Sunteți pe pagina 1din 105

NTE 001/03/00 - 1 -

ANRE
NORMATIV PRIVIND ALEGEREA IZOLAIEI,
COORDONAREA IZOLAIEI I
PROTECIA INSTALAIILOR ELECTROENERGETICE
MPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR
Indicativ NTE 001/03/00
Aprobat cu Ordinul nr. 2 din 7.02. 2003 al Preedintelui ANRE
nlocuiete PE 109/1992
NTE 001/03/00 - -
Instituia responsabil de elaborarea normei tehnice energetice
.N. TRAN!E"ETR#A !.A.
Executant: #n$titutul de !tudii i Proiect%ri Ener&etice
Secia Sisteme Energetice
Responsabil de lucrare: Dr.ing. Fnic Vatr
2
NTE 001/03/00 - -
' P R # N !
Pag.
I. Scop ......................................................................................................................... ..... 5
II. Domeniu de aplicare .................................................................................... ................. 5
III. Terminologie i abrevieri ............................................................... ................................ 6
IV. Acte normative de reerin!" ................................................................................ ......... 16
V. Alegerea i coordonarea i#ola!iei ...................................................................... .......... 1$
VI. Protec!ia liniilor electrice aeriene %mpotriva &upraten&iunilor
de tr"&net ............................................................................................................ ....... '1
VII. Protec!ia in&tala!iilor electrice %mpotriva loviturilor directe de tr"&net i
protec!ia %mpotriva undelor de &upraten&iune de tr"&net care &e propag"
pe liniile electrice aeriene ........................................................... ............................... '5
VIII. Protec!ia in&tala!iilor din re!elele electrice de 11( ) $5( *V
&upraten&iunilor de comuta!ie ......................................................................... ........... +'
I,. Protec!ia in&tala!iilor electrice %mpotriva &upraten&iunilor temporare ................ ......... +5
,. Protec!ia mainilor electrice rotative %mpotriva &upraten&iunilor.................... ............. 5(
,I. Alegerea aparatelor de protec!ie %mpotriva &upraten&iunilor .................................... 52
,II. Protec!ia in&tala!iilor electrice de e-terior %mpotriva loviturilor directe
de tr"&net............................................................................................................ ........ 55
,III. Proiectarea in&tala!iilor electroenergetice &ituate %n #one poluate ........................... 61
A./,/0
Ane-a 1. 1etodologia de calcul a ri&cului de deect la comuta!ie la o
&ta!ie i la o linie electric" aerian" ............................................... ................ 6'
Ane-a 2. Ten&iunile de !inere i de 5( 2 conturn"ri ale lan!urilor de
i#olatoare utili#ate %n 3om4nia ............................................................... ...... 65
Ane-a '. /-emplu de alegere a i#ola!iei unei linii electrice aeriane ............................ 65
Ane-a +. Alegerea &c6emelor de protec!ie a mainilor electrice rotative ..................... $5
Ane-a 5. 7aracteri&ticile principale ale de&c"rc"toarelor cu re#i&ten!"
variabil" ............................................................................. ........................... $$
Ane-a 6. /-emple de alegere a de&c"rc"toarelor cu re#i&ten!" variabil" ................... 82
Ane-a $. 7ondi!ii te6nice orientative pentru procurarea de de&c"rc"toarelor
cu re#i&ten!" variabil" pe ba#" de o-i#i metalici................................ ............. 86
Ane-a 8. Determinarea #onei de protec!ie a paratr"&netelor %mpotriva
loviturilor directe de tr"&net ....................................................................... .... 8$
Ane-a 5. In&truc!iuni privind tratarea neutrului %n re!elele electrice de
medie ten&iune .................................................................... ......................... 55
Ane-a 1(. 7la&iicarea teritoriului %n #one cu un anumit nivel de poluare .................. 1(2
'
NTE 001/03/00 - - +
NTE 001/03/00 - -
I. SCOP
1.1.- Scopul normativului e&te de a promova i impune reguli i cerin!e te6nice minimale
pentru alegerea i#ola!iei9 coordonarea i#ola!iei i protec!ia %mpotriva &upraten&iunilor a in&tala!iilor
electroenergetice pentru a &e a&igura o unc!ionare &igur" i economic" a ace&tora.
II. DOMENIU DE APLICARE
2.1.- Pre#entul normativ &e aplic" la alegerea i coordonarea i#ola!iei liniilor i in&tala!iilor
electrice :denumite pe &curt in&tala!ii electroenergetice; de curent alternativ9 cu ten&iunea
nominal" mai mare de 1((( V9 !in4nd &eama de caracteri&ticile #onei :grad de poluare9 altitudine
etc.; %n care e&te ampla&at" in&tala!ia.
De a&emenea9 pre#entul normativ &e aplic" la proiectarea in&tala!iilor de protec!ie %mpotriva
&upraten&iunilor pentru in&tala!ii electroenergetice de curent alternativ9 cu ten&iunea nominal" mai
mare de 1((( V.
2.2.- Pre#entul normativ nu &e aplic" in&tala!iilor electroenergetice a c"ror proiectare9
con&truc!ie i e-ploatare &e reglementea#" prin pre&crip!ii te6nice &peciale9 ca de e-emplu:
- in&tala!ii electrice pentru trac!iunea electric";
- in&tala!ii electrice pentru alimentarea minelor i carierelor;
- in&tala!ii electrice din medii e-plo#ive etc.
2.3.- Pre#entul normativ e&te obligatoriu pentru toate in&tala!iile :din domeniul de aplicare;9
care &e proiectea#" de la data intr"rii %n vigoare a ace&tui normativ.
2.4.- Adaptarea in&tala!iilor electroenergetice e-i&tente la prevederile pre#entului normativ &e
va ace %n m"&ura %n care e-perien!a de e-ploatare arat" c" &unt nece&are modiic"ri %n &en&ul
noului normativ9 <u&tiicate prin recven!a evenimentelor. Adaptarea &e va ace din ini!iativa
entit"!ilor care au %n ge&tiune=proprietate in&tala!iile re&pective.
2.5.- >n aar" de prevederile pre#entului normativ &e va !ine &eama i de prevederile din
&tandardele9 pre&crip!iile i normativele te6nice %n vigoare :&peciicate %n capitolul IV din pre#entul
normativ; i de &tandardele proe&ionale ale urni#orului de ec6ipament i materiale.
2..- >nlocuirea tipului de i#ola!ie i de ec6ipamente9 prev"#ute %n proiecte9 &au modiicarea
&c6emei de protec!ie a in&tala!iilor %mpotriva &upraten&iunilor &e va ace %n toate ca#urile numai cu
avi#ul unui proiectant de &pecialitate9 care va avea %n vedere re&pectarea tuturor prevederilor din
pre#entul normativ.
2.!.- >n pre#entul normativ &e olo&e&c urm"toarele moduri de indicare a gradului de
obligativitate a prevederilor con!inute:
- ?trebuie?9?este necesar?9 ?se impune?9 ?urmeaz? indic" obligativitatea &trict" a re&pect"rii
prevederilor %n cau#"@
- de regul indic" aptul c" prevederea re&pectiv" trebuie &" ie avut" %n vedere la alegerea
&olu!iei9 dar care nu e&te obligatorie@ orice abatere trebuie <u&tiicat" te6nic i economic@
- se admite indic" o &olu!ie &ati&"c"toare9 care poate i aplicat" %n &itua!ii particulare9 iind
obligatorie <u&tiicarea ei %n proiect.
- se recomand indic" o &olu!ie preerabil"9 care trebuie avut" %n vedere9 dar <u&tiicarea
neolo&irii ei nu e&te obligatorie.
III. TERMINOLOGIE I A"REVIERI
5
NTE 001/03/00 - -
>n &en&ul pre#entului normativ &unt valabile urm"toarele deini!ii:
3.1.- C##$%#&'$(' )*#+',)() con&t" %n alegerea rigidit"!ii dielectrice a ec6ipamentelor9 %n
unc!ie de ten&iunile care pot ap"rea %n re!eaua pentru care ace&te ec6ipamente &unt de&tinate9
lu4nd %n con&iderare condi!iile de mediu %n care unc!ionea#" precum i caracteri&ticile
di&po#itivelor de protec!ie di&ponibile. /a are drept &cop reducerea la un nivel acceptabil9 din
punct de vedere economic i al e-ploat"rii9 a po&ibilit"!ii ca &olicit"rile dielectrice re#ultate9
aplicate ec6ipamentelor9 &" provoace deteriorarea i#ola!iei ace&tora &au &" le aecte#e
continuitatea de unc!ionare.
3.2.- T(&-).&( &#/)&'+0 ' .&() $(,(+( 1$)2'*'1( 3'&45 Valoarea eectiv" a ten&iunii %ntre a#e9
prin care e&te denumit" re!eaua i la care &e reer" unele caracteri&tici de unc!ionare ale
ace&teia.
3.3.- T(&-).&( 6(' /') $)%)6'10 ' $(,(+() 3'-45 Valoarea eectiv" ma-im" a ten&iunii %ntre
a#e9 care poate &" apar" %n orice moment i %n orice punct al re!elei %n condi!ii normale de
unc!ionare. Acea&t" valoare nu !ine &eama de varia!iile tran#itorii datorate9 de e-emplu9
manevrelor din re!ea i nici de varia!iile temporare ale ten&iunii datorate unor condi!ii anormale
din re!ea9 de tipul deectelor &au declan"rilor brute de &arcini importante.
3.4.- T(&-).&( 6(' /') $)%)6'10 7(&1$. (68)7'/(&1 3'/45 7ea mai mare valoare eectiv" a
ten&iunii %ntre a#e pentru care ec6ipamentul e&te proiectat &" unc!ione#e din punctul de vedere
al i#ola!iei ace&tuia i al unor alte caracteri&tici ce pot i legate de acea&t" ten&iune %n
documentele te6nice normative &peciice pentru iecare ec6ipament %n parte.
Acea&t" ten&iune trebuie &" ie cel pu!in egal" cu valoarea ten&iunii celei mai ridicate a re!elei
%n care va i utili#at ec6ipamentul.
3.5.- S.7$'1(&-).&(5 Arice ten&iune9 dependent" de timp9 %ntre un conductor de a#" i
p"m4nt &au %ntre conductoarele de a#"9 a c"rei valoare &au valori de v4r dep"e&c valoarea de
v4r !m
2
= ' 9 re&pectiv !m.
2
9 core&pun#"toare ten&iunii celei mai ridicate pentru
ec6ipament.
3..- S.7$'1(&-).&( %( 6#/.1',)(5 Supraten&iunea a#"-p"m4nt &au %ntre a#e care apare
%ntr-un punct dat al re!elei datorit" unei opera!ii de comutare9 a unui deect &au altor cau#e i a
c"rei orm" poate i a&imilat" %n ceea ce privete coordonarea i#ola!iei cu cea a impul&urilor
&tandardi#ate utili#ate pentru %ncerc"rile cu impul& de ten&iune de comuta!ie. Supraten&iunile de
ace&t tip &unt9 de obicei9 puternic amorti#ate i de &curt" durat".
3.!.- S.7$'1(&-).&( 1(/7#$'$05 A &upraten&iune &ub orma unor o&cila!ii neamorti#ate &au
&lab amorti#ate %ntre a#" i p"m4nt &au %ntre a#e9 care apare %ntr-un punct dat al unei re!ele9
pentru o durat" relativ mare.
Supraten&iunile temporare &unt provocate9 de obicei9 de comuta!ii &au de apari!ia de deecte
:de e-emplu9 varia!ii bru&c" a unor &arcini importante9 deecte monoa#ate; i=&au de enomene
neliniare :erore#onan!"9 armonici;. Supraten&iunile temporare &e caracteri#ea#" prin amplitudine9
recven!"9 durat" total" &au coeicient de amorti#are.
3.9.- S.7$'1(&-).&( %( 1$0-&(15 Supraten&iunea a#"-p"m4nt &au %ntre a#e care apare
%ntr-un punct dat al re!elei datorit" unei de&c"rc"ri atmo&erice &au unei alte cau#e i a c"rei
orm" poate i a&imilat"9 %n ceea ce privete coordonarea i#ola!iei9 cu cea a impul&urilor
&tandardi#ate utili#ate pentru %ncercarea la impul& de ten&iune de tr"&net. Supraten&iunile de
ace&t tip &unt9 de obicei9 de o &ingur" polaritate i de durat" oarte &curt".
3.:.- C+'-)2)6'$(' 1(&-).&)+#$ ;) -.7$'1(&-).&)+#$. >n unc!ie de orma i durata lor9 ten&iunile
i &upraten&iunile &e %mpart %n urm"toarele categorii :a &e vedea i S3 7/I 6(($1-1=1556;0

a; Ten$iunea per(anent% )de *rec+en,% indu$trial%-. Ten&iune de recven!" indu&trial"9
con&iderat" ca av4nd o valoare eectiv" con&tant"9 aplicat" permanent tuturor perec6ilor
de borne ale unei conigura!ii de i#ola!ie.
6
NTE 001/03/00 - -
b; !upraten$iune te(porar%0 Supraten&iune de recven!" indu&trial" de durat" relativ lung".
.ot"0 - Supraten&iunea poate i neamorti#at" &au &lab amorti#at". >n anumite ca#uri9 recven!a ei
poate i9 de c4teva ori9 mai mic" &au mai mare dec4t recven!a indu&trial".
c; !upraten$iune tran/itorie0 Supraten&iune de &curt" durat"9 nedep"ind c4teva
mili&ecunde9 o&cilatorie &au nu9 %n general puternic amorti#at".
.ot"0- Supraten&iunile tran#itorii pot i urmate imediat de &upraten&iuni temporare. >n a&tel de
ca#uri9 cele dou" &upraten&iuni &e con&ider" ca evenimente &eparate.
Supraten&iunile tran#itorii &e %mpart %n0
- $upraten$iune cu *ront lent0 Supraten&iune tran#itorie9 %n general unidirec!ional"9
av4nd durata p4n" la v4r 2( & B "p 5((( & i durata &patelui "2 2( m&.
- $upraten$iune cu *ront rapid0 Supraten&iune tran#itorie9 %n general unidirec!ional"9
av4nd durata p4n" la v4r (91 & B " 2( & i durata &patelui "2 '(( &.
- $upraten$iune cu *ront *oarte rapid0 Supraten&iune tran#itorie9 %n general
unidirec!ional"9 av4nd durata p4n" la v4r " (91 & i durata total" B ' & i cu
o&cila!ii &uprapu&e de recven!" '( *C# B # B 1(( 1C#.
d; !upraten$iune co(binat% )te(porar%0 cu *ront lent0 cu *ront rapid0 cu *ront *oarte
rapid-0 Supraten&iune ce con&t" din dou" componente de ten&iune aplicate &imultan %ntre
iecare dintre cele dou" borne de a#" ale unei i#ola!ii %ntre a#e :&au longitudinale; i
p"m4nt. A a&tel de &upraten&iune &e cla&iic" %n unc!ie de componenta de v4r cea mai
ridicat".
3.10.- <#$/( %( 1(&-).&( -1'&%'$%)*'1(. Drm"toarele orme de ten&iune &unt &tandardi#ate0
a; Ten$iune $tandardi/at% de $curt% durat% de *rec+en,% indu$trial%0 A ten&iune
&inu&oidal" cu recven!a cuprin&" %ntre +8 C# i 52 C# i de durat" egal" cu 6( &.
b; #(pul$ de co(uta,ie $tandardi/at0 A ten&iune de impul& av4nd durata p4n" la v4r de
25( & i durata de %n<um"t"!ire :durata de &emiamplitudine; de 25(( &.
c; #(pul$ de tr%$net $tandardi/at0 A ten&iune de impul& av4nd durata p4n" la v4r de
192 & i durata de %n<um"t"!ire :durata de &emiamplitudine; de 5( &.
d; #(pul$ de co(uta,ie co(binat $tandardi/at0 A ten&iune de impul& combinat"9 av4nd
dou" componente cu valori de v4r egale i polarit"!i opu&e. 7omponenta po#itiv" e&te un
impul& de comuta!ie &tandardi#at i componenta negativ" e&te un impul& de comuta!ie a
c"rui durat" p4n" la v4r i9 re&pectiv durata de %n<um"t"!ire :durata de &emiamplitudine;
nu trebuie &" ie mai mici dec4t duratele core&pun#"toare ale impul&ului po#itiv. Ambele
impul&uri trebuie &"-i ating" valorile de v4r %n acelai moment. >n con&ecin!"9 valoarea de
v4r a ten&iunii combinate e&te &uma valorilor de v4r ale componentelor &ale.
3.11.- C$)1($). %( 7($2#$/'&,0. Ea#a pe care e&te alea&" i#ola!ia a&tel %nc4t &" ie redu&" la
un nivel acceptabil9 din punct de vedere economic i al e-ploat"rii9 probabilitatea ca &olicit"rile
dielectrice re#ultante impu&e ec6ipamentelor &" produc" deterior"ri ale i#ola!iilor
ec6ipamentelor9 &au &" aecte#e continuitatea %n unc!ionare. Ace&t criteriu e&te de obicei
e-primat prin termenii unei rate de deectare acceptabil" :num"rul de deect"ri pe an9 num"r de
ani %ntre deect"ri9 ri&c de deectare etc.; a conigura!iei i#ola!iei.
3.12.- C#&%),))+( '1/#-2($)6( -1'&%'$%)*'1( %( $(2($)&,0 &unt0
- temperatura t( F 2(
o
7
- pre&iunea b( F 1(19' *Pa :1(1' mbar;
- umiditatea ab&olut" ha( F 11 g=m
'
.

3.13.- S.7$'1(&-).&( -1'1)-1)60 %( 6#/.1',)( 31$0-&(14 3'(2, '72, 45 Supraten&iunea de
comuta!ie :tr"&net; aplicat" unui ec6ipament9 ca urmare a unei perturba!ii de tip determinat9 care
aectea#" re!eaua :punerea &ub ten&iune a unei linii9 reanclanarea9 producerea unui deect9
de&c"rc"ri atmo&erice etc.;9 a c"rei valoare de v4r are o probabilitate de dep"ire egal" cu o
probabilitate de reerin!" &peciic". Acea&t" probabilitate de reerin!" a o&t &tabilit"9 prin
&tandardul S3 /. :7/I; 6(($1-2015559 egal" cu 22.
$
NTE 001/03/00 - -
3.14.- S.7$'1(&-).&( /'=)/0 6#&>(&,)#&'+0 %( 6#/.1',)( 31$0-&(145 Valoarea de v4r a
unei &upraten&iunii de comuta!ie :tr"&net; care e&te adoptat" ca o &upraten&iune ma-im" i
utili#at" %n metoda conven!ional" de coordonare a i#ola!iei.
3.15.- V'+#'$( ?& .&)10,) $(+'1)>( ' -.7$'1(&-).&)) 2'*0-70/@&1 3u45 3aportul dintre valoarea
de v4r a unei &upraten&iuni %ntre a#" i p"m4nt i valoarea ten&iunii a#"-p"m4nt9
core&pun#"toare ten&iunii celei mai ridicate a re!elei :adic" !&
2
=
'
;.
3.1.- V'+#'$( ?& .&)10,) $(+'1)>( ' -.7$'1(&-).&)) ?&1$( 2'*(5 3aportul dintre valoarea de
v4r a unei &upraten&iuni %ntre a#e i valoarea ten&iunii a#"-p"m4nt9 core&pun#"toare ten&iunii
celei mai ridicate a re!elei :adic" !&
2
=
'
;. Ace&t raport &e va e-prima &ub orm" $
3
9
e-prim4nd prin $ raportul dintre valorile de v4r ale &upraten&iunii %ntre a#e i ale ten&iunii celei
mai ridicate a re!elei :adic" !&
2
;.
3.1!.- T(&-).&( 6#&>(&,)#&'+0 %( ,)&($( +' )/7.+- %( 6#/.1',)( 31$0-&(145 Valoarea de
v4r a unei ten&iuni de impul& de comuta!ie :tr"&net;9 aplicat" %n cur&ul %ncerc"rilor de impul&9
pentru care i#ola!ia nu trebuie &" pre#inte nici o de&c"rcare di&ruptiv" dac" e&te &upu&" unui
num"r &peciicat de impul&uri de acea&t" valoare %n condi!ii &peciicate :probabilitatea de !inere a
i#ola!iei %G F 1(( 2;. Deini!ia &e aplic" %n &pecial i#ola!iei neautoregeneratoare :deini!ia '.'$;.
3.19.- T(&-).&( -1'1)-1)60 %( ,)&($( +' )/7.+- %( 6#/.1',)( 31$0-&(145 Valoarea de v4r a
unei ten&iuni de impul& de comuta!ie :tr"&net;9 aplicat" %n cur&ul %ncerc"rilor de impul&9 pentru
care probabilitatea de !inere e&te egal" cu o probabilitate de reerin!" &peciicat".
Acea&t" probabilitate de reerin!" a o&t &tabilit" %n &tandardul S3 /. :7/I; 6(($1-201555
egal" cu %G F 5(2. Ace&t concept de !inere &tati&tic" %n etapa actual" &e aplic" numai i#ola!iilor
autoregeneratoare.
3.1:.- T(&-).&( %( 50A 6#&1.$&0$) ' .&() )*#+',)) 3'504 e&te valoarea ma-im" a unei
ten&iuni &tandardi#ate9 care9 aplicat" i#ola!iei re&pective de un num"r de ori9 produce conturnarea
ace&teia %n 5( 2 din ca#uri.
3.20.- T(&-).&( &#/)&'+0 %( ,)&($( +' )/7.+- %( 6#/.1',)( 31$0-&(145 Valoarea de v4r a
ten&iunii de !inere la impul& de comuta!ie :tr"&net; pre&cri&" pentru ec6ipament9 care
caracteri#ea#" i#ola!ia ace&tui ec6ipament %n ceea ce privete %ncerc"rile de !inere.
3.21.- T(&-).&( &#/)&'+0 %( ,)&($( %( -6.$10 %.$'10 +' 2$(6>(&,0 )&%.-1$)'+05 Valoarea
eectiv" a ten&iunii &inu&oidale de recven!" indu&trial" pe care i#ola!ia ec6ipamentului trebuie &"
o &uporte %n timpul %ncerc"rilor eectuate %n condi!ii &peciicate i pentru o durat" &peciicat"9 care
%n general nu dep"ete un minut.
3.22.- N)>(+.+ &#/)&'+ %( )*#+',)( &e deinete prin:
a; pentru ec6ipamentele cu ten&iunea cea mai ridicat" 2+5 *V:
- ten&iunea nominal" de !inere la impul& de tr"&net i
- ten&iunea nominal" de !inere de &curt" durat" la recven!" indu&trial".
b; pentru ec6ipamentele cu ten&iunea cea mai ridicat" H 2+5 *V:
- ten&iunea nominal" de !inere la impul& de comuta!ie i
- ten&iunea nominal" de !inere la impul& de tr"&net.
3.23.- <'61#$ -1'1)-1)6 %( -)B.$'&,05 3aportul dintre o ten&iune &tati&tic" de !inere la impul&
i &upraten&iunea &tati&tic" core&pun#"toare de comuta!ie :tr"&net;9 provocat" de o perturba!ie
de tip determinat9 &tabilit" %n ba#a unui ri&c acceptat de deect9 !in4nd &eama de curbele de
reparti!ie &tati&tic" a &upraten&iunilor i a ten&iunii de !inere.
3.24.- <'61#$ 6#&>(&,)#&'+ %( -)B.$'&,05 3aportul dintre o ten&iune conven!ional" de !inere
la impul& de comuta!ie :tr"&net; i &upraten&iunea conven!ional" ma-im" core&pun#"toare
&tabilit" pe ba#" de e-perien!"9 care ia %n con&iderare abaterile po&ibile ale valorilor reale ale
8
NTE 001/03/00 - -
ten&iunilor de !inere i &upraten&iunilor de la valorile lor conven!ionale9 precum i oricare al!i
actori :ane-a 1;.
3.25.- R)-6 %( %(2(615 Probabilitatea ca o &upraten&iune de un anumit tip i o valoare dat" &"
provoace o deectare :o amor&are; a unei i#ola!ii.
3.2.- N)>(+ %( 7$#1(6,)( '+ .&.) %)-7#*)1)> %( 7$#1(6,)(5 Valoarea de v4r a ten&iunii celei
mai mari admi&ibile la bornele unui di&po#itiv de protec!ie &upu&9 %n condi!ii &peciice9 la impul&uri
de comuta!ie &au de tr"&net de orme &tandardi#ate i la valori nominale.
.ote : 1. >n ca#ul impul&ului de ten&iune de tr"&net &e alege cea mai mare dintre urm"toarele valori:
- ten&iunea ma-im" de amor&are la impul& 192=5( &;
- ten&iunea ma-im" re#idual" la curentul &peciicat.
2. 3eeririle &e pot ace la un nivel &tati&tic &au conven!ional de protec!ie %n &en&ul pct. '.1'9
pct. '.1+9 pct. '.1$9 pct. '.18.
3.2!.- <'61#$) %( 7$#1(6,)( ') .&.) %)-7#*)1)> %( 7$#1(6,)(5 Valorile nivelurilor de protec!ie
ale unui di&po#itiv de protec!ie core&pun#"toare pentru impul& de comuta!ie9 re&pectiv de tr"&net9
raportate la valoarea de v4r a ten&iunii nominale a ace&tui di&po#itiv.
.ot" : >n ca#ul eclatoarelor9 %n mod conven!ional9 ten&iunea nominal" &e va con&idera ten&iunea
a#"-p"m4nt core&pun#"toare ten&iunii celei mai ridicate a re!elei.
3.29.- <'61#$ %( %(2(61 +' 70/@&15 >ntr-un anumit punct al unei re!ele electrice tria#ate :%n
general %n punctul de in&talare al unui ec6ipament; i pentru o conigura!ie dat" de unc!ionare a
re!elei9 e&te raportul dintre cea mai mare valoare eectiv" a ten&iunii de recven!" indu&trial" %ntre
o a#" &"n"toa&" i p"m4nt %n timpul unui deect la p"m4nt :pe una &au mai multe a#e;9 %ntr-un
punct oarecare al re!elei i valoarea eectiv" a ten&iunii de recven!" indu&trial" care &-ar ob!ine
%n acelai loc %n ab&en!a deectului.
.ote : 1. Ace&t actor e&te un raport numeric &upraunitar9 care caracteri#ea#" la modul general condi!iile
de legare la p"m4nt a neutrului re!elei %ntr-un anumit loc9 independent de valoarea real"
particular" a ten&iunii de &erviciu %n acel loc.
2. Iactorii de deect la p"m4nt &e calculea#" %n unc!ie de valorile impedan!elor re!elei %n &i&temul
de componente &imetrice9 privind din punctul con&iderat9 utili#4nd pentru mainile rotative
valorile reactan!elor &ubtran#itorii.
'. Dac" pentru toate &c6emele de e-ploatare po&ibile valoarea reactan!ei de &ecven!" #ero e&te
mai mic" dec4t triplul valorii reactan!ei de &ecven!" po#itiv" i dac" valoarea re#i&ten!ei de
&ecven!" #ero nu o dep"ete pe cea a reactan!ei de &ecven!" po#itiv"9 valoarea actorului de
deect la p"m4nt nu va dep"i 19+.
3.2:.- R(,(' 6. &(.1$.+ )*#+'15 A re!ea electric" al c"rei punct neutru nu are nici o leg"tur"
voit" cu p"m4ntul9 cu e-cep!ia celei reali#ate prin aparate de m"&urare9 de protec!ie &au de
&emnali#are9 av4nd o impedan!" oarte mare.
3.30.- R(,(' 6. &(.1$.+ 1$'1'1 7$)& C#C)&0 %( 6#/7(&-'$(5 A re!ea electric" al c"rei punct
neutru e&te legat la p"m4nt printr-o bobin" a c"rei reactan!" are o a&tel de valoare %nc4t9 %n ca#ul
unui deect %ntre o a#" i p"m4nt9 curentul inductiv de recven!" indu&trial"9 care circul" %ntre
locul de deect i bobin"9 compen&ea#" %n mare parte componenta capacitiv" de recven!"
indu&trial" a curentului de deect.
.ot" : >ntr-o re!ea cu neutrul tratat prin bobin" de compen&are curentul re#idual la locul de deect
e&te limitat %n aa el %nc4t arcul electric de punere la p"m4nt &e &tinge natural.
3.31.- R(,(' 6. &(.1$.+ +(B'1 +' 70/@&15 A re!ea electric" al c"rei punct neutru e&te legat la
p"m4nt ie direct9 ie printr-o re#i&ten!" &au reactan!" &uicient de mic" pentru a reduce o&cila!iile
tran#itorii i a %mbun"t"!ii condi!iile de unc!ionare &electiv" a protec!iei contra deectelor la
p"m4nt.
3.32.- I*#+',)( (=1($&05 I#ola!ia p"r!ilor e-terioare ale ec6ipamentului9 con&t4nd din di&tan!e
de &eparare %n aer i din &uprae!ele %n contact cu aerul ale i#ola!iei &olide ale unui ec6ipament9
care &unt &upu&e la &olicit"ri dielectrice i la inluen!a condi!iilor atmo&erice &au a altor agen!i
e-terni9 precum poluarea9 umiditatea9 animale etc.
5
NTE 001/03/00 - -
3.33.- I*#+',)( )&1($&05 I#ola!ia p"r!ilor interioare &olide9 lic6ide &au ga#oa&e ale unui
ec6ipament9 care nu e&te &upu&" inluen!ei condi!iilor atmo&erice &au altor agen!i e-terni9
precum poluarea9 umiditatea9 animale etc.
3.34.- I*#+',)( (=1($&0 7(&1$. (68)7'/(&1.+ %( )&1($)#$5 I#ola!ia e-tern" a unui ec6ipament
de&tinat &" unc!ione#e %n interiorul unei cl"diri9 care nu e&te deci e-pu& inluen!ei condi!iilor
atmo&erice.
3.35.- I*#+',)( (=1($&0 7(&1$. (68)7'/(&1.+ %( (=1($)#$D I#ola!ia e-tern" a unui ec6ipament
de&tinat &" unc!ione#e %n e-teriorul cl"dirilor9 care e&te deci e-pu& inluen!ei condi!iilor
atmo&erice.
3.3.- I*#+',)( '.1#$(B(&($'1#'$(5 I#ola!ie care %i reace complet propriet"!ile &ale i#olante
dup" o de&c"rcare di&ruptiv"; i#ola!ia de ace&t tip e&te9 %n general9 dar nu obligatoriu9 o i#ola!ie
e-tern".
3.3!.- I*#+',)( &('.1#$(B(&($'1#'$(5 I#ola!ie ale c"rei propriet"!i i#olante &e pierd &au nu &e
reac integral dup" o de&c"rcare di&ruptiv"; i#ola!ia de ace&t tip e&te9 %n general9 dar nu
obligatoriu9 o i#ola!ie intern".
3.39.- L.&B)/( ' +)&)() %( 2.B05 Jungimea minim" m"&urat" pe &upraa!a i#ola!iei e-terne
%ntre p"r!ile metalice cu poten!ial electric dierit. 74nd i#ola!ia e&te compu&" din mai multe
elemente &eparate prin p"r!i metalice9 drept lungime a liniei de ug" a i#ola!iei &e con&ider" &uma
lungimilor liniilor de ug" ale dieritelor elemente9 e-clu&iv p"r!ile bune conduc"toare de
electricitate.
3.3:.- L.&B)/( -7(6)2)60 ' +)&)() %( 2.B05 3aportul dintre lungimea total" a liniei de ug" a
i#olatorului9 e-primat" %n centimetri9 i ten&iunea cea mai ridicat" a re!elei9 e-primat" %n *ilovol!i
:cm=*V;.
3.40.- N./0$ -7(6)2)6 %( %(6+'&;0$) '+( .&() +)&)) (+(61$)6( '($)(&(, %'1#$)10
-.7$'1(&-).&)+#$ %( 1$0-&(15 .um"rul de declan"ri care &e produc la 1(( *m de linie %ntr-un an
datorit" ace&tor cau#e.
3.41.- C.$(&1 %( 7$#1(6,)( '+ .&() +)&))5 Valoarea minim" a amplitudinii curentului de tr"&net
capabil &" produc" pe linia electric" aerian" re&pectiv" o &upraten&iune ce determin"
conturnarea i#ola!iei.
3.42.- P$)*0 %( 70/@&15 Dn an&amblu de elemente conductoare %n contact cu p"m4ntul.
3.43.- P$)*0 %( 70/@&1 &'1.$'+05 Pri#a de p"m4nt con&tituit" din elemente conductoare %n
contact permanent cu &olul ale unor con&truc!ii &au in&tala!ii de&tinate dieritelor &copuri9 dar care
pot i olo&ite %n acelei timp pentru trecerea curentului de deect.
3.44.- P$)*0 %( 70/@&1 '$1)2)6)'+05 Pri#a de p"m4nt ale c"rei elemente componente &unt
con&tituite &pecial pentru trecerea curentului de deect.
3.45.- R(*)-1(&,0 +' )/7.+- ' .&() )&-1'+',)) %( +(B'$( +' 70/@&15 Produ&ul dintre re#i&ten!a
calculat" &au m"&urat" %n regim &ta!ionar i coeicientul de impul&.
Valoarea coeicientului de impul& e&te %n unc!ie de tipul i de lungimea pri#ei &imple de
p"m4nt9 de valoarea curentului de impul& care &e &curge prin pri#a de p"m4nt9 precum i de
valoarea re#i&tivit"!ii &olului. Acea&t" valoare &e determin" conorm indica!iilor din
STAS 126(+=5 - 5( i 1 3/-IP-'(=1588.
3.4.- C#&1.$&'$( )&>($-05 Ienomenul de producere a unei de&c"rc"ri %ntre &t4lp &au
elementele de legare la p"m4nt a paratr"&netelor i unul &au mai multe elemente &ub ten&iune
ale in&tala!iilor electrice %nvecinate9 datorat creterii poten!ialului elementelor legate la p"m4nt9 ca
1(
NTE 001/03/00 - -
urmare a &curgerii curentului de tr"&net prin pri#a de p"m4nt a ace&tora. 7onturnarea inver&"
poate &" &e produc" atunci c4nd o lovitur" de tr"&net:
- ie atinge direct &t4lpul &au un conductor de protec!ie :c4nd el e-i&t";;
- ie dup" ce a atin& un conductor de a#" i dup" ce a provocat a amor&are la un &t4lp are
a&tel de caracteri&tici electrice %nc4t curentul ce &e &curge prin &t4lp i pri#a de p"m4nt
provoac" o cretere de poten!ial9 &uicient" pentru ca &" amor&e#e o alt" a#" &"n"toa&"
:a#" "r" deect; p4n" %n acel moment.
3.4!.- A7'$'1( %( 7$#1(6,)( ?/7#1$)>' -.7$'1(&-).&)+#$5 Di&po#itive de&tinate &" prote<e#e
ec6ipamentul contra &olicit"rilor provocate de &upraten&iunile care dep"e&c nivelul nominal de
i#ola!ie al ec6ipamentului.
3.49.- E6+'1#$5 Aparatul con&tituit din doi electro#i &epara!i printr-un interval de amor&are9
dimen&ionat %n vederea unei amor&"ri %ntr-un domeniu de ten&iune dat.
3.4:.- D(-60$601#$ 6. 6#'$&(5 Aparatul con&tituit din unul &au mai multe eclatoare %n aer;
unc!ia de protec!ie &e reali#ea#" prin reducerea nivelului &upraten&iunilor.
Stingerea arcului electric al curentului de %n&o!ire nu e&te &igur"9 %ntruc4t aparatul nu di&pune
de di&po#itive de &tingere or!at" a arcului electric.
3.50.- D(-60$601#$ 6. $(*)-1(&,0 >'$)'C)+05 Aparatul con&tituit din unul &au mai multe
eclatoare i unul &au mai multe re#i&toare cu re#i&ten!" variabil" :nelinear"; &au numai din
re#i&toare cu re#i&ten!" variabil" :nelinear";; unc!ia de protec!ie &e reali#ea#" prin reducerea
nivelului &upraten&iunilor i &tingerea arcului curentului de %n&o!ire :pentru de&c"rc"toarele
prev"#ute cu eclatoare;.
>n e-ploatare &e %nt4lne&c urm"toarele tipuri de de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil":
a; Descrctoarele cu rezistoare pe baz de carbur de siliciu &i eclatoare9 cu i "r" &ula<
magnetic; ace&te de&c"rc"toare au %n componen!a lor unul &au mai multe eclatoare:
.ot" : De&c"rc"toarele cu re#i&toare pe ba#" de carbur" de &iliciu nu mai &unt abricate de marile
irme produc"toare de de&c"rc"toare9 dar &unt %n e-ploatare %n re!elele electrice din !ara
noa&tr".
b; Descrctoarele cu rezistoare pe baz de oxizi metalici :%n principal o-i#i de #inc;9 %n
marea ma<oritate "r" eclatoare; curentul de %n&o!ire &e %ntrerupe %n momentul c4nd
ten&iunea &cade &ub o anumit" valoare. De&c"rc"toarele cu re#i&toare pe ba#" de o-i#i
metalici au perorman!e te6nice mult &uperioare de&c"rc"toarelor cu re#i&toare pe ba#"
de carbur" de &iliciu.
3.51.- P'$'1$0-&(15 Di&po#itiv de protec!ie a &tructurilor alate la &ol %mpotriva loviturilor
directe de tr"&net@ e&te alc"tuit din elemente de captare ampla&ate dea&upra &tructurii prote<ate9
elemente de cobor4re i elemente de legare la p"m4nt.
3.52.- Z#&0 %( 7$#1(6,)( ' .&.) 7'$'1$0-&(1 >($1)6'+5 Spa!iul cuprin& %n <urul paratr"&netului
%n care un obiect e&te prote<at cu un actor de ri&c de 1(
-'
%mpotriva loviturilor directe de tr"&net
datorat" orient"rii tr"&netului &pre paratr"&net :igura '.1 i pct. 12.'.1;.
11
Iig. '.1.- Kona de protec!ie a unui paratr"&net
vertical.
6
a
Sec!iune prin #ona de protec!ie
a&igurat" de paratr"&net la
%n"l!imea 6
-
Jimitele #onei
de protec!ie
a&igurat" de
paratr"&net
6
6
-
r
-
Paratr"&net
vertical
$
=
- 6 - %n"l!imea paratr"&netului@
- 6
-
- %n"l!imea obiectului prote<at@
- r
-
- ra#a #onei de protec!ie la
nivelul cercetat 6
-
@
- 6
a
F 6 - 6
-
- %n"l!imea activ" a
Abiect prote<at.

NTE 001/03/00 - -

3.53.- Z#&0 %( 7$#1(6,)( ' .&.) 7'$'1$0-&(1 #$)*#&1'+5 Spa!iul cuprin& %n <urul
paratr"&netului9 %n care un obiect e&te prote<at cu un actor de ri&c de 1(
-'
%mpotriva loviturilor
directe de tr"&net :igura '.2 i pct. 12.'.5;.
3.54.- U&B8) %( 7$#1(6,)( '+ 6#&%.61#'$(+#$ %( 7$#1(6,)(5 Dng6iul ormat de verticala du&"
prin urma conductorului de protec!ie cu dreapta care unete acea&t" urm"9 cu urma conductorului
activ prote<at9 ace&te urme iind &ituate %ntr-un plan perpendicular pe a-a liniei electrice aeriene
prote<ate :igura '.';. Dng6iul de protec!ie de reerin!" :pentru dimen&ionarea J/A; &e con&ider"
cel reali#at la &t4lpul J/A.
12
'
8
ST

'/4
Iig. '.'.- Dng6iul de protec!ie al conductoarelor de protec!ie ale unei J/A.
- 6
ST
- %n"l!imea de &u&pen&ie a conductoarelor de protec!ie@
- a - di&tan!a pe ori#ontal" %ntre conductoarele de protec!ie.
Iig. '.2.- Kona de protec!ie a unui paratr"&net ori#ontal.
6
a
Sec!iune prin #ona de
protec!ie a&igurat" de
paratr"&net la %n"l!imea 6
-
Jimitele #onei
de protec!ie
a&igurat" de
paratr"&net
6
6
-
r
-
Paratr"&net ori#ontal
:conductor de protec!ie;
Abiect
prote<at
$
=
NTE 001/03/00 - -
3.55.- D(2(61 %( (6$'&5 A bre" %n &i&temul de protec!ie a&igurat de conductoarele de
protec!ie &au de paratr"&nete care &e produce atunci c4nd tr"&nete9 cu amplitudini &uperioare
curentului de protec!ie :deinit la pct. '.+1;9 pot lovi direct conductoarele de a#" i &" produc" pe
linia electric" aerian" re&pectiv" o &upraten&iune ce determin" conturnarea i#ola!iei.
3.5.- I&%)6( 6$#&#E($'.&)6 '+ .&() *#&(5 .um"rul de ore de urtun" cu de&c"rc"ri electrice
%n decur&ul unui an9 &tabilit ca medie pe ba#a ob&erva!iilor metodologice pe cel pu!in #ece ani. >n
igura '.+ e&te pre#entat" 6arta crono*eraunic" a 3om4niei9 iar %n igura '.5 6arta i#o*eraunic" a
3om4niei.
.ot" : Dnele pre&crip!ii deine&c indicele *eraunic al unei #one prin num"rul de #ile de urtun" cu
de&c"rc"ri electrice %n decur&ul unui an9 iar alte pre&crip!ii deine&c indicele aritmo*eraunic
al unei #one prin num"rul de de&c"rc"ri nor-p"m4nt pe 1(( *m
2
.
3.5!.- P#+.'$( '1/#-2($)605 Starea aerului atmo&eric impuriicat cu &ub&tan!e :ga#e9 pra
etc;9 care9 %n condi!iile de e-ploatare9 poate da natere9 la &upraa!a i#olatorului9 unui mediu
conduc"tor dielectric.
Din punct de vedere al tipului de poluare a i#ola!iei &e deo&ebe&c: poluarea de tip granular i
poluarea de tip electrolitic. Practic9 cele dou" tipuri de poluare apar %mpreun"9 iind oarte rare
ca#urile %n care unul dintre ele apare %n e-clu&ivitate.
3.59.- G$'% %( 7#+.'$( ' '1/#-2($()5 Ac!iunea combinat" a inten&it"!ii polu"rii i a
propriet"!ilor i#ico-c6imice ale agen!ilor de poluare9 ac!iune care inluen!ea#" comportarea
i#ola!iei.
3.5:.- S.$-0 %( 7#+.'$(5 In&tala!ia &au elementul natural care produce agentul nociv9 ce
provoac" poluarea #onei. 7a &ur&e de poluare &e con&ider" courile de um ale abricilor i
centralelor i alte guri de evacuare a emana!iilor provenite din proce&ul te6nologic9 &ec!ii ale
indu&triei c6imice produc"toare de ga#e i pulberi &olide alate %n &u&pen&ie %n atmo&er"9
e-ploat"rile carboniere la #i9 minele9 marea etc.
1'
NTE 001/03/00 - -
Iig. '.+.- Carta crono*eraunic" a 3om4niei. Durata medie anual" a ora<elor
pe 11 ani 1568-15$8.
1+
NTE 001/03/00 - -
Iig. '.5.- Carta i#o*eraunic" a 3om4niei. .um"rul mediu de #ile cu ora<e
pe 11 ani 1568-15$8.
15
NTE 001/03/00 - -
IV. ACTE NORMATIVE DE RE<ERINF
4.1.- Drm"toarele documente normative con!in prevederi care9 prin men!ionarea lor %n ace&t
te-t9 con&tituie prevederi valabile pentru pre#entul normativ. Ja momentul public"rii pre#entului
normativ9 edi!iile indicate erau %n vigoare.
S1'&%'$%(
S3 7/I 6(($1-101556
S3 /. 6(($1-201555
S3 7/I 6(815 0155+
S3 7/I 6((55-10155+
S3 /. 6((55-+01558
S3 /. 6((55-501558
STAS 625(-158(
STAS 8'2 - 15$5
STAS 126(+=+-85
STAS 126(+=5-5(
- 7oordonarea i#ola!iei. Partea 10 Deini!ii9 principii i reguli.
- 7oordonarea i#ola!iei. Partea 20 L6id de aplicare.
- L6id pentru alegerea i#olatoarelor %n condi!ii de poluare.
- De&c"rc"toare. Partea 10 De&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" cu
eclatoare pentru re!ele de curent alternativ.
- De&c"rc"toare. Partea +0 De&c"rc"toare cu o-i#i metalici "r"
eclatoare pentru re!ele de curent alternativ.
- De&c"rc"toare. Partea 50 3ecomand"ri pentru alegere i utili#are.
- >ncruci"ri %ntre linii de energie electric" i linii de telecomunica!ii.
Pre&crip!ii.
- Inluen!e ale in&tala!iilor electrice de %nalt" ten&iune a&upra liniilor de
telecomunica!ii.
- Protec!ie %mpotriva electrocut"rilor. In&tala!ii electrice i-e. Pre&crip!ii
generale.
- Idem. Pre&crip!ii de proiectare9 e-ecu!ie i veriicare.
P$(-6$)7,)) (&($B(1)6( B(&($'+(
I -2( = 2(((
P/ 1(1=1585
P/ 1(+=155'
P/ 12$=158'
P/ 5(1=1585
P/ 5(+=1556
- .ormativ pentru proiectarea i e-ecutarea in&tala!iilor de paratr"&net
pentru con&truc!ii.
- .ormativ pentru con&truc!ia in&tala!iilor electrice de cone-iuni i
tran&ormatoare cu ten&iuni pe&te 1 *V.
- .ormativ pentru con&truc!ia liniilor aeriene de energie electric" cu
ten&iuni pe&te 1((( V.
- 3egulament de e-ploatare te6nic" a liniilor electrice aeriene.
- .ormativ privind proiectarea protec!iilor prin relee i automati#"ilor
electrice ale centralelor i &ta!iilor.
- .ormativ pentru proiectarea &i&temelor de circuite &ecundare ale &ta!iilor
electrice. Vol.III - Si&teme de protec!ie i automati#"ri.
P$(-6$)7,)) (&($B(1)6( -7(6)2)6(
P/ 151=1586
1 3/-Ip -'(=1588
1 /-Ip -'5=1-155(
- In&truc!iuni te6nice departamentale provi#orii pentru proiectarea in&tala!iilor
de $5( *V.
- >ndrumar de proiectare i e-ecu!ie a in&tala!iilor de legare la p"m4nt.
- >ndrumar de proiectare pentru re!ele de medie ten&iune cu neutrul
legat la p"m4nt prin re#i&ten!".
16
NTE 001/03/00 - -
V. ALEGEREA I COORDONAREA IZOLAIEI
5.1. A+(B($(' )*#+',)()
5.1.1.- I#ola!ia re!elelor electrice trebuie &" re#i&te9 at4t %n condi!ii meteorologice avorabile9
c4t i %n condi!ii meteorologice neavorabile9 la urm"toarele categorii de &olicit"ri electrice0
- tensiunea cea mai ridicat a reelei '!s() care poate ap"rea %n condi!ii normale de
unc!ionare a re!elei@
- supratensiunile temporare de #rec*en industrial+
, supratensiunile cu #ront lent :&upraten&iuni ce pot i ec6ivalate ca orm" cu orma unui
impuls de comutaie standardizat - deinit la pct. '.1(.b ;@
- supratensiunile cu #ront rapid :&upraten&iuni ce pot i ec6ivalate ca orm" cu orma unui
impuls de trsnet standardizat - deinit la pct. '.1(.c ;@
- supratensiunile cu #ront #oarte rapid :conorm S3 7/I 6(($1-1015569 caracteri&ticile
ace&tei categorii de &upraten&iuni &unt &peciicate de comitetele te6nice de ec6ipamente
re&pective;.
>n unc!ie de locul aplic"rii lor9 &e di&ting0
- solicitri -ntre #aze &i pm.nt@
- solicitri -ntre #aze@
- solicitri longitudinale %ntre contactele de&c6i&e ale aparatelor de comuta!ie
:%ntreruptoare9 &eparatoare;.
>n tabelul 5.1 &unt &peciicate valorile de calcul ale actorului de &upraten&iune de comuta!ie
pentru re!elele electrice de 11($5( *V din 3om4nia :valorile %n unit"!i relative ale
&upraten&iunilor de comuta!ie a#"-p"m4nt - deinte conorm pct. '.15;.
Tabelul 5.1
Valori de calcul ale #actorului de supratensiune de comutaie '$/(
.r. Iactorul de &upraten&iune de comuta!ie :$7;
crt. Tipul &olicit"rii Ten&iunea cea mai ridicat" a re!elei9 !& :*V;
12' 2+5 +2( $8$
1 Ia#"-p"m4nt '91
1;
'9+5
2;
'9( 298
292
';
291
2 Ia#"-a#" +92 '95 '95
' Jongitudinal" +91 '95 '95

.ote0
1
; %n in&tala!iile cu %ntreruptor tip IA - 11(@
2
; %n in&tala!iile cu %ntreruptor tip IDP - 11(@
'
; %n&pre &ta!iile de alimentare ale liniilor radiale.
5.1.2.- Alegerea i#ola!iei re!elelor electrice &e ace !in4nd &eama de ten&iunile de !inere
nominale preci#ate %n tabelele 5.2 i 5.'9 core&pun#"toare &olicit"rilor electrice men!ionate la
pct. 5.1.19 dieren!iat pe domenii de ten&iune :conorm &tandardului S3 7/I 6(($1-101556;9 i
anume:
- pentru domeniul I de tensiuni 1 *V !& 2+5 *V:
ten&iunea nominal" de !inere la impul& de tr"&net@
ten&iunea nominal" de !inere de &curt" durat" la ten&iunea de recven!" indu&trial"@
- pentru domeniul II de tensiune cu !& H 2+5 *V:
ten&iunea nominal" de !inere la impul& de comuta!ie@
ten&iunea nominal" de !inere la impul& de tr"&net@
>n tabelul 5.+ &unt &peciicate ten&iunile de !inere nominale a i#ola!iei neutrului
tran&ormatoarelor din re!elele electrice de 11( *V i 22( *V din 3om4nia.

Tabelul 5.2
1$
NTE 001/03/00 - -
0i*elurile de izolaie nominale pentru domeniul I de tensiuni '1 2V !s 345 2V(
Ten&iunea cea mai
ridicat" pentru
ec6ipament Dm
Ten&iunea nomin" de
!inere la impul& de tr"&net
:valoare de v4r;
Ten&iunea nominal" de !inere
la %ncercarea de &curt" durat"
cu recven!" indu&trial"
:valoare eectiv"; Ji&ta 1 Ji&ta 2 :valoare eectiv";
*V *V *V *V
'96 2( +( 1(
$92 +( 6( 2(
12 6( $5 28
1$95 $5 55 '8
2+ 55 125 5(
'6 1+5 1$( $(
52 25( 55
$295 '25 1+(
12' +5(
1
;
55(
2
;
185
1
;
2'(
2
;
2+5 55(
1
;
1(5(
2
;
'55
1
;
+6(
2
;
.ote0
1
; valori utili#ate pentru tran&ormatoarele de putere i di&tan!ele de i#olare %n aer@
2
; valori utili#ate pentru toate ec6ipamentele cu e-cep!ia tran&ormatoarelor de putere.
Tabelul 5.'
0i*elurile de izolaie nominale pentru domeniul II de tensiuni ' !s 6345 2V(
Ten&iunea
cea mai
ridicat" pentru
ec6ipament
:valoare
eectiv";
Ten&iuni
nominale de
!inere la
impul& de
tr"&net
:valoare
eectiv";
Ten&iuni nominale de !inere la impul& de
comuta!ie :valoare de v4r;
Ia#"
-p"m4nt
>ntre a#e
pentru &ta!ii
I#ola!ie
longitudinal"
1
;
Ten&iunea nominal"
de !inere la
%nercarea de &curt"
durat" cu recven!"
indu&trial"
+
;
:valoare eectiv";
*V *V *V *V *V *V
+2( 1+25
155(
2
;
1(5( 1+25
155(
'
;
55( 6'(
5
;
68(
6
;
$8$ 21(( 1+25
155(
2
;
2+((
255(
'
;
11$5 -
.ote0
1
; valoarea componentei de impul& a %ncerc"rii combinate aplicate@
2
; valoarea nu core&punde cu prevederile S3 7/I 6(($1-101556 %n&" e-i&t" ec6ipamente %n
in&tala!iile din 3om4nia cu ace&t" ten&iune de !inere i trebuie avut" %n vedere la &tudiile de
coordonare a i#ola!iei %n cadrul e-tinderii &au moderni#"rii &ta!iei@
'
; &e recomand" &" &e utili#e#e numai %n ca#uri e-cep!ionale c4nd e-i&t" ri&curi de deect la
&upraten&iuni de comuta!ie %ntre a#e mai mari dec4t cele admi&e@
+
; valorile nu &unt &peciicate %n S3 7/I 6(($1-1015569 dar vor i avute %n vedere la elaborarea
documenta!iilor pentru procurarea de ec6ipamente@

5
; valori utili#ate pentru tran&ormatoarele de putere i di&tan!ele de i#olare %n aer@
6
; valori utili#ate pentru toate ec6ipamentele cu e-cep!ia tran&ormatoarelor de putere.
Tabelul 5.+
0i*elurile nominale de inere a izolaiei neutrului trans#ormatoarelor
.eutrul %n"ur"rii tran&orma- Ten&iuni nominale de Ten&iuni nominale de !inere la
18
NTE 001/03/00 - -
toarelor av4nd ten&iunea cea mai
ridicat" pentru ec6ipament
:valoare eectiv";
!inere la impul& de
tr"&net
:valoare de v4r;
%ncercarea de &curt" durat" cu
recven!" indu&trial"
:valoare de v4r;
*V *V *V
12' 1$(
25(
8(
1'(
2+5 5(5 22(
5.1.3.- Alegerea i#ola!iei liniilor electrice aeriene
5.1.3.1.- Stabilirea numrului &i a caracteristicilor izolatoarelor liniilor electrice aeriene &e ace
!in4nd &eama de:
a; Ten&iunile de !inere core&pun#"toare &olicit"rilor electrice men!ionate la pct. 5.1.1 i 5.1.2.
b; Varia!ia ten&iunilor nominale de !inere &ub ploaie9 %n unc!ie de num"rul de i#olatoare ce
compun lan!ul :indicat" %n cataloage &au re#ultat" prin probe;; %n ane-a 2 &unt date
ten&iunile de !inere i ten&iunile de 5( 2 conturn"ri ale unor lan!uri de i#olatoare utili#ate
%n !ara noa&tr"9 re#ultate din probele.
c; 3educerea ten&iunilor de !inere9 %n unc!ie de pre#en!a arm"turilor de protec!ie9 indicat" %n
ane-a 2.
d; 7omportarea lan!urilor de i#olatoare %n #onele cu dierite grade de poluare.
e; Po&ibilitatea deect"rii unor i#olatoare din lan!.
0umrul de izolatoare n! dintr,un lan :cu arm"turi de protec!ie9 atunci c4nd e&te ca#ul;9 in.nd
seama de tensiunile de inere pentru i#ola!iile autoregeneratoare &peciice domeniului de ten&iuni
%n care &e %ncadrea#" linia :indicate %n tabelele 5.2 i 5.';9 &e determin" cu rela!ia:
n! F 191 n!l : 5.1 ;
unde:
n!l e&te num"rul de i#olatoare determinat9 re#ultat din probe de laborator9 nece&ar %ntr-un
lan!9 pentru a &e a&igura ten&iunile de !inere9 %n conormitate cu tabelele 5.' i 5.+
:ve#i i tabelele din ane-a 2;;
191 - coeicient de &iguran!"9 care !ine &eama de deteriorarea unor i#olatoare din lan!;
pentru lan!urile ormate din i#olatoare ti<" ne&tr"pungibile &e con&ider" un
coeicient de &iguran!" egal cu 1.
>n ca#ul %n care &e di&pune de date privind ten&iunile de !inere ale lan!urilor de i#olatoare
:re#ultate din probe;9 n! &e ob!ine %nmul!ind num"rul de i#olatoare core&pun#"tor ten&iunii de
!inere9 normate pentru re!eaua re&pectiv"9 cu coeicientul de &iguran!" men!ionat mai &u&.
0umrul de izolatoare np din lan) in.nd seama de comportarea lanului -n condiii de poluare9
&e determin" cu rela!ia:

7
!
n
& c
p

: 5.2 ;
unde:
c e&te lungimea liniei de ug" &peciic"9 indicat" pentru #ona de poluare prin care trece
linia :tabelul 5.5;;
7 - lungimea liniei de ug" a unui i#olator9 %n cm;
!& - ten&iunea cea mai ridicat" a re!elei9 %n *V.
0umrul de izolatoare dintr,un lan) 09 re#ult" con&ider4nd valoarea cea mai mare a
num"rului de i#olatoare9 calculate cu rela!iile de mai &u&:
0 F ma- :n! 9 np; : 5.' ;
15
NTE 001/03/00 - -
Dac" prin calcule &e ob!ine np mult mai mare :mai mult de 2(-252; dec4t n!9 re#ult" c"
i#olatoarele re&pective nu core&pund #onei de poluare prin care trece linia i trebuie %nlocuite cu
i#olatoare cu lungimea liniei de ug" m"rit".
>n timpul e-ploat"rii &e poate unc!iona cu p4n" la 152 din num"rul . de i#olatoare
deteriorate din lan!ul de i#olatoare9 re&pect4ndu-&e prevederile P/ 12$=158'.
Tabelul 5.5
7ungimea liniei de #ug speci#ic 'cm82V-
.ivel de poluare Jinia de ug" &peciic" nominal"
minim" :cm=*V;
I Slab 196
II 1ediu 29(
III Puternic 295
IV Ioarte puternic '91
.ote: 1.- Tabelul &e reer" la toate tipurile de i#olatoare de e-terior din ceramic" i din &ticl"9 &ituate
%ntre a#e i p"m4nt9 iar valorile repre#int" raportul dintre linia de ug" m"&urat" %ntre a#"
i p"m4nt i valoarea eectiv" a ten&iunii cea mai ridicat" a re!elei. >n ca#ul i#olatoarelor
&ituate %ntre a#e :de e-emplu di&tan!iere %ntre a#e; valorile liniei de ug" &peciice
minime de multiplic" cu
'
:%n ca#ul re!elelor tria#ate;.
2.- >n ca#uri e-cep!ionale de poluare e-ce&iv"9 o linie de ug" &peciic" de '91 cm=*V poate
i in&uicient". >n ba#a e-perien!ei de e-ploatare i=&au a %ncerc"rilor de laborator9 &e poate
utili#a o valoare a liniei de ug" &peciice mai mare &au poate i avut" %n vedere &p"larea
&au ungerea i#ola!iei :a &e vedea i pct. 5.1.+.+;.
'.- Valorile din tabel pot i utili#ate ca valori minimale i %n ca#ul i#olatoarelor de e-terior
compo#ite dac" %n &tandardele 7/I :/.; nu &unt &peciicate valori &peciice ace&tor tipuri
de i#olatoare.
5.1.3.2.- Stabilirea intervalelor minime de i#olare %ntre conductoarele active i p"r!ile metalice
ale &t4lpilor legate la p"m4nt &e ace %n condi!ii impu&e de :
a; ten&iunea cea mai ridicat" a re!elei !&;
b; &olicit"rile produ&e de &upraten&iunile de comuta!ie :&upraten&iuni cu ront lent;;
c; &olicit"rile produ&e de &upraten&iunile de tr"&net :&upraten&iuni cu ront rapid;.
Intervalele minime de i#olare %n ca#ul %n care conductoarele active &unt &u&!inute de lan!uri de
i#olatoare ce pot devia &ub ac!iunea v4ntului &e aleg a&tel %nc4t &" nu ie mai mici dec4t
urm"toarele intervale minime:
a; S1 - determinat din condi!ii de unc!ionare normal" la ten&iunea cea mai ridicat" a
re!elei9 lan!ul de i#olatoare iind &upu& ac!iunii v4ntului ma-im :V1 - valoarea
ma-im" a vite#ei v4ntului;9 con&iderat pentru regiunea re&pectiv";
b; S1c - determinat de &olicit"rile produ&e de &upraten&iunile de comuta!ie9 lan!ul de
i#olatoare iind &upu& ac!iunii unui v4nt av4nd vite#a egal" cu +(2 din vite#a
v4ntului ma-im con&iderat pentru regiunea re&pectiv";
c; S1a - determinat de &olicit"rile produ&e de &upraten&iunile de tr"&net9 lan!ul de
i#olatoare iind &upu& ac!iunii unui v4nt av4nd vite#a de 1( m=&.
Se con&ider" c" v4ntul ac!ionea#" perpendicular pe conductoarele active.
Pentru lan!urile %n V dimen&ionarea intervalelor minime de i#olare &e ace numai din condi!ii
impu&e de &olicit"rile produ&e de &upraten&iunile de comuta!ie i de tr"&net9 acea&t"
dimen&ionare iind acoperitoare i pentru celelalte condi!ii preci#ate mai &u&.
a( %entru determinarea inter*alului S1 &e calculea#" valoarea ten&iunii de &tr"pungere a
ace&tui interval9 cu rela!ia:
2(
NTE 001/03/00 - -

$
$
!
!

&
1
'
2

:5.+ ;
unde:
!& e&te valoarea eectiv" a ten&iunii celei mai ridicate a re!elei9 %ntre a#e@
$

- coeicientul de corec!ie care !ine &eama de caracterul &tati&tic al de&c"rc"rilor9


iind con&iderat %n calcule egal cu (985@
=$ - coeicientul de corec!ie care ia %n con&iderare abaterea valorilor den&it"!ii i
umidit"!ii aerului a!" de valorile indicate %n norme@ ace&t coeicient e&te (985
pentru altitudini p4n" la 5(( m i (98+ pentru altitudini de la 5(( la 1((( m.
7u valoarea calculat" !1 &e determin" m"rimea inter*alului de izolare S1 -ntre un conductor
acti* &i st.lp utili#4nd curbele tra&ate %n igura 5.1.
De a&emenea9 intervalul S1 :%n metri; &e poate determina i cu rela!ia:

3
2
3400 88 0
8
3
2
1
1
s a
s
, ! $ $
!
S


: 5.5 ;
unde:
!& e&te valoarea eectiv" a ten&iunii celei mai ridicate a re!elei %ntre a#e9 %n *V;
(988 - coeicientul de corec!ie9 care !ine &eama de caracterul &tati&tic al de&c"rc"rilor9
egal cu raportul dintre !! i !med 9 dup" cum urmea#":
!! F !med - + F (988 !med ;
F (9(' Dmed 9 unde0
!! F ten&iunea de !inere a intervalului9 %n *V;
!med F ten&iunea medie de amor&are a intervalului9 %n *V;
F valoarea medie a abaterii.
.ot"0 Se preci#ea#" ca ri&cul de amor&are a intervalului S1 a&tel determinat e&te negli<abil9
oricare ar i durata de aplicare a ten&iunii.
$a - coeicientul de corec!ie9 care ia %n con&iderare abaterea valorii den&it"!ii aerului cu
altitudinea :$a F 1 la nivelul m"rii@ $a &e reduce cu (95 2 pentru iecare 1(( m de
altitudine;;
$1 - coeicientul de orm" a intervalului - coeicientul de corec!ie9 care ia %n con&idera!ie
geometria intervalului9 orma i dimen&iunile electro#ilor %ntre care &e produce
de&c"rcarea :valorile coeicientului $1 pentru conigura!iile geometrice cele mai
%nt4lnite %n practic" &unt pre#entate %n tabelul 5.6;.
b( %entru determinarea inter*alului S1c &e calculea#" valoarea ten&iunii de &tr"pungere a
ace&tui interval cu rela!ia:

$
$
$ !
!

c &
c 1
'
2
:5.6 ;
unde:
$c e&te actorul de &upraten&iune a#"-p"m4nt9 indicat %n tabelul 5.1.
7u valoarea ten&iunii !1c &e determin" m"rimea inter*alului de izolare S1c -ntre un conductor
acti* &i st.lp9 utili#4nd curbele tra&ate %n igura 5.1.
21
NTE 001/03/00 - -

22
Iig. 5.1.- 7urbele ten&iunii de de&c"rcare a intervalelor %n aer pe J/A.
S
1.- V%r - v%r
S
2.- V%r - plac"
'.- 7onductor - &t4lp
S
S
+.- 7onductor - p"m4nt
S
5.- 7onductor - ti<" la &ol
S
/
NTE 001/03/00 - -
De a&emenea9 intervalul S1c 9 %n m9 &e poate determina i cu rela!ia:

'
2
'+(( 88 9 (
8
'
2
c & 2 a
c &
c 1$ ! $ $
$ !
S
9
:5.$ ;
unde:
(988 e&te un coeicient de corec!ie9 care !ine &eama de caracterul &tati&tic al de&c"rc"rilor
la impul& de comuta!ie9 egal cu raportul dintre !!c i !5(2 9 dup" cum urmea#":
!!c F !5(2 - 295 7 F (988 !5(2 ;
!5(2 e&te ten&iunea de 5( 2 amor&"ri9 %n *V;
7 F (9(5 !5(2 e&te valoarea medie a abaterii;
!!c - ten&iunea de !inere a intervalului la impul& de comuta!ie9 %n *V.
.ot"0 Se aprecia#" c" probabilitatea de amor&are a intervalului S1c 9 a&tel determinat9 e&te
mai mic" de 12. 7orela!ia %ntre amplitudinea undei i probabilitatea de amor&are la
&upraten&iuni de comuta!ie e&te:
2'
Factori de #orm ai inter*alelor
Tipul intervaluluiM
1
M
2
M
'
Interval inel de gard"-&t4lp %n ca#ul unui lan! :&implu &au %n V; &ub
con&ol"
19+(
1925
55(Interval inel de gard" - &t4lp %n ca#ul unui lan! :&implu &au %n V; %n interiorul unei ere&tre a
&t4lpului
19'(
192(
55(
Interval conductor-&ol
19+5
19'5
55(Interval conductor-obiect legat
la p"m4nt :ve6icul9 cl"dire9 etc;
19'(
191(
55(
Interval ti<"-plan
192(
S
2
S
1
S
2
S
1
S
2
S
1 S
'
S
2
S
1
S
'
S
S
6
S
S
S
Tabelul 5.6
NTE 001/03/00 - -
Amplitidinea undei: Probabilitatea de amor&are:
D5(2 - (916
D5(2 - 195 (91$
D5(2 - 2 (9(2
D5(2 - 295 (9(1
D5(2 - ' B (9((2
$2 - coeicientul de orm" a intervalului :valorile coeicientului $2 pentru conigura!iile
geometrice cele mai %nt4lnite %n practic" &unt pre#entate %n tabelul 5.6;@
$a - are aceleai &emniica!ie i mod de determinare cu cele pre#entate mai %nainte.
Ace&te metodologii pentru &tabilirea m"rimii intervalului S1c au caracter determini&t i &e aplic"
liniilor electrice aeriene cu ten&iunea nominal" 2+5 *V.
>n ca#ul liniilor electrice aeriene cu ten&iuni nominale H 2+5 *V &e poate utili#a acea&t"
metod" determini&t" &au9 %n ca#ul %n care &e di&pune de date &tati&tice &uiciente privind !inerea
i#ola!iei i amplitudinea &upraten&iunilor de comuta!ie9 &e utili#ea#" metodologia &tati&tic"
pre#entat" %n ane-a 1.
c( %entru determinarea inter*alului S1a %n ca#ul &olicit"rilor la &upraten&iuni de tr"&net9 &e
con&ider" ten&iunea nominal" de !inere la impul& de tr"&net a lan!ului de i#olatoare &tabilit" la
pct. 5.1.'.1. i9 core&pun#"tor9 ten&iunea de 5(2 conturn"ri la impul& de tr"&net a lan!ului de
i#olatoare.
>n condi!iile %n care nu &e di&pune de date din pro&pecte &au %ncerc"ri privind ten&iunea de
5(2 conturn"ri a lan!ului9 pentru &tabilirea ace&tei ten&iuni &e utili#ea#" rela!ia:
!5(2 F !! = :1-19'; : 5.8 ;
unde:
!! e&te ten&iunea nominal" de !inere a i#ola!iei;
!5(2 - ten&iunea de 5(2 conturn"ri;
- valoarea medie a abaterii9 egal" cu (9(6.
>n ca#ul %n care e-i&t" date de laborator9 poate avea o valoare mai mic" :de e-emplu9 /dI
utili#ea#" pentru o valoare egal" cu (9(';.
>n ca#ul %n care ten&iunea de !inere a lan!urilor de i#olatoare !! :i re&pectiv !5(2; e&te mult
mai mare :1(-152; dec4t valoarea normal" a ten&iunii de !inere core&pun#"toare re!elei pentru
care e&te con&truit" J/A i nu &e admite ca de&c"rc"rile &" &e produc" %ntre p"r!ile &ub ten&iune
i elemente ale &t4lpului9 %n &copul micor"rii dimen&iunilor &t4lpilor J/A i a coridoarelor de
trecere ale ace&tora9 &e pot utili#a eclatoare pe lan!urile de i#olatoare9 pentru aducerea ten&iunii
de !inere ale lan!urilor de i#olatoare la valorile normate. >n ace&t el &e reduc di&tan!ele %ntre
conductoarele active ale J/A i p"r!ile metalice ale &t4lpilor9 put4ndu-&e reali#a J/A
compacti#area cu gabarite i greut"!i mai redu&e.
Av4nd determinat" ten&iunea de 5(2 conturn"ri a lan!ului de i#olatoare9 &e determin"
m"rimea inter*alului S1a din igura 5.29 utili#4ndu-&e curbele pentru polaritatea po#itiv".
De a&emenea9 intervalului S1a9 %n m9 &e poate determina i cu rela!ia:
S1a F !5(2 = $' 9 :5.5;
unde:
$' e&te coeicientul de orm" a intervalului :valorile coeicientului $' pentru conigura!iile
geometrice cele mai %nt4lnite %n practic" &unt pre#entate %n tabelul 5.6;.
Se precizeaz c la proiectarea unei linii electrice aeriene se *a adopta acel inter*al -ntre
conductoarele acti*e &i prile metalice ale st.lpilor legate la pm.nt) care respect simultan cele
trei condiii prezentate mai sus.
Dn e-emplu de utili#are a metodologiei pre#entate e&te dat %n ane-a '.
2+
Iig. 5.2.- Ten&iunea de 5( 2 de&c"rc"ri la unde de impul& 192=5( &.
1.- V4r-plan la polaritate po#itiv" a ti<ei@
2.- V4r-v4r la polaritate po#itiv" a ti<ei nelegate la p"m4nt@
'.- V4r-v4r la polaritate negativ" a ti<ei nelegate la p"m4nt@
+.- V4r-plan la polaritate negativ" a ti<ei.
NTE 001/03/00 - -

5.1.3.3.- Stabilirea di&tan!elor dintre a#ele liniei &e ace %n urma corel"rii:
a; di&tan!elor dintre conductoarele active i p"r!ile metalice ale &t4lpilor9 legate la p"m4nt9
determinate mai &u& :pct. 5.1.'.2;@
b; intervalelor minime de i#olare %ntre a#ele liniei alate &ub ten&iune :conorm
metodologiei pre#entate la pct. 5.1.'.2;@ %n tabelele 5.19 5.5 i 5.6 &unt pre#entate
elementele nece&are pentru calculul intervalelor minime de i#olare %ntre a#ele liniei@
c; con&truc!iei a#ei i di&tan!elor impu&e pentru ca valoarea inten&it"!ii c4mpului electric la
&upraa!a conductoarelor pe a#a median" &" nu dep"ea&c" valoarea de (95 /(
:/( iind inten&itatea critic" de apari!ie a enomenului corona;. Valoarea inten&it"!ii
c4mpului electric la &upraa!a conductoarelor pe a#a median" i valoarea inten&it"!ii
critice de apari!ie a enomenului corona :nece&are de determinat numai pentru liniile de
+(( i $5( *V; &e calculea#" conorm metodologiei pre#entate %n P/ 151=1586.
5.1.3.4.- Stabilirea di&tan!elor pe vertical" %ntre conductoarele active i conductoarele de
protec!ie9 "r" con&iderarea devierii ace&tora prin v4nt9 &e ace con&ider4nd c" acea&t" di&tan!"
nu trebuie &" ie mai mic" dec4t cea re#ultat" din igura 5.'9 %n unc!ie de lungimea de&c6iderii9
c6iar dac" ace&tea nu &unt %n plan vertical.
25
Iig. 5.'.- Varia!ia di&tan!ei minime %ntre conductorul de protec!ie i conductorul activ
cel mai apropiat %n mi<locul de&c6iderii unc!ie de lungimea de&c6iderii.
NTE 001/03/00 - -

5.1.3.5.- Stabilirea di&tan!elor minime admi&ibile %ntre conductoarele active i p"m4nt &e ace
!in4nd &eama de:
a; ten&iunile nominale de !inere la impul& de tr"&net :pentru domeniul de ten&iuni cu
!& 2+5 *V; &au de comuta!ie :pentru domeniul de ten&iuni cu !& H 2+5 *V; a lan!ului de
i#olatoare ale& :pct. 5.1.'.1; i ten&iunile de 5(2 conturn"ri9 &tabilite conorm indica!iilor
date la pct. 5.1.'.2@
b; valoarea admi&" a inten&it"!ii c4mpului electric la 198 m de dea&upra &olului.
'4 Av4nd determinate ten&iunile de 5(2 conturn"ri la impul& de tr"&net i de comuta!ie &e
&tabilete di&tan!a minim" admi&ibil" %ntre conductoarele active i p"m4nt9 pentru evitarea
&tr"pungerii &pa!iului re&pectiv:
- ie utili#4nd dependen!a dat" de igura 5.+@
- ie utili#4nd rela!iile pre#entate la pct. 5.1.'.29 unde coeicien!ii de orm" a intervalului
&unt pre#enta!i %n tabelul 5.6.
C4 Valoarea inten&it"!ii c4mpului electric la 198 m de &upraa!a &olului nu trebuie &"
dep"ea&c":
- 1295 *V=m pentru #onele cu circula!ie redu&"@
- 1( *V=m pentru #onele cu circula!ie inten&".
Av4ndu-&e %n vedere caracteri&ticile con&tructive i electrice u#uale ale liniilor electrice aeriene9
valoarea inten&it"!ii c4mpului electric la 198 m de &upraa!a &olului trebuie calculat" numai pentru
linii de $5( *V. 7alculul &e eectuea#" conorm metodologiei pre#entate %n P/ 151=1586.
5.1.3..- De regul"9 liniile electrice aeriene de $5( *V nu &e con&truie&c %n #onele cu niveluri
de poluare III i IV.
5.1.3.!.- Di&tan!ele pre#entate la pct. 5.1.'.2 5.1.'.5 &unt di&tan!e minime de i#olare9 care
pot i m"rite conorm cerin!elor normativului P/ 1(+=155'.
5.1.3.9.- 7aracteri&ticile electrice ale i#ola!iei liniilor pe &t4lpi de beton armat nu &e deo&ebe&c
de caracteri&ticile electrice ale i#ola!iei liniilor pe &t4lpi metalici.
26
Iig. 5.+.- Dependen!a ten&iunii de &tr"pungerii la impul& %ntre conductorul
activ i p"m4nt unc!ie de di&tan!a de i#olare.
NTE 001/03/00 - -

5.1.4.- Alegerea i#ola!iei e-terne a in&tala!iilor electrice
5.1.4.1.- Alegerea i#ola!iei e-terne a in&tala!iilor electroenergetice &e ace %n unc!ie de
ten&iunile nominale de !inere :tabelele 5.29 5.' i 5.+; i de lungimea liniei de ug" &peciic"
minim" :tabelul 5.5; :a &e vedea i capitolul ,III;.
5.1.4.2.- Jungimea liniei de ug" &peciic" a lan!urilor de i#olatoare pentru &u&!inerea
conductoarelor le-ibile din in&tala!iile de e-terior :bare colectoare9 bare de tran&er9
&upratraver&"ri;9 din condi!ii de &iguran!"9 poate i cu 1(2 mai mare dec4t valorile indicate %n
tabelul 5.5.
5.1.4.3.- Pentru bornele tran&ormatoarelor &au autotran&ormatoarelor &e pot adopta
i#olatoare cu lungimea liniei de ug" &peciic" minim" cu '(2 mai mic" dec4t valorile indicate %n
tabelul 5.5.
5.1.4.4.- Prin tratarea i#ola!iei e-terne cu un&ori protectoare &e reali#ea#" o %mbun"t"!ire a
propriet"!ilor antipoluante care9 &e aprecia#"9 c" ec6ivalea#" cu o m"rire a lungimii liniei de ug"
cu apro-imativ 5(2.
5.2. C##$%#&'$(' )*#+',)()
5.2.1.- 7oordonarea i#ola!iei ec6ipamentelor din re!elele electrice &e va eectua %n
conormitate cu prevederile S3 7/I 6(($1-101556 i S3 /. 6(($1-2015559 av4ndu-&e %n vedere
urm"toarele principii:
a; >n ca#ul re!elelor electrice av4nd ten&iunea cea mai ridicat" cuprin&" %n domeniul I de
ten&iuni 1 2V !& 345 2V9 coordonarea i#ola!iei &e ace utili#4ndu-&e metoda
con*enional9 urm"rindu-&e corelarea nivelurilor nominale de !inere a i#ola!iei
ec6ipamentelor cu nivelurile de protec!ie %n raport cu &upraten&iunile cu ront rapid.
b; >n ca#ul re!elelor av4nd ten&iunea cea mai ridicat" !& 6 345 2V9 coordonarea i#ola!iei &e
ace utili#4nd metoda con*enional sau statistic9 urm"rindu-&e corelarea nivelurilor
nominale de !inere a i#ola!iei ec6ipamentelor cu nivelurile de protec!ie %n raport cu
&upraten&iunile cu ront lent i &upraten&iunile cu ront rapid. Tendin!a mondial" e&te de a
&e utili#a metoda &tati&tic" de coordonare a i#ola!iei.
Alegere nivelului de i#ola!ie -n cazul reelei de 439 2V9 %n ca#ul utili#"rii metodei &tati&tice9 &e
va ace prin veriicarea condi!iei ca riscul de de#ect la comutaie -ntre #az &i pm.nt s #ie mai
mic de 19
,4
.
5.2.2.- Principiile de coordonare a i#ola!iei %ntre a#e %n in&tala!iile de 11($5( *V &unt
urm"toarele:
2$
NTE 001/03/00 - -
a; >n &ta!iile de 11( *V i 22( *V nivelurile nominale de i#ola!ie %ntre a#e &unt deinite prin
ten&iunea nominal" de !inere la impul& de tr"&net i ten&iunea nominal" de !inere de &curt"
durat" la ten&iunea de recven!" indu&trial"9 alegerea nivelului de i#ola!ie &e ace a&tel ca
nivelul nominal de i#ola!ie %ntre a#e &" ie cel pu!in egal cu cel al i#ola!iei a#"-p"m4nt9
valori indicate %n tabelul 5.2.
Ari de c4te ori &e ac modiic"ri %n in&tala!ii9 care conduc la &c6imbarea intervalelor %ntre a#e9
&e va veriica condi!ia ca ri&cul de deect la comuta!ie %ntre a#e &" ie mai mic &au cel mult egal
cu ri&cul de deect la comuta!ie al i#ola!iei a#"-p"m4nt9 &tabilit conorm metodologiei din ane-a 1.
b; >n &ta!iile de +(( *V i $5( *V9 nivelurile nominale de i#ola!ie %ntre a#e &unt deinite prin
ten&iunea nominal" de !inere la impul& de comuta!ie %ntre a#e :tabelul 5.';9 iar alegerea nivelului
de i#ola!ie &e ace prin veriicarea condi!iei ca ri&cul de deect la comuta!ie %ntre a#e &" ie mai
mic de 1(
-+
i cel mult egal cu cel al intervalului a#"-p"m4nt.
5.2.3.- .ivelurile nominale de !inere ale i#ola!iei recomandate %n 3om4nia &unt %n conormitate
cu &tandardul S3 7/I 6(($1-101556 i &unt pre#entate %n tabelele 5.29 5.' i 5.+.
.ot" : >n unc!ie de perorman!ele de&c"rc"toarelor cu re#i&ten!" variabil"9 utili#ate pentru protec!ia
in&tala!iilor9 &e pot alege ec6ipamente cu niveluri de !inere a i#ola!iei mai cobor4te9 %n
conormitate cu &tandardul S3 7/I 6(($1-101556.
>n tabelul 5.29 pentru iecare valoare de ten&iune nominal" de !inere la %ncercarea de &curt"
durat" cu recven!" indu&trial" pentru ec6ipamentele cu 1 2V !& :; 2V9 &e dau dou" valori
nominale :li&ta 1 i li&ta 2; pentru ten&iunea de !inere la impul& de tr"net9 core&pun#"toare
iec"rei valori a ten&iunii celei mai ridicate pentru ec6ipament.
Alegerea valorilor din li&ta 1 &au li&ta 2 &e va ace !in4nd &eama de gradul de e-punere la
&upraten&iuni de tr"&net i de comuta!ie9 de modul de legare la p"m4nt a neutrului re!elei i9
acolo unde e&te ca#ul9 de tipul di&po#itivelor de protec!ie utili#ate contra &upraten&iunilor.
/c6ipamentul core&pun#"tor li&tei 1 poate i utili#at %n in&tala!iile de mai <o&:
a; 3e!ele &au in&tala!ii indu&triale "r" cone-iuni cu linii electrice aeriene9 %n care:
- neutrul re!elei e&te legat la p"m4nt direct &au printr-o impedan!" cu valoare mic" %n
raport cu aceea a unei bobine de compen&are@ %n a&tel de ca#uri9 %n general9 nu
&unt nece&are nici un el de mi<loace de protec!ie contra &upraten&iunilor@
- neutrul re!elei e&te legat la p"m4nt printr-o bobin" de compen&are9 iar %n anumite
re!ele e&te ec6ipat cu o protec!ie adecvat" contra &upraten&iunilor9 ca de e-emplu %n
ca#ul re!elelor %ntin&e de cabluri9 %n care pot i nece&are de&c"rc"toare capabile &"
a&igure de&c"rcarea capacit"!ii cablurilor.
b; >n re!ele &au in&tala!ii indu&triale racordate la liniile aeriene numai prin tran&ormatoare
i %n care capacitatea a!" de p"m4nt a cablurilor legate la bornele de <oa&" ten&iune
ale tran&ormatorului e&te cel pu!in de (9(5 I pe a#". Dac" capacitatea a!" de
p"m4nt a cablurilor e&te in&uicient"9 &e pot ampla&a conden&atoare &uplimentare %ntre
tran&ormator i aparatul de comutare c4t mai aproape de bornele tran&ormatorului9
a&tel %nc4t capacitatea total" a!" de p"m4nt a cablurilor i conden&atoarelor &" ie de
minim (9(5 I pe a#". Ace&ta are loc %n ca#urile %n care:
- neutrul re!elei e&te legat la p"m4nt ie direct9 ie printr-o impedan!" cu valoare mic"
%n raport cu cea a unei bobine de compen&are@ %n ace&t ca#9 &e recomand" protec!ia
prin de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil";
- neutrul re!elei e&te legat la p"m4nt printr-o bobin" de compen&are i unde &e
a&igur" cu de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" o protec!ie adecvat" contra
&upraten&iunilor.
c; >n re!ele i in&tala!ii indu&triale legate direct la liniile aeriene %n care:
- neutru re!elei e&te legat la p"m4nt ie direct9 ie printr-o impedan!" cu valoare mic"
%n raport cu cea a unei bobine de compen&are i %n care &e utili#ea#" o protec!ie
core&pun#"toare contra &upraten&iunilor prin de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil"@
- neutrul re!elei e&te legat la p"m4nt printr-o bobin" de compen&are i %n care &e
a&igur" o protec!ie adecvat" contra &upraten&iunilor9 prin de&c"rc"toare cu
re#i&ten!" variabil".
>n toate celelalte ca#uri i oriunde &e impune un grad %nalt de &iguran!" %n unc!ionare9 &e vor
utili#a ec6ipamente core&pun#"toare li&tei 2 din tabelul 5.2.
28
NTE 001/03/00 - -
>n tabelul 5.' &e pre#int" valorile nivelurilor nominale de !inere ale i#ola!iei pentru ec6ipament
de +(( *V i $5( *V9 ale&e din S3 7/I 6(($1-1015569 pentru a core&punde unor &c6eme de
protec!ie optime din punct de vedere te6nico-economic.
5.2.4.- .ivelurile de protec!ie a&igurate de de&c"rc"toarele cu re#i&ten!" variabil" depind at4t
de perorman!ele ace&tora9 c4t i de di&tan!a care &epar" elementul de prote<at a!" de
de&c"rc"tor9 ampla&area ace&tuia %n amonte &au %n aval de aparatul de prote<at9 caracteri&ticile
liniei9 conigura!ia &ta!iei i panta undei incidente.
>n particular9 cel mai bine e&te ca de&c"rc"torul &" &e monte#e ie pe cuva tran&ormatorului9
ie &" &e racorde#e la borna de %nalt" ten&iune a tra&ormatorului printr-o leg"tur" c4t mai &curt"
po&ibil. De a&emenea9 de&c"rc"toarele trebuie pla&ate %n imediata apropiere a e-tremit"!ii
cablurilor9 atunci c4nd e&te nece&ar" o a&tel de protec!ie9 iar cone-iunile de la de&c"rc"tor la
conductoarele de a#"9 pe de o parte9 i la mantaua cablului9 pe de alt" parte9 &" ie c4t mai
&curte po&ibil.
>n ca#ul ampla&"rii de&c"rc"toarelor %n apropierea ec6ipamentului pe care-l prote<ea#"9 &e
recomand" urm"toarele valori ale coeicientului de &iguran!" :raportul %ntre ten&iunea de !inere a
ec6ipamentului i nivelul de protec!ie a&igurat de de&c"rc"tor;:
a; Domeniul de ten&iuni 1 *V !& B 52 *V : pentru ec6ipamentul din li&ta 1 &e utili#ea#" un
coeicient de &iguran!" de 19+ %ntre nivelul de !inere la impul& de tr"&net al aparatului de prote<at
i nivelul de protec!ie la impul& de tr"&net al de&c"rc"torului. Pentru ec6ipamentul din li&ta 29 %n
anumite ca#uri9 &e admit valori mai &c"#ute9 p4n" la 192.
b; Domeniul de ten&iuni 52 *V !& 2+5 *V : &e aleg9 %n general9 coeicien!i de &iguran!"
de cel pu!in 192 pentru &upraten&iuni cu ront rapid.
c; Domeniul de ten&iuni !& H 2+5 *V : &e aleg9 %n general9 coeicien!i de &iguran!" de cel
pu!in 1915 pentru &upraten&iunile cu ront lent i de 192 pentru &upraten&iunile cu ront rapid.

5.2.5.- >n ca#ul coordon"rii i#ola!iei din punctul de vedere al &upraten&iunilor cu ront rapid
trebuie &tabilit num"rul aparatelor de protec!ie i locul de ampla&are9 a&tel %nc4t tot ec6ipamentul
&" ie cuprin& %n #ona de protec!ie a aparata<ului de protec!ie.
5.2..- >n ca#ul coordon"rii i#ola!iei din punctul de vedere al &upraten&iunilor cu ront lent
trebuie &" &e &tudie#e:
a; comportarea ec6ipamentului de comuta!ie pentru evitarea apari!iei unor actori de
&upraten&iuni mai mari de 295 pentru ten&iuni p4n" la +(( *V inclu&iv i 291 pentru re!eaua de
$5( *V@
b; po&ibilitatea de&c"rc"toarelor de a limita &upraten&iunile i de a di&ipa energia
&upraten&iunilor de comuta!ie@
c; reali#area coordon"rii i#ola!iei in&tala!iilor de +(( *V %n raport cu &upraten&iunile cu ront
lent i &c6emele de protec!ie a &ta!iilor9 a&tel %nc4t la valoarea de calcul a &upraten&iunii &tati&tice
de 292 u.r. ri&cul de deect la comuta!ie %n &ta!ie &" nu dep"ea&c" valoarea limit" admi&" 1(
-+
.
5.2.!.- Din punctul de vedere al coordon"rii i#ola!iei la &upraten&iuni cu ront rapid i
&upraten&iuni cu ront lent9 m"&urile adoptate %n vederea combaterii avariilor datorate polu"rii9 i
anume:
- creterea lungimii liniei de ug" &peciic" a aparata<ului din &ta!ii9 prin utili#area i#olatoarelor
&peciale;
- ungerea &uprae!ei i#olatoarelor cu un&ori protectoare9
nu inluen!ea#" nivelul nominal de !inere al i#ola!iei la impul& de ten&iune de tr"&net i la impul&
de ten&iune de comuta!ie.
5.2.9.- Pentru coordonarea i#ola!iei liniilor electrice aeriene cu i#ola!ia ec6ipamentului din
&ta!ie9 %n ca#ul liniilor unc!ion4nd temporar la o ten&iune inerioar" ten&iunii nominale pentru care
au o&t con&truite9 e&te nece&ar ca pe o lungime de 2 ' *m la intrarea liniei %n &ta!ie &" &e
unte#e num"rul de i#olatoare ce dep"e&c num"rul normal core&pun#"tor treptei de ten&iune la
care unc!ionea#" temporar linia.
25
NTE 001/03/00 - -
5.2.:.- Dac" din diver&e motive :de e-emplu9 poluarea;9 pe diver&e por!iuni J/A &e ec6ipea#"
cu lan!uri de i#olatoare9 av4nd ten&iunea nominal" de !inere la impul& de tr"&net :192=5( &;
ma<orat" a!" de cea con&iderat" la proiectarea &ta!iei adiacente9 %n unc!ie de locul cu i#ola!ie
ma<orat" i de valoarea ace&tei ma<or"ri9 &e va proceda a&tel:
a; dac" por!iunea re&pectiv" &e al" la di&tan!" mai mare de ' *m de &ta!ie9 indierent de
valoarea ma<or"rii9 &au la di&tan!e p4n" la ' *m dar ma<oararea e&te mai mic" de '( 29 nu e&te
nece&ar" adoptarea unor m"&uri &peciale de protec!ie a ec6ipamentului din &ta!ie %mpotriva
&upraten&iunilor de tr"&net;
b; dac" por!iunea re&pectiv" e&te p4n" la ' *m i ma<orarea e&te mai mare de '( 2 e&te
nece&ar &" &e veriice &c6ema de protec!ie a &ta!iei9 %n vederea a&igur"rii unei protec!ii eiciente a
%ntregului ec6ipament din &ta!ie.
5.2.10.- Trecerile de la por!iunile de linie cu i#ola!ie %nt"rit" la por!iunile de linie cu i#ola!ie
normal"9 men!ionate la pct. 5.2.59 &e recomand" &" &e eectue#e treptat cu c4te un i#olator de la
o de&c6idere la alta.
5.2.11.- Pentru anali#a comport"rii in&tala!iilor i anali#a &c6emelor de protec!ie a in&tala!iilor9
care nece&it" un grad ridicat de &iguran!"9 &e recomand" veriicarea &c6emelor de protec!ie pe
ba#a re#ultatelor probelor cu ten&iuni mi-te :ten&iune de recven!" indu&trial" i ten&iune de
impul& de tr"&net &au de comuta!ie;.
5.2.12.- Valorile minime pentru di&tan!ele %ntre a#e9 core&pun#"toare nivelurilor nominale de
!inere din tabelul 5.'9 &unt indicate %n normativele P/ 1(1=1585 i P/ 151=1586.
'(
NTE 001/03/00 - -
VI. PROTECIA LINIILOR ELECTRICE AERIENE MPOTRIVA
SUPRATENSIUNILOR DE TRFSNET
.1. P$(>(%($) B(&($'+( 7$)>)&% 7$#1(6,)' +)&))+#$ (+(61$)6( '($)(&(
.1.1.- Jiniile electrice aeriene de 11( *V9 22( *V9 +(( *V i $5( *V trebuie &" ie prote<ate pe
toat" lungimea lor %mpotriva loviturilor directe de tr"&net9 prin conductoare de protec!ie.
Jiniile electrice aeriene de ' '5 *V nu trebuie &" &e prote<e#e %n mod &pecial %mpotriva
loviturilor directe de tr"&net.
.1.2.- .u trebuie utili#ate conductoare de protec!ie la liniile electrice aeriene de 11( *V9
22( *V i +(( *V %n urm"toarele ca#uri:
a; %n &ectoarele cu depuneri inten&e de c6iciur"9 %n care montarea conductoarelor de
protec!ie nece&it" co&turi mari de inve&ti!ii9 ne<u&tiicate economic@
b; %n #onele %n care &olul are o re#i&tivitate mare : 1(
5
m;.
>n ca#ul %n care nu &e pot utili#a conductoare de protec!ie din motivele preci#ate la pct. a i b
de mai &u&9 &e va anali#a te6nic i economic nece&itatea i oportunitatea utili#arii pe J/A
11()+(( *V a unor &olu!ii &uplimentare de reducere a num"rului de %ntreruperi %n unc!ionare a
J/A re&pective :de e-emplu montarea pe linii de de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" pe ba#" de
o-i#i metalici;.
.1.3.- Pentru prote<area %mpotriva loviturilor directe de tr"&net a conductoarelor active
e-terioare9 ung6iul de protec!ie nu trebuie &" dep"ea&c" limitele:
F 2(
(
'(
(
Ja liniile electrice aeriene de 11( *V i 22( *V &implu i dublu circuit i de +(( *V &implu
circuit9 ung6iul de protec!ie va i de ma-imum '(
(
pe toat" lungimea liniei9 dac" %n"l!imea &t4lpilor
nu dep"ete +( m. Pentru %n"l!imi mai mari9 ung6iul de protec!ie &e alege conorm tabelului 6.'.
Ja liniile electrice aeriene de $5( *V &implu circuit9 ung6iul de protec!ie va i de ma-imum 2(
(
pe toat" lungimea liniei.
Ja liniile electrice aeriene de +(( *V dublu circuit9 ung6iul de protec!ie va i de ma-imum 2(
(
pe toat" lungimea liniei9 dac" %n"l!imea &t4lpilor nu dep"ete 5( m. Pentru %n"l!imi mai mari9
ung6iul de protec!ie &e alege conorm tabelului 6.'.
Pentru &t4lpii pe care e&te nece&ar &" &e monte#e dou" conductoare de protec!ie ae#ate %n
plan ori#ontal9 di&tan!a pe vertical" %ntre conductoarele de protec!ie i conductorul activ mi<lociu
trebuie &" ie de minimum a=+9 unde a e&te di&tan!a pe ori#ontal" %ntre conductoarele de
protec!ie.
Dng6iul de protec!ie la intr"rile liniilor electrice aeriene %n &ta!ii electrice e&te reglementat la
pct. $.2.2'.
.1.4.- a; Ja liniile electrice aeriene de 11( *V9 22( *V i +(( *V conductoarele de protec!ie &e
leag" la p"m4nt la iecare &t4lp i la pri#ele de p"m4nt ale &ta!iilor de la capetele liniei electrice
re&pective :leg"tura &e poate reali#a prin elementele conductoare ale &t4lpului9 iar pri#a de legare
la p"m4nt poate i artiicial" &au natural";.
b; Dac" conductoarele de protec!ie ale liniilor de $5( *V urmea#" &" &e olo&ea&c" la
organi#area comunica!iilor la %nalt" recven!" pentru comanda prin di&pecer i automatic"9
ace&tea trebuie &" ie &u&pendate pe &t4lp prin lan!uri de i#olatoare.
Jegarea la p"m4nt a conductoarelor de protec!ie &e ace %n ace&t ca# prin intermediul unor
intervale de protec!ie9 care untea#" lan!urile de i#olatoare.
Alegerea num"rului de i#olatoare din lan! &e ace %n urma unui calcul te6nico-economic9
!in4nd &eama de modul de organi#are a leg"turilor de %nalt" recven!" i de curen!ii de &curtcircuit
ce pot &" apar" pe linia re&pectiv".
.ivelul de i#ola!ie al lan!urilor de care &e &u&pend" conductoarele de protec!ie trebuie &tabilit
a&tel %nc4t conturnarea i#ola!iei &" &e produc" numai la &upraten&iuni de tr"&net i la
&curtcircuite ne&imetrice9 dac" num"rul ace&tora din urm" nu e&te mare i a&igurarea i#ola!iei la
aceti curen!i de &curtcircuit e&te ra!ional" din punct de vedere economic.
'1
NTE 001/03/00 - -
Dac" din condi!iile indicate mai &u& re#ult" nece&ar un &ingur i#olator pentru &u&pendarea
conductoarelor de protec!ie9 nu &e adopt" acea&t" &olu!ie9 deoarece la deteriorarea i#olatorului
apare %ntreruperea leg"turii de %nalt" recven!".
3eglarea intervalelor de protec!ie &e &tabilete coordonat cu i#ola!ia lan!urilor de i#olatoare i
pentru &tingerea &igur" a curentului de %n&o!ire9 dup" amor&area ace&tuia.
.1.5.- >n ca#ul liniilor electrice aeriene prote<ate cu conductoare de protec!ie :integral &au pe
por!iuni; vor i admi&e urm"toarele valori ale curen!ilor de protec!ie %n ca#ul loviturii de tr"&net %n
&t4lp:
a; 15( *A pentru linii electrice aeriene de +(( *V i $5( *V@
b; 1(( *A pentru linii electrice aeriene de 22( *V@
c; 5( *A pentru linii electrice aeriene de 11( *V@
d; 25 *A pentru linii electrice aeriene de 2( *V.
.1..- Jegarea la p"m4nt a &t4lpilor liniilor electrice aeriene trebuie &" &e reali#e#e conorm
STAS 126(+=+-85 i STAS 126(+=5-5(.
>n unc!ie de re#i&tivitatea &olului9 re#i&ten!a pri#ei de p"m4nt a iec"rui &t4lp la curen!ii de
recven!" indu&trial" nu trebuie &" dep"ea&c" valorile din tabelul 6.1.
>n ca#ul liniilor de $5( *V9 re#i&ten!a pri#ei de p"m4nt a iec"rui &t4lp la curen!ii de recven!"
indu&trial" nu trebuie &" dep"ea&c" valoarea de 1( .
Tabelul 6.1
Rezistena prizelor de pm.nt ale st.lpilor liniilor electrice aeriene -n #uncie
de rezisti*itatea solului
3e#i&tivitatea &olului : cm; 3e#i&ten!a ma-im" de legare la p"m4nt
pentru ten&iunea :;:
D 11( *V
D H 11( *V
- p4n" la 1(
+
inclu&iv 1( 1(
1;
- pe&te 1(
+
p4n" la 5.1(
+
inclu&iv 15 1(
- pe&te 5.1(
+
p4n" la 1(
5
inclu&iv 2( 15
- pe&te 1(
5
'( 2(
2;
.ote0 1; Se recomand" adoptarea unei re#i&ten!e de p4n" la 5 dac" acea&ta nu impune greut"!i
deo&ebite de reali#are.
2; >n ca#uri e-cep!ionale9 c4nd condi!iile impun pri#e co&ti&itoare9 &e admite valoarea ma-im"
de '( .
.1.!.- 3e#i&ten!a de di&per&ie a pri#ei de p"m4nt a iec"rui &t4lp din beton armat &au metalic9
cu conductoare de protec!ie legate la p"m4nt9 &e veriic" cu rela!ia:

( )
t
t
i
* 1 I
!
R

: 6.1 ;
unde:
!! e&te ten&iunea nominal" de !inere la impul& de tr"&net a i#ola!iei liniei9 %n *Vma-. @
It - valoarea admi&" a curen!ilor de tr"&net9 %n ca#ul loviturii directe de tr"&net %n &t4lp9
pentru a &e evita apari!ia conturn"rilor inver&e9 %n *A@
2 - coeicientul de cupla< %ntre conductorul de protec!ie i cel mai %ndep"rtat conductor
activ.
7oeicientul de cupla< 2 :"r" con&iderarea enomenului corona; %ntre conductorul de protec!ie
i conductorul activ &e poate calcula cu rela!ia:
2 F lg :D

=d;=lg:2h=r; : 6.2 ;
unde:
D

e&te di&tan!a dintre conductorul activ i imaginea conductorului de protec!ie a!" de


'2
NTE 001/03/00 - -
&upraa!a &olului:
d - di&tan!a dintre conductorul activ i conductorul de protec!ie@
h - %n"l!imea medie a conductorului de protec!ie a!" de &ol@
r - ra#a conductorului de protec!ie.
Veriicarea re#i&ten!ei de legare la p"m4nt &e ace utili#4nd valorile curen!ilor de protec!ie
indicate la pct. 6.1.59 %n ca#ul liniilor electrice de 11( $5( *V.
.1.9.- 7a mi<loc de reducere a num"rului de declan"ri ale liniilor electrice datorate
&upraten&iunilor de tr"&net9 &e recomand" utili#area reanclan"rii automate rapide tria#ate &au
monoa#ate :conorm normativului P/ 5(1=1585;.
.1.:.- Pentru reducerea num"rului de declan"ri la lovituri de tr"&net a liniilor electrice
aeriene de 11( *V cu patru circuite e&te nece&ar &" &e reali#e#e pri#e de legare la p"m4nt a
&t4lpilor9 a&tel %nc4t re#i&ten!a ace&tora &" ie de 5 1( .
.2.- P$(>(%($) -7(6)2)6( 7$)>)&% 7$#1(6,)' 7.&61(+#$ -+'C( '+( +)&))+#$ (+(61$)6( '($)(&(
.2.1.- 3educerea num"rului i a con&ecin!elor avariilor provocate de &upraten&iunile de
tr"&net &e va a&igura prin %nl"turarea punctelor &labe cu i#ola!ie redu&" %n raport cu i#ola!ia
re&tului liniei &au prin prote<area punctelor &labe acolo unde nu &e pot %nl"tura.
Prin puncte &labe ale unei linii electrice aeriene &e %n!eleg:
a; &t4lpii &upra%n"l!a!i %n de&c6ideri denivelate :locuri e-pu&e la lovituri directe de tr"&net;@
b; &t4lpii de rotire a a#elor9 la care &e reduce di&tan!a normal" %ntre conductoare@
c; traver&"rile i inter&ec!iile de linii cu gabarite redu&e a!" de norme@
d; cablurile de energie intercalate %n linii electrice aeriene@
e; &t4lpii cu &eparator intercala!i %n liniile electrice pe &t4lpii de lemn@
; %ntreruptoarele de &ec!ionare i de deriva!ie9 %n &pecial cele care %n &c6ema normal"
unc!ionea#" %n po#i!ie de&c6i&"@
g; por!iunile de linii pe &t4lpi din beton intercalate %n linii pe &t4lpi de lemn.
.2.2.- Inter&ec!iile liniilor electrice aeriene trebuie reali#ate a&tel9 %nc4t &" nu con&tituie
puncte &labe a!" de re&tul i#ola!iei.
Di&tan!ele minime pe vertical" %ntre conductoarele liniilor electrice aeriene ale c"ror tra&ee &e
inter&ectea#" :%ntre conductoarele active &au %ntre conductoarele active i conductoarele de
protec!ie; trebuie &" ie cel pu!in egale cu cele prev"#ute %n normativul P/ 1(+=155'.
>n &copul reali#"rii &iguran!ei %n unc!ionare pentru inter&ec!iile liniilor electrice aeriene de 11(
$5( *V9 e&te nece&ar" %ndeplinirea &imultan" a urm"toarelor condi!ii:
a; liniile electrice aeriene care &upratraver&ea#" &" ie prev"#ute cu conductor de
protec!ie@
b; re#i&ten!ele pri#elor de legare la p"m4nt ale &t4lpilor care limitea#" de&c6iderea &" ie
mai mici de 2( ;
c; inter&ec!ia &" &e reali#e#e9 pe c4t po&ibil9 c4t mai aproape de &t4lpul liniei care
&upratraver&ea#".
>n &itua!ia %n care nu &e pot %ndeplini primele dou" condi!ii9 &e recomand" ca di&tan!ele minime
pe vertical"9 recomandate de P/ 1(+=155'9 &" ie m"rite cu 2 m.
.2.3.- >n ca#ul inter&ec!iilor liniilor electrice aeriene cu linii de telecomunica!ii9 di&tan!a pe
vertical" la %ncruciarea lor trebuie &" ie mai mare &au cel pu!in egal" cu valorile prev"#ute %n
STAS 625(-158(.
.2.4.- Protec!ia %ntreruptoarelor9 ce unc!ionea#" de&c6i&e %n regim normal9 montate pe a-ele
:pentru &ec!ionare; &au la deriva!iile liniilor electrice aeriene de medie ten&iune :62( *V;9 trebuie
reali#at" prin montarea de de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" pe partea &ur&ei :&ur&elor;.
''
NTE 001/03/00 - -
.2.5.- Pentru ca prin intercalarea unui cablu %ntr-o linie electric" aerian" &" nu &e cree#e
puncte &labe9 e&te nece&ar ca ten&iunea nominal" de !inere a i#ola!iei cablului &" ie mai mare
dec4t cea a i#ola!iei liniei aeriene.
>n ca#ul %n care ten&iunea nominal" de !inere a i#ola!iei cablului e&te mai mic" dec4t
ten&iunea de 5(2 conturn"ri a i#ola!iei liniei electrice aeriene cu p.n la 49<) &e va prote<a
i#ola!ia cablului cu un &et de de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" montat pe una din e-tremit"!ile
cablului9 c4nd lungimea cablului intercalat e&te mai mic" dec4t valoarea indicat" %n tabelul 6.2.
Tabelul 6.2
7ungimile cablului care asigur autoprotecia -n schema linie electric
aerian , cablu , linie electric aerian
=(
3aportul dintre
impedan!a caracteri&tic"
Jungimea cablului :%n m;9 care a&igur" autoprotec!ia
%n ca#ul %n care:
a liniei electrice aeriene
i cea a cablului
raportul dintre ten&iunea de 5(2 conturn"ri a i#ola!iei
liniei i ten&iunea nominal" de !inere a cablului e&te:
1 192 19+
1(
2(
+(
2((
1((
6(
'((
2((
1((
5((
'((
15(
.ote0N; - Parametrii de calcul pentru cabluri &e vor lua din cataloagele de abrica!ie &au din m"&ur"tori.
- Parametrii pentru linii vor i calcula!i !in4ndu-&e &eama de caracteri&ticile geometrice i
electrice ale ace&tora.
- Pentru valorile intermediare &e ac interpol"ri.

.2..- St4lpii &upra%n"l!a!i care &e in&talea#" la capetele de&c6iderilor pentru traver&"ri de
r4uri &au deileuri9 la tran&puneri de a#e etc.9 trebuie &" aib" un nivel de protec!ie %mpotriva
&upraten&iunilor de tr"&net cel pu!in egal cu cel al &t4lpilor normali ai aceleiai linii. >n ace&t &cop
e&te nece&ar ca &t4lpii &upra%n"l!a!i:
a; &" &e prote<e#e cu conductoare de protec!ie9 care &" a&igure9 %n unc!ie de %n"l!imea
&t4lpului9 ung6iurile de protec!ie mai redu&e dec4t valorile din tabelul 6.'.
b; &" aib" valoarea re#i&te!elor pri#elor de legare la p"m4nt9 m"&urat" la 5( C#9 mai mic"
dec4t:
- 5 pentru linii de 11( *V i 22( *V la &t4lpi mai %nal!i de +( m@
- 51( pentru linii de +(( *V i $5( *V la &t4lpi mai %nal!i de 8( m.
Tabelul 6.'
!nghiurile de protecie pentru st.lpi supra-nlai
>n"l!imea &t4lpului :%n m; +( 5( 6( 8( 1((
Dng6iul de protec!ie :%n grade; 2(25 152( 1(15 (15 -1(1(
.2.!.- Stabilirea protec!iei &t4lpilor &peciali trebuie &" &e ac" %n urma unui calcul te6nico-
economic9 %n care &" &e !in" &eama de condi!iile climaterice ale regiunii prin care trece linia.
Protec!ia &t4lpilor &peciali &e reali#ea#" prin %nt"rirea i#ola!iei9 reducerea re#i&ten!ei pri#ei de
legare la p"m4nt a!" de re&tul &t4lpilor &au prin montarea de de&c"rc"toare cu re#i&ten!"
variabil".
.2.9.- Dng6iul de protec!ie al conductoarelor de protec!ie %n de&c6ideri mari nu trebuie &"
dep"ea&c" 2(
(
pentru a &e reali#a o ecranare core&pun#"toare a conductoarelor active.
'+
NTE 001/03/00 - -
VII. PROTECIA INSTALAIILOR ELECTRICE MPOTRIVA LOVITURILOR DIRECTE
DE TRFSNET I PROTECIA MPOTRIVA UNDELOR DE SUPRATENSIUNE
DE TRFSNET CARE SE PROPAGF PE LINIILE ELECTRICE AERIENE
!.1. P$#1(6,)' )&-1'+',))+#$ (+(61$)6( ?/7#1$)>' +#>)1.$)+#$ %)$(61( %( 1$0-&(1
!.1.1.- In&tala!iile e-terioare av4nd ten&iuni nominale mai mici &au egale cu 2( *V :&ta!ii de
cone-iune9 cabine de &ec!ionare &au po&turi de tran&ormare cu &upraa!" redu&"; nu &e
prote<ea#" &pecial %mpotriva loviturilor de tr"&net.
!.1.2.- In&tala!iile e-terioare9 av4nd ten&iuni mai mari de 2( *V9 trebuie prote<ate %mpotriva
loviturilor directe de tr"&net prin paratr"&nete verticale i=&au ori#ontale9 legate la centura de
legare la p"m4nt a &ta!iei.
Alegerea tipului de paratr"&net9 precum i modul de ampla&are a ace&tora &e vor ace pe
ba#a unui calcul te6nico-economic9 !in4ndu-&e &eama de:
- di&tan!ele dintre cadrele &ta!iei;
- di&tan!ele %ntre ec6ipamente;
- %n"l!imea &t4lpilor;
- #onele de protec!ie a&igurate de paratr"&netele verticale i ori#ontale :%n conormitate cu
capitolul ,II;;
- c6eltuielile de %ntre!inere i repara!ii :vop&irea periodic" etc;.
Ja in&tala!iile cu ten&iuni de 11( *V9 22( *V9 +(( *V i $5( *V9 paratr"&netele &e montea#" pe
cadrele in&tala!iei re&pective. >n calculul #onelor de protec!ie &e poate avea %n vedere i eectul
de protec!ie al &t4lpilor terminali.
In&talarea paratr"&netelor verticale pe con&truc!iile &ta!iilor de 11( *V &e poate eectua %n
unc!ie de re#i&tivitatea ec6ivalent" a &olului %n &e#onul ploio&9 i anume:
- p4n" la 1((( m9 indierent de &upraa!a conturului de legare la p"m4nt a &ta!iei@
- %ntre 1((( i 2((( m9 atunci c4nd &upraa!a conturului de legare la p"m4nt a &ta!iei
e&te egal" &au mai mare de 1(.((( m
2
.
De la &uportul con&truc!iei cu paratr"&net a &ta!iei de 11( *V trebuie &" &e a&igure
r"&p4ndirea curentului de tr"&net pe magi&tralele de legare la p"m4nt pe cel pu!in dou"-trei
direc!ii. >n aar" de acea&ta9 trebuie in&tala!i unul-doi electro#i verticali de ' 5 m lungime9 la o
di&tan!" de &uportul pe care e&te in&talat paratr"&netul mai mare dec4t lungimea electrodului.
Ja in&tala!iile cu ten&iuni de 25'5 *V9 paratr"&netele verticale &e montea#" pe cadrele
in&tala!iei numai dac" ten&iunea re#ultat" pe cadrele re&pective9 %n ca#ul trecerii curen!ilor de
tr"&net :av4nd valorile indicate la pct. 6.1.5; e&te mai mic" dec4t ten&iunea nominal" de !inere a
i#ola!iei.
A&tel9 in&talarea paratr"&netelor verticale pe con&truc!iile &ta!iilor de p4n" la '5 *V &e poate
eectua9 de a&emenea9 %n unc!ie de re#i&tivitatea ec6ivalent" a &olului %n &e#onul ploio&9 i
anume:
- p4n" la 5(( m9 indierent de &upraa!a conturului de legare la p"m4nt a &ta!iei;
- %ntre 5(( i $(( m9 atunci c4nd &upraa!a conturului de legare la p"m4nt a &ta!iei e&te
egal" &au mai mare de 1(.((( m
2
.
De la &uportul con&truc!iei cu paratr"&net trebuie &" &e a&igure reparti#area curentului de
tr"&net pe magi&tralele de legare la p"m4nt pe cel pu!in trei-patru direc!ii. >n aar" de acea&ta
trebuie &" &e in&tale#e doi-trei electro#i verticali de '5 lungime9 la o di&tan!" a!" de &upor!ii pe
care e&te in&talat paratr"&netul mai mare dec4t lungimea electrodului.
Jan!urile de i#olatoare de pe portalele de '5 *V cu paratr"&nete trebuie &" aib" dou"
i#olatoare mai mult dec4t cele ale&e %n mod normal.
Di&tan!a %n aer de la con&truc!ia &ta!iei pe care a o&t in&talat paratr"&netul vertical la p"r!ile
parcur&e de curent trebuie &" ie mai mare dec4t lungimea lan!urilor de i#olatoare.
Dac" ace&te condi!ii nu &e pot re&pecta9 paratr"&netele trebuie montate pe &t4lpi &peciali
:pct. 12.+.1;.
!.1.3.- >n ca#ul unor &ta!ii de tran&ormare noi9 paratr"&netele pot i in&talate pe portalurile
tran&ormatoarelor9 bobinelor de reactan!" i pe con&truc!ii ale &ta!iei %ndep"rtate de ace&tea9 la o
'5
NTE 001/03/00 - -
di&tan!" mai mic" de 15 m pe calea de curent9 atunci c4nd re#i&tivitatea ec6ivalent" a p"m4ntului
%n &e#onul ploio& nu e&te mai mare de '5( m i cu re&pectarea urm"toarelor condi!ii:
a; la toate %n"ur"rile tran&ormatoarelor p4n" la '5 *V &e montea#" de&c"rc"toare cu
re#i&ten!" variabil"9 la o di&tan!" de ma-imum 5 m pe calea de curent@
b; e&te nece&ar &" &e a&igure &curgerea curentului de tr"&net din paratr"&net pe cel pu!in trei-
patru magi&trale de legare la p"m4nt@
c; pe magi&tralele de legare la p"m4nt9 la di&tan!a de '5 m de &uportul paratr"&netului9
trebuie ampla&a!i doi-trei electro#i verticali de '5 m lungime@
d; la &ta!iile cu ten&iunea cea mai %nalt" de p4n" la 11( *V :inclu&iv;9 %n ca#ul ampla&"rii
paratr"&netelor pe portalul tran&ormatorului9 re#i&ten!a de legare la p"m4nt a ace&tuia
nu trebuie &" dep"ea&c" + 9 ne!in4nd &eama de pri#a de p"m4nt a re&tului &ta!iei@
e; leg"turile la p"m4nt ale de&c"rc"toarelor i tran&ormatoarelor la pri#a de p"m4nt a &ta!iei
&e recomand" &" &e eectue#e %n apropiere una de alta &au &" &e e-ecute a&tel ca locul
de racordare a de&c"rc"torului la pri#a &ta!iei &" &e ale %ntre punctele de leg"tur" ale
portalului cu paratr"&net i ale tran&ormatorului.
!.1.4.- Di&tan!a %n aer %ntre elementele legate la p"m4nt i elementele alate &ub ten&iune ale
in&tala!iei trebuie &" ie mai mare dec4t di&tan!a la care &-ar produce &tr"pungerea9 la o ten&iune
con&iderat" egal" cel mult cu ten&iunea de conturnare a lan!urilor de i#olatoare.
!.1.5.- Protec!ia %mpotriva loviturilor directe de tr"&net a cl"dirilor de pe teritoriul &ta!iilor i
centralelor electrice trebuie &" &e reali#e#e cu paratr"&nete ori#ontale &au verticale9 cu condi!ia
ca #onele de protec!ie ale ace&tora &" &ati&ac" cerin!ele de protec!ie impu&e de normativ.
Protec!ia cl"dirilor de pe teritoriul &ta!iilor i centralelor electrice %mpotriva loviturilor directe de
tr"&net nu e&te nece&ar"9 dac" ace&te cl"diri intr" %n #ona de protec!ie a altor in&tala!ii &ituate %n
apropiere :de e-emplu9 couri de um etc.;.
Toate elementele componente ale in&tala!iilor de paratr"&nete :elemente de captare9
cobor4re9 legare la p"m4nt9 racord la p"r!ile metalice ale cl"dirilor9 &uporturi de &u&!inere &au de
i-are etc.; &e vor e-ecuta conorm normati*ului pentru proiectarea &i executarea instalaiilor de
paratrsnet pentru construcii 'I 3983999(.
!.1..- Protec!ia %mpotriva loviturilor directe de tr"&net e&te obligatorie pentru con&truc!iile
%nalte din incinta centralelor i &ta!iilor electrice :couri de um9 ca&tele de ap" etc.;9 pentru
re#ervoarele ce con!in &ub&tan!e combu&tibile i pentru cl"diri %n care &unt depo#itate cantit"!i
mari de materiale combu&tibile.
Di&po#itivele de captare9 de cobor4re i pri#ele de legare la p"m4nt &e vor monta direct pe
ace&te in&tala!ii9 conorm normati*ului pentru proiectarea &i executarea construciilor din punctul
de *edere al pre*enirii incendiilor '0%SI( i normati*ului pentru proiectarea &i executarea
instalaiilor de paratrsnet pentru construcii 'I 3983999(.
!.2.- P$#1(6,)' )&-1'+',))+#$ (+(61$)6( ?/7#1$)>' .&%(+#$ %( -.7$'1(&-).&( %( 1$0-&(1,
6'$( -( 7$#7'B0 7( +)&))+( (+(61$)6( '($)(&(
A. C($)&,( )/7.-( +' '+(B($(' -68(/() %( 7$#1(6,)(
!.2.1.- Ja alegerea unei &c6eme de protec!ie a unei in&tala!ii electrice %mpotriva undelor de
&upraten&iune de tr"&net9 care &e propag" de pe linia electric"9 trebuie re&pectate condi!iile de
coordonare a i#ola!iei :conorm capitolului V;.
Sc6emele de protec!ie ale &ta!iilor trebuie &" cuprind" m"&uri de protec!ie de ba#" i m"&uri
de protec!ie &uplimentare pe liniile electrice aeriene9 la intrarea ace&tora %n &ta!ii.
a; %rotecia de baz &e reali#ea#" cu descrctoare cu rezisten *ariabil. Protec!ia de ba#"
trebuie &" a&igure prote<area integral" a ec6ipamentului din in&tala!ie9 %n ca#ul %ntreruptorului de
linie %nc6i&9 %mpotriva undelor de &upraten&iune de tr"&net9 care &e propag" de pe linie %n &ta!ie9
ca urmare a loviturilor de tr"&net %n linie.
b; %rotecii suplimentare pentru intr"rile liniilor electrice aeriene &e reali#ea#" prin:
- montarea conductoarelor de protec!ie@
- montarea de paratr"&nete la intrarea %n &ta!ie@
'6
NTE 001/03/00 - -
- montarea de de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil".
Alegerea ace&tor m"&uri e&te determinat" de ten&iunea nominal" a re!elei9 importan!a i
regimurile de unc!ionare ale in&tala!iei ce trebuie prote<at"9 precum i de indicele crono*eraunic
al #onei %n care e&te ampla&at" in&tala!ia.
!.2.2.- Pentru in&tala!iile electrice cu ten&iuni nominale p4n" la +(( *V9 inclu&iv9 la ampla&area
de&c"rc"toarelor cu re#i&ten!" variabil" din condi!ii de &upraten&iuni de tr"&net9 trebuie &" &e
a&igure %n regimurile normale de unc!ionare ale in&tala!iei o mar<" de &iguran!" de 2( 29 ceea ce
%n&eamn" c" trebuie &" &e re&pecte la bornele iec"rui ec6ipament din &ta!ie urm"toarea condi!ie:
amplitudinea ma-im" a &upraten&iunilor de tr"&net de la bornele ace&tuia9 multiplicat" cu actorul
conven!ional de &iguran!" a F 192 la &upraten&iuni de tr"&net9 trebuie &" ie mai mic" &au cel mult
egal" cu ten&iunea nominal" de !inere a ec6ipamentului la impul& de ten&iune de tr"&net
:192=5( &;. Pentru celelalte regimuri de unc!ionare ale in&tala!iilor &e poate admite o mar<" de
&iguran!" cuprin&" %ntre 1(2(2.
Pentru &ta!iile de $5( *V9 mar<a de &iguran!" %n regimurile normale de unc!ionare ale
in&tala!iei e&te de 1(2. Pentru celelalte regimuri de unc!ionare ale in&tala!iilor &e poate admite
%n ca#ul ace&tor &ta!ii o mar<" de &iguran!" cuprin&" %ntre 51(2.
!.2.3.- Pentru &tabilirea &c6emelor de protec!ie la in&tala!iile electrice cu ten&iuni nominale de
11($5( *V %mpotriva &upraten&iunilor de tr"&net9 &e va utili#a un program de calcul &peciali#at.
Ampla&area mi<loacelor de protec!ie &e va ace a&tel %nc4t &" &e re&pecte condi!iile de
coordonare a i#ola!iei &peciicate %n pct. $.2.2.
Pentru &tabilirea &c6emelor de protec!ie la in&tala!iile electrice cu ten&iuni nominale p4n" la
'5 *V9 inclu&iv9 &e va utili#a un program de calcul &peciali#at9 ie &e vor avea %n vedere
prevederile din pct. $.2.$ $.2.16 din cadrul pre#entului capitol9 reeritoare la protec!ia po&turilor
de tran&ormare i a in&tala!iilor electrice cu ten&iuni nominale p4n" la '5 *V9 inclu&iv.
.u &e vor utili#a ormule &impliicate=orientative de calcul9 deoarece ace&tea pot conduce la
erori deo&ebit de mari.
!.2.4.- Protec!ia ec6ipamentului din celula de linie9 cuprin& %ntre polul %ntreruptorului de linie i
linie9 %n ipote#a %ntreruptorului de linie de&c6i&9 trebuie &" &e reali#e#e cu de&c"rc"toare cu
re#i&ten!" variabil" %n ca#ul liniilor electrice aeriene de 11( *V i 22( *V cu dubl" alimentare care
unc!ionea#" timp %ndelungat deconectate la unul din capete.
!.2.5.- Protec!ia autotran&ormatorului contra undelor de &upraten&iune trebuie &" &e
reali#e#e prin montarea de&c"rc"toarelor cu re#i&ten!" variabil"9 "r" aparate de comuta!ie la
bornele iec"rei %n"ur"ri :igura $.1;.
Alegerea caracteri&ticilor de&c"rc"toarelor trebuie &" &e ac" cu rela!iile:

1
1
]
1

,
_

t
2 2
!
2
!
!
I1
IT
I1
1T . %nc
IT 9 re#
1
1 51 9 (
@ : $.1 ;

1
1
]
1

,
_

t
1I
1T
1I
IT . %nc
1T 9 re#
1 51 9 (
2
2
!
2
!
!
@ : $.2 ;
unde: !%nc.1T 9 !%nc.IT &unt ten&iunile de %ncercare la impul& de ten&iune de tr"&net9 at4t pentru
i#ola!ia intern"9 c4t i pentru i#ola!ia e-tern" a %n"ur"rilor de medie
ten&iune :1T; i de %nalt" ten&iune :IT;;
2I1 9 21I - coeicien!i de tran&mitere ai &upraten&iunilor din %n"urarea de %nalt"
ten&iune %n %n"urarea de medie ten&iune :2I1;9 re&pectiv din %n"urarea
de medie ten&iune %n %n"urarea de %nalt" ten&iune :21I;;
!re#.IT 9 !re#.1T - ten&iunile re#iduale nominale pe de&c"rc"toare D3V1 i9 re&pectiv9 D3V2
!IT 9 !1T - ten&iunile de a#" la %nalt" ten&iune i9 re&pectiv9 la medie ten&iune;
2 - raportul de tran&ormare deinit de rela!ia:
2 F !IT = !1T : $.' ;
.ot" : 1; Semnele O &au - &e aleg %n unc!ie de &emnul e-pre&iei din parante#a rotund"9 %n aa el ca
'$
NTE 001/03/00 - -
valoarea membrului drept &" ie minim".
2; Simbolurile IT9 1T9 PT &unt deinite %n raport cu ten&iunile %n"ur"rilor tran&ormatorului i
nu %n raport cu ten&iunile conven!ionale ale re!elei.
'; 7oeicien!ii de tran&mitere i &upraten&iunilor 2I1 i re&pectiv9 21I &e indic" de c"tre
con&tructorul de ec6ipament i &e pot determina e-perimental.
1ontarea de&c"rc"toarelor pe partea de <oa&" ten&iune e&te nece&ar" atunci c4nd:
!!PT 2T1 !!IT i !!PT 2T2 !!1T 9 : $.+ ;
unde: !! e&te ten&iunea nominal" de !inere la impul& de tr"&net a i#ola!iei %n"ur"rii re&pective@
2T1 i 2T2 - rapoartele ten&iunilor de %ncercare deinite de rela!iile:
2 T1 F !%ncPT = !%ncIT : $.5 ;
2 T2 F !%ncPT = !%nc1T : $.6 ;
>n alegerea caracteri&ticilor de&c"rc"torului &e va !ine &eama de coeicien!ii de tran&mitere ai
&upraten&iunilor din %n"urarea de IT9 re&pectiv din cea de 1T %n %n"urarea de PT.

!.2..- Stabilirea oportunit"!ii prote<"rii %n"ur"rilor neutili#ate ale tran&ormatoarelor cu trei
%n"ur"ri &e va ace pe ba#a coeicien!ilor de tran&mitere ai &upraten&iunilor %ntre %n"ur"ri9
indica!i de abrica con&tructoare &au determina!i e-perimental.
Protec!ia %n"ur"rilor neutili#ate ale tran&ormatoarelor de putere &e reali#ea#" prin
de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil".
". P$#1(6,)' 7#-1.$)+#$ %( 1$'&-2#$/'$( %( 3 35 EV
!.2.!.- Protec!ia po&turilor de tran&ormare de ''5 *V cu intrare aerian" &e reali#ea#" cu
de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" pe ba#" de o-i#i metalici. Suplimentar9 &uporturile
i#olatoarelor liniilor electrice aeriene &e leag" de p"m4nt pe o di&tan!" de minimum 2(( m de
po&t9 pri#ele de p"m4nt ale &t4lpilor av4nd o re#i&ten!" de ma-imum 1( .
Prevederea &e aplic" i pentru protec!ia &eparatoarelor telecomandate i reancaatoarelor
montate pe liniile aeriene de medie ten&iune.
Adaptarea in&tala!iilor e-i&tente %n care au o&t in&talate de&c"rc"toare cu coarne :D7; &e va
ace treptat9 %n conormitate cu pct. 2.+ din pre#entul normativ &au %n ca#ul ac!iunilor de
rete6nologi#ate= reabilitare a in&tala!iilor re&pective.
!.2.9.- Se recomand" &" &e renun!e la utili#area de aparatele de protec!ie a po&turilor de
tran&ormare cu intrare %n cablu %n ca#ul %n care lungimea por!iunii de linie %n cablu la intrarea %n
po&t e&te mai mare dec4t lungimile pre#entate %n tabelul $.1.
Tabelul $.1
7ungimea cablului care asigur autoprotecia -n schema linie electric
aerian , cablu , trans#ormator.
'8
Iig. $.1.- Protec!ia %n"ur"rilor autotran&ormatorului cu de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil".
1T
IT
PT
D3V
'
D3V
1
D3V
2
NTE 001/03/00 - -
3aportul dintre impedan!a
caracteri&tic" a J/A i cea
a cablului
Jungimea cablului :m;9 care a&igur" autoprotec!ia %n ca#ul %n
care raportul dintre ten&iunea de 5(2 conturn"ri a i#ola!iei
liniei i ten&iunea nominal" de !inere a cablului e&te:
1 192 19+
1(
2(
+(
1(((
+5(
25(
11((
6((
'((
1'((
$6(
'5(
!.2.:.- >n po&turile de tran&ormare9 la care lungimea cablului e&te mai mic" dec4t lungimile
pre#entate %n tabelul $.1 protec!ia &e reali#ea#" cu de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" pe ba#"
de o-i#i metalici care &e vor monta %n po&tul de tran&ormare. Dac" din motive de &pa!iu9 ace&te
de&c"rc"toare nu &e pot monta %n po&t9 protec!ia contra &upraten&iunilor de tr"&net &e va reali#a
prin montarea &etului de de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" pe ba#" de o-i#i metalici pe
<onc!iunea linie electric" aerian" - cablu.
!.2.10.- Eornele de legare la p"m4nt ale de&c"rc"toarelor i ale tran&ormatoarelor &e vor
lega la mantaua cablului pe drumul cel mai &curt9 iar mantaua cablului &e va lega la p"m4nt la
ambele capete9 %n ca#ul %n care cablul permite ace&t lucru.
De a&emenea9 &e recomand" ca &uporturile i#olatoarelor liniilor electrice aeriene &" &e lege
de p"m4nt pe o di&tan!" de minimum 2(( m de la <onc!iunea linie electric" aerian" - cablu9
pri#ele de p"m4nt ale &t4lpilor av4nd o re#i&ten!" de ma-imum 1( .
!.2.11.- Se va evita r"m4nerea %n &c6ema de unc!ionare linie electric" aerian" - cablu %n gol
. >n ca#ul %n care acea&t" cerin!" nu &e poate re&pecta9 &e va monta un &et de de&c"rc"toare cu
re#i&ten!" variabil" pe <onc!iunea linie electric" aerian" - cablu.
!.2.12.- >n ca#ul %n care &unt in&talate de&c"rc"toare cu coarne %n cadrul in&tala!iilor e-i&tente
trebuie re&pectate urm"toarele condi!ii te6nice pentru optimi#area unc!ion"rii re!elei:
a; olo&irea reanclan"rii automate rapide :3A3; cu unul-dou" cicluri i a protec!iei rapide@
b; olo&irea protec!iei ma-imale &en&ibile la duble puneri la p"m4nt@
c; veriicarea &tabilit"!ii termice la &curtcircuite a de&c"rc"toarelor cu coarne@
d; valoarea re#i&ten!ei pri#ei de p"m4nt a de&c"rc"toarelor cu coarne nu trebuie &"
dep"ea&c" 1( .
>n tabelul $.2 &unt date regla<ele pentru de&c"rc"toarele cu coarne e-i&tente %n po&turile de
tran&ormare i pe liniile electrice aeriene9 olo&ite ca protec!ie &uplimentar".
'5
NTE 001/03/00 - -
Tabelul $.2
Regla>ele pentru descrctoarele cu coarne montate la posturile de trans#ormare
&i pe liniile electrice aeriene ca protecie suplimentar
Ten&iunea nominal" 3egla<ul conorm tipului de de&c"rc"tor :mm;
a re!elei :*V; >n po&tul de tran&ormare Pe linie pentru protec!ia
&uplimentar"
Tipul d1Od2
N;
Tipul d
NN;
Tipul d1Od2
N;
Tipul d
NN;
6
1(
15
2(
25
'5
1(O1(
18O18
2'O2'
'(O'(
+(O+(
5(O5(
1(
2(
'(
+(
65
8(
2(O2(
25O25
'(O'(
+(O+(
55O55
6(O6(
2(
'(
+(
55
85
11(
.ote0 N; De&c"rc"toare cu coarne cu dou" intervale cu electrod antipa&"re;
NN; De&c"rc"toare cu coarne cu un &ingur interval di&ruptiv.
C. P$#1(6,)' )&-1'+',))+#$ (+(61$)6( 6. 1(&-).&) &#/)&'+( 7@&0 +' 35 EV )&6+.-)>
!.2.13.- Protec!ia in&tala!iilor electrice din &ta!iile electrice cu ten&iuni nominale p4n" la '5 *V9
inclu&iv9 trebuie &" &e reali#e#e dup" cum urmea#":
a; &e montea#" c4te un &et de de&c"rc"toarele cu re#i&ten!" variabil" pe ba#" de o-i#i
metalici pe barele colectoare de medie ten&iune ale &ta!iilor de tran&ormare i la bornele
de medie ten&iune ale tran&ormatoarelor de IT=1T@
b; &uporturile i#olatoarelor liniilor electrice aeriene &e leag" de p"m4nt9 pe o di&tan!" de
minimum 15( m de de primul &t4lp9 pri#ele de p"m4nt ale &t4lpilor av4nd o re#i&ten!" de
ma-imum 1( @
c; &e montea#" c4te un &et de de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" pe liniile electrice aeriene
care unc!ionea#" timp %ndelungat deconectate9 pentru protec!ia ec6ipamentului din celula
de linie cuprin& %ntre polul %ntreruptorului de linie i linie %n ipote#a %ntreruptorului de linie
de&c6i&.
Pentru veriicarea nece&it"!ii i a locului de montare a de&c"rc"toarelor cu re#i&ten!" variabil"
pe barele colectoare de medie ten&iune ale &ta!iilor de tran&ormare &e recomand" utili#area unui
program de calcul &peciali#at.
!.2.14.- Protec!ia in&tala!iilor electrice cu cone-iuni linie electric" aerian" - cablu &e ace
conorm prevederilor de la pct. $.2.1'9 !in4ndu-&e &eama i de prevederile de la pct. $.2.8$.2.11.
!.2.15.- 3e!elele electrice ormate numai din cablu nu &unt &upu&e la loviturile directe de
tr"&net i nu e&te nece&ar" protec!ia lor cu de&c"rc"toare %mpotriva &upraten&iunilor de tr"&net.
!.2.1.- >n ca#ul %n care &unt in&talate de&c"rc"toare cu coarne %n cadrul in&tala!iilor e-i&tente9
trebuie re&pectate urm"toarele condi!ii te6nice pentru optimi#area unc!ion"rii re!elei:
a; olo&irea reanclan"rii automate rapide :3A3; cu unul-dou" cicluri i a protec!iei rapide@
b; olo&irea protec!iei ma-imale &en&ibile la duble puneri la p"m4nt@
c; veriicarea &tabilit"!ii termice la &curtcircuite a de&c"rc"toarelor cu coarne@
d; valoarea re#i&ten!ei pri#ei de p"m4nt a de&c"rc"toarelor cu coarne nu trebuie &"
dep"ea&c" 1( .
>n tabelul $.' &unt date regla<ele intervalelor de amor&are pentru de&c"rc"toarele cu coarne
olo&ite la prote<area intr"rilor %n in&tala!iile e-i&tente cu ten&iuni nominale de 6'5 *V.
Tabelul $.'
+(
NTE 001/03/00 - -
Regla>ul inter*alului de amordare pentru descrctoare cu coarne #olosite
-n instalaiile cu tensiuni nominale de ; :5 2V) la prote>area intrrilor
Ten&iunea
nominal"
a re!elei
.ivelul de !inere al
i#ola!iei
Valoarea
intervalului de
amor&are
Ten&iunea
de
amor&are
Ten&iunea
de amor&are la
recven!" indu&trial"
la impul&
192=5( &
la recv.
de 5( C#
Tip
d1 O d2
1;
Tip
d
2;
la impul&
192=5( &
Tip
d1Od2
Tip
d
:*V; :*V; :*V; :mm; :mm; :*V; :*V; :*V;
6 6( 2$ 25 16 +5 1$18 2225
1( $5 '5 +( 25 62
1522 28'2
15 55 +5 52 '5 82 2'2+ '2'$
2( 125 55 66 +6 1(5
2628 '6+2
25 15( 65 - 1(( 8(1'( - +565
'5 155 85
1((11(
15(
1((16(
-
655(
.ote0 1; de&c"rc"toare cu coarne cu dou" intervale de amor&are cu electrod antipa&"re@

2; de&c"rc"toare cu coarne cu un &ingur interval de amor&are.
D. P$#1(6,)' )&-1'+',))+#$ (+(61$)6( 6. 1(&-).&) &#/)&'+( %( 110 !50 EV
!.2.1:.- Protec!ia de ba#" a &ta!iilor de 11($5( *V %mpotriva &upraten&iunilor de tr"&net &e
reali#ea#" cu de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil".
Alegerea num"rului de de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil"9 precum i a locului de
ampla&are a ace&tora %n &ta!ie trebuie &" &e ac" re&pect4ndu-&e condi!iile de coordonare a
i#ola!iei :conorm cap.V; i av4ndu-&e %n vedere con&iderentele de ordin economic.
Stabilirea oportunit"!ii prote<"rii cu de&c"rc"toare a %n"ur"rii de medie ten&iune a
tran&ormatoarelor &e va ace i pe ba#a coeicientului de tran&mitere a &upraten&iunii din
%n"urarea de %nalt" ten&iune %n cea de medie ten&iune9 indicat de con&tructor &au determinat
e-perimental9 conorm indica!iilor de la pct. $.2.5. >n ca#ul %n care nu &e cuno&c coeicien!ii de
tran&mitere9 &tabilirea &c6emei de protec!ie pe medie ten&iune &e va ace numai dup" eectuarea
m"&ur"torilor nece&are de c"tre in&titute &peciali#ate.
>n ca#urile e-cep!ionale9 %n care nu e&te po&ibil" reali#area nivelului de i#ola!ie minim admi&
pentru di&tan!ele de i#olare %n aer din &ta!iile de 11(22( *V de tip v4r-plac" :de e-emplu9 v4r
cu!it &eparator - &tructur" metalic" legat" la p"m4nt;9 e&te nece&ar &" &e a&igure cel pu!in valorile
minime admi&e pentru di&tan!ele de i#olare %n aer din &ta!ia de tip conductor-&tructur" i &" &e
reali#e#e protec!ia %mpotriva &upraten&iunilor a di&tan!elor de i#olare de tip v4r-plac"9
!in4ndu-&e &eama de nivelul real de i#ola!ie al ace&tor di&tan!e :care &e poate &tabili acoperitor9
utili#4nd caracteri&ticile din igura 5.1;.
!.2.20.- >n &ta!iile de 22($5( *V de&c"rc"toarele cu re#i&ten!" variabil" trebuie &" &e
monte#e la bornele tran&ormatoarelor9 autotran&ormatoarelor i bobinelor de compen&are. >n
ca#ul %n care ace&te de&c"rc"toare nu a&igur" protec!ia tuturor ec6ipamentelor din &ta!ie9 trebuie
montate &eturi &uplimentare de de&c"rc"toare pe unele linii.
Pentru &tabilirea num"rului de de&c"rc"toare ce trebuie montate pe linii9 precum i a locului lor
de montare9 &e va utili#a un program de calcul &peciali#at) %n conormitate cu prevederile
pct. $.2.29 i &e va !ine &eama i de condi!iile impu&e din con&iderente de protec!ie %mpotriva
&upraten&iunilor de comuta!ie.
!.2.21.- >n &ta!iile de 11( *V9 de&c"rc"toarele cu re#i&ten!" variabil" trebuie &" &e monte#e la
bornele autotran&ormatoarelor i9 de regul"9 la bornele tran&ormatoarelor9 a&igur4nd protec!ia
pentru toate ec6ipamentele &ta!iei. >n ca#ul %n care montarea de&c"rc"toarelor cu re#i&ten!"
variabil" la bornele tran&ormatoarelor ar duce la &c6eme de protec!ie &upraec6ipate cu ace&te
de&c"rc"toare9 &tabilirea num"rului de &eturi de de&c"rc"toare i a locului de montare &e va ace
prin utili#area unui program de calcul &peciali#at.
+1
NTE 001/03/00 - -
De&c"rc"toarele cu re#i&ten!" variabil"9 ce urmea#" &" &e monte#e pe &i&temul de bare9
trebuie &" ie prev"#ute cu &upape de pre&iune9 pentru evitarea apari!iei deectelor pe bare ca
urmare a deterior"rii de&c"rc"toarelor.
!.2.22.- De&c"rc"toarele cu re#i&ten!" variabil" trebuie &" ie legate pe calea cea mai &curt"
la circuitul de legare la p"m4nt al &ta!iei.
!.2.23.- Protec!ia liniilor electrice aeriene %n por!iunile de intrare %n &ta!iile de tran&ormare
trebuie &" &e reali#e#e a&tel:
a; - Pe por!iunea dintre &t4lpul terminal i cadrele &ta!iei9 conductoarele de protec!ie trebuie &"
reali#e#e acelai ung6i de protec!ie ca pe tot re&tul liniei9 i anume ma-imum '(
(
pentru
liniile de 11( *V i 22( *V9 &implu i dublu circuit9 i de +(( *V &implu circuit i de
ma-imum 2(
(
pentru liniile de +(( *V dublu circuit i liniile de $5( *V9 conorm pct. 6.1.'.
- Ja liniile electrice aeriene9 la care din con&iderentele ar"tate la pct. 6.1.2 nu &e montea#"
conductoare de protec!ie pe %ntreaga linie9 trebuie &" &e monte#e conductoare de
protec!ie de apro-imativ 2 *m la intrarea liniei %n &ta!ie.
- 3e#i&ten!ele pri#elor de legare la p"m4nt nu trebuie &" dep"ea&c" 1( .
b; - Ja liniile de 11( *V i 22( *V cu dubl" alimentare :care unc!ionea#" buclat;9 pentru
&itua!iile %n care unc!ionea#" deconectate la unul din capete9 trebuie &" &e monte#e pe
linie9 la intrarea %n &ta!ie9 un &et de de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" pentru protec!ia
ec6ipamentului de linie deconectat de la barele &ta!iei.
c; - >n ca#ul liniilor radiale &au cu dubl" alimentare :care unc!ionea#" buclat;9 pentru &itua!iile
%n care nu unc!ionea#"9 de regul"9 deconectate la unul din capete nu e&te nece&ar"
prote<area prin de&c"rc"toare a ec6ipamentului din celula de linie.
!.2.24.- Protec!ia &ta!iilor de 11( *V9 22( *V i +(( *V9 av4nd la intrare <onc!iuni linie electric"
aerian" - cablu9 &e ace conorm prevederilor de la pct. $.2.159 $.2.2( i $.2.21.
>n ca#ul &c6emelor de tip Qlinie electric" aerian" - cablu - tran&ormatorR9 protec!ia i#ola!iei
tran&ormatorului i a cablului &e reali#ea#" prin montarea unui &et de de&c"rc"toare cu
re#i&ten!" variabil" la bornele tran&ormatorului.
>n ca#ul %n care9 din motive de &pa!iu9 nu &e pot monta de&c"rc"toare la bornele
tran&ormatorului9 ace&t &et de de&c"rc"toare &e va monta pe <onc!iunea linie electric" aerian" -
cablu.
!.2.25.- Se va evita r"m4nerea %n &c6ema de unc!ionare linie electric" aerian" - cablu %n gol
. >n ca#ul %n care acea&t" cerin!" nu &e poate re&pecta9 &e va a&igura protec!ia cablului9 conorm
cerin!elor de la pct. $.2.2'.b.
!.2.2.- Protec!ia in&tala!iilor de 11( *V %n SI6 &e va ace cu de&c"rc"toare cu re#i&ten!"
variabil"9 montate pe ieirea &pre tran&ormatorul de putere9 dac" e-i&t"9 i9 %n unc!ie de
nece&itate9 pe ieirile aeriene i %n celulele de de&c"rc"tor %n SI69 c4t mai aproape de in&tala!ia %n
SI6.
+2
NTE 001/03/00 - -
VIII. PROTECIA INSTALAIILOR DIN REELELE ELECTRICE DE 110!50 EV
MPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR DE COMUTAIE
9.1.- Apari!ia &upraten&iunilor ca urmare a deconect"rii liniilor electrice aeriene i
tran&ormatoarelor %n gol9 mai mari dec4t valorile admi&e din con&iderente legate de coordonarea
i#ola!iei :capitolul V;9 trebuie evitat" prin adoptarea %ntreruptoarelor la care nu e&te po&ibil &"
apar" aprinderi repetate ale arcului electric.
>n ca#ul %n care &e olo&e&c %ntreruptoare la care nu &e reali#ea#" acea&t" condi!ie9 e&te
nece&ar ca protec!ia &" &e reali#e#e prin de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil"9 capabile &"
re#i&te &ub ac!iunea &upraten&iunilor de comuta!ie.
9.2.- Pentru %ntreruptoare9 curentul capacitiv ce trebuie &" ie deconectat "r" &" &e produc"
&upraten&iuni mai mari de 295 D e&te:
- '5 A la ten&iunea de 11( *V@
- 1'( A la ten&iunea de 22( *V@
- +(( A la ten&iunea de +(( *V.
>n ca#ul ten&iunii de $5( *V9 curentul capacitiv limit" ce trebuie &" ie deconectat9 "r" &" &e
produc" &upraten&iuni de comuta!ie mai mari de 291 D :291 $8$=
'
;9 e&te de 1((( A.
9.3.- Protec!ia %mpotriva &upraten&iunilor de comuta!ie la conectarea %n gol a
tran&ormatoarelor i autotran&ormatoarelor de 22( *V9 +(( *V i $5( *V trebuie &" &e reali#e#e
prin montarea de&c"rc"toarelor cu re#i&ten!" variabil" la bornele tran&ormatoarelor i
autotran&ormatoarelor.
9.4.- Pentru a&igurarea unui ri&c de deect la comuta!ie c4t mai redu&9 &e recomand"
utili#area %ntreruptoarelor cu re#i&ten!" de prein&er!ie. Stabilirea nece&it"!ii mont"rii ace&tui tip
de %ntreruptor &e va ace pe ba#a unei anali#e te6nico-economice9 ce impune cunoaterea
valorilor ma-ime ale &upraten&iunilor de comuta!ie po&ibile &" apar"9 reducerea ace&tora datorit"
re#i&ten!elor de prein&er!ie de dierite valori9 ri&cul de deect la comuta!ie.
9.5.- Pentru tran&ormatoarele cu i#ola!ie degre&iv"9 unc!ion4nd %n re!ele cu neutrul legat
eectiv la p"m4nt9 trebuie &" &e a&igure o protec!ie core&pun#"toare a neutrului %n ca#ul
unc!ion"rii tran&ormatorului cu neutrul i#olat. Acea&t" protec!ie &e a&igur" cu de&c"rc"toare cu
re#i&ten!" variabil"9 ale&e %n mod core&pun#"tor9 %n unc!ie de nivelul nominal de i#ola!ie a
neutrului tran&ormatorului :conorm pct. 5.2.+; i de ten&iunile ma-ime9 care pot &" apar" pe
neutru9 !in4ndu-&e &eama de tipul %ntreruptorului olo&it i de po&ibilitatea r"m4nerii ace&tuia %ntr-
un num"r incomplet de a#e.
9..- Pentru evitarea &olicit"rii i#ola!iei bornelor de nul9 care r"m4n nelegate la p"m4nt9 i a
de&c"rc"toarelor cu re#i&ten!" variabil" de pe neutrul tran&ormatoarelor de 11( $5( *V9 &unt
nece&are:
a; evitarea regimului de unc!ionare %n gol %n num"r incomplet de a#e a tran&ormatoarelor ;
b; &coaterea %ntr-un timp c4t mai &curt :12 min; de &ub ten&iune a tran&ormatoarelor9
alimentate %n num"r incomplet de a#e :protec!ia contra unc!ion"rii cu num"r incomplet de
a#e;.
9.!.- Protec!ia %n"ur"rilor neutili#ate ale tran&ormatoarelor de putere &e reali#ea#" conorm
indica!iilor de la pct. $.2.6.
9.9.- .eutrul tran&ormatoarelor blocurilor generator-tran&ormator trebuie &" &e lege la
p"m4nt %n timpul punerii %n paralel a generatoarelor9 indierent de modul de unc!ionare
permanent %n &c6em".
Pentru protec!ia %mpotriva &upraten&iunilor de comuta!ie i evitarea r"m4nerii cu neutrul i#olat
&e prev"d &curtcircuitoare rapide9 care leag" automat la p"m4nt neutrul tran&ormatorului %n ca#ul
comuta!iei %ntreruptorului de bloc i9 %n &pecial9 la deecte interne %n bloc.
+'
NTE 001/03/00 - -
9.:.- Pentru evitarea &ec!ion"rii re!elei9 ca urmare a unor comuta!ii programate &au
intempe&tive9 %n por!iunile de re!ea %n care nu &e %ndepline&c condi!iile de legare e#ecti*e a
neutrului reelei la pm.nt9 i anume:
?( = ?O B ' 9
R( = ?O B 1
trebuie &" &e &tudie#e problema trat"rii neutrelor tran&ormatoarelor %n corela!ie cu condi!iile de
unc!ionare a protec!iei prin relee din re!eaua re&pectiv" &au &" &e monte#e pe neutrul
tran&ormatoarelor di&po#itive de conectare rapid" la p"m4nt :&curtcircuitoare automate rapide9
ac!ionate %n unc!ie de valoarea ten&iunii de &ecven!" #ero9 care &" unc!ione#e %n ace&te
condi!ii;.
9.10.- >n ca#ul &ta!iilor de racord ad4nc trebuie &" &e lege neutrul tran&ormatorului la p"m4nt9
%n condi!iile %n care puterea de &curtcircuit monoa#at" reali#at ca urmare a leg"rii la p"m4nt e&te
mai mic" dec4t puterea de &curtcircuit plaon a ec6ipamentului.
>n ca#ul %n care9 din motive de limitare a puterii de &curtcircuit9 e&te nece&ar ca tran&ormatorul
&" unc!ione#e cu neutrul i#olat9 &e impune montarea pe neutru a &curtcircuitarelor rapide.
++
NTE 001/03/00 - -
IG. PROTECIA INSTALAIILOR ELECTRICE MPOTRIVA
SUPRATENSIUNILOR TEMPORARE
:.1.- T$'1'$(' &(.1$.+.) ?& $(,(+(+( (+(61$)6( %( /(%)( 1(&-).&( %( %)-1$)C.,)(

:.1.1.- %rincipalele criterii &i cerine care trebuie a*ute -n *edere la alegerea unei soluii de tratare
a neutrului re!elelor electrice de di&tribu!ie de medie ten&iune &unt0
- ten&iunea9 dimen&iunile9 &tructura i caracteri&ticile re!elei i ec6ipamentelor0
S tipul re!elei %n cau#" :re!ea aerian"9 mi-t" &au %n cablu;9 dimen&iunile i ar6itectura re!elei
:po&ibilit"!i de buclare;9 re&pectiv valoarea curentului capacitiv de punere la p"m4nt a
re!elei@
S &tarea te6nic" a i#ola!iei :nivelurile de !inere ale i#ola!iilor i gradul de %mb"tr4nire a
ace&tora9
re&pectiv po&ibilitatea tran&orm"rii &implelor puneri la p"m4nt %n duble puneri la p"m4nt;@
S valorile re#i&ten!elor parcului de pri#e de p"m4nt@
S condi!iile de mediu %n care unc!ionea#" liniile electrice aeriene :poluare9 vegeta!ie9 p"&"ri
etc.9
care conduc de&eori la deecte trec"toare cu punere &impl" la p"m4nt;@
- e-igen!ele con&umatorilor reeritoare la continuitatea i calitatea aliment"rii ace&tora9
eliminarea
%ntreruperilor de &curt" durat"@
- &iguran!" %n e-ploatarea re!elei@
- valori c4t mai redu&e ale &upraten&iunilor i curen!ilor de deect@
- locali#area rapid" i &electiv" a deectelor i deconectarea ace&tora "r" interven!ii din partea
pe&onalului de e-ploatare@
- inluen!e redu&e a&upra altor re!ele :re!ele de telecomunica!ii9 c"i erate etc.;@
- a&igurarea unei protec!ii eiciente %mpotriva accidentelor de per&oane i de animale9 re&pectiv
ten&iuni de atingere i de pa& &ub limitele admi&ibile i durate c4t mai redu&e de apari!ie a unor
ten&iuni atingere i de pa& de valori mai ridicate@
- economicitatea &olu!iei :c6eltuieli totale actuali#ate minime;9 !in4nd &eama i de evolu!ia
ulterioar" a re!elei :e-tinderii re!elei;.
7a urmare a cercet"rilor eectuate %n ultimii ani9 &-a 6ot"r4t o diver&iicare a &olu!iilor de tratare a
neutrului re!elelor electrice de di&tribu!ie de medie ten&iune9 %n ba#a criteriilor i cerin!elor eviden!iate
mai &u&. >n ace&t &en&9 %n continuare &e ac recomand"ri pentru alegerea &olu!iei de tratare a
neutrului ace&tor re!ele.
:.1.2.- Tin4ndu-&e &eama de cerin!ele de &iguran!" a per&oanelor i a bunurilor materiale i de
ameliorare a calit"!ii aliment"rii con&umatorilor i e-ploat"rii in&tala!iilor9 precum i de &tarea te6nic"
a re!elelor electrice de di&tribu!ie de medie ten&iune9 prin &olu!ia de tratare a neutrului adoptat"9
inclu&iv protec!iile prin relee i automati#"rile a&ociate9 trebuie avute %n vedere urm"toarele0
- &electarea i deconectarea c4t mai rapid po&ibil a punerilor &imple la p"m4nt9 indierent de
tipul re!elei :aeriene9 mi-te &au %n cablu; pentru a &e preveni tran&ormarea ace&tor deecte %n
duble puneri la p"m4nt &au %n &curtcircuite polia#ate@
- utili#area de &olu!ii de tratarea a neutrului re!elelor electrice de di&tribu!ie de medie ten&iune9
inclu&iv protec!ii prin relee i automati#"ri a&ociate9 care permit at4t eliminarea deectelor
trec"toare :pa&agere; "r" %ntreruperea aliment"rii con&umatorilor c4t i deconectarea
deectelor
monoa#ate permanente :per&i&tente; %n cel mai &curt timp po&ibil@
- indierent de modul de tratare a neutrului re!elei9 trebuie redu& la minim num"rul de manevre pe
perioada de indentiicare a liniilor cu &imple puneri la p"m4nt i de locali#are a por!iunii cu
deect
pentru evitarea &olicit"rii i#ola!iilor la &upraten&iuni de comuta!ie i de re#onan!".
:.1.3.- @n cazul -n care reelele electrice de medie tensiune alimenteaz consumatori speciali) la
care e#ectele economice ale -ntreruperilor -n alimentare intempesti*e sunt importante sau se pun -n
pericol *ieile oamenilor9 &olu!ia de tratare a neutrului ace&tor re!ele9 inclu&iv protec!iile i
automati#"rile a&ociate9 &e vor &tabili av4nd %n vedere nece&itatea evit"rii ace&tor %ntreruperi. >n
+5
NTE 001/03/00 - -
a&tel de &itua!ii9 trebuie &" &e aib" %n vedere o &olu!ie de tratare a neutrului care &" permit"
unc!ionarea re!elei cu un deect monoa#at la p"m4nt pe o durat" de timp limitat"9 p4n" c4nd
con&umatorii re&pectivi %i pot lua m"&urile nece&are pentru eliminarea con&ecin!elor po&ibile ca
urmare a %ntreruperii aliment"rii cu energie electric". >n ace&t &en&9 %n unc!ie de m"rimea re!elei
:valoarea curentului capacitiv de punere la p"m4nt a re!elei; &e poate unc!iona cu reeaua cu
neutrul izolat sau tratat prin bobin de compensare. >n ace&t ca#9 &e pot utili#a protec!ii prin relee &au
automati#"ri pentru locali#area deectelor cu ac!ionare pe &emnali#are i eventual trecerea pe o
alimentare de re#erv" dac" acea&ta nu conduce9 %n momentul re&pectiv9 la %ntreruperea aliment"rii
ace&tor con&umatori.

:.1.4.- Soluia de #uncionare cu neutrul izolat va i utili#at" -n cazul reelelor electrice aeriene)
mixte sau -n cablu de medie tensiune de lungimi reduse) la care curentul capaciti* de punere la
pm.nt a reelei are o *aloare mai mic sau egal cu 19 A.
Dac" curentul capacitiv de punere la p"m4nt a re!elei electrice legate galvanic are o valoare mai
mare de 1( A9 &e va adopta una din urm"toarele dou" &olu!ii0
- &olu!ia de unc!ionare cu neutrul tratat prin rezisten+
- &olu!ia de unc!ionare cu neutrul tratat prin bobin de compensare.
:.1.5.- Soluia de #uncionare cu neutrul tratat prin rezisten poate i utili#at" -n cazul reelelor
electrice aeriene) mixte sau -n cablu cu curen!i capacitivi de punere la p"m4nt mai mari de 1( A.
>n re!elele electrice %n cablu &au mi-te9 preponderent %n cablu9 av4nd curen!i capacitivi de punere
la p"m4nt mai mari de 1( A9 &e va unc!iona %n &c6ema cu neutrul tratat prin re#i&ten!".
3e#i&toarele de legare la p"m4nt a neutrului re!elei trebuie &" a&igure o valoare a curentului de
punere la p"m4nt care &" permit" at4t deconectarea rapid" i &electiv" a liniilor aectate de puneri
&imple la p"m4nt c4t i p"&trarea ten&iunilor de atingere i de pa& i a inluen!elor %n re!elele
%nvecinate &ub limitele admi&ibile normate. >n ace&t &en&9 re#i&torul trebuie &" limite#e curentul de
&curtcircuit monoa#at pe barele de medie ten&iune la urm"toarele valori0
- '(( A - pentru re!elele electrice aeriene9 precum i pentru re!ele mi-te cu o valoare a
curentului capacitiv de punere la p"m4nt mai mic" de 15( A@
- 6(( A - pentru re!elele electrice &ubterane9 precum i pentru re!ele mi-te cu o valoare a
curentului capacitiv de punere la p"m4nt mai mare &au egal" cu 15( A@
- 1((( A - pentru re!elele electrice &ubterane reali#ate din cabluri9 atunci c4nd e&te a&igurat"
&tabilitatea termic" a c"ii de %ntoarcere a curentului de &curtcircuit monoa#at
:cabluri cu manta din plumb9 cabluri A2USU %n&o!ite de un conductor de
compen&are &au cabluri cu ecrane &tabile termic minim 1((( A9 1 &;.
Jiniile electrice de medie ten&iune &unt prev"#ute cu protec!ii &elective care provoac"
declanarea %n ca#ul deectelor pe linii9 %n conormitate cu P/ 5(+=56 i in&truc!iunii te6nice 1/-Ip
'5=1-5(.
Sc6emele de conectare a re#i&torului la neutrului re!elei electrice de medie ten&iune &unt
pre#entate %n ane-a 59 igura A.5.1.
Pentru creterea calit"!ii %n alimentarea con&umatorilor racorda!i la re!elele electrice aeriene
&au mi-te cu neutrul tratat prin re#i&ten!" i a &iguran!ei %n unc!ionare a ace&tor re!ele9 &e poate
adopta sistemul de automatizare B-ntreruptor &untC care a&igur" eliminarea deectelor monoa#ate
trec"toare "r" deconectarea con&umatorilor. Detalii &unt pre#entate %n ane-a 59 pct. A.5.1.'.
:.1..- Soluia de #uncionare cu neutrul tratat prin bobin de compensare poate i utili#at" -n
cazul reelelor aeriene sau mixte 'preponderent aeriene( de medie tensiune la care curentul capacitiv
de punere la p"m4nt are o valoare mai mare de 1( A9 care alimentea#" con&umatori care admit
%ntreruperi prin manevre pentru locali#area &ectorului de linie cu deect permanent.
Solu!ia de tratare a neutrului re!elelor prin bobin" de compen&are impune0
- Dtili#area de bobine de compen&are cu un &i&tem de regla> continuu automat care &"
a&igure9
%n toate &itua!iile9 %n condi!ii de iabilitate ridicat"9 o valoare ma-im" a curentului de deect la
locul de deect de 1( A. >n ca#ul %n care ace&te condi!ii nu pot i %ndeplinite &e va opta
pentru
&olu!ia de tratare a re!elei prin re#i&ten!".
- Veriicarea in&tala!iilor de legare la p"m4nt a ec6ipamentelor din re!eaua electric" de
+6
NTE 001/03/00 - -
di&tribu!ie de medie ten&iune9 care trebuie &" &ati&ac" condi!iile impu&e de ten&iunile de
atingere i de pa& pe durata c4t in&tala!iile re&pective &unt aectate at4t de punerile &imple
la
p"m4nt c4t i de punerile duble la p"m4nt. Veriicarea &e va ace i la condi!iile impu&e de
&tabilitatea termic" a pri#elor de p"m4nt.
Jiniile de medie ten&iune vor i prev"#ute cu protec!ii reali#ate %n conormitate cu P/ 5(+=56.
Sc6emele de conectare a bobinei de compen&are la neutrului re!elei electrice de medie ten&iune
&unt pre#entate %n ane-a 59 igura A.5.1.
Iunc!ionarea de durat" cu punere la p"m4nt e&te limitat" %n timp9 de regul"9 la durata de
eectuare a manevrelor de i#olare a deectului9 re&pect4ndu-&e limitele i condi!iile &tipulate %n STAS
8'2-15$5.
7u e-cep!ia ca#urilor men!ionate la pct. 5.1.'9 pentru evitarea tran&orm"rii &implelor puneri la
p"m4nt permanente %n duble puneri la p"m4nt &e va avea %n vedere utili#area de &olu!ii de protec!ii
prin relee i &i&teme de automati#"ri a&ociate care &" permit" deconectarea &electiv" i rapid" a
punerilor &imple la p"m4nt permanente. >n ace&t &en& &e poate adopta sistemul de automatizare de
conectarea automat a unui rezistor -n paralel cu bobina de compensare pentru &electarea i
declanarea deectelor monoa#ate permanente. Detalii &unt pre#entate %n ane-a 59 pct. A.5.2.+.
:.1.!.- Alegerea &au &c6imbarea unei &olu!ii de tratare a neutrului re!elelor de medie ten&iune
aeriene &au preponderent aeriene &e va ace pe ba#a unor anali#e te6nico-economice de detaliu9
av4ndu-&e %n vedere criteriile i cerin!ele eviden!iate la pct. 5.1.1 i prevederile de la pct. 5.1.25.1.6.

:.1.9.- >n regim normal de unc!ionare9 bobinele de compen&are care &e montea#" %n re!elele
de ''5 *V &e vor regla %n regim de &upracompen&are9 a c"ror valoare va i cuprin&" %ntre ( i
1( 2.
>n ca#ul re!elelor prev"#ute cu di&po#itive de acord automat al compen&"rii9 &e va unc!iona
c4t mai aproape de re#onan!"9 cu condi!ia ca ten&iunea de depla&are a neutrului &" nu
dep"ea&c" 1(15 2 din ten&iunea de a#". >n ace&t ca# &e va admite o &upracompen&are de
ordinul +5 2.
Se admite unc!ionarea temporar" a re!elelor de medie ten&iune %n regim de &ubcompen&are
:p4n" la remedierea unor incidente9 care conduc la un grad mai mare de de#acord dec4t cel
pre&cri&9 &au p4n" la procurarea unui grup de compen&are core&pun#"tor %n ca#ul e-tinderii unei
re!ele9 dar nu mai mult de un an de la data dep"irii curentului capacitiv de punere la p"m4nt9
pentru care e-i&t" po&ibilit"!i de compen&are;9 cu luarea urm"toarelor m"&uri:
a; valoarea gradului de de#acord nu va dep"i -2( 2 %n re!elele &lab de#voltate :cu un curent
capacitiv de punere la p"m4nt de p4n" la 5( A; i9 re&pectiv9 -1( 2 %n re!elele puternic
de#voltate :cu curentul capacitiv de punere la p"m4nt cuprin& %ntre 5( i 1(( A;@
b; durata unc!ion"rii re!elei cu &impl" punere la p"m4nt &e va limita la durata depi&t"rii i
deconect"rii liniei deecte; pe acea&t" durat" nu &e va deconecta grupul de compen&are a
curentului capacitiv de punere la p"m4nt@
c; deconectarea circuitelor de linii i de tran&ormatoare de putere alate &ub ten&iune9 "r"
&arcin"9 nu &e va eectua prin &eparator@
d; unc!ionarea %n num"r incomplet de a#e &e inter#ice.
:.1.:.- Pentru prote<area bobinei de compen&are contra &upraten&iunilor de comuta!ie
provocate de deconectarea &curtcircuitelor tria#ate cu punere la p"m4nt9 pentru ca#urile %n care
ace&te &upraten&iuni dep"e&c valorile indicate %n ane-a 59 &e vor monta %n paralel cu bobina de
compen&are de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" pe ba#" de o-i#i metalici.
:.1.10.- >n re!elele electrice de di&tribu!ie de ''5 *V legate galvanic cu generatoarele din
centralele electrice9 trebuie &" &e monte#e o re#i&ten!" &au o bobin" de compen&are %ntre punctul
neutru al generatoarelor i p"m4nt9 dac" curentul capacitiv de punere la p"m4nt e&te mai mare
de 5 A.
:.2.- T$'1'$(' &(.1$.+.) ?& $(,(+(+( (+(61$)6( %( /(%)( 1(&-).&( '+( 1($/#6(&1$'+(+#$
:.2.1.- 3e!elele de &ervicii proprii de medie ten&iune ale termocentralelor vor unc!iona:
a; cu neutrul izolat9 %n ca#ul %n care curentul capacitiv de punere la p"m4nt al re!elei
+$
NTE 001/03/00 - -
cuplate galvanic nu dep"ete valorile:
- 1( A pentru re!elele &erviciilor proprii de medie ten&iune9 la care nu &unt racordate
galvanic generatoare;
- 5 A pentru re!elele &erviciilor proprii de medie ten&iune9 la care &e racordea#"
galvanic generatoare;
b; cu neutrul legat la pm.nt prin rezisten9 %n ca#ul %n care curentul capacitiv de punere
la p"m4nt a re!elei cuplate galvanic dep"ete valorile men!ionate.
:.2.2.- >n ca#ul %n care9 %n urma calculelor9 re#ult" nece&itatea trat"rii neutrului prin re#i&ten!"
pentru cel pu!in una din barele de &ervicii proprii de medie ten&iune ale centralei electrice
:con&ider4nd %ntreaga re!ea cuplat" galvanic %n dieritele ipote#e de unc!ionare;9 &olu!ia va i
adoptat" pentru toate barele re!elei de &ervicii proprii de medie ten&iune ale centralei.
Determinarea curentului capacitiv de punere la p"m4nt9 calculul curentului de &curtcircuit
monoa#at limitat i ordinea de prioritate %n alegerea &olu!iilor de legare la p"m4nt prin re#i&ten!"
a neutrului re!elelor de &ervicii proprii de medie ten&iune ale termocentralelor &unt pre#entate %n
ane-a 5.
:.2.3.- Pentru termocentralele la care generatoarele debitea#" la ten&iunea &erviciilor proprii9
av4nd i con&umatori e-teriori termocentralei9 e&te nece&ar" anali#a iec"rui ca# %n parte9
%ntruc4t &olu!ia de tratare a neutrului nece&it" o corelare a &olu!iei de la con&umatori.
:.3.- R(,(+(+( %( ?&'+10 ;) 2#'$1( ?&'+10 1(&-).&( 3110 !50 EV4
:.3.1.- Pentru limitarea creterilor de ten&iune datorit" eectului capacitiv pe liniile electrice
lungi9 %n gol9 la nivelul impu& :capitolul V;9 trebuie &" &e reali#e#e compen&area tra&ver&al" a
liniilor cu bobine.
Jocul de montare a bobinei &e &tabilete din con&iderente te6nico-economice.
Ja &tabilirea num"rului bobinelor nece&are mont"rii pe linii &e va !ine &eama de creterile
admi&ibile de ten&iune indicate %n tabelul 5.1.
Tabelul 5.1
Ten&iunea
nominal"
a re!elei
Tipul ec6ipamentului 7reterea admi&ibil" de
ten&iune pe a#" a!" de D&=
'
9
%n unc!ie de durata &olicit"rii:
:*V; 2( min
1;
2( & 1 & (91 &
Tran&ormatoare i autotran&ormatoare 191 19+ -
2;
-
2;
Eobine de reactan!" i tran&ormatoare de
ten&iune inductive
1915 19+ -
2;
-
2;
11( +((
Aparate de comuta!ie9 tran&ormatoare de
ten&iune capacitive9 tran&ormatoare de
curent9 conden&atoare de cupla< i bare
colectoare
1915 196 292 29+
Tran&ormatoare i autotran&ormatoare 191 1925 19$
';
198
';
$5( Eobine de compen&are9 tran&ormatoare
de curent i ten&iune9 aparate de
comuta!ie9 conden&atoare de cupla< i
bare colectoare
191 19' 195
';
29(
';
.ote01; Se admit creteri de ten&iune9 cu durata cuprin&" %ntre 6( i 12(( &9 p4n" la de 5( de ori pe
an9 la un interval de minimum o or" %ntre duo" &olicit"ri &ucce&ive.
2; 7reterile de ten&iune de 19+ i pe&te9 cu o durat" mai mare de 2( & &e elemin" prin
in&tala!ii de protec!ie i automati#"ri.
'; Ace&te valori &unt inormative.
:.3.2.- Pre#en!a bobinelor de compen&are pe liniile de $5( *V poate duce la apari!ia
enomenelor de re#onan!" cu implica!ii a&upra pau#ei de 3A31 i a&upra protec!iei %mpotriva
ace&tor &upraten&iuni. 1"&urile nece&are pentru micorarea duratei pau#ei de 3A31 i pentru
+8
NTE 001/03/00 - -
evitarea apari!iei enomenelor de re#onan!" &e vor &tabili %n urma unei anali#e te6nico-
economice9 !in4ndu-&e &eama de gradul de compen&are9 de caracteri&ticile &i&temului :puterea
de &curtcircuit;9 de condi!iile impu&e din con&iderente de &tabilitate a &i&temului etc.
Pentru micorarea pau#ei 3A31 :a&igur4ndu-&e durate %n limitele :(9$1; &9 pentru re!eaua
de $5( *V; &e pot monta pe neutrul bobinelor de reactan!" bobine &uplimentare9 av4nd reactan!a
cuprin&" %n limitele de 1$('6( .
:.3.3.- Jiniile de +(( *V i $5( *V vor i prev"#ute cu o protec!ie ma-imal" de ten&iune9 tria#at"9
cu tempori#are independent"9 dac" din calcule re#ult" c"9 %n urma deconect"rii de la un cap"t al
liniei re&pective &au %n alte regimuri po&ibile9 pot &" apare &upraten&iuni temporare mai mari dec4t
valorile admi&ibile &peciicate %n tabelul 5.1.
>n unc!ie de valorile ma-ime ale &upraten&iunilor temporare re#ultate din calcule :D
ma-.calc
;9
protec!ia ma-imal" de ten&iune va i reali#at" cu una &au mai multe trepte de ten&iune i de timp.
Protec!ia va comanda %n primul r4nd conectarea rapid" a bobinelor de compen&are
tran&ver&al" dac" ace&tea e-i&t" %n &ta!ia %n care montea#" protec!ia. >n lip&a bobinelor de
compen&are tran&ver&al" &au dac" conectarea bobinelor de compen&are tran&ver&al" nu
conduce la &c"derea ten&iunii &ub valorile periculoa&e9 protec!ia trebuie &" comande declanarea
de la ambele capete a liniei care provoac" &upraten&iunea9 precum i blocarea 3A3.
3egla<ele protec!iilor &e corelea#" cu caracteri&ticile aparata<ului din &ta!iile re&pective9
!im4ndu-&e &eama i de recomand"rile urni#orului de aparata<.
:.3.4.- >n ca#ul re!elelor de +(( *V protec!ia %mpotriva &upraten&iunilor temporare &e reali#ea#"
%n trei trepte9 cu o tempori#are dierit"9 %n unc!ie de valoarea &upraten&iunii temporare D
ma-.calc
9 i
anume0
a; rapid9 pentru valori mai mari de 19+ +2( =
'
*V

;
b; cu tempori#are de ma-im 1( &9 pentru valori cuprin&e %ntre :19219+; +2( =
'
*V

;
c; cu tempori#are de ma-im 6( &9 pentru valori cuprin&e %ntre :191192; +2( =
'
*V

.
:.3.5.- >n ca#ul re!elelor de $5( *V protec!ia %mpotriva &upraten&iunilor temporare &e reali#ea#"
%n dou" trepte9 cu o tempori#are dierit"9 %n unc!ie de valoarea &upraten&iunii temporare D
ma-.calc
9 i
anume0
a; rapid9 pentru valori mai mari de 19' $8$ =
'
*V;
b; cu tempori#are de c4teva #eci de &ecunde9 pentru valori pe&te 191 $8$ =
'
*V.

:.3..- .e&imultaneitatea timpilor totali de ac!ionare a polilor %ntreruptoarelor trebuie &" ie mai
mic" de 5 m&.
+5
NTE 001/03/00 - -
G. PROTECIA MAINILOR ELECTRICE ROTATIVE
MPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR

10.1.- Se admite racordarea mainilor electrice rotative cu puteri &ub 15.((( *VA direct la
liniile electrice aeriene. 3acordarea mainilor electrice rotative cu puteri de 15.((( *VA i mai mult
la liniile electrice aeriene trebuie &" &e ac" numai prin intermediul unor tran&ormatoare de
&eparare core&pun#"toare.
Ab&erva!ie : >n ca#ul turbogeneratoarelor de mare putere conectate prin tran&ormatoare bloc9
unde montarea de&c"rc"toarelor cu re#i&ten!" variabil" la ten&iunea generatorului nu e&te
admi&"9 &e va men!iona %n condi!iile te6nice pentru tran&ormatoarele bloc9 ca valoarea
coeicientului de tran&mitere a &upraten&iunii *T9 determinat" conorm indica!iilor de la pct. $.2.59
&" &ati&ac" rela!ia:

IT . %nc
gen . %nc
T
2
!
!
2

9 : 1(.1 ;
%n care:
!%nc.gen e&te ten&iunea de %ncercare la recven!" indu&trial" :5( C#; a i#ola!iei generatorului;
!%nc.IT - ten&iunea de %ncercare la impul& de tr"&net a i#ola!iei %n"ur"rii de %nalt"
ten&iune a tran&ormatorului.
10.2.- Sc6emele de protec!ie ale mainilor electrice rotative cu puteri &ub 15.((( *VA
racordate direct la liniile electrice aeriene trebuie &" a&igure:
a; protec!ia i#ola!iei principale :a i#ola!iei dintre %n"ur"ri i corpul mainii;;
b; protec!ia i#ola!iei %ntre &pire.
10.3.- .ivelul de protec!ie al &c6emelor de protec!ie trebuie &" ie de cel pu!in 5( *A %n ca#ul
unei pante ma-ime a undei curentului de tr"&net de 2( *A=&.
10.4.- Sc6emele de protec!ie a mainilor electrice rotative racordate la liniile electrice aeriene
trebuie &" &e reali#e#e prin utili#area combinat" a urm"toarelor elemente:
a; de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" montate pe barele &ta!iei &au la bornele mainii;
b; conden&atoare de protec!ie montate pe bare i pe neutrul mainii@
c; de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" montate pe liniile electrice aeriene@
d; conductoare de protec!ie &au paratr"&nete verticale pentru protec!ia liniilor electrice
aeriene la intrarea lor din &ta!ie.
10.5.- Pentru protec!ia mainilor electrice rotative trebuie &" &e utili#e#e de&c"rc"toare cu
re#i&ten!" variabil" de tip &pecial9 av4nd o ten&iune de amor&are mai &c"#ut" i o neliniaritate mai
pronun!at". >n tabelul 1(.1 &unt date caracteri&ticile de ba#" ale de&c"rc"toarelor cu re#i&ten!"
variabil" pe ba#" de o-i#i metalici9 olo&ite pentru protec!ia mainilor electrice rotative.

Tabelul 1(.1
/aracteristicile de baz ale descrctoarelor cu rezisten *ariabil pe baz de
oxizi metalici) #olosite pentru protecia ma&inilor electrice rotati*e
Ten&iunea
nominal" a
re!elei
Ten&iunea de
unc!ionare continu"
a de&c"rc"torului
7urentul nominal de
de&c"rcare
:und" 8=2( &;
Ten&iunea re#idual" la
un curent de 1( *A
:und" 8=2( &;
:*V; :*V; :*A; :*V;
'
6
1(
15
29'
+96
$9+
1191
1(
1(
1(
1(
1(
2(
'(
+5
10..- 7apacitatea pe bare &e determin" cu rela!ia:
5(
NTE 001/03/00 - -
J
bare
ind
bare
/
!
!
/
: 1(.2 ;
%n care:
/bare e&te capacitatea pe bare compu&" din capacitatea ec6ivalent" a barelor i
capacitatea conden&atoarelor racordate la bare@
!ind - valoarea ma-im" a &upraten&iunilor indu&e %nregi&trate %n practic" :'(( *V;;
!bare - valoarea limit" a ten&iunii nepericuloa&e pentru i#ola!ia mainii;
/J - capacitatea liniilor electrice legate galvanic cu generatorul.
Eateriile tria#ate de conden&atoare trebuie &" &e conecte#e %n &tea cu neutrul legat la
p"m4nt.
10.!.- .eutrul i#olat i acce&ibil al mainii electrice rotative trebuie prote<at prin utili#area unui
de&c"rc"tor cu re#i&ten!" variabil" i de capacit"!i de protec!ie.
10.9.- Alegerea unei &c6eme de protec!ie trebuie &" &e ac" printr-un calcul te6nico-economic9
%n conormitate cu indica!iile din ane-a +.
10.:.- Adaptarea in&tala!iilor e-i&tente %n care au o&t in&talate de&c"rc"toare cu coarne :D7;
&e va ace treptat9 %n conormitate cu pct. 2.+ din pre#entul normativ &au %n ca#ul ac!iunilor de
rete6nologi#are= reabilitare a in&tala!iilor re&pective.
51
NTE 001/03/00 - -
GI. ALEGEREA APARATELOR DE PROTECIE MPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR
11.1.- D(-60$601#'$( 6. $(*)-1(&,0 >'$)'C)+0 7( C'*0 %( 6'$C.$0 %( -)+)6).
11.1.1.- Alegerea de&c"rc"toarelor cu re#i&ten!" variabil" pe ba#" de carbur" de &iliciu &e
ace conorm ane-elor 5 i 69 lu4ndu-&e %n con&iderare urm"torii parametrii:
- ten&iunea ma-im" admi&ibil" a de&c"rc"torului;
- ten&iunea de amor&are la recven!" indu&trial";
- nivelul de protec!ie la unde de impul&;
- capacitatea de de&c"rcare :capacitatea de !inere la impul&uri de curent9 &peciicate ca
num"r9 orm" i amplitudine;;
- cla&a limitatorului de pre&iune :&upapa de &uprapre&iune;.
11.1.2.- Ten&iunea ma-im" care poate ap"rea la bornele de&c"rc"torului trebuie &" ie mai
mic" dec4t ten&iunea ma-im" admi&ibil" a de&c"rc"torului :care core&punde ten&iunii de &tingere
a de&c"rc"torului;.
>n re!elele cu neutrul i#olat i cu neutrul tratat prin bobin" de compen&are &au prin re#i&ten!"9
ten&iunea ma-im" pe de&c"rc"tor apare %n ca#ul punerii la p"m4nt a unei a#e. >n ace&te condi!ii
ten&iunea ma-im" pe de&c"rc"tor trebuie &" ie cel pu!in egal" cu ten&iunea cea mai ridicat" a
re!elei9 !& :
!ma- !& : 11.1 ;
>n re!elele cu neutrul i#olat i cu neutrul tratat prin bobin" de compen&are &au prin re#i&ten!"9
ten&iunea ma-im" apare pe neutru %n timpul punerii la p"m4nt a unei a#e. >n ace&te condi!ii
ten&iunea ma-im" pe de&c"rc"torul montat pentru prote<area punctului neutru &e determin" cu
rela!ia :
!ma-
'
&
!
: 11.2 ;
>n re!elele cu neutrul eectiv legat la p"m4nt :11($5( *V;9 drept ten&iune ma-im" ce poate
ap"rea pe de&c"rc"tor trebuie con&iderat" ten&iunea pe a#a neaectat" de deect %n momentul
unui &curtcircuit monoa#at. Pentru calcularea ace&tei ten&iuni e&te nece&ar &" &e determine
raporturile ?( = ?O i R( = ?O %n punctul %n care urmea#" &" &e monte#e de&c"rc"torul i &" &e
utili#e#e curbele creterii ten&iunii pe a#ele &"n"toa&e %n ca#ul unui &curtcircuit monoa#at. >n
mod obinuit9 pentru re!elele cu neutrul eectiv legat la p"m4nt :raportul ?( = ?O cuprin& %ntre 1
i ';9 ten&iunea ma-im" admi&ibil" pe de&c"rc"tor ia valori %ntre limitele :(98 (985; !&.
Pentru re!elele cu neutrul rigid legat la p"m4nt :raportul ?(= ?O cuprin& %ntre ( i 1;9 ten&iunea
ma-im" admi&ibil" pe de&c"rc"tor are valoarea (9$5 !&.
11.1.3.- .ivelul de protec!ie la &upraten&iuni cu ront rapid e&te determinat de cea mai mare
dintre urm"toarele valori:
- ten&iunea de amor&are 1((2 la impul& de ten&iune de tr"&net :192=5( &;@
- ten&iunea re#idual" la curent nominal de de&c"rcare.
.ivelul de protec!ie la &upraten&iuni cu ront lent e&te ten&iunea de amor&are 1((2 la impul&
de ten&iune de comuta!ie.
Valorile nivelurilor de protec!ie pe care trebuie &" le a&igure de&c"rc"torul trebuie &" ie mai
mici dec4t nivelurile de !inere ale ec6ipamentelor9 av4ndu-&e %n vedere un anumit coeicient de
&iguran!" :pct. 5.2.+ i pct. $.2.2;.
11.1.4.- Ja alegerea unui de&c"rc"tor &e va veriica capacitatea de de&c"rcare a ace&tuia la
deconectarea liniilor %n gol9 i anume &e va veriica dac" energia care poate i de&c"rcat" de
de&c"rc"tor :capacitatea de de&c"rcare a ace&tuia; e&te mai mare dec4t energia capacitiv" a
liniei9 calculat" la ten&iunea de amor&are la recven!a indu&trial" a de&c"rc"torului.
7apacitatea de de&c"rcare a de&c"rc"torului cu &ula< magnetic &e calculea#" cu ormula:
Dd F !a Id t :P;9 : 11.' ;
52
NTE 001/03/00 - -
unde:
!a e&te ten&iunea de amor&are la recven!" indu&trial"9 %n V;
Id - curentul ma-im admi& pe de&c"rc"tor la timpul de 2((( &9 %n A;
t - timpul F 2((( &9 %n &.
11.1.5.- 7urentul nominal al de&c"rc"torului trebuie &" ie mai mare dec4t curentul de impul&
de tr"&net9 care poate &" apar" la locul de montare al de&c"rc"torului.
11.1..- De&c"rc"toarele cu re#i&ten!" variabil" ale&e pentru protec!ia neutrelor
tran&ormatoarelor9 unc!ion4nd cu neutrul i#olat %ntr-o re!ea cu neutrul eectiv legat la p"m4nt9
trebuie &" %ndeplinea&c" urm"toarele condi!ii:
a; ten&iunea ma-im" admi&ibil" a de&c"rc"torului :ten&iunea de &tingere; trebuie &" ie mai
mare &au egal" cu:
- ' = 8 9 (
m
! 9 pentru tran&ormatoarele a c"ror comuta!ie &e reali#ea#" cu
%ntreruptoare cu ac!ionare tria#at"@
- ' =
m
! 9 pentru tran&ormatoarele a c"ror comuta!ie &e reali#ea#" cu
%ntreruptoare cu ac!ionare pe iecare a#"@
b; ten&iunea de amor&are la recven!" indu&trial" trebuie &" ie mai mic" dec4t ten&iunea
de %ncercare la recven!" indu&trial" a neutrului tran&ormatorului@
c; nivelul de protec!ie la &upraten&iuni cu ront rapid trebuie &" ie cu circa :2('(;2 mai mic
dec4t nivelul nominal de !inere la impul& de tr"&net a i#ola!iei neutrului :indicat %n
tabelul 5.+ din capitolul V;@
d; %n ca#ul %n care &e indic" ten&iunea de amor&are la &upraten&iuni cu ront lent a
de&c"rc"torului9 acea&ta trebuie &" ie mai mic" dec4t (9$2 din ten&iunea nominal" de
!inere la impul& de comuta!ie a i#ola!iei neutrului :indicat" %n tabelul 5.+ din capitolul V;@
e; curentul nominal la unde rectangulare de 2((( & trebuie &" ie cel pu!in egal cu 5(( A.
11.1.!.- De&c"rc"toarele pentru re!elele de 11($5( *V trebuie &" ie prev"#ute cu di&po#itive
de %nregi&trare a unc!ion"rii lor9 ampla&ate %n #one acce&ibile9 pentru a putea i uor de citite de
c"tre per&onalul de e-ploatare "r" &coaterea de &ub ten&iune a in&tala!iei.
11.1.9.- >n #onele poluate trebuie &" &e utili#e#e de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil"9
%ncercate %n laborator la poluare artiicial".
11.1.:.- Ten&iunea de amor&are 1((2 la impul& de comuta!ie :pentru ten&iunea de +(( *V;
trebuie &" ie a&tel alea&"9 %nc4t ri&cul de deect la comuta!ie al &ta!iei &" ie mai mic &au cel mult
egal cu 1(
-+
&au amplitudinea ma-im" conven!ional" a &upraten&iunii cu ront lent &" ie mai mic"
dec4t ten&iunea nominal" de !inere a ec6ipamentului la impul& de comuta!ie.
11.1.10.- 7la&a limitatorului de pre&iune e&te determinat" de curentul de &curtcircuit :*A;
ma-im9 la care limitatorul de pre&iune lucrea#" corect9 deectarea de&c"rc"torului neiind %n&o!it"
de di&trugerea e-plo#iv" a carca&ei.
7urentul ma-im de &curtcircuit la locul de monta< al de&c"rc"torului trebuie &" ie mai mic
dec4t curentul core&pun#"tor cla&ei limitatorului de pre&iune.
11.2. D(-60$601#'$(+( 6. $(*)-1(&,0 >'$)'C)+0 7( C'*0 %( #=)*) /(1'+)6)
11.2.1.- Alegerea de&c"rc"toarelor pe ba#" de o-i#i metalici &e ace conorm ane-elor 59 6
i $9 lu4ndu-&e %n con&iderare urm"torii parametrii:
- ten&iunea de unc!ionare continu" a de&c"rc"torului !c @
- amplitudinea i durata &upraten&iunilor temporare din re!ea@
- nivelurile de protec!ie a&igurate la undele de impul& de comuta!ie i de tr"&net@
- nivelurile de !inere ale ec6ipamentelor prote<ate@
- capacitatea de ab&orb!ie a energiei de&c"rcate@
- cla&a limitatorului de pre&iune.
5'
NTE 001/03/00 - -
Selectarea unui de&c"rc"tor cu re#i&ten!" variabil" pe ba#" de o-i#i metalici pentru o aplica!ie
dat" e&te un compromi& %ntre nivelul de protec!ie a&igurat de de&c"rc"tor9 po&ibilitatea de a
&uporta anumite &upraten&iuni temporare o anumit" perioad" de timp i capacitatea &a de a
ab&orbi energia de de&c"rcare.
11.2.2.- Ten&iunea de unc!ioanare continu" a unui de&c"rc"tor :!c; &e alege a&tel %nc4t:
- ' =
& c
! ! 9 pentru un de&c"rc"tor conectat %ntre a#" i p"m4nt %ntr-un &i&tem tria#at;
-
& c
! !
9 pentru un de&c"rc"tor conectat %ntre a#e.
>n acelai timp9 !c trebuie &" ie mai mare dec4t &upraten&iunile temporare de durat" lung"
care nu &unt eliminate prin protec!ie.
11.2.3.- Alegerea unui de&c"rc"tor9 %n unc!ie de capacitatea ace&tuia de a unc!iona %n
pre#en!a &upraten&iunilor temporare9 &e ace !in4ndu-&e &eama at4t de amplitudinea
&upraten&iunilor9 c4t i de durata de eliminare prin protec!ie a ace&tora.
Durata &upraten&iunilor temporare e&te determinat" de durata elimin"rii ace&tora prin
protec!ie.
>n general9 de&c"rc"toarele nu &unt utili#ate pentru a prote<a ec6ipamentele %mpotriva
&upraten&iunilor temporare.
11.2.4.- .ivelurile de protec!ie a&igurate de de&c"rc"toare &e determin" prin programe de
calcul &peciali#ate.
A e&timare a ace&tora &e poate ace utili#4nd ten&iunile re#iduale ma-ime date de catalog
pentru urm"toarele valori de curent a&tel:
a; pentru e&timarea nivelurilor de protec!ie la &upraten&iunile cu ront rapid &e iau ten&iunile
re#iduale pentru:
- 1( *A %n re!elele cu !& +2( *V;
- 2( *A %n re!elele cu !& F $8$8(( *V;
b; pentru e&timarea nivelurilor de protec!ie la &upraten&iunile cu ront lent9 &e iau ten&iunile
re#iduale pentru:
- (95 *A %n re!elele cu !& B 1+5 *V;
- 1 *A %n re!elele cu 1+5 !& '62 *V;
- 2 *A %n re!elele cu +2( !& 8(( *V.
11.2.5.- Veriicarea capacit"!ii de&c"rc"torului de a ab&orbi energia de&c"rcat"9 pentru o
utili#are eicient" a ace&tuia9 &e ace prin programe de calcul &peciali#ate.
A e&timare a ace&teia &e poate ace orientativ cu rela!ia:

( )
1
]
1

n !
E
! !
D T 2
re#
re# &
9 :P; : 11.+ ;
unde:
D e&te energia ab&orbit" de de&c"rc"tor;
!& - &upraten&iunea cu ront lent la locul de montare a de&c"rc"torului9 %n lip&a ace&tuia9
%n *V:
E - impedan!a caracteri&tic"9 %n ;
!re# - ten&iunea re#idual" pe de&c"rc"tor9 %n *V;
" - timpul de propagare a undei F l = *9 %n &9 unde:
l - lungimea liniei9 %n *m;
* - vite#a de propagare9 %n *m=& :circa (9' *m=&9 cu e-cep!ia cablurilor pentru
care &e poate utili#a valoarea (915( *m=&;;
n - num"rul de de&c"rc"ri con&ecutive.
5+
NTE 001/03/00 - -
GII. PROTECIA INSTALAIILOR ELECTRICE DE EGTERIOR MPOTRIVA
LOVITURILOR DIRECTE DE TRFSNET
12.1. C#&-)%($',)) B(&($'+(
12.1.1.- Protec!ia in&tala!iilor electrice de pe teritoriul &ta!iilor electrice %mpotriva loviturilor
directe de tr"&net trebuie &" &e reali#e#e cu paratr"&nete verticale &au ori#ontale.
12.1.2.- Protec!ia %mpotriva conturn"rilor inver&e ale ec6ipamentului din &ta!ie9 ca urmare a
loviturilor directe de tr"&net9 trebuie &" &e reali#e#e prin alegerea unor di&tan!e %n aer9 care &" nu
permit" amor&area unei de&c"rc"ri %ntre elementele legate la p"m4nt ale con&truc!iilor pe care
&unt in&talate paratr"&netele i elementele &ub ten&iune ale in&tala!iei.
12.2. R('+)*'$(' 6#&-1$.61)>0 ' 7'$'1$0-&(1(+#$
12.2.1.- P'$'1$0-&(1(+( >($1)6'+( trebuie &" &e reali#e#e prin i-area pe v4rul unui &t4lp a
unei ti<e metalice de captare. >n &ta!iile electrice9 paratr"&netele verticale &e montea#" pe:
- &t4lpi de beton armat centriugat;
- &t4lpi metalici9 %n in&tala!iile la care e&te nece&ar" reali#area unei %n"l!imi mari a
paratr"&netului@
- &t4lpi de lemn de brad impregnat9 %n in&tala!iile provi#orii.
/lementul de captare al unui paratr"&net &e reali#ea#" conorm indica!iilor din normativul
I 2(=2(((.
/lementul de cobor4re de la elementul de captare la pri#a de p"m4nt &e reali#ea#":
- la &t4lpii de beton armat9 prin olo&irea uneia din arm"turi9 c"reia i &e a&igur" prin &udur"
continuitatea pe toat" %n"l!imea &t4lpului@
- la &t4lpii metalici9 prin %n&"i con&truc!ia &t4lpului@
- la &t4lpii de lemn9 prin olo&irea unei ben#i de o!el #incat la cald9 cu o &ec!iune minim"
2(295 mm
2
din AJ'8. Pentru o!elul ne#incat9 gro&imea ben#ii va i cu 5(2 mai mare.
12.2.2.- P'$'1$0-&(1(+( #$)*#&1'+( trebuie &" &e reali#e#e din urm"toarele materiale:
- conductoare unie de o!el cu o &ec!iune de '5 ) 55 mm
2
9 %n unc!ie de de&c6iderea dintre
&t4lpi@
- conductoare de o!el-aluminiu@
- ben#i de o!el-aluminiu@
- ben#i de o!el %ntin&e pe conturul cl"dirii@
- o!el rotund &ub orm" de balu&trad".
/&te nece&ar" o bun" legare la p"m4nt a elementelor de captare.
12.3. D(1($/)&'$(' *#&() %( 7$#1(6,)( ' .&.) 7'$'1$0-&(1 :ane-a 8;
12.3.1.- 1ona de protec,ie a unui paratr%$net +ertical. Dimen&iunile #onei de protec!ie
:igura '.1 din capitolul III; &e determin" cu urm"toarele ormule:
a; pentru un paratr"&net vertical cu %n"l!imea h '( m:

h
h
h
r
-
a
-
1
6 9 1
+

: 12.1 ;
unde:
h e&te %n"l!imea paratr"&netului;
r- - ra#a #onei de protec!ie la nivelul cercetat9 h-;
ha - &upraten&iunea paratr"&netului dea&upra nivelului cercetat9 h- :%n"l!imea
activ" a paratr"&netului: ha F h - h-;.
b; pentru un paratr"&net vertical cu %n"l!imea '( m B h B 1(( m:
55
NTE 001/03/00 - -

p
h
h
h
r

-
a
-
1
6 9 1
: 12.2 ;
unde:

h h
p
5 9 5 '(
: 12.' ;
Prin actorul p &e !ine &eama de %n"l!imea ma-im" de orientare a tr"&netului9 con&iderat" de
6(( m pentru paratr"&netele verticale i de '(( m pentru cele ori#ontale.
12.3.2.- Kona de protec!ie a dou" paratr"&nete verticale9 egale ca %n"l!ime i ae#ate %n
apropiere unul de cel"lalt9 e&te pre#entat" %n igura 12.1. .ota!iile din igur" au urm"toarele
&emniica!ii:
a e&te di&tan!a dintre paratr"&nete;
2 b- - l"!imea minim" a #onei de protec!ie la nivelul cercetat h-;
r- - ra#a de protec!ie a unui paratr"&net la nivelul cercetat h-;
R - ra#a circumerin!ei care trece prin v4rurile paratr"&netelor i punctul A9 di&pu&e la
nivelul ho.
Pentru &pa!iile e-terioare ale #onei de protec!ie9 ra#a de protec!ie r- &e determin" ca pentru un
&ingur paratr"&net vertical.
Di&tan!a a la care #onele de protec!ie ale paratr"&netelor &e mai inter&ectea#" :b- F (; e&te
$ha pentru paratr"&netele av4nd %n"l!imea h '( m i $pha pentru paratr"&netele cu %n"l!imi mai
mari de '( m :h H '( m;.
Dimen&iunile b- &e calculea#" conorm indica!iilor din ane-a 8.
12.3.3.- Kona de protec!ie a trei &au patru paratr"&nete verticale egale ca %n"l!ime la nivelul de
cercetat h- au o&t repre#entate %n igurile 12.29 12.'9 12.+9 #onele de protec!ie din e-teriorul
iec"rui paratr"&net calcul4ndu-&e ca pentru un &ingur paratr"&net.
Dimen&iunile b- &e calculea#" :conorm indica!iilor din ane-a 8; ca pentru dou" paratr"&nete9
iar condi!ia nece&ar" pentru ca %ntreaga &upraa!" interioar" &" ie prote<at" e&te:
56
Iig. 12.1.- Kona de protec!ie a dou" paratr"&nete verticale.
a
a=2
6
-
r
-
a=2
6
(
6
a
6
Sec!iune prin #ona de
protec!ie a&igurat" de
cele dou" paratr"&nete la
%n"l!imea 6
-
C
=
C
=
3
A
$
=
Iig. 12.5
a
6
(
6
1
6
2
2 1V
1
1
NTE 001/03/00 - -
D 8 ha p : 12.+ ;
unde D9 %n ca#ul a patru paratr"&nete9 e&te diagonala patrulaterului regulat ormat din cele patru
paratr"&nete :igura 12.';9 iar pentru ae#area %n triung6i :igura 12.2; &au patrulater neregulat
:igura 12.+; e&te diametrul cercului care trece prin a-ele a trei paratr"&nete.
12.3.4.- Kona de protec!ie a paratr"&netelor de %n"l!imi dierite &e determin" prin metoda
paratr"&netului ictiv :igura 12.5;.
A&tel9 &e tra&ea#" %n mod obinuit #ona de protec!ie a paratr"&netului mai %nalt :1;. Se duce o
linie ori#ontal" din v4rul celui de-al doilea paratr"&net :2;9 p4n" la inter&ec!ia cu #ona de
protec!ie a primului paratr"&net. >n ace&t punct &e con&ider" un paratr"&net ictiv :1;9 de %n"l!ime
egal" cu a paratr"&netului :2; i pentru cele dou" paratr"&nete :1

; i :2;9 &ituate la di&tan!e a


W
9
&e tra&ea#" %n mod obinuit #ona9 conorm igurii 12.1. 7ondi!ia de %nc6idere a #onei %ntre cele
dou" paratr"&nete &e veriic" deci9 %n ace&t ca#9 pentru di&tan!a aV.
5$
a
2
a
'
2
Iig. 12.2.
a
1
CHH
=
CHH
=
CHH
=
O D
3
1
a
'
Iig. 12.+.
bVV
-
a
2
a
1
bVV
-
bVV
-
a
+
bVV
-
D
1
O
1
D
2
O
2
3 4
1
2
Iig. 12.'.
aV
aV
CH
=
2
1
D
O
CH
=
4
3
NTE 001/03/00 - -
12.3.5.- Z#&' %( 7$#1(6,)( ' .&.) 7'$'1$0-&(1 #$)*#&1'+ e&te repre#entat" %n igura '.2.
Di&tan!a r- 9 denumit" conven!ional ra#" de protec!ie9 prin analogie cu paratr"&netul vertical9
&e deterrmin" dup" ormulele:
a; pentru un paratr"&net ori#ontal di&pu& la o %n"l!ime h '( m:

h
h
2
h
r
-
a
-
1+

: 12.5 ;
unde 2 e&te un coeicient care ia valoarea (98 la liniile aeriene i 192 %n ca#ul protec!iei
con&truc!iilor de pe teritoriul centralelor i &ta!iilor electrice.
b; pentru un paratr"&net ori#ontal di&pu& la o %n"l!ime '( m B h B 1(( m:

h
h
2
h
r
-
a
-
1+

X p : 12.6 ;
unde p &e determin" cu ormula :12.';.
12.3..- Kona de protec!ie a dou" paratr"&nete ori#ontale paralele e&te repre#entat" %n igura
12.6. Konele e-terioare ale #onei de protec!ie &e determin" ca pentru un paratr"&net ori#ontal.
Sec!iunea vertical" a #onei de protec!ie %ntre dou" paratr"&nete ori#ontale &e limitea#" prin
arcul circumerin!ei9 care trece prin paratr"&nete i punctul central ( dintre paratr"&nete9 &ituat la
%n"l!imea:

+
(
a
h h : 12.$ ;
unde a e&te di&ta!a %ntre conductoare.
Pentru protec!ia unui obiect &ituat %ntre dou" conductoare de protec!ie9 trebuie &" &e re&pecte
condi!ia:
58
Iig. 12.6.- Kona de protec!ie a dou" paratr"&nete
ori#ontale.
a
6
a
a=+
6
6
-
r
-
Sec!iune prin #ona de
protec!ie a&igurat" de
cele dou" paratr"&nete
ori#ontale la %n"l!imea 6
-
Jimitele #onei
de protec!ie
a&igurat" de
paratr"&nete
Paratr"&nete ori#ontale
:conductoare de protec!ie;
6
(
$
=
NTE 001/03/00 - -

+
- a
a
h h h : 12.8 ;
12.4.- M#%.+ %( '/7+'-'$( ' 7'$'1$0-&(1(+#$ ;) '+(B($(' 1)7.$)+#$ +#$
12.4.1.- Paratr"&netele independente trebuie racordate9 dup" ca#:
a; Ja centura de punere la p"m4nt a &ta!iei printr-o leg"tur" c4t mai &curt"9 %n ca#ul
re&pect"rii prevederilor de la pct. $.1.2.
3acordarea &e va reali#a prin mai multe c"i di&pu&e radial :2)' direc!ii;9 cu prevederea unor
electro#i verticali &uplimentari %n locul de racordare a leg"turii la p"m4nt i care &" reali#e#e la
recven!" indu&trial" o re#i&ten!" de ma-imum 25 .
Jocul de racordare a leg"turii la pri#a &ta!iei trebuie &" ie la o di&tan!" pe calea de curent mai
mare de 15 m de locul de racordare la pri#a &ta!iei a tran&ormatorului.
b; Ja o pri#" independent"9 %n ca#ul %n care re#i&ten!a pri#ei in&tala!iei prote<ate e&te mai mare
de 1 9 iar cla&a de ten&iune a i#ola!iei e&te mai mic" de 11( *V.
3e#i&ten!a pri#ei proprii de legare la p"m4nt nu trebuie &" ie mai mare de 8( .
Di&tan!a9 %n aer Sa :m; %ntre un paratr"&net independent i in&tala!ia de prote<at &e calculea#"
cu rela!ia:
Sa (9' Ri O (91 7 :iind cel pu!in 5 m; : 12.5 ;
unde: Ri e&te re#i&ten!a de legare la p"m4nt la impul& a pri#ei paratr"&netului
independent9 %n @
7 - %n"l!imea in&tala!iei prote<ate de paratr"&netul re&pectiv9 %n m.
Di&tan!a %n p"m4nt Sp :m; %ntre pri#a &eparat" a unui paratr"&net i punctul cel mai apropiat
al in&tala!iei de legare la p"m4nt a &ta!iei &e calculea#" cu rela!ia:
Sp (9' Ri : 12.1( ;
iind de cel pu!in ' m.
c; Paratr"&netele independente &e pot monta i pe &t4lpii de &u&!inere a relectoarelor de
iluminat9 care trebuie racordate la pri#a de legare la p"m4nt a &ta!iei. >n ace&t ca#9 dac" nu &e
re&pect" prevederile pct. $.1.29 &uplimentar a!" de cerin!ele generale &peciicate la pct. 12.+.1.a9
trebuie re&pectate urm"toarele condi!ii:
- la di&tan!a de 5 m de paratr"&net trebuie in&tala!i trei-patru electro#i verticali cu lungimea de
')5 m@
- dac" di&tan!a pe magi&trala de legare la p"m4nt de la locul de racordare la pri#a &ta!iei p4n"
la locul de racordare a tran&ormatorului :reactorului; dep"ete 15 m9 dar nu mai mult de
+( m9 la bornele de p4n" la '5 *V ale tran&ormatorului trebuie in&talate de&c"rc"toare cu
re#i&ten!" variabil"@
- di&tan!a %n aer Sa :m; de la paratr"&netul care &e leag" la pri#a &ta!iei la p"r!ile parcur&e de
curent trebuie &" ie:
Sa (91 l O m9
unde l :m; e&te %n"l!imea p"r!ii parcur&e de curent9 iar m :m; e&te lungimea lan!ului de
i#olatoare.
Pentru evitarea inducerii %n re!eaua de iluminat a unor ten&iuni periculoa&e9 provocate de
trecerea curen!ilor de tr"&net prin paratr"&net9 cablurile de alimentare ale l"mpilor trebuie &" ie
armate i9 %ncep4nd de la ba#a &t4lpului9 trebuie &" parcurg" cel pu!in 1( m prin p"m4nt %nainte
de a intra %n canalele de cabluri.
12.4.2.- Paratr"&netele montate pe con&truc!iile &ta!iei nu dier" con&tructiv de paratr"&netele
independente. 1odul de proiectare i e-ecutare a ace&tor in&tala!ii e&te indicat %n Y0ormati*ul
pentru proiectarea &i executarea instalaiilor de paratrsnete pentru construciiR I 2(=2(((.
55
NTE 001/03/00 - -
12.5. I&-1'+',))+( %( +(B'$( +' 70/@&1 ' 7'$'1$0-&(1(+#$
12.5.1.- Paratr"&netele &e leag"9 de regul"9 la o aceeai pri#" de p"m4nt9 care poate i
&eparat" &au comun" cu pri#a de legare la p"m4nt pentru in&tala!iile electrice.
12.5.2.- Valoarea ma-im" a re#i&ten!elor pri#elor de p"m4nt ale &ta!iilor9 centralelor i
po&turilor de tran&ormare re#ult" din STAS 126(+=+-5-5(.
12.5.3.- Valoarea re#i&ten!ei de di&per&ie a pri#ei de p"m4nt pentru o in&tala!ie de
paratr"&nete9 %n ca#ul %n care pri#a &e e-ecut" &eparat a!" de pri#ele de p"m4nt pentru
in&tala!iile electrice9 trebuie &" ie cel mult:
- 5 pentru pri#e de p"m4nt naturale;
- 1( pentru pri#e de p"m4nt artiiciale.
Veriicarea valorii re#i&ten!ei pri#ei de p"m4nt &e ace prin m"&ur"tori i9 %n ca#ul %n care ace&t
lucru e&te nece&ar9 pri#a de p"m4nt &e va completa cu un num"r core&pun#"tor de electro#i p4n"
la reali#area valorii re#i&ten!ei de di&per&ie pre&cri&e.
12.5.4.- Paratr"&netele pot i legate la pri#a de p"m4nt a in&tala!iei electrice9 cu condi!ia ca
valoarea re#i&ten!ei de di&per&ie a pri#ei de p"m4nt comune &" ie cel mult 1 9 iar conductoarele
de legare la p"m4nt p4n" la pri#" &" ie &eparate pentru iecare categorie de in&tala!ie.
>n ca#ul olo&irii %n comun a unei pri#e de p"m4nt :natural" &au artiicial"; &e impune9 de
a&emenea9 veriicarea ace&teia prin m"&ur"ri i completarea9 %n ca# de nece&itate9 cu electro#i9
p4n" c4nd re#i&ten!a ei de di&per&ie atinge valoarea de 1 .
6(
NTE 001/03/00 - -
GIII. PROIECTAREA INSTALAIILOR ELECTROENERGETICE
SITUATE N ZONE POLUATE
13.1.- Ja ampla&area in&tala!iilor e-terioare trebuie &" &e cunoa&c" urm"toarele caracteri&tici
ale #onei:
a; nivelul agen!ilor poluan!i :aprecieri cantitative i calitative9 de e-emplu: agen!i &olubili9
in&olubili9 aderen!i &au neaderen!i etc.;@
b; nivelul de poluare a #onei9 determinat orientativ din tabelele din ane-a 1( &au din
m"&ur"tori@
c; condi!iile meteorologice locale :cea!"9 direc!ia v4nturilor dominante etc.;@
d; conigura!ia terenului@
e; de#voltarea %n per&pectiv" a unor %ntreprideri care ar con&titui &ur&e de poluare@
; m"&urile luate la &ur&" pentru re!inerea agen!ilor poluan!i.
Se recomand" ca aprecierea nivelului de poluare a #onei9 unde urmea#" &" &e ampla&e#e
in&tala!ii electrice9 &" &e ac" de in&titu!ii &peciali#ate %n ace&t &en&.
Ja ampla&area in&tala!iilor e-terioare %n #one poluante i la dimen&ionarea lor &e va !ine
&eama de re#ultatele de e-ploatare ale in&tala!iilor din #ona &au din #one cu condi!ii identice
:num"rul i natura avariilor %nregi&trate;.
13.2.- Sta!iile electrice de tip e-terior &e ampla&ea#" pe c4t po&ibil %n #one cu nivel de poluare
redu& :#onele I-II;.
Sta!iile electrice de $5( *V nu &e ampla&ea#" %n #onele cu niveluri de poluare III i IV.
>n #one cu nivel de poluare inten& :#onele III-IV;9 ampla&area i alegerea &olu!iei con&tructive
pentru in&tala!iile &au liniile aeriene trebuie &" &e ac" pe ba#a unui calcul te6nico-economic9 care
&" !in" &eama de urm"toarele elemente:
a; lungimea liniei de ug" &peciic" a ec6ipamentului care poate i procurat@
b; mi<loacele de combatere a eectelor polu"rii a&upra in&tala!iilor electrice :acoperirea cu
un&ori protectoare9 &p"larea &ub ten&iune;@
c; po&ibilitatea &coaterii par!iale de &ub ten&iune a in&tala!iei9 %n vederea cur"!irii i#ola!iei9 "r"
aectarea con&umatorului@
d; po&ibilitatea adapt"rii de &ta!ii interioare &au cap&ulate@
e; mi<loacele de combatere a coro#iunii a&upra con&truc!iilor &ubterane i &upraterane
metalice i din beton armat.
13.3.- >n #onele cu nivel de poluare III-IV9 de regul"9 liniile electrice aeriene trebuie &" &e
con&truia&c" pe &t4lpi metalici &au de beton armat.
>n ca#ul &t4lpilor de lemn &itua!i %n #onele cu nivel inten& de polure :#onele III-IV;9 trebuie luate
m"&uri pentru evitarea aprinderii &t4lpilor9 datorit" curen!ilor de &curgere9 unt4nd lemnul prin
cobor4ri de protec!ie metalice &tabile termic. >n proiectul de reali#are a unei a&tel de linii trebuie
indicate ace&te con&truc!ii metalice i modul de monta< al ace&tora. I#ola!ia liniei pe &t4lpi de lemn
av4nd lemnul untat va i alea&" la el ca i la liniile cu &t4lpi metalici.
13.4.- Ja elaborarea &c6emei electrice a &ta!iilor electrice &ituate %n #one poluate9 trebuie &"
&e &tudie#e po&ibilitatea &impliic"rii &c6emei de comuta!ie9 prin utili#area &c6emelor bloc9 a
tran&ormatoarelor de m"&ur" %nglobate9 prin renun!area pe c4t po&ibil la tran&ormatoarele de
ten&iune pe partea de ten&iune %nalt" etc.
13.5.- >n #one poluate :nivelurile de poluare III-IV; &e recomand" reducerea pe c4t po&ibil a
num"rului %mbin"rilor conductoarelor olo&ite la reali#area c"ilor de curent9 recomand4ndu-&e
e-ecutarea %mbin"rilor prin &udur".
13..- Sta!iile de tran&ormare e-terioare &ituate %n #one poluate :nivelurile de poluare III i IV;9
la care &unt nece&are lucr"ri recvente de cur"!ire a i#ola!iei9 trebuie &" ie a&tel e-ecutate %nc4t
&" uure#e acce&ul per&onalului de %ntre!inere %n #onele de lucru :olo&irea &i&temului con&tructiv
&emi%nalt &au <o&9 crearea po&ibilit"!ilor de lucru %n condi!iile limit"rii la ma-imum a elementelor ce
trebuie &coa&e de &ub ten&iune;.
61
NTE 001/03/00 - -
Se recomand" utili#area in&tala!iilor i-e &au mobile de &p"lare &ub ten&iune %n ca#ul
depunerilor &olubile %n ap" &au neaderente.
13.!.- 7on&truc!iile metalice ale in&tala!iilor electrice &ituate %n #one poluate cu agen!i agre&ivi
trebuie prote<ate prin acoperiri de protec!ie9 a&igur4ndu-&e durabilitatea metalului core&pun#"tor
&tandardelor9 pre&crip!iilor i in&truc!iunilor %n vigoare.
13.9.- Ja dulapurile di&po#itivelor de ac!ionare a %ntreruptoarelor9 precum i la cutiile de cleme
ampla&ate %n &ta!iile de tran&ormare &ituate %n #one poluate9 trebuie &" &e ia m"&uri de etanare
%mpotriva praului i ga#elor i m"&uri pentru prote<area irurilor de cleme i a altor elemente
metalice de cone-iune9 contra ac!iunii coro&ive a mediului.
13.:.- >n #onele av4nd nivelurile de poluare III i IV &e recomand" evitarea mont"rii %n &ta!iile
de tran&ormare a i#olatoarelor de &u&pen&ie %n po#i!ie vertical"9 recomand4ndu-&e montarea
i#olatoarelor %n V &au U.
13.10.- Ja a#a de &tudiu de ampla&ament a &ta!iilor de tran&ormare &e va avea %n vedere
natura poluan!ilor din #ona re&pectiv" %ntr-o per&pectiv" de cel pu!in #ece ani.
13.11.- >n vederea m"ririi gradului de &iguran!" %n unc!ionarea in&tala!iilor i liniilor electrice
aeriene %n #ona III de poluare din apropierea termocentralelor ce con&um" combu&tibil &olid pe&te
15( t c.c.=69 &e vor lua urm"toarele m"&uri &uplimentare:
a; linia de ug" &peciic" a i#ola!iei liniilor electrice aeriene i a lan!urilor de i#olatoare pentru
&u&!inerea conductoarelor le-ibile din in&tala!iile electrice de e-terior va avea lungimea minim"
de '1 cm=*V@
b; i#ola!ia ec6ipamentelor electrice de e-terior de 11(+(( *V va i tratat" cu un&ori
protectoare minimum o dat" pe an %n &itua!ia %n care lungimea liniei de ug" &peciic" e&te &ub
295 cm=*V.
13.12.- >n in&tala!iile electrice de tip interior9 i#ola!ia aparata<ului electric &e va alege pe ba#a
unui calcul te6nico-economic %n urm"toarele dou" variante:
a; i#ola!ia pentru e-terior core&pun#"toare cel pu!in nivelului I de poluare9 %n ca#ul %n care
cl"direa care ad"po&tete aparata<ul electric e&te prote<at" %mpotriva p"trunderii din e-terior a
impurit"!ilor &ub orm" de pulberi &au ga#e nocive9 prin etanare &au pre&uri#are interioar"@
b; i#ola!ia pentru interior9 "r" condi!ii impu&e pentru linia de ug" &au natura materialului
electroi#olant9 %n ca#ul %n care &e a&igur" prin climati#are9 cel pu!in %n #ona aparata<ului electric9 o
umiditate relativ" a aerului &ub limita de 652 la O2(
(
7.
62
NTE 001/03/00 - -
ANEGA 1.- METODOLOGIA DE CALCUL A RISCULUI DE DE<ECT LA COMUTAIE
LA O STAIE I LA O LINIE ELECTRICF AERIANF
A.1.1.- M(1#%' '7$#=)/'1)>0 %( 6'+6.+ '+ $)-6.+.)
1etoda apro-imativ" &e ba#ea#" pe urm"toarele ipote#e:
- 3i&cul total Rn pentru un an&amblu de n ec6ipamente %n paralel &olicitate &imultan cu
aceleai ten&iuni de comuta!ie e&te dat de rela!ia:
Rn F n r9 :A.1.1;
unde r e&te ri&cul de deect la comuta!ie al unui &ingur ec6ipament.
- 3i&cul de deect la comuta!ie al unui &ingur ec6ipament :r; &e calculea#" con&ider4nd
pentru probabilitatea de de&c"rcare %n unc!ie de ten&iune9 unc!ia integral" Lau&& cu F8
29 iar pentru reparti!ia amplitudinii &upraten&iunilor o reparti!ie normal" cu S F 2( 2;
valoarea lui r &e poate determina %n ace&t ca# cu a<utorul curbei din igura A.1.19 %n unc!ie
de actorul &tati&tic de &iguran!" :g;.
- 3i&cul de deect la comuta!ie e&te dat de ec6ipamentele cu ten&iunea nominal" de !inere la
comuta!ie cea mai redu&".
a;.- 7alculul ri&cului de deect la comuta!ie pentru o &ta!ie &e eectuea#" cu rela!ia:
R&t F n&t r&t 9 :A.1.2;
unde:
n&t e&te num"rul de ec6ipamente cu i#ola!ie autoregeneratoare %n paralel9 %n &ta!ie@
r&t - ri&cul de deect la comuta!ie al unui &ingur ec6ipament@ r&t &e determin" din
igura A.1.19 %n care e&te repre#entat" unc!ia r&t F :g&t;9 unde g&t repre#int"
actorul &tati&tic de &iguran!" pentru ec6ipamentul din &ta!ie.
7alculul ri&cului de deect la comuta!ie r&t &e eectuea#" pentru:
- ten&iunea de 5(2 amor&"ri la &upraten&iuni cu ront lent ale de&c"rc"toarelor mai mare
cu 52 a!" de ten&iunea !22 &au9 c4nd nu e-i&t" de&c"rc"toare9 &e ia pentru ten&iunea
!22 valoarea re#ultat" prin aplicarea actorului de &upraten&iune din tabelul 5.1 din
capitolul V din pre#entul normativ@
- ten&iunea de 1(( 2 amor&"ri la &upraten&iuni cu ront lent a de&c"rc"toarelor mai mic"
dec4t 19(2 !22 :unde ten&iunea !22 e&te egal" cu 19(8 din ten&iunea de 5(2
amor&"ri a de&c"rc"torului;.
b;.- 7alculul ri&cului de deect la comuta!ie pentru o linie cu lungimea &ub 5( *m &e
eectuea#" cu rela!ia:
RJ/A F nJ/A rJ/A :A.1.';
unde:
nJ/A e&te num"rul de i#ola!ii %n paralel pe o a#" a liniei;
rJ/A - ri&cul de deect la comuta!ie pentru o i#ola!ie a liniei :rJ/A F :gJ/A;9 unde gJ/A
e&te actorul &tati&tic de &iguran!" pentru o i#ola!ie a liniei;.
c;.- 7alculul ri&cului de deect la comuta!ie pentru o linie cu lungimea pe&te 5( *m &e
eectuea#" %n urma %mp"r!irii liniei %n " por!iuni de lungimi egale :iecare av4nd cel mult
5( *m;9 utili#4nd rela!ia:


I
1 i
i i J/A
r n R :A.1.+;
unde:
ni e&te num"rul de i#ola!ii %n paralel %n por!iunea i a liniei;
ri - ri&cul de deect la comuta!ie pentru por!iunea i a liniei: ri F :gi;9 unde gi e&te
actorul &tati&tic de &iguran!" pentru por!iunea i a liniei9 calculat cu o valoare a
ten&iunii !229 interpolat" liniar %ntre &upraten&iunile &tati&tice de calcul pentru
&ta!ia de tran&ormare propriu-#i&" i pentru linia electric" aerian" din tabelul 5.1.
6'
(9$ (98 (95 1 191 192 19' 19+ 195 196 19$ 198
210
-1
10
-1
510
-2
210
-2
10
-2
510
-3
210
-3
10
-3
510
-4
210
-4
10
-4
510
-5
210
-5
10
-5
510
-
210
-
10
-
510
-!
210
-!
10
-!
510
-9
210
-9
10
-9
510
-:
210
-:
10
-:
Iig. A.1.1
r :g;
%
%
U
U
g
2
50

NTE 001/03/00 - -
A.1.2.- M(1#%' (='610 %( 6'+6.+ '+ $)-6.+.)
7alculul e-act &e poate reali#a cu a<utorul programelor de calcul dedicate ace&tui &cop.
A.1.3.- A+(B($(' /(1#%() %( 6'+6.+
7alculul ri&cului de deect la comuta!ie &e eectuea#" a&tel:
- &e veriic" cu metoda apro-imativ" dac" ri&cul de deect la comuta!ie dep"ete valoarea
normat"@
- dac" &e con&tat" c" ri&cul de deect la comuta!ie re#ultat cu metoda apro-imativ" dep"ete
valoarea normat"9 &e aplic" metoda e-act".
Preci#"ri &uplimentare privind metodologia de calcul a ri&cului de deect &e pot g"&i %n
&tandardul SR E0 ;99F1,3: 1GGG , /oordonarea izolaiei. %artea 3: Hhid de aplicare.
6+
NTE 001/03/00 - -
ANEGA 2 Tabelul A.2.1
TENSIUNILE DE INERE I DE 50A CONTURNFRI LA IMPULS DE TRFSNET
PENTRU LANURI DE IZOLATOARE ALE LEA UTILIZATE N ROMINIA
Tipul
i#olatorului
Tipul lan!ului de
i#olatoare
.r.elemente
%n lan!
Ten&iunea de 5(2
conturn"ri la impul&
po#itiv :*V;
Ten&iunea de !inere
la impul& po#itiv a
i#ola!iei :*V;
1 2 ' + 5
cap"-ti<" I7-+
por!elan
3om4nia
JSS
N;
- "r" arm"turi
6
$
8
5
55(
6$(
$+5
815
56(
6'6
$(8
$$+
cap"-ti<" I7Z6
por!elan
3om4nia
6
$
8
5
+8(
555
6'(
$((
+56
52$
558
665
cap"-ti<" *.'
por!elan
Eulgaria
JSS
N;
- "r" arm"turi
$
8
5
11
12
1'
$+8
8+$
5+5
1(+2
11'5
12'8
$22
82(
52(
1(26
11('
1212
JSS - cu arm"turi
$
8
5
11
12
1'
6++
$58
85$
515
1(1(
1115
6'5
$+2
8++
855
55+
1(8$
cap"-ti<"
VK7-16=1(
JSS - "r" arm"turi
$
8
5
652
8(+
8$'
6$8
$8'
85+
por!elan
7e6o&lovacia
JSS - cu arm"turi
7PD7S :IOS;
$
8
5
556
681
$5+
565
658
$58
cap"-ti<" 2(25
por!elan
JSS - "r" arm"turi
$
8
5
1(
11
12
1'
655
8(8
8$2
:526;
:1(15;
:11((;
:115(;
65(
$$8
82$
:888;
:5$2;
:1($8;
:11'(;
7e6o&lovacia
JSS - cu arm"turi
1 PS :IOS;
N;
$
8
5
1(
11
12
1'
+$5
5+$
616
65+
$+6
826
855
+''
525
555
6$1
$'1
821
86$
cap"-ti<" 7T-8
por!elan
JSS - "r" arm"turi $
8
5
62$
$1+
8(5
61+
6$$
$5(
3om4nia JSS - "r" arm"turi
7PD7S :IOS;
$
8
5
558
628
$1$
5+(
6(5
658
cap"-ti<" PS-6
&ticl"
D3SS
JSS - "r" arm"turi $
8
5
582
6++
$1$
5+'
62'
65$
T'C(+.+ A.2.1 :continuare;
1 2 ' + 5
65
NTE 001/03/00 - -
cap"-ti<" PS-6
&ticl"
D3SS
JSS - cu arm"turi
7PD7S :IOS;
$
8
5
+$+
5'5
6(8
+++
+85
555
JSS - "r" arm"turi
$
8
5
11
12
1'
655
$'(
82(
586
1($$
11$5
6+(
$(2
$85
55$
1(+(
1156
cap"-ti<" PS-11
&ticl"
D3SS
JSS - cu arm"turi
7PD7S :IOS;
$
8
5
611
$(+
8((
6((
68$
$52
JSS - cu arm"turi
IPS :IOS;
$
8
5
11
12
1'
5$$
6$2
$$$
5'2
1(2(
1115
561
6+5
$56
855
1(((
11(5
JSS - "r" arm"turi $
8
5
681
$62
8+6
6+6
$+2
815
cap"-ti<" I-16
&ticl"
Iran!a
JSS - cu arm"turi
7PD7S :IOS;
$
8
5
586
6$1
$5$
5$5
661
$+$
JSS - cu arm"turi
IPS :IOS;
$
8
5
55'
6'$
$'(
511
555
652
JSS - "r" arm"turi 11
12
1'
1(26
1116
121(
1((5
1($'
12(2
cap"-ti<" PS -16
&ticl"
D3SS
JSS - cu arm"turi
circulare de&c6i&e
11
12
1'
85(
5$(
1(6+
8$'
55'
1(+'
JSS - cu arm"turi
ovale
11
12
1'
85$
'68
1(68
8'1
5+2
1(+$
VMJI $5=16
por!elan
JSS - "r" arm"turi 1
2
652
1282
66$
12$'
Lermania JSS - cu arm"turi
II - 11(
N;
1
2
616
1115
552
11(1
VMJI 85=16 JSS - "r" arm"turi 1 6'6 62+
por!elan
Lermania
JSS - cu arm"turi
II - 11(
1 55( 5$2
VMJI $5=21 JSS - "r" arm"turi 1 6$+ 6'5
por!elan
Lermania
JSS - cu arm"turi
II - 11(
1 555 5$$
VMJI 85=21 JSS - "r" arm"turi 1 65$ 6'1
por!elan
Lermania
JSS - cu arm"turi
II - 11(
1 55$ 5$6
2(25 O JSS - "r" arm"turi 2O1 $'+ $1(
VMJI $5=16 JSS - cu arm"turi 2O1 6++ 621
.ote0 N; JSS - lan! &u&!inere &implu
7PD7S :IOS; - coarne de protec!ie duble %n cruce &imetrice :inerior O &uperior;
IPS :IOS; - inele de protec!ie &imetrice :inerior O &uperior;
II - 11( - inele urc" - 11( - tip nou
ANEGA 2 T'C(+.+ A.2.2
TENSIUNILE DE 50A CONTURNFRI PENTRU LANURILE DE IZOLATOARE
66
NTE 001/03/00 - -
DIN STICLF CU ARMFTURI

Ten&.
nom.
re!ea
Tipul
i#olatorului
CD=J
n
n C
D 5(2
ITTO
D 5(2
ITT-
D 5(2
IT7O
u&cat
D 5(2
IT7-
u&cat
D 5(2
IT7O
ploaie
D 5(2
IT7-
ploaie
:*V; :mm; :*V; :*V; :*V; :*V; :*V; :*V;
1 $
52(95 +66 5'' ++5 52+ +21 516
7TS 6(-1
2 $
++$ 5(8 +'6 5(5 +16 5(+
1'195255 1 5
118'95 6(5 6$5 5$8 66+ 5'6 6'2
255
2 5
55+ 665 55$ 6'5 51$ 6'1
11(
1 11
1++695 $85 8(' $(1 825 655 $+1
2 11
$25 $85 662 $52 552 $2'
1 $
1(22 +$5 561 +6+ 51$ ++2 51(
7TS 12(-2p
1 5
1'1+ 625 658 58' 6$6 56( 6'8
1+6 28( 1 11
16(6 $85 856 $12 8'2 $(5 81$
+25
1 1'
1858 5+1 555 8+' 588 $58 5$1
1 11
16(6 81( 8$1 $28 858 $1' 8(+
2 11
8(' 8$1 $(8 $55 68( $18
7TS 12(-1
1 1'
1858 5$5 1(+6 85$ 565 8(2 5(2
1+6 255 2 1'
566 1(11 811 552 $16 $$1
'25
1 15
215( 1182 121' 5$( 111( 5'( 1(56
2 15
11+2 12'5 52+ 1(5$ 8$6 5$2
1 1$
2+82 1'(5 1'+1 1(62 126( 1((5 12'2
2 1$
1'1+ 1'55 1(21 122( 55' 1158
1 11
16(6 $5$ 8$' $22 8'2 $1( 81'
2 11
$8' 866 $16 $82 65$ 8(+
7TS 12(-2p
1 1'
1858 5+$ 1(11 8'5 55( $5( 51(
22(
1+6 28( 2 1'
5'1 1(18 $58 5+2 $25 85'
+25
1 15
215( 116+ 1185 585 1(5$ 86+ 1(86
2 15
1(82 1166 5($ 1($5 856 1(28
1 1$
2+82 1281 1'+2 1(5+ 12+6 558 12+(
2 1$
12$5 1'$2 1($8 1228 58' 12(2
1 12
2(+( 1($8 11+5 8$' 1('( $82 5'6
7TS 16(-1
2 12
1(51 1125 85$ 1(25 $62 8$$
1$( 28( 1 1+
2'8( 1'18 1''5 58' 1215 885 1128
'5(
2 1+
1281 1'85 565 12(' 522 1($$
1 16
2$2( 1+1' 15(8 111' 1+1' 55( 128+
2 16
1+6( 1+81 1($$ 1'58 1(28 1112
2 1$
285( - - 12$1 - 115' 121'
7TS 16(-1
2 15
'2'( 1$26 1$52 1'56 165( 122+ 1'51
+((
1$( 28( 2 21
'5$( 156$ 1885 1+6( 18+( 1'8' 1'$(
'5(
2 2'
'51( 2115 21($ - 1555 - -
Jegend": J - lungimea liniei de ug"9 %n mm@
n - num"rul de elemente %n lan!@
C - %n"l!imea9 %n mm@
D - diametrul9 %n mm@
ITTO9 ITT- - Ten&iunea de !inere nominal" la impul& de tr"&net po#itiv9 re&pectiv negativ
IT7O9 IT7- - Ten&iunea de !inere nominal" la impul& de comuta!ie po#itiv9 re&pectiv negativ.
6$
NTE 001/03/00 - -
ANEGA 2 T'C(+.+ A.2.3
TENSIUNILE DE 50A CONTURNFRI I TENSIUNILE DE INERE
LA IMPULS DE TRFSNET
PENTRU IZOLATOARE COMPOZITE <OLOSITE N
INSTALAIILE ELECTRICE DE DISTRI"UIE

Ten&.
nom.
re!ea
Tipul i#olatorului
Jungimea
liniei de ug"
Ten&iunea de
5(2 conturn"ri la
impul& de tr"&net
po#itiv
Ten&iunea de
!inere la impul& de
tr"&net po#itiv
:*V; :mm; :*V; :*V;
2(
I7S 2+ A +$( 16(9' 1559$
I7S 2+ 7 +$( 16(9$ 15595
I7S 2+ 3 +$( 1619( 15596
11(
I#olator ti<" compo#it 12( *V
C12(.12(.1255TT
/D3AI.S -Iuru*ava
:"r" arm"turi;
26$' 61892 55(
I#olator ti<" compo#it 12( *V
C12(.12(.1255TT
/D3AI.S -Iuru*ava
cu arm"turi tip lan"-lan" :5$( mm
di&tan!" %ntre arm"turi;
26$' 56595 55196
I#olator ti<" compo#it
ACIA E3ASS
tip CI JIT/ ,J 12' *V
26$' 5$8
An&amblu i#olant de &u&!inere &implu
"r" APS9 #ona pol. IV9 i#olator S/IAL
'-3/-1$(-3A/.L
'8$( 6'( 6(5
An&amblu i#olant de &u&!inere dublu
"r" APS9 #ona pol. II9 i#olator S/IAL
'-3/-1$1-3A/.L
251( 6'$ 612
An&amblu i#olant de %ntindere &implu
"r" APS9 #ona pol. IV9 i#olator S/IAL
'-3/-1$2-3A/.L
'8$( 6+8 62'
An&amblu i#olant de %ntindere dublu
"r" APS9 #ona pol. II9 i#olator S/IAL
'-3/-1$'-3A/.L
251( 6'+ 6(5
/PS CiJite 11(-12(-
2(9+8 -12$8-..16
ec6ipat cu coarne
2(9+8
:mm=*V;
5$8
/PS CiJite 11(-12(-
26982 -12$8-..16
26982
:mm=*V;
665 55(
/PS CiJite 11(-16(-
219$8 -125$-..2(
219$8
:mm=*V;
6(5
68
NTE 001/03/00 - -
ANEGA 3.- EGEMPLU DE ALEGERE A IZOLAIEI UNEI LINII ELECTRICE AERIENE
36#&2#$/ 761. 5.1.3.1 ;) 761. 5.1.3.2 %)& &#$/'1)>4
A.3.1.- L)&)( (+(61$)60 '($)'&0 %( 20 EV
E2e(plul 1.3 "ema : Stabilirea izolaiei unei linii electrice aeriene de 39 2V) construit la
-nlimea de 1999 m deasupra ni*elului mrii) amplasat -n zona II de poluare '-n care lungimea
liniei de #ug speci#ic este de 3)9 cm82V(.
1.- Determinarea num"rului de i#olatoare din lan!
7onorm tabelului 5.2 din pre#entul normativ9 nivelul nominal de i#ola!ie pentru i#ola!ia
autoregeneratoare de 2+ *V e&te deinit de:
- ten&iunea nominal" de !inere la und" plin" de impul& la ten&iunea de tr"&net: 125 *V @
- ten&iunea nominal" de !inere la %ncercarea de &curt" durat" cu ten&iunea de recven!"
indu&trial" : 5( *V .
Pentru ca nivelul de i#ola!ie al lan!ului de i#olatoare &" ie mai mare &au cel pu!in egal cu
nivelele de i#ola!ie indicate mai &u&9 re#ult" c" &e poate utili#a i#olatorul compo#it I7S 2+ 7
pre#entat %n tabelul A.2.' din ane-a 2.
2.- Veriicarea prin calcul a lungimii liniei liniei de ug" &peciic" :conorm datelor din tabelul
A.2.'9 lungimea liniei de ug" a i#olatorului compo#it I7S 2+ 7 e&te de +$ cm;:

*V = cm ( 9 2 *V = cm 558 9 1
2+
+$ 1
&
c

!
7 0
'.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S1:

'' 9 15
8+ 9 ( 85 9 ( '
2 2+
'
2
&
1

$
$
!
!
*V
+- Iolo&ind curbele din igura 5.1 &e determin" pentru ten&iune !1 di&tan!a0 S1 5 cm @
5.- 7onorm datelor din tabelul A.2.2 :ane-a 2;9 ten&iunea de 5(2 conturn"ri pentru un
i#olator de tip I7S 2+ *V e&te !ai 5(2 F 16(9$ *V.
Pentru acea&t" valoare9 din igura 5.2 - curba 29 re#ult": S1a 18 cm.
A.3.2.- L)&)( (+(61$)60 '($)'&0 %( 110 EV
E2e(plul 1.3 "ema : Stabilirea izolaiei unei linii electrice aeriene de 119 2V pe st.lpi metalici)
construit la -nlimea de 1999 m deasupra ni*elului mrii) amplasat -n zona III de poluare '-n
care lungimea liniei de #ug speci#ic este de 3)5 cm82V(.
1.- Determinarea num"rului de i#olatoare din lan! :tip 7TS 6( -1;
7onorm tabelului 5.2 din pre#entul normativ9 nivelul nominal de i#ola!ie pentru i#ola!ia
autoregeneratoare de 12' *V e&te deinit de:
- ten&iunea nominal" de !inere la und" plin" de impul& la ten&iunea de tr"&net: 55( *V@
- ten&iunea nominal" de !inere la %ncercarea de &curt" durat" cu ten&iunea de recven!"
indu&trial" : 2'( *V.
Din ane-a 2 :Tabelul A.2.2; re#ult" c"9 pentru ca nivelul de i#ola!ie al lan!ului de i#olatoare cu
arm"turi de protec!ie &" ie mai mare &au cel pu!in egal cu nivelele de i#ola!ie indicate mai &u& i
pentru #ona de poluare III9 &e poate utili#a un lan! de minimum 5 i#olatoare de tip 7TS 6(-1.
7onorm rela!iei :5.1;9 num"rul minim de i#olatoare din lan! trebuie &" ie0
65
NTE 001/03/00 - -
n! F 191 5 1( elemente
Din condi!ia de comportare la poluare :5.2; re#ult" :2592 cm lungimea liniei de ug" a unui
i#olator; :

5' 9 1(
2 9 25
12' 5 9 2
p

n
elemente
>n con&ecin!"9 &e alege un lan! de i#olatoare alc"tuit din 11 de elemente tip 7TS 6(-1.
2.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1:

1+(
8+ 9 ( 85 9 ( '
2 12'
'
2
&
1

$
$
!
!
*V
'.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1c :

+'5
8+ 9 ( 85 9 ( '
2 12' 1 9 '
'
2
& c
c 1


$
$
! $
!
*V
+.- Iolo&ind curbele din igura 5.1 &e determin" pentru ten&iunile !1 i !1c di&tan!ele:
S1 F 25 cm @ S1c F 8( cm
5.- 7onorm datelor din tabelul A.2.2 :ane-a 2;9 ten&iunea de 5(2 conturn"ri pentru un lan! de
i#olatoare tip 7TS 6(-1 ormat din 11 elemente e&te !ai 5(2 F $85 *V.
Pentru acea&t" valoare9 din igura 5.2 - curba 29 re#ult": S1a F 1'( cm.
E2e(plul 2.3 "ema : Stabilirea izolaiei unei linii electrice aeriene de 119 2V pe st.lpi metalici)
construit la -nlimea de 1999 m deasupra ni*elului mrii) amplasat -n zona II de poluare '-n
care lungimea liniei de #ug speci#ic este de 3)9 cm82V(.
1.- Determinarea num"rului de i#olatoare din lan!
Pentru ca nivelul de i#ola!ie al lan!ului de i#olatoare cu arm"turi de protec!ie &" ie mai mare
&au cel pu!in egal cu nivelele de i#ola!ie indicate %n e-emplul 1 de mai &u& i pentru #ona de
poluare II9 re#ult" c" &e poate utili#a i#olatorul compo#it ACIA E3ASS CI JIT/ ,J 12' *V
pre#entat %n tabelul A.2.' din ane-a 2.
2.- Veriicarea prin calcul a lungimii liniei liniei de ug" &peciic" :conorm datelor din tabelul
A.2.'9 lungimea liniei de ug" a i#olatorului compo#it ACIA E3ASS CI JIT/ ,J 12' *V e&te de
26$9' cm;:

*V = cm ( 9 2 *V = cm 1$' 9 2
12'
' 9 26$ 1
&
c
>

!
7 0
'.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1:

1+(
8+ 9 ( 85 9 ( '
2 12'
'
2
&
1

$
$
!
!
*V
+.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1c :

+'5
8+ 9 ( 85 9 ( '
2 12' 1 9 '
'
2
& c
c 1


$
$
! $
!
*V
5.- Iolo&ind curbele din igura 5.1 &e determin" pentru ten&iunile !1 i !1c di&tan!ele:
S1 F 25 cm @ S1c F 8( cm
$(
NTE 001/03/00 - -
6.- 7onorm datelor din tabelul A.2.' :ane-a 2;9 ten&iunea de 5(2 conturn"ri pentru un
i#olator compo#it ACIA E3ASS CI JIT/ ,J 12' *V e&te !ai 5(2 F 5$8 *V.
Pentru acea&t" valoare9 din igura 5.2 - curba 29 re#ult": S1a F 5( cm.
A.3.2.- L)&)( (+(61$)60 '($)'&0 %( 220 EV
E2e(plul 1.3 "ema : Stabilirea izolaiei unei linii electrice aeriene de 339 2V pe st.lpi metalici)
construit la -nlimea de 1999 m deasupra ni*elului mrii) amplasat -n zona I de poluare '-n
care lungimea liniei de #ug speci#ic este de 1); cm82V(.
1.- Determinarea num"rului de i#olatoare din lan! :tip 7TS 12(-1;
7onorm tabelului 5.2 din pre#entul normativ9 nivelul nominal de i#ola!ie pentru i#ola!ia
autogeneratoare de 2+5 *V e&te deinit de:
- ten&iunea nominal" de !inere la unda plin" de impul& de ten&iune de tr"&net : 1(5( *V@
- ten&iunea nominal" de !inere la %ncercarea de &curt" durat" cu ten&iunea de recven!"
indu&trial" : +6( *V.
Din ane-a 2 re#ult" c"9 pentru ca nivelul de i#ola!ie al lan!ului de i#olatoare cu arm"turi de
protec!ie &" ie mai mare &au cel pu!in egal cu nivelele de i#ola!ie indicate mai &u&9 trebuie &" &e
utili#e#e un num"r de 1+ i#olatoare tip 7TS 12(-1 %n lan!.
3e#ult" c" num"rul total de i#olatoare va i:
n! F 191 1+ 15 elemente.
2.- Veriicarea prin calcul a lungimii liniei de ug" &peciic" :7c pentru i#olatorul 7TS 12(-1 e&te
de '295 cm;:

(6 9 12
5 9 '2
2+5 6 9 1
p

n
elemente
Se alege un lan! de i#olatoare de 15 elemente.
'.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1 :

28(
8+ 9 ( 85 9 ( '
2 2+5
'
2
&
1

$
$
!
!
*V
+.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1c :

8+(
8+ 9 ( 85 9 ( '
2 2+5 '
'
2
& c
c 1


$
$
! $
!
*V
5.- Iolo&ind curbele din igura 5.1 &e determin" pentru ten&iunile !1 i !1c di&tan!ele:
S1 F 6( cm @ S1c F 16( cm .
6.- 7onorm datelor din tabelul A.2.1 :ane-a 2;9 ten&iunea de 5(2 conturn"ri pentru un lan! de
i#olatoare tip M' ormat din 1+ elemente e&te !ai 5(2 F 1182 *V.
Pentru acea&t" valoare9 din igura 5.2 - curba 29 re#ult": S1a F 21( cm.
E2e(plul 2.3 "ema : Stabilirea izolaiei unei linii electrice aeriene de 339 2V pe st.lpi metalici)
construit la -nlimea de 1999 m deasupra ni*elului mrii) amplasat -n zona II de poluare '-n
care lungimea liniei de #ug speci#ic este de 3)9 cm82V(.
1.- Determinarea num"rului de i#olatoare din lan!
$1
NTE 001/03/00 - -
Pentru ca nivelul de i#ola!ie al lan!ului de i#olatoare cu arm"turi de protec!ie &" ie mai mare
&au cel pu!in egal cu nivelele de i#ola!ie indicate %n e-emplul 1 de mai &u& i pentru #ona de
poluare II9 re#ult" c" &e poate utili#a un i#olator compo#it cu ten&iunea nominal" de !inere la unda
plin" de impul& de ten&iune de tr"&net de cel pu!in 1(5( *V :de e-emplu un i#olator compo#it cu
valori de dou" ori mai mari dec4t i#olatorul ACIA E3ASS CI JIT/ ,J 12' *V pre#entat %n tabelul
A.2.' din ane-a 2 i anume0 ten&iunea de 5( 2 conturn"ri la impul& de tr"&net F 1156 *V i
lungimea liniei de ug" F 5'+96 cm;.
2.- Veriicarea prin calcul a lungimii liniei liniei de ug" &peciic" :conorm datelor preci#ate mai
&u&;:

*V = cm ( 9 2 *V = cm 182 9 2
2+5
6 9 5'+ 1
&
c
>

!
7 0
'.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1: idem ca %n e-emplul de calcul 1.
+.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1c : idem ca %n e-emplul de calcul 1.
5.- Iolo&ind curbele din igura 5.1 &e determin" pentru ten&iunile !1 i !1c aceleai di&tan!e ca
%n e-emplul de calcul 1.
6.- 7onorm celor preci#ate mai &u&9 pentru ace&t i#olator ipotetic9 ten&iunea de 5(2
conturn"ri e&te !ai 5(2 F 1156 *V.
Pentru acea&t" valoare9 din igura 5.2 - curba 29 re#ult": S1a 2(5 cm.
A.3.3.- L)&)( (+(61$)60 '($)'&0 %( 400 EV
E2e(plul 1.3 "ema : Stabilirea izolaiei unei linii electrice aeriene de 499 2V pe st.lpi
metalici) construit la -nlimea de 1999 m deasupra ni*elului mrii) amplasat -n zona II de
poluare '-n care lungimea liniei de #ug speci#ic este de 3)9 cm82V(.
1.- Determinarea num"rului de i#olatoare din lan! :tip 7TS 12(-2p;
7onorm tabelului 5.' din normativ9 nivelul nominal de i#ola!ie pentru i#ola!ia
autoregeneratoare de +(( *V e&te deinit prin:
- ten&iunea nominal" de !inere la impul& de comuta!ie : 1(5( *V;
- ten&iunea nominal" de !inere la impul& de tr"&net : 155( *V.
Din ane-a 2 re#ult" c"9 pentru ca nivelul de i#ola!ie al lan!ului de i#olatoare cu arm"turi de
protec!ie &" ie mai mare &au cel pu!in egal cu nivelele de i#ola!ie indicate mai &u&9 trebuie &" &e
utili#e#e un num"r de 2( i#olatoare tip 7TS 12(-2p.
3e#ult" un num"r total de i#olatoare :!in4nd &eama i de coeicientul de &iguran!"; de 191:
n! F 191 2( 22 elemente
Din condi!ia de comportare la poluare :+295 cm lungimea liniei de ug" a unui i#olator; re#ult":

8 9 15
5 9 +2
+2( 2
p

n
elemente
>n con&ecin!"9 &e alege un lan! de i#olatoare alc"tuit din 22 de elemente.
2.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1 :
+81
8+ 9 ( 85 9 ( '
+2( 2
1

! *V.
'.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1c :
$2
19( m
29$ m
'925 m
Ten&iunea
de 5( C#
Supraten&iune
de comuta!ie
Supraten&iune
de tr"&net
v
ma-
(9+ v
ma-
1( m=&
Iig. A.'.1.- 7ondi!ii de apropiere a conductoarelor a!" de &t4lp
pentru J/A de +(( *V anali#at".
NTE 001/03/00 - -
1'+5
8+ 9 ( 85 9 ( '
+2( 8 9 2 2
c 1! *V
+.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1a :!!.lan! F 1$58 *V;:

!5(2 F 1$58 *V=:1 - 19'(9(6; F 15($ *V
5.- Iolo&ind curbele din igurile 5.1 i 5.2 &e determin":
S1 F 1 m
S1c F 29$ m
S1a F '925 m
Dac" &e olo&e&c eclatoare pe lan!urile de i#olatoare9 pentru a reduce ten&iunea de !inere a
lan!ului la &upraten&iuni de tr"&net la valoarea !! lan! F 155( *V9 re#ult":
!5(2 lan! F 1681 *V
i
S1a F 29$ m.

>n igura A.'.1 &e pre#int" o e-empliicare a condi!iilor de apropiere a conductoarelor a!" de
&t4lp pentru linia de +(( *V anali#at".

E2e(plul 2.3 "ema : Stabilirea izolaiei unei linii electrice aeriene de 499 2V pe st.lpi metalici)
construit la -nlimea de 1999 m deasupra ni*elului mrii) amplasat -n zona I de poluare '-n
care lungimea liniei de #ug speci#ic este de 1); cm82V(.
1.- Determinarea num"rului de i#olatoare din lan!
Pentru ca nivelul de i#ola!ie al lan!ului de i#olatoare cu arm"turi de protec!ie &" ie mai mare
&au cel pu!in egal cu nivelele de i#ola!ie indicate %n e-emplul 1 de mai &u& i pentru #ona de
poluare II9 re#ult" c" &e poate utili#a un i#olator compo#it cu ten&iunea nominal" de !inere la unda
plin" de impul& de ten&iune de tr"&net de cel pu!in 155( *V :de e-emplu un i#olator compo#it cu
valori de trei ori mai mari dec4t i#olatorul ACIA E3ASS CI JIT/ ,J 12' *V pre#entat %n tabelul
A.2.' din ane-a 2 i anume0 ten&iunea de 5(2 conturn"ri la impul& de tr"&net F 1$'+ *V i
lungimea liniei de ug" F 8(195 cm;.
2.- Veriicarea prin calcul a lungimii liniei liniei de ug" &peciic" :conorm datelor preci#ate mai
&u&;:
$'
NTE 001/03/00 - -

*V = cm 6 9 1 *V = cm 5(5 9 1
+2(
5 9 8(1 1
&
c
>

!
7 0
'.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1: idem ca %n e-emplul de calcul 1.
+.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1c : idem ca %n e-emplul de calcul 1.
5.- Determinarea ten&iunii de &tr"pungere a intervalului S 1a :!!.lan! F 1$'+ *V;:

!5(2 F 1$'+ *V =:1 - 19'(9(6; F 1881 *V
5.- Iolo&ind curbele din igurile 5.1 i 5.2 &e determin":
S1 F 1 m
S1c F 29$ m
S1a F '92 m
Dac" &e olo&e&c eclatoare pe lan!urile de i#olatoare9 pentru a reduce ten&iunea de !inere a
lan!ului la &upraten&iuni de tr"&net la valoarea !! lan! F 155( *V9 re#ult" ca i %n e-emplul 1:
!5(2 lan! F 1681 *V
i
S1a F 29$ m.
$+
NTE 001/03/00 - -
ANEGA 4.- ALEGEREA SCJEMELOR DE PROTECIE A MAINILOR ELECTRICE ROTATIVE
Sc6emele de protec!ie a mainilor electrice rotative &unt pre#entate %n igurile A.+.1)A.+.+. >n
continuare &unt pre#entate o &erie de recomand"ri reeritoare la reali#area ace&tor &c6eme de
protec!ie.
A.4.1.- Sc6emele de protec!ie a mainilor electrice rotative legate direct la liniile electrice
aeriene :igura A.+.1;9 trebuie &" &e reali#e#e prin utili#area combinat" a urm"toarelor elemente:
a; de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" montate pe barele &ta!iei &au la bornele mainii
:cu caracteri&ticile recomandate %n tabelul 1(.1;;
b; conden&atoare de protec!ie montate pe bare i pe neutrul mainii@
c; de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" montate pe intr"rilor liniile electrice aeriene@
d; conductoare de protec!ie &au paratr"&nete verticale pentru protec!ia liniilor electrice
aeriene la intrarea lor din &ta!ie.
Jungimea de linie l ce trebuie prote<at" cu conductoare de protec!ie &au paratr"&nete verticale
trebuie &" ie de cel pu!in 25( m9 dar nu mai redu&" dec4t valoarea determin" din condi!iile de
unc!ionare a de&c"rc"toarelor montate pe intr"rile liniilor electrice9 olo&indu-&e rela!iile0
l = Ri 2(( 9 %n ca#ul J/A de ' *V i 6 *V9
l = Ri 15( 9 %n ca#ul J/A de 1( *V i 15 *V9
unde0 Ri e&te re#i&ten!a de impul& a pri#ei de p"m4nt a de&c"rc"toarelor racordate la J/A@
l - lungimea liniei prote<at"9 %n m.
Pe acea&t" lungime de linie9 &uporturile i#olatoarelor liniilor electrice aeriene &e leag" la
pri#ele de p"m4nt ale &t4lpilor av4nd o re#i&ten!" de ma-imum 1( . 7onductoarele de protec!ie
&e leag" la p"m4nt la iecare &t4lp i la pri#a de p"m4nt a &ta!iei :centralei;.
Se recomand" ca re#i&ten!a pri#ei de legare la p"m4nt a de&c"rc"toarelor montate pe intr"rile
liniilor electrice &" ie c4t mai mic" :&ub + ; pentru ca #ona de ecranare a conductoarelor active
ale J/A &" ie c4t mai redu&". >n ace&t &en& &e recomand" ca legarea la p"m4nt a
de&c"rc"toarelor montate pe intr"rie liniilor electrice &" &e ac" la pri#a de p"m4nt a &ta!iei
:centralei;.
A.4.2.- Dac" pe liniile electrice aeriene &unt in&talate bobine de reactan!"9 &e olo&ete
&c6ema de protec!ie din igura A.+.2.
>n ace&t ca#9 lungimea de linie ce trebuie prote<at" cu conductoare de protec!ie &au
paratr"&nete verticale trebuie &" ie de cel pu!in 15( m.
$5
Iig. A.+.1.
D3V
7
centr.
3
centr.
l
D3V
Iig. A.+.2.
D3V
7
centr.
3
centr.
D3V
l H 15( m
NTE 001/03/00 - -
A.4.3.- Sc6emele de protec!ie a mainilor electrice rotative legate la liniile electrice aeriene
prin por!iuni de cabluri &ubterane :igura 1(.';9 trebuie &" &e reali#e#e prin utili#area urm"toarelor
elemente:
a; de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" montate pe barele &ta!iei &au la bornele mainii
:cu caracteri&ticile recomandate %n tabelul 1(.1;;
b; conden&atoare de protec!ie montate pe bare i pe neutrul mainii@
c; de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil" montate pe <onc!iunea cablu - linie aerien"@
d; conductoare de protec!ie &au paratr"&nete verticale pentru protec!ia liniilor electrice
aeriene la intrarea lor din &ta!ie pe o lungime de cel pu!in 15( m.
Pe acea&t" lungime de linie9 &uporturile i#olatoarelor J/A &e leag" la pri#ele de p"m4nt ale
&t4lpilor av4nd o re#i&ten!" de ma-imum 1( . 7onductoarele de protec!ie ale J/A &e leag" la
p"m4nt la iecare &t4lp i la arm"rura i mantaua metalic" a cablului9 precum i la o pri#" de
p"m4nt9 care nu trebuie &" aib" o re#i&ten!" de impul& mai mare de 5 9 &ituat" %n imediata
apropiere a cutiei terminale a cablului dar &eparat" de pri#a de p"m4nt a &ta!iei :centralei;. Ja
acea&t" pri#" &e leag" la p"m4nt i de&c"rc"toarele montate pe <onc!iunea cablu - linie aerien".
A.4.4.- Dac" liniile electrice aeriene pe care &unt montate bobine de reactan!" &unt racordate
la barele centralei prin por!iuni de cabluri &ubterane9 trebuie &" &e reali#e#e &c6ema de protec!ie
din igura A.+.+.
Datorit" aptului c" impedan!a caracteri&tic" a bobinei de reactan!" dier" de cea a cablului9
trebuie &" &e monte#e %ntre bobin" i cablu un de&c"rc"tor cu re#i&ten!" variabil". >n re&t9
&c6ema de protec!ie &e reali#ea#" ca %n &c6ema A.+.'.
A.4.5.- >n tabelul A.+.1 &unt date ten&iunile de amor&are ale de&c"rc"toarelor cu coarne
e-i&tente %n in&tala!ii pentru reali#area &c6emelor de protec!ie ale mainilor electrice rotative.
Tabelul A.+.1
Ten&iunea de amor&are a de&c"rc"torului cu coarne la timpul de 2 &
Ten&iunea nominal" a
ec6ipamentului :*V;
Ten&iunea de amor&are a
de&c"rc"torului cu coarne :*V;
'96
$92
12
+(
5(
6(
$6
l H 15( m
l 1(( m
Iig. A.+.'
D3V
7
centr.
3
centr. 3
D3V
Iig.A.+.+.
D3V
7
centr.
3
centr.
l H 15( m
l 1(( m
3
D3V D3V
NTE 001/03/00 - -
ANEGA 5.- CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE DESCFRCFTOARELOR
CU REZISTENF VARIA"ILF
A.5.1.- Principalele caracteri$tici electrice ale de$c%rc%toarelor cu re/i$ten,a +ariabil%
pe ba/% de carbur% de $iliciu &unt urm"toarele:
'.- Ten$iunea no(inal% a de$c%rc%torului 3'&4, e-primat" %n *V :valoare eectiv";.
Ten&iunea nominal" a de&c"rc"torului repre#int"9 la ma<oritatea irmelor con&tructoare9
ten&iunea ma-im" admi&ibil" pe de&c"rc"tor9 re&pectiv ten&iunea de &tingere a de&c"rc"torului.
Ja de&c"rc"toarele de abrica!ie ru&ea&c"9 precum i la &eria de de&c"rc"toare D3VS de
abrica!ie /lectroputere9 ten&iunea nominal" a de&c"rc"torului core&punde ten&iunii re!elei %n care
e&te de&tinat &" unc!ione#e ace&ta.
C.- Ten$iunea (a2i(% ad(i$ibil% pe de$c%rc%tor 3'/'=4 $au ten$iunea de $tin&ere9
e-primat" %n *V. Acea&t" ten&iune9 deinit" prin valoarea eectiv" a ten&iunii pe de&c"rc"tor9 la
care &e &tinge arcul electric al curentului de %n&o!ire de recven!" indu&trial"9 &e indic" %n ca#ul %n
care nu core&punde cu ten&iunea nominal".
6.- Ten$iunea de a(or$are la ten$iunea de *rec+en,% indu$trial% 3''4, e-primat" %n *V
:valoare eectiv";.
%.- Ten$iunea de a(or$are 1004 la i(pul$ de ten$iune de tr%$net :192=5( &;9 e-primat"
%n *V :valoare de v4r;.
(.-Ten$iunea de a(or$are pe *rontul undelor de i(pul$ de tr%$net9 e-primat" %n *V
:valoare de v4r;.
#., Ten$iunea de a(or$are la i(pul$ de ten$iune de co(uta,ie, e-primat" %n *V :valoare
de v4r;.
B.- Ten$iunea re/idual%9 e-primat" %n *V :valoare de v4r;. Iabricile con&tructoare obinuie&c
&" indice ten&iunea re#idual" a de&c"rc"toarelor la curen!ii de (95 9 19 '9 59 1( i 2( *A9 deinind
a&tel caracteri&tica ten&iune-curent a de&c"rc"torului %n domeniul curen!ilor mari.
8.- Ten$iunea re/idual% no(inal%, e-primat" %n *V :valoare de v4r;9 e&te ten&iunea
re#idual" dat" la curentul nominal de de&c"rcare.
).- urentul no(inal de de$c%rcare9 e-primat" %n *A.
K.- urentul ad(i$ibil la unde rectan&ulare de 2000 $9 e-primat %n A.
E.- la$a li(itatorului de pre$iune :&upapa de &uprapre&iune;.
>n tabelul A.5.2. &e pre#int" caracteri&ticile unor de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil"9 utili#ate
%n Si&temul /nergetic .a!ional al 3om4niei9 iar %n tabelul A.5.1. &e pre#int" caracteri&ticile unor
de&c"rc"toare cu re#i&ten!" variabil"9 ce &e utili#ea#" pentru protec!ia punctului neutru al
tran&ormatoarelor.
De&c"rc"toarele cu re#i&ten!ele variabil" pe ba#" de carbur" de &iliciu au o&t &coa&e din
abrica!ie9 ace&tea iind %nlocuinte cu de&c"rc"toare "r" eclatoare i cu re#i&ten!ele variabil" pe
ba#" de o-i#i metalici.
A.5.2.- Principalele caracteri$tici electrice cu re/i$ten,% +ariabil% pe ba/% de o2i/i
(etalici
'.- Ten$iunea no(inal% 3'&4 repre#int" un parametru de reerin!" pentru de&c"rc"tor i e&te
deinit" ca ten&iunea pe care trebuie &" o &uporte timp de minimum 1( &9 dup" ce a o&t
pre%nc"l#it la 6(
(
7 i a o&t &upu& unei in<ec!ii mari de energie9 conorm &tandardelor.
C.- Ten$iunea (a2i(% de *unc,ionare continu% 3'64 e&te valoarea eectiv" a ten&iunii de
recven!" indu&trial" ce poate i aplicat" %n mod continuu9 pe durat" nelimitat"9 de&c"rc"torului.
$$
NTE 001/03/00 - -
6.- !upraten$iunea te(porar% (a2i( ad(i$%9 %n *V :valoare eectiv";9 pentru o anumit"
perioad" de timp9 %n unc!ie de valoarea ace&teia.
%.- Ten$iunea re/idual% e&te valoarea de v4r a ten&iunii ce apare %ntre bornele unui
de&c"rc"tor la trecerea unui impul& de curent. Acea&ta depinde de amplitudinea i orma
impul&ului :de comuta!ie &au tr"&net;.
(.- apacitatea de ab$orb,ie a ener&iei la un &ingur impul& e&te energia ma-im"9 e-primat"
%n *P=*V din ten&iunea nominal"9 pe care un de&c"rc"tor o poate ab&orbi la trecerea unui impul&
:de comuta!ie &au tr"&net; de o durat" &peciicat". Acea&ta con&tituie o m"rime care deinete
cla&a de&c"rc"torului.
2.- urentul no(inal de de$c%rcare, e-primat %n *A.
B.- urentul ad(i$ de unde rectan&ulare9 de e-emplu de 2((( &9 e-primat %n A.
8.- urentul per(anent al de$c%rc%torului e&te curentul care trece prin de&c"rc"tor9 atunci
c4nd ace&ta e&te &upu& la ten&iunea de regim permanent9 e-primat %n mA.
>n tabelul A.5.'. &e pre#int"9 &pre e-empliicare9 caracteri&ticile unor de&c"rc"toare cu
re#i&ten!" variabil" pe ba#" de o-i#i metalici9 utili#ate %n pre#ent %n re!elele electrice din 3om4nia.
T'C(+.+ A.5.1
/aracteristici ale unor descrctoare cu rezistena *ariabil pe baz de carbur de siliciu utilizate
pentru protecia punctului neutru a trans#ormatoarelor din reelele electrice ale SE0
Ten&iunea de !inere
a i#ola!iei neutrului la
Tipul
de&c"rc"torului
Ten&iunea
ma-im"
Ten&iunea
de amor&are
Ten&iunea de
amor&are la
Ten&iunea
re#idual"
impul&
192=5(&
recven!"
indu&trial"
cu re#i&ten!"
variabil"
admi&ibil" pe
de&c"rc"tor
la impul&
192=5( &
recven!"
indu&trial"
nominal"
:*V; : *V; : *V; :*V; : *V; :*V;
1$( 8(
CM.I - 5$ 5$ 12( 85 11(
:la 1 *A;
,AD - 5$& 5$ 12( 85 11(
:la 1 *A;
25( 1'( VA - $295=1(.2 $295 18( 115 16+
:la 5 *A;
5(5 22(
,AD 12$& 12$ 26( 185 2+(
:la 1 *A;
C +2( a 12( 12( '+( B 2+( -
$5( '25 ,AJ 21( 21( +85 285 ++(
:la 5 *A
$8
NTE 001/03/00 - $5 -
T'C(+.+ A.5.2
C'$'61($)-1)6)+( .&#$ %(-60$601#'$( 6. $(*)-1(&,0 >'$)'C)+0 7( C'*0 %( 6'$C.$0 %( -)+)6). .1)+)*'1( ?& $(,(+(+( (+(61$)6( '+( SEN
Ten&iunea
nominal"
a
re!elei
:*V;
Tipul
de&c"rc"-
torului
Iirma
produc"toare
&au
!ara de
provinien!"
Ten&iunea
ma-im"
admi&ibil"
pe de&c"r-
c"tor
:*V;
Ten&iune
a de
amor&are
la
recven!"
indu&trial
"
:*V;
Ten&iunea
de
amor&are
1((2 la
impul& de
ten&iune
de tr"&net
:*V;
Ten&iunea
de
amor&are
pe rontul
undei de
impul& de
tr"&net
:*V;
Ten&iunea
de
amor&are
la
&upraten&.
de
comuta!ie
:*V;
7urentul
nominal
de
de&c"r-
care
:*A;
Ten&iunea
re#idual" la
curent
nominal de
de&c"rcare
:*V;
7urentul
admi&ibil la
unde
rectangulare
de 2(((&
:A;
7la&a
limitatorului
:&upapei;
de
pre&iune
:*V;
1 2 ' + 5 6 $ 8 5 1( 11 12
6
D3VJ-$95
D3VS-6
3VP-6
3V1-6
L#a-$95
LK-$9'=5
VA-$95
VA-$92=5
3A1-/7T
3A1-I/P7
D3SS
D3SS
PAJ /lectrim
PAJ
L/3-MVC
L/3-MVC
$95
$95
$96
$96
$95
$9'
$95
$92
1'-1$
1'
16-15
15-18
1295
1'
1295
12
2$
2$
'5
1595
26
2+
25
26
'1
-
-
-
'(
-
'1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5
5
1(
5
5
5
5
2$
2$
'(
2(
26
2+
25
26
-
-
$5
+((
1((
$5
1((
1((
5
nu are
nu are
nu are
nu are
nu are
':2(;
1
':2(;
1
1(
D3VJ-12
D3VS-1(
3VP-1(
3V1-1(
VA-12
L#a-12
LK-12=5
,7A-12
3A1-/7T
3A1-I/P7
D3SS
D3SS
L/3-M[C
PAJ /lectrim
PAJ
Suedia-AS/A
12
12
129$
129$
12
12
12
21-25
21
26-'(95
25-'(
2(-25
2(
22
15
+'
+'
5(
2595
+(
+1
+195
+$
5(
-
-
-
5(
+$
-
5+
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5
5
1(
5
5
5
5
+'
+'
5(
''
+(
+1
+195
+(
-
-
$5
+((
1((
1((
$5
-
5
nu are
nu are
nu are
':2(;
1
nu are
nu are
-
15
D3VJ-18
DV3S-15
3VS-15
L#a-18
LK-18=5
VA-18
VA-1$95
3A1-/7T
3A1-I/P7
D3SS
PAJ /lectrim
PAJ
L/3-*[C
L/3- *[C
18
18
15
18
18
18
1$95
'2-++
'2
'8-+8
'(
''
'(
'(
65
65
$(
61
55
6(
6(
$5
-
-
$(
-
$5
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5
1(
5
5
5
5
65
65
6$
61
55
6(
6(
-
-
15(
1((
$5
1((
1((
5
nu are
nu are
nu are
nu are
':2(;
1
':2(;
1
NTE 001/03/00 - -
Tabelul A.5.2 :continuare;
1 2 ' + 5 6 $ 8 5 1( 11 12
2(
D3VJ-2+
D3VS-2(
3VS-2(
3V1-2(
L#a-25
LK-2'=5
VA-2+=5
VA-2+=1(
,7A-2+
3A1-/7T
3A1-I/P7
D3SS
D3SS
PAJ/lectrim
PAJ
L/3-*[C
L/3- *[C
Suedia-AS/A
2+
2+
25
25
25
25
2+
2+
2+
+2-5'
+2
+5-6(95
+$-56
+(
+6
+(-5(
+(-5(
'8
8$
8$
85
$+
85
82
8(
8(
5(
1((
-
-
-
58
-
1((
-
1('
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5
1(
1(
5
5
5
1(
5
8$
8$
88
$+
85
82
8(
8(
8(
-
-
15(
+((
1((
$5
1((
2((
-
5
nu are
nu are
nu are
nu are
nu are
':2(;
1
':2(;
1
-
11(
3VS-11(
3V1L11( 1
LKS-5$
V3-11(-K
VA 1(2=1(.2
VA 1(8=1(.2
VA 1(2=1(.'
VA 1(8=1(.'
,AI-1(8
,AD-1(+
CMI-1(+
D3SS
D3SS
PAJ
7/CAS
L/3-M[C
L/3-M[C
L/3-M[C
L/3-M[C
Suedia-AS/A
Suedia-AS/A
EroGn-Eoveri
1((
1((
5$
5$
1(2
1(8
1(2
1(8
1(8
1(+
1(+
2((-25(
1$(-155
2((
1$(
162
18(
156
162
1$(
1$(
25(
285
26(
285
'2$
25(
256
2++
26(
26(
26(
26(
-
-
'6(
-
'((
'(5
''5
'5+
255
-
-
-
-
-
-
251
'(8
25(
285
'(2
251
-
1(
1(
1(
1(
1(
1(
1(
1(
1(
1(
1(
'6$
255
''(
''$
2+(
25$
2++
26(
2$(
26(
26(
15(
+((
25(
5(
8((
8((
8((
8((
6((
6((
6((
nu are
nu are
nu are
nu are
+(
+(
+(
+(
+(
+(
+(
22(
3V1L22(1
,AI-158
,A/-152A
,A/-21(A
,A/-152E
,A/-21(E
,AD-155
,AD-155
C*Ip-155
VA-158=1(.'
VA-2((
D3SS
Suedia-AS/A
Suedia-AS/A
Suedia-AS/A
Suedia-AS/A
Suedia-AS/A
Suedia-AS/A
Suedia-AS/A
EroGn-Eoveri
L/3-M[C
L/3-M[C
2((
158
152
21(
152
21(
155
155
155
158
2((
'+(-'5(
'15
285
'15
'6(
285
'1(
'15-'55
'15-'8(
25$
'2(
515
+$5
+6(
5((
++(
+85
51(
52(
5((
+$5
525
-
5'5
52(
5$(
5(5
55(
55(
-
-
65(
-
-
555
5((
55(
+5(
+5(
5+6
-
-
5(8
-
1(
1(
1(
1(
1(
1(
1(
1(
1(
1(
1(
5$(
+55
+6(
5((
+6(
5((
51(
52(
5((
+$5
5+(
+((
6((
8((
8((
8((
8((
6((
6((
6((
8((
5((
nu are
+(
5(
5(
5(
5(
+(
+(
+(
+(
+(
+((
,A/-'6(A
,A/-'6(E
,AJ-'6(A
,AJ-'5(A
VA '6(=1(.'
Suedia-AS/A
Suedia-AS/A
Suedia-AS/A
Suedia-AS/A
L/3-M[C
'6(
'6(
'6(
'5(
'6(
5+(
+85
+85
525
5+(
865
8'(
8'(
855
865
55(
51(
51(
55(
1(8(
5+(
815
815
885
5((
1(
1(
1(
1(
1(
865
865
81(
88(
865
8((
8((
1(((
1(((
8((
5(
5(
5(
5(
+(
1; cu arm"tur" &uplimentar"
T'C(+.+ A.5.3
8(
NTE 001/03/00 - -
C'$'61($)-1)6)+( .&#$ %(-60$601#'$( 6. $(*)-1(&,0 >'$)'C)+0 7( C'*0 %( #=)*) /(1'+)6) .1)+)*'1( ?& $(,(+(+( (+(61$)6( '+( SEN
VA3ISIJ CD'( '( 25 1( '+95 ''9' - 659+ - - - - -
:D;1A 2+ '( 2+ 5 '195 '(92 629+ 6+9+ 6$9' - $89( 8598 5592
2( PAJI1-D 2+ . '( 2+ 1( '198 '(96 6+9' 669+ 6598 - $892 8+9( 559+
CDA 2+ . '( 2+ 1( '29( '(92 - 5592 - - $+9+ 8(9( 8596
CDA 2$ . '' 2$ 1( '69( '+9( - 6696 - - 8'9$ 5(9( 1(19(
/,JI1 3 ('( '( 2+ 1( '+95 ''9( - 6+95 6695 - $$9$ 8'9( 5292
/,JI1 3 (56 56 $$ 1( 11( 1(6 - 155 2($ - 2+( 256 285
/,JI1 \ (56 56 $$ 1( 111 1(6 - 188 152 155 215 2'1 255
P/,JI1 D (56 56 $$ 1( 112 1(6 - 2(+ 21' - 2+' 26( 255
11( SE 56=1(.2 56 $$ 1( 111 1(6 2(( 2(6 215 226 2+( 255 281
' /P2 (56 56 $6 1( 11( 1(5 - 2(5 21$ - - 268 -
/,JI1 3 1(8 1(8 $8 1( 12+ 115 - 22+ 2'2 - 2$( 288 '2(
/,JI1 \ 1(8 1(8 $8 1( 125 115 - 211 216 22+ 2+6 26( 286
/,JI1 \ 152 152 15+ 1( 22' 211 - '$+ '82 '5$ +'6 +61 5($
/,JI1 P 152 152 15+ 1( 22' 211 - - '$+ '86 +18 ++2 +82
22( ' /P2 152 152 15' 1( 222 2(6 - '$' '86 - - +6( -
/,JI1 \ 158 158 156 1( 2'( 218 - '86 '5+ +1( +5( +$6 52'
/,JI1 P 158 158 156 1( 2'( 218 - - '86 '58 +'1 +56 +5$
SE 158=1(.' 158 158 1( 228 21+ '8( '52 +(+ - +51 +$5 518
/,JI1 P-E ''( ''( 26+ 2( '8' '6' - - 6+2 66+ $18 $55 825
+(( /,JI1 P-E ''6 ''6 26$ 2( '5( '$( - - 65+ 6$6 $'1 $$' 8++
' /P2 ''6 ''6 268 2( '86 '61 - 65' 6$$ - - 8(6 -
$5( /,JI1 T 62+ 62+ +55 2( $11 6$+ - - 1155 - 1'15 1'$' 15((
Ten&iunea
nominal"
a re!elei
Tipul
de&c"rc"torului Dn Dc In
Supraten&iuni Ten&iunea re#idual" la
temporare admi&e und" '(=6( & de und" 8=2( & de
1 & 1( & 25( A 5(( A 1((( A 2((( A 5 *A 1( *A 2( *A
*V *V *V *A *V *V *V *V *V *V *V *V *V
6 PAJI1-D 8 . 1( 8 1( 1(96 1(92 2195 229$ - - 2691 289( '198
CDA (5 3 11 5 1( 129( 119' - 2292 - - 2$95 '(9( ''96
1( PAJI1-D 12 . 15 12 1( 1595 159' '292 ''92 - - '591 +29( +$9$
CDA 12 3 15 12 1( 1691 1591 - 2596 - - '$92 +(9( ++98
VA3ISIJ CJ'( '( 2+ 5 '592 ''9$ - - - - 8$9( - -
81
NTE 001/03/00 - 82 -
ANEGA .- EGEMPLE DE ALEGERE A DESCFRCFTOARELOR CU REZISTENF VARIA"ILF
:conorm capitolului ,I din normativ;
Not%. Anexa ; are un caracter in#ormati*) urm.nd ca la alegerea descrctoarelor &i stabilirea
locului lor de montare) pentru #iecare caz -n parte) s se in cont de pre*ederile din
prezentul normati*.
A.5.1.3 Pentru re,ea de 600 78
A.;.1.1., "em: Alegerea unui descrctor cu rezisten *ariabil pe baz de carbur de
siliciu) ce urmeaz a #i montat pe o linie electric aerian -n urmtoarele condiii:
, tensiunea cea mai ridicat a reelei: !s I 439 2V+
, lungimea liniei: l I :99 2m+
, susceptana speci#ic a liniei: J I :)53 19
,;
S82m+
, raportul ?9 8 ?K I :+
, #actorul de supratensiune: $s I 3)5+
, tensiunea nominal de inere la impuls de tensiune de trsnet '1)3859 s( a
echipamentului: 1559 2V sau 1435 2V+
, tensiunea nominal de inere la impuls de comutaie a echipamentului: 1959 2V.
1.- >n conormitate cu pct. 11.1.2 din pre#entul normativ9 ten&iunea ma-im" admi&ibil" pe
de&c"rc"tor e&te:
!ma- F (985 !& F (985 +2( F '5$ *V
Din tabelul A.5.2 &e ob&erv" c" de&c"rc"toarele tip ,AJ-'6( A i ,A/-'6( E au valoarea
ten&iunii ma-ime apropiat" de valoarea calculat" mai &u&.
2.- Ten&iunea de amor&are 1((2 la impul& de ten&iune de tr"&net :192=5( &; e&te 8'( *V
pentru de&c"rc"toarele tip ,AJ-'6( A i ,A/-'6( E.
'.- Ten&iunea re#idual" nominal" e&te:
- 865 *V pentru de&c"rc"toare tip ,A/-'6( E@
- 81( *V pentru de&c"rc"toare tip ,AJ-'6( A.
+.- Ten&iunea de amor&are pe ront e&te 51( *V pentru de&c"rc"toare tip ,A/-'6( E i
,AJ-'6( A.
5.- .ivelul de protec!ie a&igurat e&te de :conorm deini!iei de la pct. '.26;:
- 865 *V pentru de&c"rc"toare tip ,A/-'6( E;
- 81( *V pentru de&c"rc"toare tip ,AJ-'6( A.
6.- Ten&iunea de amor&are la impul& de ten&iune de comuta!ie e&te de 815 *V :29'8 u.r.;
pentru de&c"rc"toarele tip ,A/-'6( E i ,AJ-'6( A.
$.- 7apacitatea de de&c"rcare a de&c"rc"toarelor ale&e e&te:
- pentru de&c"rc"torul ,A/-'6( E:

$$5 1( 2((( 8(( 1( +85
6 '


D
*P@
- pentru de&c"rc"torul ,AJ-'6( A:

5$( 1( 2((( 1((( 1( +85
6 '


D
*P.

/nergia capacitiv" a liniei &e calculea#" cu rela!ia:
t / ! D
2
a c

unde: !a e&te ten&iunea de amor&are la recven!" indu&trial" a de&c"rc"torului;
- pul&a!ia;
/ - capacitatea liniei;
t - timpul F 2((( &.
/nergia capacitiv" a liniei e&te:
+55 1( 2((( '(( 1( 52 9 ' 1( +85
6 6 6 2
c


D *P
NTE 001/03/00 - -
Din compararea energiei capacitive a liniei cu capacit"!ile de de&c"rcare a de&c"rc"toarelor9
&e ob&erv" c" acea&t" energie poate i de&c"rcat" at4t de de&c"rc"toarele tip ,A/-'6( E c4t i
de de&c"rc"toarele tip ,AJ-'6( A.
De&c"rc"toarele tip ,AJ-'6( A core&pund cel mai bine cerin!elor pentru a i montate pe linie.
Alegerea ace&tui tip de de&c"rc"tor !ine &eama at4t de condi!iile impu&e pentru protec!ia
%mpotriva &upraten&iunilor de tr"&net9 c4t i de condi!iile impu&e pentru protec!ia %mpotriva
&upraten&iunilor de comuta!ie.
A.5.1.2.3 "em : Alegerea unui descrctor cu rezisten *ariabil pe baz de oxizi metalici) ce
urmeaz a #i montat pe o linie electric aerian de 499 2V) cu datele caracteristice prezentate -n
tema anterioar.
1.- Selectarea tipului de de&c"rc"tor. >n conormitate cu pct. 11.2.29 ten&iunea de unc!ionare
continu" a de&c"rc"torului !c trebuie &" ie mai mare ca ten&iunea ma-im" pe a#":
2+' ' = +2( ' =
& c
! ! *V
Din tabelul A.5.' :ane-a 5; &e alege9 pentru e-empliicare9 de&c"rc"torul /,JI1 P-E ''(9 cu
urm"toarele caracteri&tici:
- Ten&iunea de unc!ionare continu"0 !c F 26+ *V :19(86 u.r.;
- Ten&iunea nominal"0 !n F ''( *V
- Supraten&iunile temporare ma-ime admi&e :%n *Ve; pentru o durat" de:
1 &: '8' *V :1958 u.r.;;
1( &: '6' *V :19+5 u.r.;.
- Ten&iunea re#idual" ma-im" la comuta!ie :*V; pentru un curent de 2 *A:
66+ *V :195+ u.r.9 raportat la ' 2 +2( ;.
- Ten&iunea re#idual" ma-im" la impul& de curent de tr"&net :8=2( &; de valoare 1( *A:
$55 *V :195+ u.r.9 raportat la ' 2 +2( ;.
- 7apacitatea de ab&orb!ie a energiei la un &ingur impul& de + m&: $ *P=*V din !n.

2.- /nergia ab&orbit" de de&c"rc"tor la o &upraten&iune de comuta!ie de 295 u.r. :impedan!a
caracteri&tic" a liniei9 '5( 9 n F 2 num"rul de de&c"rc"ri &ucce&ive;9 determinat" cu rela!ia :11.+;
de la pct. 11.2.5. e&te:
' 9 1+55 2
' 9 (
'((
2 66+
'5(
66+ ' 2 +2( 5 9 2


D *P
3aport4nd energia ab&orbit" de de&c"rc"tor la ten&iunea nominal" a ace&tuia re#ult":
1+559' = ''( F +9+1 *P = *V !n 9
valoare mai mic" dec4t capacitatea de ab&ob!ie a energiei de $ *P=*VDn pentru de&c"rc"torul
ale&9 put4ndu-&e relua anali#a pentru utili#area unui de&c"rc"tor cu capacitatea de ab&orb!ie mai
mic"9 de e-emplu /,JI1-\9 cu o capacitate de +95 *P=*V.
Deci9 de&c"rc"torul tip /,JI1-P core&punde cerin!elor pentru a i montat pe linie9 a&igur4nd
niveluri de protec!ie mai bune dec4t de&c"rc"toarele cla&ice9 at4t pentru &upraten&iunile de
comuta!ie9 c4t i pentru &upraten&iunile de tr"&net.
A.5.2. Pentru re,ea de 110 78
A.;.3.1., "em: Alegerea descrctorului cu rezisten *ariabil pe baz de carbur de siliciu)
ce urmeaz a #i montat la bornele unui trans#ormator) -n urmtoarele condiii:
, tensiunea cea mai ridicat a reelei: !& I 13: 2V;
, raportul: ?(8?O I :;
, tensiunea nominal de inere la implus de tensiune de trsnet '1)3859 s( a
echipamentului: 559 2V sau 459 2V.
1.- >n conormitate cu pct. 11.1.2 din pre#entul normativ9 ten&iunea ma-im" admi&ibil" pe
de&c"rc"tor e&te:
8'
NTE 001/03/00 - -

*V 56 12' 85 9 ( 85 9 (
& ma-
! !
Din tabelul A.5.2. &e ob&erv" c" de&c"rc"toarele tip ,AI-1(89 VA-1(2=1(.2 au valorile
ten&iunii ma-ime apropiate de valoarea calculat" mai &u&.

2.- Ten&iunea de amor&are 1((2 la impul& de tr"&net :192=5( &; e&te de 26( *V pentru
de&c"rc"toarele tip ,AI-1(8 i de 25( *V pentru de&c"rc"toarele tip VA-1(2=1(.2.
'.- Ten&iunea re#idual" nominal" e&te:
- 2$( *V pentru de&c"rc"toarele tip ,AI-1(8;
- 2+( *V pentru de&c"rc"toarele tip VA-1(2=1(.2.
+.- .ivelul de protec!ie a&igurat e&te de :conorm deini!iei de la pct. '.26;:
- 2$( *V pentru de&c"rc"toarele tip ,AI-1(8;
- 2+( *V pentru de&c"rc"toarele tip VA-1(2=1(.2.
De&c"rc"toarele tip VA-1(2=1(.2 core&pund cel mai bine cerin!elor pentru a i montate la
bornele tran&ormatorului.
A.;.3.3., "em : Alegerea unui descrctor cu rezisten *ariabil pe baz de oxizi metalici) ce
urmeaz a #i montat la bornele unui trans#ormator) cu condiiile prezentate -n tema anterioar.
1.- Selectarea tipului de de&c"rc"tor. >n conormitate cu pct. 11.2.29 ten&iunea de unc!ionare
continu" a de&c"rc"torului !c trebuie &" ie mai mare ca ten&iunea ma-im" pe a#":
$1 ' = 12' ' =
& c
! ! *V
Din tabelul A.5.' :ane-a 5; &e alege9 pentru e-empliicare9 de&c"rc"torul /,JI1 3 (569 cu
urm"toarele caracteri&tici:
- Ten&iunea continu" de unc!ionare0 !c F $$ *V :19(85 u.r.;
- Ten&iunea nominal"0 !n F 56 *V
- Supraten&iunile temporare ma-ime admi&e :%n *V; pentru o durat" de:
1 &: 11( *V :1955 u.r.;;
1( &: 1(6 *V :1952 u.r.;.
- Ten&iunea re#idual" ma-im" la comuta!ie :*V; pentru un curent de (95 *A:
155 *V :298 u.r.9 raportat la ' 2 12' ;.
- Ten&iunea re#idual" ma-im" la impul& de curent de tr"&net :8=2( &; de valoare 1( *A:
256 *V :'961 u.r.9 raportat la ' 2 12' ;.
Deci9 de&c"rc"torul tip /,JI1 3 (56 core&punde cerin!elor pentru a i montat la bornele unui
tran&ormator.
A.5.3. Pentru re,ea de 20 78
A.;.:.1., "em: Alegerea unui descrctor cu rezisten *ariabil pe baz de oxizi metalici) ce
urmeaz a #i montat la bornele de 39 2V ale unui trans#ormator) -n urmtoarele condiii:
, tensiunea cea mai ridicat a reelei: !s I 34 2V;
, tensiunea nominal de inere la implus de tensiune de trsnet '1)3859 s( a
echipamentului: G5 2V sau 135 2V.
1.- Selectarea tipului de de&c"rc"tor. >n conormitate cu pct. 11.2.29 ten&iunea de unc!ionare
continu" a de&c"rc"torului !c trebuie &" ie mai mare9 indierent de modul de tratare a neutrului
re!elei9 ca ten&iunea ma-im" %ntre a#e a re!elei:
2+
& c
! ! *V
8+
NTE 001/03/00 - -
Din tabelul A.5.' :ane-a 5; &e alege9 pentru e-empliicare9 de&c"rc"torul /,JI1 3 ('(9 cu
urm"toarele caracteri&tici:
- Ten&iunea continu" de unc!ionare0 !c F 2+ *V
- Ten&iunea nominal"0 !n F '( *V
- Supraten&iunile temporare ma-ime admi&e :%n *V; pentru o durat" de:
1 &: '+95 *V;
1( &: '' *V.
- Ten&iunea re#idual" ma-im" la comuta!ie :*V; pentru un curent de (95 *A:
6+95 *V.
- Ten&iunea re#idual" ma-im" la impul& de curent de tr"&net :8=2( &; de valoare 1( *A:
8' *V.
Av4nd %n vedere datele de mai &u&9 precum i condi!iile te6nice pre#entate %n tabelul din ane-a
$9 re#ult" c" de&c"rc"torul tip /,JI1 3 ('( core&punde cerin!elor pentru a i montat la bornele
de 2( *V ale unui tran&ormator.
85
NTE 001/03/00 - -
ANEGA !.- CONDIII TEJNICE ORIENTATIVE PENTRU PROCURAREA DE DESCFRCFTOARE
CU REZISTENF VARIA"ILF PE "AZF DE OGIZI METALICI
.r.
crt.
7aracteri&tici de&c"rc"tor Dnit"!i de
m"&ur"
Valori &olicitate
1. Ten&iunea cea mai ridicat" a re!elei :!&; *V 2+ 12' 2+5 +2(
2. Irecven!a nominal" C# 5( 5( 5( 5(
'. Ten&iunea nominal" a de&c"rc"torului :!n; *V
'( 56 152 ''5
+. Ten&iunea de unc!ionare continu" :!c; *V 2+ $2 1++ 255
5. Supraten&iunea temporar" admi&"0
- la 1 &ecund"
- la 1( &ecunde
*V
'1
'(

11(
1(5
222
211

'85
'65
6. 7urentul nominal de de&c"rcare :und" de 8=2( &; *A 1( :5N
;
; 1( 1( 1(
$. Tinerea la curent de de&c"rcare0
- curent de mare amplitudine :und" de +=1( &;
- curent de mic" amplitudine :und" de 2((( &;
:und" de 1((( &;
*A
A
A

1((
25(
125

1((
5((

1((
5((

1((
1(((
8. 7la&a de de&c"rcare9 conorm 7/I
2 :1N
;
; 2 ' '
5. 7la&a limitatorului de pre&iune *A 16 +( +( +(
1(. Ten&iunea re#idual" la &upraten&iuni de comuta!ie
:und" de '(=6( &;0 - la 5(( A
- la 1((( A
- la 2((( A
*V
65
-
-
22(
-
-
-
+'(
-
-
-
$5(
11.
Ten&iunea re#idual" la 1( *A9 8=2( &
*V
8$ 28( 52( 81(
12. .ivelul de&c"rc"rilor par!iale la 19(5 !n p7 1( 1( 1( 1(
1'. Jinia de ug" &peciic" cm=*V
295 295 295 295
1+. Ior!a admi&ibil" %n terminal &au
1omentul minim de rupere
*.
*.m
196NN
;
2NN
;
+NN
;
2NN
;
6NN
;
2NN
;
12NN
;
15. 7la&a &ei&mic"9 conorm 7/I
:accelera!ia la nivelul &olului; :m=&
2
;
II
:';
II
:';
II
:';
II
:';
16. Temperatura mediului ambiant
(
7 -+(O+( -+(O+( -+(O+( -+(O+(
1$. 3adia!ia &olar" ma-im" *[=m
2
191 191 191 191
18. Dmiditatea relativ" a aerului 2 1(( 1(( 1(( 1((
15. Lro&imea &tratului de g6ea!" mm 2( 2+ 2+ 2+
2(. Durata de via!" ani
'( '( '( '(
21. 3ata deect"rilor 2=an (9((5 (9((5 (9((5 (9((5
22. Durata de timp la care abricantul recomand"
m"&urarea componentei re#i&tive a curentului de
conduc!ie prin de&c"rc"tor.
ani Da Da Da Da
2'. 7apabilitatea de de&c"rcare a energiei *P=*V!n Da Da Da Da
.ote0 - 7ondi!iile te6nice &peciicate la nr.crt. 1')15 i 2' vor i adaptate condi!iilor de e-ploatare &peciice locului de
montare %n re!ea.
N
;
- Alegerea de&c"rc"toarelor de cla&" 1 %n ca#ul re!elelor de 2( *V &e va ace numai pe ba#a unei anali#e de
detaliu privind capacitatea de de&c"rcare nece&ar" !in4ndu-&e &eama de caracteri&ticile re!elei privite din locul
de montare a de&c"rc"torului.
NN
;
- .umai pentru de&c"rc"toarele cu carca&" din i#olator de por!elan.
De&c"rc"toarele vor core&punde urm"toarelor &tandarde interna!ionale :ultima edi!ie;0
- I/7 6((6(-10 RCig6 voltage te&t tec6ni]ue&. Part 10 Leneral deinition& and te&t re]uiement&R.
- I/7 6((68-'-'0 RSei&mic te&tingR.
- I/7 6(($1-10 RIn&ulation co-ordination. Part 10 Deinition&9 principle& and rule&R.
- I/7 6(($1-20 RIn&ulation co-ordination. Part 20 Application guideR.
- I/7 6((55-10 RSurge arre&ter&. Part 10 .on-linear re&i&tor t^pe gapped arre&ter& or a.c. &^&tem&R.
- I/7 6((55-'0 RSurge arre&ter&. Part '0 Artiicial pollution te&ting on &urge arre&ter&R.
- I/7 6((55-+0 RSurge arre&ter&. Part +0 1etal o-ide &urge arre&ter& Git6out gap& or a.c. &^&tem&R.
- I/7 :/.; 6((55-50 RSurge arre&ter&. Part 50 Selection and application met6od&R.
- I/7 6(2$(0 RPartial di&c6arge mea&urement&R.
- I/7 6(8150 RLuide or t6e &election o in&ulation& in re&pect o polluted condition&R.
ANE9A :.3 DETERMINAREA ZONEI DE PROTECIE A PARATRFSNETELOR
86
NTE 001/03/00 - -
MPOTRIVA LOVITURILOR DIRECTE DE TRFSNET
A.9.1.- No(o&ra(e pentru calculul /onelor de protec,ie ale paratr%$netelor indi+iduale
E2e(plul #
Sunt date: ra#a #onei de protec!ie9 r- F 1' m; %n"l!imea la nivelul cercetat9 h- F 16 m.
Se determin" %n"l!imea paratr"&netului vertical utili#4nd nomograma pentru calculul #onei de
protec!ie a unui paratr"&net vertical cu %n"l!imea h '( m :igura A.8.1;. A&tel9 unind printr-o
dreapt" punctele h- i r- de pe &c"rile re&pective9 &e ob!ine pe a-a K:
56 9 (
-

h
h
E
>n ace&te condi!ii:

6 9 28
56 9 (
16
-

E
h
h
m
E2e(plul ##
Sunt date: ra#a #onei de protec!ie9 r- F '2 m; %n"l!imea la nivelul cercetat9 h- F (.
Se determin" %n"l!imea paratr"&netului vertical pentru ace&t ca# particulat9 utili#4ndu-&e
nomograma din igura A.8.1. A&tel9 tra&4nd dreapta prin punctele r- F '2 m i 7 :pe &cara K;9
re#ult" pe &cara h- valoarea h F 2( m.
Iig. A.8.1.- .omograma pentru calculul #onei de protec!ie a unui paratr"&net
vertical cu %n"l!imea h '( m.
E2e(plul ###
Sunt date: ra#a #onei de protec!ie9 r- F '5 m; %n"l!imea la nivelul cercetat9 h- F '+ m.
Se determin" %n"l!imea paratr"&netului vertical utili#4nd nomograma pentru calculul #onei de
protec!ie a unui paratr"&net vertical cu %n"l!imea '( m B h 1(( m :igura A.8.2;. A&tel9 unind
printr-o dreapt" punctele h- i r- de pe &c"rile re&pective9 &e ob!ine pe a-a K:
+ 9 (
-

h
h
E
>n ace&te condi!ii:

m 85
+ 9 (
'+
-

E
h
h
E2e(plul #8
Sunt date: ra#a #onei de protec!ie9 r- F 6196 m; %n"l!imea la nivelul cercetat9 h- F (.
Se determin" %n"l!imea paratr"&netului vertical pentru ace&t ca#9 utili#4ndu-&e nomograma din
igura A.8.2. A&tel9 tra&4nd dreapta prin punctele r- F6196 m i 7 :pe &cara K;9 re#ult" pe &cara h-
valoarea h F +5 m.
8$
NTE 001/03/00 - -
Iig. A.8.2.- .omograma pentru calculul #onei de protec!ie a unui paratr"&net
vertical cu %n"l!imea '( B h 1(( m.
E2e(plul 8
Sunt date: ra#a #onei de protec!ie9 r- F 59$5 m; %n"l!imea la nivelul cercetat9 h- F 16 m.
Se determin" %n"l!imea de montare a paratr"&netului vertical9 utili#4ndu-&e nomograma pentru
calculul #onei de protec!ie a unui paratr"&net ori#ontal pla&at la o %n"l!ime h '( m :igura A.8.';.
A&tel9 unind printr-o dreapt" punctele h- i r- de pe &c"rile re&pective9 &e ob!ine pe a-a K:
56 9 (
-

h
h
E
>n ace&te condi!ii:

6 9 28
56 9 (
16
-

E
h
h
m
E2e(plul 8#
Sunt date: ra#a #onei de protec!ie9 r- F 2+ m; %n"l!imea la nivelul cercetat9 h- F (.
Se determin" %n"l!imea paratr"&netului ori#ontal9 utili#4ndu-&e9 pentru ace&t ca# particular9
nomograma din igura A.8.'. A&tel9 tra&4nd dreapta prin punctele r- F2+ m i 7 :pe &cara K;9
re#ult" pe &cara h- valoarea 6 F 2( m.
Iig. A.8.'.- .omograma pentru calculul #onei de protec!ie a unui paratr"&net
ori#ontal montat la o %n"l!ime h '( m.
88
NTE 001/03/00 - -
E2e(plul 8##
Sunt date: ra#a #onei de protec!ie9 r- F 26925 m; %n"l!imea la nivelul cercetat9 h- F '+ m.
Se determin" %n"l!imea de montare a paratr"&netului ori#ontal9 utili#4ndu nomograma pentru
calculul #onei de protec!ie a unui paratr"&net ori#ontal pla&at la o %n"l!ime '( m B h 1(( m
:igura A.8.+;. A&tel9 unind printr-o dreapt" punctele h- i r- de pe &c"rile re&pective9 &e ob!ine pe
a-a K:
E F h- = h F (9+
>n ace&te condi!ii:
h F h- = E F '+=(9+ F 85 m
E2e(plul 8###
Sunt date: ra#a #onei de protec!ie9 r- F +692 m; %n"l!imea la nivelul cercetat9 h- F (.
Se determin" %n"l!imea paratr"&netului ori#ontal pentru ace&t ca# particular9 utili#4nd
nomograma din igura A.8.+. A&tel9 tra&4nd dreapta prin punctele r- F+692 m i 7 :pe &cara K;9
re#ult" pe &cara h- valoarea h F +5 m.
Iig. A.8.+.- .omograma pentru calculul #onei de protec!ie a unui paratr"&net
ori#ontal montat la o %n"l!ime '( B h 1(( m.
A.:.2.3 E2e(plu de reali/are a protec,iei unei $ta,ii electrice de 220 78 ;(potri+a
lo+iturilor directe de tr%$net0 cu paratr%$nete
>n igura A.8.5 &e pre#int" vederea %n plan a cadrelor unei &ta!ii de 22( *V de tip e-terior9
av4nd dou" &i&teme de bare9 bar" de tran&er i patru celule di&pu&e %n planul &ta!iei %n ordinea
indicat" %n &c6ema monoilar". >n"l!imea cadrelor de &u&!inere a barelor colectoare i de tran&er
e&te de 1195 m. >n"l!imea cadrelor de &u&!inere a leg"turilor cuplei combinate i a
autotran&ormatorului &au a ieirilor liniilor electrice aeriene e&te de 1698 m.
Ace&t lucru impune veriicarea protec!iei &ta!iei %mpotriva loviturilor directe de tr"&net9 pe #one9
%n unc!ie de de&c6iderile dintre cadre i de %n"l!imile lor9 paratr"&netele iind con&iderate
ampla&ate pe ace&te cadre. Determinarea #onelor de protec!ie &e ace con&ider4nd grupuri de
trei-patru paratr"&nete9 ae#ate %n v4rurile unor triung6iuri &au patrulatere re#ultate conorm
indica!iilor date la capitolul ,II9 pct. 12.' din pre#entul normativ.
>n"l!imea minim" a patrulaterelor9 care a&igur" prote<area &pa!iului din interiorul igurii
geometrice re&pective9 e&te dat" de rela!ia:

min
a
h
F D=8
unde D e&te diametrul cercului circum&cri& unui triung6i &au diagonala mare a patrulaterului
regulat.
Iig. A.8.5.- Kona de protec!ie la %n"l!imea0 - h
-
F 1195 m
- h
-
F 1698 m
.ot"0 Di&tan!ele &unt date %n metri0 - h
cadre bare
F 1195 m
- h
cadre J/A
F 1698 m
.um"rul
paratr"&netelor6
&t4lp
:m;6
ti<e
:m;6
total
:m;19 22(9(8289(+9 59 69 $9 81195$1895'9 59 1(9 119
12169882+98
J/A J/A AT 7upl"
Sc6ema monoilar" a &ta!iei.
85
NTE 001/03/00 - -
Determinarea l"!imii minime a #onei de protec!ie a dou" paratr"&nete al"turate &e ace cu
a<utorul diagramelor pre#entate la igurile A.8.6 i A.8.$.
5(
NTE 001/03/00 - -
Iig. A.8.6.- Lraicul valorii l"!imii minime b- a #onei de protec!ie a dou"
paratr"&nete verticale cu %n"l!imea h '( m9 pentru a=ha F($.
Iig. A.8.$.- Lraicul valorii l"!imii minime b- a #onei de protec!ie a dou"
paratr"&nete verticale cu %n"l!imea h '( m9 pentru a=ha F5$.
.ot"0 Pentru paratr"&nete cu %n"l!imea '( m B h 1(( m valorile
ambelor coordonate trebuie %nmul!ite cu coeicientul pF595=
h
.
Pentru a avea o prim" orientare a&upra di&tan!elor ma-ime dintre paratr"&nete9 la care e&te
a&igurat" protec!ia &ta!iei %mpotriva loviturilor directe de tr"&net9 &e con&ider" &ta!ia prote<at" cu
paratr"&nete de aceeai %n"l!ime :hF1895 m;9 ale&e dintre valorile tipi#ate pentru paratr"&netele
actuale i &e veriic" protec!ia la nivelul con&truc!iei h- F 1195 m.
>n ace&te condi!ii trebuie %ndeplinite condi!iile ce re#ult" din rela!iile:
a $ p ha @
D 8 p ha 9
%n care &imbolurile au &emniica!iile pre#entate la cap.,II9 pct. 12.'.' din pre#entul normativ.
Din datele cuno&cute re#ult":
ha F h - h- F 1895 - 1195 F $ m@
a $ 1 $ F +5 m @
D 8 1 $ F 56 m.
51
NTE 001/03/00 - -
Pa&ul celulelor de 22( *V iind de 1$ m9 re#ult" c" la iecare a doua celul" trebuie montat c4te
un paratr"&net.
/&timarea ra#ei de protec!ie r- pentru paratr"&nete av4nd %n"l!imea total" h '( m &e poate
ace cu a<utorul diagramei din igura A.8.8.
Iig. A.8.8.
7on&ider4nd patrulaterul ormat din paratr"&netele 19 29 + i 59 %n"l!imea activ" minim" a
ace&tora e&te:
59'
8
+295
8
min
a

D
h m
3a#a e-terioar" a #onei de protec!ie la nivelul h- F 1195 m nu e&te a&igurat" dec4t de un
paratr"&net cu o %n"l!ime de 28 m:

( ) 189$
28
1195
1
196
1195 28
1
196
-
a -

+

+

h
h
h r
m
7on&ider4nd patrulaterul ormat din paratr"&netele +9 59 69 $ %n"l!imea activ" minim" a
ace&tora e&te:
6
8
+8
min
a
h m
3a#a e-terioar" de protec!ie la nivelul h- F 1195 re#ult":

598
1$95
1195
1
196
6
-

+
r
m.
J"!imea minim" a #onei de protec!ie9 con&ider4nd dou" paratr"&nete al"turate9 re&pectiv
paratr"&netele + i 69 e&te:
a F '+ m

$ 9 5
6
'+
a

h
a

h- F (9'+ ha F (9'+ 6 F 2 m.
Av4nd %n vedere c" di&tan!a h- &e ia a!" de cadrele barelor9 pentru a avea un coeicient de
&iguran!" m"rit9 &e con&ider" %n"l!imea activ" a paratr"&netelor +9 59 6 i $ av4nd $ m. >n ace&t
ca#:

5 9 6
5 9 18
5 9 +
1
16
$ r
-

+

m @ a F '+ m

85 9 +
$
'+
a

h
a

62 9 (
5 9 18
5 9 11
-

h
h
52
NTE 001/03/00 - -
b- F(95 $ F '95 m
7on&ider4nd triung6iul ormat din paratr"&netele '9 5 i 1(9 %n"l!imea minim" a ace&tora e&te:
$5 9 5
8
+6
min
a
h m
Ace&te paratr"&nete trebuie &" a&igure protec!ia celulei cuplei combinate9 la care
conductoarele de leg"tur" &e g"&e&c la nivelul h- F 1698 m. 7alculul #onei de protec!ie impune o
%n"l!ime activ" minim" a paratr"&netelor '9 5 i 1( de ha F 1'9' m.
>n ace&te condi!ii re#ult":

5 9 1+
5 9 2+
5 9 11
1
6 9 1
' 9 1'
-

+
r
m@ a F +295 m

2 9 1'
' 9 1'
5 9 +2
a

h
a

+6 9 (
8 9 2+
5 9 11
-

h
h
b- F (98 ha F (98 1'9' F 1(96 m.
>n mod &imilar9 &e determin" i %n"l!imea activ" a paratr"&netelor 11 i 12 pentru protec!ia
autotran&ormatorului :ha F 8 m;.
7alculul &e repet" i pentru nivelul de protec!ie h- F 1698 m9 paratr"&netele 1 i 29 a&igur4nd
protec!ia ieirilor liniilor aeriene9 paratr"&netele 29 '9 59 1(9 119 12 a&igur4nd protec!ia leg"turilor
autotran&ormatorului i a cuplei combinate la nivelul re&pectiv.
>n ca#ul paratr"&netelor de %n"l!imi inegale9 pentru determinarea #onei de protec!ie &e aplic"
metoda paratr"&netului ictiv :capitolul ,II9 pct. 12.'.+ din normativ;.
A&tel9 de e-emplu9 con&ider4nd paratr"&netele %nvecinate 2 :h F 28 m; i 12 :h F 2+98 m; de
%n"l!imi inegale :igura A.8.5;9 re#ult" c" ra#a de protec!ie a paratr"&netului 2 la nivelul h- F 2+98
m e&te:

$ 9 2
28
8 9 2+
1
6 9 1
2 9 '
-

+
r
m
>n ace&te condi!ii:
a
W
F a - r- F +( - 29$ F '$9' m.
>n punctul A &e con&ider" un paratr"&net ictiv cu o %n"l!ime egal" cu a paratr"&netului
:hF2+98 m;. J"!imea minim" b- a #onei de protec!ie pentru:
a
W
F '$9' m
h- F 1698 m
ha F 8 m
Iig. A.8.5.
6
-
F 2+98
6
a
F '92
6 F 2+98
a
W
F '$9'
m
a F +(
m
r
-
F29$
12
2
A
5'
NTE 001/03/00 - -
h F h- O ha F 2+98 m
&e determin" calcul4nd rapoartele:

$ 9 +
8
' 9 '$
a

h
a

68 9 (
8 9 2+
8 9 16
-

h
h
Din nomograma dat" %n igura A.8.6 re#ult"9 pentru a = ha i h- = h) raportul:

5 9 (
a
-

h
h
>n ace&te condi!ii re#ult":
b- F (95 8 F + m.

/-emplul de reali#are a protec!iei %mpotriva loviturilor directe de tr"&net a avut %n vedere
alegerea unor di&po#i!ii ale ec6ipamentelor pe teren c4t mai dierite9 care &" dea po&ibilitatea
e-empliic"rii utili#"rii diver&elor &olu!ii.
>n practic"9 pe c4t e&te po&ibil9 &e caut":
- &" &e evite olo&irea paratr"&netelor cu %n"l!imi mai mari de '( m@
- &" &e evite montarea paratr"&netelor pe cadrele tran&ormatoarelor i
autotran&ormatoarelor@
- &" &e %ncadre#e protec!ia %mpotriva loviturilor directe de tr"&net a obiectivelor din &ta!ie %n
an&amblul protec!iei cl"dirilor alate pe ampla&amentul re&pectiv.
5+
NTE 001/03/00 - -
ANEGA :.- INSTRUCIUNI PRIVIND TRATAREA NEUTRULUI N
REELELE DE MEDIE TENSIUNE
7a urmare a cercet"rilor eectuate %n ultimii ani9 &-a 6ot"r4t diver&iicarea &olu!iilor de tratare a
neutrului re!elelor electrice9 %n ba#a criteriilor i cerin!elor eviden!iate la pct. 5.1.1. Tin4nd &eama de
ace&te criterii9 %n &ubcapitolele 5.1 i 5.2 &e ac recomand"ri reeritoare la alegerea &olu!iei de tratare
a neutrului re!elelor electrice de medie ten&iune de di&tribu!ie :&ubcapitolul 5.1; i a re!elelor electrice
de medie ten&iune ale centralelor electrice :&ubcapitolul 5.2; .
>n cele ce urmea#" &e pre#int" &olu!iile de ba#" ale trat"rii neutrului re!elelor electrice de
medie ten&iune prin re#i&ten!" :&ubcapitolul A.5.1; i prin bobin" de compen&are :&ubcapitolul
A.5.2;9 precum i o &erie de &i&teme de automati#are a&ociate ace&tor &olu!ii de tratare a
neutrului9 &i&teme e-perimentate cu &ucce& %n ultimii ani %n re!elele de medie ten&iune din
3om4nia9 i anume0
, Sistemul de automatizare B-ntreruptor &untC care a&igur" eliminarea deectelor monoa#ate
trec"toare "r" deconectarea con&umatorilor %n ca#ul re!elelor electrice aeriene &au mi-te cu
neutrul tratat prin re#i&ten!" :pct. A.5.1.1.';@
, Sistemul de automatizare de conectarea automat a unui rezistor -n paralel cu bobina de
compensare pentru &electarea i declanarea deectelor monoa#ate permanente %n ca#ul
re!elelor electrice cu neutrul tratat prin bobin de compensare :pct. A.5.2.+;.

A.:.1.- T$'1'$(' &(.1$.+.) 7$)& $(*)-1(&,0
3e#i&ten!ele de tratare a neutrului %n re!elele electrice de medie ten&iune au rolul de a limita
curentul de &curtcircuit monoa#at la valori acceptabile pentru in&tala!ii9 de a micora
&upraten&iunile de comuta!ie %n ca#ul punerilor la p"m4nt9 de a elimina rapid deectele
permanente9 precum i de a &impliica i crete eicien!a protec!iei prin relee.
A.:.1.1.- A+(B($(' >'+#$)+#$ ;) ' +#6.+.) %( /#&1'$( ' $(*)-1#'$(+#$ %( +(B'$( +' 70/@&1 '
&(.1$.+.) $(,(+(+#$ (+(61$)6( %( %)-1$)C.,)( %( /(%)( 1(&-).&(
A.:.1.1.1.- Ja determinarea valorilor re#i&ten!elor de legare la p"m4nt a neutrului trebuie &"
&e !in" &eama de urm"toarele:
a; a&igurarea &en&ibilit"!ii protec!iilor la deecte monoa#ate@
b; condi!iile de dimen&ionare a in&tala!iilor de legare la p"m4nt i a ec6ipamentelor@
7urentul capacitiv de punere &impl" la p"m4nt a unei re!ele electrice &e determin" prin
m"&ur"tori &au9 %n lip&a ace&tora9 &e poate determina utili#4ndu-&e date din literatura de
&pecialitate9 cataloage &au rela!ia:

6
1( cp
1( '

/ ! I :A=*m;9
unde:
Icp - curentul capacitiv de punere la p"m4nt;
! - ten&iunea pe a#" a re!elei9 %n *V;
- pul&a!ia;
/1( - capacitatea %n raport cu p"m4ntul a conductorului :capacitate par!ial";9 %n nI=*m.
7urentul capacitiv total de punere la p"m4nt al unei re!ele electrice cuplate galvanic la un
moment dat &e ob!ine adun4nd curen!ii capacitivi de punere la p"m4nt ai tuturor J/A i cablurilor
din acea&t" re!ea.
Valoarea curentului de &curtcircuit monoa#at %n re!elele cu neutrul legat la p"m4nt prin
re#i&ten!" &e determin" cu rela!ia:

( .

1 *
2 ' '
'
E E r R
!
I
+ + +

+
O <Icp9
%n care:
! - ten&iunea pe a#";
55
NTE 001/03/00 - -
R. - valoarea re#i&ten!ei de legare la p"m4nt a neutrului;
r - valoarea re#i&ten!ei de trecere la locul deectului;
EO 9 E( - impedan!ele de &ecven!" po#itiv" i9 re&pectiv9 de &ecven!" #ero a re!elei electrice
redu&" la punctul de &curtcircuit.
Pentru dimen&ionarea re#i&ten!ei de legare la p"m4nt a neutrului &e con&ider" un &curtcircuit
metalic net :rF(; produ& %n &ta!ia %n care e&te in&talat" re#i&ten!a i nu &e ia %n con&iderare
curentul capacitiv de punere la p"m4nt a re!elei electrice legate galvanic :Icp;.
Pentru reducerea valorilor &upraten&iunilor de comuta!ie9 literatura de &pecialitate recomand"
ca %ntre curentul re#i&tiv :I3; i curentul capacitiv :I7; la locul de deect &" e-i&te rela!ia:
I3 2I7
>n tabelul A.5.1 &unt pre#entate orientativ valorile re#i&ten!elor de tratare a neutrului R.9 %n 9
%n unc!ie de curentul de &curtcircuit monoa#at &peciicat %n pct. 5.1.5 din capitolul I, din
pre#entul normativ.
Tabelul A.5.1.
Ten&iunea nominal" a
7urentul re!elei electrice
de &curtcircuit
monoa#at I*1
6 *V 1( *V 15 *V 2( *V
1((( A
6(( A
'(( A
'9+
598
1196
598
59$
159'
89$
1+9+
2898
1196
159'
'895
A.:.1.1.2.- >n ordinea preeren!ial" &e prev"d urm"toarele &olu!ii de legare a re#i&ten!elor de
tratare a neutrului:
a; la neutrul tran&ormatorului de putere9 atunci c4nd %n"urarea de medie ten&iune are
cone-iunea &tea i neutrul acce&ibil :igura A.5.1.a;;
b; la neutrul bobinei pentru neutru :EP.;9 montat" direct la bornele tran&ormatorului de
putere :igura A.5.1.b;;
c; la neutrul tran&ormatorului &erviciilor proprii :TSP; :igura A.5.1.c;.
Sc6emele de detaliu de montare a re#i&ten!elor de punere la p"m4nt a neutrului %n re!elele
electrice de medie ten&iune &unt pre#entate %n %ndreptarele9 care tratea#" at4t comuta!ia primar"9
c4t i comuta!ia &ecundar".
A.:.1.1.3.- >n conormitate cu pct.5.1.59 pentru creterea calit"!ii %n alimentarea con&umatorilor
racorda!i la re!elele electrice aeriene &au mi-te cu neutrul tratat prin re#i&ten!" i creterea
IT 1T
R
N
="C
IT
1T
EP.
R
N
="C
TSP
R
N
="C
1T
PT
Iig. A.5.1.- Solu!ii de legare la neutrul re!elelor electrice de 1T a 3
.
&au E7.
'. C. 6.
T
IT=1T
T
IT=1T
56
NTE 001/03/00 - -
&iguran!ei %n unc!ionare a ace&tor re!ele &e poate adopta sistemul de automatizare B-ntreruptor
&untC care a&igur" eliminarea deectelor monoa#ate trec"toare "r" deconectarea con&umatorilor.
>n igura A.5.2. e&te pre#entat" &c6ema de principiu de unc!ionare a &olu!iei B@ntreruptor de
&untareC.
Principiul &olu!iei con&t" %n &untarea9 "r" tempori#are9 pentru un interval de de timp t9 a
deectului monoa#at prin %nc6iderea _r_ tempori#are a polului P1 al -ntreruptorului de &untare?.
>n ca#ul %n care deectul a o&t trec"tor :pa&ager;9 unc!ionarea re!elei revine la normal dup"
de&c6iderea polului P1. Dac" %n intervalul de timp t deectul nu a o&t eliminat9 el e&te con&iderat
de#ect permanent9 care va i &electat i declanat rapid prin unc!ionarea protec!iilor i automati#"rilor
conven!ionale &peciice re!elelor electrice cu neutrul tratat prin re#i&ten!".
A.:.1.2.- S#+.,)) %( $('+)*'$( ' +(B0$)) +' 70/@&1 7$)& $(*)-1(&,0 ' &(.1$.+.) $(,(+(+#$
%( -($>)6)) 7$#7$)) %( /(%)( 1(&-).&( %)& 6(&1$'+(+( (+(61$)6(
A.:.1.2.1.- Ja determinarea valorilor re#i&ten!elor de legare la p"m4nt a neutrului trebuie &"
&e !in" &eama de prevederile de la pct. A.5.1.1.1 din pre#enta ane-".
A.:.1.2.2.- >n unc!ie de ec6ipamentele primare de care &e di&pune9 &e vor utili#a urm"toarele
&olu!ii de legare la p"m4nt prin re#i&ten!" a neutrului re!elelor de &ervicii proprii de medie
ten&iune ale termocentralelor9 %n urm"toarea ordine de prioritate:
a; cu tran&ormatoare de alimentare a &erviciilor proprii9 cu cone-iunea &tea pe partea de
medie ten&iune i neutrul acce&ibil :igura A.5.'.a;;
b; cu bobine pentru crearea neutrului artiicial :EP.; i re#i&tor :3.;9 conectate %n deriva!ie la
bornele de medie ten&iune ale tran&ormatoarelor de alimentare a &erviciilor proprii de bloc
:igura A.5.'.b;;
c; cu bobine pentru crearea neutrului artiicial :EP.; i re#i&tor :3.;9 conectate pe barele
&ta!iilor de &ervicii proprii de medie ten&iune :igura A.5.'.c;;
d; cu tran&ormatoare &peciale de m"&ur" i protec!ie :TS1P; cu &ecundarul %n triung6i
de&c6i&9 unde &e conectea#" re#i&torul :3.; :igura A.5.'.d;.
Solu!ia recomandat"9 din punct de vedere economic i=&au al &iguran!ei %n unc!ionare9 pentru
legarea la p"m4nt prin re#i&ten!" a neutrului re!elelor de &ervicii proprii de medie ten&iune ale
termocentralelor e&te utili#area tran&ormatoarelor de alimentare a &erviciilor proprii cu
cone-iunea &tea pe partea de medie ten&iune i neutrul acce&ibil :soluia a9 igura A.5.'.a;.
N
P
1
3
1
2
Iig. A.5.2.- Sc6ema de principiu de unc!ionare a &olu!iei Q@ntreruptor de &untareR.
)
R
P
2
P
3
)
E
IS
R
N
)
-
I
L
)
$(*
R
%(2
)
-
L G
IS - >ntreruptor de untare@
I
J
- >ntreruptor de linie@
3
.
- 3e#i&ten!" pe neutrul re!elei@
3
de
- 3e#i&ten!" de deect@
i
*
- 7urentul prin %ntreruptorul
de untare@
i
re#
- 7urentul re#idual de deect@
i
&
- 7urentul de &arcin"@
i
3
- 7urentul prin neutrul re!elei@
S - St4lp al liniei@
, - Punctul de montare %ntreruptor
de untare :pe barele &ta!iei;@
U - Punctul de deect.
M
T
S
5$
NTE 001/03/00 - -
Soluia b :igura A.5.'.b; &e aplic" la termocentralele e-i&tente9 care au tran&ormatoarele de
alimentare a &erviciilor proprii cu cone-iunea triung6i pe partea de medie ten&iune.
Soluia c :igura A.5.'.c; pre#int" de#avanta<ul c" nu &e reali#ea#" comutarea EP.O3. odat"
cu &ur&a de alimentare a barelor de &ervicii proprii :tran&ormatorul de alimentare;9 ceea ce
crea#" po&ibilitatea ca9 prin manevre &au declan"ri prin protec!ie ale tran&ormatorului de
alimentare i unc!ionarea in&tala!iei de AA39 &" r"m4n" conectate mai multe EP.O3. %n paralel
pe bare legate galvanic9 acea&ta conduc4nd la creterea curentului de &curtcircuit monoa#at
pe&te valoarea de dimen&ionare a ec6ipamentelor.
Pentru prevenirea ace&tei &itua!ii e&te nece&ar" prevederea unei automatici9 care &" nu
permit" conectarea mai multor EP.O3. %n paralel.
Soluia d :igura A.5.'.d; &e va aplica numai %n ca#uri particulare9 la termocentarlele e-i&tente9
unde nu e-i&t" &pa!ii pentru montarea EP.O3. :&olu!iile b i c;9 deoarece %n ca#ul aplic"rii
ace&tei &olu!ii :d; apar &upraten&iuni de comuta!ie de valori mai mari dec4t %n ca#ul aplic"rii
&olu!iilor b i c.
De a&emenea9 %n ca#ul aplic"rii &olu!iei d9 trebuie luate m"&uri &imilare cu cele de&cri&e la
&olu!ia c9 pentru a nu r"m4ne conectate mai multe re#i&ten!e :3.; %n paralel9 pe barele legate
galvanic.
69' *V
Iig. A.5.'.- Solu!ii de reali#are a leg"rii la p"m4nt prin re#i&ten!" a neutrului re!elelor
de &ervicii proprii de medie ten&iune din centralele electrice.

3
.
AA3
69' *V 69' *V
3
.
Solu!ia '. Solu!ia C.

AA3
69' *V
3
.
EP.
3
.
EP.

AA3
69' *V 69' *V
Solu!ia 6.
3
.
EP.
3
.
EP.

AA3
69' *V 69' *V
Solu!ia %.
TS1P
3
.
DSAJ
TS1P
3
.
DSAJ
58
NTE 001/03/00 - -
>n ca#ul utili#"rii &olu!iilor a9 b i c9 valoarea re#i&ten!ei de limitare e&te de 15 t 1( 2. ceea
ce limitea#" curentul de &curtcircuit monoa#at la circa 2(()25( A.
A.:.2.- T$'1'$(' &(.1$.+.) 6. C#C)&0 %( 6#/7(&-'$(
7ompen&area curen!ilor capacitivi de punere la p"m4nt prin curen!i inductivi urni#a!i de
bobine de compen&are &e reali#ea#" %n &copul limit"rii curen!ilor de punere la p"m4nt i al
&tingerii arcului %n locul punerii la p"m4nt.
Sc6ema de principiu a compen&"rii curen!ilor capacitivi de punere la p"m4nt e&te pre#entat"
%n igura A.5.+.
A.:.2.1.- A+(B($(' 7'$'/(1$)+#$ ;) ' +#6.+.) %( /#&1'$( ' C#C)&() %( 6#/7(&-'$(
Ja alegerea parametrilor i a locului de montare a bobinei de compen&are trebuie &" &e !in"
&eama de conigura!ia re!elei9 de po&ibilit"!ile de %mp"r!ire pe &ectoare %n unc!ie de diver&ele
manevre de comuta!ie po&ibile %n re!ea9 precum i de inluen!a a&upra liniilor de telecomunica!ie.
Puterea bobinei de compen&are &e alege !in4nd &eama de valoarea total" a curentului
capacitiv de punere la p"m4nt a %ntregii re!ele e-i&tente:
LE F !( I7
Alegerea unei bobine cu o putere nominal" LE mult mai mare dec4t puterea nece&ar" poate
duce la o olo&ire nera!ional" a bobinei i la impo&ibilitatea reali#"rii acordului dorit. De
a&emenea9 alegerea unei bobine cu re#erve mici de compen&are poate duce la o unc!ionare a
re!elei %n regim de &ubcompen&are9 %n care ca# e&te po&ibil" apari!ia de ten&iuni periculoa&e de
depla&are a neutrului.
Puterea bobinelor &e alege a&tel9 %nc4t curentul de compen&are &" permit" reali#area unui
acord pe c4t po&ibil la re#onan!".
De e-emplu9 %n re!ele de 6 i 1( *V cu curentul I7 F 1(()15( A e&te indicat &" ie montate
dou" bobine de compen&are9 care &" aib" puterile nominale:
- 1$5 i '5( *VA pentru 6 *V;
- '(( i 6(( *VA pentru 1( *V.
Se recomand" montarea unei bobine de compen&are de o putere mai mare numai %n ca#ul %n
care curen!ii capacitivi ai re!elei ating 2(( A.
>n re!elele de '5 *V9 bobinele de compen&are care dep"e&c puterea de 5(( *VA &e aleg
numai %n ca#ul %n care curentul total de punere la p"m4nt atinge valoarea de 1(( A.
N
3
1
2
J
E7
D
'
I
'
7
1(
9 7
2(
9 7
'(
- capacit"!ile celor trei a#e a!" de p"m4nt@
1=r
(
- conductan!a re!elei9 determinat" de pierderile de
putere activ" din i#ola!ia re!elei@
1=3
E7
- conductan!a bobinei de compen&are9 determinat" de
pierderile de putere activ" bobin"@
J
E7
- inductan!a bobinei de compen&are.
M
T
D
(
D
1
D
2
3
p
I
E
I
1
O I
2
OI
'
7
1(
7
2(
7
'(
r
1(
r
2(
r
'(
I
E
- I
r(
I
E
- I
r(
I
2
I
1
I
r1(
I
r2(
I
r'(
3
E7
IT
Iig. A.5.+.- Sc6ema re!elei cu compen&area curen!ilor capacitivi la o punere la p"m4nt.
55
NTE 001/03/00 - -
Ja alegerea num"rului i a puterii bobinelor &e va !ine &eama de po&ibilitatea &ec!ion"rii
re!elei %n punctul re&pectiv %n regim normal &au %n urma unei avarii %n &ectoare nelegate galvanic
%ntre ele9 a&tel %nc4t %n iecare dintre ace&tea &" &e e-ecute compen&area la re#onan!" a
curentului capacitiv de punere la p"m4nt.
>n re!elele la care di&tribu!ia energiei &e ace la ten&iunea generatorului9 conectarea bobinelor
de compen&are &e poate ace i la neutrul generatoarelor.
>n paralel cu bobina de compen&are &e va monta un de&c"rc"tor cu re#i&ten!" variabil"9 %n
vederea protec!iei %mpotriva &upraten&iunilor ce pot ap"rea pe neutrul re!elei la deconectarea
generatorului &au a tran&ormatorului9 la neutrul c"rora poate i montat" bobina de &tingere9 ca
urmare a apari!iei unui &curtcircuit bia#at cu punere la p"m4nt pe J/A ce pleac" din barele
&ta!iei9 &oldat cu declanarea tuturor J/A :e&te ca#ul &c6emelor &impliicate cu 1-2 J/A;.
De&c"rc"torul cu re#i&ten!" variabil" &e va monta dac" valoarea &upraten&iunii atinge
valoarea 'D( 9 %n re!elele de '15 *V &au 2!( 9 %n re!elele cu ten&iunea nominal" mai mare.
Valoarea &upraten&iunii &e determin" cu rela!ia:
$
!
I
I !
!
2 2
(
7
E (
&

unde:
IE e&te curentul ma-im al bobinei de compen&are;
I7 - curentul capacitiv de punere la p"m4nt a barei :e-clu&iv liniile;.
A.:.2.2.- A+(B($(' 1$'&-2#$/'1#'$(+#$ %( 2#$,0 ;) ' B(&($'1#'$(+#$, +' '+ 60$#$ 7.&61 &(.1$.
.$/('*0 ' 2) /#&1'10 C#C)&' %( 6#/7(&-'$(
A bobin" de compen&are %n &tare de unc!ionare repre#int" o &arcin" inductiv" pentru
tran&ormatorul la neutrul c"ruia urmea#" &" ie conectat".
Pentru alegerea punctului neutru la care urmea#" &" &e conecte#e bobina de &tingere9 trebuie
&" &e !in" &eama de urm"toarele dou" a&pecte:
a; reactan!a 6omopolar" a tran&ormatorului trebuie &" ie c4t mai mic"9 a&tel %nc4t &" nu
reduc" curentul urni#at de bobin";
b; curentul &uplimentar provocat de bobin" %n %n"ur"rile tran&ormatorului nu trebuie &" duc"
la o %nc"l#ire e-ce&iv" a ace&tuia.
7one-iunea cea mai avorabil" a tran&ormatorului la care &e racordea#" bobina de
compen&are e&te &tea-triung6i. Dac" tran&ormatorul cu acea&t" cone-iune &ervete pentru
alimentarea re!elei9 puterea bobinei poate atinge p4n" la 5(2 din puterea nominal" a ace&tuia9
"r" ca %nc"l#irea provocat" de trecerea curentului &uplimentar &" ie periculoa&".
Dac" tran&ormatorul cu acea&t" cone-iune &ervete numai pentru conectarea bobinei :ca
tran&ormator au-iliar de creare a punctului neutru;9 puterea lui trebuie &" ie egal" cu cea a
bobinei. De la un a&emenea tran&ormator &e mai poate preleva i o &arcin" util" de cel mult 5(2
din puterea lui9 "r" &upra%nc"l#iri periculoa&e.
Aceleai condi!ii &e aplic" i la tran&ormatoarele care au bobina<ul cu cone-iune #ig-#ag.
Deoarece reactan!a de &ecven!" #ero a %n"&ur"rii #ig-#ag e&te c6iar mai mic" dec4t cea de
&curtcircuit9 ea &e olo&ete pentru bobine de creare a punctului neutru.
Ja tran&ormatoarele cu cone-iune &tea-&tea i cu circula!ie or!at" a lu-ului de &ecven!" #ero
:mie# cu trei coloane;9 &e admite conectarea unei bobine de compen&are av4nd o putere de
ma-imum 2(2 din puterea nominal" a tran&ormatorului. .u &e admite conectarea bobinelor la
tran&ormatoare cu cone-iuni &tea-&tea cu circula!ie liber" a lu-ului de &ecven!" #ero :mie# cu
cinci coloane &au grupuri de tran&ormatoare monoa#ate;9 din cau#a reactan!ei de &ecven!" #ero
ridicate a ace&tora.
Ja tran&ormatoarele &tea-&tea9 &tea-triung6i &e admite conectarea unei bobine de
compen&are cu o putere egal" cu puterea %n"ur"rii %n triung6i9 dac" acea&ta nu e&te %nc"rcat"
cu o &arcin" e-terioar".
A.:.2.3.- S68(/( %( 6#&(61'$(
Eobinele de compen&are &e conectea#" la neutrul tran&ormatorului &au al generatorului9 prin
&eparator. .u &e admite conectarea bobinei de &tingere la bara de nul prin %ntreruptor.
1((
NTE 001/03/00 - -
Tran&ormatorul au-iliar pentru crearea punctului neutru &e va conecta la bare prin %ntreruptor.
Ja punerea &ub ten&iune &e va avea gri<" &" &e conecte#e mai %nt4i tran&ormatorul au-iliar9
apoi bobina. Ja &coaterea de &ub ten&iune &e procedea#" inver&.
.u &e admit &c6eme de comuta!ie care untea#" pentru &curt timp bobinele de compen&are
&au care crea#" o component" activ" a curentului de punere la p"m4nt.
Tran&ormatorul de curent conectat %n circuitul bobinei de compen&are &e alege pentru un
curent nominal mai mare cu 1(15 2 a!" de cel mai mare curent de compen&are al bobinei.
>n ca#ul deconect"rii de la re!ea a unui generator &au compen&ator &incron pe timp %ndelungat
:revi#ie periodic" &au repara!ie capital";9 %n &c6ema de conectare a bobinelor de compen&are
trebuie &" ie prev"#ut" po&ibilitatea de trcere de pe neutrul unui generator pe neutrul altui
generator.
Pre#en!a pe neutru a unei t.e.m. de armonic" ' :care %n ca#uri &peciale atinge 5 2 din
ten&iunea de a#" la 5( C#; nu are practic importan!" %n compen&area curentului capacitiv.
N
N N
A.:.2.4.- >n conormitate cu pct. 5.1.69 &e poate adopta sistemul de automatizare de
conectarea automat a unui rezistor -n paralel cu bobina de compensare pentru &electarea i
declanarea deectelor monoa#ate permanente %n ca#ul re!elelor electrice cu neutrul tratat prin
bobin de compensare. >n igura A.5.5. e&te pre#entat" &c6ema de principiu de unc!ionare a
&olu!iei.
Solu!ia con&t_ %n principal %n unc!ionarea re!elei de medie ten&iune %n regim normal de durat" cu
neutrul tratat prin bobin" de compen&are %n &copul elimin"rii deectelor trec"toare. Scopul conect"rii
automate a unui re#i&tor pe neutrul re!elei9 cu o tempori#are t9 %n paralel cu bobina de compen&are
e&te &electarea i deconectarea deectelor cu &impl" punere la p"m4nt a re!elei dac" ace&tea nu au
o&t eliminate anterior prin compen&area curen!ilor capacitivi de c"tre bobin" :%n regimul E7;.
Dup" identiicarea i deconectarea liniei deecte e&te nece&ar &" &e revin" la unc!ionarea
normal" %n regim cu E7.
ANEGA 10.- CLASI<ICAREA TERITORIULUI N ZONE CU UN ANUMIT NIVEL DE POLUARE
A.10.1.- >n tabelul A.1(.1 &e pre#int"9 %n conormitate cu &tandardul S3 7/I 6(8150155+9 o
de&criere general" a nivelurilor de poluare ale dieritelor #one geograice9 %n care e-i&t" &au
urmea#" &" ie pla&ate in&tala!ii electrice.
A.10.2.- >n tabelul A.1(.2 &e pre#int" o apreciere orientativ" a nivelului de poluare a #onelor
geograice9 %n care e-i&t" &au %n care urmea#" &" ie pla&ate in&tala!ii electrice9 %n unc!ie de
&ur&a de poluare i de di&tan!a de acea&ta.
N
Iig. A.5.5.- Sc6ema de principiu de unc!ionare a &olu!iei de conectare
automat" a unui re#i&tor %n paralel cu bobina de
compen&are.
3
.
E7 - Eobin" de compen&are@
3
.
- 3e#i&tor ce &e conectea#"
pe neutrul re!elei@
M
T
E7
1(1
NTE 001/03/00 - -
Ab&erva!ii :
a; 7la&iicarea indu&triilor %n categoriile A9 E i 7 din tabelul A.1(.2 &e ace %n tabelul A.1(.'9 %n
unc!ie de ac!iunea no-elor a&upra i#ola!iei e-terne a in&tala!iilor electrice. A apreciere mai
corect" &e poate ace numai pe ba#a m"&ur"torii no-elor din #on".
b; Di&tan!ele prev"#ute %n coloana 2 a tabelului A.1(.2 &e m"&oar" de la &ur&a de poluare
:co de um9 &ec!ie indu&trial" etc;.
c; Konele &ituate pe litoral9 dar &eparate de mare prin perdele protectoare &au relie geograic
avorabil re!inerii particulelor de ap" de mare &e pot con&idera prote<ate contra eectelor polu"rii.
A.10.3.- >n ca#ul e-i&ten!ei %n #on" a mai multor &ur&e de poluare9 gradul de poluare &e va
&tabili av4ndu-&e %n vedere eectul cumulativ al agen!ilor poluan!i.
A.10.4.- In&titu!ii &peciali#ate i ate&tate %n a&tel de activit"!i vor preci#a :la cerere;9 prin
m"&ur"tori &au prin compararea cu %ntreprinderi &imilare9 nivelul de poluare al unei #one.
A.10.5.- >n ca#ul &tabilirii #onei poluate dup" tabelul A.1(.29 in&titu!ii &peciali#ate i ate&tate %n
a&tel de activit"!i9 vor preci#a :la cerere; m"&urile concrete de protec!ie a in&tala!iilor din #on"9 ori
de c4te ori apar diicult"!i de %ncadrare %n pre#entele in&truc!iuni9 datorit" unor date in&uiciente
&au %n &itua!ii &peciale.
Tabelul A.1(.1
.ivel de
poluare
De&crierea caracteri&ticilor de mediu a #onelor
I
Slab
- Kone "r" indu&trie i cu o den&itate redu&" de locuin!e dotate cu in&tala!ii de
%nc"l#ire proprii;
- Kone cu o den&itate redu&" indu&trial" &au de locuin!e9 dar &upu&e recvent la
v4nturi i=&au la ploi;
- 3egimuri agricole
1;
;
- 3egimuri muntoa&e.
Toate ace&te #one trebuie &" &e &itue#e la di&tan!e de cel pu!in 1( *m p4n" la 2( *m
de mare i nu trebuie &" ie e-pu&e la v4nturi din&pre mare
2;
.
II
1ediu
- Kone cu indu&trie care nu produce um oarte poluant i=&au #one cu o den&itate
medie de locuin!e dotate cu in&tala!ii de %nc"l#ire;
- Kone cu den&itate mare de locuin!e i=&au indu&trie9 dar &upu&e recvent la v4nturi
i=&au ploi;
- Kone e-pu&e la v4nt din&pre mare9 dar nu prea apropiate de coa&ta m"rii :di&tan!"
de cel pu!in c4!iva *ilometrii;
2;
.
III
Puternic
- Kone cu den&itate indu&trial" mare i &uburbii ale marilor orae cu o den&itate mare
de in&tala!ii de %nc"l#ire poluante;
- Kone &ituate %n apropierea m"rii &au e-pu&e la v4nturi relativ puternice din&pre
mare
2;
.
IV - Ioarte
puternic
- Kone %n general pu!in e-tin&e9 &upu&e la depuneri de pulberi conductoare i la um
indu&trial ce produc depuneri conductoare deo&ebit de groa&e;
- Kone %n general pu!in e-tin&e9 oarte aproape de coa&ta m"rii9 e-pu&e la cea!" &alin"
&au la v4nturi oarte puternice i poluante venind din&pre mare;
- Kone deertice9 caracteri#ate prin perioade lungi "r" ploaie9 e-pu&e la v4nturi
puternice ce tran&port" ni&ip i &are i &upu&e la conden&"ri %n mod obinuit.
1; Dtili#area de %ngr""minte c6imice r"&p4ndite prin pulveri#are &au arderea re&turilor de pe terenuri
agricole pot conduce la un nivel de poluare mult mai ridicat din cau#a di&per&"rii datorat" v4ntului.
2; Di&tan!ele la !"rmul m"rii depind de topograia #onei de coa&t" i de condi!iile e-treme de v4nt.
"abelul A.19.3
/lasi#icarea teritoriului -n zone cu un anumit grad de poluare
.r.
crt. 7aracteri&ticile #onei
Di&tan!a %n *m
a!" de &ur&a de
poluare
.ivel de
poluare a
#onei
( 1 2 '
1. Kone ore&tiere9 montane9 #one agricole9 neertili#ate cu %ngr""minte
c6imice9 localit"!i rurale i orae care nu au %ntreprinderi cu &ur&e de
poluare
- I
2. Kone agricole ertili#ate cu %ngr""minte c6imice. - II
'. Kone ml"tinoa&e9 cu cea!" recvent" &au &ituate l4ng" cur&uri de ap"
(1 *m de la
cur&ul de ap"
II
1(2
NTE 001/03/00 - -
:r4uri9 luvii; &au #ona
ml"tinoa&"
+. Tria<e de c"i erate i traver&"ri de linii erate unde &e olo&ete
trac!iunea cu abur
Se limitea#" la
#ona
con&iderat"
II
5. Arae mari9 #one cu traic rutier inten& idem II
7ategoria A
pe&te 1( *m
$1( *m
5$ *m
(5 *m
I
II
III
IV
6. In&tala!ii c6imice
7ategoria E
pe&te $ *m
5$ *m
(5 *m
I
II
III
7ategoria 7 pe&te ' *m
(' *m
I
II
$. Indu&tria metalurgic"9 de con&truc!ii de maini9 de
7ategoria A
pe&te $ *m
5$ *m
'5 *m
(' *m
I
II
III
IV
prelucrare a metalelor i indu&tria materialelor de
con&truc!ii 7ategoria E
pe&te 5 *m
' 5 *m
( ' *m
I
II
III
7ategoria 7
pe&te ' *m
( ' *m
I
II
8. Indu&tria pentru prelucrarea lemnului9 indu&tria te-til"9
indu&tria pentru prelucrarea produ&elor alimentare i
7ategoria A
pe&te 5 *m
' 5 *m
( ' *m
I
II
III
animaliere
7ategoria E
pe&te ' *m
( ' *m
I
II
7ategoria A
pe&te $ *m
5 $ *m
' 5 *m
( ' *m
I
II
III
IV
5. /-tragerea minereurilor metaliere i nemetaliere
7ategoria E
pe&te 5 *m
' 5 *m
( ' *m
I
II
III
7ategoria 7
pe&te ' *m
( ' *m
I
II
1(. In&tala!ii &anitare te6nice i de &alubritate comunal"9 erme
#oote6nice
pe&te ' *m
( 5 *m
I
II
7ombu&tibil
&olid
pe&te + *m
2 + *m
( 2 *m
I
II
III
11. 7entrale termoelectrice av4nd un con&um de
combu&tibil :%n etapa inal"; la 15( tcc=6 olo&ind:
P"cur"
pe&te ' *m
1 ' *m
( 1 *m
I
II
III
La#e
naturale
pe&te 1 *m
( 1 *m
I
II
Tabelul A.1(.2 :continuare;
( 1 2 '
7ombu&tibil
&olid
pe&te 5 *m
' 5 *m
( 5 *m
I
II
III
12. 7entrale termoelectrice av4nd un con&um de
combu&tibil :%n etapa inal"; pe&te 15( tcc=6 olo&ind:
P"cur"
pe&te + *m
2 + *m
( 2 *m
I
II
III
La#e
naturale
pe&te 1 *m
( 1 *m
I
II
1('
NTE 001/03/00 - -
1'. Kone &ituate l4ng" litoral9 apa m"rii av4nd un con!inut de &"ruri de
22( g=l
pe&te 1( *m
$ 1( *m
5 $ *m
( 5 *m
I
II
III
IV
1+. Terenuri &aline av4nd0
ma-. '2
&"ruri &olubile
%n &ol
#ona
re&pectiv" II
pe&te '2
&"ruri &olubile
%n &ol
#ona
re&pectiv" II
Tabelul A.1(.'
/lasi#icarea industriilor dup aciunea noxelor asupra izolaiei
externe a instalaiilor electrice
.r.
crt.
Denumirea indu&triei Agen!i poluan!i emana!i 7ategoria
( 1 2 '
I., Industrii chimice
1. Iabrici de amoniac9 acid a#otic i %ngr""minte a#oa&e Amoniac9 o-i#i de a#ot A
2. Iabrici de acid &uluric i bio-id de &ul Eio-id de &ul A
'. Iabrici de clor9 acid clor6idric i produ&e clorurate 7lor9 acid clor6idric A
+. Iabrici de acid luor6idric i a &"rurilor lor Acid luor6idric A
5. Iabrici de &uluri i 6idrogen &ulurat Cidrogen &ulurat A
6. Iabrici de produ&e &odice :&od" cau&tic"9 &od"
calcinat";
7lorur" de &odiu9 carbonat de
&odiu A
$. Iabrici de %ngr""minte c6imice comple-e:&upero&a!i; Eio-id de &ul9 pirit" A
8. Iabrici de celulo#" i 64rtie Cidrat de &odiu9 &ulat de &odiu A
5. Iabrici de ibre artiiciale :tip v4&co#"9 acetat; Cidrogen &ulurat9 &ulur" de
carbon A
1(. Iabrici de &"ruri minerale S"ruri minerale A
11. Iabrici de carbid A-id de calciu9 c"rbune9 carbid A
12. Iabrici de negru de um .egru de um A
1. Iabrici i rain"rii pentru prelucrarea petrolului Cidrocarburi uoare9 bio-id de
&ul
E
2. Iabrici de coloran!i organici i produ&e intermediare A-i#i de a#ot9 bio-id de &ul9
clor9 acid clor6idric.
E
'. Iabrici de coloran!i minerali A-i#i de ier9 o-id de calciu9
carbonat de calciu.
E
+. Iabrici de medicamente &intetice E
5. Iabrici de monomeri pentru ma&e pla&tice :clorur" de
vinilin9 clorur" de viniliden etc.;
Acid clor6idric E
6. Iabrici de cauciuc &intetic :cloropren9 tiocancen; Acid clor6idric9 o-i#i de &ul E
$. Iabrici de prelucrare i regenerare a cauciucului .egru de um9 talc9 etc. E
1. Iabrici de &olven!i organici Een#ol9 toluel9 -ilol9 eteri9 alcool 7
2. Iabrici de reactivi organici 7
'. Iabrici de di&tilare a lemnului Alcool metilic9 acid acetic9
aceton"9 terebentin"
7
+. Iabrici de r"ini &intetice Ienil9 ormol9 etc. 7
Tabelul A.1(.' :continuare;
( 1 2 '
5. Iabrici de prelucrare mecanic" a materialelor pla&tice Pulberi de materiale pla&tice 7
6. Iabrici de lacuri i vop&ele Solven!i organici 7
$. Iabrici de laminate ob!inute prin pre&are :64rtie &au
!e&uturi %mbinate cu r"ini;
Solven!i organici 7
8. Iabrici de produ&e galenice 7
5. Iabrici de taninuri 7
II.- Indu&tria metalurgic"9 a con&truc!iilor de maini i a prelucr"rii metalelor
1. D#ine de preparare a coc&ului Pulberi de c"rbune A
2. D#ine de topire a ontei Eio-id de carbon9 o-i#i de &ul A
'. D#ine de topire a metalelor neeroa&e direct din Eio-id de &ul9 pulberi de
1(+
NTE 001/03/00 - -
minereuri i concentrate minereuri comple-e A
1. D#ine de abricare a aluminiului :procedeu de abrica!ie
Pec6ine^ &au &imilar;
Pulberi de o-id de aluminiu9
criolit9 acid luor6idric E
2. D#ine de abricare a metalelor neeroa&e - E
'. D#ine de topire a o!elului prin metoda 1artin i prin
converti#or
Eio-id de carbon9 o-i#i metalici9
pulberi de c"rbune
E
+. D#ine de abricare a o!elului %n cuptoare electrice - E
5. D#ine de turnare a ontei Pulberi de ame&tec ormare E
6. D#ine de m"cinare a #gurii Pulberi #gur" E
$. D#ine de %nobilare a metalelor A-i#i metalici E
1. D#ine pentru prelucrarea mecanic" a metalelor :eroa&e
i neeroa&e;
7
2. Iabrici de acumulatoare A-i#i de plumb i acid &uluric 7
'. Iabrici de cabluri 7
+. Iabrici de maini i aparate electrote6nice 7
III., Industria extracti*
1. In&tala!ii pentru e-tragerea &"rii brute Pulbere de &are A
2. /-tragerea c"rbunelui :la #i %n &ubteran; Pulberi de c"rbune A
'. In&tala!ii de bric6etare a c"rbunelui m"runt Pulberi de c"rbune A
1. /-tragerea minereurilor de metale i metaloide din
&ubteran
Pulberi de minereu E
2. In&tala!ii de %nobilare a minereurilor Pulberi de minereu E
1. /-tragerea !i!eiului Cidrocarburi ga#oa&e 7
IV., Industria materialelor de construcii
1. Iabrici de ciment Pulberi de ciment9 de var A
2. Iabrici de var9 magne#it"9domolit cu ardere %n cuptoare Pulberi de var9 magne#it" A
1. Iabrici de prelucrare a #gurilor Pulberi de #gur" E
1. Iabrici de pla&e preabricate din beton - 7
2. Iabrici de c"r"mi#i - 7
'. Iabrici de &ticl" - 7
+. Iabrici de pie&e de aian!" i por!elan - 7
5. Iabrici de carton a&altat - 7
V., Industria de prelucrare a lemnului
1 Iabrici de c6ere&tea9 placa<e9 pie&e preabricate din
lemn
Pulberi de lemn E
2. In&tala!ii pentru ob!inerea c"rbunelui de lemn Pra de c"rbune E
'. In&tala!ii pentru con&ervarea lemnului - E
V., Industria textil
1. Ateliere de %mbinare c6imic" a !e&"turilor cu 6idrogen
&ulurat
Cidrogen &ulurat A
2. Ateliere de decolorare a ibrelor Suli!i9 cloruri A
1. Ateliere de %mbibare a !e&"turilor cu uleiuri i lacuri
pentru produ&e electrote6nice
Solven!i organici E
2. Iilaturi de bumbac - E
1(5