Sunteți pe pagina 1din 7

MEMORIU TEHNIC BETA BOGDAN

MEMORIU TEHNIC
In ceea ce priveste, bransamentul instalatiei de alimentare cu
gaze naturale a imobilului situat pe Bld.13 Decembrie nr.43, loc.
Brasov.
Cap.A DATE GENERALE:
Denumirea lucrarii:
BRANSAMENTUL INSTALATIEI DE
UTILIZARE LA RETEA
Amplasamentul lucrarii:
BRASOV, Bld. 13 Decembrie
Beneficiar:
!pe"c# I!a$
Proiectant:
a"c# I!$ Tiberi#
Faza:
DOSAR RELIMINAR
Cap.B SITUATIA EXISTENTA:
In prezent imobilul situat pe Bld.13 Decembrie nr.43, nu este bransat
la reteaua existenta.
Cap.C NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR:
Deoarece imobilul are o instalatie de utilizare a azelor naturale si
receptoare specifice, este ne!oie de bransamentul la reteaua existenta.
Cap.D SITUATIA PROIECTATA:
"onform celor mentionate la capitolul precedent si a!izului emis de
proprietarul sistemului de distributie a azelor naturale s#a stabilit
1 din 7
MEMORIU TEHNIC BETA BOGDAN

extinderea retelei cu o conducta din polietilena de inalta densitate de tipul
P$%D 1&& 'D( 11 cu De 1)*mm +'( I', 443-. care se !a monta
inropat pe Bld.13 Decembrie.Pentru pozarea conductei se !a sapa un
sant de 1/&&ml pe Bld.13 Decembrie. Astfel se realizeza extinderea de
retea si se monteaza !"" m de #ond$#ta de PE%D &"" SDR &&
De&'!mm(
0a punctele de conexiune cu conducta de ,0 existenta la
extremitatea !or instala cate un robinet de sectionare din P$%D, cu sfera,
ce se !a actiona de la suprafata printr#o ti1a ce comanda. Peste !ane se
!or executa camine.
0a proiectarea traseului se !or respecta pre!ederile normelor si normati!elor
in !ioare.
D.1. Ale%erea &ra"e#l#i '
'#a facut parcurand terenul si respectand proprietatile pri!ate si indicatiile
normati!ului in !ioare, amplasarea conductei facandu#se in carosabil si la distante
corespunzatoare fata de traseele celorlalte retele edilitare si obstacole conform
tabelului nr. * din 23#DP$ &14)&&4.
D.(. Tera"ame$&ele'
A!and in !edere ca in zona nu exista retele subterane, sapatura se !a
executa mecanic.
Depozitarea pamantului rezultat din sapatura se !a face pe partea dreapta a
santului, orientarea facandu#se dinspre Bld 13 Decembrie catre str. Dobroea.
Dupa saparea santului care !a a!ea dimensiunile si confiuratia in
conformitate cu profilul de sant anexat prezentei documentatii , se !a rectifica fundul
santului pentru a nu exista deni!elari.
Adincimea minima de pozare a conductei proiectate !a fi de 5& cm de la
eneratoarea superioara la suprafata finita a terenului existent.
'e !a asterne un strat de nisip in rosime de min. 1& cm pana la
eneratoarea inferioara a conductei, iar dupa pozarea conductei se !a asterne un
strat de nisip in rosime tot de min. 1& cm de la eneratoarea superioara a
conductei, dupa care santul se !a umple manual in straturi succesi!e si se !or
compacta cu maiul de mana.
Pamantul ce !a ramane dupa umplerea santului !a fi transportat in alta parte,
terenul ramanand plan si fara alte afectiuni, deci se !a readuce la starea initiala.
'e !a inc6eia un contract cu '" I.'.,, '(0 pentru refacerea carosabilului
conform proiectului de refacere drumuri depus la Primaria Braso!.
2 din 7
MEMORIU TEHNIC BETA BOGDAN

D.3. Ma&erial#l &#b#lar'
D.3.1. r!)e$ie$&a ma&erial#l#i &#b#lar :
3rebuie sa fie in concordanta cu pre!ederile normati!ului in !ioare si de la
societati areate de '.". DI'3(I7A8 '9D '.A.
3ea!a din polietilena !a fi de tipul P$ 1&& 'D( 11 De 1)* mm '( I', 443-.
3e!ile !or fi de r. B, si !or respecta tolerantele de o!alitate si diferenta de
rosime de perete pre!azute de normati!, si sa fie marcate cu patru duni
lonitudinale de culoare albena, si de asemenea sa aibe marca1ul firmei
producatoare. "apetele te!ilor trebuie sa fie drepte si perpendiculare pe axul lor,
pre!azute cu capace de protectie din polietilena.
3e!ile din ,0 !or fi fara sudura pentru instalatii laminate la cald sau la rece.
D.3.(. Tra$"p!r&#l "i dep!*i&area &e)il!r'
Pentru transportul materialului tubular trebuie sa fie folosite !e6icule cu
podeaua neteda, iar barele, a!and in !edere ca te!ile se li!reaza in bare, !or fi
bine ancorate.
o Depozitarea materialului se !a face respectand urmatoarele
conditii:
riidizarea capetelor de tea!a:
learea in straturi:
asiurarea unei distante intre tea!a si sol:
D.+. Imbi$area &e)il!r'
'e !a face prin procedeul cap la cap folosind ec6ipament corespunzator,
arementat cu respectarea raficelor de sudare. "ontrolul sudurilor se !a face
!izual urmarindu#se diametrul suprafetei de contact, decala1ul intre
eneratoarele te!ilor sudate si diferenta de latime a celor doua capete ranforsate,
si totodata se !or respecta procedurile de control impuse de producatorul
aparatului de sudare.
D.,. !*area c!$d#c&el!r'
"oborarea conductelor in sant se !a face numai dupa ce la toate imbinarile sudate
s#au efectuat ciclurile de racire. 0a coborarea conductei in sant se !or folosii c6ini,
fran6ii si scanduri, fiind interzisa folosirea lanturilor, sarmei, cablurilor sau orice
alte corpuri metalice.
3e!ile se !or monta pe cat posibil pe mi1locul fundului santului.
3 din 7
MEMORIU TEHNIC BETA BOGDAN

Pentru prote1area conductei in timpul altor lucrari edilitare se !a monta
deasupra conductei pe intreaa lunime a acesteia, la circa )&#3& cm. deasupra
eneratoarei superioare a acesteia o banda de a!ertizare de culoare albena din
P$, a!and o latime minima de ; cm.
D.-. Veri.icari "i pr!be de pre"i#$e'
D.-.1.Veri.icari i$ai$&e de m!$&a/ '
'e !a efectua o !erificare !izuala, la lumina zilei a aspectului te!ilor si
elementelor de asamblare pentru a fi eliminate cele care prezinta defecte.
'e !a !erifica corespondenta materialelor cu cele pre!azute din prezentul
proiect +diametre nominale,rosimi de perete, tipul de material plastic,
etc...
D.-.(. Veri.icari i$ &imp#l m!$&a/#l#i'
'e !a face !erificarea:
corectei functionari a dispoziti!elor de sudare:
calitatii sudurilor:
conditiilor de realizare a santului:
respectarii distantelor minime de amplasare si a adancimii de
monta1:
modului de umplere a santului:
realizarii marcarii traseului:
!erificarea nedistructi!a, !izuala a sudurilor cap la cap si cu
a1utorul aparatelor de masura dimensiunile cordoanelor de
sudura
este obliatorie !erificarea nedistructi!a a )* < din suduri
+ metode pe baza de materiale fisionabile '$ =-* sau pe baza
de ultrasunete.
D.-.3. r!be de pre"i#$e'
Proba de rezistenta se !a efectua cu aer la presiunea 5 bar timp de 1 ora.
Proba de etanseitate se !a efectua cu aer la Ps +presiunea de ser!iciu. > ;
bar timp de )4 ore.
D.0. Marcarea &ra"e#l#i c!$d#c&ei '
'e !a face prin marca1e cu placi inscriptionate, in punctele stabilite de
proiectant si reprezentantii 'ocietatii 2ationale de 7aze 2aturale.
4 din 7
MEMORIU TEHNIC BETA BOGDAN

Pentru determinarea traseului conductelor se !a utiliza un fir metalic insotitor,
izolat cu diametrul de / mm., pe intre traseul conductelor.
Cap.E )ASURI DE PROTECTIA )UNCII:
'e !or respecta toate normele si normati!ele enerale si specifice acti!itatii
de montare conducte de aze naturale de protectia muncii si te6nica securitatii.
Personalul indiferent de calificare !a fi instruit inainte de inceperea lucrului si
ori de cate ori este ne!oie, conducatorul punctului de lucru fiind direct raspunzator
pentru cunoasterea si respectarea acestora.
0a elaborarea documentatiei te6nice , s#a a!ut in !edere pre!ederea numai
de solutii care sa asiure conditii corespunzatoare de executie, fara pericol de
accidentare si siuranta maxima in exploatare, cu respectarea Le*ii nr(+&,-'"".
precum si a celorlalte lei si acte normati!e in leatura cu proiectarea si executia
lucrarilor,pri!itor la te6nica securitatii, protectii muncii si P.'.I.
?asurile de protectia muncii si P.'.I !or fi completate cu:
NT-DPE 01/2004;
2ormati! pentru intretinerea si exploatarea retelelor de distributie si a
intalatiilor de utilizare a azelor naturale re!izuit in )&&&433/#34&:
2orme enerale de protectie impotri!a incendiilor, la proiectarea si
realizarea constructiilor si instalatiilor:
2orme te6nice de proiectarea si realizarea constructiilor pri!ind
protectia la actiunea focului indicati! P 11/ =/3:
Alte norme, normati!e si instructiuni in leatura cu proiectarea si
realizarea lucrarilor proiectate de acest en, in deplina siuranta
2orme de protectia muncii + constructii monta1. aprobate de ?.".Ind.
In timpul executiei lucrarilor care fac obiectul prezentului proiect se !or lua
toate masurile de protectia muncii si P.'.I. astfel incat desfasurarea acestor lucrari
sa se faca in deplina siuranta atat pentru personalul de lucru, cat si pentru
constructiile,instalatiile, caile de circulatie si persoanele din zona.
Detalierea masurilor necesare executiei lucrarilor, cu respectarea
normelor de protectia muncii este pre!azuta in FISA TEHNICA anexata la
prezenta documentatie.
Cap.1 NI/ELUL CALITATI/ AL PROIECTULUI:
"onform %7 --; 4 155- este obliatorie !erificarea proiectului la specialitatea
Ig cerinta A 0 rezistenta si sta1ilitate(
Cap.2 ACORDURI SI A/I2E:
'e !or obtine urmatoarele acorduri si a!ize:
5 din 7
MEMORIU TEHNIC BETA BOGDAN

"ertificat de urbanism :
A!izele impuse in "ertificatul de 9rbanism :
Autorizatie de "onstruire :
Autorizatie de 'apatura :

BREVIAR DE CALCUL
BRANSAMENTUL'
Conform normativului I6, pentru asigurarea debitului necesar
instalatiei de utilizare, a rezultat un diametru al conductei de
bransament (in lungime de m! sub cel minim necesar
conductelor de "# ingropate (3 mm!.
$e adopta diametrul conductei de bransament % & 3 mm.

Intocmit :

Beta Bogdan
6 din 7
MEMORIU TEHNIC BETA BOGDAN

7 din 7