr.1B( la muzeu)… afiºe, fluturaºi,
@ Reparãm @ Filmãri balast, nisip, pãmânt
video ºi foto pentru vegetal, rabã 16 T, reviste, broºuri,
ieftin frigidere,
fiecare moment im- transport mobilã ºi meniuri, bannere,
congelatoare, lãzi,
portant din viaþa ta alte mãrfuri camion site - uri web,
vitrine ºi combine panouri ºcolare, etc.
nunta, cununie, 36 mc. Preþ neg.
frigorifice la Tel. 0747-042004
botez. Tel. 0727- Tel. 0722-686997
domiciliul clientului (124030)
949491 (124031) (124028)
indiferent de
localitate. Oferim @ Profesional @ Transport
garanþie. Posibilitate filmãri video, marfã intern ºi ex-
ºi în rate. Încãrcãm fotoreportaj, editare, tern, capacitate -
clime auto cu freon. montaj, albume foto camioane 36 mc, 4,5
Tel. 0352-806529, digitale, copiez pe tone; - furgonetã 20
0740-783824, 0770- DVD, casete V-HS, mc, 2,5 tone +
699823 (124025) mini DV, CD. Preþ camion furgonetã.
neg. Tel. 0731- Preþuri negociabile.
@ R e p a r a þ i i 389777 (124032) Tel. 0744-559181,
maºini de spãlat 0724-080607, 0252-
automate cu piese de 316515 (124033)
import la domiciliul TOPOGRAFIE-
@ Efectuez
clientului în tot PROIECTARE transport marfã, cu
Mai multe informatii gasiti la sediul BRD- Dr. Tr. Severin, B-dul. T. Vladimirescu
judeþul Mehedinþi, camioan acoperit
nr. 30, Mehedinti. @ Persoanã
deþin ºi aduc la sau descoperit cu
fizicã autorizatã
@ Execut comandã piese. Tel. execut cadastru ºi sau fãrã remorcã,
instalaþii sanitare, 0727-747910, 0770- intabulare în carte oriunde. Tel. 0748-
termice ºi electrice, 964290, 0756- funciarã. Tel 0723- 286248, 0723-
montaj, înlocuit, 935864 (124035) 332890 (124034) 787715. (124036)
calorifere, seturide
@ V â n d baie, boilere de
afacere la cheie, bar cupru, polipropilenã.
CONSTRUCÞII,
+ fast food, cu toate AMENAJÃRI, Preþuri neg. Tel.
dotãrile, în INSTALAÞII 0766-421690
funcþiune, suprafaþã (124026)
totalã 147 mp, vad @
bun, chirie micã. Electricieni, @ Executãm la
Preþ 8700 euro. Tel. instalatori cu preþuri corecte ºi
@ V â n d
0771-175345 experienþã,
pensiune 9 camere negociabile lucrãri
(124023) executãm instalaþii
complet utilatã, salã de amenajãri
conferinþe, restau- @ electrice, termice,
V â n d interioare ºi
rant 2 terase foiºor, afacere franciza sanitare, solare din
piscinã, teren tenis, Fornetti + patiserie + cupru, PPR, fier. exterioare, gresie,
suprafaþã totalã 2800 fast - food complet Preþuri avantajoase. faianþã, tavane false
mp. Preþ negTel. utilate în functiune, Tel. 0744-563987, ºi rigips decorativ,
0729-121177, 0724- 0747-491504 izolaþie polistiren,
vad foarte bun,
295833 (122321) (124018)
suprafata 80 mp, str. glet tencuit,
@ Vând 2 Crisan colt cu bd. @ Amenajãri termopane, parchet
autorizaþii taxi cu 2 Tudor Vladimirescu. interioare, tencuieli, laminat, calitate
Dacia Logan, an Tel. 0754-727653 glet, zugrãveli, excepþionalã. Tel.
2006, GPL (124017)
rigips, parchet, 0745-622466, 0743-
omologat, stare
Vând firmã gresie, faianþã +
bunã, acte + taxe la @ 554340 (124027)
zi, echipate complet. taxi. Tel. 0756- instalaþii electrice,
Preþ 25000 euro / 723667, 0770- polistiren, etc.. Rog @ Execut
variante. Tel. 0729- 571854 (124019) ºi ofer seriozitate. d o c u m e n t a þ i i
001800 (124020) Tel. 0746-971213
tehnice, cadastrale,
@ Vând ur- (124021)
@ Ofer spre gent afacere la cheie intabulãri în cartea
închiriere spaþiu compusã din , bar @ E x e c u t funciarã pentru case,
amenajat complet restaurant, bucãtãrie lucrãri de zidãrie, t e r e n u r i ,
pentru frizerie / ºi fast - food dotate tencuialã, gresie, apartamente, la
coafurã. Relaþii la tel. ºi utilate modern, faianþã, placãri
preþuri minime. Tel.
0352-803086, 0352- zonã ultra - centralã, polistiren, lavabilã,
809589, 0755- preþ foarte parchet laminat. Tel. 0729-960787, 0352-
136206, 0742- avantajos.Tel. 0754- 0 7 4 2 - 5 0 1 9 5 2 800160, 0252-
262754 (124022) 519470 (124037) (124024) 325409 (124029)
4 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009

AFACERI Execut lucrãri de Execut instalaþii


sanitare, termice ºi
IMPORTANT!
zidãrie, tencuialã, Toate anunþurile de la
electrice, montaj,
ºape, polisterien, înlocuit, calorifere, rubricaAfaceri-
gresie, faianþã, glet, seturi de baie, boilere pe Servicii sunt cu platã ºi
lavabilã, rigips, cupru, polipropilenã. se achitã la sediul Piaþa
parchet laminat Preþuri negociabile
Severineanã din str.
Tel. 0742-501952 Tel. 0766-421690 Traian nr. 46.
Cumpãr firmã fãrã datorii cu profit pe 2008 ºi
1 - 2 luni rulaj în 2009

Tel. 0746-272860

VÂND 2 AUTORIZAÞII
TAXI CU 2 DACIA
LOGAN, AN 2006, GPL
VÂND
OMOLOGAT, STARE
BUNÃ,ACTE + TAXE LA
ZI, ECHIPATE COMPLET.
FIRMÃ
PREÞ 25000 EURO /
VARIANTEAUTO TAXI
Tel. 0756-723667
Tel. 0729-001800 0770-571854
Vând urgent afacere la IMPORTANT!
cheie compusã din , bar Toate anunþurile de la
restaurant, bucãtãrie ºi
fast - food dotate ºi rubricaAfaceri-
utilate modern, zonã Servicii sunt cu platã ºi
ultra - centralã, preþ se achitã la sediul Piaþa
foarte avantajos. Severineanã din str.
Traian nr. 46.
Tel. 0754-519470

SERVICII DIVERSE
IMPORTANT!
Toate anunþurile de la
rubricaAfaceri-
Electrician, instalatori cu experienþã executãm Servicii sunt cu platã ºi
instalaþii electrice, termice, sanitare, solare din
cupru, PPR, fier. se achitã la sediul Piaþa
Preþuri avantajoase Severineanã din str.
Traian nr. 46.
Tel. 0744-563987, 0747-491504

Aduc balast, nisip, Execut tencuieli,


pãmânt vegeta,16 t, zugrãveli, glet,
faianþã, gresie,
la comandã, parchet, izolaþie cu
transport mobilã ºi polistiren, etc +
alte mãrfuri 36 mc, instalaþii electrice,
tarife negociabile rog seriozitate

Tel. 0722-686997 Tel. 0746-971213


Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 5
@ V Â N D
APARTAMENT 2
ALTE CAMERE DEC., BD
LOCALITÃÞI CAROL I, NR. 85,
ET.9/10, FOARTE
@ V â n d S P A Þ I O S ,
garsonierã în ªimian, BALCON 9 M
bl. A37, sc. 2, ap. 11. AMENAJAT,
Preþ neg. Tel. 0731- T E R M O PA N ,
903802. (123203) G+F+P, IZOLATCU
POLISTIRENLAEX-
TERIOR,ZONATRI-
B U N A L ,
REPARATII PANORAMÃ
SUPERBÃ LA
DUNÃRE. PREÞ
IMPORTANT! 45000 EURO, AC- ªtiþi cum se face?
Toate anunþurile de la CEPT CREDIT
rubricaAfaceri-Servicii PRIMA CASÃ. TEL.
0741-014841.
Livret de familie
sunt cu platã ºi se achitã ORªOVA
(123988)
la sediul Piaþa @ Vând sau Pentru livretul de familie, eliberat la cererea solicitantului, sunt
Severineanã din str. închiriez apartament @ V Â N D necesare urmãtoarele acte:
Traian nr. 46. conf. redus, în APARTAMENT 2 -Cerere;
Orºova, multiple C A M E R E , -Actele de identitate ale soþilor ºi ale copiilor pâna la
îmbunãtãþiri, DECOMANDAT,
vârsta de 14 ani, dacã se aflã în întreþinerea pãrinþilor;
ETAJ 1, BLOC
mobilat, urgent. Preþ -Certificatul de cãsãtorie;
K.M.5, STR. DR.
avantajos. Tel. 0761- -Certificatul de deces dacã unul dintre soþi este decedat;
@ V â n d BABEª, G+F,
065346 (124188) -Hotãrârea judecatoreascã de divorþ, definitivã ºi
garsonierã în Schela, BALCON ÎNCHIS,
et.3, cadastru, PARCHET MASIV irevocabila;
termopane, uºã ÎN HOL, -Dovada domiciliului comun al soþilor.
metalicã. Preþ DORMITOR ªI AMOS NEWS
42000. Tel. 0747- SUFRAGERIE UªE
622288. (124006) SCHIMBATÃ SAU
SCHIMB CU
@ V â n d TIMIªOARA. PREÞ
g a r s o n i e r ã NEG. TEL. 0744-
@ V Â N D
GARSONIERÃ decomandatã pe 185683. (123089)
Aleea Cloºani, bloc DR. TR.
CONF.1 CU SEVERIN
de apartamente, @ VÂND UR-
ÎMBUNÃTÃÞIRI,
îmbunãtãþiri. Preþ G E N T
ÎN BLOC DE VÂND
neg. Tel. 0746- APARTAMENT 2
APARTAMENTE, APARTAMENT
098262, 0753- C A M E R E ,
ZONA SPITALUL 2 CAMERE, 56
734817. (124049) DECOMANDAT,
JUDEÞEAN,
DR. TR. MP, CU ETAJ 4, ACOPERIª
SUPRAFAÞÃ 40 @ V â n d
SEVERIN TERASÃ, REZISTENT, STR.
MP. PREÞ NEG.
garsonierã, conf. 1, COMPLET RE- GHE. I. ªIªEªTI.
@ VÂND UR- TEL. 0746-026481. zona Modern, et. 5/ PREÞ NEG. TEL.
G E N T (123999) NOVAT,
10. Preþ 100000 lei. 0723-242306, 0723-
GARSONIERÃ, @ Tel. 0723-280745 INSTALAÞII
V â n d 282642 (124085)
CONF. I, LA garsonierã confort 2, (124069) ELECTRICÃ ªI
S E N S U L G+F+P+T, uºã APà NOI, ÎN
@ Vând ur- SCHELA, BL.
GIRATORIU, ET. metalicã, etaj 1. Preþ
gent garsonierã 5, ET. 2. PREÞ
1, RECENT neg. Tel. 0741-
conf.1, îmbunãtãþitã
R E N O V A T Ã , 016060. (123231) 25000 EURO
ºi mobilatã, zona XE
A R A T Ã lângã Biserica de ACCEPT VAR.
@ V â n d
I M P E C A B I L , garsonierã conf.1, Carton, meritã AUTO +
M U L T I P L E cu îmbunãtãþiri vãzutã. Preþ neg. DIFERENÞÃ.
ÎMBUNÃTÃÞIRI. G+F, zona Schela Tel. 0745-209444. TEL. 0723-
PREÞ 75000 LEI Cladovei, bl. S5, (124165) 236615, 0727-
NEG. TEL. 0744- sc.1, et.2. Preþ neg. 289027
514602 (124117) Tel. 0755-641766, @ V â n d
garsonierã, et. 1, (122263)
0352-416579.
@ V Â N D (123998) zona Piaþa Sârbilor, @ V Â N D
GARSONIERÃ, fãrã îmbunãtãþiri.
APARTAMENT 2
PARTER, ALION @ V â n d Preþ 78000 lei neg.
CAMERE, DEC.,
COLÞ CU garsonierã, conf.1 Tel. 0743-138553
pe Bd. Revoluþiei (124186) M U LT I P L E
INDEPENDENÞEI,
nr.3, bl. B2, ap.39, ÎMBUNÃTÃÞIRI,
ULTRAMODERN @ V â n d
zonã centralã, bloc G+F+P+AC, ET. 3,
A M E N A J A T Ã , de cãrãmidã, balcon garsonierã, conf. I,
G+P+F+T+ACC, interior, lift. Preþ STR. ORLY CU
et. III, baie cu cadã,
MOBILATÃ MO- 30000 euro sau S T R .
balcon închis, zonã
DERN. PREÞ 35000 euro în rate liniºtitã. Preþ 100000 KOGÃLNICEANU.
26000 EURO. TEL. fãrã dobândã. Tel. lei. Tel. 0352- PREÞ NEG. TEL.
0 7 6 4 - 4 0 0 2 9 8 . 0720-182165, 0356- 407208, 0741- 0722-680035, 0723-
(123192) 310277 (124000) 464825 (124229) 608501 (123981)
6 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009
@ V Â N D
APARTAMENT 2
CAMERE, BLOC
CÃRÃMIDÃ,
PARGHET LEMN,
APOMETRE,
REPARTITOARE
C Ã L D U R Ã ,
CADASTRU, STR.
CRIªAN, BL. A0,
ET.1. PREÞ 37000
EURO TEL. 021-
6683630. (123995)

@ V â n d
apartament 2
camere, et.4, bl. Ada
Kaleh, ultracentral,
intrare dinspre parc, @ V â n d @ V â n d @ V â n d
bloc de cãrãmidã, apartament 2 apartament 2 apartament 2 camere,
parchet de lemn, camere, dec., zona camere, dec., zona zona Dunãrea, com-
a p o m e t r e , B-dul T. Crihala, et. 4. Preþ plet mobilat, multiple
îmbunãtãþiri la Vladimirescu, 2 150000 lei neg. Tel. îmbunãtãþiri, bl. A2,
comandã. Preþ neg. terase, 50 mp, et. 4, 0751-993689, sc. 4, ap. 6,
Tel. 0740-257753. izolaþie nouã garanþie 0756-122141 meritãvãzut. Preþ
(122218) 10 ani, termopan, (123993) 45000 euro neg. Tel.
accept credit 0722-802253(124151)
@ V â n d ipotecar. Preþ 31000 @ V â n d
apartament 2 euro neg. Tel. 0732- apartament 2 @ V â n d
c a m e r e , camere, et.1, str. apartament 2 camere,
808095 (123160)
decomandat, et. 3, Criºan, bl. A0, în Schela, et. 2, hol,
zona Splai M. @ V â n d parchet, contorizat, baie, îmbunãtãþiri,
Viteazul colþ cu apartament 2 cadastru. Preþ G+F+P+T, uºã
Criºan, G+F+P+T, camere, zona Sto- 37000 euro neg. Tel. metalicã sau schimb
modern amenajat, matologie, uºã 021-6683630. cu casã maxim 10 km
meritã vãzut. Tel. metalicã, AC+T, (124065) de Severin. Preþ 75000
0 7 4 5 - 7 5 7 4 8 3 , et.1. Preþ 32000
0 7 6 9 - 2 3 9 3 6 1 . euro. Tel. 0751- @ Vând sau lei. Tel. 0733-447808
(122227) schimb apartament (124157)
258900. (123659)
2 camere, @ V â n d
@ Vând ur- @ V â n d G+F+P+T, et. 3, bl. apartament 2 camere,
gent apartament 2 Z5, str. Criºan nr. 59, dec., B-dul T.
apartament 2
camere, et.1, zona vizavi de Intim cu Vladimirescu colþ cu
camere, aproape de
Splai - Spitalul teren sau casã în Independenþei, etaj 1,
centru, dec., et. 3,
Judeþean, cu Severin. Preþ 45000 cu îmbunãtãþiri,
cu îmbunãtãþiri. Preþ
îmbunãtãþiri. Preþ euro. Tel. 0723- vedere spre bulevard,
neg. Tel. 0766-
neg. Tel. 0352- 359929, 0757- accept credit prin
803877, 0744- 694990, 0745-
625949 (123664) 024728 (124077) programul Prima
567869 (122309)
@ V â n d Casã. Preþ 43000 neg.
@ V â n d @ Vând ur-
apartament 2 Tel. 0721-943135
apartament 2 gent apartament 2
camere, Bd. T. (124162)
c a m e r e , camere, semidec.,
et. 2, lângã stadion Vladimirescu,
îmbunãtãþiri, parter, @ V â n d
CPL, G+F+P+T, decomandat, etaj 1.
zona Z-uri sau apartament 2 camere,
izolat termic, 47 mp, Preþ neg. Tel. 0735-
schimb similar. Preþ dec., et. 1, zona
168023. (124087)
neg. Tel. 0762- calorifere noi fontã, Bulevard Tudor
358274 (123018) calorimetre, @ V â n d Vladimirescu (Anghel
apometre. Preþ neg. apartament 2 Saligny cu Dr. Babeº),
@ Vând ur- Tel. 0726-136563,
camere, multiple 58 mp, fãrã
gent apartament 2
0768-780184 îmbunãtãþiri, îmbunãtãþiri. Preþ
camere, 56 mp, AC,
(123990) cadastru, zona 160000 lei. Tel. 0724-
mici îmbunãtãþiri,
Crihala (K-Market). 758573, 0748-498998.
Splai M. Viteazu, nr. @ Vând ur-
Preþ neg. Tel. 0743- (124167)
30, bl. B4, et. 4, gent apartament 2
acoperiº. Preþ neg. camere, parter, zona 138344 dupã ora
@ V â n d
Tel. 0740-145195. Splai M. Viteazu cu 15,00 (124120)
apartament 2 camere,
(123068) Criºan, bl. V 6, @ V â n d dec., str. Dr. Babeº 73,
@ V â n d G+F+P, instalaþie apartament 2 bl.,1, sc.2, ap.1, parter,
apartament 2 electricã ºi sanitarã c a m e r e , utilat, G+F+P+T, boxã
camere, dec., 2 schimbate, geam la îmbunãtãþiri, parter, la subsol + teren
balcoane, et.2, zona baie, cadastru. Preþ zona Z-uri sau intravilan, 540 mp, str
Hotel Traian. Preþ 35500 euro neg. Tel. schimb similar. Preþ Cicero, nr 197. Preþ
neg. Tel. 0740- 0745-541179, 0751- neg. Tel. 0762- neg.Tel. 0723-398941,
825498 (123225) 787853 (124054) 358274 (124148) 0768-977390.(124170)
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 7

GARSONIERE
» et. 6/10, conf. I, mobilatã ºi utilatã, zona euro neg (320) zonã ultracentralã, preþ 110000 euro /
Crihala, preþ 25000 euro (666) » et. 4 semidec, mobilat, îmbunãtãþiri, zona neg sau spre închiriere 1000 euro / lunã
» parter, conf. I, zona Crihala, preþ 80000 Crihala, preþ 42000 euro neg (165) (519)
lei (664) » parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, » et. 3, dec, îmbunãtãþiri, zona
» et. 3, conf. 1, zona Independenþei, preþ preþ 45000 euro neg (348) Stomatologie, preþ 55000 euro (345)
100000 lei (321) » parter, dec, zona Cicero, preþ 155000 lei » et. 1, decomandat, 2 balcoane,
» parter, conf 1, bloc de apartamente, zona / neg (406) îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 55000
Autogarã, preþ 25000 euro / neg » et. 2, zona Kiseleff, semidec. Preþ 150000 euro (335)
AP. 1 CAMERÃ lei (471) » parter, decomandat, zona Kiseleff, preþ
» et. 2, dec., îmbunãtãþiri, zona » parter, dec., îmbunãtãþiri, zona Crihala, 55000 euro neg
Independenþei, preþ 30000 euro neg (657) preþ 45000 euro/neg (409) » et 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala,
» parter, conf. I, zona Crihala, preþ 28000 » schimb ap. 2 camere, et. 1, semidec, preþ 55000 euro / neg (436)
euro neg (648) balcon mare, zona Centru, cu ap. 1 camerã, » Kiseleff, dec, et. 2, 2 balcoane,
» et. 1,dec, îmbunãtãþir, zona Kiseleff, preþ în bloc de apartamente, et. 1-2, zona îmbunãtãþiri ºi mobilat, preþ 76000 euro
@ V â n d @ V â n d @ V â n d 40000 euro neg (794) Independenþei, Bulevard, Kiseleff + dif. neg (181)
@ V â n d » parter, decomasndat, zona Crihala, preþ AP. 3 CAMERE » et. 2, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri,
apartament 2 apartament 2 apartament 2 30000 euro (792) » et. 3, dec., 2 balcoane, zona Cicero, preþ zona Centru, preþ 80000 euro / neg (81)
camere, 2 balcoane, camere, str. Orly, bl. apartament 2 » parter, dec, zona Indepedenþei, preþ 52000 euro neg (662)
camere, parter, 38000 euro neg (779) » et. 3, dec, 2 balcoane, zona Crihala, preþ » et 1, semidec, zona CET, preþ 45000
et. 2, mici M1, et. 3, camere, complet et. 1, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri, zona H 45000 (784) euro (140)
semidec., balcon, Traian, preþ 45000 euro (774) » et. 1, dec, 2 balcoane, zona Cicero, preþ » et 4, acoperiº, dec, multiple
îmbunãtãþiri, zona G+F+P+T+ AC, uºã
renovat recent, str. mobilat ºi utilat str. AP. 2 CAMERE 55.000 euro neg (482) îmbunãtãþiri, zona Centru. Preþ 60000
Piaþa Meva, str. metalicã, mobilat, » et.4, semidec., mici îmbunãtãþiri, zona » et. 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, preþ euro(80)

Anghel Saligny nr. fãrã terasã, Petre Sergescu Dr. Babeº, zona Autogarã, preþ 130000 lei(667) 50000 euro neg (724) » parter dec, îmbunãtãþiri, zona CIcero.
» parter, dec, zona Autogarã, preþ 120000 » et. 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Preþ 220000 lei neg(235)
118. Preþ 37000 semidec.. Preþ vizavi de Plus, zonã lei / neg (726) ultracentralã. preþ 90000 euro neg. (714) » et 2, dec, 2 balcoane, mici îmbunãtãþiri,
Iruc, parter. Preþ » et. 2, dec, zona Independenþei, preþ » et. 3, dec., îmbunãtãþiri, zona Hotel zona Crihala, preþ 65000 euro/neg
euro . Tel. 0769- 35000 euro neg. Tel. liniºtitã. Preþ 29000 150000 lei / neg (729) Traian, preþ 55000 euro neg. (269) (430)
neg. Tel. 0742- » parter, dec, îmbunãtãþiri, zona H. Traian, » parter, dec., îmbunãtãþiri, zona CET. preþ
803178, 0768- 0742-322212 euro. Tel. 0740- preþ 50000 euro (720) 37000 euro (63)
» et. 2, dec., îmbunãtãþiri, zona CET. Preþ
67000 euro / neg (135)
060583 (124180) (124187) 179083 (124191) 494987 (124198) » et. 2, dec, zona Kiseleff, preþ 38000 euro » et.1, dec., 3 balcoane, zona Crihala, preþ
» et 3, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala.
neg (705) 50000 euro
Preþ 63000 euro neg(411)
» et. 3, dec, zona Autogarã, preþ 130000 lei » et.2, semidec., zona Crihala. Preþ 50000
euro AP. 4 CAMERE
neg (681) » et. 1, dec., zona Crihala. preþ 65000
» et. 3, dec, zona Crihala, preþ 130000 lei » et. 4/8 dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff,
euro neg (29)
neg (694) mobilat, preþ 55000 euro neg (601) » et. 2, multiple îmbunãtãþiri, mobilat,
» parter, dec., îmbunãtãþiri, zona Cicero, preþ » et. 3, dec, 2 balcoane, multiple zona Crihala. Preþ 37000 euro (836)
140000 lei neg (660) îmbunãtãþiri, zona Independenþei, preþ » et. 1, dec, îmbunãtãþiri, zona CET. Preþ
» et. 4, semidec, zona Kiseleff, preþ 33000 64000 euro neg(622) 70000 euro
euro neg (615) » et. 3, dec, zona Cicero, preþ 150000 lei » et. 2, dec., îmbunãtãþiri, zona Crihala,
» et. 1, semidec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, » et. 3, dec, îmbunãtãþiri, mobilat, zonã îreþ 55000 euro neg (551)
preþ 41000 euroneg (601) Centralã. Preþ 70000 euro (570) » et 1/6, dec., îmbunãtãþiri, mobilat,
» et. 2, dec, zona Tribunal, preþ 75000 euro zona Bulevard, preþ 80000 euro (365)
» et. 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Bulevard. » parter, decomandat, balcon,
Preþ 45000 euro (523) / neg (319)
îmbunãtãþiri, zona Podul Gruii, preþ
» et. 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, mobilat, » et. 1, semidec, multiple îmbunãtãþiri, zona 65000 euro/neg (27)
zona Independenþei, preþ 55000 euro / neg Kiseleff, preþ 55000 euro / neg (507) » et. 3/3, dec, mici îmbunãtãþiri, zona
(574) » et. 4, acoperiº, dec, 2 balcoane, zona H. Centru, preþ 320000 lei / neg (316)
» et.1, semidecomandat, zona Crihala, mici Traian, preþ 55000 euro / neg » et. 2, semidecomandat, zona Aluniº,
îmbunãtãþiri, preþ 120000 lei neg (75) » et. 1, dec, , îmbunãtãþiri, mobilat, zona preþ 38000 euro
» parter, semidec, mici îmbunãtãþiri, fost Cicero, preþ 55000 euro / neg (392) » et. 3, dec, multiple îmbunãtãþiri,
cabinet medical, zona Crihala, preþ 40000 » parter (spaþiu comercial), dec, 100 mp, zona Kiseleff, preþ 75000 euro neg (26)

@ V â n d @ V â n d @ V Â N D
apartament 2 apartament 2
APARTAMENT 3
camere, dec., bl. camere în Orºova
M2, et.1, bloc lângã Primãrie, CAMERE + 2
cãrãmidã. Preþ confort 1, zonã C A M E R E
30000 euro neg. Tel. centralã, lângã S U B S O L ,
0762-240094, Primãrie, 55 mp,
SUPRAFAÞÃ 90
0352-803901 etaj 2, centralã
(124192) termicã. Preþ neg. DR. TR. SEVERIN MP, BALCON
Tel. 0724-267033 VÂND
ÎNCHIS ÎN
(124217) APARTAMENT 3 TERMOPAN, UªI
CAMERE, DEC., + FERESTRE
ORªOVA
ULTRACENTRAL,
STR. TRAIAN, S C H I M B AT E ,
@ V â n d ALTE
apartament 2 NR. 54, ET. 4/4, G + F + A C + P,
camere, conf. I LOCALITÃÞI IZOLAÞIE
CALORIMETRE
sporit, et. 2, vedere NOUÃ,
@ V â n d T+G+F+P+AC, S C H I M B AT E ,
la falezã, Orºova,
apartament 2 BLOC DE APOMETRE, SI-
complet mobilat ºi
camere, ªimian, CÃRÃMIDÃ,
utilat, zonã centralã, BUCÃTÃRIE + TUAT PE STR.
64 mp, cadastru, parter, terasã HOL MOBILAT, BRÎNCOVEANU
anexã pentru lemne închisã, uºi SUPRAFAÞÃ
de 8 mp, rog ÎN SPATE LA
schimbate, boxã TOTALÃ 84 MP.
seriozitate. Preþ PREÞ 78000 TOPAZ. PREÞ
subsol, G+F+T, uºã
35500 euro neg . EURO NEG. TEL. 59000 EURO. TEL.
Tel. 0732-161960, metalicã. Preþ neg. 0722-719777,
0732-161956 Tel. 0753-716188 0762-654748 0751-091091
(124190) (124169) (124127) (121979)
8 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009
@ V â n d @ V â n d @ V â n d
apartament 3 apartament 3apartament 4
camere, et. 1, zona camere, et.1, camere, et. 3, bd. T.
Cet Nord lângã semidec., mici Vladimirescu, lângã
Generalã 4, fãrã îmbunãtãþiri, Raiffeisen, bloc
îmbunãtãþiri. Preþ bucãtãrie mare, c ã r ã m i d ã ,
26000 euro neg. Tel. balcon închis, G+F+P+AC, cu
0742-924353, P+G+F, uºã m u l t i p l e
0745-733194 metalicã, zonã îmbunãtãþiri. Preþ
(123976) liniºtitã sau schimb 65000 euro. Tel.
cu garsonierã + 800 0722-619035
@ V â n d (122311)
apartament 3 euro/ mp, exclus
et.4. Preþ 38000 VÂND CASÃ 2 VÂND CASÃ 5
camere +
gospodãriecu 700 euro. Tel. 0252- @ V â n d
CAMERE, CAMERE ÎN
314385, 0720- apartament 4
mp grãdinã BAIE, CENTRU,
371919 (124159) camere, dec, 2 bãi,
localitatea Rogova. 2 balcoane, 110 mp, DEPENDINÞE ÎNTRE
Preþ neg. Tel. 0744- @ V â n d absolut totul nou de (AMENAJATÃ PRIMÃRIE ªI
509522 (124064) CINEMA
apartament 3 u l t i m a BRUTÃRIE)
camere,dec., zona generaþie,G+F+P+T, DR. TR. PORÞILE DE
@ V â n d 180 MP,
Piaþa Sârbilor, et.2, plasme, 2 AC, zona SEVERIN FIER, STR.
apartament 3 CONSTRUIÞI
camere, zona la U5, cu bd. T.Vladimirescu. CHIªINÃU,
î m b u n ã t ã þ i r i , Preþ 90000 euro. VÂND CASÃ, 70 MP, STR. NR. 12. PREÞ
Crihala cu parchet,
gresie, faianþã, uºã G+F+P+AC, uºi in- Tel. 0742-181818 ZONA HOTEL BAHNA, NR. 89000 EURO.
metalicã,regie micã. terior schimbate. (124075) TRAIAN, 20. PREÞ NEG. TEL. 0722-
Preþ neg. Tel. 0749- Preþ 32000 euro S+P+E+M, LA TEL. 0745- 320087
@ V Â N D @ V â n d neg. Tel. 0742- @ V â n d
945691 (124068) PARTER ªI 594097 (124088)
APARTAMENT 3 apartament 3 561955, 0770- apartament 4
CAMERE, DEC., ÎN
SUPRAFAÞÃ 72
LICITAÞIE
c a m e r e , @
G+F+P+T+ AC, apartament
V â n d
3
769295 (124164) camere, 2 bãi, et. 2,
în Crihala în spatele
SUBSOL
SPAÞIU
(124101)

VÂND CASÃ
@
C A
V Â N D
S Ã
MP, ZONA SPLAI cãmarã frigorificã, camere, et. 1, zona @ V â n d Plafarului de la Splai COMERCIAL CONSTRUCÞIE
CU CRIªAN, BL. toate îmbunãtãþirile, Biserica de Carton, apartament 3 M. Viteazu cu ÎNCHIRIAT CU LA CHEIE,
NOUÃ, P+1+M ,
M11, SC.2, AP.17, zona Cãlãraºi - cu vedere la parcul camere, zona Criºan, la M5, mul-
1200 EURO/ STR. CICERO
STR. P-ÞA POPA
MANSARDAT CU Brâncoveanu, et. 4 de joacã, Crihala, bl. A2, sc. F, tiple îmbunãtãþiri.
LUNÃ PE 5 COLÞ CU ªAPCÃ NR. 1,
sau schimb cu îmbunãtãþiri, foarte ap. 1, parter, fãrã Preþ 51000 euro
ACOPERIª DE ANI, 570 MP STR. ION ZONA ALUNIª,
bine întreþinut. Preþ îmbunãtãþiri. Preþ neg. Tel. 0740-
TABLÃ - apartament 2 MINULESCU,
60000 euro neg. Tel. neg. Tel.0745- 274225, 0720- CONSTRUIÞI, APÃ, CANAL,
PROPRIETATE. camere. Preþ neg. 0 7 4 6 - 0 9 8 2 9 4 SUPRAFAÞÃ
783525 (124179) 444693 (124168) 180 MP C U R E N T ,
PREÞ 40000 EURO Tel. 0728-020590 (124115)
CURTE, 19 M/ 9 M, P+1, T E R M O PA N E ,
SAU 170000 LEI. (121831) @ V â n d @ V â n d
CURENT BECI, IEªIRE ACTUAL SPAÞIU
TEL. 0770-207912, @ V â n d apartament 3 apartament 4
@ V â n d apartament 3 LA 2 STRÃZI, COMERCIAL,
0746-095131. camere, dec., et.4, c a m e r e , TRIFAZIC,
apartament 3 camere, zona PE COLÞ, N E C E S I T Ã
(121588) izolaþie, G+F+P+T, decomandat, G+F, RACORD
camere, 73 mp, Pãdurea Crihala, FINISAJE. PREÞ
uºi schimbate, AC, et. 3, vedere pe 2 AGENT TEREN 400 MP.
@ V Â N D dec., parter, balcon vizavi de Clinica Al- zona Staþia de 55000 EURO NEG
pãrþi, zona Staþia de TERMIC PREÞ NEG.
APARTAMENT 3 închis, cu pha Farm, etaj 3. Salvare. Preþ 33000 Salvare, meritã
P O S I B I L I TAT E
PRIMAR. TEL. TEL. 0743-
CAMERE, DEC., îmbunãtãþiri, boxã la Preþ 50000 euro euro neg. Tel. 0743- vãzut. Preþ neg. Tel. RATE. TEL. 0745-
subsol, bloc de neg. Tel. 0761- 0771-694616. 640529. 842030, 0788-
G+F+P+T, UªI 124854 (124182) 0720-444563
SCHIMBATE, BAL- cãrãmidã, pe bd. T. 650744, 0744-
(124199) (123996) (120242) 977990 (123986)
Vladimirescu nr. 3, 519301 (124125)
CON ÎN
T E R M O PA N , accept credit. Preþ @ Vând sau
SUPRAFAÞA 78 neg. Tel. 0770- închiriez apartament
MP, ET. 3, SPLAI M. 836282 (123663) 3 camere, et. 4,
Cicero, acoperiº
VITEAZUL, NR. 19, @ V â n d þiglã, mochetã,
BL.CSAU SCHIMB apartament 3 mobilat, G+F+T, uºi
CU CASà ÎN SEVE- camere, bl. G2, noi, uºã metalicã.
RIN SAU ªIMIAN. Crihala. Preþ neg. Preþ neg. Tel. 0734- DR. TR. LICHIDATOR JUDICIAR YNACONSULTING SPRL
PREÞ 52000 EURO Tel. 0352-412980, 390253, 0742- SEVERIN
NEG. TEL. 0762-
anunþã:
0 7 4 1 - 0 1 6 1 0 4 . 878382 (124149)
006496, 0766- (123966) VÂND
949365 (123665) @ V â n d APARTAMENT4 Licitaþie publicã pentru vânzarea în bloc a BAZEI DE PRODUCÞIE situatã în
@ V â n d apartament 3 CAMERE,MUL- strada Cerneþiului nr. 1, proprietatea SC TRANSILVANIA SRL, societate aflatã în
@ V Â N D apartament 3 camere, et. 1, zona procedura de faliment conform sentinþei comerciale nr. 437/F/2006. Valoarea de
TIPLE
APARTAMENT 3 Fabrica de pornire a licitaþiei este de 680.248,94 lei.
camere, dec., conf. ÎMBUNÃTÃÞIRI,
bomboane, str.
CAMERE, DEC., I, et. 2, bloc de Prahova colþ cu ET. 2,AP. 6, BL. Activul supus licitaþiei este format din: ateliere ºi magazii (construcþii metalice),
S T R . cãrãmidã, apometre, Adrian. Preþ neg. C, B-DULT. pavilion administrativ ºi laborator P+M, fosã septicã, teren 5.519 m.p.
INDEPENDENÞEI, calorimetre, instalaþii Tel. 0742-418057 VLADIMIRESCU Baza de producþie este situatã în zona medianã de est a municipiului Dr. Tr.
NR.57, ET.4, sanitare schimbate, (124154) NR.1, DEC., 2 Severin. Preþul nu conþine TVA.
FOARTE SPAÞIOS, interfon, zona BÃI, 2 Participarea la licitaþie este condiþionatã de achiziþionarea caietului de sarcini,
2 BÃI, 2 Stomatologie, bl. @ V â n d BALCOANE, depunerea garanþiei de participare în valoare de 10% din preþul de pornire în contul
BALCOANE, P5, bd. Cerna colþ apartament 3 SAUSCHIMB SC Transilvania SRL nr. RO61 RNCB 0179 0345 6107 0011 deschis la BCR Tr.
TERMOPAN, AC, camere, zonã CU
cu Calea Tg. Jiului, Severin ºi a actelor de identificare a ofertantului ºi a reprezentantului acestuia pânã
ultracentralã, et.2, APARTAMENT2
ZONA STADION - accept ºi programul mobilat, parchet de cel mai târziu 14.01.2010, ora 16,00.
MEVA. PREÞ 40000 prima casã. Preþ lemn, G+F+T, uºi CAMERE+ Licitaþia va avea loc în data de 15.01.2010 ora 12,00 la sediul lichidatorului
EURO ACCEPT 48000 euro. Tel. de lemn, glasvant. DIFERENÞÃ.
situat în strada Iuliu Maniu nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2 din Drobeta Turnu
CREDIT PRIMA 0 7 4 3 - 8 4 6 9 6 7 , Preþ 75000 euro. PREÞNEG.TEL.
Severin.
CASÃ. TEL. 0741- 0 7 7 0 - 9 9 7 3 5 5 Tel. 0744-811636. 0741-079695
Informaþii suplimentare la telefon 0744/52.88.69; 0788/270.590; 0252/328.293.
014841. (123987) (123970) (124155) (123973)
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 9
@ Vând casã
2 camere, bucãtãrie,
hol, baie, beci,
fântânã în curte,
vie, grãdinã, 576
mp, vizavi de
ªantierul naval. Preþ
neg. Tel. 0731-
878656, 0720- APARTAMENTE 2.Oferim spre închiriere halã industrialã amenajatã la
standarde europene, suprafaþã 240mp, situatã în Com. Simian,
988877 (124204) 1.Oferim spre închiriere apartament 3 camere, parter,
zonã ultracentralã, foarte liniºtitã, recent renovat. la 7km de Severin, toate utilitãþile. Preþ 450 Euro /lunã
2.ACUM PRIN PRIMA CASA, apartament 2 camere, 3.Oferim spre închiriere spaþiu comercial, clãdire nouã,
parter, ultracentral, str. Decebal, recent renovat. zonã Big, Catedralã. Informaþii la tel: 0757428350
3.Apartament 3 camere decomandat, etaj 5, terasa închisã, 4.Oferim spre închiriere spaþiu comercial, zonã Cicero,
ALTE îmbunãtãþiri G+F+P, zona Liceul Domnul Tudor, (vânzare sau Biserica Baptistã, pretabil bar, spãlãtorie, cabinet, magazin,
schimb cu similar în Timisoara). Preþ 60000 Euro. preþ negociabil. Informaþii la tel: 0757428350
LOCALITÃÞI 5.De vânzare spaþiu comercial(magazin piese auto), zonã
4.Apartament 3 camere, etaj 2, 2 bãi, 2 balcoane, aer
condiþionat, G+P+F, bl. T. Vladimirescu, zona Cet. Preþ 56000 Spitalul Judeþean, 2 camere, bucãtãrie, baie, spaþiul se poate
SUPEROFERTÃ! Euro vinde liber sau cu magazinul de piese auto. Preþ 50000 Euro
CASÃ BÃILE 5.Garsonierã confort I, etaj 2, camerã, bucãtãrie, baie, terasa,
sup. 30mp, fãrã îmbunãtãþiri, zonã Crihala. Preþ 25000 Euro TERENURI
HERCULANE, neg. 1.OFERTÃ SPECIALÃ: Loturi Calea Hinovei, cu plata în
TEREN 2200 6.Apartament. 2 camere, zona Stomatologie, et.4, acoperiº rate începând de la 200€/lunã. Asigurãm curent electric.
pe bloc, îmbunãtãþiri G+F+P. Preþ 45000 Euro neg Suprafeþe de la 500mp la 10000mp.
MP, STIL 2.OFERTÃ SPECIALÃ teren 450mp, deschidere directa
7.Apartament 3 camere semidecomandat, sup. 60mp, parter,
NEMÞESC, zonã Crihala. (vânzare sau schimb cu apartament, garsonierã în la C.D. Ionescu, toate actele la zi. Preþ avantajos. Informaþii
CARTIER Timisoara). Preþ 45000 Euro neg. la tel: 0757428350
8.Apartament 2 camere, zona autogara, multiple îmbunãtãþiri 3.Inchiriem teren ultracentral, toate utilitatile, 200mp,
PECINIªCA, G+F+P, aer condiþionat, uºa metalica, sup. 53mp construiþi, 13ml deschidere, str. Cicero, zona spalatorie(Biserica
TOATE mobilat ºi utilat (vânzare sau schimb cu similar in Orºova + Baptista)
diferenþa.). Preþ 45000 Euro. 4.Douã parcele teren intravilan suprafata 647 mp si 824
UTILITÃÞILE. mp, pe aeroport, zonã rezidenþialã, toate utilitãþile. Preþ 200
9.Apartament 2 camere, zona Aluniº, etaj 4, acoperiº pe bloc,
PREÞ NEG. balcon închis, multiple îmbunãtãþiri G+F+P+T, aer condiþionat. Euro/mp
TEL. 0744- Preþ 45000 Euro neg. 5.Teren 4 ha INTRAVILAN, front stradal 76ml la drumul
10.Apartament 3 camere decomandat zona hotel Traian, 2 european E70, Calea Craiovei, cu posibilitate de extindere
793243 pãnã la 8 ha.
bãi, 2 balcoane, recent renovat, multiple îmbunãtãþiri
(124098) G+F+P+T. Preþ 55000 Euro uºor neg. 6.Teren 2880 mp, front stradal 130ml, Calea Hinovei.
Lotizabil
VÂND CASÃ CASE 7.Teren 10000 mp, lotizabil, front stradal 33 ml, la Calea
@ V Â N D @ V Â N D @ Vând casã Hinovei.
1.Casa 7camere P+E1, baie, bucãtãrie, zona plusul din
C A S à , CASà STR. 1 3 camere, baie, SAT Crihala, sup. construitã la sol 95mp, sup. desfãºuratã 8.Teren 5000mp, deschidere 33ml, Calea Hinovei, vis-a-

DECEMBRIE bucãtãrie, sobe CIOVÂRNêANI, 178.95mp, sup. utilã 145.82mp, recent construitã, G+F+P+T. vis de PetromV. Lotizabil. Asigurãm curent electric.
CONSTRUCÞIE teracotã, tâmplãrie Preþ 100000 Euro 9.Teren intravilan 500mp, deschidere 17ml, în Schela, acces
1918, NR. 13 A, PE COM. la utilitãþi(apa, canalizare, electricitate). Preþ 16000 Euro
2007, P+1+M termopan sau 2.Casã 100mp construiþi, 225cu tot cu teren, 3 camere,
COLÞ CU STR. ªIªEªTI, 3 bucãtãrie, baie, G+F+P+T, o anexa in spatele casei, zona Hotel 10.Teren intravilan 2400mp pe aeroport în apropierea noi
TERASÃ ªI schimb cu Traian. Preþ 75000 Euro neg centuri a oraºului, deschidere 12ml si adâncime 200ml. Preþ
M A T E I apartament 2 CAMERE,
DEPENDINÞE, 3.Casa trei camere, bucãtãrie, baie, hol, beci, suprafaþa 400mp 13 Euro /mp
VASILESCU. TEL. camere. Preþ neg. TERASÃ din care construiþi 110mp, apa, canal, posibilitate de 11.Teren intravilan 4,5 Ha pe calea Tg. Jiului la noua centura
S T R . termoficare, zonã Aluniº. Preþ 150000 Euro neg. a oraºului, deschidere la aceasta 36ml. Preþ 9 Euro/mp
0729-791555l Tel. 0720-774813, MARE,
I.L.CARAGIALE 0352-421884
4.Casã P+1, parterul are 100mp si etajul tot 100mp, living, 12.Teren 3 Ha în Satul Nou, deschidere 60ml, apa, cablu,
(123658) BUCÃTÃRIE + 3 dormitoare, 2 bãi, bucãtãrie, balcon, suprafaþã totala teren curent si posibilitate de racordare la conducta de gaze care
L Â N G Ã (123391) CÃMARÃ ÎN 306mp, deschidere la stradã 12ml, casa este construitã recent, este destul de aproape.. Preþ 5 Euro/mp
RESTAURANTUL @ Vând casã, CLÃDIRE
G+F+P+T, centralã proprie, instalaþia termicã din cupru, 13.Teren intravilan pe bulevard, zonã Aluniº, sup 400mp

TROPICAL, 250 @ Vând casã canalizare. Casa este in Simian. Preþ 100000 Euro neg cu posibilitate de extindere la 900mp, deschidere 11ml, apa,
str. Minulescu nr.14. P+1, 3 camere, SEPARATÃ, 5.Oferim spre închiriere imobil 225mp din care amenajat canal, termoficare, curent. Preþ 500Euro/mp + TVA.
MPTEREN, 115 MP Preþ neg. Tel. 0744- bucãtãrie, baie, beci, GRÃDINÃ 800 55mp, teren 720mp, pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Preþ 14.Teren Calea Hinovei, lângã PetromV, deschidere 15 ml,
negociabil. suprafaþa 11000mp, accept rate, preþ foarte avantajos. Informaþii
SUPRAFAÞÃ 322902 (123008) G+F+P, izolaþie, MP, LA la tel: 0757428350
UTILÃ PE construcþie 2008, CERERE 40 SPATII COMERCIALE 15.Oferim spre vânzare teren, cu deschidere la C.D. Ionescu,
@ Vând casã zonã liniºtitã, str. 1.Spatiu comercial zonã ultracentralã, str. I.C. suprafaþa 550mp, 20ml front stradal, toate actele la zi. Preþ
FIECARE ETAJ, ARI ÎN Bratianu nr. 2, sup. 40mp, langa Volksbank. avantajos.
str. Traian, locuibilã, Eroii de la Cerna nr.
I Z O L A Þ I E SPATELE
wc, baie + 50 A, teren 135 mp.
T E R M I C Ã , Preþ 102000 euro CASEI. PREÞ @ Vând casã @ Vând casã @ Vând casã @ Vând casã
ÎNCÃLZIRE autorizaþie ºi proiect ACCEPTABIL. de cãrãmidã în
neg. Tel. 0747- în Herculane, zonã Vânju Mare, 2 Vânju-Mare,
etaj, cadastru, fost 638599, 0770- TEL. 0252- localitatea Devesel,
CENTRALÃ CA- aproape de primãrie,
spaþiu comercial. 793455 (124161) cu 5 camere, beci, centralã, compusã camere, curent
LORIFERE, 384218 3 camere, locuibile,
Preþ 13500 euro. (124146) teren aferent 2000 din 3 camere, 2 bãi, electric, nelocuibilã,
CADASTRU . @ Vând casã + o casã
Tel. 0769-631011, mp, are ieºire la bucãtãrie, magazie viþã de vie, pomi
PREÞ 300000 P+1, 3 camere, bãtrâneascã, anexe,
0744-547765. @ Vând casã ºosea naþionalã. Preþ de lemne ºi o anexã fructiferi, ieºire la 2 boltã de vie, curent
EURO NEG. TEL. bucãtãrie, baie, beci,
(123167) G+F+P, izolaþie, 8 camere, cu teren neg. Tel. 0746- compusã din 3 strãzi, str. Unirii, în electric, fântânã,
0744-336306, 151760 (124063)
construcþie 2008, aferent 15 ari, camere ºi hol, a p r o p i e r e a supraf 300 mp,
0744-336286, @ Vând casã zonã liniºtitã, str. utilitãþi în Vînju @ Vând casã cadastru. Preþ neg.
suprafaþã totalã 350 Spitalului, pentru
0770-659198. locuibilã, supraf. Eroii de la Cerna nr. Mare. Preþ neg. Tel. în Bãile Herculane, Tel. 0723-174728,
mp, renovatã în depozit, en-gros.
(122202) 100 mp +100 mp 50 A, teren 135 mp. 0 7 6 5 - 2 6 1 5 2 0 zona Fabrica de 0727-832077
pâine, P+E, 7 2007. Preþ neg. Tel. Preþ neg. Tel. 0741- (124175)
curte, 4 camere, Preþ 102000 euro (121091)
@ V Â N D neg. Tel. 0747- camere, 2 bãi, 3 0744-793243 084453 (124129)
baie, bucãtãrie, apã,
@ Vând sau
SAU SCHIMB canal, beci, zona 638599, 0770- @ Vând casã bucãtãrii, termopan, (124100)
@ Vând casã schimb cu ap 2
CASÃ ZONA W. 793455 (124163) curte, grãdinã,
Autogarã (lângã noul în sat Albuleºti, la mobilat. Preþ 250000 în comuna camere + diferenþa,
@ Vând casã
MÃRÃCINEANU, Mol) ori preluare @ Vând casã strada principalã, euro neg. Tel. 0744- o casã nouã, 3
+ teren în ªimian, Huºnicioara, sat
T O A T E contract bancã sau mare în Severin 5 conductã de apã la 793243 (124099) camere, living, baie,
camere, baie, DE Calea Craiovei, Oprãneºti, jud
UITLITÃÞILE, schimb cu poartã, judeþul bucãtãrie, terasã,
SUPRAFAÞÃ bucãtãrie, beci, hol, @ Vând casã PUZ, casa are 185 Mehedinþi, în stare
apartament 2-3 Mehedinþi. Preþ 800 mp, toate
teren 605 mp din cu 3 camere în sat mp, P+M, 410 mp bunã cu anexe ºi vie,
TEREN 900 MP. camere + diferenþa. 4000 euro. Tel. Pruniºor, comuna utilitãþile, în
care 180 mp teren, apã, curent. fântânã , curte. Preþ
PREÞ 80000 Preþ neg. Tel. 0721- construcþie. Preþ 0 7 4 1 - 3 8 4 5 7 2 , Pruniºor. Preþ neg. Magheru. Preþ neg.
EURO. TEL. 0748- 950242, 0766- neg. Tel. 0252- 0 7 3 5 - 9 8 7 6 5 5 Tel. 0734-310796 Preþ neg. Tel. 0729- neg. Tel. 0771- Tel. 0788-056998
947017. (123977) 720665 (123967) 323501 (124178) (123661) (124166) 156475 (124116) 789215 (124172) (124181)

ANUNÞURI ÎN ZIARE NAÞIONALE - ZIUA, ADEVÃRUL, ROMÂNIA LIBERÃ - str. TRAIAN nr. 46
10 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009
@ Vând teren @ Vând teren
intravilan 325 mp, 500 mp, zona C.D
zona Aeroport, Ionescu, 16 ml front
deschidere la stradã stradal, cadastru,
22 ml, zonã posibilitate apã, cu-
construcþii noi, rent, canal, vile cons-
posibilitãþi utilitãþi. truite în zonã. Preþ
Preþ neg. Tel. 0724- neg. Tel. 0720-444563
077513 (123969) (124200)
@ Vând teren @ V Â N D
@ Vând teren @ Vând 500 -
1000 mp teren intravilan, pe VÂNDTEREN TEREN 536 MP ÎN
intravilan zona
i n t r a v i l a n , aeroport, bun pt. OSTROVUL COM. EªELNIÞA,
Aeroport, cadastru
prelungirea str. construcþii, situat în CORBULUI 1200 ZONA STADION,
fãcut, suprafaþã
Kogãlniceanu colþ cu zona Aeroport, 630 MPÎN SAT CADASTRU,
6200 mp, situat între
Bd Aluniº. Preþ neg. mp, pararel cu b-dul VACANÞÃLA T O A T E
C.D. Ionescu ºi
Tel. 0751-684757 Aluniº. Preþ neg. Tel. STRADÃ. PREÞ UTILITÃÞILE.
noua centurã, în
zonã se construiesc (124208) 0766-698687, 0755- 22EURO/MP PREÞ NEG. TEL.
case. Preþ 7 euro/ 037453(124211) NEG. TEL. 0721- 0744-514602
@ Vând teren
mp neg. Tel. 0767- 929286. (124118)
în Schela Cladovei, @ Vând teren
173700 (124052) 300 mp, vizavi intravilan zona (124045)@ Vând teren
ªantierul Naval. Preþ Aeroport, cadastru sau dau în arendã, în
@ Vând teren
neg. Tel. 0730-878656 fãcut, suprafaþã 6200 @ V Â N D
sat Bistriþa, 4 ha 4400
9000 mp cu ieºire în TEREN 550 MP ÎN
(124209) mp, situat între C.D. mp, 2 ha 4100 mp,
Calea Tg-Jiului ºi COM. EªELNIÞA,
@ Vând casã @ V Â N D viitoare centurã, @ Vând teren Ionescu ºi noua livadã pe rod 2300
ZONA 0, LÂNGÃ
cu anexe T E R E N actele necesare sunt intravilan, zonã centurã, în zonã se mp, la 12 km de
construiesc case. Preþ P R I M Ã R I E , Severin. Preþ neg. Tel.
gospodãreºti, pãtul, I N T R AV I L A N fãcute, deschidere Cicero pentru
fântânã, sat Roºiori, 1000 MP, STR. W. 13 ml. Preþ 7 euro/ construcþie locuinþã, 7 euro/ mp neg. Tel. C A D A S T R U , 0722-669386, 0722-
com Vânãtori, jud MÃRÃCINEANU, mp neg. Tel. 0744- P+3, suprafaþã 230 0767-173700(124228) T O A T E 163091(121828)
Mehedinþi. Preþ neg. APÃ, CURENT ÎN 399059 (124062) mp. Preþ 135 euro / mp UTILITÃÞILE, 22
Tel. 0728-204677 Z O N Ã , neg. Tel. 0729-475245 ML DESCHIDERE @ Vând teren
(124183) @ Vând teren (124218) LA STRADÃ. PREÞ intravilan localitatea
DESCHIDERE 20 ALTE
intravilan, 1000 mp, NEG. TEL. 0744- Halânga 1300 mp,
@ Vând casã DR. TR. X 50, ACTE LA ZI. LOCALITÃÞI
deschidere 44ml la @ Vând teren posibilitate apã,
cu teren în sat SEVERIN PREÞ 26 EURO/ 514602 (124119)
Bobaiþa, la 20 km de MP NEG. TEL. CD.Ionescu, puz + intravilan, zona
VÂNDTEREN curent. Preþ 8 euro/
toate utilitãþile. Preþ Aeroport, Schela @ V Â N D mp neg. Tel. 0747-
Severin. Preþ neg. Tel. VÂND TEREN 0748-106237 VRANCEALA
neg. Tel. 0742- Nouã, vizavi de case, TEREN DUDAªUL 045977.(123220)
0747-819742(124203) AEROPORT (124081) DUNÃRE,
1600 mp, deschidere
5000 MP 181818 (124130) DESCHIDERE34 CERNEÞIULUI 890 @
@ V â n d 10 ml la centura Vând teren
LÂNGÃ @ V Â N D ML, 5000 MP. MP, POSIBILITÃÞI sat Crivina, comuna
gospodãrie în sat PARCELE TEREN @ Vând teren asfaltatã, acces
PREÞ 12 EURO/
CENTURÃ LA APÃ, CURENT. Burila Mare 680 mp,
Roºiori, casã 2 500 - 1000 MP 500 mp, zona utilitãþi, acte la zi, MP. TEL. 0721- PREÞ15EURO/MP. situat central. Preþ
camere, salã, 100 ML. PREÞ
SITUAT ÎNTRE Aeroport, aproape cadastru. Preþ 15 929286. TEL. 0771-670224 22000 lei neg. Tel.
bucãtãrie 2 camere ºi 10 EURO/ MP
CENTURÃ ªI de viitoarea centurã, euro/ mp. Tel. 0735- (124047)
salã, pãtul, magazie + NEG. TEL. CALEA TG- construcþii în zonã. 069810(124210) (122212) 0761-485448(122187)
dependinþe, ºopru,
0721-929286. JIULUI. PREÞ 12 Preþ 12000 euro
fântânã în curte,
suprafaþã totalã 1000 (124041) EURO/ MP NEG. variante auto cu sau
mp. Preþ neg. Tel.
VÂND TEREN
TEL. 0751-091091 fãrã diferenþa. Tel. BNR: Dobânzile la creditele în lei ar trebui sã
0252-358831(124206) (121977) 0729-001800
ULTRACENTRAL (124131) depãºeascã dobânda cheie cu 1-3%
850 MP, @ Vând teren
DECHIDERE extravilan 6100 mp, @ Vând ur- Guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu, susþine cã dobânzile la creditele în lei ar
PESTE 30 ML, zona Fabrica de gent teren 500 mp, trebui sã se situeze cu pânã la trei puncte procentuale peste dobânda cheie în
STR. Cãrãmidã, 37 ml zona Banoviþa, 40
perioada actualã de recesiune. El a mai menþionat cã lipsa de încredere creatã de
deschidere la drum ml deschidere la
SMÂRDAN incertitudinea politicã reprezintã factorul principal pentru dobânzile ridicate.
european, posibilitãþi drum, utilitãþi +
COLÞ CU ”Este o anumitã rigiditate. Dobânzile la credite sunt mult mai ridicate decât
curent + canal. Preþ posibilitate
STR. TRAIAN, dobânda de politicã monetarã, ºi benefic pentru actuala perioadã de recesiune ar fi
4 euro/ mp / va- construcþie, rog in-
DR. TR. ENERGIE sistent seriozitate.
riante. Tel. 0740- ca rata la activ sã fie cu ceva procente, 1-3 puncte procentuale, peste dobânda
SEVERIN ELECRICÃ, 000743 (122179) Preþ 6000 euro - 12 cheie de 8%. E vorba de concurenþã”, a afirmat guvernatorul Bãncii Naþionale a
APÃ. TEL. euro/mp. Tel. 0742-
VÂNDVILÃLA @ Vând teren României (BNR), Mugur Isãrescu.
0744-549433 181818 (124134)
ROªU, P+2 + 500 mp pe Aeroport, Referitor la dobânzile bãncilor pe partea de pasive, Isãrescu a explicat faptul cã
POD, (123983)
zona Veterani. Preþ @ Vând teren, acestea ar trebui sã se situeze “uºor sub dobânda noastrã de politicã monetarã”
POSIBILITATE
@ V Â N D neg. Tel. 0745- în sat Baloteºti com. ”E doar o constatare. Factorul principal este lipsa de încredere creatã de
MANSARDARE,
SUPRAFAÞÃ TEREN 10000 MP 689270. (123125) Izvorul Bârzi, 1466 incertitudinea politicã, dar cred într-o revenire. Dobânzile mai mici sunt bune în
TEREN 400 MP, SITUAT ÎNTRE mp. Preþ 5 euro neg.
@ Vând teren, momentul actual, dar e bine sã ne gândim la un context mai larg”, a mai afirmat
SUPRAFAÞÃ CENTURÃ ªI Tel. 0743-460086
zona Aeroport, (124156)
Isãrescu.
CONSTRUITÃ CALEA TG-
320 MP, ZONA vizavi Schela
JIULUI, ZONÃ Cladovei, apã, @ Vând teren
SPITALUL AMOS NEWS
A S F A L T A T Ã . curent electric, case, str. W.
JUDEÞEAN.
PREÞ NEG / PREÞ 11 EURO/ cadastru, 500 mp. Mãrãcineanu ºi
VARIANTE.TEL. MP NEG. TEL. Preþ 25 euro/mp. Halânga ANL. Preþ
0728-172011 0 7 5 1 - 0 9 1 0 9 1 Tel. 0788-060141 neg. Tel. 0752-
(124145) (121976) (123242) 131396 (124158)
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 11
@ Schimb @ O F E R
garsonierã, conf. I, et. SPREÎNCHIRIERE
2, zona K-Market - GARSONIERÃ
Crihala, toate ALION COLÞ CU
îmbunãtãþirile, INDEPENDENÞEI,
cadastru cu BL.G1,MOBILATÃ
apartament 2-3 ªIUTILATÃULTRA-
camere, et. 1-3 + MODERN. PREÞ
diferenþa, exclus et. 4. NEG. TEL. 0764-
Tel. 0766-461308,
400298. (123099)
0771-245643
PENSIUNE etaj - 2 camere, termopane, gresie, faianþã, Tg. Jiului intersecþie cu viitoarea centurã, @ O F E R
» P+1+mansardã, restaurant, teren sport, parchet, sobe teracotã, suprafaþã totalã 66 intabulat PUZ ºi utilitãþi, preþ 40 euro /
piscinã, foiºor, grãtar, parcare 300 mp,
mp, sup. constr. 45 mp, nu are loc de mp S P R E
maºinã, zona Aluniº, preþ 75000 euro neg » 1 ha, deschidere 26 ml, zona ªimian,
ATV-uri, echipament poll-bal, centralã (433) preþ 12 euro / mp neg (373)
ÎNCHIRIERE
proprie, terasã, salã conferinþe, mobilatã, » casã 2 camere, baie, bucãtãrie, suprafaþã » 3400 mp, deschidere 50, parcelat, zona APARTAMENT 2
suprafaþã teren 2800 mp, apã curentã, T, 85 mp, zona Centru, nu are loc demaºinã. Ostrov, sat vacanþã, preþ 25 euro / mp neg
zona Zegaia. Preþ 350000 euro (530) Preþ 35000 euro » 9500 mp împãrþit de centurã în 2 CAMERE, RENO-
SPAÞII COMERCIALE » casã 3 camere, baie, bucãtãrie, parcele de 3800 mp respectiv 5700 mp VAT ªI MOBILAT
» 1000 mp construcþie (halã ºi birouri), termopane, încãlzire centralã, gresie, având deschidere de 30 ml, intabulat PUZ
zona Abator, 1000 mp curte, apã, faianþã, construcþie nouã, suprafaþã totalã ºi utilitãþi. preþ 30 euro / mp LA NOU, VIZAVI
canalizare, curent. Preþ 250000 euro neg. 400 mp, zona ªimian, preþ 90000 euro neg » 18 hectare cu deschidere 58 ml, zona DE CINEMA
(422) Calea Tg. Jiului, preþ 18 euro / mp
» parter, decomandat, multiple » P+1, construcþie nouã, living, 2 camere, F L A C Ã R A
» 6000 mp, deschidere 145 ml, parcele
îmbunãtãþiri, zona Anghel Saligny, preþ bucãtãrie, 2 bãi, foiºor, fântânã, garaj, 1000 mp, Vrancea, 15 euro/mp
74000 euro / neg (142) încãlzire centralã, suprafaþã totalã 1500 » teren 10000 mp, deschidere 32 m, zona
OFERTE ( C L U B U L
» 75mp, (parter + mansardã la roºu), grup mp,vedere la dunãre, zona Ostrovul Viitoare Centurã, 20 euro/mp neg FLAME). PREÞ
sanitar, bucãtãrie, construcþie nouã, Corbului, preþ 150000 euro neg » teren 5000 mp, deschidere 20 m OFERSPRE
gresie, faianþã, AC, tâmplãrie PVC, geam » parter + etaj, mansardat, parter, living, (parcelat), zona Crihala - W Mãrãcineanu, 200 EURO / LUNÃ.
termopan, parchet, zona Cicero, preþ 3 camere, 2 bãi, bucãtãrie, beci 20 mp, 25 euro/mp ÎNCHIRIERE TEL. 0722-965143
50000 euro (69) construcþie din cãrãmidã, tâmplãrie PVC, » teren 10000 mp, cu 20 ml deschidere la
geam termopan, curent, apã, gard din stradã, ªimian. preþ 6 euro /mp CASÃ 3 (122256)
» parter, spaþiu comercial, dotat, zona
bolþari, construcþie 2008, supra » teren 2450 mp, deschidere 9 ml la CAMERE,ZONA
Calea Tg Jiului, preþ 85000 euro (313) construitã 100 mp / etaj, supr. totalã 306 Dunãre, ªimian. Preþ 10 euro / mp
» parter (spaþiu comercial), dec, 100 mp, mp, deschidere la 2 strãzi, ªimian. Preþ » teren 3000 mp, zona Calea Tg. Jiului, KISELEFF, @ PRIMESC
zonã ultracentralã, preþ 110000 euro / 120000 euro (566) 25 euro/mp FETE ÎN GAZDÃ
neg sau spre închiriere 1000 euro / lunã » casã P+1 - parter 2 camere, living, baie, » teren 1001 mp, deschidere 11 ml, apã, COMPLET
(519 bucãtãrie, - etaj 2 camere, living, baie, 2 curent, zona Crihala (viitoarea centurã), RENOVATÃ, LA CASÃ, ACCES
CASE terase - garaj, beci 25 mp, constr cãrãmidã, preþ 35 euro/mp LA UTILITÃÞI,
» casã 3 camere, baie, bucãtãrie, beci, s. sobe teracotã, parchet, S totalã 450mp, S » 8650 mp, deschidere 100 m, zona UTILATêI
const. 130 mp, s. totalã 160 mp, nu are loc constr 200mp, zona Kiseleff. Preþ 170000 Balota, 30 euro/mp (441)
MOBILATÃ B A I E ,
de maºinã, zona Aluniº, preþ 130000 euro euro neg (578) » Teren 1300mp, deschidere 10m, zona BUCÃTÃRIE,
neg sau de închiriat 800 euro / lunã (628)
» casã 2 corpuri, un corp trei sat Vrancea. Preþ 15 euro mp(526) MODERN,
camere+baie+beci(20mp)+hol, supraf » teren 9480mp, (158/60) deschidere la ARAGAZ, TV,
» 3 camere, baie, bucãtãrie, beci, s. const. constr 92mp DN 70, zona ªimian. Preþ 20 euro mp G+F+P+T,
110 mp, s. totalã 400 mp, deschidere 17 - bucãtãrie+1 camerã+anexe, supr constr ÎNCHIRIERI ETC. TEL. 0352-
m, zona Cicero, preþ 120000 euro / neg
TERMOFICARE,
38mp » 1000 mp construcþie (halã ºi birouri), 425172, 0725-
(629) - construcþie din cãrãmidã, acoperiº tigla, zona Abator, 1000 mp curte, apã, IZOLAÞIE
» P+2, la parter are 2 livinguri, 2 bãi, o deschidere pe colþ, supr totala 500mp, canalizare, curent. Preþ 3 euro mp. 633424. (124040)
camerã, o bucãtãrie, la etajul 1 are balcon, zona Anghel Salignz. Preþ 140000 euro » garsonierã în Timiºoara, complexul TERMICÃ,
3 camere, baie ºi bucãtãrie, la etajul 2 are nrg , studenþesc, complet mobilatã ºi utilatã, CURTE+ @ O F E R
2 camere + baie, garaj, îmbunãtãþiri, » S+P+E+M, parter: restaurant - 160 mp; parter. Preþ 250 euro
etaj: 8 camere, gresie, faianþã, aer » halã - 1000 mp (curent, apã, canalizare), VERANDÃ, S P R E
G+F+P+marmurp, ºeminee, granit, sobe
condiþionat, încãlzire centralã, parcare, zona Halânga, preþ 0,8 euro mp (185) ACCESAUTO,
teracotã, tâmplãrie aluminiu cu geam
teren tenis, supr. totalã 5200 mp, Calea ÎNCHIRIERE
» ap. 1 camerã, et. 4, mobilatã ºi utilatã,
termopan, zona Poºta Carpaþi, preþ Craiovei, ªimian, 345.000 euro zona Crihala, preþ 250 euro / lunã (535)
INTERNET, VILÃ PE MALUL
150000 euro neg. (342) TERENURI
» P-1, 3 camere, baie, bucãtãrie, loc de » 2200mp, deschidere 37 ml, Schela,
» Ap. 2 camere, semimobilat, et. 4, zona CABLU, DUNÃRII LOC.
Crihala, preþ 200 euro / lunã / neg
maºinã, construcþie nouã, supr. totalã 135 vedere Dunãre, preþ 45 euro mp/neg » Ap. 2 camere, mobilat, et. 4, zona Centru, ELECTROCASNICE HINOVA, SAT
mp, supr. utilã 60 mp, zona Kiseleff, preþ » 1606 mp, deschidere 30 ml la râu, gard preþ 250 euro / lunã (390)
450000 lei (577) de ciment, Baloteºti, preþ 25 euro mp / neg » Ap. 4 camere, et. 3 , mobilat, zona Mod-
NOI, VACANÞÃ, LI-
» 4 camere, baie, bucãtãrie, suprafaþã (536) ern, preþ 400 euro neg (232) DISPONIBILÃ VING, 6
totalã 420 mp, construit 150 mp, nu are » 3500 mp, deschidere 30 m la Dunãre, » spaþiu comercial 300 mp, ieºire pe 2
loc de maºinã, zona Centru, preþ 70000 acces la calea feratã, zona Schela. Preþ 50 strãzi, zona Bulevard, 25 euro/mp (133) DIN 20.11.2009. CAMERE, 3 BÃI, 2
euro (445) euro mp » spaþiu comercial 100 mp, zona PREÞ 650 BUCÃTÃRII,
» P+2, parter - 2 camere, baie, bucãtãrie, » 25000 mp, deschidere 80 ml la Calea Bulevard, preþ 15 euro mp neg(166)
EURO/LUNÃ MOBILATÃ ªI
NEG. TEL. 0726- UTILATÃ MO-
213852 DERN, AC,
(124001) TERASE, ZONA
@ Vând teren @ Vând teren @ Vând 2 OFERSPRE S U P E R B Ã ,
în Hinova, zona ªimian 1 ha, terenuri intravilane în ÎNCHIRIERE LINIªTITÃ, LA 15
satul de vacanþã, 2 deschidere 45 ml, suprafaþã de 2600 mp CASÃ 3 KM DE SEVERIN.
parcele, lot 2, zona industrialã cu deschidere la DN CAMERE,ZONA PREÞ 1000 EURO/
suprafaþã 500 mp - Fontegaz, asfalt ºi de 22 ml, întabulate în KISELEFF,COM- LUNÃ. TEL. 0741-
18 euro / mp, lot 3, utilitãþi, ideal sedii CF, unul se poate PLET 014841. (123989)
firmã, hale, parcela, se aflã la RENOVATÃ,
1000 mp - 14 euro /
construcþii intrare în Halânga. UTILATêI @ O F E R
mp, ambele cu
industriale, se poate Preþ 25000 lei. Tel. @ SCHIMB MOBILATÃMO- S P R E
deschidere la drum.
ºi parcela. Preþ 10 0751-205981, 0748- CASÃ DE ÎNCHIRIERE
Tel. 0722-262624 DERN,G+F+P+T,
euro/mp neg. Tel. 382161. (124153) VACANÞÃ SAT APARTAMENT 2
(123662) TERMOFICARE,
0761-137658 VRANCEAPEMAUL IZOLAÞIE CAMERE, DEC.,
@ Vând teren la
@ Vând teren (124109) DUNÃRII 165 MP, TERMICÃ, BD. I. MANIU
Dunãre, zona P+E, CU
600 mp, deschidere CURTE+ ( S TO M ATO L O -
@ Vând teren Ostrovul Corbului, APARTAMENT 3
13 ml, între Hinova VERANDÃ,AC- GIE), ET.1, RE-
bun pentru casã de SAU 4 CAMERE +
ºi Ostrovul Corbului Vânju Mare, 1200 CENTAMENAJAT
vacantã sau ferme, DIFERENÞÃ. TEL. CESAUTO,
pe marginea Dunãrii mp cu casã 2 ªI MOBILAT.
curent electric, cablu 0788-860471. INTERNET,
la ºosea. Preþ neg. camere, curent TEL. 0770-776533.
telefon ºi TV. Preþ neg. (123131) CABLU,
Tel. 0760-325807, electric, nelocuibilã, (123992)
Tel. 0728-952202 ELECTROCASNICE
0766-498112. viþã de vie, pomi
(124174) @ Schimb NOI,
(123968) fructiferi, ieºire la 2 apartament 2 camere,
strãzi, str. Unirii, în DISPONIBILÃ
@ Vând teren decomandat, spaþios,
@ Vând ur- a p r o p i e r e a DIN 20.11.2009.
intravilan 4000 mp în posibilitate spaþiu
gent teren Avicola Spitalului, pentru PREÞ 650
Vrancea, a 2 linie de la comercial, parter, zona
ªimian, 10000 mp. depozit, en gross. EURO/LUNÃ
Dunãre, fundaþie, BIserica Noua cu
Preþ 5000 euro. Tel. Preþ 6,5 euro/ mp. casã. Preþ 12000 euro NEG. TEL. 0726-
casã în ªimian sau pe
0735-901134 Tel. 0741-084453 neg. Tel. 0352-804661, langã Severin. Tel. 213852
(124152) (124128) 0770-745215 (124189) 0753-663995.(124202) (124001)
12 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009
@ Ofer spre
închiriere casã 2 camere,
zona Hotel Traian, re-
cent renovatã. Tel. 0720-
018142. (123985)

@ Ofer spre
închiriere, apartament. 3
camere, dec., nou
renovat, complet utilat
ºi mobilat, jacuzzi cu
hidromasaj, 2 bãi, AC,
pe termen lung. Preþ 500
euro neg. Tel. 0755-
517355, 0741-523452,
0252-342258 (120211)

@ Primesc o
@ O F E R @ O F E R @ Ofer spre elevã în gazdã. Preþ neg.
S P R E GOSPODÃRIE CU Tel. 0724-716331.
închiriere ap. zona
ÎNCHIRIERE GRÃDINÃ ªI VIE, (124005)
Autogarã, parter, 2 @ Ofer spre @ Primesc @ Vând spaþiu
APARTAMENT 2 PENTRU LOCUIT închiriere ap. 2 eleve în gazdã. Preþ comercial, str. Cicero
camere, proaspãt @ Ofer spre OFERSPRE
CAMERE, STR. ªI FOLOSIT CU camere, zona Aluniº, neg. Tel. 0744-581065. lângã ªcoala Generalã
TITLU GRATUIT, renovat. Preþ neg. închiriere garsonierã ÎNCHIRIERE
CALOMFIRESCU, mobilat, apometre ºi (124185) SPAÞIU
DOAR SÃ FIE Tel. 0761-660401 complet mobilatã ºi 8, parter + mansardã,
ZONA ALUNIª, ÎNTREÞINUTÃ, utilatã, zona Biserica repartitoare de @ Ofer spre 201 mp. Preþ neg. Tel. COMERCIAL
(124055) cãldurã. Preþ neg. Tel. ULTACENTRAL,
C O M P L E T LA 28 KM DE SE- Nouã. Preþ 130 euro/ închiriere apartament 0748-961754(121969)
UTILAT ªI VERIN. TEL. 0766-640248(124067) 2 camere, zona VIZAVIDE
@ Ofer spre lunã. Tel. 0768-004999.
M O B I L AT, 0735-268915. Crihala, et.3, multiple @ Vând imobil PIAÞA
î n c h i r i e r e (124007) @ Ofer spre î m b u n ã t ã þ i r i , sau închiriez sadiu
MAªINÃ DE (124096) MIRCEA, 100
apartament 3 închiriere apartament G+F+P+T, uºi interior administrativ situat pe MP,TOATE
SPÃLAT, TV, @ Ofer spre
@ Ofer spre camere, bl. G2, 2 camere, mobilat sau ºi exterior schimbate, UTILITÃÞILE,
FRIGIDER, ETC. închiriere o camerã cen- Calea Timiºoarei. Preþ
închiriere garsonierã nemobilat pe str. Orly izolaþie termicã. Preþ APÃ,GRUP
PREÞ NEG. TEL. Crihala. Preþ neg. tral la o familie sau douã neg. Tel. 0727-959985, neg, plata în rate lunare
conf. 1, cartier la bloc H3, et.4, în SANITAR,
0723-965992, Crihala. Preþ neg. Tel. 0352-412980, fete ºi un spaþiu 0758-636755(124205) pe termen lung. Tel.
Crihala aproape de 0744-524132(124073) CURENT 2,20 -
0723-507206. Tel. 0728-319893 0741-016104. comercial. Preþ neg. Tel.
3,80, AC,
(123026) complex licee. Preþ @ Ofer spre
(124078) (123965) 0745-624108 (124058) TÂMPLÃRIE
150 euro + cheltuieli. închiriere 1 camerã
Tel. 0722-687348. centralã, WC cu ALUMINIU.
(124038) chiuvetã, nemobilatã, OFERTE PREÞ
vizaviACR, intrare di- ATRACTIV.
Operaþiuni bancare fãrã frontiere @ Primesc o rect din stradã, numai OFERSPRE TEL. 0726-
pentru 1-2 persoane. ÎNCHIRIERE 757319
fetã în gazdã, elevã Preþ neg. Tel. 0252-
sau cu servici, zona COMPLEX (124076)
311209 dupã 18,00
De acum înainte, cetãþenii europeni pot utiliza serviciul de debitare directã pentru a-ºi Biserica Nouã. Preþ (124219) COMERCIAL520 OFERSPRE
achita facturile, oriunde în UE. neg. Tel. 0770-793052 MP + 240 M ÎNCHIRIERE
La începutul acestei luni, a intrat în funcþiune un sistem care le permite întreprinderilor (124160) TERASÃ,ZONA SPAÞIU
sã debiteze direct contul unui client situat într-o altã þarã a UE. Aceastã mãsurã va fi în BD. COMERCIAL,
@ Ofer spre
interesul proprietarilor de case de vacanþã, al studenþilor ºi al pensionarilor care trãiesc REVOLUÞIEI, STR. ORLYNR.
închiriere apartament
într-o altã þarã. GENERALÃ14, 78,MAGAZIN
2 camere, dec., com- DECOPII
Datoritã operaþiunilor de debitare directã , clienþii unei bãnci nu vor mai fi nevoiþi sã plet mobilat ºi utilat, TOATE
DILVER,
completeze cecuri sau sã efectueze transferuri bancare pentru a-ºi achita facturile. Este AC+T, cablu, UTILITÃÞILE, SUPRAFAÞÃ
vorba de un instrument utilizat, în special, pentru plata unor servicii recurente, cum ar fi internet, uºe metalicã, CU 42 MP, BAIE,
furnizarea de gaz ºi de electricitate, telefonul ºi abonamentul la ziare. zona Stomatologie. POSIBILITATE CURTE ªI 1
DR.TR.SEVERIN
Pânã acum, numai întreprinderile cu sediul în aceeaºi þarã cu banca respectivã aveau Preþ neg. Tel. 0729- DE CAMERÃSAU
acces la acest sistem. Odatã cu introducerea noilor mãsuri, mai mult de 2 500 de bãnci 125033(124173) VÂND COMPARTIMENTARE VÂND. PREÞ
permit în prezent utilizarea acestei modalitãþi de platã în afara frontierelor naþionale. SIFONÃRIE+ SAU NEG. TEL. 0744-
@ Primesc fete RÃCITOR, 886081, 0767-
Vor mai fi introduse ºi alte mãsuri: toate bãncile de pe teritoriul þãrilor din zona euro EXTINDERE,
în gazdã, bl. T4, sc. 1, ZONAPIAªA 379353
sunt obligate sã ofere serviciul de debitare directã transfrontalierã, pânã cel târziu în ap. 5. Preþ neg. Tel. DESCHIDERE
CRIªAN, (123984)
noiembrie 2010. Pentru bãncile situate în afara zonei euro, termenul limitã este noiembrie 0352-800358(124176) MAXIMÃLA
SUPRAFAÞA
2014. STRADÃ.TEL. OFERSPRE
@ Ofer spre SPAÞIULUI 25
Acest sistem constituie un pas important cãtre o integrare efectivã a economiei UE. 0744-549433. ÎNCHIRIERE
MP,UTILITÃÞI,
Este reglementat de o serie de noi reguli care garanteazã cã debitarea directã transfrontalierã închiriere apartament SPAÞIU
APÃ, CANAL, (123982)
funcþioneazã la fel de uºor ºi sigur ca ºi la nivel naþional. 2 camere, dec., mul- COMERCIAL,
CURENT BD.
Cetãþenii europeni îºi pot deja utiliza cardurile de debit pentru a retrage numerar în alte tiple îmbunãtãþiri, OFERSPRE
TRIFAZIC, REVOLUÞIEI,
þãri. Pasul urmãtor va fi posibilitatea de a folosi cardul de debit pentru a face cumpãrãturi complet mobilat ºi ÎNCHIRIERE177
CÃLDURÃ, ACTUAL
utilat, AC, frigider, MP, SPAÞIU
în magazinele din strãinãtate. În viitor, va fi suficient sã avem un singur cont în bancã în TERMOFICARE, SPAÞIU
aragaz, cuptor elec-
þara de origine ºi un singur card pentru a efectua toate operaþiunile bancare, oriunde în CONTRACT COMERCIAL FLORART,
tric, zona centru. Preþ
UE. PRIMÃRIE ULTRACENTRAL LÂNGÃCEC,
neg. Tel. 0742-494987
În afarã de cele 27 de state membre ale UE, mai aderã la sistem ºi Elveþia, Islanda, PREDARE, SITUATPE STR. SUPRAFAÞA
(124197)
Liechtenstein, Monaco ºi Norvegia. PRETABILªI TRAIANÎNTRE UTILÃ 60 MP,
@ Primesc 2 PENTRUALTE DISPONIBIL
O altã noutate o reprezintã faptul cã, în curând, cetãþenii UE îºi vor putea schimba PREFECTURêI
fate în gazdã, eleve ACTIVITÃÞI. DIN 16.09.2009.
banca mult mai uºor. În baza acordului încheiat, noua bancã va trebui sã-ºi ajute clientul BANCA
sau studente cu PREÞNEG.TEL. PREÞNEG.
sã-ºi închidã vechiul cont ºi sã-ºi transfere soldul. Majoritatea asociaþiilor bancare 0741-790954, TRANSILVANIA. TEL. 0741-
naþionale au adoptat noile reguli. serviciu, condiþii TEL. 0746-
foarte bune. Preþ neg. 0788-353161, 346085, 0741-
0352-803208 183973. 365939
Tel. 0724-883827
AMOS NEWS (123151) (124042) (124144)
(124177)
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 13
@ Ofer spre
închiriere spaþiu
comercial în zona
centru a oraºului
Orºova. Tel. 0747-
047526, 0252-360243.
(124090)

@ Ofer spre
închiriere spaþiu
pretabil orice
activitate 70 mp, toate
utilitãþile, curat, liber,
zonã centralã. Tel.
0745-592869, 0724-
896890(124126)

@ Ofer spre
@ O F E R @ O F E R închiriere spaþiu
OFERSPRE SPRE ÎNCHIRIERE SPRE ÎNCHIRIERE comercial, zona bd.
ÎNCHIRIERE SPAÞII DE S P A Þ I U Tudor Vladimirescu,
SPAÞIU DEPOZITARE SAU 30 mp, recent renovat,
COMERCIAL,
COMERCIAL PRODUCÞIE, grup sanitar, gresie +
P O S I B I L I TAT E
DEASUPRA G R U P U R I termopane, rog insis-
BIROURI SAU
SPITALULUI SANITARE, tent seriozitate. Preþ
VESTIAR, BIROU, APARTAMENTE LA
ORªOVA, foarte avantajos.
SUPRAFEÞE DE CASÃÎNVILÃ,STR. Te l . 0 7 3 2 - 0 3 4 5 0 0
DOTÃRI:AC, SPLAIM.VITEAZU,
350 MP, 500 MP, (124136)
RAFTURI, NR 3C, LÂNGÃ
RAMPÃ DE
PREGÃTIT DESCÃRCARE BRUTÃRIA TO- @ Ofer spre
PENTRU ACOPERITÃ, LA LEDO. PREÞ NEG. închiriere spaþiu
MAGAZIN FOSTUL ABATOR TEL. 0751-244499 comercial situat în
ALIMENTAR,57 TMIªOAREI 220B. Autogarã 100 mp, str.
MP + 23 MP, PREÞ 1 EURO/ MP. @ Ofer spre D.Gheaþã, baie, apã,
TERASÃ, TEL. 0722-965143 închiriere spaþiu reþea 380 W, pretabil
CENTRALÃ (122249) comercial, zona Hotel ºi pentru activitãþi
PROPRIEPE Traian la casã, comerciale de
LEMNE,GRUP @ O F E R
SPRE ÎNCHIRIERE suprafaþã 70 mp, depozitare sau de
SANITAR, grãdinã 250 mp, producþie. Tel. 0723-
FUNCÞIONAL. S P A Þ I U
COMERCIAL 45 pretabil birouri, etc. 344010(124171)
TEL. 0744-
MP, RECENT Preþ neg. Tel. 0720-
503633 @ Ofer spre
CONSTRUIT,GRUP 018142. (123178)
(124122) închiriere spaþiu
S A N I T A R ,
LAVABILÃ,GRESIE, @ Ofer spre comercial Orºova,
OFER SPRE
ÎNCÃLZIRE închiriere spaþiu vizavi de Spar. Preþ
ÎNCHIRIERE
SPAÞIU TERMO, STR. comercial amenajat neg. Tel. 0770-757712
COMERCIAL,
CALONFIRESCU numai pentru birouri (124184)
COLÞ CU CICERO. firme, cabinete. Preþ
ZONACRIHALA @ Ofer spre
PREÞ 250 EURO. neg.Tel. 0727-373337.
(STAÞIADE TEL. 0764-400298. închiriere spaþiu
SALVARE), 50 (123974)
(123113) comercial, 100 mp,
MP,GRUP
@ Ofer spre zona Crihala, str.
SANITAR, @ O F E R
închiriere spaþiu Kogãlniceanu, nr. 10,
PRETABIL SPRE ÎNCHIRIERE
PENTRUORICE S P A Þ I U comercial 15 mp, grup vizavi de CEC. Tel.
ACTIVITAÞE, COMERCIALCEN- sanitar, vizavi de Intim 0744-995324, 0746-
922191(17856)
ÎMBUNÃTÃÞIRI. TRAL, PARTER 300 Criºan, str. Criºan,
TEL. 0727- MP CU FORÞÃ nr.59, bl. Z5. Preþ neg. @ Ofer spre
602822 TERMICÃ 16 KW, Tel. 0768-478525. închiriere spaþiu
(120314) P U T E R E (124056) comercial 30 mp la
ABSORBITÃ ªI casã, zona Autogarã,
OFERSPRE ENERGIETERMICÃ @ Ofer spre
pretabil pentru
ÎNCHIRIERE CONTORIZATÃ. închiriere spaþiu
magazin, depozit, ate-
SPAÞIU TEL 0735-268915. comercial ultracentral
lier producþie. Preþ 150
COMERCIAL (124093) 70 mp, str. Unirii, euro neg. Tel. 0770-
SUPRAFAÞÃ 42 lângã Primãrie. Tel. 691643(124212)
MPCOMPUS @ O F E R
0744-509522.(124060)
DIN2CAMERE, SPRE ÎNCHIRIERE
S P A Þ I U @ Ofer spre
HOL,GRUP @ Ofer spre închiriere spaþiu
COMERCIAL închiriere spaþiu comercial, 22 mp,
SANITAR, STR.
P R E T A B I L
TRAIANNR. comercial, 100 mp, pentru orice fel de
DEPOZIT EN-
207. PREÞ NEG. zona Crihala, str. activitate, ideal
GROS, FIRME
TEL. 0352- CURIERAT, 75 MP. Kogãlniceanu, nr. 10, birouri, central, vizavi
421457, 0771- PREÞ NEG. TEL. vizavi de CEC. Tel. ACR. Preþ neg. Tel.
355604 0731-389777 0744-995324, 0746- 0252-311209 dupã
(122150) (124111) 922191(124066) 18,00 (124220)

COMOD, SIGUR, RAPID - anunþuri prin SMS la 1424


14 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009

DACIANOVA DAEWOO
@ Vând Dacia @ V Â N D
Nova, an 1998. Preþ
450 euro neg. Tel. D A E W O O
0767-095762, 0743- MATIZ, SE/AC,
231620 (124089) AN 2002,
@ Vând Dacia ÎNCHIDERE @ V â n d @ Vând Ford
Nova GT, an 1998, CENTRALIZATÃ. Mondeo, motor 1800
Daewoo Cielo Ex- cmc, diesel, an 1999,
@ Vând BMW @ V â n d GPL omologat, PREÞ NEG. MERCEDES
320 motorinã an camionetã Mercedes culoare albã, stare TEL. 0746- ecutive, an 2003, stare foarte bunã. Preþ
foarte bunã de 1000 euro . Tel. 0747- @ V â n d
AUDI 2001, climatronic, Sprinter, 4,30 m, re- 241021, 0746- culoare gri 046224. (124084)
funcþionare, acte la zi. Mercedes 320 CDi
ABS, ESP, ASC, 4 cent adus, motor Preþ 5000 lei. Tel. 0720- 026555 (124143)
@ Vând Audi defect. Preþ 1800 metalizat, 51000 An 2001, AC, 196
airbag-uri, cotierã, 216052, 0352-409118. @ Vând Ford
100 cc, an 1985 euro neg. Tel. 0726- @ V â n d km, AC, pornire CP, servototal,
recent înmatriculat, (124132) Mondeo, an 1997,
benzinar, 2000 cmc, 115512 (124193) ABS, închidere
4 geamuri + oglinzi Daewoo Nubira 1,6, maºinã din AC, geamuri + oglinzi
înmatriculat, culoare
+ faruri electrice, an 1998, full options, electrice, instalaþie centralizata,
alb. Preþ 400 euro. Tel. telecomandã,
jante AL, comenzi full electric, GPL omologatã, geamuri + oglinzi
0768-004999.(124002) DACIAPAPUC
volan, computer î n c h i d e r e alarmã, cauciucuri î n c h i d e r e electrice, SRS,
CITROEN
@ Vând Audi bord, RAR valabil 2 @ Vând Dacia centralizatã, airbagui, taxe la zi,
centralizatã, noi, geamuri
A4 S Line, an 2004, @ V â n d Papuc 5 locuri, înmatriculatã RO, taxe alarma, Esp, full
ani. Preþ neg. Tel. alarmã. Preþ neg.
motor 2.5, 180 CP, ca- Citroen CS, model acoperit, ITP 2011, ionizate. Preþ 4000 la zi, stare
0744-174510 Tel. 0729-121177, electric, scaune
pacitate 2500, Exclusiv, full op- benzinã + GPL. Preþ excepþionalã. Preþ
(124072)
1600 euro neg. Tel. 0724-295833 euro. Tel. 0727- piele cu încalzire,
dubluclimatronic, tions, dublu 2600 euro neg. Tel.
0727-720554.(124003) (122323) 373214 (124213) 0720-444563, 0765- tiptronic, jante aliaj,
geamuri faþã - spate @ Vând ur- climatronic, piele,
electrice, bord color, 131064. (124201) comenzi volan. Pret
gent BMW 318 1.7 navigaþie GPS, jante,
tapiþerie piele, full op- neg. variante auto +
TDS, an 1995, AC, culoare gri
tions. Preþ neg/ var ABS, trapã, 4 jante metalizat, computer
diferenta. Tel 0756-
auto. Tel. 0742- spiþate ºi cauciucuri bord, pilot automat, 165033. (122336)
MAªINI
792963, 0763-416975 . Preþ 2800 euro. senzori parcare.
(124138) AGRICOLE
Tel. 0765-424563 Preþ 6300 euro neg.
@ Vând Audi (124082) Tel. 0742-601655. @ Vând tractor OPEL
A4 1,9 TDI, 116 cp, an (123669) U650, stare de
@ Vând BMW @ Vând Opel
2005, CI, RAR 2011, funcþionare. Preþ neg. Tigra, 1,6, an 97,
318 1,7 TDI, nr. @ Vând ur-
servo total, euro 4, Tel. 0749-434457 dupã servototal, ABS,
gent Citroen Xantia,
ABS, ESP, pilot noi, CI, asigurare orele 21,00. (124083) î n c h i d e r e
an 1994, motor 1,8
automat, dublu valabilã, ITP 2011, centralizatã, geamuri
i, bine întreþinutã,
climatronic, geamuri + culoare verde. Preþ @ V â n d + oglinzi electrice,
faruri + oglinzi neg. Tel. 0740-
înmatriculabilã, acte
pânã în 2010. Preþ semãnãtoare S.P.-4. SRS, 2 airbaguri,
electrice, CD + 159290, 0770-
taxe la zi, alarmã.
686537 (124104) neg. Tel. 0734- Preþ neg. Tel. 0763-
magazie, scaune Preþ 2700 euro. Tel.
încãlzite, jante 17". 784878 (124110) 139191(124095)
0766-373592
Preþ neg/ var. Tel. @ Vând BMW
(122337)
530, negru, full op- @ V â n d @ Vând tractor
0724-116787(124230)
tions, inclusiv piele, Daewoo Cielo Ex- U445 TIH, în stare @ Vând Opel
DACIA 1310 DACIALOGAN FORD
an 2004. Preþ ofertã. ecutive, an 2004, foarte bunã de Astra H, 1.7 CDTI,
Tel. 0724-449371 53000 km, AC,
BMW
@ Vând Dacia @ Vând Dacia @ Vând Ford funcþionare, pornire an 2005, 110000
(124121) Berlinã, an 2003, unicLogan, motor 1,6, an alarmã, închidere Mondeo, an 2007, la cheie. Preþ neg. Tel. km, AC, VT 2010,
proprietar, 44000 km. 2005, AC, 90 CP, centralizatã 80 CP, servo total,
@ V Â N D servo total, ABS, nou, 1200 km reali, 0754-346238(124106)
Preþ 1700 euro. Tel. telecomandã, servo full electric, unic ABS, închidere
BMW 520 DIESEL, î n c h i d e r e
0788-231579.(123980) frânã, proiectoare proprietar, stare @ Vând tractor centralizatã, geamuri
AN 2001, DUBLU CAMIOANE, centralizatã, geamuri
U650 în stare perfectã ºi oglinzi electrice,
CLIMATRONIC, AUTOUTILITARE, @ Vând Dacia ºi oglinzi electrice, ceaþã, geamuri perfectã de
SRS, 10 airbag-uri,
airbag, carte service, electrice, faruri funcþionare, o vând de funcþionare cu sau
G E A M U R I MICROBUZE program rabla. Preþ taxe la zi, GPL, carte service, taxe la
ELECTRICEFAÞÃ- neg. Tel. 0352-407302 geamuri omologate, e l e c t r i c e , din motive de fãrã uitlaje. Preþ 10000
zi. Preþ neg. Tel.
SPATE, OGLINZI @ V â n d (124097) MP3, 71000 km reali. cauciucuri iarnã, sãnãtate. Preþ neg. lei neg. Tel. 0252- 0743-138307
ELECTRICE, camionetã Mercedes Preþ 4500 euro neg. MP3 Player. Preþ Tel. 0764-961989, 351536(124195) (123283)
S E N Z O R I Sprinter, 4,30 m, re- Tel. 0722-546824 15000 lei neg. Tel. 0252-315028
(122701) (122334) @ Vând sau @ Vând Opel
PARCARE FAÞÃ - cent adus, motor 0741-216199
DACIA 1410 schimb semãnãtoare Vectra B 1.7 DT, an
SPATE, JANTE defect. Preþ 1800 @ Vând Dacia (122680) @ Vând Ford
Logan MPi, 1,4, an SPC 6 cu disc GD 4. 1997, culoare albã,
ALIAJ, CULOARE euro neg. Tel. 0726- @ Vând Dacia Mondeo an 1993, în
2004, 52000 Km, ITP @ V â n d Preþ neg. Tel. 0252-
î n c h i d e r e
N E G R U 115512 (124140) 1410, stare bunã de 2010, 75 CP, stare perfectã de centralizatã, geamuri
M E TA L I Z AT, servototal, închidere Daewoo Cielo, an funcþionare, aspect 358831, 0743-576142
+ oglinzi electrice
ÃNMATRICULAT @ Vând TV funcþionare, cutie 5 centralizatã, geamuri 1995, model corean, plãcut, maºinã de (124207) încãlzite, AC, ABS,
RO, STARE 35 cu dublu spate ºi trepte, aratã electrice faþã, 2 culoare argintiu, garaj, înmatriculatã înmatriculatã RO.
prelatã originalã, impecabil, meritã airbaguri, taxe la zi, eventual pentru @ Vând tractor Preþ 3800 euro. Tel.
PERFECTÃ. PREÞ alarmã, sistem audio ºi taxele la zi, meritã
7200 EURO NEG. taxe la zi. Preþ 1000 vãzutã. Preþ neg. Ground Zero 6 +1. piese. Preþ neg. Tel. vãzutã. Preþ neg. U445 + utilaje. Preþ 0 7 2 2 - 4 9 2 4 6 7 ,
TEL. 0746-745655. euro. Tel. 0727- Tel. 0727-431494 Preþ 3400 euro. Tel. 0726-063398 Tel. 0742-278892 neg. Tel. 0764-448654 0 7 3 3 - 3 1 7 4 6 7
(123269) 603142 (123145) (124091) 0721-408027(123972) (124092) (124080) (124227) (123971)

anunþuri online - www.piataseverineana.ro


Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 15
16 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 17
18 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 19
@ Vând Opel @ Vând Opel @ V â n d @ Vând VW @ Vând VW @ Vând DVD @ V â n d
Corsa an 1994, nr. Astra 1,6, an Renault Megane die- Passat 1,9 TDI, an Golf 3, an 1995, CI, Player portabil, motocicletã Royal
Franþa valabile, 10.2001, culoare sel, an 2005, motor SKODA 2000, full options, nr. noi, înmatriculat p e n t r u 200 cmc, Chopper,
consum mic, argintiu, ABS, AC, 1,9 DCI, putere 120 piele, inserþie RO, albastru maºinã,marca 3000 km, garaj, 5
culoare albastru Euro 4, jante aliaj, @ Vând Skoda mahon, încãlzire orifginalimpecabil. Shinelco. Preþ 50 viteze, indicator
cp, cutie 6+1,
metalizat, casetofon, geamuri faþã + faruri Fabia motor 1,4 scaune, climatronic. Preþ 2500 euro neg. euro. Tel. 0743- treaptã vitezã,
consum 5%, ABS, 608716 (124044)
stare excepþionalã de electrice, 4 airbag, TDI, an 2005, Preþ 6500 euro. Tel. Tel. 0743-502538 funcþioneazã perfect
computer bord, 155000 km, AC, VT,
funcþionare. Preþ carte identitate 0788-231579. (124226) + piese rezervã. Preþ
volan reglabil, @ Vând piese
700 euro neg. Tel. tradusã. Preþ neg. î n c h i d e r e 5000 lei. Tel. 0765-
î n c h i d e r e (123979) auto, noi, pentru
0745-780863, Tel. 0723-905863 centralizatã, geamuri 236673 (124225)
centralizatã, faruri orice marcã. Tel.
0352-407444 (124102) + oglinzi electrice, @ Vând VW ALTE MÃRCI 0751-091091.
(124039) reglabile electric, servo frânã, servo Passat an 1998, mo-
@ Vând Opel (124112)
geamuri + oglinzi direcþie, ABS, SRS, tor 1.8 benzinã, 4 @ Vând Rover
Astra Caravan, CUMPÃRÃRI
@ Vând Opel electrice, jante aliaj, 4 airbag-uri, taxe la geamuri electrice, 414i, bentinã, an @ Vând orice
Astra Caravan, an înscris în Ro, motor zi, alarmã, ESP. Preþ
carte service, cârlig, jante 1996, motor 1.4, piese din @ Cumpãr
1996, roþi varã, 1,6 benzinã, an 4500 euro neg. Tel. geamuri electrice, dezmembrãri Opel, motociclete vechi
proprietar. Preþ magneziu, închidere
iarnã. Preþ 2500 1994, stare bunã de 0788-903657. AC, SRS, închidere Ford, VW, din anii 1940 - 1950.
7050 euro neg. Tel. centralizatã, trapã
euro. Tel. 0741- funcþionare, (123668) Mercedes, Volvo, Preþ neg. Tel. 0352-
geamuri electrice, 0740-105929 electricã. Preþ 1800 centralizatã, alarmã,
084453 (124070) acte valabile. Preþ BMW. Preþ neg. Tel. 803877, 0744-
trapã, CD, ABS, (123155) @ Vând Skoda euro neg. Tel. 0726- 1150 euro neg. Tel. 0 7 2 6 - 1 1 5 5 1 2 ,
567869 (122310)
@ Vând Opel î n c h i d e r e Octavia Clasic 1,9 115512, 0765-
0743-608716 0765-336006
@ V â n d
Astra 1,6 i, benzinã, centralizatã. Preþ TDI, 101 cp, culoare 336006 (124194) (124094) (124142)
Renault Laguna 1,9 argintiu, an 2004,
euro 4, an 2001, avantajos. Tel.
D, an 1995, defect @ Vând VW
climã, ABS, ESP, 4 0760-023534. AC, stare perfectã de
cutie viteze, funcþionare, toate Golf 4, înmatriculat,
airbag-uri, jante AL, (124108)
CD Player, înmatriculatã taxele achitate, ac- an 2001, motor 1,4
navigaþie, comenzi @ Vând Opel Franþa, nr. valabile. cept orice test i, 75 CP, euro 4, AC,
volan, geamuri + Corsa, an 2003, mo- Preþ 800 euro. Tel. Skoda. Preþ 6800 4 airbag-uri, servo
faruri electrice, re-
tor 1,7 D, 0788-231579. euro neg/ var. Lo- total, volan piele, 4
cent adus, computer
climatronic, ABS, (123978) gan. Tel. 0749- geamuri electrice,
alarmã, jante, unic 805389, 0788- oglinzi electrice,
bord. Preþ neg. Tel. VÂNZÃRI VÂNZÃRI
proprietar, folie @ V â n d 544646 (123809) ABS, ESP, închidere
0744-174510
omologatã RAR. Renault Laguna, 1.9 centralizatã, volan ºi @ Vând baterii @ V â n d
(124071)
Preþ neg. Tel. 0740- dci 120 cp, an 2005, scaune reglabile, auto Rombat noi, di- motocicletã Aprilia
@ Vând Opel 105944 (124233) 96.000 km, full op- VW unic proprietar, verse modele. RS, motor 125 cmc,
Vectra, an 2001 tion, stare excelentã. RAR 2011. Preþ neg. Preþuri mici. Tel. an 2003. Preþ neg.
benzinã, euro 4, @ VÂND VW Tel. 0740-105944 0 7 5 1 - 0 9 1 0 9 1 . Tel. 0741-084453
Preþ 7700 euro neg.
climatronic, ABS, PEUGEOT GOLF 4, AN 2002, (124232) (124113) (124139)
Tel. 0761-650744, B E N Z I N Ã ,
ESP, 4 airbag-uri,
0744-519301 C U L O A R E
CD Player, comenzi @ V â n d
Peugeot 206 1.4 (124124) A R G I N T I U
volan, carte RAR
benzinã, Euro 4, an M E TA L I Z AT,
valabilã, jante AL, T R A P Ã
computer bord, re- 2006, 60550 km,
ELECTRICÃ,
cent adusã, geamuri înmatriculat, ABS, RULOTE, CLIMÃ, MOTOR
+ oglinzi electrice. geamuri electrice, REMORCI S.C. P.B.M. S.R.L. Burila Mare, vinde la licitaþie publicã mijloace de transport.
2000, ABS,
Preþ neg. Tel. 0744- motor 1400, euro 4, CONSUM 6/ 7 L/
î n c h i d e r e @ Vând rulotã Microbuz TV 105 SD - preþ de pornire 2659 lei;
174510 (124074) 100 KM,
centralizatã, taxe la camping, echipatã Auto Aro 243D - preþ de pornire 1198 lei;
ÎNMATRICULAT
@ Vând Opel zi. Preþ 4500 euro complet, an 2000, Auto Dacia 1310L - preþ de pornire 480 lei;
RO. PREÞ 5800
Vectra B 1.7 Dt, an neg. Tel. 0770- înmatriculatã RO. EURO NEG. TEL.
Preþ 1500 euro neg. Relaþii la telefon 0740-025338
1997, audio, 775963, 0352- 0742-243460.
geamuri + oglinzi 416218 (124114) Tel. 0724-213207 (123288)
electrice, geamuri (123758)
@ Vând VW
ionizate, AC, acte la Polo, an 2008,
zi, consum 5 %, RENAULT culoare roºu,
stare impecabilã, SEAT îmbunãtãþiri, 15000
puþin folositã, ºi alte @ V â n d km, mai e un an de
îmbunãtãþiri. Preþ Renault Laguna, 1,9 @ Vând Seat
achitat, achitat 7500
3000 euro. Tel. DCI, an 05.2002, Ibiza, an 1996, mo- euro. Preþ 5000 euro
0 7 4 1 - 4 6 7 9 5 4 AC, CD, comenzi tor 1400 cmc, . Tel. 0740-242464.
(124079) benzinã, AC, (123255)
volan, pilot automat,
î n c h i d e r e
geamuri + oglinzi @ Vând VW
@ Vând Opel centralizatã, alarmã,
electrice, închidere ITP 12.2010, jante Passat an 1998, mo-
Astra Clasic model
2007, cumpãratã în centralizatã, ABS, aluniniu, cauciucuri tor 1,8 benzinã, 4
geamuri electrice,
leasing în 2006, ESP, airbag-uri, de varã + iarnã,
cârlig, jante
achitatã integral, culoare gri ºobolan, consum 5%, unic magneziu, închidere
asigurare casco, 110000 km reali, proprietar în Ro. centralizatã, trapã
motor 1,4, 90 CP, stare impecabilã. Preþ 2700 euro neg. electricã. Preþ 1800
45000 km reali. Tel. Preþ 6400 euro neg. Tel. 0730-988947, euro neg. Tel. 0726-
0 7 2 3 - 2 8 4 8 0 5 Tel. 0723-187736 0740-159290 115512, 0765-
(124086) (124103) (124105) 336006. (124141)
20 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 21
22 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009

MERSUL T R E N U R I LO R
CUMPÃRÃRI
PLECÃRI DIN DROBETATR.-SEVERIN
@ Cumpãr mo- Nr. tren DESTINAÞIA Plecare

Valabil în perioada 14.12.2008-12.12.2009. Înainte de efectuarea cãlãtoriei solicitaþi


informaþii suplimentare, privind eventuale modificãri, de la staþiile ºi agenþiile CFR.
tor pentru maºinã de A1691 Timisoara Nord 0:47
spãlat automatã NEI. R361 Bucuresti Nord 0:48
Tel. 0766-685093, P9193 Timisoara Nord 1:32
0352-408076,dupãora R360 Stamora M 2:03
17,00(123590) R696 Bucuresti Nord 2:49
R695 Timisoara Nord 3:13
A1694 Craiova 3:53
P9194 Craiova 4:05
P9501 Orsova 6:36
P9502 Filiasi 6:45
P9520 Strehaia 8:12
IC592 Bucuresti Nord ANULAT
IC594 Bucuresti Nord 10:24
IC591 Timisoara Nord 11:14
P9503 Orsova 11:20
R792 Bucuresti Nord 14:20
NOKIA @ Vând 5 @ Vând hotã IC593 Timisoara Nord 15:32
aparate jocuri de A1693 Timisoara Nord 16:32
@ Vând 2 profesionalã pentru
noroc cu 5 scaune, P9504 Craiova 17:00
Nokia 1110 cu restaurant, etc. Preþ R694 Bucuresti Nord 17:32
actele toate în regulã,
încãrcãtoare, standby neg. Tel. 0726- R693 Timisoara Nord 17:35
5 zile. Preþ neg. Tel. se pot efectua starea
P9195 Timisoara Nord 18:20
tehnicã ºi 474630. (123486)
0766-563633.(124004) IC596 Bucuresti Nord 19:22
metrologiile. Preþ neg. P9192 Craiova 19:25
@ V â n d
Tel. 0751-675654. IC595 Timisoara Nord 20:13
(121465) frigider în stare A1692 Bucuresti Nord 23:50
ALTEMODELE
foarte bunã de
@ Vând Icefon @ Vând casã
funcþionare, în
Pampre, nou, în cutie de marcat ºi staþie,
garanþie. Preþ neg.
cu toate accesoriile. pentru taxi. Preþ
avantajos. Tel. 0720- Tel. 0720-529190.
Preþ neg. Tel. 0722-
471207.(123295) 444563.(123640) (123644)

@ Vând ieftin
calculator Pentium 3
VÂNZÃRI cu sau fãrã monitor.
Preþ 250 lei. Tel.
@ V â n d
Pentium III 500 0 2 5 2 - 3 1 7 6 6 0
MHz, 128 RAM, 8,4 (119189)
Gb HDD, monitor,
jocuri, muzicã. Preþ
3,9 mil. lei. Tel. CUMPÃRÃRI
0252-333413,
0723-663086 @ Cumpãr
(121250)
componente calcula-
@ Vând PC tor, plãci video, HDD,
AMD64 X2 5200+, 2
memorii, etc. Tel.
Gb RAM, HDD 320
Gb, video 512 Mb, 0252-333413, 0723-
monitor 19" LCD 663086(105776)
wide, imprimantã
multifuncþionalã etc.
urgent. Preþ 1200 lei.
REPARAÞII -
Tel. 0766-264573
DIVERSE
(122735)

@ Vând 2 @ Rezolv orice


monitoare (15" ºi 17") problemã în domeniul
CRT, stare bunã, fãrã calculatoarelor la
reparaþii. Preþ 150 lei domiciliul clientului.
ambele. Tel. 0721- Tel. 0252-333413,
408027. (123499) 0723-663086(105774)
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 23
@ Angajez
vânzãtoare magazin
OFERTE alimentar, lângã
Generalã nr. 7, Aleea
@ Angajez Sulfinei, nr. 2. Tel.
barman - ospãtar cu 0751-151788
sau fãrã experienþã.
Tel. 0723-142010
(123387)
CERERI
@ C a u t
@ Caut loc de
menajerã cu program
8 ore/zi. Tel. 0723- muncã în construcþii
590377(124147) sau ca ºofer, permis
cat B. Tel. 0755-
@ C a u t 934031(123656)
doamnã pentru
ajutor îngrijire sugar, @ Doamnã
8-10ore/zi.Tel.0745- serioasã, doresc loc
316510(124150) de muncã ca
menajerã, program de
@ C a u t 8 sau 6 ore, doresc
bonã pentru copil de
3 ani ºi 5 luni. Tel. seriozitate. Tel. 0770-
0722-578644 996930(124053)
24 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 25
26 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009

Previziunile de toamnã 2009-2011:


economia UE pe calea redresãrii
progresive
Corespondenþã din Bruxelles - Comisia Europeanã estimeazã, în previziunile de
toamnã, cãeconomia UE va ieºi din crizã în a doua jumãtate a acestui an, deºi pe 2009 în
ansamblu se prevede totuºi o scãdere a PIB-ului cu aproximativ 4%.
Executivul european estimeazã totodatã o redresare progresivã, PIB-ul urmând sã
creascã cu 0,75% în 2010 ºi cu aproximativ 1,5% în 2011. Relansarea pe termen scurt a
activitãþii economice este rezultatul îmbunãtãþirii mediului extern ºi a condiþiilor financiare,
precum ºi al mãsurilor strategice puse în aplicare în domeniul fiscal ºi monetar.
În continuare, existã o serie de factori care urmeazã sã diminueze cererea privatã ºi,
implicit, vigoarea redresãrii. În special, condiþiile pe piaþa forþei de muncã vor rãmâne
nefavorabile, rata ºomajului urmând sã atingã 10,25 % în UE, potrivit prognozei.
De asemenea, se preconizeazã o creºtere a deficitului public, care va ajunge la 7,5%
din PIB în 2010, pentru a scãdea apoi puþin în 2011 datoritã relansãrii activitãþii economice
ºi sistãrii treptate a mãsurilor temporare. Potrivit comisarului european pentru afaceri
economice ºi monetare, Joaquín Almunia, „economia UE iese din crizã. Acest fapt se
datoreazã în bunã parte mãsurilor ambiþioase luate de guverne, de bãncile centrale ºi de
UE, care nu numai cã au prevenit colapsul sistemic, dar au ºi impulsionat redresarea”.
În opinia sa, mai sunt însã destule obstacole de depãºit, iar pentru a menþine impulsul
ºi a asigura o redresare sustenabilã, este esenþialã implementarea, în întregime, a tuturor
mãsurilor anunþate ºi finalizarea procesului de asanare a sectorului bancar.
“Trebuie, de asemenea, sã începem sã privim mai mult pe termen mediu ºi sã cãutãm
cele mai bune metode de combatere a efectelor negative ale crizei asupra pieþelor forþei de
muncã, asupra finanþelor publice ºi asupra creºterii potenþiale”, susþine Almunia.
Îmbunãtãþirea perspectivelor pe termen scurt în UE ºi în exterior este, în parte, rezultatul
unor factori temporari. Odatã cu estomparea efectului acestora în cursul anului 2010,
activitatea mondialã va trece probabil printr-o perioadã dificilã. Prin urmare, conform
estimãrilor, creºterea exporturilor UE nu se va ameliora decât progresiv în perioada
prognozatã. De asemenea, cererea internã se va confrunta cu o serie de constrângeri.
Având în vedere utilizarea redusã a capacitãþilor, perspectivele relativ anemice de creºtere
a cererii, progresul limitat al rentabilitãþii ºi creºterea încã moderatã a creditelor, se
preconizeazã cã sectorul investiþiilor nu se va redresa decât în 2011.
Deºi consumul privat s-a dovedit a fi un factor stabilizator în timpul recesiunii, în
perioada urmãtoare, gospodãriile îºi vor reduce cheltuielile din nevoia de a-ºi reface
bugetele ºi din cauza perspectivelor nefavorabile de pe piaþa forþei de muncã. Un alt
factor restrictiv este impactul negativ estimat al crizei financiare asupra potenþialului de
producþie. Astfel, conform prognozei, dupã o primã fazã ascendentã, va avea loc o uºoarã
încetinire a creºterii PIB-ului în UE ºi în zona euro, urmatã de o revenire în a doua jumãtate
a anului 2010 ºi ulterior

AMOS NEWS
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 27
@ Netitrat 37

VESTIMENTAÞIE- ani, 1,65 înãlþime,


ÎNCÃLÞÃMINTE ºaten, doresc
@ Vând o cunoºtinþã tânãrã
pereche de pantofi,
pentru cãsãtorie.
nemþeºti noi, nr. 43,
ºtanþaþi anti stres. Cod Sorin. Tel.
Preþ neg. Tel. 0252-
311209 dupã ora 18:00 0754-439935,
@ Tânãr bru- @ Tânãr 40
(124221) 0252-339109
net 27 ani, 1,75 nu
@ Vând stupi ani caut persoanã cu
@ Divorþat beau, nu fumez, sunt (123518)
din cherestea brad dornic de o relaþie vârsta între 35-40
ANIMALEDE MOBILIER 1,70 m, 92 kg, mecanic
uscatã, vopsiþi ºi cu ALTEDOMENII auto, cu casã, maºinã, serioasã cu o
COMPANIE ani, fãrã obligaþii în
@ Vând 2 tablã, cot mare 3/4, 1/ fãrã obligaþii, doamnã sau o
@ V â n d ºifoniere, stare 2. Preþ 150 lei / buc. VÂND PÃTUÞ vederea cãsãtoriei, CORESPONDENÞÃ
nefumãtor caut domniºoarã între 22
cãþeluºã pechinez, perfectã. Preþ Tel. 0727-224528 DINLEMN - 27 ani pentru sã aibe domiciliul
doamnã curatã, as-
vârsta 3 ani. Tel. 0757- avantajos. Tel. 0720- PENTRUCOPIL
396882 (124051)
(124123) pect fizic plãcut pentru prietenie, cãsãtorie. stabil în Severin. tel. @ A r e
921519, 0252-408470 + SALTEARE- prietenie / cãsãtorie. Cod Petre. Tel.
(124043) LAXA, 2 NIVELE
0 7 2 0 - 5 0 7 4 3 3 corespondenþã la
@ Vând câine Tel. 0740-530556 0752-024911, 0741-
Brac German, 7 luni, PENTRU (120050) 354332. (122167) redacþie cod Mihaela
@ Vând colþar SPORT-TURISM
pãr scurt, foarte mare, piele ecologicã, SALTEA. PREÞ
inteligent. Preþ 100 @ VÂND 2
mici defecþiuni. Preþ AVANTAJOS.
euro. Tel. 0721-361417
100 euro. Tel. 0729- BÃRCI 5 - 10 TEL. 0726-
(124057)
375237 (124046) PERSOANE, 334909
STARE FOARTE (124107)
@ Vând urgent BUNÃ DE
mobilã de sufragerie. Debitorul Soc. Cooperativa Meºteºugãreascã Cerna Orºova cu sediul în Orºova, str.
GOSPODÃREªTI FUNCÞIONARE, @ V â n d Decebal, nr. 9, judeþul Mehedinþi, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului Mehedinþi
Preþ neg. Tel. 0743-
ACTE ÎN REGULÃ, cãrucior pentru copil sub nr. C25/3/2006, având cod de identificare fiscalã nr. 1614688 aflatã în procedurã de
@ V â n d 157538 (124196)
centralã pe lemne, ÎNSCRISE RO. faliment în dosar nr. 4993/101/2007 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinþi, prin lichidator
1 - 3 ani. Preþ neg. Tel.
putere 30 kw. Preþ @ Vând colþar PREÞ 2300 EURO judiciar Cabinet Individual de Insolvenþã Popescu Emil, cu sediul profesional ales în
0252-317660 (124216)
2200 lei. Tel. 0746- tapiþat de bucãtãrie, ªI 5000 EURO. TEL. localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeþul Mehedinþi, scoate la vânzare:
091756 (124050) masã ºi 2 scaune, 0740-672546, 0771- - Scaun frizerie - 2 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei de 57,00 lei/ buc.
@ Vând stupi
toate dim lemn. Preþ 037958. (123991) - Cascã coafor 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 57,00 lei
@ V â n d din cherestea brad
neg. Tel. 0352-407409 - Casã marcat 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 94,00 lei
calorifere din fontã, @ Vând barcã uscatã, vopsiþi ºi cu
10, 12, 16 elemenþi, în
(124222) - Jaluzele verticale + garniºe 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 57,00 lei
fibrã de sticlã tablã, cot mare 3/4, - Imprimantã HP deskjet 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 14,00 lei
stare foarte bunã. Preþ
lungime 4,3 m, lãþime 1/2. Preþ 150 lei / - Calculator PC 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 30,00 lei
15 lei/ element. Tel.
0723-183937 (124059) 1,8m, 6 locuri, motor - Monitor 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 23,00 lei
PRODUSE buc. Tel. 0727-
Mercury 50 cp 2 - Casã bani 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 94,00 lei
@ Vând 10 AGRICOLE 224528 (123778)
timpi, sau schimb cu - Maºinã de surfilat 2 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei de 131,00 lei/ buc.
lkanþuri diferite pentru auto 2001 - 2002 de - Maºinã de cusut liniarã Super 3 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei de 75,00 lei/ buc.
@ Vând þuicã @ V â n d
drujbe. Tel. 0252- preferat Matiz. Preþ
ºi vin de bunã - Maºinã de cusut liniarã 2 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei de 75,00 lei/ buc.
317660 (124214) cãrucior pentru copil
calitate, cantitate neg. Tel. 0252- - Maºinã de cusut zig-zag Minerva 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 300,00 lei
mare. Preþ neg. Tel. 360109, 0720-738690. 1 - 3 ani. Preþ neg. Tel. - Maºinã de cusut liniarã Paff 2 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei de 244,00 lei/ buc.
@ Vând boiler
100l. Preþ neg. Tel. 0742-282432 (124061) (123975) 0252-317660 (124856) - Maºinã de surfilat Yamato 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 750,00 lei
0352-407409 (124223) - Maºinã de cusut coloanã Necchi 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 938,00 lei
- Maºinã de cusut cheiþã 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 825,00 lei
@ V â n d
- Autoturism Dacia 1310 TX Break 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 375,00 lei
calorifer fontã 14
- Chioºc metalic 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 150,00 lei
elemenþi ºi o uºã de
exterior din lemn, Licitaþia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin str. Traian, nr. 85, et. 2, cam. 18, judeþul
ambele stare foarte Mehedinþi la data de 20.11.2009 orele 09:00.
Debitorul SC Filimar Tehnopan SRL cu sediul social în
bunã. Preþ neg. Tel. Participarea la licitaþie este condiþionatã de consemnarea la B.C.R. Sucursala Drobeta
localitatea Cerneþi, comuna ªimian, judeþul Mehedinþi, înregistratã
0744-166008 (124224) în Registrul Comerþului sub nr.J25/480/1996, cod identificare Turnu Severin, pânã la data începerii licitaþiei, a unei cauþiuni de 10% din preþul de
fiscalã 8929845, aflatã în procedurã de faliment în dosar nr. 26/F/ pornire a licitaþiei.
2004, pe rolul Tribunalului Mehedinþi, prin lichidator judiciar, Relaþii la telefon 0742-592183 sau 0252-354399 sau la sediul profesional al lichidatorului
Cabinet Individual de Insolvenþã Popescu Emil, cu sediul din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeþul Mehedinþi.
INSTRUMENTE profesional ales în localitatea Hinova, str. Calafatului nr. 42, judeþul Lichidator Judiciar, Cabinet Individual de Insolvenþã Emil Popescu.
MUZICALE Mehedinþi, scoate la vânzare:
- Moarã cereale situatã în localitatea Cerneþi, comuna ªimian,
@ Vând chitarã judeþul Mehedinþi, înregistratã la Oficiul de Cadastru ºi Publicitate
Întreagã, fabricatã la Imobiliarã Mehedinþi sub nr. CF 54/N, numãr cadastral 320/1/2,
Reghin, stare cu vecinãtãþi: la Nord ºi Sud proprietatea Mutu Garomfil Boja, la
Est uliþã ºi la Vest proprietatea Armaºu ªtefan, compusã din –
perfectã. Preþ 250 lei. clãdire moarã, grajd, utilaje moarã ºi teren în suprafaþã de 636,00
Tel. 0726-425727 mp., la preþul de 158058,37 lei.
(124048) Licitaþia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian,
nr. 85, et. 2, cam.18, judeþul Mehedinþi la data de 20.11.2009
orele 09:00.
Participarea la licitaþie este condiþionatã de consemnarea la
MAªINI ªI bancã, pânã la data începerii licitaþiei, a unei cauþiuni de 10%
UTILAJE din preþul de pornire a licitaþiei.
Relaþii la telefon 0742-592183 sau 0252-354399 sau la sediul
@ Vând drujbe profesional al lichidatorului din localitatea Hinova, str. Calafatului,
noi + lanþ, ulei, bujie, nr. 42, judeþul Mehedinþi.
pile. Preþ mic. Tel. Lichidator Judiciar, Cabinet Individual de Insolvenþã Popescu
Emil.
0252-333239 (124135)
28 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 29
30 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009

1. TALON COMANDÃ PENTRU


ANUNÞ REPETAT - minim 4 apariþii
TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE TIPANUNÞ (se bifeazã tipul dorit):
(EXCEPTÂND RUBRICILE PRESTÃRI SERVICII, AFACERI, LOCURI
Anunþ simplu - 2,00 lei /apariþie
DE MUNCÃ - OFERTE, PIERDERI, CITAÞII)

ATÃ
Anunþ majuscule - 2,50 lei /apariþie
TEXT(CUMAJUSCULE):
P L Anunþ chenar - 3,00 lei /apariþie
CU
______________________________________________________________________
Anunþ negativ - 3,50 lei /apariþie
N Þ
______________________________________________________________________________________ Pentruanunþurimaimaride25 de cuvintepreþulsedubleazã.
ANU IM
MIN ÞII
________________________________________________________________________________________ Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã
_______________________________________________________________________ conform tarifelorde la MARE PUBLICITATE.

RI ICE
_____________________________________________________________________________________

A
___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNTVALABILE PÂNÃ LA 31.12.2009,
P
TEL. 4 A E FIZ
______________________________________________________________________

N
___________________________________________________________________________________
NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ.

OA
_________________________________________________________________________________________ CALCUL PREÞ ANUNÞ:
P ERS
ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ _____________X ____apariþii =______________lei
Achitat cu bon nr. _____________din___________
ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE.
Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________

DATA
DE
APARITIE

TALON VALABIL ÎN PERIOADA 10.11.2009 - 30.11.2009


Chioºcuri unde se pot depune 2. TALON GRATUIT ANUNÞ SIMPLU O SINGURÃ
taloanele pentru anunþuri persoane fizice APARIÞIE
(EXCEPTÂND RUBRICILE PRESTÃRI SERVICII, AFACERI, MAXIM
gratuite: LOCURI DE MUNCÃ - OFERTE, PIERDERI, CITAÞII) 25 DE C U V I N T E

DROBETA TR.-SEVERIN
AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z Ã U N S I N G U R A N U N Þ !
18. T. Vladimirescu colþ cu str. M.
1. Piaþa MEVA Eminescu, Chioºc ASIDOR,
2. B-dul Cerna (lângã PECO)
Numele _______________ Prenumele ___________________________________________________________
19. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str.
3.Str. Smârdan colþ cu Str. Calomfirescu A. Saligny, Chioºc ASIDOR Adresa ___________________________________________________________________________________
4. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim ) 20. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1 Telefon ______________ Localitatea ________________________________ Semnãtura __________________
5. Autogarã Decembrie 1918
6. Complex “Central” 21. Str. Horia colþ cu Piaþa Mircea (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate)
7. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2
8. Chioºc RODIPET, str. Cicero
ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. Nr.658
Nr.658
STREHAIA
9. Chioºc RODIPET Stomatologie Taloanele pentru anunþuri gratuite se TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): _________________________________________________________________
10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan depun la chioºcul RODIPET din centrul
11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean ___________________________________________________________________________________________

VALABIL PÂNÃ LA 30.11.2009


oraºului
12.Chioºc RODIPET, Dunãrea ORªOVA ___________________________________________________________________________________________
13. Chioºc Str. Traian (vizavi de CEC) Taloanele se depun la chioºcul
14. Chioºc Piaþa Centralã Asidor, lângã Piaþa 1800.
___________________________________________________________________________________________
15. Chioºc Rodipet - Carpaþi ALTE LOCALITÃÞI Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: __________________________________________
16. Chioºc T. Vladimirescu cu
Independenþei
Taloanele pentru anunþuri gratuite Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica___________________________________
se trimit prin poºtã pe adresa redacþiei.
17. Str. Criºan colþ cu Pãcii
Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului!
Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009 31
32 Piaþa severineanã 10.11-12.11.2009