Sunteți pe pagina 1din 5

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA N ASISTEN A MEDICAL

AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALIT ILE PARACLINICE


1. Lista investiga ii!" #a"a$ini$e %anai&e 'e a(!"at!"
150
N".
C"t. C!' Den)*i"ea anai&ei 'e a(!"at!"
Ta"i+ 'e$!ntat
'e $asa 'e
asig)","i 'e
s,n,tate
- ei -
He*at!!gie
1 2.6001
Hemoleucogram complet - hemoglobin, hematocrit,
numrtoare eritrocite, numrtoare leucocite,
numrtoare trombocite, formul leucocitar, indici
eritrocitari *1) 14,01
2 2.6002 umrtoare reticulocite 5,62
! 2.600! "#amen citologic al frotiului $anguin 1%,62
4 2.6040 &'H *1) 2,6!
5 2.60501 (eterminare la gra)id a grupului $anguin *+, *1) -,54
6 2.60502 (eterminare la gra)id a grupului $anguin .h *1) -,%%
- 2.605/ *nticorpi $pecifici anti .h la gra)id -,54
% 2.6101 0imp 1uic2 i 3. *1) 43nternational ormali$ed .atio) 10,-0
/ 2.6102 *500 12,!0
10 2.610! 6ibrinogenemie *1) 1!,6%
Bi!$.i*ie - se"i$, /i )"ina",
11 2.1002 5roteine totale $erice *1) -,04
12 2.100! "lectrofore7a proteinelor $erice *1) 15,20
1! 2.10062 0ran$ferina 24,00
14 2.1006! 6eritin $eric 40,00
15 2.1011 8ree $eric *1) 5,%6
16 2.1012 *cid uric $eric *1) 5,%6
1- 2.1014 9reatinin $eric *1) 5,/2
1% 2.1015 +ilirubin total *1) 5,%6
1/ 2.1016 +ilirubin direct *1) 5,%6
20 2.1020 :licemie *1) 5,-4
21 2.10!0! 9ole$terol $eric total *1) 5,-4
22 2.10!04 H(; cole$terol *1) %,1/
2! 2.10!05 ;(; cole$terol *1) -,6/
24 2.10!06 0rigliceride $erice *1) -,04
25 2.10402 0:5 *1) 5,%6
26 2.1040! 0:, *1) 5,%!
2- 2.10404 9reatin2ina7a 9< 10,00
2% 2.10406 :ama :0 -,//
2/ 2.1040/ 6o$fata7 alcalin *1) -,-/
!0 2.10500 'odiu $eric *1) 10,00
!1 2.10501 5ota$iu $eric *1) 11,00
!2 2.1050! 9alciu $eric total *1) 5,!-
!! 2.10504 9alciu ionic $eric *1) -,%%
!4 2.10505 =agne7iemie *1) 5,!-
!5 2.10506 'ideremie *1) -,10
!6 2.1050- 6o$for 4fo$fat $eric) 1!,00
!- 2.1066 +icarbonat $eric 4"*+) 2!,00
!% 2.2600 "#amen complet de urin 4$umar > $ediment) *1)
/,!4
151
*1) 3n)e$tiga ii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) 3n)e$tiga?ii paraclinice ce pot fi recomandate @i de medicii de familie numai pentru gra)ide $i
contac?ii ca7urilor diagno$ticate de medicii de $pecialitate.
0. Lista investiga ii!" #a"a$ini$e % "a'i!!gie1 i*agisti$,1 *e'i$in, n)$ea", i e2#!","i
+)n$ i!nae
r.
9rt. (enumire e#aminare radiologicaAimagi$tic medicalAe#plorare func?ional
0arif
decontat
de ca$a
de
a$igurri
de
$ntate
- lei -
I. Ra'i!!gie - I*agisti$, *e'i$a,
A. Investiga3ii $!nven3i!nae
1. Investiga3ii $) "a'ia3ii i!ni&ante
1 "#. radiologic cranian $tandard *1) 12,%!
2 "#. radiologic cranian Bn proiec?ie $inu$uri anterioare ale fe?ei *1) !4,%1
! "#. radiologic pr?i $chelet Bn 2 planuri *1) !!,0-
4
.adiografie de membreC membru $uperior 4 humeru$, articula ia cotului, antebra ,
pumn, mDn) i membru inferior 4articulatie co#o-femurala, articulatie $acro-iliaca,
femur, genunchi, gamb, gle7n, picior, calcaneu) *1) !1,6%
5 "#. radiologic centur $capular *1) 1-,06
6 "#. radiologic pr?i coloan dor$al *1) 41,%-
- "#. radiologic pr?i coloan lombar *1) 41,%-
% "#. radiologic coloan )ertebral complet, fr coloana cer)ical *1) !5,02
/ "#. radiologic coloana cer)ical 1 inciden? *1) !0,-/
10 "#. radiologic torace an$amblu *1) 26,/1
11
"#. radiologic torace o$o$ 4$au pr?i) Bn mai multe planuriA"#. radiologic torace @i
organe toracice *1) 26,5-
12 "#. radiologic )i7uali7are general a abdomenului nati) *1) 16,54
1!
"#. radiologic tract dige$ti) $uperior 4inclu$i) unghiul duodenoEeEunal) cu $ub$tan?
de contra$t *1) 50,!4
14 "#. radiologic tract dige$ti) pDn la regiunea ileo-cecal, cu $ub$tan? de contra$t *1) -6,-!
15 "#. radiologic colon dublu contra$t %%,%-
16 "#. radiologic colon la copil, inclu$i) de7in)aginare 4%,0!
1- "#. radiologic tract urinar 4urografie minutat) cu $ub$tan? de contra$t 202,%1
1% 9i$tografie de reflu# cu $ub$tan? de contra$t 255,!4
1/ 5ielografie 246,!5
20 "#. radiologic retrograd de uretr $au )e7ic urinar cu $ub$tan? de contra$t 201,%4
21 "#. radiologic uretr, )e7ic urinar la copil cu $ub$tan? de contra$t 205,02
22 "#. radiologic uter @i o)iduct cu $ub$tan? de contra$t 2-%,-2
2! .adiografie retroal)eolar 15,0/
24 .adiografie panoramic 26,/1
25 =amografie Bn 2 planuriApentru un $Dn *1) 2/,5-
26 'ialografia, galactografia $inu$uri, fi$tulografie cu $ub$tan? de contra$t 202,65
2- ,$teoden$itometrie $egmentar 4(F*) 25,-5
152
0. Investiga3ii nei"a'iante
2% "cografie general 4abdomen > pel)i$) *1) !!,16
2/ "cografie abdomen *1) 2!,05
!0 "cografie pel)i$ *1) 22,2!
!1 "cografie tran$)aginal 22,2!
!2 "cografie de )a$e 4)ene) 21,-4
!! "cografie de )a$e 4artere) 26,11
!4 "cografie ganglionara 24,5/
!5 "cografie tran$fontanelar 2/,/!
!6 "cografie de organAarticula?ieApr?i moi *2) 21,-4
!- "cografie ob$tetrical anomalii trime$trul 33 !!1,5%
!% "cografie ob$tetrical anomalii trime$trul 3 cu 0 -/,-5
!/ 'enologie imagi$tic G ecografie *1) 21,-4
40 "cocardiografie !6,!1
41 "cocardiografie > (oppler 45,6%
42 "cocardiografie > (oppler color 4%,0%
4! "cocardiografie tran$e$ofagian -/,-5
B. Investiga3ii 'e 4nat, #e"+!"*an3,
44 90 craniu nati) 116,!4
45 90 regiune gDt nati) 115,-1
46 90 regiune toracic nati) 14/,20
4- 90 abdomen nati) 150,!1
4% 90 pel)i$ nati) 11-,22
4/ 90 coloan )ertebral nati)A$egment 62,42
50 90 membre nati)Amembru 54,!/
51 90 craniu nati) @i cu $ub$tan? de contra$t !42,//
52 90 regiune gDt nati) @i cu $ub$tan? de contra$t !42,5-
5! 90 regiune toracic nati) @i cu $ub$tan? de contra$t !-1,/2
54 90 abdomen nati) @i cu $ub$tan? de contra$t admini$trata intra)eno$ !51,/6
55 90 pel)i$ nati) @i cu $ub$tan? de contra$t admini$trata intra)eno$ !52,!!
56
90 coloan )ertebral nati) @i cu $ub$tan? de contra$t admini$trata
intra)eno$A$egment !4/,10
5- 90 membre nati) @i cu $ub$tan? de contra$t admini$trata intra)eno$Amembru !50,%2
5% 90 ureche intern 265,26
5/ 8ro 90 !!1,5%
60 *ngiografie 90 membre !!1,5%
61 *ngiografie 90 craniu !!1,5%
62 *ngiografie 90 regiune cer)ical !!1,5%
6! *ngiografie 90 torace !!1,5%
64 *ngiografie 90 abdomen !!1,5%
65 *ngiografie 90 pel)i$ !!1,5%
66 *ngiocoronarografie 90 66!,15
6- .= cranio-cerebral nati) !//,12
6% .= torace nati) !//,12
6/ .= regiune cer)icala nati) !//,12
-0 .= regiuni coloana )ertebral 4cer)ical, toracic, lombo$acrata) nati) 625,!0
-1 .= abdominal nati) !//,12
-2 .= pel)in nati) !//,12
-! .= e#tremit?i nati)A$egment 4genunchi, cot, gle7n etc.) !//,12
-4 .= umr nati) !//,12
15!
-5 .= umr nati) @i cu $ub$tanta de contra$t 625,!0
-6 .= torace nati) $i cu $ub$tanta de contra$t 625,!0
-- .= regiune cer)icala nati) $i cu $ub$tanta de contra$t 625,!0
-% .= cranio-cerebral nati) @i cu $ub$tanta de contra$t 625,!0
-/
.= regiuni coloana )ertebral 4cer)ical, toracal,lombo$acrata) nati) @i cu
$ub$tan? de contra$t 625,!0
%0 .= abdominal nati) @i cu $ub$tan? de contra$t 625,!0
%1 .= pel)in nati) @i cu $ub$tan? de contra$t 625,!0
%2 .= e#trem. nati)A$eg. 4genunchi, cot, gle7n etc.) cu $ub$tan? de contra$t 625,!0
%! .= cord nati) 625,!0
%4 .= cord cu $ub$tan? de contra$t 625,!0
%5 8ro .= cu $ub$tan? de contra$t %2%,/4
%6 *ngiografia .= trunchiuri $upraaortice 26-,%5
%- *ngiografia .= artere renale $au aorta 26-,%5
%% *ngiografie .=A$egment 4craniu, abdomen, pel)i$, membre etc.) 5!0,52
%/ *ngiografia carotidian cu $ub$tan? de contra$t !4-,56
II. E2#!","i +)n$3i!nae
/0 "<: *1) -,64
/1 Holter 0* 24,/0
/2 'pirometrie *1) 15,!5
/! 'pirograma > te$t farmacodinamic bronhomotor 16,10
/4 5ea2-floHmetrie *1) 2,%2
/5 "lectroencefalografia4"":) 16,10
/6 "lectromiografie 4"=:) 1%,66
/- 0e$tul de efort pentru e)aluarea functiei re$piratorii 16,10
/% 'pirometrie de efort 16,10
// +ronho$pirometrie 16,10
100 0e$te de pro)ocare inhalatorii 16,10
101 3nregi$trare "9: continua ambulatorie, holter 50,25
III. Me'i$in, n)$ea",
102 'cintigrafia renala !/1,4!
10! 'cintigrafia cerebrala 4$cintigrafie '5"90 perfu7ie cerebrala -!0A/0min de la inE) !/1,4!
104
'tudiu radioi7otopic de perfu7ie miocardica la efort 4$cintigrafie $pect perfu7ie
miocardica efort) !/1,4!
105
'tudiu radioi7otopic de perfu7ie miocardica in repau$ 4$cintigrafie $pect perfu7ie
miocardica repau$) !/1,4!
106 'tudiu radioi7otopic de perfu7ie pulmonaraA$cintigrafie perfu7ie pulmonara !/1,4!
10- 'cintigrafia o$oa$a locali7ata !/1,4!
10% 'cintigrafia o$oa$a completa !/1,4!
10/ 'cintigrafia hepatobiliara !/1,4!
110 'cintigrafia tiroidiana !/1,4!
111 'cintigrafia paratiroidiana !/1,4!
*1) 3n)e$tiga ii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) "cografie de organ - renal poate fi recomandat de medicii de familie numai pentru boala
cronic de rinichi, pentru a$igura ii care au e)iden iat pe biletul de trimitere pentru in)e$tiga ii
paraclinice management de ca7.
6ilmele radiologice @i $ub$tan?ele folo$ite $unt inclu$e Bn tarife
154