Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 3

Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 1


Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului

Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului

Fiecare subcriteriu de mai jos va fi punctat de la 0 la 6.


Pentru fiecare subcriteriu sunt prevăzute 2-4 situaţii ipotetice (a., b., c., d.) în cazul cărora un proiect obţine
punctajul corespunzător. Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare tehnică şi financiară a
proiectului analizat. Punctarea efectivă a unui proiect, pentru un anumit subcriteriu, va ţine cont de
încadrarea proiectului între aceste repere.
EXCEPTIE: Sub-criteriul 2.5 va fi punctat NUMAI cu 0, 3 sau 6 puncte.
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la subcriteriile aferente.
Punctajul final obţinut de proiect reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute de cele 2 criterii.
Punctarea cel puţin a unui subcriteriu cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.
Proiectul trebuie să obţină minimum 3,5 puncte pentru a fi acceptat pentru finanţare.

Nr. Punctaj
Criteriu / subcriteriu
crt. maxim
1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR 6
1.1. Crearea de noi locuri de muncă permanente 6
a. Proiectul conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul 6
microîntreprinderii iar numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă)
nou create la 10.000 euro finanţare nerambursabilă obţinută este mai mare sau egal
cu 0,30.
b. Proiectul conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente, în cadrul 3
microîntreprinderii iar numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă)
nou create la 10.000 euro finanţare nerambursabilă obţinută este egal cu 0,20.
c. Proiectul conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente – în cadrul 1
microîntreprinderii. Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă)
nou create la 10.000 euro finanţare nerambursabilă obţinută este egal cu 0,15.
d. Proiectul nu conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul 0
microîntreprinderii.
1.2. Utilizarea resurselor locale 6
a. În activitatea curentă, microîntreprinderea utilizează preponderent resurse >3<=6
naturale/ materie primă şi forţă de muncă locale.
b. În activitatea curentă, microîntreprinderea utilizează parţial resurse naturale / >1<=3
materie primă şi forţă de muncă locale.
c. În activitatea curentă, microîntreprinderea nu utilizează resurse naturale / materie >0<=1
primă şi forţă de muncă locale.
1.3. Promovarea egalităţii de şanse şi a nediscriminării 6
a. Solicitantul implementează, în mod curent, o politică privind nediscriminarea şi, în >3<=6
contextul acestui proiect, identifică potenţiale aspecte legate de discriminare şi
prevede mecanisme de asigurare a egalităţii de şanse, inclusiv în cadrul
contractelor de achiziţii. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea
infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.
b. Solicitantul respectă cerinţele legale minime în domeniu. >1<=3
c. Solicitantul nu respectă cerinţele legale minime în domeniu. 0
1.4. Promovarea dezvoltării durabile (protecţia mediului şi eficienţa energetică) 6
a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi >3<=6
de creştere a eficienţei energetice
b. Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului >1<=3
înconjurător şi a eficienţei energetice
c. Proiectul nu respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului 0
înconjurător şi a eficienţei energetice
1.5. Utilizarea noilor tehnologii şi promovarea societăţii informaţionale 6
a. Investiţia propusă conduce la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, >3<=6
Anexa 3
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 2
Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului

Nr. Punctaj
Criteriu / subcriteriu
crt. maxim
moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii.
Proiectul are potenţial inovativ.
b. Investiţia propusă menţine/ nu duce la creşterea gradului de utilizare a >0<=3
tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie /
prestare servicii (potenţialul inovativ al proiectului este nesemnificativ)
2. Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului 6
2.1. Capacitatea solicitantului de a realiza investiţia propusă 6
a. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt clar definite şi sunt adecvate >3<=6
pentru implementarea proiectului.
Solicitantul are experienţă în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului
propus.
Cifra de afaceri aferentă ultimului exerciţiu financiar este cel puţin egală cu
finanţarea nerambursabilă solicitată.
b. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt suficiente. Atribuţiile >1<=3
membrilor echipei de proiect nu acoperă în totalitate activităţile prevăzute pentru
managementul şi implementarea proiectului.
Solicitantul are experienţă relativă în domeniul de activitate ce face obiectul
proiectului propus.
Cifra de afaceri aferentă ultimului exerciţiu financiar reprezintă 50% din cuantumul
finanţării nerambursabile solicitate.
c. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt insuficiente. >0<=1
Solicitantul nu are experienţă în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului
propus (nu a mai desfăşurat activitatea economică ce face obiectul proiectului).
Cifra de afaceri aferentă ultimului exerciţiu financiar reprezintă maxim 30% din
cuantumul finanţării nerambursabile solicitate.
2.2. Metodologia de implementare 6
a. Metodologia de implementare a proiectului - Obiectivele proiectului sunt clare şi >3<=6
pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt clar
identificate şi detaliate şi strâns corelate, în cadrul calendarului de realizare, cu
planificarea achiziţiilor. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt
corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt fezabile.
b. Metodologia de implementare a proiectului - Obiectivele proiectului nu sunt clar >1<=3
definite. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi numai parţial
corelate, în cadrul calendarului de realizare, cu planificarea achiziţiilor.
Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu activităţile,
deşi ţintele stabilite sunt fezabile.
c. Metodologia de implementare a proiectului - Obiectivele proiectului nu sunt >0<=1
realiste în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate
dar nu sunt detaliate şi nu sunt corelate, în cadrul calendarului de realizare, cu
planificarea achiziţiilor. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt slab
corelaţi cu activităţile iar ţintele stabilite nu sunt fezabile.
2.3. Bugetul proiectului 6
• Bugetul (Anexa 1.2) este complet şi perfect corelat cu activitatile prevazute, cu resursele 6
materiale implicate in realizarea proiectului si cu rezultatele anticipate, adica: nu exista
mentiuni in sectiunile privind activitatile, resursele si rezultatele anticipate din cererea de
finantare care nu au acoperire intr-un subcapitol bugetar / linie bugetara; de asemenea,
nu exista subcapitol bugetar / linie bugetara fara corespondenta in sectiunile privind
activitatile, resursele si rezultatele.
• Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar
pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform ordinului privind
cheltuielile eligibile şi a prevederilor schemei de ajutor de minimis aplicabila.
• Exista corelare perfecta intre buget si sursele de finantare.
• Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente şi necesare pentru implementarea
proiectului.
• Bugetul respectă modelul standard pentru acest domeniu major de intervenţie, este
corect calculat, TVA-ul este calculat cu două zecimale. Valoarea totală a proiectului se
încadrează în limitele stabilite pentru acest domeniu major de intervenţie

• Bugetul (Anexa 1.2) este satisfacator corelat cu activitatile prevazute, cu resursele ≥3<6
Anexa 3
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 3
Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului

Nr. Punctaj
Criteriu / subcriteriu
crt. maxim
materiale implicate in realizarea proiectului si cu rezultatele anticipate. Nu exista o
corespondenta perfecta intre fiecare activitate / rezultat si o linie bugetara, anumite
activitati si/sau costuri sunt tratate global. Costurile sunt necesare si suficiente pentru
implementarea proiectului.
• Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar
pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform ordinului privind
cheltuielile eligibile şi a prevederilor schemei de ajutor de minimis aplicabila.
• Exista corelare perfecta intre buget si sursele de finantare
• Bugetul respectă modelul standard pentru fiecare domeniu major de intervenţie, este
corect calculat, TVA-ul este calculat cu două zecimale. Valoarea totală a proiectului se
încadrează în limitele stabilite pentru acest domeniu major de intervenţie
• Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar 0<3
pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform ordinului privind
cheltuielile eligibile şi a prevederilor schemei de ajutor de minimis aplicabile
• Bugetul nu este corelat perfect cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate.
• Bugetul conține erori de calcul. Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele
stabilite pentru acest domeniu major de intervenţie.

2.4. Calitatea planului de afaceri 6


a. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza pieţei demonstrează existenţa >3<=6
unei pieţe/cereri certe pentru produsele/serviciile oferite de microîntreprindere.
Analiza concurenţei identifică competitorii, punctele lor tari şi slabe, avantajul
competitiv al solicitantului (în termeni tehnici, de marketing, operaţionali,
organizaţionali). Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente
adecvate şi eficiente) în condiţiile resurselor disponibile. Proiecţiile financiare sunt
corelate cu strategia de marketing; sunt corecte şi realiste. Calculaţiile de costuri şi
venituri sunt corecte şi realiste şi fundamentează proiecţiile financiare.
b. Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate. Analiza pieţei demonstrează >1<=3
existenţa unei pieţe/cereri potenţiale pentru produsele/serviciile oferite de
microîntreprindere. Analiza concurenţei identifică competitorii însă analiza
punctele lor tari şi slabe, avantajul competitiv al solicitantului (în termeni tehnici,
de marketing, operaţionali, organizaţionali) sunt analizate sumar. Strategia de
marketing este parţial realizabilă (identifică instrumente parţial adecvate/ cu
eficienţă redusă) în condiţiile resurselor disponibile. Proiecţiile financiare sunt
parţial corelate cu strategia de marketing; sunt parţial corecte/ realiste.
Calculaţiile de costuri şi venituri sunt parţial corecte/ realiste şi fundamentează,
într-o anumită măsură, proiecţiile financiare.
c. Datele sunt insuficiente şi/sau slab justificate. Analiza pieţei nu demonstrează >0<=1
existenţa unei pieţe/cereri pentru produsele/serviciile oferite de
microîntreprindere. Analiza concurenţei identifică cel mult competitorii fără a
analiza punctele lor tari şi slabe şi/sau avantajul competitiv al solicitantului.
Strategia de marketing nu este realizabilă (nu identifică instrumente adecvate/
eficiente) în condiţiile resurselor disponibile. Proiecţiile financiare nu sunt corelate
cu strategia de marketing; nu sunt corecte/ realiste. Calculaţiile de costuri şi
venituri nu sunt corecte/ realiste.
2.5. Indicatorii financiari. Necesitatea finanţării nerambursabile. 6
a. RIRF/c <= 9%, VNAF/c < 0 6
b. 9% < RIRF/c <= 13%, VNAF/c >= 0 3
c. RIRF/c > 13%, VNAF/c>0 0
2.6. Sustenabilitatea investiţiei 6
a. Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura menţinerea, întreţinerea şi >3<=6
funcţionarea investiţiei/ microîntreprinderii, după încheierea proiectului şi
încetarea finanţării nerambursabile.

Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toată durata de analiză a investiţiei
iar riscul imposibilităţii de a asigura funcţionarea investiţiei este minim (sau acest
risc este inexistent). Datele utilizate (şi ipotezele de lucru) sunt corecte,
argumentate şi realiste
Anexa 3
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 4
Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului

Nr. Punctaj
Criteriu / subcriteriu
crt. maxim
b. Solicitantul dovedeşte capacitate relativă de a asigura menţinerea, întreţinerea şi >0<=3
funcţionarea investiţiei/ microîntreprinderii, după încheierea proiectului şi
încetarea finanţării nerambursabile (solicitantul depinde în mare măsură de surse
externe în a menţine structura funcţională)

Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toată durata de analiză a investiţiei
însă există un grad relativ de risc privind imposibilitatea de a asigura funcţionarea
investiţiei. Datele utilizate (şi ipotezele de lucru) sunt corecte, argumentate şi
realiste
c. Fluxul de numerar net cumulat prezintă valori negative pe cel puţin un an din 0
perioada de analiză a investiţiei