Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURETI

Catedra de boli ine!"ioa#e


Di#!i$lina Fi%io$atolo&ie II'
In#tit(t(l Na"ional de Boli Ine!"ioa#e )*ro+ dr+ Matei Bal,
S(bie!te e-a.en oral i%io$atolo&ie
sesiunea de var, 2011
1. Modificri hemodinamice locale (etap a hemostazei primare) i clasificarea tulburrilor
fiziopatologice ale acestei etape
2. derarea plachetar (etap a hemostazei primare) i mecanismele fiziopatologice ale scderii
aderrii plachetare
!. gregarea plachetar (etap a hemostazei primare) i mecanismele fiziopatologice ale scderii
agregrii plachetare
". Metamorfoza v#scoas (etap a hemostaze primare) i mecanismele fiziopatologice ale alterrii
acestui proces
$. %lasificarea tulburrilor fiziopatologice ale hemostazei primare, semne clinice i paraclinice ale
acestor tulburri
&. %lasificarea vasculopatiilor, semne clinice i paraclinice ale tulburrilor hemostazei primare
'. (asculopatii dob#ndite
). *actorul von +illebrand, tulburri fiziopatologice determinate de scderea sintezei factorului von
+illebrand
,. -urpura anafilactic (purpura reumatoid .enoch/0ch1nlein)
10. (asculopatii ereditare
11. 0indroamele 2hlers/3anlos
12. 4elangiectazia ereditar hemoragic (boala 5endu/6sler)
1!. %lasificarea trombopatiilor, caracteristici clinice i paraclinice ale acestora
1". 3istrofia trombocitar hemoragic (0indromul 7ernard/0oulier)
1$. 7oala von +illebrand
1&. 4rombastenia 8lanzman
1'. 4rombopatii dob#ndite
1). 4rombocitopenii, defini9ie, manifestri clinice i paraclinice, clasificare
1,. plazia medular congenital (7oala *anconi)
20. 4rombocitopenii de cauz central dob#ndite
21. -urpura trombocitopenic autoimun
22. 4rombocitopenii prin sechestrarea crescut intrasplenic a trombocitelor
2!. Mecanisme fiziopatologice ale deficitului de factor (::: plasmatic
2". .emofilia
2$. %oagulopatia din hipovitaminoza ;
2&. %oagulopatia din insuficien9a hepatic
2'. %oagularea intravascular diseminat (%:3)
2). 3efini9ia ocului, etiologie i elemente definitorii ale strilor de oc
2,. 50- (defini9ie i evolu9ie) i stadializarea strilor postagresive
!0. *aza de dezechilibru imediat <n evolu9ia 50-
!1. *aza catabolic <n evolu9ia 50-
!2. 4ipuri de oc hipovolemic prin hipovolemie absolut
!!. 4ipuri de oc hipovolemic prin hipovolemie relativ
!". Mecanisme compensatorii hemodinamice de urgen9 <n ocul hipovolemic
!$. :ntensificarea activit9ii cardiace, mecanism compensator <n ocul hipovolemic
1
!&. 5efacerea volemiei, mecanism compensator <n ocul hipovolemic
!'. %aracteristici generale ale decompensrii cardio/hemodinamice <n ocul hipovolemic
!). =ocul cardiogen, defini9ie i criterii de diagnostic
!,. =ocul cardiogen, clasificare i factori de risc
"0. Mecanisme compensatorii <n ocul cardiogen
"1. 2fectele insulinei i ale deficitului de insulin asupra metabolismului glucidic
"2. 2fectele insulinei i ale deficitului de insulin asupra metabolismului proteic
"!. 2fectele insulinei i ale deficitului de insulin asupra metabolismului lipidic
"". 2fectele insulinei asupra organelor principale> ficat, muschi, tesut adipos
"$. 0ecretia insulinei ? etape, factori stimulanti, mecanisme
"&. 3efini9ia i clasificarea etiopatogenic a diabetului zaharat
"'. 2volu9ia natural a diabetului zaharat tip 1 i tip 2
"). *iziopatologia deficitului de insulina
",. 2lemente fundamentale despre insulinorezistenta
$0. *iziopatologia cetoacidozei diabetic
$1. %oma diabetic hiperosmolar fr cetoacidoz
$2. .ipoglicemiile
$!. %lasificarea complicatiilor diabetului zaharat
$". -rincipale cai patogenice ale complicatiilor cronice diabetice
$$. %ompartimente hidrice ale organismului, factorii implicati in schimburile hidrice intre
compartimentele lichidiene
$&. Mecanisme de reglare a echilimbrului hidric in organism
$'. Mentinerea homeostaziei sodiului
$). .ipertonia osmotic prin hipernatremie absolut
$,. .ipertonia osmotic prin hipernatremie relativ cu un capital de sodiu sczut
&0. .ipertonia osmotic prin hipernatremie relativ cu un capital de sodiu normal
&1. .ipertonia osmotic hiperglicemic
&2. .ipotonia osmotic prin hiponatremie absolut
&!. .ipotonia osmotic prin hiponatremie relativ
&". 0indromul de secretie inadecvata de 3.
&$. 3eshidratarea e@tracelulara normotona
&&. .iperhidratarea e@tracelular izoton
&'. -rincipalele mecanisme de producere a edemelor si clasificarea acestora.
&). .iperpotasemia prin aport e@cesiv de potasiu i consecin ele fiziopatologice ale hiperpotasemiei
&,. .iperpotasemia prin scderea e@cre iei renale de potasiu
'0. .iperpotasemia prin redistribu ia potasiului <ntre spa iul e@tracelular i intracelular
'1. .ipopotasemia prin pierderi renale e@cesive de potasiu
'2. .ipopotasemia prin redistribu ia potasiului <ntre spa iul e@tracelular i intracelular
'!. .ipopotasemia prin pierderi e@trarenale e@cesive de potasiu i prin deficit de aport
'". %onsecin ele fiziopatologice ale hipopotasemiei
'$. .iperaldosteronismul primar
'&. .iperaldosteronismul secundar
''. 4ulburri ale secre iei, eliberrii i ac iunii hormonului 3..
'). :nsuficien9a cardiac, defini9ie i clasificare etiopatogenic
',. -resarcina i rolul ei, ca mecanism compensator, <n insuficien9a cardiac
)0. -ostsarcina i efectele creterii ei asupra performan9elor cardiace
)1. Mecanisme generale de producere a insuficien9ei cardiace prin creterea presarcinii
)2. %onsecin9e fiziopatologice ale supra<ncrcrii de volum din insuficien9a mitral
)!. %onsecin9e fiziopatologice ale supra<ncrcrii de volum din insuficien9a aortic
)". :nsuficien9a cardiac prin creterea postsarcinii
)$. :nsuficien9a cardiac prin scderea presarcinii
)&. *actori agravan9i sau precipitan9i cardiaci ai insuficien9ei cardiace
)'. *actori agravan9i sau precipitan9i e@tracardiaci ai insuficien9ei cardiace
)). vantaAele dilata9iei ventriculare, ca mecanism compensator <n insuficien9a cardiac
2
),. 3ezavantaAele dilata9iei ventriculare, ca mecanism compensator <n insuficien9a cardiac
,0. .ipertrofia ventricular, mecanism compensator <n insuficien9a cardiac
,1. 3ezavantaAele hipertrofiei ventriculare, ca mecanism compensator <n insuficien9a cardiac
,2. %reterea activit9ii simpatoadrenergice, mecanism compensator <n insuficien9a cardiac
,!. .ipervolemia indus de modificrile hemodinamice intrarenale, mecanism compensator <n
insuficien9a cardiac
,". .ipervolemia indus de activarea sistemului renin ? angiotensin / aldosteron, mecanism
compensator <n insuficien9a cardiac
,$. .ipervolemia indus de creterea secre9iei 3. i de scderea *B
,&. Mecanisme care determin scderea contractilit9ii miocardice
,'. %lasificarea acidozei si alcalozei in functie de p.
,). 0istemele tampon ale organismului
,,. 5olul plamanului in echilibrul acido/bazic
100. 5olul rinichiului in echilibrul acido/bazic
101. cidozele tubulare renale
102. cidoza lactica
10!. lcaloza respiratorie
10". cidoza respiratorie
10$. :nsuficien a renal acut ? defini ie, clasificare etiopatogenic
10&. Mecanisme patogenice <n :nsuficien a renal acut
10'. 2volu ie :nsuficien a renal acut
10). :nsuficien a renal cronic ? defini ie, stadializare, etiologie
10,. :nsuficien a renal cronic ? patogenez
110. Metabolismul hidroelectrolitic i acidobazic <n insuficien a renal cronic.
111. Metabolismul fosfocalcic <n insuficien a renal cronic
112. fectarea cardiovascular <n insuficien a renal cronic
11!. Mecanisme de producere a tulburrilor hematologice <n insuficien a renal cronic
11". 4ulburrile metabolismelor glucidic, lipidic i proteic <n insuficien a renal cronic
11$. :nsuficien a hepatic ? defini ie, clasificarem etiologie
11&. 4ulburrile metabolismului proteic <n insuficien a hepatic
11'. 4ulburrile metabolismului glucidic <n insuficien a hepatic
11). 4ulburrile metabolismului lipidic <n insuficien a hepatic
11,. 4ulburrile endocrine <n insuficien a hepatic
120. 3ecompensarea vascular <n insuficien a hepatic
121. 0indromul hepato/renal
122. 2ncefalopatia hepatic ? teorii i mecanisme
*ro+ (ni/+ dr+ Daniela Adriana ION
!