Sunteți pe pagina 1din 7

CAPITOLUL 1

Terorismul ]i profe\ia biblic`


^Cel slab s` zic`: @Sunt tare!#” Ioel 3:10

Au trecut mai bine de trei ani de la atacul mi]elesc


din 9 septembrie. {n pofida miliardelor cheltuite pentru
^securitatea intern`”, publicul american este [nc`
ap`sat de fric`.
{n locul ^cerului prietenos” al companiei United
Airlines, publicul vede acum ^cerul pustiu” al tuturor
companiilor aeriene. Chiar dac` s-au luat cele mai
stricte m`suri de securitate [n aeropoarte, mare parte
din public prefer` s` c`l`toreasc` pe ^]oselele
prietenoase”. Sursele de ap`, rafin`riile, uzinele
electrice, c`ile ferate, podurile ]i tunelurile mari r`m>n
vulnerabile. Oamenii [ncearc` s` uite tragedia care
le-a zdrobit inimile, dar sunt urm`ri\i de o team`
chinuitoare. Poate fi America cea de ne[nvins …
[nvins`?
Oficialii guvernamentali spun c` atacurile teroriste
s-ar putea repeta ]i se vor repeta. R`zboaiele din
Afganistan ]i Irak au dovedit c` ^puterea militar`”

1
Terorismul ]i profe\ia biblic`
poate birui armatele, dar nu poate birui hot`r>rea
diabolic` a terori]tilor islamici.

Terorismul wahhabit ]i Arabia Saudit`

Dup` mult` investigare, Gerlad Posner [n noua sa


carte, De ce a dormit America, a ar`tat c` Arabia
Saudit` avea un plan secret [n privin\a unui atac
terorist programat pentru 11 septembrie pe solul
american.
Osama ben Laden a [mbr`\i]at terorismul
wahhabit [n \ara sa natal`, Arabia Saudit`. Ce este
wahhabismul?
Erezia wahhabit` a fost fondat` de Mahomed
Ibn-I-Wahhab (1703-1792) al Arabiei. El a fost
excomunicat din Islam de c`tre conduc`torii islamici
suni\i. Fiica lui s-a c`s`torit cu Abdul Aziz, fiul lui
Mahomed ben Saud, conduc`torul tribului Saud.
Mahomed ben Saud a adoptat wahhabismul ca religie a
tribului s`u, care ocupa provincia arab` estic`, Najd.
{ntre 1919 ]i 1926, tribul Saud wahhabit a cucerit
provincia arab` vestic`, Hejaz, cu ora]ele sfinte Mecca
]i Medina, de la ]eriful Hussein din dinastia ha]emit`.
Ha]emi\ii erau descenden\i direc\i din Mahomed,
profetul islamic, ]i p`zitorii tradi\ionali ai Mecc`i ]i
Medinei.
Cu pu\in timp [nainte de a c`dea, Hussein, ]eriful
Mecc`i ]i Medinei, l-a pus pe fiul s`u, emirul Feisal, s`
semneze un acord cu Chaim Weizmann (la 3 ianuarie
1919) c` [n Palestina se putea stabili un stat evreu.
2
Terorismul ]i profe\ia biblic`
Dar tribul Saud wahhabit se [mpotrivea amarnic
unui stat evreu.
La 18 septembrie 1932, ^regele” Abdul Aziz ben Saud
a proclamat stabilirea regatului Arabiei Saudite.
Wahhabismul, religia tribului Saud, a devenit religia
oficial` a Regatului Saudit.
{ncep>nd din 1960 saudi\ii wahhabi\i ]i-au extins
re\elele religioase [n America de Nord, [n Europa ]i [n
anumite p`r\i ale Asiei prin activit`\i misionare
agresive printre popula\iile arabe din acele locuri. Mii ]i
mii s-au convertit la wahhabism ]i sunt preg`ti\i s`
comit` crime [n mas` [n numele religiei lor.
Autorul acestei scrieri a primit coresponden\` de
la centrul islamic din Statele Unite [n care se declara
c` este numai o chestiune de timp p>n` c>nd Islamul
va cuceri Statele Unite. Ce remarcabil` [mplinire a
lui Ioel 3:10! Na\iunile arabe slabe din punct de vedere
militar, se ridic` [n fa\a Statelor Unite, superputerea
ne[ntrecut`, l`ud>ndu-se: ^Sunt tare!”
Wahhabi\ii nu se tem nici de tortur`, nici de moarte.
Ei se bucur` [n moarte, sinucidere ]i ucidere [n mas`.
Wahhabismul este o relgie rea, demonic`, satanic`.
Wahhabi\ii nu pot fi mitui\i sau cump`ra\i cu bunuri
materiale, pe care conduc`torii puterilor apusene sunt
obi]nui\i s` le acorde marionetelor din Lumea a Treia.
Poate c` terori]tii islamici sunt parte din ^popoarele
cele mai rele”, despre care a profe\it Ezechiel (7:24).
Ace]tia nu pot accepta nimic altceva dec>t, fie st`p>nirea
lumii prin convertire [n mas`, fie exterminare [n mas`.
Wahhabitul [i poate oferi unui newahhabit numai dou`
3
Terorismul ]i profe\ia biblic`
alternative: convertire sau moarte.
Multe moschei ^islamice”, centre sociale ]i
organiza\ii din America de Nord ]i din Europa sunt
de fapt finan\ate de wahhabi\ii din Statul Saudit ]i
din Golf. Acestea fac preg`tiri ca s` serveasc` drept
rampe de lansare pentru sperata lor preluare a
Americii de Nord ]i a Europei.
Al-Qaida este numai una din re\elele criminale
wahhabite. Cu toate c` taberele de instruire ale lui
Osama ben Laden au fost convenabil plasate [n
[ndep`rtatul Afganistan, banii lui ben Laden sunt [n
b`ncile Saudite cu deplina cuno]tin\` ]i aprobare a
familiei conduc`toare Saud.
Un scurt raport din iulie trecut, dat unui comitet
de consiliere de la Pentagon, a descris Arabia
Saudit` ca un vr`jma] al Statelor Unite. ^Miezul
r`ului, for\a lui motrice, cel mai periculos
[mpotrivitor”, a]a este descris` Arabia Saudit` [n
raport, potrivit unui articol din Washington Post (din
5 august 2002). Un alt extras spune: ^Arabia Saudit`
sprijin` pe vr`jma]ii no]tri ]i atac` pe alia\ii no]tri”.

Israelul — principala \int` a terorismului

Terorismul care devasteaz` Israelul dateaz` din


vremea antisemitismului lui Mahomed ]i a veninului
scris [mpotriva evreilor [n Coran. {n 1917 c>nd
Declara\ia Balfour a promis un stat evreu [n zona
ocupat` acum de Israel ]i de Iordania, ]eriful Hussein
al Mecc`i, st`p>nitor al Peninsulei Arabe ]i lider
4
Terorismul ]i profe\ia biblic`
recunoscut al [ntregului popor arab, a admis c` aceast`
ur` trebuia s` [nceteze.
Hussein a crezut c` evreii ]i arabii moderni puteau
lucra [mpreun` ]i c` experien\a evreilor va aduce
progres economic rapid pentru popoarele arabe. Fiul
lui Hussein, emirul Feisal, a spus: ^Arabii admit
preten\iile morale ale evreilor. Ei [i privesc pe evrei ca
rude ]i vor fi bucuro]i s` satisfac` preten\iile lor juste.
… Nici un arab nu poate fi suspicios c` evreii ar fi
na\ionali]ti … ]i eu le spun evreilor: Bine a\i venit
acas`”.
Politica britanic` ]i francez` a complicat aceast`
conciliere [ntre arabi ]i evrei. Prevestirea mor\ii acestei
concilieri a venit odat` cu r`sturnarea de la putere a
lui Hussein de c`tre Ibn Saud. El ]i-a numit noul
domeniu Arabia Saudit`, iar wahhabismul religia lui
oficial`.
{n 1960, c>nd Arafat a devenit ]eful Organiza\iei
pentru Eliberarea Palestinei sprijinirea lui s-a f`cut
[n mare parte cu bani wahhabi\i din Arabia Saudit`.

Mitul palestinian

L`s>nd la o parte retorica, r`zboiul arab [mpotriva


Israelului se bazeaz` [n principal pe ura islamic`
[mpotriva evreilor. Pentru a-]i justifica violen\a,
propagandi]tii arabi au dezvoltat o mitologie
elaborat` despre o \ar` furat`, despre o veche na\iune
palestinian` ]i despre o crud` expulzare a lor de c`tre
evrei. Ei au repetat-o at>t de des ]i at>t de tare [nc>t
5
Terorismul ]i profe\ia biblic`
o mare parte din lume o crede. Mediile de informare
au acaparat aceast` propagand` ]i se str`duiesc s`
separe actele de violen\` palestiniene de terorismul
islamic interna\ional, [nf`\i]>ndu-i pe palestinieni ca
lupt`tori pentru libertate. Nu conteaz` c` istoria,
Biblia ]i arheologia atest` c` evreii au prosperat ca
popor timp de peste 1700 de ani [n str`vechea \ar` a
lui Israel. Uit` c` au existat evrei [n \ara lui Israel
ne[ntrerupt timp de peste 3000 de ani. Publicului i
se spune c` evreii n-au tr`it niciodat` [n \ar` p>n` [n
timpurile recente, ]i mul\i cred.
Timp de decenii mul\i au sus\inut c` palestinienii
au o pozi\ie moral` superioar` celei a israeli\ilor. C`
ei sunt un popor subjugat ilegal care riposteaz` [ntr-un
mod care poate c` este violent, dar este potrivit.
Superioritatea moral` a palestinienilor a devenit
suspect` c>nd lumea a v`zut o gloat` palestinian`
aclam>nd un t>n`r care-]i \inea m>inile ridicate,
ro]ii de s>ngele unui soldat evreu sf>]iat ]i b`tut
de moarte — sau poate c>nd palestinienii au c`lcat
[n picioare [ntr-o pe]ter` doi b`ie\i p>n` i-au omor>t,
unul din ei fiind cet`\ean american. Sau poate c>nd
a v`zut ^momentul vesel” al unei alte crime
cumplite. Violen\a palestinian` este terorism.
Face parte din re\eaua islamic` a terorismului. S`
nu uit`m, saudi\ii dau familiilor terori]tilor
sinuciga]i o r`splat` de 25.000 dolari.
Din nefericire, [n timpul atacurilor israeliene
asupra terori]tilor palestinieni uneori sunt uci]i copii
]i civili. Unii pretind c` aceasta [i face pe israelieni
6
Terorismul ]i profe\ia biblic`
terori]ti. Dar s` nu uit`m, atentatele sinuciga]e
palestiniene au loc [n zone aglomerate cu civili, pe c>nd
israelienii nu fac acest lucru.*
{n timpul S`pt`m>nii de solidaritate cu Irakul,
pancartele cu inscrip\ii ale palestinienilor au
dovedit c` ace]tia sunt o component` a re\elei
globale a terorii. ^Agresiunea [mpotriva Irakului
reprezint` agresiune [mpotriva Palestinei ]i a
[ntregii na\iuni arabe”, se putea citi pe o pancart`.
^Irakienii ]i palestinienii sunt [n aceea]i tra]ee”,
spunea alta. La un miting al grup`rii Hamas, se
puteau citi inscrip\iile: ^Moarte Americii!” ]i
^Victorie de la Ierusalim la Bagdad!” Nu este de
mirare c` ben Laden a luat-o [naintea declara\iei
de r`zboi a lui Bush [mpotriva terorismului cu un
an, c>nd a declarat r`zboi [mpotriva celor doi
^Satani” — Statele Unite ]i Israelul.
O leg`tur` [ntre re\eaua terorist` Saudit`
Wahhabi ]i terorismul palestinian este c` saudi\ii
dau terori]tilor sinuciga]i palestinieni daruri [n
bani.
Dar nu va fi [ntotdeauna a]a. Exist` speran\`.
Aceste [mpliniri ale profe\iei timpului sf>r]itului
preced [mp`r`\ia de pace a lui Dumnezeu, de
securitate economic` ]i fericire pentru to\i. Hagai
2:7; Psalmul 46:8-10 ]i |efania 3:8, 9.

*Noi [ns` nu suntem de acord cu tot ce face Israelul