Sunteți pe pagina 1din 24

PARACLISUL

SFNTULUI APOSTOL ANDREI,


CEL NTI CHEMAT
1

(30 noiembrie
2
)
Preotul face obinuitul nceput, zicnd: Binecuvntat este Dumnezeul nostru
Citeul: Amin. Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie! mprate ceresc Sfnte Dumnezeule
Preasfnt Treime Tatl nostru
Preotul: C a Ta este mpria
Citeul: Amin. Doamne miluiete (de 12 ori). Slavi acum Venii s ne nchinm i
ndat Psalmul 142: Doamne, auzi rugciunea mea
Apoi cntm pe glasul al 4-lea: Dumnezeu este Domnul (de 3 ori)
Glasul IV
R
t

xApoi troparele acestea, glasul al 4-lea:
R

t

, podobie: Cel ce Te-ai nlat pe cruce

3


1 Alctuit de I.P.S. Nicodimos, mitropolitul oraului Patra, aprobat de Sfntul Sinod al Bisericii Greciei i pu-
blicat la Patra n 1998. Prezenta traducere este adaptat pentru ca textul s poat f cntat ntocmai dup irmoasele i
podobiile greceti;
2 La Patra se prznuiete i pe 26 septembrie n amintirea aducerii napoi, de la Roma la Patra, a capului Sf. Andrei
(n 1964). n Mitropolia Moldovei i Bucovinei, pe 13 octombrie se serbeaz aducerea moatelor Sf. Andrei la Iai, iar n
17 octombrie, aducerea lor la Galai;
3 n prezena moatelor Sfntului, se cnt:

um - ne - zeu es - te Dom-nul i S-a a - r - tat no - u
bi - ne es - te cu - vn - tat Cel ce vi - ne n - tru nu - me - le Dom-
-nu - lui
- tre A - po - sto -lul cel n - ti che - mat ___ ve - nind a - cum i
n - chi - nn - du-ne i - coa - nei lui ce - lei ___ cin - sti - te din - tru a -
i n - chi - nn - du - ne cin - sti - te - lor lui moa-te
d
c
de Anton Pann
2~


~
-dn - cul su - fe -tu - lui s-l ru - gm a - u - zi-i pe f - ii - ti ce
te chea - m ___ pe ti - ne ves - ti - to - rul lui Hris - tos prea - cin - sti-
te An - dre - ie i ne tri - mi - te har __dum - ne - ze - iesc
s ne p - zeas - c de toa - t pri - mej - di - a ____
u vom t - cea nici-cnd de Dum-ne - zeu Ns - c - toa - re a spu-
- ne pu - ru - rea pu -te - rea ta noi ___ ne - vred -ni - cii c da - c nu
ai f stat tu n - na - in - te ru - gn - du - te ci - ne ne-ar f iz -
-b - vit din a - t - tea ___ pri - mej -dii s-au ci - ne ne-ar f p - zit
p - n a - cum ___ slo - bozi noi de la ti - ne St - p - n
nu ne __ vom de - pr - ta c scoi pe ro - bii ti din toa - te
ne - vo - i - le ____
n
Slav... i acum...
t
(de 2 ori)
Apoi ndat Psalmul 50: Miluiete-m, Dumnezeule
3
CANONUL
Glas VIII
H r

NI

NU

l punem pe 4, fr irmoase :
CNTAREA I
irmos : Apa trecnd-o ca pe uscat
~

~
~

fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
n - dre - ie A - po - sto-lul lui Hri - stos pri - me -te - ne ru - ga
i o du c -tre Dum-ne - zeu c ai c - tre Dn -sul n - drz - ni -
- re s mij - lo - ceti pen-tru noi cei ce te ru - gm
S
A
4
~

~
~


~
~


~
~

fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
in - sti - tul i sfn -tul lo -ca al tu a - du - n mul - i - mea
ce - lor ce te cin-stesc cu dor iar tu a - u - zin -du - le stri - ga -
-rea i o - cro - te - te i-i a - p -r pu - ru - rea
la - v Ta - t - lui i Fi - u - lui i Sfn - tu - lui Duh
- znd, o, An - dre - ie pe cei ce plng i vin c - tre ti - ne
mij - lo - ce - te la Cel Prea - bun ca s-i iz - b - veas -c de pri - mej -
- dii cu ha - rul Su Sfn-te fu al lui I - o - na
i a - cum i pu - ru -rea i n ve - cii ve - cii lor A - min
e boli, de du - reri i de n - tris - tri St - p - ne Hris -toa - se
Te ru - gm s ne iz - b - veti pen - tru mij - lo - ci - rea Mai - cii Ta-
- le i a n - t - iu - lui Tu u - ce - nic An - drei
s
c
s
v

d
5
CNTAREA a III-a
irmos : Doamne, Cel ce ai fcut
~

~fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
-ai a - fat pe Me - si - a iar c - tre El l-ai che -mat i
pe al tu fra - te cu ca - re n - da - t I-ai ur - mat deci pe
Hris - tos ves-tind pe Dn -sul roa-g-L An - dre - ie ca de-a cum s fm
i noi buni u - ce - nici ai Lui
fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
l tu sat Bet - sa - i - da i-a fost c - min p - rin-tesc dar
pe I - i - sus a - fnd Sfn - te ai mers pe ur - ma Lui C - ru -
- ia roa - g -te s iz - b - veas -c de pa - timi pe cei ce la ti -
-ne vin o cel n - ti che - mat
la - v Ta - t - lui i Fi - u - lui i Sfn - tu - lui Duh
e la Bo - te - z - to - rul n - v - - turi ai pri-mit dar
s
l
s
a
s
d
6


~ ~ur - mnd a - poi pe Me - si - a ai pri -mit har de sus ca E -
-van - ghe - li - a s o ves - teti pre - tu - tin - deni i t - m - du - iri
s dai ce - lor ne - pu - tin - cioi
i a - cum i pu - ru -rea i n ve - cii ve - cii lor A - min
e pri - mej - dii p - ze - te i de ne - voi a - p - r Sfn-
- te U - ce - ni - ce An - dre - ie pe cei ce te cin- stesc i cu
e - vla - vi - e a ta i - coa - n s - ru - t c tu pen - tru noi
te rogi cu Mai - ca lui Dum-ne - zeu
z - b - ve - te de cum - pli - te pri-mej - dii A - pos - to -le
An - drei _______ cel n - ti che-mat pe cei ce cu cre - din - cin-
-stesc sfn - te -le ta - le moa - te i i - coa - na ___ ta
a - u - t cu mi - los - ti - vi - re Prea-l - u - da - t __ de
Dum - ne - zeu Ns - c -toa - re spre ne - ca - zul cel cum -plit al tru - pu-
-lui meu i vin - de - c du - re - rea su - fe-tu -lui meu ________

d
i
c
Apoi aceste stihiri:

7
Apoi preotul rostete ectenia la care pomenete pe cei pentru care se face paraclisul, iar dup
ecfonis cntm:
SEDEALNA
Glas 2
t
~


e - rem A - pos - to - le a ta fer - bin - te so - li - re c - tre
Hris - tos ___ Dum - ne - zeu stri - gn - du-i cu st - ru - in -
- O, prea - l - u - da - te An - dre - ie n - t - iu -
-le che-mat sr - gu - ie - te de grab s ne iz - b - veti din pri-
- mej - dii ____ pe noi cei ce te cu - noa - tem a - ju - tor i o -
- cro - ti - tor ____
c
CNTAREA a IV-a
irmos : Auzit-am, Doamne, taina...
~

~


~
fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
- van - ghe - li - a Ha - ru -lui ai bi - ne - ves - ti - t-o mer -gnd
din loc n loc i cu pa - ii ti __ cei prea-fru-moi ai a - dus
ves - ti - rea p - cii ve - ni - ce
fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
s
s
e
+
8

~~~


pen-tru noi
rin mi - nuni i prin sem - ne mari ai a - dus la Dom - nul po - po -
- rul cel p - gn lu - mi - nnd cu E - van - ghe - li - a pe str - mo -
- ii no - tri o, A - pos - to - le
la - v Ta - t - lui i Fi - u - lui i Sfn - tu - lui Duh
a mor - mn -tul tu vin cu dor cei ce cu e - vla - vi - e chea-
- m pu - ru - rea fo - lo - sin - a ta ____ A - pos-to - le i pri - mesc
de - gra - b mi - la Dom -nu - lui
i a - cum i pu - ru -rea i n ve - cii ve - cii lor A - min
is - te - ri - e a ha - ru-lui ca - pul tu An - dre - ie l tiu
cre - ti - nii toi c de-a pu - ruri pen - tru noi te rogi cu Fe - cioa-
- ra Mai - c a lui Dum-ne - zeu
p
s
l

v
+
+
+
9
CNTAREA a V-a
irmos : Lumineaz-ne pe noi, Doamne...
~
~
fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
ne lu - mi - nezi cu lu - mi - na Du - hu - lui Prea -sfnt Ca -
-re-n chip de limbi de foc te-a a - dum - brit ca i noi fi ai lu - mi - nii de a-
-cum s fm
fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
oi ne n - chi - nm Cru - cii pe ca - re ai p - ti - mit cci
te tim c te-ai jert - ft pen-tru Hri - stos O, An - dre - ie mu -ce - nic al A-de-
- v - ru - lui
la - v Ta - t - lui i Fi - u - lui i Sfn - tu - lui Duh
ult ai su - fe - rit pri - mind chi - nuri de la ri ti - rani iar
pe noi cei ce a - cum ne n - chi - nm Cru - cii ta - le ne p - ze - te de du
-reri i boli
s
s
s
t
s
m
10
~

~


i a - cum i pu - ru -rea i n ve - cii ve - cii lor A - min
oi cei lu - mi - nai prin cu - vn - tul tu A - pos - to - le te
ru - gm s ne p -zeti cu mi - la ta m - pre - u - n cu Fe - cioa-ra Maica
Dom -nu - lui
fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
r - ma al tu ai a - les pe Stra -to -cleu ves - ti - to - rul
lui Hris -tos ____ n A ha - ia cel ce-a ve -nit c - tre ti - ne An - dre -
- ie mai - na - in - te s fi rs-tig - nit pe lemn Deci bi - ne - cu -
-vin-tea-z - ne i pe noi ca pe f - ii iu - bii ai ti
fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
er - ta - t-ai pe u - ce - ni - cii ti Sfn - te pe str - mo - ii

n
s
u
s
c
CNTAREA a VI-a
irmos : Rugciunea mea voi vrsa...
11

no-tri cei n -tru cre -din - ca - re vo -iau s te sca - pe de chi -
-nuri pe ti - ne cel ce pri - veai spre cu-nuni ce-reti Deci i pe noi
s ne o -preti cnd um - blm pe c - ra - rea p - ca - tu - lui
la - v Ta - t - lui i Fi - u - lui i Sfn - tu - lui Duh
a ma - sa m - p - r - i - ei ve - ni - ce ai g - tit f-
-i - lor ti ____ os - p - ta - re Deci i de noi poar - t gri - j An - dre -
- ie ca s fm vred -nici de Ci - na St - p -nu - lui i toi s fm
g -sii a - tunci m - br - cai cu po - doa - ba vir - tu - i - lor
i a - cum i pu - ru -rea i n ve - cii ve - cii lor A - min
u nu - me de br - b - i - e a - lea - s eti nu - mit Sfn
-te A - pos - to - le An - dre - ie c vi - te - je - te rb - dnd n pri - mej -
- dii n mul - te lo - curi Bi - se - rici ai a e - zat a - ju - t-
ne dar i pe noi m - pre - u - n cu Mai - ca lui Dum -ne -zeu
s
l

c
12
Apoi aceste stihiri:~ ~z - b - ve - te de cum - pli - te pri-mej - dii A - pos - to -le
An - drei ______ cel ____ n - ti che-mat pe cei ce cu cre - din - cin-
-stesc sfn - te -le ta - le moa - te i i - coa - na ___ ta
rea - cu - ra - t ca - re prin cu - vnt ne - gr - it ai ns-
- cut pe Cu-vn - tul n zi - le - le ce - le mai de a -poi roa - g - te
Lui ca u - na ce ai n - drz - ni - re de Mai - c ________
i
p
Preotul rostete ectenia, apoi cntm:
CONDACUL
Glasul al 6-lea
t
podobie : Ceea ce eti folositoare

- cro - ti - rea ta c - u - tm noi A - pos - to - le ca s


fm iz - b - vii de ne - voi cu so - li - rea ta ru - g - ciu - nea ce - lor
ce vin la ti - ne nu ___ o de - pr - ta ci sr - gu - ie - te ca un
mi - los - tiv spre al nos -tru a - ju - tor i de pri - mej - dii ne
a - p-r c cel din - ti ai dus tu pe e - lini __ la Hri - stos
Dom-nul pe Ca - re i pen - tru noi s-L rogi An - drei Cel n - ti ___ che-
- mat _______
o
13
PROCHIMENUL
Glas 4
R
Gai - na - in - te am v - zut pe __ Dom - nul -
- na - in - tea mea _________ pu - ru - rea c de-a dreap
- ta __ mea ____ es - te ca s nu _______ m cla - tin ___
m
Stih: Cunoscute mi-ai fcut mie cile vieii, umplea-m-vei de veselie
cu faa Ta.
i se citete EVANGHELIA de la IOAN (XII, 20 - 25):
n vremea aceea erau nite elini din cei ce se suiser s se nchine
la praznic. Deci acetia au venit la Filip, cel ce era din Betsaida Galileei, i
l-au rugat zicnd: Doamne, voim s vedem pe Iisus. Filip a venit i i-a spus
lui Andrei, i Andrei i Filip au venit i I-au spus lui Iisus. Iar Iisus le-a
rspuns, zicnd: A venit ceasul ca s fe preaslvit Fiul Omului. Adevrat,
adevrat zic vou c, dac gruntele de gru, cnd cade n pmnt, nu va
muri, rmne singur; iar dac va muri, aduce mult road. Cel ce i iubete
viaa o va pierde, iar cel ce i urte viaa n lumea aceasta o va pstra
pentru viaa venic.

Slav... Glas II
t
s


~
la - v Ta - t - lui i Fi - u - lui i Sfn - tu lui Duh Pen-
-tru ru - g -ciu - ni-le A - pos - to-lu-lui Tu __ Mi - los - ti - ve cu - r - e - te
mul - i-mea gre-a - le - lor noa - stre
14i acum...
t
i a - cum i pu - ru - rea i n ve - cii ve - cii -lor A - min
Pen-tru ru - g - ciu - ni - le Ns - c - toa - rei de Dum -ne - zeu Mi - los - ti - ve cu-
- r - e - te mul - i - mea gre - a - le - lor noas - tre
n - dre -ie __ A - pos - to - le cel mai n - ti cu __ che - ma -rea
u - ce - nic al Dom - nu - lui ru - g - ciu - nea ro - bi - lor ti __ pri -
-me-te-o de pri - mej - dii sca - p-ne vin -de-c-ne bo - li - le
i din toa - te n - cer - c - ri - le scoa - te-i pe cei ce vin Sfn - te la al
tu ______ a - co - pe-r-mnt c tu ai pu - te - re i bu-n-
-vo - in - ___ ca un prea-bun i cu n - drz - ni - re a - cum stai ln
- g tro - nul lui Hri - stos C - ru - ia roa - g-te pu - ru - rea s ne
mn - tu - im i noi _______

a
Apoi STIHIRA Glas 6
t
podobie: Toat ndejdea
Stih: Miluiete-ne, Dumnezeule, dup mare mila Ta i dup mulimea ndurrilor
Tale curete frdelegile noastre.
15
Diaconul (iar n lipsa lui, preotul) rostete rugciunea:
ntuiete, Dumnezeule, poporul Tu i binecuvinteaz motenirea Ta, cerceteaz
lumea Ta cu mil i cu ndurri, nal fruntea cretinilor ortodoci i trimite peste noi
milele Tale cele bogate, pentru rugciunile Preacuratei Stpnei noastre Nsctoarei de
Dumnezeu i pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei i de via fctoarei Cruci,
cu ocrotirile cinstitelor, ceretilor netrupeti Puteri, pentru rugciunile cinstitului, mritului
Prooroc, naintemergtorului i Boteztorului Ioan, ale Sfnilor, mriilor i ntru tot
ludailor Apostoli, ale sfnilor sfniilor ierarhi, ale sfnilor, mriilor i bunilor biruitori
mucenici, ale preacuvioilor i de Dumnezeu purttorilor Prinilor notri, ale Sfntului
slvitului, ntru tot ludatului Apostol Andrei, cel nti-chemat, ocrotitorul Romniei, ale
Sfnilor (N), a cror pomenire o svrim, ale sfnilor i drepilor dumnezeieti Prini
Ioachim i Ana i pentru ale tuturor sfnilor; rugmu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne
pe noi pctoii, care ne rugm ie, i ne miluiete pe noi.
Strana: Doamne miluiete (de 12 ori), cntat alternativ de cele dou strane.
Preotul rostete ecfonisul:
Cu mila i cu ndurrile i cu iubirea de oameni ale Unuia-Nscut Fiului Tu, cu
Care eti binecuvntat, mpreun cu Preasfntul i bunul i de via fctorul Tu Duh,
acum i pururea i n vecii vecilor.
Strana : Amin.
m
CNTAREA a VII-a
irmos : Tinerii cei ce au mers...
~

~

fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
a o jert - f sfn - i - t ai rb - dat rs - tig - ni - re pre - cum
St - p -nul tu A - pos - to - le An - dre - ie a - vnd i n - drz -
- ni - re ne a - co - pe - r ca un bun pe noi cei ce prea -sl -
-vim pe Dom-nul tot-dea - u - na
fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
s
c
s
16


- ti - gn - du - te Sfn - te prea - fer - bin - te p - rin - te i bun
o - cro -ti - tor i ce - rem cu cre - din - s a - peri tot - dea -
- u - na a - ra noas - tr n ca - re tu pe I - i - sus L-ai ves -
- tit prin grai i prin vi - a -
la - v Ta - t - lui i Fi - u - lui i Sfn - tu - lui Duh
u - g - ciu - ni - le ce - lor ce-i sunt fi n - tru Du - hul de - grab
pri -me-te - le i i n - vred - ni - ce - te de har i n - du -
- ra - re de la Dom - nul pe Ca - re tu L-ai as - cul - tat ca un
fu i L-ai ves-tit n lu - me
i a - cum i pu - ru -rea i n ve - cii ve - cii lor A - min
e ai Ti robi St -p - ne de pri - mej - dii i sca - p ca un
ps - tor prea-blnd pri-mind i mij - lo - ci - rea Cu - ra - tei Mai - cii
Ta - le i so - li - ri - le lui An -drei al tu a - les u - ce -
- nic i bun pes-car de oa -meni
c
s
r

p
17
CNTAREA a VIII-a
irmos : Pe mpratul ceresc...
~


fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
n - tru toi ve - cii Te l - u - dm I - i - su - se c
ce - re - ti - le pu - teri Te prea - - nal - i An - drei pe Ti - ne Te-a
cu -nos-cut Me - si - a
fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
e a - ju - to - rul cel de la ti - ne An -dre - ie tre -
- bu - in - a -vem toi do-rind fer -bin - te s fm g - sii vred - nici la
dreap-ta ju-de - ca - t
i - ne - cu - vn - tm pe Ta - tl i pe Fi - ul
+
i pe Sfn - tul
Duh ___ Dum-ne- zeu
n - v - - tu - r n - tru cre - din - pri -mind noi de
la cel n-ti che -mat An-drei sfn-i - tul l - u - dm pe Ta - tl pe
s

s
D
b

18

~
~CNTAREA a IX-a
irmos : Cu adevrat Nsctoare...
Fi - ul i pe Du - hul
i a - cum i pu - ru -rea i n ve - cii ve - cii lor A - min
oi te cu - noa - tem de Dum - ne - zeu Ns-c - toa - re i
Fe - cioa -r tot -o - da - t Ma - ri - e pe Hri - stos al tu Fiu de-a
pu-ruri prea-sl - vin - du-L
fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
l - cut cu fru - mu - se - ea a - fnd pe Hri - stos Dom - nul ai
l - sat mre - je - le ta - le i L-ai ur - mat pe Ca - re noi cu cre - din-
- An-dre-ie l sl - vim
fn - te A - po - sto -le An - drei roa - g - te ___ lui Dum - ne - zeu
pen-tru noi
r - ma- t-ai de n - da - t lui Hri - stos An - dre - ie ca
i I - oan u - ce - ni - cul iu - bit al Su i lu - cr - tori v-a pus Dom-

n
s
p
s
u
19


~nul m-p - r - i - ei Lui
la - v Ta - t - lui i Fi - u - lui i Sfn - tu - lui Duh
el ce din bu - n - ta - te gri - jeti toa - t fp - tu - ra Mn-
- tu - i - to - ru - le vred - nici ne f pe noi pur - t - rii Ta - le de gri-
-j ce -lei dum -ne -ze -ieti
i a - cum i pu - ru -rea i n ve - cii ve - cii lor A - min
u bln-da Ta pri - vi - re St - p - ne cer - ce - tea - z po-
- po - rul Tu i-l p - ze - te de ori - ce ru prin ru - g - ciu - ni - le ce -
-lei ce Te-a ns - cut cu trup
u - vi - ne - se cu a - de - v - rat s te fe - ri - cim pe ti-
-ne Ns-c - toa - re de Dum - ne - zeu cea pu - ru - rea fe - ri - ci - t i
prea - ne - vi - no - va - t i Mai - ca Dum - ne - ze - u - lui nos -
- tru Ce - ea ce eti mai cin - sti - t de - ct He - ru - vi -
- mii i mai sl - vi - t f - r de - a - se - m - na - re de - ct Se -
s
c

c
c
Apoi ndat:

20


~
~
~~


~
~

- ra - f - mii ca - re f - r stri - c - ciu - ne pe Dum-
- ne - zeu Cu - vn -tul ai ns - cut pe ti - ne cea cu a -de-v -rat Ns - c-
-toa- re de Dum - ne - zeu __ te m -rim
e cel mai n - ti de Hri-stos che - mat pe cel ce pe Dom - nul
ca Me - si - a L-a cu - nos - cut pe lu - mi - n - to - rul A - ha-iei
i al Pa - trei s-l l - u - dm din i - nimi cu mul - t dra-
gos - te
r - m - tor f - cn - du -te lui Hri - stos pi - ro - nit pe cru - ce
ai rb - dat mul - te n - cer - cri tu dar o, An - dre - ie din n-cer
-cri ne scoa - te cnd te che - mm pe ti - ne n - t - iu - le
che -mat
u - cu - r - te sfnt n - te -me - ie - tor al Ma-rii Bi- se - rici
a Ce - t - ii m -p - r - teti Bu - cu - r - te bu - nul o - cro -ti
-tor al Pa - trei An - dre - ie fe - ri - ci - te al nos -tru blnd
p
u
b
+
+
+
Apoi aceste stihiri (megalinarii), glasul al 8 -lea,
podobie: Ceea ce eti mai cinstit, n timpul crora
preotul cdete altarul i poporul

21

~
~


~
~


~
~


~
ps - tor
e str - bu - nii no - tri din Do -bro-gea cu n - v - - tu - ra
cre - ti - neas -c i-ai lu - mi - nat i ai rn - du - it ps - tori Bi - se -
-ri - cii noas - tre pe ca - re o p - ze - te sub o - cro - ti -
-rea ta
el ce eti nu - mit du-p a - de - vr cu al br - b - i - ei
vir - tu - os nu -me o, An - drei pe toi cei ce poar - t m - ri - te
al tu nu - me f-i vred - nici de lo - ca - u - ri - le ce - le
ce - reti
ci - i - lor ce sunt ln - g Du - n-re i n mia - z -noap - te
le-ai a - dus ra - za lui Hri - stos cci i Ma - rea Nea - gr n - con-ju-
-rn -d-o toa - t Bal - ca - nii i E - la - da te tiu lu - mi-
-n - tor
Sfn - te An - drei cel n - ti che - mat bu - nu - le A - pos - tol
p
c
s
o
+
+
Alte megalinarii, care nu sunt n izvodul grecesc:
22
~


u ]

u ;

-
u u
]

u ]
u

-
'
~
~

o - cro - te - te cu ha - rul tu toa - t Ro - m - ni - a pe ca - re
ai che - ma - t-o s f - e ur - m - toa - re lui I - i - sus
Hris -tos
____________ Sfn - te An - dre -
- ie cel n - ti ___ che - mat bu - nu - le _________ A -
- pos - tol _________ o - cro - te -
- te cu ________ ha - rul __ tu toa - t Ro -
m - ni - a pe ca - re ai __________ che-
- ma - t-o s f - e ur -
- m - toa - re___ lui _______ I - i - sus
_________ Hris - tos
u l - sa A - pos - to - le tur - ma ta s f - e r - pi - t
de f - ar - ni - cii lupi cum - plii ci de toi vrj - ma - ii p - ze - te
fe - ri - ci - te po - po - rul ca - re poar - t nu - me - le lui
n
+
+
o
Aceeai megalinarie, pe larg, dup Constantin Pringos.
23
Sfnte Dumnezeule, Preasfnt Treime, Tatl nostru
i dup ecfonis cntm
Troparul, glasul 1
Q
V

~
~


~

Hris -tos
n - ge - rii i ce - te - le Sfn - i -lor cu Bo - te - z - to - rul
cu A - pos - to - lii lui Hri - stos i cu Ns - c - toa - rea de Dum-ne
-zeu Ma - ri - a fa - cei ru - g - ciu - ne ca s ne mn - tu - im ____
_____
iu al Ga - li - le - ei i fra - te al lui Pe - tru din - tre pes-
- cari n so - bo - rul A - pos - to - li - lor n - ti ai fost che-mat An -drei
cel mi -nu-nat iar de la mor - mn -tul tu din Pa - tra chemi po - poa -re-le
la Dum-ne-zeu i a - tunci ne-ai um - plut de bu - cu - ri - e cnd n Ro -
- m - ni - a ia - ri ai ve -nit un - de pe Hris - tos Dom - nul L-ai pro - po -
-v -du -it __________
- tre Dom-nul n - drz - ni - re a - vnd tu cu bu - n - vo - in -
f
c
Preotul rostete ectenia, pomenind pe cei pentru care se face paraclisul i Otpustul mic.
Apoi cntm aceast stihir glas 2
t
podobie: Cnd de pe lemn, vreme n care ne nchinm
icoanei sfntului:

+
24
~

An - dre - ie - na - in - te I-ai a - dus pe E - li - nii ce do -reau
a-I vor - bi ___ i a-L ve - dea iar cu ei ai a - u - zit i tu
So - sit es - te cea - sul ca s f - e prea-sl - vit Hri - stos Fi - ul
O - mu - lui Deci a -cum i pe noi ne as - cul - t pe Hris - tos
ru - gn-du-L s scoa -t _____ din toa - t pri - mej - di - a __ pe ro - bii Si
t - p - n, pri -me - te ru - g - ciu - nea ro - bi - lor ti
i ne iz - b - ve - te pe noi de toa - t ne - vo - ia i
ne - ca - zul.
oa - t n - dej -dea mea spre ti - ne o pun, Mai - ca lui Dum
- ne - zeu, p - ze - te - m sub a - co-pe-r - mn - tul tu __
___________
t
s
+