Sunteți pe pagina 1din 4

BIBLIOGRAFIE

ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE DE DISTRIBUTIE MT si JT


FAZA NATIONALA
2014

I . Securitate, sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor

1. Legea 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca
2. HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
3. HG 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice
de joasa tensiune
4. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
5. HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca
6. HG 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
7. HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
8. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca
9. Ordin MAI 712/2005 modificat si completat cu Ord. MAI 786/2005 pentru
aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul
situatiilor de urgenta
10. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
11. Ordin MAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor
12. Ordin MIRA 210/2007 modificat si completat cu Ord. MIRA 663/2008 pentru
aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de
incendiu
13. Ordin MAI 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
14. Instructiune proprie de securitate in munca pentru instalatii electrice in exploatare
IPSM-IEE 2012
15. Curs de prim ajutor elaborat de SMURD Targu Mures,editia 2008


II. Legislatie nationala, ANRE

1. Legea 123/2012 Legea energiei electrice si a gazelor naturale

2. Ordin ANRE nr.128/2008, de aprobare a Codului tehnic al retelelor electrice de
distributie-revizia 1
3. Ordin ANRE nr. 28/2007, privind aprobarea Standardului de performanta pentru
serviciul de distributie a energiei electrice
4. Ordin ANRE nr. 17/2002 ,privind aprobarea Codului de masurare a energiei
electrice
5. Ordin ANRE nr. 2/2003, NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei,
coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva
supratensiunilor
6. Ordin ANRE nr. 32/2004, NTE 003/04/00 Normativ pentru constructia liniilor
aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V
7. Ordin ANRE nr. 08/2005, NTE 004/05/00 Normativ pentru analiza si evidenta
evenimentelor accidentale din instalatiile de producere, transport si distributie a
energiei electrice si termice
8. Ordin ANRE nr. 38/2008, NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si
executarea retelelor de cabluri electrice
9. Ordin ANRE nr. 4/2007, completat cu Ordin ANRE 49/2007 Norma tehnica
privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor
energetice
10. Ordin ANRE nr. 25/2010, NTE 009/10/00 Regulament general de manevre in
instalatiile elctrice de medie si inalta tensiune
11. Ordin ANRE nr.23/2011, NTE 010/11/00 Norma tehnica privind stabilirea
cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatiile electrice
12. Ordin ANRE nr. 41/2012, NTE 011/12/00 Norma tehnica pentru proiectarea
sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice
13. Ordin ANRE nr. 20/2004, pentru aprobarea Codului tehnic al retelei electrice de
transport-Partea III - Regulament pentru conducerea prin dispecer a sistemului
electroenergetic national
14. Ordin ANRE nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului de conducere si
organizare a activitatii de mentenanta
15. I 7-2011 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor

III. Prescriptii energetice ( PE ) , instructiuni tehnice

1. PE 003/79 - Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea
in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice (modificarea 1/1984)
2. PE 017/83 - Regulament privind documentatia tehnica in exploatare ( modificarea 1
/1985 )
3. PE 023/82 - Regulament privind indatoririle personalului de servire operativa in tura
din centrale si retele electrice
4. PE 101/85 - Normativ privind constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformare cu tensiuni peste 1 kV ( modificarea 1 / 1986, modificarea 2/1987 )
5. PE 102/86 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de conexiuni si
distributie cu tensiuni pana la 1000 Vca in unitatile energetice
6. PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de
joasa tensiune

7. PE 116/94 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice
8. PE 120/94 - Instructiuni pentru compensarea puterii reactive in retelele electrice ale
furnizorilor de energie si la consumatorii industriali si similari
9. PE 126/82 - Regulament de exploatare tehnica a echipamentelor electrice din
distributia primara ( modificarea 1 / 1985 )
10. PE 127/83 - Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice aeriene
(modificarea 1 / 1985 )
11. PE 128/90 - Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice in cablu
12. STAS 234/2008 - Bransamente electrice. Prescriptii generale de proiectare si
executare
13. 3.1. LJ-I 8 - 84 - Instructiuni de exploatare si intretinere curenta a retelelor aeriene
de joasa tensiune
14. 3. RE - I 12 - 83 - Instructiune privind supraincarcarea temporara, accidentala sau
periodica a transformatoarelor de putere in ulei ( republicata in 1995 )
15. 3.1.RE - I15 - 87 - Instructiuni privind calibrarea, inlocuirea si evidenta
sigurantelor fuzibile ( republicate in 1995 )
16. 3. RE - I 23 - 88 - Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare
la pamant ( republicate in 1995)
17. 1 RE Ip- 30/2004 -Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la
pamant
18. 3.1. RE - I 42 - 82 - Instructiuni tehnologice de lucru sub tensiune in instalatiile
electrice de joasa tensiune
19. 3.1. RE - I 53 -91 - Instructiuni tehnologice de verificare profilactica a
trasformatoarelor de putere
20. 3.1. RE - I 69 - 83 - Instructiune de exploatare privind functionarea in regim de
suprasarcina a cablurilor de MT
21. 3.2. RE - I 71 - 00 - Instructiuni privind montarea, exploatarea si incercarea
mijloacelor de protectie contra supratensiunilor
22. 3. RE - I 75 - 83 - Instructiuni de exploatare si intretinere a L.E.A. de 20 kV pe
stalpi comuni cu reteaua de JT
23. 1. LJ - I 85 - 03 - Prescriptii de coordonarea izolatiei in instalatiile de distributie de
joasa tensiune
24. 3.E-I 108-80 - Indicatii metodologice privind stabilirea punctelor slabe din instalatii
si urmarirea inlaturarii acestora
25. 3.2. E - I 123 - 83 - Instructiuni pentru verificarea si interpretarea functionarii
protectiei de gaze la transformatoarele de putere (republicate in 1995)
26. 3. RE - I 127 - 83 - Instructiuni de exploatare, verificare si intretinere a bateriilor
de condensatoare de JT din posturile de transformare
27. 2. LI - I 135 - 93 - Instructiuni privind controlul calitatii si receptia lucrarilor la
punerea in functiune a L.E.A. MT si JT

28. 3.RE - I 175 - 87 - Instructiuni tehnologice de exploatare a intreruptoarelor
automate de JT tip OROMAX
29. 3.1.RE - I 191 - 88 - Instructiuni tehnologice de exploatare a intreruptoarelor
automate de JT tip USOL
30. 3.E- I 198 - 89 - Instructiuni tehnologice de exploatare a intreruptoarelor automate
de JT tip AMRO
31. 3. RE-I 218-96- Instructiune de depistare a defectelor pe conductoare torsadate
32. 3. L - I 225 - 02 - Instructiuni de aplicare a STAS 831 revizuit privind folosirea in
comun a stalpilor pentru liniile de MT ,JT ,Tc ,CATV
33. 1. RE- I 226 - 02 - Instructiuni de realizare a protectiei impotriva supratensiunilor
in instalatiile electrice de joasa tensiune
34. 3.2 LJ - FT 47 / 2010 - Executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune
35. FL 4 - 85 ed.1989 - Fisa Tehnologica privind constructia LEA de 6-20 kV pe stalpi
de beton simplu si dublu circuit
36. 1LI-Ip 4/17-2012- Indrumar de proiectare si de executie pentru liniile electrice
aeriene de medie tensiune cu cabluri torsadate cu sau fara fir purtator
37. Prevederi tehnice pentru retele electrice - aferente activitatii de exploatare
(regulamente, instructiuni, fise tehnologice )

IV. Literatura tehnica de specialitate

1. Bazele electrotehnicii I + II - M. Preda, P. Cristea, Ed. Didactica si Pedagogica
Bucuresti , 1981
2. Aparate electrice - Gh. Hortopan, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti , 1980
3. Retele si sisteme electrice - Gh. Iacobescu, I. Iordanescu s.a. , Ed. Didactica si
Pedagogica Bucuresti , 1981
4. Protectia prin relee si automatizari in energetica - S. Calin s.a. , Ed. Didactica si
Pedagogica Bucuresti , 1980
5. Pierderi de putere si energie in retelele electrice - H. Albert , A. Mihailescu, Ed
Tehnica Bucuresti, 1997
6. Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare - A. A. Ionescu,
I. Tomescu, Ed. Tehnica Bucuresti , 1983
7. Mijloace moderne de protectie impotriva tensiunilor accidentale in instalatii
electrice de joasa tensiune - M. Sufrim, V. Hristea s.a. , Oradea 2000
8. Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, S.
Rasanu s.a., Ed. Tehnica Bucuresti, 1986
9. Primul ajutor la locul accidentului - MMPS - Departament Protectia Muncii,
Bucuresti , 1999


Director Directie Control, Reglementare, Comunicare
Ing. Ion PREDA